VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); ROVER: G. Ras, C.Vonk, O.Chalebyani, A. Everaarts, H. Jansma; Ver. Stadsvervoerbelang: J.Rol, A.Markus, J. Hageman, V. v. Lamoen, H.de Vrieze; SBO Noord-Holland: T. Bruins, A. Goudriaan, G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: D. Cohen Rapoport, M. v.d. Dool, B. Chevallerau; Fietsersbond: M. Verweij, J. Rikveld; ANBO: N. Bakker; ASVA: E. Pepic, M. Markus. Voor agendapunt 3: L. Jansen (SRA) Voor agendapunt 4: H. van Dijk (Min I&M) Voor agendapunt 5: I. Keur, L. Steur (GVB) Voor agendapunt 6: R. de Groot (GVB) en P. de Winter Voor agendapunt 13 en 14: E. Ram (Flow) Voor agendapunten 10: R. Koster, M. Thoma Ook aanwezig: D. Aulman, Postma (SRA) A f w e z i g : J. Duppen, M. Waalewijn, KvK. 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Lankhorst, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor mw Ras is het de laatste vergadering. Over haar afscheid wordt nog nagedacht. Dhr Balke is benoemd als lid en komt in de plaats van dhr Jonker. Dhr Van Lamoen vervangt mw Raaman als vast lid. Dhr Waalewijn heeft zich afgemeld. Dhr Duppen is nog herstellende. De presentielijst gaat rond. Uit te delen stukken De secretaris, dhr Van der Meulen, heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: bij agendapunt 13 de presentatie van het marketingbureau en een brief (18) over het standpunt van de RAR over fietsen in de metro. De overige stukken zijn ter kennisname. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Over het actieplan sociale veiligheid van CXX Zaanstreek is al uitgebreid gesproken in het CP. Actie Afspraken secretaris Opstellen concept reactie voor GVB fietsen in de metro op agenda secretaris Eerdere adviseringen over het metromaterieel voegen bij voor schouw uitgevoerd secretaris Opstellen advies actieplan soc. veiligheid GVB 2013 verzonden secretaris Opstellen advies actieplan soc. Veiligheid EBS 2013 verzonden secretaris Rapportage quick scan tram Gelderlandplein naar RAR opgestuurd secretaris Opstellen advies flexibele toepassing ritlengte R-net lijn 300 verzonden secretaris Opstellen advies dienstregelingstabellen Waterland 2013 EBS verzonden Algemene onderwerpen 2. Materieel, ervaring met nieuw metromaterieel Vanmiddag hebben een aantal leden het nieuwe metromaterieel bezichtigd en uitgeprobeerd. Afgesproken wordt dat dhr Goudriaan alle reacties bundelt en opstuurt naar de secretaris voor een advies aan de dienst Metro. Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 1 van 6

2 3. Tarieven, RAZA ter vervanging van sterabonnement Dhr Jansen licht toe dat in maart 2012 de tariefverordening is vastgesteld. Daarin krijgen vervoerders meer mogelijkheid voor tariefdifferentiatie. Uitgangspunt is het gewogen gemiddelde. Ook is tegemoet gekomen aan de wens dat er een vorm van afgekocht reisrecht voor abonnementen moet blijven bestaan. Over RA- ZA, de vervanging voor de huidige sterabonnementen, is al een toelichting geweest in de voorgaande vergadering. De vervoerders hebben daartoe een integraal tariefvoorstel gedaan en dat is onderdeel van de adviesaanvraag. Hoogstwaarschijnlijk zal dit door de vervoerders ook in de aangrenzende gebieden Almere en Noord-Holland worden overgenomen. Deze nieuwe abonnementen worden in ieder geval geaccepteerd in de andere concessies van de vervoerders, dat betekent hier en in die van Connexxion. Dat is met name voor Abcoude van belang. Het Altijd-Korting-(LTK product) abonnement blijft een goed alternatief voor het RAZA sterabonnement. Op de vraag van dhr Chevallerau zegt dhr Jansen dat Connexxion en de provincie Noord-Holland nagenoeg akkoord zijn maar dat de procedure nog loopt. Mw Ras is blij met het initiatief maar vindt de prijsverhoging erg groot. Volgens dhr Jansen is dat een gevolg van de mogelijkheid in de verordening om onderscheid te maken. Het GVB heeft bijvoorbeeld het abonnemententarief verhoogd in ruil voor een lager kmtarief. Dhr Cohen vindt het nog onduidelijk binnen welk gebied hij kan reizen. Dhr Jansen zegt dat het om de huidige zones gaat. Dhr Chalebyani stelt voor, als toch in andere concessies vergelijkbare abonnementen worden gebruikt, zoveel mogelijk één abonnement aan te bieden. Dhr Koster vindt het punt terecht maar de vraag is waar de grens te trekken. Dhr A.Markus merkt op dat het wel moet gaan over de grens tussen de stadsregio en de provincie Zuid-Holland, bijvoorbeeld van Hoofddorp naar Sassenheim. Dhr Jansen zegt dat de Stadsregio daar helaas niet over gaat. Wel kan gebruik gemaakt worden van het LTKproduct, dat geeft vaak hogere korting dan het huidige sterabonnement. Dhr Vonk wijst erop dat de consumentenorganisaties, vervoerders en overheden een intentieverklaring hebben ondertekend (NOVB) voor het centraal regelen van tarieven en OV-Chipkaarten. Dat zal effect hebben op het toekomstige tarief. De voorzitter stelt vast dat de RAR akkoord is met het voorgestelde RAZA-abonnement. De discussie over grenzen en centralisatie/decentralisatie moet een volgend keer worden gevoerd in het kader van het Meijdam-rapport. Dhr Vonk stelt voor de werkgroep Tarieven bij elkaar te roepen en in één keer alle tariefaanvragen, ook van Connexxion en EBS, te behandelen in november. Indien een advies voor het GVB eerder noodzakelijk is (in verband met het drukken van nieuwe kaartjes), vraagt hij het mandaat voor de werkgroep om dit eerder te kunnen afronden. Presentaties 1 4. Gelijke behandeling, toelichting toepassing, financiering en realisatietermijn Dhr Van Dijk geeft een toelichting. Het onderdeel toegankelijk openbaar vervoer van de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten/Chronisch zieken is op 9 mei 2012 in werking getreden. Het wereldlijke verdrag Gelijke Rechten voor Gehandicapten (VN) is nog niet door de regering bekrachtigd. De doelstelling van het beleid is (staat juist niet in de wetstekst) dat in tot 90% van alle reizen toegankelijk is. Dat niet naar 100% wordt gestreefd heeft te maken met afschrijvingen van voertuigen. Over individuele rechten kan een oordeel gevraagd worden aan het nieuwe College voor de Rechten van de Mens (CRM) dat sinds 1 oktober de Commissie Gelijke Behandeling vervangt. De wet zorgt voor meer druk op vervoerders en overheden om voertuigen en haltes aan te passen. Alle sprinters zullen in toegankelijk zijn, stations in , 46% van de bushaltes in 2016 (70% dekkingsgraad voor alle reizen). Voor de tram is nog geen harde doelstelling afgesproken. Wel wordt in steden intensief materieel vervangen. Doelstelling voor de metro is 100% toegankelijkheid. Niet alle aanpassingen worden effectief gedaan, CROWrichtlijnen zijn soms niet genoeg bekend of worden niet goed toegepast. In het besluit is Handje Helpen opgenomen: dat betekent dat van het personeel in redelijkheid verwacht wordt dat ze assisteren. In 2015 moet de reisinformatie voldoen aan in het besluit gestelde normen (website 9292, haltescans). Voor het vullen met halte-informatie zijn de decentrale overheden verantwoordelijk. Elk onderdeel heeft een eigen deadline, wettelijke randvoorwaarden zijn nieuw, de sector is aan zet voor het regionale en lokale maatwerk, samenwerking is geboden om het doel te bereiken en afstemming tussen vervoerders, infrabeheerders en informatieverstrekkers. Jaarlijks moet overleg plaatsvinden. Dhr Van Dijk legt een aantal gevallen voor en vraagt wanneer het redelijk is om een oordeel te vragen aan het CRM of dat eerst naar vervoerder of wegbeheerder moet worden gestapt. In de wet zit een beginsel van redelijkheid. Niet voor alle beperkingen zijn aanpassingen mogelijk. Jurisprudentie geldt alleen voor gelijke gevallen. Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 2 van 6

3 De voorzitter merkt op dat nog niet alle toegankelijkheid gerealiseerd is en dus nog niet bij het College te toetsen is. Dhr Van Dijk beaamt dat maar noemt als voorbeeld het besluit Handje Helpen dat wel al van kracht is. Dhr Cohen zegt dat niet iedereen beschikt over internetvaardigheden. De heer Van Dijk zegt dat dit probleem zich in het algemeen voordoet. Die mensen kunnen, zoals ze nu al doen, bellen met 9292OV. Dhr M. Markus vraagt of een tweede lift kan worden geëist. Bij een defecte lift is een station immers niet meer toegankelijk. Dhr Van Dijk weet dat niet en stelt voor het aan het College voor te leggen. Dhr M.Markus wil weten of collegeleden een reizigersachtergrond hebben. Dhr Van Dijk verwijst naar de site van het College waar alle leden worden voorgesteld. Dhr Lamoen vraagt wat de kosten zijn voor alle maatregelen en wie die betaalt. Dhr Van Dijk zegt dat 70-90% geen harde doelstelling is in de Wet maar in het beleid. Wel zijn deadlines en percentages van harde infra en voertuigen terug te vinden. Het Rijk (VWS) is verantwoordelijk voor NS en ProRail. Pas bij de nieuwe concessie zijn eisen te stellen en daar zit een kostenplaatje achter. Dat is tamelijk hoog en daarvan heeft de minister al gezegd daar niet aan te zullen gaan voldoen. Dhr Postma vraagt hoe met scootmobiels en rolstoelen in het OV wordt omgegaan. Dhr Van Dijk zegt dat als alleen de Europese richtlijn, die voorschrijft dat iemand met een rolstoel in de bus moet kunnen, wordt gehanteerd, een scootmobiel met grotere afmetingen wordt niet als zodanig beoordeeld. Maar het beleid van het ministerie stelt dat de regionale overheden en vervoerders zoveel mogelijk tegemoetkomen aan nieuwe ontwikkelingen. Dhr Van Dijk zegt tot slot dat de website van het College, met een onderdeel OV, voor iedereen vrij toegankelijk is. In de bijlage bij het besluit op pagina 3 staan de adresgegevens. De voorzitter raadt aan het besluit goed te lezen, vooral artikel 17 met de jaartallen en artikel 12 lid 2 over de verplichte hulp door vervoerders. Over hoe de discussie binnen de RAR wordt voortgezet wordt nog nagedacht. Misschien kan Kathalijne Buitenweg, die tot het College is toegetreden, voor een van de volgende vergaderingen worden uitgenodigd. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 5. Kwaliteitsplan, adviesverzoek reisinformatie De adviesplicht geldt voor het hele kwaliteitsplan dat door de werkgroep zal worden behandeld. Vandaag presenteert het GVB het onderdeel reisinformatie. In een onderzoek naar de reizigersbehoefte is zowel de mening (beoordeling 4,7) als het belang (8) gemeten met betrekking tot informatievoorziening. Vooral informatie bij storingen liet ernstig te wensen over. Haltes zijn de zwakste schakel, 5% heeft een paal met scherm en alleen in het centrum. Om het OV aantrekkelijker te maken worden haltes met een abri van een display voorzien, daarbij wordt gebruik gemaakt van wat de markt te bieden heeft. Behalve reizigersinformatie wordt gedacht aan nieuws, file-informatie en Buienradar. Het systeem wordt geschikt gemaakt voor GOVI zodat ook informatie van andere vervoerders is te zien. De werkzaamheden worden gecombineerd met de door JCDecaux te plaatsen nieuwe abri's. Het GVB denkt dat het heel veel reizigerstevredenheid oplevert maar ook dat het meer reizigers aantrekt. Op het moment dat in het kader van de aanbesteding demo's worden gegeven wordt de RAR ook betrokken. De stadsregio en DIVV zijn positief en ook JCDecaux is enthousiast. Mw Ras wijst erop dat eerder al was gepleit voor reisinformatie in de abri. Ze denkt dat het nu duurder wordt omdat naderhand voorzieningen getroffen moeten worden. Mw Keur zegt dat JCDecaux de aanpassingen al heeft aangebracht. Over de kosten zal met verschillende partijen worden gesproken. Het GVB wil de hogere reizigersinkomsten gebruiken voor deze verbetering. Op de vraag van dhr Everaarts antwoordt mw Keur dat de meeste abri's wel stroom, gekoppeld aan de openbare verlichting, hebben maar dat die pas 's avonds aangaat. Dat moet nog worden opgelost. Het is nog niet duidelijk wie de regie gaat voeren, DIVV of GVB. JCDecaux is verantwoordelijk voor de abri's zelf. Dhr Cohen stelt voor zonnepanelen te gebruiken voor de stroomvoorziening en vraagt verder of de informatie ook te horen is. Mw Keur zegt dat de wet voorschrijft dat auditieve informatie beschikbaar gesteld wordt. Dhr Verweij mist de relatie met het R- Net en wil weten of de eindverantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud bij DIVV wordt ondergebracht. Mw Keur verwacht dat het GVB de klachtenafhandeling gaat doen en zegt dat er geen R-Nethaltes zijn in Amsterdam. Dhr Pepic wil weten wanneer de eerste demo te verwachten is. Mw Keur verwacht dat de aanbesteding dit jaar nog kan starten. Dhr Van Lamoen vraagt of het GVB het systeem autonoom of in samenwerking met andere vervoerders gaat ontwikkelen. Mw Keur beaamt dat het autonoom gedaan wordt, het geldt immers alleen voor Amsterdam. De voorzitter stelt vast dat de RAR blij is met de ontwikkeling en dat de RAR betrokken hoopt te worden bij de definitieve keuze. Hij benadrukt het belang van de eindverantwoordelijkheid waarbij zijn voorkeur uitgaat naar regievoering door GVB omdat de vervoerder ook de informatie verstrekt. De nieuw in te stel Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 3 van 6

4 len werkgroep PvE Concessie Amsterdam (Goudriaan, Everaarts, Pepic en Vonk) zal zich bezighouden met de beoordeling van het kwaliteitsplan. 6. Tarieven en kaartsoorten, adviesverzoek tarieven en kaarten 2013 De heer Vonk geeft aan alle adviezen van GVB, EBS en Connexxion gelijktijdig te willen behandelen. Hij weet dat GVB haast heeft vanwege het op tijd laten drukken van nieuwe kaarten en is bereid een uitzondering te maken. Dhr De Groot zegt een deadline te hebben op 28 oktober. Een maand uitstel betekent verlies van omzet. Dhr M.Markus spreekt zijn zorg uit over het nachttarief. Sinds 2008 is dat zonder aanleiding met 50% gestegen. Voor de ASVA is een stijging onbespreekbaar. Op voorstel van dhr De Winter wordt afgesproken nu vast advies te geven op de tarieven voor de wagenverkoop. Dhr A..Markus vindt de uitzondering niet fraai en stelt voor afspraken te maken zodat dit volgend jaar voorkomen wordt. De voorzitter stelt vast dat de RAR akkoord gaat met betreffende tarieven met uitzondering van het nachttarief. De overige voorstellen worden samen met de aanvragen van de twee andere vervoerders in de werkgroep (Van Lamoen, M. Markus, Vonk en Chalebyani) behandeld. De werkgroep houdt contact met dhr Cohen over het Vizirus-abonnement.en krijgt het mandaat voor de verdere afhandeling. 7. Aanbestedingstraject, stand van zaken Mw Van Breukelen weet dat de initiatiefwet op de aanbesteding door de 1e Kamer is goedgekeurd en verwacht wordt dat die voor het eind van het jaar bekrachtigd wordt door het Kabinet. Daarmee wordt het definitief dat de vier grote steden keuzevrijheid krijgen. Het DB van de Stadsregio gaat er dan verder over. Concessiegebied Waterland (EBS) 8. Geen onderwerpen Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 9. Sociale veiligheid, adviesverzoek actieplan sociale veiligheid 2013 Mw Jansma vraagt of meer eenheid in lay-out en vormgeving gebracht kan worden met het actieplan van Zaanstreek. Verder hoopt ze dat de pilot Verbeterd Toezicht (pag. 7) een definitief vervolg krijgt. Dhr Koster weet dat de pilot in november afloopt. Over de uitkomst is hem nog niets bekend. Wanneer het project landelijk niet wordt doorgevoerd, beraden de Stadsregio, GVB en Connexxion zich over de vraag om het in ieder geval in de stadsregio door te laten gaan. Vervolgens meldt hij dat Connexxion bezig is met verchippen van het Sternet. Vanaf 25 oktober, of een week later, zullen pashouders dan moeten in- en uitchecken. Er worden medewerkers service & veiligheid ingezet en er komt een gedoogperiode. De voorzitter stelt vast dat het actieplan wordt goedgekeurd. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 10. Sociale veiligheid, adviesverzoek actieplan sociale veiligheid 2013 De voorzitter meldt dat het actieplan uitvoerig besproken is in het CP en concludeert dat de RAR het actieplan goedgekeurd. Presentaties Promotie regionaal OV, toelichting opdracht, werkwijze marketingbureau Dhr Ram is voorzitter van het OV Marketingbureau. Over marketing in het OV zegt hij dat het erom gaat een beter inzicht te krijgen in wat reizigers willen, niet gezwicht voor, maar gericht op reizigers. De ambitie is om in de metropool beter OV te brengen. Het bureau is een samenwerking tussen de opdrachtgevers en vervoerders in de metropoolregio. Er is budget voor onderzoek, een onafhankelijke voorzitter en een aantal vaste deelnemers dat maandelijks bij elkaar komt. Bij specifieke thema's schuiven anderen aan, bijvoorbeeld het ATCB (toeristen). De strategie gaat over een beter bereikbare regio en een beter rendement voor vervoerders. Het doel is versterken van de concurrentiepositie van het OV, zodat mensen kiezen voor een makkelijke reis van deur tot deur. Peilers zijn: meer gemak, regie op de samenwerking en het huidige OV beter voor het voetlicht. Acties worden geselecteerd op de te bereiken doelgroep en de impact op het gemak. De ambitie moet zijn het gewone ongewoon goed doen. Omdat het OV een vorm van zelfbediening is, is het uiterst belangrijk dat vervoerders er zijn op de momenten die ertoe doen (klachten, verstoringen). Onderzoek naar waarom mensen het OV verlaten is nog nooit gedaan. Ieder jaar neemt het aantal nieuwe reizigers met 20% toe, maar het percentage dat het OV verlaat is groter. Lopende projecten zijn onder meer: maak het OV makkelijker, aanbiedingen OV-Chipkaart, promotie van het R-Net en wayfinding op CS. Met acties wil het marketingbureau tevens een klantendatabase opbouwen en inzicht krijgen in gedrag, motieven en beleving van reizigers. De belangrijkste en hoogst voorspellende vraag is of mensen Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 4 van 6

5 een vervoerder aanbevelen. De voorzitter verzoekt dhr Ram nog een keer terug te komen met de onderzoeksresultaten. 12. Kaartsoorten, toelichting proces toeristenkaart Dhr. Ram geeft een toelichting op de CT Metropoolkaart (inter-operabel papieren OV-Chip). Dat die kaart er nog niet is heeft te maken met veiligheid en fraudegevoeligheid. Landelijk werd daarom afgesproken dat kaartjes maar door één dezelfde vervoerder gebruikt konden worden. Experimenten met een OV-Chipkaart op borg voor toeristen mislukten. Inmiddels is de afspraak van één CT kaart bij één vervoerder van tafel. Ondanks veel verschillende belangen is overeengekomen één gezamenlijke papieren kaart op de markt te brengen. Doelgroep is buitenlandse toeristen en Nederlanders van buiten de stad die geen OV-Chipkaart bezitten. Aangeboden wordt een papieren kaartje met een beperkte geldigheid waarmee onbeperkt gereisd kan worden in bus, tram en metro. Over de prijs wordt nog nagedacht. Het kaartje zal verkrijgbaar zijn bij belangrijke entreepunten (Schiphol, ATCB), niet bij de chauffeur. Technisch is het mogelijk en het wordt een aanvulling op de GVB-kaart. Het opgerichte projectteam bestaat uit specialisten die zich bezighouden met marketing, techniek en tarieven. Gestreefd wordt de kaart in het eerste kwartaal van 2013 uit te brengen. De voorzitter vraagt wat gebeurt als men vergeet uit te checken. Dhr Ram zegt dat uitchecken niet hoeft maar wel wenselijk is voor het inzicht in reizigersgedrag. De reiziger zelf kan gewoon 24 uur op de kaart reizen. Mw Ras vraagt of is nagedacht over koppeling met attracties. Dhr Ram weet dat er al een I- Amsterdam-kaart bestaat die drie dagen toegang geeft op OV en attracties. Mw Ras merkt daarbij op dat die kaart alleen voor attracties in en om Amsterdam geldt. Het valt dhr M.Markus op dat er geen reiziger bij het marketingbureau zit. Dhr Ram zegt dat de secretaris, dhr Van der Meulen, een van de deelnemers is. Verder benadrukt hij dat hijzelf erop aan te spreken is als de reiziger uit het oog verloren raakt. Dhr M. Markus zegt verder dat de kaart ook op nachtritten te gebruiken moet zijn, de geldigheid is 24 uur. Dhr Ram is het ermee eens en hoopt dat er na deze kaart nog meer makkelijke producten komen. Overige onderwerpen 13. Uitnodigingen Mw Ras vraagt of uitnodigingen die bij het secretariaat binnenkomen voor bijeenkomsten en die tussen twee vergaderingen in plaatsvinden, doorgestuurd kunnen worden naar de leden die het aangaat. De secretaris zegt dat algemene uitnodigingen altijd worden doorgestuurd. Zie verder uitnodigingen. 14. Werkgroepen Twee werkgroepen zijn vandaag opnieuw ingesteld: Tarieven en PvE Concessie Amsterdam. 15. Jaarplanner 2012 Geen opmerkingen. 16. Verslag vergadering 13 september 2012 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 2, onderaan, toegevoegd wordt: Dhr Markus zegt dat er dus geen aanleiding is voor hogere kosten voor sociale veiligheid in het nachtvervoer dan voor vervoer overdag. Mw Steur antwoordt bevestigend. Pagina 3, onder punt 9 over de ontsluiting sportcomplex Hoofddorp: op verzoek van dhr Chevallerau wordt in de gaten gehouden wanneer de uitkomst van het overleg met Connexxion binnenkomt. Pagina 4, onder 10, 3e regel tussen route en afgekeurd wordt toegevoegd: van lijn 189 bij de bocht linksaf naar de busbaan. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 17. Rondvraag De voorzitter vraagt de organisaties nogmaals een nieuwe vicevoorzitter naar voren te schuiven en een naam door te geven aan de secretaris. De voorzitter wil binnenkort afspreken hoe van de leden die de RAR dit jaar hebben verlaten gepast afscheid genomen gaat worden. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om uur. Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 5 van 6

6 Actie Afspraken 1 secretaris Lijst verantwoordelijkheidsverdeling uit rapport Ombudsman voorleggen Stadsregio 2 secretaris Status brief aan divv inzake liften en mogelijk toevoegen boeteclausule 3 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 4 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie werkgroep Brede reactie reisinformatie in de voertuigen opstellen 6 Jansma Voorstel delen voor verbeteren intercity verbinding Hoofddorp 7 secretaris Vertegenwoordiger divv uitnodigen over storingen liften 8 secretaris Agendering evaluatie Pilot OV-borgkaart 9 Ras e.a. Opstellen verslag schouw knooppunt Krommenie Assendelft 10 werkgroep Schouw resultaat nieuwe wayfinding Stationsplein e.o. Amsterdam CS 11 secretaris Overzicht distributienetwerk rondsturen en op agenda 12 Everaarts Brief naar GVB duur renovatie oostlijn (Gein-tak) 13 secretaris Actualisatie overzicht reacties op RAR adviezen 14 Ras Verwerken resultaten schouw R-net haltes in een concept brief 15 Vonk Resultaten enquete LandelijkTarievenKader naar secretariaat 16 leden Schouw station Duivendrecht 17 secretaris Resultaten proef camera s op lijn 51 opvragen bij GVB 18 secretaris Uitwerking actieplan soc veiligheid Waterland terug in CP 19 secretaris Stand van zaken dubbele Dris panelen R-net lijn A.Markus Voorstel vervanging sterabonnementen Utrecht opsturen naar secretariaat 21 secretaris Enquete OV panel GVB op agenda CP 22 Goudriaan Verzamelen resultaten schouw nieuw metromaterieel 23 secretaris Opstellen concept deel advies tariefvoorstellen GVB secretaris Tzt lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 25 werkgroep Advies over Kwaliteitsplan GVB secretaris Concept advies opstellen actieplan sociale veiligheid AML secretaris Concept advies opstellen actieplan sociale veiligheid Zaanstreek 2013 Verslag RAR vergadering 11 oktober 2012 Pagina 6 van 6

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 26 februari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst, B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 december 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 januari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter,

Nadere informatie

Verslag NOVB Directeurenoverleg

Verslag NOVB Directeurenoverleg Verslag NOVB Directeurenoverleg Datum: Donderdag 31 maart 2016 Tijd: 15:00-17:00 uur Locatie: Kennisplatform Crow, Aanwezigen: Streek-en stadsvervoerders, secretaris DOC, landelijke consumentenorganisaties,

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 18 juni 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vice-voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek.

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek. Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam T.a.v. de secretaris, Dhr. B. van der Meulen Postbus 626 1000 AP AMSTERDAM Connexxion OV Stationsplein 13 1211 EX Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum 035

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Secretariaat: Van Gelderplantsoen 67 8266 HD Kampen rocoverijssel@telfort.nl College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 mei 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),), B.

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 februari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, aan gemeente Amsterdam Dienst Metro postbus 95089 1090 HB Amsterdam datum : 12 juli 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/5163/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting en gebruik ov knooppunt

Nadere informatie

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd:

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd: Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: 3 Onderwerp: Tariefvoorstellen 2017 Van: J.M. Witte Datum: 4 november 2016 Contactpersoon: J.M. Witte Telefoonnummer: 088-5445207 1. Gevraagd besluit De Bestuurscommissie

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 november 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Geachte heer Schmeink,

Geachte heer Schmeink, Aan GVB Algemeen Directeur dhr. B.C. Schmeink Postbus 2131 1000 CC AMSTERDAM Datum : 14 maart 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/4670/FTB bijlage(n) : - Onderwerp : Advies nieuw busmaterieel concessie

Nadere informatie

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Qbuzz Connexxion Betreft: advies tarieven concessies BRU en PU 2015 Utrecht, 9 september 2014 Geachte Dames, Heren, Dank voor uw adviesaanvragen over de tarieven 2015 en de toelichting daarop. Het ROCOV

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 september 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek functioneren OV-Taxi. Rapport TNS NIPO Evaluatie OV-taxi Noord-Holland

Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek functioneren OV-Taxi. Rapport TNS NIPO Evaluatie OV-taxi Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 101 Haarlem, 26 november 2007 Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek functioneren OV-Taxi. Bijlagen: Ontwerpbesluit Rapport TNS NIPO Evaluatie OV-taxi Noord-Holland

Nadere informatie

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen agendapunt : B-2 vergaderdatum : 29 oktober 2015 onderwerp : OV tarieven 2016 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen Gevraagde

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag Geachte leden van het Reizigersoverleg Brabant, Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Onderwerp Tarieven en verkrijgbaarheid

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Fractie Christen Unie t.a.v. mevrouw A. Haga www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl -w,twitrer.com/provfrys1

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Artikel 1 Geldigheid en prijs a. U-OV Sterabonnementen zijn geldig in alle bussen van U-OV

Nadere informatie

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1.

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1. Project 61 Eindbeeldstudie Locale voordeeltarieven Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' 30-11-2009 * F 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Documentgegevens Managementsamenvatting Í Inleiding

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 april 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema,

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema, Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem Laapersveld 75 1213 VB Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum Telefoon 035 625 16 00 Datum: 29 oktober 2014

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 29 april 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), G. Ras (vice-voorzitter,

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

connexxion ROCOV Gelderland Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Connexxion Openbaar Vervoer Laapersveld VB Hilversum

connexxion ROCOV Gelderland Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Connexxion Openbaar Vervoer Laapersveld VB Hilversum Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Datum: 2 maart 2016 Uw kenmerk: Toelichting adviesaanvragen Bijgevoegd vindt u twee adviesaanvragen over de pilot single check in single check out op de Valleilijn, de

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie