VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); ROVER: G. Ras, C.Vonk, O.Chalebyani, A. Everaarts, H. Jansma, M. Waalewijn; Vereniging Stadsvervoerbelang: A.W.Markus, J.Rol, V. v. Lamoen, R. de Vrieze; SBO Noord-Holland: A. Goudriaan, E. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: D.M.M. Cohen Rapoport, M. v.d. Dool, B.L.C.J. Chevallerau; Fietsersbond: M. Verweij, J. Rikveld; ANBO: N. Bakker; ASVA: E. Pepic, M. Markus. Voor agendapunt 2: A. van Rijn Voor agendapunt 3: E. Zeldenthuis, L. Steur (GVB) Voor agendapunt 4: D. Tiemersma (GVB) Voor agendapunten 6, 7, 8: J. Rienderhoff, R. Post (EBS) en M. Thoma (CXX) Ook aanwezig: R. Postma (SRA) A f w e z i g : J. Duppen, J. Hageman, T. Bruins en KvK. 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Lankhorst, opent de eerste vergadering van 2013 en heet iedereen welkom. Het is het laatste jaar voor de RAR in deze samenstelling, in ieder geval voor de leden die vanaf de start zitting hebben in de RAR en voor deze voorzitter. Hoe de toekomst eruit gaat zien is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Stadsregio en een eventuele opvolger als een Vervoersregio. De presentielijst gaat rond. Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren Duppen, Hageman en mevr Bruins. Uit te delen stukken De secretaris, dhr Van der Meulen, heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: bij agendapunt 2 een reactie van de RAR op de voorkeursvariant Amstelveenlijn, onder 3 een memo over de pilot samenwerking verkeerscentrales en een uitnodiging van Rover. De overige stukken zijn ter kennisname. Het manifest Naar een beter OV voor de reiziger onder A8 vraagt speciale aandacht. Aan de RAR wordt gevraagd op het concept te reageren. Op 14 maart zal het worden aangeboden aan staatssecretaris Mansveld. De secretaris zal het stuk ook per mail aan de leden doen toekomen. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Vaststellen van de agenda Bij punt 3 is de Pilot samenwerking verkeerscentrales als presentatie en ter bespreking toegevoegd, de agenda wordt aldus vastgesteld. Het door dhr Everaarts voorgestelde punt over busstation Edam komt volgende keer aan de orde. Actie Afspraken secretaris Afronden brief overlast schooljeugd in bussen EBS verzonden secretaris Mevr Kosse (DIVV) wijzen op toegezegde onderzoeken ontvangen secretaris Opsturen reactie Wiebes op 2 e advies RAR Andere kijk op A dams OV uitgevoerd secretaris Advies voorstel sluiting verkooppunt EBS Tramplein tijdens feestdagen verzonden Werkgroep Reactie opstellen op herinrichting busstation Edam uitgevoerd secretaris Advies laatste wijzigingen dienstregeling AML 2013 verzonden secretaris Advies invoering loket tarief Connexxion Zaanstreek verzonden Presentaties 2. Infrastructuur, voorkeursvariant Amstelveenlijn Dhr Van Rijn geeft een toelichting op het besluitvormingsproces en het na de inspraak aangepaste voorstel voor de voorkeursvariant van de Amstelveenlijn waarover de Regioraad 12 maart zal besluiten. De meeste vragen bij de inspraak gingen over nut en noodzaak, lijnvoering, opheffing van haltes en toeganke Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 1 van 6

2 lijkheid. Op 6 december heeft het DB de op de inspraak aangepaste voorkeursvariant goedgekeurd. In januari en februari behandelen de raden van Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid het voorstel. De uitwerkingsfase vindt plaats en in 2015 wordt tot een go/no-go besloten. In 2020 zal de nieuwe Amstelveenlijn in gebruik genomen moeten worden. Het voorstel is te splitsen in 3 deel trajecten: Westwijk-Amsterdam Zuid, de huidige lijn 5 en de metro tussen Zuid en Amstel. De frequentie tussen Westwijk en Zuid en tussen Binnenhof en CS is voor elke lijn 10 x per uur, op het traject waar de trams samen rijden betekent dat dus iedere 3 minuten een tram. De haltes A.J. Ernststraat, A'veen Centrum, Gondel, Marne en Spinnerij vervallen. Halte Sportlaan komt dichter bij de kruising. Er wordt nog gekeken of verschuiving tot een betere verdeling leidt. Argument voor het wegnemen van haltes is de wens om te komen tot versnelling van de lijn en gekomen is tot de haltes met het geringste aantal in- en uitstappers. Om dezelfde reden vervallen bij de lijn 5 de haltes Apollolaan, Stadionweg, A.J. Ernststraat en Parnassusweg. Omdat verwacht wordt dat in 2020 de looproute van Station Zuid naar de VU sterk verbetert, wordt halte Boelenlaan verschoven. In de plannen voor de Zuidas is het vooralsnog niet mogelijk de loopafstand tussen tram en metro (120m) te verkleinen. Uitgangspunt voor de nieuwe lijn is ook het verbeteren van de veiligheid: materieel, oversteekplaatsen, sociale veiligheid (snoeien van groen) en extra hekken. Kruisingen worden ongelijkvloers bij de Sportlaan, Zonnestein en de Rembrandtweg. De haltes krijgen R-net-kwaliteit, worden sociaal veilig en toegankelijk gemaakt. Maatregelen ten behoeve van tijdwinst op de Beethovenstraat worden uitgewerkt. Ook binnen de Ring wordt getracht tramlijn 5 zoveel mogelijk doorstroming te geven. Op de vraag van dhr Pepic over het traject Zuid-Amstel antwoordt dhr Van Rijn dat het op Amstel voor de metro nu niet mogelijk is te keren en terug te rijden. Voor vervoerders is het gunstiger de lijn door te laten rijden tot CS. Hoe het traject in een groter netwerk ingepast wordt is aan de vervoerder zelf. Dat de lijn op dat stuk in het PvE voor de concessie voorgeschreven wordt is een uitzondering en is gedaan om daar een metrolijn te kunnen garanderen. Dhr Verweij wil de consequenties weten van de vertraging van de ombouw als gevolg van het bevriezen van rijksfinanciering. Dhr Van Rijn weet dat de Stadsregio nog steeds in gesprek is met het Rijk en er is nu geen reden om de planning aan te passen. Dhr Waalewijn spreekt zijn zorg uit over de lange ombouwfase van 2 tot 3 jaar. Bovendien heeft hij gelezen dat met de ZuidasDok pas in 2017 gestart wordt terwijl de tram daar overheen moet. Dhr Van Rijn zegt dat met het project Zuidas is afgesproken dat de lijn doorrijdt tijdens de bouw van de tunnel. De Amstelveenlijn kan pas rijden als er een nieuw station voor de Zuidas is gerealiseerd. Beide projecten worden nu uitgewerkt. Dhr Everaarts begrijpt dat de trams tweerichtingsvoertuigen worden met extra brede uitgangen om het inen uitstappen te bevorderen. Hij vraagt wat dit betekent voor de zitplaatsen in de trams. Dhr Van Rijn kan geen uitspraken doen over het materieel. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. Wel wordt alles tweerichting. Dhr A.Markus heeft weinig vertrouwen in de voorgenomen planning en vraagt om een plan B. Dhr Van Rijn zegt dat is toegezegd het plan voor het tijdelijke OV naar voren te halen, juist omdat ook in Amstelveen zorgen zijn over de tijdelijke situatie. Hij geeft aan dat het een gewone tram wordt. Dhr Van Lamoen vraagt naar de logica achter opheffing van de haltes Stadionweg en Amstelveen Centrum. Volgens dhr Van Rijn nemen bewoners in Amstelveen Zuid vaker de bus richting centrum omdat die dichter bij het winkelcentrum stopt dan de tram (loopafstand 500m). Bovendien zijn in die hoek andere haltes, Oranjebaan, Ouderkerklaan en Binnenhof die de overstapfunctie kunnen overnemen. Amstelveen Centrum is overigens een misleidende naam, die halte ligt nogal ver van het winkelcentrum. Voor de Stadionweg is één van de argumenten het geringe aantal in- en uitstappers. Op de vraag van dhr Chevallerau zegt dhr Van Rijn dat tweezijdige perrons gehandhaafd blijven. Dhr Waalewijn vraagt hoeveel ruimte wordt gecreeerd bij Station Zuid om bussen en trams te laten keren. Dhr Van Rijn weet dat het OV kan beschikken over de ruimte boven de dan ondergronds gebrachte A10 en het talud. Inmiddels is bekend dat de tram er een eindhalte krijgt. Dit moet nog worden uitgewerkt. Hij vertrouwt erop dat het past binnen de ruimte. Dhr Van Rijn verlaat de vergadering om uur en de RAR zet de discussie voort aan de hand van het door de werkgroep voorbereide conceptadvies (2). Dhr Waalewijn geeft een toelichting. Dhr M. Markus wijst op punt 3.3 en stelt dat de aantrekkelijkheid van de lijn omhoog gaat juist door genoemde haltes op te heffen. Ten behoeve van de snelheid waarmee Station Zuid bereikt kan worden, vindt hij het ongewenst de haltes te behouden. Dhr Vonk zegt dat door opheffing de reistijd van deur tot deur langer wordt. De grotere loopafstand staat niet in verhouding tot de 2 minuten winst in rijtijd. Dhr Pepic Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 2 van 6

3 zegt dat nu onder meer de haltes Marne en Gondel heel vertragend werken, de tram stopt te vaak en schrappen kan 4 minuten verschil uitmaken. Dhr A.Markus weet dat die winst weer verloren gaat bij het overstappen op Station Zuid. Hij denkt bovendien dat het straks sneller is met bus 170 van Middenhoven naar het centrum van Amsterdam te komen en voorziet dat wanneer geen technische oplossing wordt gevonden voor de boog bij Station Zuid, de nieuwe lange trams straks leeg rijden. Dhr Waalewijn zegt dat in de zienswijze is aangegeven dat maximaal twee haltes samengevoegd kunnen worden, Marne en Gondel. Hij hoopt dat in de onderhandelingen de andere haltes standhouden, met name waar veel in- en uitstappers zijn. De voorzitter denkt dat het strategisch sterker oogt wanneer ook de Spinnerij genoemd wordt als halte om eventueel op te heffen. Dhr Chevallerau vraagt zich af of het schrappen van haltes te maken heeft met het ombouwen naar ongelijkvloerse kruisingen. Dhr Waalewijn antwoordt dat bestaande haltes ongelijkvloers worden met een tunneltje naar het perron. Daarom is aangedrongen op sociale veiligheid en toegankelijkheid. De argumentatie zal hij aanscherpen. Dhr Van Lamoen ziet bij punt 3.4 het standpunt liever geformuleerd in een uitspraak tegen de ongelijkvloerse kruisingen, tenzij keihard bewezen kan worden dat een oplossing op maaiveldniveau niet kan plaatsvinden. De heren Everaarts en Pepic willen dat het meenemen van fietsen nog wordt opgenomen in het advies. De secretaris merkt op dat het materieel later aan de orde komt. Het advies gaat nu over het tracé en de aansluitingen. Dhr A.Markus merkt bij 3.7 op dat in de tekst niet teveel obstakels gewijzigd moet worden in geen obstakels. Dhr Verweij wil bij 3.1 aan de zin die begint met Zorg op maaiveld toegevoegd zien dat het om Station Zuid gaat. De voorzitter stelt vast dat met aangebrachte wijzigingen de RAR akkoord gaat met het advies en raadt aan het zo spoedig mogelijk naar de gemeenteraden te sturen. Hij bedankt de werkgroep. Algemene onderwerpen 3. Pilot samenwerking verkeerscentrales Mw Zeldenthuis geeft een toelichting. Op initiatief van de Stadsregio gaan GVB, EBS en Connexxion samenwerken om dezelfde ondersteuning voor al het openbaar vervoer binnen Amsterdam te kunnen bieden bij incidenten en om de sociale veiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan door samenwerking tussen verkeerscentrales te optimaliseren en collegiale ondersteuning te bieden. Deelnemers zijn Stadsregio, de centrales van de 3 vervoerders, politie en het OV-Zorgteam. De pilot loopt van 1 februari tot 30 april en beperkt zich tot de gemeentegrens van Amsterdam. Het gaat om aanrijdingen, stremmingen, conflicten, betalingsproblemen, bedrijfsorde, opvang bij traumatische gebeurtenissen en surveillance. De bevoegdheid van de BOA's is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst met goedkeuring van OM en politie. EBS en Connexxion ondersteunen alleen bij incidenten die bedrijf gerelateerd zijn. Incidenten en afhandeling worden maandelijks gerapporteerd aan de Stadsregio, politie en vervoerders. De Stadsregio financiert een tweede auto en het GVB levert personele inzet. Dhr Goudriaan vraagt of de pilot na de evaluatie wordt omgezet in definitieve samenwerking. Mw Zeldenthuis beaamt dit. Dhr Chalebyani wil weten of vergelijkingen zijn gemaakt met de opzet in Rotterdam en of één centrale is overwogen. Hij vraagt of de RAR over de rapportages kan beschikken. Mw Zeldenthuis zegt dat de pilot is gericht op de ondersteuning op straat en niet op het samenvoegen van centrales. Of dat in de toekomst gebeurt is aan de Stadsregio. Dhr Postma zegt dat de RAR de rapportages niet ontvangt, wel de uitkomsten van de evaluatie. Dhr A. Markus complimenteert de vervoerders met hun bereidheid tot samenwerking en raadt aan dit in de toekomst op te nemen in de concessies. Op de vraag van dhr Chevallerau zegt mw Zeldenthuis dat arresteren inderdaad tot de bevoegdheid van de BOA's behoort. De voorzitter stelt vast dat de RAR met de voorgestelde samenwerking van harte wordt ingestemd. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 4. Uitgiftetraject concessie, stand van zaken Dhr Tiemersma geeft een toelichting op het strategisch plan. Aanleiding zijn de grote ontwikkelingen in de Metropoolregio, de N/Z-lijn en de huidige en komende bezuinigingen van het Kabinet. Uitgangspunt vormen onder meer de OV-visie, de Nieuwe Kijk op het Amsterdamse OV en Beter Benutten. Het OV moet een goede bijdrage gaan leveren aan de bereikbaarheid van Amsterdam. Een groeiend aantal mensen zal in deze regio gaan werken maar daar niet gehuisvest kunnen worden. Het doel van het OV is toplocaties goed bereikbaar maken, efficiënt ruimtegebruik (ook voor voetgangers en fietsers), duurzaamheid bevorderen en het visitekaartje zijn voor bezoekers vanaf Schiphol. Door reistijden te verkorten moet de bereikbaarheid naar economische kerngebieden verbeterd worden. Voor minder (overheids)geld moeten meer reizigers vervoerd worden. Er wordt vastgehouden aan de 70% OV en fietsers gezamenlijk uit de OV-visie. Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 3 van 6

4 OV en ruimtelijke ontwikkelingen worden beter op elkaar afgestemd. Er moet een duidelijk leesbaar netwerk zijn voor mensen die hier komen en de klanttevredenheid moet omhoog. Gedifferentieerde investeringen vinden plaats in de kwaliteit van OV-knooppunten, nu nog Plus Infrastructuur genoemd. Er zal een netwerk ontwikkeld worden met meer kwaliteit dan de huidige infrastructuur. Reizigers worden dan in korte tijd vervoerd van vertrekpunt naar bestemming. Topprioriteit ligt bij lange afstanden en de zg treinpoorten moeten goed verbonden worden met het netwerk. Snelheid en betrouwbaarheid worden bevorderd. Dat betekent dat de Stadsregio als opdrachtgever meer dan nu aan vervoerders mag voorschrijven hoe die het netwerk moeten gebruiken. De Pluslijnen moeten minimaal 8 x per uur rijden en er wordt 20% kortere reistijden beoogd. Snelheid wordt behaald met een eigen baan voor het OV zonder meerijden van auto's en taxi's. Groene golven voor het autoverkeer zullen moeten verdwijnen. Belangrijk voor het nieuwe HOV zijn treinpoorten, metro, de tram in de stad en de bus aan de randen van de stad. In de binnenstad is de hoge kwaliteit moeilijk haalbaar. Dhr Tiemersma verlaat de vergadering om Opmerkingen vanuit de RAR zullen worden nagezonden. De presentatie wordt rondgestuurd. Dhr M. Markus mist een pluslijn naar bijvoorbeeld Holendrecht waar veel mensen werken en onderwijs genieten. Verder worden frequenties in de weekenden en later op de avond niet genoemd en zou hij meer visie willen zien op autogebruik als er straks meer ruimte voor OV moet komen. Als voorbeeld noemt hij de chaos van OV, fietsers, taxi's en auto's bij Rozengracht-Raadhuisstraat. Dhr Vonk noemt de vergelijkbare ambities uit Lijnen van morgen van 40 jaar geleden die niet haalbaar zijn gebleken. Hij vraagt zich af hoe de Stadsregio het nu wel voor elkaar denkt te krijgen. De voorzitter voegt toe dat het plan de verkeerslichten te beïnvloeden al lang uitgevoerd had kunnen worden. Dhr A.Markus denkt dat vooral ook geïnvesteerd moet worden in meer treinspoorcapaciteit en stelt voor daarover met ProRail in gesprek te gaan. Dhr Chevallerau mist concrete plannen die volgen op de visie. Dhr Van Lamoen mist de consequenties voor het fijnmazige OV-net. Hij wil weten welke tram- en buslijnen concreet gaan sneuvelen en hoeveel mensen als gevolg daarvan 400m of meer moeten gaan lopen naar een halte. Dhr Pepic wijst op de grote behoefte aan informatievoorziening. In elke nieuwe visie moet dat een belangrijk aspect zijn. Dhr Waalewijn ziet dat veel aandacht gaat naar infrastructurele maatregelen maar volgens hem is de grote bottleneck het in- en uitchecken. Dat kost enorm veel tijd en als dat goed geregeld wordt kunnen meer kilometers gemaakt worden. Het viel de voorzitter op dat de opdrachtgever leidend is en de vervoerder volgend. Dat staat haaks op de uitspraak van Wiebes dat de vervoerders meer ruimte krijgen. Dhr Postma legt het verschil uit tussen het hoogwaardige infrastructuurnet en het basisnet. Wanneer geïnvesteerd wordt in het hoogwaardige net, is het wenselijk dat de vervoerder daar overheen gaat rijden. De Stadsregio verwacht van vervoerders dat ook zij investeren in het basisnet om snelheid en betrouwbaarheid te bevorderen. De vervoerder mag dan nog steeds het lijnennet bepalen. De voorzitter wil verder weten wat onder het R-net gaat vallen en wat niet. Gekeken naar de nummering lijkt geen rekening gehouden te worden met metro en tram. Dhr A.Markus denkt zelfs dat straks metro, trams en bussen rood-grijs moeten zijn omdat die voldoen aan de kwaliteitsnorm. De voorzitter stelt voor de vragen over Plus-net en R-net voor te leggen aan de Stadsregio. 5. OV visie, in relatie tot R-net Dit punt is samengevoegd met punt 4. Concessiegebied Waterland (EBS) 6. Dienstregeling 2013, eerste ervaringen De punten 6, 7 en 8 worden samengevoegd. Dhr Vonk vraagt of EBS gekeken heeft naar de te volle bussen tussen Monnickendam en Volendam als gevolg van het grote aantal scholieren. Dhr Rienderhoff zegt dat erop ingespeeld wordt met extra ritten. Dhr Verweij merkt op dat de informatie in bussen van EBS vaak uitvallen en op DRIS-panelen ontbreekt of onjuist is. In Monnickendam staan panelen op maar 3 van de 6 haltes. Grote ergernis wekt de onjuiste aankondiging in de bus bij de halte in Broek-en-Waterland. De uitrol van het R-net wordt gefrustreerd omdat haltevoorzieningen nog niet gerealiseerd zijn. Hij stelt voor er bij gemeentes op aan te dringen haast te maken. Dhr Rienderhoff zegt dat de DRIS-panelen in Monnickendam helaas niet volgens de afgesproken planning waren geplaatst, dit gebeurt nu in februari. Foutieve tijden had te maken met het rondje Monnic Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 4 van 6

5 kendam, het probleem is inmiddels verholpen. Dhr Rikveld constateert dat in EBS-bussen onvoldoende wordt gewezen op de gewijzigde haltering op CS en dat het volume van de oproepen vanuit de centrale aan chauffeurs de omroep van haltes overstemt. Verder vraagt hij om tijdige berichtgeving over de gevolgen van de werkzaamheden op het Tramplein in Purmerend. Dhr Post zegt dat EBS bij de uitvoering van de dienstregeling werd geconfronteerd met een groot aantal verstoringen. Medewerkers zijn bezig alles in goede banen te leiden. Verder krijgt EBS te maken met verbouwing van busstation Edam en het Tramplein en de sluiting van de IJtunnel in maart. Bij wegbeheerders wordt erop aangedrongen dat reizigers niet de dupe worden. Dhr Post vraagt hierbij om steun van de RAR. Dhr Rienderhoff nodigt de werkgroep uit een afspraak te maken over vervoersplan en dienstregeling. De voorzitter concludeert dat de RAR aan het verzoek van EBS om steun voor oplossingen vanwege alle werkzaamheden wil voldoen. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 7. Dienstregeling 2013, eerste ervaringen De punten 6, 7 en 8 worden samengevoegd. Dhr Everaarts adviseert vervoerders zich goed voor te bereiden op Koninginnedag. Dhr Thoma zegt dat Connexxion zich had voorbereid op Koninginnedag in Amstelveen, dat nu aanpassingen gedaan worden maar dat nog niet bekend is wat er gaat gebeuren. Dhr Waalewijn merkt op dat bussen 149 en 199 vanaf busstation Amstelveen in zuidelijke richting op het zelfde tijdstip vertrekken. Dhr Thoma legt uit dat het te maken heeft met aankomsttijden van de trein. Aanpassingen zijn nog niet mogelijk maar Connexxion zoekt in overleg met de gemeente naar een oplossing. Dhr Thoma meldt dat Connexxion, vanwege klachten over te volle bussen, lijn 145 per 24 februari 5 minuten eerder laat vertrekken. Vervolgens vraagt hij aan de RAR advies over het voorstel van Connexxion om het informatiebusje bij het busstation Amstelveen in het toeristenseizoen tijdelijk te mogen verplaatsen naar Schiphol Plaza. In overleg met alle vervoerders wordt daar naar een permanente oplossing gezocht, maar de verwachting is dat dit vanwege allerlei procedures niet voor de start van het toeristenseizoen gerealiseerd zal zijn. Voor de informatievoorziening op Amstelveen busstation wordt gedacht aan een samenwerking met de ANWB. De voorzitter geeft aan dat een van de leden uit Amstelveen een concept reactie opstelt over het verzoek van Connexxion voor de tijdelijke verplaatsing van de info busje naar Schiphol. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 8. Dienstregeling 2013, eerste ervaringen De punten 6, 7 en 8 worden samengevoegd. Dhr Chalebyani zegt dat de dienstregeling in concept nog langs de RAR zou komen maar al is vastgesteld. Opmerkingen over bijvoorbeeld wijzigingen van de nachtbushaltes zijn daardoor niet meegenomen. Verder merkt hij op dat op oudejaarsavond bussen werden aangekondigd die niet reden. Hij weet dat de informatie door Connexxion wel was doorgegeven. Dhr Thoma zal dat laatste uitzoeken. Met betrekking tot de haltering van nachtbussen bekijkt hij of aanpassingen mogelijk zijn. Overige onderwerpen 9. Opleidingsbehoefte De voorzitter wijst op de studiedag over dienstregelingen op 2 april samen met ROCOV Noord-Holland. De volgende leden melden zich aan: mw Jansma en de heren Rikveld, Vonk, Everaarts, A. Markus, Chalebyani, Balk, Rol, Goudriaan en Chevallerau. 10. Uitnodigingen Zie uitnodigingen, onder andere de conferentie van Rover in februari. 11. Werkgroepen Deelnemers aan de werkgroep Dienstregeling en vervoerplan GVB zijn: de heren Pepic, Everaarts, Vonk en De Vrieze. Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 5 van 6

6 Deelnemers aan de werkgroep Waterland zijn: de heren Rikveld (voorzitter), Chalebyani, Verweij en Van den Dool en mw Bruins. Deelnemers aan de werkgroep AML zijn: mw Jansma, Waalewijn, A. Markus, Chevallerau, Goudriaan. Deelnemers aan de werkgroep Fietsen in de metro zijn: de heren Pepic, Cohen, A. Markus, Rikveld, Van den Dool en Everaarts. 12. Jaarplanner 2013 Er zijn geen opmerkingen. 13. Verslag vergadering 20 december 2012 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 3, punt 6, 4e regel over sluiting van het verkooppunt op het Tramplein: dhr Rikveld merk op dat in de brief van de secretaris aan EBS vergeten is om 1e kerstdag te vermelden. Pagina 4, punt 9, 2e alinea: de zin NB tot en met geadviseerd! wordt geschrapt. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 14. Rondvraag Dhr Bakker merkt op dat in de metro niet wordt aangegeven of omgeroepen waar moet worden uitgestapt voor ziekenhuizen. De voorzitter stelt voor het voor het volgende CP van GVB te agenderen. Dhr M. Markus heeft ervaren hoe goed het is dat op Station Zuid een loket is van GVB. Hij kon er terecht met problemen met zijn OV-Chipkaart. Dhr Pepic vertelt dat hij (voorzitter van de werkgroep Fiets in de metro) in de spits tegengehouden is met zijn fiets de metro in te gaan. Dhr Verweij noemt het probleem dat in Edam-Volendam haltes niet aan R-net kwaliteit voldoen. De gemeente blijft achter. Dhr Rikveld heeft een verslag geschreven waarin wordt aangedrongen op aanpassingen. Die brief wordt naar de gemeente gestuurd. De voorzitter stelt voor een reactie af te wachten en anders aan de Stadsregio te vragen maatregelen te nemen. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 2 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie A..Markus Brede reactie reisinformatie in de voertuigen opstellen 4 Jansma Voorstel brief voor verbeteren intercity verbinding Hoofddorp 5 werkgroep Schouw resultaat nieuwe wayfinding Stationsplein e.o. Amsterdam CS 6 secretaris Actualisatie overzicht reacties op RAR adviezen 7 Ras Verwerken resultaten schouw R-net haltes in een concept brief 8 leden Schouw station Duivendrecht 9 secretaris Uitwerking actieplan soc veiligheid Waterland terug in CP 10 secretaris Stand van zaken dubbele Dris panelen R-net lijn A.Markus Voorstel vervanging sterabonnementen Utrecht opsturen naar secretariaat 12 secretaris Tzt lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 13 werkgroep Organiseren schouw busstation Lelylaan 14 Chelabyani Concept advies opstellen eindbeeld Landelijk Tarieven Kader 15 secretaris Reactie opstellen naar DB SRA standpunt brief OV Amsterdam aan Regioraad 16 secretaris Doorgeven opleidingsbehoefte aan ROCOV NH 17 secretaris Opstellen RAR advies busstation Edam 18 secretaris Verwerken opmerkingen advies voorkeursvariant Amstelveenlijn 19 secretaris Opstellen brief over uitleg tussen Plus-net en R-net binnen de OV-visies Amsterdam 20 secretaris Opstellen brief over gevolgen werkzaamheden binnen Amsterdam voor OV reizigers 21 werkgroep Start overleg met EBS over Vervoerplan Jansma Concept reactie verplaatsing info busje Amstelveen naar Schiphol. Verslag RAR vergadering 31 januari 2013 Pagina 6 van 6

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 december 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 19 mei Buitenveldert Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Verslag wijkplatform bijeenkomst Amstelveenlijn 10 juni 2015

Verslag wijkplatform bijeenkomst Amstelveenlijn 10 juni 2015 Verslag wijkplatform bijeenkomst Amstelveenlijn 10 juni 2015 Aanwezig: Jaap Prent (BBA), Joke Potma, S. Sih, J.H. de Jong, C.C. Rawi, T. Luiten, E. Poel, A. Haven, D. v.d. Mast, Z. Horbach, U. Braam, B.

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

Ombouw Amstelveenlijn: nut en noodzaak?

Ombouw Amstelveenlijn: nut en noodzaak? Ombouw Amstelveenlijn: nut en noodzaak? Independent international urban transport consultant Amsterdam 10 september 2010 Inhoud 2 Introductie Wat zijn de plannen? Deel I Noodzaak voor ombouw Amstelveenlijn

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 18 juni 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vice-voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 februari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Inleiding 2. Deel I. Inspraakprocedure en resultaten 3. I.1. Inspraakprocedure 3 I.2. Vervolgproces 3 I.3. Samenvatting resultaten inspraak 3

Inleiding 2. Deel I. Inspraakprocedure en resultaten 3. I.1. Inspraakprocedure 3 I.2. Vervolgproces 3 I.3. Samenvatting resultaten inspraak 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Deel I. Inspraakprocedure en resultaten 3 I.1. Inspraakprocedure 3 I.2. Vervolgproces 3 I.3. Samenvatting resultaten inspraak 3 Deel II. Nota van beantwoording: beantwoording

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 29 april 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), G. Ras (vice-voorzitter,

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 april 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 januari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter,

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 september 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Hier komen verschillende aspecten aan de orde, t.w. van vervoerkundige aard, qua toegankelijkheid en van ruimtelijke aard (verwerking fietsverkeer).

Hier komen verschillende aspecten aan de orde, t.w. van vervoerkundige aard, qua toegankelijkheid en van ruimtelijke aard (verwerking fietsverkeer). Gemeente Utrecht Stadswerken IBU Stadsingenieurs T.a.v. Onno van Schaick Postbus 16200 3500 CE Utrecht Bijlage 1: A047 Advies ROCOV halte Vredenburg 7-11-2011 Utrecht, 14 februari 2013 Betreft: advies

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 26 februari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst, B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Vastgesteld verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Mededelingen. 3. Hamerpunten

Vastgesteld verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Mededelingen. 3. Hamerpunten Vastgesteld verslag Secretariaat A. Prins, Nieuwevaart 5-9, kamer 3.05 Telefoon: 020-556.5274 Fax: 020-556.5705 Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam centraleverkeerscommissie@ivv.amsterdam.nl intranet.amsterdam.nl/cvc

Nadere informatie

Beschrijving Voorkeurs variant Amstelveenlijn. Voorgenomen besluit

Beschrijving Voorkeurs variant Amstelveenlijn. Voorgenomen besluit Beschrijving Voorkeurs variant Amstelveenlijn Voorgenomen besluit 6 december 2012 Colofon Inhoud Projectteam Amstelveenlijn Tekst Jaap Broer Illustraties Miranda van der Maesen-Smit FUNCKE communications

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 mei 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),), B.

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 november 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Bestelomvang 15G trams

Bestelomvang 15G trams Bestelomvang 15G trams 1. Aanleiding GVB Activa BV is met ondersteuning van de afdeling Metro en Tram op verzoek van de Stadsregio Amsterdam gestart met de voorbereidingen voor de bestelling van nieuw

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Geachte heer van Paridon,

Geachte heer van Paridon, Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Waardering openbaar vervoer in Amstelveen en Buitenveldert

Waardering openbaar vervoer in Amstelveen en Buitenveldert Waardering openbaar vervoer in Amstelveen en Buitenveldert Wat vinden reizigers en bewoners van tram 5 en sneltram 51? Projectnummer: 10218 In opdracht van: Projectbureau Amstelveenlijn dr. Marije Baart

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De gespreksleider Hans Huijssoon opent de informatiebijeenkomst en heet iedereen hartelijk

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden,

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden, *U14.06226* *U14.06226* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, aan gemeente Amsterdam Dienst Metro postbus 95089 1090 HB Amsterdam datum : 12 juli 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/5163/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting en gebruik ov knooppunt

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie