1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;"

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH (AAFisc Nr. 41/2011) dd Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van de PB Belastingvermindering Belastingkrediet Omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet Prestatie betaald met dienstencheques Energiebesparende uitgave Vermindering voor energiebesparende uitgaven Toepassingsvoorwaarden van de vermindering voor energiebesparende uitgaven Commentaar op art. 156bis, eerste lid, 2, WIB 92, ingevoegd door art. 5, B, Economische Herstelwet en gewijzigd door art. 124, a, Programmawet, , en art. 156bis, 3, WIB 92, ingevoegd door art. 124, b, Programmawet Aan alle ambtenaren. I. INLEIDING 1. Deze circ. bespreekt de bepalingen met betrekking tot het in art. 156bis, eerste lid, 2 en 3, WIB 92, bedoelde belastingkrediet (BK), hierna "BK energie" genoemd. Art. 156bis, eerste lid, 2, WIB 92, is in het WIB 92, ingevoegd door art. 5, B, a, Economische Herstelwet (BS ) en later gewijzigd door art. 124, a, Programmawet (BS ), terwijl art. 156bis, eerste lid, 3, WIB 92, in het WIB 92 is ingevoegd door art. 124, b, Programmawet II. WETTEKST 2. Art. 156bis, WIB 92, zoals laatst gewijzigd door art. 124, Programmawet Het deel van de in de artikelen tot 156 bedoelde verminderingen dat geen aanleiding geeft tot een daadwerkelijke vermindering van de belasting die verschuldigd is na toepassing van artikel 156, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat het betrekking heeft op: 1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; 2 de in de belastbare tijdperken 2009 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in artikel , 1, eerste lid, 5, en het overeenkomstig artikel , 1, vijfde lid, overgedragen overschot van de vermindering betreffende die uitgaven; 3 de in de belastbare tijdperken 2010 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in artikel , 1, eerste lid, 1, 4, 6 en 7, en het overeenkomstig artikel , 1, vijfde lid, overgedragen overschot van de vermindering betreffende die uitgaven. Het eerste lid, 1, is niet van toepassing van zodra het belastbare inkomen van de belastingplichtige het in artikel 131, eerste lid, 1, bedoelde bedrag overschrijdt. Dit artikel is evenmin van toepassing op een belastingplichtige die beroepsinkomsten heeft die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten.

2 III. ALGEMEEN 3. Overeenkomstig art , 1, WIB 92, wordt onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen een belastingvermindering verleend voor de in art , 1, eerste lid, 1 tot 7, WIB 92, bedoelde uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. 4. Aangezien belastingplichtigen die weinig of geen belasting verschuldigd zijn, weinig belang hebben bij die maatregel, heeft de wetgever voor sommige van die uitgaven gekozen voor de invoering van een terugbetaalbaar BK, dat gelijkaardig is aan het BK dat van toepassing is inzake dienstencheques. Het bedrag van dat BK stemt overeen met het bedrag van de in de art tot 156, WIB 92, bedoelde verminderingen die niet daadwerkelijk zijn verleend, met dien verstande evenwel dat het bedrag van het BK energie het bedrag van de verminderingen voor energiebesparende uitgaven die in aanmerking komen voor de omzetting in een BK niet mag overschrijden. IV. BELASTINGPLICHTIGEN DIE AANSPRAAK KUNNEN MAKEN OP HET BK ENERGIE A. Beoogde belastingplichtigen 5. Hebben in principe recht op het BK energie: de rijksinwoners (onderworpen aan de PB) en de niet-rijksinwoners (onderworpen aan en regulariseerbaar in de BNI/nat.pers.), met uitsluiting evenwel van de belastingplichtigen die bij verdrag vrijgestelde beroepsinkomsten hebben verkregen die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten (zie nrs. 7 en 8). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de voorwaarde inzake de uitsluiting van het BK energie voor elke echtgenoot afzonderlijk beoordeeld. 6. In tegenstelling tot de maatregel m.b.t. de dienstencheques, geldt er geen inkomensgrens inzake het BK energie. B. Belastingplichtigen die bij verdrag vrijgestelde inkomsten hebben verkregen 1. Aan de PB onderworpen belastingplichtigen 7. Overeenkomstig art. 156bis, derde lid, WIB 92, mag het BK energie, zoals trouwens ook het BK dienstencheques, niet worden verleend aan belastingplichtigen die tijdens het belastbare tijdperk beroepsinkomsten hebben verkregen - ongeacht het bedrag ervan - die bij verdrag zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten (vrijstelling ZONDER progressievoorbehoud). Bedoeld zijn, o.a., de ambtenaren van de Europese Unie. 2. Aan de BNI/nat.pers. onderworpen belastingplichtigen 8. Wat de aan de BNI/nat.pers. onderworpen belastingplichtigen betreft, heeft hetzelfde art. 156bis, derde lid, WIB 92, tot gevolg dat het BK dienstencheques en het BK energie niet mogen worden verleend indien zij tijdens het belastbare tijdperk beroepsinkomsten hebben verkregen - ongeacht het bedrag ervan - die in principe belastbaar zijn in de BNI/nat.pers. volgens het intern recht, maar bij verdrag zijn vrijgesteld. V. VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN DIE IN AANMER- KING KOMEN VOOR DE OMZETTING IN EEN BELASTINGKREDIET 9. In de huidige stand van de wetgeving komen in principe de volgende verminderingen voor de omzetting in een BK in aanmerking: - de vermindering voor de in de belastbare tijdperken 2009 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92, d.w.z. enerzijds de vermindering voor de werkelijk in 2009, 2010, 2011 en 2012 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken, en anderzijds de vermindering voor de werkelijk in 2009 en 2010 betaalde uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren, en het overeenkomstig art , 1, vijfde lid, WIB 92, overgedragen overschot van de vermindering

3 die op die uitgaven betrekking heeft; - de vermindering voor de in de belastbare tijdperken 2010 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in art , 1, eerste lid, 1, 4, 6 en 7, WIB 92, d.w.z. de vermindering voor de werkelijk in 2010, 2011 en 2012 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, en voor een energie-audit van de woning, en het overeenkomstig art , 1, vijfde lid, WIB 92, overgedragen overschot van de vermindering die op die uitgaven betrekking heeft. 10. De volgende verminderingen komen dus in principe voor de omzetting in een BK in aanmerking: voor aj. 2010, inkomsten van het jaar 2009: - de vermindering voor de in 2009 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92; - de vermindering voor de in 2009 betaalde uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92; voor aj. 2011, inkomsten van het jaar 2010: - de vermindering voor de in 2010 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2009; - de vermindering voor de in 2010 betaalde uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2009; - de verminderingen voor de in 2010 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning, bedoeld in art , 1, eerste lid, 1, 4, 6 en 7, WIB 92; voor aj. 2012, inkomsten van het jaar 2011: - de vermindering voor de in 2011 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2009 en 2010; uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren die zijn betaald in 2009 en 2010; - de verminderingen voor de in 2011 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning, bedoeld in art , 1, eerste lid, 1, 4, 6 en 7, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2010; voor aj. 2013, inkomsten van het jaar 2012: - de vermindering voor de in 2012 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken, bedoeld in art , 1, eerste lid, 5, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2009, 2010 en 2011; uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren die zijn betaald in 2009 en 2010;

4 - de verminderingen voor de in 2012 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning, bedoeld in art , 1, eerste lid, 1, 4, 6 en 7, WIB 92, en de in art , 1, vijfde lid, WIB 92, bedoelde overgedragen verminderingen voor dergelijke uitgaven die zijn betaald in 2010 en 2011; Voor aj. 2014, inkomsten van het jaar 2013: uitgaven voor de isolatie van daken, die zijn betaald in 2010, 2011 en 2012; uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren, die zijn betaald in 2010; in 2010, 2011 en 2012 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning; voor aj. 2015, inkomsten van het jaar 2014: uitgaven voor de isolatie van daken, die zijn betaald in 2011 en 2012; in 2011 en 2012 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning; voor aj. 2016, inkomsten van het jaar 2015: uitgaven voor de isolatie van daken die zijn betaald in 2012; in 2012 betaalde uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van dubbele beglazing, voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling en voor een energie-audit van de woning. 11. Uit de samenlezing van de art , 1, vijfde lid en 156 bis, eerste lid, 2 en 3, WIB 92, volgt dat het BK energie niet meer van toepassing zal zijn vanaf aj (tenzij de wet ondertussen zou worden gewijzigd). VI. VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN HET BK 12. Het BK energie wordt op dezelfde manier berekend als het BK dienstencheques (zie circ. Ci. RH. 331/ (AOIF Nr. 61/2010) van ). Wanneer de belastingplichtige zowel recht heeft op verminderingen voor energiebesparende uitgaven die in aanmerking komen voor de omzetting in een BK als op de vermindering voor dienstencheques die kan worden omgezet in een BK (wat impliceert dat zijn gezamenlijk belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan EUR - te indexeren bedrag), wordt het BK om praktische redenen in éénmaal berekend op basis van het totaal van die verminderingen. 13. Om het bedrag van het BK te bepalen moet de verminderde basisbelasting na aftrek van de in de art. 155 en 156, WIB 92, bedoelde verminderingen voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (ook "hoofdsom" genoemd), dan ook worden vergeleken met de be-

5 lasting die in hetzelfde stadium van de berekening zou zijn verkregen indien er geen toepassing was gemaakt van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven en voor dienstencheques die voor de omzetting in een BK in aanmerking komen. Als het verschil tussen die twee bedragen overeenstemt met het totale bedrag van de voor de omzetting in een BK in aanmerking te nemen verminderingen voor energiebesparende uitgaven en voor dienstencheques, heeft het totaal van die verminderingen aanleiding gegeven tot een werkelijke vermindering van de belasting en mag er dus geen enkel BK worden verleend. Als het verschil tussen die twee bedragen daarentegen lager is dan het totale bedrag van die verminderingen, wordt in principe een BK verleend waarvan het bedrag overeenstemt met die verminderingen verminderd met dit verschil. 14. Onder verminderde basisbelasting moet worden verstaan, de belasting die overblijft na toepassing van de in de art tot , WIB 92, bedoelde verminderingen (verminderingen voor het lange termijnsparen, enz.), de in de art. 146 tot 154, WIB 92, bedoelde verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten en de in art. 154bis, WIB 92, bedoelde vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag. 15. Rekening houdend met de in nr. 13 uiteengezette berekeningswijze van het BK, is het niet uitgesloten dat de belastingplichtige voor eenzelfde energiebesparende uitgave of uitgave voor het verwerven van dienstencheques, zowel recht heeft op de belastingvermindering als op het BK (zie voorbeeld in nr. 20). VII. VERREKENING VAN HET BK ENERGIE A. Algemene regel 16. Zoals het BK dienstencheques, is het BK energie een verrekenbaar en terugbetaalbaar bestanddeel. Het wordt dus bij de andere verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen gevoegd en het totale bedrag wordt verrekend met het deel van de PB dat nog verschuldigd blijft (zowel met het deel dat betrekking heeft op de gezamenlijk belastbare inkomsten als met het deel dat betrekking heeft op de afzonderlijk belastbare inkomsten), na verrekening van de niet-terugbetaalbare voorheffingen en bestanddelen. Het eventuele overschot wordt verrekend met de PB/gem. en de PB/agg. en het saldo wordt terugbetaald aan de belastingplichtige, indien het ten minste 2,50 EUR bedraagt (cf. art. 304, 2, eerste lid, WIB 92).

6 B. Weerslag inzake voorafbetalingen 17. Uit de bepalingen van art. 158, WIB 92, vloeit voort dat het BK energie niet mag worden afgetrokken van de berekeningsgrondslag van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende VA zijn gedaan, daar het geen verband houdt met de inkomsten die aan de vermeerdering onderworpen zijn. Om de bonificatie wegens voorafbetaling van de belasting (art. 175 tot 177, WIB 92) vast te stellen, wordt het BK energie volledig in mindering gebracht van de berekeningsgrondslag van de bonificatie. C. Berekeningsgrondslag van de aanvullende belastingen 18. Het bedrag dat als grondslag dient voor de berekening van de PB/gem. en de PB/agg. wordt vastgesteld: - vóór verrekening van de VA, de voorheffingen, het FBB en de belastingkredieten met inbegrip van het BK dienstencheques en het BK energie; - vóór toepassing van de vermeerdering ingeval geen of onvoldoende VA zijn gedaan, de bonificatie voor voorafbetaling van de belasting en de belastingverhogingen. VIII. INWERKINGTREDING 19. Art. 156bis, eerste lid, 2, WIB 92, is van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf (cf. art. 126, eerste lid, Programmawet ) en art. 156bis, eerste lid, 3, WIB 92, is van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf (cf. art. 126, zesde lid, Programmawet ). XI. VOORBEELD (AJ. 2011) 20. Belastingplichtige die alleen wordt belast, zonder gezinslasten. Belastbare inkomsten: - Pensioenen van Belgische oorsprong: 7.000,00 - Pensioenen van buitenlandse oorsprong dat bij verdrag is vrijgesteld: ,00 Totaal: ,00 (code 1211) Betalingen voor prestaties betaald met dienstencheques: 400,00 (code 1364) De belastingplichtige heeft geen inkomsten verkregen die vrijgesteld zijn zonder progressievoorbehoud: X (code 1381) Energiebesparende uitgaven voor een woning die meer dan 5 jaar in gebruik genomen is en die voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de belastingvermindering: - aandeel in de woning (in %): 100,00 (code 1334) - in 2010 betaalde uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing: 3.000,00 (code 1328) - overgedragen vermindering voor in 2009 betaalde uitgaven voor de vervanging van een stookketel: 1.080,00 (code 1341) De belastingplichtige heeft geen inkomsten verkregen die vrijgesteld zijn zonder progressievoorbehoud: X (code 1346) Vaststelling van de belastbare inkomsten:

7 Pensioenen: ,00 ********************** Gezamenlijk belastbaar inkomen: - Pensioenen: ,00 Belastbaar tegen vol tarief: 7.000,00 Vrijgesteld: ,00 Berekening van de belasting Belastingvrije som: - basisbedrag: 6.690,00 Basisbelasting: ********************** 5.973,00 + ( ) x 45% = 6.094,50 Belasting op de belastingvrije som: 6.690,00 x 25% = ,50 Vermindering voor dienstencheques: 400,00 x 30% = - 120,00 Vermindering voor energiebesparende uitgaven: (3.000,00 x 40%) ,00 = ,00 Om te slane belasting: 2.022,00 Vermindering voor pensioenen: - vermindering die in principe van toepassing is: 1.861,42 - terugname van de vermindering voor pensioenen: ( ) x 25% = - 65,00 - Verschil: ,42 Verminderde basisbelasting: 225,58 Vermindering voor vrijgestelde inkomsten: 225,58 x / = - 142,47 Hoofdsom = belasting Staat: 83,11 BK dienstencheques en energie (*): - 833,69 Saldo Belasting Staat: -750,58 (*) Berekening van BK dienstencheques en energie - Berekening van de "hoofdsom" zonder toepassing van de verminderingen voor dienstencheques (120 ) en voor energiebesparende uitgaven bedoeld in art , 1, eerste lid, 4, WIB 92 (plaatsing van dubbele beglazing: 3.000,00 x 40% = 1.200,00 ):

8 Basisbelasting: 5.973,00 + ( ) x 45% = 6.094,50 Belasting op de belastingvrije som: 6.690,00 x 25% = ,50 Overgedragen vermindering voor de in 2009 betaalde uitgaven voor de vervanging van een stookketel: ,00 Om te slane belasting: 3.342,00 Vermindering voor pensioenen: - vermindering die in principe van toepassing is: 1.861,42 - terugname van de vermindering voor pensioenen: ( ) x 25% = - 65,00 - Verschil: ,42 Verminderde basisbelasting: 1.545,58 Vermindering voor vrijgestelde inkomsten: 1.545,58 x / = -976,16 - Hoofdsom vastgesteld zonder toepassing van de verminderingen voor dienstencheques en voor energiebesparende uitgaven die voor de omzetting in een BK in aanmerking komen: 569,42 - Werkelijk berekende hoofdsom: -83,11 - Verschil: 486,31 - Dit bedrag is lager dan het totaal van de verminderingen voor dienstencheques en voor energiebesparende uitgaven die voor de omzetting in een BK in aanmerking komen [(400,00 x 30%) + (3.000 x 40%) = 1.320,00 ]. Derhalve mag er een BK worden verleend. Bedrag van het BK dienstencheques en energie: (400,00 x 30%) + (3.000,00 x 40%) - 486,31 = 833,69. Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit dd.: De Auditeur-generaal van financiën a.i., S. QUINTENS

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken

Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken Samenvatting : Commentaar op het Vlaamse decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst

Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst Eigenschappen Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst Samenvatting : Commentaar over de forfaitaire beroepskosten op winst ingevoerd door de wet van 26.03.2018

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Wijziging aan de SLEUTELFORMULE

Wijziging aan de SLEUTELFORMULE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 1/1 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, Wijziging aan de SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

Schematisch overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen.

Schematisch overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. Algemene administratie van de FISCALITIT - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.332/604.868 (AOIF Nr. 67/2010) dd 03.11.2010 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend pensioen

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Circulaire Nr. Ci.RH.241/ (AAFisc 21/2011) dd

Circulaire Nr. Ci.RH.241/ (AAFisc 21/2011) dd Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire Nr. Ci.RH.241/607.210 (AAFisc 21/2011) dd. 15.04.2011 Inkomstenbelasting Aanvullende vergoeding Forfaitaire vergoeding

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Het bedrag in uw voordeel: 2.703,06

Het bedrag in uw voordeel: 2.703,06 Afz.: Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Nationaal nummer: Artikelnummer: pagina : 1 / 5 Antwerpen, 14 augustus 2018 Mevrouw, Mijnheer, Dit is uw aanslagbiljet 2 in de personenbelasting en de aanvullende

Nadere informatie

Technische fiche overwerk Art , WIB 92

Technische fiche overwerk Art , WIB 92 Technische fiche overwerk Art. 275 1, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 1, WIB 92 (werkgevers) - Wet van 03.07.2005 (art. 25 en 27) (BS 19.07.2005) o vanaf 01.07.2005 - Programmawet (I) van 27.12.2006

Nadere informatie

U gelieve als bijlage de tekst van de commentaar op art. 219, WIB 92, te willen vinden, die de huidige commentaar vervangt.

U gelieve als bijlage de tekst van de commentaar op art. 219, WIB 92, te willen vinden, die de huidige commentaar vervangt. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/605.074 (AOIF Nr. 71/2010) dd 01.12.2010 Vennootschapsbelasting Berekening van de belasting Afzonderlijke

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal

Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/103 over over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Samenvatting : Deze circulaire heeft betrekking op de fiscale behandeling van een terugbetaling van maatschappelijk

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2008-0574-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016 Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 publiceert de geïndexeerde bedragen die inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan bepaalde Staten Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen

Nadere informatie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Eigenschappen Titel : FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Trefwoorden : onroerend inkomen Datum van het document : 30/04/2019 Publicatiedatum : 30/04/2019 Datum Fisconet plus : 30/04/2019 Notes Geef

Nadere informatie

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken VERSIE 20180920-2018 (20/09/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Enkele technische wijzigingen werden doorgevoerd aan deze versie. VERSIE 20180723-2018 (23/07/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Afdruk aangifteformulier

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Het door u te betalen bedrag: 143,16

Het door u te betalen bedrag: 143,16 Afz.: Infocenter Leuven Philipssite 3A B 2 3001 Leuven Nationaal nummer: Artikelnummer: pagina : 1 / 5 Leuven, 14 augustus 2018 Mevrouw, Mijnheer, Dit is uw aanslagbiljet 2 in de personenbelasting en de

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

Afz.: ONTVANGK. DIKSMUIDE WOUMENWEG DIKSMUIDE. SADEGHI Dariush Lange Veldstraat(D) Diksmuide

Afz.: ONTVANGK. DIKSMUIDE WOUMENWEG DIKSMUIDE. SADEGHI Dariush Lange Veldstraat(D) Diksmuide Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Afz.: ONTVANGK. DIKSMUIDE WOUMENWEG 49 8600 DIKSMUIDE SADEGHI Dariush Lange Veldstraat(D) 24 8600 Diksmuide Aanslagbiljet personenbelasting

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2007-0564-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 5 december 2014 Dienst Reglementering ---------------------------------------- Directie 1/1b BEO-DR/2014/0438

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2020

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2020 Federale Overheidsdienst FINANCIEN OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2020 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Algemeen... 1 Gemeenschappelijke aanslag op naam

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/116 over de wijzigingen die werden aangebracht aan de tarieven van de VenB en aan de aanvullende crisisbijdrage

Circulaire 2018/C/116 over de wijzigingen die werden aangebracht aan de tarieven van de VenB en aan de aanvullende crisisbijdrage Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/116 over de wijzigingen die werden aangebracht aan de tarieven van de VenB en aan de aanvullende crisisbijdrage Samenvatting : Deze circulaire bespreekt de wijzigingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

TOELICHTING 275 C VOORAFGAANDE OPMERKINGEN TOELICHTINGEN

TOELICHTING 275 C VOORAFGAANDE OPMERKINGEN TOELICHTINGEN Toelichting 275 C 1/7 TOELICHTING 275 C (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 205bis tot 205novies, 236, 239/1 en 536

Nadere informatie

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1 AFZ/2010/0542 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 11 december 2012 Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie