Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen"

Transcriptie

1 Hfst. 19 Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen Voorheffingen en voorafbetalingen worden in mindering gebracht van de berekende basisbelasting Stadia in de berekening van de ven. B Berekening van de basisbelasting = belastbare grondslag x toepasselijk tarief Ev aanslag art. 219 WIB (300% + ACB) Verrekening van de niet terugbetaalbare voorheffingen Indien de voorheffingen de verschuldigde belasting overtreffen saldo = verloren Verrekening van de terugbetaalbare voorheffingen Indien de voorheffingen de verschuldigde belasting overtreffen saldo wordt terugbetaald Verrekening van de voorafbetalingen De voorafbetalingen worden afgetrokken van de de belasting uit gewone aanslag (Voorafbetalingen kunnen ook het saldo negatief maken of het bestaande negatieve verhogen) 1

2 Vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling Als de vennootschap onvoldoende voorafbetalingen heeft verricht belastingvermeerdering Samenvoeging van de gewone en afzonderlijke belastingaanslag Indien een gewone en afzonderlijke aanslag tegen 300% optellen. Dit is de verschuldigde belasting of het door de fiscus terug te betalen bedrag aan voorheffingen en voorafbetalingen Belastingverhoging Wegens onvolledige of onjuiste aangifte Principe van de verrekenbaarheid van de voorheffingen Voorheffingen zijn voorschotten op de verschuldigde vennootschapsbelasting Maken in principe deel uit van de belastbare grondslag van de Venn. B (via VU) Voorheffingen worden afgetrokken van de uiteindelijk verschuldigde Venn. B, als de voorheffingen > verschuldigde Venn. B overschot wordt terugbetaald (indien het terugbetaalbare voorheffingen zijn) Indien niet terugbetaalbare voorheffingen definitief verloren Eerst worden de niet-terugbetaalbare voorheffingen aangezuiverd dan pas de terugbetaalbare Voorheffingen kunnen nooit verrekend worden met de afzonderlijke aanslag van 300% 2

3 Verrekening van niet terugbetaalbare voorheffingen Fictieve roerende voorheffing Op bepaalde vóór 1 dec 1962 uitgegeven effecten of leningsovereenkomsten kan de venn een niet terugbetaalbare fictieve RV verrekenen Inhouding: effectieve RV van 12,5% Fictieve RV van verschil tussen 25/75 van het netto geïnde roerend inkomen en ingehouden RV Voorbeeld p 418 Roerend inkomen van ,00 waarmee een FRV kan verrekend worden Roerend inkomen ,00 Ingehouden RV ,00 netto roerend inkomen 8.750,00 25/75 van netto inkomen 2.916,67 werkenijk ingehouden RV ,00 Fictieve RV 1.666,67 Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) Doel vermijden van internationale dubbel belasting FBB wordt geacht de buitenlandse belasting te vertegenwoordigen die de inkomsten in het buitenland hebben ondergaan FBB wordt met Ven. B verrekend (niet terugbetaalbaar) Van toepassing op In buitenland belaste buitenlandse royalties Intresten van buitenlandse beleggingen die daar werden belast Diverse inkomsten van roerende aard Voor ontvangen dividenden kan geen FBB verrekend worden (uitz. div van buitenlandse beleggingsvenn. die aan bep. vwn voldoen) FBB wordt maar,verrekend als de bedoelde roerende inkomsten in het buitenland aan een soortgelijke belasting als de Belgische inkomstenbelasting zijn onderworpen FBB moet ook in de VU onder code [029] opgenomen worden FBB voor buitenlandse royalties Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen. Verrekenbare FBB-bedrag wordt forfaitair vastgesteld op 15/85 van het netto geïnde bedrag VÓÓR aftrek van ingehouden RV naar NA aftrek van buitenlandse belasting Als buitenlandse belasting = 15% FBB heeft neutraal effect (er wordt evenveel verrekend als de buitenlandse belasting) Als buitenlandse belasting lager ligt dan FBB er kan meer verrekend worden dan wat in buitenland werd ingehouden Als de buitenlandse belasting meer bedraagt dan 15% maximaal 15% verrekenbaar 3

4 Voorbeeld p 419 Portugeese royalties waarop 8% bronbelasting werd ingehouden 1. Royalties zijn rechtstreeks in Portugal geïnd, zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon. Portugese bruto royalties ,00 Ingehouden Portugese bronbelasting -800,00 netto geinde royalties 9.200,00 Verrekenbare FBB: 9.200,00 x 15/85 = 1.623,53 2. Royaties zijn geïnd via een Belgische tussenpersoon die de RV heeft ingehouden Portugese bruto royalties ,00 Ingehouden Portugese bronbelasting -800,00 netto royalties 9.200,00 ingehouden Belgische RV ,00 netto geinde royalties 7.820,00 Verrekenbare FBB: 9.200,00 x 15/85 = 1.623,53 FBB voor buitenlandse octrooi-inkomsten Voor buitenlandse octrooi-inkomsten die genieten van de octrooiaftrek (cfr. Hfst. 13) FBB wordt vastgesteld zoals bij buitenlandse intresten Werkelijke buitenlandse belasting is verrekenbaar met een max. van 15% FBB voor buitenlandse interesten In functie van de werkelijk ingehouden buitenlandse belasting met een max van 15% Netto geïnde intresten, NA aftrek van de buitenlandse belasting, VÓÓR aftrek van Belgische RV nog verder beperken door te vermenigvuldiging met twee breuken 1e breuk Werkelijk ingehouden buitenlandse belasting; uitgedrukt in percentage met een maximum van 15% Teller Verrekenbare gedeelte van de buitenlandse belasting wordt rechtstreeks gerelateerd aan de in het buitenland werkelijk betaalde belasting, met een maximum van 15% Als de buitenlandse belasting door de schuldenaar van het inkomen wordt gedragen noemer blijft 100% Het FBB vóór 2e bewerking wordt vervolgens nog vermenigvuldigd met de breuk (positief of 0) BB VIx FK netto geïnde intresten x BB VI BB buitenlandse belastingdie werd ingehouden met max 15% VI = Totaal bedrag van de inkomsten van onroerende goederen, roerende goegderen en kapitalen en het brutobedrag van de beroepsinkomsten. Uit dat totaal moeten de al dan niet verwezenlijkte MW worden uitgesloten FK = totaal bedrag van de financiële kosten 4

5 2e breuk A + (B C) (D E) indien > 0 A + (B C) A = totaal bedrag van inkomsten uit onroerende goederen, van kapitalen en roerede goederen van het boekjaar B = totaal brutobedrag van de beroepsinkomsten C = al dan niet verwezenlijkte meerwaarden D = totaal bedrag van de inkomsten van kapitalen en roerende goederen die de vennootschap heeft gedragen gedurende het boekjaar E = bedrag van uitgekeerde dividenden Formule kan als volgt worden samengevat: Verhouding tussen enerzijds het globale inkomen verminderd met de financieringskosten en anderzijds het onverminderde globale inkomen (zo wordt een schuldsaldocoëfficiënt toegepast op het FBB I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 Σ rekening : A. Omzet + I, A 70 B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking +/- I,B 71 en gereed product en in de bestellingen in uitvoering C. Geproduceerde vaste activa + I,C 72 D. Andere bedrijfsopbrengsten + I,D 74 II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60/64 - I I, A Inkopen 600/8 2. Wijziging in de voorraad 609 (toename -, afname +) E. Waardeverminderingen op voorraden, +/- I I, E 631 bestellingen in uitvoering en (ten dele) 632 handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) IV. Financiële opbrengsten 75 + IV 75 A. Opbrengsten uit FVA B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 + VII, E 764/9 A. (ten dele) E. Andere uitzonderlijke opbrengsten Σ bedrag (positief of nul) Van dat bedrag zijn eventueel nog de verw ezenlijkte meerw aarden af te trekken die zouden begrepen zijn in de andere bedrijfsopbrengsten [I, D rek. 741] of in de financiële opbrengsten [IV rek. 752] - correctie bepaalde verw ezenlijkte MW Tenslotte moet rekening w orden gehouden, in min of meer, met de fiscale correcties die aan de boekw inst w orden aangebracht althans in zover die correcties betrekking hebben op bestanddelen die bij de vorenstaande berekening in aanmerking zijn genomen [voorbeeld : een verhoging van de omzet, onderw aardering van de voorraden, FRV op verkregen roerende inkomsten, ]. Σ bedrag Daarentegen moeten de correcties die op andere bestanddelen betrekking hebben buiten beschouw ing w orden gelaten [voorbeeld : een afschrijvingsexcedent, ] +/- fiscale correcties Σ bedrag 5

6 Het bedrag van FK stemt overeen met het totaal van de tijdens het belastbare tijdperk gedragen financiële kosten, die op fiscaal gebied de aard hebben (ten name van de verkrijgers) van roerende inkomsten (met uitsluiting van dividenden): - Kosten van toegekende intresten - Kosten van toegekende royalties - Kosten van toegejkende inkomsten begrepen in lijfrenten en tijdelijke renten Financiële kosten [kosten die op fiscaal vlak evenwel niet de aard hebben van roerende inkomsten zoals waardeverminderingen, wisselverschillen en bankkosten worden uiteraard buiten beschouwing gelaten]. V. Financiële kosten 65 A. Kosten van schulden Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6502 Andere kosten van schulden 6503 Geactiveerde intercalaire intresten B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E Toevoeging 6511 Terugneming (-) C. Andere financiële kosten 652 Minderwaarde op realisatie van vlottende activa 653 Discontokosten op vorderingen 654 Wisselresultaten 655 Resultaten uit omrekening van vreemde valuta 656 Voorziening met financieel karakter Diverse financiële kosten In de resultatenrekening worden volgende gegevens teruggevonden: bedrijfsopbrensten: ,00 bedrijfskosten * aankopen handelsgoederen: ,00 * andere: ,00 Voorraadwijziging handelsgoederen: ,00 financiële opbrengsten: ,00 Financiële kosten: * intresten ,00 * wisselverlies ,00 uitzonderlijke opbrengsten: * meerwaarden: ,00 * andere: 1.000,00 uitzonderlijke kosten: ,00 Winst van het boekjaar voor belastingen ,00 belastingen opresultaat van het boekjaar ,00 WINST VAN HET BOEKJAAR ,00 Na een fiscale controle worden volgende bestanddelen bij de winst geteld: - onderschating van de voorraad ,00 - verworpen uitgaven ,00 De ,00 financiële opbrengsten omvatten: - Belgische intresten ,00 (15% RV) - buitenlandse intresten ,00 (12% bronheffing) ,00 (20% bronheffing) Berrekening van het verrekenbare FBB-bedrag voor de buitenlndse intresten a) eerste breuk ,00 x 12/88 = 2.727, ,00 x 15/85 = 5.294,12 (20% wordt beperkt tot 15%) 8.021,39 b) tweede breuk Het verkregen bedrg moet nog vermenigvuldigd worden met volgende breuk Bedrag van de noemer: - bedrijfsopbrengsten ,00 - handelsgoederen ,00 - voorraad handelsgoederen ,00 - Onderschatting voorraad HG ,00 - financiële opbrangsten ,00 - uitzonderlijke opbrengsten 1.000,00 - TOTAAL NOEMER ,00 Bedrag teller - Bedrag van de noemer ,00 - Gedragen intresten ,00 - TOTAAL TELLER ,00 b) Het verrekenbare FBB voor de intresten bedraagt dus : 8.021,39 x , , ,00 6

7 Verrekenbaarheid ifv bezitsduur Het FBB wordt slechts verrekend tot het gedeelte dat betrekking heeft op de inkomsten die belastbar zijn tot de periode waarin de venn de volle eigendom van de goederen of kapitalen heeft gehad Verenigbaarheid van het Belgisch FBB-regime met de DBV s Internationale verdragrecht heeft voorrang op het nationale recht DBV s hebben voorrang op de belgische FBB-regeling Verdrag bepaald hoeveel de bronstaat mag inhouden en de vooraarden waaronder die voorheffing in het land van de verkrijgende vennootschap mag verrekend worden 4 situaties Dubbelbelastingverdrag verwijst naar Belgische wetgeving Belgische regels worden toegepast (Ierland, Japan, VS) Het verdrag verwijst naar de Belgische wetgeving, maar voorziet een FBB dat minimaal gelijk is aan de buitenlandse belasting [Hongarije (15%), Italië (15%) en Portugal (15%)] Het verdrag verwijst naar een minimaal tarief of naar een vast tarief. Het verdragstarief is dan van toepassing [Frankrijk (15%) China (15%), Brazilië (20%) Australië (10%) India (15%) ] Tax-sparing clausule: de verrekening van het FBB wordt berekend op een vast percentage van het inkomen (15% 20%), zelfs indien dit inkomen werd vrijgesteld in de bronstaat (Brazilië, Indonesië, Maleisië ) Volgens het Hof van Cassatie hoeft het op basis van een DBV (internat. Recht) verrekende FBB niet per se exact overeen te komen met het in de VU (intern recht) P. 431: verrekening van de terugbetaalbare roerende voorheffing Roerende voorheffing is verrekenbaar EN terugbetaalbaar RV eerst opnemen via VU in belastbare basis Verrekenbaar bedrag Netto-bedrag bruteren en op dit bruto bedrag de RV berekenen (via netto x 100/85 als RV 15% bedraagt, 100/75 als RV 25% bedraagt en 100/90 als RV = 10%) 15% op intresten uit overeenkomsten gesloten na 1 maart 1990 & dividenden die genieten van verlaagde voorheffing 25% voor intresten uit overeenkomsten van vóór 1 maart 1990, andere dan VV-aandelen 10% voor liquidatieboni en inkoopboni 7

8 Voorbeeld p. 432 Dividend van ,00 waarop 25% RV is ingehouden, uitgekeerd door een Blegische vennootschap Netto geïnd bedrag ,00 x 100/75 Brutobedrag ,00 x 25% Verrekenbare RV: ,00 Bepering op de verrekenbaarheid van de RV Verrekenbaarheid van dividenden (maatregel tegen couponstripping ) Onderneming moet de aandelen in volle eigendom hebben op ogenblik van de toekenning of betaling van het dividend Geen verrekening van de RV in zover die toekenning een waardevermindering of minderwaarde tot gevolg heeft op de aandelen waarop ze betrekking hebben» Waardevermindering: de werkelijke waarde van het aandeel op afsluitdatum van het BJ waarin het dividend werd toegekend, is lager dan de fiscale waarde op afsluitdatum vorig boekjaar» De beperking van de verrekening wordt slechts toegepast ten belope van en in verhouding tot de waardevermindering Uitzondering op de beperkte verrekenbaarheid:» Vennootschap kan aantonen dat ze de aandelen 12 maanden onafgebroken in volle eigendom heeft gehad vóór de toekenning van het dividend OF» Ze kan aantonen dat de aandelen in de bewuste periode in eigendom of vruchtgebruik op geen enkel moment hebben toebehoord aan een venn. die niet onderworpen is aan de ven. B of aan een buitenlandse vennootschap die de aandelen op ononderbroken wijze heeft belegd in een Belgische inrichting Voorbeeld beperkte verrekenbaarheid van RV Fiscale warde per einde boekjaar N - 1: 1.000,00 Werkelijke waarde einde boekjaar N 900,00 waardeverm. 100 Bruto uitgekeerd dividend 300,00 Ingehouden RV 75,00 Verrekenbare RV : RV x Bedrag waardevermind. = 75 * 100 = 25 Bruto dividend 300 Verrekenbaarheid van andere roerende inkomsten RV op intresten en royalties is slechts verrekenbaar in verhouding tot de periode dat de venn volle eigenaar of vruchtgebruiker van de roerende inkomsten is geweest of in verhouding tot de tijd dat de venn. schuldeiser van het inkomen is geweest Voorbeeld p. 433 Belgische NV met boekjaar 01/10/N-1-30/09/N Ontvangst van een netto-intrest op obligaties 5.000,00 Intresten hebben betrekking op periode 01/01/N - 30/09/N De obliigaties werden aangekocht 01/03/N Berekening RV netto geïnd bedrag 5.000,00 x 100/85 Brutobedrag 5.882,35 x 15% Roerende voorheffing 882,35 beperking ifv bezitsduur x 7/9 Verrekenbaar bedrag RV 686,27 Aangezien de NV de effecten mar 7 maanden in haar bezit heeft gehad, wordt de verrekenbaarheid van de RV beperkt tot de periode 1/3/N -30/9/N 8

9 Voorafbetalingen De voorafbetalingen (VA s) worden verrekend met de verschuldigde venn. B. VA s worden ingeschreven naast code [175] VA s zijn niet verplicht, sanctie vermeerdering belastingschuld wegens onvoldoende VA s Indien teveel VA s terugbetaling of overdracht naar volgend boekjaar (schriftelijke aanvraag) Startende KMO s Eerste 3 boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met belastingvermeerdering bij onvoldoende VA s KMO-venn genieten van verlaagd opklimmend tarief (jaarlijks te evalueren) Controles en aanpassingen v/h kunnen het tarief wijzigen werkt door naar vrijstelling voor vermeerdering Vennootchappen die per kalenderjaar boekhouden Vervaldagen van voorafbetalingen VA s gebeuren 3 maandelijks : de 10e van de vierde maand, 10e van de zevende maand 10e van de tiende maand en 20e van de 12ste maand Voor BH per kalenderjaar :10 april voor 1e kwartaal, 10 juli voor 2e kwartaal, 10 oktober voor 3e kwartaal, 20 december voor 4e kwartaal Indien vervaldag een zaterdag, zon- of feestdag is vervaldag is eerstvolgende werkdag Belastingvermeerdering bij onvoldoende VA s De verschuldigde Ven B vermenigvuldigen met vermeerderingspercentage (9% voor AJ 2008) De vermeerdering kan vermeden worden door tijdens boekjaar voldoende VA s te verrichten Aan de gedane VA s zijn voordelen verbonden» VA 1 : 12%» VA 2 : 10%» VA 3 : 8%» VA4 : 6% Berekening van de vermeerdering Te berekenen op de belasting die overblijft na verrekening van voorheffingen» Eerst de verschuldigde ven. B berekenen (incl. 3% ACB)» De verkregen belasting verminderen met voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen basis voor de berekening van de vermeerdering» Bedrag van de totale vermeerdering berekenen indien er geen VA s zouden gebeurd zijn (basisbedrag voorheffingen x 9%) [9% = gemiddelde van de bonificatie ifv het aantal kwartalen]» De voordelen waarderen verbonden aan ieder VA [VA 1 x 12%; +VA 2 x 10%; +VA 3 x8%; +VA 4 x 6%]» Het versschil berekenen tussen de globale vermeerdering en h et totale voordeel van de VA s. het positieve verschil is de uiteindelijke vermeerdering Indien voordeel > dan algemene vermeerdering geen bonificatie Geen vermeerdering verschuldigd indien positieve verschil < 1% van de belasting is waarop ze is berekend of > 30,00 EUR. 9

10 Voorbeeld p. 436 Boekjaar per kalenderjaar, vershuldigde basisbelasting ,00 (incl. 3% ACB). Er werden volgende VA's verricht: 10/04/ ,00 (VA 1) 10/07/ ,00 (VA 2) 10/10/ ,00 (VA 3) 20/12/2007 0,00 (VA 4) De verrekenbare RV: ,00 Indien de venn. geen VA's had gedaan ging de globale vermeerdering ,00 (basisbel. - voorheffingen) * 9% = 2.700,00 bedragen Waardering van de voordelen verbonden aan de voorafbetalingen eerste kwartaal ,00 * 12% = 1.200,00 tweede kwartaal 5.000,00 * 10% = 500,00 derde kwartaal 5.000,00 * 8% = 400,00 vierde kwartaal 0,00 * 6% = 0, ,00 De verschuldigde vermeerdering bedraagt 2.700, ,00 = 600,00 De verschuldigde vermeerdering bedraagt 2.700, ,00 = 600,00 Berekening van de vennootshapsbelasting voor AJ 2008 Basisbelasting ,00 min verrekenbare voorheffingen (RV): , ,00 min voorafbetalingen , ,00 plus vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen: 600,00 te betalen vennootschapsbelasting ,00 Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren Nog altijd per kwartaal voorafbetalen Wanneer het boekjaar niet begint op de eerste dag v/d maand wordt die maand niet meegeteld Wanneer het BJ niet eindigt op de laatste dag van een maand, wordt die maand voor een volle maand geteld Een begonnen kwartaal wordt voor een vol kwartaal geteld Boekjaar van 12 maanden Vier voorafbetalingen van telkens ¼ van de belasting De VA s gebeuren uiterlijk de tiende van de vierde, zevende tiende maand en twintigste van de laatste maand Boekjaar van 01/07/ /06/2008 VA 1: 10/10/2007 VA 2: 10/01/2008 VA 3: 10/04/2008 VA 4: 20/06/

11 Boekjaar van meer dan 12 maanden Betaling moet ook door 4 VA s telkens ten bedrage van ¼ van de belasting gebeuren Voor de uiterste betaaldata gaat men ervan uit dat de winst zou behaald zijn in de laatste 12 maanden van het boekjaar Boekjaar loopt van 01/10/2006 tot 31/12/2007. De 4 VA's moeten uiterlijk op volgende dat gebeuren: VA 1: 10/04/2007 VA 2: 10/07/2007 VA 3: 10/10/2007 VA 4: 20/12/2007 Boekjaar van minder dan 12 maanden (verkort boekjaar) Toe te passen regel volgens kwartaal waarin de activiteit begint Vennootschap voert boekhouding volgens kalenderjaar Tabel voorafbetaling verkort boekjaar per kalenderjaar Kwartaal van aantal uit te Te betalen deel van uiterste rangorde oprichting voeren VA de totale belasting betaaldatum van de VA 1ste 4 1/ VA 1 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 2de 3 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 3de 2 1/ VA 3 1/ VA 4 4de 1 totaal VA 4 Voorbeeld p. 438 Bvba opgericht 6 mei 2007, BH per kalmenderjaar. BJ wordt afgesloten 31/12/ mei wordt niet in aanmerking genomen omdat ze niet volledig is - oprichtingsdatum is gesitueerd in tweede kwartaal - de totale vennootschapsbelasting moet worden voorafbetaald uiterlijk: op 10 juli 2007 : voor één derde op 10 oktober 2007 : voor één derde op 10 december 2007 : voor één derde het algemeen vermeerderingspercentage is gelijk aan = 8% 3 Vennootschap voert haar boekhouding niet per kalenderjaar Uiterste data worden als volgt vervangen» wordt tiende dag van de vierde maand» wordt tiende dag van de zevende maand» wordt tiende dag van de tiende maand» wordt twintigste dag van de laatste maand 11

12 Boekjaar van minder dan 12 maanden als gevolg van gewijzigde afsluitdatum v/h BJ of afsluiting van vereffening Voorafbetalingen worden bepaald door het kwartaal waarin De wijziging van afsluitdatum De sluiting van de vereffening plaatsvindt Als de vennootschap haar boekhouding per kalenderjaar voert gebeuren de VA s volgens volgend schema: Tabel p. 439 Kwartaal van aantal uit te Te betalen deel van uiterste rangorde wijziging voeren VA de totale belasting betaaldatum van de VA 1ste 1 totaal VA 4 2de 2 1/ VA 3 1/ VA 4 3de 3 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 4ste 4 1/ VA 1 1/ VA 2 1/ VA 3 1/ VA 4 Voorbeeld p. 439 Vennootschap die per kalenderjaar boekhoudt Sluiting v/d vereffening moet uiterlijk volgende VA's doen: - op 10 april 2008 voor de helft (VA 3) - op 10 juli 2008 voor de helft (VA 4) het algemeen vermeerderingspercentage is gelijk aan = 7% 2 Indien de vennootschap haar BH niet volgens kalenderjaar voert: Uiterste data uit tabel worden als volgt vervangen» wordt tiende dag van de vierde maand» wordt tiende dag van de zevende maand» wordt tiende dag van de tiende maand» wordt twintigste dag van de laatste maand van het normale boekjaar van 12 maanden 12

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie