VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); RO- VER: C.Vonk, O.Chalebyani, M. Waalewijn, A. Everaarts, R. Teeuwsen; Vereniging Stadsvervoerbelang: A. Markus, V. v. Lamoen, R. Visser; SBO Noord-Holland: A. Goudriaan, G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: M. v.d. Dool, B. Chevallerau; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: N. Bakker, J. Duppen; ASVA: M. Markus. A f w e z i g : Dhr J. Lebbink Voor agendapunt 3: B. Haubrich (Stadsregio) Voor agendapunten 6 en 7: I. Keur, L. Steur en P. Marijt (GVB) Voor agendapunt 8a: E. Ram (OV Marketingbureau) Voor agendapunten 9 en 10: M. Thoma (Connexxion) Voor agendapunt 12: J. Rienderhoff en J. Vermeer (EBS) Voor agendapunten 11 en 13: P. de Winter (Stadsregio) 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: een verzoek om deel te nemen aan de Lange Termijn Spooragenda, informatie over een R-net campagne (agendapunt 8) en onder 15 een aantal uitnodigingen. De overige stukken zijn ter kennisname. Mededelingen De secretaris wijst op de bijgevoegde memo en uitnodiging voor een bijeenkomst op 10 februari over de Lange Termijn Spooragenda (LTS). ROCOV Noord-Holland en Flevoland hebben voorgesteld om dhr A. Markus af te vaardigen. Aan de RAR is gevraagd die keuze te ondersteunen. Dhr A. Markus voegt toe dat hij zal deelnemen samen met de voorzitter van ROCOV Utrecht, Jan van Leijenhorst. Vanzelfsprekend zal hij een terugkoppeling geven. Hij vraagt de RAR leden om onderwerpen uit de LTS agenda door te geven zodat hij die maandag aan de orde kan stellen. Mw Steur zegt dat vervoerders niet betrokken zijn, terwijl het spoor ook voor het GVB van belang is. Ze wil graag input leveren en ook een terugkoppeling krijgen. De voorzitter raadt aan hiervoor de openbare stukken van de RAR te raadplegen. Vaststellen van de agenda Agendapunt 8 (R-net campagne) komt na de pauze aan de orde. De agenda wordt aldus vastgesteld. Actie Afspraken secretaris Stand van zaken dubbele Dris panelen R-net lijn 300 overbodig secretaris Reactie opstellen naar DB SRA standpunt brief OV Amsterdam aan Regioraad afgevoerd secretaris Brief ontvlechting metro op agenda december overbodig Markus Verslag schouw vernieuwd interieur trams GVB verzonden secretaris Toesturen vastgesteld PvE concessie Amsterdam uitgevoerd secretaris Toezenden raadsbesluit inrichting Ferd. Bolstraat uitgevoerd Leden RAR Eerste opmerkingen ideeën vervoerplan Waterland 2014 naar werkgroep uitgevoerd werkgroep Advies opstellen actieplan sociale veiligheid 2014 GVB verzonden Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 1 van 7

2 Algemene onderwerpen 2. RAR in 2014, voorstellen nieuwe voorzitter en ontwikkeling visie op functie RAR De voorzitter vindt het voorzitterschap van de RAR een eer en een uitdaging. Zelf is hij niet woonachtig in Amsterdam maar hij forenst wel dagelijks vanuit Rotterdam naar de hoofdstad. Hij is jarenlang ambtenaar geweest onder meer bij de gemeente Rotterdam en werkt sinds 7 jaar bij TransTec, een adviesbureau op het gebied van OV. Verder is hij 8 jaar landelijk voorzitter van Rover geweest tot In die hoedanigheid heeft hij zich in het kader van de Wet Personenvervoer beziggehouden met de inbreng en de belangen van reizigers, wat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige vorm van de ROCOV's. Hij ziet dat overheden en vervoerders inmiddels steeds groter belang hechten aan een positief advies van consumentenorganisaties en constateert, vanuit zijn ervaring, dat voorstellen serieus worden genomen. De leden van de RAR beschikken over een hoge mate van deskundigheid, zijn in staat de discussie op niveau te voeren en zijn de vertegenwoordiger van de reizigers. Dat laatste moet wel bewezen blijven worden en zodoende adviseert hij dat de leden de komende tijd na moeten denken over hoe een goede interactie met de achterban tot stand kan komen. Behalve de reizigers, zijn ook de vervoerders en de Stadsregio klanten van de RAR. Die hebben belang bij adviezen waar ze wat aan hebben, waar ook keuzen in gemaakt worden. Een goede relatie met zowel vervoerders als de opdrachtgever is daarom van belang. Ook dienen de leden te kijken naar een verbetering van de representativiteit (zijn alle reizigersgroeperingen wel vertegenwoordigd?). Wat de komende tijd in de RAR aan de orde zal komen is de spanning tussen het ontsluitende en het verbindende net, waarbij de tendens is om dat laatste te versterken. In de concessie Amsterdam ligt de focus op reizigersgroei. Het is tevens een strijd tussen mensen die minder makkelijk bij een halte komen en mensen die snel willen reizen en makkelijk de fiets naar een halte nemen. De voorzitter ziet reizigers niet als slachtoffers maar als zelfredzame en zelfbewuste klanten. Overheden en vervoerders moeten daarop inspelen. Tot slot zegt hij uit te zien naar een vruchtbare samenwerking met de leden om er samen voor te zorgen dat de RAR een stevig orgaan blijft. 3. Kaartverkoop, advies aanvraag distributie strategie alle concessiegebieden Mw Haubrich geeft een toelichting op het concept beleidskader voor het distributienetwerk van de OV-Chipkaart. Het in 2007 door de Stadsregio ingestelde distributienetwerk is een aantal jaren in gebruik en dan wordt het zinvol dat beleid te herijken en af te stemmen op ontwikkelingen en toekomstige eisen bij aanbestedingen. Nieuwe ontwikkeling worden gezien in het automatisch verlengen van OV producten, de ontwikkeling van een app voor mobiel opladen en in op termijn zal ook een mobiele telefoon, pinpas of creditcard als OV-Chipkaart kunnen dienen. GVB is gestart met de invoering van de gemaksautomaat op drukke haltes van het GVB, vanwege de vertraging als gevolg van wagenverkoop aan toeristen, en worden baliefuncties bij het derde netwerk (winkeliers) uitgebreid. Met dit concept referentienetwerk worden minimum eisen neergelegd en is gericht op loketten, verkoopautomaten, AVM's, TVM's, online verkoop, afhaalmachines voor online verkoop en wagenverkoop. Loketten (producten, saldo en service) moeten herkenbaar zijn, minimaal open zijn op werkdagen tussen 7.00 en uur en in het weekend van tot uur. Wagenverkoop blijft noodzakelijk en is verplicht, reizigers moeten te allen tijde meegenomen kunnen worden. Voor online verkoop wordt nu nog de TLS site gebruikt, maar dat verandert. Vervoerders hebben binnenkort een eigen website. De Stadsregio accepteert meerdere sites, mits er ook een site komt om producten te vergelijken. Aan vervoerders wordt gevraagd hun visie te geven die vervolgens wordt voorgelegd aan de RAR en de Stadsregio. Na advisering door de RAR en bespreking met portefeuillehouders in de regio zal het beleidskader ter vaststelling worden voorgelegd aan het DB. Dhr Balke heeft, als voorzitter van de werkgroep, in zijn reactie op het beleidskader het belang van het derde netwerk voor ouderen aangegeven en gepleit voor behoud van de deskundigheid op de locaties. Verder vindt de werkgroep dat de apparatuur zoveel mogelijk uniform moet worden. Dhr A. Markus wil weten wie er voordeel bij heeft als het derden-netwerk wordt uitgedund en of het de Stadsregio geld kost. Mw Haubrich legt uit dat in Amsterdam nu 240 locaties zijn. Het komt voor dat er apparatuur staat in winkels naast elkaar, er zijn locaties waar slechts 1 of 2 handelingen per maand plaatsvinden en sommige worden zelfs helemaal niet gebruikt. Reizigers hoeven in het minimum-beleid nooit meer dan 800m te lopen. Het kost bovendien geld om bepaalde locaties in stand te houden. Wat het de Stadsregio kost om de automaten in stand te houden of weg te halen is bij mw Haubrich onbekend. Volgens mw Keur worden automaten verplaatst naar waar die wel goed gebruikt gaan worden. Over de deskundigheid zegt mw Haubrich dat die met invoering van de baliefunctie wordt uitgebreid en medewerkers worden opgeleid. Volgens dhr Duppen was de Stadsregio in eerste instantie uitgegaan van 500 verkooppunten, nu zijn er 240, wordt het nogmaals uitgedund en ontstaan er straks rijen bij de automaten. Mw Haubrich geeft aan dat in het beleid uit 2007 ook sprake was van ca. 240 verkooppunten dus is er geen sprake van een vermindering. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 2 van 7

3 Dhr Rikveld vraagt wat wordt bedoeld met de zin in de 4e alinea op pagina 17 van de visie waarin de Stadsregio aangeeft het belangrijk te vinden om een functioneel uniform en eenduidig netwerk te hebben in plaats van een zichtbaar uniform en eenduidig netwerk. Mw Haubrich legt uit dat functioneel uniform betekent dat in de verschillende gebieden alle automaten hetzelfde moeten leveren. Zichtbaar hoeft het niet noodzakelijk eenzelfde automaat te zijn. Dhr Ambags constateert dat de NS niet voorkomt in het beleid. Mw Haubrich zegt dat op de kaart de NS kaartautomaten staan aangegeven, daarmee kan eveneens saldo worden opgeladen, maar geen busabonnement worden gekocht. De Stadsregio heeft alleen geen invloed op het beleid van de NS. Dhr Ambags pleit er hoe dan ook voor dat ook de NS integraal onderdeel uitmaakt van het distributienetwerk. Dhr Van Lamoen zou graag zien dat op drukke haltes als het Leidseplein ook loketten worden geopend, desnoods een mobiel loket, om zoveel mogelijk vetragende wagenverkoop te voorkomen. Mw Haubrich speelt deze vraag door aan het GVB. Het komt aan de orde bij agendapunt 6. Dhr Chalebyani dringt erop aan dat de Stadsregio, na het verdwijnen van de TLS site, de vervoerders verplicht toch een gezamenlijke webwinkel op te zetten. Verder juicht hij het toe dat bij de balie saldo opgehaald kan worden maar vindt hij het vreemd dat in de streek bij de automaten geen producten gekocht kunnen worden. Mw Haubrich zegt dat het verplichten door de Stadsregio van een gezamenlijke website alleen voor de concessies van de Stadsregio geldt. In een dergelijke verplichting ziet de Stadsregio geen meerwaarde. Voorkeur heeft een landelijk webwinkel en bovendien heeft Connexxion een webwinkel. Het is dhr Waalewijn niet duidelijk waar de beleidswijzigingen in de streekconcessies toe leiden. Op het kaartje is alleen het huidige netwerk te zien. Verder constateert hij dat er op dit moment aan de zuidkant van de stadsregio geen ticketverkoop is, alleen in Uithoorn. Mw Haubrich zegt dat voor de streek ook niets veranderd en dat voor de stad de voorstellen van het GVB worden afgewacht. Aan de zuidkant wordt het derden-netwerk uitgebreid met balies waar ook anonieme kaartjes gekocht kunnen worden. Dhr Everaarts vraagt aandacht voor de betalingswijze bij apparaten, creditcards van Amerikaanse toeristen worden niet geaccepteerd. Volgens mw Haubrich is pinbetaling een minimale eis. De mogelijkheid om met creditcard te betalen is kostenverhogend en wellicht op locaties als Schiphol wel wenselijk. Dhr Van de Dool mist aandacht voor de toegankelijkheid van de apparaten. Mw Haubrich zegt dat een landelijke werkgroep zich bezighoudt met het onderdeel toegankelijkheid. Daar gemaakte afspraken gelden ook in de stadsregio. Dhr Van de Dool merkt nog op dat automaten soms verscholen staan waardoor ze voor rolstoelers moeilijk te bereiken zijn. Hij vraagt er in ieder geval voor te zorgen dat, als locaties weggehaald worden, de toegankelijke automaten behouden blijven. De voorzitter stelt voor dat de werkgroep een advies opstelt op basis van de gegeven antwoorden. Dhr Duppen wordt toegevoegd aan de werkgroep. 4. Klachten OV, memo kwartaalrapportage OV loket De secretaris wijst op bijgevoegde memo en rapport, vraagt daar kennis van te nemen en eventuele aanvullingen en eigen ervaringen aan hem door te geven. Dhr Chevallerau ziet in tabel 10 een verhoging van het aantal klachten ten opzichte van augustus maar leest daar geen verklaring voor. De voorzitter stelt voor dit na te gaan bij het OV loket. Dhr M. Markus wijst op de klachten over overvolle treinen op het op pagina 3 genoemde aanbod voor uitgestudeerden van NS en stelt voor namens de RAR een brief te schrijven. Volgens de voorzitter is dit een onderwerp voor het overleg over de Lange Termijn Spooragenda. Dhr A. Markus neemt het in ieder geval mee in het landelijk overleg. 5. Infrastructuur, memo stand van zaken busstation IJsei De leden nemen kennis van de voorgestelde inrichting van het busstation. Dhr Chalebyani stelt voor dat de RAR invloed uitoefent op de indeling van de haltes. De secretaris geeft aan dat de RAR nooit adviseert over de halteverdeling, die is flexibel en aan wijzigingen onderhevig. De halte toedeling is bepaald samen met de vervoerders. Dhr M. Markus vraagt in verband met de opening van IJsei of ook afspraken gemaakt worden over het aantal extra DRU's. Dhr De Winter zegt dat daar inderdaad overleg over plaatsvind en ook onderwerp van gesprek is voor het moment van ingebruikname. Dhr Chalebyani de secretaris verzoekt om de indeling toe te zenden. De voorzitter geeft aan dat na de opening eind dit jaar een werkgroep moet worden ingesteld om te schouwen. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 6. Kaartverkoop, advies aanvraag distributie strategie GVB Mw Keur vertelt dat het GVB een visie heeft ontwikkeld op de distributie van de OV Chipkaart en ligt die aan de hand van sheets toe. De visie sluit aan op die van de Stadsregio. Ze toont een kaart van Amsterdam met daarop de locaties van AVM's (blauw), TVM's (groen) en de servicepunten (rood). De verkooppunten van Albert Heijn en die bij Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 3 van 7

4 tabakszaken en hotels staan niet op de kaart. GVB heeft inmiddels een eigen webwinkel opgericht. Verkoop via de site ligt hoger dan bij TLS. De omzet van de wagenverkoop is heel hoog en ook de tabakszaken vormen een groot onderdeel van het netwerk. Automaten worden gebruikt om saldo te laden. Producten worden bij een persoon gekocht of via de website. Op de TVM's zijn de transacties opvallend klein, slechts een paar euro. Alleen de T&I's op CS en Bijlmer lopen goed, van de loketten op Lelylaan en Zuid wordt weinig gebruik gemaakt. Het oponthoud als gevolg van de wagenverkoop is slecht voor de efficiëntie en voor de reiziger. De 3 pijlers voor de toekomst zijn gemak (reiziger staat centraal), doorstroom en kostenreductie. In de toekomst wil GVB de verkoop in hotels uitbreiden, medewerkers inzetten op festivals en congressen, gemaksautomaten plaatsen op drukke haltes (CS, Leidseplein en Museumplein), bij de 50 beste tabakszaken een balieapplicatie plaatsen, een nieuwe gebruiksvriendelijke kaart ontwikkelen en een OV Chipkaartbril voor conducteurs en bestuurders. Kostenreductiepunten zijn de wijziging van T&I's naar 4 servicewinkel met een uitstraling passend bij deze tijd, het uitzoeken van mogelijke combinaties met retail (Coffee Company), een andere oplossing voor Lelylaan (mobiel servicepunt) en de openingstijden van Lelylaan en Zuid aanpassen. De opening van de Noord/Zuid-lijn is een uitgelezen kans om nieuwe reizigers aan te trekken en GVB is daarom in gesprek met de dienst Metro over servicepunten langs dat traject. Dhr Chevallerau vraagt een reactie van GVB op het conflicterende gegeven van enerzijds het willen versnellen van het OV en anderzijds de visie op wagenverkoop. Mw Keur antwoordt dat doorstroom een belangrijke pijler is maar dat GVB de wagenverkoop in stand wil houden. Waar dat conflicten oplevert wordt dat opgevangen met gemaksautomaten. Dhr Everaarts pleit voor handhaving van de TVM's, ook als die in 2016 vervangen moeten worden. Hoewel het om gemiddeld kleine transacties gaat, wordt er veel gebruik van gemaakt. Dhr Waalewijn vraagt uitleg over het opheffen van het combinatieticket met het concertgebouw. Mw Keur zegt dat het GVB in onderhandeling is over de kaart, eveneens met het De La Martheater. Dhr Chalebyani weet dat op de TVM's niet alle abonnementen verkrijgbaar zijn, op CS maar op één punt. Verder vraagt hij de mogelijkheid uit te zoeken voor betaling met contant geld of creditcard bij gemaksautomaten, de laatste eventueel met een toeslag. Mw Keur zegt dat bij automaten geen camerabewaking is en er daarom geen geld in komt. Met creditcard betalen zal in de toekomst wel mogelijk worden. Op de vraag van dhr M. Markus of bij de gemaksautomaten ook nachtkaarten zijn op te laden geeft mw Keur bevestigend antwoord. Het door dhr Markus geopperde idee om bij de ASVA op het Roeterseiland een balie te plaatsen juicht ze toe. Dhr Van Lamoen vraagt welke besparing GVB denkt te behalen met de voorliggende visie. Mw Keur zegt dat de huidige distributie veel geld kost. De automaten die er nu staan zijn tot stand gekomen met subsidie. Het gaat om grote bedragen. Dhr A. Markus raadt het GVB aan de landelijke afspraken uit de binnenkort vast te stellen Notitie Toegankelijkheid mee te nemen in de visie. Dhr Van de Dool vraagt te letten op toegankelijkheid van de automaten voor mensen die minder mobiel zijn. De voorzitter vraagt aan de bestaande werkgroep over dit onderwerp een advies uit te brengen. 7. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Chalebyani ziet graag een betere afstemming van buslijnen 35 en 37 in Amsterdam Noord, die nu dezelfde frequentie en kort op elkaar rijden. Dhr Marijt zegt dat hier inderdaad onvoldoende op is gelet. Wel wordt de vaste lijst met afstemmingen volgend jaar geëvalueerd. Dan worden alternatieven besproken. Presentaties 8. Materieel, proces aanschaf nieuw materieel Amstelveenlijn De secretaris meldt dat het proces nog in de voorbereidende fase is, er wordt nog nagedacht over de aanpak. De RAR wordt te zijner tijd betrokken, zodra meer bekend is komt het onderwerp weer op de agenda. 8.a R-Net Probeeractie Dhr Ram is aanwezig om de RAR te informeren over de R-Net campagne met de R-Net Probeeractie. Voor 2,50 kunnen mensen reizen waarheen ze willen met als doel bewoners uit de MRA bekend te maken met R-Net lijnen. De folder, met edities voor Waterland, Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden, is bij mensen die dicht bij een halte wonen op de deurmat gevallen. Er zijn online twee tickets per adres te bestellen, ook op mobiele telefoon en tablet. De campagne duurt van 21 januari tot eind februari. Tickets zijn te gebruiken tot 1 april en zijn 24 uur geldig, op bus tram en metro en ook in nachtbussen. Om een beeld te krijgen van de doelgroep en de ervaringen van reizigers wordt voor en achteraf een enquête gehouden. De uitslag zal dhr Ram later in het jaar toelichten. Een van de leden van de RAR kan een origineel schaalmodel winnen van een R-Net bus als het juiste antwoord wordt gegeven op de vraag hoeveel tickets sinds de start van de actie zijn verkocht. Het goede antwoord is 8861 tickets. Dhr Goudriaan zit er met 8850 het dichtste bij en neemt de modelbus in ontvangst. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 4 van 7

5 Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 9. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Thoma meldt dat er 9 klachten zijn binnengekomen op de beperkte wijzigingen in de dienstregeling. De meeste hadden betrekking op de lijnen 68 en 69 die samen een halfuursdienst rijden. Informatie hierover bleek niet duidelijk. Dhr Chalebyani heeft gezien dat op de halte en het beeldscherm de halte Slijperweg voor de lijnen 393 en 394 was verdwenen, in GOVI en op de site van 9292 is de halte wel zichtbaar. Dhr Thoma zegt toe dit te zullen checken. Met betrekking tot de lijnwijziging zegt hij desgevraagd dat vergeleken met vorig jaar tot nog toe geen verschil is te zien in reizigersaantallen. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 10. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Thoma vertelt dat het aantal klachten 22 bedraagt. De meeste hebben betrekking op de wijzigingen van lijn 140, omdat de halte De Beukenhorst niet meer wordt aangedaan en de lage frequentie van lijn 192. Deze R-Net halte is te hoog waardoor de deuren tegen de halte aankomen. Het bleek niet duidelijk te zijn dat de 194 een parallelle route rijdt. Voor de marechaussee op Schiphol was niet duidelijk dat wanneer ze lijn 185 hadden gemist, ze kort daarop 189 kunnen nemen op P30. Dat zal op de bussen gecommuniceerd worden. Dhr A. Markus vraagt wanneer wel weer gehalteerd kan worden op de halte Beukenhorst. Dhr Thoma zegt dat er volgend jaar opnieuw naar wordt gekeken, samen met Connexxion, gemeente Haarlemmermeer en Stadsregio. Het valt dhr Waalewijn op dat lijn 300 (Zuidtangent) heel druk is, mensen moeten staan, dat de bussen erg hard rijden en dat de slagbomen bij de A9 aan beide zijden vaak niet open gaan. Dhr Thoma neemt het laatste punt mee. Over lijn 300 zegt hij dat het de drukste lijn is, met name in de ochtendspits. De frequentie is 4 tot 6 minuten en het is lastig die nog te verhogen. Grotere bussen zijn niet voorhandig. Dat mensen moeten staan is behalve een veiligheidsaspect ook strijdig met wat het R-Net voorstaat. 11. Aanbestedingsproces, informatie over verloop van het proces Dhr De Winter meldt dat het DB vandaag het voornemen heeft uitgesproken om de OV concessie AML te verlengen tot december De reden is dat inschrijvingen te veel risico met zich meebrengen onder meer door de onzekerheden over het lijnennet na invoering van de Noord/Zuid-lijn. Ook is nog niet bekend of de Amstelveenlijn wel of niet wordt doorgetrokken naar Uithoorn. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om een concessie te verlengen. De komende weken wordt met Connexxion onderhandeld over de voorwaarden. De concessie blijft grotendeels in tact. Connexxion heeft al aangeboden om te komen met een versnelde uitrol aan van het R-Net, daarbij krijgen de R-net lijnen 340, 375 en 376 een hogere frequenties, in de R-Net kleuren met een vernieuwd interieur. Reisinformatie wordt geoptimaliseerd met wifi en een vernieuwde distributie van de OV-Chipkaart. De vervoerder verwacht een aanzienlijke reizigersgroei te realiseren. Dhr Waalewijn vraagt wanneer het aanbod openbaar wordt. Dhr De Winter antwoordt dat het voornemen op de website staat van de Stadsregio. Van Connexxion volgt t.z.t. een presentatie over het pakket. De voorzitter concludeert dat de aanbesteding wordt opgeschort en daarmee de werkgroep PvE AML stopt. Daarnaast stelt hij voor de gemaakte opmerkingen terug te laten komen bij behandeling van het vervoerplan. De werkgroep wordt op nieuw ingesteld voor de beoordeling van het aan te passen verbeterde Vervoerplan Deelnemers zijn de heren A. Markus, Goudriaan, Van de Dool, Waalewijn (voorzitter) en Chevallerau. Dhr Waalewijn zal rapporteren. Concessiegebied Waterland (EBS) 12. Dienstregeling 2014, eerste ervaringen Dhr Rienderhoff noemt de locatie wijzigingen die samenvielen met de nieuwe dienstregeling: Dat zijn de sluiting van het Tramplein in Purmerend, met als gevolg daarvan de overheveling van buslijnen naar de overkant van het NHkanaal, de verplaatsing van EBS naar de oostzijde van het busstation IJsei, de haltering van de Landsmeerlijnen op de Odebrug. Over deze wijzigingen zijn geen klachten binnengekomen. Verder zijn er aanpassingen op de lijnvoering naar Landsmeer, is de overlast op het eindpunt afgenomen, rijdt lijn 124 niet meer langs het Buikslotermeerplein en is daarmee versneld. Het vaker laten rijden van lijn 316 naar Volendam blijkt een succes te zijn. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 5 van 7

6 Dhr Rikveld vraagt hoe het doorrijden van de lijnen 105 en 109 naar de pont wordt gewaardeerd. Dhr Rienderhoff heeft enkele reacties gehad van mensen die op het NDSM-terrein werken en nu moeten overstappen. Hij zal de ritten binnenkort onderzoeken en daarover een terugkoppeling geven. Dhr Rikveld zegt verder dat de 300bussen op de Jaagweg slingeren als gevolg van een bocht om de haltes heen. De secretaris weet dat de Stadsregio met de wegbeheerder, provincie Noord-Holland, in gesprek is over herstel van de oude situatie. Dhr Chalebyani had het handiger geleken als de Landsmeerlijnen bij de Connexxion lijnen naar Zaanstreek op het busplatform van het Stationsvoorplein hadden gestaan. Tot slot merkt hij op dat de overstap door de splitsing prettiger is geworden maar dat de DRIS-panelen niet werken. Dhr Rienderhoff zegt dat vanwege de nieuwe dienstregeling bussen een ander nummer gekregen hadden waardoor de informatie van het scherm was verdwenen. Het probleem is inmiddels opgelost. Met betrekking tot de Landsmeerlijn zegt hij dat aan de voorzijde geen plek was. De ODE-brug was de tweede optie. Dhr Vermeer gaat ervan uit dat dit de laatste keer is dat EBS verplaatst wordt. 13. Vervoerplan, vaststellen advies gewijzigd vervoerplan 2014 Dhr De Winter legt uit dat veel te doen is geweest rond het vervoerplan Waterland met als gevolg veel extra werk voor de afzonderlijke gemeenten en de RAR werkgroep. De Stadsregio heeft daarom besloten meer tijd te nemen om een en ander door te spreken en tot besluitvorming te komen. Behandeling in het DB vindt niet in februari maar in maart plaats. Dhr Rikveld vult aan dat de werkgroep op 16 januari het concept vervoerplan van EBS heeft ontvangen. Knelpunten liggen bij het ontsluitend netwerk. Het advies is in de maak en zal voor de volgende RAR geagendeerd worden. Overige onderwerpen 14. Opleidingen, voorstel Rover Bijgevoegd is een brief met het opleidingenaanbod van Rover. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris. 15. Uitnodigingen Zie uitnodigingen. 16. Werkgroepen Vanwege personele wijzigingen in de RAR wordt de bezetting van de werkgroepen geactualiseerd. De werkgroep PVE AML vervalt. Voorzitter van werkgroep Stationsvoorplein CS wordt dhr M. Markus. Voorzitter van werkgroep Renovatie metro Oostlijn en metrostations wordt dhr Van de Dool, dhr M. Markus wordt toegevoegd. Voorzitter van werkgroep Busstation Schiphol-Noord wordt dhr A. Markus, dhr Chevallerau wordt toegevoegd. Aan werkgroep Vervoerplan 2014 EBS wordt dhr Teeuwsen toegevoegd. 17. Jaarplanner Op de vraag van dhr Van Lamoen antwoordt de secretaris dat met het onderwerp Regioraadsleden wordt bedoeld dat in die maand de RAR de agenda van de Regioraad krijgt toegezonden. De voorzitter geeft aan dat een ieder onderwerpen mag aandragen voor behandeling in de RAR. De jaarplanner wordt verder ter kennisgeving aangenomen. 18. Verslag vergadering 19 december 2013 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 5, punt 10, 3e zin: reizigers moet zijn in- en uitstappers. Pagina 5, punt 11, dhr Van Lamoen geeft aan in de vergadering van december een opmerking heeft gemaakt over de toepassing van het Reglement van de RAR en die opmerking mist hij in het verslag. De kennelijk gemaakte opmerking wordt toegevoegd aan het verslag: In het reglement van de RAR uit 2006 wordt geen beperking gesteld aan de zitting van de leden. In 2010 is vastgesteld dat leden na 4 jaar kunnen worden herbenoemd. In de regeling staat niet dat dit met terugwerkende kracht zal gelden. Dhr Van Lamoen denkt dat alle leden die lid waren op 11 maart 2010 in ieder geval nog voor een periode kunnen worden herbenoemd. Als de Stadsregio een andere opvatting heeft, is dat niet in lijn met de regelgeving van de RAR. Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 6 van 7

7 N.B: De secretaris heeft in de vergadering op die opmerking gereageerd en aangegeven dat de Regeling voor de periode en die voor de periode , op de onderdelen zittingsduur en herbenoeming van de leden, niet verschilt en dhr van Lamoen daarom geen terechte opmerking maakt. Pagina 5, punt 11, 4e alinea: dhr Markus zal nog uitnodigingen uit laten gaan voor een oriënterend gesprek over de rol van consumentenorganisaties. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 19. Rondvraag Dhr Van de Dool wil graag een keer de problemen rond station Gaasperplas aan de orde stellen. Hij zal een schets van de situatie per mail aan de secretaris sturen. Dhr Chevallerau vraagt of er al iets is vernomen van de provincie over de Fast Flying Ferry. De secretaris zegt dat geen reacties zijn binnengekomen. Dhr Ambags wil graag telefoonnummer en adres van de voorzitter. De secretaris zegt toe een nieuwe adreslijst mee te sturen bij de volgende vergadering. Dhr Ambags wijst op de commissievergadering op 6 februari over het stationsplein. Hij vraagt of de RAR gaat inspreken. De voorzitter zegt dat als de werkgroep een eenduidig standpunt inneemt, namens de RAR kan worden ingesproken. Het is echter kort dag. Dhr Chalebyani geeft er de voorkeur aan dat organisaties namens zichzelf inspreken. Dhr M. Markus zal standpunten verzamelen. Mw Van Breukelen benadrukt dat wanneer organisaties een voordracht voor een kandidaat-lid aanleveren, die aan formele criteria moet voldoen. Het document gaat naar de portefeuillehouder en vervolgens naar het DB. Ze constateert dat een aantal organisaties niet aan die voorwaarden voldoet. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 2 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie leden Schouw station Duivendrecht 4 secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 5 secretaris Advies invoering loket tarief Connexxion Zaanstreek 6 secretaris Uitvoering nieuwe Amsterdamse abri s op agenda RAR 7 Leden RAR Mening kunst in de metro melden bij M. Markus en doorgeven aan secretaris 8 Bob C. Onderzoekt kosten 1 jaar exploitatie FFF, de bijdragen van partijen en de rest 9 Leden RAR Contact zoeken met Rocov NH over onderzoek FFF in 2015 en verder 10 Rikveld Contact Triade ter voorkoming van overlast in het OV door de schooljeugd 11 Vonk Melden resultaat overleg GVB activeren OV-Chipkaart bij reizen met nachtnet 12 secretaris Uitzoeken verloop toezegging verzending investeringsagenda 13 werkgroep werkgroep stations en stationsomgeving N/Zlijn activeren 14 secretaris Toezenden PvA wayfinding met de problemen en mogelijke oplossingen. 15 secretaris Toezenden pakket knooppuntmanagement en indicatorenwijzer wayfinding 16 A Markus Rol consumentenorganisaties in een efficiënte, deskundige en slagvaardige RAR Verslag RAR vergadering 30 januari 2014 Pagina 7 van 7

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart "^ L^(? groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie