Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister 3 2. Personen die niet in het rijksregister zijn ingeschreven Fiscale woonplaats Zetel van fortuin 4 3. Toepassing van de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting 5 4. Personen die gelijkgesteld worden met rijksinwoners 5 5. Personen die niet aan de personenbelasting onderworpen zijn 5 6. Enkele bijzondere gevallen 6 7. Vrijstelling van aangifteplicht 6 II. Het aantal in te dienen aangiften 7 III. «Belastbaar tijdperk» en «aanslagjaar» 15 IV. Plaats van indiening van de aangifte en vestiging van de aanslag 16 V. Geldigheid van de aangifte Datum van indiening van de aangifte Overlijden van de belastingplichtige Vertrek naar het buitenland Vormvereisten van de aangifte 18 VI. Fiscale gevolgen van een geldige aangifte 18 VII. Fiscale gevolgen van een ongeldige aangifte Aanslagtermijn Buitengewone aanslagtermijn van drie jaar Verlenging van de aanslagtermijn van drie jaar in geval van bezwaarschrift Buitengewone aanslagtermijn van vijf jaar Procedure van aanslag van ambtswege Forfaitaire minimumwinsten of -baten Indienen van een gerechtelijk beroep Belastingverhogingen Administratieve boete

2 Deel 2. Grondslag van de personenbelasting en bepaling van het belastbaar inkomen 27 I. Inkomstencategorieën Inkomsten van onroerende goederen Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Beroepsinkomsten Diverse inkomsten 31 II. Indeling van de inkomsten volgens oorsprong Belgische inkomsten Buitenlandse inkomsten en inkomsten verkregen van internationale instellingen Inkomsten vrijgesteld zonder progressievoorbehoud Inkomsten vrijgesteld met progressievoorbehoud Personeelsleden van internationale organisaties Toepassing van de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Inkomsten belastbaar aan het verlaagd tarief Inkomsten belast aan het gewoon tarief Aangifte en belastbaarheid van inkomsten uit een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 35 III. Inkomsten van het belastbaar tijdperk Inkomsten die betrekking hebben op Inkomsten, betaald of toegekend in Inkomsten, vastgesteld of vermoed in IV. Volledige decumul 42 V. Bepaling van het belastbaar inkomen Eerste bewerking : bepaling van het totale netto-inkomen Tweede bewerking : splitsing van de gezamenlijk belastbare inkomsten en de afzonderlijk belastbare inkomsten Derde bewerking : aftrek van de aftrekbare bestedingen Vierde bewerking : de berekening 45 Deel 3. De familie 47 I. Gezinslasten Bedoelde personen De kinderen Afstammelingen Andere kinderen De ascendenten De zijverwanten Pleegouders De voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn Deel uitmaken van het gezin

3 2.2. Het nettobedrag van de bestaansmiddelen Basisregel Sommen die niet in aanmerking worden genomen Geen bezoldigingen genieten ten laste van de belastingplichtige Fiscaal voordeel Verhoging van de belastingvrije som Personen ten laste Andere verhogingen 58 A. Kinderen jonger dan drie jaar 58 B. Belastingplichtige met kinderen ten laste, belast als alleenstaande 59 C. Huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning in D. Gehandicapte personen (andere dan kinderen) 59 E. Gehandicapte kinderen 59 F. Samenvatting inzake gehandicapte personen Aanrekening van de verhogingen Belastingkrediet Verdeling van het fiscaal voordeel betreffende kinderen ten laste 63 II. Aftrekbare bestedingen Uitgaven voor kinderopvang In de aangifte te vermelden bedrag Onderzoek van de voorwaarden Eerste voorwaarde : de belastingplichtige verkrijgt beroepsinkomsten Tweede voorwaarde : de uitgave moet zijn gedaan voor de oppas van het kind 66 A. Kind ten laste 67 B. Kinderen jonger dan twaalf jaar 67 C. Kinderopvang Derde voorwaarde : betaald zijn aan een erkende instelling Vierde voorwaarde : de uitgave moet verantwoord worden door bewijsstukken Fiscaal voordeel Betaalde onderhoudsuitkeringen Te vermelden bedrag Onderzoek van de voorwaarden Eerste voorwaarde : «ter uitvoering van een verplichting» 71 A. Een verplichting 71 B. Bijzonderheden Gelijkgestelde bepalingen van buitenlands recht Behoeftigheid Solidariteit van de vermogende onderhoudsplichtigen Tekortschieten van de ouders Gezinswoning Verhoging van de uitkering Tweede voorwaarde : geen deel uitmaken van het gezin 75 A. Jaar van de feitelijke scheiding

4 B. Kinderen die zich terug in de gezinswoning vestigen na deze daadwerkelijk te hebben verlaten 76 C. Verblijf van een der echtgenoten in een instelling Derde voorwaarde : regelmatige betaling 77 A. Regelmaat 77 B. Gekapitaliseerde uitkeringen 79 C. Achterstallige onderhoudsuitkeringen Vierde voorwaarde : gerechtvaardigd zijn door bewijskrachtige stukken Uitkeringen en kapitalen gestort aan niet-rijksinwoners Fiscaal voordeel Ontvangen onderhoudsuitkeringen Algemene principes Achterstallige onderhoudsuitkeringen Aan te geven bedrag Aanslagvoet 89 Deel 4. Onroerende fiscaliteit 91 I. Definities Het onroerend goed in de fiscale betekenis van het woord Kadastraal Inkomen en Onroerende Voorheffing Onroerende voorheffing Onroerende inkomsten belastbaar in de personenbelasting Indexering 94 II. Wie is belastbaar? De eigenaar Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 96 III. Bestemming van het goed en de fiscale gevolgen Beroepsmatig gebruik door de eigenaar Principes Invloed van een gemeenschappelijke aanslag en decumul Het onroerend goed is de eigen woning Het onroerend goed is niet de eigen woning Het gebruik van het onroerend goed wordt niet afgestaan Het gebruik van het onroerend goed wordt afgestaan Terbeschikkingstelling Verhuring 104 A. Verhuring aan een natuurlijke persoon Volledig beroepsgebruik door de huurder 104 a) Huurvoordelen 105 b) Ongebouwde onroerende goederen 105 c) Gebouwde onroerende goederen Privé-gebruik door de huurder 107 a) Principe 107 b) Ongebouwde onroerende goederen 107 c) Gebouwde onroerende goederen

5 3. Gemengd gebruik 108 B. Verhuring aan een rechtspersoon De eigenaar oefent geen mandaat van bedrijfsleider uit De eigenaar oefent een mandaat van bedrijfsleider uit 110 C. Gebruik voor sociale doeleinden 113 D. Verhuring overeenkomstig de pachtwetgeving De vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van gelijkaardige onroerende rechten De woning wordt niet betrokken om sociale of beroepsredenen Verhuring van gemeubelde onroerende goederen Onroerende goederen gelegen in het buitenland Beroepsmatig gebruik door de eigenaar Het onroerend goed wordt niet verhuurd Het onroerend goed wordt verhuurd Het onroerend goed wordt verhuurd gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk Bedragen verkregen bij de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig onroerend recht Vrijstelling van het KI Vrijstelling wegens afwezigheid van winstoogmerk Loopbaanpacht Stroomschema s inzake onroerende inkomsten In België gelegen gebouwde onroerende goederen In België gelegen ongebouwde onroerende goederen Gebouwde en ongebouwde onroerende goederen gelegen in het buitenland Synoptische tabel van de onroerende inkomsten Wijzigingen gedurende het belastbaar tijdperk Vaststelling of wijziging van het KI Wijziging van eigenaar Wijziging van bestemming Vermindering van het KI wegens improductiviteit 129 IV. De fiscale voordelen Leningen door de eigenaar gesloten vanaf 1 januari Aftrek voor de enige en eigen woning Principe De lening 131 A. Hypothecaire lening 131 B. Gesloten vanaf 1 januari C. Aangegaan bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte 132 D. Doel van de lening 132 E. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul De woning 133 A. Enige woning Principe Tijdstip van beoordeling

6 3. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en decumul 134 B. Eigen woning Principe Tijdstip van beoordeling Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 136 C. Stroomschema inzake het recht op aftrek voor de enige en eigen woning De verzekeringen Bedrag van de aftrek 137 A. Basisbedrag 138 B. Verhogingen 138 C. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul De echtgenoten of wettelijk samenwonenden hebben tezamen een lening afgesloten en ze hebben allebei recht op de aftrek voor enige en eigen woning De echtgenoten of wettelijk samenwonenden hebben tezamen een lening afgesloten, doch slechts een van beiden heeft recht op de aftrek voor enige en eigen woning Een van de beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden heeft een lening afgesloten en hij heeft recht op de aftrek voor enige en eigen woning De fiscale voordelen voor de aankoop van een ander onroerend goed Interesten 145 A. Principe 145 B. Toepassingsvoorwaarden 145 C. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 146 D. Samenvatting betreffende de omdeling van de interesten 146 E. Herfinancieringsleningen Kapitaalaflossingen 148 A. Principe 148 B. Beperkingen Eerste beperking Tweede beperking 149 C. Voorbeeld 150 D. Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul 151 E. Herfinancieringsleningen De levensverzekeringen als waarborg voor hypothecaire leningen Leningen afgesloten vóór 1 januari De gewone interestaftrek Principe Toepassingsvoorwaarden De bijkomende interestaftrek Principe De lening Doel van de lening 154 A. Bouwen of in nieuwe staat verwerven 154 B. Vernieuwen 155 C. Belastbare inkomsten

7 D. Enige woning in eigendom Beperkingen van de aftrek 156 A. Eerste beperking 156 B. Tweede beperking 156 C. Derde beperking 157 D. Vierde beperking 158 E. Voorbeeld Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voordelen verbonden aan kapitaalaflossingen Principe De lening Doel van de lening 165 A. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen 165 B. Vermindering voor het langetermijnsparen Grenzen van de belastingvermindering 165 A. Eerste beperking 165 B. Tweede beperking 166 C. Voorbeeld Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Herfinancieringslening De schuldsaldoverzekering Woningaftrek Verrekening van de onroerende voorheffing De combinatie van een nieuwe en een oude lening voor dezelfde woning Principe Tijdstip en gevolgen van de keuze Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Stroomschema inzake oude en nieuwe leningen Erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen Andere fiscale voordelen verbonden aan onroerende goederen Energiebesparende uitgaven Principe Genieters van de maatregel Welke uitgaven? De werken Vormvereisten Bedrag van de belastingvermindering Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Restauratie van beschermde onroerende goederen Principe Onroerend goed De werken Vormvereisten Bedrag van de aftrek Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Principe

8 Genieters van de maatregel De woning Uitsluitingen De werken De vormvereisten Bedrag van de belastingvermindering Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Inschrijving op obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost 181 V. Onderverhuring en overdracht van huur Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar inkomen Belastingstelsel Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Toepassing 183 VI. Concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar inkomen Aanslagstelsel Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Toepassing 186 VII. Andere belastbare verrichtingen inzake onroerende goederen Vervreemding van onroerende goederen Omstandigheden waarin de verrichting plaatsvindt Normaal beheer van het privé-vermogen Occasionele of toevallige speculatie Beroepsactiviteit Niet-speculatieve belastbare verrichtingen Vervreemding van een onroerend goed met speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Bepaling van het netto belastbaar bedrag Taxatieregime Bewijslast Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Vervreemding van een ongebouwd onroerend goed zonder speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Berekening van de belastbare meerwaarde Taxatieregime Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Vervreemding van een gebouwd onroerend goed zonder speculatieve bedoelingen Beoogde gevallen Berekening van de belastbare meerwaarde

9 Taxatieregime Invloed van de gemeenschappelijke aanslag en de decumul Voorbeeld Stroomschema s inkomsten uit de vervreemding van onroerende goederen Niet-gebouwde onroerende goederen Gebouwde onroerende goederen Synoptische tabel betreffende de meerwaarden verwezenlijkt bij de vervreemding van onroerende goederen Andere belastbare handelingen die verband houden met onroerende goederen 202 Deel 5. Roerende fiscaliteit 203 I. Inkomsten die nooit belastbaar zijn 205 II. Verplicht aan te geven inkomsten Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Win for Life Fun for Life Termijnen die voortkomen van bepaalde overeenkomsten waarbij een recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen wordt verleend Dividenden van buitenlandse oorsprong die niet in België geïnd zijn 212 III. Facultatief aan te geven inkomsten 213 Deel 6; Uitoefening van een beroepswerkzaamheid 215 I. Algemeen Overzicht van de belastbare beroepsinkomsten Overzicht van de vrijgestelde inkomsten 217 II. De verschillende verkrijgers van beroepsinkomsten De zelfstandigen De ondernemingen Nijverheidsondernemingen en ambachtelijke ondernemingen Handelsondernemingen Landbouwondernemingen Beoefenaars van vrije beroepen, ambten of posten en personen die een winstgevende bezigheid uitoefenen Beoefenaars van een vrij beroep Beoefenaars van een ambt of post Personen die een winstgevende bezigheid uitoefenen De bedrijfsleiders De werknemers Het stroomschema inzake inkomsten uit een beroepsactiviteit

10 III. Beroepsinkomsten behaald tijdens de beroepswerkzaamheid De belastbare winsten van een onderneming Winst van verrichtingen Ontstaan van de belastbaarheid Samenstellende bestanddelen van de winst Brutowinst Onderwaardering van activa en overwaardering van passiva Inkomsten van onroerende en roerende goederen met beroepskarakter Loon van de ondernemer Baten van de speculaties Sommen gebruikt om geleende kapitalen terug te betalen, om de onderneming uit te breiden of om de waarde van de activa te verhogen 229 A. Terugbetaling van kapitalen 229 B. Sommen gebruikt om de onderneming uit te breiden of om de waarde van de activa te verhogen Voorzorgfondsen en voorzieningen Reserves Forfaitaire grondslagen van aanslag Winsten uit een activiteit uitgeoefend in het buitenland Er bestaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend Er bestaat geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend De baten Belastbare baten Ontvangsten Ontstaan van de belastbaarheid Inkomsten van roerende en onroerende goederen met beroepskarakter De inkomsten van politici Afzonderlijk belastbare inkomsten Baten uit een activiteit uitgeoefend in het buitenland Er bestaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend Er bestaat geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend De inkomsten van burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Begrip Belastingstelsel Voorbeeld Tabel ter vergelijking van de belastbaarheid van winsten en baten Bezoldigingen Bezoldigingen van werknemers De eigenlijke bezoldigingen Vervroegd vakantiegeld Achterstallige bezoldigingen

11 Bezoldigingen van buitenlandse oorsprong of van internationale instellingen 239 A. Inkomsten vrijgesteld zonder progressievoorbehoud 239 B. Inkomsten vrijgesteld met progressievoorbehoud Personeelsleden van internationale instellingen Bezoldigingen uit een werkzaamheid, uitgeoefend in een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten 240 a) Algemene regel 240 b) Uitzonderingen 241 C. Bezoldigingen uit een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 241 D. Aan te geven bedrag 242 E. De gemeentebelasting 242 F. Stroomschema inzake heffingsbevoegheid van bezoldigingen De bedrijfsleiders Vennootschap Bedrijfsleider 244 A. Bedrijfsleiders van de eerste categorie 245 B. Bedrijfsleiders van de tweede categorie 246 C. Stroomschema inzake bedrijfsleiders Belastbare bezoldigingen van bedrijfsleiders 247 A. Attractiebeginsel Bedrijfsleiders van de eerste categorie Bedrijfsleiders van de tweede categorie Uitzonderingen op het attractiebeginsel 249 a) Eerste uitzondering 249 b) Tweede uitzondering 249 c) Derde uitzondering 249 B. De eigenlijke bezoldigingen 250 C. Geherkwalificeerde huur Bezoldigingen van bedrijfsleiders van buitenlandse oorsprong 250 A. Bezoldigingen uit een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten 250 B. Bezoldigingen uit een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten De voordelen Wat is een fiscaal voordeel? De fiscale aard van de voordelen Belastingstelsel van de voordelen Voordelen van alle aard 254 A. Inkomstencategorie 254 B. Evaluatie van het voordeel van alle aard Principe Voordelen van alle aard verkregen in geld 256 a) Principe 256 b) Bijzondere gevallen 257 Vergoedingen voor verplaatsingsonkosten

12 3. Voordelen in natura gewaardeerd aan hun werkelijke waarde 269 a) Principe 269 b) Bijzonder geval : verzekering gezondheidszorgen Forfaitair geraamde voordelen van alle aard 270 a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet 271 b) De kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen 275 c) De kosteloze beschikking over één enkele kamer 277 d) De kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming 278 e) De kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, hoveniers, chauffeurs enz. 278 f) Voordelen verkregen door huispersoneel 278 g) Kosteloze of tegen verminderde prijs verstrekking van sociale maaltijden aan de personeelsleden 278 h) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig door werknemers of bedrijfsleiders 278 i) Gratis terbeschikkingstelling van informaticamateriaal 285 j) Aandelenopties 286 k) Synoptische tabel inzake de forfaitaire waardering van voordelen van alle aard 290 C. Bedrijfsvoorheffing, opmaak van fiches 281 en opgaven Sociale voordelen 291 A. Sociale maaltijden aangeboden in het bedrijfsrestaurant 292 B. Maaltijdtickets (ook wel maaltijdcheques of restaurantcheques genoemd) Onderneming zonder bedrijfsrestaurant Onderneming met een bedrijfsrestaurant 294 C. Kinderdagverblijf in de onderneming 294 D. Geschenken die bij bepaalde gelegenheden aan het personeel worden aangeboden 295 E. Restaurant- of receptiekosten Abnormale of goedgunstige voordelen 296 A. Principe 296 B. Abnormaal of goedgunstig 296 C. Belastingstelsel 297 D. Toepassingsgeval Stroomschema inzake voordelen De vergoedingen Vergoedingen verkregen als terugbetaling van eigen kosten van werkgever Vermoeden van niet-belastbaarheid Terugbetaling op basis van bewijsstukken Forfaitaire terugbetalingen

13 A. Forfaitaire vergoedingen vastgesteld overeenkomstig ernstige normen Vergoedingen voor verplaatsingen met de auto, motorfiets en bromfiets Verblijfkosten in België Verblijfkosten in het buitenland Forfaitaire ARAB-vergoedingen 302 B. Andere forfaitaire vergoedingen Aftrekbaarheid als beroepskosten Vergoedingen voor niet-concurrentiebeding Definitie Belastingstelsel van vergoedingen voor niet-concurrentiebeding 303 A. Onderscheid 303 B. Vergoedingen betaald ter uitvoering van een contractueel beding in de arbeidsovereenkomst 304 C. Vergoedingen betaald ter uitvoering van een overeenkomst gesloten na de beëindiging van de arbeidsrelatie of de opdracht 304 D. Door de schuldenaar van de inkomsten te vervullen verplichtingen 304 E. Stroomschema inzake niet-concurrentiebeding Morele schadevergoeding Vergoedingen verkregen ter compensatie of naar aanleiding van enige handeling die een vermindering van de werkzaamheid tot gevolg kan hebben Principe Oorzakelijk verband tussen de handeling en de vergoeding Belastbaar tijdstip 307 A. Winst 307 B. Baten Aanslagvoet 307 A. Afzonderlijke aanslagvoet van 16,50 % 307 B. Overlijden Ziekte of handicap Gedwongen handeling Referentie-inkomen 308 B. Afzonderlijke aanslagvoet van 33 % Bijzondere gevallen Vergoedingen verkregen ter compensatie van een tijdelijk inkomensverlies Principe Werkloosheidsuitkeringen Wettelijke en aanvullende uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongevallen Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever De brugpensioenen De andere vervangingsinkomsten Bijzonderheden bij zelfstandigen Vergoedingen voor blijvend inkomensverlies Principe Drie types vergoedingen

14 A. Vergoedingen toegekend in het kader van de Wet op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten Principe Vrijstellingen 315 B. Vergoedingen toegekend op basis van het gemeen recht 316 C. Vergoedingen toegekend in het kader van de verzekering gewaarborgd inkomen Principe Vrijstellingen Uitkeringen in kapitaal ter volledig of gedeeltelijk herstel van een blijvend verlies van winst, baten of bezoldigingen Stroomschema inzake vergoedingen ter herstel van een blijvend inkomensverlies Uitkeringen verkregen in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Vergoedingen voor vrijwilligers Vergoedingen voor vrijwilligers waarvoor een afzonderlijke belastingregeling bestaat Forfaitaire terugbetalingen van kosten toegekend door amateurvoetbalploegen in de lagere afdelingen, aan bepaalde spelers, trainers en medewerkers Vergoedingen die de clubs van de eerste nationale voetbalafdeling of de Koninklijke Belgische Voetbalbond toekennen aan stewards die meewerken aan de veiligheid in de stadions Vergoedingen die de bij de KBVB aangesloten voetbalclubs toekennen aan controleurs, kassiers en hun verantwoordelijken Vergoedingen die worden betaald of toegekend aan spelers en medewerkers van amateurploegsporten andere dan amateurvoetbal Uitkeringen aan vrijwilligers van brandweerkorpsen Stroomschema inzake vergoedingen aan vrijwilligers De meerwaarden Principe Waardevermeerderingen van activa Waardeverminderingen van passiva Vaste activa die gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid Meerwaarden op financiële vaste activa en andere portefeuillewaarden Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Fiscale aard van de verwezenlijkte meerwaarde Berekening van de meerwaarde 329 A. Verkoopwaarde 329 B. Aanschaffingswaarde 329 C. Kosten van vervreemding 330 D. Voorheen aangenomen afschrijvingen of waardeverminderingen 330 E. Samenvatting Belastbaar tijdstip

15 A. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Principe Bijzondere gevallen 332 B. Gedwongen meerwaarden 332 C. Vastgestelde meerwaarden 332 D. Synthese Aanslagvoet Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden Monetair gedeelte 335 A. Bedoelde activa 335 B. Vrijgesteld bedrag 335 C. Voorbeeld Verwezenlijkte meerwaarden op personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen 336 A. Bedoelde voertuigen Personenauto s Auto s voor dubbel gebruik Minibussen Onechte lichte vrachtwagens 337 B. Voorbeeld Verwezenlijkte meerwaarden op niet-gebouwde onroerende goederen van landbouw- of tuinbouwondernemingen Meerwaarden op bedrijfswagens 339 A. Bedoelde meerwaarden 339 B. Keuzestelsel 339 C. Aard, plaats en bedrag van de herbelegging Aard van de herbelegging Plaats van herbelegging Bedrag van de herbelegging 341 D. Herbeleggingstermijn Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden E. Niet-eerbiediging van de herbeleggingsvoorwaarden 342 F. Voorbeeld Gespreide belasting van meerwaarden 343 A. Bedoelde meerwaarden 343 B. Vergoedingen of gedeelte van vergoedingen tengevolge van een onteigening 345 C. Keuzestelsel 348 D. Aanslagvoet 348 E. Aard, plaats en bedrag van de herbelegging Algemeen Aard van de herbelegging Plaats van de herbelegging Bedrag van de herbelegging 350 F. Herbeleggingstermijn Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden

16 G. Berekening van het gedeelte van de meerwaarde dat per belastbaar tijdperk belast wordt 352 H. Niet-eerbiediging van de herbeleggingsvoorwaarden Meerwaarden op in het buitenland gelegen vaste activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Onroerende goederen Roerende goederen 357 IV. Beroepskosten Onderzoek van de voorwaarden «Noodzakelijk met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid verband houden» «Gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk» Betekenis van het woord «geboekt» Zekere of vaststaande schuld Schulden die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstige periode Keuze van het tijdstip van aftrekbaarheid voor belastingplichtigen die een boekhouding voeren «Gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden» «Verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag ervan betreft» Collectieve akkoorden Individuele akkoorden Onredelijke kosten Kosten met betrekking tot onroerende goederen die worden gebruikt in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid De belastingplichtige is eigenaar van het onroerend goed Verzekeringskosten Onroerende voorheffing 366 A. Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 366 B. Vlaams Gewest De belastingplichtige is huurder van het onroerend goed Onroerend goed in eigendom van de echtgenoot Huur betaald voor een tweede verblijf in de nabijheid van de werkplaats Verhuiskosten Te groot onroerend goed voor de beroepsnoden Financiële kosten Overdreven interesten Marktrentevoet Tijdstip van beoordeling van de marktrentevoet Interesten betaald aan personen die in het buitenland van een gunstig belastingstelsel genieten Bedoelde uitgaven Hoedanigheid van de genieter van de betaalde sommen Tegenbewijs Interesten op leningen aangegaan om de personenbelasting te betalen of om voorafbetalingen op die belasting te doen

17 4. Afschrijvingen Waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk heeft voorgedaan Berekeningsbasis van de afschrijvingen Oprichtingskosten Bijkomende kosten Materiële of immateriële vaste activa Verkregen tijdens het eerste jaar van de beroepswerkzaamheid Verkregen tijdens een ander jaar dan het eerste jaar van de beroepswerkzaamheid Wijziging van de duur van het boekjaar Afschrijvingsmethodes Lineaire afschrijving Versnelde afschrijving 375 A. Degressief Bepaling van het degressief afschrijvingspercentage Bepaling van de degressieve afschrijvingsannuïteit Opgave 276 K 378 B. Verdubbeling van de lineaire afschrijving In aanmerking te nemen activabestanddelen Bepaling van de afschrijving Afschrijving in het jaar van vervreemding Belastingen, voorheffingen en taksen Geldboeten, straffen en verbeurdverklaringen Verhogingen van aftrekbare belastingen en taksen Schending van de regels inzake mededinging Niet-uitvoering van een contractuele verplichting Specifieke beroepskledij Beroepskledij die verplicht is door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst Bijzondere kledij Specifieke reiskledij Beschermende kledij voor motorrijders Receptiekosten en relatiegeschenken Receptiekosten Publiciteits- en demonstratiekosten Receptiekosten van sociale aard Relatiegeschenken Loterij Reclameartikelen Stalen Geschenken van sociale aard Restaurantkosten Kosten gedaan door vertegenwoordigers van de voedingssector Restaurantkosten van sociale aard Verplaatsingskosten van de woonplaats naar de werkplaats Kosten in verband met personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vrachtwagens

18 Belastingplichtigen die kunnen genieten van het forfait van 0,15 EUR In het forfait van 0,15 EUR begrepen kosten Bewijs van de kosten Kosten betreffende andere vervoermiddelen Ander vervoermiddel Gebrek aan bewijzen Carpooling Synthese Kosten in verband met andere beroepsmatige verplaatsingen Kosten betreffende personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vrachtwagens Kosten onderworpen aan de beperking van 75 % Invloed van de 75 %-regel op de BTW Bewijs van de kosten Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever Kosten met betrekking tot andere vervoermiddelen Kosten betreffende het gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers Woon-werkverplaatsingen Bedoelde voertuigen Bedoelde kosten Bijdragen voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit en mutualiteitsbijdragen voor verzekering kleine risico s Arbeidsongeschiktheid Mutualiteitsbijdragen voor verzekering tegen kleine risico s Specifieke kosten van werklozen en bruggepensioneerden Bijdragen Vakbond Beroepsverenigingen Rechtsvordering voor de erkenning of het behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen of brugpensioen Uitgaven gedaan in het kader van vrijwilligerswerk Kosten voor het zoeken naar werk Uitgaven gedaan door werklozen die tewerkgesteld zijn door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Specifieke kosten van bedrijfsleiders Tenlasteneming van de verliezen van de vennootschap Onderzoek van de voorwaarden 402 A. Behoud van periodieke beroepsinkomsten 402 B. Onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling 402 C. Gebruik van de betaalde som voor de aanzuivering van de verliezen van de vennootschap Belastbaar tijdperk waarvoor de aftrek kan worden verleend Te leveren bewijzen Tenlasteneming van andere verliezen Interesten betreffende schulden aangegaan voor de verkrijging van aandelen Intekening op aandelen ter gelegenheid van de uitgifte

19 Verkrijging van aandelen 404 A. Onderzoek van de voorwaarden Schuld aangegaan bij derden Verkrijging van aandelen die een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen Binnenlandse vennootschap Periodieke bezoldigingen ontvangen 405 B. Tijdstip waarop een einde wordt gesteld aan de aftrekbaarheid Specifieke kosten van zelfstandigen Bezoldigingen Bezoldigingen van de ondernemer Bezoldigingen van familieleden die deel uitmaken van het gezin van de werkgever Forfaitaire beroepskosten Beroepsinkomsten waarop het wettelijk forfait van toepassing is Berekeningsbasis van het wettelijk forfait Berekening van het wettelijk forfait Bezoldigingen van werknemers en baten Bezoldigingen van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten Andere forfaits Forfait voor verre verplaatsingen Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters Aanrekening van de forfaitaire kosten 411 V. Voorzieningen voor risico s en kosten en waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijstellingsvoorwaarden Scherp omschreven zijn wat de aard en het bedrag betreft Verband houden met tijdens het belastbaar tijdperk voorgekomen gebeurtenissen Geboekt bij het afsluiten van de boekhouding van het belastbare tijdperk Aftrekbaar zijn als beroepskosten Opgenomen zijn in een opgave Latere behandeling van de fiscaal vrijgestelde voorzieningen Waardeverminderingen Vrijstellingsvoorwaarden Scherp omschreven zijn wat de aard en het bedrag betreft Verband houden met tijdens het belastbaar tijdperk voorgekomen gebeurtenissen Geboekt bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk Aftrekbaar zijn als beroepskosten Opgenomen zijn in een opgave Latere behandeling van de fiscaal vrijgestelde waardeverminderingen

20 VI. Economische vrijstellingen Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoer Principe Aangeworven personeelslid Geen overdracht Opgave 276 W Terugname van de vrijstelling Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Principe Betrokken belastbare tijdperken Berekening van het bijkomend personeel Geen overdracht Bedoelde tewerkstelling Terugname van de vrijstelling Opgave 276 T Stage in de onderneming Investeringsaftrek Voorwaarden De aard hebben van materiële of immateriële vaste activa In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht Investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk Gebruik in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid Nieuwe vaste activa die uitgesloten zijn van de investeringsaftrek Vaste activa die slechts gedeeltelijk voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Vaste activa verkregen of tot stand gebracht om het recht van gebruik aan een derde af te staan 426 A. Ingevolge een leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht 427 B. Volgens andere modaliteiten Niet-afschrijfbare vaste activa Vaste activa waarvan de afschrijvingen gespreid zijn over minder dan drie belastbare tijdperken Personenauto s en auto s voor dubbel gebruik Bijkomende kosten Berekeningsbasis De eenmalige investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek Overdracht of buitengebruikstelling van de vaste activa Overdracht van de investeringsaftrek Opgave 276 U 432 VII. Aftrek van beroepsverliezen Beroepsverliezen van het belastbare tijdperk Beroepsverliezen van vroegere belastbare tijdperken Aanrekening Bewijs van de vorige beroepsverliezen

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie