Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister 3 2. Personen die niet in het rijksregister zijn ingeschreven Fiscale woonplaats Zetel van fortuin 4 3. Toepassing van de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting 5 4. Personen die gelijkgesteld worden met rijksinwoners 5 5. Personen die niet aan de personenbelasting onderworpen zijn 5 6. Enkele bijzondere gevallen 6 7. Vrijstelling van aangifteplicht 6 II. Het aantal in te dienen aangiften 7 III. «Belastbaar tijdperk» en «aanslagjaar» 15 IV. Plaats van indiening van de aangifte en vestiging van de aanslag 16 V. Geldigheid van de aangifte Datum van indiening van de aangifte Overlijden van de belastingplichtige Vertrek naar het buitenland Vormvereisten van de aangifte 18 VI. Fiscale gevolgen van een geldige aangifte 18 VII. Fiscale gevolgen van een ongeldige aangifte Aanslagtermijn Buitengewone aanslagtermijn van drie jaar Verlenging van de aanslagtermijn van drie jaar in geval van bezwaarschrift Buitengewone aanslagtermijn van vijf jaar Procedure van aanslag van ambtswege Forfaitaire minimumwinsten of -baten Indienen van een gerechtelijk beroep Belastingverhogingen Administratieve boete

2 Deel 2. Grondslag van de personenbelasting en bepaling van het belastbaar inkomen 27 I. Inkomstencategorieën Inkomsten van onroerende goederen Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Beroepsinkomsten Diverse inkomsten 31 II. Indeling van de inkomsten volgens oorsprong Belgische inkomsten Buitenlandse inkomsten en inkomsten verkregen van internationale instellingen Inkomsten vrijgesteld zonder progressievoorbehoud Inkomsten vrijgesteld met progressievoorbehoud Personeelsleden van internationale organisaties Toepassing van de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Inkomsten belastbaar aan het verlaagd tarief Inkomsten belast aan het gewoon tarief Aangifte en belastbaarheid van inkomsten uit een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 35 III. Inkomsten van het belastbaar tijdperk Inkomsten die betrekking hebben op Inkomsten, betaald of toegekend in Inkomsten, vastgesteld of vermoed in IV. Volledige decumul 42 V. Bepaling van het belastbaar inkomen Eerste bewerking : bepaling van het totale netto-inkomen Tweede bewerking : splitsing van de gezamenlijk belastbare inkomsten en de afzonderlijk belastbare inkomsten Derde bewerking : aftrek van de aftrekbare bestedingen Vierde bewerking : de berekening 45 Deel 3. De familie 47 I. Gezinslasten Bedoelde personen De kinderen Afstammelingen Andere kinderen De ascendenten De zijverwanten Pleegouders De voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn Deel uitmaken van het gezin

3 2.2. Het nettobedrag van de bestaansmiddelen Basisregel Sommen die niet in aanmerking worden genomen Geen bezoldigingen genieten ten laste van de belastingplichtige Fiscaal voordeel Verhoging van de belastingvrije som Personen ten laste Andere verhogingen 58 A. Kinderen jonger dan drie jaar 58 B. Belastingplichtige met kinderen ten laste, belast als alleenstaande 59 C. Huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning in D. Gehandicapte personen (andere dan kinderen) 59 E. Gehandicapte kinderen 59 F. Samenvatting inzake gehandicapte personen Aanrekening van de verhogingen Belastingkrediet Verdeling van het fiscaal voordeel betreffende kinderen ten laste 63 II. Aftrekbare bestedingen Uitgaven voor kinderopvang In de aangifte te vermelden bedrag Onderzoek van de voorwaarden Eerste voorwaarde : de belastingplichtige verkrijgt beroepsinkomsten Tweede voorwaarde : de uitgave moet zijn gedaan voor de oppas van het kind 66 A. Kind ten laste 67 B. Kinderen jonger dan twaalf jaar 67 C. Kinderopvang Derde voorwaarde : betaald zijn aan een erkende instelling Vierde voorwaarde : de uitgave moet verantwoord worden door bewijsstukken Fiscaal voordeel Betaalde onderhoudsuitkeringen Te vermelden bedrag Onderzoek van de voorwaarden Eerste voorwaarde : «ter uitvoering van een verplichting» 71 A. Een verplichting 71 B. Bijzonderheden Gelijkgestelde bepalingen van buitenlands recht Behoeftigheid Solidariteit van de vermogende onderhoudsplichtigen Tekortschieten van de ouders Gezinswoning Verhoging van de uitkering Tweede voorwaarde : geen deel uitmaken van het gezin 75 A. Jaar van de feitelijke scheiding

4 B. Kinderen die zich terug in de gezinswoning vestigen na deze daadwerkelijk te hebben verlaten 76 C. Verblijf van een der echtgenoten in een instelling Derde voorwaarde : regelmatige betaling 77 A. Regelmaat 77 B. Gekapitaliseerde uitkeringen 79 C. Achterstallige onderhoudsuitkeringen Vierde voorwaarde : gerechtvaardigd zijn door bewijskrachtige stukken Uitkeringen en kapitalen gestort aan niet-rijksinwoners Fiscaal voordeel Ontvangen onderhoudsuitkeringen Algemene principes Achterstallige onderhoudsuitkeringen Aan te geven bedrag Aanslagvoet 89 Deel 4. Onroerende fiscaliteit 91 I. Definities Het onroerend goed in de fiscale betekenis van het woord Kadastraal Inkomen en Onroerende Voorheffing Onroerende voorheffing Onroerende inkomsten belastbaar in de personenbelasting Indexering 94 II. Wie is belastbaar? De eigenaar Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 96 III. Bestemming van het goed en de fiscale gevolgen Beroepsmatig gebruik door de eigenaar Principes Invloed van een gemeenschappelijke aanslag en decumul Het onroerend goed is de eigen woning Het onroerend goed is niet de eigen woning Het gebruik van het onroerend goed wordt niet afgestaan Het gebruik van het onroerend goed wordt afgestaan Terbeschikkingstelling Verhuring 104 A. Verhuring aan een natuurlijke persoon Volledig beroepsgebruik door de huurder 104 a) Huurvoordelen 105 b) Ongebouwde onroerende goederen 105 c) Gebouwde onroerende goederen Privé-gebruik door de huurder 107 a) Principe 107 b) Ongebouwde onroerende goederen 107 c) Gebouwde onroerende goederen

5 3. Gemengd gebruik 108 B. Verhuring aan een rechtspersoon De eigenaar oefent geen mandaat van bedrijfsleider uit De eigenaar oefent een mandaat van bedrijfsleider uit 110 C. Gebruik voor sociale doeleinden 113 D. Verhuring overeenkomstig de pachtwetgeving De vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van gelijkaardige onroerende rechten De woning wordt niet betrokken om sociale of beroepsredenen Verhuring van gemeubelde onroerende goederen Onroerende goederen gelegen in het buitenland Beroepsmatig gebruik door de eigenaar Het onroerend goed wordt niet verhuurd Het onroerend goed wordt verhuurd Het onroerend goed wordt verhuurd gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk Bedragen verkregen bij de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig onroerend recht Vrijstelling van het KI Vrijstelling wegens afwezigheid van winstoogmerk Loopbaanpacht Stroomschema s inzake onroerende inkomsten In België gelegen gebouwde onroerende goederen In België gelegen ongebouwde onroerende goederen Gebouwde en ongebouwde onroerende goederen gelegen in het buitenland Synoptische tabel van de onroerende inkomsten Wijzigingen gedurende het belastbaar tijdperk Vaststelling of wijziging van het KI Wijziging van eigenaar Wijziging van bestemming Vermindering van het KI wegens improductiviteit 129 IV. De fiscale voordelen Leningen door de eigenaar gesloten vanaf 1 januari Aftrek voor de enige en eigen woning Principe De lening 131 A. Hypothecaire lening 131 B. Gesloten vanaf 1 januari C. Aangegaan bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte 132 D. Doel van de lening 132 E. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul De woning 133 A. Enige woning Principe Tijdstip van beoordeling

6 3. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en decumul 134 B. Eigen woning Principe Tijdstip van beoordeling Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 136 C. Stroomschema inzake het recht op aftrek voor de enige en eigen woning De verzekeringen Bedrag van de aftrek 137 A. Basisbedrag 138 B. Verhogingen 138 C. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul De echtgenoten of wettelijk samenwonenden hebben tezamen een lening afgesloten en ze hebben allebei recht op de aftrek voor enige en eigen woning De echtgenoten of wettelijk samenwonenden hebben tezamen een lening afgesloten, doch slechts een van beiden heeft recht op de aftrek voor enige en eigen woning Een van de beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden heeft een lening afgesloten en hij heeft recht op de aftrek voor enige en eigen woning De fiscale voordelen voor de aankoop van een ander onroerend goed Interesten 145 A. Principe 145 B. Toepassingsvoorwaarden 145 C. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 146 D. Samenvatting betreffende de omdeling van de interesten 146 E. Herfinancieringsleningen Kapitaalaflossingen 148 A. Principe 148 B. Beperkingen Eerste beperking Tweede beperking 149 C. Voorbeeld 150 D. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 151 E. Herfinancieringsleningen De levensverzekeringen als waarborg voor hypothecaire leningen Leningen afgesloten vóór 1 januari De gewone interestaftrek Principe Toepassingsvoorwaarden De bijkomende interestaftrek Principe De lening Doel van de lening 154 A. Bouwen of in nieuwe staat verwerven 154 B. Vernieuwen 155 C. Belastbare inkomsten

7 D. Enige woning in eigendom Beperkingen van de aftrek 156 A. Eerste beperking 156 B. Tweede beperking 156 C. Derde beperking 157 D. Vierde beperking 158 E. Voorbeeld Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voordelen verbonden aan kapitaalaflossingen Principe De lening Doel van de lening 165 A. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen 165 B. Vermindering voor het langetermijnsparen Grenzen van de belastingvermindering 165 A. Eerste beperking 165 B. Tweede beperking 166 C. Voorbeeld Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Herfinancieringslening De schuldsaldoverzekering Woningaftrek Verrekening van de onroerende voorheffing De combinatie van een nieuwe en een oude lening voor dezelfde woning Principe Tijdstip en gevolgen van de keuze Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Stroomschema inzake oude en nieuwe leningen Erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen Andere fiscale voordelen verbonden aan onroerende goederen Energiebesparende uitgaven Principe Genieters van de maatregel Welke uitgaven? De werken Vormvereisten Bedrag van de belastingvermindering Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Restauratie van beschermde onroerende goederen Principe Onroerend goed De werken Vormvereisten Bedrag van de aftrek Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Principe

8 Genieters van de maatregel De woning Uitsluitingen De werken De vormvereisten Bedrag van de belastingvermindering Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Inschrijving op obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost 181 V. Onderverhuring en overdracht van huur Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar inkomen Belastingstelsel Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Toepassing 183 VI. Concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar inkomen Aanslagstelsel Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Toepassing 186 VII. Andere belastbare verrichtingen inzake onroerende goederen Vervreemding van onroerende goederen Omstandigheden waarin de verrichting plaatsvindt Normaal beheer van het privé-vermogen Occasionele of toevallige speculatie Beroepsactiviteit Niet-speculatieve belastbare verrichtingen Vervreemding van een onroerend goed met speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar bedrag Taxatieregime Bewijslast Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Vervreemding van een ongebouwd onroerend goed zonder speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Berekening van de belastbare meerwaarde Taxatieregime Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Vervreemding van een gebouwd onroerend goed zonder speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Berekening van de belastbare meerwaarde

9 Taxatieregime Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Stroomschema s inkomsten uit de vervreemding van onroerende goederen Niet-gebouwde onroerende goederen Gebouwde onroerende goederen Synoptische tabel betreffende de meerwaarden verwezenlijkt bij de vervreemding van onroerende goederen Andere belastbare handelingen die verband houden met onroerende goederen 202 Deel 5. Roerende fiscaliteit 203 I. Inkomsten die nooit belastbaar zijn 205 II. Verplicht aan te geven inkomsten Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Win for Life Fun for Life Termijnen die voortkomen van bepaalde overeenkomsten waarbij een recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen wordt verleend Dividenden van buitenlandse oorsprong die niet in België geïnd zijn 212 III. Facultatief aan te geven inkomsten 213 Deel 6; Uitoefening van een beroepswerkzaamheid 215 I. Algemeen Overzicht van de belastbare beroepsinkomsten Overzicht van de vrijgestelde inkomsten 217 II. De verschillende verkrijgers van beroepsinkomsten De zelfstandigen De ondernemingen Nijverheidsondernemingen en ambachtelijke ondernemingen Handelsondernemingen Landbouwondernemingen Beoefenaars van vrije beroepen, ambten of posten en personen die een winstgevende bezigheid uitoefenen Beoefenaars van een vrij beroep Beoefenaars van een ambt of post Personen die een winstgevende bezigheid uitoefenen De bedrijfsleiders De werknemers Het stroomschema inzake inkomsten uit een beroepsactiviteit

10 III. Beroepsinkomsten behaald tijdens de beroepswerkzaamheid De belastbare winsten van een onderneming Winst van verrichtingen Ontstaan van de belastbaarheid Samenstellende bestanddelen van de winst Brutowinst Onderwaardering van activa en overwaardering van passiva Inkomsten van onroerende en roerende goederen met beroepskarakter Loon van de ondernemer Baten van de speculaties Sommen gebruikt om geleende kapitalen terug te betalen, om de onderneming uit te breiden of om de waarde van de activa te verhogen 229 A. Terugbetaling van kapitalen 229 B. Sommen gebruikt om de onderneming uit te breiden of om de waarde van de activa te verhogen Voorzorgfondsen en voorzieningen Reserves Forfaitaire grondslagen van aanslag Winsten uit een activiteit uitgeoefend in het buitenland Er bestaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend Er bestaat geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend De baten Belastbare baten Ontvangsten Ontstaan van de belastbaarheid Inkomsten van roerende en onroerende goederen met beroepskarakter De inkomsten van politici Afzonderlijk belastbare inkomsten Baten uit een activiteit uitgeoefend in het buitenland Er bestaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend Er bestaat geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend De inkomsten van burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Begrip Belastingstelsel Voorbeeld Tabel ter vergelijking van de belastbaarheid van winsten en baten Bezoldigingen Bezoldigingen van werknemers De eigenlijke bezoldigingen Vervroegd vakantiegeld Achterstallige bezoldigingen

11 Bezoldigingen van buitenlandse oorsprong of van internationale instellingen 239 A. Inkomsten vrijgesteld zonder progressievoorbehoud 239 B. Inkomsten vrijgesteld met progressievoorbehoud Personeelsleden van internationale instellingen Bezoldigingen uit een werkzaamheid, uitgeoefend in een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten 240 a) Algemene regel 240 b) Uitzonderingen 241 C. Bezoldigingen uit een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 241 D. Aan te geven bedrag 242 E. De gemeentebelasting 242 F. Stroomschema inzake heffingsbevoegheid van bezoldigingen De bedrijfsleiders Vennootschap Bedrijfsleider 244 A. Bedrijfsleiders van de eerste categorie 245 B. Bedrijfsleiders van de tweede categorie 246 C. Stroomschema inzake bedrijfsleiders Belastbare bezoldigingen van bedrijfsleiders 247 A. Attractiebeginsel Bedrijfsleiders van de eerste categorie Bedrijfsleiders van de tweede categorie Uitzonderingen op het attractiebeginsel 249 a) Eerste uitzondering 249 b) Tweede uitzondering 249 c) Derde uitzondering 249 B. De eigenlijke bezoldigingen 250 C. Geherkwalificeerde huur Bezoldigingen van bedrijfsleiders van buitenlandse oorsprong 250 A. Bezoldigingen uit een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 250 B. Bezoldigingen uit een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten De voordelen Wat is een fiscaal voordeel? De fiscale aard van de voordelen Belastingstelsel van de voordelen Voordelen van alle aard 254 A. Inkomstencategorie 254 B. Evaluatie van het voordeel van alle aard Principe Voordelen van alle aard verkregen in geld 256 a) Principe 256 b) Bijzondere gevallen 257 Vergoedingen voor verplaatsingsonkosten

12 3. Voordelen in natura gewaardeerd aan hun werkelijke waarde 269 a) Principe 269 b) Bijzonder geval : verzekering gezondheidszorgen Forfaitair geraamde voordelen van alle aard 270 a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet 271 b) De kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen 275 c) De kosteloze beschikking over één enkele kamer 277 d) De kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming 278 e) De kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, hoveniers, chauffeurs enz. 278 f) Voordelen verkregen door huispersoneel 278 g) Kosteloze of tegen verminderde prijs verstrekking van sociale maaltijden aan de personeelsleden 278 h) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig door werknemers of bedrijfsleiders 278 i) Gratis terbeschikkingstelling van informaticamateriaal 285 j) Aandelenopties 286 k) Synoptische tabel inzake de forfaitaire waardering van voordelen van alle aard 290 C. Bedrijfsvoorheffing, opmaak van fiches 281 en opgaven Sociale voordelen 291 A. Sociale maaltijden aangeboden in het bedrijfsrestaurant 292 B. Maaltijdtickets (ook wel maaltijdcheques of restaurantcheques genoemd) Onderneming zonder bedrijfsrestaurant Onderneming met een bedrijfsrestaurant 294 C. Kinderdagverblijf in de onderneming 294 D. Geschenken die bij bepaalde gelegenheden aan het personeel worden aangeboden 295 E. Restaurant- of receptiekosten Abnormale of goedgunstige voordelen 296 A. Principe 296 B. Abnormaal of goedgunstig 296 C. Belastingstelsel 297 D. Toepassingsgeval Stroomschema inzake voordelen De vergoedingen Vergoedingen verkregen als terugbetaling van eigen kosten van werkgever Vermoeden van niet-belastbaarheid Terugbetaling op basis van bewijsstukken Forfaitaire terugbetalingen

13 A. Forfaitaire vergoedingen vastgesteld overeenkomstig ernstige normen Vergoedingen voor verplaatsingen met de auto, motorfiets en bromfiets Verblijfkosten in België Verblijfkosten in het buitenland Forfaitaire ARAB-vergoedingen 302 B. Andere forfaitaire vergoedingen Aftrekbaarheid als beroepskosten Vergoedingen voor niet-concurrentiebeding Definitie Belastingstelsel van vergoedingen voor niet-concurrentiebeding 303 A. Onderscheid 303 B. Vergoedingen betaald ter uitvoering van een contractueel beding in de arbeidsovereenkomst 304 C. Vergoedingen betaald ter uitvoering van een overeenkomst gesloten na de beëindiging van de arbeidsrelatie of de opdracht 304 D. Door de schuldenaar van de inkomsten te vervullen verplichtingen 304 E. Stroomschema inzake niet-concurrentiebeding Morele schadevergoeding Vergoedingen verkregen ter compensatie of naar aanleiding van enige handeling die een vermindering van de werkzaamheid tot gevolg kan hebben Principe Oorzakelijk verband tussen de handeling en de vergoeding Belastbaar tijdstip 307 A. Winst 307 B. Baten Aanslagvoet 307 A. Afzonderlijke aanslagvoet van 16,50 % 307 B. Overlijden Ziekte of handicap Gedwongen handeling Referentie-inkomen 308 B. Afzonderlijke aanslagvoet van 33 % Bijzondere gevallen Vergoedingen verkregen ter compensatie van een tijdelijk inkomensverlies Principe Werkloosheidsuitkeringen Wettelijke en aanvullende uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongevallen Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever De brugpensioenen De andere vervangingsinkomsten Bijzonderheden bij zelfstandigen Vergoedingen voor blijvend inkomensverlies Principe Drie types vergoedingen

14 A. Vergoedingen toegekend in het kader van de Wet op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten Principe Vrijstellingen 315 B. Vergoedingen toegekend op basis van het gemeen recht 316 C. Vergoedingen toegekend in het kader van de verzekering gewaarborgd inkomen Principe Vrijstellingen Uitkeringen in kapitaal ter volledig of gedeeltelijk herstel van een blijvend verlies van winst, baten of bezoldigingen Stroomschema inzake vergoedingen ter herstel van een blijvend inkomensverlies Uitkeringen verkregen in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Vergoedingen voor vrijwilligers Vergoedingen voor vrijwilligers waarvoor een afzonderlijke belastingregeling bestaat Forfaitaire terugbetalingen van kosten toegekend door amateurvoetbalploegen in de lagere afdelingen, aan bepaalde spelers, trainers en medewerkers Vergoedingen die de clubs van de eerste nationale voetbalafdeling of de Koninklijke Belgische Voetbalbond toekennen aan stewards die meewerken aan de veiligheid in de stadions Vergoedingen die de bij de KBVB aangesloten voetbalclubs toekennen aan controleurs, kassiers en hun verantwoordelijken Vergoedingen die worden betaald of toegekend aan spelers en medewerkers van amateurploegsporten andere dan amateurvoetbal Uitkeringen aan vrijwilligers van brandweerkorpsen Stroomschema inzake vergoedingen aan vrijwilligers De meerwaarden Principe Waardevermeerderingen van activa Waardeverminderingen van passiva Vaste activa die gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid Meerwaarden op financiële vaste activa en andere portefeuillewaarden Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Fiscale aard van de verwezenlijkte meerwaarde Berekening van de meerwaarde 329 A. Verkoopwaarde 329 B. Aanschaffingswaarde 329 C. Kosten van vervreemding 330 D. Voorheen aangenomen afschrijvingen of waardeverminderingen 330 E. Samenvatting Belastbaar tijdstip

15 A. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Principe Bijzondere gevallen 332 B. Gedwongen meerwaarden 332 C. Vastgestelde meerwaarden 332 D. Synthese Aanslagvoet Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden Monetair gedeelte 335 A. Bedoelde activa 335 B. Vrijgesteld bedrag 335 C. Voorbeeld Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen 336 A. Bedoelde voertuigen Personenauto s Auto s voor dubbel gebruik Minibussen Onechte lichte vrachtwagens 337 B. Voorbeeld Verwezenlijkte meerwaarden op niet-gebouwde onroerende goederen van landbouw- of tuinbouwondernemingen Meerwaarden op bedrijfswagens 339 A. Bedoelde meerwaarden 339 B. Keuzestelsel 339 C. Aard, plaats en bedrag van de herbelegging Aard van de herbelegging Plaats van herbelegging Bedrag van de herbelegging 341 D. Herbeleggingstermijn Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden E. Niet-eerbiediging van de herbeleggingsvoorwaarden 342 F. Voorbeeld Gespreide belasting van meerwaarden 343 A. Bedoelde meerwaarden 343 B. Vergoedingen of gedeelte van vergoedingen tengevolge van een onteigening 345 C. Keuzestelsel 348 D. Aanslagvoet 348 E. Aard, plaats en bedrag van de herbelegging Algemeen Aard van de herbelegging Plaats van de herbelegging Bedrag van de herbelegging 350 F. Herbeleggingstermijn Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden

16 G. Berekening van het gedeelte van de meerwaarde dat per belastbaar tijdperk belast wordt 352 H. Niet-eerbiediging van de herbeleggingsvoorwaarden Meerwaarden op in het buitenland gelegen vaste activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Onroerende goederen Roerende goederen 357 IV. Beroepskosten Onderzoek van de voorwaarden «Noodzakelijk met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid verband houden» «Gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk» Betekenis van het woord «geboekt» Zekere of vaststaande schuld Schulden die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstige periode Keuze van het tijdstip van aftrekbaarheid voor belastingplichtigen die een boekhouding voeren «Gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden» «Verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag ervan betreft» Collectieve akkoorden Individuele akkoorden Onredelijke kosten Kosten met betrekking tot onroerende goederen die worden gebruikt in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid De belastingplichtige is eigenaar van het onroerend goed Verzekeringskosten Onroerende voorheffing 366 A. Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 366 B. Vlaams Gewest De belastingplichtige is huurder van het onroerend goed Onroerend goed in eigendom van de echtgenoot Huur betaald voor een tweede verblijf in de nabijheid van de werkplaats Verhuiskosten Te groot onroerend goed voor de beroepsnoden Financiële kosten Overdreven interesten Marktrentevoet Tijdstip van beoordeling van de marktrentevoet Interesten betaald aan personen die in het buitenland van een gunstig belastingstelsel genieten Bedoelde uitgaven Hoedanigheid van de genieter van de betaalde sommen Tegenbewijs Interesten op leningen aangegaan om de personenbelasting te betalen of om voorafbetalingen op die belasting te doen

17 4. Afschrijvingen Waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk heeft voorgedaan Berekeningsbasis van de afschrijvingen Oprichtingskosten Bijkomende kosten Materiële of immateriële vaste activa Verkregen tijdens het eerste jaar van de beroepswerkzaamheid Verkregen tijdens een ander jaar dan het eerste jaar van de beroepswerkzaamheid Wijziging van de duur van het boekjaar Afschrijvingsmethodes Lineaire afschrijving Versnelde afschrijving 375 A. Degressief Bepaling van het degressief afschrijvingspercentage Bepaling van de degressieve afschrijvingsannuïteit Opgave 276 K 378 B. Verdubbeling van de lineaire afschrijving In aanmerking te nemen activabestanddelen Bepaling van de afschrijving Afschrijving in het jaar van vervreemding Belastingen, voorheffingen en taksen Geldboeten, straffen en verbeurdverklaringen Verhogingen van aftrekbare belastingen en taksen Schending van de regels inzake mededinging Niet-uitvoering van een contractuele verplichting Specifieke beroepskledij Beroepskledij die verplicht is door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst Bijzondere kledij Specifieke reiskledij Beschermende kledij voor motorrijders Receptiekosten en relatiegeschenken Receptiekosten Publiciteits- en demonstratiekosten Receptiekosten van sociale aard Relatiegeschenken Loterij Reclameartikelen Stalen Geschenken van sociale aard Restaurantkosten Kosten gedaan door vertegenwoordigers van de voedingssector Restaurantkosten van sociale aard Verplaatsingskosten van de woonplaats naar de werkplaats Kosten in verband met personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vrachtwagens

18 Belastingplichtigen die kunnen genieten van het forfait van 0,15 EUR In het forfait van 0,15 EUR begrepen kosten Bewijs van de kosten Kosten betreffende andere vervoermiddelen Ander vervoermiddel Gebrek aan bewijzen Carpooling Synthese Kosten in verband met andere beroepsmatige verplaatsingen Kosten betreffende personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vrachtwagens Kosten onderworpen aan de beperking van 75 % Invloed van de 75 %-regel op de BTW Bewijs van de kosten Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever Kosten met betrekking tot andere vervoermiddelen Kosten betreffende het gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers Woon-werkverplaatsingen Bedoelde voertuigen Bedoelde kosten Bijdragen voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit en mutualiteitsbijdragen voor verzekering kleine risico s Arbeidsongeschiktheid Mutualiteitsbijdragen voor verzekering tegen kleine risico s Specifieke kosten van werklozen en bruggepensioneerden Bijdragen Vakbond Beroepsverenigingen Rechtsvordering voor de erkenning of het behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen of brugpensioen Uitgaven gedaan in het kader van vrijwilligerswerk Kosten voor het zoeken naar werk Uitgaven gedaan door werklozen die tewerkgesteld zijn door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Specifieke kosten van bedrijfsleiders Tenlasteneming van de verliezen van de vennootschap Onderzoek van de voorwaarden 402 A. Behoud van periodieke beroepsinkomsten 402 B. Onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling 402 C. Gebruik van de betaalde som voor de aanzuivering van de verliezen van de vennootschap Belastbaar tijdperk waarvoor de aftrek kan worden verleend Te leveren bewijzen Tenlasteneming van andere verliezen Interesten betreffende schulden aangegaan voor de verkrijging van aandelen Intekening op aandelen ter gelegenheid van de uitgifte

19 Verkrijging van aandelen 404 A. Onderzoek van de voorwaarden Schuld aangegaan bij derden Verkrijging van aandelen die een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen Binnenlandse vennootschap Periodieke bezoldigingen ontvangen 405 B. Tijdstip waarop een einde wordt gesteld aan de aftrekbaarheid Specifieke kosten van zelfstandigen Bezoldigingen Bezoldigingen van de ondernemer Bezoldigingen van familieleden die deel uitmaken van het gezin van de werkgever Forfaitaire beroepskosten Beroepsinkomsten waarop het wettelijk forfait van toepassing is Berekeningsbasis van het wettelijk forfait Berekening van het wettelijk forfait Bezoldigingen van werknemers en baten Bezoldigingen van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten Andere forfaits Forfait voor verre verplaatsingen Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters Aanrekening van de forfaitaire kosten 411 V. Voorzieningen voor risico s en kosten en waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijstellingsvoorwaarden Scherp omschreven zijn wat de aard en het bedrag betreft Verband houden met tijdens het belastbaar tijdperk voorgekomen gebeurtenissen Geboekt bij het afsluiten van de boekhouding van het belastbare tijdperk Aftrekbaar zijn als beroepskosten Opgenomen zijn in een opgave Latere behandeling van de fiscaal vrijgestelde voorzieningen Waardeverminderingen Vrijstellingsvoorwaarden Scherp omschreven zijn wat de aard en het bedrag betreft Verband houden met tijdens het belastbaar tijdperk voorgekomen gebeurtenissen Geboekt bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk Aftrekbaar zijn als beroepskosten Opgenomen zijn in een opgave Latere behandeling van de fiscaal vrijgestelde waardeverminderingen

20 VI. Economische vrijstellingen Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoer Principe Aangeworven personeelslid Geen overdracht Opgave 276 W Terugname van de vrijstelling Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Principe Betrokken belastbare tijdperken Berekening van het bijkomend personeel Geen overdracht Bedoelde tewerkstelling Terugname van de vrijstelling Opgave 276 T Stage in de onderneming Investeringsaftrek Voorwaarden De aard hebben van materiële of immateriële vaste activa In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht Investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk Gebruik in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid Nieuwe vaste activa die uitgesloten zijn van de investeringsaftrek Vaste activa die slechts gedeeltelijk voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Vaste activa verkregen of tot stand gebracht om het recht van gebruik aan een derde af te staan 426 A. Ingevolge een leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht 427 B. Volgens andere modaliteiten Niet-afschrijfbare vaste activa Vaste activa waarvan de afschrijvingen gespreid zijn over minder dan drie belastbare tijdperken Personenauto s en auto s voor dubbel gebruik Bijkomende kosten Berekeningsbasis De eenmalige investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek Overdracht of buitengebruikstelling van de vaste activa Overdracht van de investeringsaftrek Opgave 276 U 432 VII. Aftrek van beroepsverliezen Beroepsverliezen van het belastbare tijdperk Beroepsverliezen van vroegere belastbare tijdperken Aanrekening Bewijs van de vorige beroepsverliezen

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn

Nadere informatie