INLEIDENDE BEGRIPPEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDENDE BEGRIPPEN..."

Transcriptie

1 Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting Rijksinwoners Fiscale woonplaats in België Fiscale woonplaats Zetel van fortuin Wettelijke vermoedens (art. 2, 1, 1, tweede en derde lid WIB 1992) Inschrijving in het Rijksregister Woonplaats voor gehuwden/wettelijk samenwonenden Verkregen wereldwijd inkomen en niet ontvangen inkomen als oprichter van een juridische constructie Belastbaar tijdperk en aanslagjaar Algemene regel Uitzondering Individuele of gemeenschappelijke aanslag Echtgenoten/gehuwden Wettelijk samenwonenden Voorwaarden voor wettelijke samenwoning Einde van de wettelijke samenwoning Alleenstaanden Kinderen Volledige decumul Berekening van de belasting (per belastingplichtige) Federale en gewestelijke personenbelasting Basisbelasting Om te slane belasting Hoofdsom Belasting Staat Gereduceerde belasting Staat Gewestelijke personenbelasting Totale belasting Verschuldigde of terug te storten belasting Progressieve belasting Gemiddelde aanslagvoet Gemeentebelasting Aangiftetermijn Gewone aangiftetermijn Uitzonderlijke termijnen Kladversie versus definitieve aangifte Mogelijke gevolgen bij een laattijdig ingediende aangifte of bij niet aangifte DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Vak I Bankrekening, telefoonnummer en e mailadres Bankrekening Telefoonnummer Inhoud 5

2 1.3 E mailadres Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten De belastingvrije som Basisbedragen belastingvrije som (art. 131, eerste lid WIB 1992) Verhoging voor kinderen ten laste (art. 132, eerste lid, 1 tot 6 WIB 1992) Andere verhogingen Basisbedragen belastingvrije som Persoonlijke gegevens U was op Deze aangifte betreft Internationale organisatie Gezinslasten Wie kan personen ten laste nemen? Welke personen kunnen als ten laste worden beschouwd? Voorwaarden om kinderen ten laste te mogen nemen Een zwaar gehandicapt kind ten laste telt dubbel Speciaal geval : kinderen ten laste van gemeenschappelijk belaste echtgenoten waarvan de echtgenoot met het hoogst gezamenlijk belastbaar inkomen, buitenlandse inkomsten heeft die bij verdrag zijn vrijgesteld (met progressievoorbehoud) Verhoging voor kinderen jonger dan drie jaar waarvoor geen belastingvermindering voor kinderoppaskosten wordt gevraagd Speciaal geval: fiscaal co ouderschap Voorwaarden om ascendenten en zijverwanten van 65+ t.e.m. de tweede graad ten laste te mogen nemen Voorwaarden om andere personen ten laste te mogen nemen Vermelding op de aangifte Vak III Inkomsten van onroerende goederen Wie moet het onroerend inkomen aangeven? Kadastraal inkomen Definitie van het kadastraal inkomen (KI) Bestaan van het kadastraal inkomen Kadastraal inkomen nog niet gekend KI opvraagbaar bij contactcenter Verandering van eigenaar tijdens het belastbare tijdperk Wijziging van bestemming tijdens het belastbare tijdperk Vermindering van het KI wegens onproductiviteit Vermindering van de OV wegens onproductiviteit (Geen) bevriezing (meer) van het KI voor bepaalde woningen Vrijstelling van het onroerend inkomen Onroerend inkomen uit de eigen woning: steeds vrijgesteld vanaf aanslagjaar Schrapping van alle codes m.b.t. inkomen uit de eigen woning in vak III en schrapping van woningaftrek Het begrip eigen woning Belgische onroerende inkomsten Eigen woning Beroepsmatig gebruikte onroerende eigendommen Niet verhuurde of privé verhuurde onroerende eigendommen Eigendommen verhuurd volgens de pachtwetgeving voor land en tuinbouwdoeleinden Gebouwen verhuurd voor beroepsmatig gebruik Gronden verhuurd aan een beroepsgebruiker Materieel en outillering verhuurd aan beroepsgebruiker

3 Ontvangsten uit erfpacht of opstal of ander gelijkaaardig recht Buitenlandse onroerende inkomsten Brutohuur of brutohuurwaarde of ontvangen erfpacht of opstalvergoeding Kostenforfait Vrijgestelde inkomsten Onroerend goed gelegen in een land waarmee België al dan niet een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te voorkomen Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België geen overeenkomst heeft gelslten om dubbele belasting te voorkomen Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België wel een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te voorkomen Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag Gewone bezoldigingen Wedden en lonen Vrijgestelde kostenvergoedingen eigen aan de werkgever Vakantiegeld Vergoedingen in de bouwsector Niet belastbare vrijwilligersvergoedingen Belastingvrije fietsvergoeding en belastingvrije terbeschikkingstelling fiets Niet belastbare sociale of culturele vrijstellingen Vrijgestelde kleine kunstenaarsvergoedingen Vrijgestelde werknemersparticipaties in de winst van vennootschappen Vrijgestelde sociale voordelen Vrijgestelde voordelen Eenmalige innovatiepremie Belastingvrije ontslaguitkering als opvolger van de forfaitaire crisispremie De ontslagcompensatievergoeding van de RVA Vrijgesteld flexiloon en flexivakantiegeld in de horeca Vrijgestelde speciale overuren zonder inhaalrust in de horeca Vrijgestelde inkomsten Voordelen van alle aard Raming van de voordelen Privégebruik van een bedrijfswagen Kosteloze beschikking over onroerende goederen Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Gratis beschikking over dienstbode, huispersoneel, hovenier, chauffeur e.d Gratis computer plus internet Goedkope overdracht van aandelen aan personeelsleden Aandelenopties Gratis gebruik van telefoon, gsm, iphone, tablet e.d Verwerven van een leasewagen na afloop van het leasingcontract Gratis verwerven van opstallen op het einde van de opstalovereenkomst Voordeel uit gratis kinderopvang Andere voordelen van alle aard Aandelenopties Achterstallen Inhoud 7

4 8 4.6 Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoeding en inschakelingsvergoeding Terugbetaling woon werkverkeer Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen ( loonbonus ) Tussenkomst van werkgever in een privé pc ( pc bonus ) Bezoldigingen uit gelegenheidsarbeid in de horeca Belastingstelsel voor beroepsinkomsten van sportbeoefenaars Hoedanigheid Fiscaal regime Vestigingspremie van Impulsfonds voor huisartsen Vroeger verworven bezoldiging (art. 31, tweede lid, 5 WIB 1992) Helper van zelfstandige Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten ( / ) Forfaitaire beroepskosten Wijze van taxatie Herstel van een tijdelijke inkomstenvermindering (art. 31, tweede lid, 4 en art. 31bis WIB 1992) Gewone vervangingsinkomsten Achterstallen van vervangingsinkomsten Vervangingsinkomsten van de maand december (openbare overheid) Reële kosten bij vervangingsinkomsten Huwelijksquotiënt Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Inhoudingen Inhoudingen voor aanvullend pensioen Bedrijfsvoorheffing Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Overuren die recht geven op overwerktoeslag Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst Werkbonus Werkhervattingsloon Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen Helpende gezinsleden van zelfstandigen Vak V Pensioenen Belastbare inkomsten Algemeen Pensioenen die betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid Vergoedingen tot herstel van een bestendige inkomstenderving Het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandige Uitkeringen van levensverzekeringen Collectieve (groepsverzekeringscontract en pensioenfondscontract) en individuele pensioentoezeggingen (IPT) met externe financiering Uitkeringen bij het pensioensparen De taks op het langetermijnsparen Algemeen Toepassingsgebied Het bevrijdende karakter van de taks Belastbaar feit (Verlaagd) tarief van de anticipatieve heffing en pre anticipatieve heffing

5 6 Vak VI Ontvangen onderhoudsuitkeringen Algemeen Niet gekapitaliseerde uitkeringen Gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen Naam en adres van de schuldenaar Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Roerende inkomsten: wat zijn dat? Aangifte in hoofde van alleenstaanden en echtgenoten/wettelijk samenwonenden Alleenstaanden Echtgenoten/wettelijk samenwonenden Belasting op roerende inkomsten Aan te geven dividenden en interesten Algemeen Niet verplicht aan te geven dividenden en intresten Verplicht aan te geven dividenden en intresten Inkomsten uit verhuring, verpachting en concessie van roerende goederen Verhuring van een handelsfonds aan vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen of beroepsinkomen? Verhuring van machines aan eigen vennootschap na de stopzetting = roerend inkomen? Verhuring van documentatie aan eigen vzw Verhuring van eigen personenwagen aan eigen vennootschap Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastingstelsel inzake auteursrechten en naburige rechten Algemeen Beoogde inkomsten voor het specifieke taxatiestelsel ( = de auteursinkomsten ) Taxatiestelsel van de auteursinkomsten Kostenforfait Tarief Roerende voorheffing Verplichte aangifte van alle auteursinkomsten Aangifte Aangifte bij een gemeenschappelijke aanslag Vak VIII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige jaren Onderhoudsuitkeringen Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Onderhoudsuitkeringen en jaar van feitelijke scheiding Regelmatige onderhoudsuitkering en fiscaal co ouderschap Aangifte Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid van de jaren 1982 tot 1988, diein 2015 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn betaald Aanrekening van de aftrekbare bestedingen Algemeen Aanrekening van de aftrekbare bestedingen op de inkomsten van echtgenoten Vak IX: Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel Algemeen en overzichtsschema s Rubriek IX.A. Intresten van groene leningen afgesloten tussen 2009 en Inhoud 9

6 10 Aangifte Formaliteiten Rubrieken IX.B.1 en IX.B.2 gewestelijke woonbonus uitgaven Bestedingen die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus Begrenzing van de gewestelijke woonbonuskorf Vrije verdeling bij echtgenoten Tarief van de gewestelijke belastingvermindering woonbonus In de aangifte te vermelden bedrag en gegevens Voorbeelden Combinatie verschillende woonbonusleningen afgesloten tussen en (= van woonbonus generatie 1) Combinatie woonbonuslening afgesloten tussen en met woonbonuslening afgesloten in (= combinatie woonbonus generatie 1 met woonbonus generatie 2) Nieuwe Vlaamse woonbonus generatie 2 : optimalisatie superkorf door verdere aanvulling Omzetting gewestelijke belastingvermindering woonbonus in terugbetaalbaar belastingkrediet Rubriek IX.B.2 Andere intresten dan deze die in aanmerking komen voor gewestelijke woonbonus, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering Info m.b.t. vrijgesteld inkomen uit de eigen woning Gewestelijke belastingvermindering voor gewone intresten (art. 145/43, WIB 1992) Gewestelijke belastingvermindering voor verrekening KI eigen woning (art. 145/44 WIB 1992) Gewestelijke belastingvermindering voor bijkomende intresten (art. 145/45, WIB 1992) Rubriek IX.B.3 Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen m.b.t. de eigen woning Gewestelijke belastingvermindering langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen Gewestelijke belastingvermindering bouwsparen voor kapitaalaflossingen Rubriek IX.B.4 Premies van individuele levensverzekeringen m.b.t. de eigen woning, andere dan deze die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus De premies van een individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering langetermijnsparen Premies van individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor gewestelijke belastingvermindering bouwsparen Combinatie oude lening met nieuwe lening afgesloten tussen en die definitief in aanmerking kwam voor de woonbonus Algemeen Keuzeplicht Gevolgen als de belastingplichtige koos voor de woonbonus in het jaar van het afsluiten van de nieuwe lening Combinatie oude lening met nieuwe lening afgesloten vanaf 2014 die aan de woonbonusvoorwaarden voldoet Rubriek IX.B.5 Betaalde erfpacht en opstalvergoedingen en gelijkaardige vergoedingen voor de eigen woning Rubrieken IX.C.1 en IX.C.2 Federale woonbonus uitgaven Bestedingen die in aanmerking komen voor de federale woonbonus Begrenzing van de federale woonbonuskorf Tarief van de federale belastingvermindering woonbonus

7 Vrije verdeling bij echtgenoten In de aangifte te vermelden bedrag en gegevens Ruimte voor federale belastingvermindering woonbonus Federale belastingvermindering woonbonus: optiestelsel Geen omzetting federale belastingvermindering woonbonus in terugbetaalbaar belastingkrediet Combinatie oude lening met nieuwe lening afgesloten tussen en die in aanmerking kwam voor de woonbonus Rubriek IX.C.3 Andere intresten dan deze die in aanmerking komen voor federale woonbonus, die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel Rubriek IX.C. 3.b Federale gewone intrestaftrek Rubriek IX.C. 3.a) Federale belastingvermindering voor bijkomende intresten Rubriek IX.C.4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van een andere dan de eigen woning Federale belastingvermindering langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen Federale belastingvermindering bouwsparen voor kapitaalaflossingen Rubriek IX.C.5 Premies van individuele levensverzekeringen die geen betrekking hebben op de eigen woning, andere dan deze die in aanmerking komen voor de federale woonbonus Premies die in aanmerking komen voor de federale woonbonus De premies van een individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering langetermijnsparen Premies van individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor federale belastingvermindering bouwsparen Rubriek IX.C.6 Betaalde erfpacht en opstalvergoedingen m.b.t. onroerende goederen andere dan de eigen woning Belastingplichtigen die als alleenstaanden worden belast Belastingplichtigen voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd Vier korven met elkaar in verbinding, per echtgenoot Overzicht Voorbeelden Toestand van de zes combinatiegevallen Hypotheekoverdracht of een pandwissel Vlaamse geïntegreerde woonbonus vanaf aanslagjaar Voorwaarden Vlaamse geïntegreerde woonbonus voor interesten en kapitaalaflossingen Voorwaarden Vlaamse geïntegreerde woonbonus voor premies levensverzekeringen : Korf Vlaamse geïntegreerde woonbonus: basis + eventueel toeslagen Fiscaal voordeel van de korf Gemeenschappelijke aanslag Formaliteiten Keuzeregeling Waalse wooncheque: het nieuwe fiscaal woonvoordeel voor leningen afgesloten vanaf Toekenningsvoorwaarden voor wooncheque voor de contracten gesloten vanaf Voornaamste toekenningsmodaliteiten Berekening van het voordeel Enkele bijzonderheden aangaande de wooncheque Voorbeelden Inhoud 11

8 10 Vak X Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering Algemeen Giften Algemeen Voorwaarden voor belastingvermindering Beperking van de aftrek Aangifte Kosten van kinderopvang Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Onverenigbaarheid Beperking van de aftrek Aangifte Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde eigendommen Bezoldigingen van een huisbediende Pensioensparen Principe Voorwaarden Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Aandelen van de vennootschap werkgeefster Principe Voorwaarden Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Belastbaarheid bij vroegtijdige vervreemding Aangifte Uitgaven betaald aan een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Dienstencheques Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Omzetting belastingvermindering dienstencheques in belastingkrediet Aangifte Vlaamse belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Voorwaarden waaraan de renovatieovereenkomst moet voldoen Voor wie geldt de belastingvermindering? Bedrag van de belastingvermindering Bijzonderheid: overdracht van belastingvermindering Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen Voorwaarden Belastingvermindering Terugname van de genoten belastingvermindering Aangifte Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven Dakisolatie uitgaven betaald in Overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven betaald in Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen of nulenergiewoningen Algemeen Voor wie

9 Wat is een lage energiewoning, een passiefwoning en een nulenergiewoning? Belastingvermindering Aangifte Belastingvermindering voor vernieuwing sociale huurwoning Algemeen Voorwaarden Bedrag en periode van toekenning belastingvermindering Formaliteiten Geen bevriezing meer van het verhoogd kadastraal inkomen Aangifte Belastingvermindering voor inbraak en brandbeveiliging in een particuliere woning Algemeen Welke uitgaven komen in aanmerking? Voor welke woningen? Voor wie geldt de belastingvermindering? Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? Aangifte Belastingvermindering voor aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen Belastingvermindering voor elektrische voertuigen Algemeen Voorwaarden Voor wie? Bedrag van de vermindering Aangifte Vak XI Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen Algemeen Voorwaarden Voorwaarden voor de kredietnemer Voorwaarden voor de kredietgever Voorwaarden voor de Winwinlening Berekening van het belastingkrediet Jaarlijks belastingkrediet Eenmalig belastingkrediet Aangifte Aangifte inzake het jaarlijks belastingkrediet Aangifte inzake eenmalig belastingkrediet Vak XII Voorafbetalingen Algemeen Voorafbetalingen per echtgenoot Aangifte Belastingvermeerdering Toepassingsgebied Berekening van de belastingvermeerdering Bestemming van het teveel aan voorafbetalingen Bonificatie Toepassingsgebied Berekening van de bonificatie Geen discriminatie tussen bedrijfsvoorheffing en voorafbetaling Vak XIII Verrekenbare woonstaatheffing Doel van de Europese Spaarrichtlijn Toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn Geviseerde rente inkomsten Inhoud 13

10 13.4 Informatie uitwisseling Woonstaatheffing Schuldenaar van de woonstaatheffing Tarief van de woonstaatheffing Belastbare grondslag voor de woonstaatheffing Gevolgen voor de Belgische belegger Vak XIV Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies en leningen aan startende kleine ondernemingen Rekeningen in het buitenland Melindgsplicht in de aangifte personenbelasting Melding aan het centraal aanspreekpunt Individuele levensverzekeringen in het buitenland Juridische constructies Het begrip oprichter en derde begunstigde Het begrip juridische constructie Op welke vermogensstructuren is de meldplicht toch niet van toepassing? Invoering van de doorkijkbelasting of kaaimantaks Belastbaarheid van inkomsten uitgekeerd door juridische constructie type Ontbinding van een juridische constructie Leningen aan startende kleine ondernemingen DEEL 2 VAN DE AANGIFTE Vak XV Beroep en ondernemingsnummer Beroep uitgeoefend in Ondernemingsnummer Vak XVI Diverse inkomsten Algemeen Diverse inkomsten van roerende aard Niet verplicht aan te geven inkomsten Verplicht aan te geven inkomsten Andere diverse inkomsten Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties (art. 90, 1 WIB 1992) Prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan geleerden, schrijvers en kunstenaars Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten het normaal beheer van een privévermogen Meerwaarden op belangrijke deelnemingen Vak XVII Bezoldigingen van bedrijfsleiders Bedoelde personen Eerste categorie: de mandatarissen Tweede categorie: de zelfstandige directeurs en interne consultants Attractiebeginsel Wat houdt het attractiebeginsel in? Uitzonderingen uit de rechtspraak en commentaar Belastbare bezoldiging

11 Tijdstip van belastbaarheid Indeling Eigenlijke bezoldiging Voordelen van alle aard Huurherkwalificatie Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen (of loonbonus ) Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen Vroeger verworven bezoldigingen die na het stopzetten van de beroepswerkzaamheid zijn verkregen Vestigingspremie van het impulsfonds voor huisartsengeneeskunde Sociale lasten Beroepskosten Werkelijke beroepskosten Kostenforfait Inhoudingen Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband Werkbonus Werkhervattingsloon Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen Vak XVIII Winst uit nijverheids, handels of landbouwondernemingen Toepassingsgebied: wie geniet winsten? Belastbare tijdstip van winsten Berekening belastbare nettowinst De eigenlijke exploitatiewinst (code / ) Bedrijfseconomische brutowinst De andere winstbestanddelen Vaststelling van de exploitatiewinst (code /2600) Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt Financiële opbrengsten (code / ) Principe Wanneer worden roerende goederen en kapitalen gebruikt voor de uitoefening van de brutowinst? Belastbaar roerend inkomen Tijdstip van belastbaarheid Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) (code / en / ) Activa die voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Indeling van de meerwaarden De niet uitgedrukte en niet verwezenlijkte meerwaarden Uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Compensatievergoedingen (code / , / en / ) Bedoelde vergoedingen Belastbaar regime van de compensatievergoedingen Aangifte Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Bedoelde vergoedingen Inhoud 15

12 16 Vergoedingen wegens tijdelijke winstderving versus compensatievergoedingen Belastbaar regime van de vergoedingen tot tijdelijke winstderving Vrijstelling Aangifte Beroepskosten (code / , code / en code / ) Algemeen principe: art. 49 WIB Kosten van onroerende goederen Kosten van een waakhond Intresten van leningen Bezoldigingen van personeelsleden Voorziening voor vakantiegeld Commissies, erelonen, vergoedingen en voordelen betaald aan derden Afschrijvingen van investeringen Persoonlijke sociale bijdragen VAPZ bijdragen Verzekeringspremies Bijdragen voor een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid Premies van collectieve verzekeringen Belastingen Geldboeten Kledingkosten Restaurantkosten Receptiekosten Onthaal en opendeurkosten Kosten van huwelijksfeest of huwelijksreceptie Kosten van relatiegeschenken Sponsoring Kosten met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen Kosten die op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Sociale voordelen Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques Betalingen gedaan aan een belastingplichtige gevestigd in een belastingparadijs Autokosten Ledenbijdrage Lidgelden van serviceclubs en golfclubs Seminarie en opleidingskosten Bijdragen voor kinderopvang Lectuur Kosten voor 120 % aftrekbaar Overige beroepskosten Kosten van vervreemding van activa (code / ) Bezoldiging meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Andere beroepskosten (code / ) Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten (code / ) Algemeen Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijstelling van opbrengsten ingevolge gerechtelijk reorganisatieplan of minnelijk akkoord (code / )

13 18.13 Economische vrijstellingen (code / , / , / en / ) Algemeen Vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer en integrale kwaliteitszorg Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs Investeringsaftrek Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (art. 86 WIB 1992) (code / ) Toepassingsgebied Voorwaarden Fiscale gevolgen van toekenning meewerkinkomen Beroepsverliezen Principe Beroepsverliezen van het belastbare tijdperk Beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken Beroepsverliezen van de andere echtgenoot Huwelijksquotiënt Principe Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep Winsten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Belastingkrediet Vak XIX Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Toepassingsgebied Belastbaar tijdstip Berekening belastbare nettobaten Ontvangsten (code / ) Ontvangsten sportbeoefenaar (code / ) Ontvangsten opleider, trainer, begeleider (code / ) Achterstallige erelonen (code / ) Definiëring Tarief Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (code / ) Meerwaarden (code / en / ) Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Vergoedingen en premies (code / , / en / ) Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten (codes / , / en / ) Kostenforfait Economische vrijstellingen (code / , / en / ) Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (code / ) Beroepsverliezen Huwelijksquotiënt Inkomsten verkregen in bijberoep (code / ) Inhoud 17

14 19.20 Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting (code / ) Vak XX Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid Roerende voorheffing (code / ) Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (code / ) Bedrijfsvoorheffing (code / ) Belastingkrediet Principe Eigen middelen Aangroei van de eigen middelen Verrekening en terugbetaalbaarheid Formaliteiten Aangifte Vak XXI Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Algemeen Wie geniet de bezoldiging? Voordelen volledig sociaal statuut Jaar van de overgang Komen niet in aanmerking voor dit vak Voorwaarden en beperkingen Fiscale gevolgen van toekenning bezoldiging meewerkinkomen Bij de geholpen echtgenoot Bij de meewerkende echtgenoot Tarief Aangifte Vak XXII Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Algemeen Stopzettingsmeerwaarden Principe Moment van belastbaarheid van stopzettingsmeerwaarden Belastbaar bedrag van de stopzettingsmeerwaarde Belastbaar regime van de stopzettingsmeerwaarden Voortzettingsstelsel Inbreng in een vennootschap Inbreng in een landbouwvennootschap Aangifte Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Premies en vergoedingen Winst en baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting Principe Belastbaar tijdstip Belastbaar regime Aangifte Vergoedingen van alle aard die na de stopzetting zijn verkregen Principe Belastbaar tijdstip Belastbaar regime Aangifte Beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting (code / en / ) Principe Kosten van vervreemding van activa (code / )

15 Andere beroepskosten (code / ) Gezamenlijk belastbare stopzettingsmeerwaarden uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Vak XXIII Eerste vestiging als zelfstandige Principe Toepassingsgebied Datum van de eerste vestiging Aangifte ADDENDA Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens Doel Toepassingsgebied Kwantitatieve beperkingen Berekening belastingkrediet Aanvullend belastingkrediet voor werknemers/bedrijfsleiders in dienstverband Doel en toepassingsgebied Bedrag van het belastingkrediet AANGIFTE PERSONENBELASTING AJ Inhoud 19

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Algemene inleiding Begrippen 33 1. Eenjarigheid van de PB 34 2. Territorialiteit van de PB 35 2.1. Wie is

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen...

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen... Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29 Algemene inleiding Begrippen...31 1. Eénjarigheid van de PB...32 2. Territorialiteit van de

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Voorwoord...27 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2011...29 Algemene inleiding. Begrippen...33 1. Eénjarigheid van de PB...34 2. Territorialiteit

Nadere informatie

Fiscale simulator - inkomsten 2016

Fiscale simulator - inkomsten 2016 Fiscale simulator - inkomsten 2016 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Belasting niet inwoners aanslagjaar 2017 Er wordt geen extra belastingvrije som meer toegekend wanneer een gehuwde belastingplichtige (met

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 VOORALEER U START! Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 De zesde staatshervorming, met de opsplitsing tussen de federale en gewestelijke personenbelasting, heeft gezorgd voor een ommekeer

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1 GLF_YI_13001.book Page VII Tuesday, March 26, 2013 3:49 PM Voorwoord DEEL 1. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners Hoofdstuk 1. Algemeen 1 I. Het begrip Rijksinwoner 1 II. Begrip fiscale

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Personenbelasting aj. 2017

Personenbelasting aj. 2017 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Opslagstructuur TOW-bestanden Er werd, op basis van nieuwe informatie van het ministerie, een wijziging doorgevoerd in de opslagstructuur van de TOW-bestanden voor de elektronische

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 INHOUDSOPGAVE... 7 INLEIDENDE VOORBESCHOUWINGEN... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2012... 21 Contactcenter van FOD Financiën... 21 Overzicht van het formulier aanslagjaar

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 37 DEEL 2 Aan de personenbelasting onderworpen personen 43 DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten 57 DEEL 4 Onroerende inkomsten onroerende voorheffing 97 DEEL

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie