Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn de kerndelen (vrtgezet) speciaal nderwijs. De pdracht aan ns is m iedere leerling aan de hand van de daarin beslten kennis-, vaardigheids- en attitudedelen tt ptimale ntwikkeling te brengen. Elk schljaar verantwrden wij ns ver de pbrengsten van ns nderwijs in relatie tt de vastgestelde ntwikkelingsperspectieven. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit : p het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde en sciale cmpetenties in het bijznder. In de tekmst zullen er landelijke standaarden kmen vr het (vrtgezet) speciaal nderwijs. Omdat die er p dit mment niet zijn, vergelijken we de behaalde pbrengsten p grnd van schl-eigen standaarden en maken we duidelijk welke cnsequenties wij aan de uitkmsten van de evaluatie verbinden vr de inrichting van ns nderwijs. We den dat eveneens ten aanzien van de bestendiging van nze leerlingen. In ktber den we, mede vanwege de pbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in nvember, tt twee jaar na verwijzing navraag naar nze ud-leerlingen. In dit dcument wrden daarm alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schljaren geleden zijn uitgestrmd getnd. Verantwrding Het Panta Rhei Cllege biedt de nderbuw hav-vw en wil maatwerk en expertise leveren vr leerlingen met een specifieke nderwijsbehefte met name Autisme Spectrum Strnissen. De inrichting van nze schl lijkt veel p die van een regulier vrtgezet nderwijs schl. Een vrwaarde vr nze leerlingen is daarm dat ze in staat meten zijn m in klassenverband nder leiding van een dcent te leren en te leren samenwerken. Daarnaast meten de leerlingen m kunnen gaan met leswisselingen en verschillende dcenten f in staat zijn m dit te leren. Hiermee wil nze schl samen met andere nderwijsinstellingen in de regi invulling geven aan een sluitend nderwijs- en ndersteuningsaanbd. De nderwijsarrangementen laten zich als vlgt mschrijven: We bieden nze leerlingen een diplmagerichte leerrute hav/vw aan; leerjaar 1 t/m 3. Dit met als del dat de leerlingen met een vergangsbewijs naar hav 4 f vw 4 drstrmen naar: f bvenbuw regulier VO f berepsgerichte pleiding MBO f ander aangepast traject binnen het SWV f Attendiz Wij vlgen de leerlingen ver de vlle breedte, met zwel methde gebnden tetsen als (indien mgelijk) niet-methde gebnden tetsen. Het bepalen van het niveau van elke leerling vindt plaats dr te kijken naar de resultaten van de methde gebnden tetsen en de resultaten die de leerlingen scren p de CITO VAS. De CITO VAS wrdt elk leerjaar afgenmen. Vanuit de resultaten die gehaald wrden p de verschillende deelgebieden wrdt per leerling gekeken f individuele begeleiding ndig is (denk hierbij bijvrbeeld aan de nderdelen grammatica en verhudingen). Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 1

2 1. Ttale uitstrm In deze paragraaf wrdt infrmatie gegeven ver de ttale uitstrm in aantallen leerlingen nderscheiden in verschillende categrieën. In nderwijskundige eenheden krt verblijf en nderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste grep betreft schlen waar p basis van een samenwerkingsvereenkmst residentiële plaats bekstiging (RP) plaatsvindt. Ttaal aantal leerlingen p 1 ktber j.l. 81 Krt verblijf leerlingen p 1 ktber j.l. (RP) 0 Overige leerlingen p 1 ktber j.l. 81 Ttaal aantal leerlingen dat de schl dit schljaar heeft verlaten 36 Aantal niet krtverblijf leerlingen dat krter dan zes weken de schl heeft verlaten 0 Aantal niet krtverblijf leerlingen dat langer dan zes weken en krter dan twee jaren de schl heeft verlaten 4 Aantal niet krtverblijf leerlingen dat langer dan twee jaren de schl heeft verlaten 32 Aantal krtverblijf leerlingen dat de schl dit jaar verlaten heeft (RP) 0 2. Uitstrm van niet-krt verblijf leerlingen Uitstrm van leerlingen die langer dan 6 weken p de schl verbleven, zwel tussentijdse als einduitstrm: a. Uitstrmbestemming (UB): UB Leerrute Percentages Vervlgnderwijs BUITENLAND ONBEKEND ZORG znder nd. THUIS niet leerpl. THUIS wel leerpl. ANDERS 1 3% MBO 1+2 MBO ,5% ARBEID SOC WVZ ATC Arbm. DB Actg. DB Bel.g. DB VSO DB VSO AGL 4 11% VSO b/k VSO g/t 3 8% VSO hav/vw 2 5,5% Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 2

3 BUITENLAND ONBEKEND PRO VMBO b/k 2 5,5% VMBO g/t 2 5,5% HAVO/VWO 20 56% TOTAAL % b. Uitstrmniveau: N.a.v. CITO Tets 1 Taal % Nederlands % Rekenen/wiskunde % Engels % leesvaardigheid <1F / <A F / A F / A F Niet afgenmen Ttaal N.a.v. CITO Tets 2 Taal % Nederlands % Rekenen/wiskunde % Engels % leesvaardigheid <1F / <A F / A F / A F Niet afgenmen Ttaal N.a.v. CITO Tets 3 Taal % Nederlands % Rekenen/wiskunde % Engels % leesvaardigheid <1F / <A F / A F / A F Niet afgenmen Ttaal Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 3

4 c. Indien beschikbaar de IQ scres van de uitgestrmde leerlingen Geschat Geschat < Onbekend 0 Bij heveel van deze leerlingen is sprake van een disharmnisch IQ prfiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): Vergelijking van de uitstrm met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wrdt het rsprnkelijke OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstrm. Dit geldt zwel ten aanzien van einduitstrm als tussentijdse uitstrm. Wanneer een leerling tussentijds is uitgestrmd en dit niet het rsprnkelijke OPP was, wrdt dit tweeërlei geïnterpreteerd: psitief indien de uitstrm hger is dan het rsprnkelijke OPP, negatief indien de uitstrm is naar een leerrute lager dan het OPP. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Lager dan OPP 18 50% (22% hiervan strmde wel uit naar regulier VO) OPP behaald 14 39% Hger dan OPP 4 11% Ttaal % 4. Analyse van de pbrengsten In verhuding met eerdere schljaren ligt het percentage van leerlingen dat het verwachte uitstrmperspectief niet heeft behaald hger. Als we analyseren wat de achterliggende redenen waren vr het niet behalen van het verwachte uitstrm perspectief kmen we tt de vlgende punten: Leerlingen behaalden hun uitstrmperspectief ver het algemeen niet mdat de ntwikkelingen p sciaal- emtineel gebied te kwetsbaar waren vr de verstap naar regulier VO. Didactisch gezien vldeed het vergrte deel van zwel de tussentijdse als de eind-uitstrmers aan de gestelde didactische nrmen van het regulier VO. Wat we duidelijk bij deze leerlingen waarnemen is dat de intrinsieke mtivatie ntbreekt f te fragiel is m verder te willen/kunnen leren vr een vak f vakken als ze geen verbinding ervaren met hun interesse f tekmstig berepsbeeld. Het leren mest vrtdurend van buitenaf gestimuleerd wrden. Ouders en de leerling zelf zien een grt risic van demtivatie vr schl. Een hav f vw diplma is vr hen te abstract en te ver weg. Wat deze leerlingen verder helpt in hun ntwikkeling is m p z krt mgelijke termijn een cncrete verbinding met hun interessegebied en /f berepsbeeld te maken. We zien na het leggen van deze verbinding een pleving p sciaal emtineel gebied, mdat ze zich een vrstelling kunnen maken van wat er van hen verwacht wrdt. Niet alleen in het leren maar k t.a.v. leergebied verstijgende delen in relatie tt een berep. Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 4

5 Leerlingen kzen samen met het hun uders bewust vr een MBO pleiding m meer gericht te schlen p hun interesse gebied. Ouders en leerlingen kiezen dan vr de veilige rute vanuit de gedachte dat ze via deze weg een grtere kans maken m na het MBO naar het HBO te gaan dan wanneer ze eerst de weg naar een hav f vw diplma zuden vlgen. Het risic van afhaken wrdt dan als reëel gezien. Leerlingen rndden p het PRC het 3vw prgramma af, maar strmden bewust dr naar 4hav regulier VO. Leerlingen zijn verwezen vanuit regulier VO en hebben (te) krt p het Panta Rhei Cllege gezeten m ptimaal gebruik te kunnen maken van het aanbd m sciaal emtineel te kunnen greien. Leerlingen maakten wel een psitieve ntwikkeling dr, maar deze was te fragiel m terug te kunnen strmen naar regulier VO. Leerlingen die thuis zaten en p het Panta Rhei Cllege de schlgang hebben pgebuwd. Leerlingen die kmen uit een verbelaste thuissituatie, waarbij verschillende hulpverleners betrkken zijn vr zwel de leerling als zijn/haar uders. Vaak k inzet Bureau Jeugdzrg en de leerplicht. 5. Cnsequenties daarvan vr de inrichting van ns nderwijs We willen ns nderwijs ng meer inrichten vanuit wat we leren uit analyses. Keken we ng vral naar leerling kenmerken; we gaan vanaf dit schljaar scherper analyseren p andere beïnvledbare nderwijselementen zals infrmatie vanuit cit scres, didactiek, methdes. We zien dat de meeste leerlingen met dyslexie lager dan het gevraagde referentieniveau p het gebied taal scren. In het dmein taal valt p dat veel leerlingen meite hebben met spelling. Dit hudt in dat het nderdeel spelling meer aandacht met krijgen van de vakdcenten Nederlands. Daarnaast blijkt uit de cijfers/percentages die vrtkmen uit de CITO-VAS dat al nze leerlingen zeer vaardig zijn in het dmein Engels. Dit hudt in dat we ervr meten zrgen dat leerlingen uitgedaagd blijven vr dit vak. Op de ntwikkelagenda van dit schljaar staat dat we vr een ng betere aansluiting p de uitstrm rute willen zrgen. Leidend hiervr is de nrm m.b.t. schlse en sciaal emtinele vaardigheden die verwacht wrden van een leerling in regulier 4hav, 4vw f MBO. Cncreter inzetten p de LGO delen in relatie tt wat het vervlgnderwijs verwacht van leerlingen. O.a. het leren samenwerken, werken met een studieplanners Sciaal emtineel; verbinding en samenwerking met uders, behandelaars en begeleiders ng cncreter vertalen in relatie tt delen die de lln p schl met behalen. Sciale weerbaarheid en stevigheid pbuwen dr specifiek aanbieden van ndersteuning middels trainingen p schl. Mtivatie leerlingen vergrten: zrgen vr behalve een veilige k een inspirerende leerwerkmgeving en in het nderwijs meer aandacht vr.a. 21 e eeuwse vaardigheden. Samen met uders en ketenpartners zrgen vr een stabiele basis vr behalen delen OPP. Verder staat in ns verbeterplan genemd: Schlstandaard vr sciale pbrengsten pstellen en de pbrengsten vergelijken met vergelijkbare schlen. Werken met grepsplannen; extra aandacht vr de grep leerlingen die in het intensieve arrangement vallen Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 5

6 Transfer tussen de methde Tumult en de vaklessen cncretiseren. LGO delen vertalen in IBV (intensief-basis-verdiept arrangement) Effect meten van eigen aanbd LGO; delen uit de methde Tumult middels bservatielijsten in kaart brengen en scren. Het vrtgangsregistratiefrmulier 2x per jaar inzetten waarmee alle vakdcenten zwel p gedrag als p werkhuding een leerling kunnen scren. Invering SCOL (bservatielijst vr sciale cmpetenties) Een nieuw LeerlingVlgSysteem m de cgnitieve en sciaal emtinele pbrengsten te vlgen 6. Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerrute behrend bij het gekzen uitstrmperspectief de leerling in vldende mate terust m met succes het nderwijs, al dan niet met extra ndersteuning, p de uitstrmbestemming te kunnen vlgen. Dat betekent dat er van uit mag wrden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel ng steeds p die plek zit, fwel is drverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstrmplek (bijv. uitgestrmd naar 4hav en vervlgens drgestrmd naar het hb, f bijv. vanwege een verhuizing naar een andere, vergelijkbare schl gegaan). Als schl spannen we ns in m er vr te zrgen dat we zicht hebben p de eisen die de uitstrmbestemmingen stellen aan nze leerlingen. We prberen ns nderwijsaanbd daarp af te stemmen. Ok verzamelen we infrmatie m zicht te huden p de bestendiging van de verwrven plaatsen. We den dit, zals gezegd in de Inleiding, jaarlijks in ktber. Dat den we, mede vanwege de pbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in nvember, tt twee jaar na verwijzing. In dit dcument wrden daarm alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schljaren geleden zijn uitgestrmd getnd. In ktber / nvember wrden de gegevens van de leerlingen die ruim een jaar geleden zijn uitgestrmd en geanalyseerd. In het managementgesprek 2, dat in januari plaatsvindt, wrden daaruit eventuele cnsequenties vr de inrichting van het nderwijs besprken tussen directeur en divisiedirecteur. In nderstaande tabellen staan gegevens pgenmen ver andere leerling-chrten dan tt dusver: Bestendiging leerlingen 1 schljaar geleden: Aantal Percentages schljaar Ng p de uitstrmbestemming (incl. verhuizing f 31 91% vervlgschl die in lijn ligt met uitstrmbestemming) Niet meer p de vervlgbestemming (incl. pstrm) 2 6% Onbekend / anders 1 3% Ttaal % Bestendiging leerlingen 2 schljaren geleden: Aantal Percentages schljaar Ng p de uitstrmbestemming (incl. verhuizing f 22 85% vervlgschl die in lijn ligt met uitstrmbestemming) Niet meer p de vervlgbestemming (incl. pstrm) 3 11,5% Onbekend / anders 1 3,5% Ttaal % Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 6

7 7. Analyse van de bestendiging Bestendiging geeft duidelijkheid f PRC vldende basis heeft gelegd f leerlingen k werkelijk hun hav, vw f MBO diplma halen. Het PRC is tevreden ver de psitieve bestendigingscijfers. Leerlingen weten zich, indien ndig met passende begeleiding, ged staande te huden p hun uitstrmbestemming. Analyse van de bestendiging wijst uit dat er twee redenen zijn waarm een leerling zich niet meer p de uitstrmbestemming bevindt. Reden 1 is dat de leerling zijn diplma heeft behaald en pgestrmd is naar een vervlgpleiding. Reden 2 is sciaal-emtinele prblematiek. Didactisch gezien kunnen leerlingen het niveau van hun uitstrmbestemming ver het algemeen prima aan. Echter, de ntwikkeling p sciaal-emtineel gebied is bij deze leerlingen te fragiel waardr deze leerling tch vastlpt en de uitstrmbestemming verlaat. Bij deze leerlingen is ver het algemeen sprake van een verbelaste thuissituatie, een grt netwerk aan hulpverlening en inzet van leerplicht. 8. Cnsequenties daarvan vr de inrichting van ns nderwijs SMW gaat p huisbezek bij alle nieuwe leerlingen m kennis te maken en in kaart te brengen he de sciaal emtinele ntwikkeling is verlpen, f er hiaten zijn. Indien er behefte is aan extra ndersteuning in de pvedsituatie kan SMW helpen f ndersteunen bij het vinden van passende externe hulpverlening. Het vrtgangsregistratiefrmulier (intern dcument dat naast de didactische ntwikkeling k de sciaal emtinele en werkhudingsvaardigheden per leerling per vakgebied in kaart brengt) twee keer per schljaar inzetten. In ns verbeterplan zijn de vlgende items genemd welke cnsequenties zijn van analyse van zwel nze pbrengsten als bestendiging: Werken aan verbetering aansluiten van de leerrute p uitstrmbestemming; Vergrten zelfstandigheid, discipline en leervaardigheid Uren vr zelfstudie ged benutten, leren werk plannen en met studiewijzers werken Onderwijstijd explicieter en bewuster als middel inzetten vr behalen van delen Beredeneerde keuzes betreffende nderwijstijd in relatie tt schlstandaarden en cgnitieve en sciale pbrengsten Afstemming nderwijstijd p greps-en individueel niveau vanuit resultaten Cit VAS Vergrten van dcentvaardigheden; teamschlingstraject gericht p vergrten dcentvaardigheden; Ng meer alert p SMART delen vr effectiviteit en efficiëntie van lessen Leerlingen krijgen meer expliciete feedback p begrips-taak en prcesniveau Evaluatie tetsen en schriftelijke feedback meer inhudelijk als leermmenten inbuwen Stimuleren van leerlingen m aangebden strategieën vr denken en leren juist in andere situaties in te zetten en te te passen Een inspirerende leer-werkmgeving nderwijs dr meer aandacht vr.a. 21 e eeuwse vaardigheden Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 7

8 Versterken van relatie met uders en Ketenpartners in relatie tt behalen van delen OPP; Cntacten met uders verstevigen d.m.v. gesprekken en huisbezeken. Ouders tijdig wijzen p ndzaak en mgelijkheden van ndersteuning en hulp aanbieden en/f verwijzen naar instanties bij signaleren van thuisprblematiek die mgelijk een rl speelt bij het functineren van de leerling p schl. Cntacten en samenwerking met ketenpartners; begeleidende instanties dragen bij aan een vrspedige pbuw van schlgang van de thuiszitter en behalen van de delen uit OPP; Leerlingen die als thuiszitters weer schlgang pbuwen: vanaf de start een ged en reëel stappenplan met tijdspad. Cncrete hulp van begeleidende instantie m.b.t. de beste pvang p schl en de thuissituatie met het g p stabiliteit vr de leerling. N.B. Leerlingen die naar VWO gaan, gaan we niet 2 maar 3 jaar vlgen m te zien f ze hun vw diplma daadwerkelijk halen. Leerlingen die naar het MBO uitstrmen, gaan we k 3 jaar vlgen f ze daadwerkelijk hun MBO diplma halen en m te inventariseren wat hun eventuele vervlgpleiding is. Opbrengsten schljaar VSO Panta Rhei Cllege Pagina 8

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Waarom so? Wanneer overstappen? Toegang tot so/vso/sbo Tips voor ouders Help!!! Medezeggenschap

Waarom so? Wanneer overstappen? Toegang tot so/vso/sbo Tips voor ouders Help!!! Medezeggenschap Anda van der Mark Waarm s? Wanneer verstappen? Tegang tt s/vs/sb Tips vr uders Help!!! Medezeggenschap Waarm? Niet langer de uitzndering zijn Meer deskundigheid Kleinere klassen Meer structuur Wanneer?

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Workshop Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven. Donderdag 18 april 2013

Workshop Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven. Donderdag 18 april 2013 Wrkshp Nederlandse studenten & studie(traject)begeleiding aan de KU Leuven Dnderdag 18 april 2013 Prgramma Inleiding en kennismaking Nederlandse studenten @ KU Leuven He verklaren we de stijgende aanwezigheid?

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015

Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015 Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015 7 december 2015 Vr u ligt het jaarverslag van RENN4 De Atlas Assen van het schljaar 2014-2015. In het jaarverslag leest u een beschrijving van nze schl: he geven

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Zorgplan 2015-2016. R.K. Basisschool WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Monster

Zorgplan 2015-2016. R.K. Basisschool WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Monster R.K. Basisschl WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Mnster T. 0174 280337 E. inf@dezeester.wsk.nl W.www.dezeester.wsk.nl Zrgplan 2015-2016 2 1. Inhud 1) Inhud 2 2) Inleiding 3 3) Visie p zrg. 4 4)

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015 TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2014-2015 Vastgesteld dr CMT: 21 ktber 2013 Met instemming MR: 11 nvember 2013 Ltingsprcedure MA ingevegd (pag. 8-9): februari 2015 1 Telating-

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden ( in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

SBO De reis van Brandaan

SBO De reis van Brandaan Schlprtret SBO De reis van Brandaan in Eindhven De reis van Brandaan 1 1. Krte schets van de schl Eindhven had ng niet z lang geleden zeven schlen vr speciaal basisnderwijs. Vier van deze schlen zijn per

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie