Almere in de peiling 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almere in de peiling 2006"

Transcriptie

1 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) Fax (036) Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus AE Almere Telefoon (036) Fax (036) Datum maart 2007 Auteurs M. Huisman T. Janssen

2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Beleidsintenties en acties 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Informatie van het stadhuis 7 Hoofdstuk 2 Imago Almere 13 Hoofdstuk 3 Theater, evenementen en festivals 17 Hoofdstuk 4 Sociaal culturele activiteiten en 21 Buitenschoolse opvang 21 Hoofdstuk 5 Dienstverlening door de Gemeente Almere 27 Hoofdstuk 6 Politieke betrokkenheid 35 Hoofdstuk 7 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 39 Hoofdstuk 8 Religie en geestelijk leven 45 Hoofdstuk 9 Inkomen en schulden 49 Hoofdstuk 10 Milieu en Veiligheid 53 Hoofdstuk 11 Woonomgeving 59 Bijlage 1 Verantwoording 67 Bijlage 2 Vragenlijst Almere in de Peiling

4

5 Samenvatting De tweejaarlijks stadsenquête Almere in de Peiling kent traditioneel een hoge respons. Ook dit jaar deed een groot deel van de aangeschreven Almeerders mee aan de enquête. Daarmee geven de uitkomsten een goed beeld van de mening en ideeën van bewoners over een diversiteit aan onderwerpen. De onderwerpen werden aan de enquête meegegeven door de verschillende gemeentelijke diensten. Aan de orde kwam onder andere: informatie van het stadhuis, het imago van de stad Almere, de behoefte aan buitenschoolse opvang, betrokkenheid van de stad en de directe woonomgeving, politieke en religieuze betrokkenheid, milieu en veiligheid en inkomenspositie. De resultaten worden door de gemeentelijke diensten gebruikt als basisinformatie voor de ontwikkeling van het beleid of de bijstelling daarvan. Almeerders gebruiken vooral de Stadhuis aan huis pagina in Almere Vandaag om informatie over gemeentelijke besluiten en activiteiten te krijgen. Maar ook de nieuwsbrieven van de stadsdelen worden veel gelezen. Burgers zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de ontwikkeling van hun eigen buurt en over de groei en de ontwikkeling van de stad Almere. Het idee om gemeentelijke informatie te verspreiden via een digitale nieuwsbrief wordt door vele Almeerders positief ontvangen. Almeerders vinden hun stad Almere kleurrijk, aantrekkelijk en verrassend. Het zijn kenmerken die volgens hen goed bij Almere passen. Almeerders zijn trots op hun stad, nog trotser dan in Van alle bevolkingsgroepen zijn Surinamers het meest trots op Almere. Veel bewoners noemen de gemeentelijke organisatie klantvriendelijk, nog meer dan in Daarnaast vinden ook veel inwoners de gemeentelijke organisatie betrouwbaar en open. De opening van de nieuwe schouwburg is niet aan Almeerders voorbijgegaan. De website van de theaters en de mogelijkheid om on-line kaarten te bestellen zijn echter veel minder bekend. Van alle festivals en evenementen die er jaarlijks in Almere plaatsvinden bezochten veruit de meeste Almeerders Koninginnedag Het was dan ook een speciale dag, omdat de koningin zelf in Almere op bezoek kwam. Informatie over evenementen en activiteiten in Almere lezen veel Almeerders in het huis-aan-huisblad Almere Vandaag. Meer dan de helft van de bewoners van Almere met kinderen in de basisschoolleeftijd heeft wellicht of zeker interesse in een doorlopend dagprogramma voor buitenschoolse opvang. Almeerders van niet-westerse afkomst hebben meer behoefte aan deze vorm van opvang dan burgers met een westerse etniciteit. De activiteiten van welzijnsstichting De Schoor zijn bij veel Almeerders bekend. Buurtcentra, speeltuinen en jeugdlanden zijn de meest gebruikte voorzieningen van De Schoor. Om zich te informeren over de activiteiten en faciliteiten van De Schoor gebruiken de meeste Almeerders de huis-aan-huisbladen. Over de ontvangst bij de receptiebalie in de centrale hal van het stadhuis zijn burgers van Almere overwegend tevreden, evenals over de ontvangst de balies van Burgerzaken. De wachttijd en de wachtruimte bij Burgerzaken zijn echter nog niet helemaal naar tevredenheid. De telefonische contacten met de gemeente worden door de burgers positief beoordeeld, maar het nakomen van terugbelafspraken zou beter kunnen. Steeds meer Almeerders hebben toegang tot internet, en velen kennen reeds de gemeentelijke website Steeds meer burgers zijn bekend met of gebruiken het Digitaal Loket. DigiD wordt al door een op de vijf Almeerders gebruikt. De Politieke Markt kent na drie jaar een grote en toenemende bekendheid onder de Almeerders. Ook de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de (besluiten van de) gemeenteraad zijn beter bekend geworden. Minder dan de helft van de Almeerders voelt zich echter voldoende geïnformeerd over de Almeerse gemeentepolitiek. De speciale pagina van de Politieke Markt in Almere Vandaag geniet echter wel een brede bekendheid. Driekwart van de Almeerders leest de pagina met een bepaalde regelmaat. Een meerderheid van de Almeerders vindt het raadpanel een goede manier om de mening van burgers te peilen. 1

6 Veel Almeerders doen op een of andere wijze vrijwilligerswerk, en dragen daarmee bij aan de sociale samenhang van de stad. Men doet dit vrijwilligerswerk uit betrokkenheid met de vereniging of organisatie. Het merendeel ven de vrijwilligers voelt zich voldoende gesteund in hun vrijwilligersactiviteiten. Ook bieden velen hulp aan een hulpbehoevend familielid, kennis of buur (mantelzorg), door het onderhouden van persoonlijk contact, maar ook door praktische werkzaamheden, zoals boodschappen doen of klusjes in of om huis. Religie is een factor van belang in Almere. Maar liefst 40% van de Almeerders voelt zich verwant met een religieuze stroming. De belangrijkste stromingen binnen de traditionele westerse godsdienst, zoals de Rooms-katholieke- en de verschillende protestante kerken zijn daarbij de meest genoemde stromingen. Daarnaast is er een veelheid aan andere religieuze stromingen die men aanhangt. Ook alternatieve vormen van spiritualiteit hebben de interesse van een kwart van de Almeerders. Almeerders met een niet-westerse achtergrond zijn sterker bij religieuze stromingen betrokken dan de overige Almeerders. Het bezoek aan religieuze bijeenkomsten vindt in de meeste gevallen in Almere plaats. Men bezoekt bijeenkomsten elders als het aanbod in Almere er niet is of omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. Ook kiest men voor bijeenkomsten elders omdat men er bindingen heeft door middel van familie of vrienden, of omdat men er eerder gewoond heeft Het gemiddeld huishoudinkomen ligt in Almere iets hoger dan het landelijk gemiddelde en ook hoger dan dat van huishoudens in de andere grote steden. Het aandeel minimahuishoudens in Almere komt evenwel overeen met het landelijk gemiddelde, namelijk 9%. Twee keer zoveel huishoudens beleven hun inkomen echter als een laag inkomen. Eén op de vijf huishoudens kan moeilijk rondkomen met het inkomen. Naast de hypotheek heeft bijna de helft van de huishoudens een andere schuld of lening lopen. Bij één op de zes van deze huishoudens met schulden (buiten de hypotheek) was het afgelopen jaar sprake van achterstand in het afbetalen van de lening of schuld. Voor het oplossen van de financiële problemen werd vooral hulp gezocht bij familie of vrienden, maar ook wel bij de geëigende instanties. Ruim 60% van de Almeerders ervaart wel eens geluidsoverlast. De grootste veroorzakers hiervan zijn de buren en het wegverkeer, en dan met name het geluid dat veroorzaakt wordt door scooters en brommers. Het grootste deel van de bewoners van Almere (80%) is tevreden over de eigen stroomleverancier, maar velen vinden de elektriciteit wel te duur. Ook over de prijs van de verwarming cq het gas heerst ontevredenheid. Net als in 2004 gebruikt ook nu 40% van de Almeerders Groene Stroom. Almeerders hebben behoefte aan meer informatie over risicobronnen in hun omgeving. De provinciale risicokaart zou hierin een rol kunnen vervullen maar deze geniet nog maar weinig bekendheid. Mensen die de kaart wel kennen hebben duidelijk minder behoefte aan extra informatie over risicobronnen. Almeerders voelen zich betrokken bij hun woonomgeving, vooral bij de eigen buurt of wijk. Havenaren voelen zich iets meer betrokken dan de bewoners van de andere stadsdelen. Over de contacten met de stadsdeelkantoren zijn weinig mensen echt ontevreden. De tevredenheid over de ondergrondse afvalinzamelingdepots (OID s) is groot en ruim tweederde van de bewoners maakt er dan ook gebruik van. De OID s worden het meest gebruikt voor glasafval. Bomen in de woonomgeving geven de meeste burgers plezier, maar er wordt ook hinder ervaren door pluizen en wortels die de straat kapot drukken. De meeste Almeerders vinden dat bij gladheid in de winter de wegen voldoende worden gestrooid, maar over het strooien van de fietspaden is men iets minder tevreden. 2

7 Beleidsintenties en acties Hieronder volgt een overzicht van beleidsintenties en activiteiten van gemeentelijke diensten naar aanleiding van de uitkomsten van Almere in de Peiling De beleidsintenties zijn door de verschillende gemeentelijke diensten geformuleerd op basis van de resultaten van Almere in de Peiling De resultaten op het gebied van communicatie worden gebruikt voor het verbeteren van de communicatie met de inwoners van Almere. Wij willen met behulp van de enquête de middelen herkenbaarder maken en beter laten aansluiten op de vragen en informatiebehoeftes van de Almeerse burgers. Daarnaast zoeken wij steeds naar de juiste combinatie van middelen. De enquête vertelt ons ook hoe de burgers denken over het imago van de stad. Dit geeft ons ook inzicht in het effect en de werking van de verschillende campagnes. Al deze uitkomsten helpen ons om de communicatiemiddelen aan te sluiten op de wensen van de Almeerse burgers en op de beste manier de kwaliteiten van de e stad en onze activiteiten naar voren te brengen. De uitkomsten van Almere in de Peiling 2006 op het gebied van buitenschoolse activiteiten zullen gebruikt worden binnen het DMO-programma "Leren en werken", als onderbouwing bij de uitvoering van het programmadoel "Scholen participeren actiever in de maatschappij". Doelen van dit onderdeel is zijn o.m.: ouders van jongs af aan betrekken bij het onderwijs van hun kind; dagarrangementen realiseren; en multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen in de Brede School stimuleren. Om de doelen te bereiken gaat het college bijvoorbeeld nieuwe Brede Scholen en dagarrangementen subsidiëren. Ook zullen activiteiten en het beheer van bestaande brede scholen gefinancierd worden. Vanaf 1 augustus 2007 treedt de Wet Buitenschoolse Opvang in werking. Scholen worden verantwoordelijk voor de naschoolse opvang. Dat geldt voor alle basisscholen, zowel voor de Brede Scholen als voor de gewone basisscholen. Zij zullen contractafspraken maken met opvangorganisaties, en mogelijk ook intensiever gaan samenwerken. Voor het maken van goede afspraken en het zorgen voor voldoende capaciteit is het belangrijk dat scholen en opvang inzicht hebben in de behoefte. Met de gegevens uit de stadsenquête krijgen schoolbesturen een beeld van de gemiddelde behoefte aan buitenschoolse opvang in Almere. Uit het onderdeel dienstverlening van de stadsenquête blijkt dat de burger overwegend tevreden is over de dienstverlening van de gemeente. Dit betekent wel dat op een aantal punten nog verbetering gerealiseerd moet worden zoals bijvoorbeeld het nakomen van terugbelafspraken. Het college van B&W blijft de komende jaren daarom investeren in de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Eén telefoonnummer voor alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen, de mogelijkheid om gemeentelijke diensten af te nemen via het internet (digitaal loket) en het terugdringen van overbodige regels zijn voorbeelden van doelen die de gemeente zich stelt. Door gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen wil de gemeente bovendien afhandeltijden en wachttijden verder verkorten. Almere sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen. In de samenwerking met partners in de zorg, werk&bijstand of veiligheidsketen wordt de snelle uitwisselbaarheid van informatie en gegevens steeds belangrijker. En ook de burger laat zich horen. Op basis van landelijke onderzoeken onder burgers is een Burger Service Code geformuleerd, die de behoeften en verwachtingen van burgers op het terrein van gemeentelijke dienstverlening beschrijft. Deze Burger Service Code vormt voor Almere het uitgangspunt bij de te realiseren ontwikkelingen. De ambities op het gebied van dienstverlening zijn onderdeel van het collegewerkplan , en het Raadsprogramma. Informatie over de bekendheid van de Politieke Markt en de inspraakmogelijkheden en de mate waarin bewoners zich voldoende geïnformeerd voelen over de lokale politiek leidt voor de griffie niet tot speciale acties of voornemens. De uitkomsten over vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van beleid en activiteiten op dit gebied.. Zo is het streven het aandeel allochtone 3

8 vrijwilligers de komende jaren te verhogen en de bekendheid van de organisaties die zich met vrijwilligerswerk en mantelzorg bezighouden te vergroten. Ook onderschrijven de uitkomsten dat een recent gestart project dat zich richt op incidentele vrijwilligerswerkklussen, aansluit bij wensen van Almeerders die zich niet al te veel willen laten vastleggen door vrijwilligerswerk. Op het gebied van mantelzorg blijkt dat er nog veel onbekendheid is bij mantelzorgers. Ook hier gelden de uitkomsten van de enquête als basis voor informatieverstrekking en het streven naar een grotere bekendheid en bewustwording van mantelzorg. Er zal beleid ontwikkeld worden om te zorgen voor voldoende aanbod aan respijtzorg als mantelzorgers daar een beroep op doen. 1 Uitkomsten van de enquête kunnen als indicatoren gebruikt worden waarmee het effect van acties die de komende tijd ontwikkeld worden gemeten kan worden Op het gebied van religie heeft DSO vorig jaar een onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van religieuze groepen in Almere. Toen bleek dat er nog maar weinig bekend is over religieuze betrokkenheid van Almeerders. De uitkomsten van Almere in de Peiling kleuren dit beeld dan ook verder in. Er wordt momenteel nagedacht over een vervolg op het onderzoek naar ruimtegebruik en ruimtewensen. Daarvoor vormen de uitkomsten van Almere in de Peiling belangrijke input. Almere in de Peiling levert belangrijke informatie over de inkomenssituatie en de schuldenproblematiek van Almeerders. De uitkomsten worden gebruikt voor de nota Integrale Schuldhulpverlening in Almere. Ook zijn de uitkomsten van belang in het kader voor de WMO. De omvang van de schuldenproblematiek vraagt een integrale aanpak, waarvoor samenwerking met instanties zoals Hydron, Nuon, woningcorporaties e.d. gezocht wordt. Op basis van de resultaten lijkt een regelmatige monitoring van de schuldensituatie van Almeerders van belang. Tenslotte kunnen uitkomsten goede indicatoren vormen voor de programmabegroting. Op het gebied van milieu ondersteunen de scores van geluidshinder de maatregelen die getroffen worden om de hinder van het wegverkeer te verminderen door de aanleg van stil asfalt. De overige uitkomsten vormen een bron voor tweejaarlijkse monitoring van de hinder van diverse geluidsbronnen. De informatie vormt ook een basis voor overleg met andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld de afdeling VTH. Door het onderzoek worden de klachten over geluidshinder in een bredere context van de hinder op stedelijke schaal geplaatst. Op basis daarvan wordt besloten of maatregelen getroffen moeten worden. DSO is vanuit het klimaatbeleid momenteel bezig met een publiekscampagne over energiebesparing in woningen. De gegevens uit de stadsenquête zijn bruikbaar om een latere campagnefase specifieke onderwerpen aan bod te kunne laten komen of specifieke doelgroepen te kunnen benaderen. Wat betreft de woonomgeving plaatsen de uitkomsten van Almere in de Peiling de klachten over de ondergrondse inzamelingsdepots, die Stadsbeheer gedurende het jaar ontvangt, in een ander licht. Het is goed om te horen dat Almeerders in het algemeen tevreden zijn over het gebruik van de OID's. Het blijft de inzet van de dienst om te zorgen voor afdoende vuilinzameling en daarmee voor een schone woonomgeving. De problemen die Almeerders ervaren door pluizen van bomen hoopt de dienst opgelost te hebben, omdat de populieren in de directe omgeving van woonwijken inmiddels gekapt zijn. 1 Dit is vervangende mantelzorg, in te zetten om de mantelzorger tijdelijk van de taken te ontlasten. 4

9 Inleiding In 2006 werd voor de zevende maal de stadsenquête Almere in de Peiling uitgezet onder een grote groep Almeerders. Zij lieten hun licht schijnen over een veelheid aan onderwerpen. Enkele opvallende uitkomsten zijn: Almeerders steeds trotser op hun stad Almeerders vinden hun stad kleurrijk, aantrekkelijk en verrassend Groeiende bekendheid Politieke Markt Religieuze verwantschap Almeerders zeer divers De Stadhuis aan huis -pagina in Almere Vandaag heeft een grote bekendheid Digitale nieuwsbrief een goed idee! Almeerder vindt gemeente is klantvriendelijk, betrouwbaar en open Wachttijden bij de gemeentelijke loketten grootste ergernis Dienstverlening via digitale weg steeds populairder Veel behoefte aan een dagprogramma voor buitenschoolse opvang Scooters en brommers grootste bron van geluidshinder Milieubewustzijn uit zich vooral in het recyclen van glas Almere in de Peiling is een regelmatig terugkerend onderzoek naar de mening van Almeerders over hun stad. Het veldwerk vond plaats in november Eerdere versies vonden plaats in 1995, 1996, 1997, 1999, 2002 en Evenals in 2004 werd de enquête zowel schriftelijk als via internet aangeboden. Van deze laatste mogelijkheid wordt meer en meer gebruik gemaakt. Onderwerpen die in Almere in de Peiling zoal aan bod komen zijn: informatie van het stadhuis, dienstverlening van de gemeente, het imago van Almere, festivals en evenementen, het nieuwe theater, buitenschoolse activiteiten, sociaal culturele activiteiten, betrokkenheid bij de eigen woonomgeving, politieke en religieuze betrokkenheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, inkomen en schulden en milieu en veiligheid. De resultaten van de enquête geven antwoord op een variëteit aan vragen die door gemeentelijke diensten zijn gesteld. Zij zullen de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling en de bijstelling van het gemeentelijk beleid. Naast deze enquête worden ook andere onderwerpen door de gemeente onderzocht. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het Onderzoekspanel van de Gemeente Almere, dat inmiddels zo n 2500 leden telt. 5

10 6

11 Hoofdstuk 1 Informatie van het stadhuis Om informatie over gemeentelijke besluiten en activiteiten te krijgen worden Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen het meest gebruikt als informatiebron. Burgers zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de ontwikkeling van hun eigen buurt, gevolgd door informatie over de groei en de ontwikkeling van de stad Almere. De Stadhuis aan huis pagina in Almere Vandaag heeft een grote bekendheid. Het idee om informatie te verspreiden via een digitale nieuwsbrief wordt door vele Almeerders positief ontvangen. Kranten en bladen meest gebruikt voor informatie over gemeentelijke besluiten De Gemeente Almere gebruikt verschillende bronnen om de burgers te informeren over besluiten en activiteiten van hun gemeente. Kranten en (huis-aan-huis)bladen zoals Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen worden door burgers het meest gebruikt (tabel 1.1). Toch wordt Almere Vandaag iets minder vaak geraadpleegd dan in 2004 (69% vaak tot zeer vaak). Het gebruik van de nieuwsbrieven van de stadsdelen is iets toegenomen (van 42% in 2004 tot 46% in 2006). Tabel 1.1 Frequentie gebruik informatiemiddelen Hoe vaak gebruikt u onderstaande middelen om u te informeren over activiteiten en besluiten van de gemeente? Vaak tot Zeer vaak Soms Bijna nooit tot Nooit Krant: Almere Vandaag 52% 31% 18% Nieuwsbrief Stadsdeel 46% 28% 27% Overige huis-aan-huisbladen 30% 37% 32% Dagbladen en tijdschriften 23% 27% 50% TV/Radio: TV Omroep Flevoland 23% 28% 49% TV Studio Almere 8% 21% 71% Radio Omroep Flevoland 7% 11% 82% Radio Studio Almere 1% 9% 90% Internet: Website Gemeente Almere 16% 40% 44% Andere websites 11% 27% 62% Overig: Vrienden of kennissen 23% 41% 36% Brochures en folders 23% 40% 37% Contacten met gemeentelijke informatiecentrum 2% 19% 79% Anders 6% 24% 70% TV Omroep Flevoland is veruit het meest geraadpleegde regionale TV programma. Het gebruik van TV Flevoland ten behoeve van gemeentelijke informatie is gedaald ten opzichte van 2004 (van 39% vaak tot zeer vaak in 2004 tot 23% in 2006). Het gebruik van internet door de Almeerders is echter wel toegenomen (gemeentelijke website: van 10% in 2004 tot 16% in 2006). Ook het gebruik van andere websites is gestegen (van 7% in 2004 naar 11% in 2006). Het sociale netwerk van vrienden en kennissen blijft voor mensen een belangrijke informatiebron: bijna een kwart van de bewoners (23%) verwerft via deze weg informatie. Ten opzichte van 2004 is hierin geen verandering opgetreden. Beoordeling communicatiemiddelen gemeente; gemiddeld een 6 Bewoners hebben door middel van een rapportcijfer (van 1 tot en met 10) een oordeel uitgedrukt over de gemeentelijke informatiebronnen. Het huis-aan-huisblad Almere Vandaag en de nieuwsbrieven van de stadsdelen scoren het hoogst, allebei ongeveer een 7 gegeven wordt (tabel 1.2). Ook TV Omroep Flevoland / Almere Nieuws krijgen van Almeeerders een ruime voldoende. De en de brochures en folders van de gemeente wordt met een 6,5 beoordeeld. De andere informatiebronnen kregen een minder hoog rapportcijfer. 7

12 In 2006 zijn de Almeerders iets minder positief over de verschillende communicatiemiddelen dan in Tabel 1.2 Beoordeling communicatiemiddelen Kunt u met een rapportcijfer uw beoordeling over de volgende communicatiemiddelen geven? Krant.: Almere Vandaag 7,4 7,0 Nieuwsbrief Stadsdeel 6,8 6,8 TV/Radio: TV Omroep Flevoland / Almere Nieuws 7,1 6,1 TV Studio Almere 6,4 5,2 Radio Omroep Flevoland 5,9 5,2 Radio Studio Almere 5,3 4,7 Overig: Website Gemeente Almere 6,5 6,5 Brochures en folders gemeente Almere 6,5 6,4 Contacten met gemeentelijke informatiecentrum 6,1 5,6 Over het algemeen geldt dat de oudere deelnemers positiever oordelen over de verschillende communicatiemiddelen dan de jongere groepen, met uitzondering van het oordeel over de gemeentelijke website die juist door jongeren hoger gewaardeerd wordt. In de vier stadsdelen wordt de nieuwsbrief van de stadsdelen ongeveer gelijk beoordeeld. Stadhuis aan huis pagina door tweederde Almeerders gelezen De Stadhuis aan huis pagina in het gratis huis-aan-huisblad Almere Vandaag heeft een grote bekendheid: 70% van de Almeerders kent de pagina. Dat is evenveel als in 2002 en in De pagina wordt door tweederde van de bewoners ook gelezen. Van de Almeerders die de pagina kennen leest 43% de pagina altijd of meestal (figuur 1.1). Figuur 1.1 Frequentie van het lezen van de Stadhuis aan huis pagina (percentages van bewoners die de pagina kennen) Zelden 14% Nooit 4% Altijd 14% Meestal 29% Soms 39% De Stadhuis aan huis pagina wordt vaker gelezen naarmate men langer men in Almere woont. De pagina kent de meeste lezers in Almere Haven en de minste in Almere Stad Oost. Naarmate bewoners ouder zijn lezen zij vaker de Stadhuis aan huis pagina (figuur 1.2). 8

13 Figuur 1.2 Frequentie van het lezen van de Stadhuis aan huis pagina naar leeftijdsgroep Leeftijdscategorieën jr jr jr Zelden tot Nooit Meestal tot Altijd 0% 20% 40% 60% 80% Percentage van bewoners die de pagina kennen Almeerders zijn vrij tevreden over de Stadhuis aan huis pagina (figuur 1.3). Velen vinden de pagina informatief, belangrijk en leesbaar. De aantrekkelijkheid van de pagina wordt minder positief beoordeeld. Slechts bijna een kwart (24%) is overwegend positief over dit aspect. De beoordeling van de Stadhuis aan huis pagina komt grotendeels overeen met de beoordeling van deze pagina in 2002 en Ook toen scoorde het aspect informatief het meest positief over en was men het minst te spreken over de aantrekkelijkheid van de pagina. Figuur 1.3 Oordeel over de Stadhuis aan huis pagina (percentages van bewoners die de pagina lezen) Informatief Belangrijk Leesbaar Zeer positief Positief Neutraal Negatief Aantrekkelijk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redenen om de Stadhuis aan huis pagina niet te lezen De belangrijkste reden om de Stadhuis aan huis pagina niet te lezen is omdat men de pagina niet interessant vindt. Een belangrijk deel (20%) van de niet-lezers leest helemaal geen huis-aanhuisbladen en een even groot deel heeft geen tijd om de pagina te lezen. Het aandeel personen dat géén huis-aan-huisbladen leest is sinds 2002 aanzienlijk gestegen (van 9% in 2002 naar 20% in 2006). Het percentage bewoners dat geen tijd heeft om de Stadhuis-aan-huis pagina te lezen ongeveer gelijk is gebleven vergeleken met voorgaande jaren. Voldoende informatie over besluiten van het gemeentebestuur? Bijna de helft (45%) van de Almeerders is tevreden over de informatieverstrekking door de gemeente. Bijna een kwart (23%) vindt de informatieverstrekking onvoldoende en 32% weet het niet. Ten opzichte van voorgaande jaren is de tevredenheid over de informatieverstrekking toegenomen (zie figuur 1.4). 9

14 Figuur 1.4 Tevredenheid over de mate van informatieverstrekking m.b.t. voornemens en besluiten van het gemeentebestuur 2002 t/m % Percentage bewoners 50% 40% 30% 20% 10% % Voldoende Onvoldoende Weet ik niet Naarmate de bewoners ouder zijn, zijn zij meer tevreden over de informatie van de gemeente. Onder de bewoners die beoordeling geven ( weet ik niet ) zijn vaker jongeren en niet westerse allochtonen vertegenwoordigd. Informatie over de ontwikkeling van de eigen buurt belangrijk voor Almeerders Een zeer groot deel van de Almeerders (86%) vindt informatie over de ontwikkeling van de eigen wijk of buurt belangrijk en interessant (tabel 1.4). Ruim 80% vindt ook informatie over de groei en ontwikkeling van de stad belangrijk. Tabel 1.3 Interessante en belangrijke gemeentelijke onderwerpen voor Almeerders Welke informatie van de gemeente vindt u zelf interessant en/of van belang? De ontwikkeling van mijn eigen wijk/buurt 84% 86% De ontwikkeling en uitbreiding van de stad 84% 82% Evenementen in de stad 59% 65% Besluiten van het college en de gemeenteraad 46% 45% Hoe ik aan een paspoort of vergunning kan komen 28% 27% Anders 6% 7% Naast de hierboven genoemde onderwerpen willen bewoners ook graag informatie krijgen over de verkeers- en fileproblematiek, over recreatieve activiteiten, voorzieningen en milieuproblemen. De bewoners van Almere Haven tonen over het algemeen de meest interesse in de verschillende gemeentelijke onderwerpen (tabel 1.5). Informatie over de ontwikkeling van de eigen buurt wordt door bijna alle Havenaren (94%) belangrijk gevonden. Burgers met een Nederlandse achtergrond hebben over het algemeen meer interesse in gemeentelijke informatie dan burgers met een allochtone achtergrond. Voor deze laatste groep is echter informatie over hoe aan een paspoort of vergunning te komen wél belangrijk. Tabel 1.4 Interessante en belangrijke gemeentelijke onderwerpen voor Almeerders naar stadsdeel Welke informatie van de gemeente vindt u Haven Stad Stad Buiten zelf interessant en/of van belang? Oost West De ontwikkeling van mijn eigen wijk/buurt 94% 82% 82% 90% De ontwikkeling en uitbreiding van de stad 83% 81% 81% 84% Evenementen in de stad 68% 70% 62% 63% Besluiten van het college en de gemeenteraad 55% 45% 41% 45% Hoe aan een paspoort of vergunning te komen 29% 25% 28% 27% Anders 7% 8% 7% 7% 10

15 Digitale nieuwsbrief welkom Willen burgers informatie van de gemeente in de vorm van een digitale nieuwsbrief ontvangen? Bijna driekwart van de respondenten reageerden hierop positief. Eenderde antwoordde met een stellig Ja zeker en 38% met Ja, misschien wel. Bijna een kwart (24%) van de Almeerders heeft echter geen behoefte aan een digitale nieuwsbrief. Hoe hoger men is opgeleid, hoe meer men open staat voor een digitale nieuwsbrief. Bij jongere bewoners en bij Almeerders van Nederlandse herkomst is een digitale nieuwsbrief iets meer welkom dan bij oudere Almeerders en bij inwoners met een niet-westerse etniciteit. 11

16 12

17 Hoofdstuk 2 Imago Almere De stad Almere wordt door de bewoners vooral kleurrijk genoemd. Aantrekkelijk en verrassend zijn ook kenmerken die velen bij Almere vinden passen. Almeerders zijn trotser op hun stad dan in 2002 en van alle bevolkingsgroepen zijn de Surinamers het meest trots op Almere. De gemeentelijke organisatie wordt door bewoners klantvriendelijk genoemd, meer nog dan in Ook veel inwoners noemen de gemeentelijke organisatie betrouwbaar en open. De stad Almere: kleurrijke en aantrekkelijke stad De stad Almere heeft buiten de eigen stadsgrenzen vaak het imago van een winderige polderstad en slapende forensenstad waar niet veel te beleven is. Het bezoek van Koningin Beatrix aan Almere op Koninginnedag 2006 heeft het beeld van Almere in Nederland echter positief beïnvloed. 2 Almeerders hebben echter een veel genuanceerder beeld van hun stad. Twee derde (67%) van de burgers vindt Almere een kleurrijke stad (figuur 2.1) en 60% van de Almeerders vindt Almere een aantrekkelijke stad. Een ruime helft van de bewoners (55%) vindt Almere een verrassende stad. Iets minder bewoners, maar toch nog bijna de helft, vindt Almere grensverleggend. Het kenmerk complete stad is volgend bewoners het minst van toepassing op Almere. Figuur 2.1 Mate van toepassing op de stad Almere van diverse kenmerken Kleurrijk Aantrekkelijk Verrassend Grensverleggend WEL van toepassing NIET van toepassing Weet ik niet Compleet 0% 20% 40% 60% 80% Percentage Almeerders Er zijn tussen de stadsdelen geen duidelijke verschillen te herkennen in de toekenning van kenmerken aan de stad. Jonge mensen vinden de Almere vaker kleurrijk, aantrekkelijk, verrassend, grensverleggend en compleet dan ouderen. Tabel 2.1 laat zien dat de 65-plussers alle aspecten minder vaak van toepassing vinden dan de andere groepen. Bewoners met een allochtone achtergrond vinden de stad vaker kleurrijk en aantrekkelijk dan bewoners met een Nederlandse herkomst. Nieuwe Almeerders die nog maar kort (tot en met 2 jaar) in de stad wonen vinden het aspect compleet meer van toepassing op Almere dan mensen die al langer in de stad wonen. Tabel 2.1 Kenmerken van toepassing op de stad Almere, naar leeftijdsgroep (percentage bewoners die het kenmerk van toepassing vindt) Kenmerken van de stad jaar jaar jaar 65+ Weet ik niet Kleurrijk 69% 67% 71% 55% 14% Aantrekkelijk 62% 59% 62% 57% 17% Verrassend 53% 57% 57% 41% 17% Grensverleggend 43% 49% 43% 39% 25% Compleet 45% 37% 32% 27% 21% 2 Bron: Het imago van Almere, anno O&S Gemeente Almere 13

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Projectnummer: 9178 In opdracht van: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Cecile Keuchenius BSc drs. Rogier van der Groep dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG van der Veen, I.,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie