Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) Kapitaal Bank Wettelijke reserve Beschikbare reserve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200."

Transcriptie

1 verrichting heeft uitgevoerd in de loop van het boekjaar 2013, de dividenden die in aanmerking worden genomen voor de tweede term van de formule de dividenden zijn die zijn toegekend en die betrekking hebben op het boekjaar Die dividenden zullen begrepen zijn in de winst die voor het aanslagjaar 2014 belastbaar is in de vennootschapsbelasting 383. Worden eveneens als dividenden aangemerkt voor de berekening van de tweede term: de dividenden die hun oorsprong vinden in de uitkering van belaste reserves maar die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbreng in kapitaal in het kader van artikel 537, eerste lid, WIB; de interimdividenden 384. h. GEEN CUMUL MET VERLAAGDE VOORHEFFING VOOR KAPITAALINBRENGEN GEDAAN VANAF 1 JULI 2013 Er werd een verlaagde aanslagvoet ingevoerd voor dividenden die voortkomen van aandelen die kapitaalinbrengen in geld vertegenwoordigen en waarvan de inbreng werd verricht vanaf 1 juli Om te vermijden dat de voordelen op het vlak van de roerende voorheffing worden gecumuleerd kunnen de inbrengen in geld die worden verricht vanaf 1 juli 2013 en die dus genieten van de verlaagde roerende voorheffing zoals voorzien in artikel 269, 2 WIB niet afkomstig zijn van de uitkering van reserves zoals bedoeld in artikel 537, eerste lid, WIB Vrijstelling van of verminderde RV bij moeder-dochterverhouding Het onderwerpen van de liquidatieboni aan de roerende voorheffing leidt slechts tot effectieve inning van de roerende voorheffing in de gevallen waar er geen redenen bestaan om te verzaken aan de inning van de roerende voorheffing bij toepassing van de gemene regels. Ten name van aandeelhouders of vennoten, natuurlijke personen is in geen enkele verzaking voorzien. Daarentegen wordt wel aan de inning van de roerende voorheffing op dividenden verzaakt ten name van Belgische of buitenlandse moedermaatschappijen die een minimumdeelneming bezitten in het kapitaal van de dochteronderneming van 10% gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar 387. Voorbeeld Een NV A, opgericht in 2000 voert een boekhouding per kalenderjaar en werd op 30 juni 2015 ontbonden en de vereffening werd afgesloten op 1 september Het kapitaal van de NV A bedraagt EUR en wordt vertegenwoordigd door 800 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen werden volgestort. De vereffenaar heeft de passiva aangezuiverd. Sedert 1 januari 2015 heeft de vennootschap geen activiteiten ontwikkeld en de balanssituatie op het moment van de sluiting van de vereffening is de volgende: Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) Kapitaal Bank Wettelijke reserve Beschikbare reserve Circ. RH.421/ (AAFisc nr. 52/2013) van 12 december 2013, randnr Circ. RH.421/ (AAFisc nr. 52/2013) van 12 december 2013, randnr Art. 269, 2 WIB, ingevoegd door art. 5 b, Programmawet van 28 juni Parl. St. Kamer, Doc /001, Art. 106, 5 en 6, KB/WIB. De grens van 10% geldt voor uitkeringen verricht vanaf 1 januari LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

2 Het aandeelhouderschap van de NV A is sedert haar oprichting in 2000 ongewijzigd als volgt gestructureerd: de NV B bezit 240 aandelen (30%) en natuurlijke personen bezitten 560 aandelen (70%). De vereffenaar gaat over tot een toebedeling in natura op 1 september 2015: de NV B ontvangt aandelen ter waarde van % = alsook een geldsom van % = EUR. Hierbij wordt geen roerende voorheffing ingehouden. De natuurlijke personen ontvangen bruto EUR, nl. aandelen ter waarde van % = alsook een geldsom van % = EUR. De vereffenaar dient evenwel EUR in te houden, nl. ( ( %)) 25% = EUR. De berekening van de in te houden roerende voorheffing gaat uit van de basisveronderstelling dat de waarde van de aandelen die in natura worden toebedeeld overeenstemt met de waarde tegen dewelke zij in de boekhouding van de NV A werden opgenomen. Indien de werkelijke marktwaarde van de aandelen hoger is dan de boekhoudkundige waarde zal de in te houden roerende voorheffing hoger zijn en omgekeerd. Indien de marktwaarde van de aandelen bv. slechts EUR bedraagt, zal de vereffenaar voor de toebedeling aan de aandeelhouders/natuurlijke personen rekening dienen te houden met een in te houden roerende voorheffing van EUR, nl. (( %) + ( %) ( %)) 25% = EUR. Ingevolge deze inhouding ontvangen de natuurlijke personen per slotsom aandelen ter waarde van EUR, nl % alsook een geldsom van EUR, nl EUR. 4. Verlaagde roerende voorheffing op grond van dubbelbelastingverdragen Het tarief van de roerende voorheffing wordt verlaagd tot 5% in toepassing van een aantal dubbelbelastingverdragen afgesloten door België (bv. Nederland en Japan). De verlaging is echter steeds onderworpen aan een aantal voorwaarden die meestal verband houden met het percentage van de participatie Vrijstelling RV voor uitkeringen voortkomende van liquidatiereserves A. Enkel KMO s kunnen een liquidatiereserve aanleggen Vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschap worden aangemerkt kunnen, middels het betalen van een anticipatieve heffing van 10% bovenop de vennootschapsbelasting, een reserve aanleggen die later, op het ogenblik van de vereffening van de vennootschap belastingvrij kunnen worden uitkeren, ongeacht of de vennootschap op dat ogenblik nog voldoet aan de KMO-vereiste 389. Deze reserve wordt de liquidatiereserve genoemd en wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting van het boekjaar over te boeken naar een afzonderlijke rekening van het passief 390. Het bestaan van boekhoudkundige overgedragen verliezen belet niet dat er met de winsten van het afgelopen jaar een liquidatiereserve wordt aangelegd. De liquidatiereserve moet op een afzonderlijke rekening van het passief geboekt blijven en mag niet tot grondslag dienen voor enige beloning of toekenning. De vennootschap moet bij haar aangifte in de vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd, een opgave voegen M. DHAENE, Hervorming Venn.B.: andere internationaal relevante aspecten, Fiscoloog Internationaal 2003, nr. 233, De vennootschap dient een KMO te zijn bij het afsluiten van het belastbare tijdperk (Parl.St. Kamer , Doc /001, 14). 390 Die afzonderlijke rekening van het passief kan desgevallend een subrekening zijn van de wettelijke reserve (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën 25 februari 2014, nr. CRIV 54 COM 098). 391 Art. 184quater WIB, ingevoegd door art. 44 Programmawet 19 december 2014, BS 29 december 2014, toepasselijk vanaf aanslagjaar LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

3 B. De anticipatieve heffing van 10% Voor het belastbaar tijdperk waarin een liquidatiereserve wordt aangelegd, wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd. De grondslag van deze aanslag wordt gevormd door de winst van het boekjaar na vennootschapsbelasting die overgeboekt werd. De grondslag wordt niet verminderd met DBI, aftrek voor risicokapitaal, overgedragen verliezen, enz. Het tarief van de afzonderlijke aanslag bedraagt 10%. De afzonderlijke heffing staat los van, en komt in voorkomend geval bovenop andere aanslagen die overeenkomstig andere wetsbepalingen verschuldigd zijn 392. Gezien er geen bijzondere bepalingen gelden dient aangenomen te worden dat geen voorheffingen, voorafbetalingen of andere bestanddelen kunnen verrekend worden met de afzonderlijke aanslag. De afzonderlijke heffing van 10% geheven n.a.v. de opbouw van de liquidatiereserve vormt geen aftrekbare beroepskost 393. Voorbeeld Een kleine vennootschap wordt op 1 januari 2014 opgericht en sluit haar tweede boekjaar af op 31 december Ze kwalificeert voor aanslagjaar 2016 (boekjaar 2015) als kleine vennootschap, in de zin van artikel 15 W.Venn. Per 31 december 2015, heeft ze een winst na belastingen t.b.v. 100 EUR. De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2016 om t.b.v. een bedrag van 90 EUR een liquidatiereserve aan te leggen alsook een toevoeging te doen aan de wettelijke reserve van 10 EUR. De basis waarop de afzonderlijke heffing wordt geheven is 90 EUR. De initiële afzonderlijke heffing bedraagt 10%, wat in dit geval neerkomt op 9 EUR. C. Latere toekenningen na ontbinding van de vennootschap Er is geen roerende voorheffing verschuldigd indien de latere toekenning uit de liquidatiereserve plaatsvindt door een ontbonden vennootschap. De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten immers niet de dividenden die een ontbonden vennootschap uitkeert in de mate dat hun toekenning voortkomt van een vermindering van de liquidatiereserve 394. Het feit dat de vennootschap op het ogenblik van de toekenning van de liquidatieboni geen KMO-vennootschap meer is heeft geen invloed op het fiscaal lot van de liquidatieboni. De KMO-vereiste geldt slechts bij het aanleggen van de liquidatiereserve. Voorbeeld (dividenduitkering n.a.v. liquidatie) Winst vóór vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (34% 151,51) Anticipatieve heffing van 10% Belastingvrij (0% 90 EUR) Nettodividend 151,51 EUR 51,51 EUR 100,00 EUR 10,00 EUR 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR Volledigheidshalve laten we opmerken dat de uitkeringen van een ontbonden vennootschap achtereenvolgens geacht worden voort te komen van het gestort kapitaal, de liquidatiereserve, de 392 Art. 219quater WIB, zoals ingevoegd door art. 48 Programmawet 19december 2014, toepasselijk vanaf aanslagjaar Art. 198, 1, 1 WIB, zoals aangevuld door art. 45 Programmawet 19 december 2014 toepasselijk vanaf aanslagjaar Art. 21, 11 WIB, zoals ingevoegd door art. 41 Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014, van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari Die bepaling geldt ook voor de in het buitenland geïnde of verkregen liquidatieboni in zoverre hun toekenning het gevolg is van analoge bepalingen of gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de EER LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

4 voorheen belaste gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserve en tenslotte de voorheen vrijstelde winst 395. D. Sanctie indien liquidatiereserve wordt aangetast vóór de ontbinding Worden uit de liquidatiereserve dividenden uitgekeerd vooraleer de vennootschap in vereffening is, dan zullen deze dividenden onderworpen worden aan een bijkomende roerende voorheffing van 15% als het aangetaste gedeelte van liquidatiereserve minder dan vijf jaar behouden is gebleven te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk. Als de uitkering plaatsvindt na meer dan vijf jaar dan worden de dividenden onderworpen aan een bijkomende roerende voorheffing van 5% 396. Indien een gedeelte van de liquidatiereserve wordt aangetast, worden de oudst gevormde reserves geacht eerst te zijn aangetast 397. Voor de berekening van de periode voor het behouden van de liquidatiereserve werd gepreciseerd dat deze periode begint vanaf de afsluitingsdatum van het belastbaar tijdperk dat samenvalt met het boekjaar waarvoor het bedrag van de te bestemming winst, verduidelijkt wordt in de rubriek resultaatverwerking 398. Voorbeeld Een vennootschap wordt op 1 januari 2014 opgericht en sluit haar tweede boekjaar af op 31 december Ze kwalificeert voor aanslagjaar 2016 (boekjaar 2015) als kleine vennootschap, in de zin van artikel 15 W.Venn. Per 31 december 2015, heeft ze een winst na belastingen van 100 EUR. De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2016 om t.b.v. een bedrag van 100 EUR een liquidatiereserve aan te leggen. De basis waarop de afzonderlijke heffing wordt geheven is 100 EUR. De initiële afzonderlijke heffing bedraagt 10%, wat in dit geval neerkomt op 10 EUR. De vennootschap boekt de volledige 100 EUR op een afzonderlijke rekening van het passief 399. De periode van vijf jaar van belang voor de berekening van het tarief van de roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden voortkomende van een aantasting van de liquidatiereserve begint te lopen vanaf de afsluitingsdatum van het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve werd aangelegd (zijnde het boekjaar waarvoor het bedrag van de te bestemmen winst wordt verduidelijkt in de rubriek resultaatverwerking ), m.a.w. vanaf 31 december Scenario 1: De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2020 om de volledige liquidatiereserve uit te keren. De aanslagvoet van de roerende voorheffing bedraagt in dit geval 15% want de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf 31 december 2015 en verstrijkt pas einde De aandeelhouders ontvangen een nettodividend van 100 EUR 10 EUR (anticipatieve heffing) 15 EUR (aanvullende roerende voorheffing) = 75 EUR. 395 Art. 209, tweede lid, WIB, zoals gewijzigd door art. 47 Programmawet van 19 december Art. 269, 1, 8 WIB zoals ingevoegd door art. 49 Programmawet van 19 december 2014, van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari Dezelfde tarieven gelden voor de dividenden van buitenlandse oorsprong die in België zijn geïnd of verkregen in zoverre hun toekenning het gevolg is van analoge bepalingen van een andere lidstaat van de EER. Bovendien is voor het geval geen roerende voorheffing is ingehouden in art. 171, 3 septies WIB voorzien in een afzonderlijke belastbaarheid in de personenbelasting tegen een aanslagvoet van 5% of 15% voor de dividenden die voortkomen uit een aantasting van de liquidatiereserve. 397 Art. 184quater, laatste lid, WIB, ingevoegd door art. 44 Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december Parl.St. Kamer , Doc /001, Het is van belang dat de liquidatiereserve gedurende de volledige periode van vijf jaar behouden is gebleven en niet is aangetast door de toekenning van bijvoorbeeld een tussentijds dividend. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

5 Schematisch winst vóór vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting (34% 151,51) anticipatieve heffing van 10% aanvullende RV 15% 100 nettodividend 151,51 EUR 51,51 EUR 100,00 EUR 10,00 EUR 90,00 EUR 15,00 EUR 75,00 EUR Scenario 2: De Algemene Vergadering besluit in de maand mei 2021 om de volledige liquidatiereserve uit te keren. De aanslagvoet van de roerende voorheffing bedraagt in dit geval slechts 5% want de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf 31 december 2015 en is dus reeds verstreken in mei De aandeelhouders ontvangen een nettodividend van 100 EUR 10 EUR (anticipatieve heffing) 5 EUR (aanvullende roerende voorheffing) = 85 EUR 400. Schematisch winst vóór vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting (34% 151,51) anticipatieve heffing van 10% aanvullende RV (5% 100 EUR) nettodividend 151,51 EUR 51,51 EUR 100,00 EUR 10,00 EUR 90,00 EUR 5,00 EUR 85,00 EUR In de rechtsleer wordt terecht gewezen op het feit dat de anticipatieve heffing de kenmerken vertoont van een bronbelasting. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het kader van sommige verdragen ter vermijding van dubbele belasting. Het maximale tarief van de bronheffing kan overschreden zijn wanneer uit de liquidatiereserve vroegtijdig dividenden worden uitgekeerd. Ook in het kader van de Moeder-dochterrichtlijn stellen zich enigszins gelijkaardige problemen 401. E. Kansspel? De nieuwe maatregel stelt een fundamenteel probleem. Het is op voorhand niet in te schatten of er op het einde van de rit, m.a.w. op het ogenblik van de vereffening van de vennootschap, überhaupt een liquidatieoverschot aanwezig zal zijn. De boekjaren met winst waarvoor een liquidatiereserve werd opgebouwd en waarvoor telkens een afzonderlijke heffing van 10% werd afgedragen kunnen immers gevolgd worden door boekjaren met substantiële verliezen. Het gevolg is dat de aandeelhouders in dat geval weinig of niets zullen ontvangen bovenop het aanvankelijk fiscaal werkelijk gestort kapitaal. De afzonderlijke heffing zal dan in die omstandigheden helaas een nutteloze uitgave blijken te zijn. Bovendien is die afzonderlijke heffing gedurende al die jaren als een verworpen uitgave belast in de vennootschapsbelasting. 400 Parl.St. Kamer , Doc /001, J. VAN DIJCK, Liquidatiereserve: aanleg al mogelijk voor het boekjaar 2014, Fiscoloog, nr. 1411, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

6 Afdeling 6. Inkomstenbelastingen in hoofde van de aandeelhoudervennootschap 1. Liquidatiebonussen in hoofde van aandeelhouder-vennootschap A. Aftrek als definitief belaste inkomsten Indien de vereffeninguitkering in hoofde van de ontbonden vennootschap aanleiding geeft tot een belastbare winstuitkering, komt het positieve verschil tussen de door de vereffenaar aan de aandeelhouder-vennootschap toegekende sommen of waarden en de aanschaffingswaarde van de aandelen in de ontbonden vennootschap (eventueel verhoogd met de uitgedrukte en nietvrijgestelde meerwaarden) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de toepassing van de DBI-aftrek 402. Zowel de aandeelhouder die een Belgische vennootschap is als een Belgische vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap kunnen hierop aanspraak maken. De verkregen dividenden of met dividenden gelijkgestelde inkomsten zijn voor 95% aftrekbaar als DBI van de winst van het belastbare tijdperk. Specifiek voor o.a. liquidatiebonussen wordt voorzien dat de aftrek gelijk is aan 95% van het bedrag dat het positieve verschil uitmaakt tussen de verkregen sommen en de aanschaffings- of beleggingsprijs van de aandelen. De DBI-aftrek t.a.v. liquidatieboni mag nochtans niet plaatsvinden op bepaalde verworpen uitgaven. De uitsluiting van de aftrekbeperking geldt immers slechts voor gewone dividenden die werden ontvangen van een EU-dochteronderneming en niet voor liquidatie- en inkoopboni 403. Voorbeeld 1 Een NV, die uitgesloten is van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, bezit 25% van de aandelen van een BVBA. De NV ontvangt, naar aanleiding van de vereffening van de BVBA een eenmalige liquidatieuitkering van EUR 25% = EUR. De aanschaffingsprijs van de aandelen van de BVBA bedroeg EUR. De verkregen liquidatiebonus bedraagt derhalve = EUR. Journaal 55 Kredietinstellingen R/C aan Deelnemingen Vereffeningsdividend De liquidatiebonus is als definitief belast inkomen aftrekbaar t.b.v EUR 95% = EUR. Indien de NV voldoende voorafbetalingen heeft verricht en alle voorwaarden om de DBI-aftrek te kunnen genieten vervuld zijn, zal de effectieve belasting 255 EUR bedragen, nl. ( EUR EUR ) 34% = 255 EUR. Om het bedrag te bepalen dat als DBI aftrekbaar is, werd in bovenvermeld voorbeeld geen rekening gehouden met het bedrag van het gestorte kapitaal dat door de aandelen wordt vertegenwoordigd. Ten gevolge van de aanrekeningsregels van artikel 209 WIB kan het nochtans gebeuren dat er in hoofde van de geliquideerde vennootschap geen dividenduitkering plaatsvindt (bv. omdat de aanrekening van de uitgekeerde sommen volledig gebeurt op het fiscaal gestort kapitaal). Zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak wordt in een dergelijk geval soms verdedigd dat de meerwaarde die de vennootschap-aandeelhouder realiseert op haar participatie in de vereffende vennootschap om die reden geen verkregen dividend kan zijn. De verwezenlijkte meerwaarde komt dan in aanmerking voor de vrijstelling van artikel 192 WIB, wat fiscaal uiteraard voordeliger is. Indien we in het bovenvermeld voorbeeld ervan uitgaan dat het bedrag van het gestorte kapitaal dat door de aandelen wordt vertegenwoordigd bijvoorbeeld EUR be- 402 Art. 202, 1, 2 WIB. 403 Art. 205, 2, tweede en derde lid, WIB. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

7 draagt, dan is de gerealiseerde meerwaarde van EUR volledig vrijgesteld op basis van artikel 192 WIB. Indien het bedrag van het gestorte kapitaal dat door de aandelen wordt vertegenwoordigd daarentegen EUR zou bedragen, dan moet de meerwaarde van EUR als volgt worden opgesplitst: een verkregen dividend van EUR, (nl EUR EUR) dat aftrekbaar is als DBI op grond van artikel 202, 1, 2, WIB; en een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen van EUR, (nl EUR EUR) die vrijgesteld is op grond van artikel 192 WIB 404. Voorbeeld 2 Een Belgische moedervennootschap (NV Bel) bezit een participatie van 92% in een Luxemburgse dochtervennootschap (SA Lux). Een liquidatiebonus wordt ontvangen door de NV Bel n.a.v. de vereffening van SA Lux. De SA Lux is een société anonyme naar Luxemburgs recht, gevestigd in Luxemburg en werd opgericht in Haar inkomsten bestaan thans voornamelijk uit ontvangsten van interesten maar voorheen werden ook dividenden geïncasseerd. De SA Lux had oorspronkelijk het fiscaal statuut van een Luxemburgse Holding 1929 en was hierdoor onderworpen aan een fiscaal gunstregime dat afweek van het gemeen recht. Tengevolge van de afschaffing van het Holding 1929 Regime is ze sedert 30 april 2007 aan het normaal regime van de vennootschapsbelasting in Luxemburg en geniet zij dus niet meer van een voordelig fiscaal regime dat afwijkt van het gemeen recht. In de loop van 2007 ging SA Lux over tot incorporatie van haar overgedragen winsten in het maatschappelijk kapitaal van de SA Lux. Vanuit Belgisch fiscaal perspectief hebben deze geïncorporeerde winsten evenwel de kwalificatie van belaste reserves. Omdat de SA Lux op het ogenblik van de uitkering van een het dividend (liquidatiebonus) onderworpen is aan het gemeen belastingregime in Luxemburg werden de dividenden niet verleend door een vennootschap die niet aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van gelijke aard als die belasting is onderworpen, of die gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. Conclusie: Omdat de uitsluiting van artikel 203, 1, 1 WIB niet toepasselijk is kan de NV Bel niet om die reden uitgesloten worden van de 95% DBI-aftrek voorzien in artikel 202, 1, 2 WIB 405. B. Voorheen fiscaal aangenomen waardeverminderingen Indien op de deelneming vroeger een waardevermindering is geboekt en fiscaal is aangenomen ingevolge de vóór de wet van 23 oktober 1991 geldende regeling, wordt deze bij de uitbetaling als een gewone opbrengst terugbelast. Dit gebeurt automatisch door bij de berekening van de aftrekbare liquidatiebonus de oorspronkelijke aanschaffingsprijs in aanmerking te nemen 406. Laten we veronderstellen dat in hoger vermeld voorbeeld de NV in 1989 een fiscaal aangenomen waardevermindering heeft geboekt van EUR op de aandelen van de BVBA. De liquidatiebonus die uit de boekhouding zal blijken is dan gelijk aan het verschil tussen de liquidatieuitkering en de boekwaarde van de aandelen, m.a.w ( ) = EUR. De liquidatiebonus van EUR moet met het oog op de fiscale aangifte gesplitst worden in enerzijds het gedeelte dat in aanmerking komt voor de DBI-aftrek, nl EUR EUR = EUR, en anderzijds het deel van de liquidatiebonus die overeenstemt met de voorheen geboekte en fiscaal aangenomen waardevermindering van EUR die als gewone winst belastbaar is. Indien de vennootschap voldoende heeft vooraf- 404 J. KIRKPATRICK, D. GARABEDIAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruylant, 2003, 319 en Rb. Nijvel, 13 maart 2007, TFR 2007, nr. 332, 1043 e.v. Met kritische noot van J. VERSTRAELEN. 405 Voorafgaande beslissing nr van 13 mei Circ. nr.ci. D. 19/ , 9 september 1992, Bull.Bel. nr. 720, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

8 betaald, bedraagt de effectieve belasting (( ) 34%) + ( %) = EUR. C. Verrekening van roerende voorheffing op liquidatieboni Een vennootschap kan de roerende voorheffing op dividenden slechts verrekenen op voorwaarde dat zij de volle eigendom van de desbetreffende aandelen bezat op het ogenblik waarop de dividenden werden toegekend (art. 281 WIB). Bovendien wordt de verrekening overeenkomstig art. 282 WIB slechts toegestaan voor zover de toekenning van de dividenden geen waardevermindering of een minderwaarde tot gevolg heeft van de aandelen waarop de dividenden betrekking hebben 407. Wanneer vennootschap A een liquidatiebonus ontvangt van vennootschap B, geniet vennootschap A vrijstelling van roerende voorheffing indien ze, gedurende ten minste een jaar, de vereiste minimumdeelneming bezit. In de andere gevallen wordt wel roerende voorheffing ingehouden. De Raad van State vroeg zich echter af of de ingehouden roerende voorheffing zou kunnen worden verrekend, gelet op artikel 282 WIB. Artikel 282 WIB is bij de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen in het WIB ingevoegd met het doel een welbepaalde combinatie te voorkomen: een belastingplichtige die aan de personenbelasting of de rechtspersonenbelasting onderworpen is, waarvoor de roerende voorheffing een definitieve belasting is, verkoopt de dag vóór de coupon geknipt wordt zijn aandelen aan een vennootschap die het recht zou hebben om roerende voorheffing te verrekenen, waarna ze diezelfde aandelen inkoopt zodra de coupon uitgekeerd is. Gelet op de algemene formulering rijst de vraag of art. 282 WIB geen bezwaar zal vormen voor de verrekening door vennootschap A van de roerende voorheffing op de liquidatieuitkeringen: deze liquidatieuitkeringen zullen immers tot gevolg hebben dat de boekhoudkundige waarde van de deelneming van vennootschap A in vennootschap B vermindert. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1989 blijkt evenwel dat deze regel niet van toepassing is op de roerende voorheffing op de liquidatieuitkeringen. De Raad van State bracht in herinnering dat deze wet bepaalde dat liquidatieuitkeringen onderworpen waren aan roerende voorheffing (vooraleer deze uitkeringen bij de wet van 23 oktober 1991 met terugwerkende kracht zouden worden vrijgesteld van roerende voorheffing). De oorspronkelijke tekst van het ontwerp bevatte echter een bepaling luidens welke geen roerende voorheffing wordt ingehouden voor het aandeel van de liquidatiebonus dat de aandeelhoudersvennootschap ontvangt, in zoverre dat aandeel de meerwaarde overschrijdt die op deze aandelen verkregen wordt 408. De Regering heeft dit lid niet gehandhaafd, wat wel degelijk lijkt te impliceren dat de tekst van artikel 282 WIB, die sindsdien niet gewijzigd is, niet van toepassing is op de roerende voorheffing op de liquidatiebonus 409. Het risico van het manoeuvre dat artikel 282 WIB beoogt te voorkomen, bestaat echter, wat de roerende voorheffing op de liquidatieuitkeringen betreft. Op advies van de Raad van State werd art. 282 WIB aangevuld met een nieuw lid luidens hetwelk art. 282, eerste lid, WIB niet van toepassing is op de dividenden die voortkomen uit aan- 407 Volgens de Minister van Financiën is het terzake zonder belang of een waardevermindering al dan niet door de vennootschap is geboekt. Het volstaat dat de werkelijke waarde van het aandeel op de afsluitingsdatum van het boekjaar waarin het dividend wordt toegekend of betaalbaar gesteld, lager is dan de fiscale waarde van dat aandeel op de afsluitingsdatum van het vorige boekjaar (Vr. & Antw. Kamer, , nr. 135, p , Com.I.B. 1992, nr. 276/ 30). De rechtspraak volgt dit standpunt evenwel niet. Gelet op de primauteit van het boekhoudrecht op het fiscaal recht moet het begrip waardevermindering in zijn boekhoudkundige betekenis worden begrepen: er kan slechts sprake zijn van een waardevermindering wanneer deze ook daadwerkelijk werd geboekt. Enkel een geboekte waardevermindering kan de verrekening van de roerende voorheffing verhinderen (Luik 6 januari 1999, Fisc. Koer. 99/273, noot I. BEHAEGHE). 408 Parl. St. Senaat, , nr , Zie G. KLEYNEN, in La nouvelle loi belge portant des dispositions fiscales, Ced Samsom, 1990, 56. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

9 delen waarvoor de belastingplichtige aantoont dat hij de volle eigendom ervan heeft gehad tijdens een ononderbroken periode van twaalf maanden vóór de toekenning van de dividenden of dat, tijdens de bewuste periode, de aandelen, in volle eigendom, op geen enkel ogenblik toebehoord hebben aan een belastingplichtige die geen vennootschap is die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse vennootschap welke deze aandelen op een ononderbroken wijze heeft belegd in een Belgische inrichting 410. Deze nieuwe bepaling vormt hiermee een uitzondering op het principe luidens welke geen roerende voorheffing wordt verrekend in zoverre de toekenning van de dividenden een waardevermindering of een minderwaarde tot gevolg heeft van de aandelen waarop de dividenden betrekking hebben. Die uitzondering gaat gepaard met een permanentievoorwaarde: de beperking van de verrekening is niet toepasselijk op voorwaarde dat de aandelen in volle eigendom werden behouden gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden welke voorafgaan aan de toekenning van zowel de gewone dividenden als de dividenden bedoeld in de artikelen 186, 187 en 209 WIB. Hierdoor wordt belet dat de belastingplichtigen ten name waarvan de roerende voorheffing niet verrekenbaar is, hun aandelen kort vóór de toekenning van de inkomsten overdragen aan een binnenlandse vennootschap of aan een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap. De voorwaarde inzake de bezitsduur gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden mag echter geen hinderpaal zijn voor de overdrachten tussen binnenlandse vennootschappen, omdat deze zonder invloed zullen zijn op de bedoelde manoeuvres. Om dezelfde reden wordt die bewegingsvrijheid uitgebreid naar de overdrachten van aandelen die plaatsvinden gedurende de periode van twaalf maanden en waarvan een buitenlandse vennootschap de volle eigendom heeft en welke op ononderbroken wijze belegd zijn in een inrichting waarover zij in België beschikt. Op die wijze wordt het toepassingsgebied toch beperkt tot de misbruiken die men wil voorkomen. 2. Liquidatieverliezen in hoofde van de aandeelhouder-vennootschap De waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd worden niet aangemerkt als beroepskost 411. Uitsluitend voor de toepassing van artikel 198, 1, 7 WIB, worden de verminderingen van gestort kapitaal die voorheen zijn gedaan om geleden verliezen boekhoudkundig aan te zuiveren of om een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies te vormen waarmede het geleden verlies boekhoudkundig is aangezuiverd toch als gestort kapitaal aangemerkt 412. Dit is dus een expliciete afwijking op artikel 184 WIB. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen zijn dus, op één uitzondering na, in de vennootschapsbelasting niet meer aftrekbaar als beroepskost. De uitzondering geldt enkel voor de minderwaarden geleden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven. Ook de minderwaarden op aandelen van buitenlandse dochtervennootschappen mogen in aftrek worden gebracht: het volstaat bij deze filialen het definitief karakter van de stopzetting van de activiteit door verdeling van het actief vast te stellen 413. De uitzondering geldt niet voor de waardeverminderingen op aandelen omdat het effectief verlies slechts definitief gekend is na de eindverdeling, d.w.z. op het ogenblik dat er niets meer te verde- 410 Art. 282, tweede lid, WIB. 411 Art. 198, 1, 7 WIB. 412 Art. 198, 2, WIB, toepasselijk op de minderwaarden op aandelen die vanaf 1 januari 1997 zijn geleden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de emitterende vennootschap, voor zover de desbetreffende vermindering van gestort kapitaal ten vroegste vanaf 24 juli 1991 is gedaan. 413 Gedr. St. Kamer, , nr. 1784/1, 5 en Gedr. St. Senaat, , nr. 1454/2, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

10 len valt 414. De vraag of in concrete gevallen de eindverdeling van het vermogen heeft plaatsgehad, moet worden beantwoord in het licht van de feitelijke en juridische omstandigheden waarin de verrichting heeft plaats gehad (Bull.Bel. nr. 749, p. 1317) 415. Voorbeeld 1 Een BVBA wordt opgericht met een maatschappelijk kapitaal van EUR dat wordt vertegenwoordigd door aandelen. De aandelen zijn vanaf de oprichting volledig volstort in geld voor 25 EUR per aandeel. Een natuurlijke persoon X bezit 600 aandelen van de BVBA. De eerste drie boekjaren verwezenlijkt de BVBA aanzienlijke winsten die binnen de vennootschap worden gereserveerd. Na het overlijden van de aandeelhouder X verkopen zijn erfgenamen de aandelen van de BVBA aan de NV Holding voor 62,50 EUR/aandeel 600 aandelen = EUR. Na het ontslag van één van de bestuurders van de BVBA stapelen de verliezen zich echter op zodat in 2002 beslist wordt de activiteiten van de BVBA stop te zetten en de vennootschap te ontbinden. Naar aanleiding van de vereffening ontvangt de NV Holding slechts een liquidatieuitkering van 20 EUR 600 = EUR. M.a.w. zij boekt een minderwaarde van = EUR. Journaal 55 Kredietinstellingen R/C Liquidatieverlies aan Deelnemingen Het liquidatieverlies bedraagt EUR maar moet fiscaal beperkt worden tot ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd. Het gestort kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door die aandelen bedraagt 600 aandelen 25 EUR/aandeel = EUR. Enkel het eigenlijk kapitaalverlies komt voor aftrek in aanmerking, d.i. het verschil tussen het werkelijk gestort kapitaal en de lagere prijs die men bij de verdeling verkregen heeft. Het liquidatieverlies is daarom fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor 600 (25 EUR 20 EUR) = EUR. De overige EUR vormt geen aftrekbare beroepskost en moet in de fiscale aangifte van de NV Holding worden opgenomen onder de verworpen uitgaven. In de hypothese dat de NV Holding een liquidatieuitkering zou ontvangen van EUR, zou zij een minderwaarde boeken van = EUR. Die minderwaarde is in die omstandigheden echter fiscaal niet aftrekbaar omdat er geen verlies aan gestort kapitaal is. Voorbeeld 2 Een vennootschap A vertoont in 1997 een gestort kapitaal van F. Haar balans gaf boekhoudkundige verliezen te zien van F. Alle aandelen van de vennootschap A zijn in het bezit van de vennootschap B. De aandelen van die vennootschap A staan op het actief van de balans van de vennootschap B geboekt voor F. De vennootschap A beslist in 1998 het kapitaal met F te verminderen ter aanzuivering van de boekhoudkundige verliezen. Dit heeft echter tot gevolg dat het werkelijk gestort kapitaal dat door de aandelen wordt vertegenwoordigd vermindert van F tot F. In 1999 lijdt de vennootschap A opnieuw verliezen, ditmaal t.b.v F, zodat beslist wordt de vennootschap te vereffenen. 414 Vr. en Antw. Kamer, , nr. 94, 9216, Vr. & Antw. Kamer, , nr. 154 van 3 februari 2003, p Wij stippen ook aan dat het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de ontbinding van de vennootschap niet de enige vorm is van gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen. Ingevolge de faillissementswetgeving heeft de curator de opdracht de activa van de gefailleerde te vereffenen en de opbrengst ervan onder de schuldeisers te verdelen. Wanneer het faillissement bijvoorbeeld afgesloten is bij gebrek aan actief kan hieruit besloten worden dat er niets meer te verdelen is zodat het verlies aan kapitaal op dat moment een aftrekbare beroepskost vormt (Brussel 19 februari 1999, TFR 1999, 635). LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

11 De vennootschap B ontvangt als enige aandeelhouder een terugbetaling van F (nl F F F) en boekt bijgevolg een minderwaarde van F F = F. Vóór de wijziging van artikel 198, 1, 7 WIB zou de vennootschap slechts een fiscaal te aanvaarden minderwaarde geleden hebben van F (werkelijk gestort kapitaal) F = F. Ingevolge de wetswijziging wordt de door de vennootschap A geboekte kapitaalvermindering ter aanzuivering van de boekhoudkundige verliezen toch aangemerkt als gestort kapitaal. De in hoofde van de vennootschap B fiscaal te aanvaarden minderwaarde bedraagt daarom: F (werkelijk gestort kapitaal) F = F. Voor de toepassing van artikel 198, 1, 7 WIB, moet worden aangenomen dat, indien het kapitaal van de vennootschap tijdens verschillende jaren is volstort en voor zover aan alle aandelen gelijke rechten zijn verbonden, het kapitaal proportioneel is vertegenwoordigd in elk van de aandelen waarop de minderwaarde betrekking heeft. Indien aan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen verschillende rechten zijn verbonden, moet enkel het kapitaal in aanmerking worden genomen dat wordt vertegenwoordigd door de groep van aandelen met gelijke rechten waartoe de aandelen (waarop de minderwaarde betrekking heeft) behoren, met dien verstande dat, wanneer in die groep het kapitaal over verschillende jaren is volstort, ook hier een proportionele omdeling moet gebeuren 416. Deze door de Administratie voorgestelde omdelingswijze is weliswaar pragmatisch maar leidt vaak tot bizarre resultaten wat wij hierna willen aantonen aan de hand van een voorbeeld. Voorbeeld Naar aanleiding van de oprichting in 2000 van de NV A worden 100 aandelen zonder nominale waarde toegekend aan de NV B. De NV B verricht een inbreng in speciën van EUR. In 2001 wordt het kapitaal van de NV A verhoogd en aan de NV C worden voor haar inbreng 100 aandelen zonder nominale waarde toegekend. De NV C verricht ingevolge die kapitaalverhoging een inbreng van EUR, welke boekhoudkundig verwerkt wordt als kapitaal t.b.v EUR en als uitgiftepremie voor EUR In de loop van het jaar 2002 verkoopt de NV C 60 van die aandelen aan de NV D voor EUR De bedrijfsresultaten van de NV A kennen een grote terugval in de jaren 2003 en 2004 en per einde 2004 wordt de NV A ontbonden en snel vereffend. De vereffening wordt afgesloten einde 2004 en de aandeelhouders ontvangen ingevolge de vereffening de volgende liquidatieuitkeringen: NV B: EUR 100/200 = EUR NV C: EUR 40/200 = EUR NV D: EUR 60/200 = EUR De NV B verwezenlijkt hierbij een boekhoudkundige minderwaarde van = De NV C verwezenlijkt een minderwaarde van ( %) = en de NV D verwezenlijkt een boekhoudkundige minderwaarde van = Op fiscaal vlak zou een strikte toepassing van art. 198, 1,7 WIB tot gevolg hebben dat het verlies aan werkelijk gestort kapitaal van de NV A (in casu = ) als een aftrekbare eroepskost wordt weerhouden: in hoofde van de NV B voor = in hoofde van de NV C voor ( %) = in hoofde van de NV D voor ( %) = Vr. en Antw. Senaat, nr. 83 van 23 november 1993, , 4310, Vr. nr. 510 van 1 oktober LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

DE LIQUIDATIERESERVE. De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort

DE LIQUIDATIERESERVE. De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort DE LIQUIDATIERESERVE De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort Philippe Hinnekens* en Sam Gommers** I. INLEIDING 1. Naar goede gewoonte heeft de federale wetgever vóór het einde van

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De fiscale regeling voor vennootschappen in vereffening: essentiële principes en specifieke toelichtingen

De fiscale regeling voor vennootschappen in vereffening: essentiële principes en specifieke toelichtingen De fiscale regeling voor vennootschappen in vereffening: essentiële principes en specifieke toelichtingen Pierre-François Coppens Belastingconsulent BDO Jurist Lector aan de Ulg, de Ucl en de FUCaM A.

Nadere informatie

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De wijzigingen in de fiscaliteit die de laatste twee jaren werden doorgevoerd hebben ingrijpende implicaties voor de investeringsvennootschappen.

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de bijzondere liquidatiereserve.

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie