Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); ROVER: C.Vonk, O.Chalebyani, H. Jansma, M. Waalewijn, A. Everaarts, R. Teeuwsen; Vereniging Stadsvervoerbelang: A.W.Markus, J.Rol, V. v. Lamoen, SBO Noord-Holland: A. Goudriaan, G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: M. v.d. Dool, D.M.M. Cohen Rapoport, B.L.C.J. Chevallerau; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: N. Bakker, J. Duppen; ASVA: M. Markus. Voor agendapunt 2: E. Wiebes (portefeuillehouder OV), N. van Paridon (SRA) Voor agendapunt 3: C. van Dam, F. Paleari en M. de Kat (dienst Metro) Voor agendapunt 4: L. Steur (GVB) en R. Koster (CXX) Voor agendapunt 6: P. de Winter (SRA) Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) A f w e z i g : J. Hageman, T. Bruins, R. de Vrieze, KvK 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Lankhorst, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder portefeuillehouder Wiebes die vandaag een aantal onderwerpen met de RAR komt bespreken. Ook heet hij Sanne van Breukelen welkom terug bij de RAR. Inmiddels is zij bevallen van zoon Pelle. Dhr De Boer blijft op de achtergrond nog ondersteuning verlenen. De presentielijst gaat rond. Er is een afbericht binnengekomen van dhr J. Hageman. Uit te delen stukken De secretaris, heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: bij agendapunt 4 het advies op de tarieven 2014 en bij 8 een memo over een voorstel voor lijn 21. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Vaststellen van de agenda Op verzoek van dhr Chevallerau wordt aan de agenda onder punt 8 de stand van zaken over de Fast Flying Ferry toegevoegd. Actie Afspraken secretaris Actualisatie overzicht reacties op RAR adviezen verzonden secretaris In brief uitleg tussen Plus-net/R-net binnen de OV-visies Amsterdam verwerkt Everaarts In brief gevolgen werkzaamheden binnen Amsterdam voor OV reizigers op agenda Allen Achterbannen informeren over advisering via Permanente Structuur achterhaald secretaris Overleg dienst Metro over toelichting contracten ROL op agenda secretaris Opvragen tekening poortjes station Sloterdijk ontvangen leden Te bespreken onderwerpen portefeuillehouder doorgeven aan secretariaat Niet gereageerd secretaris Schriftelijke reactie voortgang uitvoering toegankelijkheid op agenda Aldo Markus Vraag portefeuillehouder welke haltes in 2013/2014 toegankelijk moeten zijn. op agenda Van Lamoen Publicatie Het belang van OV, maatschappelijke effecten op het rijden" afgedaan Chevallerau Concept reactie discussie over locatie halte Huis voor de Sport in Hoofddorp verzonden secretaris Overwegingen keuze omleidingen lijnen 2 en 5 vanwege Leidsestraat op CP. op agenda secretaris Frequenties omleidingen lijnen 2 en 5 vanwege Leidsestraat op CP op agenda Leden Voorbeelden omroepingen bij de haltes, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen.. op agenda secretaris Concept advies tariefvoorstel GVB P&R terreinen aanpassen verzonden Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 1 van 8

2 Vz en Ambags Brief over duur werkzaamheden spoor op agenda secretaris Verzenden reactie op concept over de LTI verzonden secretaris Concept advies tariefvoorstel Kruidvatactie 2013 verzonden secretaris Concept advies initiatiefvoorstel particulier OV Zuidoost verzonden secretaris Verzenden advies Investeringsagenda OV Stadsregio verzonden secretaris Stand van zaken bus 129 CXX in Zuidoost Beemster uitzoeken verwerkt Vonk Contact met GVB over datum toegezegd overleg over de lijnvoering op agenda Presentaties 2. Overleg portefeuillehouder OV De agenda voor dit overleg bestaat uit 4 onderwerpen waarvan de eerste twee door dhr Wiebes zijn ingebracht, de laatste door de RAR Verwachtingen en rol van de RAR Dhr Wiebes merkt allereerst op dat sinds zijn 3,5 jaar durende portefeuillehouderschap voor het OV, hij slechts twee keer een ontmoeting met de RAR heeft gehad, in verschillende samenstelling en één keer met de voltallige RAR. Hij vindt dit mager, zeker gezien de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Hij noemt de bezuinigingen van 100 miljoen per jaar, waarvan 80% in de concessie Amsterdam. Ook haalt hij de analyses aan die van het OV zijn gemaakt en waaruit werd geconcludeerd dat het OV meer op het verleden dan op de toekomst was gericht, aantakkingen op het spoor niet meer voldeden, het OV te kronkelig was en hier en daar te leeg en dat het concessiemodel niet meer klopte. Een verbouwing van het Amsterdamse OV was noodzakelijk, vanwege de bezuinigingen maar ook omdat een kwaliteitslag nodig was. Vooral omdat naar verwachting het aantal forensen de komende jaren fors toeneemt. Het zijn momenten waarop met alle partijen intensief om tafel gezeten moet worden. Met de RAR is dit onvoldoende gedaan. Alleen via de post heeft een uitwisseling van plannen en adviezen daarop plaatsgevonden. De enige manier om een grote verbetering in het OV te realiseren, is als een kleine verslechtering geaccepteerd wordt. Het budget ligt vast en wanneer iets extra's gewenst is, moet dat ergens vandaan komen. Dhr Wiebes ziet dat de RAR in de adviezen, begrijpelijk, recht voor de reiziger opkomt, maar vaak op een én-én manier. Zo wil de RAR graag directe verbindingen maar ook hoog frequent, maximale vervlechting maar ook maximale betrouwbaarheid, meer OV waar het druk is maar ook haltes met weinig opstappers handhaven. Terecht wordt er aandacht gevraagd voor reizigers met beperkingen en ouderen, maar tegelijkertijd moet de enorme hoos aan forensen gefaciliteerd worden. Er is te weinig dialoog over de keuzes. Hoewel de RAR terecht wijst op de scherpe kanten, helpt deze én-én stelling niet bij het maken van die keuzes. In deze tijden zouden partijen die strijden voor een beter OV de rijen moeten sluiten. Elkaar kennen, spreken en elkaar inzicht geven in hoe de keuzes gemaakt moeten worden helpt wel. Dhr Wiebes wil de RAR inhoudelijk niet verliezen maar wil dat de strijd voor een beter OV, met tegelijkertijd een bezuiniging van jaarlijks100 miljoen, gevoerd wordt op een manier waar de reiziger zoveel mogelijk aan heeft. Een reizigersadviesraad is voor hem een adviseur die helpt bij het maken van keuzes, maar ook een bondgenoot. Hij wil een adviesraad die, niet denkend vanuit deelbelangen maar vanuit het geheel, het bestuur helpt bij de afwegingen; die niet alleen én-én zegt maar ook beseft dat het soms of-of is en die kiest voor de grote winst in plaats van het kleine verlies. Vragen en opmerkingen Dhr Duppen wil weten waarom voor het GVB, van oudsher een nutsbedrijf, steeds vaker methodes worden bedacht om winst te maken. Verder herinnert hij eraan dat de RAR bij de gunning aan het GVB heeft meegeholpen bij het vinden van een goed alternatief voor alle reizigers. Dat buslijnen verdwijnen en loopafstanden groter worden klopt niet in de beleving van ouderen en met deze verslechteringen gaan mensen voor de auto kiezen of zullen minder reizigers het OV gaan gebruiken. Volgens dhr Vonk is het de taak van de RAR om zoveel mogelijk OV te behouden. Hij ziet dat de bestuurder zich richt op forensen in de spits, maar in Amsterdam is het de hele dag spits, vooral binnen de ring. In de investeringsagenda wordt ingezet op de infrastructuur. Hij maakt zich zorgen over wat van de plannen in de praktijk terecht komt. Dhr Waalewijn benadrukt dat de RAR altijd zorgvuldig met de keuzes omgaat en kijkt naar wat plannen betekenen voor het aantal DRU's. Per definitie zal een reizigersadviesraad ingaan tegen opheffen van lijnen en haltes omdat dit ten koste gaat van de reiziger die dan langere loopafstanden moet afleggen. Dat verdrijft reizigers uit het OV. Hij ziet mogelijkheden om het OV te verbeteren zonder dat het ten koste gaat van haltes. Ten behoeve van de snelheid ondersteunt hij de inzet naar meer aandacht voor vrije tram- en/of bus- Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 2 van 8

3 banen en ov prioriteit bij verkeerslichten. Bovendien werkt het instapregiem in Amsterdam zeer vertragend en zou net als in Rotterdam gekozen kunnen worden voor instappen bij alle ingangen en een conducteur die door de tram loopt. Dhr A. Markus zegt dat de RAR in een spagaat zit. Enerzijds is er de wens zoveel mogelijk reizigers in het OV te krijgen die nu nog in de auto over bv de A2 rijden. Voor hen moet het OV aantrekkelijker gemaakt worden. De andere poot is de consumentenbelangenbehartiging. De helikoptervisie is er wel degelijk maar daarin worden ook de bestaande gebruikers betrokken. Dhr Van Lamoen wil weten hoe een verbetering in het OV wordt gedefinieerd. In de investeringsagenda wordt het verkorten van reistijd bepleit. Dit staat haaks op de voorkeur van de reizigers. Belangrijker is zonder overstap te reizen en korte loopafstanden van en naar de halte. Hij wil weten of de bestuurder bereid is het beleid op die voorkeuren aan te passen. Dhr M.Markus noemt de grote lijnen van de investeringsagenda, en de visie die daaraan ten grondslag ligt, als voorbeeld van dat de bestuurder en de RAR elkaar juist goed hebben gevonden. Iedereen kan zien dat het aantal fietsgebruikers in de stad toeneemt en dat de straten niet breder worden. Daarom moeten er behalve over snellere banen voor het OV, ook keuzes gemaakt worden ten behoeve van de verkeersveiligheid. De RAR is het met veel keuzes eens die gaan over ruimte vinden, bijvoorbeeld over het beperken van auto's in de Raadhuisstraat. Dhr Verweij stelt dat het ruimtelijk beleid sturend zou moeten zijn op de ontwikkelingen met betrekking tot verkeer en vervoer. Dat is ook van belang voor de financiering van projecten. Wie daar van profiteert moet meebetalen. Verder zou hij graag willen dat, als de bestuurder vindt dat de RAR te veel vraagt, hij in zijn reactie aangeeft wat hij nog wel verantwoord vindt en waar hij nu niet aan kan voldoen, maar misschien in de toekomst wel. Als voorbeeld noemt hij het opknippen van de sneltram in de Zuidas. Dhr Chevallerau merkt op dat de RAR ook wel eens nee zegt tegen een project waarop het bestuur dan vervolgens toch een akkoord geeft. Hij noemt de financiering van de Shuttle2B. Dhr Everaarts adviseert in het kader van de het verhogen van de snelheid van het OV om ook te kijken naar verkoopautomaten op straat of mobiele verkooppunten, zodat niet iedereen in bus of tram een kaartje hoeft te kopen. Ten aanzien van het bondgenootschap zegt hij dat de RAR vaak over te weinig gegevens beschikt om bepaalde maatregelen te kunnen beoordelen. Nu moet de RAR er bij herhaling om vragen of komt de informatie te laat. De voorzitter vult aan dat wanneer van de RAR gevraagd wordt scherpere keuzes te maken, de RAR inderdaad tijdig voorzien moet worden van de benodigde achtergrondinformatie. Reactie van de portefeuillehouder Dhr Wiebes ziet veel punten waar hij en de RAR het over eens zijn. Genoemd is dat verbetering van de infrastructuur veel moet opleveren, maar dat er twijfel is of ambities waargemaakt kunnen worden. De afgelopen 20 jaar zijn veel ambities niet waargemaakt omdat bijvoorbeeld in stadsdelen de doorstroming van de tram opgeofferd werd aan parkeerplaatsen. Echter, de infrastructuur móet wel verbeterd worden om een snelle doorstroming van de tram te kunnen realiseren. Zeker omdat er 80 duizend huishoudens in de regio bij zullen komen. Het vraagt inderdaad ook veel van ruimtelijk beleid. Met het situeren van werkgelegenheid rond OV-knopen is een begin gemaakt, maar waakzaamheid op dit punt is geboden. Ook dhr Wiebes vindt de zittende conducteur belangrijk maar niet een heilig concept waarmee de reiziger ook niet optimaal wordt bediend. Hij is daarover met het GVB in gesprek. Hij is het er mee eens dat er, binnen het bestaande budget, zoveel mogelijk OV moet zijn. Daarbij moet een heikele afweging gemaakt worden tussen huidige reizigers die gesteld zijn op het bestaande product en toekomstige klanten die wat anders willen. In de politiek ligt het sentiment vaak meer bij de huidige klant. Maar vanuit zijn rol moet dhr Wiebes, ook gezien de groei van de regio, beiden even lief hebben. Hij moet zich richten op reizigers die er nog niet zijn en die nog geen stem hebben. De essentie van zijn vraag aan de RAR is om ook te kijken naar die reiziger die nu nog op de A2 rijdt. Wanneer de reissnelheid, niet de rijsnelheid, wordt verhoogd komen er meer klanten, meer omzet en minder kosten. Versnelling is een kwaliteitsverhoging die groei van het OV toelaat binnen het bestaande budget. Dat betekent dat het soms, niet altijd, noodzakelijk is om haltes op te heffen. Tijdswinst door het opheffen is soms 10 maal zo groot als het tijdsverlies voor mensen die er last van hebben. Afwegingen moeten in samenspraak worden gedaan. Dhr Wiebes erkent dat de RAR soms de nodige informatie mist. Refererend aan de opmerking over de waardering door reizigers van korte loopafstanden en rechtstreekse verbindingen, zegt hij dat het ook hier om keuzes gaat. Het is niet mogelijk om die tegelijkertijd met een korte reistijd te realiseren. Dan explodeert het OV. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de woon-werkreiziger en de internationale reiziger. Op basis van cijfers kan gesteld worden dat soms te veel wordt gehecht aan directe verbindingen en te weinig aan reistijd. Op de vraag waarom een nutsbedrijf winst moet maken, antwoordt dhr Wiebes dat dit niet het geval is. Wel hebben aanbestedingen elders in Nederland gemiddeld tot grotere volumes en kwaliteitsverbeteringen geleid. In Amsterdam wordt echter niet gestreefd naar winstoptimalisatie van het GVB maar naar het beperken van de winst naar een normale vermogensvergoeding. Al het geld wordt ter beschikking gehouden van de reiziger en het OV. Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 3 van 8

4 Alleen de exploitatie van de concessie Amsterdam kost 90 miljoen euro per jaar subsidie. Van winst kan dan ook geen sprake zijn Samenstelling en bemensing RAR na 1 januari 2014 De voorzitter memoreert dat de RAR nog tot eind van dit jaar in deze samenstelling bijeenkomt. Omdat voor een groot aantal leden de twee termijnen erop zitten, zal er van veel mensen afscheid worden genomen. Hij stelt voor samen met de bestuurder van gedachte te wisselen over de samenstelling van de nieuwe RAR. De KvK neemt vanwege bezuinigingen helaas niet meer deel en de FNV is in het verleden geen goede keus gebleken. Ook dhr Wiebes heeft als standpunt dat de FNV hier niet aan tafel hoort. De RAR is voor belangen van reizigers en niet van medewerkers. De grote uitdaging zit in het woon-werkverkeer. Economische voorspoed hangt grotendeels af van Amsterdam als werkstad en daarmee van de bereikbaarheid voor de forens. Het komt neer op het OV want er kunnen geen auto's meer bij in de stad. OV is de sleutel van economische groei in deze regio. Hij pleit er dan ook sterk voor om de stem van de forens (de meneer of mevrouw op de A2) met zijn specifieke wensen meer te laten doorklinken in de RAR. De voorzitter merkt op dat uiteindelijk de Stadsregio bepaalt welke organisaties aan tafel zitten. Dhr Vonk leest in het reglement, artikel 5 lid 6, dat leden na 4 jaar kunnen worden herbenoemd voor een aansluitende periode. Hij denkt dat het aan de consumentenorganisaties zelf is om te bepalen wie zij voordragen. Dhr A. Markus pleit ervoor dat de inmiddels ontwikkelde grote deskundigheid gecontinueerd wordt. Daarbij komt dat straks toch al geschoven gaat worden in verband met de opheffing van de Stadsregio. Dhr Ambags stelt voor te kijken naar het aantal mensen per groepering, wellicht dat het kleiner en effectiever kan. Mogelijk kunnen ook reizigers met jaarabonnementen bij GVB of CXX deelnemen. De voorzitter weet dat in het verleden ook burgerleden zitting namen. Dhr Waalewijn wijst op het grote gebied en denkt niet dat de RAR met minder leden per organisatie toekan. Verder ziet hij een risico als alle leden die er vanaf het begin bij waren tegelijkertijd weggaan. Daarmee gaat kennis verloren. Dhr Wiebes vraagt de leden om een keer de overwegingen te bespreken met betrekking tot de omvang van de RAR. Dhr Van Lamoen wil weten hoe de consumenteninvloed wordt georganiseerd als de SRA wordt opgeheven. Volgens dhr Wiebes is het niet logisch een adviesraad terug te brengen op gemeentelijk niveau, omdat het OV steeds meer metropolitaan en gemeentegrensoverschrijdend wordt. Het ligt meer voor de hand dit op het niveau van de nieuwe Vervoersautoriteit te bezien. Er zal een uitbreiding komen op de Stadsregio, maar dat betekent niet direct een andere structuur. Hoewel het nog niet onderzocht is, kan worden overwogen om Almere te betrekken bij het netwerk Verkorting duur van de werkzaamheden aan het spoor De voorzitter refereert aan de werkzaamheden aan de trambaan die de laatste jaren eindeloos duren. Voorbeelden zijn de Admiraal de Ruyterweg en de Nieuwezijds Voorburgwal. Hij vraagt of niet strenger kan worden voorgeschreven dat het werk binnen een bepaalde tijd af is, eventueel met boetes. Dhr Wiebes zegt dat in de toekomst op een andere manier aanbesteed wordt in de regio en met name voor Amsterdam. Geselecteerd zal worden op prijs, doorlooptijd en hinder voor de omgeving. Hierin zitten echter wel tegenstrijdigheden. Werken in het weekend en 's nachts is soms drie keer zo duur en vanwege het voorkomen van hinder gaat het werken langzamer. Utrechtsestraat en Amsteldijk zijn voorbeelden van werkzaamheden waarbij rekening is gehouden met de bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers in de buurt. Wel worden aannemers bij de aanbesteding aangespoord er alles aan te doen om sneller te werken en vertraging zal in boetes worden omgezet. Dhr Ambags vraagt of flexibeler kan worden omgegaan met de grootte van de werkplaats, bijvoorbeeld op het Rokin. Dhr Wiebes weet dat de bouw van de N/Z-lijn de grootste rommel en hinder in de stad veroorzaakt. Er bestaat een team dat bekijkt wanneer een bouwplaats kleiner en weer groter kan worden gemaakt. Met de buurt wordt intensief overleg gepleegd over het terugbrengen van de openbare ruimte Voortgang toegankelijkheid openbaar vervoer Dhr Vd Dool wijst erop dat er lange tijd geoormerkt geld beschikbaar is voor de toegankelijkheid van het OV maar dat er in Amsterdam nog nauwelijks gestart is met het ophogen van haltes. Dhr Cohen vindt alles wat vandaag besproken is irrelevant als haltes niet te bereiken zijn voor mensen met een beperking. Dhr Everaarts vraagt aandacht voor het feit dat er slechts één lift komt in de nieuwe stations voor de N/Z-lijn. Dhr Verweij constateert dat de gemeente Beemster nog geen enkele bushalte heeft verhoogd. Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 4 van 8

5 Dhr Wiebes stelt eveneens vast dat het veel te lang heeft geduurd. De Regioraad heeft gevraagd om een controleerbaar overzicht van tempo en volgorde van de aanpak. Over deze ophoogkalender kan ook de RAR te zijner tijd beschikken. Ten aanzien van de liften erkent dhr Wiebes de wens. Hinderlijker vindt hij dat een deel van de liften het niet doet of verouderd is. Dat staat op de prioriteitenlijst van de renovatie van de Oostlijn. 3. Infrastructuur, resultaat werkzaamheden metro Oostlijn en vervolg De heren Van Dam en Paleari geven een toelichting op de werkzaamheden die zijn gedaan. De vervolgwerkzaamheden zullen binnenkort met de werkgroep worden besproken en vervolgens met de voltallige RAR. De zomerbuitendienststelling stopt per 31 oktober. De presentatie start met een animatiefilm over de de veiligheid en de principes van het daarbij behorende vluchtwegensysteem. Dhr Paleari is projectleider van de vluchtwegmaatregelen die onderdeel zijn van de renovatie. Reizigers hebben afgelopen zomer veel last gehad van de renovatie, met name vanwege de avondbuitendienststelling twee maanden voor en na de vakantieperiode. De basis van de maatregel is de afvoer van rook en warmte bij brand zodat reizigers veilig naar buiten kunnen. Daartoe zijn grote ventilatoren geplaatst alsmede voedings- en sturingskabels en uitblaasroosters. Betrokken disciplines zijn ondermeer energiebedrijf en bouwkundigen. Vanwege de complexiteit moet er een uitgebreid testprogramma worden uitgevoerd. Ingewikkeld voor de planning is dat reizigers last hebben van de werkzaamheden maar andersom frustreert het feit dat de metro moet blijven rijden het bouwproces. De tunnel is ca 35 jaar oud en in de loop der jaren is veel aangepast en bijgebouwd. De nauwe gangen bemoeilijken het leggen van kabels. Het project gaf er voorkeur aan om 10 tot 11 weken buiten dienst te gaan. Het GVB was echter in de zomerperiode niet in staat voldoende vervangend vervoer te regelen. Vandaar dat voor een avondbuitendienststelling is gekozen. Communicatie hierover was lastig. Op station Amstel konden reizigers terecht met hun reacties en daar zijn er betrekkelijk weinig van binnengekomen. Een veelgehoorde klacht was wel dat bezoekers aan de Flesseman lastig met vervangend vervoer naar de Nieuwmarkt konden komen. Hoewel alle werkzaamheden waarvoor een buitendienststelling nodig was gedaan zijn, is het werk nog niet klaar. Voor het testen van de installaties wordt de metro nog 20 keer buiten dienst gesteld, waarvan rond de jaarwisseling 4 nachten merkbaar zijn voor de reiziger. GVB-operators en brandweer oefenen dan op calamiteiten. Vragen en opmerkingen Dhr Everaarts leest in weekrapport 39 dat gedurende die laatste periode een versimpeld netwerk gehandhaafd blijft. Dhr Paleari zegt dat dit niet te maken heeft met de avonden die voor het project nodig zijn. Het is een wens van GVB en die is hierover nog in overleg met de Stadsregio. Dhr Everaarts wil verder weten hoe invaliden boven moeten komen als de lift boven blijft. Dhr Paleari geeft aan dat de dienst Metro uitvoert wat aan veiligheidsmaatregelen is vastgesteld en is onbekend waar die afweging gemaakt is. Dhr Van Dam vult aan dat in gewone gebouwen eveneens de lift boven blijft in geval van brand. De voorzitter raadt aan deze zaken bij de oefeningen goed in de gaten te houden. Dhr Vd Dool wil weten hoe hij met zijn rolstoel over het smalle vluchtpad moet komen in het geval de metro in de tunnel tot stilstand komt. Dhr Van Dam zegt dat dit in de huidige situatie een probleem vormt maar in de nieuwe situatie staat de metro geheel aan het perron. Dhr Paleari stelt dat geprobeerd wordt maximale veiligheid te bieden maar helaas is 100% niet gegarandeerd. Verder zegt hij dat er een calamiteitenplan is, inclusief trainingen voor brandweer en andere diensten. Dhr Vd Dool wil graag meedoen aan de oefening. Dhr Van Dam weet niet of de oefening met publiek wordt gedaan, maar zal het voorleggen. Dhr Rol heeft eerder aan een oefening op station Nieuwmarkt deelgenomen, waarbij hem opviel dat vooral jonge studenten waren uitgenodigd, geen ouderen of mensen met een handicap. Dhr Van Lamoen vraagt hoe groot de kans wordt ingeschat dat de trein toch in de tunnel tot stilstand komt. Verder wil hij weten wat gebeurt als brand uitbreekt tussen twee uitgangen. Dhr Paleari zegt dat de kans klein wordt geschat, maar voor zo n situatie is langs de vluchtroute groene ledverlichting aangebracht. Dhr Van Dam zegt dat met maximale inzet wordt geprobeerd de risico's te reduceren maar dat niet wordt gesuggereerd dat iedereen een veilig heenkomen zal vinden. Getallen van mogelijke slachtoffers kan hij niet geven. Dhr M. Markus vraagt of rekening wordt gehouden met de verwachte grote toename van passagiers op station Weesperplein. Dhr Van Dam antwoordt dat de vluchtwegcapaciteit voldoet. Er is een vluchttrap gemaakt die straks ook voor het normale gebruik zal worden opengesteld. De secretaris vraagt naar de kosten voor de hele operatie. Volgens dhr Paleari kosten alleen de vluchtwegmaatregelen 80 miljoen euro. De voorzitter concludeert dat afgesproken is dat dhr Everaarts een concept brief opstelt naar de Stadsregio als reactie op het verzoek GVB om het ontvlochten metro netwerk langer te mogen blijven rijden. Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 5 van 8

6 Algemene onderwerpen 4. Tarieven en kaartsoorten 2014, vaststellen concept advies Dhr Vonk heeft het concept advies geschreven, dat zojuist is uitgereikt, en licht dit toe. De RAR vindt dat tarieven met niet meer dan 1,28% verhoogd mogen worden, zoals de Landelijke Tarieven Index (LTI). Connexxion AML voldoet daaraan. GVB en Connexxion Zaanstreek zitten daarboven met rep. 1,63% en 2,98%. Van EBS zijn de tarieven nog niet definitief. Ze willen een spits- en een daltarief invoeren. Hij vindt dat de RAR de vervoerders en de Stadsregio moet adviseren dat aan de 1,28% vastgehouden moet worden in alle concessies. Een daltarief is alleen denkbaar als het goedkoper is dan het normale tarief. Wat opvalt, is dat er ten aanzien van de nachttarieven weer verschillen ontstaan tussen de vervoerders terwijl die juist zouden gaan samenwerken. Dhr Chalebyani merkt op dat Oostzaan wat ongelukkig is opgenomen bij het aanwijzen van de gebieden tbv de OV-ritkaart streek. Hij stelt voor het gebied Oostzaan onder te brengen bij het gebied Amsterdam en ook bij het gebied Zaandam. De RAR neemt die suggestie over en het advies wordt daarop aangepast. Dhr Koster zegt dat het tarief voor Connexxion inderdaad op LTIniveau komt, zowel voor AML als Zaanstreek. Het onderbrengen van het gebied Oostzaan bij de OVritkaart in twee gebieden moet nog intern besproken worden. Dhr Jansen zegt naar aanleiding van het advies om alle tarieven maximaal volgens de LTI te verhogen, dat de GVB een andere keuze heeft gemaakt omdat het wagenverkooptarief en de nachtkaartjes niet in prijs worden verhoogd en in ruil daarvoor het km-tarief wel. De Stadsregio staat dat toe. Gemiddeld stijgen alle tarieven daarmee met 1,28%. Dhr Vonk vindt dat abonnement- en chipkaarthouders bevoordeeld zouden moeten worden en niet de mensen die een los kaartje kopen. De voorzitter concludeert dat de RAR akkoord gaat met het advies met dank aan de werkgroep. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 5. Proces aanbesteding concessie, toelichting op aanpak en samenstelling werkgroep Dhr De Winter zegt dat op 8 december 2015 de huidige concessie AML afloopt. Vanaf heden wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuwe concessie voor Het is een grote en ingewikkelde concessie met verschillende partijen als Schiphol (Sternet), provincie Noord-Holland (Rnetlijn 300). Vanwege de ingebruikname van de N/Z-lijn en de Amstelveenlijn met al dan niet een uitbreiding naar Uithoorn, bestaat er onzekerheid over het lijnennet. Belangrijk voor de RAR is dat gestreefd wordt het PvE op te leveren in het voorjaar van 2014 en het bestek op de markt te brengen in juli Gunning vindt plaats in het najaar van Bij de evaluatie van de concessie Waterland had de RAR aangegeven betrokken te willen worden bij het PvE en de uitwerking van het bestek. Hij nodigt de RAR uit om mee te denken. Vragen en opmerkingen Dhr Everaarts vraagt, in het kader van het opheffen van de Stadsregio per 1 januari, hoe de continuïteit van werkgroepen die nu en de komende tijd worden ingesteld wordt gewaarborgd. Volgens de voorzitter zullen de werkgroepen, hetzij in andere samenstelling, gewoon blijven bestaan. Dhr A. Markus vraagt naar de duur van de concessie. Dhr De Winter antwoordt dat maximaal voor 10 jaar wordt aanbesteed. De concessie wordt verleend door de Stadsregio of diens rechtsopvolger. Dhr Van Lamoen wil weten op welke wijze gegevens worden verstrekt aan vervoerders. Dhr De Winter zegt dat gegevens op chipkaartniveau beschikbaar worden gesteld. De RAR kan daar niet over beschikken want gegevens zijn niet openbaar. De voorzitter geeft aan dat voor deze werkzaamheden een werkgroep zal worden ingesteld en die zal bestaan uit; de heren Waalewijn, Vd Dool, Goudriaan, A. Markus en mw Jansma. Wie voorzitter wordt moet de werkgroep zelf bepalen. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 6. Geen onderwerpen. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 7. Verleggen route buslijn 22 De memo is ter vergadering rondgedeeld en de voorzitter vraagt dit thuis te lezen en opmerkingen uiterlijk dinsdag aanstaande aan de secretaris te doen toekomen. Concessiegebied Waterland (EBS) 8. Fast Flying Ferry Dhr Chevallerau constateerde dat van de gemeente Amsterdam niemand aanwezig was bij de bijeenkomst over de ferry. De ferry wordt per 1 januari 2014 uit de vaart genomen en er wordt gekeken naar vervoer over water vanaf Insprekers waren onder meer de wethouders van Velzen en Zaanstad. Beiden de Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 6 van 8

7 den toezeggingen voor een financiële bijdrage aan de continuïteit van de ferry. Ook marktpartijen hebben dit toegezegd. Amsterdam neemt geen initiatieven daartoe. Hij vraagt of de RAR een voorstel kan doen voor een bijdrage, bijvoorbeeld uit het innovatiefonds. De voorzitter verzoekt Bob C. eerst uit te zoeken welke bijdrage de andere partijen leveren en wat het totale bedrag moet zijn. Dan kan eventueel een aanvraag bij het innovatiefonds worden gedaan. Dhr De Winter zegt dat Amsterdam niet toevallig geen spreektijd had aangevraagd. Er is de afgelopen twee jaar veel gesproken over de FFF en er was zelfs aangeboden de ferry over te nemen in de concessie Amsterdam. Voor de Stadsregio is er echter onvoldoende vervoerskundige waarde, ook gelet op de enorm hoge kosten van de ferry. Dhr A. Markus zegt dat de FFF alleen aan de orde is gekomen vanuit de consumentenorganisaties en niet vanuit de Stadsregio. Dat komt omdat de ferry onder de concessie Noord-Holland valt en niet van de Stadsregio. Hij vraagt of de RAR kan worden betrokken bij de studie voor 2015 om wellicht gezamenlijk met ROCOV Noord-Holland een advies uit te brengen. De voorzitter stelt voor de leden van de RAR daarvoor contact op te nemen met ROCOV Noord-Holland. Overige onderwerpen 9. Uitnodigingen Zie uitnodigingen. 10. Werkgroepen Dhr Lebbink neemt het voorzitterschap voor de werkgroep Uitvoering N/Z-lijn over van dhr Pepic. Hij zal de werkgroep binnenkort bij elkaar roepen. Dhr Verweij meldt vanuit de werkgroep Ombouw Amstelveenlijn dat er een extra tunnel komt voor voetgangers bij Parnassusweg. Er is een brainstorm geweest met omwonenden over onder meer de veiligheid. Van de bijeenkomst volgt nog een rapport. De namen van dhr Balke en dhr Vd Dool ontbreken bij de werkgroep Vervoerplan Zaanstreek. Dhr Everaarts heeft tekeningen gezien van station Sloterdijk waaruit blijkt dat het straks niet meer mogelijk is vanuit het metrogedeelte door het station naar de tram te lopen. Er komen poortjes te staan. Desgevraagd zegt de secretaris dat een projectgroep van de gemeente Amsterdam bezig is van het voorplein iets aardigs te maken. De voorzitter stelt voor om waar vroeger de bussen stonden een station voor fietsen te maken. 11. Jaarplanner Er zijn geen opmerkingen. 12. Verslag vergadering 5 september 2013 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 1, onder afwezig: de naam van dhr Verweij ontbreekt. Pagina 1, mededelingen, 3e bullet, laatste zin: op het rijden moet zijn op een rij. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 13. Rondvraag Dhr Van Lamoen zegt dat de publicatie Het belang van OV, maatschappelijke effecten op een rij is te downloaden op of middels een aan het KIM kosteloos te verkrijgen. Dhr A. Markus wil weten wat de procedure is voor het voordragen van een nieuwe voorzitter en of de RAR inbreng heeft over het profiel. De voorzitter zegt dat die vraag aan de bestuurder gesteld had moeten worden. Dhr Chalebyani refereert aan het verzoek van de bestuurder om na te denken over de toekomstige invulling van de RAR. De voorzitter stelt voor dat dhr A. Markus een voorzet maakt waarbinnen ook de procedure voor het voorzitterschap een onderdeel is. Dhr Cohen zal bij een volgende vergadering zijn opvolger introduceren. Dhr Cohen wil weten wat er gebeurt met rapporten van schouwen op OV-knooppunten en binnen welke termijn geacht wordt een reactie te mogen ontvangen. De voorzitter stelt dat daarvoor een zelfde termijn zou moeten gelden als vragen van een burger, maar weet niet over welke schouw het gaat. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering om uur. Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 7 van 8

8 Actie Afspraken 1 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 2 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie leden Schouw station Duivendrecht 4 secretaris Stand van zaken dubbele DRIS-panelen R-net lijn secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 6 secretaris Reactie opstellen naar DB SRA standpunt brief OV Amsterdam aan Regioraad 7 secretaris Advies invoering loket tarief Connexxion Zaanstreek 8 secretaris Uitvoering nieuwe Amsterdamse abri s op agenda RAR 9 Leden RAR Mening kunst in de metro melden bij M. Markus en doorgeven aan secretaris 10 Ab Everaarts Concept brief opstellen tegen langer rijden ontvlochten metronetwerk 11 secretaris Opmerkingen advies tarieven 2014 verwerken en verzenden 12 Leden RAR Dinsdag 15 oktober reageren naar secretaris voorstel verleggen route GVB lijn Bob C. Onderzoekt kosten 1 jaar exploitatie FFF, de bijdragen van partijen en de rest 14 Leden RAR Contact zoeken met Rocov NH over onderzoek FFF in 2015 en verder Verslag RAR vergadering 10 oktober 2013 Pagina 8 van 8

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 december 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 26 februari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst, B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 september 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 18 juni 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vice-voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 februari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 19 mei Buitenveldert Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Geachte heer Wiebes, In onderstaande acht punten wil de RAR een bijdrage leveren aan de discussie over het Openbaar Vervoer in Amsterdam en omstreken:

Geachte heer Wiebes, In onderstaande acht punten wil de RAR een bijdrage leveren aan de discussie over het Openbaar Vervoer in Amsterdam en omstreken: Aan Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam t.a.v. portefeuillehouder E. D. Wiebes Postbus 66 1000 AP Amsterdam datum : 14 maart 01 uw kenmerk : - ons kenmerk : 01/4658/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 januari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter,

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 mei 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),), B.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording:

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording: Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 College van B&W 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag OPOV 4 november 2014

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag OPOV 4 november 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14016615 Conceptverslag OPOV 4 november 2014 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit 24 november 2014 Te verzenden aan Cie. groep

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 29 april 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), G. Ras (vice-voorzitter,

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070

RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070 RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4998406 Aan : Gemeenteraad Datum : 30 juni 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit TITEL Ingebruikname

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden,

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden, *U14.06226* *U14.06226* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 In opdracht van: Gemeente Zaanstad Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 CONCEPT 10 oktober 2014 Henk Nanninga, Ron Muller ZS-03 - OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 april 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B.

Nadere informatie