INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17"

Transcriptie

1 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING I. De fiscale soevereiniteit II. Het begrip rijksinwoner A. Woonplaats B. Zetel van fortuin C. Fiscale woonplaats van gehuwden en (vanaf aanslagjaar 2005) wettelijk samenwonenden D. Dubbele fiscale woonplaats E. Overlijden van de rijksinwoner III. Bewijslast IV. Bijzondere gevallen A. Op grond van internationale verdragen B. Op grond van het WIB C. Op grond van administratieve onderrichtingen Werknemers in een land zonder dubbelbelastingverdrag Buitenlandse kaderleden Buitenlandse sportbeoefenaars HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING I. Globalisatie van inkomsten II. Decumul bij een gemeenschappelijke aanslag III. Automatische indexering A. Bedragen andere dan onder B., C. of D B. De woningaftrek C. Forfaitaire onkostenvergoeding kunstenaars D. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen HOOFDSTUK 3. DE BEREKENING VAN DE PERSONENBELASTING I. Schema II. Belasting als alleenstaande gemeenschap pelijke aanslag A. Gemeenschappelijke aanslag vii

2 B. Belasting als alleenstaande Principe Uitbreiding naar gehuwden en wettelijk samenwonenden Overlijden van de echtgenoot/wettelijk samenwonende Feitelijke scheiding III. Vaststellen van het totaal netto-inkomen per belastingplichtige A. Inkomen van de belastingplichtige Gemeenschappelijke aanslag Gehuwden/wettelijk samenwonenden belast als alleenstaanden Inkomsten van kinderen B. Bijzondere figuren Gezinnen met één beroepsinkomen of twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is a. Gezinnen met één beroepsinkomen b. Gezinnen met twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is c. Huwelijksquotiënt: enkel wanneer in het voordeel van de belastingplichtigen d. Internationale ambtenaren e. Overgangsregeling m.b.t. premies voor individuele levensverzekeringen en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen Gezinnen met meewerkende echtgenoot zonder volledig sociaal statuut van zelfstandige a. Voorwaarden b. Bedrag van de toekenning c. Overgangsregeling m.b.t. premies voor individuele levens verzekeringen en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen IV. Van het totaal netto-inkomen aftrekbare bestedingen A. Verdeling van aftrekbare bestedingen over verschillende belastingplichtigen Gemeenschappelijke aanslag Belasting als alleenstaande B. Aftrekbare bestedingen van art. 104 WIB Onderhoudsgelden a. Voorwaarden b. Terugwerkend gedeelte van onderhouds uitkeringen viii

3 c. Verschillende behandeling in hoofde van onderhoudsplichtige en onderhoudsgerechtigde d. Co-ouderschap Giften Bezoldigingen van een huisbediende Kinderoppas Geklasseerde gebouwen en landschappen Hypothecaire leningen a. Aftrek enige en eigen woning b. Bijkomende interestaftrek (art. 526 WIB) Cumulatie door ambtenaren V. Toepassen van de tarieven A. Progressieve aanslagvoeten B. Afzonderlijke aanslagvoeten VI. Vermindering ingevolge de belastingvrije sommen A. Basisbedrag van de belastingvrije som Belastingplichtige die als alleenstaande wordt belast Belastingplichtigen waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd Lage en middelgrote inkomens B. Verhoging van de belastingvrije som voor kinderen en andere personen ten laste Principe Personen die ten laste kunnen worden genomen a. Kinderen b. Andere personen Voorwaarden om als ten laste van de belastingplichtige te worden beschouwd a. Deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige b. Begrenzing bestaansmiddelen c. Geen bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige aftrekbare beroepskosten zijn Overheveling van kinderen en andere personen ten laste Verhoging van het basisbedrag van de belastingvrije som a. Bedrag b. Gehandicapte kinderen en andere personen ten laste c. Toevoeging aan het basisbedrag van de belastingvrije som C. Verhoging van de belastingvrije som omwille van de gezinssituatie Belast als alleenstaande met kinderlast ix

4 2. Handicap van de belastingplichtige Jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning VII. Vermindering voor het langetermijn sparen A. Algemeen B. Persoonlijke bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen ingehouden door de werkgever/vennootschap Situering Voorwaarden voor belastingvermindering a. Definitieve storting b. Wettelijke en extrawettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten: 80 %-regel c. Laatste normale brutojaarbezoldiging d. Berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid e. Jaarlijkse toetsing van de 80 %-grens C. Premies voor individuele levens verzekerings contracten Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing in functie van de beroepsinkomsten Belastbaar tijdperk D. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzingen a. Beperking van het geleende bedrag b. Begrenzing in functie van de beroepsinkomsten Vervroegde terugbetaling van de hypothecaire lening E. Inschrijving op werkgeversaandelen Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing F. Pensioensparen Voorwaarden voor belastingvermindering Begrenzing VIII. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen A. Algemeen B. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen Voorwaarden voor verhoogde belastingvermindering Begrenzingen C. Individuele levensverzekeringen Voorwaarden voor verhoogde belastingvermindering Begrenzingen D. Combinatie met langetermijnsparen x

5 IX. Vermindering voor uitgaven in het kader van PWA/dienstencheques. 127 A. Plaatselijke werkgelegenheidsagent schappen B. Dienstencheques X. Vermindering voor energiebe sparende uitgaven XI. Vermindering voor leningen voor energiebesparende uitgaven XII. Vermindering voor passiefhuizen XIII. Vermindering voor woningen in een zone voor positief grootstedelijk beleid XIV. Vermindering voor vernieuwing van huurwoningen XV. Vermindering voor beveiliging van woningen tegen inbraak of brand XVI. Vermindering voor obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds XVII. Vermindering voor obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost XVIII. Vermindering voor obligaties uitgegeven door het Startersfonds XIX. Vermindering voor aandelen uitgegeven door erkende ontwikkelings - fondsen voor micro financiering in ontwikkelingslanden XX. Vermindering voor milieu vriendelijke wagens XXI. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten A. Pensioenen, brugpensioenen, werkloosheids uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloos heid en andere vervangingsinkomsten (andere dan onder B. of C.) B. Wettelijke ziekte- en invaliditeits uitkeringen C. Werkloosheidsuitkeringen D. Volledige vrijstelling XXII. Vermindering inzake overwerk XXIII. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland A. Vrijgesteld krachtens een dubbelbelasting verdrag B. Niet vrijgesteld krachtens een dubbel belasting verdrag C. Opdeling van de belastbare inkomsten XXIV. Vermindering voor inkomsten van internationale organisaties vrijgesteld onder progressie voorbehoud XXV. Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetaling A. Toepassingsgebied B. Vooraf te betalen bedrag C. Belastingverhoging XXVI. Bonificatie voor voorafbetalingen A. Toepassingsgebied B. Grondslag waarop de belastingvermin de ring wordt berekend C. Belastingvermindering xi

6 XXVII. Verrekening van voorheffingen en bestanddelen A. Voorheffingen en bestanddelen die verrekenbaar maar niet terugbetaalbaar zijn Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Belastingkrediet omwille van investeringen met eigen middelen Onroerende voorheffing B. Voorheffingen en bestanddelen die verrekenbaar en terugbetaalbaar zijn Bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen Roerende voorheffing en fictieve roerende voorheffing Belastingkrediet voor kinderen ten laste Belastingkrediet voor betalingen met dienstencheques Belastingkrediet voor isolatie-uitgaven Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten a. Toepassingsgebied b. Berekening Woonstaatheffing Belastingkrediet Internet voor iedereen XXVIII. Vlaams Gewest A. Belastingkrediet ARKimedes-fondsen B. Win-winlening C. Forfaitaire korting activiteitsinkomen XIX. Aanvullende gemeente- en agglome ra tie belasting HOOFDSTUK 4. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN I. Belastbare personen II. Goederen die onroerende inkomsten opleveren A. Ongebouwde onroerende goederen B. Gebouwde onroerende goederen C. Materieel en outillage Onroerend uit hun aard Onroerend door bestemming III. Opbrengsten uit te sluiten als onroerend inkomen A. Meerwaarden B. Inkomsten uit mijnen, zand- en steengroeven C. Onroerende inkomsten met beroepskarakter IV. Kadastraal inkomen xii

7 V. Vaststelling van het netto-onroerend inkomen A. Vaststelling van het bruto-onroerend inkomen Niet verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerend goederen gelegen in het buitenland Verhuurd a. Onroerende goederen gelegen in België b. Onroerende goederen gelegen in het buitenland c. Combinatie van onroerende en roerende verhuur Vestiging of overdracht van erfpacht, opstal of gelijkaardige zakelijke rechten a. Toepassingsgebied b. Bruto-onroerend inkomen c. Verdeling tussen eigenaar en opstalhouder Bijzonderheden bij het vaststellen van het bruto-onroerend inkomen a. Wijziging van de bestemming van een onroerend goed b. Verandering van eigenaar tijdens het belastbaar tijdperk 210 c. Vaststelling of wijziging van het kadastraal inkomen in de loop van het belastbaar tijdperk d. Goederen in onverdeeldheid B. Van het bruto-onroerend inkomen aftrekbare kosten Onderhouds- en herstellingskosten Gewone interestaftrek a. De gewone interestaftrek vanaf aanslagjaar b. Principes c. Invoering van de volledige decumul vanaf aanslagjaar Aftrek door erfpachter of opstalhouder Woningaftrek a. Gewone woningaftrek b. Aanvullende woningaftrek c. Beperking van de gewone en aanvullende woningaftrek. 225 d. Inkomen waarop de woningaftrek wordt toegepast VI. Herkwalificatie van het onroerend inkomen bij verhuring door bestuur ders, zaakvoerders en vereffenaars VII. Vrijgestelde inkomsten van onroe rende goederen en verminderingen 230 A. Verhuring onder loopbaanpacht B. Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden Afwezigheid van winstbejag xiii

8 2. Bestemming a. Rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik b. Het openbaar uitoefenen van een eredienst c. Het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening d. Onderwijs e. Vestiging van hospitalen, klinieken, dispensaria f. Rusthuizen g. Vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden h. Soortgelijke weldadigheidsinstellingen C. Eigen woning D. Onproductieve en vernielde onroerende goederen Niet-gemeubileerd gebouw a. Onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige b. Volstrekt niet in gebruik zijn genomen c. Volstrekt geen inkomsten opleveren d. Negentig dagen e. Bewijs Materieel en outillage die buiten werking zijn Vernielde onroerende goederen Onderzoek per kadastraal perceel VIII. De onroerende voorheffing A. Belastbare personen Algemeen Overdracht gedurende het belastbaar tijdperk Ontbinding van de koopovereenkomst Onroerende goederen van de echtgenote B. Aanslagjaar C. Grondslag van de onroerende voorheffing D. Tarief Aandeel van de Staat Aandeel van de provincies, agglomeraties en gemeenten E. Vrijstellingen van onroerende voorheffing Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden Onroerende goederen van vreemde staten Nationale domeingoederen a. Nationale domeingoederen b. Onproductief zijn c. Gebruik voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut Materieel of outillage xiv

9 5. Bosdecreet Bestrijding van leegstand en verkrotting Vrijstelling krachtens bijzondere wetten Tijdelijke vrijstellingen omwille van economische redenen F. Verminderingen van onroerende voor heffing Bescheiden woning a. Woning b. Begrenzing van het kadastraal inkomen c. Overschrijden van de grens inzake kadastraal inkomen Vermindering voor kinderen en gehandicapte personen a. Vermindering ten voordele van een gezin met kinderen. 259 b. Vermindering ten voordele van gehandicapte personen. 260 c. Vermindering in functie van de bewoner-huurder Energiezuinige gebouwen Onproductieve of vernielde onroerende goederen Samenvoeging van verschillende verminderingen G. Belastingkrediet HOOFDSTUK 5. INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN I. Belastbare personen II. Belastbare roerende inkomsten A. Belastbare materie B. Dividenden Belastbare dividenden a. Eigenlijke inkomsten b. Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal c. Aflossing van het maatschappelijk kapitaal d. Terugbetaling van uitgiftepremies e. Gehele of gedeeltelijke verdeling van een vennootschap of verkrijging van eigen aandelen f. Vergoeding voor ontbrekende coupon g. Interesten van voorschotten Niet-belastbare inkomsten uit aandelen Roerende voorheffing a. Roerende voorheffing van 25 % b. Roerende voorheffing van 20 % c. Roerende voorheffing van 15 % d. Roerende voorheffing van 10 % xv

10 4. Fictieve roerende voorheffing C. Interesten Inkomsten van leningen en van elke andere schuldvordering 282 a. Belastbare interesten b. Niet-belastbare inkomsten c. Roerende voorheffing d. Fictieve roerende voorheffing Inkomsten van gelddeposito s a. Belastbare inkomsten b. Niet-belastbare inkomsten c. Roerende voorheffing d. Fictieve roerende voorheffing Inkomsten uit individuele levensverzekeringscontracten a. Belastbare inkomsten b. Niet-belastbare inkomsten c. Roerende voorheffing D. Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Belastbare inkomsten Roerende voorheffing E. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Roerende voorheffing F. Auteursrechten Belastbare inkomsten Roerende voorheffing G. Inkomsten van buitenlandse oorsprong Omschrijving Omzetting in euro III. Vaststelling van het belastbaar roerend inkomen A. Bruto-roerend inkomen B. Netto-roerend inkomen Algemeen a. Innings- en bewaringskosten b. Interesten Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten IV. Belastbaar tijdstip V. Aangifte van roerende (en daarmee gelijkgestelde) inkomsten A. Inkomsten waarvoor roerende voorheffing is ingehouden xvi

11 B. Inkomsten vrijgesteld van de inhouding van roerende voorheffing C. Andere roerende (en daarmee gelijk gestelde) inkomsten VI. Roerende voorheffing A. Ontstaan van de belastingschuld Inkomsten van Belgische oorsprong a. Algemene regel b. Bijzondere gevallen Inkomsten van buitenlandse oorsprong B. Schuldenaars van de roerende voorheffing Uitkerende persoon Verkrijger C. Grondslag van de roerende voorheffing Grondslag Berekeningsmodaliteiten D. Inhouding/overhandiging roerende voorheffing E. Aangifte en betaling F. Verrekening van de roerende voorheffing Principe Coupon-stripping Bond-splitting Zakelijkezekerheidsovereenkomsten of leningen m.b.t. financiële instrumenten G. Vrijstelling van roerende voorheffing Verkrijging van eigen aandelen en gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen Toekenningen uit definitief belaste reserves of uit ten name van de vennoten belaste reserves Inkomsten toegekend door een beleggingsfonds Inkomsten toegekend door coördinatiecentra en in tewerkstellingszones gevestigde vennootschappen H. Verzakingen van inning van roerende voorheffing Principe Categorieën van genieters Dividenden a. Dividenden uitgekeerd door een vastgoedbeleggingsvennootschap b. Dividenden uitgekeerd door een privak Interesten a. Geringe uitgiftepremies xvii

12 b. Hypothecaire schuldvorderingen. Erfpacht-, opstal- en onroerende leasingcontracten c. Schuldvorderingen en leningen d. Deposito- en Consignatiekas Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Lijfrenten en tijdelijke renten HOOFDSTUK 6. BEROEPSINKOMSTEN I. Inkomsten uit een beroepsactiviteit II. Inkomsten uit vrijwilligerswerk A. Forfaitaire terugbetaling van kosten Sportieve, sociale of culturele activiteiten Amateurploegsporten B. Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever C. Vrijgesteld beroepsinkomen III. Categorieën beroepsinkomsten IV. Bepaling van het nettoberoeps inkomen V. Niet-belastbare beroepsinkomsten VI. Werkelijke beroepskosten A. Aftrekbare beroepskosten Voorwaarden van aftrekbaarheid a. De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen b. De kost moet zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden c. De echtheid en het bedrag van de kost moet worden bewezen Kosten met betrekking tot onroerende goederen Interesten van leningen a. Aftrekbare interesten b. Beperkingen inzake aftrekbaarheid van interesten Commissies, erelonen en vergoedingen toegekend aan niet-personeelsleden a. Bedoelde kosten b. Individuele fiches en samenvattende opgaven c. Toegelaten geheime commissielonen d. Royalty s betaald aan buitenlandse personen xviii

13 5. Bezoldigingen van het personeel, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten a. Bezoldigingen b. Kosten die verband houden met de bezoldigingen Door de werkgever uitgekeerde pensioenen Afschrijvingen a. Definitie b. Afschrijfbare bestanddelen c. Afschrijfbare grondslag d. Afschrijvingsritme e. Bijzondere gevallen Minderwaarden en waardeverminderingen a. Algemeen b. Bestanddelen waarop waardeverminderingen mogelijk zijn Persoonlijke sociale bijdragen a. Gewoon sociaal statuut b. Bijzonder sociaal statuut c. In het buitenland betaalde sociale bijdragen Bijdragen kleine risico s Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit Diverse uitgaven en lasten a. Studiekosten b. Vakbondsbijdragen c. Belastingen, voorheffingen en taksen B. Beroepskosten aftrekbaar voor 120 % Gemeenschappelijk vervoer van werknemers Kosten van beveiliging Kosten ter bevordering van het fietsgebruik C. Met beroepskosten gelijkgestelde uitgaven D. Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt Restaurantkosten a. Principe b. Uitzonderingen c. Doorgerekende restaurantkosten Receptiekosten Relatiegeschenken Autokosten a. Aftrek beperkt tot 75 % b. Forfaitaire berekening van 0,15 per km xix

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarplan NFK 2014 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Inhoud 2 1. Inleiding 3 4 2. Missie, visie en strategie 5 6 7 8 3. Betere kwaliteit van leven 9 o o o 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Inboedelverzekering Nieuwwaarde inboedel ( zie bijlage ) Huidige verzekeraar Van toepassing zijnde voorwaarden

Inboedelverzekering Nieuwwaarde inboedel ( zie bijlage ) Huidige verzekeraar Van toepassing zijnde voorwaarden Persoonsgegevens Inventarisatieformulier Schadeverzekeringen Naam Adres Postcode en woonplaats Emailadres Telefoon overdag Geb.dat. verzekeringnemer Geb.dat. Partner Gezinssamenstelling Gezin met kinderen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Zetelverplaatsing van vennootschappen Prof.mr. J.W. Bellingwout Mr. M. Zilinsky Vrijheid van vestiging Rechtspraak HvJ: - Segers (*) - Daily Mail (**) - Centros (*) - Überseering

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Zonder winst geoogmerkt vzw- en vrijwilligersstatuut Aalst, 21 november 2013 Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Vergelijking feit. vereniging - vzw Feitelijke vereniging bestaat juridisch niet onbeperkte

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen Er spelen meerdere criteria een rol om te bepalen of en waartegen we een risico willen verzekeren en tegen welk tarief. We gebruiken die segmentatiecriteria om een evenwicht te bekomen tussen de premie

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd Secundaire arbeidsvoorwaarden Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd Inhoudsopgave Inleiding 7 1. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 8 1.1 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 8 1.2

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9 Inleiding.........................................................3 Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel.......7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd.......9 1. Het concept sociale

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Databank verenigingen: handleiding

Databank verenigingen: handleiding Databank verenigingen: handleiding 01.03.2014 HOE VRAAG IK PROJECTSUBSIDIES AAN? REGLEMENT VOOR INTERCULTURELE INITIATIEVEN Van zaterdag 1 maart tot en met dinsdag 1 april 2014. Inhoud Wat is een projectsubsidie?

Nadere informatie

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5541 Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP LE VIF MAGAZINE DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP LE VIF MAGAZINE DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP ROULARTA MEDIA GROUP LE VIF MAGAZINE Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Raketstraat 50, bus 6 8800 ROESELARE 1130 HAREN RPR Gent,

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V.

Het A2011-Plan Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. RPR Antwerpen 0404.754.472 Scheldelaan 600 BTW - BE - 0404.754.472 B-2040 Antwerpen 4 Deutsche Bank AG Telefoon : +32-3-561 21 11

Nadere informatie