I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende inkomstenbelastingen - Definities (art. 1)... 7 TITEL II. Personenbelasting HFDST. I. Aan de belasting onderworpen personen (art. 3) HFDST. II. Grondslag van de belasting Afd. I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen (art. 6) Afd. II. Inkomen van onroerende goederen Onderafd. 1. Belastbare inkomsten (art. 7) Onderafd. 2. Vrijgestelde inkomsten (art. 12) Onderafd. 3. Vaststelling van het netto-inkomen (art. 13) Onderafd. 4. Woningaftrek (art. 16) Afd. III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Onderafd. 1. Bepaling (art. 17) Onderafd. 2. Niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten (art. 21) Onderafd. 3. Vaststellingen van het netto-inkomen (art. 22) Afd. IV. Beroepsinkomen Onderafd. 1. Belastbare inkomsten A. Algemeen (art. 23) B. Winst (art. 24) C. Baten (art. 27) D. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (art. 28) E. Burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (art. 29) 29 F. Bezoldigingen (art. 30) G. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen (art. 34) H. Raming van anders dan in geld verkregen inkomsten (art. 36) I. Inkomsten van onroerende en roerende goederen met beroepskarakter (art. 37) 36 J. Diverse inkomsten met beroepskarakter Wet 15 december 2004 (Wet 15 december art. 37bis) Onderafd. 2. Vrijgestelde inkomsten A. Sociale en culturele vrijstellingen (art. 38) B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden (art. 39) 43 C. Meerwaarden (art. 41) D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen (art. 48) E. Winst voortvloeind uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Wet 31 januari 2009 (Wet 31 januari art. 48/1) 52 Blz.

2 2 I. WIB92 Onderafd. 3. Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten (art. 49) B. Economische vrijstellingen 1 Uitvoer Integrale kwaliteitszorg Wet 24 juli 2008 (art. 67) bis Stage in de onderneming Wet 23 december 2005 (Wet 23 december art. 67bis) ter Bijkomend personeel Programmawet 8 juni 2008 (Programmawet 8 juni art. 67ter) quater Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut Wet 26 december 2013 (Wet 26 december art. 67quater) Investeringsaftrek (art. 68) C. Beroepsverliezen (art. 78) D. (art ) Onderafd. 4. Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot (art. 86) Afd. V. Diverse inkomsten Onderafd. 1. Bepaling (art. 90) Onderafd. 2. Vaststelling van het netto-inkomen (art. 97) Onderafd. 3. Aftrekbare verliezen (art. 103) Afd. VI. Aftrekbare bestedingen A. Algemeen (art. 104) B. Wet 13 december 2012 (art. 107) C. Wet 13 december 2012 (art. 112) D. Wet 13 december 2012 (art. 113) E. Wet 8 mei 2014 (art. 115) F. (art ) Afd. VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden (art. 126) HFDST. III. Berekening van de belasting Afd. I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafd. 1. Belastingtarief (art. 130) Onderafd. 2. Belastingvrije som (art. 131) Onderafd. 2bis. Vermindering voor het lange termijnsparen A. Algemeen (art ) B. Persoonlijke bijdragen en premies betaald door de werkgever of de onderneming (art ) C. Premies van individuele levensverzekeringen (art ) D. Aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen (art ) E. Verwerving van werkgeversaandelen (art ) F. Betalingen voor het pensioensparen (art ) G. (art bis ) Onderafd. 2ter. Programmawet 27 december 2004 (art ) Onderafd. 2quater. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappenen voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques Wet 22 december 2009 (art ) 104 Onderafd. 2quinquies. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning Programmawet 23 december 2009 (art ) Onderafd. 2sexies. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art ) Onderafd. 2septies. Wet 8 mei 2014 (art ) Onderafd. 2octies. Wet 8 mei 2014 (art ) Onderafd. 2nonies. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen Programmawet 23 december 2009 (art )

3 I. WIB92 3 Onderafd. 2decies. Programmawet 27 december 2005 Wet 8 mei 2014 (Programmawet 27 december art ) Onderafd. 2undecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Programmawet 27 december 2006 (Programmawet 27 december art ) Onderafd. 2duodecies. Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand Programmawet 27 december 2006 (Programmawet 27 december art ) Onderafd. 2terdecies. Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds - terugname van de vermindering Wet 1 juni 2008 (Wet 1 juni art. 145/32) 111 Onderafd. 2quaterdecies. Vermindering voor giften Wet 13 december 2012 (Wet 13 december art ) Onderafd. 2quinquedecies. Vermindering voor bezoldigingen voor een huisbediende Wet 13 december 2012 (Wet 13 december art ) Onderafd. 2sexdecies. Belastingvermindering voor kinderoppas Wet 13 december 2012 (Wet 13 december art ) Onderafd. 2septdecies. Vermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen Wet 13 december 2012 (Wet 13 december art ) Onderafd. IIoctodecies. Belastingverminderingen voor de eigen woning Wet 8 mei 2014 (Wet 8 mei art ) Onderafd. IInovodecies. Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisolatie Wet 8 mei 2014 (Wet 8 mei art ) Onderafd. 3. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (art. 146) 129 Onderafd. 3bis. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Wet 3 juli 2005 (Wet 3 juli art. 154bis) 132 Onderafd. 4. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (art. 155) Onderafd. IVbis. Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet (Programmawet 8 juni art. 156bis) Onderafd. 5. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (art. 157) Afd. II. Bijzondere stelsels van aanslag Onderafd. 1. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente (art. 169) Onderafd. 2. Afzonderlijke aanslagen (art. 171) Onderafd. III. Bijkomende heffing op roerende inkomsten Wet 28 december 2011 (Wet 28 december art. 174/1) Afd. III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting (art. 175) Afd. IV. Jaarlijkse indexatie (art. 178) Afd. V. Aanrekening van de belastingverminderingen en de kortingen Wet 8 mei 2014 (Wet 8 mei art. 178/1) TITEL III. Vennootschapsbelasting HFDST. I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen (art. 179) HFDST. II. Grondslag van de belasting Afd. I. Algemene bepalingen (art. 183) Afd. II. Belastinggrondslag (art. 185) Afd. III. Vrijgestelde inkomsten Onderafd. 1. Meerwaarden (art. 190) Onderafd. 1bis. Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Wet 23 december 2005 (Wet 23 december art. 193bis) Onderafd. 2. Ondernemingen die in België afzettingen van vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen (art. 194) Onderafd. 3. Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen (art. 194bis) 164 Onderafd. 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk (art. 194ter)

4 4 I. WIB92 Onderafd. 5. Investeringsreserve (art. 194quater) Afd. IV. Vaststelling van het netto-inkomen Onderafd. 1. Beroepskosten (art. 195) Onderafd. 2. Aftrek van vrijgestelde inkomsten (art. 199) Onderafd. 3. Aftrekken van de belastbare winst (art. 202) Onderafd. 3bis. Aftrek voor octrooi-inkomsten Programmawet 27 april 2007 (Programmawet 27 april art ) Onderafd. 3ter. Aftrek voor risicokapitaal Programmawet 27 april 2007 Wet 22 juni 2005 (Wet 22 juni art. 205bis) Onderafd. 4. Vorige Verliezen (art. 206) Onderafd. 5. Gemene bepalingen betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken (art. 207) Afd. V. Ontbinding en vereffening (art. 208) HFDST. III. Berekening van de belasting Afd. I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafd. 1. Belastingtarief (art. 215) Onderafd. 3. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (art. 218) Afd. II. Afzonderlijke aanslagen (art. 219) TITEL IV. Rechtspersonenbelasting HFDST. I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen (art. 220) HFDST. II. Grondslag van de belasting (art. 221) HFDST. III. Berekening van de belasting (art. 225) TITEL V. Belasting van niet-inwoners HFDST. I. Aan de belasting onderworpen personen (art. 227) HFDST. II. Grondslag van de belasting Afd. I. Belastbare inkomsten (art. 228) Afd. II. Vrijgestelde inkomsten (art. 230) HFDST. III. Samenvoeging van sommige inkomsten Afd. I. Maatstaf van belastingheffing (art. 232) Afd. II. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten (art. 235) 224 Afd. III. Aftrekbare bestedingen (art. 241) HFDST. IV. Berekening van de belasting (art. 243) HFDST. V. Toepassing van de gewestelijke belastingregels Wet 8 mei 2014 (Wet 8 mei art. 248/1) TITEL VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen HFDST. I. Storting van de belasting door voorheffing Afd. I. Algemene bepalingen (art. 249) Afd. II. Onroerende voorheffing (art. 251) Afd. III. Roerende voorheffing Onderafd. 1. Schuldenaars van de voorheffing (art. 261) Onderafd. 2. Vrijstelling en verzaking van de voorheffing (art. 264) Onderafd. 3. Opeisbaarheid van de voorheffing (art. 267) Onderafd. 4. Berekening van de voorheffing (art. 268) Afd. IV. Bedrijfsvoorheffing (art. 270) HFDST. II. Verrekening van de voorheffingen

5 I. WIB92 5 Afd. I. Algemene bepalingen (art. 276) Afd. II. Onroerende voorheffing (art. 277) Afd. III. Roerende voorheffing (art. 279) Afd. IIIbis. Programmawet 27 december 2012 Wet 28 december 2011 (Wet 28 december art. 284/1) Afd. IV. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting (art. 285) Afd. IVbis. Belastingkredieten Wet 8 mei 2014 Onderafd. I. Belastingkrediet voor belastingplichtigen natuurlijke personen Wet 23 december 2005 (art. 289bis) Onderafd. II. Belastingkrediet voor belastingplichtigen vennootschappen Wet 23 december 2005 (Wet 23 december art. 289quater) Afd. V. Mate van verrekening van de roerende voorheffing, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de belastingkredieten Wet 8 mei 2014 (art. 290) Afd. VI. Bedrijfsvoorheffing (art. 296) TITEL VII. Vestiging en invordering van de belastingen HFDST. I. Algemene bepalingen (art. 297) HFDST. II. Aangifte Afd. I. Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners (art. 305) Afd. II. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing (art. 312) Afd. III. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven (art. 313) Afd. IV. Identificatie van de belastingplichtige (art. 314) Afd. V. Bewijskracht van aangiften Wet 10 augustus 2005 (Wet 10 augustus art. 314bis) HFDST. III. Onderzoek en controle Afd. I. Plichten van de belastingplichtige (art. 315) Afd. Ibis. Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen Wet 27 december 2006 (Wet 27 december art. 321bis) Afd. II. Plichten van derden (art. 322) Afd. III. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen (art. 327). 293 Afd. IV. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden (art. 333) Afd. V. Aan alle belastingen gemene bepalingen (art. 335) Afd. VI. Beroepsgeheim (art. 337) Afd. VII. Wederzijdse bijstand (art. 338) HFDST. IV. Bewijsmiddelen van de administratie (art. 339) HFDST. V. Aanslagprocedure Afd. I. Wijziging van de aangifte (art. 346) Afd. II. Aanslag van ambtswege (art. 351) HFDST. VI. Aanslag Afd. I. Aanslagtermijnen (art. 353) Afd. II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk (art. 359) Afd. III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Wet 11 december 2008 (art. 365) HFDST. VII. Rechtsmiddelen Afd. I. Administratief beroep Onderafd. 2. Vormen en termijnen van bezwaar (art. 371) Onderafd. 3. Behandeling van de bezwaarschriften (art. 374) Onderafd. 4. Beslissing van de directeur (art. 375)

6 6 I. WIB92 Afd. III. Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen HFDST. VIII. Invordering van de belasting Afd. I. Belastingschuldigen (art. 393) Afd. II. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Programmawet 27 april 2007 (art. 400) Afd. III. Betwiste belastingen (art. 409) Afd. IV. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen (art. 412) Afd. IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Programmawet 27 december 2004 (Programmawet 27 december art. 413bis) 336 Afd. V. Interesten Onderafd. 1. Nalatigheidsinteresten (art. 414) Onderafd. 2. Moratoriuminteresten (art. 418) HFDST. IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering Afd. I. Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborgen (art. 420) Afd. II. Voorrecht van de Schatkist (art. 422) Afd. III. Wettelijke hypotheek (art. 425) Afd. IV. Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen (art. 433) Afd. V. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen (art. 443) HFDST. IXbis. Verjaring van de rechten van de Schatkist (art. 443bis) HFDST. X. Strafbepalingen Afd. I. Administratieve sancties Onderafd. 1. Belastingverhogingen (art. 444) Onderafd. 2. Administratieve boete (art. 445) Onderafd. 3. Verval van het recht om belastingplichtigen te vertegenwoordigen (art. 446) 355 Afd. II. Strafrechtelijke sancties (art. 449) TITEL VIIbis. Aanvullende crisisbijdrage (art. 463bis) TITEL VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten HFDST. I. Algemene bepalingen (art. 464) HFDST. II. Aanvullende belastingen (art. 465) HFDST. III. Bijzondere invorderingsregels (art. 470bis) TITEL IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen HFDST. I. Bepaling van het kadastraal inkomen (art. 471) HFDST. II. Vaststelling van het kadastraal inkomen Afd. I. Algemene bepalingen (art. 472) Afd. II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie (art. 473) Afd. III. Gebouwde onroerende goederen (art. 477) Afd. IV. Ongebouwde onroerende goederen (art. 479) Afd. V. Materieel en outillage (art. 483) Afd. VI. Referentietijdstip (art. 486) HFDST. III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afd. I. Algemene perequatie van de kadastrale inkomens (art. 487) Afd. II. Herzieningen van de kadastrale inkomens (art. 488) Afd. III. Schatting een herschatting van de kadastrale inkomens (art. 494)

7 I. WIB92 7 HFDST. IV. Betekening van de kadastrale inkomens (art. 495) HFDST. V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afd. I. Recht van bezwaar (art. 497) Afd. II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar (art. 499) Afd. III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren (art. 501) Afd. IV. Uitwerking van de bezwaren (art. 503) HFDST. VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden (art. 504) 371 TITEL X. Overgangsbepalingen (art. 505) Concordantietabellen TITEL I DE VERSCHILLENDE INKOMSTENBELASTINGEN - DEFINITIES Art Als inkomstenbelastingen worden geheven: 1 een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting geheten; 2 een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, vennootschapsbelasting geheten; 3 een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, rechtspersonenbelasting geheten; 4 een belasting op inkomsten van niet-inwoners, belasting van niet-inwoners geheten. 2. De belastingen worden geheven door middel van voorheffingen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden als bepaald in titel VI, hoofdstuk I. Art. 2. [ 1] }1 [Voor de toepassing van dit wetboek, van de bijzondere wetsbepalingen op het stuk van de inkomstenbelastingen en van de tot uitvoering ervan genomen besluiten hebben de volgende termen de betekenis die is bepaald in dit artikel. [Wet 15 december 2004] 1 Rijksinwoners Onder rijksinwoners worden verstaan: a) [de natuurlijke personen die: hun woonplaats in België hebben gevestigd; wanneer ze geen woonplaats hebben in België, de zetel van hun fortuin in België hebben gevestigd] [Wet 8 mei 2014] b) de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; c) de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ereambtenaren; d) de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden.

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)....................

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Wetgeving betreffende BIBF

Wetgeving betreffende BIBF Wetgeving betreffende BIBF Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen............ 3 Titel I. Algemene bepalingen....................... 3 Titel II. Het instituut van de accountants

Nadere informatie

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)........

Nadere informatie

Algemene inhoudstafel

Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel deel I Lijst van afkortingen Inleiding Boek I. Deel I. Staatsbelastingen Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep

Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep BIBF Codex i Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen........................... 3 Titel I. Algemene bepalingen............ 3 Titel

Nadere informatie

Boekdeel I. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Algemeen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. BTW. i v

Boekdeel I. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Algemeen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. BTW. i v Algemene inhoudstafel Boekdeel I Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I......... Algemene inhoudstafel Boekdeel II........ zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II i v Wet van 24 december 2002 tot

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting 32 1. Financiële

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Inhoud De cijfers verwijzen naar de rubrieken Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Deel I: Personenbelasting (PB) A. Onroerende inkomsten

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten.

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten. Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel................ Gedetailleerde inhoudstafel............ Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - aanslagjaar 2009 (Inkomsten 2008) 3 Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities.... 3 Titel II. Personenbelasting..........................

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Woord vooraf. Lijst van afkortingen

Woord vooraf. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 7 1. Financiële

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf bij de 20 ste editie V Ten geleide Inhoudstafel Lijst van afkortingen VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies

Nadere informatie

Woord vooraf. Lijst van afkortingen

Woord vooraf. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 6 1. Financiële

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Inhoud De cijfers verwijzen naar de rubrieken Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Deel I: Personenbelasting (PB) A. Onroerende inkomsten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Ten Geleide. Lijst van afkortingen

Ten Geleide. Lijst van afkortingen Ten Geleide Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XXVII Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 7 1. Financiële functie

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

invloed 6e staatshervorming

invloed 6e staatshervorming de aangifte - algemeen 1 belastingaangifte vanaf ajr 2015 deels gewestelijke invulling: vak IX en vak X de federale bevoegdheden: de codes worden voorafgegaan door 1 of 2 de gewestelijke bevoegdheden:

Nadere informatie

HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen

HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Jos J. Couturier Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen (U.I.A., U.F.S.I.A.) Bruno Peeters Hoofddocent Universiteit Antwerpen (U.I.A.) 2de herwerkte druk

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Ten Geleide. In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier. Algemene inhoudstafel. Lijst van afkortingen

Ten Geleide. In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier. Algemene inhoudstafel. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII IX XIII XXXI Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk

Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Art. 359. Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste december. Evenwel kan de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... iii Inhoudstafel Voorwoord.................................................. i Deel 1. Gemeenrechtelijke implicaties........................... 1 Antoine DOOLAEGE Inleiding....................................................

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie