Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam"

Transcriptie

1 Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, januari 2014

2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Foto voorpagina: brievenbussen studentenwoningen NDSM, fotograaf Anneke Wiering (2008) 2

3 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 7 1 Websites Bekendheid van websites Bezoekgedrag websites Beoordeling websites 12 2 Digitale nieuwsbrieven Bekendheid van nieuwsbrieven Leesgedrag nieuwsbrieven Beoordeling nieuwsbrieven 16 3 Stadsdeelkranten Bereik stadsdeelkranten Leesgedrag stadsdeelkranten Leesgedrag gemeentelijk katern Beoordeling stadsdeelkranten en gemeentelijk katern 23 4 Social media Socialmediagebruik van Amsterdammers Bekendheid van gemeentelijke social media Bezoekgedrag gemeentelijke social media Beoordeling gemeentelijke social media 28 5 Televisie Kijkgedrag Amsterdam.nl/tv Kijkgedrag Het Verkeer Beoordeling gemeentelijke televisieprogramma s 32 6 Bewonersbrieven Bereik en leesgedrag bewonersbrieven Beoordeling bewonersbrieven 35 7 Algemene tevredenheid Beoordeling communicatie in het algemeen Voorkeur communicatiemiddelen Tips en suggesties 40 Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke media 43 Bijlage 2 Respons en methodiek 45 3

4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Bijlage 3 Vragenlijst 47 Bijlage 4 Beeldmateriaal vragenlijst 57 Bijlage 5 Open antwoorden 61 4

5 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Samenvatting De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse stadsdelen gebruiken diverse middelen om te communiceren met de Amsterdammers. De gemeente wil van tijd tot tijd graag weten of de inzet van deze middelen bijstelling behoeft en heeft Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) gevraagd de bekendheid, het gebruik en de beoordeling van verschillende communicatiemiddelen te onderzoeken. Websites De gemeentelijke website ( is bij 74% van de Amsterdammers bekend. De website van het eigen stadsdeel is bij iets minder Amsterdammers bekend (gemiddeld bij 68%). De meesten van hen bezoeken de websites soms. Digitale nieuwsbrieven Een klein deel van de Amsterdammers is bekend met de online nieuwsberichtenservice AmsterdamMail (14%). In totaal geeft 6% van de Amsterdammers aan geabonneerd te zijn op AmsterdamMail. Vier stadsdelen hebben een eigen digitale nieuwsbrief. Van de bewoners uit Nieuw-West is 30% bekend met de nieuwsbrief van het stadsdeel. In de stadsdelen West, Centrum en Oost liggen deze percentages op respectievelijk 16%, 14% en 13%. Ongeveer een kwart van de abonnees leest de nieuwsbrief helemaal en circa de helft leest de nieuwsbrief voor een deel. Stadsdeelkrant en gemeentelijk katern Amsterdam.nl Driekwart van de Amsterdammers geeft aan de stadsdeelkrant te ontvangen en de meeste bewoners lezen de krant via de thuisbezorging. Een op de vijf geeft aan de stadsdeelkrant niet te lezen. Ongeveer een kwart van de lezers geeft aan de krant helemaal te lezen en ruim de helft leest de krant voor een deel. Overige lezers lezen alleen speciale onderwerpen zoals buurtgerelateerd nieuws of bouwplannen. Het gemeentelijke katern Amsterdam.nl wordt door minder mensen gelezen (door 39%), maar de mate waarin verschilt weinig van de stadsdeelkrant. Social media Zes op de tien Amsterdammers maken gebruik van Facebook en een op de vijf van Twitter. Iets meer dan een kwart van de Amsterdammers is bekend met het gemeentelijke socialmediagebruik (Twitter en Facebook). Een op de vijf is bekend met het socialmediagebruik van het eigen stadsdeel. Een minderheid van deze groep bezoekt wel eens het Twitteraccount of de Facebookpagina van de gemeente of hun stadsdeel (ongeveer 3% van alle Amsterdammers), of reageert op berichten (ongeveer 1% van Amsterdammers). Televisie Lokale zenders worden de laatste jaren steeds minder bekeken. In dit onderzoek gaf een op de drie Amsterdammers aan naar Amsterdam.nl/tv op AT5 te kijken. Ongeveer de helft van de kijkers vindt dit programma herkenbaar als een televisieprogramma van de gemeente. Het programma Het Verkeer wordt door iets meer Amsterdammers bekeken. De meeste mensen kijken via de televisie (in plaats van het internet). 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Bewonersbrieven Acht op de tien Amsterdammers zeggen bewonersbrieven te ontvangen en ongeveer driekwart daarvan leest de brieven helemaal. Algemene tevredenheid De meerderheid (64%) is over het algemeen (zeer) tevreden over de communicatiemiddelen. Amsterdammers worden het liefst geïnformeerd door bewonersbrieven (59%), de stadsdeelkrant (50%) en via een website (40%). Social media wordt het minst genoemd als wenselijk communicatiemiddel. Tips en suggesties Aan het einde van de vragenlijst is de Amsterdammers gevraagd of zij nog tips/suggesties hebben voor de gemeente of de stadsdeelbesturen. Deze zijn onder te verdelen in een aantal categorieën: De inhoudelijke communicatie: het is belangrijk dat de informatievoorziening duidelijk, objectief en actueel is. De websites: het is lastig om snel de juiste informatie te vinden. Een vereenvoudigde website met verbeterde zoekfuncties. Persoonlijke en doelgroepgerichte communicatie: het is belangrijk dat de informatie doelgroepgericht is en aansluit bij de behoefte van de lezers. Bekendheid en overzicht communicatiemiddelen: er zijn veel verschillende communicatiemiddelen, meer bekendheid en een overzicht is wenselijk. Minder dan wel geïntegreerde communicatie: sommigen vinden het belangrijk de communicatie duidelijk en centraal te houden en alleen te communiceren als het echt belangrijk is: houd het simpel, less is more. Meer of minder online? Sommigen zien liever dat de gemeente meer gebruik maakt van digitale middelen. Anderen vinden juist belangrijk dat niet alles digitaal is. Beoordeling Elk hoofdstuk in dit rapport bevat ook de tevredenheid met het betreffende communicatiemiddel uitgedrukt in een rapportcijfer. Deze staan samengevat in tabel 1. De gemiddelde cijfers lopen niet ver uiteen. De bewonersbrieven scoren het hoogst (7,3) en de gemeentelijke website het laagst (6,8). Tabel 1 Gemiddeld oordeel naar communicatiemiddelen (rapportcijfer 1-10) Centrum West Nieuw- West Zuid totaal Oost Noord Zuidoost Amsterdam website 6,8 website stadsdeel 6,6 6,7 7,0 6,9 7,0 7,3 6,8 6,9 digitale nieuwsbrief (AmsterdamMail) 6,9 digitale nieuwsbrief stadsdeel* 6,9 6,9 7,1-7, ,1 stadsdeelkrant 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,3 7,3 7,1 6 katern Amsterdam.nl 7,1 social media gemeente* 7,0 social media stadsdelen* 6,9 televisieprogramma: Amsterdam.nl/tv 7,0 televisieprogramma: Het Verkeer 7,2 bewonersbrieven 7,3 algemene tevredenheid 7,0 * Gebaseerd op een relatief klein aantal respondenten.

7 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Inleiding De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse stadsdelen gebruiken diverse middelen om de communicatie met Amsterdammers, bewoners, bedrijven en bezoekers vorm te geven. De gemeente wil van tijd tot tijd graag weten of de inzet van deze middelen bijstelling behoeft. Het medialandschap verandert (er wordt minder post bezorgd, websites en social media worden vaker gebruikt) en om aan te sluiten bij die veranderende patronen wil de gemeente weten of het huidige aanbod aansluit bij de informatiebehoefte van Amsterdammers. Worden de beoogde groepen bereikt? Waar maken Amsterdammers gebruik van? Zijn ze tevreden? En zijn er mogelijkheden tot verbetering? Om die reden heeft Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) een onderzoek naar de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de stadsdelen uitgevoerd (zie onderstaande tabel voor een beknopt overzicht, zie bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht). Hierbij wordt het bereik, het kijk-/leesgedrag en de waardering van de communicatiemiddelen in beeld gebracht. Tabel 2 Overzicht communicatiemiddelen communicatiemiddel gemeente stadsdelen websites x x digitale nieuwsbrieven x indien van toepassing social media (Twitter en Facebook) x x stadsdeelkranten (incl. katern Amsterdam.nl) x x televisie ( Amsterdam.nl/tv en Het Verkeer ) x - bewonersbrieven x - Werkwijze en respons Aan de hand van een vragenlijst zijn bewoners van de stad online, telefonisch dan wel face-to-face geënquêteerd. In totaal hebben 2572 Amsterdammers van 18 jaar en ouder de vragenlijst ingevuld. De gegevens zijn voor elk afzonderlijk stadsdeel gewogen naar etniciteit en leeftijd zodat de resultaten in het rapport representatief zijn voor deze kenmerken. Zie bijlage 2 voor meer achtergrondinformatie bij de respons en de gebruikte methodiek. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 3 en 4. Leeswijzer Dit rapport start met zes hoofdstukken waarin in elk hoofdstuk een van de communicatiemiddelen centraal staat. Daarna volgt een hoofdstuk dat ingaat op algemene tevredenheid met de gemeentelijke communicatie. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met uitkomsten uit eerder onderzoek. 1 Bijlage 5 bevat de antwoorden van de respondenten op de open vragen in de vragenlijst; deze zijn integraal overgenomen. Enkele treffende uitspraken in de open antwoorden van de respondenten zijn als quote in de hoofdstukken opgenomen. 1 O+S, Amsterdamse Burgermonitor 2013; O+S, Evaluatie stadsdeelkranten,

8 8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

9 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 1 Websites In dit hoofdstuk staan de websites van de gemeente ( en van de stadsdelen centraal. Eerst wordt de bekendheid van de websites besproken. Daarna wordt het bezoekersgedrag in beeld gebracht en tot slot het oordeel over de websites. 1.1 Bekendheid van websites Driekwart van de Amsterdammers is bekend met de website van de gemeente (74%). De websites van de stadsdelen zijn over het algemeen iets minder bekend, maar ook hier geeft ruim de meerderheid aan de website van hun stadsdeel te kennen (68%). Alleen in stadsdeel Noord zijn bewoners vaker bekend met de website van het stadsdeel dan met de website van de gemeente. De bekendheid van de websites van gemeente en stadsdeel is het grootst onder bewoners van Centrum. De websites zijn het minst bekend onder 65-plussers, niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden. Tabel 1.1 Bekendheid van de websites van gemeente en eigen stadsdeel naar leeftijd, herkomst, opleidingsniveau en stadsdeel (procenten) website gemeente website stadsdeel jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam

10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Ten opzichte van 2011 is het aandeel Amsterdammers dat bekend is met de gemeentelijke website ongeveer hetzelfde. De bekendheid van de websites van de stadsdelen is in de afgelopen twee jaren wel gestegen Bezoekgedrag websites De meeste Amsterdammers die de website kennen, geven aan de website soms te bezoeken. Dit geldt zowel voor de website van de gemeente als voor de website van hun eigen stadsdeel. Over het algemeen geven acht op de tien aan de website van de gemeente (79%) en die van hun eigen stadsdeel (80%) soms te bezoeken. Een klein deel bezoekt de website vaak (respectievelijk 7% en 9%) en de rest geeft aan nooit op de website te kijken (respectievelijk 14% en 11%). 3 Amsterdam.nl Het aandeel Amsterdammers dat de website van de gemeente vaak bezoekt is het grootst in de stadsdelen Nieuw-West (13%) en Noord (11%). In Centrum is het aandeel dat de website nooit bezoekt het kleinst (6%). In vergelijking met de andere stadsdelen geeft een opvallend groot deel in Zuidoost aan de website nooit te bezoeken (33%). Dit percentage komt overeen met eerder onderzoek 4 waaruit ook bleek dat het aandeel bewoners dat de gemeentelijke website nooit bezoekt het grootst is in Zuidoost (42%). Een verschil is wel dat toen de vraag aan alle bewoners is gesteld en niet, zoals nu, aan alleen diegenen die bekend zijn met de site. Figuur 1.2 Bezoek aan de website van de gemeente Amsterdam naar stadsdeel (procenten) Centrum vaak West soms Nieuw-West nooit Zuid weet niet Oost Noord Zuidoost totaal Amsterdam % Figuur 1.3 laat zien dat 11% van de jarigen aangeeft vaak op de website van de gemeente te kijken, terwijl dit slechts 5% van de jarigen betreft en 3% van de 65- plussers. Onder 65-plussers is het aandeel dat nooit op de website kijkt het grootst (17%). 2 O+S, Amsterdamse Burgermonitor De percentages in deze paragraaf zijn berekend over degenen die bekend zijn met de website(s). 4 O+S, Evaluatie stadsdeelkranten,

11 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Figuur 1.3 Bezoek aan de website van de gemeente Amsterdam naar leeftijd (procenten) vaak soms nooit weet niet % Website eigen stadsdeel Soortgelijke patronen zijn er te zien in het bezoekersgedrag van de stadsdeelwebsites. Bewoners uit Nieuw-West en Noord bezoeken de website van hun eigen stadsdeel het vaakst (respectievelijk 16% en 15%). In Zuidoost is het aandeel dat de website van het stadsdeel nooit bezoekt het grootst (21%) en in Noord het kleinst (4%). Figuur 1.4 Bezoek aan de website van eigen stadsdeel naar stadsdeel (procenten) Centrum vaak West soms Nieuw-West nooit Zuid weet niet Oost Noord Zuidoost totaal Amsterdam % Figuur 1.5 Bezoek aan de website van eigen stadsdeel naar leeftijd (procenten) vaak soms nooit weet niet % : 11

12 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Uitgesplitst naar leeftijdscategorie (zie figuur 1.5) valt op dat jarigen procentueel het vaakst aangeven de website van hun stadsdeel te bezoeken. De 65-plussers bezoeken de website van hun stadsdeel vaker dan de gemeentelijke website. Ook jarigen maken gemiddeld iets meer gebruik van de website van het eigen stadsdeel. 1.3 Beoordeling websites Je kunt uiteindelijk alles wel vinden op de site, maar het is lastig uit te vinden wáár het staat, ik denk dat de (zoek)structuur veranderd moet worden. Tot slot is de respondenten gevraagd om een algemeen oordeel over de website van de gemeente en die van hun stadsdeel te geven (zie tabel 1.6). Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die de website wel eens bezoeken. Amsterdammers geven de website gemiddeld een rapportcijfer van 6,8. De meeste mensen geven het cijfer 7 (50%) en 9% geeft een onvoldoende (een rapportcijfer van 5 of lager). Amsterdammers beoordelen de website van hun eigen stadsdeel gemiddeld met een 6,9. Ook hier wordt het cijfer 7 het vaakst gegeven (door 46%) en eveneens 9% beoordeelt de website van zijn of haar eigen stadsdeel als onvoldoende. Tabel 1.6 Gemiddeld oordeel website gemeente en website stadsdeel (rapportcijfer 1-10) website gemeente website stadsdeel jarigen 6,8 7, jarigen 6,8 6, jarigen 6,8 6, ,9 7,0 autochtonen 6,8 6,8 westerse allochtonen 6,7 6,8 niet-westerse allochtonen 7,0 7,1 laag opleidingsniveau 6,8 7,0 middelbaar opleidingsniveau 7,0 7,0 hoog opleidingsniveau 6,8 6,8 Centrum 6,7 6,6 West 6,5 6,7 Nieuw-West 6,9 7,0 Zuid 6,9 6,9 Oost 6,9 7,0 Noord 7,2 7,3 Zuidoost 6,9 6,8 Amsterdam 6,8 6,9 12

13 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Bewoners van stadsdeel Noord zijn het positiefst over de website van hun eigen stadsdeel (gemiddeld rapportcijfer van 7,3). Zij zijn dit overigens ook over de gemeentelijke website (gemiddeld rapportcijfer van 7,2). De website van het eigen stadsdeel en ook de gemeentelijke website worden het laagst beoordeeld door bewoners uit Centrum en West. De verschillen tussen Amsterdammers van de verschillende leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus zijn gering. Op de website van mijn stadsdeel zou ik graag heldere, korte informatie willen met links naar meer. De correlatie tussen het oordeel over de gemeentelijke website en het oordeel over de stadsdeelwebsite is sterk significant. Dit betekent dat bewoners die positief over de ene website oordelen over het algemeen ook positief over de andere website oordelen. 13

14 14 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

15 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 2 Digitale nieuwsbrieven Met de digitale nieuwsbriefservice AmsterdamMail kunnen Amsterdammers op de hoogte blijven van actuele zaken in de stad. Abonnees ontvangen wekelijks een digitale nieuwsbrief met onderwerpen naar eigen interesse (zoals werk en inkomen, jeugd en onderwijs en burgerzaken). Enkele stadsdelen hebben een eigen digitale nieuwsbrief. Dit betreft de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West en Oost. 2.1 Bekendheid van nieuwsbrieven De digitale nieuwsbrief ken ik niet. Ik ga op de website informatie daarover opzoeken. AmsterdamMail Een klein deel van de Amsterdammers is bekend met de online nieuwsberichtenservice AmsterdamMail (14%). Bewoners uit Nieuw-West zijn het meest bekend met de gemeentelijke nieuwsbrief (22%), bewoners uit Zuidoost en Zuid het minst (10%). Oudere Amsterdammers zijn vaker bekend met de nieuwsbrief dan jongvolwassenen. Er is geen verschil in opleidingsniveau te zien. Tabel 2.1 Bekendheid van de digitale nieuwsbrieven naar achtergrondkenmerken (procenten) nieuwsbrief gemeente nieuwsbrief stadsdeel jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen 8 14 niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid 10 - Oost Noord 15 - Zuidoost 10 - Amsterdam Betreft de bewoners van de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West en Oost. 15

16 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Tip: digitale nieuwsbrief meer onder de aandacht brengen. Nieuwsbrief stadsdeel Van de bewoners uit de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West en Oost is in totaal 19% bekend met de digitale nieuwsbrief van hun stadsdeel. Bewoners van Nieuw-West zijn vaker bekend met de nieuwsbrief (30%) dan bewoners van Centrum (14%), West (16%) en Oost (13%). Oudere Amsterdammers geven vaker aan bekend te zijn met de nieuwsbrief dan jongvolwassenen (28% van de 65- plussers tegenover 16% van de jarigen). 2.2 Leesgedrag nieuwsbrieven Van de Amsterdammers die bekend zijn met de online nieuwsberichtenservice AmsterdamMail is 40% erop geabonneerd (dit is 6% van alle Amsterdammers). Van de bewoners uit Centrum, West, Nieuw-West en Oost die bekend zijn met de digitale nieuwsbrief van hun stadsdeel is de helft (51%) geabonneerd (dit is ook 6% van alle bewoners uit deze vier stadsdelen). De respondenten die geabonneerd zijn op de online nieuwsberichtenservice is gevraagd in hoeverre zij de nieuwsbrief lezen. Een kwart (25%) geeft aan AmsterdamMail helemaal te lezen. De helft (51%) leest hem voor een deel en een op de vijf (20%) leest de nieuwsbrief weinig tot bijna niet. De nieuwsbrieven van de vier stadsdelen worden iets beter gelezen (zie figuur 2.2). Sommige respondenten geven aan de nieuwsbriefservice(s) op een andere manier te lezen, bijvoorbeeld door alleen de Ik lees eigenlijk alleen koppen te scannen of alleen naar de bekendmakingen te de vergunningen. kijken. Een enkeling geeft aan zich wel aangemeld te hebben voor de nieuwsbriefservice, maar deze niet te ontvangen. Figuur 2.2 Lezen van de digitale nieuwsbrieven (procenten) 6 AmsterdamMail digitale nieuwsbrief stadsdeel helemaal voor een deel weinig, bijna niet andere manier % : 2.3 Beoordeling nieuwsbrieven De geabonneerde Amsterdammers hebben een algemeen oordeel over de online nieuwsberichtenservice gegeven door middel van een rapportcijfer. AmsterdamMail scoort gemiddeld een 6,9. Het cijfer 7 wordt het meest gegeven (door 40%) en 12% beoordeelt AmsterdamMail als onvoldoende (met een 4 of 5). Drie op de tien (31%) geeft een rapportcijfer 8 of hoger. De digitale nieuwsbrieven uit de stadsdelen scoren gemiddeld iets hoger dan de gemeentelijke nieuwsbrief, namelijk een 7,1. De nieuwsbriefservice uit Centrum en West krijgen gemiddeld een rapportcijfer van 6,9. Nieuw-West een 7,1 en Oost scoort het 6 Betreft Amsterdammers die geabonneerd zijn op de desbetreffende online nieuwsberichtenservice. 16

17 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam hoogst met een gemiddeld cijfer van 7,4. Hierbij moeten we de kanttekening plaatsen dat de rapportcijfers voor de nieuwsbrieven van de afzonderlijke stadsdelen op kleine aantallen respondenten zijn gebaseerd (tussen 37 en 60 respondenten). Figuur 2.3 Gemiddeld oordeel digitale nieuwsbrieven gemeente en stadsdelen (rapportcijfer 1-10) ,9 6,9 6,9 7,1 7, AmsterdamMail Centrum West Nieuw-West Oost : 7 Betreft Amsterdammers die geabonneerd zijn op de desbetreffende online nieuwsberichtenservice. 17

18 18 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

19 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 3 Stadsdeelkranten Elk stadsdeel heeft zijn eigen stadsdeelkrant. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid en bevat lokaal nieuws over allerlei zaken zoals evenementen en woonprojecten. Sommige stadsdeelkranten verschijnen vaker dan andere. De stadsdeelkrant van West en Nieuw- West verschijnt één keer per maand. De krant van Centrum, Zuid, Oost, Zuidoost verschijnt twee keer per maand en die van Noord elke week. Deze krant is echter geen aparte krant, maar is te vinden op de achterkant van het Noord-Amsterdams Nieuwsblad. Eens per maand bevat de stadsdeelkrant het katern Amsterdam.nl met stadsbrede informatie voor alle Amsterdammers. In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre Amsterdammers de stadsdeelkrant lezen en wat zij hiervan vinden. 3.1 Bereik stadsdeelkranten Zoals in figuur 3.1 te zien, ontvangt ongeveer driekwart van de Amsterdammers (77%) de stadsdeelkrant; 12% ontvangt de krant soms, 7% ontvangt hem niet en 4% geeft aan het niet te weten. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek van O+S uit Toen gaf 72% aan de stadsdeelkrant te ontvangen en 13% soms; verder gaf 6% aan de stadsdeelkrant niet te ontvangen en 9% wist het niet. Jongvolwassenen (18-34 jarigen) en laagopgeleiden geven relatief vaker aan de stadsdeelkrant niet te ontvangen of het niet te weten. Ook is er een verschil tussen de stadsdelen te zien. Bewoners van Zuidoost geven het vaakst aan de stadsdeelkrant te ontvangen (90%) en bewoners uit Nieuw-West het minst (63%). Daarbij geeft een groot deel uit Noord aan de stadsdeelkrant niet te ontvangen (13%), hetgeen te maken kan hebben met de geringe herkenbaarheid van de krant vanwege de opname achterin het Noord-Amsterdams Nieuwsblad. Ook opvallend is het grote aandeel bewoners uit Nieuw- West dat aangeeft niet te weten of zij de krant ontvangen (13%). De meeste mensen lezen de krant via de thuisbezorging (78%). Door sommigen wordt de krant via het internet gelezen (3%), meegenomen uit een openbare ruimte (3%), op het werk (1%) of bij familie, vrienden of kennissen (1%). Een op de vijf (18%) geeft aan de 8 O+S, Evaluatie stadsdeelkranten,

20 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek stadsdeelkrant niet te lezen. Dit aandeel is lager dan twee jaar geleden. Toen gaf 28% aan de stadsdeelkrant niet te lezen. 9 Tabel 3.1 Thuis ontvangen van de stadsdeelkrant (procenten) ja soms nee weet niet jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam Leesgedrag stadsdeelkranten De meerderheid van de Amsterdammers leest dus de stadsdeelkrant, maar de mate waarin verschilt sterk (zie figuur 3.2). Iets minder dan een kwart (23%) van de mensen die de stadsdeelkrant lezen, leest hem helemaal. Ruim de helft (57%) leest hem voor een deel en 15% weinig tot bijna niet. Verder geeft een klein deel aan alleen speciale onderwerpen te lezen (zoals buurtgerelateerde onderwerpen, bekendmakingen of bouwplannen), deze antwoorden zijn terug te lezen in bijlage 5. In figuur 3.2 is ook te zien dat de stadsdeelkrant goed wordt gelezen onder ouderen, laagopgeleiden en bewoners van Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Ik lees wat hier in de buurt speelt en wat er voor kinderen wordt gedaan. Specifieke onderwerpen als ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en bouwen. Ik kijk het vluchtig door, als ik iets interessant vind, lees ik het. Deze cijfers sluiten aan bij de uitkomsten uit de Amsterdamse Burgermonitor 2013, waaruit tevens blijkt dat de huis-aan-huisbladen het populairst zijn onder 65-plussers en laagopgeleiden (respectievelijk 70% en 58% leest de stadsdeelkrant regelmatig). Ook 9 O+S, Evaluatie stadsdeelkranten,

21 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam inwoners van Zuidoost, Noord en Nieuw-West geven het vaakst aan de krant regelmatig te lezen. De huis-aan-huisbladen zijn bijzonder populair onder Surinaamse Amsterdammers (63% leest de stadsdeelkrant regelmatig). Figuur 3.2 Mate van lezen stadsdeelkrant naar achtergrondkenmerken (procenten van de lezers) autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam totaal % helemaal voor een deel alleen speciale onderwerpen bekijk alleen de foto s weinig, bijna niet anders niet ingevuld : 3.3 Leesgedrag gemeentelijk katern Het gemeentelijke katern Amsterdam.nl wordt minder intensief gelezen dan de stadsdeelkrant: vier op de tien (39%) geeft aan het katern te lezen. Een op de tien (11%) weet het niet en de helft (51%) van de Amsterdammers geeft aan het katern niet te lezen. Deze cijfers komen wederom overeen met evaluatieonderzoek van twee jaar geleden 11, toen gaf 35% aan het katern Amsterdam.nl te lezen. Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat de herkenbaarheid van het gemeentelijke katern gering is: veel bewoners hebben niet in de gaten dat het een apart katern in de stadsdeelkrant is. Dit kan voor een deel verklaren waarom Amsterdammers aangeven het katern minder intensief te lezen dan de stadsdeelkrant. Uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken valt op dat 65-plussers (57%), autochtonen (42%), hoogopgeleiden (43%) en bewoners van Noord (42%) en West (40%) het gemeentelijke katern Amsterdam.nl het vaakst lezen (zie tabel 3.3). 10 Betreft Amsterdammers die aangeven de stadsdeelkrant wel eens te lezen. 11 O+S, Evaluatie stadsdeelkranten,

22 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Tabel 3.3 Amsterdammers die het katern Amsterdam.nl lezen (procenten) ja nee weet niet / niet ingevuld totaal jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam De lezers van het gemeentelijke katern Amsterdam.nl is gevraagd in welke mate ze het katern lezen. Net als bij de stadsdeelkrant lezen de meesten de krant voor een deel (63%), een kwart leest hem helemaal (23%) en de overige lezers bekijken foto s (1%) of lezen alleen speciale onderwerpen zoals bouw- en beleidsonderwerpen (2%); 9% van de lezers geeft aan het katern weinig tot bijna niet te lezen. Het katern wordt relatief goed gelezen onder 65-plussers maar ook onder jongvolwassenen. Dit is opvallend omdat deze laatste groep de stadsdeelkrant maar matig leest. Het katern wordt verder goed gelezen onder niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden en bewoners van Nieuw-West en Noord. 22

23 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Figuur 3.4 Mate van lezen katern Amsterdam.nl naar achtergrondkenmerken (procenten van de lezers) autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam totaal % helemaal voor een deel alleen speciale onderwerpen bekijk alleen de foto s weinig, bijna niet anders niet ingevuld : 3.4 Beoordeling stadsdeelkranten en gemeentelijk katern De lezers van de stadsdeelkrant en van het gemeentelijke katern beoordelen beide onderdelen gemiddeld met een 7,1. De gemiddelde oordelen variëren weinig onder de verschillende bevolkingsgroepen in tabel 3.5. Tabel 3.5 Gemiddeld oordeel stadsdeelkrant en katern Amsterdam.nl (rapportcijfer 1-10) stadsdeelkrant Amsterdam.nl jarigen 7,1 7, jarigen 7,1 7, jarigen 7,0 7, ,2 7,1 autochtonen 7,1 7,0 westerse allochtonen 7,0 7,1 niet-westerse allochtonen 7,2 7,2 laag opleidingsniveau 7,3 7,3 middelbaar opleidingsniveau 7,1 7,1 hoog opleidingsniveau 7,1 7,0 Amsterdam 7,1 7,1 12 Betreft Amsterdammers die aangeven het katern Amsterdam.nl wel eens te lezen. 23

24 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Net als twee jaar geleden lopen de gemiddelde oordelen voor de zeven stadsdeelkranten weinig uiteen. Dit jaar scoren de stadsdelen Centrum, Noord en Zuidoost iets boven het gemiddelde en de stadsdelen West, Zuid en Oost er iets onder (zie tabel 3.6). Tabel 3.6 Gemiddeld oordeel stadsdeelkrant, 2011 en (rapportcijfer 1-10) Centrum 7,1 7,2 West 7,2 7,0 Nieuw-West 7,1 7,0 Zuid 6,9 7,0 Oost 7,1 7,0 Noord 7,1 7,3 Zuidoost 7,1 7,3 Amsterdam 7,1 7,1 13 Gemiddeld cijfer betreft Amsterdammers die aangeven de stadsdeelkrant te lezen. 24

25 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 4 Social media De gemeente en de stadsdelen zijn te vinden op Twitter en Facebook 14, waar men op de hoogte wordt gehouden van actualiteiten in de stad en het stadsdeel (via korte nieuwsberichten, foto s en video s). Het heeft meer dan volgers en de Facebookpagina van de gemeente ruim likes. In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken in hoeverre Amsterdammers zelf Twitter en Facebook gebruiken en of zij bekend zijn met de gemeentelijke social media. Vervolgens wordt aan de mensen die zelf Twitter of Facebook gebruiken gevraagd of ze ook wel eens op de gemeentelijke social media kijken, reageren en wat ze ervan vinden. 4.1 Socialmediagebruik van Amsterdammers De meerderheid van de volwassen Amsterdammers (59%) heeft een eigen Facebookpagina. Een op de vijf (21%) heeft een eigen Twitteraccount; deze Twitteraars zitten in meerderheid ook op Facebook. Bijna twee op de vijf Amsterdammers (38%) heeft geen van beide. Tabel 4.1 Gebruik van Facebook en Twitter door Amsterdammers (procenten) Twitter ja nee totaal Facebook ja nee totaal In tabel 4.2 is te zien dat jongvolwassenen relatief veel gebruik maken van Facebook (77%) en Twitter (27%), evenals hoogopgeleiden (respectievelijk 61% en 24%). Bewoners van stadsdeel Centrum geven het vaakst aan een Facebookpagina te bezitten (65%) en bewoners van Nieuw-West het minst vaak (52%). In dit stadsdeel is het aandeel Twittergebruikers wel het grootst (27%). Het aandeel bewoners dat geen gebruik maakt van social media is het grootst in Zuidoost. Deze resultaten zijn consistent met het beeld dat uit de Amsterdamse Burgermonitor naar voren komt. 15 Daaruit blijkt dat 23% van de Amsterdammers een Twitteraccount bezit en 61% een Facebookpagina heeft. Tevens blijkt het aantal socialmediagebruikers de afgelopen jaren nog steeds toe te nemen. In de Burgermonitor is ook gevraagd voor welke doeleinden Amsterdammers Twitter gebruiken. Twitter wordt het meest gebruikt om 14 Stadsdeel Oost heeft per wijk een Facebookpagina. Deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek. 15 De cijfers uit de Burgermonitor over social media betreffen alle Amsterdammers (vanaf 16 jaar) met toegang tot het internet (93%). 25

26 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek de actualiteiten bij te houden (door 43% van de Twittergebruikers) en voor professioneel en zakelijk gebruik (door 35% van de Twittergebruikers). Tabel 4.2 Socialmediagebruik van Amsterdammers naar achtergrondkenmerken (procenten) 16 Facebook Twitter geen jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam Bekendheid van gemeentelijke social media De meeste Amsterdammers weten niet dat de gemeente Facebook en Twitter als communicatiemiddel gebruikt. Een kwart (26%) is op de hoogte van het gemeentelijke Twitteraccount en 29% geeft aan bekend te zijn met de gemeentelijke Facebookpagina. Het gemeentelijke social mediagebruik moet beter gepromoot worden en als klankbord worden gebruikt. Ongeveer een op de vijf Amsterdammers is op de hoogte van het socialmediagebruik van zijn of haar stadsdeel: 21% procent kent de Facebookpagina van het eigen stadsdeel en 18% het Twitteraccount. Mensen die zelf Facebook of Twitter gebruiken zijn zoals te verwachten meer bekend met het socialmediagebruik van de gemeente dan mensen die daar geen gebruik van maken. Uitgesplitst naar achtergrondkenmerken valt op dat vooral jongvolwassenen meer dan gemiddeld bekend zijn met het gemeentelijke Twitter- en Facebookgebruik, terwijl dit niet voor het socialmediagebruik van het eigen stadsdeel geldt. Een mogelijke verklaring is dat zij relatief minder betrokken zijn bij hun eigen stadsdeel en meer bij de stad. 16 Opgeteld meer dan 100%, omdat men zowel een Facebook- als een Twitteraccount kan bezitten. 26

27 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Daarnaast zijn Amsterdammers van niet-westerse herkomst gemiddeld meer bekend met het gemeentelijke socialmediagebruik, evenals hoogopgeleiden. Tussen de stadsdelen zijn ook verschillen te zien. Het aandeel bewoners dat bekend is met het gemeentelijke Twitteraccount is het grootst in Centrum en West (29%). De gemeentelijke Facebookpagina is het meest bekend in Nieuw-West (33%). In dit stadsdeel zijn relatief ook de meeste bewoners bekend met het Twitteraccount en de Facebookpagina van hun eigen stadsdeel. In stadsdeel Zuid zijn de bewoners het minst bekend met het Twitteraccount en de Facebookpagina van hun eigen stadsdeel. Deze resultaten sluiten aan bij het aantal likes op de Facebookpagina s. Anno december 2013 heeft bijvoorbeeld stadsdeel Nieuw- West likes, veel meer dan stadsdeel Zuid (498 likes). Tabel 4.3 Aandeel Amsterdammers dat bekend is met het gemeentelijke socialmediagebruik (procenten) gemeente stadsdeel Twitter Facebook Twitter Facebook jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam Bezoekgedrag gemeentelijke social media Een zeer kleine groep maakt ook daadwerkelijk gebruik van de gemeentelijke social media. Vanwege het kleine aantal respondenten is het helaas niet mogelijk deze cijfers verder uit te splitsen naar achtergrondkenmerken. Ik zit niet op Twitter of Faceboek, dus aan mij is het niet besteed om via die media ook informatie te verspreiden. Twitter Van de Amsterdammers die twitteren én bekend zijn met het Twitteraccount van de gemeente, geeft 30% aan dit account wel eens te bekijken (3% van alle Amsterdammers). Van deze groep geeft 58% aan een volger te zijn 27

28 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek (2% van alle Amsterdammers). Dit betekent dat zij expliciet hebben aangeklikt de berichten (tweets) van de gemeente te willen volgen. Achttien procent (1% van alle Amsterdammers) reageert wel eens op berichten door deze te replyen (beantwoorden) of door berichten delen (retweeten). Twitteraccounts van de stadsdelen worden iets meer gevolgd. Ongeveer de helft (49%) van de twitteraars die bekend zijn met de social media van hun eigen stadsdeel, kijkt wel eens op het Twitteraccount van het stadsdeel (4% van alle Amsterdammers). Vier op de tien (58%) heeft het Twitteraccount van hun stadsdeel geliked en 19% reageert wel eens op een bericht (respectievelijk 2% en 1% van alle Amsterdammers). Facebook Van de Amsterdammers die Facebook gebruiken én bekend zijn met de gemeentelijke Facebookpagina, geeft 16% aan deze pagina wel eens te bezoeken (3% van alle Amsterdammers). De meerderheid van deze groep heeft de gemeentelijke Facebookpagina geliked (67%) en de helft (49%) reageert wel eens op een bericht door deze te replyen (beantwoorden) of het bericht te liken (2% van alle Amsterdammers). De Facebookpagina s van de stadsdelen worden iets beter bekeken dan de gemeentelijke Facebookpagina. 17 Een op de drie (37%) van de Facebookgebruikers (die ook bekend zijn Facebook is voor mij echt alleen voor vrienden en kennissen en dat blijft het. Twitteren zal ik nooit doen. met de Facebookpagina van hun stadsdeel) bezoekt deze wel eens (4% van alle Amsterdammers min de bewoners uit stadsdeel Oost). Van deze groep heeft driekwart (75%) de pagina geliked en iets meer dan een kwart (27%) reageert wel eens op berichten (respectievelijk 3% en 1% van alle Amsterdammers exclusief bewoners uit stadsdeel Oost). 4.4 Beoordeling gemeentelijke social media Amsterdammers die wel eens op de gemeentelijke social media-accounts kijken is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over dit communicatiemiddel. Afgerond scoren de gemeentelijke social media een 7 en de gemiddelden lopen nauwelijks uiteen. Het rapportcijfer 7 wordt het vaakst gegeven (zie tabel 4.4). Tabel 4.4 Oordeel over socialmediagebruik van de gemeente en stadsdelen (rapportcijfer 1-10) gem. rapportcijfer % onvoldoende % 8 of hoger Twitteraccount gemeente 7, Facebookpagina gemeente 6, Twitteraccount eigen stadsdeel 6, Facebookpagina eigen stadsdeel 7, De oordelen in tabel 4.4 zijn gebaseerd op tussen de 47 en 72 respondenten. Deze aantallen zijn te klein om uit te splitsen naar stadsdeel of een ander kenmerk. 17 Bewoners uit stadsdeel Oost zijn niet meegenomen in de analyse, omdat dit stadsdeel geen algemene 28 Facebookpagina voor het stadsdeel heeft (wel per wijk).

29 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 5 Televisie Uit de Amsterdamse Burgermonitor blijkt dat zes op de tien Amsterdammers regelmatig naar een lokale zender kijken, en dat AT5 de populairste zender is (door 57% genoemd). Het aandeel kijkers daalt echter met de jaren. In 2006 gaf nog ruim driekwart van de Amsterdammers aan naar AT5 te kijken. Het aandeel Amsterdammers dat nooit naar een regionale zender (AT5, RTV Noord Holland of SALTO) kijkt, is dan ook gestegen. In 2006 gaf 17% aan nooit naar een regionale zender te kijken, in 2013 is dit 41%. De lokale zenders zijn het minst populair onder hoogopgeleiden, jongeren en jongvolwassenen. 18 Op de Amsterdamse zender AT5 zijn twee gemeentelijke nieuwsprogramma s te zien: Amsterdam.nl/tv en Het Verkeer. Beide programma s zijn online terug te kijken op de website van de gemeente en op de website van AT5. In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre Amsterdammers bekend zijn met deze programma s, of ze er naar kijken en wat ze ervan vinden. 5.1 Kijkgedrag Amsterdam.nl/tv Een derde van de Amsterdammers kijkt wel eens naar het programma Amsterdam.nl/tv (32%), twee derde kijkt niet (65%). Een klein deel van de respondenten weet het niet of heeft de vraag niet ingevuld (3%). Figuur 5.1 Aandeel Amsterdammers dat naar Amsterdam.nl/tv kijkt (procenten) ja nee weet niet niet ingevuld % : Het programma wordt het meest via televisie gevolgd. Het grootste deel (47%) kijkt het programma soms op televisie (15% van alle Amsterdammers); 14% kijkt elke week en nog eens 14% kijkt het programma vaak. Een minderheid van de respondenten die het programma kijken, doet dit (ook) via het internet (30%, dit is 4% van alle Amsterdammers). Drie procent van de kijkers volgt het programma elke week via het internet. 18 O+S, Amsterdamse Burgermonitor

30 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 5.2 Kijkgedrag van het programma Amsterdam.nl/tv via televisie en internet (procenten) elke week via tv vaak soms zelden nooit niet ingevuld via internet % : Het programma Amsterdam.nl/tv wordt relatief vaak door ouderen gekeken. Ongeveer een kwart (26%) van de jarigen kijkt het programma, tegenover 42% van de 65- plussers. Ook Amsterdammers van niet-westerse herkomst en laagopgeleiden kijken relatief vaak (tabel 5.3). Het programma wordt relatief het meest gekeken door bewoners uit stadsdeel Noord (40%) en het minst door bewoners uit Centrum en Oost (27%). Tabel 5.3 Kijkgedrag van het programma Amsterdam.nl/tv naar achtergrondkenmerken (procenten) ja nee weet niet / niet ingevuld jarigen jarigen jarigen autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam Amsterdammers die naar Amsterdam.nl/tv kijken is gevraagd in hoeverre zij het programma herkenbaar vinden als een televisieprogramma van de gemeente Amsterdam. Bijna de helft (46%) vindt Amsterdam.nl/tv (heel) herkenbaar als gemeentelijk televisie- 30

31 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam programma. Een kwart (26%) is neutraal en 17% vindt het programma (helemaal) niet herkenbaar. Een op de tien (11%) weet het niet. Figuur 5.4 Herkenbaarheid van Amsterdam.nl/tv als gemeentelijk televisieprogramma (procenten) heel herkenbaar herkenbaar neutraal niet herkenbaar helemaal niet herkenbaar weet ik niet, geen antwoord % : 5.2 Kijkgedrag Het Verkeer De respondenten is ook gevraagd in hoeverre ze kijken naar het televisieprogramma Het Verkeer. Drie procent van de Amsterdammers kijkt het programma Het Verkeer altijd. Een op de tien (11%) kijkt vaak, 28% kijkt soms en 21% geeft aan zelden naar dit programma te kijken. Ongeveer een derde van de Amsterdammers (36%) kijkt nooit. Figuur 5.5 Mate waarin Amsterdammers naar Het Verkeer kijken (procenten) % altijd vaak soms zelden nooit niet ingevuld : Of Amsterdammers naar het programma Het Verkeer kijken (en hoe vaak) hangt samen met leeftijd. Van de jarigen geeft 46% aan nooit naar het televisieprogramma te kijken. Van de 65-plussers geeft een kwart (27%) aan nooit naar het programma te kijken. Het aandeel dat altijd naar het programma kijkt is opvallend genoeg wel het grootst onder de jarigen (4%, zie figuur 5.6). Net als bij het televisieprogramma Amsterdam.nl/tv is valt op dat Amsterdammers van niet-westerse herkomst vaker naar Het Verkeer kijken evenals lager opgeleiden. Bewoners van stadsdeel Noord kijken relatief het meest naar het programma Het Verkeer (8% kijkt altijd, 16% kijkt vaak). In stadsdeel Centrum kijken relatief de minste bewoners (45% kijkt nooit). 31

32 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 5.6 Mate waarin Amsterdammers naar Het Verkeer kijken (procenten) altijd vaak soms autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen laag opleidingsniveau middelbaar opleidingsniveau hoog opleidingsniveau zelden nooit niet ingevuld Centrum 1 9 West 2 11 Nieuw-West 5 12 Zuid 7 Oost 2 11 Noord 8 Zuidoost Amsterdam totaal % 5.3 Beoordeling gemeentelijke televisieprogramma s Amsterdammers die naar de gemeentelijke televisieprogramma s kijken, beoordelen het programma Amsterdam.nl/tv gemiddeld met een 7,0 en het programma Het Verkeer gemiddeld met een 7,2. Voor beide programma s wordt het cijfer 7 het vaakst gegeven. Iets meer dan een kwart (28%) geeft het programma Amsterdam.nl/tv een 8 of hoger en dit geldt voor 42% voor Het Verkeer. Een klein deel geeft een onvoldoende (respectievelijk 6% en 5%). Jongvolwassenen geven het televisieprogramma Het Verkeer gemiddeld een 7,4. Dit is hoger dan andere Amsterdammers. In de beoordeling van Amsterdam.nl/tv zijn er geen duidelijke leeftijdsverschillen te zien. Net als in de voorgaande hoofdstukken blijkt ook nu dat Amsterdammers van nietwesterse herkomst en laagopgeleiden meer tevreden zijn met de gemeentelijke televisieprogramma s en deze met een hoger rapportcijfer beoordelen (zie tabel 5.7). In stadsdeel Oost zijn bewoners gemiddeld het meest tevreden met de gemeentelijke televisieprogramma s. Zij beoordelen het programma Amsterdam.nl/tv gemiddeld met een 7,3 en het programma Het Verkeer met een 7,5. 32

33 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Tabel 5.7 Gemiddeld oordeel gemeentelijke televisieprogramma s (rapportcijfer 1-10) Amsterdam.nl/tv Het Verkeer jarigen 7,1 7, jarigen 7,0 7, jarigen 6,9 7, ,1 7,1 autochtonen 6,9 7,2 westerse allochtonen 6,7 7,2 niet-westerse allochtonen 7,2 7,3 laag opleidingsniveau 7,4 7,6 middelbaar opleidingsniveau 6,9 7,2 hoog opleidingsniveau 6,9 7,2 Centrum 6,7 7,2 West 6,8 7,1 Nieuw-West 6,9 7,0 Zuid 6,9 7,1 Oost 7,3 7,5 Noord 7,1 7,3 Zuidoost 7,2 7,4 Amsterdam 7,0 7,2 33

34 34 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

35 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 6 Bewonersbrieven Het laatste communicatiemiddel dat in dit rapport besproken wordt, zijn de bewonersbrieven. Deze worden huis-aan-huis verspreid met als doel bewoners op de hoogte te brengen van plaatselijke ontwikkelingen en werkzaamheden. In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre bewoners de brieven lezen en wat zij ervan vinden. 6.1 Bereik en leesgedrag bewonersbrieven Acht op de tien Amsterdammers (79%) geven aan bewonersbrieven te ontvangen. Veertien procent geeft aan van niet en 7% weet het niet. Aan degenen die ze ontvangen is gevraagd in welke mate zij de bewonersbrieven lezen. Driekwart van hen (74%) geeft aan de brieven helemaal te lezen (dit is 59% van alle Amsterdammers). Een op de vijf (19%) leest de brieven deels, 4% weinig tot bijna niet en 2% geeft aan de brieven niet te lezen. De rest (1%) geeft aan alleen onderwerpen te lezen die hen interesseren, zoals omleidingen en verbouwingen in de buurt. Figuur 6.1 Mate waarin bewonersbrieven worden gelezen (procenten) helemaal deels weinig, bijna niets anders niet % : 6.2 Beoordeling bewonersbrieven De bewonersbrieven worden met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 beoordeeld. De cijfers 7 en 8 worden het meest gegeven (door respectievelijk 26% en 28%). Bijna de helft beoordeelt de bewonersbrieven met een 8 of hoger (47%) en een klein deel geeft een onvoldoende (4%). Jongvolwassenen zijn gemiddeld het meest tevreden met de bewonersbrieven (gemiddeld rapportcijfer van 7,5), zie tabel 6.2. Papieren communicatie vind ik erg goed en prettig. Bewoners uit Zuidoost zijn gemiddeld het minst tevreden met de bewonersbrieven. In dit stadsdeel wordt een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 gegeven. In Zuidoost is ook het aandeel onvoldoendes het hoogst. 35

36 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Tabel 6.2 Gemiddeld oordeel bewonersbrieven (rapportcijfer 1-10) gem. rapportcijfer % onvoldoende % 8 of hoger jarigen 7, jarigen 7, jarigen 7, , autochtonen 7, westerse allochtonen 7, niet-westerse allochtonen 7, laag opleidingsniveau 7, middelbaar opleidingsniveau 7, hoog opleidingsniveau 7, Centrum 7, West 7, Nieuw-West 7, Zuid 7, Oost 7, Noord 7, Zuidoost 7, Amsterdam 7,

37 Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Amsterdam 7 Algemene tevredenheid In voorgaande hoofdstukken stond telkens een afzonderlijk communicatiemiddel centraal. In dit hoofdstuk ligt de focus op de algemene tevredenheid over de gemeentelijke communicatiemiddelen. Eerst wordt naar het algemene oordeel van Amsterdammers gekeken, vervolgens naar hun voorkeur voor communicatiemiddelen. Tot slot komen tips en suggesties van bewoners aan bod. 7.1 Beoordeling communicatie in het algemeen De meerderheid van de Amsterdammers (64%) is (zeer) tevreden over de communicatiemiddelen die de gemeente en de stadsdelen inzetten om de bewoners te informeren. 19 Een kwart (25%) is neutraal en 5% is (zeer) ontevreden. Zes procent weet het niet of heeft geen antwoord op de vraag gegeven. Figuur 7.1 Mate van tevredenheid met gemeentelijke communicatie in het algemeen (procenten) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet/ geen antwoord % : Amsterdammers is ook gevraagd om hun algemene tevredenheid over de communicatiemiddelen uit te drukken in een rapportcijfer. Er wordt gemiddeld een 7,0 gegeven. Bijna een derde (28%) geeft een 8 of hoger en 7% geeft een onvoldoende (variërend van 1-5). Het cijfer 7 is het vaakst gegeven (door 46%). Op het punt van communicatie vind ik dat Amsterdam het heel aardig doet. Complimenten. In tabel 7.2 is het algemene oordeel uitgesplitst voor verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn slechts weinig verschillen naar leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau te zien. Bewoners uit stadsdeel Oost oordelen met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 iets positiever en bewoners van Nieuw-West en Zuid met gemiddeld een 6,8 iets minder positief. 19 Betreft de communicatiemiddelen die in dit rapport zijn besproken. 37

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep Digitaal Panel West Digitaal Panel West Meting 7: Communicatie In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 13074 José van Boven Esther Jakobs Rogier de Groep Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Digitaal Panel West 2012

Digitaal Panel West 2012 Meting 1: Vrij West Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West Drs. Rogier van der Groep Drs. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord

Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord Definitief Projectnummer: 11206 In opdracht van: Stadsdeel Noord drs. Idske de Jong dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Gemeente Houten Communicatie onderzoek

Gemeente Houten Communicatie onderzoek Gemeente Houten Communicatie onderzoek Resultaten onderzoek 2013 In opdracht van de gemeente Houten Januari 2014 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Stadsmonitor -thema Bestuur- Modules Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke Selten tel.: (024) 329 29 16 / (024)

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Themajaar Amsterdam 2013

Themajaar Amsterdam 2013 Themajaar Amsterdam 2013 Projectnummer: 13093 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie