40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII"

Transcriptie

1 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid (welzijn in het algemeen) bevorderen. In dit hoofdstuk gaan we in op leefstijl en het psychisch en fysiek welbevinden van de Amsterdammers, op de ontvangen formele en informele zorg en op verschillen daarin tussen groepen in de stad.

2 40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Kernpunten De levensverwachting van pasgeborenen in Amsterdam ligt nog maar een ruim jaar lager dan in Nederland. Het verschil in levensverwachting tussen Amsterdamse mannen en vrouwen wordt kleiner. Driekwart van de Amsterdammers ervaart een goede gezondheid, dat is vergelijkbaar met in Nederland. Drie van de tien volwassen Amsterdammers hebben last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps, al dan niet het gevolg van ouderdom. Door deze klachten voelen mensen zich (sterk) belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. Elf procent van de volwassen Amsterdammers is ernstig eenzaam. Fysiek en psychisch welbevinden hangen (sterk) samen met leeftijd en sociaaleconomische factoren als opleiding en inkomen. In Amsterdam ligt het aandeel rokers alsmede zware en overmatige drinkers hoger dan elders in Nederland. Maar Amsterdammers hebben minder vaak overgewicht. Dertien procent van de Amsterdamse 18-plussers heeft vanwege hun gezondheid in de afgelopen twaalf maanden hulp gehad bij huishoudelijke activiteiten, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Meer dan de helft kreeg die hulp (onder andere) uit het eigen sociale netwerk. Jongeren gaan er vaker dan ouderen vanuit dat zij bij hun naasten terecht kunnen als dat vanwege hun gezondheid nodig is. Hoogopgeleide Amsterdammers verwachten dat vaker dan laaggeschoolden. Ook 55-plussers van niet-westerse herkomst verwachten dat vaker dan hun leeftijdsgenoten. Amsterdammers met een slechtere gezondheid hebben minder vertrouwen in de drie decentralisaties dan Amsterdammers die een goede gezondheid ervaren. Dat geldt ook voor mensen met chronische klachten. Amsterdammers met gezondheidsproblemen zijn minder vaak maatschappelijk actief en vaker sociaal uitgesloten. Afb. 3.1 Levensverwachting (in jaren) jaar vrouwen Amsterdam mannen Amsterdam In dit hoofdstuk gaan we in op de levensverwachting van Amsterdammers en de belangrijkste doodsoorzaken, de lichamelijke en geestelijke gezondheid die ze ervaren, hun chronische klachten, eenzaamheid en leefstijl en de formele en informele zorg die ze krijgen. Ook gaan we in op het vertrouwen dat Amsterdammers hebben in de nieuwe taken die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (de zogenaamde drie decentralisaties). Levensverwachting en sterfte 1 Verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt af De levensverwachting van een Amsterdams jongetje geboren in 2013 ligt op ruim 78 jaar, van een meisje op bijna 82 jaar. Daarmee is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen iets afgenomen. In 2000 was het verschil nog vijf jaar, de levensverwachting van Amsterdamse jongetjes lag toen op vrouwen Nederland mannen Nederland bron: GGD Amsterdam ruim 74 jaar en die van meisjes op ruim 79 jaar. Het verschil wordt dus kleiner doordat de levensverwachting van mannen sterker toeneemt dan die van vrouwen. Ook in Nederland als geheel stijgt de levensverwachting voor mannen sterker dan die voor vrouwen. Het verschil tussen Amsterdam en Nederland wordt kleiner, maar de levensverwachting van Amsterdammers is nog steeds ruim een jaar korter dan in Nederland. Net als in de rest van Nederland is kanker de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door hart- en vaatziekten. Kanker is in Amsterdam in 2012 in 28,6% van de gevallen de doodsoorzaak (31,7% in Nederland), hart- en vaatziekten in 25,1% (27,2% landelijk). Ervaren gezondheid en fysieke beperkingen Driekwart ervaart een goede gezondheid In 2014 beoordeelt ruim driekwart (76%) van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Vijf procent noemt de gezondheid (zeer) slecht en 17% als gaat wel/matig. 2 Dit komt vrijwel overeen met de cijfers van Het aandeel Amsterdammers dat zich gezond voelt is vergelijkbaar met heel Nederland, waar in ,5% van de mensen van 19 jaar en ouder zich (zeer) gezond voelde. 3 Net als in andere jaren beoordelen Amsterdamse mannen hun gezondheid vaker als goed tot zeer dan Amsterdamse vrouwen: 80% resp. 75%. In 2012 voelde 79% van de mannen zich (zeer) gezond en 76% van de vrouwen.

3 3 Gezondheid 41 De (ervaren) gezondheid hangt samen met verschillende factoren. Uiteraard met leeftijd, maar ook met sociaaleconomische factoren als opleiding en inkomen. Zo daalt het aandeel mensen dat zich (heel) gezond voelt naarmate de leeftijd stijgt. Voelt zo n 90% van de 18- t/m 34-jarigen zich nog (heel) gezond, onder 35- t/m 54-jarigen iets minder dan 80%. En nog maar de helft van de 75-plussers geeft aan zich gezond tot heel gezond te voelen. In alle leeftijdsgroepen behalve de groep jaar ervaren vrouwen vaker dan mannen een slechte gezondheid. Niet-westerse Amsterdammers voelen zich minder vaak gezond dan hun leeftijdsgenoten (afb. 3.2). De enige uitzondering hierop zijn de 18- t/m 34-jarigen, zij voelen zich even vaak gezond als hun leeftijdsgenoten van Nederlandse herkomst. Wat de sociaaleconomische factoren betreft: hooggeschoolde Amsterdammers beoordelen veel vaker hun gezondheid als goed tot heel goed dan ongeschoolden (90% resp. 38%). Dat geldt ook voor hoog inkomen versus laag inkomen (89% resp. 63%) en een inkomen vanuit betaald werk versus een inkomen uit een uitkering. Deze sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid veroorzaken ook verschillen tussen herkomstgroepen en (mede daardoor) tussen stadsdelen en gebieden. Afb. 3.2 Ervaren gezondheid naar leeftijd en herkomst, 2014 (procenten) jaar en Nederlands jaar en westers jaar en niet-westers jaar en Nederlands jaar en westers jaar en niet-westers 55-plus en Nederlands 55-plus en westers 55-plus en niet-westers % (zeer) goede gezondheid In afbeelding 3.3 is het aandeel mensen weergegeven dat aangeeft over het algemeen over een goede tot zeer goede gezondheid te beschikken, verdeeld naar de 22 gebieden van het sociaal domein. Op wijkniveau varieert dat percentage van 90% in het gebied Noord-West/Noord-Midden in stadsdeel Zuid tot 57% in Gaasperdam/Driemond in stadsdeel Zuidoost. Op stadsdeelniveau ervaart met in Zuidoost, Noord en Nieuw-West het minst vaak een goede gezondheid (64 %, 70% resp. 71%). Zoals gezegd hangen dergelijke verschillen samen met verschillen in de demografische opbouw en de sociaaleconomische status van de inwoners van de verschillende gebieden en stadsdelen. Bijna één op de drie heeft last van chronische klachten Net als in 2012 heeft 31% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps, al dan niet ten gevolge van ouderdom. Vanwege deze klachten kunnen mensen zich belemmerd voelen in hun dagelijkse activiteiten. Ongeveer driekwart van de Amsterdammers met chronische klachten voelt zich belemmerd in hun vrijetijdsbesteding, zoals sporten en reizen (74%); 70% van hen geeft aan bij de dagelijkse bezigheden in huis belemmerd te worden. Van werkenden en studerenden met chronische klachten geeft 59% aan zich daarbij licht tot sterk beperkt te voelen. Voor alle Amsterdammers (dus met en zonder chronische klachten) geldt dat 22% belemmeringen ervaart in de vrije tijd, 21% in dagelijkse bezigheden en 9% bij werk of studie. matige tot slechte gezondheid Afb. 3.3 Ervaren gezondheid (zeer) goed naar de 22 gebieden, 2014 (procenten) % C-Centrum Oost C-Centrum West W-Westerpark W-Bos en Lommer W-Oud-West/De Baarsjes NW-Slotermeer/Geuzenveld NW-Osdorp NW-De Aker/Nieuw-Sloten Z-Buitenveldert/Zuidas NW-Slotervaart Z-Noord-West/Noord-Midden Z-De Pijp/Rivierenbuurt O-Oud-Oost O-Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied O-Watergraafsmeer O-IJburg/Eiland Zeeburg N-West N-Oud-Noord N-Oost ZO-Bijlmer Centrum ZO-Bijlmer Oost ZO-Gaasperdam/Driemond

4 42 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb. 3.4 Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 4 weken gevoeld? 2014 (procenten) voortdurend/ zelden/ geen meestal soms nooit antwoord kalm en rustig neerslachtig en somber energiek Mensen met chronische klachten geven ook minder vaak aan zich (heel) gezond te voelen: 43% tegenover 93% van de mensen zonder deze klachten. Ook het voorkomen van chronische klachten hangt sterk samen met de leeftijd. Zo heeft slechts 12% van de jonge Amsterdammers (18-24 jaar) hier last van, tegenover 68% van de 75-plussers. Mannen en vrouwen ervaren ongeveer even vaak langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps (31% resp. 33%). Wel verschillen binnen een aantal leeftijdsgroepen mannen van vrouwen. Zo hebben mannen tussen de 18 en 34 jaar vaker chronische klachten dan vrouwen in die leeftijdsgroep (18% resp. 13%) en is het bij de 55-plussers juist andersom: 50% resp. 65%. Ook onder 75-plussers is dat het geval (62% resp. 74%). Binnen twee leeftijdsgroepen zien we nog andere verschillen, namelijk dat 55-plussers van westerse herkomst vaker chronische klachten ervaren dan 55-plussers van Nederlandse en niet-westerse herkomst: 66%, 55% resp. 60%). Mogelijk komt dat doordat de mensen in deze groep net iets ouder zijn dan die in de andere twee groepen: 70, 69 en 65 jaar. Binnen de groep 35- t/m 54-jarigen is dat precies andersom: mensen van westerse herkomst hebben minder vaak langdurige klachten dan de anderen (18% resp. 28% van de Nederlandse en 34% van de niet-westerse Amsterdammers). De e leeftijden van deze groepen liggen dan ook dichter bij elkaar (46, 47 en 45 jaar). Amsterdammers met een hoge opleiding en/of hoog inkomen hebben minder vaak te kampen met chronische klachten dan Amsterdammers met een laag opleidingsniveau of een laag inkomen. Het verschil is groot, zo kampt 21% van de hoogopgeleide Amsterdammers met chronische klachten, tegenover 49% van de laagopgeleiden en ongeschoolden (was 18% resp. 47% in 2012). Bij de hoge inkomens gaat het om 25% van de 18-plussers en bij de lage inkomens om 42% (was 21% resp. 47% in 2012). Ook zien we grote verschillen tussen de gebieden in de stad. In De Aker/Nieuw-Sloten in stadsdeel Nieuw-West geeft een meerderheid aan met chronische klachten te kampen (52%). In de Indische Buurt/Oostelijk Havengebied in stadsdeel Oost en in Centrum Oost ligt dat aandeel met 19% het laagst. Dit zien we ook terug op stadsdeelniveau: in Oost en Centrum ligt het aandeel mensen met langdurige klachten het laagst (26%) en in Noord en Nieuw-West het hoogst (41% resp. 40%). Psychische gezondheid Psychisch welbevinden In afbeelding 3.4 is te zien dat zes op de tien Amsterdammers van 18 jaar en ouder zich de voorgaande maand zelden tot nooit neerslachtig en somber voelden. Zeven op de tien voelden zich meestal kalm en rustig en zes op de tien voelden zich meestal of voortdurend energiek. 4 Dit is vergelijkbaar met Vrouwen voelen zich vaker dan mannen soms somber, 35% resp. 25%. Mannen voelen zich vaker voortdurend of meestal kalm en rustig (76% resp. 71%) en energiek (63% resp. 59%). Ook de sociaaleconomische status hangt sterk samen met psychisch welbevinden. Ongeschoolde en laaggeschoolde Amsterdammers voelen zich vaker somber en neerslachtig en minder vaak kalm en rustig dan hoogopgeleide Amsterdammers. Hetzelfde geldt voor Amsterdammers met een laag inkomen tegenover Amsterdammers met een hoog inkomen. Dergelijke verschillen kwamen ook naar voren in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD ten aanzien van psychische klachten Amsterdammers voelen zich zeer eenzaam 5 In de Amsterdamse Gezondheidsmonitor wordt toegelicht dat eenzame mensen te weinig betekenisvolle relaties met anderen ervaren. Daarbij spelen ook de frequentie en de kwaliteit van contacten en de omvang van het netwerk een rol, maar het belangrijkste is de behoefte aan betekenisvolle relaties. Eenzaamheid geeft een lagere kwaliteit van leven en vergroot de kans op gezondheidsproblemen. Er worden twee vormen van eenzaamheid onderscheiden: sociale en emotionele. Sociale eenzaamheid heeft betrekking op het gemis aan relaties met een brede groep mensen met gedeelde interesses, emotionele eenzaamheid gaat over het gemis van intieme relaties. Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid (30% resp. 19% in 2012), maar emotionele eenzaamheid heeft een grotere (negatieve) invloed op het welzijn van mensen. Het bestrijden van eenzaamheid is een doel uit het programakkoord van de gemeente Amsterdam. Eén op de negen (11%) Amsterdammers van 19 jaar en ouder was in 2012 ernstig eenzaam, 6 meer dan het landelijk e van 8%. 7 Dat betekent dat Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelen. Nog eens voelden zich matig eenzaam. Eenzaamheid speelt vaker naarmate mensen ouder worden, vooral vanaf 45 jaar. Zo is 8% van de jong volwassenen (19 t/m 34 jaar) ernstig eenzaam, tegenover 14% onder de 45-t/m 54-jarigen. Van de Amsterdammers tussen de 65 en 75 jaar voelt 11% zich (zeer) ernstig eenzaam en 35% zich matig eenzaam. Bij de 75-plussers is dat 12% resp. 44%. In de paragraaf over gezondheid bij ouderen gaan we dieper in op eenzaamheid onder 55-plussers. In het hoofdstuk Maatschappelijke participatie wordt nader ingegaan op sociaal isolement en sociale contacten.

5 3 Gezondheid 43 Afb. 3.5 Ernstige eenzaamheid onder Amsterdammers 19+ naar de 22 gebieden, 2012 (procenten) vaker dan minder vaak dan bron: GGD Het aandeel Amsterdammers dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt, verschilt voor de stadsdelen en de 22 gebieden in de stad. Gebieden waar een boven aandeel mensen zich ernstig eenzaam voelt zijn Slotermeer/Geuzenveld, Bijlmer Centrum, Gaasperdam/Driemond en Noord Oud (afb. 3.5). Op stadsdeelniveau gaat het vooral om Zuidoost ( 15%) en Nieuw-West ( 14%). Op IJburg/Zeeburgereiland, in Buitenveldert/Zuidas en Centrum West voelen juist veel minder mensen zich (ernstig) eenzaam. Op stadsdeelniveau zijn het Centrum, Zuid en Oost waar minder mensen dan ernstig eenzaam zijn (7%, 8% en 9%). Leefstijlfactoren 8 Meer rokers en zware of overmatige drinkers dan in Nederland In 2012 rookte 28% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder, iets meer dan in 2008 (27%) en aanzienlijk meer dan de 23% landelijk. In 1994 rookte overigens nog 42% van de Amsterdammers. Mannen roken vaker dan vrouwen (34% resp. 24%), ook zijn mannen vaker een zware roker (vanaf 20 sigaretten per dag). Voor mannen en vrouwen geldt: hoe ouder, hoe minder. Zo neemt het percentage rokers af van 35% onder 19- t/m 34-jarigen tot 12% onder 75-plussers. Ongeveer de helft van de rokers geeft aan wel te willen stoppen. Driekwart van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder drinkt wel eens alcohol. Zeventien procent is een zware en/of overmatige drinker, in 2008 was dat nog 20%. Onder 19- t/m 34-jarigen ligt dit percentage met 22% het hoogst. Zware drinkers zijn gelegenheidsdrinkers: zij drinken te veel alcohol op één gelegenheid, zoals een feestje, en doen dat geregeld. Overmatige drinkers zijn gewoontedrinkers: zij drinken gelijkmatiger, maar over de week genomen te veel. Zwaar en overmatig alcoholgebruik komt in Amsterdam vaker voor dan in de andere grote steden en ook vaker dan landelijk. Mannen zijn vaker een zware en/of overmatige drinker dan vrouwen, en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Het aandeel probleemdrinkers is in vergelijking met 2008 niet veranderd. Veertig procent van de zware en/of overmatige drinkers wil minder gaan drinken. Zeven van de tien Amsterdammers voldoen aan de Beweegnorm De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) houdt in: op minimaal vijf van de zeven dagen minimaal een half uur matig intensief bewegen. 9 Eén van de doelen uit het Sportplan van de gemeente Amsterdam is dat 60% van de volwassen Amsterdammers voldoet aan deze norm. 10 Volgens cijfers van de GGD Amsterdam bewoog 64% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder in 2012

6 44 De Staat van de Stad Amsterdam VIII voldoende. Dit percentage lag iets hoger dan in Nederland (61%). Afb. 3.6 Amsterdammers (18+) die minimaal vijf dagen in de week ten minste een half uur matig intensief bewegen naar achtergrondkenmerken, 2014 (procenten) man vrouw en ouder ongeschoold laag middelbaar hoog Surinamers Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen westerse allochtonen autochtonen 1e generatie 2e gen. (beide ouders elders geboren) 2e gen. (1 ouder in Nederl. geboren) % elke dag vijf of zes dagen in de week Meer recente cijfers vinden we in de Staat van de Stad-enquête van In 2014 geeft, net als in 2012, 71% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder aan minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensief te bewegen. Het grootste deel van hen doet dit zelfs elke dag. Er bestaan (grote) verschillen tussen verschillende groepen in de stad. Zo bewegen vrouwen iets vaker voldoende dan mannen (75% resp. 69%), ongeschoolden en laagopgeleiden juist minder vaak dan hoger opgeleiden en niet-westerse Amsterdammers ook minder vaak dan westerse stadgenoten (afb. 3.6). Turkse Amsterdammers voldoen het minst vaak aan de NGB: 53% van de Turkse Amsterdammers beweegt minimaal vijf dagen in de week tenminste een half uur matig intensief. In stadsdeel Zuidoost wordt het minst vaak aan de NNGB voldaan (62%). Dit geldt voornamelijk voor het gebied Bijlmer Centrum, daar voldoet maar 40% van de Amsterdammers aan de norm (afb. 3.7). In stadsdeel West wordt het vaakst aan de norm voldaan (79%). In Oud-West/De Baarsjes voldoet zelfs 82% aan de norm. Overgewicht in Amsterdam stabiel In vergelijking met heel Nederland hebben Amsterdammers minder vaak overgewicht (inclusief obesitas, d.w.z. ernstig overgewicht): 40% resp. 48% in Het aandeel Amsterdammers met overgewicht is Afb. 3.7 Amsterdammers (18+) die minimaal vijf dagen in de week ten minste een half uur matig intensief bewegen naar 22 gebieden, 2014 (procenten) meer dan minder dan bron: GGD

7 3 Gezondheid 45 sinds 2004 stabiel (42%), dit geldt ook voor Nederland als geheel. Overgewicht neemt toe met de leeftijd. Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen, maar vrouwen hebben vaker obesitas dan mannen. Laagopgeleiden hebben veel vaker over gewicht (inclusief obesitas) dan hoogopgeleiden, 65% resp. 29%. Meer dan de helft van de Amsterdammers met overgewicht geeft aan af te willen vallen. Verschil in leefstijl in de gebieden in de stad In de stadsdelen Centrum en Zuid is de leefstijl van bewoners gezonder dan elders in de stad. Zo voldoen daar veel meer inwoners dan aan de beweegnorm en is er ook minder overgewicht en obesitas. Wel kennen beide stadsdelen meer overmatige drinkers dan. In Nieuw-West en Noord is het beeld precies omgekeerd: (veel) minder bewoners drinken er zwaar of overmatig, maar een groter deel heeft overgewicht en/of beweegt onvoldoende. Ook in Zuidoost komen overgewicht en bewegingsarmoede vaak voor. Als we kijken naar de 22 gebieden zien we dezelfdeverschillen. In de meeste gebieden in Nieuw-West, Noord en Zuidoost wordt onvoldoende bewogen en in de gebieden in de stadsdelen Centrum en Zuid (met uitzondering van Buitenveldert/Zuidas) wordt meer dan vaak overmatig of zwaar gedronken. In Oud-West/De Baarsjes ligt het aandeel rokers boven het e (37%). 12 Gezondheid ouderen Uit de enquêtes voor deze Staat van de Stad blijkt dat ruim de helft van de Amsterdamse 65-plussers hun eigen gezondheid als goed tot zeer goed beoordelen (55%). In Nederland als geheel ligt dat iets hoger (61% in 2012). 13 Mannen uit deze leeftijdsgroep zijn positiever dan vrouwen: 62% resp. 50%. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat vrouwen ouder zijn. Van alle vrouwen én mannen vinden zes van de tien tussen de 65 en 74 jaar zichzelf gezond, van alle 75-plussers vijf van de tien. Net als voor de totale groep Amsterdammers hangen sociaaleconomische omstandigheden van 65-plussers samen met hoe gezond men zich voelt. Hoger opgeleide ouderen en ouderen met een hoger inkomen voelen zich (veel) vaker gezond dan hun leeftijdsgenoten met een lager inkomen en/of een lagere opleiding. Meer dan zes van de tien 65-plussers (63%) hebben één of meer langdurige ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s). Van hen voelt ruim een kwart (26%) zich sterk belemmerd in hun dagelijkse bezigheden thuis, en ruim een derde (35%) in vrijetijdsbesteding. Nog eens 47% resp. 44% voelt zich bij deze activiteiten licht belemmerd. Vrouwen van 65 jaar en ouder hebben vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten last van chronische klachten (71% resp. 56%). Afb. 3.8 Eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen in Amsterdam, 2012 (procenten) In 14% van de huishoudens van Amsterdammers van 55 jaar en ouder werd in 2012 gebruikgemaakt van een of meer AWBZ- of WMO-voorzieningen, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. 14 Dat komt neer op ruim huishoudens. Het gebruik van deze voorzieningen neemt sterk toe naarmate met ouder wordt. Zo heeft nog maar 5% van de jonge ouderen (55 t/m 64) een AWBZ-/WMOvoorziening, tegenover bijna de helft van de 85-plussers. Het vaakst wordt gebruikgemaakt van huishoudelijke verzorging, vooral vanaf 75 jaar. Drie van de tien 75-plussers maken gebruik van huishoudelijke verzorging via de WMO. Eenzaamheid onder ouderen Onder Amsterdammers van 75 jaar en ouder is vaker dan bij andere leeftijdsgroepen sprake van emotionele eenzaamheid (25%, tegenover 19% ). 15 Ook voelen zij zich relatief vaak matig eenzaam (44%,tegenover 32% ). De laagst opgeleide ouderen zijn het vaakst eenzaam: twee van de tien voelen zich (zeer) ernstig eenzaam, vier van de tien matig eenzaam. Verder voelen oudere vrouwen zich vaker eenzaam dan oudere mannen (afb.3.8). Zorggebruik Op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, taken die voorheen deels bij de Rijksoverheid lagen (de zogenaamde drie decentralisaties). Sindsdien is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking die thuis wonen. 16 In deze paragraaf wordt nagegaan wat het huidige zorggebruik van Amsterdammers is, wat hun eventuele mogelijkheden tot hulp vanuit hun sociale netwerk zijn, en of men vertrouwen heeft in de decentralisaties. In het hoofdstuk Maatschappelijke % (zeer) % matig ernstig eenzaam eenzaam jaar jaar jaar en ouder onder 65-plussers: laagst opgeleid (LO) laag opgeleid (MAVO/LBO) midden opgeleid (HAVO/VWO/MBO) 36 8 hoog opgeleid (HBO/WO) 34 9 mannen 37 9 vrouwen totaal 65-plussers totaal Amsterdam bron: GGD, Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 (afronding percentages door OIS)

8 46 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb. 3.9 Afgelopen 12 maanden hulp ontvangen vanwege gezondheid naar geslacht, leeftijd en herkomst, 2014 (procenten) participatie komen de bereidheid tot het geven van informele hulp en andere vormen van maatschappelijke burgerparticipatie aan de orde. hulp particuliere professio- uit eigen hulp nele hulp netwerk totaal (n=3.225) mensen die afgelopen 12 maanden hulp ontvingen totaal (n=428) mannen vrouwen jaar jaar Nederlands westers niet-westers Formele en informele zorg Met de decentralisaties wordt een sterker beroep gedaan op informele zorg. Zo wordt meer inzet verwacht van vrijwilligers en mantelzorgers. 17 Gemeenten moeten hen daarbij ondersteunen, om te voorkomen dat zij overbelast raken. Zo stelt de gemeente Amsterdam in het coalitieakkoord dat vrijwilligers en mantelzorgers goede ondersteuning verdienen en ze te allen tijde een tijdelijk beroep moeten kunnen doen op professionele zorgverleners. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit hun de eigen omgeving. Langdurig betekent dat iemand ten minste drie maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg geeft. Volgens deze definitie geeft 9% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder mantelzorg, wat neerkomt op circa mantelzorgers in de stad. 18 Zij geven vooral mantelzorg aan familieleden en kennissen buiten hun eigen huishouden (87%), maar ook erbinnen: aan andere volwassenen (12%) of kinderen onder de 18 jaar (5%). Afb Kunt u, als u dit soort hulp vanwege uw gezondheid nodig zou hebben, ontving geen hulp uit eigen netwerk ontving hulp uit eigen netwerk (nog meer) terecht bij uw naaste omgeving?, 2014 (procenten) % ja, zeker misschien zeker niet weet ik niet In de enquêtes voor de Staat van de Stad 2014 zijn nieuwe thema s opgenomen rondom zorg: het ontvangen van en het gebruik van formele en informele zorg, de bereidheid tot het geven van zorg en de mening over de decentralisaties. Dertien procent van de Amsterdamse 18-plussers heeft vanwege hun gezondheid in de afgelopen twaalf maanden hulp gehad bij huishoudelijke activiteiten, persoonlijke verzorging en/of verpleging. 19 Het gaat daarbij zowel om hulp vanuit het eigen netwerk als om particuliere en professionele hulp. Voor meer dan de helft (56%) van deze mensen geldt dat de hulp (onder anderen) gegeven werd door gezinsleden, vrienden, kennissen en buren oftewel door personen uit hun eigen sociale netwerk. Iets minder dan de helft (47%) ontving (onder meer) professionele hulp, zoals thuiszorg. Bij een kleiner deel (14%) ging het (ook) om particuliere zorg, zoals een huishoudster. Dat betekent dat van alle geënquêteerden 7% in de afgelopen twaalf maanden hulp ontving vanuit het eigen netwerk; 6% ontving professionele hulp en 2% particuliere hulp (afb. 3.9). Mannen die hulp ontvingen, ontvingen vaker hulp van familie en vrienden dan vrouwen die hulp ontvingen, Amsterdammers van Nederlandse herkomst die hulp kregen, ontvingen vaker professionele hulp dan Amsterdammers van niet-westerse en westerse herkomst die hulp ontvingen. Amsterdammers van 55 jaar en ouder die hulp ontvingen, ontvingen vaker professionele hulp dan hulp vanuit hun netwerk, bij de andere leeftijdscategorieën is dat andersom. Aan hen die hulp ontvingen uit hun eigen sociaal netwerk is gevraagd of ze denken dat ze nog meer hulp van hun naaste omgeving krijgen als ze die nodig hebben. Bijna tweederde van hen (64%) gaat ervan uit dat zij daarop kunnen rekenen, en nog eens 14% misschien. Vijftien procent denkt: zeker niet en 8% weet het niet. Aan mensen die (de laatste twaalf maanden) geen hulp kregen van hun naasten is ook gevraagd of ze denken dat ze terechtkunnen bij vrienden, buren en familie. Zoals te zien in afbeelding 3.10 wijkt hun verwachting niet veel af van de eerste groep: 59% denkt zeker bij hun netwerk terecht te kunnen, 21% misschien, 11% weet zeker van niet en 9% weet het niet. Hoe jonger men is hoe vaker men ervan uit gaat dat de naaste omgeving hulp geeft als dat nodig is. Zo geven negen van de tien 18- t/m 24-jarigen aan dat ze zeker bij familie etc. terecht zouden kunnen, van de 45- t/m 54-jarigen is dat zes van de tien. Van de 75-plussers denken vier van de tien terecht te kunnen bij hun omgeving, drie op de tien weten zeker van niet. 20 Er is ook een samenhang met opleidingsniveau: hoogopgeleide Amsterdammers gaan er vaker vanuit dat ze bij hun omgeving terecht kunnen dan laaggeschoolden.

9 3 Gezondheid 47 Opvallend is dat 55-plussers van niet-westerse herkomst vaker aangeven bij hun netwerk terecht te kunnen dan leeftijdsgenoten uit andere groepen. Amsterdammers van niet-westerse herkomst tussen de 35 en 54 jaar denken juist minder vaak dan leeftijdsgenoten uit andere groepen dat ze daar terechtkunnen. Tussen de jongste groep (18-34 jaar) is geen verschil. Amsterdammers met een slechtere gezondheid hebben minder vertrouwen in decentralisaties Een nieuw onderwerp in de enquêtes voor deze Staat van de Stad 2014 is de verwachting over de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dertien procent heeft hier veel, 19% geen vertrouwen in en 30% weinig. Meer dan een derde (38%) geeft aan geen idee te hebben. Het feit dat zo n groot deel van de mensen aangeeft geen idee te hebben kan te maken hebben met de informatieverstrekking rondom de decentralisaties. In een recent onderzoek naar belevingen en ervaringen van cliënten, familie en mantelzorgers gedurende de overgang van AWBZ-zorg naar gemeenten blijkt dat minder dan een derde van alle cliënten informatie heeft gekregen over veranderingen als gevolg van de decentralisaties. En slechts de helft van hen die wel zijn geïnformeerd, begrijpt de informatie. 21 Mensen met chronische klachten hebben vaker geen vertrouwen in de decentralisaties dan mensen zonder chronische (28% resp. 15%, zie afb. 3.12). Hetzelfde geldt voor mensen die zich gezond voelen tegenover mensen die zich matig gezond of ongezond voelen: 16% resp. 28%. Van westerse en niet-westerse Amsterdammers heeft bijna de helft geen idee over de decentralisaties (46%). Dat is vaker dan Amsterdammers van Nederlandse herkomst: 31%. Amsterdammers met gezondheidsproblemen minder vaak maatschappelijk actief De GGD Amsterdam heeft op basis van gegevens uit de enquête achter de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 (AGM 2012) gekeken naar kwetsbare groepen in de stad. 22 Het blijkt dat Amsterdammers van 19 t/m 64 jaar met gezondheidsproblemen op verschillende manieren kwetsbaar zijn. Zo zijn chronisch zieken (27%) en Amsterdammers die hun gezondheid als matig of slecht ervaren (35%), een lichamelijke beperking (42%) of ernstige psychische klachten (43%) hebben vaker maatschappelijk inactief dan de e Amsterdammer (13%). Onder maatschappelijk inactief wordt hier verstaan dat men geen betaald werk of vrijwilligerswerk verricht, Afb Kunt u, als u dit soort hulp vanwege uw gezondheid nodig zou hebben, (nog meer) terecht bij uw naaste omgeving? Naar leeftijd- en herkomstgroep, 2014 (procenten) jaar en Nederlands jaar en westers jaar en niet-westers jaar en Nederlands jaar en westers jaar en niet-westers 55-plus en Nederlands 55-plus en westers 55-plus en niet-westers Afb Vertrouwen in de decentralisaties naar chronische klachten, 2014 (procenten) wel chronische klachten geen chronische klachten % ja, zeker % ja, zeker geen opleiding volgt of mantelzorg verleent. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen blijven deze verschillen. Amsterdammers met gezondheidsproblemen hebben vooral een lagere arbeidsparticipatie. Zij zijn daarentegen niet of nauwelijks minder vaak actief als vrijwilliger of mantelzorger. Chronisch zieken blijken zelfs vaker mantelzorg te verlenen dan inwoners zonder chronische aandoening. Ook zijn Amsterdammers met gezondheidsproblemen vaker sociaal uitgesloten dan. 23 Mensen met ernstige psychische klachten zijn het vaakst sociaal uitgesloten (45% tegenover 9% ). misschien zeker niet weet ik niet misschien zeker niet weet ik niet In het hoofdstuk Cumulatie wordt nader ingegaan op het voorkomen van en de positie van kwetsbare groepen in de stad.

10 48 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Noten 1 Bron: GGD Amsterdam. 2 2% procent van de geënquêteerden heeft geen antwoord op deze vraag gegeven. Zij zijn bij de verdere analyse naar verschillen tussen groepen verder buiten beschouwing gelaten. 3 Bron: Gezondheidsmonitor 2012, GGD en, CBS en RIVM, Drie tot vier procent van de mensen geeft geen antwoord op deze vraag. Zij zijn niet meegenomen bij de verdere analyse naar verschillen tussen groepen. 5 De cijfers uit deze paragraaf zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 van de GGD Amsterdam. 6 In de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 is eenzaamheid in kaart gebracht met elf vragen. Samen vormen deze vragen de schaal van De Jong-Gierveld. De schaal maakt onderscheid in matige en ernstige eenzaamheid en in sociale en emotionele eenzaamheid. Deze schaal vormt al jarenlang een veelgebruikte standaard voor het meten van eenzaamheid. 7 Bron: Gezondheidsmonitor 2012, GGD en, CBS en RIVM, De cijfers uit deze paragraaf zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 van de GGD Amsterdam. 9 Matig intensief betekent inspannende lichaamsbeweging waarvan men merkbaar sneller gaat ademen. Het gaat niet alleen om sporten, maar ook om wandelen, fietsen, huishoudelijke arbeid als stoffen, stofzuigen stofzuigen of tuinieren. 10 Bron: Sportplan Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdam, mei Bron: Gezondheidsmonitor 2012, GGD en, CBS en RIVM, Bron: GGD, Amsterdamse Gezondheidsmonitor Amsterdam, Bron: GGD Amsterdam, Amsterdamse 65-plussers:gezond en wel? Amsterdam, Bron: CBS, bewerking OIS. 15 Bron: GGD, Amsterdamse Gezondheidsmonitor Amsterdam, Zorgonderdelen die zijn overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Thuiswonende ouderen kunnen vanuit deze regelingen een beroep doen op verschillende voorzieningen zoals huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. 17 Bron: Rijksoverheid. Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. Den Haag, Bron: GGD, Amsterdamse Gezondheidsmonitor Amsterdam, ,5 procent van de geënquêteerden heeft geen antwoord op deze vraag gegeven. Zij zijn bij de verdere analyse naar verschillen tussen groepen verder buiten beschouwing gelaten. 20 De mensen die weet ik niet antwoordden bij deze vraag zijn niet meegenomen in deze analyse. 21 Bron: Programma Aandacht voor iedereen, AVI-cliëntenmonitor. Utrecht, Bron: GGD Amsterdam. Kwetsbare groepen in Amsterdam. Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor Amsterdam, april Sociale uitsluiting is in de AGM 2012 gemeten door 18 vragen te stellen over vier dimensies. Iemand is sociaal uitgesloten als hij of zij een achterstand heeft op twee of meer van deze dimensies: sociale participatie (eenzaamheid, sociale contacten); materiële deprivatie (gebrek aan financiële middelen); toegang tot sociale grondrechten (woning, zorg, discriminatie); normatieve integratie (naleven van normen en waarden in de samenleving).

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Centrum gezond en wel?

Centrum gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Van de inwoners van heeft 85% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Meningen over het takenpakket van de overheid

Meningen over het takenpakket van de overheid Meningen over het takenpakket van de Rianne Kloosterman De volwassen Nederlandse bevolking vindt sommige taken meer de verantwoordelijkheid van de dan andere. In de ogen van de meeste Nederlanders hoort

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor de mate waarin Amsterdammers contact hebben met elkaar en bereid zijn elkaar te helpen. Dit laatste kan zijn in de vorm van informele

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Amsterdammers gezond en wel?

Amsterdammers gezond en wel? Amsterdammers gezond en wel? GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering November 2013 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 1 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor actief zijn in de maatschappij, en dit kan op veel verschillende manieren. Veel Amsterdammers zijn actief lid van een maatschappe

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Gebruik van de stapelingsmonitor binnen de gemeente Amsterdam

Gebruik van de stapelingsmonitor binnen de gemeente Amsterdam Gebruik van de stapelingsmonitor binnen de gemeente Amsterdam Enkele toepassingen Idske de Jong (idske.de.jong@amsterdam.nl) Onderzoek, informatie en statistiek, gemeente Amsterdam 16 juni 2017 Opzet presentatie

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland

Ouderen in Rivierenland Ouderen in Rivierenland 2011 Samenvatting van een onderzoek naar gezondheid en welzijn onder 65-plussers in regio Rivierenland Mannen Vrouwen 65 71 15 28 22 21 65-74 jaar 75-84 jaar 85-plus HBO/WO HAVO/VWO/MBO

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013 Wijkscan Enschede Zuid-West November 2013 Gezond ouder worden in Enschede Zuid-West Wijkscan Enschede Zuid-West Van het gebied Enschede Zuid-West is een wijkscan gemaakt. In deze brochure vindt u de opvallendste

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie