Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan. 1.Passend Onderwijs"

Transcriptie

1 Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen p een reguliere schl, een schl vr speciaal basisnderwijs f p een schl vr speciaal nderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen nderwijs krijgen dat bij hen past, is per 1 augustus 2014 de zrgplicht ingeverd. Schlen en besturen wrden dan verplicht te zrgen vr een passende nderwijsplek en passend nderwijs vr elke leerling. Ter ndersteuning van de schlen bij het verzrgen van passend nderwijs heeft de RVKO de prjecten KANS en TALENT. Definitie van een leerling met specifieke nderwijsbeheften (vrheen zrgleerling) Leerling met achterstand Onze schl maakt deel uit van het samenwerkingsverband PPO Rtterdam. Om de hulp dichterbij te huden is het grte gebied verdeeld in netwerken. De Augustinusschl valt nder het Onderwijs Advies Team Rtterdam Centrum+ Nrd. Om de zrg binnen de schl ged te rganiseren zijn interne begeleiders aangesteld en hebben leraren specifieke pleiding f cursussen gevlgd. Daar kunnen de leerkrachten en uders (na verleg met de grepsleerkracht) terecht met hun vragen ver kinderen die in de grep prblemen ndervinden ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Wanneer een leerling niet meer mee kan met het grepsniveau van een f enkele vakken kan in verleg beslten wrden vr een individuele leerlijn, het zeer intensieve arrangement. Aan de vlgende criteria met eerst vldaan zijn, vrdat er vergegaan wrdt p een zeer intensief arrangement: Leerling valt uit bij methde gebnden tetsen Leerling is besprken in grepsbesprekingen en grepsplanbesprekingen Aan de hand van leerlingenbesprekingen is een handelingsplan pgesteld vr in de grep met extra hulp van de grepsleerkracht Leerling valt uit bij niet-methde gebnden tetsen van het CITO Leerling valt tevens uit bij andere niet-methde gebnden tetsen (bijvrbeeld PI dictee, DLE tets rekenen, Utrechtse Getalbegrippentets, Aarnutse begrijpend leestets, TAK tets) Leerling is besprken met de cntactpersn OAT Leerachterstand is 10 nderwijsmaanden p een leergebied Ouders zijn p de hgte gebracht van de leerachterstand Het OZO (Onderwijs Zrg Overleg) ndersteunt en geeft advies hierbij Mgelijke verwijzing speciaal nderwijs f KersVO (vr schlverlaters) Leerlingen met Leerling Gebnden Financiering (het rugzakje) Wanneer de schl de zrg niet meer alleen vrm en inhud kan geven en hulp van buitenaf ndig heeft, melden wij de leerling aan bij het Onderwijs Advies Team van PPO Rtterdam, een nafhankelijke/multidisciplinaire instantie, uiteraard in verleg en met testemming van de uders. Het OAT bestaat uit een aantal deskundigen. Zij adviseren bij een nderwijsndersteuningstewijzing: basis, basis plus f extra ndersteuning binnen het primair nderwijs. Indien deze ndersteuning niet tereikend is dan wrdt geadviseerd m

2 bvenschlse nderwijsarrangementen ( speciaal basis nderwijs f speciaal nderwijs )in te zetten, hiervr is een Telaatbaarheidsverklaring (TLV) ndzakelijk. Leerling met vrsprng Leerling die meer dan begaafd is f ten dele, een hge intelligentie heeft en een aantal persnskenmerken zals: brede interesse, nadenken ver levensvragen, hg leertemp, grt leervermgen, tp dwn denken en werken en plssingsgerichtheid. Leerling is besprken in grepsbesprekingen en grepsplanbesprekingen Leerling heeft een vrsprng p de lesstf van zijn jaar Leerling is besprken met cntactpersn van OAT Ouders zijn p de hgte gebracht van de leerntwikkeling Leerling ntvangen leerstf die uitdagend is m zich verder te ntwikkelen Leerling uit schljaar 7 en 8 wrden aangemeld vr de externe Talentklassen binnen het vrtgezet nderwijs Leerling met een sciaal emtinele prblematiek Del: Het bevrderen van sciale cmpetentie van leerlingen zdat ze uitgreien tt sciaal cmpetente persnen. Persnen die verweg kunnen met de eisen die de maatschappij in deze tijd aan ze stelt, zdat ze, uiteindelijk vlwaardig kunnen deelnemen aan nze maatschappij. Ze hebben het vermgen m p een adequate manier sciaal en emtineel te functineren: De leerling hudt rekening met eigen belangen en met de belangen van een ander en dat hij/zij rekening hudt met de waarden en de nrmen die in de samenleving gelden. Wanneer ndig krijgt een leerling hulp aangebden bij zijn/haar sciaal-emtinele ntwikkeling. Hierbij denken we aan: Leerling die pvalt in KIJK f ZIEN (bservatie registratiesystemen) Leerling die is besprken in grepsbesprekingen en grepsplanbesprekingen Mgelijk is er sprake van bijvrbeeld ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS, Autisme, faalangst, hechtingsprblematiek f kenmerken hiervan. Jnger gedrag vertnen dan hun daadwerkelijke leeftijd Internaliserend f externaliserend gedrag Wanneer leerkrachten en leerling zelf hinder ervan ndervinden. Wanneer uders f verzrgers aangeven het gedrag kenmerkend te vinden. 2. Delstellingen van de schl Delstellingen met meerjarenperspectief en planning Zie meerjarenbeleid Uitwerking werkwijze in realisatie van delstellingen Hernieuwde begeleiding nieuwe methde begrijpend lezen NieuwsbegripXL Gerichte (na)schling van het persneel Uitgangspunten strategisch beleidsplan RVKO wrden p schlniveau uitgewerkt Leerkrachten kunnen CITO-gegevens analyseren en verwerken in grepsplannen CITO begrijpend lezen streven naar gemiddeld hge C-scre CITO rekenen streven naar gemiddeld hge C-scre CITO wrdenschat streven naar gemiddeld hge C-scre Aanbevelingen gedragswerkgrep wrden pgevlgd Gedrag van leerlingen wrdt pgenmen in leerlingvlgsysteem Leerkrachten kunnen mgaan met verschillen

3 Dr te werken aan bvenstaande delstellingen willen we werken aan nze kwaliteit. Dit m zwel het schlklimaat en nze schlresultaten te verbeteren. 3. De inhud van de zrgstructuur Zrgrute Zrgverbreding betekent dat we het nderwijs z ged mgelijk aanpassen aan de beheften, mgelijkheden en beperkingen van ieder kind. Zrgverbreding is dus niet alleen gericht p kinderen met leerprblemen, maar k p kinderen die meer aankunnen dan het klassenprgramma hen biedt. We zijn gericht p het aanpassen van de leerstf. We kijken daarbij k naar de thuissituatie, het zelfbeeld, de mtivatie en de sciale capaciteiten. Op basis van deze uitkmsten krijgt het kind zijn eigen zrgrute binnen f buiten de schl aangebden. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Vanaf grep 6 wrdt vr leerlingen met specifieke nderwijsbeheften (extra zrg) een individueel ntwikkelingsperspectief pgesteld met meetbare tussentijdse pbrengsten. Op basis van de pbrengsten wrdt de aanpak eventueel bijgesteld. Het OPP van een leerling met specifieke nderwijsbeheften binnen het basisnderwijs is een frmulering van de verwachte leerpbrengst t/m eind grep 8 per vakgebied, p basis van: de leerrendementen tt nu te, partiële leerrendementen, infrmatie verkregen uit pedaggisch didactisch en/f psychdiagnstisch nderzek, de effecten van handelingsplanning en de mgevingsfactren. Het verwachte uitstrmniveau (na grep 8) wrdt per vakgebied beschreven. Het OPP is een leidraad waaruit het nderwijs vrmgegeven wrdt (al dan niet p basis van een individuele leerlijn) m vr de specifieke individuele leerling te kmen tt een ptimale ntwikkeling, rekening hudend met individuele mgelijkheden, prtectieve factren en belemmeringen, nderwijs- en ndersteuningsbeheften van deze leerling. Achterstandenbeleid Ter preventie en bestrijding van nderwijsachterstanden werkt de schl samen met andere instellingen, waarnder de schlbegeleidingsdiensten, het sciaal-cultureel en welzijnswerk, gemeentelijk bureau leerlingzaken, Centrum vr Jeugd en Gezin (.a. schlarts en cnsultatiebureau) en andere hulpverleningsinstanties. In januari 2015 wrdt het nieuwe Jeugdzrgstelsel ingeverd. In Rtterdam is dit het NRJ (Nieuw Rtterdams Jeugdbeleid). De Augustinusschl valt nder het netwerk Centrum (de ude inmiddels pgeheven deelgemeente). Het is veel beter m p wijkniveau, Het Oude Westen, te pereren. De SMWér, schlmaatschappelijk werker is namens de schl vertegenwrdigd in wijkteam Zrg. Samen met de directie en interne begeleiding zrgt zij vr de afstemming van de zrg. KANS In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het del van KANS is de ndersteunende functie van de schlen vr speciaal basisnderwijs verder te ntwikkelen dr de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisnderwijs. Het prject richt zich p de ndersteuning van de basisschlen en de ntwikkeling van de schlen vr s.b.. in de richting van Passend Onderwijs. KANS deelt de visie van PPO en creëert van hieruit een specifieke taak vr de RVKO schlen, gefaciliteerd en bekstigd uit eigen middelen.

4 Talent benutten Wanneer uit het LVS blijkt dat een leerling meer aankan dan het klassenprgramma biedt, kan dr de grepsleerkracht in samenwerking met de IB een handelingsplan wrden pgesteld. Dit plan geeft aan p welk gebied de leerling extra f aangepaste stf krijgt aangebden. TALENT In 2008 is binnen de RVKO het initiatief TALENT gestart: een kennispunt vr begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal schlen samen dat extra zrg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze schlen zijn verdeeld ver de stad Rtterdam en de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het nderwijs aan begaafde kinderen. Dr samen te werken vergrten zij hun eigen deskundigheid en kunnen zij alle andere schlen van de RVKO ndersteunen. Sinds schljaar bieden vrtgezet nderwijsschlen vr Hav en VWO leerlingen talentprjecten aan. Leerlingen uit grep 7 en 8 ntvangen buiten de basisschllessen extra lessen p de vrtgezet nderwijsschl. De Augustinusschl heeft een samenwerking met Marnix Gymnasium en Csmicus Cllege. Leerlingen met een bijzndere handicap Indien een leerling van de schl via een REC een indicatiestelling krijgt en de uders besluiten m het kind met een rugzak p schl te laten, dan gelden de plaatsingscriteria, zals beschreven in het telatingsbeleid. Niet alleen de uders meten er vertruwen in hebben dat de schl de ndige deskundigheid in huis heeft m het kind ged te begeleiden. Ok de schl zelf met ervan vertuigd zijn, dat zij in staat is de ntwikkeling van deze leerling ged te begeleiden. Dublure beleid Een kind dat mgelijk dubleert, met al met regelmaat p de leerling-besprekingen zijn besprken. De uders zijn vlledig p de hgte zijn van de ntwikkelingen van hun kind. Als een leerling ndanks extra hulp blijft uitvallen en een grte achterstand krijgt bij de rest van de grep dan kunnen de leerkracht/ib, na verleg met directie en uders, ervr kiezen m een kind een bepaald jaar te laten verden. Bij deze beslissing wrdt ged gekeken naar het ntwikkelingperspectief van het kind. Het met altijd in het belang van het kind zijn. Ok hier geldt na verleg met de uders/verzrgers, de directie van de schl een bindend advies geeft. 4. De rganisatie van de zrgstructuur Binnen de schl wrden ten aanzien van de (extra) zrg vr leerlingen de vlgende medewerkers en taken ingezet: Taakstelling leerkracht Drie grepen cmpetenties bij leraren die van belang zijn m adequaat te kunnen mgaan met cgnitieve verschillen tussen leerlingen 1) diagnstische en remediërende vaardigheden; 2) rganisatrische vaardigheden en klassenmanagement; 3) specifieke instructie- en interactievaardigheden Opstellen, uitveren en evalueren van grepsplannen vr rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Het grepsplan wrdt pgesteld n.a.v. het laatste grepsplan van vrig schljaar. Daarna 2x per jaar bijstellen en in een nieuw plan verwerkt. Het eindplan wrdt geëvalueerd en dient als startplan vr de nieuwe grep.

5 Drie grepen cmpetenties die van belang zijn vr het mgaan met sciaal-emtinele en gedragsprblemen 1) vrkómen en plssen van prbleemgedrag in de klas; 2) werken aan gedragsverandering van individuele leerlingen; 3) bevrderen van de sciaal emtinele ntwikkeling van de leerlingen. Opstellen, uitveren en evalueren van grepsplannen vr gedrag. Het grepsplan wrdt pgesteld n.a.v. het laatste grepsplan van vrig schljaar. Daarna 3x per jaar bijstellen en in een nieuw plan verwerkt. Het eindplan wrdt geëvalueerd en dient als startplan vr de nieuwe grep. De grepsplannen wrden besprken met de IB-er. Daarnaast is er 2x per jaar een grepsbespreking. Taakstelling hulp binnen en buiten de grep De individuele hulp wrdt gegeven aan de grtste zrgleerlingen. Een leerling heeft dan een specifiek leerprbleem waarvr aangepaste instructie en/f aangepaste leerstf en leerrutes ndzakelijk zijn. Vr kinderen die individuele hulp krijgen wrdt in verleg met de betreffende IB-er een handelingsplan pgesteld. Extra hulp binnen f buiten de grep wrdt beschreven in het grepsplan. Taakstelling IB-ers De rganisatie van de extra hulp aan kinderen Verantwrdelijkheid vr het leerlingvlgsysteem Deelname aan leerlingbesprekingen Diagnsticeren van specifieke prblemen bij kinderen Verantwrdelijk vr handelingsplanning Vrbereiden en bespreken van eventuele aanmeldingen van kinderen bij het Zrgteam van WSNS Cntacten nderhuden met relevante instellingen Beheren en actualiseren van de rthtpe Deelname aan OZO Begeleiden van leerkrachten Cntacten nderhuden met uders Deelname aan werkgrepen vr vernieuwingen (.a. aanschaf nieuwe methdes) Externe ndersteuning: PPO, Kers VO, cntacten met hulpverleners: in ieder geval SMW en schlarts Taakstelling verige betrkkenen Op nze schl zijn naast directie, leerkrachten en intern begeleiders ng gesubsidieerde nderwijs-assistenten en vrijwillige uders aanwezig Leerlingvlgsysteem In ns leerlingvlgsysteem wrden de vlgende tetsen gebruikt: Laatste Cit- testen gebruikt en de tetsen behrend bij de methdes. Indien ndig: NTR, TTR, PI-dictee, Aarnutse begrijpend leestets, DLE-tets rekenen, DLE-tets begrijpend lezen, Struiksma, UTG, TAK, Vr de sciaal emtinele ntwikkeling gebruiken we KIJK en ZIEN

6 Leerlingbesprekingen 2x per jaar grepsbesprekingen met IB en leerkracht, indien ndig vlgen hieruit leerlingbesprekingen Leerlingen zrg vanuit PPO Onderwijs Zrg Overleg (OZO) 6x per jaar, hier wrden leerlingen met testemming van uders besprken. Aanwezig zijn hierbij: schlverpleegkundige vanuit CJG, BLZ-begeleider, SMW, IB en directie Schlmaatschappelijk werk (SMW) ieder week, met testemming van uders Daarnaast zijn er 2 x per jaar grepsplanbesprekingen met IB en leerkracht. Orththeek vanuit KANS Binnen het prject KANS zijn een tweetal rththeken ingericht vr de begeleiding van zrgleerlingen binnen de RVKO schlen. Lees hierver meer p de website van de vereniging. Inzet verig instrumentarium In nze rththeek, in de ruimte van de Interen Begeleiders) staan verschillende instrumenten die ingezet kunnen wrden ter ndersteuning van ns zrgbeleid. Naast de ndersteuning binnen de schl schakelt de schl, in haar ketenverantwrdelijkheid, k externe partijen en functies in: Cntacten met hulpverleners Indien ndig vragen wij advies bij: SMW, AMK CJG, RIAGG, RNO, NRJ, Radar, Jeugdplitie, Lucertus, MEE, GGD, Leerplicht, Flexis Jeugdplein, STEK jeugdhulp, Bddaert, Erasmus MC, Lgpedie Rtterdam, kinderfysitherapie, LTHG, hulp bij ruwverwerking, Leeskliniek, Alles Kits, KersVO, Buurtwerkcentrum (SBC), ambulante begeleiding van S.O. clusters

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Greetje Lenting Minna Niclai 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen deel... 4 2. Missie en visie... 7 3. Toelatingsbeleid... 9 4. Financieel & materieel beleid... 21

Inhoudsopgave 1. Algemeen deel... 4 2. Missie en visie... 7 3. Toelatingsbeleid... 9 4. Financieel & materieel beleid... 21 Inhudspgave 1. Algemeen deel... 4 1.1 Geschiedenis... 5 1.2 Schlmgeving... 5 1.3 Schlbevlking... 6 2. Missie en visie... 7 2.1. Missie en visie Schlbestuur RVKO... 7 2.2 Missie en visie Augustinusschl...

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding Zrg en Begeleiding nderwijsadvies 1.1 De schl gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en prcedures vr het vlgen van de prestaties en de ntwikkeling van leerlingen. Dit is een nrmindicatr. Telichting:

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6 JAARPLAN 2016-2017 Inhud Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ntwikkelpunten schljaar 2016-2017 blz. 3 matri blz. 6 1 Inleiding en analyse beginsituatie In het strategisch beleidsplan van ns bestuur,

Nadere informatie

De missie van de school

De missie van de school De missie van de schl De kern van ns nderwijs is nze identiteit. Daarnaast willen wij als schl een veilige en gebrgen mgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd velt en ruimte ntvangt m zich verder

Nadere informatie

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden ( in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel 2013-2014 RKBS Reflectr Keerkring 49, 1705 SP Heerhugwaard Schlndersteuningsprfiel RKBS Reflectr 1 1. Inleiding In dit schlndersteuningsprfiel leest u welke mgelijkheden nze schl

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Protocol Meerbegaafden

Protocol Meerbegaafden Prtcl Meerbegaafden Maart 2013 Inhudspgave Inleiding 3 Visie meerbegaafdheid 3 Delstelling 3 Signalering 4 Diagnsticering 4 Cmpacten en Verrijken 5 Levelwerk en Talentenlijn 6 Bvenschlse Plusklas 7 Samenwerking

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Routeplanner bij het OPP

Routeplanner bij het OPP Ruteplanner bij het OPP Het OPP als middel Het OPP wrdt gebruikt als middel m de delen en nderwijs-, pvedings- en ndersteuningsbeheften van kind, leerkrachten en uder(s)/verzrger(s) in beeld te brengen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Zorgplan 2015-2016. R.K. Basisschool WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Monster

Zorgplan 2015-2016. R.K. Basisschool WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Monster R.K. Basisschl WSKO De Zeester Rembrandtstraat 5 2681 AX Mnster T. 0174 280337 E. inf@dezeester.wsk.nl W.www.dezeester.wsk.nl Zrgplan 2015-2016 2 1. Inhud 1) Inhud 2 2) Inleiding 3 3) Visie p zrg. 4 4)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zorgplan OBS De Achtbaan Dordrechtplein 2 1324 VD Almere Telefoonnummer: 036 7670540

Inhoudsopgave. Zorgplan OBS De Achtbaan Dordrechtplein 2 1324 VD Almere Telefoonnummer: 036 7670540 Inhudspgave 1 Inleiding 3 1.1 Visie p zrg 3 1.2 Schlprtret 3 1.3 Kwaliteitszrgbeleid 4 1.4 Leerlinggewicht 4 2. Algemene zrg 5 2.1 Aannamebeleidnieuwe leerlingen 5 2.1.1 Instrm 5 2.1.2 Telating 5 2.1.3

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Inschrijffrmulier C-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Algemeen LanguageOne zrgt vr passend, kwalitatief en eigentijds nderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur gericht p Nederlandstalige leerlingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel 04VH St. Michaëlschl Oktber 2012 St. Michaëlschl Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer Tel: 072-5044486 inf@michaelschl.nl www.michaelschl.nl 1. Inleiding In dit schlndersteuningsprfiel

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Waarom so? Wanneer overstappen? Toegang tot so/vso/sbo Tips voor ouders Help!!! Medezeggenschap

Waarom so? Wanneer overstappen? Toegang tot so/vso/sbo Tips voor ouders Help!!! Medezeggenschap Anda van der Mark Waarm s? Wanneer verstappen? Tegang tt s/vs/sb Tips vr uders Help!!! Medezeggenschap Waarm? Niet langer de uitzndering zijn Meer deskundigheid Kleinere klassen Meer structuur Wanneer?

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

Christiaan Huygens Coll, loc R havo vwo profiel

Christiaan Huygens Coll, loc R havo vwo profiel Christiaan Huygens Cll, lc R hav vw prfiel Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd vmb/theretisch

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid Basisschool Sinte Maerte

Beleidsplan (hoog)begaafdheid Basisschool Sinte Maerte 1 Schljaar 2011-2012 2 Inhudspgave Inleiding... 5 1. Uitgangspunten... 6 1.1 Visie van de schl... 6 1.2 Del van het beleidsplan... 6 1.3 Kenmerken (hg)begaafdheid... 6 1.4 Meervudige Intelligentie... 7

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schljaar 2014-2015 Juni 2015 Inhud nieuwsbrief: Schling Even kennis maken Gnnie en Rb: VSV nderzekers en target begeleiders Extra ndersteuning en het verplichte ntwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut.

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de dienst f vrziening: DVC t Zwart Gr Adresgegevens: Zwart Gr 1 2330 Merksplas 2) Dmein van expertise: Hipptherapie 3) Beschrijving expertise: Bij hipptherapie gaan we uit

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. obs Emmaschool. obs Emmaschool Prinses Irenestraat 6 9401 HH Assen

Schoolondersteuningsprofiel. obs Emmaschool. obs Emmaschool Prinses Irenestraat 6 9401 HH Assen Schlndersteuningsprfiel bs Emmaschl 2014 2015 bs Emmaschl Prinses Irenestraat 6 9401 HH Assen Inhudspgave Bladzijde 1. Inleiding 2. Algemene gegevens a. Cntactgegevens b. Kengetallen c. Huisvestingssituatie

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

De Rietendakschool is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht

De Rietendakschool is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht De Rietendakschl is nderdeel van Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht SCHOOLGIDS 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1. De schl 2 2. Waar de schl vr staat - missie en uitgangspunten 4 3. De rganisatie van het

Nadere informatie

Geniet het vertrouwen

Geniet het vertrouwen Schlgids 2015-2016 Geniet het vertruwen Dleg 18 5541 GH Reusel 0497-620008 EEN WOORD VOORAF Waarm een schlgids vr uders? In deze schlgids kunnen uders lezen he het nderwijs p de penbare Basisschl De Klimp

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS van de 2 e Mntessrischl 2015/2016 2 e Mntessrischl Hlleblk 10 1273 EG Huizen Telefnnummer 035 5252772 Email: inf@2emntessrischl.nl Website: www.2emntessrischl.nl Inhud Inhud... 2 Vrwrd... 3

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie