OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF"

Transcriptie

1 Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF

2 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e plichte 22 Belagrijke telefooummers e adresse 26

3 Ileidig 3 Dit iformatieboekje is bedoeld voor patiëte die i de Kliiek Psychiatrie va het Zaas Medisch Cetrum worde opgeome, familielede e belagstellede. Dit boekje geeft algemee iformatie over de gag va zake i de kliiek. Waeer u wordt opgeome krijgt u te make met adere gewoote e regels da u gewed bet. Dit beteket dat u zich moet aapasse aa ee ieuwe situatie. We hope dat dit iformatieboekje hierbij ee hulpmiddel is. De Kliiek Psychiatrie gaat uit va de eige veratwoordelijkheid va de patiët. Dit beteket dat u actief betrokke bet bij uw behadelpla, verplegig e verzorgig. Het persoolijk cotact tusse u e uw behadelaar is belagrijk. Hierbij is wederzijds vertrouwe va groot belag. Als u merkt dat het vertrouwe er iet meer i voldoede mate is, is het belagrijk om dit te bespreke. We hope dat u tevrede zult zij over uw verblijf i oze kliiek, evetuele suggesties ter verbeterig va de behadelig e verzorgig otvage wij graag va u. De medewerkers va de Kliiek Psychiatrie

4 4 Uit Psychiatrie De uit Psychiatrie bestaat uit vier oderafdelige: kliiek psychiatrie (ope/geslote afdelig) dagkliiek psychiatrie polikliiek psychiatrie / seksuologie somatiek e psyche De kliiek psychiatrie I de Kliiek Psychiatrie kue 24 patiëte verblijve. De ope afdelig heeft 16 éépersooskamers e de geslote afdelig heeft 8 éépersooskamers. De kliiek psychiatrie is bedoeld voor kortdurede opames, met ame gericht op crisisitervetie, diagostiek, e kortdurede behadelig. Ee opame ka acuut of volges afspraak zij. Opames die lager dure, kue veelal i Dijk e Dui of het RCV plaatsvide. U kut verweze worde door ee arts of psychiater va Dijk e Dui, de Brijderstichtig, ee huisarts of ee medisch specialist. Rede voor ee opame zij oder adere: 1. ee depressie 2. ee psychose 3. ee sociaal maatschappelijke crisis, gecombieerd met psychische klachte; 4. diagostiek va adere psychiatrische ziektebeelde. Rede voor plaatsig op de geslote afdelig ka zij voor uw veiligheid of die va ee ader. Idie u op de geslote afdelig wordt opgeome, ka u gevraagd worde uw eigedomme te late doorzoeke op gevaarlijke materiale e/of medicatie.

5 5 Dagkliiek Psychiatrie De Dagkliiek Psychiatrie is bedoeld voor patiëte die ee aatal dagdele per week ee vorm va therapie krijge e 's avods thuis i de eige wooomgevig verblijve De patiëte die zich hier aamelde kue vaak met polikliische therapie iet of ovoldoede geholpe worde, terwijl ee kliische opame iet odig is (zie iformatie boekje psychiatrische dagkliiek) Polikliiek Psychiatrie / seksuologie De polikliiek is bedoeld voor oderzoek (diagostiek), advies e kortdurede behadelig. Naast medicatie e gesprekke met uw psychiater kue gesprekke met ee psycholoog of ee gespecialiseerde verpleegkudige u odersteuig biede of helpe bij het krijge va izicht i uw probleme (zie iformatie boekje polikliiek psychiatrie) Somatiek e psyche De afdelig somatiek e psyche biedt psychiatrische zorg aa patiëte die zij opgeome op ee va de somatische afdelige va os ziekehuis. U kut ook aar deze afdelig worde verweze voor ee europsychologisch e psychodiagostisch testoderzoek. Op deze afdelig werke oder adere ee psychiater, ee psycholoog, ee arts-assistet e ee physicia-assistet.

6 6 De medewerkers De psychiaters Twee psychiaters zij eidveratwoordelijk voor de behadelig. Ee va de psychiaters is voortdured op de hoogte va uw situatie e begeleidt de arts assistete. Tijdes uw verblijf heeft u het meest cotact met ee va de arts assistete. Arts assistete i opleidig De twee arts assistete zij i opleidig tot psychiater. I het begi va de opame heeft ee va beide arts assistete ee gesprek met u. Deze arts assistet stelt i overleg met u het behadelpla vast. Voordat het behadelpla ka worde vastgesteld is er ee korte observatieperiode. I deze periode probeert het behadelteam izicht te krijge i uw problematiek. Hierbij ka de arts assistet ee psycholoog ischakele voor ee psychologisch oderzoek. Idie odig kue ook adere medische specialiste bij de behadelig worde betrokke. De arts assistete hebbe 2 keer per week ee iloopspreekuur. U kut hier terecht met uw vrage. De verpleegkudige ivetariseert va te vore wie die arts i het spreekuur wil spreke. Teves wordt het behadelpla persoolijk met u besproke. De co-assistet Ee co-assistet is ee studet geeeskude die stage loopt. Hij/zij loopt mee met uw arts assistet. De co-assistet is aawezig bij itake gesprekke va ieuwe patiëte, verricht het lichamelijk oderzoek e eemt verscheidee vragelijste af. De psychologie stagiaire De stagiaire psychologie is ee psycholoog i opleidig. Hij/zij ka bij gesprekke die met u gevoerd worde aawezig zij. Daaraast heeft de stagiaire zelf evetueel gesprekke met u e eemt hij/zij vragelijste bij u af.

7 7 Hoofdverpleegkudige De hoofdverpleegkudige is mede eidveratwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Het is altijd mogelijk om ee gesprek met hem aa te vrage. Mocht u probleme of klachte hebbe, da kut u cotact met hem opeme. Verpleegkudige Per dag wordt bepaald wie va de verpleegkudige die dag uw persoolijk beleid(st)er is. Op het prikbord i ee va de 3 huiskamers is te zie welke verpleegkudige die dag werkzaam zij. Op de afdelig lope leerlig-verpleegkudige stage. De verpleegkudige overlegge dagelijks met de arts assistete over het verloop va de behadelig. Dit overleg is ter odersteuig va de wekelijkse multidiscipliaire behadelplabesprekig. I deze besprekig wordt uw behadelig besproke door alle behadelaars met wie u te make heeft. De verpleegkudige zie erop toe dat u de juiste medicije krijgt e biede u zo odig odersteuig bij uw dagelijkse zorg. I pricipe is er ee verpleegkudige bij het opamegesprek aawezig. Sociaal psychiatrisch verpleegkudige De sociaal psychiatrisch verpleegkudige biedt hulp e odersteuig bij praktische zake, zoals werk, huisvestig, fiacië e vrijetijdsplaig. Ook doet hij huisbezoeke. Teves is deze verpleegkudige veelal aawezig bij gesprekke met familie. Er is twee maal per week e spreekuur. Begeleidster psychiatrische zorg De begeleidster psychiatrische zorg draagt zorg voor de maaltijde e adere voedigszake va de afdelig. Teves heeft ze ee odersteuede fuctie voor het verpleegkudig team. Eémaal per week is zij de voorzitter va de huishoudelijke vergaderig.

8 8 Overige medewerkers -ee huisarts i opleidig -twee activiteitetherapeute -ee psychomotore therapeut -ee muziektherapeut -ee afdeligssecretaresse

9 De opame 9 Wat eemt u mee: de medicije die u gebruikt i de origiele verpakkig verzekerigspapiere/idetificatiepapiere dag - e achtkledig toiletartikele gymkledig; bijvoorbeeld ee shirt, broek of joggigpak e gymschoee zwemkledig Opamegesprek Bij aakomst vidt eerst het opamegesprek plaats. Hierbij zij de arts assistet, ee verpleegkudige, ee stagiaire psychologie of ee co-assistet aawezig. Wij stelle het op prijs als er ee gezislid (parter/ouder/kid) bij het gesprek aawezig is. Tijdes dit gesprek kome uw klachte, probleme e de maier waarop de probleme zij otstaa aa de orde. Hiera wordt u rodgeleid e krijgt u ee kamer toegeweze. De behadelig U wordt i de kliiek Psychiatrie opgeome voor diagostiek, crisisitervetie of behadelig. Uw arts, de verpleegkudige e therapeute streve er aar u zo goed e sel mogelijk te behadele. De behadelig ka bestaa uit bloedoderzoek, medicije, gesprekke (met familie) e diverse vorme va therapie. Daaraast kue diverse lichamelijke of psychologische oderzoeke odig zij. Doel is geezig da wel vermiderig va uw klachte. Aa het eid va de opame worde afsprake gemaakt over ee passede vervolgbehadelig.

10 10 Uw meig Wekelijks kut u schriftelijk uw meig over de behadelig kebaar make. Uw ibreg wordt op prijs gesteld. Het behadelteam houdt zo i de wekelijkse behadelplabesprekig rekeig met uw evaluatie. Wekelijks otvagt u het behadelpla. Hieri zij opgeome de diagose e de wijze waarop de behadelig plaatsvidt. Het behadelpla U otvagt wekelijks ee behadelpla. I dit pla wordt uw behadelprogramma vastgelegd. Dit behadelpla biedt de volgede iformatie: hoofddiagose uw eige meig over uw klachte observaties va de diverse medewerk(st)ers beleidsafsprake aagaade oderzoeke e familiegesprekke weekedverlof otslagdatum, azorg uitleg over de diverse programma's: -basisprogramma, meer iformatie hierover vidt u op bladzijde 12; -seioreprogramma hieri zij aagepaste tijde opgeome; -depressie programma hieri zij gesprekke met psycholoog, plae e evaluere e s'avods gesprek met verpleegkudige opgeome; -resoprogramma hieri zij meer verlof e verblijf thuis opgeome; -detoxprogramma hieri is afbouw va medicatie te behoeve va uw verslavigsproblematiek opgeome;

11 11 -separeerprogramma hieri is faserig va verblijf i de separeer opgeome; u volgt hieri iet het basisprogramma, maar u krijgt idividuele activiteitete, muziek, e of psychomotore therapie; -idividueel programma hieri is idividuele therapie oder begeleidig va de activiteite, muziek, of de psychomotore therapeut opgeome. U krijgt 2 exemplare va het behadelpla, waarva u er éé mag houde. Het adere exemplaar wordt bewaard i het medisch dossier a odertekeig door u.

12 12 Het basisprogramma Het basisprogramma bestaat uit de oderdele A tot e met F: (A) Activiteitetherapie Tijdes de activiteitetherapie wordt gebruik gemaakt va materiale als klei, gips, hout, papier, metaal, textiel etc. Teves kut u gebruik make va de op iteret aageslote computers. Het doel va de activiteitetherapie is het biede va dagstructuur e afleidig. Het otdekke va eige mogelijkhede, het weer plezier beleve om costructief bezig te zij, vergrote va het zelfvertrouwe drage bij om weer meer grip te krijge op uw eige situatie. Wadele Iedere ochted wordt er oder begeleidig va ee activiteitetherapeut gewadeld. Het doel va het wadele is om actief te worde of te blijve. Voor mese die moeite of agst hebbe om aar buite te gaa is het ee goede maier om oder begeleidig te oefee op ee ogedwoge maier e weer vertrouwe krijge om op straat te zij. Zwemme Ee keer per week kut u oder begeleidig va ee activiteitetherapeut gaa zwemme i zwembad "de Slag". Dit heeft ee recreatief karakter. Koke e bakke Op ee otspae maier otdekke hoe leuk koke e bakke ka zij e vaak ee stimulas is tot het zelf doe i de thuissituatie. Het samewerke is ee oderdeel va deze groep, zo ook het plae va de activiteit.

13 13 (B) Psychomotore therapie I de psychomotore therapie (PMT) wordt gebruik gemaakt va diverse vorme va bewege. Het gaat daarbij iet om de prestatie maar bijvoorbeeld om het vide va rust e otspaig, het weer actief worde e eergie opdoe, het weer plezier kue beleve e het zelfvertrouwe vergrote, of i het lere vermidere va spaige. Daaraast ka het zij dat u ee fitess programma krijgt aagebode. Doel va het gebruik va de fitess apparatuur is dat het afleidig ka biede e teves goed is voor u lichamelijke coditie. Het gebruik va de loopbad gaat i overleg met de psycho motore therapeut. U heeft hier amelijk eige istructies voor odig. Idie er sprake is va (hevige) spaigsklachte kut gebruik make va de psychomotore massage stoel. De verpleegkudige geeft zoodig uitleg omtret het gebruik hierva. (C) Muziektherapie Oder begeleidig va de muziektherapeut wordt er op istrumete gespeeld, aar muziek geluisterd, of gezoge. Er is gee muzikaal begivereiste odig: iederee ka mee doe! Er wordt gewerkt met toegakelijke istrumete, zoals percussie e saaristrumete. Het gaat daarbij om het vide va otspaig, krijge va eergie, vergrote va cocetratie e zelfvertrouwe e vermidere va het piekere. Ook het (weer) beleve va plezier is belagrijk. Muziektherapie vidt plaats i kleie groepe, maar ka ook idividueel aagebode worde.

14 14 (D) Psycho educatie of medische voorlichtig Op de afdelig is ee ruim assortimet aa folders aawezig over oderwerpe als psychiatrische aadoeige, medicije e patiëtevereigige. Idie u hier behoefte aa heeft kut u dit aageve aa de verpleegkudige. Teves vide er thema besprekige plaats, waarva het oderwerp wordt afgestemd op de aawezige patiëte behoefte. (E) Weeked voor- e abesprekig Op doderdagochted e maadagochted vide er groepsgesprekke plaats. Op doderdag worde i deze gesprekke uw plae voor het weeked besproke. Op maadag eemt u door hoe het weeked is verlope e u bespreekt de plae voor de komede week. De vergaderig wordt door ee medewerker va de afdelig voorgezete. (F) Huishoudelijke vergaderig Dit is ee vergaderig die eemaal per week plaatsvidt. Er wordt da over huishoudelijke e praktische zake op de afdelig gesproke. De vergaderig wordt door ee medewerker va de afdelig voorgezete.

15 Het otslag 15 Uw behadeled arts stelt vast waeer u weer aar huis mag. De otslagdatum staat ook vermeld op uw behadelpla. De azorg wordt i pricipe i overleg met u bepaald. Vorme va azorg zij: Dijk e Dui ambulat, Brijderstichtig, polikliiek Psychiatrie ZMC e Dagkliiek Psychiatrie ZMC. Waeer u met otslag gaat, kut u de volgede papiere meekrijge: -ee afspraak voor vervolgbehadelig -ee recept voor medicije Uw huisarts wordt altijd zo sel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld va uw opame i de Kliiek Psychiatrie door middel va ee otslagbrief.

16 16 Regels va de afdelig Om de opame zo goed mogelijk te late verlope e het geezigsproces te bevordere zij er, i ieders belag, ee aatal afsprake e regels gemaakt. Deze afsprake e regels zij er om meer rust e regelmaat te creëre. Wij verzoeke u zich aa oderstaade regels te houde. 1. Dag- e acht ritme Va maadag tot e met vrijdag wordt iederee om uur gewekt e om uur i de huiskamer verwacht, om het otbijt gezamelijk te begie. Op zaterdag e zodag wordt u om uur gewekt e uur i de huiskamer verwacht. Om het dag- e achtritme te hadhave is het belagrijk dat u iet vroeger da uur, maar ook iet later da i bed ligt. Vrijdag e zaterdag zij hierop uitzoderige, u kut op deze dage tot uiterlijk uur i de huiskamer verblijve. Als u s achts iet kut slape kut u i overleg met de verpleegkudige eve i de huiskamer zitte. Wij advisere iet lager da tie miute op te blijve. 2. Verlof e afwezigheid Als u de afdelig verlaat, verwachte wij dat u zich bij de verpleegkudige afmeldt e bij terugkomst weer aameldt. Na uur diet u op de afdelig te zij. Dit geldt ook voor het weeked. Het eerste weeked a opame is er gee verlof mogelijkheid. De weekede hierop volged ka het verlof igaa vaaf zaterdag, maar ook vrijdag behoort tot de mogelijkhede. Ee e ader is afhakelijk va uw situatie e mogelijkhede. Idie u gebruikt maakt va ee resocialisatie programma verblijft u allee overdag hier e slaapt thuis. 3. Bezoektijde Va maadag tot e met vrijdag zij de bezoektijde: uur

17 17 e uur. I het weeked zij de bezoektijde: uur e uur. Buite de bezoektijde is het otvage va bezoek iet toegestaa. Het maximaal aatal is twee bezoekers per patiët. Als bezoek bezwaarlijk of iet weselijk is, bespreekt de verpleegkudige dit met u. Het bezoek wordt i de huiskamer otvage. 4. Etestijde Op de afdelig wordt er op de volgede tijde gegete: - otbijt uur; - luch uur; - dier uur Het is de bedoelig dat patiëte bij de maaltijd aawezig zij. Buite deze tijde ka er op de afdelig gee gebruik worde gemaakt va maaltijde. Ekele corveetake worde oder de patiëte verdeeld. 5. Medicatie Wij verwachte dat u bij opame de meegebrachte medicatie bij de verplegig afgeeft, deze krijgt u bij otslag weer terug. De medicatie verstrekkig va de ope afdelig vidt plaats i de apotheek ruimte e wordt door de patiët zelf opgehaald. De medicatie verstrekkig va de geslote afdelig zal door ee verpleegkudige worde verstrekt. 6. Roke, alcohol e drugs Het Zaas Medisch Cetrum is ee rookvrij ziekehuis. Voor de ope afdelig geldt dat er i de patio (buiteruimte) gerookt ka worde. Op de geslote afdelig ka er gerookt worde i de bietui (buiteruimte). Alle vertrekke va de Kliiek Psychiatrie zij uitgerust met rookmelders, idie u toch rookt i ee va de vertrekke zal de rookmelder afgaa. Dit ka tot gevolg hebbe dat de bradweer komt.

18 18 Idie blijkt dat door roke ee alarm is afgegaa, heeft dit fiaciële cosequeties. Gebruik va alcohol e drugs is iet toegestaa. Dit geldt ook voor gebruik va medicije, die iet door de arts zij voorgeschreve. Bij verdekig va gebruik va deze middele volgt overleg met de patiët e mogelijk otslag. 7. Omgevig- e leefregels Gebruik va bad- e doucheruimte is toegestaa tusse uur e uur. Op de slaapkamers is het iet toegestaa medepatiëte te otvage. Het is tijdes de opame iet toegestaa seksueel cotact te hebbe met medepatiëte. Wij verwachte dat u uw slaapkamer zelf schoo houdt e uw eige bed verschoot. Mocht u, om welke rede da ook, hier iet toe i staat zij, da zal de verpleegkudige u hierbij helpe. Wij vrage u om bij otslag uw bed af te hale e de slaapkamer etjes achter te late. Op de afdelig is het gebruik va ee televisie iet toegestaa i ee adere ruimte da de gemeeschappelijke huiskamers. Het gebruik va radio's is allee toegestaa op de slaapkamers. Wij vrage u om de geluidssterkte zodaig te dosere dat adere hierva gee hider odervide. Wilt u tijdes het bezoek de televisie uitzette. Het is iet toegestaa om camera's, video apparatuur, of apparatuur te gebruike die opames e foto's kue make; dit om privacy te kue garadere. Teves is het ziekehuis iet aasprakelijk voor diefstal of schade aa meegebrachte apparatuur. Het gebruik va laptop e of persoal computer is toegestaa, echter op volledig eige risico. Het ziekehuis is iet aasprakelijk voor diefstal of schade aa meegebrachte apparatuur.

19 19 Wij rade da ook sterk af om deze apparatuur va thuis mee te eme. U kut gebruik make va de was- e droogmachie tusse uur uur. Het gebruik va uw mobiele telefoo is iet toegestaa tijdes therapie tijde, maaltijde e alle adere activiteite. Teves verwachte wij dat u de overlast va het mobiel telefoere zoveel mogelijk tracht te beperke. 8. Telefoo Voor het voere va telefoogesprekke kut u gebruik make va de telefoo i de huiskamer. De telefoogesprekke zij kosteloos. Wij vrage u uw gesprekke kort e fuctioeel te houde. Ee gesprek bie de regio krijgt u door eerst ee 0 te draaie. Wilt u ee gesprek buite de regio voere, da kut u de verpleegkudige verzoeke dit bij de portier aa te vrage. Heeft u vrijhede buite de afdelig da vrage wij u om gebruik te make va de telefoo bij de portier/ receptie. 9. Sleutel U kut ee sleutel va de kast op uw kamer krijge, hiervoor vrage wij 5, - borg. Bij otslag krijgt u bij ileverig va de sleutel uw borg retour. De directie va het ziekehuis stelt zich iet aasprakelijk voor vermissig of diefstal va sierade e of adere persoolijke bezittige. Wij rade u ook aa om kostbare e of dierbare bezittige thuis te late. 10. Gifte Het is iet toegestaa gifte, i welke vorm da ook, aa het persoeel te overhadige.

20 20 Algemee voorzieige Ziekehuiswikel I de hal bij de hoofdigag is ee koffieshop aawezig. U kut hier bloeme, plate, tijdschrifte, krate, versaperige, koffie, sacks e broodjes kope. De opeigstijde zij va maadag tot e met vrijdag va uur e i het weeked va uur. Klachtefuctioaris Als u klachte over uw verzorgig of behadelig heeft, kut u deze het best eerst bespreke met degee die aar uw meig veratwoordelijk is voor het otstaa va de klacht. U kut ook het formulier 'wat ik og zegge wil...' ivulle. U kut ook ee beroep doe op de klachtefuctioaris. De klachtefuctioaris is op werkdage telefoisch te bereike. Het telefooummer treft u achter i dit boekje. Ook is er ee folder over klachtebehadelig op de afdelig of polikliiek verkrijgbaar. Teves is het mogelijk u klacht met de PVP (patiëtevertrouwespersoo) te bespreke. Zie teves de posters/folders op de afdelig of eem cotact op met de helpdesk va de Stichtig PVP Betaald parkere Parkere op het terrei va het Zaas Medisch Cetrum is het eerste half uur gratis. Vervolges betaalt u 1,20 voor de volgede 2 uur. Het maximum per dag 5,00. Het Zaas Medisch Cetrum gebruikt de opbregste va het betaald parkere voor oderhoud e beveiligig va het parkeerterrei. Wij advisere u om uw auto tijdes de opame thuis te late.

21 21 Mobiele telefoo I het Zaas Medisch Cetrum is GSM-gebruik (mobiele telefoie) beperkt toegestaa i halle e gage. Het gebruik va GSM's op verpleegafdelige, polikliieke e oderzoeksafdelige blijft verbode. Gebruik va ee gsm dichtbij medisch apparatuur ka adelige ivloed hebbe op de werkig hierva. Specialiste e verpleegkudige make gebruik va ee mobiele telefoo, die erg lijkt op ee GSM. Deze zij echter allee voor iter gebruik e hebbe gee ekele ivloed op de werkig va de medische apparatuur. Ovrijwillig otslag Er kue zich situaties voordoe die ee gedwoge otslag rechtvaardige. Grode hiervoor zij: - Het vervalle va de opame-idicatie. - Het weigere va elke behadelig. - Het herhaaldelijk overtrede va de huisregels.

22 22 Rechte e plichte Ee opame op de kliiek Psychiatrie is meestal ee igrijpede gebeurteis. Daarom is het goed te wete dat de rechte e plichte va patiët e hulpverleer i wetgevig geregeld zij. De belagrijkste oderwerpe uit de Wet op de Geeeskudige Behadeligsovereekomst (WGBO) e de Wet Opemig i Psychiatrische Ziekehuize (BOPZ) staa i dit hoofdstuk beschreve. De gemaakte behadelafsprake zij terug te vide i uw behadelpla. U krijgt twee behadelplae uitgereikt, waarva éé behadelpla a odertekeig i uw medisch dossier wordt toegevoegd. De WGBO De WGBO regelt de relatie tusse u e de zorgverleer. Zowel u als uw zorgverleer hebbe, op grod vadeze wet, ee aatal rechte e plichte. Iformatieplicht e toestemmigsvereiste De zorgverleer is verplicht u uitleg te geve over uw ziekte, over de verschillede mogelijkhede va oderzoek e behadelig e over de voor- e adele die hieraa verbode zij. Deze iformatie heeft u odig om uw toestemmig voor het voorgestelde behadelpla te geve. Uiteidelijk beslist uzelf of u wel of iet wordt behadeld e iet uw zorgverleer. Het is uw plicht, als patiët om uw zorgverleer aar beste wete de ilichtige e medewerkig te geve die deze redelijkerwijs voor het uitvoere va de behadelig odig is. Iformatieplicht e toestemmigsvereiste De zorgverleer is verplicht u uitleg te geve over uw ziekte, over de verschillede mogelijkhede va oderzoek e behadelig e over de voor- e adele die hieraa verbode zij.

23 23 Deze iformatie heeft u odig om uw toestemmig voor het voorgestelde behadelpla te geve. Uiteidelijk beslist uzelf of u wel of iet wordt behadeld e iet uw zorgverleer. Het is uw plicht, als patiët om uw zorgverleer aar beste wete de ilichtige e medewerkig te geve die deze redelijkerwijs voor het uitvoere va de behadelig odig is. Izagerecht e geheimhoudigsplicht U heeft het recht op izage e ee kopie va uw dossier. Voor kopieë mag ee vergoedig gevraagd worde. U kut uw psychiater tijdes uw opame, modelig of schriftelijk vrage de iformatie i uw medisch dossier i te zie. Dit geldt eveees voor het verpleegkudig dossier e de dossiers va de overige behadelaars. De psychiater begeleidt u hierbij zo goed mogelijk, tezij u hiertege bezwaar heeft. Na otslag uit het ziekehuis diet u het verzoek tot izage of ee kopie va gegeves uit uw dossier schriftelijk te richte aa uw behadeled psychiater. Mocht u gegeves uit uw dossier verietigd wille hebbe, da diet u ee schriftelijk verzoek i bij uw behadelde arts. Dit is vastgelegd i het privacyreglemet e privacyhadboek. Uw behadelaars hebbe de plicht om gegeves over u vast te legge die odig zij voor ee goede zorgverleig aa u. Dit is vastgelegd i de WGBO. Te aazie va deze gegeves bestaat ee geheimhoudigsplicht. Dit beteket dat elke medewerker die bij uw behadelig betrokke is, tot geheimhoudig verplicht is over alle gegeves waarva hij u beroepshalve keis eemt. U heeft het recht op correctie va ojuiste gegeves e/of het toevoege va ee eige verklarig aa het medisch dossier.

24 24 De BOPZ Idie u gedwoge bet opgeome middels ee ibewarigstellig (IBS) of ee rechterlijke machtigig (RM) zal er sprake zij va ee gevaar voor uzelf of adere hetgee veroorzaakt wordt door ee psychiatrische ziekte. Het doel va de opame is dat gevaar weg te eme. I uw behadelpla staa de cocrete maatregele om die psychiatrische ziekte te vermidere, zo mogelijk op te heffe. I de BOPZ staat waeer uw rechte moge worde beperkt waeer u gedwoge bet opgeome. Besluit Middele of Maatregele' I het besluit Middele of Maatregele'- afgekort M of M - zij de volgede dwagmiddele toegelate: separatie fixatie medicatie gedwoge toedieig va vocht e voedig Op de afdelig ka M of M i de volgede situaties worde toegepast: Waeer dit met u i het behadelpla is overeegekome. U hebt echter het recht deze overeekomst te herroepe; Waeer er sprake is va ee oodsituatie. Va ee oodsituatie is doorgaas sprake als er gevaar dreigt voor uzelf òf uw omgevig. I zo' situatie zij wij verplicht om u tege uw wil hier te houde e evetueel M of M toe te passe. Ee oodsituatie ka maximaal 7 dage dure. Idie de oodsituatie a deze periode iet is opgeheve beteked dat er sprake is va dwagbehadelig. Altijd moet er gekeke worde of er mider igrijpede maatregele mogelijk zij.

25 25 Ibewarigstellig (IBS) Het ka voorkome dat er i juridisch opzicht sprake is va ee gedwoge opame. Namelijk als ee vrijwillige opame wordt omgezet i ee ibewarigstellig (IBS) of als er ee IBS is bij opame. De IBS moet worde aagevraagd door ee psychiater. De beoordelig wordt gedaa door ee oafhakelijk psychiater. Voor ee IBS diet altijd sprake te zij va acuut gevaar voor de persoo i kwestie of dies omgevig. Er moet bovedie ee vermoede zij dat het gevaar ee gevolg is va ee psychiatrische ziekte. De burgemeester is uiteidelijk degee die de verklarig afgeeft. De burgemeester diet verder zorg te drage dat de betrokkee a afgifte va de IBS wordt bijgestaa door ee raadsma. Bie vijf werkdage komt de rechter om te beoordele of de IBS gehadhaafd moet blijve. Ee IBS ka maximaal drie weke dure. Uw psychiater ka i overleg met u ook de IBS beëidige. Bij toepassig va M of M e/of IBS vidt registratie plaats i ee speciaal register e uw cotactpersoo wordt hierva op de hoogte gebracht.

26 26 Belagrijke telefooummers e adresse Receptie Zaas Medisch Cetrum (075) Verpleegkudig katoor afdelig (075) Huiskamer patiëte ope afdelig (075) / (075) Huiskamer patiëte geslote afdelig (075) (via verplegig) Polikliiek psychiatrie (075) Klachtefuctioaris (075) PVP Helpdesk Bezoekadres Zaas Medisch Cetrum Koigi Juliaaplei DV Zaadam Postadres Zaas Medisch Cetrum Afdelig Kliiek Psychiatrie kamerummer... T.a.v. aam patiët Postbus EE Zaadam

27 27

28 versie 2 10/ INFOINFO INFOI NFOINFO INFOIN Koigi Juliaaplei DV Zaadam Telefoo (075) afdelig Commuicatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Sport-orthopedie. Actieve voeten willen verantwoord lopen

Sport-orthopedie. Actieve voeten willen verantwoord lopen Actieve voete wille veratwoord lope Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Sportartse Herhaligsverstrekkig: Huisartse

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Sport-orthopedie. Actieve voeten willen verantwoord lopen. Sport-orthopedie

Sport-orthopedie. Actieve voeten willen verantwoord lopen. Sport-orthopedie Actieve voete wille veratwoord lope 1 Actieve voete wille veratwoord lope Het is geweldig om te sporte. Lekker bewege, vrij va de dagelijkse beslommerige e het is og gezod ook. Zo lag je gee blessures

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods Jaarverslag 2012 Psychiatrisch Verzorgigstehuis Zoete Nood Gods Campus Nieuwemeers Campus Leilide Campus Zoete Nood Gods Ihoudsopgave 1 Ileidig 3 2 Historiek 4 3 Visie 6 4 Raad va Bestuur 8 5 Officiële

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Pasvorm-confectieschoenen

Pasvorm-confectieschoenen Pasvorm-cofectieschoee Schoemode voor de veeleisede voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is doormiddel va idividuele aavraag vergoedig soms mogelijk. Pasvorm-cofectieschoee

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie