OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF"

Transcriptie

1 Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF

2 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e plichte 22 Belagrijke telefooummers e adresse 26

3 Ileidig 3 Dit iformatieboekje is bedoeld voor patiëte die i de Kliiek Psychiatrie va het Zaas Medisch Cetrum worde opgeome, familielede e belagstellede. Dit boekje geeft algemee iformatie over de gag va zake i de kliiek. Waeer u wordt opgeome krijgt u te make met adere gewoote e regels da u gewed bet. Dit beteket dat u zich moet aapasse aa ee ieuwe situatie. We hope dat dit iformatieboekje hierbij ee hulpmiddel is. De Kliiek Psychiatrie gaat uit va de eige veratwoordelijkheid va de patiët. Dit beteket dat u actief betrokke bet bij uw behadelpla, verplegig e verzorgig. Het persoolijk cotact tusse u e uw behadelaar is belagrijk. Hierbij is wederzijds vertrouwe va groot belag. Als u merkt dat het vertrouwe er iet meer i voldoede mate is, is het belagrijk om dit te bespreke. We hope dat u tevrede zult zij over uw verblijf i oze kliiek, evetuele suggesties ter verbeterig va de behadelig e verzorgig otvage wij graag va u. De medewerkers va de Kliiek Psychiatrie

4 4 Uit Psychiatrie De uit Psychiatrie bestaat uit vier oderafdelige: kliiek psychiatrie (ope/geslote afdelig) dagkliiek psychiatrie polikliiek psychiatrie / seksuologie somatiek e psyche De kliiek psychiatrie I de Kliiek Psychiatrie kue 24 patiëte verblijve. De ope afdelig heeft 16 éépersooskamers e de geslote afdelig heeft 8 éépersooskamers. De kliiek psychiatrie is bedoeld voor kortdurede opames, met ame gericht op crisisitervetie, diagostiek, e kortdurede behadelig. Ee opame ka acuut of volges afspraak zij. Opames die lager dure, kue veelal i Dijk e Dui of het RCV plaatsvide. U kut verweze worde door ee arts of psychiater va Dijk e Dui, de Brijderstichtig, ee huisarts of ee medisch specialist. Rede voor ee opame zij oder adere: 1. ee depressie 2. ee psychose 3. ee sociaal maatschappelijke crisis, gecombieerd met psychische klachte; 4. diagostiek va adere psychiatrische ziektebeelde. Rede voor plaatsig op de geslote afdelig ka zij voor uw veiligheid of die va ee ader. Idie u op de geslote afdelig wordt opgeome, ka u gevraagd worde uw eigedomme te late doorzoeke op gevaarlijke materiale e/of medicatie.

5 5 Dagkliiek Psychiatrie De Dagkliiek Psychiatrie is bedoeld voor patiëte die ee aatal dagdele per week ee vorm va therapie krijge e 's avods thuis i de eige wooomgevig verblijve De patiëte die zich hier aamelde kue vaak met polikliische therapie iet of ovoldoede geholpe worde, terwijl ee kliische opame iet odig is (zie iformatie boekje psychiatrische dagkliiek) Polikliiek Psychiatrie / seksuologie De polikliiek is bedoeld voor oderzoek (diagostiek), advies e kortdurede behadelig. Naast medicatie e gesprekke met uw psychiater kue gesprekke met ee psycholoog of ee gespecialiseerde verpleegkudige u odersteuig biede of helpe bij het krijge va izicht i uw probleme (zie iformatie boekje polikliiek psychiatrie) Somatiek e psyche De afdelig somatiek e psyche biedt psychiatrische zorg aa patiëte die zij opgeome op ee va de somatische afdelige va os ziekehuis. U kut ook aar deze afdelig worde verweze voor ee europsychologisch e psychodiagostisch testoderzoek. Op deze afdelig werke oder adere ee psychiater, ee psycholoog, ee arts-assistet e ee physicia-assistet.

6 6 De medewerkers De psychiaters Twee psychiaters zij eidveratwoordelijk voor de behadelig. Ee va de psychiaters is voortdured op de hoogte va uw situatie e begeleidt de arts assistete. Tijdes uw verblijf heeft u het meest cotact met ee va de arts assistete. Arts assistete i opleidig De twee arts assistete zij i opleidig tot psychiater. I het begi va de opame heeft ee va beide arts assistete ee gesprek met u. Deze arts assistet stelt i overleg met u het behadelpla vast. Voordat het behadelpla ka worde vastgesteld is er ee korte observatieperiode. I deze periode probeert het behadelteam izicht te krijge i uw problematiek. Hierbij ka de arts assistet ee psycholoog ischakele voor ee psychologisch oderzoek. Idie odig kue ook adere medische specialiste bij de behadelig worde betrokke. De arts assistete hebbe 2 keer per week ee iloopspreekuur. U kut hier terecht met uw vrage. De verpleegkudige ivetariseert va te vore wie die arts i het spreekuur wil spreke. Teves wordt het behadelpla persoolijk met u besproke. De co-assistet Ee co-assistet is ee studet geeeskude die stage loopt. Hij/zij loopt mee met uw arts assistet. De co-assistet is aawezig bij itake gesprekke va ieuwe patiëte, verricht het lichamelijk oderzoek e eemt verscheidee vragelijste af. De psychologie stagiaire De stagiaire psychologie is ee psycholoog i opleidig. Hij/zij ka bij gesprekke die met u gevoerd worde aawezig zij. Daaraast heeft de stagiaire zelf evetueel gesprekke met u e eemt hij/zij vragelijste bij u af.

7 7 Hoofdverpleegkudige De hoofdverpleegkudige is mede eidveratwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Het is altijd mogelijk om ee gesprek met hem aa te vrage. Mocht u probleme of klachte hebbe, da kut u cotact met hem opeme. Verpleegkudige Per dag wordt bepaald wie va de verpleegkudige die dag uw persoolijk beleid(st)er is. Op het prikbord i ee va de 3 huiskamers is te zie welke verpleegkudige die dag werkzaam zij. Op de afdelig lope leerlig-verpleegkudige stage. De verpleegkudige overlegge dagelijks met de arts assistete over het verloop va de behadelig. Dit overleg is ter odersteuig va de wekelijkse multidiscipliaire behadelplabesprekig. I deze besprekig wordt uw behadelig besproke door alle behadelaars met wie u te make heeft. De verpleegkudige zie erop toe dat u de juiste medicije krijgt e biede u zo odig odersteuig bij uw dagelijkse zorg. I pricipe is er ee verpleegkudige bij het opamegesprek aawezig. Sociaal psychiatrisch verpleegkudige De sociaal psychiatrisch verpleegkudige biedt hulp e odersteuig bij praktische zake, zoals werk, huisvestig, fiacië e vrijetijdsplaig. Ook doet hij huisbezoeke. Teves is deze verpleegkudige veelal aawezig bij gesprekke met familie. Er is twee maal per week e spreekuur. Begeleidster psychiatrische zorg De begeleidster psychiatrische zorg draagt zorg voor de maaltijde e adere voedigszake va de afdelig. Teves heeft ze ee odersteuede fuctie voor het verpleegkudig team. Eémaal per week is zij de voorzitter va de huishoudelijke vergaderig.

8 8 Overige medewerkers -ee huisarts i opleidig -twee activiteitetherapeute -ee psychomotore therapeut -ee muziektherapeut -ee afdeligssecretaresse

9 De opame 9 Wat eemt u mee: de medicije die u gebruikt i de origiele verpakkig verzekerigspapiere/idetificatiepapiere dag - e achtkledig toiletartikele gymkledig; bijvoorbeeld ee shirt, broek of joggigpak e gymschoee zwemkledig Opamegesprek Bij aakomst vidt eerst het opamegesprek plaats. Hierbij zij de arts assistet, ee verpleegkudige, ee stagiaire psychologie of ee co-assistet aawezig. Wij stelle het op prijs als er ee gezislid (parter/ouder/kid) bij het gesprek aawezig is. Tijdes dit gesprek kome uw klachte, probleme e de maier waarop de probleme zij otstaa aa de orde. Hiera wordt u rodgeleid e krijgt u ee kamer toegeweze. De behadelig U wordt i de kliiek Psychiatrie opgeome voor diagostiek, crisisitervetie of behadelig. Uw arts, de verpleegkudige e therapeute streve er aar u zo goed e sel mogelijk te behadele. De behadelig ka bestaa uit bloedoderzoek, medicije, gesprekke (met familie) e diverse vorme va therapie. Daaraast kue diverse lichamelijke of psychologische oderzoeke odig zij. Doel is geezig da wel vermiderig va uw klachte. Aa het eid va de opame worde afsprake gemaakt over ee passede vervolgbehadelig.

10 10 Uw meig Wekelijks kut u schriftelijk uw meig over de behadelig kebaar make. Uw ibreg wordt op prijs gesteld. Het behadelteam houdt zo i de wekelijkse behadelplabesprekig rekeig met uw evaluatie. Wekelijks otvagt u het behadelpla. Hieri zij opgeome de diagose e de wijze waarop de behadelig plaatsvidt. Het behadelpla U otvagt wekelijks ee behadelpla. I dit pla wordt uw behadelprogramma vastgelegd. Dit behadelpla biedt de volgede iformatie: hoofddiagose uw eige meig over uw klachte observaties va de diverse medewerk(st)ers beleidsafsprake aagaade oderzoeke e familiegesprekke weekedverlof otslagdatum, azorg uitleg over de diverse programma's: -basisprogramma, meer iformatie hierover vidt u op bladzijde 12; -seioreprogramma hieri zij aagepaste tijde opgeome; -depressie programma hieri zij gesprekke met psycholoog, plae e evaluere e s'avods gesprek met verpleegkudige opgeome; -resoprogramma hieri zij meer verlof e verblijf thuis opgeome; -detoxprogramma hieri is afbouw va medicatie te behoeve va uw verslavigsproblematiek opgeome;

11 11 -separeerprogramma hieri is faserig va verblijf i de separeer opgeome; u volgt hieri iet het basisprogramma, maar u krijgt idividuele activiteitete, muziek, e of psychomotore therapie; -idividueel programma hieri is idividuele therapie oder begeleidig va de activiteite, muziek, of de psychomotore therapeut opgeome. U krijgt 2 exemplare va het behadelpla, waarva u er éé mag houde. Het adere exemplaar wordt bewaard i het medisch dossier a odertekeig door u.

12 12 Het basisprogramma Het basisprogramma bestaat uit de oderdele A tot e met F: (A) Activiteitetherapie Tijdes de activiteitetherapie wordt gebruik gemaakt va materiale als klei, gips, hout, papier, metaal, textiel etc. Teves kut u gebruik make va de op iteret aageslote computers. Het doel va de activiteitetherapie is het biede va dagstructuur e afleidig. Het otdekke va eige mogelijkhede, het weer plezier beleve om costructief bezig te zij, vergrote va het zelfvertrouwe drage bij om weer meer grip te krijge op uw eige situatie. Wadele Iedere ochted wordt er oder begeleidig va ee activiteitetherapeut gewadeld. Het doel va het wadele is om actief te worde of te blijve. Voor mese die moeite of agst hebbe om aar buite te gaa is het ee goede maier om oder begeleidig te oefee op ee ogedwoge maier e weer vertrouwe krijge om op straat te zij. Zwemme Ee keer per week kut u oder begeleidig va ee activiteitetherapeut gaa zwemme i zwembad "de Slag". Dit heeft ee recreatief karakter. Koke e bakke Op ee otspae maier otdekke hoe leuk koke e bakke ka zij e vaak ee stimulas is tot het zelf doe i de thuissituatie. Het samewerke is ee oderdeel va deze groep, zo ook het plae va de activiteit.

13 13 (B) Psychomotore therapie I de psychomotore therapie (PMT) wordt gebruik gemaakt va diverse vorme va bewege. Het gaat daarbij iet om de prestatie maar bijvoorbeeld om het vide va rust e otspaig, het weer actief worde e eergie opdoe, het weer plezier kue beleve e het zelfvertrouwe vergrote, of i het lere vermidere va spaige. Daaraast ka het zij dat u ee fitess programma krijgt aagebode. Doel va het gebruik va de fitess apparatuur is dat het afleidig ka biede e teves goed is voor u lichamelijke coditie. Het gebruik va de loopbad gaat i overleg met de psycho motore therapeut. U heeft hier amelijk eige istructies voor odig. Idie er sprake is va (hevige) spaigsklachte kut gebruik make va de psychomotore massage stoel. De verpleegkudige geeft zoodig uitleg omtret het gebruik hierva. (C) Muziektherapie Oder begeleidig va de muziektherapeut wordt er op istrumete gespeeld, aar muziek geluisterd, of gezoge. Er is gee muzikaal begivereiste odig: iederee ka mee doe! Er wordt gewerkt met toegakelijke istrumete, zoals percussie e saaristrumete. Het gaat daarbij om het vide va otspaig, krijge va eergie, vergrote va cocetratie e zelfvertrouwe e vermidere va het piekere. Ook het (weer) beleve va plezier is belagrijk. Muziektherapie vidt plaats i kleie groepe, maar ka ook idividueel aagebode worde.

14 14 (D) Psycho educatie of medische voorlichtig Op de afdelig is ee ruim assortimet aa folders aawezig over oderwerpe als psychiatrische aadoeige, medicije e patiëtevereigige. Idie u hier behoefte aa heeft kut u dit aageve aa de verpleegkudige. Teves vide er thema besprekige plaats, waarva het oderwerp wordt afgestemd op de aawezige patiëte behoefte. (E) Weeked voor- e abesprekig Op doderdagochted e maadagochted vide er groepsgesprekke plaats. Op doderdag worde i deze gesprekke uw plae voor het weeked besproke. Op maadag eemt u door hoe het weeked is verlope e u bespreekt de plae voor de komede week. De vergaderig wordt door ee medewerker va de afdelig voorgezete. (F) Huishoudelijke vergaderig Dit is ee vergaderig die eemaal per week plaatsvidt. Er wordt da over huishoudelijke e praktische zake op de afdelig gesproke. De vergaderig wordt door ee medewerker va de afdelig voorgezete.

15 Het otslag 15 Uw behadeled arts stelt vast waeer u weer aar huis mag. De otslagdatum staat ook vermeld op uw behadelpla. De azorg wordt i pricipe i overleg met u bepaald. Vorme va azorg zij: Dijk e Dui ambulat, Brijderstichtig, polikliiek Psychiatrie ZMC e Dagkliiek Psychiatrie ZMC. Waeer u met otslag gaat, kut u de volgede papiere meekrijge: -ee afspraak voor vervolgbehadelig -ee recept voor medicije Uw huisarts wordt altijd zo sel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld va uw opame i de Kliiek Psychiatrie door middel va ee otslagbrief.

16 16 Regels va de afdelig Om de opame zo goed mogelijk te late verlope e het geezigsproces te bevordere zij er, i ieders belag, ee aatal afsprake e regels gemaakt. Deze afsprake e regels zij er om meer rust e regelmaat te creëre. Wij verzoeke u zich aa oderstaade regels te houde. 1. Dag- e acht ritme Va maadag tot e met vrijdag wordt iederee om uur gewekt e om uur i de huiskamer verwacht, om het otbijt gezamelijk te begie. Op zaterdag e zodag wordt u om uur gewekt e uur i de huiskamer verwacht. Om het dag- e achtritme te hadhave is het belagrijk dat u iet vroeger da uur, maar ook iet later da i bed ligt. Vrijdag e zaterdag zij hierop uitzoderige, u kut op deze dage tot uiterlijk uur i de huiskamer verblijve. Als u s achts iet kut slape kut u i overleg met de verpleegkudige eve i de huiskamer zitte. Wij advisere iet lager da tie miute op te blijve. 2. Verlof e afwezigheid Als u de afdelig verlaat, verwachte wij dat u zich bij de verpleegkudige afmeldt e bij terugkomst weer aameldt. Na uur diet u op de afdelig te zij. Dit geldt ook voor het weeked. Het eerste weeked a opame is er gee verlof mogelijkheid. De weekede hierop volged ka het verlof igaa vaaf zaterdag, maar ook vrijdag behoort tot de mogelijkhede. Ee e ader is afhakelijk va uw situatie e mogelijkhede. Idie u gebruikt maakt va ee resocialisatie programma verblijft u allee overdag hier e slaapt thuis. 3. Bezoektijde Va maadag tot e met vrijdag zij de bezoektijde: uur

17 17 e uur. I het weeked zij de bezoektijde: uur e uur. Buite de bezoektijde is het otvage va bezoek iet toegestaa. Het maximaal aatal is twee bezoekers per patiët. Als bezoek bezwaarlijk of iet weselijk is, bespreekt de verpleegkudige dit met u. Het bezoek wordt i de huiskamer otvage. 4. Etestijde Op de afdelig wordt er op de volgede tijde gegete: - otbijt uur; - luch uur; - dier uur Het is de bedoelig dat patiëte bij de maaltijd aawezig zij. Buite deze tijde ka er op de afdelig gee gebruik worde gemaakt va maaltijde. Ekele corveetake worde oder de patiëte verdeeld. 5. Medicatie Wij verwachte dat u bij opame de meegebrachte medicatie bij de verplegig afgeeft, deze krijgt u bij otslag weer terug. De medicatie verstrekkig va de ope afdelig vidt plaats i de apotheek ruimte e wordt door de patiët zelf opgehaald. De medicatie verstrekkig va de geslote afdelig zal door ee verpleegkudige worde verstrekt. 6. Roke, alcohol e drugs Het Zaas Medisch Cetrum is ee rookvrij ziekehuis. Voor de ope afdelig geldt dat er i de patio (buiteruimte) gerookt ka worde. Op de geslote afdelig ka er gerookt worde i de bietui (buiteruimte). Alle vertrekke va de Kliiek Psychiatrie zij uitgerust met rookmelders, idie u toch rookt i ee va de vertrekke zal de rookmelder afgaa. Dit ka tot gevolg hebbe dat de bradweer komt.

18 18 Idie blijkt dat door roke ee alarm is afgegaa, heeft dit fiaciële cosequeties. Gebruik va alcohol e drugs is iet toegestaa. Dit geldt ook voor gebruik va medicije, die iet door de arts zij voorgeschreve. Bij verdekig va gebruik va deze middele volgt overleg met de patiët e mogelijk otslag. 7. Omgevig- e leefregels Gebruik va bad- e doucheruimte is toegestaa tusse uur e uur. Op de slaapkamers is het iet toegestaa medepatiëte te otvage. Het is tijdes de opame iet toegestaa seksueel cotact te hebbe met medepatiëte. Wij verwachte dat u uw slaapkamer zelf schoo houdt e uw eige bed verschoot. Mocht u, om welke rede da ook, hier iet toe i staat zij, da zal de verpleegkudige u hierbij helpe. Wij vrage u om bij otslag uw bed af te hale e de slaapkamer etjes achter te late. Op de afdelig is het gebruik va ee televisie iet toegestaa i ee adere ruimte da de gemeeschappelijke huiskamers. Het gebruik va radio's is allee toegestaa op de slaapkamers. Wij vrage u om de geluidssterkte zodaig te dosere dat adere hierva gee hider odervide. Wilt u tijdes het bezoek de televisie uitzette. Het is iet toegestaa om camera's, video apparatuur, of apparatuur te gebruike die opames e foto's kue make; dit om privacy te kue garadere. Teves is het ziekehuis iet aasprakelijk voor diefstal of schade aa meegebrachte apparatuur. Het gebruik va laptop e of persoal computer is toegestaa, echter op volledig eige risico. Het ziekehuis is iet aasprakelijk voor diefstal of schade aa meegebrachte apparatuur.

19 19 Wij rade da ook sterk af om deze apparatuur va thuis mee te eme. U kut gebruik make va de was- e droogmachie tusse uur uur. Het gebruik va uw mobiele telefoo is iet toegestaa tijdes therapie tijde, maaltijde e alle adere activiteite. Teves verwachte wij dat u de overlast va het mobiel telefoere zoveel mogelijk tracht te beperke. 8. Telefoo Voor het voere va telefoogesprekke kut u gebruik make va de telefoo i de huiskamer. De telefoogesprekke zij kosteloos. Wij vrage u uw gesprekke kort e fuctioeel te houde. Ee gesprek bie de regio krijgt u door eerst ee 0 te draaie. Wilt u ee gesprek buite de regio voere, da kut u de verpleegkudige verzoeke dit bij de portier aa te vrage. Heeft u vrijhede buite de afdelig da vrage wij u om gebruik te make va de telefoo bij de portier/ receptie. 9. Sleutel U kut ee sleutel va de kast op uw kamer krijge, hiervoor vrage wij 5, - borg. Bij otslag krijgt u bij ileverig va de sleutel uw borg retour. De directie va het ziekehuis stelt zich iet aasprakelijk voor vermissig of diefstal va sierade e of adere persoolijke bezittige. Wij rade u ook aa om kostbare e of dierbare bezittige thuis te late. 10. Gifte Het is iet toegestaa gifte, i welke vorm da ook, aa het persoeel te overhadige.

20 20 Algemee voorzieige Ziekehuiswikel I de hal bij de hoofdigag is ee koffieshop aawezig. U kut hier bloeme, plate, tijdschrifte, krate, versaperige, koffie, sacks e broodjes kope. De opeigstijde zij va maadag tot e met vrijdag va uur e i het weeked va uur. Klachtefuctioaris Als u klachte over uw verzorgig of behadelig heeft, kut u deze het best eerst bespreke met degee die aar uw meig veratwoordelijk is voor het otstaa va de klacht. U kut ook het formulier 'wat ik og zegge wil...' ivulle. U kut ook ee beroep doe op de klachtefuctioaris. De klachtefuctioaris is op werkdage telefoisch te bereike. Het telefooummer treft u achter i dit boekje. Ook is er ee folder over klachtebehadelig op de afdelig of polikliiek verkrijgbaar. Teves is het mogelijk u klacht met de PVP (patiëtevertrouwespersoo) te bespreke. Zie teves de posters/folders op de afdelig of eem cotact op met de helpdesk va de Stichtig PVP Betaald parkere Parkere op het terrei va het Zaas Medisch Cetrum is het eerste half uur gratis. Vervolges betaalt u 1,20 voor de volgede 2 uur. Het maximum per dag 5,00. Het Zaas Medisch Cetrum gebruikt de opbregste va het betaald parkere voor oderhoud e beveiligig va het parkeerterrei. Wij advisere u om uw auto tijdes de opame thuis te late.

21 21 Mobiele telefoo I het Zaas Medisch Cetrum is GSM-gebruik (mobiele telefoie) beperkt toegestaa i halle e gage. Het gebruik va GSM's op verpleegafdelige, polikliieke e oderzoeksafdelige blijft verbode. Gebruik va ee gsm dichtbij medisch apparatuur ka adelige ivloed hebbe op de werkig hierva. Specialiste e verpleegkudige make gebruik va ee mobiele telefoo, die erg lijkt op ee GSM. Deze zij echter allee voor iter gebruik e hebbe gee ekele ivloed op de werkig va de medische apparatuur. Ovrijwillig otslag Er kue zich situaties voordoe die ee gedwoge otslag rechtvaardige. Grode hiervoor zij: - Het vervalle va de opame-idicatie. - Het weigere va elke behadelig. - Het herhaaldelijk overtrede va de huisregels.

22 22 Rechte e plichte Ee opame op de kliiek Psychiatrie is meestal ee igrijpede gebeurteis. Daarom is het goed te wete dat de rechte e plichte va patiët e hulpverleer i wetgevig geregeld zij. De belagrijkste oderwerpe uit de Wet op de Geeeskudige Behadeligsovereekomst (WGBO) e de Wet Opemig i Psychiatrische Ziekehuize (BOPZ) staa i dit hoofdstuk beschreve. De gemaakte behadelafsprake zij terug te vide i uw behadelpla. U krijgt twee behadelplae uitgereikt, waarva éé behadelpla a odertekeig i uw medisch dossier wordt toegevoegd. De WGBO De WGBO regelt de relatie tusse u e de zorgverleer. Zowel u als uw zorgverleer hebbe, op grod vadeze wet, ee aatal rechte e plichte. Iformatieplicht e toestemmigsvereiste De zorgverleer is verplicht u uitleg te geve over uw ziekte, over de verschillede mogelijkhede va oderzoek e behadelig e over de voor- e adele die hieraa verbode zij. Deze iformatie heeft u odig om uw toestemmig voor het voorgestelde behadelpla te geve. Uiteidelijk beslist uzelf of u wel of iet wordt behadeld e iet uw zorgverleer. Het is uw plicht, als patiët om uw zorgverleer aar beste wete de ilichtige e medewerkig te geve die deze redelijkerwijs voor het uitvoere va de behadelig odig is. Iformatieplicht e toestemmigsvereiste De zorgverleer is verplicht u uitleg te geve over uw ziekte, over de verschillede mogelijkhede va oderzoek e behadelig e over de voor- e adele die hieraa verbode zij.

23 23 Deze iformatie heeft u odig om uw toestemmig voor het voorgestelde behadelpla te geve. Uiteidelijk beslist uzelf of u wel of iet wordt behadeld e iet uw zorgverleer. Het is uw plicht, als patiët om uw zorgverleer aar beste wete de ilichtige e medewerkig te geve die deze redelijkerwijs voor het uitvoere va de behadelig odig is. Izagerecht e geheimhoudigsplicht U heeft het recht op izage e ee kopie va uw dossier. Voor kopieë mag ee vergoedig gevraagd worde. U kut uw psychiater tijdes uw opame, modelig of schriftelijk vrage de iformatie i uw medisch dossier i te zie. Dit geldt eveees voor het verpleegkudig dossier e de dossiers va de overige behadelaars. De psychiater begeleidt u hierbij zo goed mogelijk, tezij u hiertege bezwaar heeft. Na otslag uit het ziekehuis diet u het verzoek tot izage of ee kopie va gegeves uit uw dossier schriftelijk te richte aa uw behadeled psychiater. Mocht u gegeves uit uw dossier verietigd wille hebbe, da diet u ee schriftelijk verzoek i bij uw behadelde arts. Dit is vastgelegd i het privacyreglemet e privacyhadboek. Uw behadelaars hebbe de plicht om gegeves over u vast te legge die odig zij voor ee goede zorgverleig aa u. Dit is vastgelegd i de WGBO. Te aazie va deze gegeves bestaat ee geheimhoudigsplicht. Dit beteket dat elke medewerker die bij uw behadelig betrokke is, tot geheimhoudig verplicht is over alle gegeves waarva hij u beroepshalve keis eemt. U heeft het recht op correctie va ojuiste gegeves e/of het toevoege va ee eige verklarig aa het medisch dossier.

24 24 De BOPZ Idie u gedwoge bet opgeome middels ee ibewarigstellig (IBS) of ee rechterlijke machtigig (RM) zal er sprake zij va ee gevaar voor uzelf of adere hetgee veroorzaakt wordt door ee psychiatrische ziekte. Het doel va de opame is dat gevaar weg te eme. I uw behadelpla staa de cocrete maatregele om die psychiatrische ziekte te vermidere, zo mogelijk op te heffe. I de BOPZ staat waeer uw rechte moge worde beperkt waeer u gedwoge bet opgeome. Besluit Middele of Maatregele' I het besluit Middele of Maatregele'- afgekort M of M - zij de volgede dwagmiddele toegelate: separatie fixatie medicatie gedwoge toedieig va vocht e voedig Op de afdelig ka M of M i de volgede situaties worde toegepast: Waeer dit met u i het behadelpla is overeegekome. U hebt echter het recht deze overeekomst te herroepe; Waeer er sprake is va ee oodsituatie. Va ee oodsituatie is doorgaas sprake als er gevaar dreigt voor uzelf òf uw omgevig. I zo' situatie zij wij verplicht om u tege uw wil hier te houde e evetueel M of M toe te passe. Ee oodsituatie ka maximaal 7 dage dure. Idie de oodsituatie a deze periode iet is opgeheve beteked dat er sprake is va dwagbehadelig. Altijd moet er gekeke worde of er mider igrijpede maatregele mogelijk zij.

25 25 Ibewarigstellig (IBS) Het ka voorkome dat er i juridisch opzicht sprake is va ee gedwoge opame. Namelijk als ee vrijwillige opame wordt omgezet i ee ibewarigstellig (IBS) of als er ee IBS is bij opame. De IBS moet worde aagevraagd door ee psychiater. De beoordelig wordt gedaa door ee oafhakelijk psychiater. Voor ee IBS diet altijd sprake te zij va acuut gevaar voor de persoo i kwestie of dies omgevig. Er moet bovedie ee vermoede zij dat het gevaar ee gevolg is va ee psychiatrische ziekte. De burgemeester is uiteidelijk degee die de verklarig afgeeft. De burgemeester diet verder zorg te drage dat de betrokkee a afgifte va de IBS wordt bijgestaa door ee raadsma. Bie vijf werkdage komt de rechter om te beoordele of de IBS gehadhaafd moet blijve. Ee IBS ka maximaal drie weke dure. Uw psychiater ka i overleg met u ook de IBS beëidige. Bij toepassig va M of M e/of IBS vidt registratie plaats i ee speciaal register e uw cotactpersoo wordt hierva op de hoogte gebracht.

26 26 Belagrijke telefooummers e adresse Receptie Zaas Medisch Cetrum (075) Verpleegkudig katoor afdelig (075) Huiskamer patiëte ope afdelig (075) / (075) Huiskamer patiëte geslote afdelig (075) (via verplegig) Polikliiek psychiatrie (075) Klachtefuctioaris (075) PVP Helpdesk Bezoekadres Zaas Medisch Cetrum Koigi Juliaaplei DV Zaadam Postadres Zaas Medisch Cetrum Afdelig Kliiek Psychiatrie kamerummer... T.a.v. aam patiët Postbus EE Zaadam

27 27

28 versie 2 10/ INFOINFO INFOI NFOINFO INFOIN Koigi Juliaaplei DV Zaadam Telefoo (075) afdelig Commuicatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie