TITEL I: INLEIDING... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITEL I: INLEIDING... 1"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Fiscaal Recht TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering: dwang - tot belastingheffing bevoegde overheden b.2. Financieel doel bestemmingsheffing - parafiscaliteit b.3. Afwezigheid van individuele tegenprestatie vergoedingretributie Artikel 173 G.W. Omschrijving van de vergoedingretributie Rechtstreekse en individuele tegenprestatie 4 - verhaalbelasting c. Kwalificatie door de overheid zelf...5 Hoofdstuk II: Indeling van de belastingen 1. Vaste, evenredige en progressieve belastingen Vaste belastingen 1.2. Evenredige belastingen 1.3. Progressieve belastingen 2. Directe en indirecte belastingen 1) Economisch criterium...7 2) Administratief-juridisch criterium Hoofdstuk III: Overzicht van de voornaamste belastingen Afdeling 1: Directe belastingen 1. De inkomstenbelastingen : Analytisch stelsel : synthetisch stelsel 2. Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen... 9 Afdeling 2: Indirecte belastingen 1. Belastingen geheven door de administratie van de B.T.W., Registratie en Domeinen 2. Belastingen geheven door het bestuur van douane en accijnzen Hoofdstuk IV: Grondbeginselen van het Fiscaal Recht Afdeling 1: Het Legaliteitsbeginsel - Art. 170 G.W. - Gevolgen 1

2 Afdeling 2: Het Gelijkheidsbeginsel (art. 10 en 172 G.W.) Afdeling 3: Het annualiteitsbeginsel (art. 171 G.W.) Gevolg - Voorbeeld - Noot Afdeling 4: De belastingwet is van openbare orde - Gevolgen. 12 Hoofdstuk V: Bijkomende principes Afdeling 1: Interpretatie van de Fiscale Wet - strikte interpretatie - verhouding tussen fiscaal recht en andere rechtstakken...15 Afdeling 2: Is de fiscus een derde? - vestiging van de belasting - invordering van de belasting...16 TITEL II: DE INKOMSTENBELASTINGEN Hoofdstuk I: Inleiding 1. Wezen van de Inkomstenbelasting historiek 2. Grondslag - Algemene theorieën - Civielrechtelijk inkomensbegrip Vier inkomstenbelastingen voor vier soorten belastingplichtigen Principe - Werkelijkheid 4. Immorele of illegale inkomsten Hoofdstuk II: De Personenbelasting Inleiding 1. Definitie - betekenis van de begrippen woonplaats of zetel van fortuin - weerlegbaar vermoeden - onweerlegbaar vermoeden - bijkomende opmerking over begrip rijksinwoner 2. Uitzonderingen Belasting op wereldinkomen Overzicht structuur van de personenbelasting 1. Grondslag van de personenbelasting 2. Gezinssituatie ) Historiek 2) Principes a) Decumul b) Huwelijksquotiënt 3. Aftrekken van art W.I.B. op de 2 inkomensmassa s 4. Berekening van de belasting

3 - gewoon stelsel - bijzondere stelsels - dit alles gebeurt op jaarbasis - verhouding aanslagjaar belastbaar tijdperk - plaats van de voorheffingen in dit systeem.25 HOOFDSTUK I: De grondslag van de personenbelasting Afdeling 1: Inkomsten uit onroerende goederen I. Stadia in de belastingheffing II. Het begrip Kadastraal Inkomen a. Definitie b. Vaststelling van het KI c. Tijdstip van vaststelling d. Geschillenprocedure III. De heffing van de onroerende voorheffing a. Grondslag en tarief b. Wie is de schuldenaar van de onroerende voorheffing? c. Het aanslagjaar en heffing van de onroerende voorheffing IV. Globale personenbelasting op inkomsten uit onroerend goed Algemene regels a. Niet in huur gegeven onroerende goederen a.1. In België gelegen a.2. In het buitenland gelegen b. In huur gegeven onroerende goederen b.1. In België gelegen b.2. In het buitenland gelegen Bijzondere opmerkingen - gemengde verhuring aan natuurlijk persoon - begrip nettohuurwaarde, -huurprijs en huurvoordelen c. Erfpacht, opstal en gelijkaardige onroerende rechten Bijzonderheden verhuring aan een natuurlijk persoon - inkomensbegrip - probleem van de niet-betaling van een huurprijs verhuring aan een vennootschap Vrijstellingen en verminderingen 2.a. Vrijstelling voor goederen zonder winstoogmerk voor bepaalde liefdadigheidsdoeleinden - toepassingsvoorwaarden 2.b. Loopbaanpacht c. Proportionele vermindering wegens improductiviteit - gevallen - onvrijwilligheid Vrijstelling van KI van eigen woning - meerdere woningen - uitbreiding - gedeeltelijke vrijstelling - gehuwden en wettelijk samenwonenden 4. Aftrek van interesten en van erfpacht- en opstalvergoedingen

4 a) Interesten b) Erfpacht- en opstalvergoedingen c) Gemeenschappelijke opmerkingen 5. Gebruik van een onroerend goed voor beroepsdoeleinden Afdeling 2: Inkomsten en opbrengsten uit roerende goederen en kapitalen Inleiding - het inkomensbegrip - inkomen in natura - heffing in twee stadia: complicatie I. Brutobedrag van de belastbare inkomsten Dividenden Belastbare inkomsten a. Het civielrechtelijk inkomen: de dividenden Gevolgen: behoren niet tot het inkomen uit aandelen - bonusaandelen - opbrengst van de verkoop van een inschrijvingsrecht b. Uitbreiding van het inkomensbegrip door fictie van de wet b.1. Terugbetaling van kapitaal b.2. Terugbetaling van uitgiftepremies en participatiecertificaten...46 b.3. Opbrengsten uit de gehele of gedeeltelijke verdeling het maatschappelijk vermogen en uit verkrijging van eigen aandelen - waarover gaat het? - regeling tot vóór de Hervorming vennootschaps- Belasting hervorming vennootschapsbelasting c. Herkwalificatie van interesten in dividenden door fictie van de fiscale wet 2. Interesten en daarmee samenhangende inkomsten...49 a. Niet alle interesten zijn belastbaar Gevolgen: behoren niet tot het belastbaar inkomen - moratoire en gerechtelijk interesten - vergoeding voor inpandgeving van aandelen..50 b. Niet alleen interesten zijn belastbaar - Het civielrechtelijk inkomensbegrip is ruimer dan alleen interesten - Indexeringsclausules - Sommige niet-periodieke opbrengsten - Sommige meerwaarden (1) Kapitalisatiebons en vastrentende effecten (2) Swaps (3) Sommige levensverzekeringscontracten (4) Beleggingsvennootschappen Tijdstip van belastbaarheid van interesten - Vrijstelling van interesten 3. De opbrengsten van de verhuring van roerende goederen...54 Bijzonderheden - onderscheid tussen cessie en concessie 4

5 - modaliteiten en grootte v/d opbrengst uit verhuring - praktijk 4. Sommige renten principe - voorbeelden - grondslag II. De roerende voorheffing a. Definitie en werking b. Schuldenaar van de R.V.: op welke inkomsten moet ze worden ingehouden? c. Grondslag van de R.V. d. Tarief van de R.V III. Opname van de roerende inkomsten in de grondslag van de globale P.B. en netto-bedrag a. Stelsel : globalisatie algemeen - toevoeging R.V. b. Bevrijdende R.V principe - vrijwillige aangifte toestand van de roerende inkomsten waarop geen R.V. is ingehouden c. Fiscale hervorming Wet van 7 december 1988 IV. Pro memorie: het forfaitair deel van de buitenlandse belasting V. De woonstaatheffing Afdeling 3: Beroepsinkomsten Inleiding - basisartikel: art. 23 W.I.B. - het W.I.B. geeft geen algemene definitie van beroepsinkomsten - gemeenschappelijke kenmerken - voorbeelden.65 - gevolg - toepassingsveld - professionalisatie van de roerende en onroerende inkomsten ) Inkomsten uit onroerende goederen 2) Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen - begrip beroepsvermogen Onderafdeling 1: Bruto-beroepsinkomsten Ondernemingswinst - begrip onderneming - begrip winst 1. De klassieke conceptuele benadering, geïnspireerd het vennootschapsrechtelijk begrip van de uitkeerbare winst De dynamische benadering aan de hand van de winstbestanddelen - cijfervoorbeeld - ander voorbeeld belang van het boekhoudrecht.70 - bestanddelen van de winst volgens de wet

6 1. De exploitatiewinst of winsten Art. 25 W.I.B.: niet-limitatieve opsomming Het loon van de ondernemer 2 Voordelen van alle aard - twee systemen 1. Toevoeging aan het resultaat 2. Verwerping als beroepskost 73 3 Baten van speculaties 4 Betalingen van leningen en ondernemingsuitbreidingen 5 Reserves en voorzieningen , a Vergoedingen voor activiteitsvermindering 6, b Herstel van tijdelijke winstderving Art. 48 W.I.B.: voorzieningen voor risico s en kosten en waardeverminderingen Voorzieningen voor risico s en kosten 2 Waardeverminderingen op dubieuze debiteuren uitgangspunt - historische evolutie Art. 26 W.I.B.: abnormale of goedgunstige voordelen Art. 29 en 364 W.I.B.: lichamen zonder RP Art W.I.B. 1 Kapitaalsubsidies 2 Disconto De meerwaarden 1. Wat is een meerwaarde? 2. Technische omschrijving van de meerwaarde De meerwaarde moet betrekking hebben op de bedrijfsactiva 4. Gunststelsels voor meerwaarden a. Vrijstelling enkel uitgedrukte MW b. Vrijstelling ten belope van inflatie c. Definitieve vrijstelling mits wederbel. d. Voorlopige vrijstelling met teruggrijping naar de oorspronkelijke waarden.. 86 e. Afzonderlijke belasting tegen lager tarief f. Gespreide en uitgestelde belasting 3. Verdoken reserves Recuperatiemeerwaarden

7 a. Voor b. In 1973 c. Definitieve regeling in Bezoldigingen 1. De bezoldiging van werknemers...92 a. Bedoelde personen b. Bedoelde inkomsten - toepassingsgevallen - bewijslast - art. 31, al. 2 W.I.B Wedden, lonen, commissies,... 2 Voordelen van alle aard 3 Stopzettingsvergoedingen 4 Tijdelijke vervanginginkomsten Achterstallen - artikel 31bis W.I.B.1992 *terugbetaling van kosten eigen aan de werknemer...92 *meerwaarden *schadevergoedingen *onverschuldigde betaling c. Tijdstip van belastbaarheid - bijzonder probleem: aandelenopties Bezoldigingen van bedrijfsleiders...97 a. Bedoelde personen: twee groepen 1 een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent - probleem: bestuurders met dubbele hoedanigheid 98 2 in de vennootschap een leidende functie of... uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst uitsluitingen b. Belastbare inkomsten b.1. Gemeenschappelijk voor beide groepen van bedrijfleiders bijzonderheid bij voordelen van alle aard - Premies polis gewaarborgd inkomen ten laste genomen door de vennootschap - Pro memorie b.2. Eigen aan de eerste groep: herkwalificatie van huurinkomsten in bezoldigingen c. Tijdstip van belastbaarheid slotopmerking betreffende de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders 3. Bezoldigingen van medewerkende echtgenoten zonder eigen sociaal statuut: art. 33 W.I.B a. Bedoelde personen 7

8 b. Bedoelde inkomsten Opmerkingen 3. Baten van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden a. Bedoelde personen b. Bedoelde inkomsten - ontvangsten en voordelen van alle aard - meerwaarden verwezenlijkt op activa gebruikt voor... - art. 27, al. 2, 4 a W.I.B. - art. 27, al. 2, 4 b W.I.B. - art. 27, al. 2, 5 W.I.B. 4. Winsten en baten van een vroegere beroepswerkzaamheid a. Bedoelde personen b. Bedoelde inkomsten 1. Stopzettingsmeerwaarden - voorbeelden onderscheid - tarief 2. Winsten en baten uit de vroegere uitoefening van de beroepswerkzaamheid Vergoedingen verkregen na de stopzetting c. Gunststelsels voor stopzettingsmeerwaarden 1. Stopzetting met voorlopige vrijstelling - vrijstelling - fiscale neutraliteit - voorbeeld 2. Stopzetting met belasting tegen verlaagd tarief Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen Bedoelde inkomsten a. Eerste categorie: art. 34, 1, 1 en 1 bis W.I.B historiek - oplossing arbitragehof wet van 19 juli arbitragehof b. Tweede categorie: prestaties levensverzekeringen..114 c. Derde categorie: aanvullende zelfstandigenpensioenen d. Vierde categorie: pensioensparen Belastingstelsel 3. Geen verdeling onder echtgenoten Onderafdeling 2: Vrijstellingen van beroepsinkomsten De meerwaarden 2. De sociale en culturele vrijstellingen 3. Pensioenen Onderafdeling 3: Nettoberoepsinkomsten 1. Aftrek van beroepskosten

9 1. Principe, bewijslast en toepassingsgevallen a. Principe - twee aftrekbaarheidsvoorwaarden - opmerkingen a.1. Noodzakelijk verband met het beroep a.2. Eenjarigheidsprincipe zekere en vaststaande schuld als zodanig geboekt b. Bewijslast c. Toepassingsgevallen uitsluitingen - bijzondere vereisten van bewijs Afschrijvingen a. Methode a.1. Lineaire afschrijving a.2. Degressieve afschrijving b. Vertrekpunt van de afschrijving c. Voorwaarden voor afschrijving d. Grondslag van de afschrijvingen 4. Stelsel van de kosten gedaan of gedragen na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid voorbeelden - oplossing - besluit 126 Worden deze redeneringen niet in het gedrang gebracht door rechtspraak van het Hof van Cassatie? a. Cass. 27 oktober arbitragehof b. Cass. 27 april Forfaitaire beroepskosten a. Toepassingsgebied b. Bedrag c. Praktisch probleem: toepassing forfait bij gelijktijdige uitoefening van verschillende beroepen c.1. Enkel toepassing van het forfait c.2. Combinatie met werkelijke beroepskosten speciaal geval: Cass., 1 juni Economische vrijstellingen 1. Wetenschappelijk onderzoek en uitvoer 2. Investeringsaftrek a. Toepassingsgebied - personen - investeringen b. Methode en percentage c. Gespreide investeringsaftrek d. Overdracht van de investeringsaftrek 9

10 e. Extra-comptabele aftrek 3. Beroepsverliezen 1. Aftrek van beroepsverliezen binnen één belastbaar tijdperk 2. Aftrek van vroegere beroepsverliezen Onderafdeling 4: Toekenning en toerekening van een deel van de beroepskomsten aan de echtgenoot Toekenning aan de medehelpende echtgenoot met eigen soc. Statuut - verband met art. 33 W.I.B. 2. Toerekening aan de echtgenoot: huwelijksquotiënt - achtergrond van het huwelijksquotiënt fiscale fictie Afdeling 4: Diverse inkomsten 1. Occasionele winsten en baten a. Bedoelde inkomsten - moeilijker omschrijving bewijslast -voorbeelden van art. 90, 1 W.I.B..137 b. Grondslag c. Tarief d. Tijdstip van belastbaarheid 2. Prijzen en subsidies a. Bedoelde inkomsten b. Tarief c. Tijdstip van belastbaarheid Onderhoudsuitkeringen a. Bedoelde inkomsten b. Belastbaar bedrag c. Belastingstelsel d. Tijdstip van belastbaarheid 4. Zekere onderverhuringen en verhuring van plaatsen voor reclame a. Bedoelde inkomsten b. Belastbaar bedrag c. Tarief d. Tijdstip van belastbaarheid e. Roerende voorheffing 5. Loten van effecten en leningen a. Belastbaar bedrag b. Roerende voorheffing c. Belastingstelsel d. Tijdstip van belastbaarheid 6. Opbrengst uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht a. Belastingstelsel b. Tijdstip van belastbaarheid 7. Grondmeerwaarden a. Bedoelde inkomsten b. Tijdstip van belastbaarheid c. Tarief 10

11 d. Samenhang met art. 90, 1 W.I.B. 8. Meerwaarden op de overdracht van belangrijke deelnemingen Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen 10. Vergoedingen voor ontbrekende coupon Slotopmerking in verband met het netto-bedrag van de diverse inkomsten HOOFDSTUK II: De globalisatie Afdeling 1: De brutogrondslag van het globaal belastbaar inkomen Onderafdeling 1: Samentelling van de vier categorieën netto-inkomsten Onderafdeling 2: In aanmerking nemen van de gezinstoestand 1. Historiek 2. Huidige regeling principe - vaststelling inkomen van elke echtgenoot 3. Niet erkenning van het huwelijk of de wettelijke samenwoning door fictie van de fiscale wet Verliesverrekening tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden Afdeling 2: De nettogrondslag van het globaal belastbaar inkomen % van de alimentatierenten 2. Mecenaats-, liefdadigheids- en ontwikkelingshulpgiften Uitgaven voor huispersoneel 4. Kosten voor kinderoppas 5. Uitgaven op geklasseerde gebouwen of landschappen toegankelijk te Mecenaatsgiften die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gedaan.. musea 7. Hypothecaire lening voor de enige eigen woning - tijdstip van de in art. 104 W.I.B. toegelaten aftrekken toepassing van art. 104 bij echtgenoten HOOFDSTUK III: De berekening van de personenbelasting Afdeling 1: Het gewoon stelsel van aanslag Onderafdeling 1: Berekening van de basisbelasting Tarief 2. De belastingvrije som Onderafdeling 2: De verminderingen en de vermeerdering - situering algemene opmerking van technische aard 1. Vermindering voor het lange termijn-sparen 2. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties... PWA Vermindering voor energiebesparende uitgaven 4. Verminderingen Programmawet van 8 april Vermindering voor verwerving van een milieuschone auto 6. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 7. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 11

12 1. Regel voor buitenlandse inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld - opmerkingen - voorbeeld onverenigbaarheid met Europees recht - H.v.J., 12 december 2002, 2. Regel voor buitenlandse inkomsten die niet bij verdrag zijn vrijgesteld Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Voor wie geldt de voorafbetalingsregeling? Stortingsschema om aan de vermeerdering te ontsnappen 3. Wat is de grondslag van de vermeerdering? 4. Berekening van de vermeerdering Uitzondering op het vermeerderingstelsel Onderafdeling 3: Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens Afdeling 2: Bijzondere stelsels van aanslag Onderafdeling 1: Afzonderlijke aanslagen Onderafdeling 2: Omzetting van sommige vergoedingen, kapitalen en afkoopwaarden in een fictieve rente Afdeling 3: Bonificatie wegens voorafbetaling van de belasting - opmerkingen cijfervoorbeeld HOOFDSTUK IV: Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting HOOFDSTUK V: Verrekening van voorheffingen en credits De onroerende voorheffing 2. De roerende voorheffing 3. Forfaitair deel van de buitenlandse belasting 4. Bedrijfsvoorheffing Voorafbetalingen 6. Belastingkrediet 7. Woonstaatheffing HOOFDSTUK VI: Korting Vlaams Gewest 12

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III. Janusgezichten van de managementvennootschap

INHOUDSTAFEL III. Janusgezichten van de managementvennootschap INHOUDSTAFEL Bibliografie 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen 3 1.1. Wat is een managementvennootschap? 3 1.1.1. Rechtsvorm 3 1.1.2. Doel 4 1.1.3. Aard 5 1.1.4. Definitie 7 1.2. Waarom een managementvennootschap?

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Fiscaal recht TITEL I. INLEIDING HFDST 1. BEGRIPPEN...1

Fiscaal recht TITEL I. INLEIDING HFDST 1. BEGRIPPEN...1 Fiscaal recht TITEL I. INLEIDING HFDST 1. BEGRIPPEN.....1 a. Algemeen begrip van de belasting HvC: belasting = heffing, op grond van gezag, op de geldmiddelen van personen die het grondgebied bewonen,

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent Is een Taxificatie in België haalbaar? Taxificatie, een vrome wens van het bedrijfsleven, maar wellicht problematisch gezien onze beleidsmensen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud Salary split Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008 Page 1 Inhoud SOCIALE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN PRAKTISCHE ASPECTEN REGELING IN BEPAALDE BUURLANDEN Page 2 1 Salary split: Principe Belastingheffing

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie