VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Dooren (2e secretaris); ROVER: C.Vonk, A. Everaarts, M. Waalewijn, F. Sam, M. van Engelshoven-Huls; Vereniging Stadsvervoerbelang: A.Markus; V. v. Lamoen, R. Visser, R. de Vrieze, H. Miedema; SBO Noord-Holland: G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: M. v.d. Dool, L. Hendriksen; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: E. van Eijk, A. Wiertz; ASVA: M. Markus, J. van Mil. Voor agendapunten 2: V. Hoekstra (CXX) Voor agendapunt 5: P. de Winter (SRA) Voor agendapunt 6: S. van Breukelen Voor agendapunt 8: J. Beek (GVB) B. Chevallerau 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dhr Chevallerau heeft zich afgemeld. De presentielijst gaat rond. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer het volgende uitgedeeld: een memo over kaartautomaten op haltes (8), een nieuwe versie van de notitie over de beoordeling van websites van vervoerders (12) en een verzoek van GVB tot het instellen van een werkgroep Reisinformatieplan. De overige stukken zijn ter kennisname. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Vaststellen van de agenda Agendapunt 7, Betalen voor OV, wordt verschoven naar september. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Actie Afspraken werkgroep Schouw busstation IJzijde uitgevoerd allen Reageren op eerste concept advies nachtnet Amsterdam GVB afgerond Waalewijn Afronden concept RAR advies Vervoerplan AML Connexxion 2016 afgerond secretaris RAR website op agenda van juli op agenda Hendriksen Ontwikkelingen bestemmingsplan Amstelveenlijn op agenda van juli op agenda Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 2. Consumentenplatform In het CP kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de monitorcijfers van het 1e kwartaal 2015, de actualisatie van lijnennetkaarten in de buitengebieden, de toeristenbus naar de Zaanse Schans, het verdwijnen van de halte Vinkenstraat van lijn 392 (de werkgroep schrijft een aanvullend advies), het ontbreken van succes van de campagne 65+ dalkaart in de Zaanstreek, de procedure voor de uitwerking van het vervoerplan 2016, het overnemen van het km-tarief van het GVB, de dalurenkaart en de invoering van een integraal tarief voor de wagenverkoop per januari Dit laatste zou de RAR graag versneld zien. Verder heeft het Consumentenplatform bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van EBS en CXX bij het informatiepunt op Amsterdam CS. Dhr Ambags stelt hierover een concept brief op. 3. Familiekaart De familiekaart van CXX is geldig in 3 concessies in Noord-Holland. Stadsvervoer vraagt de kaart ook in de andere concessies te accepteren zodat reizigers een doorgaande reis kunnen maken. Wellicht kan samen met ROCOV NH een brief worden geschreven. De werkgroep tarieven buigt zich hierover. Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 1

2 Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 4. Er zijn geen onderwerpen. Presentaties 5. Lijnennetvisie 2018, proces second opinion Dhr De Winter licht toe dat door het DB in de regioraad van 28 april 2015 een motie is aangenomen waarin wordt verzocht om een second opinion op de studie naar de lijnennetvisie. Uit 2 offertes van de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Delft is gekozen voor het aanbod van de laatste. Centrale vragen zijn of gebruikte methodes methodologisch juist zijn en of daaruit voortkomende resultaten plausibel zijn. Er wordt een toets gedaan op theoretische achtergronden. Referenties van modellen en methodes bij vergelijkbare projecten worden vergeleken en er worden extra interviews afgenomen. Vanuit de regioraad is een klankbordgroep ingesteld bestaande uit raadsleden uit verschillende gemeenten en van verschillende politieke partijen. De regioraad heeft geen uitspraak gedaan over consumentenorganisaties om die aan de klankbordgroep toe te voegen. In de eerste bijeenkomst op 17 juni is gesproken over het betrekken van alle doelgroepen (niet alleen forensen), het meenemen in het onderzoek van de gemeente Purmerend, de overstaptijd op station Zuid en de aannames vanuit het rekenmodel. Een schaduwmodel (naast GenMod) wordt niet gedaan. Eind juli verschijnt het concept rapport van de klankbordgroep, 20 augustus wordt het aangeboden aan de portefeuillehouder en 13 oktober wordt het in behandeling genomen in de regioraad. Bevindingen van de TU geven op dit moment geen aanleiding om te stoppen met voorbereidingen van vervoerplannen na Op vragen en opmerkingen van de ANBO en de ASVA met betrekking tot de positieve beoordeling door de TU Delft in vergelijking met de negatieve reacties van insprekers tijdens de regioraadzitting en het kritische rapport van TransTec, antwoordt dhr De Winter dat niet de lijnennetvisie is beoordeeld maar dat de TU een eerste analyse heeft uitgevoerd op de methodologische juistheid. - Op vragen en opmerkingen van Stadsvervoerbelang en de ASVA met betrekking tot de samenstelling van de klankbordgroep, uitvoering en aard van het onderzoek, keuze voor de onderzoekspartij, opdrachtformulering en de voor de lijnennetvisie gebruikte methode, zegt dhr De Winter dat niet het DB maar de regioraad de opdracht heeft gegeven tot een second opinion en dat die niet inhield het werk over te doen of een nieuw verkeersmodel te gebruiken. Evenmin behoorde een schaduwlijnennetvisie tot de opdracht vanuit de motie. Verder is de motie niet aangescherpt met deelname door consumentenorganisaties aan de klankbordgroep. Er zijn meerder instituten aangeschreven, slechts 2 hebben een aanbieding gedaan. Een belangrijke vraag bij de second opinion is of de keuze voor het GenMod model juist is geweest. Het gaat er ook met name om of de juiste data zijn gebruikt. Dhr de Winter zegt toe het voorstel van de ASVA om het advies van de RAR toe te voegen aan de documentenanalyse en onder de aandacht te brengen van de TU. - Op de vraag van ROVER of bekend is of uitvoerders van de second opinion eerder hebben meegewerkt aan de eerste lijnennetvisie van Goudappel Coffeng, antwoordt dhr De Winter dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dhr Van Oort die inderdaad ook bij Goudappel Coffeng werkt. De regioraad heeft gesteld dat het onderzoek wordt gedaan door mensen die 10 jaar geen werk hebben gedaan voor de Stadsregio. De TU staat bekend om objectieve onderzoeken. - Op het voorstel van Cliëntenbelang dat de RAR tijdig betrokken wordt om van gedachten kan kunnen wisselen met leden van de regioraad, zegt dhr De Winter dat de RAR een belangrijke rol moet krijgen waar het gaat om de maakbaarheid van dienstregelingen. Discussie daarover zal in het najaar moeten plaatsvinden en het zal een ander proces zijn dan een standaard vervoersplan. De voorzitter concludeert dat de RAR ontevreden is over de toon waarop door het bestuur is gereageerd op het advies van de RAR en over de betrokkenheid bij de second opinion. Hijzelf zal in gesprek gaan met de betrokken OV specialisten van de Stadsregio en eventueel met portefeuillehouder Litjens. Verder stelt hij voor in september de afspraak met regioraadsleden gestalte te geven waarbij dit thema aan de orde gesteld kan worden. Raadsleden die deelnemen aan de voorsessie Verkeer en Vervoer zullen actief worden uitgenodigd. De werkgroep Lijnennetvisie (heren Vonk, Van Lamoen, M. Markus en Ambags) bereiden een reactie voor op de second opinion. 6. Spoorweg Veiligheid, toelichting uitwerking wet lokaal spoor Mw Van Breukelen geeft een toelichting op de nieuwe Wet Lokaal Spoor die op 1 december 2015 in werking treedt en die de oude Spoorwet van 1875 vervangt. Stadsregio Amsterdam wordt eindverantwoordelijk voor tram- en metrosporen. De nieuwe wet maakt een einde aan de versnippering van bevoegdheden. Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 2

3 Het gaat om veiligheid, beheer en onderhoud, aanleg en exploitatie. De samenhang met de Wet op het Persoonsvervoer en de Wet Brede Doeluitkering zorgt ervoor dat integrale afwegingen gemaakt kunnen worden. Beheer van rails en vervoer op de rails worden met de wet nu formeel geregeld. Implementatie van de wet is complex vanwege de vertaling per regio. Bestaande afspraken worden omwille van de veiligheid goed vastgelegd, traceerbaar en transparant gemaakt. Voor de stadsregio Amsterdam moet een visie Lokaalspoor, een toetsingskader en een veiligheidsvisie worden gemaakt. Verder dient een relatie te worden gelegd met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor de vervoerder (GVB) en de beheerder is het van belang dat zij een (transparant) VMS (Veiligheid Managementsysteem) hebben. Nieuw is dat de stadsregio verantwoordelijk is voor veiligheid en de organisatie van handhaving en toezicht. De sturingsfilosofie is dat alle partijen doen waar ze goed in zijn. De toezichthouder op het lokale spoor werkt in opdracht van het DB van de Stadsregio en niet meer van het ministerie. Op 21 mei 2015 zijn de visiedocumenten in concept vastgesteld. Het DB heeft voorgesteld de RAR te betrekken bij het nader invullen van de documenten (Visie Lokaal Spoor + Veiligheidsvisie). Op 17 september vindt besluitvorming plaats. De voorzitter constateert dat de RAR kennis heeft genomen van de inhoud en het adviesverzoek en stelt voor een werkgroep in te stellen. Deelnemers zijn de heren Vonk en De Vrieze en mw Wiertz. 7. Betalen voor OV, ontwikkelingen anders betalen voor OV Vanwege verhindering van de GVB medewerker wordt dit agendapunt doorgeschoven naar september. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 8. Reizigersvoorzieningen, ontwikkelingen kaartverkoop op de haltes Dhr Beek geeft een toelichting op de pilot met 10 gemaksautomaten op haltes van tramlijn 2. Nadruk van de kaartverkoop komt op de halte te liggen in plaats van in de wagen met als doel de doorstroom te verbeteren en de halteertijd te verkorten. Mogelijkheden van de automaat zijn opladen, verkoop en overzicht opvragen. Er kan contactloos betaald worden maar niet meer contant. Een kindkaartje is niet verkrijgbaar. Getracht is de automaten zoveel mogelijk volgens toegankelijkheidseisen en EU wet- en regelgeving te plaatsen. Bediening is met een touchscreen. Voor reizigers met een visuele handicap blijft verkoop op de wagen altijd mogelijk. Voordelen voor het GVB zijn tevreden reizigers en de mogelijkheid voor bestuurder en conducteur om zich meer te richten op service en sociale veiligheid. Tijdens de pilot wordt doorlopend geëvalueerd en bij succes vindt uitbreiding plaats. De RAR wordt uitgenodigd de automaten te bekijken. - De vraag van SBO of de automaten tegen fraude bestand zijn beantwoordt dhr Beek bevestigend. Bovendien bevinden zich geen waardes in de automaat. - Op de vraag van de ASVA naar het voordeel van de automaten voor forensen en toeristen zegt dhr Beek dat een onafhankelijk onderzoek wordt gestart om dit aspect te toetsen. - Op de vraag van ROVER en Cliëntenbelang over de plaats van de automaten op de halte zegt dhr Beek dat het niet altijd mogelijk is die in de lengte plaatsen in verband met rioolleidingen. Er wordt bij de plaatsing rekening gehouden met rolstoeltoegankelijkheid. De voorzitter stelt vast dat de RAR kennis heeft genomen van de presentatie en de resultaten van de evaluatie afwacht. Concessiegebied Waterland (EBS) 9. Er zijn geen onderwerpen. Algemene onderwerpen 10. RAR organisatie, afronden wat is de RAR en wat wil de RAR betekenen De voorzitter verwijst naar de discussies tijdens de heidag en de memo met voorstellen om een en ander beter te stroomlijnen en versterken. Hij stelt voor de voorstellen nu per punt te bespreken en eens per jaar stil te staan bij specifieke onderwerpen. Effectiviteit en zichtbaarheid: Dhr Ambags stelt voor procedureel af te spreken om bij ieder uitgebracht advies te bepalen of wel of niet een persbericht geschreven moet worden. Wellicht kan ook een persconferentie gehouden worden. Dhr Waalewijn merkt op dat de RAR zich richting de regioraad beter moet profileren. Dhr Hendriksen voegt toe dat actief agenda, stukken en verslagen van de RAR moeten worden toegezonden. Met betrekking tot persberichten stelt hij voor om, ter voorkoming van discussies over de inhoud, een mandaat te verlenen voor het uitgeven van een persbericht. Dhr Van den Dool legt de nadruk op publicaties op de website. Dhr Van Lamoen stelt voor de regioraad te attenderen op de website van de RAR. Dhr M.Markus vraagt hoge prioriteit te geven aan historical records van uitgebreide adviezen. Dhr A.Markus merkt op dat de RAR weinig zichtbaar is voor andere ROCOV's. Hij stelt voor meer samen op te Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 3

4 trekken. Mw Van Dooren voorziet veel extra werk. Bij het uitgaan van een persbericht valt te verwachten dat daarop telefonische reacties komen die moeten worden afgehandeld. Als dat wenselijk is moet aan de SRA om meer capaciteit worden verzocht. De voorzitter weet dat verschillende ROCOV's een externe kracht hebben ingehuurd die tevens het secretariaat beheert. Hij weet dat de communicatieafdeling van de SRA moeite heeft met de publiciteitsrol namens de RAR. Ten behoeve van de externe profilering stelt hij voor om in ieder geval van elk advies een korte samenvatting op de website te zetten. Hoe het budgettair geregeld is moet worden uitgezocht. Inhoudelijke prioriteiten: Desgevraagd vindt dhr A.Markus het niet nodig om van het onderwerp concessiegrenzen een aparte prioriteit te maken, wel moet er bij ieder onderwerp aandacht voor zijn. Verder zegt hij dat de agenda mede wordt bepaald door de actualiteit. De voorzitter merkt daarbij op dat dan, gezien de beperkte tijd, niet op alles kan worden ingegaan. Dhr M.Markus merkt op dat elke organisatie eigen prioriteiten heeft. Die kunnen conflicteren. Dhr Van Lamoen stelt voor prioriteit ZuidasDok te verbreden tot grote OV projecten. Volgens de voorzitter komt een ander groot project vanzelf op de lijst. Samenwerking en organisatie, Omvang en samenstelling: Mw Van Eijk wil bij Ad 5 opgemerkt hebben dat gestimuleerd moet worden dat organisaties meer vrouwelijke leden voordragen voor de RAR. Ze wijst erop dat het merendeel van reizigers uit vrouwen bestaat. De voorzitter ondersteunt dit en stelt vast dat ook de overige leden de meerwaarde van meer vrouwen in de RAR inzien. Dhr Ambags is het eens met wenselijkheid van meer diversiteit maar vindt niet dat de RAR groter moet worden. Samenwerking en organisatie, Vergaderorde: Dhr Van Lamoen vraagt hoe arbitrair het bij Ad 1 b1 genoemde woordvoerderschap per organisatie wordt toegepast. Dhr Waalewijn merkt op dat het praktisch lastig is een woordvoerder aan te wijzen omdat de stukken pas op zaterdag binnenkomen. Dhr Van den Dool brengt in dat hijzelf en dhr Hendriksen verschillende zaken inbrengen voor Cliëntenbelang. Dhr Van Mil stelt voor dat iedereen in ieder geval zijn best doet het kort te houden. Verder zegt hij dat de vergadering efficiënter kan verlopen als bij elk agendapunt wordt aangegeven wat ermee bereikt moet worden. Van tevoren kunnen daarbij suggesties worden gedaan over wel of niet een persbericht uitgeven. Ook stelt hij voor werkgroepen met een langdurig karakter permanent te maken. Dhr Waalewijn heeft ooit voorgesteld dat de secretaris vooraf bij de leden agendapunten verzameld. Dit gebeurt wel voor de consumentenplatforms maar niet voor de plenaire vergadering. De voorzitter vult aan dat bij de punten dan wel het beoogde doel moet worden aangegeven. Op de vraag van mw Van den Heuvel over de wijze van verslaglegging, is iedereen het erover eens dat een beknopte samenvatting van de discussies volstaat. Mits duidelijk wordt vermeld welke standpunten door de betreffende organisatie worden verkondigd. Samenwerking en organisatie, Samenwerking RAR: Met betrekking tot Ad 3 en Stadsregio zegt dhr Van Lamoen de indruk te hebben dat de secretaris bij het redigeren van adviezen het standpunt van de SRA verwoord. Hij vindt dit onwenselijk en stelt voor een onafhankelijke secretaris aan te stellen. Wanneer dit niet mogelijk is dient de huidige secretaris geen invloed meer uit te oefenen op de besluiten en adviezen van de RAR. Tot slot stelt hij bij Ad 4 Zittingsduur voor om vanwege het behoud van kennis en ervaring niet arbitrair om te gaan met gestelde termijn van 2 x vier jaar. Meerdere leden zijn het daar niet mee eens en achten doorstroming, verjonging en nieuwe inzichten van groter belang. Ook de voorzitter pleit voor doorstroming en diversiteit en wijst erop dat kennis ook kan worden opgehaald buiten de RAR. Om de meningen te peilen wordt een (niet officiële) stemming gehouden waarvan de uitslag is dat 10 leden vóór behoud van de huidige zittingsduur zijn en 8 leden tegen. Met betrekking tot de rol van de secretaris zegt de voorzitter dat de Stadsregio heeft gekozen voor een ambtenaar die het secretariaat runt. Landelijk komen beide modellen voor. Voordeel van een secretaris binnen de organisatie is dat er korte lijnen zijn binnen de SRA en het netwerk. Hij stelt voor dat te handhaven. Wanneer zich conflicten voordoen over adviezen, zal hij daarop toezien. Als voorzitter heeft hij een doorslaggevende stem. Verder vindt hij dat de secretaris de ruimte moet krijgen om redactie te voeren op adviezen. Bovendien is de RAR vaak vooral negatief over voorstellen, terwijl het effectiever is ook positieve reacties te geven. Om irritatie te voorkomen stelt dhr M.Markus voor regels af te spreken over hoe om te gaan met inhoudelijke wijzigingen in adviezen. Volgens de voorzitter is de procedure dat de secretaris wijzigingen terugkoppelt aan de voorzitter van de werkgroep. Alle standpunten gehoord te hebben, zegt de voorzitter toe aan de slag te gaan met de voorstellen. Het document met resultaten van de heidag zal hij waar nodig aanpassen. 11. RAR website, bevindingen werkgroep De voorzitter verwijst naar wat over de website is gezegd bij agendapunt 10 over effectiviteit en zichtbaarheid van de RAR en stelt voor dat het secretariaat kijkt naar vormgeving voor extern gebruik en hoe inhoudelijke stukken op de site kunnen worden geplaatst. Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 4

5 12. Reizigersinformatie, resultaat beoordeling websites vervoerders Het lijkt erop dat geen van de websites voldoet aan de Europese richtlijnen voor toegankelijkheid met betrekking tot visueel gehandicapten. Dhr Hendriks zal een aanvulling aanleveren op de notitie. 13. Afsluiting stations, memo sluiting chipkaart poortjes Stadsregio stations In juni zijn de poortjes op station Amstel op proef gesloten. De afsluiting werkt nog niet naar behoren en de poortjes zullen meer in de hal geplaatst worden. Binnenkort vindt opnieuw een proef plaats. Verder wordt verwezen naar de notitie. Overige onderwerpen 14. Opleidingen, voorstel Rover Belangstellenden voor het cursusaanbod van ROVER kunnen zich bij het secretariaat melden. 15. Uitnodigingen Zie uitnodigingen 16. Werkgroepen, melden voortgang en vernieuwen samenstelling De werkgroep Lokaalspoor bestaat uit de leden Vonk, De Vrieze en Wiertz. De werkgroep Tarieven bestaat uit de leden Vonk (VZ), Van Mil, Rikveld en Wiertz. De werkgroep Reizigersinformatie bestaat uit de leden Van den Dool, Van Eijk (VZ) en Miedema. Mw Van Dooren zoekt uit waar de resultaten van de schouw van busstation IJzijde naar toegestuurd moeten worden en hoe het stuk bij de regioraad terecht kan komen. De gemaakte opmerking over het bewegwijzeringbord dat inmiddels geplaatst is, moet in het verslag worden geschrapt. 17. Jaarplanner, aanpassen aan ontwikkelingen, toevoegen nieuwe onderwerpen Er zijn geen opmerkingen. 18. Verslag vergadering 4 juni 2015 Tekstueel: Pagina 3, punt 8, 2e alinea 14e regel: 13 juli moet zijn 3 juli. Pagina 4 bovenaan, de zin Dhr Van Lamoen tot en met ouderen moet zijn: Dhr Van Lamoen vraagt verzorgingshuizen te vervangen door wooncentra voor ouderen. Naar aanleiding van: Pagina 3, punt 8, 2e alinea: dhr M.Markus wil weten of dhr Van Luyn zijn toezegging om expliciet te communiceren met universiteiten en hogescholen over de buitendienststelling is nagekomen. Mw Van Dooren vraagt het na. Dhr M.Markus stelt verder voor een lijst met toezeggingen te maken ten behoeve van terugkoppeling aan de RAR. Pagina 3, punt 8: dhr Everaarts merkt op dat het wederom is misgegaan met de verspreiding van de zomerkrant. Mw Van Dooren vraagt het GVB om een terugkoppeling. Pagina 5, punt 14: dhr Hendriks meldt op dat op haltes van lijn 26 de knop is verdwenen voor de audio informatie. Hij stuurt via de secretaris een mail naar het GVB. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 19. Rondvraag Dhr M.Markus wijst op een artikel in Het Parool over bezuinigingen op het nachtnet. De inhoud is conform dat wat het GVB aan de RAR kenbaar heeft gemaakt. Dhr Van Mil vraagt naar de mogelijkheid als RAR-lid zelf adviezen in te dienen. Als voorbeeld noemt hij een advies over tarievenintegratie van vervoerders met NS. De voorzitter refereert aan de vandaag gemaakte afspraak om zelf agendapunten in te dienen en nodigt hem uit een voorstel te schrijven. Op een vraag van dhr A.Markus zegt dhr Hendriksen dat hij per brief van de Stadsregio heeft vernomen dat de intentie er is om een tweede lift op het Amstelstation te realiseren. Dhr Balke beschikt over een model uit Hoofddorp voor aanvullend OV. Het lijkt hem bruikbaar voor de hele regio en hij komt binnenkort met een voorstel. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 5

6 1 secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 2 secretaris Uitvoering nieuwe Amsterdamse abri s op agenda RAR 3 Vonk Melden resultaat overleg GVB activeren OV-Chipkaart bij reizen met nachtnet 4 NS Wat is effect van het in-uitchecken bij bezoek aan winkels op een kortingsproduct 5 Everaarts (uit CP) verzamelen opm gebreken aan metromaterieel M5 tbv RAR advies. 6 werkgroep Brief over een nieuwe veerverbinding Amsterdam Velzen???? 7 werkgroep Uitwerking wayfinding busstation Noord 8 secretaris RAR advies over buitendienststellingen spoor vanwege ZuidasDok 9 leden Aanmeldingen en te bespreken onderwerpen melden bij secretariaat (zie ook nr 6) 10 Vd Dool Gebreken bij toegankelijke bushaltes inventariseren en toelichten met foto s 11 SRA Toesturen klanteisen stads-streekvervoer Zuidas 12 RAR leden Reactie op herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal sturen naar secretaris 13 Connexxion Onderzoek pauze van 14 minuten bij aansluiting lijn 171 op lijn 356 in Amstelveen 14 Connexxion Gebruik en capaciteit halte Zuidas op de Stravinskylaan 15 werkgroep Schouw busstation Tramplein Purmerend 16 Balke/Chev Onderzoek regelgeving en vormen van aanvullend OV in de concessies Stadsregio 17 leden Verzoek indienen om deel te nemen aan proces second opinion lijnennetvisie Ambags Concept brief over ontbreken EBS en CXX in OV-servicewinkel IJhal 19 voorzitter Overleg Stadsregio over vorm en inhoud van de reactie op RAR advies lijnennetvisie Verslag RAR vergadering 2 juli 2015 Pagina 6

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Verslag NOVB Directeurenoverleg

Verslag NOVB Directeurenoverleg Verslag NOVB Directeurenoverleg Datum: Donderdag 31 maart 2016 Tijd: 15:00-17:00 uur Locatie: Kennisplatform Crow, Aanwezigen: Streek-en stadsvervoerders, secretaris DOC, landelijke consumentenorganisaties,

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015

Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015 Verslag bijeenkomst Rocov Noord-Holland Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek 5 februari 2015 Aanwezig : Mw. Nel Achilles Adviseur (NA) Mw. Wil Furrer-Kroes Katholieke Bond van Ouderen KBO (K) Mw. Wil Harmsen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, dhr. H. Davidse, mw.y.van Geel, dhr.j. Hille Ris Lambers (vice-voorzitter),dhr. L. Jager,

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Met deze aanpassing wordt het voorstel vastgesteld.

Met deze aanpassing wordt het voorstel vastgesteld. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 8 december 2014. Aanwezig: mw. N. Hofstra (voorzitter), mw. P.Lambeck, dhr. M.Blom, mw. L.Schuiling, dhr. J.P.Loopstra, mw.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr. Barendregt, dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie