Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN"

Transcriptie

1 Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige vervoerder het openbaar vervoer per bus, tram, metro of trein in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode te mogen uitvoeren. De concessie Amstelland-Meerlanden omvat het openbaar vervoer per bus en auto in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel (met uitzondering van de kern Duivendrecht) en Uithoorn. De huidige concessie loopt eind 2017 af. Dit betekent dat een nieuwe concessie moet worden verleend voor de periode vanaf 2018 ( de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ). Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam ( de Stadsregio ) is op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam en vanuit die rol verantwoordelijk voor de verlening van de nieuwe concessie. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om via een Europese aanbestedingsprocedure tot de selectie van een nieuwe vervoerder te komen. 2. Wat is het ontwerp-programma van Eisen? De Wp2000 stelt dat de Stadsregio ter voorbereiding op de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 een Programma van Eisen (PvE) moet opstellen. Het PvE vormt een belangrijk document voor de aanbesteding, omdat het PvE alle eisen bevat waaraan (het aanbod van) de concessiehouder in ieder geval moet voldoen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het busaanbod, de uitvoeringskwaliteit (rituitval, stiptheid en regelmaat), reisinformatie, materieel en personeel, sociale veiligheid, en tarieven en vervoerbewijzen. Belangrijk is om op te merken dat het hierbij om minimumeisen gaat die veelal iets lager liggen dan het huidige aanbod. In het kader van de aanbesteding zullen vervoerders worden gestimuleerd om meer te bieden dan nodig is om aan deze minimumeisen te voldoen. De verwachting (en ervaring) is dat inschrijvers op de aanbesteding ook meer zullen bieden dan deze minimumeisen en soms zelfs meer dan het huidige aanbod om kans te maken om de aanbesteding te winnen. Uitzondering betreft de eisen op het gebied van sociale veiligheid. Bij dit dossier schrijft de Stadsregio exact voor wat vervoerders moeten bieden. Concessieverleners en vervoerders hebben namelijk afgesproken dat hierop niet geconcurreerd mag worden. 3. Hoe is het aanbestedingsproces verlopen tot nu toe en hoe is het ontwerp-pve tot stand gekomen? De aanbesteding is na de zomer van 2015 gestart. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft in het 4 e kwartaal van 2015 een plan van aanpak en een strategie voor de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden vastgesteld. Hierin zijn doeltellingen, aanpak, planning en een aantal strategisch keuzes met betrekking tot de aanbesteding (zoals de duur van de concessie) vastgelegd. Bij de voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten betrekt de Stadsregio actief de Reizigers Advies Raad, Schiphol, de provincie Noord-Holland en de gemeenten van de concessie Amstelland-Meerlanden, als ook omliggende gemeenten als De Ronde Venen en Haarlem. Er is speciaal voor de aanbesteding een ambtelijke en een bestuurlijke begeleidingsgroep en een werkgroep van de Reizigers Advies Raad ingesteld. In deze groepen bespreekt de Stadsregio concepten van de aanbestedingsdocumenten. Zo is ook het concept-pve voorgelegd. Bij het opstellen van het ontwerp-pve is rekening gehouden met de reacties die in deze groepen naar voren zijn gekomen, onder andere waar het gaat om het openbaar vervoer in de kleinere kernen in het concessiegebied.

2 4. A. Wie mag er een (formeel) advies indienen? De Stadregio vraagt over het ontwerp Programma van Eisen advies aan: de Reizigers Advies Raad van de Stadsregio Amsterdam ( RAR ); de Adviescommissies voor de openbaar vervoer concessies van de Stadsregio Amsterdam; Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en het college van B&W van de gemeente Almere; Schiphol. De Stadsregio is op grond van de wet en eigen regelingen verplicht deze organen te consulteren. Schiphol is gevraagd een advies uit te brengen vanwege de (contractuele) afspraken tussen de Stadsregio en de luchthaven ten aanzien van het openbaar vervoer op en rond Schiphol (o.a. Schipholnet). De Reizigers Advies Raad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin verschillende consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd, te weten Rover, Vereniging Stadsvervoerbelang, de ANBO (Senioren Raad Zaanstad en gewest Amsterdam), Cliëntenbelang, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Fietsersbond. De RAR adviseert de vervoerders en de Stadsregio over verschillende ov-plannen. De Adviescommissie voor het desbetreffende concessiegebied bestaat uit de wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten die in dit concessiegebied liggen; alleen de Adviescommissie voor de concessie Amsterdam bestaat uit de gemeenteraad van Amsterdam. Naast de Adviescommissie voor het concessiegebied Amstelland- Meerlanden is ook advies gevraagd aan de Adviescommissie Amsterdam, de Adviescommissie Waterland en de Adviescommissie Zaanstreek. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de gemeente Almere zijn om advies gevraagd in hun rol van aangrenzende concessieverlener. Dit ten behoeve van de afstemming van het concessiegrens overstijgende openbaar vervoer (een bus stopt immers niet op de grens van het concessiegebied). B. Wie mag verder een reactie indienen op het ontwerp-pve? Naast het formele adviestraject wil de Stadsregio alle belangstellenden, zoals reizigers, bedrijven en belangenorganisaties, de gelegenheid geven om op het ontwerp-pve te reageren. Zij kunnen hun reactie in de periode 8 februari tot en met 21 maart 2016 indienen. Het ontwerp-pve is te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam ( op de pagina Inspraak OV-concessie Amstelland Meerlanden ). Maar de Stadsregio zal het ontwerp-pve ook actief ter kennisname aan diverse partijen aanbieden, waaronder aan de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, de aangrenzende gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en De Ronde Venen en vervoerders. 5. Tot wanneer en hoe kunnen reacties worden ingediend? Ontvang ik een ontvangstbevestiging? Reacties kunnen tot en met 21 maart 2016 worden ingediend via het formulier dat is te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam. U kunt uw reactie op het ontwerp- PvE indienen via de site op de pagina Inspraak OVconcessie Amstelland Meerlanden. Reacties kunnen ook worden g d naar onder vermelding van Reactie op ontwerp-pve Amstelland Meerlanden. Bij uw reactie graag uw naam vermelden en zoveel mogelijk naar de hoofdstukken en paginanummers verwijzen.

3 U ontvangt direct na verzending van dit formulier een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging vindt u ook informatie over de verdere procedure (zie daarvoor het antwoord op vraag 6). 6. Hoe worden de adviezen verwerkt? De adviezen en reacties naar aanleiding van het ontwerp-pve worden opgenomen in een Reactienota. In de Reactienota geeft de Stadsregio aan of en, zo ja, op welke wijze de adviezen en reacties in het definitieve PvE voor de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 worden verwerkt. Deze Reactienota zal op 21 april 2015 door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam worden vastgesteld, tezamen met het definitieve PvE. Deze Reactienota zal de Stadsregio op de website publiceren. Zodra dat is gebeurd, worden de indieners daarop geattendeerd via een melding per . Voor de goede orde wordt opgemerkt dat u geen individueel antwoord op uw reactie zult ontvangen. Uw reactie zal (eventueel gebundeld met andere, vergelijkbare reacties) worden opgenomen in de Reactienota. Gelet op de openbaarmaking van deze Reactienota zal uw reactie worden geanonimiseerd. 7. Is er nog een moment voor inspraak later in het proces? Gedurende de aanbesteding is dit het enige inspraakmoment. De voorbereiding van het Programma van Eisen is het moment bij uitstek om advies en reacties aan adviesorganen, burgers, bedrijven en belangenorganisaties te vragen omdat dit document de eisen bevat waaraan het openbaar vervoer in de nieuwe concessie (minimaal) moet voldoen. In de volgende fase van de aanbesteding, de offertefase, wordt het PvE juridisch en technisch uitgewerkt in een bestek. Deze fase vindt in beslotenheid plaats. Dit is inherent aan een aanbestedingsprocedure. Zie voor het vervolgproces ook het antwoord op vraag 8. Tijdens de uitvoering van de concessie zal de inspraak op vervoerplannen, die de basis vormen voor de jaarlijkse dienstregelingswijziging, lopen via de Reizigersadviesraad en de Adviescommissie voor de concessie Amstelland-Meerlanden. Bij vraag 4A. is toegelicht wie in deze adviesorganen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast dient de nieuwe vervoerder op grond van de concessie-eisen reizigers en andere belanghebbenden actief bij de ontwikkeling en uitvoering van de concessie te betrekken. De vervoerder dient bij de Stadsregio een voorstel in hoe hij deze inspraak wil vormgeven. Tot slot wijst de Stadsregio erop dat er geen mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te teken bij de Stadsregio tegen het besluit tot vaststelling van het Programma van Eisen. Evenmin kan beroep worden aangetekend bij de rechter. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat dit besluit namelijk niet open voor bezwaar en beroep. 8. Hoe zit het vervolg proces van de aanbesteding eruit? Het Programma van Eisen zal technisch en juridisch worden uitgewerkt in een bestek. Op basis van dit bestek kunnen geïnteresseerde vervoerders op de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden inschrijven. Zoals bij vraag 2 is toegelicht bevat het PvE de minimumeisen die de Stadsregio aan het openbaar vervoer stelt; de praktijk leert dat vervoerders meer aanbieden dan hetgeen minimaal geëist is. Na de vaststelling en publicatie van het bestek volgt de inschrijvingsperiode. Geïnteresseerde vervoerders moeten voor 1 oktober 2016 hun offerte bij de Stadsregio indienen. Naar verwachting zal gunning van de concessie en bekendmaking van de winnende vervoerder eind 2016 plaatsvinden.

4 De winnende vervoerder heeft vervolgens tot eind 2017 om zich voor te bereiden op de uitvoering van de nieuwe concessie. Tijdens deze periode zal de Stadsregio samen met de vervoerder actief communiceren over de belangrijke/opvallende elementen uit de bieding van de vervoerder en over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige concessie. De dienstregeling volgens de nieuwe concessie-eisen gaat in op 10 december De nieuwe vervoerder is op grond van de concessie gehouden tijdig over (de wijzigingen in) de nieuwe dienstregeling te communiceren. INHOUDELIJK 9. Wat verandert er vanaf 2018 voor de reiziger? Op basis van het ontwerp-pve is hier alleen op hoofdlijnen iets over te zeggen. Zoals bij vragen 2 en 8 is toegelicht bevat het PvE minimumeisen, waarbij de ervaring leert dat vervoerders meer aanbieden dan hetgeen minimaal geëist is. Geïnteresseerde vervoerders hebben daarbij de ruimte om zelf voorstellen te doen op welke punten zij (veel) meer kunnen en willen bieden dan geëist is. Bij de beoordeling van de biedingen krijgt de vervoerder met het beste aanbod de meeste gunningspunten en wint daarmee de aanbesteding. Zoals gesteld bevat het ontwerp-pve wel een aantal minimumeisen ten aanzien van het OV-aanbod in de nieuwe concessie. Op grond van deze eisen is bijvoorbeeld zeker dat er op de huidige R-netroutes minimaal één R-netlijn blijft rijden. Tevens blijft de 170- bundel grotendeels in stand waarbij, overeenkomstig de Lijnennetvisie 2018, de ene helft van de 170-bundel Busstation Elandsgracht en de andere helft Station Zuid als eindpunt krijgt. Daarbij zijn in het ontwerp-pve aangegeven de minimale bedieningstijden en minimumfrequenties voor deze verbindingen aangegeven. Maar zoals gezegd, de nieuwe vervoerder kan ervoor kiezen om langer en vaker te gaan rijden. Voor wijken en kernen waar geen R-netlijnen (langs) rijden, krijgt de nieuwe vervoerder meer ruimte wat betreft het openbaar vervoer dat hij hier aanbiedt (zie ook vraag 11). In de grotere wijken en kernen (> inwoners) moet de vervoerder een normale buslijn aan blijven bieden; in kleinere wijken en kernen ( inwoners) mag hij de basismobiliteit ook anders invullen wanneer reizigers hierdoor substantieel meer reismogelijkheden krijgen dan op grond van de minimumeisen verplicht is. 10. Wat gebeurt er met R-net? De afgelopen jaren heeft de Stadsregio fors geïnvesteerd in een aantal R-netlijnen in Amstelland-Meerlanden. Deze R-netlijnen vormen de ruggengraat van het openbaar vervoer in dit gebied. De verbindingen die de R-netlijnen bieden zijn daarom verplicht in het ontwerp-pve voorgeschreven. Wel krijgt de vervoerder enige ruimte om routes van R-netlijnen af te stemmen op de behoefte van reizigers door deze verbindingen op een andere manier met elkaar te verknopen. 11. Wat wordt er naast de verbindende lijnen (R-net en 170-bundel) geëist? Als er op dit moment een bus door een wijk of kern rijdt dan zal de vervoerder hier ook na 2017 een vorm van (openbaar) vervoer aan moeten blijven bieden. In wijken/kernen met meer dan 4000 inwoners moet de vervoerder een normale buslijn aanbieden die in de spits minimaal 2x per uur en tijdens daluren, avond en weekend minimaal 1x per uur rechtstreeks naar een knooppunt rijdt. Voor wijken/kernen met minder dan inwoners geldt als eis dat op werkdagen en zaterdag minimaal 1x per uur een directe verbinding met een (sub-)knooppunt wordt geboden. De vervoerder krijgt hierbij de ruimte om in deze wijken/kernen een

5 aantrekkelijk alternatief voor de normale buslijn aan te bieden. Voorwaarde is daarbij wel dat het aantal reismogelijkheden voor reizigers in dat geval substantieel groter is dan wanneer de vervoerder een normale buslijn aan zou bieden die aan de minimumeisen voldoet. 12. Wat gebeurt er met Schiphol Sternet? Voor Schiphol Sternet wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe productformule. Onder de werknaam Schipholnet hebben de Stadsregio en Schiphol een visie ontwikkeld ten aanzien van het openbaar vervoer op en rond Schiphol. In de visie is de trend die afgelopen jaren is ingezet, waarbij Sternet steeds minder de regio in rijdt, doorgezet. De focus ligt op een nieuwe ringstructuur, waarbij Schipholnet op de knooppunten Schiphol Plaza, Schiphol Oost en Schiphol Zuid/Rijk aansluit op de R-netlijnen die de verbindingen met de regio verzorgen. 13. Blijft het nachtvervoer bestaan? Ja, het nachtvervoer blijft bestaan. De nachtlijnen die Schiphol aandoen zullen elke nacht blijven rijden. De lijnen richting Amstelveen en verder in ieder geval op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht. 14. Wat betekenen de eisen in het PvE voor kleinere kernen, zoals Nes aan de Amstel, Abbenes, etc.? De vervoerder moet in alle wijken en kernen met meer dan inwoners of waar op dit moment al openbaar vervoer rijdt, een vorm van (openbaar) vervoer bieden. Voor wijken/kernen met minder dan inwoners geldt als eis dat op werkdagen en zaterdag minimaal 1x per uur een directe verbinding met een (sub-)knooppunt wordt geboden. De vervoerder krijgt hierbij de ruimte om in deze wijken/kernen een aantrekkelijk alternatief voor de normale buslijn aan te bieden. Voorwaarde is daarbij wel dat het aantal reismogelijkheden voor reizigers in dat geval substantieel groter is dan wanneer de vervoerder een normale buslijn aan zou bieden die aan de minimumeisen voldoet. 15. Verdwijnen er na 2017 haltes? Er bestaat een mogelijkheid dat eind 2017 een aantal haltes verdwijnt. Of dit het geval is, hangt af van het aanbod van de nieuwe vervoerder. Niet alle bestaande haltes zijn namelijk nodig om aan de minimumeisen ten aanzien van de bediening van wijken en kernen te voldoen. Wel zal er in (de nabijheid van) wijken en kernen waar nu OV wordt aangeboden altijd een halte blijven bestaan. Omdat de ervaring leert dat mensen bereid zijn om verder naar een halte van R-net of treinstation te lopen of te fietsen, kan de afstand tot de dichtstbijzijnde halte wel toenemen. Echter over het algemeen nooit meer

6 dan 800 meter (hemelsbreed) tot een halte van een verbindende (R-net)lijn, meter tot een treinstation of 400 meter (hemelsbreed) tot een halte van een ontsluitende lijnen. En voor de Spaarne Gasthuis (Hoofddorp) en Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen) geldt de dichtstbijzijnde halte binnen 250 meter (loopafstand) van de belangrijkste publieksingang ligt. 16. Hoe vaak gaan de bussen rijden? Met welke frequenties bussen straks gaan rijden, hangt af van het aanbod van de nieuwe vervoerder. Wel stelt het ontwerp-pve een ondergrens aan de frequenties. Deze ondergrens is afhankelijk van het type lijn. De minimumfrequenties zijn het hoogste bij de verbindende lijnen (meestal 6x per uur in de spits en 4x per uur tijdens daluren). Voor kleinere wijken en kernen geldt een minimumfrequentie van 1x per uur op werkdagen en zaterdag. Bij (middel)grote wijken en kernen zit de minimumfrequentie tussen bovenstaande eisen in (zie ook vraag 11). 17. Hoe is het OV geregeld met Oud en Nieuw? De nieuwe vervoerder wordt toegestaan om het OV maximaal van 23:00 op oudjaarsavond tot 1:00 nieuwjaarsnacht stil te leggen. Dat is korter dan nu het geval is. Buiten deze periode gelden specifieke eisen die ervoor zorgen dat er tijdens Oudjaarsnacht OV blijft rijden. Op deze manier wordt beter tegemoet gekomen aan de wensen van reizigers. 18. Welke aansluitingen worden geboden? Het ontwerp-pve bevat geen eisen ten aanzien van aansluitingen die de nieuwe vervoerder in ieder geval moet (blijven) bieden. De Stadsregio geeft de nieuwe vervoerder op dit punt de ruimte om zelf afwegingen te maken welke aansluitingen voor reizigers belangrijk zijn. Heeft hij zijn keuze gemaakt dan verwacht de Stadsregio wel dat de vervoerder deze aansluitingen ook realiseert. Overigens overweegt de Stadsregio om

7 in het bestek een aantal belangrijke(re) aansluitingen te noemen, zodat vervoerders hier in hun bieding rekening mee kunnen houden. 19. Wat gebeurt er met het busvervoer na de opening van de Noord/Zuid-lijn? De Stadsregio heeft in de Lijnennetvisie 2018 een beeld geschetst van de gevolgen van de opening van de Noord/Zuid-lijn voor het openbaar busvervoer in Amstelland- Meerlanden. De Lijnennetvisie 2018 vormt één van de uitgangspunten voor het ontwerp- PvE. Overeenkomstig de Lijnennetvisie blijft de 170-bundel grotendeels in stand, waarbij de ene helft van de 170-bundel Busstation Elandsgracht en de andere helft Station Zuid als eindpunt krijgt (zie ook vraag 9). 20. Wat verandert er als de Uithoornlijn gaat rijden? De gevolgen van een eventuele verlenging van de omgebouwde Amstelveenlijn naar Uithoorn (= de Uithoornlijn) voor de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 zijn op dit moment nog niet duidelijk. Eén van de vragen die nog beantwoord moet worden is in welke concessie de Uithoornlijn in dat geval ondergebracht wordt: de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 of de Concessie Amsterdam Wel zal na eventuele realisatie van de Uithoornlijn de verplichting om verbindende lijnen vanuit Uithoorn richting Amsterdam aan te bieden, komen te vervallen. Mogelijk komt hier een ontsluitende lijn tussen Uithoorn en Amstelveen voor in de plaats. 21. Wat kan de reiziger van de vervoerder verwachten als het gaat om de kwaliteit waarmee de dienstregeling wordt uitgevoerd? Om bestaande reizigers te behouden en nieuwe reizigers aan te trekken acht de Stadsregio een hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten essentieel. Met het oog hierop is de afgelopen jaren fors in de kwaliteit van met name R-netlijnen geïnvesteerd en dit zal de komende jaren ook nog het geval zijn. In zijn algemeenheid geldt dat reizigers een bepaalde basiskwaliteit mogen verwachten. Deze basiskwaliteit bestaat er onder meer uit dat: - ritten in principe niet uitvallen en op tijd (laagfrequente lijnen) of met regelmaat (hoogfrequente lijnen) vertrekken; - reizigers ook met de bus mee kunnen en zeker buiten de spits kunnen zitten; - het openbaar vervoer op knooppunten goed op elkaar aansluit; - bussen comfortabel zijn. 22. Denkt de Stadsregio wel aan het milieu? Beperking van de gevolgen voor het milieu, ofwel duurzaamheid, is voor de Stadsregio een belangrijke doelstelling bij de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Amstelland-Meerlanden. Landelijk is de ambitie uitgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen met zero emissie technieken zijn uitgerust, maar de ambitie van de Stadsregio is om dit doel al zoveel mogelijk tijdens de komende concessieperiode te realiseren. Op dit moment lopen er bijvoorbeeld nog verschillende onderzoeken naar de inzet van elektrische bussen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken zal de inzet van deze bussen in delen van het concessiegebied worden voorgeschreven. Daarnaast worden geïnteresseerde vervoerders uitgedaagd om de concessie waar mogelijk met duurzame bussen uit te voeren. Ten slotte is nog belangrijk op te merken dat nieuwe bussen die voor de uitvoering van de concessie worden ingezet op grond van wet- en regelgeving in ieder geval aan de zogenaamde Euro 6-norm moeten voldoen; hetgeen strenger is dan de norm waaraan de bussen voldoen die op dit moment in Amstelland- Meerlanden rondrijden. 23. Kan ik straks wel veilig met het OV reizen? Veiligheid is voor reizigers en de Stadsregio een belangrijk aspect van het openbaar busvervoer. Overheden en vervoerders hebben daarbij landelijk afgesproken om dit aspect geen onderdeel van de concurrentie te laten zijn. Concreet betekent dit dat de

8 Stadsregio voor de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 een apart budget, namelijk 1 miljoen per jaar, heeft gereserveerd dat alleen voor maatregelen ter waarborging/ verbetering van de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer mag worden ingezet. Om in aanmerking voor dit budget te komen moet de toekomstige vervoerder een apart actieplan bij de Stadsregio indienen dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. 24. Kom ik straks makkelijk aan informatie over het openbaar vervoer? Met de introductie van nieuwe (informatie)technologieën komt er steeds meer informatie beschikbaar, ook over het openbaar vervoer. Insteek van de Stadsregio bij de nieuwe concessie is dat reizigers altijd en overal over actuele reisinformatie moeten kunnen beschikken: thuis, onderweg en op het werk. En dan niet alleen informatie over een specifieke rit, maar informatie over de hele reis die zij maken, dus van deur tot deur. Wij vragen daarbij niet van de nieuwe vervoerder dat hij deze informatie allemaal zelf moet leveren, maar wel dat hij de gegevens in de vorm van open data beschikbaar stelt, zodat (ook) andere marktpartijen deze informatie aan reizigers kunnen aanbieden. 25. Wordt het OV straks duurder? Uitgangspunt voor het ontwerp-pve is het algemene tarievenbeleid van de Stadsregio. Hierin is vastgelegd dat de Stadsregio jaarlijks bepaald hoeveel de tarieven gemiddeld mogen stijgen. De nieuwe concessie brengt hier geen verandering in. Ook zullen reizigers straks nog steeds met de OV-chipkaart kunnen reizen. Wel verwachten wij van de nieuwe vervoerder dat wanneer nieuwe betaalmogelijkheden, zoals bepalen met bankpas of mobiele telefoon, landelijk worden uitgerold, reizigers in Amstelland- Meerlanden hier ook gebruik van kunnen maken. Ten slotte eisen wij dat het voor bepaalde groepen reizigers en op bepaalde locaties makkelijker wordt om een vervoerbewijs te kopen.

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

TOELICHTING REACTIENOTA

TOELICHTING REACTIENOTA TOELICHTING REACTIENOTA datum opgesteld : 21 april 2016 onderwerp : Aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018: Toelichting bij de Reactienota Inleiding Op 28 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ZOALS OP 28 JANUARI 2016 VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM 1 van 87 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer Connexxion AML 2018 Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2017 Haarlemmermeer Inhoudsopgave 1. Aftrap door Vervoerregio Amsterdam 2. OV2.0 3. Vanzelfsprekend en flexibel 1. Zero Emissie en hoogwaardig 2. MaaS

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ZOALS OP 9 JUNI 2016 VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM 1 van 98 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2

Nadere informatie

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ZOALS OP 28 JANUARI 2016 VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM 1 van 86 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

R-net. Lijnnummers vanaf 2018

R-net. Lijnnummers vanaf 2018 R-net Lijnnummers vanaf 2018 In 2017 242 = Mijdrecht Amsterdam Zuid (tot 22/7) (lijn 242) 2 300 = Haarlem Station Amsterdam Bijlmer ArenA (lijn 300) 3 340 = Haarlem Station Mijdrecht Rondweg (lijn 340,

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel Concept Nota van Uitgangspunten Doelstellingen nieuwe concessies Op basis van OV-visies volgende doelstellingen voor de nieuwe concessies

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV

OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV Hoofdlijnen Ontwerp Programma van Eisen 31 januari 2017 Hooflijnen Programma van Eisen Dav concessie 1 Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden/AlblasserwaardVijfheerenlanden

Nadere informatie

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 Versie 19 maart 2009 1 van 58 Versie 19 maart 2009 2 van 58 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam. Planvorming EWOU~ Fennis

Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam. Planvorming EWOU~ Fennis Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Aanbesteding Concessie Amstelland-Meerlanden TITEL

Aanbesteding Concessie Amstelland-Meerlanden TITEL Aanbesteding Concessie Amstelland-Meerlanden TITEL ONDERTITEL 2018 e.v. Intern Plan van Aanpak Stadsregio Amsterdam 29 oktober 2015 Vastgesteld door DB op 29 oktober 2015 Projectblad Project: Aanbesteding

Nadere informatie

Concessie Exploitatie Treindiensten Zwolle Enschede en Zwolle - Kampen

Concessie Exploitatie Treindiensten Zwolle Enschede en Zwolle - Kampen Concessie Exploitatie Treindiensten Zwolle Enschede en Zwolle - Kampen Marktconsultatiedocument ZWENZWOKA 2018 Zwolle, 2 mei 2014 Intern documentnummer: EDO 2014/0120754/MC Intern zaaknummer: EDO 2630044

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018

REACTIENOTA N.A.V. ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN CONCESSIE AMSTELLAND-MEERLANDEN 2018 401 Proces Adviescommissie AML 402 Proces Adviescommissie AML Allereerst bedanken wij u voor de wijze waarop u de communicatie over het Ontwerp-Programma van Eisen (PvE) heeft verzorgd, zowel middels de

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 Inhoudsopgave Beleidsregels buurtbusprojecten Stadsregio Amsterdam... 1 Préambule... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN VAN DE CONCESSIE AMSTERDAM 2012 OVERZICHT VAN DE INGEBRACHTE ADVIEZEN/ZIENSWIJZEN

NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN VAN DE CONCESSIE AMSTERDAM 2012 OVERZICHT VAN DE INGEBRACHTE ADVIEZEN/ZIENSWIJZEN NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN VAN DE CONCESSIE AMSTERDAM 2012 OVERZICHT VAN DE INGEBRACHTE ADVIEZEN/ZIENSWIJZEN Deze nota bevat een overzicht van de adviezen/zienswijzen die zijn binnengekomen

Nadere informatie

Station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist Dienstregeling 24 augustus 2015 Odijk 43 Station Driebergen-Zeist Zeist Welkom bij 43a van Odijk naar Zeist, via Driebergen-Zeist NS Odijk, N229-Zeisterweg Odijk, Jodichemdreef Odijk, De Vork Odijk, Rijneiland

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL

PROGRAMMA VAN EISEN VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL PROGRAMMA VAN EISEN europese aanbesteding openbaar vervoer CONCESSIE PROVINCIE utrecht 2016-2023 VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL Inhoud Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht. Concept Programma van Eisen

Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht. Concept Programma van Eisen Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht Concept Programma van Eisen Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht Concept Programma van Eisen In opdracht van: Opdrachtgever via bestand, eigenschappen

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Concessie Waterland 2011

Concessie Waterland 2011 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Waterland 2011 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2010 1 van 85 INHOUD 1 INLEIDING...7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Geachte heer van Paridon,

Geachte heer van Paridon, Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Heuvelrug. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! 50 N50 56 N

Heuvelrug. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! 50 N50 56 N Heuvelrug Streeklijnen 50 N50 56 N81 381 575 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag 11 december

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer

Aanbod openbaar vervoer ONDERZOEKSRAPPORT Aanbod openbaar vervoer juni 2016 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Aanbod openbaar vervoer juni 2016 1 colofon Rekenkamer Amsterdam directeur: dr. Jan de Ridder onderzoekers: drs.

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

aan De Gemeenteraden van de Gemeentes in de Stadsregio Amsterdam datum : 14 mei 2007 uw kenmerk : n.v.t. ons kenmerk : 2007/535/MKG bijlage(n) : geen onderwerp : Toelichting activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Aanbestedingsstrategie TITEL Openbaar Vervoer Concessie ONDERTITEL. Amstelland-Meerlanden 2018

Aanbestedingsstrategie TITEL Openbaar Vervoer Concessie ONDERTITEL. Amstelland-Meerlanden 2018 Aanbestedingsstrategie TITEL Openbaar Vervoer Concessie ONDERTITEL Amstelland-Meerlanden 2018 Stadsregio Amsterdam 10 december 2015 Inhoud Inhoud 2 1.1 Aanleiding 3 1.2 Het concessiegebied Amstelland-Meerlanden

Nadere informatie

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016 Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 8 80 81 84 280 680 Haarlem Station - Hogeschool Inholland Zandvoort - Heemstede Station - Haarlem - Amsterdam

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 14A.00922

Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 14A.00922 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 14A.00922 Datum: 2 december 2014 Team: Ruimtelijke plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer Beleidsregels Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam van 6 december 2012 Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie