Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen"

Transcriptie

1 Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Voorheffingen en voorafbetalingen worden in mindering gebracht van de berekende basisbelasting Stadia in de berekening van de ven. B Berekening van de basisbelasting = belastbare grondslag x toepasselijk tarief Ev aanslag art. 219 WIB (300% + ACB) Verrekening van de niet terugbetaalbare voorheffingen Indien de voorheffingen de verschuldigde belasting overtreffen saldo = verloren Verrekening van de terugbetaalbare voorheffingen Indien de voorheffingen de verschuldigde belasting overtreffen saldo wordt terugbetaald Verrekening van de voorafbetalingen De voorafbetalingen worden afgetrokken van de de belasting uit gewone aanslag (Voorafbetalingen kunnen ook het saldo negatief maken of het bestaande negatieve verhogen) 1

2 Vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling Als de vennootschap onvoldoende voorafbetalingen heeft verricht belastingvermeerdering Samenvoeging van de gewone en afzonderlijke belastingaanslag Indien een gewone en afzonderlijke aanslag tegen 300% optellen. Dit is de verschuldigde belasting of het door de fiscus terug te betalen bedrag aan voorheffingen en voorafbetalingen Belastingverhoging Wegens onvolledige of onjuiste aangifte Principe van de verrekenbaarheid van de voorheffingen Voorheffingen zijn voorschotten op de verschuldigde vennootschapsbelasting Maken in principe deel uit van de belastbare grondslag van de Venn. B (via VU) Voorheffingen worden afgetrokken van de uiteindelijk verschuldigde Venn. B, als de voorheffingen > verschuldigde Venn. B overschot wordt terugbetaald (indien het terugbetaalbare voorheffingen zijn) Indien niet terugbetaalbare voorheffingen definitief verloren Eerst worden de niet-terugbetaalbare voorheffingen aangezuiverd dan pas de terugbetaalbare Voorheffingen kunnen nooit verrekend worden met de afzonderlijke aanslag van 300% 2

3 Verrekening van niet terugbetaalbare voorheffingen Fictieve roerende voorheffing Op bepaalde vóór 1 dec 1962 uitgegeven effecten of leningsovereenkomsten kan de venn een niet terugbetaalbare fictieve RV verrekenen Inhouding: effectieve RV van 12,5% Fictieve RV van verschil tussen 25/75 van het netto geïnde roerend inkomen en ingehouden RV Voorbeeld p 418 Roerend inkomen van ,00 waarmee een FRV kan verrekend worden Roerend inkomen ,00 Ingehouden RV ,00 netto roerend inkomen 8.750,00 25/75 van netto inkomen 2.916,67 werkenijk ingehouden RV ,00 Fictieve RV 1.666,67 Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) Doel vermijden van internationale dubbel belasting FBB wordt geacht de buitenlandse belasting te vertegenwoordigen die de inkomsten in het buitenland hebben ondergaan FBB wordt met Ven. B verrekend (niet terugbetaalbaar) Van toepassing op In buitenland belaste buitenlandse royalties Intresten van buitenlandse beleggingen die daar werden belast Diverse inkomsten van roerende aard Voor ontvangen dividenden kan geen FBB verrekend worden (uitz. div van buitenlandse beleggingsvenn. die aan bep. vwn voldoen) FBB wordt maar,verrekend als de bedoelde roerende inkomsten in het buitenland aan een soortgelijke belasting als de Belgische inkomstenbelasting zijn onderworpen FBB moet ook in de VU onder code [029] opgenomen worden FBB voor buitenlandse royalties Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen. Verrekenbare FBB-bedrag wordt forfaitair vastgesteld op 15/85 van het netto geïnde bedrag VÓÓR aftrek van ingehouden RV naar NA aftrek van buitenlandse belasting Als buitenlandse belasting = 15% FBB heeft neutraal effect (er wordt evenveel verrekend als de buitenlandse belasting) Als buitenlandse belasting lager ligt dan FBB er kan meer verrekend worden dan wat in buitenland werd ingehouden Als de buitenlandse belasting meer bedraagt dan 15% maximaal 15% verrekenbaar 3

4 Voorbeeld p 419 Portugeese royalties waarop 8% bronbelasting werd ingehouden 1. Royalties zijn rechtstreeks in Portugal geïnd, zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon. Portugese bruto royalties ,00 Ingehouden Portugese bronbelasting -800,00 netto geinde royalties 9.200,00 Verrekenbare FBB: 9.200,00 x 15/85 = 1.623,53 2. Royaties zijn geïnd via een Belgische tussenpersoon die de RV heeft ingehouden Portugese bruto royalties ,00 Ingehouden Portugese bronbelasting -800,00 netto royalties 9.200,00 ingehouden Belgische RV ,00 netto geinde royalties 7.820,00 Verrekenbare FBB: 9.200,00 x 15/85 = 1.623,53 FBB voor buitenlandse octrooi-inkomsten Voor buitenlandse octrooi-inkomsten die genieten van de octrooiaftrek (cfr. Hfst. 13) FBB wordt vastgesteld zoals bij buitenlandse intresten Werkelijke buitenlandse belasting is verrekenbaar met een max. van 15% FBB voor buitenlandse interesten In functie van de werkelijk ingehouden buitenlandse belasting met een max van 15% Netto geïnde intresten, NA aftrek van de buitenlandse belasting, VÓÓR aftrek van Belgische RV nog verder beperken door te vermenigvuldiging met twee breuken 1e breuk Werkelijk ingehouden buitenlandse belasting; uitgedrukt in percentage met een maximum van 15% Teller Verrekenbare gedeelte van de buitenlandse belasting wordt rechtstreeks gerelateerd aan de in het buitenland werkelijk betaalde belasting, met een maximum van 15% Als de buitenlandse belasting door de schuldenaar van het inkomen wordt gedragen noemer blijft 100% Het FBB vóór 2e bewerking wordt vervolgens nog vermenigvuldigd met de breuk (positief of 0) BB VIx FK netto geïnde intresten x BB VI BB buitenlandse belastingdie werd ingehouden met max 15% VI = Totaal bedrag van de inkomsten van onroerende goederen, roerende goegderen en kapitalen en het brutobedrag van de beroepsinkomsten. Uit dat totaal moeten de al dan niet verwezenlijkte MW worden uitgesloten FK = totaal bedrag van de financiële kosten 4

5 2e breuk A + (B C) (D E) indien > 0 A + (B C) A = totaal bedrag van inkomsten uit onroerende goederen, van kapitalen en roerede goederen van het boekjaar B = totaal brutobedrag van de beroepsinkomsten C = al dan niet verwezenlijkte meerwaarden D = totaal bedrag van de inkomsten van kapitalen en roerende goederen die de vennootschap heeft gedragen gedurende het boekjaar E = bedrag van uitgekeerde dividenden Formule kan als volgt worden samengevat: Verhouding tussen enerzijds het globale inkomen verminderd met de financieringskosten en anderzijds het onverminderde globale inkomen (zo wordt een schuldsaldocoëfficiënt toegepast op het FBB I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 Σ rekening : A. Omzet + I, A 70 B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking +/- I,B 71 en gereed product en in de bestellingen in uitvoering C. Geproduceerde vaste activa + I,C 72 D. Andere bedrijfsopbrengsten + I,D 74 II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60/64 - I I, A Inkopen 600/8 2. Wijziging in de voorraad 609 (toename -, afname +) E. Waardeverminderingen op voorraden, +/- I I, E 631 bestellingen in uitvoering en (ten dele) 632 handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) IV. Financiële opbrengsten 75 + IV 75 A. Opbrengsten uit FVA B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 + VII, E 764/9 A. (ten dele) E. Andere uitzonderlijke opbrengsten Σ bedrag (positief of nul) Van dat bedrag zijn eventueel nog de verw ezenlijkte meerw aarden af te trekken die zouden begrepen zijn in de andere bedrijfsopbrengsten [I, D rek. 741] of in de financiële opbrengsten [IV rek. 752] - correctie bepaalde verw ezenlijkte MW Tenslotte moet rekening w orden gehouden, in min of meer, met de fiscale correcties die aan de boekw inst w orden aangebracht althans in zover die correcties betrekking hebben op bestanddelen die bij de vorenstaande berekening in aanmerking zijn genomen [voorbeeld : een verhoging van de omzet, onderw aardering van de voorraden, FRV op verkregen roerende inkomsten, ]. Σ bedrag Daarentegen moeten de correcties die op andere bestanddelen betrekking hebben buiten beschouw ing w orden gelaten [voorbeeld : een afschrijvingsexcedent, ] +/- fiscale correcties Σ bedrag 5

6 Het bedrag van FK stemt overeen met het totaal van de tijdens het belastbare tijdperk gedragen financiële kosten, die op fiscaal gebied de aard hebben (ten name van de verkrijgers) van roerende inkomsten (met uitsluiting van dividenden): - Kosten van toegekende intresten - Kosten van toegekende royalties - Kosten van toegejkende inkomsten begrepen in lijfrenten en tijdelijke renten Financiële kosten [kosten die op fiscaal vlak evenwel niet de aard hebben van roerende inkomsten zoals waardeverminderingen, wisselverschillen en bankkosten worden uiteraard buiten beschouwing gelaten]. V. Financiële kosten 65 A. Kosten van schulden Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6502 Andere kosten van schulden 6503 Geactiveerde intercalaire intresten B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E Toevoeging 6511 Terugneming (-) C. Andere financiële kosten 652 Minderwaarde op realisatie van vlottende activa 653 Discontokosten op vorderingen 654 Wisselresultaten 655 Resultaten uit omrekening van vreemde valuta 656 Voorziening met financieel karakter Diverse financiële kosten In de resultatenrekening worden volgende gegevens teruggevonden: bedrijfsopbrensten: ,00 bedrijfskosten * aankopen handelsgoederen: ,00 * andere: ,00 Voorraadwijziging handelsgoederen: ,00 financiële opbrengsten: ,00 Financiële kosten: * intresten ,00 * wisselverlies ,00 uitzonderlijke opbrengsten: * meerwaarden: ,00 * andere: 1.000,00 uitzonderlijke kosten: ,00 Winst van het boekjaar voor belastingen ,00 belastingen opresultaat van het boekjaar ,00 WINST VAN HET BOEKJAAR ,00 Na een fiscale controle worden volgende bestanddelen bij de winst geteld: - onderschating van de voorraad ,00 - verworpen uitgaven ,00 De ,00 financiële opbrengsten omvatten: - Belgische intresten ,00 (15% RV) - buitenlandse intresten ,00 (12% bronheffing) ,00 (20% bronheffing) Berrekening van het verrekenbare FBB-bedrag voor de buitenlndse intresten a) eerste breuk ,00 x 12/88 = 2.727, ,00 x 15/85 = 5.294,12 (20% wordt beperkt tot 15%) 8.021,39 b) tweede breuk Het verkregen bedrg moet nog vermenigvuldigd worden met volgende breuk Bedrag van de noemer: - bedrijfsopbrengsten ,00 - handelsgoederen ,00 - voorraad handelsgoederen ,00 - Onderschatting voorraad HG ,00 - financiële opbrangsten ,00 - uitzonderlijke opbrengsten 1.000,00 - TOTAAL NOEMER ,00 Bedrag teller - Bedrag van de noemer ,00 - Gedragen intresten ,00 - TOTAAL TELLER ,00 b) Het verrekenbare FBB voor de intresten bedraagt dus : 8.021,39 x , , ,00 6

7 Verrekenbaarheid ifv bezitsduur Het FBB wordt slechts verrekend tot het gedeelte dat betrekking heeft op de inkomsten die belastbar zijn tot de periode waarin de venn de volle eigendom van de goederen of kapitalen heeft gehad Verenigbaarheid van het Belgisch FBB-regime met de DBV s Internationale verdragrecht heeft voorrang op het nationale recht DBV s hebben voorrang op de belgische FBB-regeling Verdrag bepaald hoeveel de bronstaat mag inhouden en de vooraarden waaronder die voorheffing in het land van de verkrijgende vennootschap mag verrekend worden 4 situaties Dubbelbelastingverdrag verwijst naar Belgische wetgeving Belgische regels worden toegepast (Ierland, Japan, VS) Het verdrag verwijst naar de Belgische wetgeving, maar voorziet een FBB dat minimaal gelijk is aan de buitenlandse belasting [Hongarije (15%), Italië (15%) en Portugal (15%)] Het verdrag verwijst naar een minimaal tarief of naar een vast tarief. Het verdragstarief is dan van toepassing [Frankrijk (15%) China (15%), Brazilië (20%) Australië (10%) India (15%) ] Tax-sparing clausule: de verrekening van het FBB wordt berekend op een vast percentage van het inkomen (15% 20%), zelfs indien dit inkomen werd vrijgesteld in de bronstaat (Brazilië, Indonesië, Maleisië ) Volgens het Hof van Cassatie hoeft het op basis van een DBV (internat. Recht) verrekende FBB niet per se exact overeen te komen met het in de VU (intern recht) P. 431: verrekening van de terugbetaalbare roerende voorheffing Roerende voorheffing is verrekenbaar EN terugbetaalbaar RV eerst opnemen via VU in belastbare basis Verrekenbaar bedrag Netto-bedrag bruteren en op dit bruto bedrag de RV berekenen (via netto x 100/85 als RV 15% bedraagt, 100/75 als RV 25% bedraagt en 100/90 als RV = 10%) 15% op intresten uit overeenkomsten gesloten na 1 maart 1990 & dividenden die genieten van verlaagde voorheffing 25% voor intresten uit overeenkomsten van vóór 1 maart 1990, andere dan VV-aandelen 10% voor liquidatieboni en inkoopboni 7

8 Voorbeeld p. 432 Dividend van ,00 waarop 25% RV is ingehouden, uitgekeerd door een Blegische vennootschap Netto geïnd bedrag ,00 x 100/75 Brutobedrag ,00 x 25% Verrekenbare RV: ,00 Bepering op de verrekenbaarheid van de RV Verrekenbaarheid van dividenden (maatregel tegen couponstripping ) Onderneming moet de aandelen in volle eigendom hebben op ogenblik van de toekenning of betaling van het dividend Geen verrekening van de RV in zover die toekenning een waardevermindering of minderwaarde tot gevolg heeft op de aandelen waarop ze betrekking hebben» Waardevermindering: de werkelijke waarde van het aandeel op afsluitdatum van het BJ waarin het dividend werd toegekend, is lager dan de fiscale waarde op afsluitdatum vorig boekjaar» De beperking van de verrekening wordt slechts toegepast ten belope van en in verhouding tot de waardevermindering Uitzondering op de beperkte verrekenbaarheid:» Vennootschap kan aantonen dat ze de aandelen 12 maanden onafgebroken in volle eigendom heeft gehad vóór de toekenning van het dividend OF» Ze kan aantonen dat de aandelen in de bewuste periode in eigendom of vruchtgebruik op geen enkel moment hebben toebehoord aan een venn. die niet onderworpen is aan de ven. B of aan een buitenlandse vennootschap die de aandelen op ononderbroken wijze heeft belegd in een Belgische inrichting Voorbeeld beperkte verrekenbaarheid van RV Fiscale warde per einde boekjaar N - 1: 1.000,00 Werkelijke waarde einde boekjaar N 900,00 waardeverm. 100 Bruto uitgekeerd dividend 300,00 Ingehouden RV 75,00 Verrekenbare RV : RV x Bedrag waardevermind. = 75 * 100 = 25 Bruto dividend 300 Verrekenbaarheid van andere roerende inkomsten RV op intresten en royalties is slechts verrekenbaar in verhouding tot de periode dat de venn volle eigenaar of vruchtgebruiker van de roerende inkomsten is geweest of in verhouding tot de tijd dat de venn. schuldeiser van het inkomen is geweest Voorbeeld p. 433 Belgische NV met boekjaar 01/10/N-1-30/09/N Ontvangst van een netto-intrest op obligaties 5.000,00 Intresten hebben betrekking op periode 01/01/N - 30/09/N De obliigaties werden aangekocht 01/03/N Berekening RV netto geïnd bedrag 5.000,00 x 100/85 Brutobedrag 5.882,35 x 15% Roerende voorheffing 882,35 beperking ifv bezitsduur x 7/9 Verrekenbaar bedrag RV 686,27 Aangezien de NV de effecten mar 7 maanden in haar bezit heeft gehad, wordt de verrekenbaarheid van de RV beperkt tot de periode 1/3/N -30/9/N 8

9 Voorafbetalingen De voorafbetalingen (VA s) worden verrekend met de verschuldigde venn. B. VA s worden ingeschreven naast code [175] VA s zijn niet verplicht, sanctie vermeerdering belastingschuld wegens onvoldoende VA s Indien teveel VA s terugbetaling of overdracht naar volgend boekjaar (schriftelijke aanvraag) Startende KMO s Eerste 3 boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met belastingvermeerdering bij onvoldoende VA s KMO-venn genieten van verlaagd opklimmend tarief (jaarlijks te evalueren) Controles en aanpassingen v/h kunnen het tarief wijzigen werkt door naar vrijstelling voor vermeerdering Vennootchappen die per kalenderjaar boekhouden Vervaldagen van voorafbetalingen VA s gebeuren 3 maandelijks : de 10e van de vierde maand, 10e van de zevende maand 10e van de tiende maand en 20e van de 12ste maand Voor BH per kalenderjaar :10 april voor 1e kwartaal, 10 juli voor 2e kwartaal, 10 oktober voor 3e kwartaal, 20 december voor 4e kwartaal Indien vervaldag een zaterdag, zon- of feestdag is vervaldag is eerstvolgende werkdag Belastingvermeerdering bij onvoldoende VA s De verschuldigde Ven B vermenigvuldigen met vermeerderingspercentage (9% voor AJ 2008) De vermeerdering kan vermeden worden door tijdens boekjaar voldoende VA s te verrichten Aan de gedane VA s zijn voordelen verbonden» VA 1 : 12%» VA 2 : 10%» VA 3 : 8%» VA4 : 6% Berekening van de vermeerdering Te berekenen op de belasting die overblijft na verrekening van voorheffingen» Eerst de verschuldigde ven. B berekenen (incl. 3% ACB)» De verkregen belasting verminderen met voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen basis voor de berekening van de vermeerdering» Bedrag van de totale vermeerdering berekenen indien er geen VA s zouden gebeurd zijn (basisbedrag voorheffingen x 9%) [9% = gemiddelde van de bonificatie ifv het aantal kwartalen]» De voordelen waarderen verbonden aan ieder VA [VA 1 x 12%; +VA 2 x 10%; +VA 3 x8%; +VA 4 x 6%]» Het versschil berekenen tussen de globale vermeerdering en h et totale voordeel van de VA s. het positieve verschil is de uiteindelijke vermeerdering Indien voordeel > dan algemene vermeerdering geen bonificatie Geen vermeerdering verschuldigd indien positieve verschil < 1% van de belasting is waarop ze is berekend of > 30,00 EUR. 9

10 Voorbeeld p. 436 Boekjaar per kalenderjaar, vershuldigde basisbelasting ,00 (incl. 3% ACB). Er werden volgende VA's verricht: 10/04/ ,00 (VA 1) 10/07/ ,00 (VA 2) 10/10/ ,00 (VA 3) 20/12/2007 0,00 (VA 4) De verrekenbare RV: ,00 Indien de venn. geen VA's had gedaan ging de globale vermeerdering ,00 (basisbel. - voorheffingen) * 9% = 2.700,00 bedragen Waardering van de voordelen verbonden aan de voorafbetalingen eerste kwartaal ,00 * 12% = 1.200,00 tweede kwartaal 5.000,00 * 10% = 500,00 derde kwartaal 5.000,00 * 8% = 400,00 vierde kwartaal 0,00 * 6% = 0, ,00 De verschuldigde vermeerdering bedraagt 2.700, ,00 = 600,00 De verschuldigde vermeerdering bedraagt 2.700, ,00 = 600,00 Berekening van de vennootshapsbelasting voor AJ 2008 Basisbelasting ,00 min verrekenbare voorheffingen (RV): , ,00 min voorafbetalingen , ,00 plus vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen: 600,00 te betalen vennootschapsbelasting ,00 Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren Nog altijd per kwartaal voorafbetalen Wanneer het boekjaar niet begint op de eerste dag v/d maand wordt die maand niet meegeteld Wanneer het BJ niet eindigt op de laatste dag van een maand, wordt die maand voor een volle maand geteld Een begonnen kwartaal wordt voor een vol kwartaal geteld Boekjaar van 12 maanden Vier voorafbetalingen van telkens ¼ van de belasting De VA s gebeuren uiterlijk de tiende van de vierde, zevende tiende maand en twintigste van de laatste maand Boekjaar van 01/07/ /06/2008 VA 1: 10/10/2007 VA 2: 10/01/2008 VA 3: 10/04/2008 VA 4: 20/06/

11 Boekjaar van meer dan 12 maanden Betaling moet ook door 4 VA s telkens ten bedrage van ¼ van de belasting gebeuren Voor de uiterste betaaldata gaat men ervan uit dat de winst zou behaald zijn in de laatste 12 maanden van het boekjaar Boekjaar loopt van 01/10/2006 tot 31/12/2007. De 4 VA's moeten uiterlijk op volgende dat gebeuren: VA 1: 10/04/2007 VA 2: 10/07/2007 VA 3: 10/10/2007 VA 4: 20/12/2007 Boekjaar van minder dan 12 maanden (verkort boekjaar) Toe te passen regel volgens kwartaal waarin de activiteit begint Vennootschap voert boekhouding volgens kalenderjaar Tabel voorafbetaling verkort boekjaar per kalenderjaar Kwartaal van aantal uit te Te betalen deel van uiterste rangorde oprichting voeren VA de totale belasting betaaldatum van de VA 1ste 4 1/ VA 1 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 2de 3 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 3de 2 1/ VA 3 1/ VA 4 4de 1 totaal VA 4 Voorbeeld p. 438 Bvba opgericht 6 mei 2007, BH per kalmenderjaar. BJ wordt afgesloten 31/12/ mei wordt niet in aanmerking genomen omdat ze niet volledig is - oprichtingsdatum is gesitueerd in tweede kwartaal - de totale vennootschapsbelasting moet worden voorafbetaald uiterlijk: op 10 juli 2007 : voor één derde op 10 oktober 2007 : voor één derde op 10 december 2007 : voor één derde het algemeen vermeerderingspercentage is gelijk aan = 8% 3 Vennootschap voert haar boekhouding niet per kalenderjaar Uiterste data worden als volgt vervangen» wordt tiende dag van de vierde maand» wordt tiende dag van de zevende maand» wordt tiende dag van de tiende maand» wordt twintigste dag van de laatste maand 11

12 Boekjaar van minder dan 12 maanden als gevolg van gewijzigde afsluitdatum v/h BJ of afsluiting van vereffening Voorafbetalingen worden bepaald door het kwartaal waarin De wijziging van afsluitdatum De sluiting van de vereffening plaatsvindt Als de vennootschap haar boekhouding per kalenderjaar voert gebeuren de VA s volgens volgend schema: Tabel p. 439 Kwartaal van aantal uit te Te betalen deel van uiterste rangorde wijziging voeren VA de totale belasting betaaldatum van de VA 1ste 1 totaal VA 4 2de 2 1/ VA 3 1/ VA 4 3de 3 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 4ste 4 1/ VA 1 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 Voorbeeld p. 439 Vennootschap die per kalenderjaar boekhoudt Sluiting v/d vereffening moet uiterlijk volgende VA's doen: - op 10 april 2008 voor de helft (VA 3) - op 10 juli 2008 voor de helft (VA 4) het algemeen vermeerderingspercentage is gelijk aan = 7% 2 Indien de vennootschap haar BH niet volgens kalenderjaar voert: Uiterste data uit tabel worden als volgt vervangen» wordt tiende dag van de vierde maand» wordt tiende dag van de zevende maand» wordt tiende dag van de tiende maand» wordt twintigste dag van de laatste maand van het normale boekjaar van 12 maanden 12

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN BART PEETERS* 1 Een vennootschap die een overschot aan liquiditeiten heeft en deze tijdelijk of definitief wenst te beleggen, krijgt vanuit

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN BS 31-03-2015 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2016 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten REKENHOF Hervorming van de vennootschapsbelasting Evaluatie van de budgettaire neutraliteit Bijlage bij het evaluatierapport vastgesteld in algemene vergadering van 1 maart 2006 A GEGEVENS van het aanslagjaar

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.927 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie