Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd"

Transcriptie

1 Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) d.d Berekening van de PB Gemeenschappelijke aanslag Bij verdrag vrijgesteld inkomen Fiscale tegemoetkoming in verband met de persoonlijke toestand of de gezinstoestand Aanrekening van de belastingvrije som Vermindering voor buitenlandse inkomsten Bijkomende vermindering voor buitenlandse inkomsten Bezwaarschrift Behandeling van het geschil Gevolgen van de arresten van het HvJEU nr. C-303/12 d.d inzake IMFELD-GARCET en van het Grondwettelijk Hof nr. 68/2014 d.d Behandeling van de bezwaarschriften. 1. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de toeslagen op de belastingvrije som sedert aanslagjaar 2005 toegekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen (zie art. 134, WIB 92). Wanneer die echtgenoot enkel vrijgestelde inkomsten heeft verkregen, terwijl de inkomsten van de andere echtgenoot bestaan uit in België belastbare inkomsten, heeft die bepaling tot gevolg dat de voordelen wegens gezinslast in het geheel niet worden toegekend, terwijl ze volledig zouden worden toegekend indien de vrijgestelde inkomsten door de andere echtgenoot zouden zijn verkregen. In zijn arrest nr. C-303/12 van heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) geoordeeld: "Artikel 49 VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) (vrijheid van vestiging) dient aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de toepassing van een belastingregeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die tot gevolg heeft dat een echtpaar dat in die staat woont en zowel in die staat als in een andere lidstaat inkomsten verwerft, daadwerkelijk een bepaald belastingvoordeel verliest als gevolg van de wijze waarop dit voordeel wordt aangerekend, terwijl dit echtpaar dat voordeel wel zou krijgen indien de echtgenoot met de hoogste inkomsten niet zijn volledig inkomen in een andere lidstaat zou verwerven". In zijn arrest nr. 68/2014 van heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld: "Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (vrij verkeer van werknemers)". 2. Bepaalde belastingplichtigen baseren zich op die arresten om te eisen dat de toeslagen op de belastingvrije som uitsluitend worden aangerekend op de in België belastbare inkomsten van de echtgenoot met het laagste belastbaar inkomen. Deze circulaire bevat de richtlijnen voor de behandeling van die dossiers. I. INLEIDING 3. Hoewel het HvJEU heeft geoordeeld dat art. 134, WIB 92, art. 49, VWEU schendt, eist het geenszins dat de toeslagen op de belastingvrije som uitsluitend op de in België belastbare inkomsten worden aangerekend. In nr. 79 van het arrest stelt het Hof trouwens: "Het staat de betrokken lidstaten ( ) vrij om rekening te houden met belastingvoordelen die een

2 Page 2 of 7 andere heffingsstaat eventueel toekent, mits - zoals blijkt uit punt 70 van het onderhavige arrest - de belastingplichtige wordt verzekerd, los van de wijze waarop deze lidstaten deze verplichting onderling verdelen, dat hun gehele persoonlijke en gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in aanmerking wordt genomen". 4. Daarnaast heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 68/2014 van weliswaar geoordeeld dat art. 134, WIB 92, de art. 10 en 11 van de Grondwet schendt, maar heeft het in zijn arrest nr. 100/2013 van , punt B 8.2, ook geoordeeld: "Het zou immers in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat sommige belastingplichtigen de vermindering voor een kind ten laste twee keer zouden kunnen genieten". 5. Om de ter zake ingediende geschillen te beslechten, is beslist dat een vermindering voor vrijgestelde inkomsten kan worden toegekend bovenop de (gewone) vermindering bedoeld in art. 155, WIB 92, wanneer de echtgenoot met het hoogste gezamenlijk belastbaar inkomen, bij verdrag vrijgestelde inkomsten heeft verkregen in de Europese Economische Ruimte (EER); maar om te bepalen of zo'n bijkomende vermindering kan worden toegekend, zal wel rekening worden gehouden met de fiscale voordelen die een andere heffingsstaat eventueel toekent. 6. Het mechanisme ingevoerd in de circulaire Ci.RH.331/ van had reeds tot doel om een verband te leggen tussen de toekenning van fiscale voordelen in België en die welke de belastingplichtigen hebben verkregen in een andere lidstaat, maar die circulaire kon niet worden toegepast in het aan het HvJEU voorgelegde geval waarin slechts één van de echtgenoten vrijgestelde inkomsten heeft verkregen, omdat de belasting op de inkomsten van die echtgenoot reeds gelijk is aan nul. 7. Dat mechanisme is dan ook aangepast waardoor de bijkomende vermindering voor vrijgestelde inkomsten berekend overeenkomstig voormelde circulaire, en waar de echtgenoot die de vrijgestelde inkomsten heeft verkregen, niet kan van genieten omdat zijn belasting reeds tot nul is teruggebracht, naar de andere echtgenoot kan worden overgedragen en dit zelfs als die laatste geen bij verdrag vrijgestelde inkomsten heeft verkregen (wijziging van nr. 16 en opheffing van de nrs. 24 en 25 van de circ. Ci.RH.331/ van zie nr. 12 hierna). II. BIJKOMENDE VERMINDERING A. Inleiding 8. Het door de circulaire Ci.RH.331/ van ingevoerde mechanisme heeft tot doel om een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong te verlenen bovenop de vermindering bepaald in art. 155, WIB 92, maar alleen in het geval dat de persoonlijke toestand en de gezinstoestand niet in aanmerking zijn genomen in het buitenland. Die bijkomende vermindering stemt overeen met het positieve verschil tussen het totaal van de belastingen die daadwerkelijk in België en in het buitenland zijn verschuldigd en de belasting die in België verschuldigd zou zijn indien alle inkomsten van Belgische oorsprong waren. B. Voorwaarde voor de toekenning van de bijkomende vermindering: de persoonlijke toestand en de gezinstoestand van de echtgenoten werden niet in aanmerking genomen in het buitenland 9. De bijkomende vermindering voor vrijgestelde inkomsten zal in voorkomend geval slechts kunnen worden toegekend voor zover de belastingplichtigen aantonen dat zij in één of meer lidstaten van de EER inkomsten hebben verkregen die aldaar zijn belast zonder dat hun

3 Page 3 of 7 persoonlijke toestand en hun gezinstoestand in acht zijn genomen. Dit is het geval wanneer de betrokken staat of staten de belastingplichtigen de aan hun persoonlijke toestand of hun of gezinstoestand verbonden fiscale voordelen waarop ze aanspraak hadden kunnen maken indien ze inwoners waren van die Staten, niet heeft (hebben) verleend. 10. In dat verband wordt opgemerkt dat elke persoon die kinderen ten laste heeft en die beroepsinkomsten verkrijgt in het Groothertogdom Luxemburg, in die staat van dezelfde fiscale voordelen voor kinderen ten laste geniet als die welke aan de inwoners van het Groothertogdom worden verleend. Sedert 2008 worden die fiscale voordelen echter niet meer verleend in de vorm van een belastingvermindering, maar hetzij in de vorm van een "boni pour enfants", gestort door de "Caisse nationale des prestations familiales", hetzij in een andere vorm (zie art. 157bis van de gewijzigde (Luxemburgse) Wet van 4 december 1967 betreffende de inkomstenbelasting). Het feit dat er in die staat bij de berekening van de belasting geen rekening werd gehouden met de kinderen ten laste, betekent dus geenszins dat die kinderen geen recht hebben gegeven op een belastingvoordeel. 11. De bijkomende vermindering voor vrijgestelde inkomsten mag niet worden toegekend wanneer de voordelen verbonden aan de persoonlijke toestand en de gezinstoestand in de vreemde staat of staten aan de belastingplichtige zijn verleend met toepassing van een pro rata-regel. Dit is met name het geval wanneer die voordelen zijn toegekend naar rato van de in de betreffende staat of staten verkregen inkomsten tot het wereldinkomen of het totaal van de beroepsinkomsten. Wanneer belastingplichtigen zowel dergelijke vrijgestelde inkomsten als Belgische inkomsten verkrijgen, is hun persoonlijke en gezinssituatie in principe immers wel degelijk volledig in aanmerking genomen (eensdeels in België en anderdeels in de betreffende staat of staten). Zo'n pro rata-regel is opgenomen in de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met Frankrijk (uitsluitend voor bepaalde categorieën van beroepsinkomsten) en Nederland. C. Berekening van de bijkomende vermindering Inleiding 12. De bijkomende vermindering wordt berekend zoals bepaald in de circulaire Ci.RH.331/ van , met dien verstande echter dat de nrs. 24 en 25 worden opgeheven en dat de tekst van nr. 16 wordt vervangen door het volgende: "Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de bijkomende vermindering berekend voor de beide echtgenoten samen. Het aldus vastgestelde bedrag wordt vervolgens verdeeld onder de echtgenoten volgens de verhouding van de gewone vermindering van elk van hen ten opzichte van het totaal van de gewone verminderingen van de beide echtgenoten. Wanneer de gewone en de bijkomende belastingverminderingen van een echtgenoot het bedrag van zijn belasting overtreft, wordt het niet aangerekende saldo overgeheveld naar de andere echtgenoot." 13. In het geval dat de inkomsten van buitenlandse oorsprong uitsluitend bestaan uit bij verdrag vrijgestelde inkomsten uit de EER kan de berekening van die bijkomende vermindering als volgt worden samengevat (voor de complexere gevallen wordt verwezen naar voormelde circ.): de bijkomende vermindering zal slechts worden verleend indien de belasting vastgesteld na toepassing van de in art. 155, WIB 92, bedoelde vermindering voor vrijgestelde inkomsten, verhoogd met de belasting die in het buitenland verschuldigd is op de vrijgestelde inkomsten, hoger is dan de belasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten uitsluitend uit Belgische bronnen afkomstig waren en de erop betrekking hebbende belastingen in België verschuldigd waren. Die vermindering stemt overeen met het positieve verschil tussen:

4 Page 4 of 7 - enerzijds, de belasting vastgesteld na toepassing van de in art. 155, WIB 92, bedoelde vermindering voor vrijgestelde inkomsten (zie nr. 14), verhoogd met de belasting van dezelfde aard die in het buitenland verschuldigd is op de vrijgestelde inkomsten (zie nr. 15); - en, anderzijds, de belasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten uitsluitend uit Belgische bronnen afkomstig waren en de erop betrekking hebbende belastingen in België verschuldigd waren (zie nrs. 16 en 17). 1e stap: berekening van de belasting vastgesteld na toepassing van de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong 14. Onder de belasting vastgesteld na toepassing van de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong wordt verstaan, de "Belasting Staat" (= "Hoofdsom" verhoogd met de belasting op de afzonderlijk belaste inkomsten) van beide echtgenoten, d.w.z. het totaal van de belastingen verschuldigd op de gezamenlijk en afzonderlijk belastbare inkomsten van beide echtgenoten, vastgesteld na toepassing van de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong bedoeld in art. 155, WIB 92, maar vóór verrekening van de voorheffingen, belastingkredieten, voorafbetalingen en forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, en vóór toepassing van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (art. 157 tot 168, WIB 92), van de bonificatie voor voorafbetaling van de belasting (art. 175 tot 177, WIB 92) en van de belastingverhogingen (art. 444, WIB 92). 2e stap: vaststelling van de belasting van dezelfde aard die in het buitenland verschuldigd is op de vrijgestelde inkomsten 15. Onder "belasting van dezelfde aard die in het buitenland verschuldigd is op de vrijgestelde inkomsten" moet worden verstaan, de belastingen van dezelfde aard als de PB die in het buitenland verschuldigd zijn op de vrijgestelde inkomsten die begrepen zijn in het gezamenlijk belastbaar inkomen van de belastingplichtige. Die belasting wordt vastgesteld vóór aanrekening van de sommen van dezelfde aard als de BV die zijn ingehouden op de bedoelde inkomsten, en vóór aanrekening van de sommen die de belastingplichtige heeft gestort als "voorschotten op de inkomstenbelasting". Bedoeld zijn, niet de belastingen die betaald zijn in het belastbaar tijdperk, maar wel de belastingen die slaan op de inkomsten van buitenlandse oorsprong die in de belastbare grondslag begrepen zijn, ongeacht of zij betaald zijn in de loop van het belastbaar tijdperk, door inhouding op de betreffende inkomsten of later. De belastingen van dezelfde aard als de BV moeten in aanmerking worden genomen wanneer die inhoudingen aan de bron als definitieve belasting gelden. 3e stap: berekening van de belasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten in België belastbaar waren 16. Voor de toepassing van deze bepaling moet onder "belasting" worden verstaan, de "Belasting Staat" (= "Hoofdsom" verhoogd met de belasting op de afzonderlijk belaste inkomsten) van beide echtgenoten. 17. Om die belasting te berekenen, moet een fictieve belasting worden berekend met toepassing van dezelfde regels als die welke toegepast zouden zijn indien de inkomsten afkomstig waren van Belgische bronnen en de erop betrekking hebbende belastingen in België verschuldigd waren, wat impliceert dat de bedoelde inkomsten niet mogen worden verminderd met belastingen, gelijkaardig aan de PB, die op die inkomsten verschuldigd zijn, noch met belastingen van dezelfde aard die verschuldigd zijn m.b.t. de vorige jaren. 4e stap: berekening van de bijkomende vermindering 18. Het bedrag van de bijkomende vermindering stemt overeen met het positieve verschil

5 Page 5 of 7 tussen: - enerzijds, de belasting die berekend is in België met toepassing van de vrijstelling voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (zie 1e stap), verhoogd met de belasting van dezelfde aard als de PB die in het buitenland verschuldigd is op de vrijgestelde inkomsten (zie 2e stap); - en, anderzijds, de belasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten in België belastbaar waren (3e stap). 19. Het aldus vastgestelde bedrag wordt vervolgens verdeeld onder de echtgenoten volgens de verhouding van de gewone vermindering van elk van hen ten opzichte van het totaal van de gewone verminderingen van de beide echtgenoten. Wanneer de belasting op de gezamenlijk belastbare inkomsten van een echtgenoot lager is dan het totaal van de (gewone en bijkomende) verminderingen voor vrijgestelde inkomsten waarop hij recht heeft: - wordt het niet aangerekende deel bij voorrang afgetrokken van de belasting op zijn afzonderlijk belastbare inkomsten; - wordt het eventuele saldo aangerekend op de belasting op de gezamenlijk belastbare inkomsten van de andere echtgenoot; - wordt de rest afgetrokken van de belasting op de afzonderlijk belastbare inkomsten van die andere echtgenoot. Het deel van de vermindering dat niet kan worden aangerekend op de belasting verschuldigd door het gezin bij gebrek aan (voldoende) belasting, kan noch worden overgedragen, noch worden terugbetaald. D. Gevallen waarin de bijkomende vermindering niet moet worden berekend 20. Er moet geen bijkomende belastingvermindering worden berekend: - wanneer de in het buitenland verkregen inkomsten niet daadwerkelijk aanleiding hebben gegeven tot enigerlei belasting gelijkaardig aan de PB (bv.: buitenlandse pensioenen waarvan het geringe bedrag niet effectief tot enige belasting aanleiding heeft gegeven, onroerende inkomsten die alleen onderworpen zijn aan taksen ten behoeve van plaatselijke gemeenschappen, ongeacht of zij worden berekend met inachtneming van de persoonlijke toestand en de gezinstoestand of niet, enz.); - wanneer de overeenkomstig art. 155, WIB 92, berekende vermindering voor vrijgestelde inkomsten hoger is dan de in het buitenland op de vrijgestelde inkomsten verschuldigde belasting van dezelfde aard als de PB. In die gevallen hebben de echtgenoten immers hoe dan ook minder belasting betaald dan wanneer al hun inkomsten van Belgische oorsprong waren en is de bijkomende vermindering dan ook steeds gelijk aan nul. E. Voorbeeld (aj. 2013) Gezin met 4 kinderen ten laste. Echtgenoot 1 heeft uitsluitend bezoldigingen van werknemers verkregen die in België belastbaar zijn (code 1250: ). Echtgenoot 2 heeft uitsluitend vrijgestelde bezoldigingen van werknemers verkregen afkomstig uit 2 lidstaten van de EER. In geen van beide staten is rekening gehouden met de kinderen ten laste. Brutobezoldigingen: Aan de bron ingehouden belasting op die bezoldigingen:

6 Page 6 of 7 Bedrag aangegeven in code 2250: In het buitenland op die bezoldigingen verschuldigde belasting van dezelfde aard als de PB: "Belasting Staat" (berekend op basis van in code 1250 en in code 2250): In het buitenland op de bezoldigingen van buitenlandse oorsprong verschuldigde belasting van dezelfde aard als de PB: Echtgenoot 1 Echtgenoot ,44 0, ,00 Totaal: , ,00 "Belasting Staat" die verschuldigd zou zijn in België indien alle inkomsten in België belastbaar waren (berekend op basis van in code 1250 en = in code 2250) : , , , ,44 Berekening van de bijkomende vermindering : - belasting vastgesteld na toepassing van de in art. 155, WIB 92, bedoelde vermindering voor vrijgestelde inkomsten, verhoogd met de in het buitenland verschuldigde belasting van dezelfde aard op de vrijgestelde inkomsten: , = ,44 - belasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten uitsluitend van Belgische bronnen afkomstig waren en de erop betrekking hebbende belastingen in België verschuldigd waren: ,44 - verschil = bedrag van de bijkomende vermindering: 1.336,00 Aangezien de belasting op de inkomsten van echtgenoot 2 gelijk is aan nul, moet die vermindering worden afgetrokken van de "Belasting Staat" op de inkomsten van echtgenoot 1, die daardoor teruggebracht wordt tot ,44 (= , ,00 ). Berekeningsgrondslag van de PB/gem. en de PB/agg.: ,44 (i.p.v ,44 ). Als de in het buitenland betaalde belasting ,00 of minder bedroeg, zou er geen bijkomende vermindering worden verleend. III. BEHANDELING VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN 21. Ingevolge de publicatie van een arrest van het HvJEU, beschikt de belastingschuldige over de gewone bezwaartermijn beoogd in art. 371, WIB 92, maar ook over de termijn van vijf jaar beoogd in art. 376, 1, WIB 92, aangezien, naar analogie van wat is beslist voor de arresten van het Grondwettelijk Hof over prejudiciële vragen (zie circ. Ci.RH.862/ van , bevestigd door het arrest nr. 2006/160 van van het

7 Page 7 of 7 Grondwettelijk Hof), het arrest een nieuw bewijskrachtig feit vormt. De toepassing van art. 376, 1, WIB 92, is evenwel onderworpen aan de voorwaarde dat "de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond". De directeursbeslissingen tot verwerping van de bezwaarschriften of vragen tot ambtshalve ontheffing die eerder werden ingediend op grond van dezelfde grief, zijn evenwel onherroepelijk bij gebreke van het instellen van een vordering in rechte bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de termijn voorgeschreven door art. 1385undecies, Gerechtelijk Wetboek (art. 375, 1, 2 e lid, en 376ter, 3 e lid, WIB 92). De nog hangende administratieve of gerechtelijke geschillen moeten het voorwerp uitmaken van, respectievelijk, beslissingen of conclusies overeenkomstig de bovenvermelde richtlijnen, met dien verstande dat de bewijslast bij de belastingschuldige ligt (zie nr. 9, hiervoor). Met toepassing van art. 410, WIB 92 "wordt de betwiste aanslag in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, vermeerderd met de daarop betrekking hebbende interesten, beschouwd als zekere en vaststaande schuld en kan, evenals de kosten van alle aard, door middel van tenuitvoerlegging worden ingevorderd, in de mate dat zij overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtshalve werd gevestigd bij nietaangifte, voor zover zij niet meer bedraagt dan de laatste aanslag welke, voor een vorig aanslagjaar, definitief gevestigd werd ten laste van de belastingschuldige". Het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte wordt derhalve vastgesteld op het bedrag van de belasting die overeenstemt met de aangegeven inkomsten (behoudens ambtshalve aanslag), vermits het aan de belastingplichtige toekomt te bewijzen dat hij recht heeft op een bijkomende vermindering. Voor de Administrateur Grote Ondernemingen, tijdelijk belast met de functie van Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, S. QUINTENS Adviseur-generaal M. BALLEUX Adviseur-generaal

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

Rolnummers 5482, 5507 en 5519. Arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 A R R E S T

Rolnummers 5482, 5507 en 5519. Arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 A R R E S T Rolnummers 5482, 5507 en 5519 Arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de

Nadere informatie

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T Rolnummer 6260 Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 132bis en 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5541 Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 JUNI 2012 F.10.0038.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0038.F 1. CABINET D AVOCATS COOLS bvba, 2. M. C. en, 3. C. M. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Inkomstenbelasting Wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting Belasting van in een andere lidstaat dan de woonstaat

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud Salary split Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008 Page 1 Inhoud SOCIALE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN PRAKTISCHE ASPECTEN REGELING IN BEPAALDE BUURLANDEN Page 2 1 Salary split: Principe Belastingheffing

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Rolnummers 5619 en 5627. Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T

Rolnummers 5619 en 5627. Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T Rolnummers 5619 en 5627 Arrest nr. 68/2014 van 24 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

HANS SYMOENS - KATLEEN VAN BAELEN

HANS SYMOENS - KATLEEN VAN BAELEN K.B. 10 april 1992 - WIB (Art. 368) Niettegenstaande de oorspronkelijke aanslag bij gebrek aan een tijdig ingediend bezwaarschrift definitief en onherroepelijk is geworden, kan de belastingplichtige op

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FOD Financiën - www.fisconet.be - 18/06/2015

FOD Financiën - www.fisconet.be - 18/06/2015 Home > Recente wijzigingen > Circulaire AAFisc Nr. 24/2015 (nr. Ci.RH.421/636.468) dd. 11.06.2015 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Rechtspersonenbelasting/Belasting

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Rolnummer 2460. Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2460. Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2460 Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 308, eerste lid, en 309, eerste lid, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1 AFZ/2010/0542 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5847 Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-2 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-623/13-1 Zaak C-623/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 11 december 2012 Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie