Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting en de belasting nietinwoners vennootschappen een Fairness Tax ingevoerd. Het gaat om een afzonderlijke aanslag die gevestigd wordt in die gevallen waarin er voor hetzelfde belastbaar tijdperk enerzijds dividenden worden uitgekeerd, en anderzijds het fiscaal resultaat wordt verminderd met de aftrek voor risicokapitaal en/of overgedragen verliezen. De maatregel is bedoeld om de uitwassen die de onbeperkte overdraagbaarheid van de verliezen en de notionele interestaftrek hebben veroorzaakt, in te perken. Deze uitwassen die eigenlijk wettelijk toegelaten zijn, hebben er toe geleid dat sommige vennootschappen eigenlijk quasi geen belasting meer betalen 166. De vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarvoor de dividenden worden uitgekeerd zijn niet onderworpen aan de afzonderlijke aanslag. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen zoals bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen Belastbare grondslag A. Bedoelde dividenden De afzonderlijke aanslag is voor een bepaald aanslagjaar maar van toepassing indien de vennootschap dividenden uitkeert voor het belastbare tijdperk verbonden aan dat aanslagjaar. De dividenden moeten dividenden zijn in de zin van artikel 18, eerste lid, 1 tot 2 bis WIB. Het gaat dus om: de gewone dividenden bedoeld in artikel 18, eerste lid, 1 WIB; de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies met uitzondering van de terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal (art. 18, eerste lid, 2 WIB) of uitgiftepremies die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld (art. 18, eerste lid, 2 bis WIB). Inkoopboni en liquidatieboni zijn geen dividenden in de zin van artikel 18, eerste lid, 1 tot 2 bis maar dividenden in de zin van artikel 18, eerste lid, 2 ter WIB. Daarom kunnen inkoopboni en liquidatieboni de heffing niet verschuldigd maken 168. Dezelfde redenering geldt voor de interesten die als dividenden worden geherkwalificeerd overeenkomstig artikel 18, eerste lid, 4 WIB. Ook de dividenden die overeenkomstig artikel 537 WIB, daadwerkelijk het aldaar bedoelde tarief van 10% hebben genoten komen in geen geval in aanmerking voor de toepassing van de Fairness Tax 169. De grondslag van de afzonderlijke aanslag wordt gevormd door het positieve verschil tussen enerzijds de voor het belastbare tijdperk bruto uitgekeerde dividenden, en anderzijds, het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting of aan de verlaagde tarieven Parl. St. Kamer, , nr /007, Art. 219ter, 7, WIB, ingevoegd door art. 46 Wet 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 6 november 2013, nr. CRIV 53 COM 845, Parl. St. Kamer, , nr. 2891/007, Art. 219ter, 2, WIB verwijst naar de tarieven vermeld in de artikelen 215 en 216 WIB LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

2 Voorbeeld Een vennootschap dient volgende aangifte in: Aangroei reserves 1000 Verworpen uitgaven 0 Uitgekeerde dividenden 600 (komen niet voort uit voorheen belaste reserves) Resultaat na eerste bewerking 1600 DBI-aftrek 300 Aftrek risicokapitaal 800 Vorige verliezen 50 Belastbaar tegen gewone tarief 450 Deel van de dividenden dat niet in de belastbare basis terug te vinden is: = 150. B. Dividenden voortkomende van voorheen belaste reserves Van het bedrag aan dividenden dat niet in het uiteindelijk fiscaal resultaat terug te vinden is, wordt het deel van het dividendbedrag afgetrokken dat afkomstig is van voorheen, en uiterlijk tijdens het aanslagjaar 2014 belaste reserves 171. Enkel de reserves opgebouwd tot en met aanslagjaar 2014 worden uit de toepassing van de maatregel gesloten 172. De opname van voorheen belaste reserves wordt voor de toepassing van deze vermindering bij voorrang aangerekend op de laatste aangelegde reserves 173. Bij de identificatie van de oorsprong van een opname uit reserves wordt dus de LIFO-methode toegepast: last in, first out 174. De LIFO-regel opgelegd door de wet leidt er toe dat men een dividenduitkering eerst dient aan te rekenen op de jongst aangelegde reserves. In 2013 kan men dus nog de historische reserves uitkeren zonder Fairness Tax te betalen. Wacht men bv. tot 2017 met een dividenduitkering, dan zal men sowieso de Fairness Tax dienen te betalen over de reserves die in 2014, 2015 en 2016 werden opgebouwd alvorens men aan de pre-2014 Fairness Tax-vrije reserves toe is 175. Voor het aanslagjaar 2014 kunnen de voor datzelfde aanslagjaar uitgekeerde dividenden nooit geacht worden afkomstig te zijn van de voor datzelfde aanslagjaar belaste reserves 176. Bij dividenduitkeringen in aanslagjaar 2014 zijn dus enkel de uitkeringen afkomstig van uiterlijk tijdens aanslagjaar 2013 aangelegde reserves vrijgesteld van de Fairness tax. C. Proratering in functie van toegepaste verliesrecuperatie en aftrek van risicokapitaal Het saldo dat werd bekomen moet beperkt worden tot een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen: enerzijds, in de teller, de voor het belastbare tijdperk werkelijk toegepaste aftrek van vorige verliezen en de voor hetzelfde belastbare tijdperk werkelijk toegepaste aftrek voor risicokapitaal, en, anderzijds, in de noemer, het fiscaal resultaat van het belastbare tijdperk na de eerste bewerking in de zin van art.74 KB/WIB 177. Het resultaat omvat dus niet de vrijgestelde meerwaarden op aandelen 178. Het resultaat omvat wel de tegen 0,412% belaste meerwaarden op aandelen want deze meerwaarden worden niet in mindering gebracht in de eerste bewerking van de aangifte. 171 Art. 219ter, 3, eerste lid WIB, Ci. RH.421/ van 3 april 2014, randnr Parl. St. Kamer, , nr /007, Art. 219ter, 3, eerste lid, WIB. 174 Parl. St. Kamer, , nr /007, Parl. St. Kamer, , nr /007, Art. 219ter, 3, tweede lid, WIB, Ci. RH.421/ van 3 april 2014, randnr Art. 219ter, 4, WIB. 178 Parl. St. Kamer, , nr /007, 33. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

3 De Fairness Tax laat de DBI-aftrek, de octrooiaftrek en de investeringsaftrek ongemoeid. Enkel de notionele interestaftrek en de overgedragen verliezen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de afzonderlijke aanslag. D. Voorbeeld 179 Een vennootschap dient volgende aangifte in voor het aanslagjaar 2014: Aangroei reserves 1000 Verworpen uitgaven 0 Uitgekeerde dividenden 600 (code 059) Resultaat na eerste bewerking 1600 DBI-aftrek 300 Aftrek risicokapitaal 800 Vorige verliezen 50 Belastbaar tegen gewone tarief 450 Deel van de dividenden dat niet in de belastbare basis terug te vinden is: 600 EUR 450 EUR = 150 EUR. Verhoudingsgewijze beperking van de belastbare grondslag: Werkelijke aftrek risicokapitaal 800 EUR Werkelijke aftrek vorige verliezen 50 EUR Totaal 850 EUR Teller/Noemer = 850 EUR/ EUR = 53,12% Basisgrondslag voor de afzonderlijke aanslag: 150 EUR 53,12% = 79,68 EUR. Afzonderlijke aanslag (incl. ACB): 79,68 EUR 5,15% = 4,10 EUR. 3. Tarief Het tarief van de afzonderlijke aanslag bedraagt 5% 180 maar omdat de aanvullende crisisbijdrage er op toepasselijk is bedraagt het werkelijke tarief in totaal 5,15% 181. De afzonderlijke aanslag staat los van, en komt in voorkomend geval bovenop de andere aanslagen die overeenkomstig het WIB of andere fiscale bepalingen verschuldigd zijn 182. De afzonderlijke aanslag is onderworpen aan de vermeerdering in geval van ontoereikende voorafbetalingen Verrekening van roerende voorheffing Het eventuele overschot van de roerende voorheffing en de voorafbetalingen worden desgevallend verrekend met de afzonderlijke aanslag bedoeld in artikel 219ter WIB 184 en het saldo wordt teruggegeven indien het ten minste 2,50 EUR bedraagt. Ook de fictieve roerende voorheffing en het FBB zijn verrekenbaar met deze afzonderlijke aanslag maar het eventuele teveel wordt niet terugbetaald. 179 Parl. St. Kamer , nr /004, Art. 219ter, 6, WIB, zoals ingevoerd door art. 46 wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, toepasselijk vanaf aanslagjaar Art. 463bis, 1, 1 WIB, zoals aangevuld door art. 49 wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, toepasselijk vanaf aanslagjaar Art. 219ter, 1, WIB, zoals ingevoerd door art. 46 wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, Ci. RH.421/ van 3 april 2014, randnr Art. 218, 1, WIB, zoals aangevuld door art. 45 wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. 184 Art. 304, 2, tweede lid, WIB zoals aangevuld door art. 12 wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen, BS 31december 2013, toepasselijk vanaf aanslagjaar LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

4 5. Bedrag van de afzonderlijke aanslag vormt geen beroepskost De afzonderlijke aanslag tegen 5,15% zoals bedoeld in artikel 219ter WIB vormt geen aftrekbare beroepskost Aftrekverbod Het aftrekverbod van artikel 207, tweede lid WIB is toepasselijk op de dividenden als bedoeld in artikel 219ter WIB. Hierdoor mag geen van de in de artikelen 199 tot 206 WIB bepaalde aftrekken noch compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk worden verricht op de grondslag van de afzonderlijke aanslag. 7. Verdoken roerende voorheffing? De minister heeft aangegeven dat de nieuwe maatregel voorgelegd is aan de Europese Commissie die zal controleren of de Fairness Tax conform is met de Europese regelgeving waaronder de Moeder-dochterrichtlijn. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in het kader van het Burda-arrest van 26 juni 2008 (C-284/06) sterkt hem in zijn overtuiging dat de Europese Commissie de Fairness Tax niet zal beschouwen als een verdoken roerende voorheffing 186. Afdeling 2. Afzonderlijke aanslagen m.b.t. verrichtingen van vóór 1 januari Gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen De rubriek Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen mag slechts worden ingevuld in geval van verrichtingen die vóór 1 januari 1990 hebben plaatsgevonden. Is dit het geval, dan wordt verzocht een opgave te voegen waarin per vennoot zijn vermeld: a) de uitkeringen of toekenningen (in geld, in effecten of in enige andere vorm); b) het in de verdeling begrepen gestorte en eventueel gerevaloriseerde kapitaal; c) de bedragen die eventueel afgenomen zijn van vroeger ten name van de vennoten belaste reserves; d) het verschil (a b c) of belastbaar overschot, te splitsen in het gedeelte dat niet meer bedraagt dan de vroeger gereserveerde winsten en belastbaar is tegen 33% (code 125) en het overige gedeelte dat belastbaar is tegen 16,5% (code 126). De bijzondere aanslag slaat evenwel niet op het bedrag van de vroeger gereserveerde winst dat werd beschouwd als toegekend aan de vennoten of leden. Bovendien zijn meerwaarden verwezenlijkt op deelnemingen en portefeuillewaarden slechts belastbaar tegen het tarief van 16,5% in zover zij meer bedragen dan de minderwaarden die vroeger hierop werden aangenomen. Wanneer de verdeling van het maatschappelijk vermogen trapsgewijze plaatsvindt, bestaat er aanleiding tot belastingheffing telkens wanneer een verdeling het verschil overtreft tussen, enerzijds, het bedrag van het bij de ontbinding nog gestorte kapitaal (gerevaloriseerd volgens de coëfficiënten toepasselijk op datum van die verdeling en, anderzijds, de vroegere verdelingen na revalorisatie daarvan volgens de coëfficiënten die op dezelfde datum van toepassing zijn voor de jaren waarin die verdelingen hebben plaatsgehad Art. 198, 1, 1 WIB zoals aangevuld door art. 43 wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, toepasselijk vanaf aanslagjaar Parl. St. Kamer , nr /007, 38. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

5 2. Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening De rubriek Voordelen alle aard verleend door vennootschappen in vereffening (code 128) mag slechts worden ingevuld wanneer de vennootschap vóór 1 januari 1990 in vereffening is gesteld. Bedoeld zijn de voordelen van alle aard die vennootschappen in vereffening verlenen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die geen vereffenaars zijn, behalve wanneer die voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijgers. Afdeling 3. Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars Naast de code 109 wordt melding gemaakt van het bedrag van de voorraadactualisering waarvoor geen onbeschikbare reserve is gevormd of het bedrag van de voorraadactualisering in de mate dat aan de voorwaarde van onbeschikbaarheid tijdens het belastbare tijdperk niet langer is voldaan 187. De aanvullende heffing bedroeg 25% voor de aanslagjaren 2008, 2009 en Voor de aanslagjaren 2011 en 2012 bedroeg het percentage van de aanvullende heffing 15%. Voor de aanslagjaren 2013 t.e.m is dat nog 10%. Afdeling 4. Terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Naast de code 223 wordt melding gemaakt van het gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat onder de vorm van een aanvullende belasting moet worden terugbetaald wanneer de desbetreffende investeringen tijdens het belastbare tijdperk tot andere doeleinden dan voor onderzoek en ontwikkeling zijn gebruikt Art. 3 wet van 26 november Art. 82, 2 en 3, KB/WIB LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

6 Hoofdstuk 7 Verrekenbare bestanddelen Afdeling 1. Algemeen De inkomstenbelastingen worden geheven door middel van voorheffingen (art. 1, 2, WIB). Deze voorheffingen zijn in beginsel voorschotten op de uiteindelijk, na vestiging van de aanslag, verschuldigde belasting. In principe zijn die voorheffingen verrekenbaar met de eindbelasting, doch hierop bestaan uitzonderingen. Sedert aanslagjaar 1994 is de verrekening van de onroerende voorheffing en de fictieve onroerende voorheffing opgeheven. Derhalve kunnen thans nog enkel worden verrekend: de voorafbetalingen, de roerende voorheffing, de fictieve roerende voorheffing, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Deze verrekenbare bestanddelen, met uitzondering van het belastingkrediet, worden in principe als verworpen uitgaven in de belastbare basis opgenomen. De voorafbetalingen en de roerende voorheffing worden evenwel slechts in de verworpen uitgaven opgenomen (rubriek niet-aftrekbare belastingen) in de mate waarin zij niet als vordering werden geactiveerd op de balans. Bepaalde van de voormelde bestanddelen zijn terugbetaalbaar wanneer zij na hun verrekening met de uiteindelijke belasting, de verschuldigde belasting overtreffen 189. Andere bestanddelen kan men daarentegen enkel verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting en het overschot ervan wordt niet aan de vennootschap terugbetaald 190. In het belang van de vennootschap worden daarom eerst de niet-terugbetaalbare bestanddelen verrekend en pas daarna de terugbetaalbare bestanddelen. Afdeling 2. Voorafbetalingen verricht door vennootschappen De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt, in de mate dat zij meer bedraagt dan de ermee verrekenbare voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen, met een bepaald percentage vermeerderd, tenzij tijdig voldoende voorafbetalingen werden gedaan. De verrekenbaarheid van de voorafbetalingen staat niet expliciet vermeld in de wet noch in artikel 123 van het KB/WIB maar dit volgt logisch uit hun aard zelf, het zijn namelijk vrijwillig gestorte voorschotten. Om de verrekening toe te laten dient men in Vak Voorafbetalingen het totaal van de gedane voorafbetalingen te vermelden. Het referentienummer dat werd aangebracht op het rekeninguittreksel-voorafbetalingen wordt slechts vermeld in de aangifte indien het verschillend is van het ondernemingsnummer. Afdeling 3. Niet-terugbetaalbare voorheffingen 1. Algemeen Met de verrekening van de niet-terugbetaalbare bestanddelen bedoelt men enerzijds het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en anderzijds de fictieve roerende voorheffing m.b.t. bepaalde inkomsten van roerende goederen en kapitalen waarvoor geheel of gedeeltelijk van de 189 Art. 304, 2, tweede lid, WIB. 190 Art. 292, eerste lid, WIB. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

7 inning van de roerende voorheffing is afgezien 191. Een overblijvend saldo wordt niet terugbetaald en gaat dus verloren 192. Ook het belastingkrediet voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling is verrekenbaar maar in principe niet terugbetaalbaar. Omdat het in bepaalde gevallen toch terugbetaalbaar is, wordt het in een afzonderlijke afdeling behandeld (cf. Afdeling 4, infra). 2. Fictieve roerende voorheffing m.b.t. inkomsten van vóór 1 december 1962 uitgegeven effecten De niet-terugbetaalbare FRV bedraagt: 25/75 of 1/3 van het nettobedrag van de premies van Belgische openbare fondsen waarop geheel is afgezien van de inning van roerende voorheffing; behoudens in de verder vermelde gevallen, het verschil tussen 25/75 van het nettobedrag en de werkelijk gestorte roerende voorheffing; 15/85 van het nettobedrag met betrekking tot de inkomsten van de lening 3,5% van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer (hierop is geen werkelijke roerende voorheffing ingehouden) en m.b.t. de loten van Belgische openbare fondsen waarop is afgezien van de inning van roerende voorheffing; het verschil tussen 15/85 van het nettobedrag en de werkelijke roerende voorheffing m.b.t. loten van Belgische openbare fondsen waarop de roerende voorheffing is geheven tegen een tarief van 12,5% Het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting A. Algemeen Om in een zekere mate internationale dubbele belasting te compenseren geldt voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen gebruikt in inrichtingen waarover de vennootschap in België beschikt het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) of het stelsel van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB). Het FBB is een fictieve voorheffing die forfaitair de belasting vertegenwoordigt die roerende inkomsten in het buitenland hebben ondergaan. Het is een maatregel tegen internationale dubbele belasting. Het FBB wordt volledig met de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend maar een eventueel overschot is niet terugbetaalbaar. Het FBB moet als een verworpen uitgave in de belastbare grondslag worden opgenomen (art. 37, derde lid, WIB), doch enkel in de mate dat het FBB verrekend kan worden. Het Grondwettelijk Hof is immers in een recent arrest van 29 januari 2014 tot de bevinding gekomen dat vennootschappen zonder belastbare basis worden gediscrimineerd ten opzichte van vennootschappen met een belastbare basis. Volgens het Grondwettelijk Hof mag de wetgever, gelet op het eenjarigheidsbeginsel, bepalen dat het FBB niet terugbetaalbaar is, noch overdraagbaar is naar een volgend aanslagjaar maar in de mate dat het FBB niet verrekenbaar is met de verschuldigde vennootschapsbelasting mag de wet niet bepalen dat het moet opgenomen worden in de verworpen uitgaven 194. Alhoewel dit arrest niet erga omnes geldt, geldt het wel als een nieuw feit in de zin van artikel 376, 1, WIB. Op basis van dit nieuw feit kunnen Belgische vennootschappen een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen om het fis- 191 Ingevolge de wet 22 juli 1993 is de onroerende voorheffing alsook de fictieve onroerende voorheffing sedert het aanslagjaar 1994 niet meer verrekenbaar met de vennootschapsbelasting. Hierbij laten wij opmerken dat de art. 120 en 123 KB/WIB nog steeds niet in overeenstemming werden gebracht met de art. 277 en 278 WIB. 192 Art. 292, eerste lid, WIB. 193 Art. 121 en 122 KB/WIB. 194 GwH 29 januari 2014, Fiscoloog nr. 1372, 1, weergave M. Isenbaert LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

8 cale nadeel te laten rechtzetten maar dit verzoek moet dan wel ingediend worden binnen de vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting gevestigd is 195. Beleggingsvennootschappen worden uitgesloten van het recht tot verrekening van het FBB 196. De berekeningsgrondslag voor het FBB is het geïnde inkomen, na aftrek van de buitenlandse bronheffing, maar vóór aftrek van de eventuele Belgische roerende voorheffing. Met de verschuldigde vennootschapsbelasting wordt een forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) verrekend in verband met genoten inkomsten van roerende goederen en kapitalen niet zijnde dividenden die in het buitenland werden onderworpen aan een belasting gelijkaardig aan de vennootschapsbelasting (art. 285, eerste lid, WIB). De verrekening van een FBB is voorzien voor zover deze inkomsten voortkomen van goederen en kapitalen die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt. De voorwaarde van het gebruik van de goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid is bij vennootschappen altijd vervuld. Het gebruik in België houdt in dat de goederen en kapitalen aan een Belgische inrichting verbonden zijn. Geen verrekening van het FBB wordt toegestaan in verband met inkomsten van bestanddelen die belegd zijn in een buitenlandse inrichting van een Belgische vennootschap (art. 289 WIB). Een FBB kan worden verleend in verband met de volgende inkomsten van buitenlandse oorsprong: de interesten, de royalty s en de diverse inkomsten van roerende aard bedoeld in artikel 90, 5 tot en met 90, 7 van het WIB. Geen FBB wordt verrekend i.v.m. dividenden van buitenlandse aandelen, behalve onder bepaalde voorwaarden wat betreft de dividenden die zijn toegekend of toegewezen door beleggingsvennootschappen. Deze niet-verrekenbaarheid houdt verband met het feit dat (buitenlandse) dividenden in de regel als DBI aftrekbaar zijn. Voor alle duidelijkheid wordt het FBB hierna afzonderlijk besproken naargelang het betrekking heeft op royalty s, interesten of dividenden. B. FBB met betrekking tot royalty s a. ROYALTY S ANDERE DAN OCTROOI-INKOMSTEN Met betrekking tot inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen (royalty s) en met betrekking tot diverse inkomsten van roerende aard, bedraagt het bedrag aan verrekenbare FBB steeds 15/85 van het geïnde netto-inkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing (art. 286, eerste lid, WIB). De regel die stelt dat de verrekening slechts mag plaatsvinden in verhouding tot de tijd dat de vennootschap (verkrijger van de inkomsten), de volle eigendom van de goederen of kapitalen heeft gehad geldt niet voor royalty s. De verrekening van het FBB is evenwel slechts mogelijk indien in het buitenland effectief belasting is betaald. Het louter inhouden van bronheffing door de schuldenaar van de inkomsten, zonder doorstorting ervan aan de buitenlandse schatkist volstaat dus niet Art. 376, 1, 1 WIB. 196 Deze uitsluiting heeft slechts een beperkte draagwijdte want een beleggingsvennootschap zal immers doorgaans geen belastbare grondslag vertonen, zodat ook geen belastingschuld zal ontstaan waarmee het FBB kan verrekend worden. 197 P. SMET, FBB: draagwijdte onderworpenheidseis, TFR 2004, 531, noot onder Rb. Gent 14 januari 2004, M. WAUMAN, Verrekening FBB vereist betaling van buitenlandse belasting, Fiscoloog Internationaal 2004, nr. 246, 3-4. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

9 Voorbeeld Een Belgische vennootschap ontvangt in 2011 royalty s uit een land zonder verdrag voor een brutobedrag van EUR, waarop in het buitenland effectief een bronheffing van 10% (m.a.w EUR) werd ingehouden. Het nettobedrag van de royalty s bedraagt dus EUR. De belastbare grondslag bedraagt EUR 100/85 = ,88 EUR en de hierop principieel verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt ,88 EUR 33,99% = ,53 EUR. Na verrekening van het FBB (nl EUR 15/85 = ,88 EUR aan FBB) bedraagt de nog verschuldigde vennootschapsbelasting: ,53 EUR ,88 EUR = ,65 EUR. b. FBB MET BETREKKING TOT OCTROOI-INKOMSTEN Tot nu toe is het FBB m.b.t. royalty s vastgesteld op 15/85 van het netto-inkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing. Voor octrooi-inkomsten die in het buitenland worden behaald en daar belast zijn, en die het karakter van effectieve royalty s hebben, heeft men volgens de normale regels recht op het FBB. Voor octrooi-inkomsten werd afstand genomen van dit forfaitair karakter 198. Voor octrooi-inkomsten waarvoor een aftrek voor octrooi-inkomsten wordt verleend, wordt het FBB bepaald volgens het product van een breuk waarvan de teller gelijk is aan de werkelijk ingehouden buitenlandse belasting uitgedrukt in een percentage van het inkomen waarop die belasting betrekking heeft, beperkt tot 15, en waarvan de noemer gelijk is aan 100 verminderd met het cijfer van de teller. Wanneer de schuldenaar van het inkomen de buitenlandse belasting heeft gedragen tot ontlasting van de verkrijger, bedraagt de noemer Het FBB m.b.t. octrooi-inkomsten is slechts verrekenbaar ten belope van de belasting verschuldigd op de octrooi-inkomsten waarvoor een aftrek voor octrooi-inkomsten wordt verleend 200. C. FBB met betrekking tot interesten 201 a. PRODUCT VAN TWEE BREUKEN Als het gaat om inkomsten van roerende goederen en kapitalen (interesten), dan wordt het FBB sedert aanslagjaar 1994 bepaald volgens het product van twee breuken. De eerste breuk beperkt het te verrekenen FBB tot het werkelijke gedeelte van de buitenlandse belasting. De vermenigvuldiging met de tweede breuk heeft tot doel het FBB slechts te laten verrekenen in verhouding tot wat van de verkregen inkomsten overblijft na aftrek van de financiële kosten. De tweede breuk weerspiegelt de graad van schuldfinanciering. Samen vormen de twee breuken de volgende formule: B.B. A + (B C) (D E) B.B A + (B C) b. DE EERSTE BREUK De teller van de eerste breuk is gelijk aan de werkelijk ingehouden buitenlandse belasting uitgedrukt in een percentage van het inkomen waarop die belasting betrekking heeft, beperkt tot 15, en de noemer is gelijk aan 100 verminderd met het cijfer van de teller 202. Omdat de teller niet meer mag bedragen dan 15, kan de noemer nooit minder dan 85 bedragen. 198 S. VAN CROMBRUGGE en S. HUYSMAN, De aftrek voor octrooi-inkomsten, in Actuele fiscale thema s 2007, Kalmthout, Biblo, 2008, p Art. 286, tweede en vierde lid, WIB, zoals ingevoegd door art. 92 van de Wet van 27 april 2007, BS 8 mei Art. 286, derde lid, WIB. 201 Ci.RH. 421/ van 31 maart 1993, Bull.Bel. nr. 727, 1191 e.v., nrs en Ci.RH.421/ van 5 mei 1995, Bull.Bel. nr. 751, Wanneer de schuldenaar van het inkomen de buitenlandse belasting heeft gedragen tot ontlasting van de verkrijger, bedraagt de noemer LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

10 Voorbeeld Een Belgische moedervennootschap verstrekte een lening aan haar US-dochtervennootschap. De US-dochtervennootschap die de interesten betaalt moet 30% bronbelasting inhouden. De USdochtervennootschap heeft de US-bronbelasting niet gedragen ter ontlasting van de moedervennootschap. De eerste breuk bedraagt 15/85 want de teller is gelijk aan de buitenlandse bronbelasting (30) maar beperkt tot het maximum van 15. De noemer bedraagt (teller) = 85. Indien de US-dochtervennootschap de bronbelasting wel zou dragen ter ontlasting van de moedervennootschap dan vermindert hierdoor het verrekenbaar FBB want de eerste breuk zou dan gelijk geweest zijn aan 15/100. c. DE TWEEDE BREUK De teller van de breuk (A + (B C) (D E)) is gelijk aan het positieve verschil tussen het totale bedrag van de noemer en het totale bedrag van de inkomsten van roerende goederen en kapitalen, met uitsluiting van dividenden, die de vennootschap in het belastbare tijdperk heeft gedragen. De noemer van de breuk is gelijk aan de som van het totale bedrag van de inkomsten van onroerende goederen, roerende goederen en kapitalen en van het totale brutobedrag van de beroepsinkomsten met uitsluiting van al dan niet verwezenlijkte meerwaarden. De noemer van de tweede breuk (A + B C) wordt bepaald door eerst het totaal te maken van de inkomsten van onroerende goederen, de inkomsten van roerende goederen en kapitalen (A) en het totale brutobedrag van de beroepsinkomsten en van de eventueel diverse inkomsten (B). Uit dat totaal moeten vervolgens de al dan niet verwezenlijkte meerwaarden worden uitgesloten (C). Ten name van belastingplichtigen die boekhouden overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen kan de noemer in de praktijk worden bepaald door, aan de hand van resultatenrekening, eerst de volgende berekening te maken: bedrijfsopbrengsten I, A + B (toename) of B (afname) + C + D handelsgoederen, grond- en hulpstoffen waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (deel van II, E): toename afname tussentotaal financiële opbrengsten (IV) andere uitzonderlijke opbrengsten (VII, E) totaal (positief of 0): Van dat totaal zijn eventueel nog de verwezenlijkte meerwaarden af te trekken die zouden begrepen zijn in de andere bedrijfsopbrengsten (I, D) of in de financiële opbrengsten (IV). Tenslotte moet rekening worden gehouden, in meer of min, met de fiscale correcties die aan de boekwinst worden aangebracht, althans in zover die correcties betrekking hebben op bestanddelen die bij de berekening in aanmerking zijn genomen (bv. verhoging van de omzet, onderwaardering van de voorraden of opneming van een vroegere onderwaardering ervan, FFBB op verkregen roerende inkomsten). Daarentegen moeten de correcties die op andere bestanddelen betrekking hebben buiten beschouwing worden gelaten (bv. een afschrijvingsexcedent). T.a.v. verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen die aan specifieke boekhoudregels onderworpen zijn gelden bijzondere berekeningsregels Ci. RH.421/ van 5 mei 1995, Bull.Bel. nr LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen

Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Voorheffingen en voorafbetalingen worden in mindering gebracht van de berekende basisbelasting Stadia in de berekening van de ven. B Berekening

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN // FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN?

VENNOOTSCHAPPEN // FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN? VENNOOTSCHAPPEN // 21.02.2014 FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN? Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Met ingang van aanslagjaar 2014 werd door de wet houdende diverse bepalingen van

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN BART PEETERS* 1 Een vennootschap die een overschot aan liquiditeiten heeft en deze tijdelijk of definitief wenst te beleggen, krijgt vanuit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200.

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200. verrichting heeft uitgevoerd in de loop van het boekjaar 2013, de dividenden die in aanmerking worden genomen voor de tweede term van de formule de dividenden zijn die zijn toegekend en die betrekking

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Art. 88 en 92 K.B./W.Venn., zoals gewijzigd door K.B. van 27 april 2007, B.S., 14 mei Parl. St., Kamer, nr /4, p. 27.

Art. 88 en 92 K.B./W.Venn., zoals gewijzigd door K.B. van 27 april 2007, B.S., 14 mei Parl. St., Kamer, nr /4, p. 27. voor zichzelf te benoemen als vereffenaar en dit voorstel wordt voorgelegd ter goedkeuring en homologatie aan de rechtbank van koophandel. Op 30 september 2007 vindt een bijzondere algemene vergadering

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2014/21137] 19 DECEMBER 2014. Programmawet (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Rolnummer 4878. Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T

Rolnummer 4878. Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T Rolnummer 4878 Arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 289bis, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie