VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); RO- VER: C.Vonk, O.Chalebyani, M. Waalewijn, A. Everaarts, R. Teeuwsen; Vereniging Stadsvervoerbelang: A. Markus, V. v. Lamoen, R. Visser; SBO Noord-Holland: A. Goudriaan, G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: M. v.d. Dool, B. Chevallerau; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: N. Bakker, J. Duppen; ASVA: M. Markus. A f w e z i g : Dhr J. Lebbink Voor agendapunt 3: B. Haubrich (Stadsregio) Voor agendapunten 6 en 7: I. Keur, L. Steur en P. Marijt (GVB) Voor agendapunt 8a: E. Ram (OV Marketingbureau) Voor agendapunten 9 en 10: M. Thoma (Connexxion) Voor agendapunt 12: J. Rienderhoff en J. Vermeer (EBS) Voor agendapunten 11 en 13: P. de Winter (Stadsregio) 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: een verzoek om deel te nemen aan de Lange Termijn Spooragenda, informatie over een R-net campagne (agendapunt 8) en onder 15 een aantal uitnodigingen. De overige stukken zijn ter kennisname. Mededelingen De secretaris wijst op de bijgevoegde memo en uitnodiging voor een bijeenkomst op 10 februari over de Lange Termijn Spooragenda (LTS). ROCOV Noord-Holland en Flevoland hebben voorgesteld om dhr A. Markus af te vaardigen. Aan de RAR is gevraagd die keuze te ondersteunen. Dhr A. Markus voegt toe dat hij zal deelnemen samen met de voorzitter van ROCOV Utrecht, Jan van Leijenhorst. Vanzelfsprekend zal hij een terugkoppeling geven. Hij vraagt de RAR leden om onderwerpen uit de LTS agenda door te geven zodat hij die maandag aan de orde kan stellen. Mw Steur zegt dat vervoerders niet betrokken zijn, terwijl het spoor ook voor het GVB van belang is. Ze wil graag input leveren en ook een terugkoppeling krijgen. De voorzitter raadt aan hiervoor de openbare stukken van de RAR te raadplegen. Vaststellen van de agenda Agendapunt 8 (R-net campagne) komt na de pauze aan de orde. De agenda wordt aldus vastgesteld. Actie Afspraken secretaris Stand van zaken dubbele Dris panelen R-net lijn 300 overbodig secretaris Reactie opstellen naar DB SRA standpunt brief OV Amsterdam aan Regioraad afgevoerd secretaris Brief ontvlechting metro op agenda december overbodig Markus Verslag schouw vernieuwd interieur trams GVB verzonden secretaris Toesturen vastgesteld PvE concessie Amsterdam uitgevoerd secretaris Toezenden raadsbesluit inrichting Ferd. Bolstraat uitgevoerd Leden RAR Eerste opmerkingen ideeën vervoerplan Waterland 2014 naar werkgroep uitgevoerd werkgroep Advies opstellen actieplan sociale veiligheid 2014 GVB verzonden Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 1 van 7

2 Algemene onderwerpen 2. RAR in 2014, voorstellen nieuwe voorzitter en ontwikkeling visie op functie RAR De voorzitter vindt het voorzitterschap van de RAR een eer en een uitdaging. Zelf is hij niet woonachtig in Amsterdam maar hij forenst wel dagelijks vanuit Rotterdam naar de hoofdstad. Hij is jarenlang ambtenaar geweest onder meer bij de gemeente Rotterdam en werkt sinds 7 jaar bij TransTec, een adviesbureau op het gebied van OV. Verder is hij 8 jaar landelijk voorzitter van Rover geweest tot In die hoedanigheid heeft hij zich in het kader van de Wet Personenvervoer beziggehouden met de inbreng en de belangen van reizigers, wat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige vorm van de ROCOV's. Hij ziet dat overheden en vervoerders inmiddels steeds groter belang hechten aan een positief advies van consumentenorganisaties en constateert, vanuit zijn ervaring, dat voorstellen serieus worden genomen. De leden van de RAR beschikken over een hoge mate van deskundigheid, zijn in staat de discussie op niveau te voeren en zijn de vertegenwoordiger van de reizigers. Dat laatste moet wel bewezen blijven worden en zodoende adviseert hij dat de leden de komende tijd na moeten denken over hoe een goede interactie met de achterban tot stand kan komen. Behalve de reizigers, zijn ook de vervoerders en de Stadsregio klanten van de RAR. Die hebben belang bij adviezen waar ze wat aan hebben, waar ook keuzen in gemaakt worden. Een goede relatie met zowel vervoerders als de opdrachtgever is daarom van belang. Ook dienen de leden te kijken naar een verbetering van de representativiteit (zijn alle reizigersgroeperingen wel vertegenwoordigd?). Wat de komende tijd in de RAR aan de orde zal komen is de spanning tussen het ontsluitende en het verbindende net, waarbij de tendens is om dat laatste te versterken. In de concessie Amsterdam ligt de focus op reizigersgroei. Het is tevens een strijd tussen mensen die minder makkelijk bij een halte komen en mensen die snel willen reizen en makkelijk de fiets naar een halte nemen. De voorzitter ziet reizigers niet als slachtoffers maar als zelfredzame en zelfbewuste klanten. Overheden en vervoerders moeten daarop inspelen. Tot slot zegt hij uit te zien naar een vruchtbare samenwerking met de leden om er samen voor te zorgen dat de RAR een stevig orgaan blijft. 3. Kaartverkoop, advies aanvraag distributie strategie alle concessiegebieden Mw Haubrich geeft een toelichting op het concept beleidskader voor het distributienetwerk van de OV-Chipkaart. Het in 2007 door de Stadsregio ingestelde distributienetwerk is een aantal jaren in gebruik en dan wordt het zinvol dat beleid te herijken en af te stemmen op ontwikkelingen en toekomstige eisen bij aanbestedingen. Nieuwe ontwikkeling worden gezien in het automatisch verlengen van OV producten, de ontwikkeling van een app voor mobiel opladen en in op termijn zal ook een mobiele telefoon, pinpas of creditcard als OV-Chipkaart kunnen dienen. GVB is gestart met de invoering van de gemaksautomaat op drukke haltes van het GVB, vanwege de vertraging als gevolg van wagenverkoop aan toeristen, en worden baliefuncties bij het derde netwerk (winkeliers) uitgebreid. Met dit concept referentienetwerk worden minimum eisen neergelegd en is gericht op loketten, verkoopautomaten, AVM's, TVM's, online verkoop, afhaalmachines voor online verkoop en wagenverkoop. Loketten (producten, saldo en service) moeten herkenbaar zijn, minimaal open zijn op werkdagen tussen 7.00 en uur en in het weekend van tot uur. Wagenverkoop blijft noodzakelijk en is verplicht, reizigers moeten te allen tijde meegenomen kunnen worden. Voor online verkoop wordt nu nog de TLS site gebruikt, maar dat verandert. Vervoerders hebben binnenkort een eigen website. De Stadsregio accepteert meerdere sites, mits er ook een site komt om producten te vergelijken. Aan vervoerders wordt gevraagd hun visie te geven die vervolgens wordt voorgelegd aan de RAR en de Stadsregio. Na advisering door de RAR en bespreking met portefeuillehouders in de regio zal het beleidskader ter vaststelling worden voorgelegd aan het DB. Dhr Balke heeft, als voorzitter van de werkgroep, in zijn reactie op het beleidskader het belang van het derde netwerk voor ouderen aangegeven en gepleit voor behoud van de deskundigheid op de locaties. Verder vindt de werkgroep dat de apparatuur zoveel mogelijk uniform moet worden. Dhr A. Markus wil weten wie er voordeel bij heeft als het derden-netwerk wordt uitgedund en of het de Stadsregio geld kost. Mw Haubrich legt uit dat in Amsterdam nu 240 locaties zijn. Het komt voor dat er apparatuur staat in winkels naast elkaar, er zijn locaties waar slechts 1 of 2 handelingen per maand plaatsvinden en sommige worden zelfs helemaal niet gebruikt. Reizigers hoeven in het minimum-beleid nooit meer dan 800m te lopen. Het kost bovendien geld om bepaalde locaties in stand te houden. Wat het de Stadsregio kost om de automaten in stand te houden of weg te halen is bij mw Haubrich onbekend. Volgens mw Keur worden automaten verplaatst naar waar die wel goed gebruikt gaan worden. Over de deskundigheid zegt mw Haubrich dat die met invoering van de baliefunctie wordt uitgebreid en medewerkers worden opgeleid. Volgens dhr Duppen was de Stadsregio in eerste instantie uitgegaan van 500 verkooppunten, nu zijn er 240, wordt het nogmaals uitgedund en ontstaan er straks rijen bij de automaten. Mw Haubrich geeft aan dat in het beleid uit 2007 ook sprake was van ca. 240 verkooppunten dus is er geen sprake van een vermindering. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 2 van 7

3 Dhr Rikveld vraagt wat wordt bedoeld met de zin in de 4e alinea op pagina 17 van de visie waarin de Stadsregio aangeeft het belangrijk te vinden om een functioneel uniform en eenduidig netwerk te hebben in plaats van een zichtbaar uniform en eenduidig netwerk. Mw Haubrich legt uit dat functioneel uniform betekent dat in de verschillende gebieden alle automaten hetzelfde moeten leveren. Zichtbaar hoeft het niet noodzakelijk eenzelfde automaat te zijn. Dhr Ambags constateert dat de NS niet voorkomt in het beleid. Mw Haubrich zegt dat op de kaart de NS kaartautomaten staan aangegeven, daarmee kan eveneens saldo worden opgeladen, maar geen busabonnement worden gekocht. De Stadsregio heeft alleen geen invloed op het beleid van de NS. Dhr Ambags pleit er hoe dan ook voor dat ook de NS integraal onderdeel uitmaakt van het distributienetwerk. Dhr Van Lamoen zou graag zien dat op drukke haltes als het Leidseplein ook loketten worden geopend, desnoods een mobiel loket, om zoveel mogelijk vetragende wagenverkoop te voorkomen. Mw Haubrich speelt deze vraag door aan het GVB. Het komt aan de orde bij agendapunt 6. Dhr Chalebyani dringt erop aan dat de Stadsregio, na het verdwijnen van de TLS site, de vervoerders verplicht toch een gezamenlijke webwinkel op te zetten. Verder juicht hij het toe dat bij de balie saldo opgehaald kan worden maar vindt hij het vreemd dat in de streek bij de automaten geen producten gekocht kunnen worden. Mw Haubrich zegt dat het verplichten door de Stadsregio van een gezamenlijke website alleen voor de concessies van de Stadsregio geldt. In een dergelijke verplichting ziet de Stadsregio geen meerwaarde. Voorkeur heeft een landelijk webwinkel en bovendien heeft Connexxion een webwinkel. Het is dhr Waalewijn niet duidelijk waar de beleidswijzigingen in de streekconcessies toe leiden. Op het kaartje is alleen het huidige netwerk te zien. Verder constateert hij dat er op dit moment aan de zuidkant van de stadsregio geen ticketverkoop is, alleen in Uithoorn. Mw Haubrich zegt dat voor de streek ook niets veranderd en dat voor de stad de voorstellen van het GVB worden afgewacht. Aan de zuidkant wordt het derden-netwerk uitgebreid met balies waar ook anonieme kaartjes gekocht kunnen worden. Dhr Everaarts vraagt aandacht voor de betalingswijze bij apparaten, creditcards van Amerikaanse toeristen worden niet geaccepteerd. Volgens mw Haubrich is pinbetaling een minimale eis. De mogelijkheid om met creditcard te betalen is kostenverhogend en wellicht op locaties als Schiphol wel wenselijk. Dhr Van de Dool mist aandacht voor de toegankelijkheid van de apparaten. Mw Haubrich zegt dat een landelijke werkgroep zich bezighoudt met het onderdeel toegankelijkheid. Daar gemaakte afspraken gelden ook in de stadsregio. Dhr Van de Dool merkt nog op dat automaten soms verscholen staan waardoor ze voor rolstoelers moeilijk te bereiken zijn. Hij vraagt er in ieder geval voor te zorgen dat, als locaties weggehaald worden, de toegankelijke automaten behouden blijven. De voorzitter stelt voor dat de werkgroep een advies opstelt op basis van de gegeven antwoorden. Dhr Duppen wordt toegevoegd aan de werkgroep. 4. Klachten OV, memo kwartaalrapportage OV loket De secretaris wijst op bijgevoegde memo en rapport, vraagt daar kennis van te nemen en eventuele aanvullingen en eigen ervaringen aan hem door te geven. Dhr Chevallerau ziet in tabel 10 een verhoging van het aantal klachten ten opzichte van augustus maar leest daar geen verklaring voor. De voorzitter stelt voor dit na te gaan bij het OV loket. Dhr M. Markus wijst op de klachten over overvolle treinen op het op pagina 3 genoemde aanbod voor uitgestudeerden van NS en stelt voor namens de RAR een brief te schrijven. Volgens de voorzitter is dit een onderwerp voor het overleg over de Lange Termijn Spooragenda. Dhr A. Markus neemt het in ieder geval mee in het landelijk overleg. 5. Infrastructuur, memo stand van zaken busstation IJsei De leden nemen kennis van de voorgestelde inrichting van het busstation. Dhr Chalebyani stelt voor dat de RAR invloed uitoefent op de indeling van de haltes. De secretaris geeft aan dat de RAR nooit adviseert over de halteverdeling, die is flexibel en aan wijzigingen onderhevig. De halte toedeling is bepaald samen met de vervoerders. Dhr M. Markus vraagt in verband met de opening van IJsei of ook afspraken gemaakt worden over het aantal extra DRU's. Dhr De Winter zegt dat daar inderdaad overleg over plaatsvind en ook onderwerp van gesprek is voor het moment van ingebruikname. Dhr Chalebyani de secretaris verzoekt om de indeling toe te zenden. De voorzitter geeft aan dat na de opening eind dit jaar een werkgroep moet worden ingesteld om te schouwen. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 6. Kaartverkoop, advies aanvraag distributie strategie GVB Mw Keur vertelt dat het GVB een visie heeft ontwikkeld op de distributie van de OV Chipkaart en ligt die aan de hand van sheets toe. De visie sluit aan op die van de Stadsregio. Ze toont een kaart van Amsterdam met daarop de locaties van AVM's (blauw), TVM's (groen) en de servicepunten (rood). De verkooppunten van Albert Heijn en die bij Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 3 van 7

4 tabakszaken en hotels staan niet op de kaart. GVB heeft inmiddels een eigen webwinkel opgericht. Verkoop via de site ligt hoger dan bij TLS. De omzet van de wagenverkoop is heel hoog en ook de tabakszaken vormen een groot onderdeel van het netwerk. Automaten worden gebruikt om saldo te laden. Producten worden bij een persoon gekocht of via de website. Op de TVM's zijn de transacties opvallend klein, slechts een paar euro. Alleen de T&I's op CS en Bijlmer lopen goed, van de loketten op Lelylaan en Zuid wordt weinig gebruik gemaakt. Het oponthoud als gevolg van de wagenverkoop is slecht voor de efficiëntie en voor de reiziger. De 3 pijlers voor de toekomst zijn gemak (reiziger staat centraal), doorstroom en kostenreductie. In de toekomst wil GVB de verkoop in hotels uitbreiden, medewerkers inzetten op festivals en congressen, gemaksautomaten plaatsen op drukke haltes (CS, Leidseplein en Museumplein), bij de 50 beste tabakszaken een balieapplicatie plaatsen, een nieuwe gebruiksvriendelijke kaart ontwikkelen en een OV Chipkaartbril voor conducteurs en bestuurders. Kostenreductiepunten zijn de wijziging van T&I's naar 4 servicewinkel met een uitstraling passend bij deze tijd, het uitzoeken van mogelijke combinaties met retail (Coffee Company), een andere oplossing voor Lelylaan (mobiel servicepunt) en de openingstijden van Lelylaan en Zuid aanpassen. De opening van de Noord/Zuid-lijn is een uitgelezen kans om nieuwe reizigers aan te trekken en GVB is daarom in gesprek met de dienst Metro over servicepunten langs dat traject. Dhr Chevallerau vraagt een reactie van GVB op het conflicterende gegeven van enerzijds het willen versnellen van het OV en anderzijds de visie op wagenverkoop. Mw Keur antwoordt dat doorstroom een belangrijke pijler is maar dat GVB de wagenverkoop in stand wil houden. Waar dat conflicten oplevert wordt dat opgevangen met gemaksautomaten. Dhr Everaarts pleit voor handhaving van de TVM's, ook als die in 2016 vervangen moeten worden. Hoewel het om gemiddeld kleine transacties gaat, wordt er veel gebruik van gemaakt. Dhr Waalewijn vraagt uitleg over het opheffen van het combinatieticket met het concertgebouw. Mw Keur zegt dat het GVB in onderhandeling is over de kaart, eveneens met het De La Martheater. Dhr Chalebyani weet dat op de TVM's niet alle abonnementen verkrijgbaar zijn, op CS maar op één punt. Verder vraagt hij de mogelijkheid uit te zoeken voor betaling met contant geld of creditcard bij gemaksautomaten, de laatste eventueel met een toeslag. Mw Keur zegt dat bij automaten geen camerabewaking is en er daarom geen geld in komt. Met creditcard betalen zal in de toekomst wel mogelijk worden. Op de vraag van dhr M. Markus of bij de gemaksautomaten ook nachtkaarten zijn op te laden geeft mw Keur bevestigend antwoord. Het door dhr Markus geopperde idee om bij de ASVA op het Roeterseiland een balie te plaatsen juicht ze toe. Dhr Van Lamoen vraagt welke besparing GVB denkt te behalen met de voorliggende visie. Mw Keur zegt dat de huidige distributie veel geld kost. De automaten die er nu staan zijn tot stand gekomen met subsidie. Het gaat om grote bedragen. Dhr A. Markus raadt het GVB aan de landelijke afspraken uit de binnenkort vast te stellen Notitie Toegankelijkheid mee te nemen in de visie. Dhr Van de Dool vraagt te letten op toegankelijkheid van de automaten voor mensen die minder mobiel zijn. De voorzitter vraagt aan de bestaande werkgroep over dit onderwerp een advies uit te brengen. 7. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Chalebyani ziet graag een betere afstemming van buslijnen 35 en 37 in Amsterdam Noord, die nu dezelfde frequentie en kort op elkaar rijden. Dhr Marijt zegt dat hier inderdaad onvoldoende op is gelet. Wel wordt de vaste lijst met afstemmingen volgend jaar geëvalueerd. Dan worden alternatieven besproken. Presentaties 8. Materieel, proces aanschaf nieuw materieel Amstelveenlijn De secretaris meldt dat het proces nog in de voorbereidende fase is, er wordt nog nagedacht over de aanpak. De RAR wordt te zijner tijd betrokken, zodra meer bekend is komt het onderwerp weer op de agenda. 8.a R-Net Probeeractie Dhr Ram is aanwezig om de RAR te informeren over de R-Net campagne met de R-Net Probeeractie. Voor 2,50 kunnen mensen reizen waarheen ze willen met als doel bewoners uit de MRA bekend te maken met R-Net lijnen. De folder, met edities voor Waterland, Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden, is bij mensen die dicht bij een halte wonen op de deurmat gevallen. Er zijn online twee tickets per adres te bestellen, ook op mobiele telefoon en tablet. De campagne duurt van 21 januari tot eind februari. Tickets zijn te gebruiken tot 1 april en zijn 24 uur geldig, op bus tram en metro en ook in nachtbussen. Om een beeld te krijgen van de doelgroep en de ervaringen van reizigers wordt voor en achteraf een enquête gehouden. De uitslag zal dhr Ram later in het jaar toelichten. Een van de leden van de RAR kan een origineel schaalmodel winnen van een R-Net bus als het juiste antwoord wordt gegeven op de vraag hoeveel tickets sinds de start van de actie zijn verkocht. Het goede antwoord is 8861 tickets. Dhr Goudriaan zit er met 8850 het dichtste bij en neemt de modelbus in ontvangst. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 4 van 7

5 Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 9. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Thoma meldt dat er 9 klachten zijn binnengekomen op de beperkte wijzigingen in de dienstregeling. De meeste hadden betrekking op de lijnen 68 en 69 die samen een halfuursdienst rijden. Informatie hierover bleek niet duidelijk. Dhr Chalebyani heeft gezien dat op de halte en het beeldscherm de halte Slijperweg voor de lijnen 393 en 394 was verdwenen, in GOVI en op de site van 9292 is de halte wel zichtbaar. Dhr Thoma zegt toe dit te zullen checken. Met betrekking tot de lijnwijziging zegt hij desgevraagd dat vergeleken met vorig jaar tot nog toe geen verschil is te zien in reizigersaantallen. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 10. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Thoma vertelt dat het aantal klachten 22 bedraagt. De meeste hebben betrekking op de wijzigingen van lijn 140, omdat de halte De Beukenhorst niet meer wordt aangedaan en de lage frequentie van lijn 192. Deze R-Net halte is te hoog waardoor de deuren tegen de halte aankomen. Het bleek niet duidelijk te zijn dat de 194 een parallelle route rijdt. Voor de marechaussee op Schiphol was niet duidelijk dat wanneer ze lijn 185 hadden gemist, ze kort daarop 189 kunnen nemen op P30. Dat zal op de bussen gecommuniceerd worden. Dhr A. Markus vraagt wanneer wel weer gehalteerd kan worden op de halte Beukenhorst. Dhr Thoma zegt dat er volgend jaar opnieuw naar wordt gekeken, samen met Connexxion, gemeente Haarlemmermeer en Stadsregio. Het valt dhr Waalewijn op dat lijn 300 (Zuidtangent) heel druk is, mensen moeten staan, dat de bussen erg hard rijden en dat de slagbomen bij de A9 aan beide zijden vaak niet open gaan. Dhr Thoma neemt het laatste punt mee. Over lijn 300 zegt hij dat het de drukste lijn is, met name in de ochtendspits. De frequentie is 4 tot 6 minuten en het is lastig die nog te verhogen. Grotere bussen zijn niet voorhandig. Dat mensen moeten staan is behalve een veiligheidsaspect ook strijdig met wat het R-Net voorstaat. 11. Aanbestedingsproces, informatie over verloop van het proces Dhr De Winter meldt dat het DB vandaag het voornemen heeft uitgesproken om de OV concessie AML te verlengen tot december De reden is dat inschrijvingen te veel risico met zich meebrengen onder meer door de onzekerheden over het lijnennet na invoering van de Noord/Zuid-lijn. Ook is nog niet bekend of de Amstelveenlijn wel of niet wordt doorgetrokken naar Uithoorn. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om een concessie te verlengen. De komende weken wordt met Connexxion onderhandeld over de voorwaarden. De concessie blijft grotendeels in tact. Connexxion heeft al aangeboden om te komen met een versnelde uitrol aan van het R-Net, daarbij krijgen de R-net lijnen 340, 375 en 376 een hogere frequenties, in de R-Net kleuren met een vernieuwd interieur. Reisinformatie wordt geoptimaliseerd met wifi en een vernieuwde distributie van de OV-Chipkaart. De vervoerder verwacht een aanzienlijke reizigersgroei te realiseren. Dhr Waalewijn vraagt wanneer het aanbod openbaar wordt. Dhr De Winter antwoordt dat het voornemen op de website staat van de Stadsregio. Van Connexxion volgt t.z.t. een presentatie over het pakket. De voorzitter concludeert dat de aanbesteding wordt opgeschort en daarmee de werkgroep PvE AML stopt. Daarnaast stelt hij voor de gemaakte opmerkingen terug te laten komen bij behandeling van het vervoerplan. De werkgroep wordt op nieuw ingesteld voor de beoordeling van het aan te passen verbeterde Vervoerplan Deelnemers zijn de heren A. Markus, Goudriaan, Van de Dool, Waalewijn (voorzitter) en Chevallerau. Dhr Waalewijn zal rapporteren. Concessiegebied Waterland (EBS) 12. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Rienderhoff noemt de locatie wijzigingen die samenvielen met de nieuwe dienstregeling: Dat zijn de sluiting van het Tramplein in Purmerend, met als gevolg daarvan de overheveling van buslijnen naar de overkant van het NHkanaal, de verplaatsing van EBS naar de oostzijde van het busstation IJsei, de haltering van de Landsmeerlijnen op de Odebrug. Over deze wijzigingen zijn geen klachten binnengekomen. Verder zijn er aanpassingen op de lijnvoering naar Landsmeer, is de overlast op het eindpunt afgenomen, rijdt lijn 124 niet meer langs het Buikslotermeerplein en is daarmee versneld. Het vaker laten rijden van lijn 316 naar Volendam blijkt een succes te zijn. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 5 van 7

6 Dhr Rikveld vraagt hoe het doorrijden van de lijnen 105 en 109 naar de pont wordt gewaardeerd. Dhr Rienderhoff heeft enkele reacties gehad van mensen die op het NDSM-terrein werken en nu moeten overstappen. Hij zal de ritten binnenkort onderzoeken en daarover een terugkoppeling geven. Dhr Rikveld zegt verder dat de 300bussen op de Jaagweg slingeren als gevolg van een bocht om de haltes heen. De secretaris weet dat de Stadsregio met de wegbeheerder, provincie Noord-Holland, in gesprek is over herstel van de oude situatie. Dhr Chalebyani had het handiger geleken als de Landsmeerlijnen bij de Connexxion lijnen naar Zaanstreek op het busplatform van het Stationsvoorplein hadden gestaan. Tot slot merkt hij op dat de overstap door de splitsing prettiger is geworden maar dat de DRIS-panelen niet werken. Dhr Rienderhoff zegt dat vanwege de nieuwe dienstregeling bussen een ander nummer gekregen hadden waardoor de informatie van het scherm was verdwenen. Het probleem is inmiddels opgelost. Met betrekking tot de Landsmeerlijn zegt hij dat aan de voorzijde geen plek was. De ODE-brug was de tweede optie. Dhr Vermeer gaat ervan uit dat dit de laatste keer is dat EBS verplaatst wordt. 13. Vervoerplan, vaststellen advies gewijzigd vervoerplan 2014 Dhr De Winter legt uit dat veel te doen is geweest rond het vervoerplan Waterland met als gevolg veel extra werk voor de afzonderlijke gemeenten en de RAR werkgroep. De Stadsregio heeft daarom besloten meer tijd te nemen om een en ander door te spreken en tot besluitvorming te komen. Behandeling in het DB vindt niet in februari maar in maart plaats. Dhr Rikveld vult aan dat de werkgroep op 16 januari het concept vervoerplan van EBS heeft ontvangen. Knelpunten liggen bij het ontsluitend netwerk. Het advies is in de maak en zal voor de volgende RAR geagendeerd worden. Overige onderwerpen 14. Opleidingen, voorstel Rover Bijgevoegd is een brief met het opleidingenaanbod van Rover. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris. 15. Uitnodigingen Zie uitnodigingen. 16. Werkgroepen Vanwege personele wijzigingen in de RAR wordt de bezetting van de werkgroepen geactualiseerd. De werkgroep PVE AML vervalt. Voorzitter van werkgroep Stationsvoorplein CS wordt dhr M. Markus. Voorzitter van werkgroep Renovatie metro Oostlijn en metrostations wordt dhr Van de Dool, dhr M. Markus wordt toegevoegd. Voorzitter van werkgroep Busstation Schiphol-Noord wordt dhr A. Markus, dhr Chevallerau wordt toegevoegd. Aan werkgroep Vervoerplan 2014 EBS wordt dhr Teeuwsen toegevoegd. 17. Jaarplanner Op de vraag van dhr Van Lamoen antwoordt de secretaris dat met het onderwerp Regioraadsleden wordt bedoeld dat in die maand de RAR de agenda van de Regioraad krijgt toegezonden. De voorzitter geeft aan dat een ieder onderwerpen mag aandragen voor behandeling in de RAR. De jaarplanner wordt verder ter kennisgeving aangenomen. 18. Verslag vergadering 19 december 2013 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 5, punt 10, 3e zin: reizigers moet zijn in- en uitstappers. Pagina 5, punt 11, dhr Van Lamoen geeft aan in de vergadering van december een opmerking heeft gemaakt over de toepassing van het Reglement van de RAR en die opmerking mist hij in het verslag. De kennelijk gemaakte opmerking wordt toegevoegd aan het verslag: In het reglement van de RAR uit 2006 wordt geen beperking gesteld aan de zitting van de leden. In 2010 is vastgesteld dat leden na 4 jaar kunnen worden herbenoemd. In de regeling staat niet dat dit met terugwerkende kracht zal gelden. Dhr Van Lamoen denkt dat alle leden die lid waren op 11 maart 2010 in ieder geval nog voor een periode kunnen worden herbenoemd. Als de Stadsregio een andere opvatting heeft, is dat niet in lijn met de regelgeving van de RAR. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 6 van 7

7 N.B: De secretaris heeft in de vergadering op die opmerking gereageerd en aangegeven dat de Regeling voor de periode en die voor de periode , op de onderdelen zittingsduur en herbenoeming van de leden, niet verschilt en dhr van Lamoen daarom geen terechte opmerking maakt. Pagina 5, punt 11, 4e alinea: dhr Markus zal nog uitnodigingen uit laten gaan voor een oriënterend gesprek over de rol van consumentenorganisaties. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 19. Rondvraag Dhr Van de Dool wil graag een keer de problemen rond station Gaasperplas aan de orde stellen. Hij zal een schets van de situatie per mail aan de secretaris sturen. Dhr Chevallerau vraagt of er al iets is vernomen van de provincie over de Fast Flying Ferry. De secretaris zegt dat geen reacties zijn binnengekomen. Dhr Ambags wil graag telefoonnummer en adres van de voorzitter. De secretaris zegt toe een nieuwe adreslijst mee te sturen bij de volgende vergadering. Dhr Ambags wijst op de commissievergadering op 6 februari over het stationsplein. Hij vraagt of de RAR gaat inspreken. De voorzitter zegt dat als de werkgroep een eenduidig standpunt inneemt, namens de RAR kan worden ingesproken. Het is echter kort dag. Dhr Chalebyani geeft er de voorkeur aan dat organisaties namens zichzelf inspreken. Dhr M. Markus zal standpunten verzamelen. Mw Van Breukelen benadrukt dat wanneer organisaties een voordracht voor een kandidaat-lid aanleveren, die aan formele criteria moet voldoen. Het document gaat naar de portefeuillehouder en vervolgens naar het DB. Ze constateert dat een aantal organisaties niet aan die voorwaarden voldoet. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 2 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie leden Schouw station Duivendrecht 4 secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 5 secretaris Advies invoering loket tarief Connexxion Zaanstreek 6 secretaris Uitvoering nieuwe Amsterdamse abri s op agenda RAR 7 Leden RAR Mening kunst in de metro melden bij M. Markus en doorgeven aan secretaris 8 Bob C. Onderzoekt kosten 1 jaar exploitatie FFF, de bijdragen van partijen en de rest 9 Leden RAR Contact zoeken met Rocov NH over onderzoek FFF in 2015 en verder 10 Rikveld Contact Triade ter voorkoming van overlast in het OV door de schooljeugd 11 Vonk Melden resultaat overleg GVB activeren OV-Chipkaart bij reizen met nachtnet 12 secretaris Uitzoeken verloop toezegging verzending investeringsagenda 13 werkgroep werkgroep stations en stationsomgeving N/Zlijn activeren 14 secretaris Toezenden PvA wayfinding met de problemen en mogelijke oplossingen. 15 secretaris Toezenden pakket knooppuntmanagement en indicatorenwijzer wayfinding 16 A Markus Rol consumentenorganisaties in een efficiënte, deskundige en slagvaardige RAR Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 7 van 7

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0 Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0 Overzicht veel gestelde vragen. Antwoorden staan op de volgende pagina s. 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het gratis reizen voor 65+? 2. Wie komen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Inhoudsopgave 1. Dienstregeling... 4 Wanneer gaat de nieuwe dienstregeling in?... 4 Wanneer wordt de nieuwe dienstregeling bekend

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015

Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015 Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015 Aanwezig : Mw. Nel Achilles Adviseur (NA) Mw. Wil Furrer-Kroes Katholieke Bond van Ouderen KBO (K) Mw. Wil Harmsen

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie Project 054 Eindbeeldstudie Landelijke Distributie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Studieresultaten 5 2.1 Verkooppunten 5 2.2 Bankieren via internet 9 Versiebeheer

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag OPOV 4 november 2014

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag OPOV 4 november 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14016615 Conceptverslag OPOV 4 november 2014 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit 24 november 2014 Te verzenden aan Cie. groep

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement?

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart Noteer hier uw gebruikte Keuzedagen: 1 5 2 6 3 7 4 NS Klantenservice via 0900-202 11 63 ( 0,10 p.m.). 24 uur per dag

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer Connexxion AML 2018 Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2017 Haarlemmermeer Inhoudsopgave 1. Aftrap door Vervoerregio Amsterdam 2. OV2.0 3. Vanzelfsprekend en flexibel 1. Zero Emissie en hoogwaardig 2. MaaS

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Geachte heer van Paridon,

Geachte heer van Paridon, Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie