Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33"

Transcriptie

1 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie Personeel toepassingsgebied Onderworpen personen Rechtspersoonlijkheid Exploitatie van een onderneming Exploitatie van een onderneming Verrichtingen van winstgevende aard Fiscaal domicilie in België Niet onderworpen personen Onvoorwaardelijk uitgesloten personen (artikel 180 W.I.B.) Vzw s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven Bedoelde rechtspersonen De bevoorrechte activiteiten (artikel 181 W.I.B.) De bevoorrechte verrichtingen (artikel 182 W.I.B.) Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen Beleggen van fondsen Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handelsof landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd Bloemlezing uit de rechtspraak Onderwerping aan vennootschapsbelasting Bergen, 6 december 1979, Bull.Bel., 603, Gent, 24 februari 1984, F.J.F., 84/ Luik, 14 april 1995, F.J.F., 96/64; Fiscoloog, 535, p Bergen, 17 mei 1996, F.J.F., 96/20; Fiscoloog, 570, p Bergen, 30 mei 1997, F.J.F., 97/224; Fiscoloog, 618, p Antwerpen, 9 juni 1998, F.J.F., 98/250; T.R.V., 1999, p. 38, met noot VANCROMBRUGGE S Luik, 20 september 2000, Fiscoloog, 773, p Rb. Antwerpen, 7 maart 2001, Fiscoloog, 796, p Rb. Leuven, 5 september 2003, Fiscale Actualiteit, 2004, 4, p Antwerpen, 25 november 2003, Fiscoloog, 2004, 921, p Rb. Hasselt, 8 december 2004, Fiscoloog, 2005, 970, p Cass., 29 april 2005, Fiscoloog, 2005, 999, p. 11; T.R.V., 2005, 387, met noot DESCHRIJVER D.; verbreking van Antwerpen, 10 juni 2003, F.J.F., 2004/112, Fiscoloog, 2004, 956, p Luik, 2 november 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Brugge, 20 december 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9...58

2 6 INHOUD Gent, 23 januari 2007, T.R.V., 2008, p. 66, met noot DESCHRIJVER D.; De Fiscale Koerier, 2007/378; Fiscoloog, 2007, 1080, p Gent, 19 juni 2007, Fiscoloog, 2007, 1091, p Gent, 24 maart 2009, Fiscoloog, 2009, 1178, p Antwerpen, 1 april 2009, Onderwerping aan de rechtspersonenbelasting Luik, 15 oktober 1986, A.F.T.,1987, 140; F.J.F., 87/ Antwerpen, 25 november 1991, F.J.F., 92/ Brussel, 14 februari 1992, Fiscale Koerier, 1992/ Antwerpen, 9 januari 1995, F.J.F., 95/86; Fiscale Koerier, 95/ Luik, 13 maart 1996, F.J.F., 96/148; Fiscale Koerier, 96/ Brussel, 15 januari 1998, A.F.T., 8/98, p. 301 met noot van Inge VERSCHOOT Gent, 22 oktober 1998, A.F.T., 6-7, juni-juli 1999, p. 260, met noot VANDERVELDEN N Brussel, 23 november 2000, Fiscoloog, 857, p. 10; F.J.F., 2001/ Gent, 10 september 2002, Fiscoloog, 869, p Rb. Luik, 13 november 2002, F.J.F., 2005/129; Fiscoloog, 2006, 1011, p. 13; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Luik, 1 april 2004, F.J.F., 2005/98; Fiscoloog, 2006, 1011, p. 13; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Luik, 19 april 2004, F.J.F., 2005/ Gent, 6 oktober 2004, Fiscoloog, 2004, 959, p Rb. Bergen, 30 juni 2005, Fiscoloog, 2005, 995, p Rb. Brugge, 20 december 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Brussel, 21 juni 2006, T.R.V., 2008, p. 69, met noot DE MEYERE L.; F.JF., 2007/165; Fiscale Koerier, 2006/648, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9; Fiscoloog, 2006, 1050, p. 11, A.F.T., december 2006, p. 33 (vonnis a quo: Rb. Leuven, 28 november 2003, T.F.R., 2004/27, Fiscoloog, 2004, 935 p. 6) Fiscale eenheid Intra-Europese vennootschap Materieel toepassingsgebied Algemene principes voor de vaststelling van de winst Verwijzing naar de personenbelasting Professionalisatie Annaliteitsbeginsel Algemeen Duur van het boekjaar Voorwaardelijke rechten - eigendomsvoorbehoud Retroactiviteitsclausules Uitzonderingen Primauteit van het boekhoudrecht Eenheid van bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening bindende kracht van de jaarrekening...71

3 INHOUD IAS/IFRS - normen Technische bepaling van de belastbare winst Het winstbegrip in de personenbelasting Winst uit de eigenlijke exploitatie Meerwaarden Verdoken reserves De netto-actief benadering De dynamische benadering Bijzondere systemen tot vaststelling van de belastbare winst...80 VAK I. Reserves A. Belastbare gereserveerde winst...85 Inleidende beschouwingen Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies Gestort kapitaal Het maatschappelijk kapitaal Algemeen Aandelenruil Inbreng van een bedrijfsafdeling Inbreng Belgische inrichting buitenlandse vennootschap Grensoverschrijdende reorganisatieverrichtingen Omzetting vzw in vennootschap met sociaal oogmerk Netto actief verzekeringsonderneming De uitgiftepremie Algemeen Toegestaan kapitaal Coöperatieve vennootschap Winstbewijzen Belaste reserves in kapitaal en belaste uitgiftepremies Belastingvrije reserves in kapitaal Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst of verlies Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Onzichtbare reserves Begripsomschrijving Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Algemeen Investering of kost? Nuttigheid Economische eenheid Duurzaamheid Materialiteitsgrens

4 8 INHOUD Enkele toepassingsgevallen Financiële vaste activa Begrip Belang Onderscheid met geldbeleggingen Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen van het actief Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen van het passief Waarderingsregels Algemene principes Aanschaffingswaarde Algemeen Aanschaffingsprijs Vervaardigingsprijs Inbrengwaarde Kosteloze verkrijging (algemeen) Verkrijging om niet Met verkrijging om niet gelijkgestelde handelingen Gedeeltelijke verkrijging om niet Verwante ondernemingen Kritiek Fiscale gevolgen Kosteloze verkrijging (van opstallen) Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Verkrijging tegen te hoge waarde (de overprijs) Opsplitsing grond / gebouw Activa met identieke technische of juridische kenmerken Ijzeren voorraad Vreemde valuta Vruchtgebruik Economische waarde Forfaitaire waarde Periodieke vergoeding Gevolgen overwaardering vruchtgebruik Aanschaffing tegen lijfrente Waarde in het economisch verkeer Belastbare waardeverminderingen Principe Toepassingen Waardeverminderingen op materiële vaste activa Algemeen...157

5 INHOUD Vervuilde terreinen Aankoopkosten (grond) Waardeverminderingen op financiële vaste activa en andere geldbeleggingen Financiële vaste activa Reconstitutiemeerwaarden Geldbeleggingen Waardeverminderingen op voorraden Waardeverminderingen op vorderingen Overdreven afschrijvingen Principe Fiscale verwerking van de niet aanvaardbare afschrijvingen Verworpen uitgave Afschrijvingsexcedenten - onzichtbare reserve Onderscheid en belang Afschrijvingsystemen Lineaire methode Degressieve methode Andere fiscaal toegelaten methodes Andere methodes Afschrijvingsduur Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Wettelijke bepalingen Administratief standpunt Rechtspraak Onroerende Goederen Installaties, machines en uitrusting Vakliteratuur Platencollectie Meubilair Rollend materieel Bijkomende kosten Algemeen Aanslagjaar Aanslagjaar 2005 en volgende Begin afschrijvingsduur Algemeen Aanslagjaar Aanslagjaar 2005 en volgende Einde afschrijvingsduur Motivering bericht van wijziging Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen en terugname van afschrijvingen Taxatie - Aanpassing van de boekhouding - Detaxatie Inhalen van afschrijvingstekorten Bijzondere attentiepunten...214

6 10 INHOUD Vruchtgebruik Blote eigendom Erfpacht Recht van opstal Kosten aan gehuurde gebouwen Toepassingen Software Toepassing artikel 63 W.I.B Toepassing artikel 64 W.I.B Herschatting grondwaarde Wijziging afschrijvingspercentage Aanpassen boekhouding Activa in kosten Aankoopkosten personenwagen Toepassing artikel 65 W.I.B Andere onderschattingen van activa en overschattingen van passiva Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden Bestellingen in uitvoering Winstuitdrukking volgens de voortschrijding van de werken Winstuitdrukking na afwerking van de werken Vorderingen op ten hoogste één jaar Algemeen Vorderingen (maandelijks lastenpercentage) Omzetverhoging Privé uitgaven en voordelen van alle aard van bedrijfsleiders en werknemers Door te rekenen kosten Geldbeleggingen en liquide middelen Algemeen Vastrentende effecten Inschrijvingsrechten en warrants Opties Overlopende rekeningen van het actief Over te dragen kosten Toe te rekenen opbrengsten Schulden Algemeen Niet ingekohierde lokale taksen Voorziening voor vakantiegeld Waarborg op verpakkingen Kwijtschelding van schulden Derdenrekening Overlopende rekeningen van het passief Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen (code 006) Bedoelde meerwaarden Reconstitutiemeerwaarden Niet bedoelde meerwaarden Uitgedrukte, niet gerealiseerde meerwaarden Meerwaarden gerealiseerd in het kader van een belastingvrije reorganisatie...266

7 INHOUD Verrichtingen tot en met 11 januari Verrichtingen vanaf 12 januari Meerwaarden vastgesteld naar aanleiding van de lening van aandelen Voorwaarde Bedrag van de meerwaarde Verkoopkosten Tot en met aanslagjaar Vanaf aanslagjaar Disconto Wisselkoersverschillen Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken (Code 008) Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen (Code 014) Vrijgestelde bedragen met ingang van aanslagjaar Vrijgestelde bedragen met ingang van aanslagjaar Boekhoudkundige verwerking Andere (Code 007) Formele kapitaalvermindering Terugbetaling van belastingen Meerwaarde personenwagens Neerwaartse correctie (artikel 185, 2 W.I.B.) Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves VAK I. Reserves B. Vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorwaarden voor belastingvrijstelling Materiële voorwaarden Formele voorwaarden Kwantitatieve beperking Latere bestemming van de geboekte waardeverminderingen op vorderingen Definitieve verliezen op vorderingen Fiscale kwalificatie Bewijs Faillissement Andere Uitbreidingen Btw Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen en faillissementwet WCO Juridische analyse Fiscale relevantie Het faillissement Juridische analyse Fiscale relevantie Voorbeeld Gegevens Boekhoudkundige verwerking...301

8 12 INHOUD Fiscale verwerking Vennootschapsbelasting Aangifte vennootschapsbelasting Formulier Btw Voorzieningen voor risico's en kosten Voorwaarden Materiële voorwaarden Formele voorwaarden Casuïstiek Aansprakelijkheid Professionele aansprakelijkheid Algemeen Tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers Productaansprakelijkheid Algemeen Waarborg en garantieverplichtingen Hangende geschillen Personeel Brugpensioen - Pensioen Ontslag Brugpensioen Pensioenen Overlijdensdekking Andere Herstelling Verhuiskosten Beurs- en foirekosten Registratierechten (beroepsverkoper) Bodemsanering Termijncontracten Interesten Bonus personeel Verhuurgarantie Recupelbijdrage Kalversterfte Latere bestemming van de geboekte voorzieningen voor risico's en kosten Uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden Meerwaarde op aandelen verkregen of vastgesteld naar aanleiding van een fusie, splitsing of omzetting van vennootschappen Meerwaarde bij inbreng van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen Meerwaarden (oud stelsel) De vóór 1 januari 1990 vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden Gedwongen meerwaarden Niet monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden...326

9 INHOUD Het niet monetaire gedeelte van de tot en met het aanslagjaar 1991 vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op bepaalde aandelen Meerwaarden ten gevolge van devaluatie Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden De meerwaarden Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Sale and lease back Aard van de activa Bedrag van de meerwaarde De herbelegging De herbeleggingstermijn Gespreide belasting Formaliteiten Boekhoudkundige verwerking Toepassing Gegevens Berekening van de meerwaarde Journaalposten boekjaar 31/12/N Berekening van de terug te nemen gespreid te belasten meerwaarde Boeking terugname Verwerking in aangifte vennootschapsbelasting Evaluatie Meerwaarden op overheidseffecten Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Gedwongen versus vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Bedrag van de meerwaarde Herbelegging Andere voorwaarden Meerwaarden binnenschepen Binnenschepen Gedwongen versus vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Bedrag van de meerwaarde Herbelegging Andere voorwaarden meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve Bedrag Beperkingen Absolute beperking Belaste reserves Voorbeeld Voorwaarden KMO Onaantastbaarheidsvoorwaarde Investeringsverplichting Formele voorwaarde...364

10 14 INHOUD Geen cumul met aftrek voor risicokapitaal Tax - Shelter erkende audiovisuele werken Vrijstelling Belastbaar tijdperk vrijstelling Begrenzing Voorwaarden De raamovereenkomst In aanmerking komend werk Productievennootschap Andere Definitieve vrijstelling Boekhoudkundige aspecten Rechten en verplichtingen uit de raamovereenkomst Onaantastbaarheidsvoorwaarde Evaluatie Andere vrijgestelde bestanddelen Kosten van collectief vervoer Gemeenschappelijk woon-werkverkeer Bedoelde voertuigen Bedoelde kosten Meer- en minderwaarden Onaantastbaarheidsvoorwaarde Kosten van beveiliging Bedoelde vrijstelling Bedoelde vennootschappen Onaantastbaarheidsvoorwaarde Kosten fietsgebruik voor woon-werkverkeer Personenwagens met een CO 2 -uitstoot van 0 gram Kapitaalsubsidies Vrijstellingen voor specifieke sectoren Vrijgestelde reserves die thans niet meer aangelegd kunnen worden Voorziening voor sociaal passief Investeringsreserve Fiscaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde Winsten besteed aan de afkoop van FIV-aandelen Vrijgestelde reserves van innovatievennootschappen VAK II. Verworpen uitgaven Beroepskosten: Algemene voorwaarden Gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk Belastbaar tijdperk Betaald Gedragen Zekere en vaststaande schuld En of Of Toepassingen Vooruitbetaalde kosten...392

11 INHOUD Bezoldiging bestuurder Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Belastbare inkomsten Intentioneel element? Algemeen Schadevergoeding Noodzakelijk voor de beroepswerkzaamheid De beroepswerkzaamheid Begrip Van de belastingplichtige Toepassing: gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed Aard van de band Bewijs van de band Rechtspraak Voorafgaande beslissingen Verantwoording van de echtheid en het bedrag Verworpen uitgaven Niet aftrekbare belastingen (Code 029) Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (code 028) Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (Code 030) Algemeen Verkeersboeten Btw-boeten Belastingadministratieve geldboeten inzake registratierechten Sociale boetes E.E.G. boetes wegens kartelvorming Boete eurovignet Belastingverhoging beurstaks Boete of bijdrage laattijdige neerlegging jaarrekening Jaarrekeningen afgesloten vanaf 31 december 2002, doch vóór 1 oktober Jaarrekeningen afgesloten vanaf 1 oktober Boete emissierechten Enkel strafrechtelijke geldboeten en geldboeten met betrekking tot de niet aftrekbare inkomstenbelastingen? Niet aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen (Code 031) Het Belgisch pensioenstelsel De eerste peiler: het wettelijk pensioen De tweede peiler: het bovenwettelijk bedrijfspensioen De Wet op de aanvullende pensioenen Technieken De derde peiler: het individueel bovenwettelijk pensioen Andere dekkingen Bedoelde kosten Aftrekbare kosten Pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen Werkgeversbijdragen en -premies...447

12 16 INHOUD Premies bedrijfsleidersverzekeringen Voorwaarden Beperkingen Toezeggingen bij overlijden Toezeggingen bij pensionering Toezeggingen bij arbeidsongeschiktheid Cafetariaplannen en solidariteitstoezeggingen Algemene voorwaarden inzake beroepskosten Formele verplichtingen Gegevensbank Opbouw aanvullende pensioenen Toepassing Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen (Code 032) Algemeen Bedoelde voertuigen Niet bedoelde voertuigen Aan de aftrekbeperking onderworpen kosten Niet aan de aftrekbeperking onderworpen kosten Aftrekbeperking Vroegere regeling Nieuwe regeling Principe Cijfermatige uitwerking Praktisch Bijzondere gevallen Aan derden terugbetaalde kosten Terugbetaling van de kosten woon - werkverkeer Aan derden aangerekende verplaatsingskosten en kilometervergoedingen Voordelen van alle aard Vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen Directiewagens Parking cliënteel en personeel Buitenland Niet aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken (Code 033) Principe Receptiekosten Relatiegeschenken Uitzondering op basis van de wet Andere uitzonderingen Bepaalde receptiekosten Culturele en sportieve manifestaties Sociale voordelen Niet aftrekbare restaurantkosten (Code 025) Algemeen Uitzondering op basis van de wet Andere uitzonderingen Buitenlandse restaurantkosten Restaurantkosten van buitenlandse klanten...491

13 INHOUD Seminaries en studiedagen Vergoeding voor dienstreizen Sociale voordelen Doorgerekende kosten Kosten voor niet-specifieke beroepskledij (Code 034) Overdreven interesten (Code 035) Algemeen Overdreven interesten Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen (Code 036) Abnormale of goedgunstige voordelen (Code 037) Materieel toepassingsgebied Principe Uitzondering Personeel toepassingsgebied Bedrag Taxatiestelsel Enige casuïstiek Renteloze leningen Afstand van schuldvordering Overdracht van activa tegen een te lage waarde Aankoop van activa tegen een te hoge waarde Verrekenprijzen Verzaken aan een aankoopoptie Schadevergoeding Samenhang met andere wettelijke bepalingen Artikel 54 W.I.B Artikel 49 W.I.B Artikel 185, 2 W.I.B Artikel 207 W.I.B Sociale voordelen (Code 038) Begrip Principe Aftrekbare sociale voordelen Anciënniteitspremies Huwelijkspremies Verstrekken van sociale maaltijden in een bedrijfsrestaurant Maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques Vrijgesteld sociaal voordeel Maaltijdcheques Sport- en cultuurcheques Eco-cheques Aftrekbaarheid als beroepskost Personeelskortingen PC Privé Kinderopvang Hospitalisatieverzekering In hoofde van de werknemers en bedrijfsleiders Wet op de aanvullende pensioenen...538

14 18 INHOUD Toestand tot voor de WAP In hoofde van de werkgever Wet op de aanvullende pensioenen Toestand tot voor de WAP Terbeschikkingstelling fiets Liberaliteiten (Code 039) Algemeen Vereiste van een kost Bijzondere toepassing: bestuurs- en beheersvergoedingen Bestuurdersbezoldigingen betaald aan een vennootschap Tantièmes behoren niet tot de belastbare basis Bezoldigingen van bestuurders zijn onvoorwaardelijk beroepskosten Bezoldigingen van bestuurders zijn beroepskosten onder de algemene voorwaarden van artikel 49 W.I.B Overdreven bezoldigingen van bestuurders vormen abnormale of goedgunstige voordelen Conclusie: een vijfde denkpiste? Managementfees Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen (Code 040) Principe Bedrag van de minderwaarde Uitzondering Gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen Tijdstip Andere verrichtingen dan ontbinding en faillissement Verlies aan gestort kapitaal Voorbeeld Waardeverminderingen of minderwaarden op eigen aandelen Terugname van waardeverminderingen Terugnemingen van vroegere vrijstellingen (Code 041) Werknemersparticipatie (Code 043) Vergoeding ontbrekende coupon (Code 026) Kosten tax shelter audiovisuele werken (Code 027) Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies (Code 024) Andere (Code 042) Kosten van jacht, visvangst, pleziervaartuigen en lusthuizen Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Restorno s in coöperatieve verbruiksverenigingen De jaarlijkse taks op winstdeelnemingen De bijzondere taks op kasbons De uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen Omkoping Betalingen naar belastingparadijzen VAK III. Uitgekeerde dividenden...577

15 INHOUD Gewone dividenden (Code 050) Voordelen van aandelen Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Algemeen Speciale gevallen Reële kapitaalvermindering onmiddellijk gevolgd door een formele kapitaalverhoging Kapitaalverhoging onmiddellijk gevolgd door een reële kapitaalvermindering Behandeling in hoofde van de aandeelhouder onderworpen aan de vennootschapsbelasting Terugbetaling van uitgiftepremies en van bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven Liquidatie- en inkoopboni Geherkwalificeerde interesten Materieel toepassingsgebied Voorschotten Begripsomschrijving De rekening courant De openstaande koopprijs Marktrente Begrenzing Personeel toepassingsgebied Temporeel toepassingsgebied Roerende voorheffing Algemeen Schuldenaar Vrijstellingen Vrijstelling voor dividenden toegekend door de dochtervennootschap aan de moedervennootschap Voorwaarden vrijstelling Vennootschapsvorm Minimumparticipatie Permanentievoorwaarde Attest Anti-rechtsmisbruikbepaling Belang van de vrijstelling Vrijstelling in geval van opneming van gereserveerde winst Vrijstelling of vermindering op basis van internationale verdragen Andere vrijstellingen Tarief Principe V.V.P.R. - aandelen Belastbaar bedrag Het "bruto dividend", wanneer de roerende voorheffing volledig wordt ingehouden

16 20 INHOUD Het "netto dividend", wanneer de roerende voorheffing volledig door de vennootschap wordt gedragen Het "semi bruto dividend", wanneer de roerende voorheffing gedeeltelijk wordt ingehouden en gedeeltelijk door de vennootschap wordt gedragen Van roerende voorheffing vrijgestelde dividenden Ten onrechte niet ingehouden roerende voorheffing Verkrijging van eigen aandelen (Code 051) Bedoelde dividenden Algemeen Verkrijging onder de voorwaarden van het vennootschapsrecht Vennootschapsrechtelijke bepalingen De verkrijging Tijdens het bezit van de eigen aandelen Vervreemding Boekhoudkundige aspecten Verkrijging Waardevermindering Vervreemding Vermindering van het fiscaal kapitaal Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Algemeen Richtlijnen fiscale ambtenaren Beoordeling Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Kritische analyse van de maatregel Tijdstip van opeisbaarheid Bedrag van het dividend Verrekening RV Vrijstelling RV Uitzonderingen Belastingvrije reorganisatie Beursgenoteerde aandelen Erkende coöperatieve vennootschappen Voorbeeld Gegevens Fiscale samenstelling van het kapitaal Inkoop eigen aandelen Kapitaalvermindering Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot (Code 052) Bedoelde dividenden Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Uitzondering...643

17 INHOUD Kritische analyse van de maatregel Verdeling van maatschappelijk vermogen (Code 053) Algemeen Vennootschapsrechtelijke regels Fiscale regels Bedoelde dividenden Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Kritische analyse van de maatregel Herkwalificatie Simulatie Antirechtsmisbruikbepaling VAK IV. Uiteenzetting van de winst Principe Aftrekbeperking artikel 207, lid 2, W.I.B Principe Aftrekverbod op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Ratio legis Het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van abnormale of goedgunstige voordelen vermeld in artikel 79 W.I.B Geen compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk Verhouding met artikel 185, 2 W.I.B Opsplitsing fiscaal resultaat Belgisch resultaat versus buitenlands resultaat Bij verdrag vrijgesteld resultaat Doelstelling van dubbelbelastingverdragen Ondernemingswinst Onroerend inkomen Vaststelling van het buitenlands resultaat Algemeen Correcties van het nettoboekresultaat Aanrekening van verliezen Verplichte aanrekeningswijze Velasquez doctrine Impact van het Europees recht Vermijden van dubbele verliescompensatie ( recapture ) Invullen van de aangifte Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Bedoelde giften Voorwaarden Fiscaaltechnische verwerking Vrijstelling aanvullend personeel voor bepaalde doeleinden...682

18 22 INHOUD Algemeen Formaliteiten Nominatieve opgave Attesten Vrijstelling bijkomend personeel KMO Vrijstellingsvoorwaarden Minder dan 11 werknemers Bijkomende tewerkstelling in België Per in België bijkomende personeelseenheid met laag loon Berekening van het gemiddeld personeelsbestand Principe Niet in aanmerking komende personen Berekening van de gepresteerde arbeidsdagen per personeelslid Berekening van het gemiddeld dag- of uurloon Gepresteerde arbeidsdagen van personeelsleden met een laag loon Berekening van het gemiddeld personeelsbestand Berekening van het aantal personeelseenheden waarvoor de vrijstelling kan bekomen worden Algemeen Totale personeelsaangroei Aangroei van de personeelsleden met een laag loon Nieuwe ondernemingen Berekening van het aantal personeelseenheden waarvoor vrijstelling kan bekomen worden Bedrag en duur van de vrijstelling Aanrekening van de vrijstelling Behoud van de vrijstelling Vermindering van het personeelsbestand Bijzondere gevallen Helpende gezinsleden van zelfstandigen Erkende leerlingen Overname van het personeel van ondernemingen in faling Belastingvrije verrichtingen als bedoeld in de art. 46 en 211 W.I.B Uitzendkrachten Formaliteiten Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs Andere niet-belastbare bestanddelen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvesting Meerwaarden op bepaalde openbare effecten Algemeen Bedoelde meerwaarden Herbelegging Gespreide taxatie Formaliteiten Aftrekbeperkingen...699

19 INHOUD Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten Inleiding Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Aftrek Octrooien Een octrooi Ontwikkeling of verbetering in een onderzoekscentrum Octrooi-inkomsten Begrip Vergoedingen voor licenties Vergoedingen begrepen in verkoopprijs Verminderingen At arm s length - correcties Meerdere octrooien voor één product Formele voorwaarde Temporeel toepassingsgebied Aftrek voor risicokapitaal Personeel toepassingsgebied Het begrip risicokapitaal Schematische voorstelling De verschillende bestanddelen van het risicokapitaal Het eigen vermogen Aandelen Activa die in het buitenland belastbare inkomsten genereren Antimisbruikbepalingen Op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Beleggingen Onroerende goederen waarover bepaalde bedrijfsleiders het gebruik hebben Herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Voorraadactualisering erkende diamanthandelaars Tijdstip beoordeling Uitgangspunt Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk Activa minus passiva buitenlandse vaste inrichting Andere bestanddelen Het tarief Algemeen Kleine vennootschappen Korte of lange belastbare tijdperken Aftrek Berekening Techniek Overdracht Voorwaarden...751

20 24 INHOUD Niet uitkering Formulier Geen cumul met vrijgestelde investeringsreserve Optimalisatie Inbreng buitenlandse activa Inbreng schuldenvorderingen Gespreide taxatie van meerwaarden Overdracht van de aandelen Aanvalspistes tegen misbruiken? Inwerkingtreding Evaluatie Algemeen Is het doel bereikt? Aandelen in handen van natuurlijke personen Aandelen in handen van een vennootschap Andere Vorige verliezen Investeringsaftrek In aanmerking komende investeringen Algemeen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe materiële of immateriële vaste activa Belgische inrichtingsvereiste Investeringen van het boekjaar Uitgesloten investeringen Algemeen Niet uitsluitend voor beroepsdoeleinden Afstaan van het gebruik door middel van leasing, opstal en erfpacht Overdracht van het recht van gebruik anders dan door middel van leasing, opstal en erfpacht Vaste activa die niet afschrijfbaar zijn of vaste activa waarvan de afschrijvingen gespreid zijn over minder dan 3 belastbare tijdperken Personenauto s en auto s voor dubbel gebruik Bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten Soorten investeringsaftrek De eenmalige investeringsaftrek De gewone eenmalige investeringsaftrek Tot en met aanslagjaar Met ingang van aanslagjaar De verhoogde eenmalige investeringsaftrek Investeringen in octrooien Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem die wordt geïnstalleerd in de rookkamer van een horeca-inrichting Oplaadstations voor elektrische voertuigen...784

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud. Inhoud...5. Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen 34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2.

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31

Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Inhoud Toepassingsgebied en inleidende begrippen...31 Verantwoording en bibliografie...32 1. Personeel toepassingsgebied...34 1.1. Onderworpen personen...34 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...34 1.1.2. Exploitatie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Inhoud TOEPASSINGSGEBIED EN INLEIDENDE BEGRIPPEN 37

Inhoud TOEPASSINGSGEBIED EN INLEIDENDE BEGRIPPEN 37 Inhoud TOEPASSINGSGEBIED EN INLEIDENDE BEGRIPPEN 37 Verantwoording en bibliografie 38 1. Personeel toepassingsgebied 40 1.1. Onderworpen personen 40 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid 40 1.1.2. Exploitatie van

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie