De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013"

Transcriptie

1 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder dan die van vorig jaar, maar bevat ook enkele nieuwe vakken. Wij tekenen hierna de belangrijkste nieuwigheden en verschillen op tussen het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2014 en dat van vorig jaar. Indieningstermijn Uiterlijk op 26 juni 2014 moeten de papieren aangiften bij het scanningscentrum worden ingediend. Wie zijn aangifte via Tax-on-web indient heeft tijd tot 16 juli. De deadline voor de belastingplichtigen die hun aangifte elektronisch laten indienen door hun mandataris (accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist) is 31 oktober. Hierna volgt een opsomming van de nieuwigheden en belangrijkste wijzigingen tussen de PB-aangifte voor het aanslagjaar 2014 en die van vorig jaar. Deel 1: Vak I. Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening Telefoonnummer De belastingadministratie verduidelijkt dat de belastingplichtige enkel de BIC-code van zijn nieuw bankrekeningnummer moet vermelden als het om een rekening in het buitenland gaat. Deel 1: Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten De bedragen die in vak II. voorkomen, werden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deel 1: Vak III. Inkomsten van onroerende goederen De omschrijving van rubriek III.A.3. werd geherformuleerd. Hier moet de belastingplichtige nu het kadastraal inkomen invullen van de gebouwen die hij niet verhuurt, die hij verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die hij verhuurt aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken (codes en bleven ongewijzigd).

2 Deel 1: Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag In de titel van vak IV. werd de term brugpensioenen vervangen door de nieuwe term werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag. Terugbetaalde verplaatsingskosten met betrekking tot woon-en werkverkeer (rubriek IV.A.10) worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld indien de werkelijke beroepskosten niet worden bewezen. De vrijstelling is net zoals voorgaande jaren afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Wanneer die code niet wordt ingevuld, dan past de administratie automatisch het minimumbedrag van 380 euro toe. Er werd een nieuwe rubriek IV.A.13. ingevoerd. Daarin moet de belastingplichtige het bedrag van de tegen 33% belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca vermelden (nieuwe codes en ). Door de invoeging van het nieuwe punt 13. worden de punten van rubriek IV.A. die hierop volgen, hernummerd. De titel van rubriek IV.E. luidt voortaan als volgt: Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen). De codes en (oude rubriek IV.E.2.b) vergoedingen van december 2012 (overheid)) werden geschrapt. Deel 1: Vak V. Pensioenen In rubriek V.A. Pensioenen moeten nu onder punt i) 2 en 3 ook de kapitalen en afkoopwaarden vermeld worden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen respectievelijk 20% (nieuwe codes en ), en 18% (nieuwe codes en ). Sinds 1 juli 2013 wordt u in de personenbelasting belast aan 20% (in plaats van 16,5% ) indien u het pensioenkapitaal opneemt op 60 jaar. En u betaalt 18% (in plaats van 16,5% ) indien u het kapitaal opneemt op 61 jaar. Indien uw wettelijk pensioen evenwel op hetzelfde moment ingaat, dan blijft het tarief van 16,5% van toepassing in beide gevallen. Deel 1: Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Rubriek VII.A. Inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten kreeg een volledig nieuwe indeling. Deze wijzigingen kwamen er onder meer door het verdwijnen van de zogenaamde rijkentaks, een bijkomende heffing van 4% voor wie meer dan euro aan interesten en dividenden ontving.

3 Deze heffing is afgeschaft naar aanleiding van de algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing van 21% naar 25%. Roerende inkomsten waarop reeds voldoende roerende voorheffing werd ingehouden moeten niet langer worden aangegeven. U kan deze wel nog facultatief vermelden met het oog op een eventuele teruggaaf van de ingehouden roerende voorheffing. Er is wel verplichte aangifte voor de (buitenlandse) dividenden en interesten waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden. In deze rubriek werden ook enkele codes geschrapt. In rubriek VII.B. Netto-inkomen van verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen en rubriek VII.C Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen overeenkomsten gesloten vóór 1 maart 1990 en vanaf 1 maart Naar aanleiding van de egalisering van het tarief van de roerende voorheffing zijn inkomsten uit verhuring of verpachting van roerende goederen en inkomsten uit lijfrenten eveneens onderworpen aan het tarief van 25%. Ook in deze rubrieken werden codes geschrapt. Deel 1: Vak IX. Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel Met de woonbonus (rubriek A./B.) kan fiscaal voordeel worden gehaald uit de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en de premies van een schuldsaldoverzekering. De betalingen die fiscaal kunnen benut worden zijn begrensd, waarbij voor AJ 2014 het basisbedrag geplafonneerd is op euro. Dat wordt tijdens de eerste tien jaar van de lening met 750 euro verhoogd. Voor wie drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het jaar waarin de lening wordt afgesloten, komt daar 80 euro bovenop. Gehuwden en wettelijke samenwoners krijgen elk die toeslag van 80 euro; bij feitelijke samenwoners krijgt maar één ouder de toeslag: deze die de kinderen fiscaal ten laste heeft. De plafonds gelden per belastingplichtige: een echtpaar dat samen leent, kan dus gelijktijdig tot euro inbrengen. Deel 1: Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen Giften aan erkende instellingen (rubriek X.A.) worden in mindering gebracht van het belastbaar inkomen indien het geschonken bedrag in 2013 minstens 40 euro bedraagt. Pensioensparen (rubriek X.E.) levert een fiscaal voordeel op onder de vorm van een belastingvermindering van 30% van de in 2013 betaalde premies, waarbij de maximaal in aanmerking te nemen premie 940 euro bedraagt.

4 De rubriek X.G. Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) wordt nu opgesplitst in betalingen gedaan van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 (codes en ), en betalingen gedaan van 1 juli 2013 tot 31 december 2013 (nieuwe codes en ). Ook de rubriek X.H. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques werd op deze manier opgesplitst (respectievelijk codes en en nieuwe codes en ). Sinds 1 juli 2013 bedraagt het maximumbedrag van de uitgaven voor PWA-cheques of dienstencheques, waarop de belastingvermindering van 30% wordt toegepast, nog slechts euro per belastingplichtige en per jaar (geïndexeerd bedrag AJ 2014). Vóór die datum gold een maximumbedrag van euro. In rubriek X.K. (Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was werden heel wat belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen geschrapt (met bijhorende codes). Enkel de in 2013 betaalde uitgaven voor de isolatie van het dak van de woning komen nog in aanmerking voor een belastingvermindering (code ). Daarnaast werden in de rubriek X. nog volgende belastingverminderingen (met bijhorende codes) geschrapt: * belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van de enige en sedert ten minste 15 jaar in gebruik genomen woning, gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid; * belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door de Caisse d Investissement de Wallonie ; * belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus, en * de belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning. Deel 1: Vak XIII. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies Net zoals vorig jaar dient op het einde van deel 1 van de aangifte opgave te worden gedaan van de buitenlandse bankrekeningen van de belastingplichtige alsmede van de buitenlandse levensverzekeringen.

5 Vanaf aanslagjaar 2014 wordt deze meldingsplicht uitgebreid voor buitenlandse juridische constructies. Is de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie hij de gezamenlijke aangifte indient, of één van zijn niet-ontvoogde minderjarige kinderen een oprichter van een juridische constructie (als bedoeld in art. 2, 1, 13 en 14, WIB 1992), of bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik, begunstigde of potentieel begunstigde van zo n constructie, dan moet hij de naam en voornaam van de oprichter of de (potentieel) begunstigde in rubriek XIII.C. Juridische constructies vermelden. Naast de code kan de belastingplichtige ook nog het vakje ja aankruisen. Deel 2: Vak XV. Diverse inkomsten Rubriek XV.A. Diverse inkomsten van roerende aard kreeg een nieuwe indeling: 1. Niet verplicht aan te geven inkomsten, en 2. Verplicht aan te geven inkomsten. In rubriek XV.A.1.b) wordt er bij de loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die door de bemiddeling van een tussenpersoon in België met afhouding van de roerende voorheffing zijn geïnd of verkregen, geen onderscheid meer gemaakt tussen overeenkomsten gesloten vóór 1 maart 1990 en na 1 maart Ook in volgende rubrieken wordt dit onderscheid niet langer gemaakt: * rubriek XV.A.2.a) Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet gemeubelde onroerende goederen ; * rubriek XV.A.2.b) Concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen ; * rubriek XV.A.2.c) Concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren ; * rubriek XV.A.2.d) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die niet in België zijn geïnd ; * rubriek XV.A.2.e) Ontvangen bedragen uit de verhuring van jacht-, vis- en volgelvangstrechten. In deze rubrieken werden heel wat codes geschrapt. In rubriek XV.A.1.c) moeten bij de vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1 februari 2005, nog enkel de vergoedingen met roerende voorheffing van 25% (codes en ) en die met roerende voorheffing van 15% (codes en ) vermeld worden. De aanslagvoeten van 21% en 10% werden geschrapt.

6 In rubriek XV.A.2.f) moeten bij de vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1 februari 2005, waarop geen roerende voorheffing is geheven, nog enkel de vergoedingen vermeld worden die belastbaar zijn tegen 25% (codes en ) en tegen 15% (codes en ). Ook hier werden de aanslagvoeten van 21% en 10% geschrapt. Deel 2: Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Er werd een nieuwe rubriek XVI.8. ingevoerd. Daarin moeten de bedrijfsleiders het bedrag van de tegen 33% belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca vermelden (nieuwe codes en ). Door de invoeging van het nieuwe punt 8. worden de punten van rubriek XVI. die hierop volgen, hernummerd. Deel 2: Vak XIX. Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid In vak XIX. moet de ingehouden bijkomende heffing op roerende inkomsten niet meer vermeld worden.

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie