Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33"

Transcriptie

1 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie Personeel toepassingsgebied Onderworpen personen Rechtspersoonlijkheid Exploitatie van een onderneming Exploitatie van een onderneming Verrichtingen van winstgevende aard Fiscaal domicilie in België Niet onderworpen personen Onvoorwaardelijk uitgesloten personen (artikel 180 W.I.B.) Vzw s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven Bedoelde rechtspersonen De bevoorrechte activiteiten (artikel 181 W.I.B.) De bevoorrechte verrichtingen (artikel 182 W.I.B.) Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen Beleggen van fondsen Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handelsof landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd Bloemlezing uit de rechtspraak Onderwerping aan vennootschapsbelasting Bergen, 6 december 1979, Bull.Bel., 603, Gent, 24 februari 1984, F.J.F., 84/ Luik, 14 april 1995, F.J.F., 96/64; Fiscoloog, 535, p Bergen, 17 mei 1996, F.J.F., 96/20; Fiscoloog, 570, p Bergen, 30 mei 1997, F.J.F., 97/224; Fiscoloog, 618, p Antwerpen, 9 juni 1998, F.J.F., 98/250; T.R.V., 1999, p. 38, met noot VANCROMBRUGGE S Luik, 20 september 2000, Fiscoloog, 773, p Rb. Antwerpen, 7 maart 2001, Fiscoloog, 796, p Rb. Leuven, 5 september 2003, Fiscale Actualiteit, 2004, 4, p Antwerpen, 25 november 2003, Fiscoloog, 2004, 921, p Rb. Hasselt, 8 december 2004, Fiscoloog, 2005, 970, p Cass., 29 april 2005, Fiscoloog, 2005, 999, p. 11; T.R.V., 2005, 387, met noot DESCHRIJVER D.; verbreking van Antwerpen, 10 juni 2003, F.J.F., 2004/112, Fiscoloog, 2004, 956, p Luik, 2 november 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Brugge, 20 december 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9...58

2 6 INHOUD Gent, 23 januari 2007, T.R.V., 2008, p. 66, met noot DESCHRIJVER D.; De Fiscale Koerier, 2007/378; Fiscoloog, 2007, 1080, p Gent, 19 juni 2007, Fiscoloog, 2007, 1091, p Gent, 24 maart 2009, Fiscoloog, 2009, 1178, p Antwerpen, 1 april 2009, Onderwerping aan de rechtspersonenbelasting Luik, 15 oktober 1986, A.F.T.,1987, 140; F.J.F., 87/ Antwerpen, 25 november 1991, F.J.F., 92/ Brussel, 14 februari 1992, Fiscale Koerier, 1992/ Antwerpen, 9 januari 1995, F.J.F., 95/86; Fiscale Koerier, 95/ Luik, 13 maart 1996, F.J.F., 96/148; Fiscale Koerier, 96/ Brussel, 15 januari 1998, A.F.T., 8/98, p. 301 met noot van Inge VERSCHOOT Gent, 22 oktober 1998, A.F.T., 6-7, juni-juli 1999, p. 260, met noot VANDERVELDEN N Brussel, 23 november 2000, Fiscoloog, 857, p. 10; F.J.F., 2001/ Gent, 10 september 2002, Fiscoloog, 869, p Rb. Luik, 13 november 2002, F.J.F., 2005/129; Fiscoloog, 2006, 1011, p. 13; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Luik, 1 april 2004, F.J.F., 2005/98; Fiscoloog, 2006, 1011, p. 13; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Rb. Luik, 19 april 2004, F.J.F., 2005/ Gent, 6 oktober 2004, Fiscoloog, 2004, 959, p Rb. Bergen, 30 juni 2005, Fiscoloog, 2005, 995, p Rb. Brugge, 20 december 2005, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/ Brussel, 21 juni 2006, T.R.V., 2008, p. 69, met noot DE MEYERE L.; F.JF., 2007/165; Fiscale Koerier, 2006/648, Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9; Fiscoloog, 2006, 1050, p. 11, A.F.T., december 2006, p. 33 (vonnis a quo: Rb. Leuven, 28 november 2003, T.F.R., 2004/27, Fiscoloog, 2004, 935 p. 6) Fiscale eenheid Intra-Europese vennootschap Materieel toepassingsgebied Algemene principes voor de vaststelling van de winst Verwijzing naar de personenbelasting Professionalisatie Annaliteitsbeginsel Algemeen Duur van het boekjaar Voorwaardelijke rechten - eigendomsvoorbehoud Retroactiviteitsclausules Uitzonderingen Primauteit van het boekhoudrecht Eenheid van bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening bindende kracht van de jaarrekening...71

3 INHOUD IAS/IFRS - normen Technische bepaling van de belastbare winst Het winstbegrip in de personenbelasting Winst uit de eigenlijke exploitatie Meerwaarden Verdoken reserves De netto-actief benadering De dynamische benadering Bijzondere systemen tot vaststelling van de belastbare winst...80 VAK I. Reserves A. Belastbare gereserveerde winst...85 Inleidende beschouwingen Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies Gestort kapitaal Het maatschappelijk kapitaal Algemeen Aandelenruil Inbreng van een bedrijfsafdeling Inbreng Belgische inrichting buitenlandse vennootschap Grensoverschrijdende reorganisatieverrichtingen Omzetting vzw in vennootschap met sociaal oogmerk Netto actief verzekeringsonderneming De uitgiftepremie Algemeen Toegestaan kapitaal Coöperatieve vennootschap Winstbewijzen Belaste reserves in kapitaal en belaste uitgiftepremies Belastingvrije reserves in kapitaal Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst of verlies Belastbare voorzieningen Andere in de balans vermelde reserves Onzichtbare reserves Begripsomschrijving Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Algemeen Investering of kost? Nuttigheid Economische eenheid Duurzaamheid Materialiteitsgrens

4 8 INHOUD Enkele toepassingsgevallen Financiële vaste activa Begrip Belang Onderscheid met geldbeleggingen Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen van het actief Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen van het passief Waarderingsregels Algemene principes Aanschaffingswaarde Algemeen Aanschaffingsprijs Vervaardigingsprijs Inbrengwaarde Kosteloze verkrijging (algemeen) Verkrijging om niet Met verkrijging om niet gelijkgestelde handelingen Gedeeltelijke verkrijging om niet Verwante ondernemingen Kritiek Fiscale gevolgen Kosteloze verkrijging (van opstallen) Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Verkrijging tegen te hoge waarde (de overprijs) Opsplitsing grond / gebouw Activa met identieke technische of juridische kenmerken Ijzeren voorraad Vreemde valuta Vruchtgebruik Economische waarde Forfaitaire waarde Periodieke vergoeding Gevolgen overwaardering vruchtgebruik Aanschaffing tegen lijfrente Waarde in het economisch verkeer Belastbare waardeverminderingen Principe Toepassingen Waardeverminderingen op materiële vaste activa Algemeen...157

5 INHOUD Vervuilde terreinen Aankoopkosten (grond) Waardeverminderingen op financiële vaste activa en andere geldbeleggingen Financiële vaste activa Reconstitutiemeerwaarden Geldbeleggingen Waardeverminderingen op voorraden Waardeverminderingen op vorderingen Overdreven afschrijvingen Principe Fiscale verwerking van de niet aanvaardbare afschrijvingen Verworpen uitgave Afschrijvingsexcedenten - onzichtbare reserve Onderscheid en belang Afschrijvingsystemen Lineaire methode Degressieve methode Andere fiscaal toegelaten methodes Andere methodes Afschrijvingsduur Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Wettelijke bepalingen Administratief standpunt Rechtspraak Onroerende Goederen Installaties, machines en uitrusting Vakliteratuur Platencollectie Meubilair Rollend materieel Bijkomende kosten Algemeen Aanslagjaar Aanslagjaar 2005 en volgende Begin afschrijvingsduur Algemeen Aanslagjaar Aanslagjaar 2005 en volgende Einde afschrijvingsduur Motivering bericht van wijziging Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen en terugname van afschrijvingen Taxatie - Aanpassing van de boekhouding - Detaxatie Inhalen van afschrijvingstekorten Bijzondere attentiepunten...214

6 10 INHOUD Vruchtgebruik Blote eigendom Erfpacht Recht van opstal Kosten aan gehuurde gebouwen Toepassingen Software Toepassing artikel 63 W.I.B Toepassing artikel 64 W.I.B Herschatting grondwaarde Wijziging afschrijvingspercentage Aanpassen boekhouding Activa in kosten Aankoopkosten personenwagen Toepassing artikel 65 W.I.B Andere onderschattingen van activa en overschattingen van passiva Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden Bestellingen in uitvoering Winstuitdrukking volgens de voortschrijding van de werken Winstuitdrukking na afwerking van de werken Vorderingen op ten hoogste één jaar Algemeen Vorderingen (maandelijks lastenpercentage) Omzetverhoging Privé uitgaven en voordelen van alle aard van bedrijfsleiders en werknemers Door te rekenen kosten Geldbeleggingen en liquide middelen Algemeen Vastrentende effecten Inschrijvingsrechten en warrants Opties Overlopende rekeningen van het actief Over te dragen kosten Toe te rekenen opbrengsten Schulden Algemeen Niet ingekohierde lokale taksen Voorziening voor vakantiegeld Waarborg op verpakkingen Kwijtschelding van schulden Derdenrekening Overlopende rekeningen van het passief Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves Meerwaarden op aandelen (code 006) Bedoelde meerwaarden Reconstitutiemeerwaarden Niet bedoelde meerwaarden Uitgedrukte, niet gerealiseerde meerwaarden Meerwaarden gerealiseerd in het kader van een belastingvrije reorganisatie...266

7 INHOUD Verrichtingen tot en met 11 januari Verrichtingen vanaf 12 januari Meerwaarden vastgesteld naar aanleiding van de lening van aandelen Voorwaarde Bedrag van de meerwaarde Verkoopkosten Tot en met aanslagjaar Vanaf aanslagjaar Disconto Wisselkoersverschillen Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken (Code 008) Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen (Code 014) Vrijgestelde bedragen met ingang van aanslagjaar Vrijgestelde bedragen met ingang van aanslagjaar Boekhoudkundige verwerking Andere (Code 007) Formele kapitaalvermindering Terugbetaling van belastingen Meerwaarde personenwagens Neerwaartse correctie (artikel 185, 2 W.I.B.) Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves VAK I. Reserves B. Vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorwaarden voor belastingvrijstelling Materiële voorwaarden Formele voorwaarden Kwantitatieve beperking Latere bestemming van de geboekte waardeverminderingen op vorderingen Definitieve verliezen op vorderingen Fiscale kwalificatie Bewijs Faillissement Andere Uitbreidingen Btw Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen en faillissementwet WCO Juridische analyse Fiscale relevantie Het faillissement Juridische analyse Fiscale relevantie Voorbeeld Gegevens Boekhoudkundige verwerking...301

8 12 INHOUD Fiscale verwerking Vennootschapsbelasting Aangifte vennootschapsbelasting Formulier Btw Voorzieningen voor risico's en kosten Voorwaarden Materiële voorwaarden Formele voorwaarden Casuïstiek Aansprakelijkheid Professionele aansprakelijkheid Algemeen Tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers Productaansprakelijkheid Algemeen Waarborg en garantieverplichtingen Hangende geschillen Personeel Brugpensioen - Pensioen Ontslag Brugpensioen Pensioenen Overlijdensdekking Andere Herstelling Verhuiskosten Beurs- en foirekosten Registratierechten (beroepsverkoper) Bodemsanering Termijncontracten Interesten Bonus personeel Verhuurgarantie Recupelbijdrage Kalversterfte Latere bestemming van de geboekte voorzieningen voor risico's en kosten Uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden Het monetaire gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden Meerwaarde op aandelen verkregen of vastgesteld naar aanleiding van een fusie, splitsing of omzetting van vennootschappen Meerwaarde bij inbreng van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen Meerwaarden (oud stelsel) De vóór 1 januari 1990 vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden Gedwongen meerwaarden Niet monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden...326

9 INHOUD Het niet monetaire gedeelte van de tot en met het aanslagjaar 1991 vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden op bepaalde aandelen Meerwaarden ten gevolge van devaluatie Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden De meerwaarden Gedwongen meerwaarden Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Sale and lease back Aard van de activa Bedrag van de meerwaarde De herbelegging De herbeleggingstermijn Gespreide belasting Formaliteiten Boekhoudkundige verwerking Toepassing Gegevens Berekening van de meerwaarde Journaalposten boekjaar 31/12/N Berekening van de terug te nemen gespreid te belasten meerwaarde Boeking terugname Verwerking in aangifte vennootschapsbelasting Evaluatie Meerwaarden op overheidseffecten Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Gedwongen versus vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Bedrag van de meerwaarde Herbelegging Andere voorwaarden Meerwaarden binnenschepen Binnenschepen Gedwongen versus vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden Bedrag van de meerwaarde Herbelegging Andere voorwaarden meerwaarden op zeeschepen Investeringsreserve Bedrag Beperkingen Absolute beperking Belaste reserves Voorbeeld Voorwaarden KMO Onaantastbaarheidsvoorwaarde Investeringsverplichting Formele voorwaarde...364

10 14 INHOUD Geen cumul met aftrek voor risicokapitaal Tax - Shelter erkende audiovisuele werken Vrijstelling Belastbaar tijdperk vrijstelling Begrenzing Voorwaarden De raamovereenkomst In aanmerking komend werk Productievennootschap Andere Definitieve vrijstelling Boekhoudkundige aspecten Rechten en verplichtingen uit de raamovereenkomst Onaantastbaarheidsvoorwaarde Evaluatie Andere vrijgestelde bestanddelen Kosten van collectief vervoer Gemeenschappelijk woon-werkverkeer Bedoelde voertuigen Bedoelde kosten Meer- en minderwaarden Onaantastbaarheidsvoorwaarde Kosten van beveiliging Bedoelde vrijstelling Bedoelde vennootschappen Onaantastbaarheidsvoorwaarde Kosten fietsgebruik voor woon-werkverkeer Personenwagens met een CO 2 -uitstoot van 0 gram Kapitaalsubsidies Vrijstellingen voor specifieke sectoren Vrijgestelde reserves die thans niet meer aangelegd kunnen worden Voorziening voor sociaal passief Investeringsreserve Fiscaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde Winsten besteed aan de afkoop van FIV-aandelen Vrijgestelde reserves van innovatievennootschappen VAK II. Verworpen uitgaven Beroepskosten: Algemene voorwaarden Gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk Belastbaar tijdperk Betaald Gedragen Zekere en vaststaande schuld En of Of Toepassingen Vooruitbetaalde kosten...392

11 INHOUD Bezoldiging bestuurder Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Belastbare inkomsten Intentioneel element? Algemeen Schadevergoeding Noodzakelijk voor de beroepswerkzaamheid De beroepswerkzaamheid Begrip Van de belastingplichtige Toepassing: gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed Aard van de band Bewijs van de band Rechtspraak Voorafgaande beslissingen Verantwoording van de echtheid en het bedrag Verworpen uitgaven Niet aftrekbare belastingen (Code 029) Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (code 028) Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard (Code 030) Algemeen Verkeersboeten Btw-boeten Belastingadministratieve geldboeten inzake registratierechten Sociale boetes E.E.G. boetes wegens kartelvorming Boete eurovignet Belastingverhoging beurstaks Boete of bijdrage laattijdige neerlegging jaarrekening Jaarrekeningen afgesloten vanaf 31 december 2002, doch vóór 1 oktober Jaarrekeningen afgesloten vanaf 1 oktober Boete emissierechten Enkel strafrechtelijke geldboeten en geldboeten met betrekking tot de niet aftrekbare inkomstenbelastingen? Niet aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen (Code 031) Het Belgisch pensioenstelsel De eerste peiler: het wettelijk pensioen De tweede peiler: het bovenwettelijk bedrijfspensioen De Wet op de aanvullende pensioenen Technieken De derde peiler: het individueel bovenwettelijk pensioen Andere dekkingen Bedoelde kosten Aftrekbare kosten Pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen Werkgeversbijdragen en -premies...447

12 16 INHOUD Premies bedrijfsleidersverzekeringen Voorwaarden Beperkingen Toezeggingen bij overlijden Toezeggingen bij pensionering Toezeggingen bij arbeidsongeschiktheid Cafetariaplannen en solidariteitstoezeggingen Algemene voorwaarden inzake beroepskosten Formele verplichtingen Gegevensbank Opbouw aanvullende pensioenen Toepassing Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen (Code 032) Algemeen Bedoelde voertuigen Niet bedoelde voertuigen Aan de aftrekbeperking onderworpen kosten Niet aan de aftrekbeperking onderworpen kosten Aftrekbeperking Vroegere regeling Nieuwe regeling Principe Cijfermatige uitwerking Praktisch Bijzondere gevallen Aan derden terugbetaalde kosten Terugbetaling van de kosten woon - werkverkeer Aan derden aangerekende verplaatsingskosten en kilometervergoedingen Voordelen van alle aard Vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen Directiewagens Parking cliënteel en personeel Buitenland Niet aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken (Code 033) Principe Receptiekosten Relatiegeschenken Uitzondering op basis van de wet Andere uitzonderingen Bepaalde receptiekosten Culturele en sportieve manifestaties Sociale voordelen Niet aftrekbare restaurantkosten (Code 025) Algemeen Uitzondering op basis van de wet Andere uitzonderingen Buitenlandse restaurantkosten Restaurantkosten van buitenlandse klanten...491

13 INHOUD Seminaries en studiedagen Vergoeding voor dienstreizen Sociale voordelen Doorgerekende kosten Kosten voor niet-specifieke beroepskledij (Code 034) Overdreven interesten (Code 035) Algemeen Overdreven interesten Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen (Code 036) Abnormale of goedgunstige voordelen (Code 037) Materieel toepassingsgebied Principe Uitzondering Personeel toepassingsgebied Bedrag Taxatiestelsel Enige casuïstiek Renteloze leningen Afstand van schuldvordering Overdracht van activa tegen een te lage waarde Aankoop van activa tegen een te hoge waarde Verrekenprijzen Verzaken aan een aankoopoptie Schadevergoeding Samenhang met andere wettelijke bepalingen Artikel 54 W.I.B Artikel 49 W.I.B Artikel 185, 2 W.I.B Artikel 207 W.I.B Sociale voordelen (Code 038) Begrip Principe Aftrekbare sociale voordelen Anciënniteitspremies Huwelijkspremies Verstrekken van sociale maaltijden in een bedrijfsrestaurant Maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques Vrijgesteld sociaal voordeel Maaltijdcheques Sport- en cultuurcheques Eco-cheques Aftrekbaarheid als beroepskost Personeelskortingen PC Privé Kinderopvang Hospitalisatieverzekering In hoofde van de werknemers en bedrijfsleiders Wet op de aanvullende pensioenen...538

14 18 INHOUD Toestand tot voor de WAP In hoofde van de werkgever Wet op de aanvullende pensioenen Toestand tot voor de WAP Terbeschikkingstelling fiets Liberaliteiten (Code 039) Algemeen Vereiste van een kost Bijzondere toepassing: bestuurs- en beheersvergoedingen Bestuurdersbezoldigingen betaald aan een vennootschap Tantièmes behoren niet tot de belastbare basis Bezoldigingen van bestuurders zijn onvoorwaardelijk beroepskosten Bezoldigingen van bestuurders zijn beroepskosten onder de algemene voorwaarden van artikel 49 W.I.B Overdreven bezoldigingen van bestuurders vormen abnormale of goedgunstige voordelen Conclusie: een vijfde denkpiste? Managementfees Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen (Code 040) Principe Bedrag van de minderwaarde Uitzondering Gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen Tijdstip Andere verrichtingen dan ontbinding en faillissement Verlies aan gestort kapitaal Voorbeeld Waardeverminderingen of minderwaarden op eigen aandelen Terugname van waardeverminderingen Terugnemingen van vroegere vrijstellingen (Code 041) Werknemersparticipatie (Code 043) Vergoeding ontbrekende coupon (Code 026) Kosten tax shelter audiovisuele werken (Code 027) Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies (Code 024) Andere (Code 042) Kosten van jacht, visvangst, pleziervaartuigen en lusthuizen Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Restorno s in coöperatieve verbruiksverenigingen De jaarlijkse taks op winstdeelnemingen De bijzondere taks op kasbons De uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen Omkoping Betalingen naar belastingparadijzen VAK III. Uitgekeerde dividenden...577

15 INHOUD Gewone dividenden (Code 050) Voordelen van aandelen Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal Algemeen Speciale gevallen Reële kapitaalvermindering onmiddellijk gevolgd door een formele kapitaalverhoging Kapitaalverhoging onmiddellijk gevolgd door een reële kapitaalvermindering Behandeling in hoofde van de aandeelhouder onderworpen aan de vennootschapsbelasting Terugbetaling van uitgiftepremies en van bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven Liquidatie- en inkoopboni Geherkwalificeerde interesten Materieel toepassingsgebied Voorschotten Begripsomschrijving De rekening courant De openstaande koopprijs Marktrente Begrenzing Personeel toepassingsgebied Temporeel toepassingsgebied Roerende voorheffing Algemeen Schuldenaar Vrijstellingen Vrijstelling voor dividenden toegekend door de dochtervennootschap aan de moedervennootschap Voorwaarden vrijstelling Vennootschapsvorm Minimumparticipatie Permanentievoorwaarde Attest Anti-rechtsmisbruikbepaling Belang van de vrijstelling Vrijstelling in geval van opneming van gereserveerde winst Vrijstelling of vermindering op basis van internationale verdragen Andere vrijstellingen Tarief Principe V.V.P.R. - aandelen Belastbaar bedrag Het "bruto dividend", wanneer de roerende voorheffing volledig wordt ingehouden

16 20 INHOUD Het "netto dividend", wanneer de roerende voorheffing volledig door de vennootschap wordt gedragen Het "semi bruto dividend", wanneer de roerende voorheffing gedeeltelijk wordt ingehouden en gedeeltelijk door de vennootschap wordt gedragen Van roerende voorheffing vrijgestelde dividenden Ten onrechte niet ingehouden roerende voorheffing Verkrijging van eigen aandelen (Code 051) Bedoelde dividenden Algemeen Verkrijging onder de voorwaarden van het vennootschapsrecht Vennootschapsrechtelijke bepalingen De verkrijging Tijdens het bezit van de eigen aandelen Vervreemding Boekhoudkundige aspecten Verkrijging Waardevermindering Vervreemding Vermindering van het fiscaal kapitaal Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Algemeen Richtlijnen fiscale ambtenaren Beoordeling Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Kritische analyse van de maatregel Tijdstip van opeisbaarheid Bedrag van het dividend Verrekening RV Vrijstelling RV Uitzonderingen Belastingvrije reorganisatie Beursgenoteerde aandelen Erkende coöperatieve vennootschappen Voorbeeld Gegevens Fiscale samenstelling van het kapitaal Inkoop eigen aandelen Kapitaalvermindering Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot (Code 052) Bedoelde dividenden Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Uitzondering...643

17 INHOUD Kritische analyse van de maatregel Verdeling van maatschappelijk vermogen (Code 053) Algemeen Vennootschapsrechtelijke regels Fiscale regels Bedoelde dividenden Roerende voorheffing Uitkeringen tot en met 31 december Uitkeringen vanaf 1 januari Principe Kritische analyse van de maatregel Herkwalificatie Simulatie Antirechtsmisbruikbepaling VAK IV. Uiteenzetting van de winst Principe Aftrekbeperking artikel 207, lid 2, W.I.B Principe Aftrekverbod op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Ratio legis Het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van abnormale of goedgunstige voordelen vermeld in artikel 79 W.I.B Geen compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk Verhouding met artikel 185, 2 W.I.B Opsplitsing fiscaal resultaat Belgisch resultaat versus buitenlands resultaat Bij verdrag vrijgesteld resultaat Doelstelling van dubbelbelastingverdragen Ondernemingswinst Onroerend inkomen Vaststelling van het buitenlands resultaat Algemeen Correcties van het nettoboekresultaat Aanrekening van verliezen Verplichte aanrekeningswijze Velasquez doctrine Impact van het Europees recht Vermijden van dubbele verliescompensatie ( recapture ) Invullen van de aangifte Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften Bedoelde giften Voorwaarden Fiscaaltechnische verwerking Vrijstelling aanvullend personeel voor bepaalde doeleinden...682

18 22 INHOUD Algemeen Formaliteiten Nominatieve opgave Attesten Vrijstelling bijkomend personeel KMO Vrijstellingsvoorwaarden Minder dan 11 werknemers Bijkomende tewerkstelling in België Per in België bijkomende personeelseenheid met laag loon Berekening van het gemiddeld personeelsbestand Principe Niet in aanmerking komende personen Berekening van de gepresteerde arbeidsdagen per personeelslid Berekening van het gemiddeld dag- of uurloon Gepresteerde arbeidsdagen van personeelsleden met een laag loon Berekening van het gemiddeld personeelsbestand Berekening van het aantal personeelseenheden waarvoor de vrijstelling kan bekomen worden Algemeen Totale personeelsaangroei Aangroei van de personeelsleden met een laag loon Nieuwe ondernemingen Berekening van het aantal personeelseenheden waarvoor vrijstelling kan bekomen worden Bedrag en duur van de vrijstelling Aanrekening van de vrijstelling Behoud van de vrijstelling Vermindering van het personeelsbestand Bijzondere gevallen Helpende gezinsleden van zelfstandigen Erkende leerlingen Overname van het personeel van ondernemingen in faling Belastingvrije verrichtingen als bedoeld in de art. 46 en 211 W.I.B Uitzendkrachten Formaliteiten Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs Andere niet-belastbare bestanddelen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen van huisvesting Meerwaarden op bepaalde openbare effecten Algemeen Bedoelde meerwaarden Herbelegging Gespreide taxatie Formaliteiten Aftrekbeperkingen...699

19 INHOUD Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten Inleiding Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Aftrek Octrooien Een octrooi Ontwikkeling of verbetering in een onderzoekscentrum Octrooi-inkomsten Begrip Vergoedingen voor licenties Vergoedingen begrepen in verkoopprijs Verminderingen At arm s length - correcties Meerdere octrooien voor één product Formele voorwaarde Temporeel toepassingsgebied Aftrek voor risicokapitaal Personeel toepassingsgebied Het begrip risicokapitaal Schematische voorstelling De verschillende bestanddelen van het risicokapitaal Het eigen vermogen Aandelen Activa die in het buitenland belastbare inkomsten genereren Antimisbruikbepalingen Op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Beleggingen Onroerende goederen waarover bepaalde bedrijfsleiders het gebruik hebben Herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Voorraadactualisering erkende diamanthandelaars Tijdstip beoordeling Uitgangspunt Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk Activa minus passiva buitenlandse vaste inrichting Andere bestanddelen Het tarief Algemeen Kleine vennootschappen Korte of lange belastbare tijdperken Aftrek Berekening Techniek Overdracht Voorwaarden...751

20 24 INHOUD Niet uitkering Formulier Geen cumul met vrijgestelde investeringsreserve Optimalisatie Inbreng buitenlandse activa Inbreng schuldenvorderingen Gespreide taxatie van meerwaarden Overdracht van de aandelen Aanvalspistes tegen misbruiken? Inwerkingtreding Evaluatie Algemeen Is het doel bereikt? Aandelen in handen van natuurlijke personen Aandelen in handen van een vennootschap Andere Vorige verliezen Investeringsaftrek In aanmerking komende investeringen Algemeen Materiële en immateriële vaste activa Nieuwe materiële of immateriële vaste activa Belgische inrichtingsvereiste Investeringen van het boekjaar Uitgesloten investeringen Algemeen Niet uitsluitend voor beroepsdoeleinden Afstaan van het gebruik door middel van leasing, opstal en erfpacht Overdracht van het recht van gebruik anders dan door middel van leasing, opstal en erfpacht Vaste activa die niet afschrijfbaar zijn of vaste activa waarvan de afschrijvingen gespreid zijn over minder dan 3 belastbare tijdperken Personenauto s en auto s voor dubbel gebruik Bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten Soorten investeringsaftrek De eenmalige investeringsaftrek De gewone eenmalige investeringsaftrek Tot en met aanslagjaar Met ingang van aanslagjaar De verhoogde eenmalige investeringsaftrek Investeringen in octrooien Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem die wordt geïnstalleerd in de rookkamer van een horeca-inrichting Oplaadstations voor elektrische voertuigen...784

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Hoe zal de nieuwe regering de belastingdruk op inkomen uit werken verlagen? Wat met de sociale zekerheid en de pensioenen? Nic Boydens Director www.pwc.be Agenda 1 Voordelen van alle aard 2

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor 1 VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor INLEIDING 2 Met ingang van 1 juli 2006 : Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie