Maatschappelijke participatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke participatie"

Transcriptie

1 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen en buurt. Dit noemen we sociale participatie. Het ontbreken van sociale participatie noemen we sociaal isolement. Daarnaast kunnen mensen participeren in verenigingen of door vrijwilligerswerk. Een derde vorm van participatie betreft integratie: de mate waarin men ook met leden van andere groepen contact heeft. De gemeente wil diverse vormen van maatschappelijke participatie stimuleren.1

2 92 De Staat van de Stad Amsterdam VII Kernpunten Eén op de acht Amsterdammers is sociaal geïsoleerd. Onder ouderen is dit aandeel 17. Daarnaast is bijna de helft van arbeidsongeschikten en langdurig zieken sociaal geïsoleerd. Het aandeel dat informele hulp verleent is in tien jaar gestegen van 33 naar 42. Rond eenderde van de Amsterdammers is actief in een vereniging, met name jongeren. Ruim eenderde van de Amsterdammers doet vrijwilligerswerk. Vier van de tien Amsterdammers voelen zich verwant met een religie. Driekwart van de Amsterdammers heeft contact met mensen uit andere bevolkingsgroepen. Amsterdammers van niet-nederlandse herkomst zien iets vaker een verbetering (22) dan een verslechtering (18) van de positie van de eigen bevolkingsgroep in Nederland. Het aandeel dat verbetering ziet is iets gedaald ten opzichte van 1 (26). Eenderde van de Amsterdammers denkt negatief over Marokkaanse Amsterdammers. Eén op de tien Marokkaanse en Turkse Amsterdammers voelt zich vaak gediscrimineerd. Minder contact en meer sociale uitsluiting? Volgens verschillende bronnen zou in de Nederlandse samenleving sprake zijn van meer individualisering en daarmee van een afname van de sociale cohesie tussen groepen in de maatschappij. 2 Sociale cohesie ontstaat bij voldoende participatie en vertrouwen in andere groepen. Participatie en Afb. 9.1 Mate van contact met familie, vrienden, buren en buurtgenoten 8, 1 en 12 (procenten) buurtgenoten familie vrienden buren minstens 1 keer per week 2 keer per maand 1 keer per maand minder dan 1 keer per maand zelden of nooit weet niet Afb. 9.2 Tenminste een keer per week contact met familie, vrienden en buren per leeftijdscategorie, 12 (procenten) vertrouwen versterken het sociaal kapitaal van burgers en daarmee hun perspectieven op de sociaaleconomische ladder. Afname van participatie en vertrouwen zou met name in de grote steden leiden tot sociaal isolement en dit zou vooral ouderen en risicogroepen als laagopgeleiden en niet-westerse Amsterdammers treffen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de sociale participatie zich heeft ontwikkeld aan de hand contact met familie, vrienden en buren. Landelijk onderzoek toont aan dat er sprake is van sociaal isolement in grote steden, onder ouderen en bijvoorbeeld onder risicogroepen zoals laagopgeleiden en mensen zonder werk. Maar van een afname van sociale contacten en een toename van sociaal isolement is vooralsnog geen sprake. 3 Wel blijkt uit landelijk onderzoek dat het contact met de buren tussen 4 en 1 is afgenomen van 47 naar 4. 4 Voor Amsterdam geldt het volgende: het aandeel dat in 12 wekelijks contact heeft met de familie is 78, met vrienden 77, met buren 58 en met buurtgenoten 28. Deze percentages zijn de afgelopen drie metingen nauwelijks veranderd (afb. 9.1). Jongeren tot 24 jaar (afb. 9.2) hebben in het algemeen iets meer contact met vrienden dan met hun familie (89 tegenover 84), terwijl ouderen juist meer contact hebben met familie dan met vrienden (76 tegenover 64). Amsterdammers ouder dan 35 jaar geven ook relatief vaak (meer dan 6) aan dat ze wekelijks contact hebben met de buren. Dit komt overeen met bevindingen in de vorige Staat van de Stad en met landelijk onderzoek. 5 Daarnaast blijkt dat opleiding en inkomen, naast leeftijd, ook van invloed zijn op de mate van sociale participatie. Middelbaar en hoogopgeleide Amsterdammers en Amsterdammers met een hoog inkomen hebben meer contact met vrienden en familie dan laagopgeleide, ongeschoolde Amsterdammers en Amsterdammers met een laag inkomen jaar familieleden vrienden jaar buren jaar buurtbewoners 55 jaar en ouder Ook hangen de mate en het soort contact samen met de voornaamste bezigheid van de respondenten (afb. 9.3). Traditioneel hebben Amsterdammers

3 9 Maatschappelijke participatie 93 net als de rest van Nederland die onderwijs volgen (en als scholier nog thuis wonen) veel contact met familie (83) en nog meer contact met vrienden (94),onder andere door contacten op school en sportverenigingen. Gepensioneerden hebben ook relatief veel contact met familie en buren. Hiertegenover staat dat Amsterdammers zonder werk of studie, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten, werklozen, huismannen en -vrouwen, minder vaak contact met vrienden hebben (allen rond de 6) dan andere groepen en juist wat meer contact met familie. Amsterdammers van Nederlandse afkomst (82) en Amsterdammers met een Surinaamse achtergrond (78) hebben meer contact met familie dan andere groepen. Amsterdammers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben het minste contact met familie (72). In het algemeen heeft de eerste generatie (72) migranten minder contact met familie dan de tweede generatie (8). In stadsdeel Centrum hebben bewoners vaker contact met vrienden dan in andere stadsdelen. In Noord en Zuidoost hebben bewoners het meest contact met buren, gevolgd door Centrum en Nieuw-West (afb. 9.4). Eén op acht sterk sociaal geïsoleerd Om na te gaan in hoeverre Amsterdammers zich sociaal geïsoleerd voelen, is aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd, zoals: Ik voel me van andere mensen geïsoleerd en Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig. Dit resulteerde in een schaal lopend van sterk geïsoleerd (score 6-13) via gemiddeld geïsoleerd (score 14-17) naar niet geïsoleerd (score 18). Het aandeel dat zich sterk geïsoleerd voelt, ligt de afgelopen acht jaar iets boven de 1 (afb. 9.5). Ook dit jaar voelt één op de acht Amsterdammers zich sterk geïsoleerd. Het aandeel dat zich niet geïsoleerd voelt en het aandeel dat zich gemiddeld geïsoleerd voelt schommelt tussen de 43 en 45. Bijna één op de tien jongeren tot 24 jaar (8) voelt zich in 12 geïsoleerd. Hiermee is het aandeel iets lager dan in 6 en 8 (11). Oudere Amsterdammers voelen zich vaker geïsoleerd (17 van de 55-plussers) dan jongere Amsterdammers. Bij alle leeftijdsgroepen is het aandeel dat sterk geïsoleerd was de afgelopen vier jaar gedaald. Een kanttekening is wel dat het aandeel sterk geïsoleerde Amsterdammers ouder dan 75 jaar fluctueert. Daarnaast geldt: hoe lager opgeleid, des te groter het aandeel geïsoleerde Amsterdammers. Per stadsdeel zijn de volgende verschillen te zien: Noord kent (net als twee jaar geleden) het grootste aandeel Amsterdammers () dat sociaal geïsoleerd is; in Zuid en Centrum is dit aandeel wederom het kleinst (met 1 resp. 6 sociaal geïsoleerde inwoners). Zuidoost heeft ook een klein aandeel sterk geïsoleerde inwoners, maar daarentegen een groot Afb. 9.3 Tenminste een keer per week contact met familie, vrienden en buren op basis van voornaamste bezigheid, 12 (procenten) arbeidsongeschikt etc. familieleden huisvrouw/ AOW, huisman gepensioneerd, etc. werkloos etc. werkzaam zelfstandig vrijwilligerswerk in loondienst werkzaam vrienden buren buurtbewoners Afb. 9.4 Tenminste een keer per week contact met familie, vrienden en buren per stadsdeel, 12 (procenten) Afb. 9.5 Mate van sociaal isolement, 4-12 (procenten) onderwijs, studerend Afb. 9.6 Aandeel dat sterk geïsoleerd is per leeftijdscategorie, 6-12 (procenten) Centrum West Zuid Nieuw-West Noord familieleden vrienden buren buurtbewoners sterk geïsoleerd gemiddeld geïsoleerd niet geïsoleerd Oost Zuidoost plus

4 94 De Staat van de Stad Amsterdam VII Afb. 9.7 Sociaal isolement per stadsdeel, 12 (procenten) Centrum Zuidoost Zuid Nieuw-West West Oost Noord sterk geïsoleerd gemiddeld geïsoleerd niet geïsoleerd Afb. 9.8 Sociaal isolement op basis van voornaamste bezigheid, 12 (procenten) onderwijs volgend, studerend werkzaam in loondienst, gesalarieerd zelfstandig werkzaam, freelance huisvrouw/huisman werkloos, werkzoekend, wachtgeld AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUT Afb. 9.9 Aandeel dat vaak, soms, zelden of nooit informele hulp geeft, vrijwilligerswerk arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek (procenten) sterk geïsoleerd gemiddeld geïsoleerd niet geïsoleerd vaak soms zelden nooit weet niet Afb. 9.1 Aandeel dat actief deelneemt aan een vereniging naar herkomstgroep en eerste en tweede generatie allochtoon, 12 (procenten) Turken en Surinamers Marokkanen overige nietwesterse allochtonen westerse allochtonen autochtonen 1e generatie 2e generatie aandeel gemiddeld geïsoleerde inwoners en een klein aandeel dat niet geïsoleerd is (afb. 9.7). Binnen de verschillende herkomstgroepen voelen Amsterdammers van Nederlandse herkomst, overige westerse en Surinaamse herkomst zich het minst vaak geïsoleerd. Amsterdammers met een Turkse achtergrond en de groep van overige niet-westerse Amsterdammers voelen zich het meest geïsoleerd met 19 resp. 21. De mate van sociaal isolement hangt ook af van de positie op de arbeidsmarkt. Dan valt op dat met name langdurig zieken en arbeidsongeschikten vaker sociaal geïsoleerd zijn dan andere groepen. Scholieren en studenten voelen zich het minst vaak sociaal geïsoleerd, samen met (zelfstandig) werkende Amsterdammers (afb. 9.8). Informele hulpverlening neemt iets toe Een tweede onderdeel van sociale participatie is het verlenen van informele hulp, steun en mantelzorg. De gemeente Amsterdam stimuleert mantelzorg en andere vormen van informele hulp via de WMO, omdat dit het sociale weefsel in de stad versterkt. 6 Landelijk is het aandeel volwassenen dat vaak of soms informele hulp verleent teruggelopen van 35 in 4 tot 3 in 8. 7 In Amsterdam steeg het aandeel van 33 in 2 tot 42 in 12. Net als landelijk geven vrouwen meer hulp dan mannen. Amsterdammers van Nederlands afkomst geven de meeste informele hulp en Amsterdammers van nietwesterse afkomst het minst vaak. Het zijn vooral de Amsterdammers tussen de 35 en 55 jaar die deze hulp verlenen. Eenderde Amsterdammers is actief lid van een vereniging Participatie in het maatschappelijk middenveld wordt ook wel civic participation genoemd en behelst activiteiten in verenigingen en het verrichten van vrijwilligerswerk. Eénderde van de Amsterdammers (32) nam in de afgelopen twaalf maanden tenminste één keer per maand actief deel aan activiteiten van een of meer verenigingen. Dit aandeel is het afgelopen decennium nauwelijks veranderd. Wanneer we kijken naar verschillende groepen Amsterdammers blijkt het beeld van twee jaar geleden onveranderd: jongeren, hoogopgeleiden en scholieren en studenten zijn actief in verenigingen, terwijl oudere Amsterdammers, ongeschoolden en arbeidsongeschikten minder vaak actief lid zijn. Daarnaast is onder Amsterdammers van Nederlandse afkomst het aandeel dat actief aan verenigingen deelneemt het hoogst (39), gevolgd door overige westerse Amsterdammers (31). Amsterdammers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn met één op de acht actieven het minst actief in verenigingen (fig. 9.1). Overigens zijn kinderen van migranten met 31 gemiddeld actief (tegenover 22 onder de eerste generatie).

5 9 Maatschappelijke participatie 95 Binnen de ring A1 zijn Amsterdammers het actiefst in het verenigingsleven: de helft van de bewoners van stadsdeel Centrum is actief in een vereniging en iets meer dan eenderde van de bewoners in West, Zuid en Oost (afb. 9.11). Ruim eenderde actief als vrijwilliger De gemeente Amsterdam wil dat Amsterdammers actiever participeren en probeert dat te bereiken door vrijwilligerswerk te stimuleren. In het kader van het Europese jaar van de Vrijwilliger (11) is de campagne Vrijwillig Amsterdam gestart. Daarnaast wordt vanuit de WMO aandacht besteed aan vrijwilligerswerk. 8 In 1 was 28 van de bewoners vrijwilliger en dit jaar is dat 36. Gezien eerdere fluctuaties is het moeilijk te zeggen of deze stijging een direct gevolg is van de gemeentelijke campagne. Ondanks de stijging ligt het aandeel vrijwilligers in Amsterdam lager dan het landelijke gemiddelde (42 in 8). Dit komt overeen met het gegeven uit landelijk onderzoek dat het aandeel vrijwilligers in stedelijke gebieden lager ligt dan in suburbane en landelijke gebieden. Zowel landelijk als in Amsterdam is er vooralsnog geen sprake van een neerwaartse trend. Ongeveer één op de tien Amsterdammers is vrijwilliger bij een organisatie met een maatschappelijk doel (bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, natuur of dierenbescherming). Een vergelijkbaar deel is als vrijwilliger actief bij een sportvereniging. Buiten de verenigingen verrichten Amsterdammers ook op andere manieren vrijwilligerswerk. Zo geeft 5 van de Amsterdammers hulp op scholen en 4 aan buren of gehandicapten. Uit ander onderzoek van O+S bleek ook al dat de meeste vrijwilligers actief zijn op school, crèche en sportclub. 9 In Zuid en Centrum (afb. 9.11) ligt het aandeel dat vrijwilligerswerk doet rond de 4. In Oost, Noord en West ligt dit aandeel rond het stedelijk gemiddelde en in Nieuw-West en Zuidoost ligt het net als twee jaar geleden onder het gemiddelde. Afb Aandeel dat actief lid is van een vereniging en aandeel dat deelneemt aan vrijwilligerswerk per stadsdeel (procenten) Zuidoost Nieuw-West Noord West Oost Zuid Centrum actief verenigingsleven vrijwilligerswerk Afb Deelname aan vrijwilligerswerk, -12 (procenten) Hoogopgeleiden zijn vaker actief als vrijwilliger dan laagopgeleiden. Amsterdammers van niet-westerse herkomst zijn minder vaak actief als vrijwilliger dan andere herkomstgroepen. Daarnaast is ongeveer de helft van de zzp ers actief als vrijwilliger en vier op de tien werklozen en onderwijsvolgenden zijn dat. 35- tot 54-jarigen zijn vaker actief als vrijwilliger dan Amsterdammers in andere leeftijdscategorieën Afb Aandeel Amsterdammers dat vrijwilligerswerk binnen verenigingen en daarbuiten doet, 12 (procenten) organisatie met maatschappelijke doelen sportvereniging vereniging met levensbeschouwelijk doel hobbyvereniging zangvereniging of muziekvereniging allochtone vereniging / zelforganisatie werknemers- of werkgeversorganisaties toneelvereniging vrouwenvereniging of vrouwenbond politieke organisatie hulp op school buren- of gehandicaptenhulp voor of met ouderen een buurtvereniging of buurtcentrum op het gebied van advies en hulpverlening een oudercommissie of schoolbestuur een jeugd- en clubhuis een crèche, peuterspeelzaal

6 96 De Staat van de Stad Amsterdam VII Vier van de tien voelen zich verwant met religie In 12 voelen vier van de tien Amsterdammers (38) zich verwant met een godsdienst, religieuze of levensbeschouwelijke stroming. Dit aandeel is sinds vrijwel constant en in overeenstemming met cijfers uit de Amsterdamse Burgermonitor. 1 Die verwantschap is sterker naarmate opleidingsniveau en inkomen afnemen. Amsterdammers van Nederlandse afkomst voelen zich met één op de vijf het minst verwant met een religie tegenover 85 van de Amsterdammers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Van de Amsterdammers met een Surinaamse achtergrond voelt 69 zich verwant met een religieuze stroming. Het verschil tussen de eerste en tweede generatie van niet-westerse herkomst is groot: van de eerste generatie voelt 78 zich verwant met een religieuze stroming, van de tweede 58. Van alle Amsterdammers voelt 13 zich verbonden met de islam, 7 met het katholicisme, 4 met het christendom in het algemeen en 2 met het Afb Amsterdammers die zich verwant voelen met een godsdienst, religieuze of levensbeschouwelijke stroming per stadsdeel, 12 (procenten) Amsterdam Centrum Zuid Noord West Oost Nieuw-West Zuidoost Afb Mate van contact met andere groepen op basis van dagelijkse bezigheid, 12 (procenten) werkzaam in loondienst, gesalarieerd onderwijs volgend, studerend zelfstandig werkzaam, freelance werkloos, werkzoekend, wachtgeld vrijwilligerswerk huisvrouw/huisman arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUT vaak soms zelden nooit protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62 niet gelovig. Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond voelen zich niet alleen het meest verbonden met een religieuze stroming, ze gaan ook het vaakst naar godsdienstige bijeenkomsten. Bijna de helft van de gelovige Marokkaanse Amsterdammers (49) geeft aan één keer per week naar een godsdienstige bijeenkomst te gaan. Onder de gelovige Amsterdammers met een Turkse achtergrond is dat 38 en onder gelovige Amsterdammers van Nederlandse herkomst. Maatschappelijke integratie De mate waarin de verschillende herkomstgroepen maatschappelijk integreren is bepaald aan de hand van vragen over onder andere contacten tussen groepen, beelden over andere herkomstgroepen en over gevoelens van discriminatie. Contacten tussen bevolkingsgroepen Ruim driekwart (77) van de Amsterdammers heeft in 12 vaak of soms contact gehad met mensen uit andere bevolkingsgroepen. Dit is vergelijkbaar met twee jaar geleden: 79. Opgesplitst naar leeftijd valt op dat jongeren tot 24 jaar het meest in contact komen met andere groepen en Amsterdammers boven de 55 jaar het minst. Van de eerste groep heeft bijna de helft contact met andere bevolkingsgroepen en van de tweede groep nog niet eenderde. Uit de Amsterdamse Burgermonitor en uit landelijke studies blijkt dat jongeren via school en volwassenen via het werk in contact te staan met andere groepen. 11 Dit blijkt ook uit dit onderzoek (afb. 9.15). Amsterdammers met een baan en Amsterdammers die onderwijs volgen geven vaker dan andere groepen (huismannen en vrouwen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden) aan dat zij contact hebben met bewoners uit andere groepen. Amsterdammers die veel vrijwilligerswerk doen geven ook relatief vaak aan contact te hebben met andere herkomstgroepen. Verder hebben ongeschoolde en hoogopgeleide Amsterdammers minder vaak contact met andere bevolkingsgroepen (28 resp. 33 vaak) dan laagopgeleide en middelbaaropgeleide Amsterdammers (45 resp. 49 vaak). Het contact met andere groepen verschilt per herkomstgroep. Onder Amsterdammers met een Surinaamse achtergrond is het aandeel dat vaak of soms met personen uit andere groepen omgaat met 91 het hoogst. Bij Amsterdammers met een Turkse achtergrond en met een westerse (niet-nederlandse) achtergrond is dit aandeel het laagst met 82 resp. 79. Landelijk onderzoek laat ook zien dat Nederlanders met een Turkse achtergrond het meest gericht zijn op de eigen groep. 12 Het aandeel migranten van de eerste generatie dat aangeeft vaak om te gaan met andere groepen is met 41 lager dan onder de tweede generatie (53 vaak).

7 9 Maatschappelijke participatie 97 Eerder is al geconstateerd dat Amsterdammers met werk meer contact hebben met andere bevolkingsgroepen dan andere groepen Amsterdammers. Dit blijkt ook uit de vraag waar men andere groepen tegenkomt. Amsterdammers komen met name in contact met mensen uit andere herkomstgroepen via het werk en in de buurt (afb. 9.17). Lidmaatschap zelforganisaties Vier procent van de Amsterdammers van nietwesterse herkomst is lid van een zelforganisatie of allochtone vereniging. Eenzelfde deel is hier vrijwilliger. Zeven respectievelijk 6 van de Turkse en Marokkaanse Amsterdammers is lid van een zelforganisatie; 2 en 1 van beide groepen is ook nog vrijwilliger bij zo n vereniging. Er zijn geen verschillen in lidmaatschap of vrijwilligerswerk op basis van leeftijd en eerste of tweede generatie. Beeld van omgang tussen groepen Hoe gaan mensen met verschillende etnische of culturele achtergronden met elkaar om in Amsterdam? Uit de Amsterdamse Burgermonitor blijkt dat in van de Amsterdammers vindt dat Amsterdammers goed met elkaar omgaan. Het jaar daarvoor was dat 38 en in In 11 geeft 43 aan dat de bevolkingsgroepen in Amsterdam matig met elkaar omgaan en 9 geeft aan dat groepen slecht met elkaar omgaan. Amsterdammers van Nederlandse afkomst zijn hier negatiever over dan andere herkomstgroepen: van de eerste groep vindt 6 dat de groepen slecht met elkaar omgaan, van de tweede groep iets minder dan de helft (46). Positie van eigen bevolkingsgroep Aan respondenten die niet in Nederland geboren zijn of een van beide ouders niet, is gevraagd of zij menen dat de positie van hun eigen bevolkingsgroep in Nederland het laatste jaar is veranderd, dus verbeterd of verslechterd. Eén op de vijf (22) vindt deze verbeterd, 18 vindt de positie verslechterd en 45 heeft er geen mening over; 15 weet het niet. Ten opzichte van de voorgaande jaren groeien de percentages daarmee weer naar elkaar toe. Drie van de tien Marokkaanse Amsterdammers (28) zijn van mening dat de positie van de eigen bevolkingsgroep verslechterd is, eenzelfde deel (3) vindt de positie juist verbeterd. Onder Turkse Amsterdammers is het gevoel dat de eigen positie is verslechterd ongeveer even sterk (29). Hiertegenover staat dat een kwart van deze groep aangeeft dat de positie verbeterd is. De tweede generatie van beide herkomstgroepen is beduidend positiever dan de eerste generatie (afb. 9.19). De mening is echter gespiegeld bij Amsterdammers van Surinaamse afkomst. Van deze groep geeft een groot deel van de eerste generatie aan dat de positie is verbeterd is en een groot deel van de tweede generatie dat de positie gelijk is gebleven. Afb Mate van contact met andere groepen tussen de herkomstgroepen, 12 (procenten) Surinamers overige niet-westerse allochtonen Marokkanen Turken westerse allochtonen autochtonen 1e generatie allochtoon 2e generatie allochtoon vaak soms zelden nooit Afb Locatie contact met andere herkomstgroepen, 12 (procenten, meer dan één antwoord mogelijk) via partner in het vrijwilligerswerk, bestuur op school of kinderdagverblijf bezoek familie op uw school of opleiding bij het sporten bij het uitgaan bezoek vrienden op het werk in de buurt NB: vraag is alleen gesteld aan respondenten die eerder aangaven (vaak soms of zelden) contact te hebben met mensen uit andere groepen Afb Aandeel dat meent dat de positie van de eigen bevolkingsgroep in Nederland het laatste jaar is veranderd, 4-12 (procenten) verbeterd 6 verslechterd

8 98 De Staat van de Stad Amsterdam VII Marokkanen totaal Surinamers Turken Afb Aandeel dat meent dat de positie van de eigen bevolkingsgroep in 2e generatie 1e generatie 2e generatie 1e generatie 2e generatie 1e generatie 2e generatie 1e generatie Nederland het laatste jaar is veranderd, naar herkomstgroep en generatie, 12 (procenten) verbeterd gelijk gebleven weet niet verslechterd Afb. 9. Aandeel Amsterdammers dat zeer negatief denkt over 7-11 (procenten) Beeld van herkomstgroepen en discriminatie In de Amsterdamse Burgermonitor is gevraagd naar het beeld dat Amsterdammers hebben van verschillende herkomstgroepen. Over Marokkaanse Amsterdammers heeft men net als de jaren daarvoor het minst vaak een positief beeld. In 1 dacht 34 zeer negatief over deze groep en in 11 is dat 33. De afgelopen vijf jaar is het aandeel Amsterdammers dat negatief denkt over Marokkanen wel gedaald. Het tegengaan van discriminatie is een speerpunt van de gemeente Amsterdam. In 11 is in dit kader de campagne Amsterdam is er klaar mee gehouden. Op de campagnewebsite valt te lezen dat één op de vijf Amsterdammers zich wel eens gediscrimineerd voelt. Deze gegevens komen uit de Amsterdamse Burgermonitor. Uit dat onderzoek blijkt dat 16 van de Amsterdammers in 11 het afgelopen jaar ervaring met discriminatie heeft gehad. Onder Amsterdammers van niet-westerse afkomst is dit aandeel het hoogst (24), onder Amsterdammers van Nederlandse herkomst het laagst (11). 13 Het valt op dat de ervaren discriminatie bij de meeste herkomstgroepen afneemt, ook bij Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse en overige nietwesterse achtergrond. allochtonen in het algemeen Turken moslims Antillianen Marokkanen bron: O+S/Amsterdamse Burgermonitor 11 Afb Heeft u zich in de afgelopen twaalf maanden wel eens gediscrimineerd gevoeld? naar herkomstgroep, 7, 1 en 11 (percentage ja ) Surinaams Turks Marokkaans overige niet-westers westers Nederlands gemiddeld bron: O+S/Amsterdamse Burgermonitor 11 Noten 1 Kiezen voor de Stad, coalitieakkoord Gemeente Amsterdam Chan, J., H. P. To en E. Chan. Reconsidering Social Cohesion. Social Indicators Research, 76, CBS. Sociale Samenhang: participatie, vertrouwen en integratie. Den Haag, 1. 4 SCP. De sociale Staat van Nederland. Den Haag, CBS. 6 WMO. Beleidsplan 12-16, Gemeente Amsterdam, CBS. Sociale Samenhang: participatie, vertrouwen en integratie. Den Haag, 1 8 O+S. Evaluatie Campagne Vrijwillig Amsterdam. Amsterdam, O+S. 2-meting WMO. Amsterdam, O+S. De Amsterdamse Burgermonitor 11. Amsterdam, CBS. integratiemonitor. Den Haag, Idem. 13 Idem.

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor actief zijn in de maatschappij, en dit kan op veel verschillende manieren. Veel Amsterdammers zijn actief lid van een maatschappe

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor de mate waarin Amsterdammers contact hebben met elkaar en bereid zijn elkaar te helpen. Dit laatste kan zijn in de vorm van informele

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Amsterdammers nemen op diverse manieren deel aan de maatschappij, bijvoorbeeld door werk of opleiding. Ook zijn Amsterdammers op veel manieren maatschappelijk actief: ze

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie

Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie Moniek Coumans en Saskia te Riele De meeste Nederlanders gaan vaak om met anderen in hun omgeving. Deze sociale contacten zijn de laatste jaren eerder

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl LE S LY TA D SP A N H ul p aa n an de re n en vr ijw ill ig er w er k EL Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

De Amsterdamse leefsituatie-index

De Amsterdamse leefsituatie-index 1 De Amsterdamse leefsituatie-index Het algemene welzijnsniveau van de Amsterdammers is uit te drukken in één getal, de leefsituatie-index. Deze index is een samengestelde maat, gebaseerd op de kwaliteit

Nadere informatie

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007 Fact sheet nummer 2 maart 2007 Autochtonen in Amsterdam De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de laatste jaren sterk veranderd. Het percentage autochtonen neemt af; het percentage allochtonen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven

Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven B12.1 Indicatoren per aspect van de leefsituatie die tezamen de index vormen... 2 B12.2 Verschillen in leefsituatie naar achtergrondkenmerken,

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Participatie in sport, hobby s en cultuur

Participatie in sport, hobby s en cultuur 11 Participatie in sport, hobby s en cultuur Vrije tijd is op vele ieren in te vullen. Bijvoorbeeld met hobby s, lidmaatschappen, uitgaan, sport, internetten en op vakantie gaan. Welke activiteiten zijn

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Binding met buurt en buurtgenoten

Binding met buurt en buurtgenoten Binding met buurt en buurtgenoten Rianne Kloosterman, Karolijne van der Houwen en Saskia te Riele Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan bij buurtgenoten terecht voor praktische hulp. Minder

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Digitaal Panel West 2012

Digitaal Panel West 2012 Meting 1: Vrij West Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West Drs. Rogier van der Groep Drs. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Colofon. Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek. Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij:

Colofon. Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek. Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: samen leven 2010 Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus 91 8200 AB Lelystad T 0320

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet? Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet? Mariska Hackert, Rik Linssen en Hans Schmeets Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2010 bijna de helft aan bang

Nadere informatie

Sociale omgeving, integratie en maatschappelijke cohesie

Sociale omgeving, integratie en maatschappelijke cohesie , integratie en maatschappelijke cohesie Al vele jaren is het sociaal klimaat in Nijmegen redelijk stabiel. Over het algemeen zijn de burgers gehecht aan de buurt waar ze wonen en is de onderlinge cohesie

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Lidmaatschap en deelname verenigingen

Lidmaatschap en deelname verenigingen Webartikel 2014 Lidmaatschap en deelname verenigingen Rianne Kloosterman Moniek Coumans 15-09-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Lidmaatschap en deelname verenigingen 1 In 2013 waren bijna acht op de tien

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie