Inhoudsopgave schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolplan"

Transcriptie

1 1

2 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd uitgangspunten De grndslag vr het functineren van de Viersprng Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen van het plan Jaarverslagen 1.6 Opbuw van het schlplan 2. Beschrijving van de schl 2.0 Adresgegevens Naam, situering, ppulatie en schlgrtte van de schl 2.2 Bestuur Samenwerkingsstichting Kans en Kleur Leerlingenprgnses p basis van vrspellingen KBO Missie en Visie Delstellingen Delen ten aanzien van het persneelsbeleid 4.1 Delen ten aanzien van financieel en materieel beleid Delen ten aanzien van nderwijskundig beleid Delen ten aanzien van het zrgbeleid Delen ten aanzien van passend nderwijs Delen ten aanzien van kwaliteitsbeleid Delen ten aanzien van rganisatie en beleid Meerjarenplanning Bijlage methden verzicht/aanvullende materialen/tetsen Brnnen en verwijzingen Frmulier instemming MR 40 2

3 INLEIDING 1.0 Vrwrd Del schlplan Viersprng Dit schlplan is het beleidsdcument, waarin we aangeven welke keuzen we vr de schlplanperide p deze schl hebben gemaakt. Het is pgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ns bestuur. Dit beleid is krt samengevat in hfdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke delen vr nze schl bepaald, rekening hudend met de huidige stand van zaken van het nderwijs en de mgevingsfactren, die van invled zijn p het functineren van de schl. Het schlplan geeft aan bestuur, team en uders duidelijkheid ver wat we willen bereiken met het nderwijs p deze schl en he we dat in de praktijk vrm zullen geven. Samenhang in het schlplan Dit plan bestaat uit verschillende nderdelen. Het spreekt vr zich dat die een grte mate van samenhang vertnen. Op basis van het strategisch beleid van het bestuur frmuleren wij in hfdstuk 3 de missie en visie van de nze schl. Om samenhang te waarbrgen en ns niet te verliezen in details hebben we daaruit vrtvleiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt. In het hfdstuk delen (hfdstuk 4) wrden de delen vanuit het strategisch beleid p Stichtingsniveau beschreven en geven we de vertaalslag richting de Viersprng weer. Alle geplande veranderingen wrden krt samengevat in hfdstuk 5: de meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning en de ntwikkelingen in de lp van de tijd, zijn richtinggevend vr gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks pgesteld wrden. Uitvering vindt plaats nadat het bestuur het plan geaccrdeerd heeft. Aan het eind van het schljaar vlgt een jaarverslag gebaseerd p het actieplan, dit wrdt met het bestuur besprken in het mnitringsgesprek. Ttstandkming Samen met de directeur hebben teamleden en uders gewerkt aan de ttstandkming van het schlplan. In vergaderingen is gesprken ver de visie en tekmstverwachting van de Viersprng, rekening hudend met de lpende en aankmende bezuinigingen. We hebben met elkaar ntwikkelbeheften gefrmuleerd en uitgesprken wat de kracht van de Viersprng is en wat we zeker meten behuden. De directeur heeft het team, uders en kinderen gebserveerd en aangeven waar ntwikkelbeheften liggen. Verder is er geëvalueerd en besprken waar de accenten de kmende 4 jaren meten liggen. Tijdens 3

4 functineringsgesprekken hebben teamleden aangegeven waarin ze zichzelf en de Viersprng willen ntwikkelen. Ouders hebben ns vrzien van kritiek, via de O.R., M.R., f G.M.R., maar k via uderavnden m de uders de gelegenheid te geven de schl te vrzien van hun inzichten. Daarmee is dr de directie, het team, de intern begeleider en uders, de richting aangegeven waarin de schl zich zu meten ntwikkelen. Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke psitie de schl aan het eind van de vrige schlplanperide innam p de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de vlgende gegevens: - Het schlplan van de schl, Inspectierapprten dd. 21 nvember De jaarverslagen - Overzichten van de leerresultaten p basis van methdenafhankelijke tetsen - Rapprtage van de quickscan van WMK.PO teamleden Viersprng in januari 2011 De analyse van deze gegevens, afgezet tegen de gefrmuleerde missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het rdeel van het team ndzakelijk zijn m de begde delen te bereiken. Het schlteam stelt zich nder leiding van de directie verantwrdelijk vr de uitvering van dit schlplan in de kmende vier jaar. Het bevegd gezag stelt zich dr middel van de akkrdverklaring verantwrdelijk vr het ndersteunen en bewaken van het geen in het schlplan is beschreven. Het bevegd gezag stelt zich garant vr het gericht inzetten van middelen vr het ndersteunen van dit schlplan. De directie stelt het schlbestuur jaarlijks p de hgte van de bereikte delen dr middel van een jaarverslag en een pbrengstenkatern. Samenhang met andere dcumenten De schlgidsen in de peride wrden samengesteld p basis van de inhuden van het schlplan. In dit schlplan verwijzen we naar de vlgende dcumenten, die aanwezig zijn p nze schl: - Strategisch beleidsplan - kwaliteitshandbek - integraal persneelsbeleidsplan - schlgids - zrgplan Passend nderwijs - nderwijszrgprfiel 4

5 1.1. Uitgangspunten van Kans & Kleur Samen vr elk kind is het strategisch beleidsplan van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur in Wijchen. De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is ntstaan per 1 januari 2008 dr een fusie van de Stichting Kans & Kleur en de Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen-Bergharen. Dr deze fusie zijn alle schlen vr primair nderwijs in de gemeente Wijchen binnen één nderwijsrganisatie gekmen. Bij de start van de samenwerkingsstichting heeft het bestuur de missie Ieder kind een kans, elke schl zijn eigen kleur uitgewerkt in een meer jaren perspectief m vanaf het begin richting te geven aan de nieuwe rganisatie. Het bestuur heeft de algemene directie de pdracht gegeven m samen met de directeuren van Kans & Kleur vanuit dit meerjarenperspectief een strategisch beleidsplan p te stellen. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan het gemeenschappelijk beleid van Kans & Kleur en biedt het kader waarbinnen schlen de eigen schlplannen en jaarplannen pstellen en uitveren. Het geeft aan wat ns bindt en drijft. Belangrijk hierbij is dat dit plan draagvlak heeft binnen en buiten de rganisatie van Kans & Kleur. In ktber 2009 heeft het directieberaad van Kans & Kleur een tweedaagse gehuden waar directeuren met elkaar gesprken hebben ver de missie en visie van Kans & Kleur en heeft de sterke en zwakke punten van en kansen en bedreigingen vr de rganisatie in beeld gebracht. Op basis hiervan heeft het directieberaad een gespreksntitie pgesteld als aanzet tt een strategisch beleidsplan. De directeuren hebben twee aan twee medewerkersbijeenkmsten gerganiseerd vr hun teams waarin het strategisch beleidsplan is besprken aan de hand van de gespreksntitie. De algemene directie heeft bijeenkmsten gerganiseerd vr uders van Kans & Kleur en vr de samenwerkingspartners zals de gemeente, de kinderpvang, vrtgezet nderwijs etc. De uitkmsten van deze bijeenkmsten zijn verwerkt in dit strategisch beleidsplan. Kerntaak van Kans & Kleur is het verzrgen van nderwijs. Wij gaan er met Imelman (1986) vanuit dat nderwijs drie zaken vernderstelt: de leraar, de leerling en de leerstf. Ontbreekt één van deze drie zaken dan is er niet langer sprake van nderwijzen. Uiteraard der zaak kun je niet spreken van nderwijzen als er geen leerlingen zijn. Evenz mag de leerstf niet ntbreken. Je kunt niet zeggen ik ved iemand p maar ik nderwijs hem geen leerstf. Als iemand iets leert en daarbij zijn eigen leren vlledig zelf aanstuurt, is er geen sprake van nderwijs. De leraar det erte in het nderwijsprces. Hij leidt de leerling in de cultuur in. In nderwijzen zit een sturend element. Het is niet vldende als wij het kind zichzelf de gelegenheid bieden zich te ntwikkelen. De leerstf is wat nderwezen wrdt en waarvan kinderen iets kunnen leren dat in de tekmst vr hen belangrijk kan zijn: zinvlle leerinhuden f vrmende leerstf. De leerstf bestaat zwel uit feiten en beschrijvende kennis als uit nrmen en waarden die ten grndslag liggen aan nze samenleving. Bij de leerstf geven wij het algemeen belang een belangrijke rl, het gemeenschappelijk belang van de leden van nze samenleving, de demcratie (Winter, 2004). 5

6 Het beleidsplan heeft als mtt meegekregen Samen vr elk kind. Samen slaat p de samenwerking tussen de medewerkers en schlen, de samenwerking tussen uders en medewerkers en de samenwerking tussen maatschappelijke rganisatie in Wijchen en Kans & Kleur. Samen staan we sterk vr ged nderwijs in Wijchen en samen leveren een bijdrage aan een gede leefmgeving vr kinderen in Wijchen. Samen vr elk kind. Leidend is wat vr ieder kind ndig is. Kans & Kleur velt zich verantwrdelijk vr elk kind in Wijchen en wil dat elk kind ged nderwijs krijgt. Samen vr elk kind is het strategisch beleidsplan van Kans & Kleur. Het blijft niet bij een plan, we veren het k uit. Ik spreek de wens uit dat een ieder samen vr elk kind herkent in ns handelen. Het strategisch beleidsplan geeft richting aan ns handelen en is een bijdrage aan de kwaliteit van nderwijs in Wijchen en een gede leefmgeving vr elk kind in Wijchen. Hennie Biemnd, algemeen directeur 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng Dit plan vrmt de grndslag vr het functineren van nze schl. De nderdelen die het plan bevat zijn zdanig gefrmuleerd dat het beschreven nderwijs daadwerkelijk in de praktijk van alledag terug te vinden met zijn. Dit plan is niet af. Daarmee wrdt bedeld dat alle betrkken geledingen dit zien als een uitgangspunt vr gesprekken ver de te wensen schlwerkelijkheid en wrdt bedeld dat de schl een lerende rganisatie is, dus vrtdurend in ntwikkeling. Dit schlplan is gerelateerd aan het strategisch beleidsplan van de stichting Kans en Kleur. Dit schlplan is vr ns een stimulans vr de vrmgeving van een integraal beleid (nze visie en missie, ns nderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid, persneelsbeleid en financieel beleid) en we leggen hiermee tevens verantwrding af aan de inspectie. Dr de schljaren heen, zullen wij ns schlplan p deelgebieden evalueren en z ndig bijstellen, zdat het realistisch en werkbaar blijft. Met het uitgeven van de 4-jaarlijkse schlgids en jaarlijkse bijlage verantwrden wij ns naar uders en pveders. Hierin wrdt duidelijkheid verstrekt ver de vertaling van ns schlplan naar het kmende schljaar en zaken die vr uders relevant zijn zals de lestijden, het vakantierster en andere zaken die van het belang zijn vr de relatie tussen uders en schl. 1.3 Delen en functies van het plan De delen van dit schlplan zijn: het vaststellen en vastleggen van het nderwijskundig beleid, algemeen strategisch beleid, persneelsbeleid, financieel beleid, materieel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszrg vr de peride het scheppen van samenhang tussen bvengenemde beleidsterreinen. p de beleidsterreinen waar dat ndig/wenselijk is een planmatige ntwikkeling tt stand te brengen. te vlden aan wettelijke verplichtingen. Dit schlplan zal fungeren als: uitgangspunt vr de planning per schljaar verantwrdingsdcument vr intern en extern gebruik. 6

7 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen van het plan De meerjarenplanning vrmt de leidraad vr verdere beleidsntwikkeling. Dit schlplan is tt stand gekmen dr aanvullingen en aanpassingen in relatie tt het vrige schlplan. Veranderings- c.q. verbeteringsnderwerpen wrden hierin gemtiveerd. De meerjarenplanning, de jaarlijkse quickscan dr het team, de evaluatie van het jaarplan, uitkmsten van team- en buwvergaderingen, adviezen van teamleden die tijdens functineringsgesprekken zijn aangegeven, bservatie dr het managementteam tijdens het werken in de klas, bservatie en feitelijke infrmatie van de I.B.-er, reacties van uders en kinderen, de ntwikkelingen p stichtingsniveau, alsmede de adviezen van de Medezeggenschapsraad vrmen de leidraad vr verdere beleidsntwikkeling. Wij willen een breed gedragen schlplan binnen de schl dr nderwijsgevenden, bestuur, uders en kinderen. De evaluatiegegevens en uitgewerkte plannen zullen hun vertaling krijgen in het daarpvlgende jaarplan. Het schlplan wrdt ter instemming aan de Medezeggenschapsraad vrgelegd. De uders vinden de vertaling van het schlplan in de schlgids. 1.5 Jaarverslagen Aan het eind van elk schljaar wrdt er een nderwijskundig jaarverslag gemaakt. We kijken terug p de realisatie van nze werkpunten. De jaarverslagen wrden niet pgenmen in dit schlplan maar wrden jaarlijks aangebden aan de MR, de verheid, het bestuur en de uders. 1.6 Opbuw van het schlplan Het schlplan bestaat uit dit beleidsdeel. Jaarlijks wrdt hier het jaarplan en jaarverslag aan tegevegd. In dit schlplan wrdt daar waar mgelijk verwezen naar andere dcumenten. De dcumenten waar naar wrdt verwezen, liggen p schl ter inzage. 7

8 2. BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL 2.0 Naam, adres en andere gegevens Naam Kathlieke basisschl de Viersprng Adres Lijsterbesstraat GM Wijchen Website adres Telefnnummer Directeur Cördinatr leerlingenzrg Carlina van den Heuvel Bregina Brekman Aantal grepen 8 Aantal teamleden 13, waarvan 1 fulltimer, 6 leerkrachten die ngeveer 4 dagen werken en de verigen 3 dagen f minder 2.1 Naam, situering, ppulatie en schlgrtte van de schl Naam van de schl Onze schl heet de Viersprng. Die naam is aan de schl gegeven ten uit de vrmalige Mariaschl, Franciscusschl, Tienakker en Kwetternest één basisschl gevrmd is. Vier schlen, gevestigd in een gebuw aan een kruispunt. De Mariaschl is gesticht in We zijn er dan k trts p dat we de udste schl van Wijchen zijn. De schl is een kathlieke schl. We geven daar inhud aan dr vanuit de kathlieke traditie de waarden en nrmen te hanteren. Situering van de schl Onze prachtige schl is sinds 1 juli 1998 gehuisvest in de vrmalige MULO. Dit gebuw heeft in de lp der jaren een aantal schlen van nderdak vrzien. In 1998 heeft het gebuw een grndige renvatie ndergaan. Het gebuw telt 10 leslkalen en een speelzaal. Verder 8

9 een grte aula en diverse ruimte vr ndersteunende zaken. In 2005 is er een interne verbuwing geweest. De schl beschikt ver een aparte ruimte m met individuele f kleine grepen leerlingen te werken én een (multifunctineel) ICT-lkaal. Tevens vergaderruimte vr het team. Het schlgebuw heeft een zeker multifunctineel karakter. Dit kan ng meer kan wrden uitgewerkt. Buiten schltijd is het tevens een gebuw, waarin de schl ruimtes ter beschikking stelt aan verenigingen. In het gebuw wrdt k de tussenschlse pvang dr De Eerste Stap gerealiseerd. Op dit mment zijn we aan het nderzeken he we de peuterspeelzaal het Meikevertje in ns gebuw kunnen huisvesten. Onze vrkeur gaat uit naar plaatsing direct in het begin van het schljaar Het gebuw staat midden in een centrum-st, het ude deel van Wijchen. De meeste kinderen wnen vlak bij de schl. Vr het gymnastieklkaal maken wij gebruik van de vrzieningen van de Arcus. In de wijk staan huurwningen in vrijwel alle prijzen, maar k kpwningen in alle prijzen en standen. Ppulatie van de schl De ppulatie is divers p nze schl. Het is een gede afspiegeling van de wijk waarin de kinderen wnen. Veel kinderen zijn van autchtne afkmst. De Viersprng kent k veel andere culturen. Er zijn verschillende pleeggezinnen in de buurt, die een crisispvang vr kinderen verzrgen, waardr dr het schljaar heen, kinderen vr enkele weken kmen en weer gaan. Schlgrtte We zijn een middelgrte schl die ngeveer 200 leerlingen telt. Op grnd van vrspellingen van de KBO, zullen we de kmende jaren dalen in het leerlingaantal. 2.2 Bestuur Samenwerkingsstichting Kans en Kleur De Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen Bergharen is vrtgekmen uit de fusie tussen de Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen Bergharen en de Stichting Kans en Kleur. Deze fusie werd gerealiseerd in Onder het bestuur van de stichting staan alle basisschlen en de S.O. schl, de Blster, in de gemeente Wijchen. 9

10 2.3 Leerlingenprgnses p basis van KBO Teldatum jaar Gemeentelijke prgnse De laatste jaren zal vlgens de prgnse het leerlingenaantal langzaam terug lpen. Op grnd van prestaties van de schl, hpen we k aantrekkelijk te wrden vr leerlingen buiten nze wijk. Hiervr zullen wij ns meten inzetten en de Viersprng laten zien. In de tekmst kunnen schlen van de inspectie het rdeel excellent krijgen. Dit past ged bij de visie van de schl. 10

11 3. MISSIE EN VISIE De missie van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is verwrd in het strategisch beleidsplan en luidt, Elk kind zijn kans, elke schl zijn kleur. Elk kind zijn kans Als een kind p schl kmt heeft het al een verleden achter de rug. Het heeft zich ntwikkeld p basis van zijn mgelijkheden (cmpetentie) en nder invled van zijn mgeving (relatie). Wij vinden het belangrijk m nze leerlingen ged te leren kennen, zdat wij een duidelijk beeld krijgen van hun mgelijkheden en karakter. Wij stemmen ns nderwijs daarp af en willen kinderen z leiden en begeleiden dat ze pgreien tt evenwichtige, zelfstandige mensen (autnmie). Wij willen kinderen stimuleren al hun mgelijkheden ptimaal te benutten, mdat wij menen dat kennis en (sciale)vaardigheden hun kans p een gede plaats in de maatschappij vergrt. Elke schl zijn kleur Hiernder leest u de missie en visie van de Viersprng: Missie Viersprng De Viersprng is grt dr klein te blijven Visie Viersprng Basisschl de Viersprng is een kathlieke schl, die het verzrgen van kwalitatief hgwaardig nderwijs als haar belangrijkste pdracht ziet. Onderwijs met pbrengstgericht zijn: het met resultaten pleveren, maar het met k uitdagend, stimulerend en beiend zijn. We zijn het sterkst in het gezamenlijk en bindend ptrekken met elkaar in een pen, transparante en prfessinele sfeer. We staan midden in de samenleving waarvr we respect, vertruwen, behulpzaamheid en verantwrdelijkheid meten tnen en drgeven. In het schljaar heeft het team tijdens studiedagen gewerkt aan het ntstaan van nze gezamenlijke visie en missie. In eerste instantie hebben we nderzcht wat de persnlijke visie vr elk teamlid is. Vervlgens zijn we p zek gegaan naar nze vereenkmsten. Met de waarden en nrmen die een gemeenschappelijk draagvlak hebben, hebben we gesprken ver de kracht van de Viersprng, maar k ver de ntwikkelpunten, die we graag aan willen pakken. Het kmend schljaar zullen we, met nze gezamenlijke visie vr gen, de schl verder uitwerken. 11

12 4. DOELSTELLINGEN Onze kerntaak is het bieden van maatschappelijk te verantwrden nderwijs. Onze ambitie is m hierin hge kwaliteit te bieden. We hanteren hiervr nze eigen nrmen, samenhangend met het strategisch beleidsplan, en vegen die te aan de kwaliteitsnrmen die de samenleving via de nderwijsinspectie aan ns stelt. De tussenpbrengsten van iedere schl behren p f bven het gemiddelde van vergelijkbare schlen in Nederland te liggen. Iedere schl zal, binnen de algemene kaders, duidelijk zijn ver de eigen nderwijsvisie en nderwijsaanpak. Iedere schl zal dr de Inspectie berdeeld wrden met minimaal een vldende. 4.0 Delen ten aanzien van persneelsbeleid Ged persneel Om ptimaal te kunnen presteren is het van belang dat alle medewerkers vakmanschap betnen en vldende tegerust zijn met kennis, ervaring, en enthusiasme. Wij brengen de kwaliteit van ns persneel in beeld. Het is ns del dat iedere werknemer het werknemerschap prfessineel invult dr pbrengstgericht te werken, eigenaarschap te betnen vr de eigen persnlijke ntwikkeling en vldendes te scren vr de kerncmpetenties. Trts persneel Wij willen dat medewerkers aantnbaar tevreden en trts zijn p de nderwijsprestaties en de rganisatie van Kans & Kleur. Medewerkers gaan er vanuit dat hun handelen er te det en dat de leerkracht een leidende rl heeft in het nderwijsleerprces. Vanuit die visie reflecteren medewerkers p hun eigen handelen en p het nderwijsprces. Wij streven ernaar dat medewerkers cmmitment hebben met de strategie van Samen vr elk kind. Medewerkers meten zich daadwerkelijk betrkken velen en inbreng hebben bij de ntwikkelingen in de rganisatie. Cmpetentiegericht persneelsbeleid Samen vr elk kind wrdt zichtbaar in de huding en het handelen van medewerkers ten aanzien van het eigen werk, in hun mgang met leerlingen, uders en cllega s en samenwerkingspartners, en in de wijze waarp zij hun eigen functineren ptimaliseren. In de speerpuntenntitie HRM is een en ander nader uitgewerkt. 12

13 We maken een systeem vr cmpetentiemanagement en gaan dat geleidelijk in uitvering nemen. De basis daarvr is een cmpetentieset vr iedere functiegrep. Cmpetenties wrden in het functineringsgesprek besprken. Wij maken een schlings-en deskundigheidsbevrderingsbeleid m p individueel medewerkersniveau de cmpetenties te helpen ntwikkelen en te nderhuden. We ntwikkelen beleid m pleiding en training p stichtingsniveau te brgen in de reguliere bedrijfsvering, bijvrbeeld dr een eigen Kans & Kleur Academie. Functiegebuw als kans De invering van de nieuwe functiemix zien wij als een kans vr het persneelsbeleid dat gericht is p gemtiveerde en prfessinele leerkrachten. De functiemix benutten wij als vliegwiel vr de invering van het cmpetentiegerichte persneelsbeleid, vr strategische persneelsplanning, en vr het herijken van het functiegebuw. Mbiliteit Er is beleid gemaakt m.b.t. mbiliteit binnen de stichting Kans en Kleur. Hierin staan de uitgangspunten en prcedure in geval van verplaatsing van persneel wegens frmatietekrt en/f verscht p een schl binnen Kans en Kleur. Bij nvrijwillige verplaatsing hanteren we stichtingsbrede criteria en vervlgens schlspecifieke criteria. De schlspecifieke criteria wrden jaarlijks met de MR pnieuw besprken en indien ndig bijgesteld. Leiderschap ntwikkelen We werken aan de ntwikkeling van ged nderwijskundig leiderschap, met visie en authenticiteit. We benutten het vrdeel dat Kans & Kleur een jnge rganisatie is, met veel nieuwe mensen p directiepsities en met managementtalent nder de medewerkers. We frmuleren nze visie p leiderschap en leiderschapsntwikkeling. We streven ernaar dat alle directeuren handelen vlgens de NSA gedragscde en dat ze het kwaliteitskeurmerk Register Directeur Onderwijs (RDO) mgen veren. We nemen bvendien een eigen managementtrainingsprgramma in uitvering. Er kmt een managementdevelpmentprgramma. Wat betekent dit vr het persneelsbeleid p de Viersprng? T.a.v. mbiliteit In het schljaar zullen we beleid meten maken t.a.v. uitgangspunten en prcedure in geval van verplaatsing van persneel wegens frmatietekrt en/f verscht p de Viersprng. Er meten schl specifieke criteria wrden ntwikkeld. Taakbeleid en nrmjaartaak Naast lesgevende en lesgebnden taken, de kerntaken, zijn er ng andere taken die een leerkracht vr zijn rekening neemt. In de nrmjaartaak is daarm k een gedeelte van de uren gereserveerd vr niet lesgebnden taken. Aan het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats van het vrafgaande jaar en wrdt een planning vr het nieuwe schljaar gemaakt. Taken wrden indien ndig bijgesteld. De verdeling van de taken gebeurt bij vrkeur aan het einde f anders aan het begin van ieder schljaar. 13

14 In het beheersen van de taakbelasting van ns persneel ziet het management te p een z evenredig mgelijke spreiding van de werkzaamheden ver het jaar, de week en de dag en p een z evenwichtig mgelijke taakbelasting van de individuele persneelsleden. Wanneer de rganisatie dit telaat prberen wij zveel mgelijk rekening te huden met de arbeidsmstandigheden van bepaalde grepen persneelsleden, zals startende leerkrachten. We hanteren p de Viersprng het instrument Zdra alle lesgebnden uren, de studiedagen en teamvergaderingen zijn ingevuld, weten teamleden heveel taakuren ze ng kunnen inzetten. Met behulp van de vrkeuren van alle teamleden, maar k met in het achterhfd het belang vr de schlrganisatie wrden de taken nderling verdeeld. Daarna krijgt elk persneelslid een uitdraai van het taakbeleid. Lpbaan en schling Inzake de nderwijsvernieuwingen, de verbreding van het nderwijsaanbd en de kwaliteitszrg zal het instrument schling een belangrijke rl spelen. Onder schling verstaat de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur al die activiteiten die bewust wrden ndernmen m veranderingen en kennis, vaardigheden en gedrag te bewerkstelligen. Belangrijke aspecten: 1. Signalering van pleidingsbeheften zwel vanuit de schl als vanuit de werknemers is verantwrdelijkheid van de schldirectie. 2. Opleiden als directe taak (langdurig, met certificaat f diplma) is zwel verantwrdelijkheid vr de werkgever als vr de betreffende werknemer (in verleg met de schldirectie). 3. Opleiden als directe taak is een beleid p lange termijn. 4. Opleiden als indirecte taak (vakliteratuur, krte cursussen) is zwel de verantwrdelijkheid van de werknemer als de schldirectie. Frmatiebeleid Het stichtingsbestuur frmuleert het meerjarenfrmatiebeleid, dat jaarlijks wrdt geactualiseerd in een frmatieplan. De besteding van het frmatiebudget geschiedt mede met inachtneming van het perspectief p behud van werkgelegenheid. Op de Viersprng zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten bij het frmeren van grepen waar wij naar streven: * zveel mgelijk hmgene grepen * grep 1-2 altijd als cmbinatiegrep * indien ndig en mgelijk extra ndersteuning vr de leerkracht bij cmbinatiegrepen * grepen zveel mgelijk in stand huden * streven naar maximaal 30 kinderen per grep * streven naar niet al te grte nderbuwgrepen * maximaal twee leerkrachten vr één grep excl. ndersteuning * een gede samenwerkingscmbinatie van leerkrachten * streven naar gede en vldende instructie p maat vr elk kind 14

15 Brging Brging vindt plaats dr Overleg algemeen directeur en directeuren van de stichting Overleg met buwcördinatr Overleg met medezeggenschapsraad en GMR Overleg met team Op de Viersprng werken wij aan kwaliteit en prfessinaliteit van de medewerkers p basis van wetenschappelijk aantnbaar, effectief gedrag. - elkaar te ndersteunen bij het prfessineel handelen middels frmeel en infrmeel verleg. Dit gebeurt p schlniveau maar k met de medewerkers van andere schlen. Te denken valt aan de WAL, spelling- en wrdenschatcursus, taalverbetertraject enz. - het inplannen van cllegiale cnsultaties m elkaar feedback te geven en het eigen handelen te ptimaliseren. - Tijdens buw- en teamvergaderingen, maar k tijdens studiedagen medewerkers laten meedenken, schlen en meebeslissen ver de nderwijsinhud van de schl. - Om te zrgen vr een grte betrkkenheid bij te realiseren nderwijsvernieuwingen, zijn er naast de plenaire bijeenkmsten regelmatig verleggen in buwverband. Daarbij wrdt van de deelnemers een wezenlijke inbreng verwacht. Bij de functineringsgesprekken is de cllegiale samenwerking een gespreksitem. Waar ndig zal dr directie en/f buwcördinatren actie ndernmen wrden. - Om effectief gedrag te kunnen berdelen is zelfinzicht, zelfvertruwen en de mtivatie te willen veranderen, f inzicht in je sterke kwaliteit ndig. Openheid, duidelijkheid en plezier dr ntwikkeling! - Onze kernpdracht, kwalitatief hgwaardig nderwijs, staat vrp. 4.1 Delen ten aanzien van financieel en materieel beleid Sinds 1 augustus 2006 kent het primair nderwijs een lumpsumbekstiging. Er is sinds die tijd een niet-germerkt en in eur s uitgekeerd ttaalbudget beschikbaar waarmee zwel de materiële als de persnele ksten wrden bekstigd. Invering van de lumpsumbekstiging vergrtte de vrijheid m financiële middelen naar eigen inzicht aan te wenden. Die vrijheid brengt naast kansen k risic s en een greiende verantwrdelijkheid met zich mee. Om die reden heeft de bvenschlse werkgrep Financiën een stuk vastgesteld met de Financiële kaderafspraken vr alle schlen van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Hiernder een aantal hfdzaken uit dit dcument. Uitgangspunten en delen Financiële kaders zijn nmisbaar vr een rganisatie. Het zijn nze interne spelregels die gelden p financieel gebied. Heveel geld kan uitgegeven wrden, he met het geld wrden besteed, welke regels gelden hierbij? Smmige rganisaties nemen deze financiële 15

16 kaders financiële delen. Maar geld kan nit een del zijn; het is een middel m inhudelijke delen te verwezenlijken. Financiële kaders zijn er m de financiële gezndheid van KANS & KLEUR te bewaken. De kaders geven duidelijkheid en bevatten de te stellen eisen aan vermgen, explitatie, slidariteit enzvrts. Ze geven k aan he binnen een meerschlse rganisatie de middelen ver de individuele schlen verdeeld wrden. En bvenal dragen ze bij aan inzet die leidt tt een ged nderwijs waarin elk kind zijn eigen kans krijgt en elk schlteam zijn eigen kleur ntwikkelt. Beleidsplannen en de bijbehrende begrtingen wrden getetst aan deze financiële kaders, en wrden z ndig aangepast. Z blijft KANS & KLEUR in financieel pzicht geznd en wrdt vrkmen dat middelen nndig f ngericht wrden ingezet. De in het bvenschlse beleidsplan beschreven financiële kaderafspraken vrmen een uitwerking van de nderstaande hfddelen: Realiseer dat de bekstiging zveel mgelijk daadwerkelijk wrdt ingezet vr de primaire taak: het geven van ged nderwijs. Zrg dat de cntinuïteit van KANS & KLEUR wrdt gewaarbrgd dr het vrmen van adequate reserves en vrzieningen en het realiseren van een duurzaam sluitende explitatie. Herverdeel de beschikbare middelen p een manier die getuigt van nderlinge slidariteit en die maakt dat individuele schlen niet nndig wrden getrffen dr nietverwijtbare tegenvallers. Handhaaf een zinvlle mate van financiële autnmie vr individuele schlen, biedt hen ruimte m in te gaan p de beheften van de gemeenschap van uders en leerlingen en stimuleer nderwijskundig ndernemerschap. Maak dat alle betrkkenen zicht hebben p de hfdlijnen van nze financiële werkelijkheid en biedt hen de mgelijkheid m een bij hun taken en verantwrdelijkheden passende rl te spelen bij het vrmen f evalueren van de hfdlijnen van ns financiële beleid. De middelen wrden z ingezet dat de delen in het Strategisch Beleidsplan kunnen wrden gerealiseerd. Explitatieafspraken p schlniveau De Samenwerkingsstichting KANS & KLEUR vindt nderlinge slidariteit belangrijk. Onze financiële middelen zijn natuurlijk wel begrensd. We kunnen dus niet langdurig tekrten van een individuele schl afdekken dr verheveling van middelen van andere schlen f inzet van reserves. De nderlinge slidariteit is grt, maar kent tegelijkertijd financiële grenzen. 16

17 Onze schlen zullen in principe uit meten kmen met hun aandeel in de OCW-bekstiging, aangevuld met eventuele andere subsidiestrmen. We hebben daarm de vlgende afspraken pgesteld: Er met p schl ieder jaar sprake zijn van een evenwicht tussen baten en lasten f een psitief explitatiesald. Investeringen wrden niet nmiddellijk als lasten beschuwd. De ksten van deze investeringen wrden geleidelijk, via een systeem van afschrijving, in de explitatie van de betreffende schl verwerkt. Een schl mag gepland (en dus al zichtbaar in een dr het Cllege van Bestuur gedgekeurde begrting) afwijken van afspraak (a) nder de vrwaarde dat dit tekrt kan wrden gedekt uit de eigen explitatiereserve. De individuele schl is bij dit alles niet verantwrdelijk vr het dekken van lasten die cnfrm slidariteitsafspraken vr rekening meten kmen van de bvenschlse jaarmiddelen f reserves. Investeringen Investeringen heven niet in één keer als ksten gebekt te wrden, maar wrden ver meerdere jaren afgeschreven. We den dit p een viertal gebieden: a. Meubilair ( 20 jaar ) b. Onderwijsleerpakket, methdes (9 jaar) c. ICT hardware, pc s en beamers (5 jaar) d. Apparatuur, digibrden (10 jaar) De meerjareninvesteringen maken een nderdeel uit van de begrting. Hiernder is zichtbaar gemaakt welke planning nze schl vr de nieuwe methdes van het Onderwijsleerpakket heeft. O = Oriënteren, I = Implementeren 17

18 Begrting wat aantal Leermiddelen Dc. Centrum mediatheek Spelntwikkelingsmaterialen cnstructiemateriaal buitenspeelmateriaal 1500 speelzaalmateriaal 1500 Technisch lezen Ned taal Engelse taal 2500 SEO lln vlg systeem 3000 Atlassen 900 Techniek 500 Geestelijke strmingen 2500 Bewegingsnderwijs 3600 Rekenen nvrzien Meubilair Schlbrden/whitebrden Aula/pdiumtafel kasten hal speelplaatsmeubilair 250 Herinrichting persneelskamer Herinrichting directiekamer Meubilair nderbuw Inlpmat 500 ICT 5 jr Laptp TFT Cmputer Cmputer administratie server Lampen Beamer Sftware Apparatuur vaatwasser 500 wasdrger 300 wasmachine 1000 lamineermachine 1000 telefntestellen

19 19 Activiteit Vrbereidend en aanvankelijk lezen O I Vrtgezet technisch lezen O I Begrijpend lezen O I Taal/spelling O I Rekenen O I Engels O I Aardrijkskunde I O Bilgie I O Geschiedenis I O Verkeer O I SEO O I Schrijven O I Drama, tekenen, dans en handvaardigheid O I

20 4.2. Delen van de nderwijsinhud p schlniveau Wij werken aan ged nderwijs, liefst p basis van wetenschappelijk aantnbaar effectief gedrag. De Viersprng heeft het streven m, p alle vakgebieden de kerndelen te behalen. De methden zijn f wrden hierp gekzen. De schl stelt hge, haalbare delen en zal deze aanpassen aan het kind als wij denken dat de methde f de delen die gesteld wrden de grei van het kind juist belemmeren. Dit kan inhuden dat er kinderen zijn die de kerndelen niet halen f juist meer halen dan de kerndelen. Hiervr werken wij met signaleringslijsten en diagnstische tetsing. Deze aanpassing kan betrekking hebben p: - de snelheid waarin delen behaald meten wrden (vertraging, versnelling f verdieping). - de didactische benadering (verkrte/verlengde instructie, ambulante begeleiding, cmpacten, cöperatief leren) Vr de tetsing van de leerstf maken we gebruik van methde nafhankelijke en methde gebnden tetsen. Gedurende het schljaar huden we de kwaliteit van ns nderwijs in de gaten. We gebruiken daarbij de vlgende middelen: CITO-scres en de daarbij hrende schlanalyses Klassenbezeken directie en cördinatr leerlingenzrg, minstens 1 x per jaar Buwverleg waarbij resultaten methdeafhankelijke en methdenafhankelijke tetsen besprken wrden Besprekingen leerlingenzrg/directie Tevredenheid uders en kinderen Evaluatie met team en leerlingenzrg, waarbij in ieder geval de resultaten van ns nderwijs en de tevredenheid van de uders ver dit aspect besprken zullen wrden. Een geznde schl We willen een geznde schl zijn. Wij hebben een prtcl Gedrag, schrsing en verwijdering en een beleidsplan tegen Pesten. Indien ndig handelen wij vlgens deze dcumenten. Ok is er een calamiteitenplan, welke jaarlijks wrdt bijgewerkt. Kmend schljaar willen we gaan werken met een gedragsspecialist en willen we ns riënteren p gede methden vr de sciale emtinele ntwikkeling van kinderen. We willen met elkaar dezelfde taal en verwachtingen uitspreken richting kinderen. Ok ver ns eigen handelen als leerkracht, de verwachtingen en afspraken hierbij zullen we bespreken, brgen en jaarlijks evalueren. De schl heeft een vertruwenspersn en hierp beleid gefrmuleerd. 20

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6 JAARPLAN 2016-2017 Inhud Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ntwikkelpunten schljaar 2016-2017 blz. 3 matri blz. 6 1 Inleiding en analyse beginsituatie In het strategisch beleidsplan van ns bestuur,

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Protocol Meerbegaafden

Protocol Meerbegaafden Prtcl Meerbegaafden Maart 2013 Inhudspgave Inleiding 3 Visie meerbegaafdheid 3 Delstelling 3 Signalering 4 Diagnsticering 4 Cmpacten en Verrijken 5 Levelwerk en Talentenlijn 6 Bvenschlse Plusklas 7 Samenwerking

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Luis t Hart LEREN VOOR HET LEVEN We leren niet meer vr een lpbaan, maar vr het leven. 15 schlen maken de Stichting Westelijke Tuinsteden Strategisch beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

De missie van de school

De missie van de school De missie van de schl De kern van ns nderwijs is nze identiteit. Daarnaast willen wij als schl een veilige en gebrgen mgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd velt en ruimte ntvangt m zich verder

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst Cbs de Triangel zet de tn vr de tekmst 1 SCHOOLPLAN 2015-2019 INHOUD Inleiding... 5 Deel I: De schl binnen de huidige maatschappij en binnen Nrdkwartier...6 1. De missie, kernwaarden en identiteit... 6

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur. Email: directie@10emeidoorn.nl. Website: www.10emeidoorn.nl. Bezoekadres: Baarsjesweg 224; 1058AA Amsterdam

J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur. Email: directie@10emeidoorn.nl. Website: www.10emeidoorn.nl. Bezoekadres: Baarsjesweg 224; 1058AA Amsterdam 1 Schlplan 2011-2015 Schlgegevens: Brinnummer: Directie: Openbare basisschl 10 e Mntessrischl De meidrn 20 UV F.P.Renz, directeur J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur Adres Hfdvestiging: Chasséstraat 59

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Alle ambities de Erasmus op een rijtje

Alle ambities de Erasmus op een rijtje 2016-2017 Alle ambities de Erasmus 2016-2017 p een rijtje 2 1. Alle ambities de Erasmus 2016-2017 2016-2017 Onderwijskwaliteit algemeen ambities de Erasmus VVE methde Kleuterplein bij de kleuters implementeren

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Vernieuwing binnen het studiegebied persnenzrg BSO 1. Vrbereidend werk Stap 1 Om te kunnen nadenken ver nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Greetje Lenting Minna Niclai 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015 Ntitie: De tekmst van de kleine schlen - ktber 2015 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst vlgende tetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en rganisatie Januari 2015 Januari 2015 25 maart 2015

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Enquête ouders schooltijdmodellen

Enquête ouders schooltijdmodellen Enquête uders schltijdmdellen Geachte uders/verzrgers van Educatief Centrum t Sparrenbs, De afgelpen jaren is met regelmaat het punt wijziging van schltijden tijdens managementverleggen, vergaderingen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie