Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1"

Transcriptie

1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus KPMG 1

2 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten 3. Bepaling van de totale netto belastbare inkomsten 4. Aftrekbare bestedingen van het totale netto belastbare inkomen 5. Belastingberekening 6. Belastingverminderingen 2004 KPMG 2

3 Stap 1: Onderworpen personen 1. Wie is onderworpen aan de personenbelasting? Rijksinwoners: domicilie of zetel van fortuin in België Vermoedens van rijksinwonerschap: Inschrijving in het rijksregister (weerlegbaar) Gehuwden: gezinsvestiging (onweerlegbaar) Belastbaar op wereldwijd inkomen 2004 KPMG 3

4 Stap 2: Bepaling van de belastbare inkomsten in de personenbelasting 2.1 Onroerende inkomsten Belastbaar inkomen hangt af van de bestemming van het onroerend goed Belastbaar bedrag obv kadastraal inkomen of huuropbrengst Onderworpen aan de progressieve tarieven Woningaftrek Aftrek van interesten van lening 2004 KPMG 4

5 Onroerende inkomsten Eigen woning van de belastingplichtige (of daarmee gelijkgesteld) : geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) Niet-verhuurd onroerend goed ( tweede woning) of onroerend goed dat door de huurder niet beroepsmatig gebruikt wordt : geïndexeerd KI plus 40 % 2004 KPMG 5

6 Onroerende inkomsten Kadastraal inkomen Gemiddeld netto jaarlijks huurinkomen Vaststelling door Administratie van het kadaster Op basis waarde onroerend goed op 1/1/1975 Jaarlijks geïndexeerd (coëfficiënt 2004 : 1,3604) 2004 KPMG 6

7 Onroerende inkomsten Onroerende goederen die door de huurder beroepsmatig gebruikt worden belastbaar inkomen : huurprijs plus huurlasten kostenaftrek : 10 % voor ongebouwde onroerende goederen 40 % voor gebouwde onroerende goederen doch beperkt tot 2/3 van het (niet geïndexeerd) KI x een revalorisatie coëfficiënt (3,39 voor aj. 2004) 2004 KPMG 7

8 Aftrekken Woningaftrek Aftrek voor de eigen woning (of gelijkgesteld) Interestaftrek heeft voorrang op woningaftrek (aftrek van KI dat overblijft na interestaftrek) Basisbedrag : EUR (aj. 2005) Verhoogd met EUR 340 (aj. 2005) voor de echtgenote en de kinderen ten laste Bijkomende verhoging voor lage inkomsten (netto gezinsinkomen lager dan EUR (aj. 2005) 2004 KPMG 8

9 Aftrekken Aftrekbare interesten Gewone interestaftrek: interest van leningen aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden niet noodzakelijk een hypothecaire lening interest van schuld die voor één enkel onroerend is aangegaan kan worden afgetrokken van het totale bedrag van de onroerende inkomsten Interest van schuld van één der echtgenoten is aftrekbaar van het totaal onroerend inkomen van het gezin gewone interestaftrek is beperkt tot de onroerende inkomsten (dus geen overdracht naar andere inkomsten) tenzij toepassing van bijkomende interestaftrek 2004 KPMG 9

10 Voorbeelden Voorbeeld 1: Huwelijk onder scheiding van goederen Man: eigen onroerend goed gebruikt als gezinswoning KI: Euro Lening man: interest Euro Vrouw: eigen onroerend goed Verhuur aan vennootschap: netto huur Euro Lening vrouw: interest Euro KPMG 10

11 Voorbeeld Inkomsten 2003: Onroerend inkomen van het gezin: Euro Euro = Euro Interestaftrek: Euro Euro 8.000= Euro Woningaftrek: Euro Euro Belastbaar inkomen: Euro KPMG 11

12 Voorbeelden Voorbeeld 2: 2 gemeenschappelijke onroerende goederen en leningen Gebruik gezinswoning: Euro Verhuur vennootschap: Euro Interesten leningen: Euro Inkomsten 2003: Totaal onroerend inkomen: Euro Aftrek interesten: Euro Euro Woningaftrek: Euro Euro Belastbaar inkomen: Euro KPMG 12

13 Roerende inkomsten Soorten: Dividenden voordelen verbonden aan aandelen Interesten vergoeding voor een in bruikleen gegeven bedrag 2004 KPMG 13

14 Roerende inkomsten Belastingtarief: Dividenden: hoofdregel : 25 % Interest: hoofdregel : 15 % Bevrijdende roerende voorheffing Vrijstelling rente spaarboekje : Euro (basisbedrag) 2004 KPMG 14

15 Beroepsinkomsten Categorieën: Winsten: inkomsten uit nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven Baten van vrije beroepen, ambten of posten Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders Pensioenen Onderworpen aan de progressieve tarieven tenzij uitzonderingen 2004 KPMG 15

16 Aftrekken Aftrek van persoonlijke sociale bijdragen Aftrek van beroepskosten: werkelijke beroepskosten of forfait (uitz. winsten) Loon-en weddetrekkers en beoefenaars van vrije beroepen: Bruto bedrag (Eur) Forfait (Y 2004) % % boven % boven % boven Boven KPMG 16

17 Aftrekken Bedrijfsleiders Aftrek werkelijke kosten Forfait: 5% tot Euro met maximum van Eur KPMG 17

18 Diverse inkomsten Onderworpen aan de progressieve tarieven: Ontvangen onderhoudsuitkeringen Onderworpen aan afzonderlijke tarieven: Toevallige winsten en baten (33%) Meerwaarden op gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (16.5% of 33%) Meerwaarden bij overdracht van aandelen uit een belangrijke deelneming 2004 KPMG 18

19 Stap 3: Globalisatie van de netto inkomsten Bepaling van de totale netto belastbare inkomsten: Onroerende inkomsten Diverse inkomsten (onderhoudsuitkeringen) Beroepsinkomsten 2004 KPMG 19

20 Stap 4: Aftrekbare bestedingen van totaal netto inkomen 1.Bijkomende interestaftrek: hypothecaire lening looptijd van minimum 10 jaar enige woning in nieuwe staat te verwerven (BTW) of te bouwen minstens 15 jaar oude woning te verbouwen/renoveren 2004 KPMG 20

21 Aftrekbare bestedingen 2. Kosten van kinderopvang 3. Betaalde onderhoudsuitkeringen 4. Giften Resultaat na stap 4: gezamenlijk belastbaar inkomen (GBI) 2004 KPMG 21

22 Stap 5: Berekening van de belasting Aanslag van echtgenoten: Gezamenlijke aangifte en aanslag Decumul van beroepsinkomsten Cumul van de andere inkomsten met echtgenoot die hoogste beroepsinkomen geniet, ongeacht huwelijks vermogenstelsel Ingrijpende wijziging door hervorming personenbelasting!!! 2004 KPMG 22

23 Berekening van de belasting Huwelijksquotiënt: Slechts één echtgenoot heeft beroepsinkomsten: toerekening aan andere echtgenoot: 30% met maximum van Eur (inkomsten 2004) beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten doch beroepsinkomsten van één echtgenoot bedraagt minder dan 30% van totale bedrag van beroepsinkomsten van beide echtgenoten aanvulling bij minst verdienende tot 30% van totale bedrag van beroepsinkomsten van beide echtgenoten met maximum van Eur KPMG 23

24 Berekening van de belasting Progressieve tarieven (inkomsten 2004): Inkomsten Tarief : 25% : 30% : 40% : 45% boven : 50% verhoogd met gemeentebelasting 2004 KPMG 24

25 Berekening van de belasting Belastingvrije sommen: Omwille van cumul, toerekening van belastingvrije sommen aan partner met hoogste beroepsinkomen Tot aj. 2004: Voor elke echtgenoot: Eur Alleenstaande belastingplichtige: Eur Voordeel voor samenwonenden tweemaal belastingvrije som van alleenstaanden wijziging met hervorming personenbelasting 2004 KPMG 25

26 Berekening belasting Verhoging belastingvrije sommen voor personen ten laste: afstammelingen, ascendenten, zijverwanten tot tweede graad, personen van wie de belastingplichtige als kind ten laste is geweest deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aj. bestaansmiddelen niet hoger dan EUR (inkomsten 2004) 2004 KPMG 26

27 Berekening belasting Verhoging van de belastingvrije som (aj.2005): Voor 1 kind Eur Voor 2 kinderen Eur Voor 3 kinderen Eur Voor 4 kinderen Eur Voor meer dan 4 kinderen Eur Supplement per kind boven vierde Eur Bijkomende toeslag voor kind jonger dan drie jaar voor wie geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken Eur 450 Voor iedere andere persoon ten laste Eur KPMG 27

28 Berekening belasting Verhoogde aftrek van Eur (aj.2005): voor belastingplichtige die alleen wordt belast en die kinderen ten laste heeft niet hertrouwde weduwenaar/weduwe ongehuwde vader/moeder voor gehandicapte belastingplichtige voor gehandicapte persoon ten laste voor gehuwde belastingplichtige voor jaar van huwelijk indien de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die nettobedrag van Eur overschrijden 2004 KPMG 28

29 Stap 6: Belastingverminderingen 1. Verminderingen aan de verbeterde gemiddelde aanslagvoet (min.30%-max.40%) 1.1. Levensverzekeringspremies (lange termijnsparen) Leeftijdsvoorwaarde bij aangaan contract (geen 65 jaar) Minimumlooptijd van contract van 10 jaar Voordelen bedongen ten gunste van belastingplichtige in geval van leven of in geval van overlijden ten bate van de echtgenoot of een bloedverwant tot de tweede graad 2004 KPMG 29

30 Stap 6: Belastingverminderingen Belastingvermindering: Beperking van bedrag van de premie dat recht geeft op de vermindering (niet geïndexeerd bedrag) 15% van eerste schijf van Euro van totale beroepsinkomen en 6% van het saldo Absolute grens: Euro (levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen samen) 2004 KPMG 30

31 Belastingverminderingen 1.2. Kapitaalaflossingen van een lening (lange termijnsparen) Aangegaan voor de bouw, de verwerving of de verbouwing van een in België gelegen woning Hypothecaire lening van minstens 10 jaar Beperking van betalingen tot eerste schijf van Euro Eigenaar of mede-eigenaar vrije verdeling van kapitaalaflossingen tussen echtgenoten op voorwaarde samen hoofdelijk en onverdeeld de lening aangegaan beiden minstens een gedeelte van eigendomsrecht 2004 KPMG 31

32 Belastingverminderingen Belastingvermindering: Beperking van bedrag van de kapitaalaflossing die recht geeft op de vermindering (niet geïndexeerd bedrag) 15% van eerste schijf van Euro van totale beroepsinkomen en 6% van het saldo Absolute grens: Euro (levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen samen) 2004 KPMG 32

33 Belastingverminderingen 1.3. Pensioensparen Onderworpen aan personenbelasting Minstens 18 jaar en maximum 64 jaar Voordelen bedongen ten gunste van belastingplichtige in geval van leven of in geval van overlijden ten bate van de echtgenoot of een bloedverwant tot de tweede graad Beperking van bedrag van de jaarlijkse storting Belastingvermindering voor iedere echtgenoot 2004 KPMG 33

34 Belastingverminderingen 1.4. Persoonlijke bijdragen voor groepsverzekering of een pensioenfonds Aanvullende verzekering tegen ouderdom of vroegtijdige dood Inhouding door werkgever op bezoldiging van de werknemer Definitieve storting in België Geen overschrijding van de 80% regel 2004 KPMG 34

35 Belastingverminderingen 1.5. PWA en Dienstencheques Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering: Euro Cumul : totaal bedrag van aanschaffingsprijs komt maximaal voor Euro in aanmerking voor belastingvermindering 2004 KPMG 35

36 Belastingverminderingen 2. Verminderingen aan het marginale aanslagvoet - Levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen (bouwsparen) - Hypothecaire lening - Eigen woonhuis - Enige woning 2004 KPMG 36

37 Belastingverminderingen Belastingvermindering: Beperking van bedrag van de levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen die recht geven op de vermindering (niet geïndexeerd bedrag) 15% van eerste schijf van Euro van totale beroepsinkomen en 6% van het saldo Absolute grens: Euro (levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen samen) 2004 KPMG 37

38 Belastingverminderingen 3. Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Van toepassing voor: Pensioenen Brugpensioenen Werkloosheidsuitkeringen Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit Afhankelijk van gezinstoestand en type inkomen Prorata vervangingsinkomsten/totale inkomen Op basis van gezinsinkomen bij gehuwden Afbouw van vermindering indien inkomen boven grens 2004 KPMG 38

39 Belasting Hoofdsom belasting: Belasting op GBI (na belastingverminderingen) Afzonderlijke belasting Vermindering met: Voorheffing Voorafbetalingen Verhoging met: gemeentebelasting belastingverhogingen 2004 KPMG 39

40 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus Belgisch Staatsblad van 20 september 2001 Gespreid over een periode van 4 jaar Inkomsten 2001 tot inkomsten KPMG 40

41 Belastinghervorming Personenbelasting 4 krachtlijnen: I. Vermindering van de fiscale druk op inkomsten uit arbeid II. III. IV. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Beter rekening houden met de kinderlast Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling (mobiliteit en energiebesparing) 2004 KPMG 41

42 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid 1. Verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor de eerste inkomstenschijf inkomsten 2001 (ongeïndexeerde bedragen) : 20% : 10% : 5% boven : 3% Maximumbedrag: Euro KPMG 42

43 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid inkomsten 2002 (ongeïndexeerde bedragen) : 23% : 10% : 5% boven : 3% Maximumbedrag: Euro KPMG 43

44 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid inkomsten 2003 (ongeïndexeerde bedragen) : 25% : 10% : 5% boven : 3% Maximumbedrag: Euro KPMG 44

45 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid 2. en 3.Verbreding van de inkomensschijven waarop de tarieven van 30% tot 45 % worden toegepast en afschaffing van de hoogste aanslagtarieven inkomsten : 25% : 30% : 40% : 45% : 50% boven : 52% 2004 KPMG 45

46 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid 2. en 3.Verbreding van de inkomensschijven waarop de tarieven van 30% tot 45 % worden toegepast en afschaffing van de hoogste aanslagtarieven inkomsten : 25% : 30% : 40% : 45% boven : 50% 2004 KPMG 46

47 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid 2. en 3.Verbreding van de inkomensschijven waarop de tarieven van 30% tot 45 % worden toegepast en afschaffing van de hoogste aanslagtarieven inkomsten : 25% : 30% : 40% : 45% boven : 50% 2004 KPMG 47

48 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid 4. Terugbetaalbaar belastingkrediet voor laag activiteitsinkomen Toepassing: beroepsmatig actief (werknemer, bedrijfsleider of zelfstandigen) Berekening van het belastingkrediet in functie van het activiteitsinkomen 2004 KPMG 48

49 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid berekening van belastingkrediet obv activiteitsinkomen met uitsluiting van: pensioenen vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkeringen en ZIV vergoedingen) afzonderlijk belastbare inkomsten bezoldigingen uit deeltijdse arbeid die minder dan 1/3 van de normale arbeidsduur bedraagt inkomsten uit een zelfstandig bijberoep inkomsten vastgesteld op forfaitaire basis KPMG 49

50 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid bescheiden inkomsten: grens 1: totaal activiteitsinkomen tussen Euro en Euro (niet geïndexeerd) grens 2: totaal netto inkomen lager dan Euro dus uitsluiting van belastingkrediet voor belastingplichtigen die een laag activiteitsinkomen hebben maar daarnaast een belangrijk bedrag aan andere inkomsten 2004 KPMG 50

51 I. Vermindering van de fiskale druk op inkomsten uit arbeid verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet: verrekenbaar: aftrekbaar van de verschuldigde belasting terugbetaalbaar: indien geen belasting door de werking van belastingvrije sommen of aftrekken dan terugbetaalbaar (negatieve belasting) Bedragen (geïndexeerd): Inkomsten 2002: Euro 90 Inkomsten 2003: Euro 260 Inkomsten 2004: Euro KPMG 51

52 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 1. Gelijk basisbedrag van belastingvrije som voor alle belastingplichtigen Arbitragehof 6 november 2001, 140/2001 (Coopman arrest) - Artikel 131 WIB 92 voorziet in een discriminatie wat betreft belastingvrije sommen van gehuwden tov van samenwonenden Gehuwden: lagere belastingvrije som x 2 Echte alleenstaanden : hogere belastingvrije som owv draagkrachtbeginsel Samenwonenden: hogere belastingvrije som x 2 terwijl dezelfde feitelijke situatie als gehuwden 2004 KPMG 52

53 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 1. Gelijk basisbedrag van belastingvrije som voor alle belastingplichtigen Arbitragehof 6 november 2001, 140/2001 (Coopman arrest) - Onverantwoord verschil in behandeling tussen gehuwden en samenwonenden doch - Discriminatie is niet te wijten aan artikel 131 WIB 92 maar vloeit voor uit feit dat er geen specifieke bepalingen zijn voor ongehuwd samenwonenden en deze onterecht in de categorie van de alleenstaanden worden ondergebracht 2004 KPMG 53

54 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 1. Gelijk basisbedrag van belastingvrije som voor alle belastingplichtigen Hervorming personenbelasting: Alleenstaanden (echte en feitelijk samenwonenden) Gehuwden Wettelijk samenwonenden Gelijk bedrag belastingvrije som op niveau van alleenstaande gebracht Einde discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden 2004 KPMG 54

55 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 1. Gelijk basisbedrag van belastingvrije som voor alle belastingplichtigen Arbitragehof 14 mei 2003, 63/2003: nieuwe discriminatie van echte alleenstaanden tov van gehuwden en samenwonenden Controle door fiscus? Neutraliteit tov samenlevingsvorm 2004 KPMG 55

56 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Wettelijk samenwonenden aanvang van de wettelijke samenwoning: verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet 23 november 1998) vermogensrecht: Goederen in bezit voor samenwoning: eigen goederen Goederen verworven tijdens het samenwonen en inkomsten daaruit verkregen: vermoeden ieder de helft, tenzij tegenbewijs Opbrengst uit arbeid: eigen goederen 2004 KPMG 56

57 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Uitzondering op vermogensrecht: afwijking via een notarieel samenlevingscontract Einde van de wettelijke samenwoning: Huwelijk Overlijden Schriftelijke verklaring van eind van de wettelijke samenwoning(onderling of eenzijdig) 2004 KPMG 57

58 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Fiskale gevolgen wettelijke samenwoning: Tot inkomsten 2003: gelijkgesteld met alleenstaanden Vanaf inkomsten 2004: gelijkgesteld met gehuwden Eén aangifte Een gezamenlijke aanslag tenzij uitzonderingen Toepassing van huwelijksquotiënt 2004 KPMG 58

59 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Uitzondering op de gezamenlijke aanslag: Jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning Jaar van einde van de wettelijke samenwoning Jaar volgende op het jaar van feitelijke scheiding Eén van de partners heeft een beroepsinkomen > euro vrijgesteld op basis van een internationale overeenkomst 2004 KPMG 59

60 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Jaar van ontbinding van de wettelijke samenwoning door overlijden: langstlevende partner heeft recht om te kiezen voor de toepassing van een gezamenlijke aanslag (recht op huwelijksquotiënt) Jaar waarin wettelijk samenwonenden gaan huwen: gezamenlijke aanslag Wettelijk samenwonenden: onweerlegbaar wettelijk vermoeden van rijksinwonerschap indien gezin in België is gevestigd 2004 KPMG 60

61 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2. Decumul van de inkomsten gehuwden en wettelijk samenwonenden: gemeenschappelijke aangifte en aanslag voor belastinghervorming: Decumul van de beroepsinkomsten Cumul de onroerende, roerende en diverse inkomsten ongeacht wie ze behaald had en aan wie ze toebehoren volgens huwelijksvermogensrecht Opsplitsing partner met hoogste beroepsinkomsten (samenvoeging andere inkomsten ) en partner met laagste beroepsinkomsten 2004 KPMG 61

62 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date na belastinghervorming: vaststelling van een volledig afzonderlijke belastbare grondslag per belastingplichtige (principe van de gescheiden belastingberekening) Eerst studie maken van de vermogensrechtelijke situatie van de partners obv van het toepasselijke huwelijksvermogensrecht!!! 2004 KPMG 62

63 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Vaststelling van een netto inkomen per partner: eigen beroepsinkomsten eigen diverse inkomsten eigen inkomsten op grond van het huwelijksvermogensrecht 50% van het totaal van de andere inkomsten van de belastingplichtigen (gemeenschappelijke onroerende en roerende inkomsten en inkomsten van de kinderen waarvan beide ouders het wettelijk genot hebben) 2004 KPMG 63

64 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2.1. Onroerende inkomsten Opsplitsing en iedere partner belast op: Eigen onroerende inkomsten op grond van huwelijksvermogensrecht Gemeenschappelijke onroerende inkomsten: iedere partner de helft 2004 KPMG 64

65 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Interestaftrek Interesten van: Eigen schulden van partner: aftrek van eigen onroerende goederen Gemeenschappelijke schulden: helft te verdelen onder partners Overdracht van interesten tussen partners: indien saldo van interesten bij één partner dan is een overdracht mogelijk naar de onroerende inkomsten van andere partner (dus geen verlies van aftrekbare interesten) 2004 KPMG 65

66 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Woningaftrek Eigen woning die men zelf betrekt Nieuw: elke partner heeft recht op de volledige woningaftrek Verhoging van de woningaftrek voor personen ten laste: verdeling tussen beide partners naar verhouding van hun aandeel in het KI Voorrang van interestaftrek op woningaftrek Overdracht van saldo woningaftrek tussen partners 2004 KPMG 66

67 Voorbeelden Voorbeeld 1: Huwelijk onder scheiding van goederen Man: eigen onroerend goed gebruikt als gezinswoning KI: Euro Lening man: interest Euro Vrouw: eigen onroerend goed Verhuur aan vennootschap: netto huur Euro Lening vrouw: interest Euro KPMG 67

68 Voorbeelden Inkomsten 2004: Inkomsten man: Euro Euro interestaftrek Saldo Euro interesten overdracht aan vrouw Inkomsten vrouw: Euro Euro Euro = Euro Geen toepassing woningaftrek daar verhuur aan vennootschap Belastbaar inkomen: Euro KPMG 68

69 Voorbeelden Voorbeeld 2: 2 gemeenschappelijke onroerende goederen en leningen Gebruik gezinswoning: Euro Verhuur vennootschap: Euro Interesten leningen: Euro KPMG 69

70 Voorbeelden Inkomsten 2004: Verdeling van inkomsten gemeenschappelijke goederen: Euro /2: Euro Inkomsten Man: Euro Euro = Euro 700 Inkomsten vrouw: Euro Euro 4.000= Euro 700 Tweemaal toepassing van woningaftrek Belastbaar inkomen : Euro KPMG 70

71 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2.2. Roerende inkomsten Vrijstelling van belasting: eerste schijf van Euro van interesten op gewoon spaarboekje (Euro geïndexeerd) Vroeger: samengevoegd bedrag van interesten van gezin en niet per echtgenoot Inkomsten 2004: vrijstelling per partner 2004 KPMG 71

72 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2.3. Diverse inkomsten Type: Opbrengsten van speculaties, verrichtingen of prestaties buiten de uitoefening van een beroep Ontvangen onderhoudsuitkeringen Fiscaal aangemerkt als eigen inkomsten van iedere partner 2004 KPMG 72

73 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Type: Meerwaarden gerealiseerd op gronden/gebouwen Meerwaarden op belangrijke deelnemingen in een binnenlandse vennootschap In het wettelijk stelsel: inkomsten maken deel uit van het gemeenschappelijk vermogen ongeacht of het om een eigen of gemeenschappelijk goed gaat meerwaarde is geen inkomen maar deel van verkoopprijs dat in plaats komt van goed meerwaarde op eigen goed is fiscaal een eigen inkomen 2004 KPMG 73

74 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2.4. Beroepsinkomsten A. Huwelijksquotiënt: Toepassing: Gehuwden en wettelijk samenwonenden met één beroepsinkomen of een beroepsinkomen lager dan 30% van totale beroepsinkomen Overheveling van 30% van beroepsinkomsten naar andere (niet werkende) echtgenoot Algemene beperking van Euro (ongeindexeerd) 2004 KPMG 74

75 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Nieuw voor inkomsten 2004: Overgehevelde inkomsten hebben dezelfde kwalificatie als de beroepsinkomsten waaruit ze voortkomen Beroepsinkomsten uit verschillende afzonderlijke werkzaamheden-> huwelijksquotiënt evenredig samengesteld uit opbrengst van de verschillende activiteiten 2004 KPMG 75

76 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Huwelijksquotiënt niet toepassen indien fiscaal nadelig Voorbeeld: Huwelijk onder scheiding van goederen Vrouw: Man eigen onroerend goed Huuropbrengst: Euro Beroepsinkomen :Euro Toepassing huwelijksquotiënt: Euro , 5 Geen toepassing huwelijksquotiënt: Euro KPMG 76

77 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date B. Meewerkinkomen: Toepassing: echtgenoot met zelfstandige beroepsactiviteit (winst/baten) bijgestaan door echtgenote die zelf aan sociaal statuut onderworpen Overheveling van beroepsinkomen indien persoonlijk inkomen van de helpende echtgenoot lager dan Euro Inkomsten 2004: Toegekend inkomen zelfde kwalificatie als dat van geholpen echtgenoot Wettelijk samenwonenden 2004 KPMG 77

78 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date C. Bezoldiging van meewerkende echtgenote: Toepassing: helpende echtgenote nog niet onderworpen aan een eigen sociaal statuut Toekenning van een bezoldiging: Opbrengst eigen beroepsactiviteit Recht op aftrek van werkelijke kosten of forfait Aftrek van de bezoldiging als beroepskost bij geholpen echtgenoot 2004 KPMG 78

79 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Aftrekbare bestedingen: Bijkomende interestaftrek van hypothecaire lening voor de verkrijging van een nieuwe woning of vernieuwing van een minstens 15j oude woning 80% van betaalde onderhoudsuitkeringen Erkende giften Uitgaven van kinderopvang 2004 KPMG 79

80 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Toepassing: Eerst aftrek van andere uitgaven voor onderhoudsuitkeringen Evenredige verdeling onder echtgenoten in functie van hun totaal netto inkomen Onderhoudsuitkering aftrekken van totaal netto inkomen van echtgenoot die onderhoud verschuldigd is Saldo van onderhoudsuitkeringen eventueel overdragen naar andere echtgenoot 2004 KPMG 80

81 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Berekening van de belasting 1. Belastingvrije som Gelijke belastingvrije som: gehuwden feitelijk samenwonenden wettelijk samenwonenden Toeslag voor handicap van partner: toerekening op zijn inkomen Overheveling van belastingvrije sommen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden 2004 KPMG 81

82 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Toeslag voor kinderen en andere personen ten laste: Vroeger: toerekening aan echtgenoot met hoogste beroepsinkomen Inkomsten 2004: toerekening aan echtgenoot met hoogste totaal belastbaar inkomen Overheveling van belastingvrije som tussen partners 2004 KPMG 82

83 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Gevolgen voor wettelijk samenwonenden: Kinderen ten laste Vroeger: Kijken naar afstamming Eigen kinderen: toeslag voor ouder van wie kind afstammeling is Gemeenschappelijke kinderen: toeslag voor diegene die aan hoofd van het gezin staat (keuze) Verhoogde toeslag voor kinderen ten laste van een alleenstaande Verhoogde grens bestaansmiddelen om kinderen als te laste te beschouwen 2004 KPMG 83

84 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Inkomsten 2004 Gelijkschakeling wettelijk samenwonenden en gehuwden Niet meer kijken naar de afstamming Kinderen zijn fiscaal ten laste van partner met hoogste totaal belastbaar inkomen Overheveling van belastingvrije sommen Geen recht meer op verhoogde toeslag voor belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft Bestaansmiddelen kinderen ten laste: grens daalt voor wettelijk samenwonenden 2004 KPMG 84

85 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Belastingverminderingen 1. Levensverzekeringpremies Belastingvermindering lange termijnsparen of bouwsparen Voorwaarde: voordelen in geval van overlijden bedongen ten bate van de echtgenoot of een bloedverwant tot de tweede graad Probleem voor samenwonenden Nieuw: begunstiging ten aanzien van partner mogelijk 2004 KPMG 85

86 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 2. Kapitaalaflossingen Vrije omdeling van kapitaalaflossingen ongeacht huwelijksvermogenstelsel Beide partners (minstens gedeeltelijk) eigenaar van onroerend goed Hoofdelijke en onverdeelde lening mbt onroerend goed Gehuwden en wettelijk samenwonenden 2004 KPMG 86

87 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 3. PWA - en dienstencheques Belastingvermindering aan verbeterde gemiddelde aanslagvoet Maximaal Euro voor PWA en dienstencheques samen Inkomsten 2003: uitgaven van echtgenoten worden beperkt tot limiet en daarna verdeling in functie van hun deel in totaal belastbaar inkomen Inkomsten 2004: proportionele verdeling van uitgave obv belastbaar inkomen en daarna beperking tot de limiet bij iedere partner 2004 KPMG 87

88 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 4. Aangepaste berekening van belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Pensioenen Brugpensioenen Wettelijke ziekte -en invaliditeitsuitkeringen Niet: werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen ingegaan vanaf 1 januari KPMG 88

89 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Vaststelling van belastingvermindering per belastingplichtige Basisbedrag van vermindering gelijk aan vroegere vermindering toegekend aan alleenstaanden (basisbedrag: Euro 1.344, 57) Nadelig indien slechts één der echtgenoten een vervangingsinkomen geniet (Euro 1.569,96 voor echtgenoten) Voordeliger indien beide partners een vervangingsinkomen genieten 2004 KPMG 89

90 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Gezinspensioen Vroeger: beroepsinkomen van diegene van wie de beroepswerkzaamheid voor grootste gedeelte aan de basis lag van het pensioen Nu: verdeling van pensioen in verhouding tot persoonlijke rechten in opbouw Opsplitsing door instelling die instaat voor de toekenning van de pensioenrechten 2004 KPMG 90

91 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date Voorafbetalingen Individueel per partner berekenen Gebrekkige informatie van fiscus Optimalisatie van voorafbetalingen voor eerste 3 kwartalen van inkomsten KPMG 91

92 II. Neutraal belastingsysteem ten opzichte van de samenlevingsvorm Presentation title - Date 3. Nieuwe regels inzake toepassing van het huwelijksquotiënt bij overlijden voor belastinghervorming: jaar van ontbinding van het huwelijk door overlijden: geen gemeenschappelijke aanslag 2 aanslagen: overlevende echtgenoot en overleden echtgenoot ten name van de nalatenschap en dus verlies van huwelijksquotiënt na belastinghervorming: keuze voor toepassing van een gemeenschappelijke aanslag met huwelijksquotiënt 2004 KPMG 92

93 III. Beter rekening houden met de kinderlast 1. Terugbetaalbare toeslag op belastingvrije sommen voor kinderen ten laste Niet gebruikte deel van belastingvrije som dat betrekking heeft op kinderlast wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet Maximum Euro 250 (niet geïndexeerd) per kind ten laste 2004 KPMG 93

94 III. Beter rekening houden met de kinderlast 2. Verhoogde toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste van een alleenstaande belastingplichtige voor belastinghervorming: niet hertrouwde weduwenaar/ weduwe nooit gehuwde vader/moeder interpretatieprobleem voor gescheiden en niet opnieuw gehuwde ouder na belastinghervorming: van toepassing voor elke belastingplichtige met kinderen ten laste die alleen wordt belast 2004 KPMG 94

95 III. Beter rekening houden met de kinderlast 3. Verhoging bestaansmiddelen van kinderen ten laste van alleenstaanden Kinderen ten laste verhoging nettobedrag van bestaansmiddelen voor kinderen van alleenstaanden tot Euro KPMG 95

96 III. Beter rekening houden met de kinderlast 4. Uitsluiting van een deel van het onderhoudsgeld toegekend aan kinderen voor de vaststelling van hun bestaansmiddelen geen rekening met onderhoudsuitkeringen toegekend aan kinderen ten belope van Euro (niet geïndexeerd) kinderen van alleenstaanden en gehuwden 2004 KPMG 96

97 IV. Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling 1. Vrijgesteld voordeel van alle aard voor werkgeversbijdrage in de kosten van woon-werkverkeer Principe: kosten woon-werkverkeer privekost dus tussenkomst van de werkgever belastbaar Vrijstelling: Gebruik gemeenschappelijk openbaar vervoer: volledige vrijstelling Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer door werkgever of een groep van werkgevers: vrijstelling van bedrag dat normaal gelijk is aan prijs van een treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand 2004 KPMG 97

98 IV. Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling gebruik van een ander vervoermiddel: vrijstelling van Euro 125 (niet geïndexeerd) voorwaarde voor vrijstelling werkgeversbijdrage in kosten woon-werkverkeer: werknemer maakt toepassing van forfaitaire beroepskosten 2004 KPMG 98

99 IV. Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling 2. Aftrek beroepskosten voor woon-werkverkeer toepassing van de werkelijke beroepskosten eigen wagen: forfait van Euro 0.15 per km ander vervoermiddel dan eigen wagen (openbaar vervoer, fiets, te voet, carpoolers ) Begrenzing max 25 km enkele reis- aangepast Forfait: dus enkel bij gebrek aan bewijzen Werkelijke kosten kunnen in aanmerking worden genomen indien hoger 2004 KPMG 99

100 IV. Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling 3. Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven toegekend aan eigenaar van onroerend goed van toepassing voor uitgaven inzake: vervanging van oude stookketels installatie van waterverwarming dmv zonne-energie plaatsing van zonnepanelen Belastingvermindering gelijk aan 15 % van gedane uitgaven 2004 KPMG 100

101 IV. Grotere aandacht voor duurzame ontwikkeling dubbele beglazing isolatie van daken centrale verwarming dmv thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling energie-audit Belastingvermindering gelijk aan 40 % van gedane uitgaven Algemeen plafond: maximaal Euro 500 (niet geïndexeerd) per belastbaar tijdperk en per woning 2004 KPMG 101

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

hoofdstuk 9 Belastingen

hoofdstuk 9 Belastingen hoofdstuk 9 189 Inleiding Een volgend thema waarop de keuze van samenlevingsvorm een invloed heeft, zijn de belastingen. Of men kiest om te huwen, wettelijk of feitelijk samen te wonen kan gevolgen hebben

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS De Taxshift: Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015) Aj. 2016: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Ajr 2017: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Aj.

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014 BIBF Stage Seminarie 22 november 2014 Personenbelasting Aanslagjaar 2014 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a)

Nadere informatie

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten pag. 68-69 oefeningen 2.11 1. Mr. Wachters heeft het hoogste gezamelijke belastbaar inkomen, dus zullen alle

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014 OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten oefeningen 2.11 p. 69-70 1. Mr. Wachters heeft het hoogste gezamenlijke belastbaar inkomen, dus zullen alle

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie