1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing"

Transcriptie

1 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van kasbons, termijnrekeningen, bedrijfsobligaties, RC-interesten, tak 21-producten (tenzij inning van interesten 8 jaar + 1 dag na intekening) ed. Uitzonderingen: interesten uit spaardeposito s > euro vrijgestelde schijf (aj. 2013): blijft aan 15 % Staatsbon uitgeschreven door Staat met intekenperiode van tot (o.a. staatsbon-leterme): 15 % Niet-transparante uitkeringen door gemeenschappelijke beleggingsfondsen (art. 19 ter WIB 92): blijft aan 25 % Algemene regel: de dividenden toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 25 % (blijft) roerende voorheffing. Uitzonderingen: 21 % (i.p.v. voorheen 15 %) voor dividenden m.b.t. AFV-aandelen (van 1982 en 1983) VVPR-aandelen (uitgiften vanaf ) Uitkerende beleggingsvennootschappen Privak Coöperatieve participatievennootschappen 10 % blijft op liquidatiebonus en verdelingsbonus 21 % op bonus verkrijging eigen aandelen (i.p.v. 10 %)

2 2 Wijzigingen tarief afzonderlijke belastbaarheid (naar analogie met tariefwijzigingen RV) Vergelijkbare aanpassingen van tarief van de afzonderlijke belasting van roerende inkomsten in de personenbelasting. Daar waar het tarief van de RV = 10 %, 15 %, 21 % of 25 %, geldt op overeenkomstige wijze een identiek tarief voor de afzonderlijke belasting van roerende inkomsten in de personenbelasting. 3 Mededelingsplicht m.b.t. dividenden en interesten M.b.t. de in art. 17 1, 1 en 2 beoogde dividenden en interesten: o.a. - geïnde dividend en interest onderworpen aan 21 %/25 % roerende voorheffing - deel interesten uit gereglementeerde spaardeposito s boven het grensbedrag van euro - geïnde dividenden onderworpen aan 25 %/21 % roerende voorheffing - inkoopboni - liquidatieboni - interesten en dividenden waarbij verzaking van RV speelt zoals bv. interesten hypothecaire schuldvorderingen of dividend van residentiële vastgoedbevak die > 60 % belegt in woningen moeten aan het centraal aanspreekpunt (moet nog opgericht worden onder de vleugels van de FOD Financiën, niet te verwarren met het centraal aanspreekpunt bij de NBB i.v.m. bankrekeningnummers en contracten) toegezonden worden: - gegevens m.b.t. de dividenden en interesten die toegekend worden én - identificatie van de verkrijgers van die inkomsten

3 Wie moet die info doorsturen? - In geval van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten: elke in België gevestigde marktdeelnemer die interesten of dividenden toekent of betaalbaar stelt in het onmiddellijke voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de roerende inkomsten is of door de schuldenaar of door de genieter belast is met de toekenning/betaalbaarstelling van deze inkomsten; - In de andere gevallen (o.a. effecten op naam, winwinleningen ): de personen bedoeld in art. 261 WIB92 zijnde de schuldenaars van de RV (= banken, andere financiële instellingen, vennootschappen, natuurlijke personen ). mededeling door de entiteit die rechtstreeks of onmiddellijk in contact staat met de genieter van de inkomsten Uitzondering (zijn dus NIET mee te delen aan het aanspreekpunt van de FOD Financiën): - dividenden en interest (aan 21 % RV) die vrijwillig de bijkomende heffing van 4 % aan de bron hebben ondergaan; - inkomsten vervat in art. 21 WIB 92 (o.a. de eerste schijf van 1 830,00 euro interesten op spaardeposito s, interesten tak 21-verzekeringscontracten mits voorwaarden). 4 Invoering bijkomende heffing van 4 % Voor de belastingplichtigen met roerende inkomsten (intresten en dividenden) van meer dan ,00 euro komt er op het deel boven de ,00 euro een bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting). 4.1 Bijkomende heffing voor wie? Er wordt dus een nieuwe bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting) ingevoerd voor elke belastingplichtige die interesten en dividenden ontvangt waarvan het totale nettobedrag hoger is dan ,00 euro (artikel 174/1 WIB 1992.). Deze 4 % is in beginsel enkel van toepassing op het nettobedrag dat de grens van ,00 EUR overschrijdt en van toepassing op de interesten en dividenden onderhevig aan 21 % RV.

4 De term nettobedrag voor de ,00 euro grens is hier wel misleidend. Eigenlijk moet dat als brutobedrag worden gelezen. Want met nettobedrag bedoelt men (artikel 22, 1 WIB 1992.): geïnd bedrag vóór aftrek innings- en bewaringskosten + roerende voorheffing + woonstaatheffing + bijkomende heffing 4 % (ingeval inhouding aan de bron) = nettobedrag 4.2 Berekening van de ,00 grens Voor de berekening van de ,00 euro-grens moet men enkel rekening houden met het brutobedrag aan toegekende interesten en dividenden. Andere roerende inkomsten (zoals uit gemeubelde verhuring, interesten uit lijfrenten, auteursrechten ) of diverse inkomsten (zoals uit concessie van het recht om plakbrieven te plaatsen ) tellen dus niet mee voor de ,00-grens. De volgende inkomsten tellen echter niet mee voor de berekening van de ,00-grens: - liquidatieboni - staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 2 december niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten (zie artikel 21 WIB 1992 = o.a. de eerste schijf van 180,00 euro dividenden ontvangen van coöperatieve vennootschappen, het vrijgestelde gedeelte van de interesten op gereglementeerde spaardeposito s (1 x vrijstelling voor alle spaardeposito s samen), niet-belastbare interesten van verzekeringsbons, niet-belastbare interesten van tak 21- contract ). Het grensbedrag van ,00 euro geldt per belastingplichtige. Voor echtgenoten dient m.a.w. rekening te worden gehouden met het huwelijksstelsel waaronder beide partners zijn gehuwd. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de dividenden en interesten die worden ontvangen op naam van de minderjarige kinderen. Deze moeten immers bij de roerende inkomsten van de ouders worden gevoegd.

5 4.3 Berekening van de 4 % heffing heffing van 4 % enkel op interesten en dividenden in categorie van 21 % RV Wie als belastingplichtige de ,00-grens bereikt, zal enkel bijkomende heffing verschuldigd zijn op interesten en dividenden waarvoor het nieuwe tarief van 21 % geldt. [Artikel 174/1 WIB artikel 534 WIB 1992.]. Er is dus nooit 4 % bijkomende heffing op interesten op gereglementeerde spaardeposito s (ongeacht of er meer of minder dan 1 830,00 euro werd toegekend); liquidatieboni ongeacht of het grensbedrag van ,00 euro al dan niet werd overschreden; interesten en dividenden die al aan het tarief van 25 % roerende voorheffing werden onderworpen; de interesten ontvangen uit de staatsbons waarop is ingeschreven gedurende de periode van 24 november 2011 tot 2 december Evenmin is de 4 % bijkomende heffing van toepassing op andere roerende inkomsten (zoals uit gemeubelde verhuring, interesten uit lijfrenten, auteursrechten ) of diverse inkomsten (zoals uit concessie van het recht om plakbrieven te plaatsen ) Aanrekeningsvolgorde voor het grensbedrag van ,00 euro Het grensbedrag van ,00 euro wordt zo berekend dat de interesten en dividenden die niet in aanmerking komen voor de bijkomende heffing van 4 %, eerst in rekening worden gebracht. Met liquidatieboni, staatsbons uitgegeven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011, het vrijgestelde gedeelte van de interesten op een gereglementeerde spaarrekening, niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten [Zie artikel 21 WIB 1992.] (o.a. de eerste schijf van 180,00 euro dividenden ontvangen van coöperatieve vennootschappen, vrijgestelde interesten van verzekeringsbons ) wordt daarbij geen rekening gehouden vermits deze niet meetellen in de berekening van de ,00-grens.

6 De korf dient m.a.w. eerst te worden opgevuld met interesten en dividenden waarop de bijkomende heffing in principe niet van toepassing is. Dat is uiteraard optimaal voor de Belgische Schatkist omdat op die manier meer interesten en dividenden zullen worden onderworpen aan de bijkomende heffing. 4.4 Moment van vestiging van de bijkomende heffing Algemeen: bij opmaak aanslagbiljet In principe wordt de heffing gevestigd naar aanleiding van het berekenen van de personenbelasting (= de algemene regel). Voorbeeld 1 Een bedrijfsleider heeft in 2012 interesten en dividenden geïnd (na afhouding RV én na inningskosten). Hij koos voor inhouding van 21 % op de interesten en dividenden. Bij vestiging van PB-aanslag: er zal heffing van 4 % worden geheven op het deel van de dividenden en interesten aan 21 % die ,00 euro overschrijden.

7 Geval A Totaal geïnd (= op bankrekening) 4 475,00 gewoon dividend (na 25 % RV, en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 6 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV, en na 100,00 EUR inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 4 475,00 + inningskosten 25,00 Geïnd ,00 + inningskosten 100,00 RV = 4 500,00 x 100/75 x 25 % = 1 500,00 RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 2 730,00 =>bruto toekenning = 4 475, , ,00 = 6 000,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Neen => bruto toekenning = , , ,00 = , = < geen bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Geval B Totaal geïnd (= op bankrekening) 4 475,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 6 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV en na 125,00 EUR inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 4 475,00 + inningskosten 25,00 Geïnd ,00 + inningskosten 125,00 RV = 4.500,00 x 100/75 x 25% = 1 500,00 RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 3 150,00 => bruto toekenning = 4 475, , ,00 = 6 000,00 => bruto toekenning = , , ,00 = ,00

8 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 980,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing ,00 interest (21 % RV) 6 000,00 dividend (25 % RV) Geval C Totaal geïnd (= op bankrekening) 745,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 5,00 euro inningskosten) Toegekend 1 000,00 zijnde ,00 interest (na 21 % RV en na 100,00 euro inningskosten) Toegekend ,00 zijnde Geïnd 745,00 + inningskosten 5,00 Geïnd ,00 + inningskosten 100,00 RV = 750,00 x 100/75 x 25 % = 250,00 => bruto toekenning = 745,00 + 5, ,00 = 1 000,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja RV = ,00 x 100/79 x 21 % = 4 620,00 => bruto toekenning = , , ,00 = , = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 2 980,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing ,00 interest (21 % RV) 1 000,00 dividend (25 % RV)

9 Geval D Totaal geïnd (= op bankrekening) ,00 gewoon dividend (na 25 % RV en na 5,00 euro inningskosten) Toegekend ,00 zijnde 2 345,00 interest (na 22 % RV en na 25,00 euro inningskosten) Toegekend 3 000,00 zijnde Geïnd ,00 + inningskosten 5,00 Geïnd 2.345,00 + innningskosten 25,00 RV = ,00 x 100/75 x 25 % = 5 250,00 => bruto toekenning = ,00 + 5, ,00 = ,00 Stap 1: ,00 -grens bereikt? Ja RV = 2 370,00 x 100/79 x 21 % = 630,00 => bruto toekenning = 2 345, , ,00 = 3 000, = > mogelijk bijkomende heffing verschuldigd in PB-aangifte Stap 2: op wat 4 % bijkomende heffing: 3 000,00 interest (21 % RV) => hierop 4 % bijkomende heffing 980,00 dividend (25 % RV) ,00 dividend (25 % RV)

10 Voorbeeld 2 In de loop van inkomstenjaar 2012 zijn volgende inkomsten aan u toegekend (bruto): Dividenden van gewone aandelen met 25 % RV Dividend van VVPR-aandelen Interesten op een TAK 21-verzekering afgesloten in Interesten op een gereglementeerd spaarboekje Interesten op de zichtrekening 25 Interesten op een termijnrekening 500 Interesten Leterme-staatsbons 1000 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap A 150 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap B 170 Dividend van een nv met aandelen aan toonder Interesten op het creditsaldo R/C van de vennootschap Auteursrechten Huuropbrengsten van roerende goederen aan eigen vennootschap Liquidatiebonus van een vennootschap Totaal Stap 1: wordt de ,00-grens overschreden? Telt mee in grens? Dividenden van gewone aandelen met 25% RV Dividend van een VVPR-aandelen Interesten op een TAK21-verzekering afgesloten in Interesten op een gereglementeerd spaarboekje

11 Interesten op de zichtrekening Interesten op een termijnrekening Interesten Letermestaatsbons 1000 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap A 150 Dividend van een erkende coöperatieve vennootschap B Dividend van een NV met aandelen aan toonder Interesten op het creditsaldo R/C van de vennootschap Auteursrechten Huuropbrengsten van roerende goederen aan eigen vennootschap Liquidatiebonus van een vennootschap Totaal de ,00-grens wordt overschreden, dus potentiële kandidaat voor de 4 % bijkomende heffing Stap 2: berekening van de 4 % bijkomende heffing Interesten en dividenden die in aanmerking kunnen komen voor bijkomende heffing Dividend van VVPRaandelen Interesten op de zichtrekening Interesten op een termijnrekening Dividenden van een erkende coöperatieve vennootschap (deel boven 180,00) Interesten op het creditsaldo R/C van de Hierop 4 % bijkomende 25 heffing ,00-grens

12 vennootschap Interesten en dividenden die NIET in aanmerking kunnen komen voor bijkomende heffing Dividend van een nv met aandelen aan toonder Interesten op een gereglementeerd spaarboekje Dividenden van gewone aandelen met 25 % RV De korf van ,00 wordt eerst opgevuld met interesten en dividenden die niet in aanmerking komen voor de bijkomende heffing en vervolgens met interesten en dividenden die wel in aan aanmerking komen. Wat overblijft aan interesten en dividenden die in aanmerking komen voor de bijkomende heffing, boven de grens van ,00 is onderhevig aan 4 % bijkomende heffing. Bijkomende heffing van 4 % (zonder aanvullende gemeentebelasting) bijgevolg verschuldigd op: ( ) = 4 % op = 482,60 euro

13 4.4.2 Uitzondering: inhouding aan de bron van de 4% bijkomende heffing 'De verkrijger van de inkomsten' kan er echter voor kiezen de heffing aan de bron te laten inhouden, bovenop de roerende voorheffing. Deze inhouding aan de bron heeft tot gevolg dat: het bedrag van die inkomsten niet wordt meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt dat wordt geïnstalleerd bij de FOD Financiën voor zover de inhouding aan de bron effectief door de verkrijger van de inkomsten wordt gedragen; de belastingplichtige deze inkomsten niet moet vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting. De belastingplichtige heeft evenwel nog altijd de mogelijkheid om het bedrag van zijn roerende inkomsten in zijn aangifte te vermelden teneinde het surplus van zijn aan de bron geheven bijdrage terug te krijgen. Met andere woorden, de bijkomende heffing aan de bron laten inhouden, laat toe de 'anonimiteit' te behouden. De keuze van de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing geldt per product, per genieter vanaf de eerste euro. Dat houdt in dat de keuze moet worden uitgedrukt voor de inkomsten opgebracht door een effect of door een geheel van effecten dat duidelijk kan worden geïdentificeerd. Het is dan voor de inkomsten die verbonden zijn met het effect waarvoor de genieter de keuze heeft uitgedrukt dat de heffing wordt toegepast vanaf de eerste euro van de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten (Circulaire nr. Ci.RH.333/ (AAFisc nr. 24/2012) van 2 juli 2012). Praktisch gezien houdt dit in dat het de verkrijger is toegestaan om slechts voor een gedeelte van de effecten die recht geven op de toekenning van de inkomsten te kiezen voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing (door het aantal effecten te vermelden waarvoor hij heeft gekozen voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing op de inkomsten).

14 Bijgevolg is een combinatie van de twee stelsels mogelijk: enerzijds, het stelsel van bronheffing (vanaf de eerste euro) voor de inkomsten voortgebracht door dat deel van de effecten waarvoor de optie wordt uitgeoefend, en, anderzijds, het stelsel van de meldings- en aangifteplicht voor de andere effecten (hetgeen toelaat bij de uitoefening van de optie rekening te houden met het grensbedrag van ,00 euro). Voorbeeld: Een persoon int dividenden ten belope van ,00 euro (bruto) uit hoofde van 186 VVPRaandelen aangehouden in dezelfde vennootschap. Als de betrokkene de optie voor inhouding aan de bron laat slaan op het geheel van de aandelen, dan moet het totaal bedrag van de toegekende dividenden (38 000,00 euro) worden vermeld op het formulier 273C. De totale, aan de bron verschuldigde heffing, is dan 1 520,00 euro (4 % van ). De uitkerende vennootschap moet omtrent de uitgekeerde dividenden dan geen informatie aan het centraal aanspreekpunt bezorgen. En de natuurlijke persoon is niet verplicht de dividenden (waarop de RV en de bijkomende heffing is ingehouden) in zijn aangifte in de PB te vermelden. De betrokkene kan de optie voor inhouding aan de bron ook beperken tot een deel van de aandelen, bv. de optie tot inhouding van de heffing wordt uitgeoefend voor 62 aandelen. Enkel de dividenden verbonden aan deze aandelen ( x 62/186 = ,67 euro) moeten dan worden vermeld op het formulier 273C en ondergaan (vanaf de eerste euro) de inhouding van de bijkomende heffing aan de bron (= 506,67 euro). De dividenden die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de optie ( x 124/168 = ,33 euro) moeten door de vennootschap worden gemeld bij het centraal aanspreekpunt en door de natuurlijke persoon worden vermeld in zijn aangifte in de PB. De aangifte van het saldo van de dividenden ,67 (waarop de RV en de bijkomende heffing is ingehouden) is facultatief.

15 4.4.3 Wie kan nu die bijkomende heffing aan de bron inhouden en doorstorten naar de Staat? Er werd beslist om de volgende personen aan te duiden als schuldenaar van de bijkomende heffing [Zie artikel 174/1, 2 WIB 1992.]: - In geval van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten: elke in België gevestigde marktdeelnemer die interesten of dividenden toekent of betaalbaar stelt in het onmiddellijke voordeel van de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de roerende inkomsten is of door de schuldenaar of door de genieter belast is met de toekenning/betaalbaarstelling van deze inkomsten; - In de andere gevallen (o.a. effecten op naam, winwinleningen ): de personen bedoeld in art. 261 WIB 92 zijnde de schuldenaars van de RV (= banken, andere financiële instellingen, vennootschappen, natuurlijke personen ). Inhouding door de entiteit die rechtstreeks of onmiddellijk in contact staat met de genieter van de inkomsten. De aangifte van de bijkomende heffing dient te gebeuren met het specifieke aangifteformulier 273C. De aangifte kan tot nog toe enkel worden ingediend op papier. De betaling van de heffing moet worden uitgevoerd op een uniek rekeningnummer dat voor gans België geldt: BE PCHQ BE BB Inningscentrum Roerende Voorheffing Koning Albert II-laan 33 bus Brussel De aangifte en de betaling van de bijkomende heffing moet gebeuren binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten of dividenden.

16 5 Algemene aangifteplicht van roerende inkomsten en bepaalde diverse inkomsten De algemene vrijstelling waarbij roerende inkomsten die de roerende voorheffing correct hebben ondergaan, niet op het aangifteformulier in de personenbelasting moeten worden vermeld, wordt vervangen door een algemene verplichting tot het aangeven van alle inkomsten van roerende goederen en kapitalen bedoeld in artikel 17, 1 WIB 92: interesten, dividenden, royalties, lijfrente/tijdelijke rente, inkomsten uit (con)cessie auteursrechten vermelden, alsook de in art. 90, 6 en 11 WIB 92 bedoelde diverse inkomsten van roerende aard (zijnde bepaalde loten van effecten van leningen en de vergoedingen voor ontbrekende coupon). Uitzondering: geen aangifteverplichting voor de interesten en dividenden waarop naast de gewone roerende voorheffing van 21 % ook de bijkomende heffing van 4 % aan de bron ingehouden is. Wordt voor de niet-aangifte van deze interesten en dividenden gekozen, dan vormen de bronheffingen (roerende voorheffing van 21 % plus bijkomende bronheffing van 4 %) de definitieve belasting: zij kan in geen geval verrekend worden met de personenbelasting en komt ook in geen geval voor terugbetaling in aanmerking. De niet-aangifte van deze inkomsten is een mogelijkheid, geen verplichting! Interesten en dividenden die aan de bijkomende bronheffing van 4 % onderworpen zijn geweest, mogen alsnog op het aangifteformulier worden vermeld. Ingeval van aangifte en er blijkt teveel bijkomende heffing ingehouden te zijn, dan zal men de te veel ingehouden heffing bij de inkohiering van de personenbelasting kunnen recupereren (via verrekening met de verschuldigde personenbelasting, of via terugbetaling; nieuw art. 284/1 WIB 1992).

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN BART PEETERS* 1 Een vennootschap die een overschot aan liquiditeiten heeft en deze tijdelijk of definitief wenst te beleggen, krijgt vanuit

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Beleggingen en fiscus

Beleggingen en fiscus Beleggingen en fiscus Anne Meyus Jurist & Belastingconsulent Vermogensadvies Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be e-mail: info@kluwer.be

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België *

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * 1) Het contract: U bent eigenaar van een intellectuele eigendom, verder IP genoemd. U heeft deze intellectuele eigendom d.m.v.

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 OUD SALDO OP 07-11-2012 470,11+ 37 04-12-12 5,00+ ONZE REFERTE : B2L04NT00G0000GB OPDRACHTGEVER 001-1871325-77 LAUWEREINS JENNY Sartlaan 49 8400 OOSTENDE KABIBI THOYA

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 p. 6/ Btw Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013 De fiscale

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 18/2012 van 23 mei 2012 Betreft: advies betreffende een voorontwerp van wet inzake het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de personen

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstabel Inleiding... 5 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

2018 Antwerpen Onderneming. door

2018 Antwerpen Onderneming. door Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Onderneming gsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING door INBRENG VAN HET RECHT OP HET NETTODIVIDEND OVER HET BOEKJAAR

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDENDEN VAN BELGISCHE OORSPRONG EN IN DE BELASTINGEN OP DE WERKNEMERSPARTICIPATIE (1) Ondernemingsnr.:...

AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDENDEN VAN BELGISCHE OORSPRONG EN IN DE BELASTINGEN OP DE WERKNEMERSPARTICIPATIE (1) Ondernemingsnr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie