1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing"

Transcriptie

1 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van kasbons, termijnrekeningen, bedrijfsobligaties, RC-interesten, tak 21-producten (tenzij inning van interesten 8 jaar + 1 dag na intekening) ed. Uitzonderingen: interesten uit spaardeposito s > euro vrijgestelde schijf (aj. 2013): blijft aan 15 % Staatsbon uitgeschreven door Staat met intekenperiode van tot (o.a. staatsbon-leterme): 15 % Niet-transparante uitkeringen door gemeenschappelijke beleggingsfondsen (art. 19 ter WIB 92): blijft aan 25 % Algemene regel: de dividenden toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 25 % (blijft) roerende voorheffing. Uitzonderingen: 21 % (i.p.v. voorheen 15 %) voor dividenden m.b.t. AFV-aandelen (van 1982 en 1983) VVPR-aandelen (uitgiften vanaf ) Uitkerende beleggingsvennootschappen Privak Coöperatieve participatievennootschappen 10 % blijft op liquidatiebonus en verdelingsbonus 21 % op bonus verkrijging eigen aandelen (i.p.v. 10 %)

2 2 Wijzigingen tarief afzonderlijke belastbaarheid (naar analogie met tariefwijzigingen RV) Vergelijkbare aanpassingen van tarief van de afzonderlijke belasting van roerende inkomsten in de personenbelasting. Daar waar het tarief van de RV = 10 %, 15 %, 21 % of 25 %, geldt op overeenkomstige wijze een identiek tarief voor de afzonderlijke belasting van roerende inkomsten in de personenbelasting. 3 Mededelingsplicht m.b.t. dividenden en interesten M.b.t. de in art. 17 1, 1 en 2 beoogde dividenden en interesten: o.a. - geïnde dividend en interest onderworpen aan 21 %/25 % roerende voorheffing - deel interesten uit gereglementeerde spaardeposito s boven het grensbedrag van euro - geïnde dividenden onderworpen aan 25 %/21 % roerende voorheffing - inkoopboni - liquidatieboni - interesten en dividenden waarbij verzaking van RV speelt zoals bv. interesten hypothecaire schuldvorderingen of dividend van residentiële vastgoedbevak die > 60 % belegt in woningen moeten aan het centraal aanspreekpunt (moet nog opgericht worden onder de vleugels van de FOD Financiën, niet te verwarren met het centraal aanspreekpunt bij de NBB i.v.m. bankrekeningnummers en contracten) toegezonden worden: - gegevens m.b.t. de dividenden en interesten die toegekend worden én - identificatie van de verkrijgers van die inkomsten

3 Wie moet die info doorsturen? - In geval van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten: elke in België gevestigde marktdeelnemer die interesten of dividenden toekent of betaalbaar stelt in het onmiddellijke voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de roerende inkomsten is of door de schuldenaar of door de genieter belast is met de toekenning/betaalbaarstelling van deze inkomsten; - In de andere gevallen (o.a. effecten op naam, winwinleningen ): de personen bedoeld in art. 261 WIB92 zijnde de schuldenaars van de RV (= banken, andere financiële instellingen, vennootschappen, natuurlijke personen ). mededeling door de entiteit die rechtstreeks of onmiddellijk in contact staat met de genieter van de inkomsten Uitzondering (zijn dus NIET mee te delen aan het aanspreekpunt van de FOD Financiën): - dividenden en interest (aan 21 % RV) die vrijwillig de bijkomende heffing van 4 % aan de bron hebben ondergaan; - inkomsten vervat in art. 21 WIB 92 (o.a. de eerste schijf van 1 830,00 euro interesten op spaardeposito s, interesten tak 21-verzekeringscontracten mits voorwaarden). 4 Invoering bijkomende heffing van 4 % Voor de belastingplichtigen met roerende inkomsten (intresten en dividenden) van meer dan ,00 euro komt er op het deel boven de ,00 euro een bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting). 4.1 Bijkomende heffing voor wie? Er wordt dus een nieuwe bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting) ingevoerd voor elke belastingplichtige die interesten en dividenden ontvangt waarvan het totale nettobedrag hoger is dan ,00 euro (artikel 174/1 WIB 1992.). Deze 4 % is in beginsel enkel van toepassing op het nettobedrag dat de grens van ,00 EUR overschrijdt en van toepassing op de interesten en dividenden onderhevig aan 21 % RV.

4 De term nettobedrag voor de ,00 euro grens is hier wel misleidend. Eigenlijk moet dat als brutobedrag worden gelezen. Want met nettobedrag bedoelt men (artikel 22, 1 WIB 1992.): geïnd bedrag vóór aftrek innings- en bewaringskosten + roerende voorheffing + woonstaatheffing + bijkomende heffing 4 % (ingeval inhouding aan de bron) = nettobedrag 4.2 Berekening van de ,00 grens Voor de berekening van de ,00 euro-grens moet men enkel rekening houden met het brutobedrag aan toegekende interesten en dividenden. Andere roerende inkomsten (zoals uit gemeubelde verhuring, interesten uit lijfrenten, auteursrechten ) of diverse inkomsten (zoals uit concessie van het recht om plakbrieven te plaatsen ) tellen dus niet mee voor de ,00-grens. De volgende inkomsten tellen echter niet mee voor de berekening van de ,00-grens: - liquidatieboni - staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 2 december niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten (zie artikel 21 WIB 1992 = o.a. de eerste schijf van 180,00 euro dividenden ontvangen van coöperatieve vennootschappen, het vrijgestelde gedeelte van de interesten op gereglementeerde spaardeposito s (1 x vrijstelling voor alle spaardeposito s samen), niet-belastbare interesten van verzekeringsbons, niet-belastbare interesten van tak 21- contract ). Het grensbedrag van ,00 euro geldt per belastingplichtige. Voor echtgenoten dient m.a.w. rekening te worden gehouden met het huwelijksstelsel waaronder beide partners zijn gehuwd. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de dividenden en interesten die worden ontvangen op naam van de minderjarige kinderen. Deze moeten immers bij de roerende inkomsten van de ouders worden gevoegd.

5 4.3 Berekening van de 4 % heffing heffing van 4 % enkel op interesten en dividenden in categorie van 21 % RV Wie als belastingplichtige de ,00-grens bereikt, zal enkel bijkomende heffing verschuldigd zijn op interesten en dividenden waarvoor het nieuwe tarief van 21 % geldt. [Artikel 174/1 WIB artikel 534 WIB 1992.]. Er is dus nooit 4 % bijkomende heffing op interesten op gereglementeerde spaardeposito s (ongeacht of er meer of minder dan 1 830,00 euro werd toegekend); liquidatieboni ongeacht of het grensbedrag van ,00 euro al dan niet werd overschreden; interesten en dividenden die al aan het tarief van 25 % roerende voorheffing werden onderworpen; de interesten ontvangen uit de staatsbons waarop is ingeschreven gedurende de periode van 24 november 2011 tot 2 december Evenmin is de 4 % bijkomende heffing van toepassing op andere roerende inkomsten (zoals uit gemeubelde verhuring, interesten uit lijfrenten, auteursrechten ) of diverse inkomsten (zoals uit concessie van het recht om plakbrieven te plaatsen ) Aanrekeningsvolgorde voor het grensbedrag van ,00 euro Het grensbedrag van ,00 euro wordt zo berekend dat de interesten en dividenden die niet in aanmerking komen voor de bijkomende heffing van 4 %, eerst in rekening worden gebracht. Met liquidatieboni, staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011, het vrijgestelde gedeelte van de interesten op een gereglementeerde spaarrekening, niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten [Zie artikel 21 WIB 1992.] (o.a. de eerste schijf van 180,00 euro dividenden ontvangen van coöperatieve vennootschappen, vrijgestelde interesten van verzekeringsbons ) wordt daarbij geen rekening gehouden vermits deze niet meetellen in de berekening van de ,00-grens.

6 De korf dient m.a.w. eerst te worden opgevuld met interesten en dividenden waarop de bijkomende heffing in principe niet van toepassing is. Dat is uiteraard optimaal voor de Belgische Schatkist omdat op die manier meer interesten en dividenden zullen worden onderworpen aan de bijkomende heffing. 4.4 Moment van vestiging van de bijkomende heffing Algemeen: bij opmaak aanslagbiljet In principe wordt de heffing gevestigd naar aanleiding van het berekenen van de personenbelasting (= de algemene regel). Voorbeeld 1 Een bedrijfsleider heeft in 2012 interesten en dividenden geïnd (na afhouding RV én na inningskosten). Hij koos voor inhouding van 21 % op de interesten en dividenden. Bij vestiging van PB-aanslag: er zal heffing van 4 % worden geheven op het deel van de dividenden en interesten aan 21 % die ,00 euro overschrijden.

7 Geval A Totaal geïnd (= op bankrekening) 4 475,00 gewoon dividend (na 25 % RV, en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 6 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV, en na 100,00 EUR inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 4 475,00 + inningskosten 25,00 Geïnd ,00 + inningskosten 100,00 RV = 4 500,00 x 100/75 x 25 % = 1 500,00 RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 2 730,00 =>bruto toekenning = 4 475, , ,00 = 6 000,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Neen => bruto toekenning = , , ,00 = , = < geen bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Geval B Totaal geïnd (= op bankrekening) 4 475,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 6 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV en na 125,00 EUR inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 4 475,00 + inningskosten 25,00 Geïnd ,00 + inningskosten 125,00 RV = 4.500,00 x 100/75 x 25% = 1 500,00 RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 3 150,00 => bruto toekenning = 4 475, , ,00 = 6 000,00 => bruto toekenning = , , ,00 = ,00

8 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 980,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing ,00 interest (21 % RV) 6 000,00 dividend (25 % RV) Geval C Totaal geïnd (= op bankrekening) 745,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 5,00 euro inningskosten) Toegekend 1 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV en na 100,00 euro inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 745,00 + inningskosten 5,00 Geïnd ,00 + inningskosten 100,00 RV = 750,00 x 100/75 x 25 % = 250,00 => bruto toekenning = 745,00 + 5, ,00 = 1 000,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 4 620,00 => bruto toekenning = , , ,00 = , = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 2 980,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing ,00 interest (21 % RV) 1 000,00 dividend (25 % RV)

9 Geval D Totaal geïnd (= op bankrekening) ,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 5,00 euro inningskosten) Toegekend ,00 zijnde 2 345,00 interest (na 22 % RV en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 3 000,00 zijnde Geïnd ,00 + inningskosten 5,00 Geïnd 2.345,00 + innningskosten 25,00 RV = ,00 x 100/75 x 25 % = 5 250,00 => bruto toekenning = ,00 + 5, ,00 = ,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja RV = 2 370,00 x 100/79 x 21 % = 630,00 => bruto toekenning = 2 345, , ,00 = 3 000, = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 3 000,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing 980,00 dividend (25 % RV) ,00 dividend (25 % RV)

10 Voorbeeld 2 In de loop van inkomstenjaar 2012 zijn volgende inkomsten aan u toegekend (bruto): Dividenden van gewone aandelen met 25 % RV Dividend van VVPR-aandelen Interesten op een TAK 21-verzekering afgesloten in Interesten op een gereglementeerd spaarboekje Interesten op de zichtrekening 25 Interesten op een termijnrekening 500 Interesten Leterme-staatsbons 1000 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap A 150 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap B 170 Dividend van een nv met aandelen aan toonder Interesten op het creditsaldo R/C van de vennootschap Auteursrechten Huuropbrengsten van roerende goederen aan eigen vennootschap Liquidatiebonus van een vennootschap Totaal Stap 1: wordt de ,00-grens overschreden? Telt mee in grens? Dividenden van gewone aandelen met 25% RV Dividend van een VVPR-aandelen Interesten op een TAK21-verzekering afgesloten in Interesten op een gereglementeerd spaarboekje

11 Interesten op de zichtrekening Interesten op een termijnrekening Interesten Letermestaatsbons 1000 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap A 150 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap B Dividend van een NV met aandelen aan toonder Interesten op het creditsaldo R/C van de vennootschap Auteursrechten Huuropbrengsten van roerende goederen aan eigen vennootschap Liquidatiebonus van een vennootschap Totaal de ,00-grens wordt overschreden, dus potentiële kandidaat voor de 4 % bijkomende heffing Stap 2: berekening van de 4 % bijkomende heffing Interesten en dividenden die in aanmerking kunnen komen voor bijkomende heffing Dividend van VVPRaandelen Interesten op de zichtrekening Interesten op een termijnrekening Dividenden van een erkende coöperatieve vennootschap (deel boven 180,00) Interesten op het creditsaldo R/C van de Hierop 4 % bijkomende 25 heffing ,00-grens

12 vennootschap Interesten en dividenden die NIET in aanmerking kunnen komen voor bijkomende heffing Dividend van een nv met aandelen aan toonder Interesten op een gereglementeerd spaarboekje Dividenden van gewone aandelen met 25 % RV De korf van ,00 wordt eerst opgevuld met interesten en dividenden die niet in aanmerking komen voor de bijkomende heffing en vervolgens met interesten en dividenden die wel in aan aanmerking komen. Wat overblijft aan interesten en dividenden die in aanmerking komen voor de bijkomende heffing, boven de grens van ,00 is onderhevig aan 4 % bijkomende heffing. Bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting) bijgevolg verschuldigd op: ( ) = 4 % op = 482,60 euro

13 4.4.2 Uitzondering: inhouding aan de bron van de 4% bijkomende heffing 'De verkrijger van de inkomsten' kan er echter voor kiezen de heffing aan de bron te laten inhouden, bovenop de roerende voorheffing. Deze inhouding aan de bron heeft tot gevolg dat: het bedrag van die inkomsten niet wordt meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt dat wordt geïnstalleerd bij de FOD Financiën voor zover de inhouding aan de bron effectief door de verkrijger van de inkomsten wordt gedragen; de belastingplichtige deze inkomsten niet moet vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting. De belastingplichtige heeft evenwel nog altijd de mogelijkheid om het bedrag van zijn roerende inkomsten in zijn aangifte te vermelden teneinde het surplus van zijn aan de bron geheven bijdrage terug te krijgen. Met andere woorden, de bijkomende heffing aan de bron laten inhouden, laat toe de 'anonimiteit' te behouden. De keuze van de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing geldt per product, per genieter vanaf de eerste euro. Dat houdt in dat de keuze moet worden uitgedrukt voor de inkomsten opgebracht door een effect of door een geheel van effecten dat duidelijk kan worden geïdentificeerd. Het is dan voor de inkomsten die verbonden zijn met het effect waarvoor de genieter de keuze heeft uitgedrukt dat de heffing wordt toegepast vanaf de eerste euro van de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten (Circulaire nr. Ci.RH.333/ (AAFisc nr. 24/2012) van 2 juli 2012). Praktisch gezien houdt dit in dat het de verkrijger is toegestaan om slechts voor een gedeelte van de effecten die recht geven op de toekenning van de inkomsten te kiezen voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing (door het aantal effecten te vermelden waarvoor hij heeft gekozen voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing op de inkomsten).

14 Bijgevolg is een combinatie van de twee stelsels mogelijk: enerzijds, het stelsel van bronheffing (vanaf de eerste euro) voor de inkomsten voortgebracht door dat deel van de effecten waarvoor de optie wordt uitgeoefend, en, anderzijds, het stelsel van de meldings- en aangifteplicht voor de andere effecten (hetgeen toelaat bij de uitoefening van de optie rekening te houden met het grensbedrag van ,00 euro). Voorbeeld: Een persoon int dividenden ten belope van ,00 euro (bruto) uit hoofde van 186 VVPRaandelen aangehouden in dezelfde vennootschap. Als de betrokkene de optie voor inhouding aan de bron laat slaan op het geheel van de aandelen, dan moet het totaal bedrag van de toegekende dividenden (38 000,00 euro) worden vermeld op het formulier 273C. De totale, aan de bron verschuldigde heffing, is dan 1 520,00 euro (4 % van ). De uitkerende vennootschap moet omtrent de uitgekeerde dividenden dan geen informatie aan het centraal aanspreekpunt bezorgen. En de natuurlijke persoon is niet verplicht de dividenden (waarop de RV en de bijkomende heffing is ingehouden) in zijn aangifte in de PB te vermelden. De betrokkene kan de optie voor inhouding aan de bron ook beperken tot een deel van de aandelen, bv. de optie tot inhouding van de heffing wordt uitgeoefend voor 62 aandelen. Enkel de dividenden verbonden aan deze aandelen ( x 62/186 = ,67 euro) moeten dan worden vermeld op het formulier 273C en ondergaan (vanaf de eerste euro) de inhouding van de bijkomende heffing aan de bron (= 506,67 euro). De dividenden die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de optie ( x 124/168 = ,33 euro) moeten door de vennootschap worden gemeld bij het centraal aanspreekpunt en door de natuurlijke persoon worden vermeld in zijn aangifte in de PB. De aangifte van het saldo van de dividenden ,67 (waarop de RV en de bijkomende heffing is ingehouden) is facultatief.

15 4.4.3 Wie kan nu die bijkomende heffing aan de bron inhouden en doorstorten naar de Staat? Er werd beslist om de volgende personen aan te duiden als schuldenaar van de bijkomende heffing [Zie artikel 174/1, 2 WIB 1992.]: - In geval van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten: elke in België gevestigde marktdeelnemer die interesten of dividenden toekent of betaalbaar stelt in het onmiddellijke voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de roerende inkomsten is of door de schuldenaar of door de genieter belast is met de toekenning/betaalbaarstelling van deze inkomsten; - In de andere gevallen (o.a. effecten op naam, winwinleningen ): de personen bedoeld in art. 261 WIB 92 zijnde de schuldenaars van de RV (= banken, andere financiële instellingen, vennootschappen, natuurlijke personen ). Inhouding door de entiteit die rechtstreeks of onmiddellijk in contact staat met de genieter van de inkomsten. De aangifte van de bijkomende heffing dient te gebeuren met het specifieke aangifteformulier 273C. De aangifte kan tot nog toe enkel worden ingediend op papier. De betaling van de heffing moet worden uitgevoerd op een uniek rekeningnummer dat voor gans België geldt: BE PCHQ BE BB Inningscentrum Roerende Voorheffing Koning Albert II-laan 33 bus Brussel De aangifte en de betaling van de bijkomende heffing moet gebeuren binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten of dividenden.

16 5 Algemene aangifteplicht van roerende inkomsten en bepaalde diverse inkomsten De algemene vrijstelling waarbij roerende inkomsten die de roerende voorheffing correct hebben ondergaan, niet op het aangifteformulier in de personenbelasting moeten worden vermeld, wordt vervangen door een algemene verplichting tot het aangeven van alle inkomsten van roerende goederen en kapitalen bedoeld in artikel 17, 1 WIB 92: interesten, dividenden, royalties, lijfrente/tijdelijke rente, inkomsten uit (con)cessie auteursrechten vermelden, alsook de in art. 90, 6 en 11 WIB 92 bedoelde diverse inkomsten van roerende aard (zijnde bepaalde loten van effecten van leningen en de vergoedingen voor ontbrekende coupon). Uitzondering: geen aangifteverplichting voor de interesten en dividenden waarop naast de gewone roerende voorheffing van 21 % ook de bijkomende heffing van 4 % aan de bron ingehouden is. Wordt voor de niet-aangifte van deze interesten en dividenden gekozen, dan vormen de bronheffingen (roerende voorheffing van 21 % plus bijkomende bronheffing van 4 %) de definitieve belasting: zij kan in geen geval verrekend worden met de personenbelasting en komt ook in geen geval voor terugbetaling in aanmerking. De niet-aangifte van deze inkomsten is een mogelijkheid, geen verplichting! Interesten en dividenden die aan de bijkomende bronheffing van 4 % onderworpen zijn geweest, mogen alsnog op het aangifteformulier worden vermeld. Ingeval van aangifte en er blijkt teveel bijkomende heffing ingehouden te zijn, dan zal men de te veel ingehouden heffing bij de inkohiering van de personenbelasting kunnen recupereren (via verrekening met de verschuldigde personenbelasting, of via terugbetaling; nieuw art. 284/1 WIB 1992).

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie