FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017"

Transcriptie

1 FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017

2

3 IN ESSENTIE FISCAAL RECHT IN ESSENTIE 2017 Prof. dr. INGE VAN DE WOESTEYNE Volledig geactualiseerd tot 20 januari 2017 Antwerpen Cambridge

4 Fiscaal recht in essentie 2017 Inge Van De Woesteyne 2017 Antwerpen Cambridge ISBN D/2017/7849/31 NUR 826 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

5 INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN DEEL Bevoegdheid om belastingen te heffen Indeling van belastingen Belastingheffende overheid Wijze van berekening Persoonsgebonden elementen of niet Directe en indirecte belastingen Omschrijving Opdeling van de directe belastingen Fiscale wetboeken Beginselen in het fiscaal recht Algemene rechtsbeginselen Legaliteitsbeginsel Artikel 170 van de Grondwet Rol van het legaliteitsbeginsel Betekenis van artikel 172, tweede lid van de Grondwet Het legaliteitsbeginsel geldt voor belastingen Belastingen Vergoedingsretributie Socialezekerheidsbijdrage Delegatie van essentiële bestanddelen Uitgangspunt: geen delegatie van essentiële bestanddelen Nuancering: toch delegatie van essentiële bestanddelen Delegatie aan de minister van Financiën of fiscale ambtenaren Wetstoepassing v

6 Fiscaal recht in essentie De fiscale schuld ontstaat niet uit een overeenkomst A. Overeenkomst met de fiscale administratie.. 15 B. Overeenkomst tussen belastingplichtigen De fiscale administratie mag niet afwijken van de fiscale wet Strikte interpretatie A. Verbod van analogische interpretatie B. In dubio contra fiscum C. In dubio pro fisco Van belastingontduiking tot wetsontduiking Keuze van de minst belaste weg Belastingontduiking Artikel 344, 1 WIB zoals ingevoerd door de wet van 22 juli Artikel 344, 1 WIB zoals vervangen door de programmawet van 29 maart A. Theorie van wetsontduiking B. Analyse van het nieuwe artikel 344, 1 WIB.. 24 C. Legaliteitsbeginsel Eenjarigheidsbeginsel Fiscaal eenjarigheidsbeginsel Begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel Gelijkheidsbeginsel Beperking van de fiscale autonomie van de wetgever Inhoud van het gelijkheidsbeginsel Toetsing van het gelijkheidsbeginsel Fiscale reglementen van provincies en gemeenten Fiscale wetten, decreten, ordonnanties Schending van het gelijkheidsbeginsel bij de toepassing van de belastingwet Niet-retroactiviteitsbeginsel Beperking van de fiscale autonomie Onmiddellijke inwerkingtreding en juridische retroactiviteit Aanvullende gemeentebelastingen vi

7 Inhoud 3.6. Ne bis in idem-beginsel Geen fiscaal algemeen rechtsbeginsel Constitutieve elementen Dezelfde belastbare materie Dezelfde persoon Hetzelfde jaar Dezelfde overheid Dezelfde belasting Wettelijke bepalingen Rechtszekerheidsbeginsel Inhoud van het rechtszekerheidsbeginsel Formeel of objectief rechtszekerheidsbeginsel Werking contra legem Handhaving van een ongrondwettigheid Vertrouwensbeginsel Omschrijving Rechtspraak van het Hof van Cassatie Rechtspraak van het Hof van Justitie Verhouding met andere rechtstakken HOOFDSTUK 2. PERSONENBELASTING Toepassingsgebied van de personenbelasting Woonplaats Zetel van fortuin Bewijslast Overleden rijksinwoner Bijzondere gevallen Op grond van het WIB Op grond van internationale verdragen Grondslag van de personenbelasting Soorten inkomsten Totaal netto-inkomen en belastbaar inkomen Wereldwijd inkomen Onroerende inkomsten Belastbare personen vii

8 Fiscaal recht in essentie Goederen die onroerend inkomen opleveren Onroerend uit hun aard Onroerend door bestemming Opbrengsten uit te sluiten als onroerend inkomen Meerwaarden Onroerende inkomsten met beroepskarakter Kadastraal inkomen Vaststelling van het kadastraal inkomen Schatting, herschatting en herziening Schatting en herschatting Buitengewone en speciale herziening Bruto onroerend inkomen Niet verhuurd Onroerende goederen gelegen in België Onroerende goederen gelegen in het buitenland Verhuurd Onroerende goederen gelegen in België A. Verhuurd aan een natuurlijke persoon voor privégebruik B. Verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouw C. Verhuurd aan een rechtspersoon voor bewoning D. Verhuurd in andere omstandigheden E. Combinatie van privé- en beroepsmatig gebruik door de huurder-natuurlijke persoon F. Verhuur en onderverhuur G. Herkwalificatie in bezoldigingen van bedrijfsleiders Onroerende goederen gelegen in het buitenland Combinatie van onroerende en roerende verhuur Vestiging of overdracht van erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten Toepassingsgebied Vergoedingen en voordelen viii

9 Inhoud Bijzonderheden bij het vaststellen van het bruto onroerend inkomen Vaststelling of wijziging van het kadastraal inkomen tijdens het belastbaar tijdperk Wijziging van belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk Wijziging van de bestemming tijdens het belastbaar tijdperk Goederen in onverdeeldheid Vrijstellingen en verminderingen Eigen woning A. Toepassingsgebied B. Vrij te stellen onroerend inkomen C. Betrokken door personen die geen deel uitmaken van zijn gezin D. Gebruikt voor beroepsactiviteit E. Verhuis tijdens het belastbaar tijdperk F. Meerdere woningen Onroerende goederen bestemd voor bepaalde doeleinden A. Afwezigheid van winstbejag B. Rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik C. Soortgelijke weldadigheidsinstellingen Verhuur onder loopbaanpacht Onproductieve en vernielde onroerende goederen A. Niet-gemeubileerd gebouw B. Vernielde onroerende goederen Van het bruto onroerend inkomen aftrekbare kosten Onderhouds- en herstellingskosten Interestaftrek Verwerven of behouden Lening voor een woning A. Eigen woning op ogenblik van de betaling B. Niet de eigen woning op ogenblik van de betaling Belastbaar onroerend inkomen ix

10 Fiscaal recht in essentie Aftrekbaar van totaal bruto onroerend inkomen Privé-interesten Aftrek door erfpachter of opstalhouder Uittreksel uit de aangifte in de personenbelasting Roerende inkomsten Belastbare roerende inkomsten Opbrengsten uit te sluiten als roerend inkomen Meerwaarden Roerende inkomsten met beroepskarakter Dividenden Belastbare dividenden Eigenlijke inkomsten A. Omschrijving B. Stockdividenden C. Bonusaandelen D. Dividenden in natura E. Inschrijvingsrechten Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Aflossing van het maatschappelijk kapitaal Terugbetaling van uitgiftepremies Gehele of gedeeltelijke verdeling van een vennootschap of verkrijging van eigen aandelen A. Tot en met 31 december B. Vanaf 1 januari C. Vanaf 1 januari Interesten van voorschotten A. Geldlening B. Berekening C. Hoedanigheid van de verstrekker D. Hoedanigheid van de vennootschap Vrijstellingen Roerende voorheffing Gewoon tarief Tarieven van 20% of 15% A. Voorwaarden B. Bedoelde dividenden C. Kapitaalvermindering x

11 Inhoud Tarieven van 17%/20% of 5% Tarief van 15% Vrijstellingen van roerende voorheffing Interesten Leningen, gelddeposito s en elke andere schuldvordering Belastbare interesten A. Eigenlijke inkomsten B. Vastrentende effecten C. Gelddeposito s Vrijstellingen Kapitalen uit individuele levensverzekeringscontracten Belastbare kapitalen Vrijgestelde kapitalen Belastbaar bedrag Instellingen voor collectieve belegging Artikel 19bis WIB Artikel 19, 1, eerste lid, 4 WIB Roerende voorheffing Tarief van 30% Tarief van 15% Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Roerende voorheffing Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Roerende voorheffing Auteursrechten Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Roerende voorheffing Belastbaar tijdstip Roerende voorheffing Schuldenaar Inhouding xi

12 Fiscaal recht in essentie Grondslag Betalingstermijn Vrijstelling of verzaking Aangifte in de personenbelasting Roerende inkomsten waarvoor roerende voorheffing is ingehouden Roerende inkomsten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden Schematisch Grondslag in de personenbelasting Bruto roerend inkomen Van het bruto roerend inkomen aftrekbare kosten Innings- en bewaringskosten Interesten Verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten Aanvullende gemeentebelasting Verrekening en terugbetaling van ingehouden roerende voorheffing Beroepsinkomsten Winsten Belastbare personen Handelsonderneming Nijverheidsonderneming Landbouwonderneming Het winstbegrip Nettoactiefbenadering Verhouding met het boekhoudrecht Boekhoudverplichtingen van de natuurlijke persoon Belastbare winst Omschrijving Ogenblik van belastbaarheid A. Zekere en vaststaande schuldvordering B. Opschortende voorwaarde C. Ontbindende voorwaarde D. Voorschotten xii

13 Inhoud E. Overlopende rekeningen F. Disconto in vorderingen G. Subsidies H. Verkrijging van activa om niet Niet-gerealiseerde winsten Exploitatiewinst A. Algemeen B. Het loon van de ondernemer C. Voordelen van alle aard D. Inkomsten uit speculatie E. Terugbetaling van ontleende kapitalen F. Sommen gebruikt voor de uitbreiding van de onderneming of om de waarde van activa te verhogen G. Reserves, voorzorgsfondsen of voorzieningen H. Compensatievergoedingen voor een vermindering van de werkzaamheid I. Compensatievergoedingen voor een tijdelijke winstderving Waardevermeerderingen van bedrijfsactiva en waardeverminderingen van passiva A. Omschrijving B. Belastbare waardevermeerderingen van bedrijfsactiva C. Vrijgestelde waardevermeerderingen van bedrijfsactiva D. Uitgestelde en gespreide taxatie E. Afzonderlijke aanslagvoet van 16,5% F. Waardeverminderingen van passiva Onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva A. Omschrijving B. Onderwaardering van activa C. Overwaardering van passiva D. Bijzondere aanslagtermijn van artikel 361 WIB xiii

14 Fiscaal recht in essentie Reconstitutiemeerwaarden Aftrekbare beroepskosten Algemeen A. Voorwaarden van aftrekbaarheid B. Kosten na de stopzetting Kosten uit waardering A. Waardeverminderingen B. Voorraadwijzigingen C. Afschrijvingen Kosten met betrekking tot onroerende goederen Interesten van leningen A. Marktrente B. Landen met aanzienlijk gunstigere belastingregeling Lasten, renten en soortgelijke uitkeringen betreffende de onderneming Persoonlijke socialezekerheidsbijdragen Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit Bezoldigingen van het personeel, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten A. Bezoldigingen van het personeel B. Kosten die verband houden met de bezoldigingen Beroepskosten aftrekbaar voor 120% Gemeenschappelijk vervoer van werknemers Kosten van beveiliging Kosten ter bevordering van het fietsgebruik Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt Verplaatsingskosten A. Aftrek beperkt tot 75% B. Forfaitaire berekening van 0,15/km Restaurantkosten Receptiekosten Relatiegeschenken Niet-aftrekbare beroepskosten Kledijkosten xiv

15 Inhoud Maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques en ecocheques Sociale voordelen toegekend aan het personeel Kosten m.b.t. jacht, visvangst, jachten en lusthuizen Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Omkoping Boeten Belastingen Aftrekken van de nettowinst Bijkomend personeel A. Artikel 67 WIB B. Artikel 67ter WIB Stagebonus Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut Investeringsaftrek A. In aanmerking komende investeringen B. Berekening van de investeringsaftrek C. Overdracht van de investeringsaftrek Bepalen van het belastbaar nettoberoepsinkomen Baten Belastbare personen Vrije beroepen Ambten of posten Winstgevende bezigheid Belastbare baten Algemeen A. Omschrijving B. Ogenblik van belastbaarheid Ontvangsten A. Belastbare baten B. Vrijgestelde baten C. Taxatieregime Voordelen van alle aard Verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsactiva xv

16 Fiscaal recht in essentie Compensatievergoedingen voor een vermindering van werkzaamheid Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van baten Vergoedingen van parlementaire mandatarissen Vergoedingen van provincieraadsleden Aftrekbare beroepskosten Algemeen Werkelijke beroepskosten Forfaitaire beroepskosten Meerdere beroepsactiviteiten Aftrekken van de nettobaten Soorten bezoldigingen Bezoldigingen van werknemers Belastbare personen Dienstbetrekkingen Onder gezag Opbrengst van arbeid A. Betekenis B. Arbeidsovereenkomsten C. Opleidingsovereenkomsten D. Vrijwilligerswerk Belastbare bezoldigingen Algemeen A. Omschrijving B. Ogenblik van belastbaarheid Eigenlijke bezoldigingen A. Belastbare bezoldigingen B. Vrijgestelde bezoldigingen C. Taxatieregime Voordelen van alle aard A. Algemeen B. Werkelijke waarde C. Forfaitaire waardering D. Vrijgestelde voordelen xvi

17 Inhoud Vergoedingen verkregen bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst A. Belastbare vergoedingen B. Vrijgestelde vergoedingen C. Taxatieregime Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van bezoldigingen A. Omschrijving B. Taxatieregime Bezoldigingen verkregen na stopzetting A. Omschrijving B. Taxatieregime Aftrekbare beroepskosten Algemeen Werkelijke beroepskosten Forfaitaire beroepskosten A. Gewone forfaitaire beroepskosten B. Aanvullend kostenforfait voor lange woon-werkverplaatsingen C. Bijzonder kostenforfait voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters Bezoldigingen van bedrijfsleiders Belastbare personen Artikel 32, eerste lid, 1 WIB Artikel 31, eerste lid 2 WIB Vennootschap in fiscale zin Belastbare bezoldigingen Algemeen A. Omschrijving B. Ogenblik van belastbaarheid Tantièmes en andere bezoldigingen Voordelen van alle aard Vergoedingen verkregen bij het stopzetten van de arbeid Compensatievergoedingen voor een tijdelijke derving van bezoldigingen xvii

18 Fiscaal recht in essentie Bezoldigingen verkregen na stopzetting A. Omschrijving B. Taxatieregime Geherkwalificeerde huur Aftrekbare beroepskosten Algemeen Werkelijke beroepskosten A. Algemene regels B. Specifieke beroepskosten voor bedrijfsleiders Forfaitaire beroepskosten Huwelijksquotiënt Gezinnen met één beroepsinkomen Gezinnen met twee beroepsinkomens maar waarvan één zeer laag is Behoud van de oorspronkelijke kwalificatie Diverse inkomsten Occasionele winsten of baten Omschrijving Buiten de beroepswerkzaamheid Enige prestatie, verrichting of dienst Speculatie Normaal beheer van privévermogen A. Privévermogen B. Normaal beheer Typedwang Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Overdracht van verliezen Taxatieregime Deeleconomie Belastbare inkomsten Belastbaar nettobedrag Taxatieregime Prijzen, subsidies, renten en pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars Omschrijving xviii

19 Inhoud Ogenblik van belastbaarheid Taxatieregime Uitkeringen tot onderhoud Omschrijving Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Taxatieregime Artikel 90, eerste lid, 3 WIB A. Regelmatige betaling B. Vervangend kapitaal Artikel 90, eerste lid, 4 WIB Diverse inkomsten van roerende aard Omschrijving Onderverhuur of overdracht van huur Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Roerende voorheffing Taxatieregime Concessie voor plakbrieven of andere reclamedragers Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Roerende voorheffing Taxatieregime Loten van effecten van leningen Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Roerende voorheffing Taxatieregime Opbrengsten van verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag xix

20 Fiscaal recht in essentie Roerende voorheffing Taxatieregime Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Roerende voorheffing Taxatieregime Meerwaarden op onroerende goederen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen Belastbare inkomsten Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Overdracht van verliezen Taxatieregime Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen Belastbare inkomsten Vrijstelling voor de eigen woning Ogenblik van belastbaarheid Belastbaar nettobedrag Overdracht van verliezen Taxatieregime Meerwaarden op aandelen Abnormaal beheer van het privévermogen Belangrijke deelneming Vergoedingen voor uitvindingen Totaal netto-inkomen Aftrekbare bestedingen Toepassen van de belastingtarieven Progressieve tarieven Afzonderlijke aanslagvoeten Belastingvermindering voor de belastingvrije som Berekening van de belastingvermindering Bedrag van de belastingvrije som Basisbedrag Verhoging voor kinderen en andere personen ten laste xx

21 Inhoud Begrippen Bedrag van de verhoging Belastingvermindering voor buitenlandse inkomsten Dubbelbelastingverdrag Geen dubbelbelastingverdrag Federale en gewestelijke personenbelasting HOOFDSTUK 3. VENNOOTSCHAPSBELASTING Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting Belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting Regelmatig opgericht zijn Rechtspersoonlijkheid Omschrijving Geen fiscale consolidatie Onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard Omschrijving Uitgesloten rechtspersonen zonder winst - oogmerk A. Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen B. Beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht C. Bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd In België gevestigd zijn Uitgesloten van de vennootschapsbelasting Publieke rechtspersonen Bevoorrechte activiteiten Grondslag van de vennootschapsbelasting Regels van de winst Belastbare winst xxi

22 Fiscaal recht in essentie Inkomsten uit onroerende goederen Inkomsten uit roerende goederen Algemeen A. Omschrijving B. Roerende voorheffing C. Tijdstip van belastbaarheid in de vennootschapsbelasting D. Belastbaar bedrag Verkregen dividenden A. Definitief belaste inkomsten (DBI) B. Verzaking roerende voorheffing op verkregen dividenden Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen A. Vrijgestelde meerwaarden B. Voorwaarden voor vrijstelling Uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden op aandelen Octrooi- en innovatie-inkomsten A. Situering B. Aftrek voor octrooi-inkomsten C. Aftrek voor innovatie-inkomsten Abnormale of goedgunstige voordelen Situering Begrip abnormale of goedgunstige voordelen In aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger Artikel 26, tweede lid WIB Verhouding met artikel 49 WIB Toepassing van artikel 54 WIB Het arm s length-principe Meerwaarden Uitgestelde en gespreide taxatie Vrijgestelde meerwaarden Subsidies Economische expansiewetgeving en steun aan onderzoek en ontwikkeling xxii

23 Inhoud Tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies Beroepskosten Aftrekbare beroepskosten Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen Afschrijvingen A. Aanvang van de afschrijving B. Bijkomende aanschaffingskosten en onrechtstreekse productiekosten Interesten van leningen Bezoldigingen van het personeel, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten A. Bezoldigingen van personeel B. Bezoldigingen van bedrijfsleiders C. Individuele fiches en samenvattende opgave D. Aanslag geheime commissielonen Beroepskosten aftrekbaar voor 120% Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt (autokosten) Niet-aftrekbare beroepskosten (belastingen) Aftrekken van de nettowinst Niet belastbare bestanddelen DBI-aftrek Vrijgestelde roerende inkomsten Aftrek voor octrooi- of innovatie-inkomsten Aftrek voor risicokapitaal Vorige fiscale verliezen Investeringsaftrek Berekening van de investeringsaftrek A. Overige vaste activa B. Octrooien, O&O, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen, digitale vaste activa C. Beveiliging xxiii

24 Fiscaal recht in essentie 2017 D. Recyclage van verpakkingen E. Hoogtechnologische producten Uitoefening van de investeringsaftrek Tarieven in de vennootschapsbelasting Gewoon stelsel van aanslag Gewoon tarief A. Basis- of standaardtarief B. Verlaagd opklimmend tarief Bijzondere tarieven Afzonderlijke aanslagen Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen Afzonderlijke aanslag bij aanleg van een liquidatiereserve HOOFDSTUK 4. PROCEDURE IN DE INKOMSTENBELASTINGEN Taxatieprocedure Aangifte Medewerking van de belastingplichtige Vermoeden van juistheid Personen gehouden tot de aangifte Aangiftetermijn Rectificatieprocedure Aanslag van ambtswege Vestigen van de aanslag Uitvoerbaar verklaren van het kohier Aanslagtermijn Aanslagjaar Gewone aanslagtermijn Verlengde aanslagtermijn Geschillenprocedure Bezwaar Ambtshalve ontheffing xxiv

25 Inhoud HOOFDSTUK 5. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Inleiding Omzetting van Europese richtlijnen Grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten Btw-plichtige Economische activiteit Leveren van goederen of verrichten van diensten omschreven in het Wetboek BTW Geregeld en zelfstandig goederen leveren of diensten verrichten omschreven in het Wetboek BTW Geregeld Zelfstandig Winstoogmerk of niet Plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend Hoofdzakelijke of aanvullende economische activiteit Begin en einde van de belastingplicht Begin van de belastingplicht Einde van de belastingplicht Incidentele belastingplichtigen Leveringen van goederen en diensten omschreven in het Wetboek BTW Leveringen van goederen Goederen Levering Plaats van de levering Diensten Omschrijving Plaats van de dienst Vrijstellingen Handelingen in de economische activiteit Intracommunautaire verwerving/levering Intracommunautaire verwerving Intracommunautaire levering Invoer xxv

26 Fiscaal recht in essentie Maatstaf van heffing Tarieven Recht op aftrek xxvi

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Fiscaal Recht. Sebastiaan Van Severen 2014-2015

Fiscaal Recht. Sebastiaan Van Severen 2014-2015 Fiscaal Recht Sebastiaan Van Severen 2014-2015 Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 1 Bevoegdheid om belastingen te heffen 1 Indeling van belastingen 2 Belastingheffende overheid 2 Wijze van heffing 2 Grondslag

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het fiscaal stelsel van de intercommunales Na de Programmawetten van 19 december 2014 & 10 augustus 2015 VOORAFGAAND 2 WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Intercommunales Wet van 22 december 1986 betreffende de

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie