HANDBOEK PERSONENBELASTING Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne"

Transcriptie

1 Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

2 Eerste druk: 2003 Tweede druk: 2004 Derde druk: 2005 Vierde druk: 2006 Vijfde druk: 2007 Zesde druk: 2008 Zevende druk: 2009 Achtste druk: 2010 Negende druk: 2011 Tiende druk: 2012 Elfde druk: 2013 Twaalfde druk: 2014 Dertiende druk: 2015 Handboek personenbelasting I. Van De Woesteyne 2015 Antwerpen Cambridge ISBN D/2015/7849/118 NUR 826 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

3 DE AUTEUR Prof. Dr. Inge Van De Woesteyne Hoofddocent Universiteit Gent v

4 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting I. Bevoegdheid om belastingen te heffen II. Het begrip rijksinwoner A. Woonplaats B. Zetel van fortuin C. Overleden rijksinwoner D. Dubbele fiscale woonplaats III. Bewijslast IV. Bijzondere gevallen A. Op grond van het WIB B. Op grond van internationale verdragen C. Op grond van administratieve onderrichtingen Werknemers in een land zonder dubbelbelastingverdrag Buitenlandse kaderleden Hoofdstuk 2. De berekening van de personenbelasting I. Soorten inkomsten II. Globalisatie van inkomsten III. Belasting als alleenstaande of gemeenschappelijke aanslag A. Gemeenschappelijke aanslag B. Belasting als alleenstaande Principe Uitbreiding naar gehuwden en wettelijk samenwonenden Overlijden van de echtgenoot/wettelijk samenwonende Feitelijke scheiding IV. Decumul bij een gemeenschappelijke aanslag V. Schema VI. Indexering A. Bedragen andere dan onder B tot D Te indexeren bedragen Eerste opschorting van indexering (aanslagjaren ) vii

5 3. Tweede opschorting van indexering (aanslagjaren ) Afrondingsregels Minimumbedrag B. Forfaitaire onkostenvergoeding kunstenaars C. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen D. Kadastraal inkomen Hoofdstuk 3. Inkomsten van onroerende goederen I. Belastbare personen II. Goederen die onroerende inkomsten opleveren A. Ongebouwde onroerende goederen B. Gebouwde onroerende goederen C. Materieel en outillage Onroerend uit hun aard Onroerend door bestemming III. Opbrengsten uit te sluiten als onroerend inkomen A. Meerwaarden B. Onroerende inkomsten met beroepskarakter IV. Kadastraal inkomen A. Vaststelling van het kadastraal inkomen B. Schatting, herschatting en herziening Schatting en herschatting Buitengewone en speciale herziening V. Vaststelling van het netto onroerend inkomen A. Vaststelling van het bruto onroerend inkomen Niet verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerende goederen gelegen in het buitenland Verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerende goederen gelegen in het buitenland Combinatie van onroerende en roerende verhuur Vestiging of overdracht van erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten a. Toepassingsgebied b. Vergoedingen en voordelen c. Verdeling tussen opstalgever en opstalhouder Bijzonderheden bij het vaststellen van het bruto-onroerend inkomen viii

6 a. Vaststelling of wijziging van het kadastraal inkomen tijdens het belastbare tijdperk b. Wijziging van belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk c. Wijziging van de bestemming van een onroerend goed d. Goederen in onverdeeldheid Vrijstellingen en verminderingen a. Eigen woning b. Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden c. Verhuring onder loopbaanpacht d. Onproductieve en vernielde onroerende goederen B. Van het bruto-onroerend inkomen aftrekbare kosten Onderhouds- en herstellingskosten Interestaftrek a. Federale bevoegdheid b. Voorwaarden Aftrek door erfpachter of opstalhouder VI. De onroerende voorheffing A. Belastbare personen Algemeen Overdracht gedurende het belastbare tijdperk Ontbinding van de koopovereenkomst B. Aanslagjaar C. Grondslag van de onroerende voorheffing D. Tarief Aandeel van het gewest Aandeel van de provincies, agglomeraties en gemeenten E. Vrijstellingen van onroerende voorheffing Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden Onroerende goederen van vreemde Staten Nationale domeingoederen a. Nationale domeingoederen b. Onproductief zijn c. Gebruik voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut Materieel of outillage Bosdecreet Bestrijding van leegstand en verkrotting Monumenten Vrijstelling krachtens bijzondere wetten ix

7 F. Verminderingen van onroerende voorheffing Bescheiden woning a. Woning b. Begrenzing van het kadastraal inkomen c. Overschrijden van de grens inzake kadastraal inkomen Vermindering voor kinderen en gehandicapte personen a. Vermindering ten voordele van een gezin met kinderen b. Vermindering ten voordele van gehandicapte personen c. Vermindering in functie van de bewoner-huurder Energiezuinige gebouwen Onproductieve of vernielde onroerende goederen Samenvoeging van verschillende verminderingen G. Belastingkrediet Hoofdstuk 4. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen I. Belastbare personen II. Belastbare roerende inkomsten A. Belastbare materie B. Opbrengsten uit te sluiten als roerend inkomen Meerwaarden Roerende inkomsten met beroepskarakter C. Dividenden Belastbare dividenden a. Eigenlijke inkomsten b. Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal c. Aflossing van het maatschappelijk kapitaal d. Terugbetaling van uitgiftepremies e. Gehele of gedeeltelijke verdeling van een vennootschap of verkrijging van eigen aandelen f. Interesten van voorschotten g. Juridische constructies Vrijstellingen Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting a. Tarief van 25% b. Tarieven van 15%, 10% of 5% c. Tarieven van 20% of 15% d. Tarief van 15% x

8 e. Tarieven van 15% of 5% Vrijstellingen van roerende voorheffing a. Verkrijging van eigen aandelen en gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen b. Toekenningen uit definitief belaste reserves of uit ten name van de vennoten belaste reserves c. Inkomsten toegekend door een beleggingsfonds D. Interesten Inkomsten van leningen en van elke andere schuldvordering a. Belastbare interesten b. Vrijstellingen c. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting Inkomsten van gelddeposito s a. Belastbare inkomsten b. Vrijstellingen c. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting Instellingen voor Collectieve Belegging a. Belastbare inkomsten b. Tarief van de roerende voorheffing en personenbelasting Kapitalen uit individuele levensverzekeringscontracten a. Belastbare kapitalen b. Vrijgestelde kapitalen c. Belastbaar bedrag d. Tarief van de roerende voorheffing en personenbelasting E. Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Tarief van de roerende voorheffing en personenbelasting F. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Tarief van de roerende voorheffing en personenbelasting G. Auteursrechten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag xi

9 3. Tarieven van de roerende voorheffing en personenbelasting H. Belastbaar tijdstip I. Roerende voorheffing Schuldenaar Inhouding Grondslag Betalingstermijn Vrijstelling of verzaking J. Aangifte in de personenbelasting Roerende inkomsten waarvoor roerende voorheffing is ingehouden Roerende inkomsten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden K. Grondslag in de personenbelasting Bruto roerend inkomen Van het bruto roerend inkomen aftrekbare kosten a. Innings- en bewaringskosten b. Interesten c. Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten Hoofdstuk 5. Beroepsinkomsten I. Categorieën beroepsinkomsten II. Inkomsten uit een beroepsactiviteit III. Sociale en culturele vrijstellingen IV. Belastbaar nettoberoepsinkomen Hoofdstuk 6. Winst I. Belastbare personen A. Handelsonderneming B. Nijverheidsonderneming C. Landbouwonderneming D. Uitbreiding naar vennootschappen II. Het winstbegrip A. Nettoactiefbenadering B. Verhouding met het boekhoudrecht C. Boekhoudverplichtingen van de natuurlijke persoon III. Belastbare winst xii

10 A. Omschrijving B. Ogenblik van belastbaarheid Zekere en vaststaande schuld Opschortende voorwaarde Ontbindende voorwaarde Voorschotten Overlopende rekeningen Disconto in vorderingen a. Boekhoudkundig b. Fiscaal Subsidies a. Boekhoudkundig b. Fiscaal Verkrijging van activa om niet C. Niet-gerealiseerde winsten Situering Begrip abnormale of goedgunstige voordelen In aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger Art. 26, tweede lid WIB Verhouding met art. 49 WIB Toepassing van art. 54 WIB D. Exploitatiewinst Algemeen Het loon van de ondernemer Voordelen van alle aard a. Omschrijving b. Waardering c. Vermindering van beroepskosten d. Voordeel aan zichzelf Inkomsten uit speculatie Terugbetaling van ontleende kapitalen Sommen gebruikt voor de uitbreiding van de onderneming of om de waarde van activa te verhogen a. Boekhoudkundig b. Fiscaal Reserves, voorzorgsfondsen of voorzieningen a. Reserves b. Voorziening c. Waardeverminderingen op vorderingen Compensatievergoedingen voor een vermindering van de werkzaamheid xiii

11 a. Omschrijving b. Taxatieregime Compensatievergoedingen voor een tijdelijke winstderving a. Omschrijving b. Taxatieregime Steun aan de landbouw E. Waardevermeerderingen van bedrijfsactiva en waardeverminderingen van passiva Omschrijving Waardevermeerderingen van bedrijfsactiva a. Belastbare waardevermeerderingen van bedrijfsactiva b. Vrijgestelde waardevermeerderingen van bedrijfsactiva c. Uitgestelde en gespreide taxatie d. Afzonderlijke aanslagvoet van 16,5% Waardeverminderingen van passiva a. Uitgedrukte niet-verwezenlijkte waardeverminderingen b. Winst uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord F. Onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva Omschrijving Onderwaardering van activa Overwaardering van passiva Bijzondere aanslagtermijn van art. 361 WIB G. Reconstitutiemeerwaarden IV. Beroepskosten A. Aftrekbare beroepskosten Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid a. De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden b. De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen c. De echtheid en het bedrag van de kost moet worden bewezen Kosten uit waardering a. Waardeverminderingen b. Voorraadwijzigingen xiv

12 c. Afschrijvingen Kosten met betrekking tot onroerende goederen Interesten van leningen a. In de onderneming aangewende kapitalen b. Beperking van de aftrek Lasten, renten en soortgelijke uitkeringen betreffende de onderneming Commissies, erelonen en vergoedingen toegekend aan niet-personeelsleden a. Bedoelde kosten b. Individuele fiches en samenvattende opgaven c. Landen met aanzienlijk gunstigere belastingregeling Bezoldigingen van het personeel, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten a. Bezoldigingen van het personeel b. Kosten die verband houden met de bezoldigingen Door de werkgever uitgekeerde pensioenen Persoonlijke socialezekerheidsbijdragen a. Gewoon sociaal statuut b. Aanvullend pensioen Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit Creëren kinderopvang B. Beroepskosten aftrekbaar voor 120% Gemeenschappelijk vervoer van werknemers Kosten van beveiliging Kosten ter bevordering van het fietsgebruik C. Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt Restaurantkosten a. Principe b. Uitzonderingen c. Doorgerekende restaurantkosten Receptiekosten Relatiegeschenken Maaltijdcheques Verplaatsingskosten a. Aftrek beperkt tot 75% b. Forfaitaire berekening van 0,15 per km D. Niet-aftrekbare beroepskosten Kosten van persoonlijke aard Belastingen Boeten xv

13 4. Kledijkosten a. Specifieke beroepskleding b. Niet-specifieke beroepskleding Kosten m.b.t. jacht, visvangst, jachten en lusthuizen Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Sociale voordelen a. Principe b. Kosten die niet in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten c. Kosten die in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten Sport-/cultuur- of ecocheques Toezeggingen medische kosten, afhankelijkheid, ernstige aandoeningen en andere persoonsverzekeringen Omkoping V. Aftrekken van de nettowinst A. Bijkomend personeel Art. 67 WIB Wet van 10 februari 1998 art. 67ter WIB B. Stagebonus C. Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut D. Investeringsaftrek In aanmerking komende investeringen a. Materiële en immateriële vaste activa b. Nieuwe vaste activa c. Afschrijfbare activa d. Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Categorieën van investeringen Berekening van de investeringsaftrek a. Grondslag b. Eenmalige aftrek c. Gespreide aftrek d. Overdracht van de investeringsaftrek Hoofdstuk 7. Baten van vrije beroepen, ambten, posten en winstgevende bezigheden I. Belastbare personen A. Vrije beroepen B. Ambten of posten C. Winstgevende bezigheden D. Uitbreiding naar vennootschappen xvi

14 II. Belastbare baten A. Algemeen Omschrijving Ogenblik van belastbaarheid a. Ontvangst b. Zekere en vaststaande vordering B. Ontvangsten Belastbare baten Vrijgestelde baten Taxatieregime C. Voordelen van alle aard D. Verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsactiva E. Compensatievergoedingen voor een vermindering van de werkzaamheid F. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van baten G. Vergoedingen van parlementaire mandatarissen H. Vergoedingen van provincieraadsleden III. Beroepskosten A. Werkelijke beroepskosten Algemeen Collectieve akkoorden a. Advocaten b. Gerechtsdeurwaarders c. Zelfstandige kinderopvang B. Forfaitaire beroepskosten C. Meerdere beroepsactiviteiten IV. Aftrekken van de nettobaten Hoofdstuk 8. Winsten en baten i.v.m. een voorheen uitgeoefende werkzaamheid I. Belastbare personen II. Belastbare inkomsten A. Bedoelde inkomsten B. Volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit Volledige stopzetting Gedeeltelijke stopzetting Inkrimping van de activiteit C. Retroactieve inbreng in een vennootschap III. Belastbare stopzettingsmeerwaarden A. Beroepsvermogen B. Uit hoofde of naar aanleiding van de stopzetting xvii

15 1. Principe Desaffectatie C. Verkregen meerwaarden Principe a. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde b. Gedwongen verwezenlijkte meerwaarde Overdracht tegen een variabele prijs Overdracht tegen betaling van een lijfrente D. Vastgestelde meerwaarden E. Belastbaar bedrag van de stopzettingsmeerwaarde F. Taxatieregime Materiële vaste activa, financiële vaste activa en aandelen Immateriële activa Voorraden, bestellingen in uitvoering, vorderingen, geldbeleggingen en liquide middelen Uitsplitsing van de prijs IV. Vrijgestelde stopzettingsmeerwaarden A. Monetaire meerwaarden B. Het voortzettingsstelsel Principe Fiscale gevolgen in hoofde van de persoon die de beroepsactiviteit voortzet C. Inbreng in een vennootschap Principe Voorwaarden voor belastingvrijstelling a. Tak van werkzaamheid/algemeenheid van goederen b. Inbrengverkrijgende vennootschap c. Inbreng overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen d. Antirechtsmisbruikbepaling Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenger D. De inbreng in een landbouwvennootschap Principe Fiscale gevolgen in hoofde van de inbrenggenietende landbouwvennootschap Fiscale gevolgen voor de inbrenger Latere optie voor de toepassing van de vennootschapsbelasting V. Nawinsten en nabaten A. Bedoelde inkomsten B. Toepassingen xviii

16 C. Taxatieregime VI. Na de stopzetting verkregen compensatievergoedingen A. Bedoelde inkomsten B. Taxatieregime VII. Beroepskosten A. Aftrekbare beroepskosten B. Tijdstip van aftrek Hoofdstuk 9. Bezoldigingen van loon- en weddetrekkenden I. Belastbare personen A. Dienstbetrekkingen B. Onder gezag C. Opbrengst van arbeid Betekenis Arbeidsovereenkomst Opleidingsovereenkomst Vrijwilligerswerk II. Belastbare bezoldigingen A. Algemeen Omschrijving Ogenblik van belastbaarheid B. Eigenlijke bezoldigingen Belastbare bezoldigingen Vrijgestelde bezoldigingen a. Kosten eigen aan de werkgever b. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen c. Eenmalige innovatiepremies d. Werknemersparticipaties e. Forfaitaire vergoedingen aan kunstenaars f. Forfaitaire vergoedingen voogdij Taxatieregime a. Gemiddelde aanslagvoet van laatste vorige jaar met normale beroepswerkzaamheid b. Gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het geheel van de andere belastbare inkomsten c. Afzonderlijke taxatie tegen 33% d. Afzonderlijke taxatie tegen 16,5% of 33% e. Afzonderlijke taxatie tegen 10,38% C. Voordelen van alle aard Algemeen Belastbare voordelen van alle aard xix

17 a. Voordelen in natura b. Ten laste nemen van eigen kosten van de werknemer Waardering van de anders dan in geld behaalde voordelen a. Werkelijke waarde b. Forfaitaire waardering Vrijgestelde voordelen a. Woon-werkverplaatsingen b. PC-Privé c. Sociale voordelen d. Maaltijdcheques, sport-/cultuur- of ecocheques e. Verwerven van aandelen f. Aanvullende pensioentoezegging g. Verzekering aanvullende uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid h. Verzekering medische kosten i. Verzekering afhankelijkheid, ernstige aandoeningen en andere persoonsverzekeringen D. Vergoedingen verkregen bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst Belastbare vergoedingen Vrijgestelde vergoedingen a. Morele schadevergoeding b. Ontslagcompensatievergoeding c. Ontslaguitkering d. Oud art. 38, 1, al. 1, 27 WIB Taxatieregime E. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van bezoldigingen Omschrijving a. Wettelijke vergoedingen b. Extrawettelijke vergoedingen Taxatieregime F. Bezoldigingen verkregen na stopzetting Omschrijving Taxatieregime III. Beroepskosten A. Werkelijke beroepskosten Algemeen Aftrekbare beroepskosten a. Onroerende goederen b. Afschrijvingen xx

18 c. Studiekosten d. Vakbondsbijdragen e. Syndicaal afgevaardigde f. Afscheidsdrink g. Vervangingsinkomsten Niet-aftrekbare beroepskosten a. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid b. Bedrijfsvoorheffing c. Bijdragen politieke partij B. Forfaitaire beroepskosten Gewone forfaitaire beroepskosten Aanvullende forfaits a. Lange woon-werkverplaatsingen b. Bezoldigden tewerkgesteld in een land buiten Europa Bijzonder forfait voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters Hoofdstuk 10. Bezoldigingen van bedrijfsleiders I. Belastbare personen A. Art. 32, al. 1, 1 WIB B. Art. 31, al. 1, 2 WIB C. Vennootschap in fiscale zin II. Belastbare bezoldigingen A. Algemeen Omschrijving Ogenblik van belastbaarheid B. Tantièmes en andere bezoldigingen Belastbare bezoldigingen Vrijgestelde bezoldigingen Taxatieregime C. Voordelen van alle aard Belastbare voordelen van alle aard Vrijgestelde voordelen a. Woon-werkverplaatsingen b. Sociale voordelen c. Maaltijdcheques, sport-/cultuur- of ecocheques d. Aanvullende pensioentoezegging e. Verzekering aanvullende uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid xxi

19 f. Verzekering van medische kosten/afhankelijkheid, ernstige aandoeningen en andere persoonsverzekeringen D. Vergoedingen verkregen bij het stopzetten van de arbeid Omschrijving Taxatieregime E. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van bezoldigingen Omschrijving Taxatieregime F. Bezoldigingen verkregen na stopzetting Omschrijving Taxatieregime G. Geherkwalificeerde huur III. Beroepskosten A. Werkelijke beroepskosten Algemeen Aftrekbare beroepskosten a. Interesten van leningen b. Dragen van verliezen geleden door de vennootschap c. Borgstelling B. Forfaitaire beroepskosten Hoofdstuk 11. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten I. Belastbare personen II. Belastbare bezoldigingen III. Beroepskosten A. Werkelijke kosten B. Forfaitaire kosten Hoofdstuk 12. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen I. Belastbare personen II. Belastbare pensioenen A. Omschrijving B. Belastbaar tijdstip C. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die betrekking hebben op de beroepswerkzaamheid Wettelijke pensioenen a. Eigenlijke pensioenen xxii

20 b. Arbeidsongevallen en beroepsziekten Extrawettelijke pensioenen a. Aftrekbare beroepskosten b. Individuele pensioentoezegging zonder externe financiering Vrijgestelde pensioenen Taxatieregime a. Progressief tarief b. Omzetting in een fictieve rente c. Afzonderlijke taxatie tegen 16,5% d. Afzonderlijke taxatie tegen 33% D. Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Professionele pensioenkassen RIZIV-contracten Vrijgestelde pensioenen Taxatieregime a. Omzetting in een fictieve rente b. Berekening E. Vergoedingen tot herstel van een bestendige inkomstenderving Omschrijving Verzekering arbeidsongeschiktheid Taxatieregime F. Collectieve en individuele pensioentoezeggingen met externe financiering Omschrijving Vrijgestelde bestanddelen a. Winstdeelnemingen b. Voorschotten c. Renten gevormd door afstand van kapitaal Taxatieregime a. Progressief tarief b. Omzetting in een fictieve rente c. Afzonderlijke taxatie tegen 10%, 16,5%, 18%, 20% of 33% G. Individuele levensverzekering Omschrijving Belastingplichtige Vrijgestelde individuele levensverzekeringen Taxatieregime a. Personenbelasting b. Taks op het langetermijnsparen H. Pensioensparen xxiii

21 1. Omschrijving Belastingplichtige Vrijgestelde bestanddelen Belastbare grondslag Taxatieregime a. Personenbelasting b. Taks op het langetermijnsparen Hoofdstuk 13. Huwelijksquotiënt en toekenning meewerkende echtgenoot I. Situering A. Huwelijksquotiënt Gezinnen met één beroepsinkomen Gezinnen met twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is Behoud van de oorspronkelijke kwalificatie Huwelijksquotiënt: enkel wanneer in het voordeel van de belastingplichtigen Internationale ambtenaren B. Toekenning aan de meewerkende echtgenoot als bedoeld in art. 86 WIB Voorwaarden Bedrag van de toekenning Hoofdstuk 14. Bedrijfsvoorheffing I. Toepassingsgebied II. Schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing III. Kenmerken A. Inhouding van bedrijfsvoorheffing: verplichting en recht B. Verrekening van niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing Volledige vrijstelling Gedeeltelijke vrijstelling a. Overwerk (art WIB) b. Onderzoekers (art WIB) c. Zeevisserij (art WIB) d. Ploegen- of nachtarbeid (art WIB) e. Sportbeoefenaars (art WIB) f. Algemene vrijstelling (art WIB) g. Steunzones (art en WIB) h. Kleine startende ondernemingen (art WIB) IV. Belastbaar tijdstip xxiv

22 V. Betalingstermijn VI. Berekening van de bedrijfsvoorheffing Hoofdstuk 15. Diverse inkomsten I. Occasionele winsten of baten A. Belastbare inkomsten Inkomsten behaald buiten een beroepswerkzaamheid Speculatie Enige prestatie, verrichting of dienst Inkomsten behaald uit het normale beheer van het privévermogen B. Vrijgestelde inkomsten C. Belastbaar nettobedrag D. Overdracht van verliezen E. Ogenblik van belastbaarheid F. Taxatieregime II. Prijzen, subsidies, renten en pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars A. Belastbare inkomsten Prijzen Subsidies ontvangen gedurende twee jaar Subsidies ontvangen gedurende meer dan twee jaar, renten en pensioenen B. Vrijgestelde inkomsten C. Belastbaar nettobedrag D. Ogenblik van belastbaarheid E. Taxatieregime III. Uitkeringen tot onderhoud A. Belastbare inkomsten B. Persoon aan wie de betaling plaatsvindt C. Ogenblik van belastbaarheid D. Belastbaar nettobedrag E. Taxatieregime Regelmatige betaling a. Periodieke betaling b. Kapitaal Retroactieve vaststelling of verhoging door een gerechtelijke beslissing IV. Inkomsten uit onroerende rechten A. Inkomsten uit onderverhuring of de overdracht van huur van onroerende goederen xxv

23 1. Belastbare inkomsten Belastbaar nettobedrag a. Bruto-inkomsten b. Kosten c. Voordelen of kosten bestaande uit een eenmalige ontvangst of uitgave B. Inkomsten uit concessie van het recht om een onroerend goed te gebruiken Belastbare inkomsten Belastbaar nettobedrag C. Ogenblik van belastbaarheid D. Taxatieregime V. Loten van effecten van leningen A. Belastbare inkomsten B. Belastbaar nettobedrag C. Ogenblik van belastbaarheid D. Taxatieregime VI. Opbrengsten van verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten A. Belastbare inkomsten B. Belastbaar nettobedrag C. Ogenblik van belastbaarheid D. Taxatieregime VII. Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen A. Belastbare meerwaarden In België gelegen ongebouwde onroerende goederen a. Gronden b. Met gronden gelijkgestelde gebouwde onroerende goederen Zakelijke rechten Buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid Vervreemding onder bezwarende titel Verkrijging onder bezwarende titel Minimum bezitsduur van de overgedragen goederen B. Belastbaar nettobedrag Verkoopprijs of -waarde a. Verkoopprijs b. Verkoopwaarde Verkoopkosten Verkrijgingsprijs of -waarde Verkrijgingskosten a. Kosten van verkrijging of overgang b. Uitgaven xxvi

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017

FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017 FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017 IN ESSENTIE FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017 Prof. dr. INGE VAN DE WOESTEYNE Volledig geactualiseerd tot 20 januari 2017 Antwerpen Cambridge Fiscaal recht in essentie 2017

Nadere informatie

FISCAAL RECHT IN ESSENTIE

FISCAAL RECHT IN ESSENTIE FISCAAL RECHT IN ESSENTIE Prof. dr. INGE VAN DE WOESTEYNE Volledig geactualiseerd tot 15 januari 2016 Antwerpen Cambridge Fiscaal recht in essentie Inge Van De Woesteyne 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

diverse inkomsten BBB info ajr onderhoudsuitkeringen: algemeen: andere soorten diverse inkomsten voorwaarden van aftrekbaarheid

diverse inkomsten BBB info ajr onderhoudsuitkeringen: algemeen: andere soorten diverse inkomsten voorwaarden van aftrekbaarheid 3 onderhoudsuitkeringen: algemeen: 80% van de onderhoudsuitkeringen die een belastingplichtige betaalt aan een persoon: - die geen deel uitmaakt van het gezin - op grond van een wettelijke verplichting

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie