Almere in de peiling 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almere in de peiling 2006"

Transcriptie

1 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) Fax (036) Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus AE Almere Telefoon (036) Fax (036) Datum maart 2007 Auteurs M. Huisman T. Janssen

2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Beleidsintenties en acties 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Informatie van het stadhuis 7 Hoofdstuk 2 Imago Almere 13 Hoofdstuk 3 Theater, evenementen en festivals 17 Hoofdstuk 4 Sociaal culturele activiteiten en 21 Buitenschoolse opvang 21 Hoofdstuk 5 Dienstverlening door de Gemeente Almere 27 Hoofdstuk 6 Politieke betrokkenheid 35 Hoofdstuk 7 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 39 Hoofdstuk 8 Religie en geestelijk leven 45 Hoofdstuk 9 Inkomen en schulden 49 Hoofdstuk 10 Milieu en Veiligheid 53 Hoofdstuk 11 Woonomgeving 59 Bijlage 1 Verantwoording 67 Bijlage 2 Vragenlijst Almere in de Peiling

4

5 Samenvatting De tweejaarlijks stadsenquête Almere in de Peiling kent traditioneel een hoge respons. Ook dit jaar deed een groot deel van de aangeschreven Almeerders mee aan de enquête. Daarmee geven de uitkomsten een goed beeld van de mening en ideeën van bewoners over een diversiteit aan onderwerpen. De onderwerpen werden aan de enquête meegegeven door de verschillende gemeentelijke diensten. Aan de orde kwam onder andere: informatie van het stadhuis, het imago van de stad Almere, de behoefte aan buitenschoolse opvang, betrokkenheid van de stad en de directe woonomgeving, politieke en religieuze betrokkenheid, milieu en veiligheid en inkomenspositie. De resultaten worden door de gemeentelijke diensten gebruikt als basisinformatie voor de ontwikkeling van het beleid of de bijstelling daarvan. Almeerders gebruiken vooral de Stadhuis aan huis pagina in Almere Vandaag om informatie over gemeentelijke besluiten en activiteiten te krijgen. Maar ook de nieuwsbrieven van de stadsdelen worden veel gelezen. Burgers zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de ontwikkeling van hun eigen buurt en over de groei en de ontwikkeling van de stad Almere. Het idee om gemeentelijke informatie te verspreiden via een digitale nieuwsbrief wordt door vele Almeerders positief ontvangen. Almeerders vinden hun stad Almere kleurrijk, aantrekkelijk en verrassend. Het zijn kenmerken die volgens hen goed bij Almere passen. Almeerders zijn trots op hun stad, nog trotser dan in Van alle bevolkingsgroepen zijn Surinamers het meest trots op Almere. Veel bewoners noemen de gemeentelijke organisatie klantvriendelijk, nog meer dan in Daarnaast vinden ook veel inwoners de gemeentelijke organisatie betrouwbaar en open. De opening van de nieuwe schouwburg is niet aan Almeerders voorbijgegaan. De website van de theaters en de mogelijkheid om on-line kaarten te bestellen zijn echter veel minder bekend. Van alle festivals en evenementen die er jaarlijks in Almere plaatsvinden bezochten veruit de meeste Almeerders Koninginnedag Het was dan ook een speciale dag, omdat de koningin zelf in Almere op bezoek kwam. Informatie over evenementen en activiteiten in Almere lezen veel Almeerders in het huis-aan-huisblad Almere Vandaag. Meer dan de helft van de bewoners van Almere met kinderen in de basisschoolleeftijd heeft wellicht of zeker interesse in een doorlopend dagprogramma voor buitenschoolse opvang. Almeerders van niet-westerse afkomst hebben meer behoefte aan deze vorm van opvang dan burgers met een westerse etniciteit. De activiteiten van welzijnsstichting De Schoor zijn bij veel Almeerders bekend. Buurtcentra, speeltuinen en jeugdlanden zijn de meest gebruikte voorzieningen van De Schoor. Om zich te informeren over de activiteiten en faciliteiten van De Schoor gebruiken de meeste Almeerders de huis-aan-huisbladen. Over de ontvangst bij de receptiebalie in de centrale hal van het stadhuis zijn burgers van Almere overwegend tevreden, evenals over de ontvangst de balies van Burgerzaken. De wachttijd en de wachtruimte bij Burgerzaken zijn echter nog niet helemaal naar tevredenheid. De telefonische contacten met de gemeente worden door de burgers positief beoordeeld, maar het nakomen van terugbelafspraken zou beter kunnen. Steeds meer Almeerders hebben toegang tot internet, en velen kennen reeds de gemeentelijke website Steeds meer burgers zijn bekend met of gebruiken het Digitaal Loket. DigiD wordt al door een op de vijf Almeerders gebruikt. De Politieke Markt kent na drie jaar een grote en toenemende bekendheid onder de Almeerders. Ook de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de (besluiten van de) gemeenteraad zijn beter bekend geworden. Minder dan de helft van de Almeerders voelt zich echter voldoende geïnformeerd over de Almeerse gemeentepolitiek. De speciale pagina van de Politieke Markt in Almere Vandaag geniet echter wel een brede bekendheid. Driekwart van de Almeerders leest de pagina met een bepaalde regelmaat. Een meerderheid van de Almeerders vindt het raadpanel een goede manier om de mening van burgers te peilen. 1

6 Veel Almeerders doen op een of andere wijze vrijwilligerswerk, en dragen daarmee bij aan de sociale samenhang van de stad. Men doet dit vrijwilligerswerk uit betrokkenheid met de vereniging of organisatie. Het merendeel ven de vrijwilligers voelt zich voldoende gesteund in hun vrijwilligersactiviteiten. Ook bieden velen hulp aan een hulpbehoevend familielid, kennis of buur (mantelzorg), door het onderhouden van persoonlijk contact, maar ook door praktische werkzaamheden, zoals boodschappen doen of klusjes in of om huis. Religie is een factor van belang in Almere. Maar liefst 40% van de Almeerders voelt zich verwant met een religieuze stroming. De belangrijkste stromingen binnen de traditionele westerse godsdienst, zoals de Rooms-katholieke- en de verschillende protestante kerken zijn daarbij de meest genoemde stromingen. Daarnaast is er een veelheid aan andere religieuze stromingen die men aanhangt. Ook alternatieve vormen van spiritualiteit hebben de interesse van een kwart van de Almeerders. Almeerders met een niet-westerse achtergrond zijn sterker bij religieuze stromingen betrokken dan de overige Almeerders. Het bezoek aan religieuze bijeenkomsten vindt in de meeste gevallen in Almere plaats. Men bezoekt bijeenkomsten elders als het aanbod in Almere er niet is of omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. Ook kiest men voor bijeenkomsten elders omdat men er bindingen heeft door middel van familie of vrienden, of omdat men er eerder gewoond heeft Het gemiddeld huishoudinkomen ligt in Almere iets hoger dan het landelijk gemiddelde en ook hoger dan dat van huishoudens in de andere grote steden. Het aandeel minimahuishoudens in Almere komt evenwel overeen met het landelijk gemiddelde, namelijk 9%. Twee keer zoveel huishoudens beleven hun inkomen echter als een laag inkomen. Eén op de vijf huishoudens kan moeilijk rondkomen met het inkomen. Naast de hypotheek heeft bijna de helft van de huishoudens een andere schuld of lening lopen. Bij één op de zes van deze huishoudens met schulden (buiten de hypotheek) was het afgelopen jaar sprake van achterstand in het afbetalen van de lening of schuld. Voor het oplossen van de financiële problemen werd vooral hulp gezocht bij familie of vrienden, maar ook wel bij de geëigende instanties. Ruim 60% van de Almeerders ervaart wel eens geluidsoverlast. De grootste veroorzakers hiervan zijn de buren en het wegverkeer, en dan met name het geluid dat veroorzaakt wordt door scooters en brommers. Het grootste deel van de bewoners van Almere (80%) is tevreden over de eigen stroomleverancier, maar velen vinden de elektriciteit wel te duur. Ook over de prijs van de verwarming cq het gas heerst ontevredenheid. Net als in 2004 gebruikt ook nu 40% van de Almeerders Groene Stroom. Almeerders hebben behoefte aan meer informatie over risicobronnen in hun omgeving. De provinciale risicokaart zou hierin een rol kunnen vervullen maar deze geniet nog maar weinig bekendheid. Mensen die de kaart wel kennen hebben duidelijk minder behoefte aan extra informatie over risicobronnen. Almeerders voelen zich betrokken bij hun woonomgeving, vooral bij de eigen buurt of wijk. Havenaren voelen zich iets meer betrokken dan de bewoners van de andere stadsdelen. Over de contacten met de stadsdeelkantoren zijn weinig mensen echt ontevreden. De tevredenheid over de ondergrondse afvalinzamelingdepots (OID s) is groot en ruim tweederde van de bewoners maakt er dan ook gebruik van. De OID s worden het meest gebruikt voor glasafval. Bomen in de woonomgeving geven de meeste burgers plezier, maar er wordt ook hinder ervaren door pluizen en wortels die de straat kapot drukken. De meeste Almeerders vinden dat bij gladheid in de winter de wegen voldoende worden gestrooid, maar over het strooien van de fietspaden is men iets minder tevreden. 2

7 Beleidsintenties en acties Hieronder volgt een overzicht van beleidsintenties en activiteiten van gemeentelijke diensten naar aanleiding van de uitkomsten van Almere in de Peiling De beleidsintenties zijn door de verschillende gemeentelijke diensten geformuleerd op basis van de resultaten van Almere in de Peiling De resultaten op het gebied van communicatie worden gebruikt voor het verbeteren van de communicatie met de inwoners van Almere. Wij willen met behulp van de enquête de middelen herkenbaarder maken en beter laten aansluiten op de vragen en informatiebehoeftes van de Almeerse burgers. Daarnaast zoeken wij steeds naar de juiste combinatie van middelen. De enquête vertelt ons ook hoe de burgers denken over het imago van de stad. Dit geeft ons ook inzicht in het effect en de werking van de verschillende campagnes. Al deze uitkomsten helpen ons om de communicatiemiddelen aan te sluiten op de wensen van de Almeerse burgers en op de beste manier de kwaliteiten van de e stad en onze activiteiten naar voren te brengen. De uitkomsten van Almere in de Peiling 2006 op het gebied van buitenschoolse activiteiten zullen gebruikt worden binnen het DMO-programma "Leren en werken", als onderbouwing bij de uitvoering van het programmadoel "Scholen participeren actiever in de maatschappij". Doelen van dit onderdeel is zijn o.m.: ouders van jongs af aan betrekken bij het onderwijs van hun kind; dagarrangementen realiseren; en multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen in de Brede School stimuleren. Om de doelen te bereiken gaat het college bijvoorbeeld nieuwe Brede Scholen en dagarrangementen subsidiëren. Ook zullen activiteiten en het beheer van bestaande brede scholen gefinancierd worden. Vanaf 1 augustus 2007 treedt de Wet Buitenschoolse Opvang in werking. Scholen worden verantwoordelijk voor de naschoolse opvang. Dat geldt voor alle basisscholen, zowel voor de Brede Scholen als voor de gewone basisscholen. Zij zullen contractafspraken maken met opvangorganisaties, en mogelijk ook intensiever gaan samenwerken. Voor het maken van goede afspraken en het zorgen voor voldoende capaciteit is het belangrijk dat scholen en opvang inzicht hebben in de behoefte. Met de gegevens uit de stadsenquête krijgen schoolbesturen een beeld van de gemiddelde behoefte aan buitenschoolse opvang in Almere. Uit het onderdeel dienstverlening van de stadsenquête blijkt dat de burger overwegend tevreden is over de dienstverlening van de gemeente. Dit betekent wel dat op een aantal punten nog verbetering gerealiseerd moet worden zoals bijvoorbeeld het nakomen van terugbelafspraken. Het college van B&W blijft de komende jaren daarom investeren in de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Eén telefoonnummer voor alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen, de mogelijkheid om gemeentelijke diensten af te nemen via het internet (digitaal loket) en het terugdringen van overbodige regels zijn voorbeelden van doelen die de gemeente zich stelt. Door gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen wil de gemeente bovendien afhandeltijden en wachttijden verder verkorten. Almere sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen. In de samenwerking met partners in de zorg, werk&bijstand of veiligheidsketen wordt de snelle uitwisselbaarheid van informatie en gegevens steeds belangrijker. En ook de burger laat zich horen. Op basis van landelijke onderzoeken onder burgers is een Burger Service Code geformuleerd, die de behoeften en verwachtingen van burgers op het terrein van gemeentelijke dienstverlening beschrijft. Deze Burger Service Code vormt voor Almere het uitgangspunt bij de te realiseren ontwikkelingen. De ambities op het gebied van dienstverlening zijn onderdeel van het collegewerkplan , en het Raadsprogramma. Informatie over de bekendheid van de Politieke Markt en de inspraakmogelijkheden en de mate waarin bewoners zich voldoende geïnformeerd voelen over de lokale politiek leidt voor de griffie niet tot speciale acties of voornemens. De uitkomsten over vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van beleid en activiteiten op dit gebied.. Zo is het streven het aandeel allochtone 3

8 vrijwilligers de komende jaren te verhogen en de bekendheid van de organisaties die zich met vrijwilligerswerk en mantelzorg bezighouden te vergroten. Ook onderschrijven de uitkomsten dat een recent gestart project dat zich richt op incidentele vrijwilligerswerkklussen, aansluit bij wensen van Almeerders die zich niet al te veel willen laten vastleggen door vrijwilligerswerk. Op het gebied van mantelzorg blijkt dat er nog veel onbekendheid is bij mantelzorgers. Ook hier gelden de uitkomsten van de enquête als basis voor informatieverstrekking en het streven naar een grotere bekendheid en bewustwording van mantelzorg. Er zal beleid ontwikkeld worden om te zorgen voor voldoende aanbod aan respijtzorg als mantelzorgers daar een beroep op doen. 1 Uitkomsten van de enquête kunnen als indicatoren gebruikt worden waarmee het effect van acties die de komende tijd ontwikkeld worden gemeten kan worden Op het gebied van religie heeft DSO vorig jaar een onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van religieuze groepen in Almere. Toen bleek dat er nog maar weinig bekend is over religieuze betrokkenheid van Almeerders. De uitkomsten van Almere in de Peiling kleuren dit beeld dan ook verder in. Er wordt momenteel nagedacht over een vervolg op het onderzoek naar ruimtegebruik en ruimtewensen. Daarvoor vormen de uitkomsten van Almere in de Peiling belangrijke input. Almere in de Peiling levert belangrijke informatie over de inkomenssituatie en de schuldenproblematiek van Almeerders. De uitkomsten worden gebruikt voor de nota Integrale Schuldhulpverlening in Almere. Ook zijn de uitkomsten van belang in het kader voor de WMO. De omvang van de schuldenproblematiek vraagt een integrale aanpak, waarvoor samenwerking met instanties zoals Hydron, Nuon, woningcorporaties e.d. gezocht wordt. Op basis van de resultaten lijkt een regelmatige monitoring van de schuldensituatie van Almeerders van belang. Tenslotte kunnen uitkomsten goede indicatoren vormen voor de programmabegroting. Op het gebied van milieu ondersteunen de scores van geluidshinder de maatregelen die getroffen worden om de hinder van het wegverkeer te verminderen door de aanleg van stil asfalt. De overige uitkomsten vormen een bron voor tweejaarlijkse monitoring van de hinder van diverse geluidsbronnen. De informatie vormt ook een basis voor overleg met andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld de afdeling VTH. Door het onderzoek worden de klachten over geluidshinder in een bredere context van de hinder op stedelijke schaal geplaatst. Op basis daarvan wordt besloten of maatregelen getroffen moeten worden. DSO is vanuit het klimaatbeleid momenteel bezig met een publiekscampagne over energiebesparing in woningen. De gegevens uit de stadsenquête zijn bruikbaar om een latere campagnefase specifieke onderwerpen aan bod te kunne laten komen of specifieke doelgroepen te kunnen benaderen. Wat betreft de woonomgeving plaatsen de uitkomsten van Almere in de Peiling de klachten over de ondergrondse inzamelingsdepots, die Stadsbeheer gedurende het jaar ontvangt, in een ander licht. Het is goed om te horen dat Almeerders in het algemeen tevreden zijn over het gebruik van de OID's. Het blijft de inzet van de dienst om te zorgen voor afdoende vuilinzameling en daarmee voor een schone woonomgeving. De problemen die Almeerders ervaren door pluizen van bomen hoopt de dienst opgelost te hebben, omdat de populieren in de directe omgeving van woonwijken inmiddels gekapt zijn. 1 Dit is vervangende mantelzorg, in te zetten om de mantelzorger tijdelijk van de taken te ontlasten. 4

9 Inleiding In 2006 werd voor de zevende maal de stadsenquête Almere in de Peiling uitgezet onder een grote groep Almeerders. Zij lieten hun licht schijnen over een veelheid aan onderwerpen. Enkele opvallende uitkomsten zijn: Almeerders steeds trotser op hun stad Almeerders vinden hun stad kleurrijk, aantrekkelijk en verrassend Groeiende bekendheid Politieke Markt Religieuze verwantschap Almeerders zeer divers De Stadhuis aan huis -pagina in Almere Vandaag heeft een grote bekendheid Digitale nieuwsbrief een goed idee! Almeerder vindt gemeente is klantvriendelijk, betrouwbaar en open Wachttijden bij de gemeentelijke loketten grootste ergernis Dienstverlening via digitale weg steeds populairder Veel behoefte aan een dagprogramma voor buitenschoolse opvang Scooters en brommers grootste bron van geluidshinder Milieubewustzijn uit zich vooral in het recyclen van glas Almere in de Peiling is een regelmatig terugkerend onderzoek naar de mening van Almeerders over hun stad. Het veldwerk vond plaats in november Eerdere versies vonden plaats in 1995, 1996, 1997, 1999, 2002 en Evenals in 2004 werd de enquête zowel schriftelijk als via internet aangeboden. Van deze laatste mogelijkheid wordt meer en meer gebruik gemaakt. Onderwerpen die in Almere in de Peiling zoal aan bod komen zijn: informatie van het stadhuis, dienstverlening van de gemeente, het imago van Almere, festivals en evenementen, het nieuwe theater, buitenschoolse activiteiten, sociaal culturele activiteiten, betrokkenheid bij de eigen woonomgeving, politieke en religieuze betrokkenheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, inkomen en schulden en milieu en veiligheid. De resultaten van de enquête geven antwoord op een variëteit aan vragen die door gemeentelijke diensten zijn gesteld. Zij zullen de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling en de bijstelling van het gemeentelijk beleid. Naast deze enquête worden ook andere onderwerpen door de gemeente onderzocht. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het Onderzoekspanel van de Gemeente Almere, dat inmiddels zo n 2500 leden telt. 5

10 6

11 Hoofdstuk 1 Informatie van het stadhuis Om informatie over gemeentelijke besluiten en activiteiten te krijgen worden Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen het meest gebruikt als informatiebron. Burgers zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de ontwikkeling van hun eigen buurt, gevolgd door informatie over de groei en de ontwikkeling van de stad Almere. De Stadhuis aan huis pagina in Almere Vandaag heeft een grote bekendheid. Het idee om informatie te verspreiden via een digitale nieuwsbrief wordt door vele Almeerders positief ontvangen. Kranten en bladen meest gebruikt voor informatie over gemeentelijke besluiten De Gemeente Almere gebruikt verschillende bronnen om de burgers te informeren over besluiten en activiteiten van hun gemeente. Kranten en (huis-aan-huis)bladen zoals Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen worden door burgers het meest gebruikt (tabel 1.1). Toch wordt Almere Vandaag iets minder vaak geraadpleegd dan in 2004 (69% vaak tot zeer vaak). Het gebruik van de nieuwsbrieven van de stadsdelen is iets toegenomen (van 42% in 2004 tot 46% in 2006). Tabel 1.1 Frequentie gebruik informatiemiddelen Hoe vaak gebruikt u onderstaande middelen om u te informeren over activiteiten en besluiten van de gemeente? Vaak tot Zeer vaak Soms Bijna nooit tot Nooit Krant: Almere Vandaag 52% 31% 18% Nieuwsbrief Stadsdeel 46% 28% 27% Overige huis-aan-huisbladen 30% 37% 32% Dagbladen en tijdschriften 23% 27% 50% TV/Radio: TV Omroep Flevoland 23% 28% 49% TV Studio Almere 8% 21% 71% Radio Omroep Flevoland 7% 11% 82% Radio Studio Almere 1% 9% 90% Internet: Website Gemeente Almere 16% 40% 44% Andere websites 11% 27% 62% Overig: Vrienden of kennissen 23% 41% 36% Brochures en folders 23% 40% 37% Contacten met gemeentelijke informatiecentrum 2% 19% 79% Anders 6% 24% 70% TV Omroep Flevoland is veruit het meest geraadpleegde regionale TV programma. Het gebruik van TV Flevoland ten behoeve van gemeentelijke informatie is gedaald ten opzichte van 2004 (van 39% vaak tot zeer vaak in 2004 tot 23% in 2006). Het gebruik van internet door de Almeerders is echter wel toegenomen (gemeentelijke website: van 10% in 2004 tot 16% in 2006). Ook het gebruik van andere websites is gestegen (van 7% in 2004 naar 11% in 2006). Het sociale netwerk van vrienden en kennissen blijft voor mensen een belangrijke informatiebron: bijna een kwart van de bewoners (23%) verwerft via deze weg informatie. Ten opzichte van 2004 is hierin geen verandering opgetreden. Beoordeling communicatiemiddelen gemeente; gemiddeld een 6 Bewoners hebben door middel van een rapportcijfer (van 1 tot en met 10) een oordeel uitgedrukt over de gemeentelijke informatiebronnen. Het huis-aan-huisblad Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen scoren het hoogst, allebei ongeveer een 7 gegeven wordt (tabel 1.2). Ook TV Omroep Flevoland / Almere Nieuws krijgen van Almeeerders een ruime voldoende. De en de brochures en folders van de gemeente wordt met een 6,5 beoordeeld. De andere informatiebronnen kregen een minder hoog rapportcijfer. 7

12 In 2006 zijn de Almeerders iets minder positief over de verschillende communicatiemiddelen dan in Tabel 1.2 Beoordeling communicatiemiddelen Kunt u met een rapportcijfer uw beoordeling over de volgende communicatiemiddelen geven? Krant.: Almere Vandaag 7,4 7,0 Nieuwsbrief Stadsdeel 6,8 6,8 TV/Radio: TV Omroep Flevoland / Almere Nieuws 7,1 6,1 TV Studio Almere 6,4 5,2 Radio Omroep Flevoland 5,9 5,2 Radio Studio Almere 5,3 4,7 Overig: Website Gemeente Almere 6,5 6,5 Brochures en folders gemeente Almere 6,5 6,4 Contacten met gemeentelijke informatiecentrum 6,1 5,6 Over het algemeen geldt dat de oudere deelnemers positiever oordelen over de verschillende communicatiemiddelen dan de jongere groepen, met uitzondering van het oordeel over de gemeentelijke website die juist door jongeren hoger gewaardeerd wordt. In de vier stadsdelen wordt de nieuwsbrief van de stadsdelen ongeveer gelijk beoordeeld. Stadhuis aan huis pagina door tweederde Almeerders gelezen De Stadhuis aan huis pagina in het gratis huis-aan-huisblad Almere Vandaag heeft een grote bekendheid: 70% van de Almeerders kent de pagina. Dat is evenveel als in 2002 en in De pagina wordt door tweederde van de bewoners ook gelezen. Van de Almeerders die de pagina kennen leest 43% de pagina altijd of meestal (figuur 1.1). Figuur 1.1 Frequentie van het lezen van de Stadhuis aan huis pagina (percentages van bewoners die de pagina kennen) Zelden 14% Nooit 4% Altijd 14% Meestal 29% Soms 39% De Stadhuis aan huis pagina wordt vaker gelezen naarmate men langer men in Almere woont. De pagina kent de meeste lezers in Almere Haven en de minste in Almere Stad Oost. Naarmate bewoners ouder zijn lezen zij vaker de Stadhuis aan huis pagina (figuur 1.2). 8

13 Figuur 1.2 Frequentie van het lezen van de Stadhuis aan huis pagina naar leeftijdsgroep Leeftijdscategorieën jr jr jr Zelden tot Nooit Meestal tot Altijd 0% 20% 40% 60% 80% Percentage van bewoners die de pagina kennen Almeerders zijn vrij tevreden over de Stadhuis aan huis pagina (figuur 1.3). Velen vinden de pagina informatief, belangrijk en leesbaar. De aantrekkelijkheid van de pagina wordt minder positief beoordeeld. Slechts bijna een kwart (24%) is overwegend positief over dit aspect. De beoordeling van de Stadhuis aan huis pagina komt grotendeels overeen met de beoordeling van deze pagina in 2002 en Ook toen scoorde het aspect informatief het meest positief over en was men het minst te spreken over de aantrekkelijkheid van de pagina. Figuur 1.3 Oordeel over de Stadhuis aan huis pagina (percentages van bewoners die de pagina lezen) Informatief Belangrijk Leesbaar Zeer positief Positief Neutraal Negatief Aantrekkelijk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redenen om de Stadhuis aan huis pagina niet te lezen De belangrijkste reden om de Stadhuis aan huis pagina niet te lezen is omdat men de pagina niet interessant vindt. Een belangrijk deel (20%) van de niet-lezers leest helemaal geen huis-aanhuisbladen en een even groot deel heeft geen tijd om de pagina te lezen. Het aandeel personen dat géén huis-aan-huisbladen leest is sinds 2002 aanzienlijk gestegen (van 9% in 2002 naar 20% in 2006). Het percentage bewoners dat geen tijd heeft om de Stadhuis-aan-huis pagina te lezen ongeveer gelijk is gebleven vergeleken met voorgaande jaren. Voldoende informatie over besluiten van het gemeentebestuur? Bijna de helft (45%) van de Almeerders is tevreden over de informatieverstrekking door de gemeente. Bijna een kwart (23%) vindt de informatieverstrekking onvoldoende en 32% weet het niet. Ten opzichte van voorgaande jaren is de tevredenheid over de informatieverstrekking toegenomen (zie figuur 1.4). 9

14 Figuur 1.4 Tevredenheid over de mate van informatieverstrekking m.b.t. voornemens en besluiten van het gemeentebestuur 2002 t/m % Percentage bewoners 50% 40% 30% 20% 10% % Voldoende Onvoldoende Weet ik niet Naarmate de bewoners ouder zijn, zijn zij meer tevreden over de informatie van de gemeente. Onder de bewoners die beoordeling geven ( weet ik niet ) zijn vaker jongeren en niet westerse allochtonen vertegenwoordigd. Informatie over de ontwikkeling van de eigen buurt belangrijk voor Almeerders Een zeer groot deel van de Almeerders (86%) vindt informatie over de ontwikkeling van de eigen wijk of buurt belangrijk en interessant (tabel 1.4). Ruim 80% vindt ook informatie over de groei en ontwikkeling van de stad belangrijk. Tabel 1.3 Interessante en belangrijke gemeentelijke onderwerpen voor Almeerders Welke informatie van de gemeente vindt u zelf interessant en/of van belang? De ontwikkeling van mijn eigen wijk/buurt 84% 86% De ontwikkeling en uitbreiding van de stad 84% 82% Evenementen in de stad 59% 65% Besluiten van het college en de gemeenteraad 46% 45% Hoe ik aan een paspoort of vergunning kan komen 28% 27% Anders 6% 7% Naast de hierboven genoemde onderwerpen willen bewoners ook graag informatie krijgen over de verkeers- en fileproblematiek, over recreatieve activiteiten, voorzieningen en milieuproblemen. De bewoners van Almere Haven tonen over het algemeen de meest interesse in de verschillende gemeentelijke onderwerpen (tabel 1.5). Informatie over de ontwikkeling van de eigen buurt wordt door bijna alle Havenaren (94%) belangrijk gevonden. Burgers met een Nederlandse achtergrond hebben over het algemeen meer interesse in gemeentelijke informatie dan burgers met een allochtone achtergrond. Voor deze laatste groep is echter informatie over hoe aan een paspoort of vergunning te komen wél belangrijk. Tabel 1.4 Interessante en belangrijke gemeentelijke onderwerpen voor Almeerders naar stadsdeel Welke informatie van de gemeente vindt u Haven Stad Stad Buiten zelf interessant en/of van belang? Oost West De ontwikkeling van mijn eigen wijk/buurt 94% 82% 82% 90% De ontwikkeling en uitbreiding van de stad 83% 81% 81% 84% Evenementen in de stad 68% 70% 62% 63% Besluiten van het college en de gemeenteraad 55% 45% 41% 45% Hoe aan een paspoort of vergunning te komen 29% 25% 28% 27% Anders 7% 8% 7% 7% 10

15 Digitale nieuwsbrief welkom Willen burgers informatie van de gemeente in de vorm van een digitale nieuwsbrief ontvangen? Bijna driekwart van de respondenten reageerden hierop positief. Eenderde antwoordde met een stellig Ja zeker en 38% met Ja, misschien wel. Bijna een kwart (24%) van de Almeerders heeft echter geen behoefte aan een digitale nieuwsbrief. Hoe hoger men is opgeleid, hoe meer men open staat voor een digitale nieuwsbrief. Bij jongere bewoners en bij Almeerders van Nederlandse herkomst is een digitale nieuwsbrief iets meer welkom dan bij oudere Almeerders en bij inwoners met een niet-westerse etniciteit. 11

16 12

17 Hoofdstuk 2 Imago Almere De stad Almere wordt door de bewoners vooral kleurrijk genoemd. Aantrekkelijk en verrassend zijn ook kenmerken die velen bij Almere vinden passen. Almeerders zijn trotser op hun stad dan in 2002 en van alle bevolkingsgroepen zijn de Surinamers het meest trots op Almere. De gemeentelijke organisatie wordt door bewoners klantvriendelijk genoemd, meer nog dan in Ook veel inwoners noemen de gemeentelijke organisatie betrouwbaar en open. De stad Almere: kleurrijke en aantrekkelijke stad De stad Almere heeft buiten de eigen stadsgrenzen vaak het imago van een winderige polderstad en slapende forensenstad waar niet veel te beleven is. Het bezoek van Koningin Beatrix aan Almere op Koninginnedag 2006 heeft het beeld van Almere in Nederland echter positief beïnvloed. 2 Almeerders hebben echter een veel genuanceerder beeld van hun stad. Twee derde (67%) van de burgers vindt Almere een kleurrijke stad (figuur 2.1) en 60% van de Almeerders vindt Almere een aantrekkelijke stad. Een ruime helft van de bewoners (55%) vindt Almere een verrassende stad. Iets minder bewoners, maar toch nog bijna de helft, vindt Almere grensverleggend. Het kenmerk complete stad is volgend bewoners het minst van toepassing op Almere. Figuur 2.1 Mate van toepassing op de stad Almere van diverse kenmerken Kleurrijk Aantrekkelijk Verrassend Grensverleggend WEL van toepassing NIET van toepassing Weet ik niet Compleet 0% 20% 40% 60% 80% Percentage Almeerders Er zijn tussen de stadsdelen geen duidelijke verschillen te herkennen in de toekenning van kenmerken aan de stad. Jonge mensen vinden de Almere vaker kleurrijk, aantrekkelijk, verrassend, grensverleggend en compleet dan ouderen. Tabel 2.1 laat zien dat de 65-plussers alle aspecten minder vaak van toepassing vinden dan de andere groepen. Bewoners met een allochtone achtergrond vinden de stad vaker kleurrijk en aantrekkelijk dan bewoners met een Nederlandse herkomst. Nieuwe Almeerders die nog maar kort (tot en met 2 jaar) in de stad wonen vinden het aspect compleet meer van toepassing op Almere dan mensen die al langer in de stad wonen. Tabel 2.1 Kenmerken van toepassing op de stad Almere, naar leeftijdsgroep (percentage bewoners die het kenmerk van toepassing vindt) Kenmerken van de stad jaar jaar jaar 65+ Weet ik niet Kleurrijk 69% 67% 71% 55% 14% Aantrekkelijk 62% 59% 62% 57% 17% Verrassend 53% 57% 57% 41% 17% Grensverleggend 43% 49% 43% 39% 25% Compleet 45% 37% 32% 27% 21% 2 Bron: Het imago van Almere, anno O&S Gemeente Almere 13

18 Almeerders trotser op hun stad dan vier jaar geleden Veel bewoners van Almere zijn trots op hun stad. Bijna de helft (45%) van de bewoners zegt volmondig trots te zijn op Almere (figuur 2.2). Dat is meer dan vier jaar geleden, toen eenderde deel van de bewoners uitgesproken trots was op de stad. Het aandeel mensen dat zeg niet trots te zijn op hun stad is gedaald van 19% in 2002 naar 12% in Figuur 2.2 Mate van trots van bewoners op Almere Percentage Almeerders 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Trots Een beetje trots Niet trots Trots op de stad demonstreert men ook door positieve verhalen over Almere te vertellen aan bezoekers van buiten en door hen de stad te laten zien. Bijna driekwart van de Almeerders vertelt wel eens een positief verhaal over de stad tegen niet-almeerders. Een kwart stelt zich neutraal op en slechts 5% vertelt overwegend negatieve verhalen over hun stad. Veel bewoners laten hun bezoek van buiten Almere iets van de stad zien (85%). Slechts 12% laat nooit iets van de stad zien aan bezoekers van buiten Almere. Betrokkenheid en trots Er is een positieve samenhang tussen trots zijn op Almere en betrokkenheid bij de stad, het stadsdeel en de wijk waar men woont, maar deze laatste verbanden zijn minder sterk dan het eerste verband. Ruim tweederde van de Almeerders voelt zich dan ook betrokken bij Almere (figuur 2.3). Figuur 2.3 Mate van betrokkenheid van bewoners bij de stad Almere 60% Percentage Almeerders 50% 40% 30% 20% 10% % Erg betrokken Beetje betrokken Niet betrokken Net als in 2002 zijn de Almeerders van Surinaamse afkomst in 2006 trotser op hun stad dan andere bewoners; 63% van de Surinamers is volmondig trots en nog eens een derde deel zegt een beetje trots te zijn op Almere. Turkse Almeerders zijn daarentegen het minst trots op hun stad. Allochtonen laten vaker iets van hun stad zien aan bezoekers van buiten Almere en zijn vaker positief in hun verhalen over de stad (met uitzondering van de Turkse bewoners). 14

19 Of men trots is op Almere hangt niet af van de opleiding die men gevolgd heeft. Wel vertellen bewoners met een hoge opleiding vaker positieve verhalen over Almere en laten vaker iets van de stad laten zien aan niet-almeerders. Hoe langer men in Almere woont, hoe trotser men is op de stad. Bewoners die nog maar kort (0 tot en met 2 jaar) in de stad wonen laten echter vaker iets van hun nieuwe omgeving zien aan buitenstaanders dan mensen die er langer wonen. De gemeentelijke organisatie: Klantvriendelijk, betrouwbaar en open Naast de stad Almere als geheel is ook gekeken naar de kenmerken die van toepassing zijn op de gemeentelijke organisatie. Zes kenmerken werden aan bewoners voorgelegd. Almeerders vinden het kenmerk klantvriendelijkheid het meest van toepassing op de gemeentelijke organisatie (figuur 2.4). Bijna tweederde (63%) van de respondenten antwoordt dat men dit aspect van toepassing vindt. Ruim de helft van de Almeerders (53%) vindt bovendien het kenmerk betrouwbaarheid van toepassing op de gemeentelijke organisatie, evenals het kenmerk openheid (53%). Het minst van toepassing op de gemeentelijke organisatie vindt men de kenmerken oplossingsgerichtheid (35%) en slagvaardig (26%). Figuur 2.4 Mate van toepassing op de gemeente van diverse kenmerken Klantvriendelijk Betrouwbaar Open Vernieuwend WEL van toepassing NIET van toepassing Weet ik niet Oplossingsgericht Slagvaardig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Percentage Almeerders Het percentage bewoners dat het kenmerk klantvriendelijk van toepassing vindt op de gemeentelijke organisatie is toegenomen ten opzichte van 2004 (van 59% in 2004 naar 63% in 2006). Ook de betrouwbaarheid van de gemeente is volgens de bewoners toegenomen van 42% in 2004 naar 53% in Het kenmerk vernieuwend is echter gedaald van 61% in 2004 naar 48% in Over de andere kenmerken is de mening van de Almeerders in 2006 iets positiever dan in Niet-westerse allochtonen zijn positiever over de gemeente dan de inwoners met een westerse achtergrond, met name over de kenmerken slagvaardigheid en oplossingsgerichtheid. De bewoners van Almere Stad West zijn het minst positief over de verschillende gemeentelijke kenmerken. 15

20 16

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2012

Almere in de Peiling 2012 Almere in de Peiling 2012 Voorwoord Het onderzoek Almere in de Peiling is in 2012 voor de 7e keer uitgevoerd onder de Almeerse inwoners van 18 jaar en ouder. De Almeerders beantwoordden bijvoorbeeld vragen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie