Almere in de Peiling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almere in de Peiling 2012"

Transcriptie

1 Almere in de Peiling 2012

2 Voorwoord Het onderzoek Almere in de Peiling is in 2012 voor de 7e keer uitgevoerd onder de Almeerse inwoners van 18 jaar en ouder. De Almeerders beantwoordden bijvoorbeeld vragen als Hoe trots bent u op Almere? en Bent u actief als vrijwilliger? Deze en nog vele andere vragen over diverse onderwerpen passeren de revue in de enquête. De resultaten zijn beschreven in 11 thema-factsheets. Vrijwel alle Almeerders voelen enige of meer trots voor hun stad. Volmondig trots voelt zich de helft van de bewoners en nog eens ruim een derde voelt enige trots. De betrokkenheid bij de stad blijkt het meest uit verwantschap met de buurt of wijk, een derde van de bewoners voelt zich erg betrokken bij de woonbuurt en nog eens 45% enigszins. Met het stadsdeel waarin men woont, heeft men minder affiniteit. De betrokkenheid komt ook naar voren uit het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, bijna vier op de tien Almeerders zet zich op deze manier in. Er zijn veel vrijwilligers die tevens ondersteuning bieden aan iemand uit hun omgeving; de helft van de vrijwilligers is ook mantelzorger. Uit deze cijfers blijkt dat in Almere veel burgerkracht aanwezig is. De meest actieve groep op dit gebied zijn de Bedrijvige Senioren ; Almeerders tussen de 50 en de 70 jaar, die veel over hebben voor verenigingen, familie en vrienden en de buurt. Inhoud 1 Het imago van Almere 2 De gemeentelijke organisatie 3 Burgerkracht in Almere 4 Meedoenindex 5 Vrijwilligerswerk en mantelzorg 6 Cultuur in Almere 7 Cultuureducatie in het basisonderwijs 8 Afvalscheiding 9 Inkomen en schulden 10 Woonomgeving: geluidhinder, risicobronnen, verkeersdoorstroming 11 Woon-werkverkeer en stress Naast vele positieve bevindingen zijn er helaas ook resultaten die minder rooskleurig zijn. Ondanks dat het gemiddelde huishoudinkomen in Almere iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, heeft één op de zes Almeerders moeite om financieel rond te komen. Het betreft met name eenoudergezinnen. Bovendien namen bij hen de financiële problemen toe de afgelopen jaren. Ook ondervinden zij het vaakst tijdsdruk en/of stress in het gezin. Inkomen blijkt van invloed op het meedoen in de maatschappij, net als in de vorige peilingen. Algemeen is het zo dat hoe lager het inkomen hoe minder men meedoet. Positief is dat, gemiddeld genomen, de score op de meedoenindex gestegen is ten opzichte van Met andere woorden, Almeerders doen in 2012 meer mee dan in Naast deze onderwerpen zijn er factsheets over de beoordeling van gemeentelijke organisatie, risicobronnen en geluidshinder, afvalscheiding, woonwerkverkeer en cultuur. Kortom, Almere in de Peiling 2012 biedt een diversiteit aan informatie die de gemeente op veel terreinen kan benutten bij het uitvoeren van haar beleid. Annemarie Jorritsma Burgemeester Almere SBC, Onderzoek & Statistiek April Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

3 1 Het imago van Almere Wat vinden de bewoners van hun stad? In het kort: Sinds 2006 vinden bewoners de stad vooral kleurrijk Compleet en stoer passen niet bij de stad Helft van de bewoners onverkort trots op hun stad Betrokkenheid het grootst bij de eigen buurt Almere blijft een kleurrijke stad Van de vijf aspecten die op de stad van toepassing zouden kunnen zijn, is al sinds 2006 kleurrijk het label dat het meest bij de stad past (figuur 1). Ruim driekwart van de bewoners vindt de stad kleurrijk en bijna 20% vindt dit niet. Per saldo levert dit een score op van 58%. Een beduidend lagere score is er voor de aspecten verrassend, aantrekkelijk en grensverleggend. Bewoners vinden vaker dat deze aspecten niet goed bij Almere passen. Compleet en stoer, de laatste is in 2012 voor het eerst voorgelegd, Figuur 1: Aspecten die passen bij Almere (% WEL - % NIET van toepassing) Kleurrijk Verrassend Aantrekkelijk Grensverleggend Compleet Stoer -18% 0% % 33% 38% 58% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 2: Trots op Almere Een beetje 38% Nee 12% Ja 50% zijn aspecten die volgens bewoners per saldo vaker niet dan wel bij de stad passen. Bewoners van de stadsdelen Haven/Hout en Stad Oost noemen de stad vaker kleurrijk. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker men de stad kleurrijk noemt. Jongere bewoners noemen Almere vaker verrassend. Dit geldt ook voor bewoners met een hoger inkomen; zij vinden de stad ook vaker grensverleggend. Opvallend bij de beoordeling van de aspecten is dat bewoners met een laag inkomen en een laag opleidingniveau beduidend vaker gebruik maken van het antwoord Weet niet/geen mening. Sinds 2006 wordt de stad dus steeds vooral kleurrijk gevonden, en in mindere mate ook verrassend en aantrekkelijk. Er zijn geen grote verschuivingen ten opzichte de voorgaande jaren. Bewoners zijn trots en betrokken Vrijwel alle bewoners voelen enige of meer trots voor hun stad. Volmondig trots voelt zich de helft van de bewoners en nog eens ruim een derde voelt enige trots (figuur2). Slechts 12% is niet trots op Almere. Er is geen verschil in de mate waarin men zich trots voelt op Almere tussen Almeerders uit de verschillende Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

4 1 Het imago van Almere Figuur 3: Trots op Almere % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 45% 53% 46% 50% stadsdelen Ook bewoners met een hoog of laag inkomen of opleiding, verschillende leeftijdsgroepen, huishoudsamenstelling of mannen en vrouwen voelen zich in dezelfde mate trots op hun stad. In de loop der jaren is de groep bewoners die zich trots voelt toegenomen tot rond de 50% (figuur 3). Sinds 2008 schommelt het aandeel trotste bewoners enigszins rond dit percentage. Trotse bewoners voelen zich vaker betrokken bij de stad. Van de ruimtelijk eenheden stad, stadsdeel en buurt is de betrokkenheid van bewoners bij de eigen buurt is het grootst (figuur 4). Driekwart van de bewoners voelt zich (erg) betrokken, bij hun eigen buurt. De stad Almere als geheel komt op de tweede plek: tweederde van de bewoners voelt zich (erg) betrokken bij de stad. Het stadsdeel is een ruimtelijke eenheid waarmee bewoners zich in veel mindere mate identificeren: ruim de helft van de bewoners voelt zich daarbij erg (12%) of een beetje (44%) betrokken. Hoe ouder men is, hoe meer men een band voelt bij de buurt, het stadsdeel en de stad. De groep 25 tot en met 44 jarigen voelt, in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen, minder verbondenheid met de stad als geheel. Dit geldt ook voor bewoners met een hogere opleiding en een hoger inkomen. Voor paren met kind(eren) is de eigen woonbuurt de eenheid waarmee men zich vooral sterk identificeert. Figuur 5: Betrokkenheid bij stad, stadsdeel en buurt (% erg betrokken) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17% 16% 25% 18% 28% 22% 32% 12% 13% 13% 27% 20% 21% 12% Almere Stadsdeel Buurt 31% Figuur 4: Betrokkenheid bij stad, stadsdeel en buurt Stad Almere Stadsdeel 12% 21% 44% 44% 33% 25% 10% 11% In de loop der jaren nam de groep bewoners die zich erg betrokken voelt bij de stad Almere toe tot Daarna stabiliseerde dit zich rond de 20% (figuur 5). De betrokkenheid bij het stadsdeel is geleidelijk afgenomen naar 12%. Die bij de eigen buurt bleef steeds het grootst. In 2012 geldt dit, evenals in 2008, voor ruim 30% van de bewoners. Buurt of wijk 31% 45% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erg betrokken Niet echt betrokken Beetje betrokken Helemaal niet betrokken 6% Bij de stad als geheel voelen bewoners van Stad Oost en Stad West zich vaker erg betrokken, terwijl zij zich met hun stadsdeel het minst identificeren. Bewoners van Haven/Hout voelen zich het vaakst erg betrokken bij de eigen buurt en bij hun stadsdeel. Bewoners van Stad Oost en Poort voelen daarentegen het minst een band met hun eigen buurt. Almere in de Peiling Onderzoeksverantwoording Dit is één van de 11 themafactsheets voortgekomen uit de stadsenquête Almere in de Peiling Elke twee jaar wordt door Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere de stadsenquête gehouden. De enquête bestaat uit een variëteit aan vragen van verschillende gemeentelijke diensten of afdelingen, die de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling, monitoring en bijstelling van het gemeentelijk beleid. De vragenlijst is in het najaar van 2012 voorgelegd aan een grote steekproef, getrokken uit de Almeerse bevolking van 18 jaar en ouder, en aan het gemeentelijke onderzoekspanel. Het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig invulde is 2.308, wat neerkomt op een responspercentage van 32%. Na weging op de kenmerken geslacht, leeftijd, stadsdeel en etniciteit zijn de resultaten van de enquête representatief voor de volwassen Almeerse bevolking. Als in deze factsheet gesproken wordt over verschillen zijn dit statistisch vastgestelde significante verschillen. Bij het lezen van de resultaten moet bij de cijfers over Almere een betrouwbaarheidsmarge van 2% in acht worden genomen. Dit betekent dat een gerapporteerd percentage van 50%, bij herhaling van het onderzoek, in 95% van de gevallen, tussen de 48% en 52% zal liggen. De betrouwbaarheidsmarge wordt kleiner (dus de nauwkeurigheid groter) naarmate het percentage de 0% of de 100% nadert. Bij de cijfers over de stadsdelen bedraagt de betrouwbaarheidsmarge 4%. Colofon SBC, Onderzoek & Statistiek Stadhuisplein 1 Postbus AE Almere 2 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

5 2 De gemeentelijke organisatie Hoe blijven Almeerders op de hoogte van gemeentezaken? In het kort: Gemeente vooral klantvriendelijk, ambitieus en vernieuwend Tevredenheid over gemeentelijke informatie, maar niet over de website Informatie liefst via huis-aan-huisblad Stadhuis aan huis pagina veel gelezen en leesbare informatiebron Digitale nieuwsbrief nog niet veel gebruikt Gemeentelijke organisatie klantvriendelijk De gemeentelijke organisatie streeft een aantal kernwaarden na. In hoeverre herkennen bewoners deze aspecten? Niet elk aspect uit het rijtje met waarden blijkt voor bewoners even herkenbaar. Het meest herkenbaar zijn klantvriendelijk, ambitie en vernieuwend: 60% 70% van de respondenten vinden deze van toepassing op de gemeentelijke organisatie (figuur 1). Ook is een ruime meerderheid van mening dat de organisatie betrouwbaar en open is. Minder mensen vinden de gemeente een organisatie met lef en de aspecten oplossingsgericht en slagvaardig scoren het laagst. Voor veel bewoners is het niet mogelijk is om de gemeentelijke organisatie op deze aspecten te beoordelen: de meeste aspecten laten een betrekkelijk hoge score op de antwoorden Weet niet/ geen mening zien. Het sterkst geldt dit voor het aspect slagvaardig, met 40% weet niet/geen mening; het minst voor klantvriendelijk met 18%. Hoe jonger de leeftijd hoe meer men betrouwbaar, open, oplossingsgericht en klantvriendelijk van toepassing vindt. Hoe hoger het inkomen, hoe meer vernieuwend, ambitie en lef hoe minder Figuur 1: Toepasselijkheid kernwaarden gemeentelijke organisatie Figuur 2: Kernwaarden gemeentelijke organisatie (% WEL - % NIET van toepassing) Klantvriendelijk 69% 14% 18% Klantvriendelijk 56% 55% Ambitie 62% 12% 26% Ambitie 49% 44% Vernieuwend 61% 16% 22% Vernieuwend 45% 45% Betrouwbaar 56% 15% 29% Betrouwbaar 40% 43% Open 55% 19% 26% Open 36% 41% Lef 47% 19% 33% Lef 28% 16% Oplossingsgericht 40% 27% 33% Oplossingsgericht 15% 13% Slagvaardig 34% 26% 40% Slagvaardig 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 6% WEL van toepassing NIET van toepassing 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Weet niet/geen mening Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

6 2 De gemeentelijke organisatie oplossingsgericht van toepassing gevonden wordt. Bewoners van een koopwoning noemen de gemeente vaker vernieuwend dan bewoners van een huurwoning. In vergelijking met 2010 wordt de gemeente meer ambitie, iets meer slagvaardigheid, maar vooral meer lef toegekend (figuur 2). De aspecten openheid en betrouwbaarheid en oplossingengerichtheid scoren in 2012 per saldo een paar procent lager. Gemeentelijke informatie toegankelijk Als de groep die het (helemaal)mee oneens is met de stellingen in mindering wordt gebracht van de groep die het (helemaal) eens is met de stellingen, blijkt dat tussen de 55% en de 60% van de respondenten van mening is dat gemeentelijke informatie makkelijk te lezen en te begrijpen is, dat men er gemakkelijk aan kan komen en dat het over het algemeen duidelijke informatie betreft (figuur 3). Het oordeel is in 2012 iets minder positief dan in De informatie via lokale kranten laat tussen 2010 en 2012 de grootste daling in waardering zien (-8%). De kwaliteit van de informatie op de gemeentelijke website scoort, evenals in 2010, met 46% in 2012 het laagst. voorkeur blijkt ook bij jarigen, huishoudens zonder kinderen en huishoudens met een middeninkomen groter dan bij de andere groepen. Een digitale nieuwsbrief heeft de voorkeur bij huishoudens met een hoger inkomen en opleiding en bij mannen. Jongeren tot 24 jaar en alleenstaanden delen deze voorkeur niet. Zelf informatie zoeken op internet doen mannen en hoger opgeleiden liever dan vrouwen en lager opgeleiden. De leeftijdsgroepen boven de leeftijd van 45 jaar zoeken minder graag informatie zelf op internet dan de leeftijdsgroepen tot 45 jaar. Figuur 5: Leesfrequentie 'Stadhuis aan huis' pagina Zelden 9% Nooit 15% Altijd 21% Figuur 3: Oordeel gemeentelijke informatievoorziening (% (helemaal) eens - % (helemaal) oneens) Gemeentelijke informatie is in het algemeen makkelijk te lezen en te begrijpen. Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie. De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed. De informatie op de gemeentelijke website is goed 51% 59% 46% 49% 60% 61% 58% 61% 55% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% De meeste bewoners hebben een voorkeur voor het ontvangen van gemeentelijke informatie via een huis-aan-huisblad (figuur 4). Een groep van ruim een derde heeft voorkeur voor het zelf opzoeken van informatie via internet of via een digitale nieuwsbrief. Folders en brochures zijn iets minder gewenst. Andere mogelijkheden die genoemd worden zijn bijvoorbeeld informatie via een gemeentelijke app, of persoonlijke post. De voorkeur voor huis-aan-huisbladen is in Almere Haven+Hout en Almere Buiten groter dan in de andere stadsdelen. Deze Figuur 4: Voorkeur medium gemeentelijke informatie Figuur 6: Oordeel over de 'Stadhuis aan huis' pagina in Almere Vandaag Leesbaarheid 5% Soms 27% 32% 51% Meestal 28% De Stadhuis-aan-huis pagina met informatie van de gemeente in Almere Vandaag wordt relatief veel gelezen. Ruim de helft van de respondenten leest deze pagina zeer regelmatig en ruim een kwart soms (figuur 5). Een kwart leest de pagina zelden of nooit. De Stadhuis-aan-huis pagina wordt het meest gelezen in Haven+Hout en het minst in Almere Poort. Leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar en huishoudens met een middeninkomen lezen de Stadhuis-aan-huis pagina vaker dan jongere bewoners en huishoudens met een laag of hoog inkomen. Paren zonder kinderen lezen de Stadhuis-aan-huis pagina vaker dan andere huis houdvormen. Vooral de leesbaarheid van de Stadhuis aan huis pagina wordt positief beoordeeld, namelijk door bijna tweederde van de bewoners (figuur 6). Men vindt de pagina in bijna even grote mate informatief. Iets minder dan de helft beoordeelt de pagina als 12% Huis-aan-huisblad 55% Informatief 6% 38% 46% 10% Zelf opzoeken op internet 37% Digitale nieuwsbrieven 34% Belangrijkheid 8% 43% 38% 11% Folders, brochures Anders 2% 29% Aantrekkelijkheid 10% 54% 32% 5% Ik ontvang liever geen informatie 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (zeer) Negatief Neutraal Positief Zeer positief 2 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

7 belangrijk. De aantrekkelijkheid van de Stadhuis aan huis pagina wordt minder vaak positief beoordeeld. Uitgesproken negatief is men ook niet over deze aspecten van de pagina. Vaak heeft men geen expliciete mening over deze aspecten van de Stadhuis aan huis pagina. Ten opzichte van 2010 zijn er geen grote veranderingen in het oordeel over de Stadhuis aan huis pagina. Ruim een derde (37%) van de bewoners is van mening dat zij voldoende geïnformeerd worden over voornemens en besluiten van het gemeentebestuur. Bijna een derde (31%) vindt de informatievoorziening door de gemeente onvoldoende. Een even grote groep heeft hierover geen mening. Inmiddels heeft 7% van de bewoners zich aangemeld voor een digitale nieuwsbrief van de gemeente. Het merendeel van deze ontvangers (56%) maakt gebruik van de mogelijkheid om alleen nieuws te ontvangen dat voor hen aantrekkelijk is, de overigen ontvangen alle nieuwsitems van de gemeentelijke digitale nieuwsbrief. Digitale nieuwsbrieven van de gemeente bereiken echter nog maar een klein gedeelte van de Almeerse huishoudens die toegang hebben tot de digitale snelweg. Inmiddels beschikken vrijwel alle huishoudens van de respondenten over toegang tot internet (98%). De laptop en de mobiele telefoon zijn de meest gebruikte middelen om internet te raadplegen (figuur 7). Ook de gewone PC wordt veel gebruikt. Internet wordt via een tablet (zoals bijvoorbeeld de Ipad) minder vaak gebruikt. Het alom beschikbare internet wordt dus nog maar op kleine schaal gebruikt voor het ontvangen van de gemeentelijke digitale nieuwsbrief. Figuur 7: Wijze van toegang tot internet Laptop Mobiele telefoon (smartphone) Desktop ("gewone PC") Tablet (bijvoorbeeld ipad) Anders 5% 40% 71% 86% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 De gemeentelijke organisatie Almere in de Peiling Onderzoeksverantwoording Dit is één van de 11 themafactsheets voortgekomen uit de stadsenquête Almere in de Peiling Elke twee jaar wordt door Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere de stadsenquête gehouden. De enquête bestaat uit een variëteit aan vragen van verschillende gemeentelijke diensten of afdelingen, die de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling, monitoring en bijstelling van het gemeentelijk beleid. De vragenlijst is in het najaar van 2012 voorgelegd aan een grote steekproef, getrokken uit de Almeerse bevolking van 18 jaar en ouder, en aan het gemeentelijke onderzoekspanel. Het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig invulde is 2.308, wat neerkomt op een responspercentage van 32%. Na weging op de kenmerken geslacht, leeftijd, stadsdeel en etniciteit zijn de resultaten van de enquête representatief voor de volwassen Almeerse bevolking. Als in deze factsheet gesproken wordt over verschillen zijn dit statistisch vastgestelde significante verschillen. Bij het lezen van de resultaten moet bij de cijfers over Almere een betrouwbaarheidsmarge van 2% in acht worden genomen. Dit betekent dat een gerapporteerd percentage van 50%, bij herhaling van het onderzoek, in 95% van de gevallen, tussen de 48% en 52% zal liggen. De betrouwbaarheidsmarge wordt kleiner (dus de nauwkeurigheid groter) naarmate het percentage de 0% of de 100% nadert. Bij de cijfers over de stadsdelen bedraagt de betrouwbaarheidsmarge 4%. Colofon SBC, Onderzoek & Statistiek Stadhuisplein 1 Postbus AE Almere Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

8 2 De gemeentelijke organisatie 4 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

9 3 Burgerkracht in Almere Welke typen bewoners hebben de meeste burgerkracht? In het kort: Burgerkracht hangt onder andere samen met levensfase Van vijf burgerkrachtprofielen hebben de Bedrijvige Senioren (actieve jarigen) de meeste burgerkracht Inactieve Jongvolwassenen zijn het minst burgerkrachtig Hoge burgerkrachtscore gaat samen met hoge score op meedoenindex Sterk verband tussen burgerkracht en het hebben van veel sociale contacten in de buurt Eigen kracht, burgerkracht, actief burgerschap, intrinsieke kracht van de samenleving. Dergelijke termen worden tegenwoordig vaak genoemd in beleids- en bestuurskringen, maar minder vaak gedefinieerd en afgebakend. Om te onderzoeken bij welke groepen in de samenleving de meeste burgerkracht zit en bij wie dit minder voorkomt, wordt eerst het begrip burgerkracht ontleed en geoperationaliseerd (figuur 1). Iedereen heeft een mate van eigen kracht of potentieel om iets te bereiken. Deze kracht komt voort uit een aantal bronnen. De veronderstelling is dat de eigen kracht groter is naarmate de bronnen in grotere mate aanwezig zijn. Een inwoner kan ervoor kiezen de eigen kracht voor zichzelf in te zetten, of ook voor anderen in de samenleving. Eigen kracht wordt burgerkracht als het wordt aangewend voor doeleinden die het eigenbelang overstijgen. Burgerkracht is op te delen in verschillende dimensies. Zo is er de ruimtelijke dimensie: burgerkracht in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil in de straat of het opknappen van een speelplek door bewoners. Mantelzorg en vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld een sportvereniging vallen Figuur 1: Conceptueel model Eigen kracht Burgerkracht Eigen kracht Mate waarin bronnen van eigen kracht aanwezig zijn Burgerkracht Het aanwenden van de eigen kracht voor doeleinden die het eigenbelang overstijgen Bronnen zoals: Attitude - Betrokkenheid - Verantwoordelijkheidsgevoel Netwerk (Sociale) vaardigheden Gezondheid Tijd Inkomen IQ/opleidingsniveau? Komt tot uiting in activiteiten als: Vrijwilligerswerk Mantelzorg Stemmen Buurtoverleg Zwerfvuil opruimen Onderhouden openbaar groen in de buurt Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

10 3 Burgerkracht in Almere onder de sociale dimensie. Ten derde is er de politieke dimensie, ook wel bekend als burgerschap : stemmen bij verkiezingen, een handtekeningenactie houden voor een bepaald doeleinde of het organiseren van een activiteit. Burgerkrachtscore Maximum: 5, minimum: 0 Gemiddelde van Almere: 2,8 Samengestelde schaalscore gebaseerd op de vraag in hoeverre Almeerders zichzelf vinden lijken op zes persoonstypen binnen de drie dimensies: Ruimtelijke dimensie (openbare ruimte) - Iemand die het leuk vindt het groen in de eigen straat te onderhouden - Iemand die zwerfvuil voor de eigen deur opruimt Sociale dimensie - Iemand die boodschappen doet voor een zieke buurvrouw - Iemand die samen met buren een versleten speeltuintje opknapt Politieke dimensie - Iemand die stemt wanneer er verkiezingen zijn - Iemand die een activiteit voor de buurt organiseert Burgerkracht is hier geoperationaliseerd door middel van een zestal vragen in de enquête Almere in de Peiling over persoonstypen en twee vragen over het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vrijwilligerswerk en mantelzorg Gebaseerd op de vragen of Almeerders vrijwilligerswerk doen (voor een vereniging/ organisatie of ongeorganiseerd) en mantelzorg verlenen. Van de volwassen Almeerders doet 38% aan vrijwilligerswerk en verleent 41% mantelzorg. Op basis van hun antwoorden op de burgerkrachtvragen zijn de Almeerders door middel van een clusteranalyse (zie toelichting achter in het document) ingedeeld in een vijftal zogenaamde burgerkrachtprofielen. De profielen hebben namen gekregen waarmee geprobeerd is enerzijds de mate van burgerkracht en anderzijds de levensfase tot uiting te laten komen. Het profiel met de meeste burgerkracht is de Bedrijvige Senior. De Dynamische Dertigers laten daarna de meeste burgerkracht zien. Vervolgens zijn er twee groepen die wat minder burgerkrachtig zijn: Rustige Ouderen en Gemiddelde Gezinnen. Het minst actieve profiel op het gebied van burgerkracht is de Inactieve Jongvolwassene. Levensfase heeft invloed op burgerkracht In figuur 1 is leeftijd niet bij de bronnen van eigen kracht te vinden, omdat dit kenmerk op zichzelf niets zegt over die kracht. De bronnen die in het schema staan hebben wel allemaal een verband met leeftijd. Zo voelen jongeren minder betrokkenheid bij de buurt dan ouderen, nemen inkomen en gezondheid af naarmate de leeftijd stijgt en hebben ouderen vaker een laag opleidingsniveau dan jongere leeftijdsgroepen. Meer nog dan leeftijd blijkt levensfase een belangrijk verband te hebben met burgerkracht. Het hebben van kinderen speelt bijvoorbeeld een grote rol en ook de ruimte die ontstaat wanneer oudere kinderen uitvliegen en/of de pensioenleeftijd wordt bereikt. In de vijf burgerkrachtprofielen komen de verschillende levens fases tot uiting. Figuur 2 laat zien hoe deze profielen zich qua burgerkracht en leeftijd tot elkaar verhouden. Jongvolwassenen zijn nog niet zo betrokken bij hun sociale en fysieke woonomgeving. Relatief veel van hen wonen nog bij hun ouders en/of studeren nog. Ze zijn als het ware nog niet (in de buurt) gesetteld. Op sociaal gebied zijn ze wel actief, maar vaak niet met de achterliggende gedachte iets te willen doen voor een ander. Bij de Inactieve Jongvolwassenen is dan ook de minste burgerkracht te vinden. De volgende levensfase bestaat Figuur 2: Burgerkrachtprofielen naar leeftijd en mate van burgerkracht >Burgerkracht Bedrijvige Senioren Dynamische Dertigers Inactieve Jongvolwassenen Gemiddelde Gezinnen Rustige Ouderen ->Leeftijd 2 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

11 vaak uit het zelfstandig gaan wonen, het samenwonen en eventueel kinderen krijgen. Het hebben van kinderen, en met name jonge kinderen gaat samen met een grotere burgerkracht. Dynamische Dertigers hebben dan ook een aanzienlijke mate van burgerkracht. Als de kinderen, en dus ook de ouders, ouder worden zakt de mate van burgerkracht een beetje terug. In de Gemiddelde Gezinnen gaan de kinderen hun eigen weg en hebben ze niet zoveel bemoeienis van de ouders meer nodig, die dan de volle aandacht kunnen richten op hun carrière. Als de pensioenleeftijd nadert of wordt bereikt breekt er een fase aan met meer ruimte om het potentieel aan eigen kracht in te zetten voor de samenleving, de buurt of (hulpbehoevende) familie en vrienden. Bij deze Bedrijvige Senioren is de meeste burgerkracht te vinden. De oudste groep, de Rustige Ouderen, heeft weer minder burgerkracht. Deze ouderen zijn relatief vaak alleenstaand, en mensen die alleen wonen laten gemiddeld genomen minder burgerkracht zien dan Almeerders die samenwonen met een (huwelijks)- partner. Daarnaast heeft de lagere burgerkracht te maken met een verminderde eigen kracht in termen van een minder goede gezondheid en beperkingen. De Gemiddelde Gezinnen en de Dynamische Dertigers zijn in omvang de grootste profielen; ze maken allebei een kwart van de volwassen Almeerders uit. De Inactieve Jongvolwassenen beslaan een vijfde en de Bedrijvige Senioren en Rustige Ouderen respectievelijk 16% en 15% van de Almeerders. De burgerkracht en de achtergrondkenmerken van de genoemde profielen worden hierna beschreven. In Figuur 3, achteraan in het document, worden de resultaten per profiel op de afzonderlijke bouwstenen van de burgerkrachtscore weergegeven. 1. Inactieve Jongvolwassenen Achtergrondkenmerken Het jongste profiel, de Inactieve Jongvolwassene, is tevens het profiel met de minste burgerkracht. Drie vijfde is jonger dan 35 jaar. Een derde van de Inactieve Jongvolwassenen woont nog thuis bij de ouders en een even groot deel zijn paren met kinderen. Het gemiddelde inkomensniveau van de Inactieve Jongvolwassenen is iets lager dan gemiddeld en het opleidingsniveau is 1,8 Burgerkracht relatief vaak middelbaar. Een naar verhouding groot deel zit nog op school of studeert. De Inactieve Jongvolwassenen wonen iets vaker dan gemiddeld in een huurwoning en in een appartement. In Almere Poort wonen naar verhouding de meeste Inactieve Jongvolwassenen en in Haven zijn ze het minst te vinden. Burgerkracht De Inactieve Jongvolwassenen zijn van de vijf profielen het minst burgerkrachtig. Bij alle zes aspecten van de samengestelde schaalscore vinden ze zichzelf het minst vaak lijken op personen die zich inzetten op het gebied van burgerkracht. Minder dan 3% van hen vindt zichzelf lijken op mensen die een activiteit voor de buurt organiseren, samen met buren een speeltuintje opknappen of het groen in de buurt onderhouden. Daarnaast zijn er relatief weinig Inactieve Jongvolwassenen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen. Overige kenmerken Inactieve Jongvolwassenen hebben na de Rustige Ouderen de laagste score op de meedoenindex (zie factsheet 4). Behalve van sportclubs zijn ze bijvoorbeeld nauwelijks lid van verenigingen en ze gaan er niet vaak in de natuur op uit. Ook hebben ze naar verhouding niet veel contact met buren: slechts een kwart van de Inactieve Jongvolwassenen zegt vaak contact met buren te hebben. De frequentie van contacten met familie en vrienden wijkt niet af van het gemiddelde. Bijna zes op de tien Inactieve Jongvolwassenen zeggen veel sociale contacten in de stad te hebben, wat gemiddeld is voor Almere. Ook de tevredenheid met hun sociale contacten in de stad komt overeen met het stadsgemiddelde. Veel minder tevreden dan gemiddeld zijn ze over hun contacten in de buurt. Betrokkenheid bij buurt, stadsdeel en stad is er bij de Inactieve Jongvolwassenen niet zoveel. Slechts een op de acht Inactieve Jongvolwassenen voelen zich erg betrokken bij buurt en stad. Erg betrokken bij het stadsdeel is maar 3%. Ook zijn ze van de vijf profielen het minst trots op de stad Almere. Over het gemeentebestuur en de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het gemeentebeleid oordelen de Inactieve Jongvolwassenen niet opvallend negatiever of positiever dan gemiddeld. Kenmerkend is wel het grote aandeel dat zegt hierover geen mening te hebben of het niet te weten. Van de vijf profielen vinden de Inactieve Jongvolwassenen het vaakst dat de gemeente verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de straat. Het aandeel dat vindt dat de bewoners hier ook aan mee moeten werken is aanzienlijk kleiner dan gemiddeld. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat relatief weinig Inactieve Jongvolwassenen wel eens zwerfvuil opruimen of onkruid tussen de stoeptegels weghalen. 3 Burgerkracht in Almere 41% Almere Mantelzorg 22% Inactieve Jongvolw. 38% Almere 25% Inactieve Jongvolw. Vrijwilligerswerk 2. Dynamische Dertigers Achtergrondkenmerken De Dynamische Dertigers zijn tussen de 30 en de 40 jaar of iets jonger of ouder. De helft bestaat uit paren met kinderen, met name in de basisschoolleeftijd. De Dynamische Dertigers hebben wat vaker dan gemiddeld een laag inkomen en minder vaak een midden inkomen. Daarnaast hebben ze iets vaker dan gemiddeld betaald werk in loondienst of als zelfstandige, en werken ze vaker parttime. Het aandeel dat in een koopwoning woont komt overeen met het gemiddelde en Dynamische Dertigers worden Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

12 3 Burgerkracht in Almere 41% Almere 45% Mantelzorg 3,6 Burgerkracht Dynamische Dertigers 38% Almere 43% Dynamische Dertigers Vrijwilligerswerk 3. Gemiddelde Gezinnen Achtergrondkenmerken De Gemiddelde Gezinnen bestaan voor het merendeel uit huishoudens (vooral paren) met kinderen. De Almeerders in het profiel Gemiddelde Gezinnen zijn tussen de 35 en de 55 jaar oud. Dit is het profiel met naar verhouding de meeste mensen met betaald werk en tevens de meeste hoge inkomens. Ook is het het hoogst opgeleide profiel. De Gemiddelde Gezinnen wonen bijna allemaal in een koopwoning en nauwelijks in appartementen. Ze zijn vooral in Almere Buiten en Stad Oost relatief veel te vinden en het minst in Poort en Haven. Burgerkracht Wat betreft burgerkracht scoren de Gemiddelde Gezinnen overeenkomstig het Almeerse gemiddelde. Nader bekeken scoort het profiel op de meeste aspecten van burgerkracht lager dan gemiddeld, maar op het aspect stemmen als er verkiezingen zijn juist hoger. Na de Inactieve Jongvolwassenen zijn de Gemiddelde Gezinnen het minst actief met vrijwilligerswerk en mantelzorg. het minst van alle profielen beperkt door een langdurige ziekte of aandoening. Het profiel komt naar verhouding het meest voor in Almere Poort en iets minder vaak dan gemiddeld in Haven en Stad Oost. Burgerkracht De Dynamische Dertigers hebben veel burgerkracht. Ze vinden zichzelf, na de Bedrijvige Senioren, bij vijf van de zes burgerkrachtaspecten het meest lijken op personen die actief zijn voor buurt of buren. Alleen bij het stemmen wanneer er verkiezingen zijn, moeten ze behalve de Bedrijvige Senioren ook de Gemiddelde Gezinnen voor laten gaan. Vrijwilligerswerk en mantelzorg doen ze iets vaker dan gemiddeld, en ook hiermee staan ze op de tweede plaats, na de zeer actieve Bedrijvige Senioren. Overige kenmerken Dynamische Dertigers zijn in hun vrije tijd erg actief. De score op de meedoenindex is van dit profiel dan ook het hoogst. Ze ontmoeten bijvoorbeeld nog vaker dan de andere profielen vrienden en kennissen voor de gezelligheid, sporten vaker en doen vaker uitstapjes. Overige kenmerken De Gemiddelde Gezinnen doen overeenkomstig het Almeerse gemiddelde mee aan vrijetijdsactiviteiten. Alleen sporten, binnen of buiten clubverband, doen ze iets meer dan gemiddeld. Drie kwart van de Gemiddelde Gezinnen heeft vaak contact met familie en vier op de tien hebben vaak contact met buren. Deze aandelen wijken niet af van het stadsgemiddelde. Dit geldt ook voor de tevredenheid over hun sociale contacten in stad en buurt, over hun betrokkenheid met stad en buurt en voor de mate waarin ze trots zijn op de stad Almere. Het oordeel van de Gemiddelde Gezinnen over de mogelijkheden tot participatie in het gemeentebeleid en over het gemeentebestuur zijn in grote lijnen ook hetzelfde als het gemiddelde. Zo geeft ruim een derde aan vertrouwen te hebben in burgemeester en wethouders, en vinden drie op de tien dat de gemeente goed wordt bestuurd. Driekwart van de Gemiddelde Gezinnen vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de straat en ruim de helft vindt dat bewoners daaraan ook een steentje moeten Ze hebben vaker dan gemiddeld contacten met familie en met vrienden of kennissen. De contacten met buren komen overeen met het gemiddelde, alsook de tevredenheid over hun sociale contacten. Dynamische Dertigers zeggen relatief vaak dat ze veel contacten hebben in Almere. Hun betrokkenheid met de buurt is het grootst, gevolgd door die met de stad. Hun betrokkenheid met het stadsdeel waarin ze wonen is het kleinst. Hierin wijken de Dynamische Dertigers niet af van de gemiddelde Almeerder. Dit geldt ook voor de mate van trots die ze voelen op de stad Almere. 41% 2,7 Burgerkracht 39% 38% 34% Over het gemeentebestuur en over de mogelijkheden tot burgerparticipatie in het beleid zijn de Dynamische Dertigers het meest positief van de vijf profielen. Dat bewoners ook verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de straat wordt door zes op de tien Dynamische Dertigers onderschreven, wat meer is dan gemiddeld. Zelf werken ze hier ook aan mee, met name door het opruimen van zwerfvuil, wat negen van de tien Dynamische Dertigers wel eens doet. Almere Gemiddelde Gezinnen Mantelzorg Almere Gemiddelde Gezinnen Vrijwilligerswerk 4 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

13 bijdragen. Het aandeel van de Gemiddelde Gezinnen dat wel eens zwerfvuil opruimt is wel iets groter dan gemiddeld in Almere. 4. Bedrijvige Senioren Achtergrondkenmerken Bedrijvige Senioren zijn grotendeels Almeerders van tussen de 50 en 70 jaar. Het zijn meestal (echt)paren, waarvan de helft met kinderen in het huishouden. De inkomensverdeling van deze groep komt overeen met het gemiddelde van Almere, maar qua opleidingsniveau zijn ze iets vaker hoger opgeleid. Aangezien een deel van deze senioren al met pensioen is, is het aandeel mensen dat betaalde werkzaamheden verricht wat lager dan gemiddeld. Net als gemiddeld in Almere woont ongeveer driekwart in een koopwoning. In Almere Haven wonen relatief veel Bedrijvige Senioren en in Poort komen ze het minst voor. 41% Almere 59% Mantelzorg 3,9 Burgerkracht Bedrijvige Senioren 38% Almere 55% Bedrijvige Senioren Vrijwilligerswerk Burgerkracht De Bedrijvige Senioren hebben de hoogste burgerkrachtscore. Dit geldt zowel voor de ruimtelijke, als de sociale en de politieke dimensie. Ze vinden het vaakst van alle profielen dat ze veel lijken op personen die zwerfvuil in de buurt opruimen en het leuk vinden om het groen in de buurt te onderhouden. Ook stemmen ze het vaakst wanneer er verkiezingen zijn en organiseren ze het vaakst activiteiten voor de buurt. Daarnaast zijn ze veruit het meest van alle profielen actief als mantelzorger en vrijwilliger. hebben van burgerkracht. Daarnaast hebben ze ook relatief vaak contact met vrienden of kennissen, hebben ze veel sociale contacten in Almere als geheel en zijn ze ook hier meer dan gemiddeld tevreden over. Gezien bovenstaande is het niet verbazend dat de Bedrijvige Senioren een grote betrokkenheid bij de buurt hebben. Ook bij de stad Almere en bij het eigen stadsdeel voelen ze een relatief grote betrokkenheid. Daarnaast zijn ze van alle profielen het meest trots op de stad Almere. Over de mogelijkheden tot burgerparticipatie in het gemeentelijk beleid oordelen de Bedrijvige Senioren in overeenstemming met het Almeerse gemiddelde. Over het gemeentebestuur oordelen ze iets vaker positief. Ze vinden over het algemeen dat de burger een belangrijke rol heeft in het onderhouden van de openbare ruimte in de buurt. 5. Rustige Ouderen Achtergrondkenmerken De Rustige Ouderen vormen het oudste burgerkrachtprofiel. Alle Rustige Ouderen zijn boven de 55 en de helft is ouder dan 65 jaar. Gezien de leeftijdsopbouw verbaast het niet dat deze groep naar verhouding een minder goede gezondheid heeft en dat de ouderen vaker beperkt worden door een handicap, aandoening of langdurige ziekte. De huishoudens van de Rustige Ouderen bestaan het vaakst uit paren zonder kinderen, maar ook alleenstaanden komen vaker voor dan gemiddeld. Ze hebben meestal een middelbaar inkomen en minder vaak dan gemiddeld een hoog inkomen. Hun opleidingsniveau is relatief vaak laag. Een derde van de Rustige Ouderen woont in een huurwoning, wat meer is dan gemiddeld. Ook wonen ze vaker dan gemiddeld in een flat of appartement. Almere Haven kent naar verhouding de meeste Rustige Ouderen en vooral in Poort zijn ze ondervertegenwoordigd. Burgerkracht De Rustige Ouderen hebben een lagere burgerkrachtscore dan gemiddeld. Dit geldt voor alle bouwstenen waaruit de schaalscore is opgebouwd, met uitzondering van stemmen. Rustige Ouderen zeggen even vaak als gemiddeld dat ze lijken op personen 2,2 Burgerkracht 3 Burgerkracht in Almere Overige kenmerken Bedrijvige Senioren doen niet alleen veel voor anderen en voor de buurt, ze zijn ook wat betreft sociale participatie heel actief. Zo ontmoeten ze vaak vrienden of kennissen buitenshuis voor de gezelligheid en recreëren ze graag in de natuur. Ook houden ze van culturele uitstapjes. Er is dan ook een sterk verband tussen de meedoenindex en burgerkracht. De Bedrijvige Senioren hebben heel vaak contact met buren en zijn ook heel tevreden over hun sociale contacten in de buurt. Beide kenmerken blijken ook sterk samen te hangen met het 41% 43% Almere Rustige ouderen Mantelzorg 38% 38% Almere Rustige ouderen Vrijwilligerswerk Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

14 3 Burgerkracht in Almere die gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk doen deze ouderen ongeveer evenveel als gemiddeld. Overige kenmerken Op het gebied van de sociale participatie zijn de Rustige Ouderen niet erg actief. De meedoenindex van dit profiel is het laagst van alle profielen. Activiteiten die ze nog het meest ondernemen zijn het ontmoeten van vrienden of kennissen voor de gezelligheid, het recreëren in de natuur en het maken van culturele uitstapjes. Ondanks dat ze deze dingen geregeld doen, zijn alle andere profielen er nog actiever in. Wat betreft sociale contacten hebben de Rustige Ouderen van de verschillende profielen het minst vaak contact met familie en met vrienden en/of kennissen. Wel hebben ze iets vaker dan gemiddeld contact met buren. Daarnaast zijn ze het minst vaak van mening dat ze in Almere veel sociale contacten hebben. Toch zijn ze voor het grootste deel tevreden over hun sociale contacten in Almere en in de buurt. De helft van de Rustige Ouderen is trots op Almere en dit komt overeen met het stadsgemiddelde. Ook hun betrokkenheid met buurt, stadsdeel en stad wijkt niet af van het gemiddelde. Over het gemeentebestuur en de mogelijkheden van burgerparticipatie bij het gemeentelijk beleid zijn de Rustige Ouderen naar verhouding erg pessimistisch. Van alle profielen oordelen zij hier het meest negatief over. Driekwart van de Rustige Ouderen vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de straat. Dit komt overeen met het gemiddelde. Aanzienlijk minder Rustige Ouderen dan gemiddeld vinden dat bewoners zelf ook moeten meehelpen met het onderhoud. Het aandeel Rustige Ouderen dat wel eens onkruid verwijdert tussen de stoeptegels of zwerfvuil opruimt is echter niet kleiner dan gemiddeld. Toelichting clusteranalyse Op het databestand van Almere in de Peiling 2012 met daarin de antwoorden van de respondenten op de vragenlijst, is met het statistische programma SPSS een clusteranalyse uitgevoerd (Two Step Cluster Analysis). Hiermee zijn vijf clusters of profielen gevormd op basis van de burgerkrachtscore en het achtergrondkenmerk leeftijd. De methode houdt in dat er clusters gevormd worden waarvan de respondenten die in een cluster zitten extern (met de respondenten van de andere clusters) zoveel mogelijk verschillen en intern (met de respondenten in het eigen cluster) zoveel mogelijk overeenkomen. Figuur 3: Bouwstenen burgerkrachtscore (% lijkt helemaal op mij) Politieke dimensie Sociale dimensie Ruimtelijke dimensie Iemand die het leuk vindt het groen in de eigen straat te onderhouden Iemand die zwerfvuil voor de eigen deur opruimt Iemand die boodschappen doet voor een zieke buurvrouw Iemand die samen met buren een versleten speeltuintje opknapt Iemand die stemt wanneer er verkiezingen zijn Iemand die een activiteit voor de buurt organiseert 3% 1% 4% 1% 5% 7% 2% 8% 13% 13% 14% 18% 1% 10% 2% 14% 3% 6% 20% 21% 21% 37% 33% 45% 40% 49% 51% 48% 70% 68% 77% 75% 81% 91% 75% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inactieve Jongvolwassenen Gemiddelde Gezinnen Rustige Ouderen Dynamische Dertigers Bedrijvige Senioren Almere Almere in de Peiling Onderzoeksverantwoording Dit is één van de 11 themafactsheets voortgekomen uit de stadsenquête Almere in de Peiling Elke twee jaar wordt door Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere de stadsenquête gehouden. De enquête bestaat uit een variëteit aan vragen van verschillende gemeentelijke diensten of afdelingen, die de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling, monitoring en bijstelling van het gemeentelijk beleid. De vragenlijst is in het najaar van 2012 voorgelegd aan een grote steekproef, getrokken uit de Almeerse bevolking van 18 jaar en ouder, en aan het gemeentelijke onderzoekspanel. Het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig invulde is 2.308, wat neerkomt op een responspercentage van 32%. Na weging op de kenmerken geslacht, leeftijd, stadsdeel en etniciteit zijn de resultaten van de enquête representatief voor de volwassen Almeerse bevolking. Als in deze factsheet gesproken wordt over verschillen zijn dit statistisch vastgestelde significante verschillen. Bij het lezen van de resultaten moet bij de cijfers over Almere een betrouwbaarheidsmarge van 2% in acht worden genomen. Dit betekent dat een gerapporteerd percentage van 50%, bij herhaling van het onderzoek, in 95% van de gevallen, tussen de 48% en 52% zal liggen. De betrouwbaarheidsmarge wordt kleiner (dus de nauwkeurigheid groter) naarmate het percentage de 0% of de 100% nadert. Bij de cijfers over de stadsdelen bedraagt de betrouwbaarheidsmarge 4%. Colofon SBC, Onderzoek & Statistiek Stadhuisplein 1 Postbus AE Almere 6 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

15 4 Meedoenindex Hoe actief zijn Almeerders in hun vrije tijd? In het kort: Middeninkomens doen steeds meer mee De laagste inkomens doen veruit het minste mee Actief zijn in de buurt of als vrijwilliger staat los van inkomen Te veel of weinig tijdsdruk/stress gaat samen met minder meedoen 65-plussers maken een inhaalslag Paren met en zonder kinderen doen meer mee De meedoenindex brengt in kaart hoe de vrijetijdsbesteding van Almeerders varieert tussen de verschillende groepen en door de tijd heen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat lagere inkomens minder meedoen aan vrijetijdsactiviteiten. In de index zijn tien sociale activiteiten opgenomen die de inwoners van Almere in hun vrije tijd kunnen uitvoeren, variërend van het doen van uitstapjes tot actief zijn als vrijwilliger bij buurtcentra. Het geven van mantelzorg valt niet onder de meedoenindex. Vrijetijdsactiviteiten waaruit de meedoenindex is opgebouwd 1. Actief zijn als vrijwilliger bij een groep of organisatie, zoals school, buurtcentrum, sport- of hobbyclub, kerk/moskee. 2. Actief zijn in de buurt, door bv. schoonmaakacties, buurtoverleg of buurtfeesten. 3. Buiten een club of vereniging aan sport doen. 4. Culturele uitstapjes doen, zoals naar theater, bioscoop, museum, concert. 5. Sporten in een sportvereniging, fitnessclub / sportschool. 6. Sportwedstrijden bezoeken. 7. Uitstapjes doen (met gezin), die geen of weinig geld kosten, zoals bezoeken van strand, bos, plassen. 8. Uitstapjes doen (met gezin), die geld kosten, zoals naar speeltuin, dierentuin, pretpark, etc. 9. Voor eigen plezier of ontspanning bij een andere club of vereniging (niet sport) zitten of lessen / cursussen volgen. 10. Vrienden of kennissen ontmoeten buitenshuis voor de gezelligheid of om leuke dingen te doen. Onderzoek & Statistiek Almere in de Peiling

16 4 Meedoenindex Figuur 1: Meedoenindex (hoe hoger het indexcijfer, hoe meer men meedoet) De meedoenscore van de volwassen Almeerders in 2008 is gelijkgesteld aan ) In Figuur 1 is te zien hoe in de stad het meedoen zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. In 2010 is een dip te zien. De variatie in de meedoenscores van de verschillende groepen laat zich het beste optekenen door de scores te relateren aan gezondheid. Met een waarde van 50 is de meedoenindex het laagste voor inwoners (in 2012) die aangeven een zeer slechte gezondheid te hebben en met een waarde van 114 het hoogste voor inwoners die aangeven een zeer goede gezondheid te hebben. Ondanks dat de gezondheid zeker een belemmering vormt, staat een slechte gezondheid niet in de weg om actief te zijn in de buurt of als vrijwilliger. Laagste inkomens doen structureel minder mee Uit de voorgaande edities van Almere in de Peiling is bekend dat in Almere personen behorend tot een huishouden met een laag inkomen minder meedoen dan personen in een huishouden met een hoog inkomen. Dit principe gaat nog steeds op. Figuur 2 laat zien dat de laagste inkomensgroep sinds 2008 relatief minder is gaan meedoen, terwijl de drie middelste inkomensgroepen relatief meer zijn gaan meedoen. Er is nu een gat ontstaan tussen de laagste groep en de middelste groepen. Figuur 2: Meedoenindex (hoe hoger het indexcijfer, hoe meer men meedoet) De hoogste inkomensgroep is stabiel gebleven en doet ook het meeste mee, maar het verschil met de middelste inkomensgroepen is zichtbaar kleiner geworden. Alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat in 2012 de meerderheid van de Almeerders meer meedoet dan in Wanneer de activiteiten waaruit de meedoenindex is opgebouwd afzonderlijk bekeken worden, blijkt ook dat in het merendeel van de gevallen geldt: hoe lager het inkomen, hoe minder men meedoet. De deelname aan een paar activiteiten staan echter los van inkomen. Zo staat actief zijn in de buurt of als vrijwilliger los van inkomen. Daarnaast hebben het bezoeken van sportwedstrijden, het lid zijn van een club of een vereniging (niet sport) en het volgen van lessen of cursussen weinig met inkomen te maken. Het is ook opvallend dat de uitstapjes die geen of weinig geld kosten meer worden gedaan naarmate men een hoger inkomen heeft. Almeerders doen meer mee dan de afgelopen jaren Zoals in Figuur 1 te zien is, doen de inwoners van de stad in 2012 over de hele linie gesproken meer mee dan in Dat is ook voor elk stadsdeel afzonderlijk het geval. Almere Poort doet het beter dan Stad en ongeveer even goed als Haven (met Hout). Ditmaal scoort Almere Buiten het hoogste van alle stadsdelen. Net als in 2008 en 2010 blijkt dat inwoners die al langer dan vijf jaar in de stad wonen structureel meer meedoen dan inwoners die hier nog geen zes jaar wonen. Daarnaast is dit jaar voor het eerst gevraagd of een persoon tijdsdruk en/of stress ervaart binnen het eigen huishouden. De personen die aangeven vaak of nooit tijdsdruk en/of stress te ervaren, blijken minder mee te doen dan inwoners in De personen die aangeven niet vaak maar soms tijdsdruk en/of stress te ervaren, doen meer mee. Een interessante vraag is of het verschil direct voorkomt uit het ervaren van tijdsdruk en/of stress of dat andere factoren zoals levensstijl het verschil verklaren. Uit de jaargangen van 2008 en 2010 is gebleken dat naast het inkomen vier factoren structureel van invloed zijn op meedoen (zie Figuur 3): Opleidingsniveau Leeftijd Huishoudenssamenstelling Werksituatie Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men meedoet. Dat komt doordat opleiding en inkomen voor een groot deel aan elkaar zijn gekoppeld (en ook het inkomen is positief van invloed op meedoen) < Netto huishoudinkomen per maand Van de verschillende leeftijdsgroepen doet de groep van 25 t/m 44 jaar het meeste mee in plussers doen vaker mee dan in 2008 en Ze doen het minste mee, maar het verschil is in 2012 kleiner geworden. Ze zijn het meest actief in de buurt of als vrijwilliger. 1) Zie de bijlage voor de (vernieuwde) berekeningwijze en interpretatie van de meedoenindex. 2 Almere in de Peiling 2012 Onderzoek & Statistiek

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Team Onderzoek & Statistiek, September 2014 1 inleiding Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee te doen

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie