DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1 VAN DE AANGIFTE"

Transcriptie

1 Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting Rijksinwoners Woonplaats of zetel van fortuin in België Fiscale woonplaats Zetel van fortuin Wettelijke vermoedens (art. 2, 1, 1, tweede en derde lid WIB 1992) 19 2 Wereldwijd inkomen 20 3 Belastbaar tijdperk en aanslagjaar Algemene regel Uitzondering 21 4 Individuele of gemeenschappelijke aanslag Echtgenoten/gehuwden Wettelijk samenwonenden Voorwaarden voor wettelijke samenwoning Einde van de wettelijke samenwoning Alleenstaanden Kinderen 24 5 Volledige decumul 25 6 Berekening van de belasting (per belastingplichtige) Basisbelasting Om te slane belasting Verminderde basisbelasting Hoofdsom 25 7 Progressieve belasting en gemeentebelasting 26 8 Aangiftetermijn Gewone aangiftetermijn Uitzonderlijke termijnen 28 9 Kladversie versus definitieve aangifte Mogelijke gevolgen bij een laattijdig ingediende aangifte of bij niet-aangifte 29 DEEL 1 VAN DE AANGIFTE 31 1 Vak I Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening telefoonnummer Bankrekening Telefoonnummer 33 2 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten De belastingvrije som Basisbedrag belastingvrije som (art. 131, eerste lid WIB 1992) Verhoging voor kinderen ten laste (art. 132, eerste lid, 1 tot 6 WIB 1992) Andere verhogingen Basisbedragen belastingvrije som Persoonlijke gegevens U was op Deze aangifte betreft Bent u... (nieuw t.o.v. aanslagjaar 2012) Gezinslasten 46 7

2 2.3.1 Wie kan personen ten laste nemen? Welke personen kunnen als ten laste worden beschouwd? Voorwaarden om kinderen ten laste te mogen nemen Een zwaar gehandicapt kind ten laste telt dubbel Verhoging voor kinderen jonger dan drie jaar waarvoor geen belastingvermindering voor kinderoppaskosten wordt gevraagd Speciaal geval: fiscaal co-ouderschap Voorwaarden om ascendenten en zijverwanten van 65+ t.e.m. de tweede graad ten laste te mogen nemen Voorwaarden om andere personen ten laste te mogen nemen Vermelding op de aangifte 61 3 Vak III Inkomsten van onroerende goederen Wie moet het onroerend inkomen aangeven? Kadastraal inkomen KI opvraagbaar bij contactcenter Aankoop of verkoop in Nieuwbouw Verbouwing Verschillende bestemmingen Onverdeeldheid Vermindering van het KI wegens onproductiviteit Vermindering van de OV wegens onproductiviteit Bevriezing van het KI voor bepaalde woningen Vrijstelling van het kadastraal inkomen Belgische inkomsten Eigen woning Beroepsmatig gebruikte onroerende eigendommen Niet-verhuurde of privé verhuurde onroerende eigendommen Eigendommen verhuurd volgens de pachtwetgeving voor land- en tuinbouwdoeleinden Gebouwen verhuurd voor beroepsmatig gebruik Gronden verhuurd voor beroepsdoeleinden Materieel en outillering verhuurd aan beroepsgebruiker Ontvangsten uit erfpacht of opstal Buitenlandse onroerende inkomsten Brutohuur of brutohuurwaarde of ontvangen erfpacht- of opstalvergoeding Kostenforfait Vrijgestelde inkomsten Onroerend goed gelegen in een land waarmee België al dan niet een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten Aangifte en belastbaarheid van onroerende goederen gelegen in een land waarmee België wel een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten Aftrekken Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen Intrestaftrek Woningaftrek Volgorde van aanrekening van de aftrekken op de onroerende inkomsten Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen Gewone bezoldigingen Wedden en lonen Vrijgestelde kostenvergoedingen eigen aan de werkgever Vakantiegeld Vergoedingen in de bouwsector Niet-belastbare vrijwilligersvergoedingen 114 8

3 4.2.5 Belastingvrije fietsvergoeding en belastingvrije terbeschikkingstelling fiets Niet-belastbare sociale of culturele vrijstellingen Vrijgestelde kleine kunstenaarsvergoedingen Vrijgestelde werknemersparticipaties in de winst van vennootschappen Vrijgestelde sociale voordelen Vrijgestelde voordelen Eenmalige innovatiepremie Belastingvrije ontslaguitkering als opvolger van de forfaitaire crisispremie Voordelen van alle aard Raming van de voordelen Privégebruik van een bedrijfswagen Kosteloze beschikking over onroerende goederen Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Gratis beschikking over dienstbode, huispersoneel, hovenier, chauffeur e.d Gratis computer plus internet Goedkope overdracht van aandelen aan personeelsleden Aandelenopties Gratis gebruik van telefoon, gsm e.d Verwerven van een leasewagen na afloop van het leasingcontract Gratis verwerven van opstallen op het einde van de opstalovereenkomst Voordeel uit gratis kinderopvang Andere voordelen van alle aard Terugname van de vrijstelling voor werkgeversaandelen Aandelenopties Achterstallen Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoeding en inschakelingsvergoeding Terugbetaling woon- werkverkeer Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ( loonbonus ) Tussenkomst van werkgever in een pc-privé ( pc-bonus ) Belastingstelsel voor beroepsinkomsten van sportbeoefenaars Hoedanigheid Fiscaal regime Vestigingspremie van Impulsfonds voor huisartsen Vroeger verworven bezoldiging (art. 31, tweede lid, 5 WIB 1992) Helper van zelfstandige Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten ( / ) Forfaitaire beroepskosten Wijze van taxatie Herstel van een tijdelijke inkomstenvermindering (art. 31, tweede lid, 4 en art. 31bis WIB 1992) Gewone vervangingsinkomsten Achterstallen van vervangingsinkomsten Vervangingsinkomsten van de maand december (openbare overheid) Reële kosten bij vervangingsinkomsten Huwelijksquotiënt Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Geen toepassing huwelijksquotiënt Inhoudingen Inhoudingen voor aanvullend pensioen Bedrijfsvoorheffing Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Overuren die recht geven op overwerktoeslag 215 Inhoud 9

4 4.21 Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst Werkbonus Werkhervattingsloon Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen Vak V Pensioenen Belastbare inkomsten Algemeen Pensioenen die betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid Vergoedingen tot herstel van een bestendige inkomstenderving Het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandige Uitkeringen van levensverzekeringen Collectieve (groepsverzekeringscontract en pensioenfondscontract) en individuele pensioentoezeggingen (IPT) met externe financiering Uitkeringen bij het pensioensparen De taks op het langetermijnsparen Algemeen Toepassingsgebied Het bevrijdende karakter van de taks Belastbaar feit Tarief van de anticipatieve heffing en pre-anticipatieve heffing Vak VI Ontvangen onderhouds uitkeringen Algemeen Niet-gekapitaliseerde uitkeringen Gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen Naam en adres van de schuldenaar Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Roerende inkomsten: wat zijn dat? Belastbaar bij wie? Dividenden en intresten Verhoging van de roerende voorheffing op intresten en dividenden én van de afzonderlijke taxatie in de personenbelasting Bijkomende heffing van 4 % op intresten en dividenden (categorie 21 %) boven grensbedrag van ,00 EUR Aangifte van dividenden en intresten Geen aanvullende gemeentebelasting meer op dividenden en intresten Inkomsten uit de verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen (code / en / ) Inkomsten uit lijfrenten of tijdelijke renten (code / en / ) Belastingstelsel inzake auteursrechten en naburige rechten Algemeen Beoogde inkomsten Roerende inkomsten of beroepsinkomsten Kostenforfait Tarief Roerende voorheffing Verplichte aangifte van alle auteursinkomsten Aangifte Aangifte bij een gemeenschappelijke aanslag Uitgewerkte voorbeelden inzake aangifte Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

5 8 Vak VIII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige jaren Onderhoudsuitkeringen Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Onderhoudsuitkeringen en jaar van feitelijke scheiding Regelmatige onderhoudsuitkering en fiscaal co-ouderschap Aangifte Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid die, met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 2012 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn betaald Aanrekening van de aftrekbare bestedingen Algemeen Aanrekening van de aftrekbare bestedingen op de inkomsten van echtgenoten (art. 105 WIB 1992) Vak IX Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel Rubrieken A en B: aftrek enige eigen woning Bestedingen die in aanmerking komen voor de aftrek enige eigen woning Begrenzing van de aftrekbare bestedingen voor aftrek enige eigen woning Vrije verdeling bij echtgenoten In de aangifte te vermelden bedrag en gegevens Rubriek C: andere intresten dan die van aftrek enige eigen woning Gewone intrestaftrek Bijkomende intrestaftrek Belastingvermindering voor groene intresten Rubriek D: kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning Gewone belastingvermindering voor het langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen voor kapitaalaflossingen Rubriek E: premies van individuele levensverzekeringen De premie van een vanaf 1 januari 2005 gesloten levens-verzekering komt in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning als aan de volgende voorwaarden is voldaan (nieuw art. 104, 9 WIB 1992 en nieuw art. 115, 1, 4 en 5 WIB 1992) De premies van een individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen (art. 145/1, 2 en 145/4 WIB 1992) Premies van individuele levensverzekering die in aanmerking komen voor verhoogde belastingvermindering bouwsparen Bijzonder geval: combinatie oude lening met nieuwe lening die in aanmerking komt voor aftrek enige eigen woning (art. 526, 2 en 3 WIB 1992) Algemeen Keuzeplicht Gevolgen als de belastingplichtige kiest voor de aftrek enige eigen woning Gevolgen als de belastingplichtige niet opteert voor de aftrek enige eigen woning Bijzonder geval: combinatie oude lening met nieuwe lening die niet in aanmerking komt voor aftrek enige eigen woning Fiscale korven Oude fiscale korf (oud art. 145/6 WIB 1992) Nieuwe fiscale korf voor aftrek enige eigen woning en bijdragen en betalingen langetermijnsparen Combinatie oud en nieuw stelsel Overzicht van de mogelijke korven en hoe die opgevuld worden Vak X Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering Algemeen Giften Algemeen Voorwaarden voor belastingvermindering 360 Inhoud 11

6 Beperking van de aftrek Aangifte Kosten van kinderopvang Algemeen Voorwaarden van aftrekbaarheid Onverenigbaarheid Beperking van de aftrek Aangifte Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde eigendommen Bezoldigingen van een huisbediende Pensioensparen Principe Voorwaarden Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Aandelen van de vennootschap-werkgeefster Principe Voorwaarden Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Belastbaarheid bij vroegtijdige vervreemding Aangifte Uitgaven betaald aan een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Aangifte Dienstencheques Algemeen Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering Omzetting belastingvermindering dienstencheques in belastingkrediet Aangifte Geregistreerde Winwinleningen Algemeen Voorwaarden Berekening van de belastingvermindering Aangifte Verrekenbaar, terugbetaalbaar maar niet overdraagbaar Vlaamse belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Voorwaarden waaraan de renovatieovereenkomst moet voldoen Voor wie geldt de belastingvermindering? Bedrag van de belastingvermindering Bijzonderheid: overdracht van belastingvermindering Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven Algemeen Voor wie? Wie moet de werken uitvoeren? Werkelijke betaling van de uitgaven Bedrag van de belastingvermindering Overdrachtmogelijkheid voor het deel boven zijn maximumgrens Omzetting van de belastingvermindering in een belastingkrediet Volgorde van aanrekening Aangifte Bewijsstukken Voorbeelden Belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen of nulenergiewoningen Algemeen Voor wie? Wat is een lage-energiewoning, een passiefwoning en een nulenergiewoning? Belastingvermindering 396

7 Aangifte Uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Algemeen Voorwaarden Bedrag van de belastingvermindering Formaliteiten Aangifte Belastingvermindering voor vernieuwing sociale huurwoning Algemeen Voorwaarden Bedrag en periode van toekenning belastingvermindering Formaliteiten Bevriezing van het kadastraal inkomen Aangifte Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging in een particuliere woning Algemeen Welke uitgaven komen in aanmerking? Voor welke woningen? Voor wie geldt de belastingvermindering? Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? Belastingvermindering voor aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen Belastingvermindering voor elektrische voertuigen Algemeen Voorwaarden Voor wie? Bedrag van de vermindering Aangifte Belastingvermindering voor oplaadpunt voor een elektrisch voertuig Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties van de Caisse d investissement de Wallonie Overzichtstabel Vak XI Voorafbetalingen Algemeen Voorafbetalingen per echtgenoot Aangifte Belastingvermeerdering Toepassingsgebied Berekening van de belastingvermeerdering Bestemming van het teveel aan voorafbetalingen Bonificatie Toepassingsgebied Berekening van de bonificatie Geen discriminatie tussen bedrijfsvoorheffing en voorafbetaling Vak XII Verrekenbare woonstaatheffing Doel van de Europese Spaarrichtlijn Toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn Geviseerde rente-inkomsten Informatie-uitwisseling Woonstaatheffing Schuldenaar van de woonstaatheffing Tarief van de woonstaatheffing Belastbare grondslag voor de woonstaatheffing Gevolgen voor de Belgische belegger 420 Inhoud 13

8 13 Vak XIII Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland Rekeningen in het buitenland Individuele levensverzekeringen in het buitenland 423 DEEL 2 VAN DE AANGIFTE Vak XIV Beroep en ondernemingsnummer Beroep uitgeoefend in Ondernemingsnummer Vak XV Diverse inkomsten Algemeen Diverse inkomsten van roerende aard Inkomsten met roerende voorheffing Inkomsten zonder roerende voorheffing Andere diverse inkomsten Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties (art. 90, 1 WIB 1992) Prijzen, subsidies, renten of pensioenen aan geleerden, schrijvers en kunstenaars Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten het normaal beheer van een privévermogen Meerwaarden op belangrijke deelnemingen Vak XVI Bezoldigingen van bedrijfs leiders Bedoelde personen Eerste categorie: de mandatarissen Tweede categorie: de zelfstandige directeurs en interne consultants Attractiebeginsel Wat houdt het attractiebeginsel in? Wettelijke uitzonderingen op het attractiebeginsel Uitzonderingen uit de rechtspraak en commentaar Belastbare bezoldiging Tijdstip van belastbaarheid Indeling Eigenlijke bezoldiging Voordelen van alle aard Huurherkwalificatie Vergoedingen verkregen op grond van of bij het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (of loonbonus ) Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen Vroeger verworven bezoldigingen die na het stopzetten van de beroepswerkzaamheid zijn verkregen Vestigingspremie van het impulsfonds voor huisartsengeneeskunde Sociale lasten Beroepskosten Werkelijke beroepskosten Kostenforfait Inhoudingen Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband Werkbonus Ingehouden roerende voorheffing op auteursinkomen

9 17 Vak XVII Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen Toepassingsgebied: wie geniet winsten? Belastbare tijdstip van winsten Berekening belastbare nettowinst De eigenlijke exploitatiewinst (code / ) Bedrijfseconomische brutowinst De andere winstbestanddelen Vaststelling van de exploitatiewinst (code /2600) Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt Financiële opbrengsten (code / ) Principe Wanneer worden roerende goederen en kapitalen gebruikt voor de uitoefening van de brutowinst? Belastbaar roerend inkomen Tijdstip van belastbaarheid Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) (code / en / ) Activa die voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Indeling van de meerwaarden De niet-uitgedrukte en niet-verwezenlijkte meerwaarden Uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Compensatievergoedingen (code / , / en / ) Bedoelde vergoedingen Belastbaar regime van de compensatievergoedingen Aangifte Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Bedoelde vergoedingen Vergoedingen wegens tijdelijke winstderving versus compensatievergoedingen Belastbaar regime van de vergoedingen tot tijdelijke winstderving Vrijstelling Aangifte Beroepskosten (code / , code / en code / ) Algemeen principe: art. 49 WIB Kosten van onroerende goederen Intresten van leningen Bezoldigingen van personeelsleden Voorziening voor vakantiegeld Commissies, erelonen, vergoedingen en voordelen betaald aan derden Afschrijvingen van investeringen Persoonlijke sociale bijdragen VAPZ-bijdragen Verzekeringspremies Bijdragen voor een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid Premies van collectieve verzekeringen Belastingen Geldboeten Kledingkosten Restaurantkosten Receptiekosten Onthaal- en opendeurkosten Kosten van huwelijksfeest of huwelijksreceptie Kosten van relatiegeschenken Sponsoring Kosten met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen 592 Inhoud 15

10 Kosten die op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Sociale voordelen Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques Betalingen gedaan aan een belastingplichtige gevestigd in een belastingparadijs Autokosten Lidgelden van een beroepsvereniging Lidgelden van serviceclubs en golfclubs Seminarie- en opleidingskosten Bijdragen voor kinderopvang Lectuur Kosten voor 120 % aftrekbaar Overige beroepskosten Kosten van vervreemding van activa (code / ) Bezoldiging meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (code / ) Andere beroepskosten (code / ) Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten (code / ) Algemeen Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijstelling van opbrengsten ingevolge gerechtelijk reorganisatieplan of minnelijk akkoord (code / ) Economische vrijstellingen (code / , / , / en / ) Algemeen Vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer en integrale kwaliteitszorg Vrijstelling voor ander bijkomend personeel Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs Investeringsaftrek Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (art. 86 WIB 1992) (code / ) Toepassingsgebied Voorwaarden Fiscale gevolgen van toekenning meewerkinkomen Beroepsverliezen Principe Beroepsverliezen van het belastbare tijdperk Beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken Beroepsverliezen van de andere echtgenoot Huwelijksquotiënt Principe Slechts een van beide echtgenoten heeft beroepsinkomsten Beide echtgenoten hebben beroepsinkomsten Inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep Winsten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Belastingkrediet Vak XVIII Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Toepassingsgebied Belastbaar tijdstip Berekening belastbare nettobaten Ontvangsten (code / ) Ontvangsten sportbeoefenaar (code / ) Ontvangsten opleider, trainer, begeleider (code / ) Achterstallige erelonen (code / ) Definiëring Tarief Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (code / )

11 18.9 Meerwaarden (code / en / ) Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Vergoedingen en premies (code / , / en / ) Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving Sociale bijdragen (code / ) Beroepskosten Werkelijke beroepskosten (codes / , / en / ) Kostenforfait Economische vrijstellingen (code / , / en / ) Toekenning aan de meewerkende echtgenoot (code / ) Beroepsverliezen Huwelijksquotiënt Inkomsten verkregen in bijberoep (code / ) Baten uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting (code / ) Vak XIX Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid Roerende voorheffing (code / ) Ingehouden bijkomende heffing op roerende inkomsten (code / ) Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (code / ) Bedrijfsvoorheffing (code / ) Belastingkrediet Principe Eigen middelen Aangroei van de eigen middelen Verrekening Formaliteiten Aangifte Vak XX Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners Algemeen Wie geniet de bezoldiging? Voordelen volledig sociaal statuut Jaar van de overgang Komen niet in aanmerking voor dit vak Voorwaarden en beperkingen Fiscale gevolgen van toekenning bezoldiging meewerkinkomen Bij de geholpen echtgenoot Bij de meewerkende echtgenoot Tarief Aangifte Vak XXI Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Algemeen Stopzettingsmeerwaarden Principe Moment van belastbaarheid van stopzettingsmeerwaarden Belastbaar bedrag van de stopzettingsmeerwaarde Belastbaar regime van de stopzettingsmeerwaarden Voortzettingsstelsel Inbreng in een vennootschap Inbreng in een landbouwvennootschap Aangifte Voorheen afgetrokken kosten van vervreemding Premies en vergoedingen Winst en baten verkregen of vastgesteld na de stopzetting Principe Belastbaar tijdstip 695 Inhoud 17

12 Belastbaar regime Aangifte Vergoedingen van alle aard die na de stopzetting zijn verkregen Principe Belastbaar tijdstip Belastbaar regime Aangifte Beroepskosten gedaan of gedragen na de stopzetting (code / en / ) Principe Kosten van vervreemding van activa (code / ) Andere beroepskosten (code / ) Gezamenlijk belastbare stopzettingsmeerwaarden uit een nieuwe zelfstandige activiteit na werkhervatting Vak XXII Eerste vestiging als zelf standige Principe Toepassingsgebied Datum van de eerste vestiging Aangifte

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 19 I. Belastbaar in de personenbelasting... 19 II. Buitenlandse kaderleden... 21 A. Brutotoekenning... 21 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1 GLF_YI_13001.book Page VII Tuesday, March 26, 2013 3:49 PM Voorwoord DEEL 1. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners Hoofdstuk 1. Algemeen 1 I. Het begrip Rijksinwoner 1 II. Begrip fiscale

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33

Inhoud. Inhoud...5. Voorwoord...27. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Algemene inleiding. Begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Voorwoord...27 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2011...29 Algemene inleiding. Begrippen...33 1. Eénjarigheid van de PB...34 2. Territorialiteit

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 25 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 18 I. Belastbaar in de personenbelasting... 18 II. Buitenlandse kaderleden... 20 A. Brutotoekenning... 20 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen...

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29. Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29. Algemene inleiding Begrippen... Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...29 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2014...29 Algemene inleiding Begrippen...31 1. Eénjarigheid van de PB...32 2. Territorialiteit van de

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33

INHOUDSOPGAVE DEEL I... 33 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 INHOUDSOPGAVE... 7 INLEIDENDE VOORBESCHOUWINGEN... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2012... 21 Contactcenter van FOD Financiën... 21 Overzicht van het formulier aanslagjaar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31

Inhoud. Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen 31 Jaarlijkse indexering: aanslagjaar 2015 31 Algemene inleiding Begrippen 33 1. Eenjarigheid van de PB 34 2. Territorialiteit van de PB 35 2.1. Wie is

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29

HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 29 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 21 I. Belastbaar in de personenbelasting... 21 II. Buitenlandse kaderleden... 23 A. Brutotoekenning... 23 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 37 DEEL 2 Aan de personenbelasting onderworpen personen 43 DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten 57 DEEL 4 Onroerende inkomsten onroerende voorheffing 97 DEEL

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

* Gehuwd dus code aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar en één van 1 jaar) dus in code vermelden : 2

* Gehuwd dus code aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar en één van 1 jaar) dus in code vermelden : 2 Oplossingen globale oefeningen pag. 617-624 Globale oefening 1 pag. 617-618 Vak II : Persoonlijke gegevens * Gehuwd dus code 1002-65 aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie