Inhoudsopgave schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolplan"

Transcriptie

1 1

2 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd uitgangspunten De grndslag vr het functineren van de Viersprng Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen van het plan Jaarverslagen 1.6 Opbuw van het schlplan 2. Beschrijving van de schl 2.0 Adresgegevens Naam, situering, ppulatie en schlgrtte van de schl 2.2 Bestuur Samenwerkingsstichting Kans en Kleur Leerlingenprgnses p basis van vrspellingen KBO Missie en Visie Delstellingen Delen ten aanzien van het persneelsbeleid 4.1 Delen ten aanzien van financieel en materieel beleid Delen ten aanzien van nderwijskundig beleid Delen ten aanzien van het zrgbeleid Delen ten aanzien van passend nderwijs Delen ten aanzien van kwaliteitsbeleid Delen ten aanzien van rganisatie en beleid Meerjarenplanning Bijlage methden verzicht/aanvullende materialen/tetsen Brnnen en verwijzingen Frmulier instemming MR 40 2

3 INLEIDING 1.0 Vrwrd Del schlplan Viersprng Dit schlplan is het beleidsdcument, waarin we aangeven welke keuzen we vr de schlplanperide p deze schl hebben gemaakt. Het is pgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ns bestuur. Dit beleid is krt samengevat in hfdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke delen vr nze schl bepaald, rekening hudend met de huidige stand van zaken van het nderwijs en de mgevingsfactren, die van invled zijn p het functineren van de schl. Het schlplan geeft aan bestuur, team en uders duidelijkheid ver wat we willen bereiken met het nderwijs p deze schl en he we dat in de praktijk vrm zullen geven. Samenhang in het schlplan Dit plan bestaat uit verschillende nderdelen. Het spreekt vr zich dat die een grte mate van samenhang vertnen. Op basis van het strategisch beleid van het bestuur frmuleren wij in hfdstuk 3 de missie en visie van de nze schl. Om samenhang te waarbrgen en ns niet te verliezen in details hebben we daaruit vrtvleiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt. In het hfdstuk delen (hfdstuk 4) wrden de delen vanuit het strategisch beleid p Stichtingsniveau beschreven en geven we de vertaalslag richting de Viersprng weer. Alle geplande veranderingen wrden krt samengevat in hfdstuk 5: de meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning en de ntwikkelingen in de lp van de tijd, zijn richtinggevend vr gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks pgesteld wrden. Uitvering vindt plaats nadat het bestuur het plan geaccrdeerd heeft. Aan het eind van het schljaar vlgt een jaarverslag gebaseerd p het actieplan, dit wrdt met het bestuur besprken in het mnitringsgesprek. Ttstandkming Samen met de directeur hebben teamleden en uders gewerkt aan de ttstandkming van het schlplan. In vergaderingen is gesprken ver de visie en tekmstverwachting van de Viersprng, rekening hudend met de lpende en aankmende bezuinigingen. We hebben met elkaar ntwikkelbeheften gefrmuleerd en uitgesprken wat de kracht van de Viersprng is en wat we zeker meten behuden. De directeur heeft het team, uders en kinderen gebserveerd en aangeven waar ntwikkelbeheften liggen. Verder is er geëvalueerd en besprken waar de accenten de kmende 4 jaren meten liggen. Tijdens 3

4 functineringsgesprekken hebben teamleden aangegeven waarin ze zichzelf en de Viersprng willen ntwikkelen. Ouders hebben ns vrzien van kritiek, via de O.R., M.R., f G.M.R., maar k via uderavnden m de uders de gelegenheid te geven de schl te vrzien van hun inzichten. Daarmee is dr de directie, het team, de intern begeleider en uders, de richting aangegeven waarin de schl zich zu meten ntwikkelen. Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke psitie de schl aan het eind van de vrige schlplanperide innam p de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de vlgende gegevens: - Het schlplan van de schl, Inspectierapprten dd. 21 nvember De jaarverslagen - Overzichten van de leerresultaten p basis van methdenafhankelijke tetsen - Rapprtage van de quickscan van WMK.PO teamleden Viersprng in januari 2011 De analyse van deze gegevens, afgezet tegen de gefrmuleerde missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het rdeel van het team ndzakelijk zijn m de begde delen te bereiken. Het schlteam stelt zich nder leiding van de directie verantwrdelijk vr de uitvering van dit schlplan in de kmende vier jaar. Het bevegd gezag stelt zich dr middel van de akkrdverklaring verantwrdelijk vr het ndersteunen en bewaken van het geen in het schlplan is beschreven. Het bevegd gezag stelt zich garant vr het gericht inzetten van middelen vr het ndersteunen van dit schlplan. De directie stelt het schlbestuur jaarlijks p de hgte van de bereikte delen dr middel van een jaarverslag en een pbrengstenkatern. Samenhang met andere dcumenten De schlgidsen in de peride wrden samengesteld p basis van de inhuden van het schlplan. In dit schlplan verwijzen we naar de vlgende dcumenten, die aanwezig zijn p nze schl: - Strategisch beleidsplan - kwaliteitshandbek - integraal persneelsbeleidsplan - schlgids - zrgplan Passend nderwijs - nderwijszrgprfiel 4

5 1.1. Uitgangspunten van Kans & Kleur Samen vr elk kind is het strategisch beleidsplan van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur in Wijchen. De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is ntstaan per 1 januari 2008 dr een fusie van de Stichting Kans & Kleur en de Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen-Bergharen. Dr deze fusie zijn alle schlen vr primair nderwijs in de gemeente Wijchen binnen één nderwijsrganisatie gekmen. Bij de start van de samenwerkingsstichting heeft het bestuur de missie Ieder kind een kans, elke schl zijn eigen kleur uitgewerkt in een meer jaren perspectief m vanaf het begin richting te geven aan de nieuwe rganisatie. Het bestuur heeft de algemene directie de pdracht gegeven m samen met de directeuren van Kans & Kleur vanuit dit meerjarenperspectief een strategisch beleidsplan p te stellen. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan het gemeenschappelijk beleid van Kans & Kleur en biedt het kader waarbinnen schlen de eigen schlplannen en jaarplannen pstellen en uitveren. Het geeft aan wat ns bindt en drijft. Belangrijk hierbij is dat dit plan draagvlak heeft binnen en buiten de rganisatie van Kans & Kleur. In ktber 2009 heeft het directieberaad van Kans & Kleur een tweedaagse gehuden waar directeuren met elkaar gesprken hebben ver de missie en visie van Kans & Kleur en heeft de sterke en zwakke punten van en kansen en bedreigingen vr de rganisatie in beeld gebracht. Op basis hiervan heeft het directieberaad een gespreksntitie pgesteld als aanzet tt een strategisch beleidsplan. De directeuren hebben twee aan twee medewerkersbijeenkmsten gerganiseerd vr hun teams waarin het strategisch beleidsplan is besprken aan de hand van de gespreksntitie. De algemene directie heeft bijeenkmsten gerganiseerd vr uders van Kans & Kleur en vr de samenwerkingspartners zals de gemeente, de kinderpvang, vrtgezet nderwijs etc. De uitkmsten van deze bijeenkmsten zijn verwerkt in dit strategisch beleidsplan. Kerntaak van Kans & Kleur is het verzrgen van nderwijs. Wij gaan er met Imelman (1986) vanuit dat nderwijs drie zaken vernderstelt: de leraar, de leerling en de leerstf. Ontbreekt één van deze drie zaken dan is er niet langer sprake van nderwijzen. Uiteraard der zaak kun je niet spreken van nderwijzen als er geen leerlingen zijn. Evenz mag de leerstf niet ntbreken. Je kunt niet zeggen ik ved iemand p maar ik nderwijs hem geen leerstf. Als iemand iets leert en daarbij zijn eigen leren vlledig zelf aanstuurt, is er geen sprake van nderwijs. De leraar det erte in het nderwijsprces. Hij leidt de leerling in de cultuur in. In nderwijzen zit een sturend element. Het is niet vldende als wij het kind zichzelf de gelegenheid bieden zich te ntwikkelen. De leerstf is wat nderwezen wrdt en waarvan kinderen iets kunnen leren dat in de tekmst vr hen belangrijk kan zijn: zinvlle leerinhuden f vrmende leerstf. De leerstf bestaat zwel uit feiten en beschrijvende kennis als uit nrmen en waarden die ten grndslag liggen aan nze samenleving. Bij de leerstf geven wij het algemeen belang een belangrijke rl, het gemeenschappelijk belang van de leden van nze samenleving, de demcratie (Winter, 2004). 5

6 Het beleidsplan heeft als mtt meegekregen Samen vr elk kind. Samen slaat p de samenwerking tussen de medewerkers en schlen, de samenwerking tussen uders en medewerkers en de samenwerking tussen maatschappelijke rganisatie in Wijchen en Kans & Kleur. Samen staan we sterk vr ged nderwijs in Wijchen en samen leveren een bijdrage aan een gede leefmgeving vr kinderen in Wijchen. Samen vr elk kind. Leidend is wat vr ieder kind ndig is. Kans & Kleur velt zich verantwrdelijk vr elk kind in Wijchen en wil dat elk kind ged nderwijs krijgt. Samen vr elk kind is het strategisch beleidsplan van Kans & Kleur. Het blijft niet bij een plan, we veren het k uit. Ik spreek de wens uit dat een ieder samen vr elk kind herkent in ns handelen. Het strategisch beleidsplan geeft richting aan ns handelen en is een bijdrage aan de kwaliteit van nderwijs in Wijchen en een gede leefmgeving vr elk kind in Wijchen. Hennie Biemnd, algemeen directeur 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng Dit plan vrmt de grndslag vr het functineren van nze schl. De nderdelen die het plan bevat zijn zdanig gefrmuleerd dat het beschreven nderwijs daadwerkelijk in de praktijk van alledag terug te vinden met zijn. Dit plan is niet af. Daarmee wrdt bedeld dat alle betrkken geledingen dit zien als een uitgangspunt vr gesprekken ver de te wensen schlwerkelijkheid en wrdt bedeld dat de schl een lerende rganisatie is, dus vrtdurend in ntwikkeling. Dit schlplan is gerelateerd aan het strategisch beleidsplan van de stichting Kans en Kleur. Dit schlplan is vr ns een stimulans vr de vrmgeving van een integraal beleid (nze visie en missie, ns nderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid, persneelsbeleid en financieel beleid) en we leggen hiermee tevens verantwrding af aan de inspectie. Dr de schljaren heen, zullen wij ns schlplan p deelgebieden evalueren en z ndig bijstellen, zdat het realistisch en werkbaar blijft. Met het uitgeven van de 4-jaarlijkse schlgids en jaarlijkse bijlage verantwrden wij ns naar uders en pveders. Hierin wrdt duidelijkheid verstrekt ver de vertaling van ns schlplan naar het kmende schljaar en zaken die vr uders relevant zijn zals de lestijden, het vakantierster en andere zaken die van het belang zijn vr de relatie tussen uders en schl. 1.3 Delen en functies van het plan De delen van dit schlplan zijn: het vaststellen en vastleggen van het nderwijskundig beleid, algemeen strategisch beleid, persneelsbeleid, financieel beleid, materieel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszrg vr de peride het scheppen van samenhang tussen bvengenemde beleidsterreinen. p de beleidsterreinen waar dat ndig/wenselijk is een planmatige ntwikkeling tt stand te brengen. te vlden aan wettelijke verplichtingen. Dit schlplan zal fungeren als: uitgangspunt vr de planning per schljaar verantwrdingsdcument vr intern en extern gebruik. 6

7 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen van het plan De meerjarenplanning vrmt de leidraad vr verdere beleidsntwikkeling. Dit schlplan is tt stand gekmen dr aanvullingen en aanpassingen in relatie tt het vrige schlplan. Veranderings- c.q. verbeteringsnderwerpen wrden hierin gemtiveerd. De meerjarenplanning, de jaarlijkse quickscan dr het team, de evaluatie van het jaarplan, uitkmsten van team- en buwvergaderingen, adviezen van teamleden die tijdens functineringsgesprekken zijn aangegeven, bservatie dr het managementteam tijdens het werken in de klas, bservatie en feitelijke infrmatie van de I.B.-er, reacties van uders en kinderen, de ntwikkelingen p stichtingsniveau, alsmede de adviezen van de Medezeggenschapsraad vrmen de leidraad vr verdere beleidsntwikkeling. Wij willen een breed gedragen schlplan binnen de schl dr nderwijsgevenden, bestuur, uders en kinderen. De evaluatiegegevens en uitgewerkte plannen zullen hun vertaling krijgen in het daarpvlgende jaarplan. Het schlplan wrdt ter instemming aan de Medezeggenschapsraad vrgelegd. De uders vinden de vertaling van het schlplan in de schlgids. 1.5 Jaarverslagen Aan het eind van elk schljaar wrdt er een nderwijskundig jaarverslag gemaakt. We kijken terug p de realisatie van nze werkpunten. De jaarverslagen wrden niet pgenmen in dit schlplan maar wrden jaarlijks aangebden aan de MR, de verheid, het bestuur en de uders. 1.6 Opbuw van het schlplan Het schlplan bestaat uit dit beleidsdeel. Jaarlijks wrdt hier het jaarplan en jaarverslag aan tegevegd. In dit schlplan wrdt daar waar mgelijk verwezen naar andere dcumenten. De dcumenten waar naar wrdt verwezen, liggen p schl ter inzage. 7

8 2. BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL 2.0 Naam, adres en andere gegevens Naam Kathlieke basisschl de Viersprng Adres Lijsterbesstraat GM Wijchen Website adres Telefnnummer Directeur Cördinatr leerlingenzrg Carlina van den Heuvel Bregina Brekman Aantal grepen 8 Aantal teamleden 13, waarvan 1 fulltimer, 6 leerkrachten die ngeveer 4 dagen werken en de verigen 3 dagen f minder 2.1 Naam, situering, ppulatie en schlgrtte van de schl Naam van de schl Onze schl heet de Viersprng. Die naam is aan de schl gegeven ten uit de vrmalige Mariaschl, Franciscusschl, Tienakker en Kwetternest één basisschl gevrmd is. Vier schlen, gevestigd in een gebuw aan een kruispunt. De Mariaschl is gesticht in We zijn er dan k trts p dat we de udste schl van Wijchen zijn. De schl is een kathlieke schl. We geven daar inhud aan dr vanuit de kathlieke traditie de waarden en nrmen te hanteren. Situering van de schl Onze prachtige schl is sinds 1 juli 1998 gehuisvest in de vrmalige MULO. Dit gebuw heeft in de lp der jaren een aantal schlen van nderdak vrzien. In 1998 heeft het gebuw een grndige renvatie ndergaan. Het gebuw telt 10 leslkalen en een speelzaal. Verder 8

9 een grte aula en diverse ruimte vr ndersteunende zaken. In 2005 is er een interne verbuwing geweest. De schl beschikt ver een aparte ruimte m met individuele f kleine grepen leerlingen te werken én een (multifunctineel) ICT-lkaal. Tevens vergaderruimte vr het team. Het schlgebuw heeft een zeker multifunctineel karakter. Dit kan ng meer kan wrden uitgewerkt. Buiten schltijd is het tevens een gebuw, waarin de schl ruimtes ter beschikking stelt aan verenigingen. In het gebuw wrdt k de tussenschlse pvang dr De Eerste Stap gerealiseerd. Op dit mment zijn we aan het nderzeken he we de peuterspeelzaal het Meikevertje in ns gebuw kunnen huisvesten. Onze vrkeur gaat uit naar plaatsing direct in het begin van het schljaar Het gebuw staat midden in een centrum-st, het ude deel van Wijchen. De meeste kinderen wnen vlak bij de schl. Vr het gymnastieklkaal maken wij gebruik van de vrzieningen van de Arcus. In de wijk staan huurwningen in vrijwel alle prijzen, maar k kpwningen in alle prijzen en standen. Ppulatie van de schl De ppulatie is divers p nze schl. Het is een gede afspiegeling van de wijk waarin de kinderen wnen. Veel kinderen zijn van autchtne afkmst. De Viersprng kent k veel andere culturen. Er zijn verschillende pleeggezinnen in de buurt, die een crisispvang vr kinderen verzrgen, waardr dr het schljaar heen, kinderen vr enkele weken kmen en weer gaan. Schlgrtte We zijn een middelgrte schl die ngeveer 200 leerlingen telt. Op grnd van vrspellingen van de KBO, zullen we de kmende jaren dalen in het leerlingaantal. 2.2 Bestuur Samenwerkingsstichting Kans en Kleur De Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen Bergharen is vrtgekmen uit de fusie tussen de Stichting Samenwerkingsschlen Wijchen Bergharen en de Stichting Kans en Kleur. Deze fusie werd gerealiseerd in Onder het bestuur van de stichting staan alle basisschlen en de S.O. schl, de Blster, in de gemeente Wijchen. 9

10 2.3 Leerlingenprgnses p basis van KBO Teldatum jaar Gemeentelijke prgnse De laatste jaren zal vlgens de prgnse het leerlingenaantal langzaam terug lpen. Op grnd van prestaties van de schl, hpen we k aantrekkelijk te wrden vr leerlingen buiten nze wijk. Hiervr zullen wij ns meten inzetten en de Viersprng laten zien. In de tekmst kunnen schlen van de inspectie het rdeel excellent krijgen. Dit past ged bij de visie van de schl. 10

11 3. MISSIE EN VISIE De missie van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is verwrd in het strategisch beleidsplan en luidt, Elk kind zijn kans, elke schl zijn kleur. Elk kind zijn kans Als een kind p schl kmt heeft het al een verleden achter de rug. Het heeft zich ntwikkeld p basis van zijn mgelijkheden (cmpetentie) en nder invled van zijn mgeving (relatie). Wij vinden het belangrijk m nze leerlingen ged te leren kennen, zdat wij een duidelijk beeld krijgen van hun mgelijkheden en karakter. Wij stemmen ns nderwijs daarp af en willen kinderen z leiden en begeleiden dat ze pgreien tt evenwichtige, zelfstandige mensen (autnmie). Wij willen kinderen stimuleren al hun mgelijkheden ptimaal te benutten, mdat wij menen dat kennis en (sciale)vaardigheden hun kans p een gede plaats in de maatschappij vergrt. Elke schl zijn kleur Hiernder leest u de missie en visie van de Viersprng: Missie Viersprng De Viersprng is grt dr klein te blijven Visie Viersprng Basisschl de Viersprng is een kathlieke schl, die het verzrgen van kwalitatief hgwaardig nderwijs als haar belangrijkste pdracht ziet. Onderwijs met pbrengstgericht zijn: het met resultaten pleveren, maar het met k uitdagend, stimulerend en beiend zijn. We zijn het sterkst in het gezamenlijk en bindend ptrekken met elkaar in een pen, transparante en prfessinele sfeer. We staan midden in de samenleving waarvr we respect, vertruwen, behulpzaamheid en verantwrdelijkheid meten tnen en drgeven. In het schljaar heeft het team tijdens studiedagen gewerkt aan het ntstaan van nze gezamenlijke visie en missie. In eerste instantie hebben we nderzcht wat de persnlijke visie vr elk teamlid is. Vervlgens zijn we p zek gegaan naar nze vereenkmsten. Met de waarden en nrmen die een gemeenschappelijk draagvlak hebben, hebben we gesprken ver de kracht van de Viersprng, maar k ver de ntwikkelpunten, die we graag aan willen pakken. Het kmend schljaar zullen we, met nze gezamenlijke visie vr gen, de schl verder uitwerken. 11

12 4. DOELSTELLINGEN Onze kerntaak is het bieden van maatschappelijk te verantwrden nderwijs. Onze ambitie is m hierin hge kwaliteit te bieden. We hanteren hiervr nze eigen nrmen, samenhangend met het strategisch beleidsplan, en vegen die te aan de kwaliteitsnrmen die de samenleving via de nderwijsinspectie aan ns stelt. De tussenpbrengsten van iedere schl behren p f bven het gemiddelde van vergelijkbare schlen in Nederland te liggen. Iedere schl zal, binnen de algemene kaders, duidelijk zijn ver de eigen nderwijsvisie en nderwijsaanpak. Iedere schl zal dr de Inspectie berdeeld wrden met minimaal een vldende. 4.0 Delen ten aanzien van persneelsbeleid Ged persneel Om ptimaal te kunnen presteren is het van belang dat alle medewerkers vakmanschap betnen en vldende tegerust zijn met kennis, ervaring, en enthusiasme. Wij brengen de kwaliteit van ns persneel in beeld. Het is ns del dat iedere werknemer het werknemerschap prfessineel invult dr pbrengstgericht te werken, eigenaarschap te betnen vr de eigen persnlijke ntwikkeling en vldendes te scren vr de kerncmpetenties. Trts persneel Wij willen dat medewerkers aantnbaar tevreden en trts zijn p de nderwijsprestaties en de rganisatie van Kans & Kleur. Medewerkers gaan er vanuit dat hun handelen er te det en dat de leerkracht een leidende rl heeft in het nderwijsleerprces. Vanuit die visie reflecteren medewerkers p hun eigen handelen en p het nderwijsprces. Wij streven ernaar dat medewerkers cmmitment hebben met de strategie van Samen vr elk kind. Medewerkers meten zich daadwerkelijk betrkken velen en inbreng hebben bij de ntwikkelingen in de rganisatie. Cmpetentiegericht persneelsbeleid Samen vr elk kind wrdt zichtbaar in de huding en het handelen van medewerkers ten aanzien van het eigen werk, in hun mgang met leerlingen, uders en cllega s en samenwerkingspartners, en in de wijze waarp zij hun eigen functineren ptimaliseren. In de speerpuntenntitie HRM is een en ander nader uitgewerkt. 12

13 We maken een systeem vr cmpetentiemanagement en gaan dat geleidelijk in uitvering nemen. De basis daarvr is een cmpetentieset vr iedere functiegrep. Cmpetenties wrden in het functineringsgesprek besprken. Wij maken een schlings-en deskundigheidsbevrderingsbeleid m p individueel medewerkersniveau de cmpetenties te helpen ntwikkelen en te nderhuden. We ntwikkelen beleid m pleiding en training p stichtingsniveau te brgen in de reguliere bedrijfsvering, bijvrbeeld dr een eigen Kans & Kleur Academie. Functiegebuw als kans De invering van de nieuwe functiemix zien wij als een kans vr het persneelsbeleid dat gericht is p gemtiveerde en prfessinele leerkrachten. De functiemix benutten wij als vliegwiel vr de invering van het cmpetentiegerichte persneelsbeleid, vr strategische persneelsplanning, en vr het herijken van het functiegebuw. Mbiliteit Er is beleid gemaakt m.b.t. mbiliteit binnen de stichting Kans en Kleur. Hierin staan de uitgangspunten en prcedure in geval van verplaatsing van persneel wegens frmatietekrt en/f verscht p een schl binnen Kans en Kleur. Bij nvrijwillige verplaatsing hanteren we stichtingsbrede criteria en vervlgens schlspecifieke criteria. De schlspecifieke criteria wrden jaarlijks met de MR pnieuw besprken en indien ndig bijgesteld. Leiderschap ntwikkelen We werken aan de ntwikkeling van ged nderwijskundig leiderschap, met visie en authenticiteit. We benutten het vrdeel dat Kans & Kleur een jnge rganisatie is, met veel nieuwe mensen p directiepsities en met managementtalent nder de medewerkers. We frmuleren nze visie p leiderschap en leiderschapsntwikkeling. We streven ernaar dat alle directeuren handelen vlgens de NSA gedragscde en dat ze het kwaliteitskeurmerk Register Directeur Onderwijs (RDO) mgen veren. We nemen bvendien een eigen managementtrainingsprgramma in uitvering. Er kmt een managementdevelpmentprgramma. Wat betekent dit vr het persneelsbeleid p de Viersprng? T.a.v. mbiliteit In het schljaar zullen we beleid meten maken t.a.v. uitgangspunten en prcedure in geval van verplaatsing van persneel wegens frmatietekrt en/f verscht p de Viersprng. Er meten schl specifieke criteria wrden ntwikkeld. Taakbeleid en nrmjaartaak Naast lesgevende en lesgebnden taken, de kerntaken, zijn er ng andere taken die een leerkracht vr zijn rekening neemt. In de nrmjaartaak is daarm k een gedeelte van de uren gereserveerd vr niet lesgebnden taken. Aan het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats van het vrafgaande jaar en wrdt een planning vr het nieuwe schljaar gemaakt. Taken wrden indien ndig bijgesteld. De verdeling van de taken gebeurt bij vrkeur aan het einde f anders aan het begin van ieder schljaar. 13

14 In het beheersen van de taakbelasting van ns persneel ziet het management te p een z evenredig mgelijke spreiding van de werkzaamheden ver het jaar, de week en de dag en p een z evenwichtig mgelijke taakbelasting van de individuele persneelsleden. Wanneer de rganisatie dit telaat prberen wij zveel mgelijk rekening te huden met de arbeidsmstandigheden van bepaalde grepen persneelsleden, zals startende leerkrachten. We hanteren p de Viersprng het instrument Zdra alle lesgebnden uren, de studiedagen en teamvergaderingen zijn ingevuld, weten teamleden heveel taakuren ze ng kunnen inzetten. Met behulp van de vrkeuren van alle teamleden, maar k met in het achterhfd het belang vr de schlrganisatie wrden de taken nderling verdeeld. Daarna krijgt elk persneelslid een uitdraai van het taakbeleid. Lpbaan en schling Inzake de nderwijsvernieuwingen, de verbreding van het nderwijsaanbd en de kwaliteitszrg zal het instrument schling een belangrijke rl spelen. Onder schling verstaat de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur al die activiteiten die bewust wrden ndernmen m veranderingen en kennis, vaardigheden en gedrag te bewerkstelligen. Belangrijke aspecten: 1. Signalering van pleidingsbeheften zwel vanuit de schl als vanuit de werknemers is verantwrdelijkheid van de schldirectie. 2. Opleiden als directe taak (langdurig, met certificaat f diplma) is zwel verantwrdelijkheid vr de werkgever als vr de betreffende werknemer (in verleg met de schldirectie). 3. Opleiden als directe taak is een beleid p lange termijn. 4. Opleiden als indirecte taak (vakliteratuur, krte cursussen) is zwel de verantwrdelijkheid van de werknemer als de schldirectie. Frmatiebeleid Het stichtingsbestuur frmuleert het meerjarenfrmatiebeleid, dat jaarlijks wrdt geactualiseerd in een frmatieplan. De besteding van het frmatiebudget geschiedt mede met inachtneming van het perspectief p behud van werkgelegenheid. Op de Viersprng zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten bij het frmeren van grepen waar wij naar streven: * zveel mgelijk hmgene grepen * grep 1-2 altijd als cmbinatiegrep * indien ndig en mgelijk extra ndersteuning vr de leerkracht bij cmbinatiegrepen * grepen zveel mgelijk in stand huden * streven naar maximaal 30 kinderen per grep * streven naar niet al te grte nderbuwgrepen * maximaal twee leerkrachten vr één grep excl. ndersteuning * een gede samenwerkingscmbinatie van leerkrachten * streven naar gede en vldende instructie p maat vr elk kind 14

15 Brging Brging vindt plaats dr Overleg algemeen directeur en directeuren van de stichting Overleg met buwcördinatr Overleg met medezeggenschapsraad en GMR Overleg met team Op de Viersprng werken wij aan kwaliteit en prfessinaliteit van de medewerkers p basis van wetenschappelijk aantnbaar, effectief gedrag. - elkaar te ndersteunen bij het prfessineel handelen middels frmeel en infrmeel verleg. Dit gebeurt p schlniveau maar k met de medewerkers van andere schlen. Te denken valt aan de WAL, spelling- en wrdenschatcursus, taalverbetertraject enz. - het inplannen van cllegiale cnsultaties m elkaar feedback te geven en het eigen handelen te ptimaliseren. - Tijdens buw- en teamvergaderingen, maar k tijdens studiedagen medewerkers laten meedenken, schlen en meebeslissen ver de nderwijsinhud van de schl. - Om te zrgen vr een grte betrkkenheid bij te realiseren nderwijsvernieuwingen, zijn er naast de plenaire bijeenkmsten regelmatig verleggen in buwverband. Daarbij wrdt van de deelnemers een wezenlijke inbreng verwacht. Bij de functineringsgesprekken is de cllegiale samenwerking een gespreksitem. Waar ndig zal dr directie en/f buwcördinatren actie ndernmen wrden. - Om effectief gedrag te kunnen berdelen is zelfinzicht, zelfvertruwen en de mtivatie te willen veranderen, f inzicht in je sterke kwaliteit ndig. Openheid, duidelijkheid en plezier dr ntwikkeling! - Onze kernpdracht, kwalitatief hgwaardig nderwijs, staat vrp. 4.1 Delen ten aanzien van financieel en materieel beleid Sinds 1 augustus 2006 kent het primair nderwijs een lumpsumbekstiging. Er is sinds die tijd een niet-germerkt en in eur s uitgekeerd ttaalbudget beschikbaar waarmee zwel de materiële als de persnele ksten wrden bekstigd. Invering van de lumpsumbekstiging vergrtte de vrijheid m financiële middelen naar eigen inzicht aan te wenden. Die vrijheid brengt naast kansen k risic s en een greiende verantwrdelijkheid met zich mee. Om die reden heeft de bvenschlse werkgrep Financiën een stuk vastgesteld met de Financiële kaderafspraken vr alle schlen van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Hiernder een aantal hfdzaken uit dit dcument. Uitgangspunten en delen Financiële kaders zijn nmisbaar vr een rganisatie. Het zijn nze interne spelregels die gelden p financieel gebied. Heveel geld kan uitgegeven wrden, he met het geld wrden besteed, welke regels gelden hierbij? Smmige rganisaties nemen deze financiële 15

16 kaders financiële delen. Maar geld kan nit een del zijn; het is een middel m inhudelijke delen te verwezenlijken. Financiële kaders zijn er m de financiële gezndheid van KANS & KLEUR te bewaken. De kaders geven duidelijkheid en bevatten de te stellen eisen aan vermgen, explitatie, slidariteit enzvrts. Ze geven k aan he binnen een meerschlse rganisatie de middelen ver de individuele schlen verdeeld wrden. En bvenal dragen ze bij aan inzet die leidt tt een ged nderwijs waarin elk kind zijn eigen kans krijgt en elk schlteam zijn eigen kleur ntwikkelt. Beleidsplannen en de bijbehrende begrtingen wrden getetst aan deze financiële kaders, en wrden z ndig aangepast. Z blijft KANS & KLEUR in financieel pzicht geznd en wrdt vrkmen dat middelen nndig f ngericht wrden ingezet. De in het bvenschlse beleidsplan beschreven financiële kaderafspraken vrmen een uitwerking van de nderstaande hfddelen: Realiseer dat de bekstiging zveel mgelijk daadwerkelijk wrdt ingezet vr de primaire taak: het geven van ged nderwijs. Zrg dat de cntinuïteit van KANS & KLEUR wrdt gewaarbrgd dr het vrmen van adequate reserves en vrzieningen en het realiseren van een duurzaam sluitende explitatie. Herverdeel de beschikbare middelen p een manier die getuigt van nderlinge slidariteit en die maakt dat individuele schlen niet nndig wrden getrffen dr nietverwijtbare tegenvallers. Handhaaf een zinvlle mate van financiële autnmie vr individuele schlen, biedt hen ruimte m in te gaan p de beheften van de gemeenschap van uders en leerlingen en stimuleer nderwijskundig ndernemerschap. Maak dat alle betrkkenen zicht hebben p de hfdlijnen van nze financiële werkelijkheid en biedt hen de mgelijkheid m een bij hun taken en verantwrdelijkheden passende rl te spelen bij het vrmen f evalueren van de hfdlijnen van ns financiële beleid. De middelen wrden z ingezet dat de delen in het Strategisch Beleidsplan kunnen wrden gerealiseerd. Explitatieafspraken p schlniveau De Samenwerkingsstichting KANS & KLEUR vindt nderlinge slidariteit belangrijk. Onze financiële middelen zijn natuurlijk wel begrensd. We kunnen dus niet langdurig tekrten van een individuele schl afdekken dr verheveling van middelen van andere schlen f inzet van reserves. De nderlinge slidariteit is grt, maar kent tegelijkertijd financiële grenzen. 16

17 Onze schlen zullen in principe uit meten kmen met hun aandeel in de OCW-bekstiging, aangevuld met eventuele andere subsidiestrmen. We hebben daarm de vlgende afspraken pgesteld: Er met p schl ieder jaar sprake zijn van een evenwicht tussen baten en lasten f een psitief explitatiesald. Investeringen wrden niet nmiddellijk als lasten beschuwd. De ksten van deze investeringen wrden geleidelijk, via een systeem van afschrijving, in de explitatie van de betreffende schl verwerkt. Een schl mag gepland (en dus al zichtbaar in een dr het Cllege van Bestuur gedgekeurde begrting) afwijken van afspraak (a) nder de vrwaarde dat dit tekrt kan wrden gedekt uit de eigen explitatiereserve. De individuele schl is bij dit alles niet verantwrdelijk vr het dekken van lasten die cnfrm slidariteitsafspraken vr rekening meten kmen van de bvenschlse jaarmiddelen f reserves. Investeringen Investeringen heven niet in één keer als ksten gebekt te wrden, maar wrden ver meerdere jaren afgeschreven. We den dit p een viertal gebieden: a. Meubilair ( 20 jaar ) b. Onderwijsleerpakket, methdes (9 jaar) c. ICT hardware, pc s en beamers (5 jaar) d. Apparatuur, digibrden (10 jaar) De meerjareninvesteringen maken een nderdeel uit van de begrting. Hiernder is zichtbaar gemaakt welke planning nze schl vr de nieuwe methdes van het Onderwijsleerpakket heeft. O = Oriënteren, I = Implementeren 17

18 Begrting wat aantal Leermiddelen Dc. Centrum mediatheek Spelntwikkelingsmaterialen cnstructiemateriaal buitenspeelmateriaal 1500 speelzaalmateriaal 1500 Technisch lezen Ned taal Engelse taal 2500 SEO lln vlg systeem 3000 Atlassen 900 Techniek 500 Geestelijke strmingen 2500 Bewegingsnderwijs 3600 Rekenen nvrzien Meubilair Schlbrden/whitebrden Aula/pdiumtafel kasten hal speelplaatsmeubilair 250 Herinrichting persneelskamer Herinrichting directiekamer Meubilair nderbuw Inlpmat 500 ICT 5 jr Laptp TFT Cmputer Cmputer administratie server Lampen Beamer Sftware Apparatuur vaatwasser 500 wasdrger 300 wasmachine 1000 lamineermachine 1000 telefntestellen

19 19 Activiteit Vrbereidend en aanvankelijk lezen O I Vrtgezet technisch lezen O I Begrijpend lezen O I Taal/spelling O I Rekenen O I Engels O I Aardrijkskunde I O Bilgie I O Geschiedenis I O Verkeer O I SEO O I Schrijven O I Drama, tekenen, dans en handvaardigheid O I

20 4.2. Delen van de nderwijsinhud p schlniveau Wij werken aan ged nderwijs, liefst p basis van wetenschappelijk aantnbaar effectief gedrag. De Viersprng heeft het streven m, p alle vakgebieden de kerndelen te behalen. De methden zijn f wrden hierp gekzen. De schl stelt hge, haalbare delen en zal deze aanpassen aan het kind als wij denken dat de methde f de delen die gesteld wrden de grei van het kind juist belemmeren. Dit kan inhuden dat er kinderen zijn die de kerndelen niet halen f juist meer halen dan de kerndelen. Hiervr werken wij met signaleringslijsten en diagnstische tetsing. Deze aanpassing kan betrekking hebben p: - de snelheid waarin delen behaald meten wrden (vertraging, versnelling f verdieping). - de didactische benadering (verkrte/verlengde instructie, ambulante begeleiding, cmpacten, cöperatief leren) Vr de tetsing van de leerstf maken we gebruik van methde nafhankelijke en methde gebnden tetsen. Gedurende het schljaar huden we de kwaliteit van ns nderwijs in de gaten. We gebruiken daarbij de vlgende middelen: CITO-scres en de daarbij hrende schlanalyses Klassenbezeken directie en cördinatr leerlingenzrg, minstens 1 x per jaar Buwverleg waarbij resultaten methdeafhankelijke en methdenafhankelijke tetsen besprken wrden Besprekingen leerlingenzrg/directie Tevredenheid uders en kinderen Evaluatie met team en leerlingenzrg, waarbij in ieder geval de resultaten van ns nderwijs en de tevredenheid van de uders ver dit aspect besprken zullen wrden. Een geznde schl We willen een geznde schl zijn. Wij hebben een prtcl Gedrag, schrsing en verwijdering en een beleidsplan tegen Pesten. Indien ndig handelen wij vlgens deze dcumenten. Ok is er een calamiteitenplan, welke jaarlijks wrdt bijgewerkt. Kmend schljaar willen we gaan werken met een gedragsspecialist en willen we ns riënteren p gede methden vr de sciale emtinele ntwikkeling van kinderen. We willen met elkaar dezelfde taal en verwachtingen uitspreken richting kinderen. Ok ver ns eigen handelen als leerkracht, de verwachtingen en afspraken hierbij zullen we bespreken, brgen en jaarlijks evalueren. De schl heeft een vertruwenspersn en hierp beleid gefrmuleerd. 20

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie