Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven."

Transcriptie

1 Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon Fax - Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon Fax Internet Van griffier w Uitnodiging Datum Onderwerp Overleg werkgroep enquêteverzoek op 6 december 2010 Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van het presidium uit voor de vijfde besloten - bijeenkomst van de werkgroep enquêteverzoek op maandag 6 december om uur in de Secretarije. Met vriendelijke groet, R.H. van Luyk griffier AGENDA 1) Opening 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. 3) Vaststelling besluitenlijst d.d. 1 december 2010 en actiepuntenlijst (bijlagen) Uw voorzitter zal bij de vaststelling van de besluitenlijst voorstellen om het college het advies direct na vaststelling - onder embargo tot vrijdag 10 december uur - toe te sturen zodat het college wat meer tijd heeft om haar reactie aan de raad voor te bereiden. 4) Bespreking aangepast conceptadvies (wordt maandagochtend per mail toegestuurd) Met het advies zal maandag ter vaststelling een conceptpersbericht worden meegestuurd. 5) Overige zaken - Voorgesteld wordt om het vastgestelde advies vrijdag 10 december a.s. om uur naar de fracties te sturen en om uur het persbericht te versturen naar de media. De papieren versie wordt meegestuurd met de raadsagenda die vrijdagmiddag de deur uitgaat.

2 - Voorgesteld wordt om het raadsvoorstel naar de raad te sturen met een apart aanbiedingsbriefje waarin de praktische gang van zaken tijdens de raadsbehandeling op 16 december wordt toegelicht. Dit in lijn met de besluiten die de werkgroep op 1 december jl. heeft genomen. De voorzitter en griffier zullen dit briefje opstellen en versturen. - De leden van de werkgroep wordt gevraagd aan te geven of zij bij de behandeling van het advies op 16 december achter de collegetafel plaats willen nemen. Er is plaats voor vijf werkgroepleden. Indien er meer gegadigden zijn, is er ook plaats achter de collegetafel op de griffie/ambtenarentribune 6) Rondvraag 2/2

3 Besluitenlijst werkgroep enquêtevoorstel d.d. 1 december 2010 Voorzitter Damen Griffier Van Luyk Verslag Van den Berg (griffie) Aanwezig Van der Hoek (VVD), Van Kooten (STIP), Gooijer (CU), Van Woudenberg (CDA), Meuleman (Stadsbelangen), Damen (PvdA), Huijpen (D66), Van Koppen (Onafhankelijk Delft), Van Rossum (SP), Norbruis (GrL) 1) Opening De heer Damen opent de vergadering om uur. 2) Mededelingen Mevrouw Van der Hoek en mevrouw Van Kooten zullen iets later komen. In verband hiermee zal het conceptadvies als laatste behandeld worden. 3) Vaststelling besluitenlijst tweede bijeenkomst d.d. 17 november 2010 en actiepuntenlijst Het verslag en de actiepuntenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 4) Praktische voorbereiding raadsbehandeling De volgende afspraken worden gemaakt: a) Het advies zal worden geagendeerd voor de openbare raadsvergadering van 16 december a.s. en op 10 december a.s. worden meegestuurd met de stukken voor deze vergadering. Het advies zal worden begeleid door een persbericht van de werkgroep. b) Er is al eerder afgesproken dat het college om een reactie op het advies zal worden gevraagd. De heer Stoelinga zal niet vooraf om een reactie worden gevraagd omdat hij deel zal nemen aan het raadsdebat over het advies, waar het college niet voor zal worden uitgenodigd. c) Presidiumlid De Widt zal worden gevraagd om de raadsbehandeling van het advies op 16 december a.s. voor te zitten. d) Het debat over het advies zal tussen de raad en de werkgroep worden gevoerd. Het heeft de voorkeur van de werkgroep dat leden van de werkgroep niet het woord voeren namens de fractie. maar er wordt opgemerkt dat het wel mogelijk moet zijn dat een lid van de werkgroep spreekt namens de fractie. De voorzitter van de werkgroep zal met enkele werkgroepleden achter de collegetafel plaatsnemen. e) Het college zal het advies, tegelijk met de raad, op 10 december a.s. krijgen en vervolgens tot 14 december a.s. (of uiterlijk woensdag 15 december vroeg in de ochtend) de tijd krijgen om een schriftelijke reactie op het advies in te dienen. f) Alle fracties zullen op vrijdag 10 december a.s. één (extra) exemplaar van het gehele openbare dossier, dat nu al in het bezit is van alle leden van de werkgroep, op de fractiekamer geleverd krijgen. De fracties SP en CU geven aan dit voor hun fractie niet nodig te vinden. Met betrekking tot de geheime stukken van het college, die bij de gemeentesecretaris zijn, zal het college worden gevraagd deze op verzoek van raadsleden tussen 10 en 16 december a.s. bij de griffie ter inzage te leggen en ze een uur voor de raadsvergadering op het stadhuis ter inzage te leggen. g) De agenda's en besluitenlijsten plus bijbehorende stukken zullen bij de griffie ter inzage worden gelegd. h) Bespreking conceptadvies De werkgroep spreekt ca. twee uur over het conceptadvies. Alle tekstuele en inhoudelijke aanpassingen worden genoteerd en worden verwerkt in een aangepast conceptadvies. De werkgroep komt unaniem tot de conclusie dat het advies, op basis va het voorliggende enquêteverzoek, negatief zal zijn. Er wordt gediscussieerd over het al dan niet opnemen van de diverse opties voor een raadsdebat over een aantal aspecten van de Gondelkwestie. De voorzitter en de griffier zullen hiervoor een voorstel doen. Het aangepaste concept zal zodra dit klaar is aan alle leden van de werkgroep worden g d en de werkgroep zal nog één keer bijeen komen om het plenair door te nemen. De griffier zal het advies opnemen in een raadsvoorstel op basis waarvan de raad een besluit neemt over het enquêteverzoek. WGenquêtevoorstel/011210

4 5) Datum volgende bijeenkomst Maandag 6 december om uur in de Secretarije. Mevrouw Gooijer is dan verhinderd en zal daarom vooraf haar eventuele opmerkingen aan de voorzitter en de griffier mailen. 6) Rondvraag De griffie neemt alle concept adviezen weer in waarna de voorzitter de vergadering sluit om uur. 2

5 Actiepunten tbv WERKGROEP 6 DECEMBER 2010 DATUM AFSPRAAK/ BESLUIT 16 september ONDERWERP/OMSCHRIJVING STAND VAN ZAKEN STREEF- DATUM In lijn met artikel 4 uit het Reglement van Orde zijn de vergaderingen en de stukken van de werkgroep besloten. De schriftelijke eindrapportage van de werkgroep aan de raad is openbaar. 23 september 1 december Alle stukken zullen bij de griffie ter inzage worden gelegd voor de werkgroep en later voor de gehele raad danwel als bijlage bij het advies worden gevoerd. Het college zal in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijke reactie te geven op het advies van werkgroep, voordat dit naar de raad wordt gestuurd. Uitvoering praktische voorbereiding raadsbehandeling Zie agendapunt 5. wordt afgerond in wk dec. 2010

6 Besluitenlijst werkgroep enquêtevoorstel d.d. 6 december 2010 Voorzitter Damen Griffier Van Luyk Verslag Van den Berg (griffie) Aanwezig Van der Hoek (VVD), Van Kooten (STIP), Van Woudenberg (CDA), Meuleman (Stadsbelangen), Damen (PvdA), Huijpen (D66), Van Koppen (Onafhankelijk Delft), Norbruis (GrL) Afwezig Gooijer (CU), Van Rossum (SP) 1) Opening De heer Damen opent de vergadering om uur. 2) Mededelingen Mevrouw Van Rossum en mevrouw Gooijer hebben zich afgemeld. Zij hebben hun commentaar op het aangepaste conceptadvies schriftelijk ingediend. 1 De heer Van Koppen meldt dat hij terug wil komen op het tijdens de vorige vergadering unaniem genomen besluit om de raad te adviseren het enquêteverzoek van de heer Stoelinga niet te honoreren. Zijn reden hiervoor is dat hiermee de mogelijkheid wordt uitgesloten om voormalig collegeleden te horen. De voorzitter merkt op dat een voormalig college(lid) politiek niet meer ter verantwoording kan worden geroepen. Zowel landelijk als lokaal is altijd het zittende kabinet of college politiek verantwoordelijk. Er wordt afgesproken om eerst de rest van de agenda af te werken en aan het eind van de vergadering hierop terug te komen. 3) Vaststelling besluitenlijst tweede bijeenkomst d.d. 1 december 2010 en actiepuntenlijst Het verslag en de actiepuntenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 4) Overige zaken De volgende procedure wordt afgesproken: - Het college zal het definitieve advies na afronding ontvangen onder embargo tot vrijdag 10 december a.s uur,. Hiertoe wordt besloten om het college in de gelegenheid te stellen een reactie op het advies voor te bereiden. - Conform eerdere planning wordt het advies op vrijdag 10 december a.s. om uur naar alle raadsleden g d onder embargo tot uur waarna het advies zal worden gepubliceerd. Het raadsvoorstel zal worden aangeboden met een brief over de praktische behandeling in de raad van 16 december. De fractievoorzitters zal dit morgen per mail worden gemeld. Het presidium heeft verder op 29 november jl. bij de vaststelling van de voorlopige raadsagenda besloten dat de heer P. de Widt dit debat zal voorzitten. - Het raadsvoorstel met het advies van de werkgroep wordt ook meegestuurd met de raadsagenda die vrijdag a.s. uitgaat. Alle fracties ontvangen één map met alle onderliggende stukken. 5) Bespreking aangepast conceptadvies De laatste aanpassingen in het advies en bijbehorend persbericht worden besproken en zullen in het definitieve advies en persbericht worden verwerkt. De voorzitter krijgt hiertoe mandaat van de werkgroep. De heer Van Koppen wordt gevraagd om zijn definitieve mening over het advies. De werkgroep bespreekt nogmaals uitgebreid de overwegingen uit het advies, met name de volgende: - Als het gaat om waarheidsvinding stelt de werkgroep vast dat het onderliggende dossier dermate omvangrijk is dat uitvoering van het voorliggende enquêteverzoek naar verwachting geen wezenlijk nieuwe feiten aan het licht zal brengen. 1 De voorzitter heeft op dinsdag 7 december 2010 telefonisch contact gehad met mevr. Van Rossum en mevr. Gooijer en beiden hebben zich akkoord verklaard met de definitieve versie van het advies. WGenquêtevoorstel/061210

7 - Het onder ede horen van betrokkenen, de belangrijkste aanvullende bevoegdheid bij een enquête, zal aan de hand van het voorliggende enquêteverzoek naar verwachting van de werkgroep evenmin wezenlijk nieuwe feiten opleveren ten opzichte van het onderliggende dossier. - De achtergrond van het verzoek is niet een gebrek aan feiten, als wel de politieke beoordeling ervan. Dat komt in het bijzonder tot uiting in de onderzoeksvragen 1 en 4 waarin de raad om een oordeel wordt gevraagd over een aantal gebeurtenissen. Een enquête is voor dat oordeel naar de mening van de werkgroep niet nodig. - Voor de vragen 2 en 3 zijn voldoende feiten beschikbaar in de vorm van collegestukken en handelingen van de twee raadsdebatten, waardoor een enquête op dit punt naar verwachting geen wezenlijk nieuwe feiten zal opleveren. Na ampel beraad geeft de heer Van Koppen aan zich te kunnen vinden in deze overwegingen en concludeert het advies van de werkgroep over het voorliggende enquête en de bijbehorende onderzoeksvragen te kunnen delen. De heer Van Koppen sluit niet uit tijdens een debat met het college in te gaan op de handelswijze van het vorige college. 6) Rondvraag De griffie neemt alle concept adviezen weer in waarna de voorzitter de vergadering sluit om uur. 2

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie