1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer Bankrekeningnummer Telefoonnummer 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38"

Transcriptie

1 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting Rijksinwoners Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel van fortuin 26 C Wettelijke vermoedens (art. 2 1, 1 tweede en derde lid WIB92) 26 2 Wereldwijd inkomen 27 3 Belastbaar tijdperk en aanslagjaar Algemene regel Uitzondering 27 4 Individuele aanslag of gemeenschappelijke aanslag Echtgenoten/Gehuwden Wettelijk samenwonenden Alleenstaanden Kinderen 32 5 Volledige decumul 33 6 Berekening van de belasting (per belastingplichtige) 33 7 Progressieve belasting 35 8 Aangiftetermijn Gewone aangiftetermijn Uitzonderlijke termijnen 36 9 Kladversie versus definitieve aangifte 37 1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer Bankrekeningnummer Telefoonnummer 38 2 Vak II: persoonlijke gegevens en gezinslasten Basisbedragen van de belastingvrije som Verhoging voor zware handicap Verhoging voor kinderen ten laste Bedragen Welke kinderen kan de belastingplichtige ten laste nemen? Voorwaarden om als ten laste te worden beschouwd 42 A Algemeen 42 B Eerste voorwaarde: deel uitmaken van het gezin 42 C Tweede voorwaarde: nettobestaansmiddelen 47 D Derde voorwaarde: geen bezoldigingen genieten ten laste van de belastingplichtige Verhoging voor kinderen jonger dan drie jaar voor wie geen kinderoppaskosten worden afgetrokken 50

2 6 2.5 Verhoging voor de opvang van bejaarden Bedrag Welke bejaarden kan de belastingplichtige ten laste nemen? Voorwaarden om als ten laste te worden beschouwd Verhoging voor andere personen ten laste Bedragen Welke andere personen kan de belastingplichtige ten laste nemen? Voorwaarden om als ten laste te worden beschouwd Verhoging voor de alleenstaande met kinderlast Verhoging bij huwelijk/wettelijke samenwoning Aanrekening van de belastingvrije som Alleenstaanden Gehuwden/wettelijk samenwonenden Terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderlast Aangifte 57 A Persoonlijke gegevens 57 B Gezinslasten Oefeningen 66 3 Vak III: onroerende inkomsten Uitgangspunt bij belastbare grondslag Kadastraal inkomen 68 A Definitie van het kadastraal inkomen 68 B KI nog niet gekend 69 C Vrijstelling van het kadastraal inkomen 69 D Bevriezing van het kadastraal inkomen Brutohuur Wie moet het onroerend inkomen aangeven? Algemene principes Speciale gevallen 74 A Verandering van eigenaar tijdens het belastbare tijdperk 74 B Wijziging van bestemming tijdens het belastbare tijdperk Onroerende inkomsten van in België gelegen onroerende goederen Eigen woning die men zelf betrekt (of een gedeelte ervan dat men zelf betrekt) of die men om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt 76 A Algemeen 76 B Eigen woning: code / en/of code / C Eigen woning niet betrokken wegens beroeps- of sociale redenen 79 D Woningaftrek voor de eigen woning 80 E Verrekening van de onroerende voorheffing Onroerende goederen die de belastingplichtige voor zijn beroep gebruikt (code / ) Gebouwen die niet verhuurd worden of verhuurd worden aan een privégebruiker (code / ) Gronden, materieel en outillage die niet verhuurd worden of verhuurd worden aan een privégebruiker (code / ) Onroerende goederen die overeenkomstig de pachtwetgeving verhuurd worden aan land- of tuinbouwers (code / ) Gebouwen die verhuurd worden aan personen die ze gebruiken voor hun beroepswerkzaamheid (codes / en / ) 88

3 Gronden die verhuurd worden aan een beroepsgebruiker (codes / en / ) Materieel en outillage die verhuurd worden aan een beroepsgebruiker (codes / en / ) Ontvangen erfpacht/opstalvergoeding (code / ) Onroerende inkomsten van in buitenland gelegen onroerende goederen Brutohuur of brutohuurwaarde of ontvangen erfpacht- of opstalvergoeding Kostenforfait Vrijgestelde inkomsten Onroerend goed gelegen in land waarmee België al dan niet een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 95 A In de EER gelegen eigen woning (code / ) 95 B Niet voor het beroep gebruikte gebouwen, materieel en outillage (code / ) 96 C Niet voor het beroep gebruikte gronden (code / ) 97 D Ontvangen erfpacht/opstalvergoeding voor onroerende goederen (code / ) Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België wel een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 98 A In de EER gelegen eigen woning (code / ) 98 B Niet voor het beroep gebruikte gebouwen, materieel en outillage (code / ) 99 C Niet voor het beroep gebruikte gronden (code / ) 99 D Ontvangen erfpacht/opstalvergoeding voor onroerende goederen (code / ) Aftrekken Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen 100 A Belastingplichtigen die als alleenstaanden worden belast 100 B Belastingplichtigen voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd Intrestaftrek Woningaftrek Volgorde van aanrekening van de aftrekken op de onroerende inkomsten Oefeningen Vak IV: bezoldigingen van werknemers Algemeen Definitie Wie valt onder die categorie? Tijdstip van belastbaarheid Indeling Eigenlijke bezoldigingen (art. 31, 2 lid 1 WIB92) Belastbare bestanddelen Vrijgestelde bestanddelen 110 A Kosten eigen aan de werkgever (art. 31, 2 lid, 1 WIB92) 110 B Werkgeversbijdrage woon-werkverkeer (art. 38, 9 WIB92) 111 C Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ( loonbonus ) 113

4 8 D Tussenkomst van werkgever in een pc-privé ( pc-bonus ) 114 E Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques 116 F Andere vrijgestelde inkomsten (art. 38 WIB92) Tarief 120 A Algemene regel 120 B Uitzondering: achterstallige bezoldigingen, achterstallige loonbonus en sluitingsvergoedingen 121 C Bezoldigingen van de maand december (openbare overheid) 121 D Vestigingspremie voor huisarts in loonverband 122 E Uitzondering: stelsel van bezoldigde sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders Aangifte en loonfiche Voordelen van alle aard (art. 31, 2 lid 2 WIB92) Algemeen Vaststelling van de waarde van het voordeel van alle aard Forfaitaire ramingen 127 A Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd 127 B Kosteloze beschikking over een onroerend goed 129 C Kosteloze beschikking over één enkele kamer 130 D Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit 130 E Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, tuiniers, chauffeurs enz. 130 F Verstrekking van sociale maaltijden aan de personeelsleden 131 G Kosteloze beschikking over een firmawagen 131 H Aandelenopties 139 I Kosteloze beschikking over bedrijfscomputer en internet Tarief Aangifte en loonfiche Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoeding 140 A Eigenlijke opzeggingsvergoeding 140 B Niet-concurrentievergoeding 140 C Morele schadevergoeding Inschakelingsvergoeding Tarief 142 A Vervroegd vakantiegeld 142 B Opzeggingsvergoeding 142 C Inschakelingsvergoeding Aangifte en loonfiche A Vervroegd vakantiegeld 143 B Opzeggingsvergoeding 143 C Inschakelingsvergoeding Belastingstelsel voor beroepsinkomsten van sportbeoefenaars Herstel van een tijdelijke inkomstenvermindering (art. 31, 2 lid, 4 en art. 31bis WIB92) Gewone vervangingsinkomsten Achterstallen van vervangingsinkomsten Vervangingsinkomsten van de maand december (openbare overheid) Vroeger verworven bezoldiging (art. 31, 2 lid, 5 WIB92) 156

5 9 4.8 Helper van zelfstandige Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten ( / ) 158 A Kosten voor het woon-werkverkeer 159 B Kosten voor de beroepsverplaatsingen, andere dan het woon-werkverkeer 166 C Huur van een woongelegenheid nabij het werk 167 D Kosten van een bureau 168 E Kosten voor bureaubenodigdheden en vakliteratuur 168 F Studiekosten 168 G Vakbondsbijdrage Forfaitaire beroepskosten 169 A Gewoon kostenforfait 169 B Aanvullend forfait voor verre verplaatsingen (code / ) Wijze van taxatie 171 A Principe 171 B Vaststelling van het nettobedrag van de gezamenlijke en de afzonderlijke belastbare beroepsinkomsten Huwelijksquotiënt Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Geen toepassing huwelijksquotiënt Inhoudingen Inhoudingen voor aanvullend pensioen Bedrijfsvoorheffing Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Overuren die recht geven op overwerktoeslag Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst Werkbonus Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen Oefeningen Vak V: pensioenen Belastbare inkomsten Algemeen Pensioenen die betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid Wettelijke pensioenen Individuele pensioentoezegging zonder externe financiering 186 A Principe 186 B Fiscale behandeling van het gratis toegekende pensioen 186 C Oefeningen Vergoedingen tot herstel van een bestendige inkomstenderving 187 A Principe 187 B Uitzondering 188 C Taxatieregime 191 D Oefeningen Het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandige 193 A Algemeen 193 B Aftrekbaarheid van bijdragen 193 C Fiscale behandeling van de uitkering aanvullend pensioen zelfstandige 194

6 Uitkeringen van levensverzekeringen 196 A Algemeen 196 B Belastingstelsel van de uitkeringen inzake individuele levensverzekeringen 196 C De levensverzekering waarborgt (gedeeltelijk) een hypothecaire lening 197 D De levensverzekering waarborgt geen hypothecaire lening Collectieve (groepsverzekeringscontract en pensioenfondscontract) en individuele pensioentoezeggingen (IPT) met externe financiering 199 A Algemeen 199 B Fiscale behandeling van de uitkering aanvullend pensioen uit collectieve en individuele pensioentoezeggingen met externe financiering Uitkeringen bij het pensioensparen 202 A Algemeen 202 B Belastbare inkomsten 202 C Vaststellen van de belastbare basis 203 D Taxatieregime De taks op het langetermijnsparen Algemeen Toepassingsgebied Het bevrijdende karakter van de taks Belastbaar feit Oefeningen Vak VI: ontvangen onderhoudsuitkeringen Algemeen Voorwaarden van belastbaarheid Belastbaar bedrag en taxatieregime Niet-gekapitaliseerde uitkering Gekapitaliseerde uitkering Aangifte Oefeningen Vak VII: vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken Onderhoudsuitkeringen Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Aangifte Giften Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Beperking van de aftrek Aangifte Kosten van kinderopvang Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Onverenigbaarheid Beperking van de aftrek Aangifte Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde eigendommen Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid die, met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 2009 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn betaald 226

7 Bezoldigingen van een huisbediende Aanrekening van de aftrekbare bestedingen Algemeen Aanrekening van de aftrekbare bestedingen op de inkomsten van echtgenoten (art. 105 WIB92) Oefeningen Vak VIII: intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel Rubrieken VIII A en B: aftrek enige, eigen woning Bestedingen die in aanmerking komen voor de aftrek enige, eigen woning 236 A Te vervullen voorwaarden opdat de intresten en kapitaal aflossingen van leningen in aanmerking komen voor de aftrek enige, eigen woning 236 B Te vervullen voorwaarden opdat premies van een individuele levensverzekering gesloten vanaf 1 januari 2005 in aanmerking komen voor de aftrek enige, eigen woning (art. 104, 9 en art. 115, 1, 2, 4 en 5 WIB92) 243 C Bijzondere gevallen Begrenzing van de aftrekbare bestedingen voor aftrek enige, eigen woning Vrije verdeling bij echtgenoten In de aangifte te vermelden bedrag en gegevens Rubriek C: andere intresten dan die van aftrek enige, eigen woning Gewone intrestaftrek 257 A Voorwaarden 257 B Aangifte Bijkomende intrestaftrek 261 A Algemeen 261 B Voorwaarden van de lening (oud art. 104, 9 WIB92 en art. 526 WIB92) 261 C Voorwaarden over het doel van de lening (oud art. 115 WIB92 en art WIB92) 261 D Berekening van de bijkomende intrestaftrek (oud art. 116 WIB92) 263 E Woning in onverdeeldheid 265 F Aangifte 266 G Herfinancieringslening Belastingvermindering voor groene intresten 273 A Voorwaarden waaraan een groene lening moet voldoen 273 B Fiscale voordelen van een groene lening 274 C Aangifte 275 D Formaliteiten Rubriek D: kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning Gewone belastingvermindering voor het langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen 278 A Voorwaarden 278 B Begrenzingen van de kapitaalaflossingen 279 C Aangifte 280 D Opmerkingen 281 E Herfinancieringslening 281 F Meerdere hypothecaire leningen 282 G Vervroegde terugbetaling van het saldo van de hypothecaire lening 283 H Schuldsaldoverzekeringspremie mee ontleend 284

8 Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen voor kapitaalaflossingen 284 A Voorwaarden 284 B Begrenzing van de kapitaalaflossingen 285 C Aangifte 287 D Opmerkingen 287 E Herfinancieringslening 287 F Meerdere hypothecaire leningen 287 G Vervroegde terugbetaling van het saldo van de hypothecaire lening Rubriek E: premies van individuele levensverzekeringen De premie van een vanaf 1 januari 2005 gesloten levensverzekering komt in aanmerking voor de aftrek enige, eigen woning als aan de volgende voorwaarden is voldaan (nieuw art. 104, 9 WIB92 en nieuw art , 4 en 5 WIB92) De premies van een individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen 289 A Voorwaarden 289 B Begrenzing van de premies 290 C Aangifte 290 D Opmerkingen 290 E Antidatering van de verzekeringspremie Premies van individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor verhoogde belastingvermindering bouwsparen 291 A Voorwaarden 291 B Begrenzing van de premies 291 C Aangifte 292 D Praktische werkwijze voor ongehuwde mede-eigenaars 292 E Praktische berekeningswijze voor gehuwden en wettelijk samenwonenden Bijzonder geval: combinatie oude lening met nieuwe lening die in aanmerking komt voor aftrek enige, eigen woning (art en 3 WIB92) Algemeen Keuzeplicht Gevolgen als de belastingplichtige kiest voor de aftrek enige, eigen woning Gevolgen als de belastingplichtige niet opteert voor de aftrek enige, eigen woning Bijzonder geval: combinatie oude lening met nieuwe lening die niet in aanmerking komt voor aftrek enige, eigen woning Fiscale korven Oude fiscale korf (oud art. 145/6 WIB92) Oude regeling Situatie sinds aanslagjaar Nieuwe fiscale korf voor aftrek enige, eigen woning en bijdragen en betalingen langetermijnsparen Combinatie oude en nieuwe fiscale korf Oefeningen Vak IX: uitgaven die recht geven op een belastingvermindering Algemeen Pensioensparen Principe Voorwaarden 314

9 Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Aandelen van de vennootschap-werkgeefster Principe Voorwaarden Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Belastbaarheid bij vroegtijdige vervreemding Aangifte Uitgaven betaald aan een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Dienstencheques Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Omzetting belastingvermindering dienstencheques in belastingkrediet Aangifte Geregistreerde Winwinleningen Algemeen Voorwaarden Berekening van de belastingvermindering Aangifte Verrekenbaar, terugbetaalbaar maar niet overdraagbaar Vlaamse belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Voorwaarden waaraan de renovatieovereenkomst moet voldoen 328 A Renovatieovereenkomst 328 B Voorwaarden voor het te renoveren goed 329 C Kredietgever van de renovatieovereenkomst 329 D Kredietnemer van de renovatieovereenkomst 329 E Registratie van de renovatieovereenkomst Voor wie geldt de belastingvermindering? Bedrag van de belastingvermindering 330 A Berekeningsgrondslag 330 B Percentage van de belastingvermindering 330 C Looptijd van het fiscale voordeel 330 D Aangifte Bijzonderheid: overdracht van belastingvermindering Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven Algemeen Welke uitgaven komen in aanmerking voor belastingvermindering? Werkelijke betaling van de uitgaven Bedrag van de belastingvermindering Overdrachtmogelijkheid voor het deel boven je maximumgrens Omzetting van de belastingvermindering (binnen je maximumgrens) in een belastingkrediet Aanrekeningsvolgorde Aangifte 343 A Invullen rubriek IX.G B Invullen rubriek IX.G Bewijsstukken 345

10 Belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen of nulenergiewoningen Algemeen Voor wie? Wat is een lage-energiewoning, een passiefwoning en een nulenergiewoning? Belastingvermindering Aangifte Uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Algemeen Bedoelde woningen Voorwaarden Bedrag van de belastingvermindering Formaliteiten Aangifte Belastingvermindering voor vernieuwing sociale huurwoning Algemeen Voorwaarden Bedrag en periode van toekenning belastingvermindering Formaliteiten Bevriezing van het kadastraal inkomen Aangifte Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging in een particuliere woning Algemeen Welke uitgaven komen in aanmerking? Voor welke woningen? Voor wie geldt de belastingvermindering? Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? 357 A Apart belaste eigenaars 358 B Samen belaste eigenaars 359 A Je wordt apart belast en bent als enige huurder 360 B Je wordt apart belast en bent medehuurder 360 C Samen belaste echtgenoten-huurders Belastingvermindering voor aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen Belastingvermindering voor elektrische voertuigen Algemeen Voorwaarden Voor wie? Bedrag van de vermindering Aangifte Belastingvermindering voor oplaadpunt voor een elektrisch voertuig Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties van de Caisse d investissement de Wallonie Overzichtstabel Oefeningen 367

11 15 10 Vak X: voorafbetalingen Algemeen Voorafbetalingen per echtgenoot Aangifte Belastingvermeerdering Toepassingsgebied Berekening van de belastingvermeerdering Bestemming van het teveel aan voorafbetalingen Bonificatie Toepassingsgebied Berekening van de bonificatie Vak XI: rekeningen in het buitenland Vak XII: beroep en ondernemingsnummer Vak XIII: roerende inkomsten Bedoelde inkomsten Aan te geven inkomsten Algemeen Niet-verplicht aan te geven inkomsten 375 A Principe 375 B Aan te geven + belastbaar bedrag (code / , / en / ) Verplicht aan te geven inkomsten (code / tot / ) 376 A Principe 376 B Intresten van gewone Belgische spaardeposito s (code / ) 377 C Dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen (code / / ) 378 D Intresten en dividenden uitgekeerd door erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk (code / / ) 378 E Andere inkomsten van kapitalen zonder roerende voorheffing 378 F Inkomsten uit de verhuring van roerende goederen (code / en / ) 381 G Inkomsten uit lijfrenten of tijdelijke renten (code / en / ) Belastingstelsel inzake auteursrechten en naburige rechten 383 A Algemeen 383 B Beoogde inkomsten 383 C Roerende inkomsten of beroepsinkomsten 384 D Kostenforfait 384 E Tarief 384 F Roerende voorheffing 385 G Bevrijdend karakter of niet 385 H Aangifte 386 I Aangifte bij een gemeenschappelijke aanslag 388

12 Aangifte in hoofde van alleenstaanden en echtgenoten/wettelijk samenwonenden Alleenstaanden Echtgenoten/wettelijk samenwonenden Oefeningen Vak XIV: diverse inkomsten Algemeen Toevallige winsten of baten Voorwaarden van belastbaarheid Belastbaar bedrag Taxatieregime Aangifte Prijzen, subsidies toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars Inkomsten verkregen uit onderverhuring Algemeen Belastbaar bedrag Gemeubileerde onderverhuur Taxatieregime Aangifte Inkomsten verkregen uit de toelating om reclamedragers op een onroerend goed te plaatsen Loten van effecten van leningen Verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen Algemeen Toepassingsvoorwaarden Belastbaar bedrag Taxatieregime Aangifte Interne meerwaarden Meerwaarden op belangrijke deelnemingen Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen Algemeen Toepassingsvoorwaarden Belastbaar bedrag 409 A Vervreemding van een gebouwd onroerend goed 409 B Vervreemding van een gebouw opgetrokken op een ongebouwd onroerend goed Taxatieregime Aangifte Vergoeding voor ontbrekende coupon of voor ontbrekend lot van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of van een lening Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers Oefeningen Vak XV: bezoldigingen van bedrijfsleiders Bedoelde personen Eerste categorie: de mandatarissen Tweede categorie: de zelfstandige directeurs en interne consultants Attractiebeginsel 416

13 Belastbare bezoldiging Tijdstip van belastbaarheid Indeling Eigenlijke bezoldiging Voordelen van alle aard Huurherkwalificatie 419 A Principe 419 B Voor wie geldt de maatregel? 419 C Geviseerde onroerende goederen 420 D De herkwalificatieregel 420 E Invloed van het huwelijksvermogensstelsel 421 F Tarief 424 G Aangifte en loonfiche Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst 424 A Vervroegd vakantiegeld 424 B Opzeggingsvergoeding 424 C Inschakelingsvergoeding Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (of loonbonus ) Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen Vroeger verworven bezoldigingen die na het stopzetten van de beroepswerkzaamheid zijn verkregen Vestigingspremie van het impulsfonds voor huisartsengeneeskunde Sociale lasten Beroepskosten Werkelijke beroepskosten 427 A Algemeen 427 B Intresten van schulden voor de verwerving van aandelen 427 C Tenlasteneming van vennootschapsverliezen 428 D Aangifte 429 E Aanrekening Kostenforfait Inhoudingen Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband Werkbonus Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen Oefeningen Vak XVI: winsten uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Toepassingsgebied Belastbaar tijdstip Berekening belastbare nettowinst De eigenlijke exploitatiewinst (code / ) Bedrijfseconomische brutowinst De andere winstbestanddelen 436 A Loon van de handelaar 436 B Voordelen van alle aard 437 C Abnormale of goedgunstige voordelen 440 D Inkomsten van onroerende goederen met beroepskarakter 441

14 18 E Subsidies 443 F Terugbetaling van sociale bijdragen en aftrekbare belastingen 443 G Meeromzet Vaststelling van de exploitatiewinst (code / ) in de praktijk 444 A De onderneming voert een regelmatige boekhouding 444 B De onderneming voert geen regelmatige boekhouding Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt Financiële opbrengsten (code / ) Principe Wanneer worden roerende goederen en kapitalen gebruikt voor de uitoefening van de brutowinst? Belastbaar roerend inkomen Tijdstip van belastbaarheid Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) (code / en / ) Activa die voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Indeling van de meerwaarden De niet-uitgedrukte en niet-verwezenlijkte meerwaarden 452 A Principe 452 B Uitzondering 452 C Tarief en aangifte Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden 453 A Principe 453 B Uitzonderingen 453 C Tarief en aangifte Verwezenlijkte meerwaarden 454 A Principe 454 B Het begrip verwezenlijkte meerwaarde 454 C Tijdstip van belastbaarheid 454 D Belastbaar bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde 454 E Vrijgestelde meerwaarden 456 F Gespreid te belasten meerwaarden 462 G Belastbaar regime van de verwezenlijkte meerwaarden 468 H Aangifte Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Compensatievergoedingen (code / , / en / ) Bedoelde vergoedingen Belastbaar regime van de compensatievergoedingen 471 A Regel: 33 % 471 B Uitzondering: 16,5 % 472 C Vrijstelling Aangifte Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Bedoelde vergoedingen Vergoedingen wegens tijdelijke winstderving versus compensatievergoedingen Belastbaar regime van de vergoedingen tot tijdelijke winstderving Vrijstelling Aangifte 475

15 Beroepskosten (code / , code / en code / ) Algemeen principe: artikel 49 WIB A Tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen 476 B Om belastbare inkomsten te verkrijgen 477 C Verantwoord zijn wat het bedrag en de echtheid betreft Kosten van onroerende goederen Intresten van leningen 479 A Algemene regel 479 B Beperking van de intresten in functie van de marktrente Bezoldigingen van personeelsleden 480 A Algemeen 480 B De lonen van personeelsleden 480 C Sociale lasten 481 D Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en overlijden 481 E Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) 481 F Opmaken van loonfiches en een samenvattende opgave Commissies, erelonen, vergoedingen en voordelen betaald aan derden 482 A Wanneer moet een fiche worden opgesteld? 482 B Wanneer moet geen fiche worden opgesteld? 483 C Buitenlandse genieters 484 D Praktisch richtlijnen voor de vermeldingen op de fiches Afschrijvingen 484 A Algemeen 484 B Afschrijfbare basis 485 C Aanvang van de afschrijvingsperiode 485 D Einde van de afschrijvingsperiode 486 E Afschrijvingsstelsels 486 F Afschrijving naar wens 489 G Afschrijvingspercentages 489 H Afschrijvingsexcedent 490 I Afschrijvingstekort Voorziening voor vakantiegeld Persoonlijke sociale bijdragen Verzekeringspremies Bijdragen voor een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid Premies van collectieve verzekeringen Belastingen 494 A Niet-aftrekbare belastingen en voorheffingen 494 B Aftrekbare belastingen 494 C Terugbetaling van belastingen Geldboeten 495 A Principe 495 B Aftrekbare geldboeten 496 C Terugbetaling van boeten Kledingkosten 497 A Principe 497 B Specifieke beroepskleding 497 C Niet-specifieke beroepskleding 497

16 Restaurantkosten 498 A Principe 498 B Wat zijn restaurantkosten? 498 C Restaurantkosten die voor 100 % aftrekbaar zijn Receptiekosten 499 A Principe 499 B Wat zijn receptiekosten? 499 C Receptiekosten die voor 100 % aftrekbaar zijn Kosten van relatiegeschenken 500 A Principe 500 B Wat zijn relatiegeschenken? 501 C Relatiegeschenken die voor 100 % aftrekbaar zijn 501 D Voordeel van alle aard Kosten met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen 502 A Principe 502 B Kosten die voor 100 % aftrekbaar zijn Kosten die op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Sociale voordelen 504 A Principe 504 B Fiscaal regime 504 C Sociale voordelen die niet-belastbaar zijn bij de verkrijger en niet-aftrekbaar bij de werkgever 504 D Sociale voordelen die niet-belastbaar zijn bij de verkrijger maar wel aftrekbaar bij de werkgever (Com.IB 53/214) Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques 510 A Maaltijdcheques 510 B Sport- en cultuurcheques 512 C Ecocheques Betalingen gedaan aan een belastingplichtige gevestigd in een belastingparadijs Autokosten 514 A Woon-werkverkeer 514 B Beroepsverplaatsingen 514 C Personenwagen of lichte vrachtwagen? 516 D Uitgewerkt voorbeeld Kosten voor 120 % aftrekbaar Kosten van vervreemding van activa (code / ) Bezoldiging meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) 521 A Toepassingsgebied 521 B Voorwaarden en beperkingen 522 C Fiscale gevolgen van toekenning bezoldiging meewerkinkomen Andere beroepskosten (code / ) Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten (code / ) Algemeen Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijstelling van opbrengsten in gevolge gerechtelijk reorganisatieplan of minnelijk akkoord (code / ) 527

17 Economische vrijstellingen (code / , / , / en / ) Algemeen Vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer en integrale kwaliteitszorg 528 A Principe 528 B Toepassingsgebied 528 C Berekeningswijze van de vrijstelling 528 D Terugneming van de vrijstelling 528 E Te vervullen formaliteiten Vrijstelling voor ander bijkomend personeel 530 A Principe 530 B Vrijstellingsvoorwaarden 531 C Berekeningswijze van de vrijstelling 532 D Terugneming van de vrijstelling Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs Investeringsaftrek 534 A Principe 534 B Activa die in aanmerking komen voor investeringsaftrek 535 C Activa die uitgesloten zijn van de investeringsaftrek 535 D Eenmalige investeringsaftrek 536 E Gespreide investeringsaftrek 536 F Verhoogde investeringsaftrek 537 G Percentages 539 H Overdracht, buitengebruikstelling of wijziging van bestemming van het actief 539 I Overdracht van de investeringsaftrek 540 J Formaliteiten Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (art. 86 WIB92) (code / ) Toepassingsgebied Voorwaarden Fiscale gevolgen van toekenning meewerkinkomen Beroepsverliezen Principe Beroepsverliezen van het belastbare tijdperk Beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken Beroepsverliezen van de andere echtgenoot Huwelijksquotiënt Principe Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Oefeningen Vak XVII: baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Toepassingsgebied Belastbaar tijdstip Berekening belastbare nettobaten Ontvangsten (code / ) Ontvangsten sportbeoefenaar (code / ) Ontvangsten opleider, trainer, begeleider (code / ) Achterstallige erelonen (code / ) Definiëring Tarief 560

18 Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (code / ) Meerwaarden (code / en / ) Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Vergoedingen en premies (code / , / en / ) Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten (codes / , / en / ) Kostenforfait Economische vrijstellingen (code / , / en / ) Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (code / ) Beroepsverliezen Huwelijksquotiënt Oefeningen Vak XIII: voorheffingen die verband houden met een zelfstandige beroepswerkzaamheid Roerende voorheffing (code / ) Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (code / ) Bedrijfsvoorheffing (code / ) Belastingkrediet Principe Eigen middelen Aangroei van de eigen middelen Verrekening Formaliteiten Aangifte Vak XIX: bezoldigingen van meewerkende echtgenoten Algemeen Voorwaarden en beperkingen Fiscale gevolgen van toekenning bezoldiging meewerkinkomen Bij de geholpen echtgenoot Bij de meewerkende echtgenoot Tarief Aangifte Vak XX: winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Algemeen Stopzettingsmeerwaarden Principe Belastbaar bedrag van de stopzettingsmeerwaarde Belastbaar regime van de stopzettingsmeerwaarden 578 A Algemene regel: 16,5 % 578 B Uitzonderingen Voortzettingsstelsel 579 A Principe 579 B Omstandigheden waarin de stopzetting moet gebeuren 579 C Facultatief karakter van het voortzettingsstelsel 580 D Gevolgen bij het afstand doen van het voortzettingsstelsel 580 E Gevolgen bij de toepassing van het voortzettingsstelsel 580

19 Inbreng in een vennootschap 582 A Principe 582 B Facultatief karakter van de vrijstelling 582 C Gevolgen bij verzaking aan de vrijstelling 582 D Gevolgen bij optie voor de vrijstelling Inbreng in een landbouwvennootschap Aangifte Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Premies en vergoedingen Winst en baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting Principe Belastbaar tijdstip Belastbaar regime Aangifte Vergoedingen van alle aard die na de stopzetting zijn verkregen Principe Belastbaar tijdstip Belastbaar regime Aangifte Beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting (code / en / ) Principe Kosten van vervreemding van activa (code / ) Andere beroepskosten (code / ) Oefeningen Vak XXI: eerste vestiging als zelfstandige Vak XXII: verrekenbare woonstaatheffing Doel van de Europese Spaarrichtlijn Toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn Geviseerde rente-inkomsten Informatie-uitwisseling Woonstaatheffing Schuldenaar van de woonstaatheffing Tarief van de woonstaatheffing Belastbare grondslag voor de woonstaatheffing Gevolgen voor de Belgische belegger Addenda Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens Doel Toepassingsgebied Kwantitatieve beperkingen Berekening belastingkrediet Belastingkrediet voor werknemers/bedrijfsleiders in dienstverband Doel en toepassingsgebied Bedrag van het belastingkrediet Globale oefeningen 603

20 24 Bijlagen Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar Loonfiche van aanslagjaar 2012, inkomsten Voorbereiding van de aangifte (aanslagjaar 2012) 619

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Voorwoord...27 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2011...29 Algemene inleiding. Begrippen...33 1. Eénjarigheid van de PB...34 2. Territorialiteit

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen...

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen... Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29 Algemene inleiding Begrippen...31 1. Eénjarigheid van de PB...32 2. Territorialiteit van de

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Algemene inleiding Begrippen 33 1. Eenjarigheid van de PB 34 2. Territorialiteit van de PB 35 2.1. Wie is

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Forfaitaire versus werkelijke beroepskosten 31. HOOFDSTUK 2 De forfaitaire beroepskosten 35

HOOFDSTUK 1 Forfaitaire versus werkelijke beroepskosten 31. HOOFDSTUK 2 De forfaitaire beroepskosten 35 265_ZB_10011.book Page 5 Friday, April 8, 2011 9:55 AM Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL I DE BEROEPSKOSTEN 29 HOOFDSTUK 1 Forfaitaire versus werkelijke beroepskosten 31 HOOFDSTUK 2 De forfaitaire beroepskosten

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 37 DEEL 2 Aan de personenbelasting onderworpen personen 43 DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten 57 DEEL 4 Onroerende inkomsten onroerende voorheffing 97 DEEL

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN OKTOBER 2007 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32 1/32 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal : 1,4796 1,5461 1,5461 1,5790 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.439,00 37 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010

WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 WOORD VOORAF BIJ DE UITGAVE VAN JULI 2010 Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2014 (inkomsten van het jaar 2013) INDEX Aandelenopties: - toegekend van

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie