Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef"

Transcriptie

1 Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef

2 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S ) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale bevoegdheden mogen uitoefenen legt een aantal spelregels op waaraan de 3 gewesten en de federale overheid zich moeten aan houden

3 Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het WIB 92 (B.S ) bevat de nodige bepalingen om het WIB 92 aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden deze bepalingen zijn tijdelijk en gelden voor de drie gewesten zolang deze er niet van afwijken Vlaams decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (B.S )

4 2. Welk gewest is bevoegd? Het gewest waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd (art. 5/1, 2 BFW) Voorbeeld: belastingplichtige verhuist op van Leuven naar Bastogne inkomsten van het volledige inkomstenjaar 2014 zullen onderworpen worden aan de Waalse opcentiemen

5 Bijzonderheden: begrip fiscale woonplaats wordt door de BFW niet nader omschreven de wettelijke vermoedens die gelden voor rijksinwoners mogen ook worden toegepast voor het begrip inwoner van een gewest (Mem. Van Toelichting DOC /001, p.17) weerlegbaar vermoeden: inschrijving in het bevolkingsregister onweerlegbaar vermoeden: de plaats waar het gezin is gevestigd

6 jaar van feitelijke scheiding (Mem. Van Toelichting DOC /001, p.17): inwoner van het gewest waar beide echtgenoten hun laatste echtelijke woonplaats hadden voorbeeld: Thomas en Petra zijn sinds 2001 gehuwd en beslissen in 2014 om feitelijk uit elkaar te gaan. Petra blijft in de gezinswoning te Gent wonen terwijl Thomas op naar Luik verhuist. gezamenlijke aanslag voor 2014 Vlaamse opcentiemen federale belastingadministratie zal controle uitvoeren op de vaststelling van de fiscale woonplaats

7 3. Eigen woning: definitie Uniforme definitie opgenomen: in de BFS (art. 5/5, 4, tweede tot zevende lid BFW) definitie is ook opgenomen in het WIB 92 (nieuw art. 2, 1, 15 WIB 92) vanaf aanslagjaar 2015

8 De woning die de belastingplichtige als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker: 1. OFWEL zelf betrekt 2. OFWEL zelf niet betrekt om één van volgende redenen: a) beroepsredenen b) redenen van sociale aard c) wettelijke of contractuele belemmeringen die het de belastingplichtige onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken d) de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden die het de belastingplichtige niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrekken

9 De eigen woning omvat NIET het deel van de woning dat: door de belastingplichtige of één van zijn gezinsleden beroepsmatig gebruikt wordt betrokken wordt door personen die geen deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige

10 Bijzonderheden: belastingplichtige bezit woning die hij zelf betrekt + woning die hij om een wettelijke reden niet zelf kan betrekken eigen woning = woning die hij zelf betrekt belastingplichtige bezit uitsluitend woningen die hij om een wettelijke reden niet zelf kan betrekken eigen woning = vrije keuze keuze is onherroepelijk tot op het moment dat ofwel een woning zelf betrokken wordt ofwel niet meer in het bezit is

11 voor gezamenlijk belaste echtgenoten: slechts één woning kan als eigen woning worden beschouwd ligging eigen woning: t/m aanslagjaar 2014: in een lidstaat van de EER vanaf aanslagjaar 2015: ook buiten de EER MAAR voor het verkrijgen van de meeste fiscale voordelen aangaande woningkredieten vereist de wetgever wel dat de woning in een lidstaat van de EER is gelegen (uitzondering: gewone intrestaftrek)

12 4. Eigen woning: beoordelingstijdstip Uitgaven van leningen voor eigen woning: exclusieve gewestelijke bevoegdheid Beoordeling eigen woning: van dag tot dag (art. 5/5, 4, achtste lid BFW) op het ogenblik dat kredietnemer uitgave doet: is het nog zijn eigen woning? JA: gewestelijke voordelen NEEN: federale voordelen

13 Schema: DATUM UITGAVEN: EIGEN WONING? JA NEEN gewestelijke voordelen federale voordelen welk gewest? het gewest waar kredietnemer op 1.1.aanslagjaar zijn fiscale woonplaats heeft gevestigd

14 Om mismatch te voorkomen tussen aangifte van de OI en de regels die bepalen voor welke voordelen een woningkrediet in aanmerking komen: aangifte KI: niet langer opdelen in maanden maar wel in dagen bij eigendomsoverdracht of wijziging bestemming idem bij nieuw- en vernieuwbouw: KI nieuwbouw: vanaf de eerste dag van ingebruikname verhoogd KI vernieuwbouw: vanaf de eerste dag van voltooiing van de werken voor de OV: artikel 494, 5 WIB 92 blijft van toepassing

15 5. Eigen woning: vrijstelling T/m aanslagjaar 2014 K.I. eigen woning vrijgesteld (oud art. 12, 3, eerste lid WIB 92) TENZIJ belastingplichtige nog fiscale voordelen aanvraagt van een oude lening afgesloten voor die woning (art. 526, 1 WIB 92) code 1100/1101 woningaftrek verrekening OV

16 Vanaf aanslagjaar 2015 K.I. eigen woning ALTIJD vrijgesteld (gewijzigd art. 12, 3 WIB 92) ZELFS wanneer belastingplichtige nog fiscale voordelen aanvraagt van een oude lening afgesloten voor die woning (schrapping art. 526, 1 WIB 92) codes 1100/1101/1121/1122/1133/1134 woningaftrek code 1104 verrekening OV

17 6. Gewestelijke woonbonus Leningen t/m Leningen vanaf Voor de 3 gewesten Vlaanderen Wallonië Brussel basisbedrag 2.280, , , ,00 toeslag enige woning 760,00 760,00 760,00 760,00 toeslag kinderlast + 80, , , ,00 TOTAAL 3.120, , , ,00 tarief M.T. 40% 40% 45%

18 Cumul oude (lening voor 2015) en nieuwe (lening vanaf 2015) Vlaamse woonbonus beide leningen komen in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus basisbedrag: belastingplichtige behoudt zijn oude basiskorf van zolang de oude lening loopt basiskorf wordt in eerste instantie gevuld met uitgaven van zijn oud contract overblijvende ruimte wordt verder opgevuld met uitgaven nieuw contract met als maximum 1.520

19 toeslagen: toeslagen oude lening blijven behouden voor de resterende jaren van de 10-jarige periode: - toeslagen worden in eerste instantie gevuld met de uitgaven van de oude lening - overblijvende ruimte wordt verder opgevuld met de uitgaven van de nieuwe lening toeslagen nieuwe lening voor de resterende jaren van de 10-jarige periode: enkel te vullen met uitgaven van de nieuwe lening

20 Gewestelijke indexatie bedragen woningkredieten Vlaanderen permanente indexatiestop: vanaf aanslagjaar 2016 van alle bedragen die in aanmerking komen voor een Vlaams belastingvoordeel voor de eigen woning voor de lopende en de nieuwe leningen bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2015 Wallonië + Brussel: geen indexatiestop

21 7. Federale woonbonus Leningen t/m Leningen vanaf basisbedrag 2.260,00 toeslag enige woning 750,00 toeslag kinderlast + 80,00 TOTAAL 3.090,00 tarief M.T.

22 Voor leningen afgesloten vanaf op federaal niveau enkel nog: lange termijnsparen gewone intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2017 enkel nog federale woonbonus mogelijk op voorwaarde dat de belastingplichtige de woning (waarvoor de lening is afgesloten) voor heeft verlaten om een andere woning te betrekken;

23 Federale indexatie bedragen woningkredieten tijdelijke indexatiestop voor de aanslagjaren de meeste federale uitgaven die niet gerelateerd zijn aan een beroepsactiviteit (o.a. bedragen woningkredieten) de bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014

24 8. Gewestelijke lange termijnsparen en bouwsparen Leningen t/m Leningen vanaf Voor de 3 gewesten Vlaanderen Wallonië Brussel korf L.T , , , ,00 tarief L.T. 30% 30% 30% 30% tarief B.S. M.T. 40% 45%

25 Wet van voorziet dat de gewestelijke belastingvermindering bouwsparen (en bijkomende intresten) nog mogelijk is voor renovatieleningen afgesloten vanaf op voorwaarde dat: belastingplichtige fiscale voordelen oude lening van voor 2005 (eveneens BS) verder blijft aanvragen; en in de mate hij nog grensbedrag op overschot heeft Vlaanderen heeft deze mogelijkheid echter afgeschaft voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf Wallonië en Brussel hebben deze mogelijkheid (voorlopig?) behouden

26 9. Federaal lange termijnsparen en bouwsparen Leningen t/m Leningen vanaf korf L.T , ,00 tarief L.T. 30% 30% tarief B.S. M.T.

27 10. Gewestelijke gewone en bijkomende intresten Leningen t/m Leningen vanaf Voor de 3 gewesten Vlaanderen Wallonië Brussel Gewone intresten M.T. 40% Bijkomende intresten M.T. 40% 45%

28 Wet van voorziet dat gewestelijke belastingvermindering bijkomende intresten nog mogelijk is voor renovatieleningen afgesloten vanaf op voorwaarde dat: belastingplichtige fiscale voordelen oude lening van voor 2005 verder blijft aanvragen; de hypothecaire renovatielening voldoet aan alle wettelijke voorwaarden inzake bijkomende intresten ( enige woning + woning > 15 jaar in gebruik + werken uitgevoerd door aannemers + kostprijs > )

29 Vlaanderen heeft deze mogelijkheid echter afgeschaft voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf Wallonië en Brussel hebben deze mogelijkheid (voorlopig?) behouden

30 Berekeningswijze gewestelijke belastingvermindering gewone intresten 1. bedrag intresten beperken tot het netto belastbaar OI; 2. verminderen met het bedrag van de intresten die pro rata betrekking hebben op het netto-inkomen van OG gelegen in een land met verdrag; 3. verminderen met de helft van het bedrag van de intresten die pro rata betrekking hebben op het netto-inkomen van OG gelegen in een land zonder verdrag in hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten berekeningsbasis omdelen i.f.v. ieders GBI

31 Voorbeeld Pieter en Mia zijn gehuwd met scheiding van goederen. GBI Pieter = en GBI Mia = onroerende goederen: gezinswoning Puurs (ieder 50% eigenaar) KI = hyp. lening 2006 voor aankoop: intresten 2014= woning Gent (Mia 100% eigenaar) KI = verhuurd aan gepensioneerd koppel hyp. lening 1999 voor aankoop: intresten 2014 = buitenverblijf Frankrijk (ieder 50% eigenaar) netto huurwaarde lening in 2004 voor aankoop: intresten 2014= 2.800

32 belastbaar OI: A. Pieter: eigen woning: vrijgesteld woning Frankrijk: x 60% = 2.250,00 B. Mia: eigen woning: vrijgesteld woning Gent: 800 x 1,7 x 1,4 = 1.904,00 woning Frankrijk: x 60% = 2.250,00

33 netto belastbaar OI: A. Pieter: B. Mia: eigen woning andere OG België Frankrijk / / 2.250,00 - intresten: ,00 netto belastbaar OI: 850,00 eigen woning andere OG België Frankrijk / 1.904, ,00 - intresten: , ,59 netto belastbaar OI: 70,59 83,41

34 intresten die in aanmerking komen voor gewestelijke belastingvermindering gewone intresten: totaal bedrag intresten gezin: 4.200,00 beperkt tot netto OI gezin: 1.004,00 - Frans OI gezin: - 933,41 intresten gezin gewestelijke belastingvermindering: 70,59 verdeling tussen beide echtgenoten: Pieter: 70,59 x / = 42,35 (50%) Mia: 70,59 x / = 28,24 (45%)

35 10. Voorbeelden lokalisatie fiscale voordelen lening Voorbeeld 1 Laurent en Tine zijn sinds 2006 feitelijk samenwonend en wonen momenteel in de woning te Edegem die eigendom is van Tine. Voor de aankoop van deze woning had Tine in 2004 een hypothecaire lening afgesloten. zij sluiten op een hypothecaire lening af voor de bouw van hun woning te Herent op staat de woning te Edegem te koop en is verkocht op Met de verkoopopbrengst wordt op deze datum het saldo van de oude lening terugbetaald.

36 op trekt het koppel tijdelijk in bij de ouders van Laurent die woonachtig zijn in Jette op trekt het koppel definitief in hun nieuwbouwwoning te Herent

37 fiscale voordelen Laurent bouwlening woning Herent 2014: Vlaamse woonbonus 2015: Brusselse woonbonus 2016: Brusselse belastingvermindering LT + belastingvermindering gewone intresten vanaf 2017: Vlaamse woonbonus

38 fiscale voordelen Tine aankooplening woning Edegem 2014: Vlaamse belastingvermindering BS + belastingvermindering gewone intresten 2015: - uitgaven van 1.1 tot : Brusselse belastingvermindering BS + belastingvermindering gewone intresten - uitgaven van 1.3 tot : federale belastingvermindering BS + federale gewone intrestaftrek

39 fiscale voordelen Tine bouwlening woning Herent 2014: federale belastingvermindering LT + gewone intrestaftrek 2015: - uitgaven tot : federale belastingvermindering LT + gewone intrestaftrek - uitgaven vanaf : Brusselse woonbonus 2016: Brusselse belastingvermindering LT + belastingvermindering gewone intresten vanaf 2017: Vlaamse woonbonus

40 Voorbeeld 2 Jan woont in Mechelen en sluit op een hypothecaire bouwlening af voor woning te Lafôret (ingebruikname ) Jan is eveneens eigenaar van een appartement te Oostende dat hij gebruikt als buitenverblijf. Voor de aankoop heeft hij op een hypothecaire lening afgesloten

41 Hypothese 1: Jan is eigenaar van woning te Mechelen (sinds 2005) fiscale voordelen bouwlening: - t/m : federale belastingvermindering LT + gewone intrestaftrek - vanaf : Waalse belastingvermindering LT + belastingvermindering gewone intresten fiscale voordelen aankooplening: e.v. jaren: federale belastingvermindering BS + gewone intrestaftrek

42 Hypothese 2: Jan huurt woning te Mechelen fiscale voordelen bouwlening: : Vlaamse belastingvermindering LT + belastingvermindering gewone intresten - vanaf 2016: Waalse belastingvermindering LT + belastingvermindering gewone intresten fiscale voordelen aankooplening: e.v. jaren: federale belastingvermindering BS + gewone intrestaftrek

43 Wetgeving : Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (B.S ) Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het WIB 92 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 m.b.t. de zesde staatshervorming (B.S )

44 Vlaams decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (B.S )

45 VRAGEN?

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Inleiding Algemeen Contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie