FOD SOCIALE ZEKERHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOD SOCIALE ZEKERHEID"

Transcriptie

1 FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014

2

3 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË Organigram van de FOD Sciale Zekerheid Beknpte vrstelling van de diensten van de FOD ONZE OPDRACHTEN: EEN THEMATISCHE BENADERING BELEIDSONDERSTEUNING EN -COÖRDINATIE ONDERSTEUNING BEHOORLIJK BESTUUR Openbare Instellingen van sciale zekerheid (OISZ) Bestuursvereenkmsten Regeringscmmissarissen Administratief en geldelijk statuut Sciale verzekeringsfndsen vr zelfstandigen Administratieve cntrle Bekhudkundige en financiële cntrle PIRAMID: een tnaangevend samenwerkingsplatfrm BILATERALE EN MULTILATERALE RELATIES Bilaterale relaties Bilaterale vereenkmsten Zetelakkrden Multilaterale relaties: vertegenwrdiging van de Belgische Staat en verdediging van de Belgische belangen Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen Sciaal Beschermingscmité Vertegenwrdiging bij de Raad van Eurpa Raad Justitie en binnenlandse zaken Opdracht van Eurcördinatr Vertegenwrdiging bij Eurstat Grep Sciale Vragen van de Raad van de Eurpese Unie Vertegenwrdiging bij de OESO De Internatinale Arbeidsrganisatie (IAO) Vertegenwrdiging bij de VN Prjecten en specifieke thema s Het prject Extern Optreden Business Develpment Management Evaluatie van het beleid Flexicurity Eurpees Ecnmisch Bestuur SIMS-prject (Scial Impact f Migratin) Statistieken en infrmatie p Belgisch niveau Cmmissie Pensienhervrming Health accunts MIMOSIS (MIcrsimulatin MOdel fr Belgian Scial Insurance Systems) MISSOC Rapprtering bij de natinale en internatinale rganisaties Natinaal Hervrmingsprgramma (NHP) & Natinaal Sciaal Rapprt (NSR) ESSOBS-prject (Eurpees systeem vr geïntegreerde scialebeschermingsstatistieken) Eurpese evenement gerganiseerd dr de FOD: Cnferentie ver de tekmst van de sciale rechten in Eurpa (12 en 13 februari 2015) Pagina 1

4 3. REGLEMENTERING Uitwerking van de regelgeving Reglementering zelfstandigen Werkgrep Reglementering Hervrming berekening sciale bijdragen vr zelfstandigen Cmmissie vr vrijstelling van bijdragen Enkele cijfers Geschillen Geschillen p federaal niveau Geschillen p Eurpees niveau FINANCIËLE CONSOLIDATIE Subsidies aan de sciale zekerheid Cmmissie vr nrmalisatie Begrting en ramingen vr het sciaal statuut van de zelfstandigen Opdrachten van de cel Actuariaat Berekeningen en ramingen van de Cel Actuariaat Cntrle begrtingen en rekeningen OISZ Gecnslideerde rekeningen van de sciale zekerheid Algemene telichting bij de begrting DEELNAME AAN RADEN EN COMITÉS Federaal Brstvedingscmité Technisch Cmité van de Cntrledienst vr de ziekenfndsen (CDZ) Administratieve Cmmissie ter regeling van de arbeidsrelatie Federale Adviesraad vr uderen Adviesraad vr de Tewerkstelling van Buitenlandse Werknemers Natinale Hge Raad vr Persnen met een Handicap Hge Raad vr Vrijwilligers Technische Raad vr Ziekenhuisverpleging Werkgrep Verzekerbaarheid Werkgrep Omnisectriële impact DIENSTVERLENING PERSONEN MET EEN HANDICAP Uitbetaling van tegemetkmingen Inkmensvervangende en integratietegemetkming Tegemetkming vr hulp aan bejaarden Erkenningen vr bijkmende kinderbijslag Erkenningen vr fiscale en sciale maatregelen Publicaties van de FOD ver persnen met een handicap Tegemetkmingen en andere maatregelen Beleid ten beheve van persnen met een handicap in België Ons cntacteren ver een dssier van een persn met een handicap Site internet van de DG Persnen met een handicap Ons call center Prjecten gerealiseerd in 2014 bij de FOD Enkele initiatieven vr een efficiëntere dienstverlening Handicare Gevlgen van de zesde staatshervrming KINDEREN Behandeling van aanvragen vr individuele afwijkingen inzake de kinderbijslag Persnlijke geschillen inzake kinderbijslag Pagina 2

5 3. ZELFSTANDIGEN Vrijstelling sciale bijdragen vr zelfstandigen Berep tegen beslissingen van de Cmmissie vr Vrijstelling van Bijdragen Detachering van zelfstandigen ONDERNEMERS & WERKGEVERS Niet-nderwerping vr bepaalde werknemers Gratieverzeken OORLOGSSLACHTOFFERS Tekennen van statuten, pensienen, renten en vrdelen Beheren en bewaren van rlgsdcumenten Digitaliseringsprjecten Vrbereiding van de hnderdste verjaardag van de Eerste Wereldrlg Tekenning van subsidies Vaderlandslievende verenigingen IV-NIOOO Open Mnumentendag EEN DIRECTE DIENST VOOR AL ONZE KLANTEN: DE INFORMATIEAMBTENAAR BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE CONTROLE OP DE CORRECTE TOEPASSING VAN DE WETGEVING De kerntaken van nze dienst Sciale Inspectie De cntrles in cijfers Gebruik van mderne nderzekstechnieken Frauduleuze grensverschrijdende tewerkstelling COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING OP BELGISCH NIVEAU Uitvering van de samenwerkingsprtcllen Actieve deelname aan de activiteiten van de SIOD Cllege vr de strijd tegen de fiscale en sciale fraude Knipperlichtfunctie: natinaal en internatinaal COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING OP EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU Het kenniscentrum "undeclared wrk" FERM (FRAUD ERROR RISK MANAGEMENT) : ORGANISATIEVERMOGEN DE BESTUURSOVEREENKOMST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID Het ntwerp van bestuursvereenkmst YUME: nze medewerkers betrekken bij het bepalen van de delstellingen Presentatie van nze 9 transversale prjecten Digitalisering van nze werkruimtes IT Universe (ex-harmnisatie van het Case Management) Harmnisatie van het ideeën- en prjectbeheer Analyse van nze kstenstructuur p basis van een resultaatgericht begrtingsmdel Verbetering van ns intern lpbaansysteem leer- en innvatiecultuur Organisatie van een scialezekerheidsschl Lean Management Denkefening ver de tekmst van de sciale zekerheid Denkefening ver nze pdrachten en nze tekmstige rl in de sectr Pagina 3

6 2. HET PERSONEEL VAN DE FOD Belangrijkste prjecten p vlak van persneelsbeleid Valrisatie van het talent van nze medewerkers Leiderschap Springschl et Summerschl Talent Avenue Energie, zelfbewustzijn en welzijn Zippy: HR-database Capel Ons persneel in cijfers A. Statuut B. Taalrl C. Man/vruw D. Niveau E. Leeftijd F. Arbeidstijd G. Spreiding per Directie-generaal (DG) f Stafdienst (SD) H. Opleiding I. Persneelsbeweging J. Relatie met de vakrganisaties BUDGET & BEHEERSCONTROLE Opdrachten van de Dienst B&CG Budgettaire behedzaamheid en besparingen Prject Digitalisering TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN BIJ DE UITWERKING VAN DE OPDRACHTEN VAN DE FOD He is het vakgebied van de dienst ICT gestructureerd? Dagelijkse ndersteuning van cllega's van de FOD Indicatren et kerncijfers Acties en prjecten Ondersteuning van werkprcessen van de diensten van de FOD Indicatren en kerncijfers Acties en prjecten Algemene ndersteuning van de IT-infrastructuur Indicatren en kerncijfers Acties en prjecten Ondersteuning van de IT-strategie Het beheer van de IT-partnerschappen Indicatren en kerncijfers Acties en prjecten Intern beheer van de dienst ICT Indicatren en kerncijfers Acties en prjecten REALISATIES VAN DE DIENST FACILITY MANAGEMENT (FM) Uitwerking van een driejaarlijks bedrijfsververplan (BVP) Geautmatiseerd patrimniumbeheer Herbezetting van verdiepingen ex FOD SharePint DIENST COMMUNICATIE Een luisterende rganisatie Een innverende rganisatie Nieuwe website Infgraphics Virtuele tentnstelling WOI KWAT Pagina 4

7 6.3. Een wendbare rganisatie Rapprt Cmmissie Pensienhervrming Belgisch Vrzitterschap van de Raad van Eurpa Een klantgerichte rganisatie Medische gegevens digitaal van huisarts naar verheid Ik wil gaan werken. Wat met mijn tegemetkming? Inschakelingsuitkering Campagne "hervrming sciale bijdragen zelfstandigen" Nieuwe regels vr tewerkstelling van huispersneel Websites van raden en cmmissies Een participatieve rganisatie Open Mnumentendag bij de DG Orlgsslachtffers Bekhudplan OISZ Expeditie Regi Een cnverserende rganisatie jaar sciale zekerheid Jaarverslag 2013 Persnen met een handicap: "De kiem van verandering" Twitterstrategie Onze cmmunicatiekanalen 3 websites: scialsecurity.fgv.be handicap.fgv.be warvictims.fgv.be KNOWLEDGE CENTER (KC) IDPBW: PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Ondersteuning van de werkgever, de hiërarchische lijn en alle persneelsleden Realisaties veiligheid-hygiëne in Veiligheids- en evacuatieplan Participatieve Risicanalyse Psychsciaal luik BIJLAGE 1: ONZE PUBLICATIES Beknpt Overzicht van de sciale zekerheid in België Archidc News De Sciale Uitgaven in België: kerncijfers Brchure Sciale Bescherming in België: ESSOBS-data vr België Belgisch Tijdschrift vr sciale zekerheid De sciale zekerheid in zijn cntext: 30 jaar statistieken Alles wat je altijd al wilde weten ver de sciale zekerheid Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens van de sciale bescherming in België Burgerlijke rlgsslachtffers in België: tussen rechten en herinnering Bedragen van bepaalde uitkeringen BIJLAGE 2: UITWERKING VAN DE REGELGEVING Arbeidsngevallen Kinderbijslag Berepsziekten Bijzndere regelgevingen Alternatieve financiering van de sciale zekerheid ONZE WEBSITES COLOFON Pagina 5

8 Wrd van de Vrzitter Beste lezer, Zals elk jaar ben ik zeer verheugd je ns jaarverslag te mgen vrstellen. Ik steek het niet nder stelen f banken: wanneer ik terugblik p 2014, zie ik reden tt fierheid, maar ik maak me k zrgen. Fier p het geleverde werk. Ons jaarverslag is een synthese van al nze activiteiten en een verzicht van al nze resultaten. Meer dan 100 pagina's hebben we ndig m deze efening tt een ged einde te brengen! Deze "blik in de achteruitkijkspiegel" tnt de grte verscheidenheid aan thema's die bij de FOD aan bd kmen, en van de delgrepen waarte nze rganisatie zich richt. Een aantal belangrijke cijfers en feiten springen in het g: Prestaties vr persnen met een handicap (pagina 47) Op stnd de teller van de dr de FOD erkende persnen met een handicap p Onze FOD gaf aan van hen (gemiddeld p jaarbasis) een tegemetkming, ged vr een ttaalbedrag van ,29, plus ,64 aan achterstallige bedragen. Bestrijding van sciale fraude (pagina 66) Onze dienst Sciale Inspectie verde in 2014 niet minder dan cntrles uit (ngeveer 23,6% in de hreca, 21,8% in de buwsectr en 19% in garages en tankstatins). Zelfstandigen (pagina 34) De FOD is een vrtrekkersrl blijven spelen bij de mzetting van de beleidsbeslissing m p 1 januari 2015 een nieuwe berekeningswijze in te veren vr de sciale bijdragen van de zelfstandigen. De bijdragen van een bepaald bijdragejaar wrden vrtaan berekend p basis van de berepsinkmsten van datzelfde jaar (en niet van het 3de jaar dat eraan vrafgaat). Op die manier sluit de berekening van de bijdragen beter aan bij de ecnmische situatie van de zelfstandige. Internatinale relaties (pagina 31) Van nvember 2014 tt mei 2015 was België vrzitter van de Raad van Eurpa. In dit kader rganiseerde de FOD Sciale Zekerheid samen met de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sciaal verleg p 12 en 13 februari 2015 in Brussel een tweedaagse cnferentie ver de tekmst van de sciale rechten in Eurpa. Aansluitend p deze cnferentie werd het "Dcument van Brussel" pgesteld, dat alle vrstellen bevat die tijdens de cnferentie werden vrgesteld. Pagina 6

9 Orlgsslachtffers (pagina 59) De FOD beheert een 13 kilmeter lang archief met dcumenten ver de Belgische burgers die in België f in de bezette gebieden betrkken waren bij gebeurtenissen in verband met de Tweede Wereldrlg. Om de aanvragen z vlt mgelijk te behandelen, gebruikt de FOD een databank die tegang biedt tt dssiers (statuten van natinale erkentelijkheid, invaliditeitspensienen en renten). Wetgeving & reglementering - publicaties Onze FOD prduceert zdanig veel nieuwe teksten dat we ze je enkel in een afznderlijke bijdrage kunnen vrstellen (pagina 111)! Vergeet niet m k een blik te werpen p nze publicaties. De prductie van nze DG Persnen met een handicap is zeer indrukwekkend (pagina 49), maar k nze andere diensten hebben niet stilgezeten (pagina 108). Een terechte bezrgdheid Laten we eerlijk zijn: in tijden van crisis hebben de verheidsdiensten het hard te verduren. De lineaire bezuinigingen (pagina 86) p persneel, werkingsksten en investeringen spelen ns parten en verrzaken ngerustheid bij nze medewerkers (pagina 76). Gelukkig had nze FOD al geanticipeerd p de bezuinigingsmaatregelen dr zelf besparingen dr te veren. Om te beginnen hebben we de digitalisering van nze dssiers en prcedures pgedreven (pagina 90). Vervlgens gebruiken we ng slechts 4 van de 6 verdiepingen die we p 1 januari 2009 ter beschikking hadden. Bvendien passen we steeds vaker de principes van Lean management te (pagina 75). Tt slt stellen we een bestuursvereenkmst (vr ) f ntwerpen van bestuursvereenkmst ( en ) p. Aan de hand van deze beheersinstrumenten (pagina 73) kunnen we de tezichthudende verheid een prtefeuille van zrgvuldig gekzen, geplande en begrte prjecten vrleggen die getetst wrden aan strikte indicatren. Een jaarverslag p eigen kracht Dit dcument werd vlledig intern gerealiseerd (redactie, vertaling en lay-ut). Het jaarverslag is het resultaat van een c-creatie waarbij al nze diensten betrkken waren. Om financiële en eclgische redenen publiceren wij het jaarverslag 2014 enkel in digitale vrm, als eenvudige pdf. Ik wens je veel leesplezier! Frank Van Massenhve Vrzitter van het Directiecmité Pagina 7

10 Achter de schermen van de FOD 1. De dienst van de FOD sciale zekerheid in België De FOD Sciale Zekerheid is een vrij grte rganisatie met ngeveer medewerkers. De meerderheid (5/6) werkt p het hfdkantr in Brussel. De FOD heeft k reginale kantren vr de tegemetkmingen vr persnen met een handicap (medische centra) en vr de sciale inspectie Organigram van de FOD Sciale Zekerheid De FOD Sciale Zekerheid bestaat uit zes directies-generaal (DG s) en vijf stafdiensten (SD s). De DG s hebben specifieke bevegdheden; de SD s zrgen ervr dat de DG s hun pdrachten in de beste mstandigheden kunnen vervullen. Pagina 8

11 1.2. Beknpte vrstelling van de diensten van de FOD De zes directies-generaal (DG) De DG Beleidsndersteuning staat in vr de materies en prcessen die betrekking hebben p meer dan één tak f stelsel p het vlak van sciale bescherming: bilaterale en multilaterale relaties, strijd tegen de sciale fraude, behrlijk bestuur van de sciale zekerheid, evlutie van de sciale bescherming en sciale indicatren. Ze biedt nze tezichthudende ministers en partners in het netwerk van de sciale zekerheid een practieve en klantgerichte dienstverlening. Daarnaast vervult de DG Beleidsndersteuning een belangrijke transversale rl in het verstevigen van de managementcapaciteit en de transfrmatie van de rganisatie. Ok levert deze DG impulsen tt het uittesten van nieuwe strategische beheersinstrumenten zals de bestuursvereenkmst. In 2013 bevatte de envelppe van de DG lpende prjecten. De DG Zelfstandigen is het expertisecentrum met betrekking tt het sciaal statuut van de zelfstandigen in België. Zij werkt mee aan de uitwerking van de regelgeving ver dit statuut en ziet te p de interpretatie ervan zdat de sciale verzekeringsfndsen ze crrect en cnsequent kunnen tepassen. De DG Zelfstandigen beantwrdt vragen van zelfstandigen die infrmatie wensen en beheert de Cmmissie vr vrijstelling van bijdragen. Op internatinaal vlak hudt ze zich bezig met het vrbereiden, nderhandelen ver en afsluiten van bilaterale vereenkmsten. Ze frmuleert k adviezen ver de Eurpese wetgeving. De DG Sciale Inspectie cntrleert jaarlijks ngeveer werkgeversdssiers. Zwel kleine werkgevers als grte ndernemingen wrden nder de lep genmen. De cntrles zijn bedeld m na te gaan f de scialezekerheidswetgeving (RSZ, jaarlijkse vakantie, arbeidsngevallen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds werk, tewerkstelling van buitenlandse werknemers,...) crrect wrdt nageleefd. Wanneer inbreuken wrden vastgesteld, kan dit aanleiding geven tt een repressieve actie. Daarnaast frmuleren de sciaal inspecteurs van deze DG als deskundigen advies p vlak van de crrecte tepassing van de scialezekerheidswetgeving, zwel vr de werkgevers als vr de burgers en de werknemers. Bvendien kan de DG als bemiddelaar ptreden bij sciale cnflicten. De DG Persnen met een handicap is hfdzakelijk belast met de tekenning van tegemetkmingen aan vlwassen persnen met een handicap p basis van de medische erkenning van de handicap en een nderzek naar de eventuele inkmsten. Daarnaast levert zij aan persnen die erkend zijn als persn met een handicap, k parkeerkaarten af, natinale verminderingskaarten p het penbaar verver en medische attesten m te kunnen genieten van diverse sciale en fiscale maatregelen (vermindering inkmstenbelastingen, vermindering nrerende vrheffing, sciaal telefntarief, sciaal tarief gas- en elektriciteit, belastingvrdelen vr de aut). Tt slt vert deze DG k medische evaluaties uit bij kinderen m, met het g p de tekenning van de bijkmende kinderbijslag, de handicap vast te stellen. Pagina 9

12 De DG Sciaal Beleid maakt de scialezekerheidswetgeving p, interpreteert ze, infrmeert erver en treedt p als deskundige bij de verschillende bevegde instanties p het gebied van sciale zekerheid. Daarnaast zrgt ze vr de verdediging van de Belgische Staat bij geschillen. Ten sltte beheert ze k de (budgettaire) kerngegevens van de sciale zekerheid. Op vlak van sciaal beleid speelt deze DG een brede rl. De prjecten van Sciaal Beleid zijn transversaal, aangezien de DG p het kruispunt van verschillende sferen pereert: die van de burger en de beleidsmakers, die van de regelgeving en de cijfergegevens, binnen de verschillende takken van de sciale zekerheid en met betrekking tt de verschillende statuten. De dssiers gaan ver dmeinen als arbeidsrecht, fiscaliteit, verzekeringsrecht, maatschappelijke integratie en welzijn. De DG Orlgsslachtffers heeft twee hfdpdrachten: de uitvering van de wetgeving inzake burgerslachtffers van de tweede wereldrlg en het beheer van 13 kilmeter rlgsarchieven met een grte geschiedkundige waardijn 2014 ntvingen rlgsslachtffers diverse tegemetkmingen en vrdelen. De vijf stafdiensten (SD) De stafdienst Budget & Beheerscntrle (B&B) maakt het budget p en vert het uit. Hij beheert de rekeningen van nze FOD. Hij ndersteunt het Directiecmité dr financiële infrmatie te verstrekken en systemen vr beheerscntrle te ntwikkelen. De dienst werkt samen met de FOD Budget en Beheerscntrle en met de beleidscellen van de bevegde ministers. Met de nieuwe elektrnische tl FEDCOM vr de verwerking van het budget en de digitalisering van de financiële systemen, kan nze stafdienst B&B de andere diensten ptimaal ndersteunen. De stafdienst Persneel & Organisatie (P&O) werft gemtiveerde en pgeleide medewerkers aan die de FOD telaten zijn delstellingen te behalen. De stafdienst P&O beheert de middelen (persneelsenvelppe, enz.) en de persneelsdssiers, werkt mee aan de ntwikkeling van de rganisatie (talent en leiderschap, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, enz.) en investeert in de medewerkers (pleiding, ntwikkeling, enz.). De stafdienst Infrmatie- en Cmmunicatietechnlgie (ICT) biedt prfessinele plssingen aan die de prcessen van de verschillende DG's en stafdiensten ndersteunen. Hij zrgt vr de permanente beschikbaarheid van deze plssingen en waarbrgt de cntinuïteit ervan. Op die manier kmt de stafdienst ICT tegemet aan de evluerende beheften van de gebruikers (burgers, ndernemingen,...). Bij de uitvering van de prjecten wrden acht speerpunten vrpgesteld: cmmunicatie tussen burger en administratie, administratieve vereenvudiging, behrlijk bestuur en business intelligence, kennisbeheer, samenwerking tussen de persneelsleden, veiligheid en risicbeheer, business transfrmatin en cntinuïteit. Pagina 10

13 De SD Facility Management (FM) ndersteunt de diensten van nze SPF bij hun dagelijkse werking. Hij is verantwrdelijk vr de aankpplitiek en het beheer van nze gebuwen. De dienst FM (tegevegd aan de Diensten van de Vrzitter in 2014) draagt eveneens bij aan de vereenvudiging f autmatisering van bepaalde activiteiten (vb. het dynamisch beheer van de archieven). Diensten van de Vrzitter hebben als pdracht de Vrzitter van het Directiecmité bij te staan in de leiding, het algemeen bestuur en de cördinatie van de FOD. Deze diensten ndersteunen de directies-generaal (DG's) en de stafdiensten (SD's)De diensten van de Vrzitter mvatten het secretariaat, de juridische dienst, de vertaaldienst, de dienst preventie en bescherming p het werk, de dienst Infrmatieveiligheid en de cel epmo (ndersteuning inzake prjectbeleid- en beheer). Ok de dienst cmmunicatie maakt deel uit van de diensten van de Vrzitter. Zijn belangrijkste rl is het ndersteunen van alle andere DG's en stafdiensten in hun cmmunicatie naar de delgrepen van nze FOD. Wij hpen dat je de FOD Sciale Zekerheid dankzij het Jaarverslag 2014 beter zal leren kennen. Wil je graag meer weten ver nze rganisatie? Km je graag een kijkje nemen in nze dynamische werkmgeving waar teamwerk alle kansen krijgt? Aarzel niet ns te cntacteren (zie achteraan het dcument vr nze cntactgegevens)! Frank VAN MASSENHOVE, Vrzitter Pagina 11

14 2. Onze pdrachten: een thematische benadering Ons jaarverslag 2014 is pgedeeld in 4 thema s, die vereenkmen met nze 4 strategische pdrachten: beleidsndersteuning en -cördinatie; dienstverlening aan gebruikers; bestrijding van sciale fraude; ntwikkeling van ns rganisatrisch vermgen. Le Cmité de Directin du SPF Sécurité sciale (en 2014) Frank VAN MASSENHOVE Vrzitter Tm AUWERS Claire BARETTE Jan BERTELS Marcel CROP André GUBBELS Jean-Claude HEIRMAN DG Beleidsndersteuning DG Orlgsslachtffers DG Sciaal Beleid DG Zelfstandigen DG Persnen met een handicap DG Sciale Inspectie & SD Persneel & Organisatie Michaëlla MISKO Renaat SCHROOTEN SD ICT SD Budget & Beheerscntrle Pagina 12

15 1. Beleidsndersteuning en - cördinatie Een kwaliteitsvlle ndersteuning verzekeren bij de uitwerking en de vrbereiding van het sciaal beleid Met zijn kennis en expertise met de Federale Overheidsdienst Sciale Zekerheid alle actren van de sciale zekerheid ndersteunen in het kader van de uitwerking, vrbereiding en evaluatie van het sciaal beleid. Dr de cördinatie van bepaalde activiteiten van de sectr, de realisatie van nderzeken, het lanceren van studies, de analyse van gegevens en de uitwerking van de regelgeving ndersteunt de FOD de beleidsmakers, de sciale partners en de andere instellingen van sciale zekerheid in een sfeer van partnerschap en gemeenschappelijk prjectbeheer. Op die manier helpt de FOD de Belgische verantwrdelijken crrecte beslissingen te nemen en z de sciale bescherming in België te verbeteren. De FOD vertegenwrdigt de Belgische sciale zekerheid tegenver nze buitenlandse partners en de supranatinale instellingen en wrdt geacht ns sciaal mdel buiten de landsgrenzen te prmten en te verdedigen. Pagina 13

16 1. Ondersteuning behrlijk bestuur 1.1. Openbare Instellingen van sciale zekerheid (OISZ) Bestuursvereenkmsten Onze FOD staat in vr de cördinatie en de planning van de nderhandelingen vr de bestuursvereenkmsten tussen de Federale Staat en de OISZ. De algemene beleidsnta van de Minister van sciale zaken bepaalt uitdrukkelijk dat in 2015 nieuwe vereenkmsten zullen wrden nderhandeld met de OISZ vr de peride In dit kader bd nze FOD de beleidscel van de Minister methdlgische ndersteuning, meer bepaald dr een nderhandelingsprcedure vr de vlgende vereenkmsten vr te stellen. Cntact: Regeringscmmissarissen Vr de verheidsinstellingen actief p het gebied van de sciale zekerheid vrziet de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van penbaar nut vr sciale zekerheid en sciale vrzrg een systeem van paritair beheer. Z beschikken ze ver een beheerscmité dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwrdigers van werknemers- en werkgeversrganisaties. De Staat is vertegenwrdigd dr twee regeringscmmissarissen: een cmmissaris die de Minister van Begrting vertegenwrdigt vr het budgettaire luik en een cmmissaris die de Minister vertegenwrdigt die bevegd is vr de instelling. Verschillende medewerkers van de FOD vervullen de rl van regeringscmmissaris bij het beheerscmité van een instelling van sciale zekerheid. Deze functie mvat nder meer de analyse van de ingediende dcumenten, deelname aan werkgrepen, cntrle p het naleven van de wetgeving en de bestuursvereenkmsten, rapprtering bij de tezichthudende minister en verzrgen van de cntacten met de beleidscel. Cntact: Administratief en geldelijk statuut A. Benemingen vr specifieke functies In 2014 werden bij de FOD 124 dssiers afgehandeld en bekendgemaakt met betrekking tt specifieke benemingen bij de OISZ (managementfuncties, mandaten bij hun beheercmités, regeringscmmissarissen enz.). B. Antwrd p parlementaire vragen Verder cördineerde de DG Beleidsndersteuning in 2014 het antwrd van de OISZ p 17 parlementaire vragen gesteld aan hun tezichthudende ministers. Pagina 14

17 C. Aanstelling van bedrijfsrevisren bij de OISZ De verheidspdrachten vr de vernieuwing (vr een termijn van 6 begrtingsjaren) van de mandaten (waarvan de meeste p hun einde liepen) werden gelanceerd in Er werden negen prcedures afgernd en de revisren werden aangesteld vr de vlgende instellingen: de KSZ/eHealth (gecmbineerde fferteaanvraag vr de twee instellingen samen), de HVZ, de FAO, de RJV, het RIZIV, Famifed, de HVW, de RSZPPO en het FBZ. In 2014 was de aanstellingsprcedure ng steeds aan de gang vr de vlgende instellingen: de RVA, de RSZ, de RSVZ en de HZIV. D. Bestekken betreffende de aanstellingen van revisren bij de OISZ. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Inspectie van financiën en de FOD begrting en van nze pmerkingen ver de berdelingsverslagen heeft de FOD Sciale Zekerheid het bestek betreffende de aanstelling van een cllege van revisren bij de OISZ aangepast. De wijzigingen hebben nder meer te maken met: de selectieprcedure vr kandidaten en de ervaringsvereisten Vreger was het vr een bedrijf znder ervaring bij een OISZ nmgelijk m aan een aanbesteding deel te nemen. Die regel is enigszins versepeld dankzij het selectiesysteem dat vr tekmstige pdrachten is uitgewerkt. Er wrden punten tegekend vr ervaring (binnen de OISZ van de pdracht, bij andere OISZ en andere instellingen van de federale verheid en de deelgebieden, en in de private sectr), maar tevens wrdt een gewicht tegekend aan de ervaring in functie van het prfiel van de revisren (permanent, medewerker f stagiair) die aan de betreffende pdracht wrdt tegewezen. de gunningscriteria. Naast de prijs en het plan van aanpak leeft de FOD Sciale Zekerheid k het begrip "vlume arbeidsuren" ingeverd. Dit wrdt uitgedrukt in aantal uren equivalent bedrijfsrevisr. Het nieuwe bestek is van tepassing vr de nieuwe prcedures die wrden pgestart vanaf Cntact: (benemingen en parlementaire vragen) en (benemingen en revisren) 1.2. Sciale verzekeringsfndsen vr zelfstandigen Tijdens de cyclus 2014 (van 1/10/2013 tt 30/9/2014) heeft nze FOD zijn cntrlerende rl bij de sciale verzekeringsfndsen (SVF) vr zelfstandigen verder uitgeefend m ervr te zrgen dat de geldende regelgeving, zwel p administratief als p bekhudkundig en financieel gebied, crrect en eenvrmig wrdt tegepast. Pagina 15

18 Administratieve cntrle Bij wijze van steekpref werden in de vlgende dmeinen dssiers gecntrleerd: Administratieve cntrle- uitsplitsing per dmein Mederschapshulp 3% Perfrmantiecriteria 10% Venntschapsbijdragen 13% Uitkeringen in geval van faillissement 5% Berepslpbanen 20% Gezinsbijslag 22% Sciale bijdragen 27% Bekhudkundige en financiële cntrle Deze cntrle had betrekking p het bekjaar 2012 en ging ver: het naleven van de financiële en bekhudkundige verplichtingen; de dagelijkse verdracht van de geïnde bijdragen; de gegrndheid van vrschtaanvragen vr de betaling van gezinsbijslag, nvrwaardelijke pensienen en faillissementsuitkeringen; de verantwrding van beheersksten; de juistheid van de kwartaalaangiftes, de balansen, de resultaatrekeningen en de statistieken; de pvlging van de rapprtering ver de interne cntrle en de jaarrekeningen die werden gedgekeurd dr de algemene vergadering van de fndsen. Vr elk fnds werden 2 algemene cntrleverslagen pgesteld (een ver de administratieve cntrle en een ver het financieel-bekhudkundig nazicht), met een uitgebreid verzicht van de gemaakte futen en aanbevelingen. Gelijktijdig werd een ander verslag pgesteld waarin aan de resultaten van de fndsen een scre werd gegeven en zij nderling werden vergeleken. Dit verslag werd p 19 december 2014 aan de fndsen vrgesteld. Daarbij werden de scres vergeleken met die van de vrige cntrlecycli. Vr de SVF die tijdens de cntrlecyclus 2014 gede resultaten behaald hebben, liggen deze resultaten ver het algemeen in het verlengde van de resultaten van de cntrlecyclus 2013, wat wijst p een zeker structureel kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Pagina 16

19 Glbaal kunnen een aantal verbeteringen wrden vastgesteld wat betreft: de utput van de cntrles (namelijk de termijn vr de behandeling van de pgestelde nta's), hetgeen reeds eerder naar vren werd gebracht; de pvlging en het beheer van de dssiers zelfstandigen zelf (in het bijznder p vlak van invrdering, venntschapsbijdragen en de faillissementsverzekering). Daarnaast behandelt de FOD k vragen van de sciale verzekeringsfndsen, verzeken m pheffing van de verjaring en vragen m inlichtingen van particulieren. Cntact: PIRAMID: een tnaangevend samenwerkingsplatfrm Piramid (Platfrm fr Interactive Retrieving, Analysing and Managing Infrmatin and Dcumentatin) bestaat inmiddels 6 jaar en telt reeds meer dan 500 prfessinele gebruikers. Drheen de jaren is het aantal nieuwe samenwerkingsruimtes p dit platfrm tegenmen. Z werd in 2014 een nieuwe zne gecreëerd in verband met de hervrming van de berekeningswijze vr de sciale bijdragen. Via deze weg werden meer dan hnderd specifieke vragen ver dit thema, via uitwisselingen tussen de sciale-verzekeringsfndsen en DG Zelfstandigen. Eind 2014 werd k de zne gewijd aan de vrbereiding van antwrden p parlementaire vragen herzien; mmenteel faciliteert deze zne een samenwerking met het kabinet van de minister bevegd vr dit dmein. Z bevestigt Piramid zijn rl als referentie- en pleidingsinstrument vr alle actren van de sciale zekerheid vr zelfstandigen. Cntact: Pagina 17

20 2. Bilaterale en multilaterale relaties 2.1. Bilaterale relaties Bilaterale vereenkmsten Onze FOD staat in vr het nderhandelen ver en afsluiten van bilaterale scialezekerheidsverdragen met andere landen. We werken daarvr samen met de FOD Buitenlandse Zaken en bepaalde OISZ (naargelang de inhud van het verdrag). Deze bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van tepassing is p persnen die in een ander land gaan wnen, werken f studeren. Daarnaast zrgen ze ervr dat de pgebuwde scialezekerheidsrechten behuden blijven. De verdragen hebben meestal zwel betrekking p de werknemersals p de zelfstandigenregeling. Ze meten België k aantrekkelijker maken vr investeerders. Verdragen ndertekend in 2014: Israël, Markk et Turkije Opgestarte en verdergezette nderhandelingen: Ksv, Markk en Turkije Cntact: Zetelakkrden Onder tezicht van de FOD Buitenlandse Zaken werkte de FOD verder mee aan de clausules ver de sciale zekerheid die wrden pgenmen in de zetelakkrden. Deze akkrden garanderen een adequate sciale bescherming vr ambtenaren die werken bij de internatinale instellingen met zetel in België. Cntact: 2.2. Multilaterale relaties: vertegenwrdiging van de Belgische Staat en verdediging van de Belgische belangen De DG Beleidsndersteuning behartigt de Belgische standpunten en belangen inzake de sciale bescherming. Hierte knpt zij multilaterale cntacten aan met andere landen en internatinale instellingen zals: De Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen (zie ); het Cmité vr sciale bescherming (zie ); de Raad van Eurpa (zie ); De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (zie ); Eurstat (zie ); de grep Sciale Vragen van de Raad van de Eurpese Unie (zie ); de Organisatie vr ecnmische samenwerking en ntwikkeling - OESO (zie ); de Internatinale Arbeidsrganisatie IAO (zie ); de VN (zie ); enz. Pagina 18

21 Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen In het kader van de Eurpese cördinatieregels werd de Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen (een gemengde instelling bestaande uit ambtenaren van de Eurpese cmmissie en afgevaardigden van de lidstaten) pgericht. De Administratieve Cmmissie: zrgt er in eerste instantie vr dat de Eurpese verrdeningen die de verschillende scialezekerheidstakken cördineren (inzake geneeskundige verzrging, werklsheidsuitkering, pensienen enz.) begrijpelijk zijn en dr de instellingen van sciale zekerheid wrden tegepast; behandelt de administratieve en interpretatieve vragen die vrtvleien uit hetgeen bepaald wrdt bij de verrdeningen i.v.m. de cördinatie van de sciale zekerheid; is verantwrdelijk vr de bevrdering en de ntwikkeling van de samenwerking tussen de EUlidstaten. België wrdt hierin vertegenwrdigd dr nze FOD. Daarnaast heeft de Administratieve Cmmissie heel wat geïnvesteerd in: de analyse en het nderzek van beleidsvragen (zals de internatinale dimensie van de cördinatie); de crrecte tepassing van de cördinatieregels dr te strijden tegen fraude en futen (in de tepassing van de vrnemde verrdeningen); de verbetering van de elektrnisch gegevensuitwisseling tussen de scialezekerheidsinstellingen van de verschillende lidstaten van de Eurpese Unie. In 2014 heeft België zich vrtdurend ingezet m ervr te zrgen dat k de bestrijding van sciale fraude deel uitmaakt van de activiteiten van de Administratieve Cmmissie. Cntact: & Sciaal Beschermingscmité Het Eurpees Cmité vr sciale bescherming: bereidt de beslissingen van de Raad van ministers van sciale zaken vr; keurt adviezen en verslagen ged ver de sciale situatie en het sciale beleid in de lidstaten en de Unie; biedt een aanzienlijke bijdrage in het kader van het Eurpees Semester (Eurpe 2020-strategie). De FOD is de Belgische delegatieleider bij het Eurpees Cmité vr sciale bescherming. Sinds 2012 is België vicevrzitter van het cmité. In 2014 heeft de delegatie in hfdzaak bijgedragen tt: de activiteiten in verband met de strategie Eurpa 2020; de werkgrep ver de deltreffendheid en de efficiëntie van de sciale bescherming. Cntact: en Pagina 19

22 De Subgrep Indicatren (ISG) van het Cmité vr sciale bescherming: is de permanente subgrep van het Sciaal Beschermingscmité; werkt sciale indicatren uit vr de pvlging van de Eurpese gemeenschappelijke delstellingen inzake sciale bescherming en sciale insluiting; vert analyses uit in het kader van de pdrachten van het sciaal Beschermingscmité ; neemt deel aan de uitwerking van sciale statistieken p Eurpees niveau, in het bijznder dr middel van de EU-Statistics n Incme and Living Cnditins (EU- SILC). De FOD Sciale Zekerheid cördineert de Belgische vertegenwrdiging bij de ISG. De België is ndervrzitter van de ISG sinds 2013 en waarnemend vrzitter sinds In 2014 waren de belangrijkste activiteiten van de ISG: de analyse van de sciale situatie p basis van de Scial Prtectin Perfrmance Mnitr in het kader van het jaarverslag van het sciaal Beschermingscmité; de evaluatie en de ntwikkeling van het Jint Assessment Framewrk n Health; de ntwikkeling van een scial screbard, een hulpmiddel m de sciale dimensie van de EMU te versterken. Cntact: Vertegenwrdiging bij de Raad van Eurpa De FOD vertegenwrdigt België bij: het Eurpees Cmité vr sciale chesie, de menselijke waardigheid en de gelijkheid (CDDECS);; het Regeringscmité van het Eurpees Sciaal Handvest en de Eurpese Cde inzake sciale zekerheid. In het kader van het tweede Cmité heeft de FOD: meegewerkt aan het verslag ver de tepassing van het herziene Sciaal Handvest; een rapprtage uitgeverd ver de Belgische tepassing van d Eurpese Cde inzake sciale zekerheid. Cntact: & Pagina 20

23 Raad Justitie en binnenlandse zaken Onze FOD neemt deel aan verschillende cördinatieplatfrmen p Belgisch niveau aangaande de nderhandelingen van de Raad Justitie en binnenlandse zaken ver een nieuwe dataprtectie-regelgeving. Onze FOD cördineert en verdedigt hierin de belangen van nze sciale zekerheidssectr en werkt hiervr nauw samen met de Kruispuntbank van de sciale zekerheid en de betrkken plitieke autriteiten. Daarnaast ndernam nze FOD verschillende stappen naar de andere lidstaten en de Eurpese Cmmissie te ter verdediging van nze belangen. Cntact: Opdracht van Eurcördinatr De FOD zrgt vr de pvlging van cntentieuze en pre-cntentieuze inbreukprcedures in de Eurpese Unie. Z wrden prejudiciële geschillen nderzcht en vragen van de Cmmissie, van SOLVIT en van burgers ver de tepassing van het Eurpees recht beantwrd. Verder verspreidt de FOD infrmatie en cördineert hij de antwrden van de bevegde diensten. Ten sltte staat de FOD in vr de pvlging van de mzetting van de Eurpese richtlijnen. SOLVIT is een nline netwerk vr het plssen van prblemen. De EU-lidstaten werken hier samen m de prblemen ten gevlge van een slechte tepassing van de wetgeving van de interne markt dr de penbare verheden pragmatisch te regelen. Cntact: Vertegenwrdiging bij Eurstat De FOD neemt deel aan de werkgrepen Sciale Bescherming en gezndheidsstatistieken care bij Eurstat. Deze werkgrepen staan in vr de inzameling en verspreiding van statistische gegevens p het gebied van de sciale bescherming en van de gezndheidsstatistieken. De Belgische vertegenwrdigers hebben een bijdrage geleverd aan de nieuwe methdlgische ntwikkelingen p internatinaal niveau. Zij zijn actief betrkken bij de reflectie ver de ntwikkelingen p deze gebieden m te beantwrden aan de tekmstige beleidsnden. Cntact: Pagina 21

24 Grep Sciale Vragen van de Raad van de Eurpese Unie Bij de Grep Sciale Vragen vertegenwrdigt nze FOD België wat betreft dssiers ver de cördinatieregelgeving. In 2014 werden dr de Raad verschillende initiatieven aangenmen in het kader van de Strategie Eurpa 2020: de richtlijn betreffende minimumvereisten vr de vergrting van de mbiliteit van werknemers dr verbetering van de verwerving en het behud van aanvullende pensienrechten; de verrdening tt prichting van een Eurpees Fnds vr hulp aan de minstbedeelden; de verrdening tt prichting van een EU-prgramma vr werkgelegenheid en sciale innvatie (EaSI). Cntact: Vertegenwrdiging bij de OESO De FOD neemt actief deel aan verschillende cmités van de OESO: ELSA en Gezndheid, WP1 Sciaal Beleid, expertgrep Gezndheidsgegevens en Gezndheidsrekeningen evenals werkgrepen in verband met verschillende nderzeksprjecten van de OESO. Cntact: De Internatinale Arbeidsrganisatie (IAO) Onder cördinatie van de FOD Tewerkstelling neemt nze FOD deel aan het pstellen van de verslagen van de ILO (in het kader van het cntrlemechanisme) ver de tepassing van de verdragen, in het bijznder die in verband met de sciale bescherming, die dr België zijn gedgekeurd. Onze FOD heeft deelgenmen aan de activiteiten bij het Cmité vr sciale bescherming van de Internatinale Arbeidscnferentie (IAC) Deze stnden in het teken van de vergang van een infrmele ecnmie naar een frmele ecnmie. Op basis van de cnclusies aangenmen dr het Cmité vr sciale bescherming tijdens de IAC (2014) heeft het Internatinaal Arbeidsbureau (IAB) een ntwerp van aanbeveling uitgewerkt m de ndige beleidsgebnden en juridische begeleiding te verstrekken bij de vergang van een infrmele naar een frmele ecnmie. Dit ntwerp van aanbeveling zal wrden nderzcht tijdens de IAC (2015) en zal waarschijnlijk wrden aangenmen. Het gaat m een initiatief "van lange adem" uitgeverd dr de IAO en van het grtste belang vr de lidstaten van de Eurpese Unie. De actieve deelname van de FOD Sciale Zekerheid aan de activiteiten van de internatinale cnferentie kn bij alle partners p een warm nthaal rekenen. Cntact : en Pagina 22

25 Vertegenwrdiging bij de VN A. Pst-2014 raamwerk vr duurzame ntwikkeling Onze FOD werkt mee aan de vrbereiding van de Belgische psitie vr de VN-nderhandelingen aangaande de pvlger van de Millennium Develpment-delstellingen (MDGs), waarin k het luik duurzame ntwikkeling zal wrden pgenmen. Onze FOD: reikt expertise aan p Belgische verlegplatfrmen (Interdepartementale Cmmissie Duurzame Ontwikkeling en de cördinaties van Buitenlandse Zaken); stelt achtergrndnta s en psities aangaande sciale bescherming ter beschikking. Naast sciale bescherming is k de garantie dat persnen met een handicap hun rechten in dit kader kunnen laten gelden een aandachtspunt vr de FOD. Cntact: B. Internatinaal beleid inzake handicap De FOD ziet te p de cördinatie van het internatinaal beleid inzake handicap, in het bijznder wat betreft de Verenigde Naties en de Eurpese Unie. In het kader van de VN werd de FOD belast met de cördinatie van het Verdrag inzake de rechten van persnen met een handicap (UNCRPD), zwel federaal (cördinatie van de cntactpunten bij de verschillende federale diensten) als vr de deelgebieden (cördinatie van de cntactpunten binnen de gewesten en gemeenschappen). Dit Verdrag werd dr de VN gedgekeurd p 13 december 2006 en trad in België in werking in juli Het Verdrag: zet een paradigmawijziging in van een medische kijk p de handicapprblematiek naar een maatschappelijke kijk gebaseerd m de mensenrechten; bevestigt dat een handicap het gevlg is van verschillende hindernissen die het de persn met een handicap nmgelijk maken - ten vlle en daadwerkelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven en - p rechtsvlak p vet van gelijkheid met anderen te staan; is bedeld m de betrkkenheid van het middenveld en de persnen met een handicap bij alle relevante vraagstukken te bevrderen. In 2014 werd het in juli 2011 aan de VN vrgelegde eerste Belgische verslag ver de uitvering van het UNCRPD nderzcht. Op 18 en 19 september vnd een cnstructieve dialg plaats tussen België en het VN-Cmité vr de rechten van persnen met een handicap plaats. Na dit nderzek heeft het Cmité een reeks aanbevelingen gefrmuleerd m de uitvering van het Verdrag in België te ptimaliseren. Pagina 23

26 De FOD speelt k een rl bij de invering van het VN-Verdrag binnen de Eurpese Unie, dr deelname aan cllquia, cnferenties en de vergaderingen van de Disability High Level Grup en dr pvlging van de juridische en plitieke dssiers ter zake. Cntact: en C. VN-Werkgrep Vergrijzing De FOD fungeert als Belgisch cntactpunt binnen de Wrking grup n ageing van het Ecnmisch Bureau van Eurpa bij de VN. De bedeling van deze werkgrep is het uitwisselen van beleidservaring en gede praktijken betreffende uderen en waardig uder wrden. Cntact: 2.3. Prjecten en specifieke thema s Het prject Extern Optreden In het kader van het prject "Extern Optreden" ntwikkelde de FOD Sciale Zekerheid een structuur en instrumenten ntwikkeld m het buitenlands beleid van de Eurpese Unie p te vlgen vr zver dit betrekking heeft p aspecten die rechtstreeks verband huden met de sciale zekerheid. Aan de hand van een brdtabel kunnen de dssiers beter wrden pgevlgd en is een efficiënt risicbeheer mgelijk znder verbdige investeringen, geheel in vereenstemming met de wendbare benadering van nze FOD. In 2014 nam de FOD actief deel aan de Eurpese activiteiten betreffende de cördinatie van de scialezekerheidssystemen tussen de EU en bepaalde derde landen. Cntact: en Business Develpment Management Het del van dit dmein is m de Belgische expertise p Eurpees niveau te ntwikkelen en ptimaal te benutten. Het dmein det k de pvlging van internatinale fferteaanvragen vr verheidspdrachten die betrekking hebben p de kerntaken van de FOD Sciale Zekerheid. Om deze taken te structureren werd de BDM Unit pgericht. A. BELINCOSOC In 2012 werd het shared service center BELINCOSOC gelanceerd, dat ter beschikking staat van alle penbare instellingen van sciale zekerheid. BELINCOSOC heeft als del de Belgische internatinale samenwerking p het gebied van sciale bescherming te structureren. In 2014 werd beslist een rganiek begrtingsfnds genaamd BELINCOSOC p te richten m de Eurpese subsidies te beheren. Pagina 24

27 BELINCOSOC: is een deltreffend instrument m grtschalige internatinale acties p tuw te zetten en m landen te helpen die hun scialebeschermingssysteem willen uitbuwen f verbeteren; biedt antwrden p vragen die niet (f niet behrlijk) kunnen wrden behandeld znder een cllectieve benadering in alle stelsels en takken van de sciale zekerheid; is een bevrrecht aanspreekpunt vr buitenlandse instellingen die meer willen weten ver het Belgisch systeem van de sciale bescherming in zijn glbaliteit; staat in naam van zijn leden in vr de relaties met de internatinale rganisaties die actief zijn p het vlak van de sciale bescherming en welzijnskwesties; met de uitwisseling van kennis en ervaring bevrderen en treedt p als internatinaal erkend nderzekscentrum. Via het BELINCOSOC-netwerk wrden Belgische experten gembiliseerd ten dienste van internatinale prjecten. Vandaag is BELINCOSOC actief betrkken bij de uitwerking van 4 Eurpese prjecten: EU-China Scial Prtectin Refrm Prject; Turkey-prmting registered emplyment; Marcc-develpment f scial indicatrs; Cyprus-IT-tls fr cmbating undeclared wrk. Cntact: B. Prject H5NCP-Beynd Beslissing H5 van de Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen ( ZIE , HIERBOVEN) bepaalt dat iedere lidstaat een cntactpunt met aanduiden vr de uitwisseling van infrmatie ver risic's in verband met fraude, futen en systematische meilijkheden. Het prject wil de effectiviteit van deze cntactpunten verhgen, en wel p de vlgende manieren: 1. Opstellen van een verzicht van de cntactpunten ; 2. Oprichting van een interactief digitaal samenwerkingsplatfrm; 3. Ter beschikking stellen van een duidelijke handleiding en pleiding vr het gebruik van het platfrm; 4. de cntactpunten inlichten ver hun taken en bevegdheden als natinaal cntactpunt. In 2013 vnd het hgtepunt van het prject plaats, met twee wrkshps en een sltcnferentie ver de resultaten van het prject. Tijdens de vergadering van de Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidssystemen van december 2013 heeft de Cmmissie de Belgische en Nederlandse delegaties een mandaat gegeven m het H5NCP-platfrm te beheren gedurende 2 jaar: Pagina 25

28 Op 25 en 26 september 2014 hield het cntactpunten-netwerk H5NCP zijn eerste jaarlijkse vergadering te Rme. Tijdens deze cnferentie: kwamen niet minder dan 30 vertegenwrdigers uit verschillende landen samen; werden strategische nderwerpen behandeld met betrekking tt de internatinale en Eurpese aspecten van de fraudebestrijding; en werden ideeën uitgewisseld ver gede praktijken in bepaalde landen. Deze cnferentie werd bvendien bijgewnd dr een expert p hg niveau van de ISSA (Internatinal Scial Security Assciatin) en een vertegenwrdigster van de Eurpese Cmmissie. Over de vele resultaten van de cnferentie werd een beknpt verslag geschreven, dat aan de Administratieve Cmmissie werd bezrgd. Na een vergadering met de Eurpese Cmmissie heeft de Administratieve Cmmissie zich erte geëngageerd het platfrm van de natinale H5-cntactpunten te huisvesten en de vlgende jaarlijkse cnferenties van het netwerk te rganiseren. Cntact: en Evaluatie van het beleid De FOD heeft een werkgrep pgericht ver de evaluatie van het beleid. Cncreet werd ingegaan p een reeks richtlijnen m deze evaluaties uit te veren. De activiteiten van de werkgrep resulteerden in de creatie van de tl ScScan. Cntact: en Flexicurity Flexicurity verwijst naar het nastreven van een grtere flexibiliteit p het werk, waarbij tegelijk vldende zekerheid en bescherming vr de werknemers wrden gewaarbrgd. Het begrip flexicurity staat centraal bij de besprekingen ver het beleid p vlak van de arbeidsmarkt, sciale bescherming en de mdernisering van de Eurpese ecnmie tegen de achtergrnd van de mndialisering. De FOD vlgt de activiteiten van het frum Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen rnd flexicurity. Cntact: Pagina 26

29 Eurpees Ecnmisch Bestuur Als lidstaat van de Eurpese Unie heeft België in 2010 in het kader van het Eurpees Ecnmisch Bestuur een reeks juridische en beleidsgebnden instrumenten aangenmen m de cntrle p de duurzaamheid en efficiëntie van het natinaal sciaal beleid te versterken. Deze mnitring in de Eurpese cntext zal uitmnden in een aantal beleidslijnen die de tekmst van ns scialezekerheidssysteem aanzienlijk zullen beïnvleden. In 2014 heeft de FOD Sciale Zekerheid de regels en prcedures van het Eurpees bestuur verder geanalyseerd en telichtingsfiches pgesteld vr de Belgische penbare instellingen van sciale zekerheid. Cntact: SIMS-prject (Scial Impact f Migratin) In 2012 lanceerde de FOD Sciale Zekerheid het prject "SIMS".SIMS met een infrmele structuur bieden vr de mnitring van Eurpese migratiedssiers die een weerslag kunnen hebben p de Belgische sciale bescherming. Dr de uitbuw van een deltreffende methde m de sciale impact van Eurpese juridische instrumenten inzake migratie p te vlgen, zal SIMS het wettelijk kader cherenter maken (samenhang tussen binnenlandse zaken en sciaal beleid, en tussen het Belgische en het Eurpese niveau), en z bijdragen tt een efficiënter en duurzamer systeem van sciale bescherming. Er werd een verlegnetwerk pgericht vr een nauwere samenwerking tussen de federale instellingen (de FOD Sciale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en Sciaal Overleg, de dienst Vreemdelingen / FOD Buitenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie). Dankzij dit verleg knden in 2014 vrnamelijk twee zaken wrden gewaarbrgd: de pvlging van een aantal vrstellen van richtlijnen, zals de richtlijn tt vaststelling van de tegangs- en verblijfsvrwaarden vr nderdanen van derde landen in het kader van nderzek, studies, stages en vrijwilligerswerk. de gedachtewisseling ver belangrijke Eurpese vraagstukken, zals de pvlging van: - bepaalde zaken vrgelegd aan het Eurpees Gerechtshf; - discussies ver het vrij verkeer van persnen en de bezrgdheid inzake "sciaal terisme"; - de activiteiten van de Administratieve Cmmissie vr de cördinatie van de scialezekerheidsstelsels ( ZIE PUNT , HIERBOVEN) betreffende de Eurpese mbiliteit. Cntact: en Pagina 27

30 2.4. Statistieken en infrmatie p Belgisch niveau Cmmissie Pensienhervrming Op 15 april 2013 stelde de Minister van Pensienen samen met de minister van Zelfstandigen (bevegd vr zelfstandigenpensienen) de Cmmissie Pensienhervrming in. Deze cmmissie bestaat uit twaalf vraanstaande experten en met scenari s aanreiken vr verdere hervrmingen van de drie wettelijke pensienstelsels. Over die scenari s zal vervlgens een plitiek en maatschappelijke debat meten wrden geverd m te kmen tt beslissingen die de sciale en financiële duurzaamheid van nze pensienstelsels verzekeren met als hrizn de peride Tijdens het vrjaar 2014 heeft de Cmmissie een verslag afgeleverd met cncrete beleidsaanbevelingen. De FOD stnd in vr de cördinatie van de ndersteuning (.m. cijfergegevens) en vr de redactie van het eindverslag van de Cmmissie. Lees het verslag van de Cmmissie Pensienhervrming Cntact: Health accunts De FOD heeft verder gewerkt aan de ntwikkeling van een geïntegreerd mdel m het gebruik van de medische diensten en langdurige geneeskundige verzrging te evalueren. Met dit mdel zijn geïntegreerde ramingen en gestandaardiseerde herzieningen mgelijk. De FOD had het mdel gebruikt m de ramingen van 2010 uit te veren en die van te herzien. Hij heeft het mdel verfijnd en de methdlgie en de kwaliteit van de ramingen verbeterd. Cntact: MIMOSIS (MIcrsimulatin MOdel fr Belgian Scial Insurance Systems) Het micrsimulatiemdel MIMOSIS maakt het mgelijk m hervrmingen in een aantal beleidsdmeinen van de sciale zekerheid te simuleren. Dit p basis van anniem gemaakte administratieve gegevens afkmstig uit het Datawarehuse Arbeidsmarkt en Sciale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid. MIMOSIS richt zich p 6 beleidsdmeinen: scialezekerheidsbijdragen, pensienen, werklsheidsuitkeringen, inkmensgaranties, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en gezinsbijslag. Vr elke hervrming wrdt via een geïntegreerde belastingmdule k het effect berekend p de verschuldigde persnenbelasting. Dr het gebruik van micrgegevens laat het mdel een zeer gedetailleerde impactanalyse te van de budgettaire en verdelingseffecten van wijzigingen in een aantal dmeinen van de sciale zekerheid. Na een grndige validering werd het mdel bij de tezichthudende verheid geprpageerd. Cntact: Pagina 28

31 MISSOC MISSOC (Mutual Infrmatin System n Scial Prtectin) is het infrmatiesysteem ver de sciale bescherming in de Eurpese lidstaten. Het bevat gedetailleerde, vergelijkbare en regelmatig geactualiseerde infrmatie ver de natinale scialebeschermingssystemen van de lidstaten. De FOD levert twee keer per jaar nieuwe infrmatie aan. Cntact: en 2.5. Rapprtering bij de natinale en internatinale rganisaties De FOD werkt mee aan de verslagen ver de tepassing in ns land van internatinale verdragen die bepalingen bevatten in verband met de sciale zekerheid. Daarbij wrdt nagegaan f België ng beantwrdt aan de pgelegde nrmen. Het gaat nder meer m de tepassing van de vlgende internatinale instrumenten: de Eurpese Scialezekerheidscde, het Internatinaal Verdrag inzake burgerrechten en plitieke rechten van de VN, het gereviseerde Eurpese Sciaal Handvest, de verdragen van de IAO, enz. Tevens vermelden wij de antwrden p vragen van de OESO aan België in verband met de sciale zekerheid (vragen ver de impact van de crisis, enz.)en de Eurpese enquête ver de sciale gevlgen van de crisis en de maatregelen die in dit kader werden genmen Natinaal Hervrmingsprgramma (NHP) & Natinaal Sciaal Rapprt (NSR) A. Eurpa 2020-Strategie De Eurpe 2020-strategie begt een betere cördinatie van de greimaatregelen die gepaard gaat met een beter Eurpees tezicht p het budgettaire en fiscale beleid zals bepaald in het Stabiliteits- en greipact. Om deze prcessen te integreren werd het Eurpees Semester ingeverd. Dit is een nieuwe werkmethde waarmee het nieuwe ecnmische bestuur en de 2020-strategie kunnen wrden uitgewerkt. Het Semester begint met een jaarlijkse drlichting van de grei die een analyse biedt van de situatie en de belangrijkste sciaalecnmische pririteiten van de Unie. Vervlgens stellen de lidstaten hun Natinaal Hervrmingsprgramma en hun Stabiliteitsprgramma s vr. Het Natinaal Hervrmingsprgramma wrdt dr de Eurpese Cmmissie nderzcht en het sciaal gedeelte ervan wrdt vrgelegd aan het Cmité vr sciale bescherming ( ZIE , HIERBOVEN). Het Eurpees Semester eindigt in juni met de gedkeuring van de Bijzndere Aanbevelingen vr elk land dr de Eurpese Raad. Het sciale luik van de Eurpa 2020-strategie heeft als del tegen 2020 minstens 20 miljen mensen uit de armede en de sciale uitsluiting te halen. Pagina 29

32 B. Cördinatie van het sciale luik van het Natinaal Hervrmingsprgramma In het kader van het Eurpees Semester wrden de lidstaten verzcht elk jaar een Natinaal hervrmingsprgramma (NHP) uit te werken. In dit dcument leggen de lidstaten uit wat ze gedaan hebben: met de aanbevelingen van de Ministerraad vr het land in kwestie (de aanbevelingen gaan nder meer ver het beleid inzake sciale zekerheid); m zijn natinale kwantitatieve delstelling betreffende het terugdringen van kansarmede en sciale uitsluiting te halen. Onze FOD neemt deel aan de activiteiten van het cmité dat het NHP pstelt en cördineert de redactie van het sciale gedeelte ervan (aan de Eurpese Cmmissie bezrgd in april 2014). Cntact: en C. Cördinatie van het Natinaal Sciaal Rapprt In het kader van de Open Cördinatiemethde p sciaal vlak zijn de lidstaten in 2014 vereengekmen m natinale sciale rapprten uit te werken met bijzndere aandacht vr de sciale bescherming van de jngeren. Deze rapprten, die als aanvulling bij het NHP kunnen wrden beschuwd, bevatten: een algemene analyse van de sciale situatie in de lidstaat; een beschrijving van de specifieke natinale maatregelen p vlak van sciale insluiting, pensienen, geneeskundige verzrging en langdurige verzrging; een thematische analyse ver de tegang van werklze jngeren tt sciale bescherming. De FOD leidt de activiteiten en zit het redactiecmité vr. In april 2014 werd het Belgisch Natinaal Sciaal Rapprt aan de Eurpese Cmmissie en aan het Cmité vr sciale bescherming vrgelegd. De resultaten van de analyse van de natinale sciale rapprten van de EU-lidstaten zijn terug te vinden in het rapprt van het Cmité vr sciale bescherming ver de hervrmingen inzake sciaal beleid in de EU (in ktber vrgelegd aan de Raad EPSCO). Meer infrmatie: Cntact: D. Analyse van de ntwikkeling van de sciale situatie en de sciale bescherming Als bijdrage aan de Eurpese rapprten vert de FOD een diepgaande analyse uit van de sciale situatie en van de sciale bescherming p basis van de Eurpese sciale indicatren; de natinale gegevens. De analyse wrdt tevens aan het Belgische natinale niveau bezrgd als nafhankelijk verslag. Pagina 30

33 In het kader van deze diepgaande analyse cördineert de FOD een Werkgrep Sciale Indicatren. Deze werkgrep (samengesteld uit experts van verschillende verheidsniveaus, universiteiten en betrkken partijen): maakt een uitwisseling mgelijk ver de analyse van de sciale situatie en de interpretatie van de sciale indicatren det dienst als platfrm vr de uitwisseling van infrmatie en de bevrdering van de sciale indicatren. In 2014 waren er prblemen ten gevlge van nnauwkeurigheden bij de basisgegevens ver de sciale indicatren. Daarm heeft de FOD zich ingezet m de basisgegevens van de sciale indicatren te verbeteren. ZIE OOK HIERBOVEN, PUNT : SUBGROEP INDICATOREN (SGI) VAN HET COMITÉ VOOR SOCIALE BESCHERMING Cntact: & ESSOBS-prject (Eurpees systeem vr geïntegreerde scialebeschermingsstatistieken) De FOD neemt deel aan de werkgrep rnd ESSOBS (Eurpees systeem van geïntegreerde statistieken vr de sciale bescherming) en maakt de statistieken ver de Belgische sciale bescherming p (uitgaven en ntvangsten, pensiengerechtigden, ). ESSOBS maakt deel uit van het statistisch prgramma Eurstat ( ZIE , HIERBOVEN) en is bedeld m te kmen tt een exhaustieve en vergelijkende beschrijving van de sciale bescherming in de lidstaten van de Eurpese Unie. In 2014 verscheen een nieuwe editie van de brchure De sciale bescherming in België: ESSOBS-data vr België. Deze publicatie biedt een verzicht van alle sciale maatregelen in ns land, van de sciale zekerheid tt de sciale krtingen vr het penbaar verver. Cntact: en f 2.6. Eurpese evenement gerganiseerd dr de FOD: Cnferentie ver de tekmst van de sciale rechten in Eurpa (12 en 13 februari 2015) Is de sciale bescherming in Eurpa pgewassen tegen de tekmst? Van nvember 2014 tt mei 2015 was België vrzitter van de Raad van Eurpa (RvE). De RvE is een Eurpese instelling die een sleutelrl speelt bij de verdediging van de rechten van de mens p Eurpees grndgebied. Ok sciale rechten zijn mensenrechten. In dit kader rganiseerde de Federale Overheidsdienst (FOD) Sciale Zekerheid in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sciaal Overleg p 12 en 13 februari een 2-daagse cnferentie ver de tekmst van de sciale rechten in Eurpa in Brussel. Pagina 31

34 Het Eurpees Sciaal Handvest Het meest bekende verdrag van de Raad van Eurpa is het Eurpees Verdrag vr de rechten van de mens (EVRM). Het Eurpees Sciaal Handvest trad 50 jaar geleden in werking en heeft tt del de sciale rechten p het vlak van werkgelegenheid, verlning, sciale zekerheid, tegang tt huisvesting en verbd p kinderarbeid te garanderen. In ktber 2014 kwamen Eurpese beleidsmakers in Turijn samen m het belang van sciale rechten vral in tijden van crisis te benadrukken en samen te werken aan het versterken van deze sciale rechten. "In Eurpa heb je dankzij het Eurpees Sciaal handvest een eerlijke kans p een degelijk leven en wrden rechten p vlak van huisvesting, gezndheidszrg en werk gegarandeerd. Het is geen verzameling van nhandige Eurpese regels en verplichtingen. Het gaat ver universele sciale rechten waar iedereen mee akkrd zu meten kunnen gaan.» Thrbjørn JAGLAND, Secretaris-generaal van de Raad van Eurpa High Level cnferentie De Cnferentie die in Brussel plaatsvnd p 12 en 13 februari 2015 bracht meer dan 300 mensen samen: academische experts, sciale partners, sciale rganisaties en vertegenwrdigers van natinale en internatinale instellingen. Samen bgen ze zich ver een aantal vraagstukken: He ziet de tekmst van de sciale rechten in Eurpa eruit? Zijn de sciale rechten "future prf"? Wat is de impact van de financiële en ecnmische crisis p de sciale rechten? He verhuden de Eurpese Unie en de Raad van Eurpa zich tt elkaar? De Cnferentie van Brussel is een vrtzetting van het prces van Turijn, dat een hernieuwde beleidsinteresse in de sciale rechten in Eurpa nastreeft. Na de cnferentie werd een Dcument van Brussel pgesteld met alle vrstellen die gefrmuleerd werden tijdens deze 2-daagse bijeenkmst. In tijden van crisis zijn k de sciale uitdagingen grt. Sciale rechten en ecnmische situatie: het ene is afhankelijk van het andere. Dr het verstevigen van de sciale rechten kunnen we beter het hfd bieden aan de crisis. België is een gede leerling in Eurpa p vlak van sciale recht en de Belgische regering zette z nlangs in p het verhgen van de sciale uitkeringen bven de armedegrens en k de tegang tt de gezndheidszrg staat hg p nze agenda. Maar het kan altijd beter en het blijft een cntinu werk m na te denken ver mgelijke hervrmingen m ns systeem ng beter te maken. Hpelijk kan deze cnferentie ns daar bij helpen en tnen he we een nieuw licht kunnen werpen p de prblemen die ns als mens en Eurpeaan bezighuden. Maggie DE BLOCK, Minister van Sciale Zaken Pagina 32

35 3. Reglementering 3.1. Uitwerking van de regelgeving Onze FOD werkt de regelgeving uit van alle takken van de sciale zekerheid, uitgeznderd de tak werklsheidsuitkeringen, waarvr de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sciaal verleg bevegd is. Het betreft de uitwerking van de regels met betrekking tt fwel een tak, fwel (gezien de transversale bevegdheid van de FOD) meerdere takken van de sciale zekerheid. Deze taak is niet beperkt tt het pstellen van de nrmatieve teksten. De publicatie van een nieuwe regelgeving gebeurt meestal na een lang prces. Dit mvat vrafgaand nderzek en sms studies, de deelname aan werkgrepen, vragen m advies en gedkeuring, de samenwerking met de betrkken beleidscel en de verheidsinstelling van sciale zekerheid f eventueel een andere FOD, enz. De betrkken dmeinen zijn: arbeidsngevallen; kinderbijslag; verzekeringsplicht; verzekering vr geneeskundige verzrging en uitkeringen; alternatieve financiering van de sciale zekerheid; berepsziekten; pensienen; specifieke regelgevingen; jaarlijkse vakantie (hewel deze nder de bevegdheid van de Minister van Werk valt). In de bijlage 2 "Regelgeving" p het einde van de dit dcument vindt u een gedetailleerde plijsting van de nieuwe bepalingen. Cntact: 3.2. Interpretatie van de reglementering Onze FOD staat in vr de interpretatie van de reglementering, zdat de OISZ, de sciaal inspecteurs, de kinderbijslagfndsen en de sciaalverzekeringsfndsen ze p een crrecte en unifrme manier kunnen tepassen. Bij nze FOD wrden daarvr ministeriële nta s en mzendbrieven, antwrden p parlementaire vragen, antwrden p mndelinge vragen aan de tezichthudende ministers en antwrden p vragen van de beleidscellen pgesteld. In 2014 beantwrdde de DG Sciaal Beleid 130 schriftelijke en 6 mndelinge parlementaire vragen gesteld aan de tezichthudende ministers. Cntact: Pagina 33

36 Kennisbeheer met de RSZ Er zijn verlegvergaderingen met de RSZ en nze FOD ver de uitwisseling van kennis en vragen betreffende specifieke prblemen bij de tepassing van de Belgische scialezekerheidswetgeving. Cntact: 3.3. Reglementering zelfstandigen Werkgrep Reglementering Het platfrm Reglementering is een verlegplatfrm tussen de FOD Sciale Zekerheid, de sciale verzekeringsfndsen en het RSVZ ver de ntwerpen van regelgeving en mzendbrieven rnd de sciale zekerheid vr zelfstandigen. Onze FOD is vrzitter van dit platfrm. Vrnaamste activiteiten van de Werkgrep Reglementering in 2014: nderzek van ntwerpen van aanpassing van de regelgeving inzake administratieve geldbetes (wegens laattijdige aansluiting en fictieve aansluiting bij het sciaal statuut der zelfstandigen); deelname aan de uitwerking van een uitgebreide nta ver het statuut van persnen die actief zijn in venntschappen; analyse van de audit van het Rekenhf ver de venntschapsbijdrage m de regelgeving aan te passen rekening hudend met de aanbevelingen. Cntact: Hervrming berekening sciale bijdragen vr zelfstandigen. Dit was een hfdthema in 2014! De FOD Sciale Zekerheid heeft zijn stuwende rl bij de vlledige uitvering van de beleidsbeslissing m te kmen tt een nieuwe berekeningswijze vr de sciale bijdragen van de zelfstandigen vrtgezet. Binnen het nieuwe berekeningssysteem van de bijdragen wrden, gedurende de hele lpbaan van de zelfstandige, de bijdragen van een bepaald jaar berekend p de inkmsten van datzelfde jaar en niet p de inkmsten van het derde vrafgaande jaar, zals dat vreger het geval was. Z wil men de berekening van de bijdragen beter laten aansluiten bij de ecnmische realiteit van de zelfstandige. Om deze hervrming tt een ged einde te brengen werd vrtdurend verlegd met de sciale verzekeringsfndsen, zwel tijdens regelmatige vergaderingen als via de daarvr bestemde ruimte p het platfrm Piramid. Onze FOD behandelde tal van vragen van de fndsen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving. Het was immers de bedeling dat alle prfessinals zich behrlijk zuden kunnen vrbereiden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningswijze p 1 januari Pagina 34

37 Ok wat betreft "rechtstreekse cmmunicatie" met zelfstandigen werd ijverig vrtgewerkt. In verleg met de Minister van Zelfstandigen, het RSVZ en de sciale verzekeringsfndsen heeft nze FOD p het prtaal van de sciale zekerheid de basisprincipes van deze hervrming en een reeks FAQ s gepubliceerd in de drie landstalen (NL, FR en DE). Cntact: Cmmissie vr vrijstelling van bijdragen In 2014 heeft de FOD verschillende wets- en regelgevingsntwerpen pgesteld m het indienen van een aanvraag tt vrijstelling van bijdragen te vereenvudigen en het tijdsbestek vr de samenstelling van het dssier te verkrten. Deze regelgeving: vrziet in de mgelijkheid m een aanvraag elektrnisch in te dienen; maakt het dr de aanvrager in te vullen inlichtingenfrmulier duidelijker; verplicht de aanvragers m bij het begin van de prcedure het bedrag van hun inkmsten en uitgaven te vermelden; eist bvendien dat beginnende zelfstandigen 4 kwartalen activiteit wachten alvrens een aanvraag in te dienen. ZIE OOK HOOFDSTUK 3 : ZELFSTANDIGEN Cntact: Enkele cijfers In de lp van het jaar 2014 heeft de DG Zelfstandigen van de FOD de samenwerking met het RSVZ en de sciale verzekeringsfndsen binnen het interactief platfrm Piramid verder ntwikkeld ( ZIE , HIERBOVEN). Hierdr kn een antwrd gefrmuleerd wrden p: de parlementaire vragen (22); de vragen van de sciale verzekeringsfndsen en het RSVZ (82), eventueel na verleg tussen de instellingen. Tegelijk is het aantal rechtstreekse antwrden p vragen m infrmatie en klachten (129 in 2014) met meer dan 33% afgenmen. Pagina 35

38 3.4 Geschillen Geschillen p federaal niveau ZIE OOK HIERNA PUNT 3.2.: BEROEP TEGEN BESLISSINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN In naam van de Belgische Staat hudt nze FOD zich bezig met alle zaken betreffende alle takken van de sciale zekerheid die vr de Raad van State, het Grndwettelijk Hf en de burgerlijke rechtbanken wrden behandeld en waarvr de Staat verantwrdelijk is (behalve de wetgeving inzake werklsheid). Onze FOD ziet erp te dat de prcedureregels wrden tegepast en de juridische argumentatie crrect is. Daar hrt k de ntwikkeling van de juridische argumenten bij, eventueel in samenwerking met de advcaten, m deze geschillen in gede banen te leiden. De FOD brengt de bevegde verheden p de hgte van de eventuele risic s van een berep, zdat ze snel de ndige maatregelen kunnen nemen. Geschillen p federaal niveau Aantal lpende berepen Aantal lpende berepen ingediend in 2014 Raad van State 13 3 Grndwettelijk Hf Burgerlijke rechtbanken 46 3 In 2014 werden zeer weinig berepen ingesteld bij de Raad van State. Dit valt vrnamelijk te verklaren dr het feit dat 2014 een vergangsjaar was, met het einde van een ambtstermijn, een peride van lpende zaken en de samenstelling van de nieuwe regering. Dit alles heeft ngetwijfeld een impact gehad p het aantal kninklijke besluiten dat werd gedgekeurd en bijgevlg p het aantal berepen. Vr dssiers "Grndwettelijk Hf" was de impact minder uitgesprken. Dit valt gemakkelijk te verklaren: veruit de meeste bij het Grndwettelijk Hf ingediende dssiers zijn geen berepen tt vernietiging van wettelijke bepalingen, maar wel prejudiciële vragen met betrekking tt verschillende rechtsmachten in België (en niet gebnden aan een recente wetgeving). Cntact: Pagina 36

39 Geschillen p Eurpees niveau De FOD staat tevens in vr de pvlging van geschillen p Eurpees niveau. Hij vlgt de dssiers p met betrekking tt geschillen en prejudiciële geschillen inzake sciale zekerheid in het kader van de Eurpese Unie. Daarm: vlgt de FOD de prejudiciële vragen p; beantwrdt hij vragen van de Eurpese Cmmissie en van burgers ver de tepassing van het Eurpees recht; nderzekt hij geschillendssiers (ingebrekestellingen van de Cmmissie, prcedures vr het Hf van Justitie); verspreidt hij infrmatie en cördineert hij antwrden van de bevegde diensten van de FOD en de OISZ. Tt sltte vlgt de FOD bepaalde rechtszaken waarbij andere lidstaten betrkken zijn en kmt hij sms k tussen m het Belgische scialezekerheidsstelsel te verdedigen. Cntact: Pagina 37

40 4. Financiële cnslidatie 4.1. Subsidies aan de sciale zekerheid De FOD Sciale Zekerheid berekent de subsidies van de Staat aan de sciale zekerheid en schrijft ze in de begrting in. De subsidies wrden vervlgens peridiek vastgelegd en vereffend. De betalingsdata die in verleg met de OISZ wrden vastgelegd, wrden aan de thesaurie medegedeeld Cmmissie vr nrmalisatie De Cmmissie vr nrmalisatie van de bekhuding van de instellingen van penbaar nut van de sciale zekerheid maakt deel uit van de FOD Sciale Zekerheid. Haar belangrijkste pdracht betreft: de implementatie van de bekhudkundige regels en methdes vr de OISZ, in verleg met het Cllege van administrateurs-generaal van de OISZ; het pstellen van richtlijnen vr een eenvrmige tepassing van dit plan. De cmmissie bestaat uit: vertegenwrdigers van de tezichthudende ministers en van de minister bevegd vr begrting; afgevaardigden van alle OISZ en van de instellingen van penbaar nut vr sciale zekerheid; de Inspecteur van Financiën bij de FOD Sciale Zekerheid; de Natinale Bank en het Rekenhf (als waarnemers). Cntact: 4.3. Begrting en ramingen vr het sciaal statuut van de zelfstandigen Opdrachten van de cel Actuariaat De Cel Actuariaat: werkt mee aan de uitwerking van de begrting van de sciale zekerheid vr zelfstandigen; bepaalt ieder jaar de ndzakelijke elementen m de sciale bijdragen te berekenen die dr de verschillende categrieën van zelfstandigen verschuldigd zijn vr het vlgende jaar; stelt een prgnse p van de uitgaven en inkmsten van de sciale zekerheid vr zelfstandigen; schat de langetermijngevlgen van genmen f verwgen maatregelen in; berekent de financiële weerslag p het zelfstandigenstelsel van wijzigingen die p ieder mment kunnen wrden vrgesteld dr de Regering, het Parlement f het Algemeen Beheerscmité; cntrleert f de ramingen die vr de maatregelen zijn uitgeverd, vereenstemmen met de resultaten. Pagina 38

41 Berekeningen en ramingen van de Cel Actuariaat In 2014 uitgeverde berekeningen en ramingen betreffende, met name: de hervrming van de berekening van de sciale bijdragen; de reginalisering van de kinderbijslag; de verbetering van de faillissementsverzekering; de welvaartsaanpassing van de sciale uitkeringen vr 2015 en 2016; de wijziging van de beperkingen van de tegelaten arbeid vr gepensineerden; studies inzake het vervregd pensien en de pensienbnus; de hervrming van het gewaarbrgd minimumpensien; de hervrming van de eenheid van lpbaan vr de pensienberekening; de hervrming van het verlevingspensien en de invering van een vergangsuitkering; de hervrmingen p het gebied van de pensienen vrgesteld dr de Cmmissie Pensienhervrming , in het bijznder de invering van een puntensysteem bij de pensienberekening vr zelfstandigen. Cntact: 4.4. Cntrle begrtingen en rekeningen OISZ De begrtingen en de rekeningen van de OISZ wrden dr nze FOD gecntrleerd m ze ter gedkeuring vr te leggen aan de tezichthudende minister(s). De behandeling van de pmerkingen van het Rekenhf aan de minister(s) wrdt dr de FOD gecördineerd. Bvendien staan wij in vr het samenbrengen van enerzijds het budget van de sciale zekerheid en anderzijds de financiële gegevens (inkmsten en uitgaven) die maandelijks naar de Cmmissie Financiën bij de RSZ wrden gestuurd. Cntact: 4.5. Gecnslideerde rekeningen van de sciale zekerheid De FOD maakt de gecnslideerde ecnmische rekeningen van de sciale zekerheid p. Deze geven een vlledig verzicht van de ecnmische situatie en de vermgenstestand van de sciale zekerheid in haar geheel. Hierdr kunnen ze dienen vr beleidsmatig nderzek en wetenschappelijke studies. Deze rekeningen mvatten de regeling vr werknemers, de regeling vr zelfstandigen, de regelingen vr sciale bijstand, de regelingen vr vrijwillige en aanvullende verzekering, de regeling van de verzeese sciale zekerheid en het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Pagina 39

42 De gegevens dienen als input vr de natinale rekeningen van België en vr de statistieken ver de sciale bescherming van verschillende internatinale instellingen (Eurstat, OESO en de Internatinale Arbeidsrganisatie). De gecnslideerde tabel van de balansen, die een nderdeel vrmt van de gecnslideerde rekeningen, wrdt bvendien gebruikt dr de Cmmissie vr de Inventaris van het Patrimnium van de Staat. Op dit mment bestaan de rekeningen uit vrlpige gegevens die in een gecndenseerde vrm wrden samengevegd. Een prject m ze pnieuw met definitieve gegevens in een gedetailleerde vrm te gieten, werd in 2014 vrtgezet. Cntact: 4.6. Algemene telichting bij de begrting In het kader van de uitwerking en de pvlging van het budget stelt de FOD een reeks begrtingstabellen met de verschillende scialezekerheidsstelsels en -takken ter beschikking van het mnitringcmité en de regering. Deze tabellen wrden regelmatig bijgewerkt, in het bijznder vr en na het pstellen van de initiële begrting en de begrtingscntrle. Na ieder begrtingscnclaaf stelt de FOD het gedeelte van de Algemene telichting bij de begrting p dat te maken heeft met de sciale bescherming in haar ttaliteit (sciale zekerheid en sciale bijstand). Op basis hiervan: wrden de telagen en de alternatieve financiering vr de verschillende scialezekerheidsstelsels bepaald; gaat men na f het begrtingstraject dat is vastgelegd in het stabiliteitspact, wrdt nageleefd. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de FOD Budget en Beheerscntrle en alle penbare instellingen van sciale zekerheid. Vlgens de laatste ramingen van de Algemene telichting bij de begrting van nvember 2014 bedregen de uitgaven van de sciale zekerheid in 2014 in ttaal 87,5 miljard eur (86,9 in 2013). Deze uitgaven werden als vlgt gefinancierd: Sm van de psten is ged vr 86,9; 52,4 miljard eur sciale bijdragen; 8,0 miljard eur gewne Staatstelagen; 15,9 miljard eur alternatieve financiering; 5,0 miljard eur diverse inkmsten; een bijzndere Staatsdtatie van 6,2 miljard eur. Cntact: Pagina 40

43 5. Deelname aan raden en cmités 5.1. Federaal Brstvedingscmité De FOD neemt deel aan de vergaderingen van dit Cmité, dat samengesteld is uit leden van de instellingen en verenigingen (uit de medische en de verpleegkundige sectr) die mensen infrmatie verschaffen ver brstveding en meders aanmedigen m brstveding te geven. Het cmité brengt adviezen uit, lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevrdering van brstveding. Cntact: 5.2. Technisch Cmité van de Cntrledienst vr de ziekenfndsen (CDZ) Dit Cmité geeft adviezen ver vragen met betrekking tt de uitvering van de wet van 06/08/1990 betreffende de ziekenfndsen en de landsbnden van ziekenfndsen, hetzij p vraag van de Minister vr Sciale Zaken f van de Raad van de CDZ, hetzij p eigen initiatief. Dit cmité bestaat uit vertegenwrdigers van de verschillende verzekeringsinstellingen, een vertegenwrdiger van het RIZIV en een vertegenwrdiger van de FOD Sciale Zekerheid. Cntact: 5.3. Administratieve Cmmissie ter regeling van de arbeidsrelatie De Administratieve Cmmissie ter regeling van de arbeidsrelatie (ingeverd in 2013) werd pgericht bij de FOD; zij beschikt ver een griffie en een secretariaat dat instaat vr de administratieve en juridische pvlging van de dssiers. Deze Cmmissie heeft als del rechtszekerheid te bieden dr vast te stellen f een cncrete arbeidsrelatie beschuwd met wrden als een arbeidsvereenkmst tussen werkgever en bediende dan wel als een zelfstandige samenwerking. De burger kan de Cmmissie (die bestaat uit een Franstalige en een Nederlandstalige kamer) vragen zich uit te spreken ver een wel bepaalde arbeidsrelatie. Het advies van de Cmmissie ver de aard van de arbeidsrelatie is bindend vr de betrkken instellingen. In 2014 werd bij de FOD een nieuwe website vr de Cmmissie gemaakt met infrmatie ver: de rl van de Cmmissie; de prcedure m een verzek in te dienen (met een dwnladbaar frmulier); alle beslissingen van de Cmmissie; het jaarverslag van de Cmmissie. Cntact: Pagina 41

44 5.4. Federale Adviesraad vr uderen De Federale Adviesraad vr uderen is een raadgevend rgaan belast met de vlgende taken: hij brengt, p eigen initiatief, p verzek van de federale regering f van een Wetgevende Kamer, advies uit mtrent de thema s die nder de federale bevegdheid vallen: - pensienen; - gelijkheid van kansen; - maatschappelijke integratie en armedebestrijding; - tegang tt de geneeskundige verzrging; - mbiliteit. Hierte vlgt de Adviesraad de ntwikkelingen in het uderenbeleid en heeft hij g vr de beheften van uderen. hij bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de regering wat de aangelegenheden betreft die verband huden met de uderen; hij vaardigt, p verzek van een lid van de regering, waarnemers af naar de adviescmités die in het kader van de Eurpese Unie zijn pgericht; hij evalueert de kwaliteit van de dienstverlening aan de uderen dr de federale verheidsdiensten. Onze FOD staat in vr het Secretariaat van de Raad; hij rganiseert de vergaderingen, het bureau en twee van de vijf permanente cmmissies belast met de materies bedeld bij de wet (pensienen en tegang tt geneeskundige verzrging). In de lp van 2014 bezrgde de Federale Adviesraad vr uderen 9 adviezen aan de Regering. Deze adviezen hadden te maken met: de algemene beleidsnta 2014 p vlak van de gelijkheid van kansen; de algemene beleidsnta 2014 p vlak van maatschappelijke integratie en armedebestrijding; een tekmstvisie ver de tegang tt geneeskundige verzrging; een geïntegreerde visie p de verzrging van chrnisch zieken in België; de tepassing van het generatiepact en de welvaart; de kppeling van de inkmensgarantie vr uderen aan de welvaart; de tekmst van de pensienen de wettelijke pensienen; de hervrming van het verlevingspensien van de werknemers; de task-frce "Kiezen vr Geriatrie" (een nta van de Belgische Vereniging vr gerntlgie en geriatrie). Cntact: Pagina 42

45 5.5. Adviesraad vr de Tewerkstelling van Buitenlandse Werknemers Onze FOD neemt deel aan de vergaderingen van de Adviesraad vr de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, die wrdt vrgezeten dr de FOD WASO en waarin verschillende verheden zetelen. Deze raad kmt samen wanneer er een advies met wrden uitgebracht ver de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Deze vragen m advies gaan vral uit van wetgevende verheden. Het gaat bijvrbeeld ver de vrwaarden tt het tekennen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten aan bepaalde grepen van werknemers. Cntact: 5.6. Natinale Hge Raad vr Persnen met een Handicap De Natinale Hge Raad vr persnen met een handicap (NHRPH) nderzekt dssiers die te maken hebben met persnen met een handicap en die nder de bevegdheid van de federale verheid vallen. De NHRPH is administratief verbnden met de FOD, die het secretariaat waarneemt. De NHRPH mag, p eigen initiatief f p verzek van de bevegde ministers, adviezen geven f vrstellen den, m de regelgeving te ratinaliseren en te cördineren. De Staatssecretaris die bevegd is vr de tegemetkmingen aan persnen met een handicap met het advies van de Hge Raad vragen vr elk ntwerp van kninklijk besluit ver de tegemetkmingen vr persnen met een handicap. Naast alles wat met de tegemetkmingen (vr persnen met een handicap) en de medische evaluatie heeft te maken, is de Hge Raad k bevegd vr vlgende thema s: tegankelijkheid (van gebuwen, geldautmaten,...), mbiliteit (NMBS, parkeermgelijkheden,...), de juridische bescherming van persnen met een handicap, enz. In 2014 bracht de Hge Raad 21 adviezen uit. De NHRPH is k actief in verschillende werkgrepen: de technische raad vr rlstelen bij het RIZIV, de Begeleidingscmmissie vr de aanwerving van persnen met een handicap bij het federaal penbaar ambt, de werkgrep NMBS, de werkgrep Persnen met een beperkte mbiliteit (PBM) pgericht dr de Brussels Internatinal Airprt, de werkgrep Tegankelijkheid en mbiliteit, enz. In 2014 heeft de NHRPH samen met de federale adviesraden en nder het Belgian Disability Frum het alternatief verslag ver de tepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van persnen met een handicap verdedigd bij het Cmité van experten van de Verenigde Naties. De verslag bevat bijdragen uit de handicapsectr en schetst een beeld van de dagelijkse situatie van persnen met een handicap in België. Op die manier vervlledigt het fficiële verslag van de Belgische verheden. Het verslag werd eveneens vrgelegd aan de Kamer en de verschillende parlementen van de deelgebieden. Pagina 43

46 5.7. Hge Raad vr Vrijwilligers De Raad (mandaat ) is samengesteld uit vertegenwrdigers van het brede vrijwilligersveld in de drie Gemeenschappen. Drie medewerkers van de FOD staan in vr het Secretariaat. Dit Secretariaat stelt verslagen p, verstuurt uitndigingen, frmuleert adviezen, schrijft een jaarverslag, rganiseert vergaderingen, vertaalt allerlei srten dcumenten, beheert de website, neemt deel aan cnferenties f pleidingen, enz. Daarnaast besteedt het Secretariaat steeds meer tijd aan dienstverlening vr burgers. Het gaat bv. m het beantwrden van s f het verstrekken van advies ver vrijwilligerswerk en de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. In 2014 heeft de Hge Raad vr Vrijwilligers nder meer: een memrandum pgesteld aan de nieuwe Minister van Sciale Zaken; adviezen verstrekt ver - verruimde tegang van vreemdelingen tt het vrijwilligerswerk, - de vraag m een verhging van de frfaitaire nkstenvergeding vr de sprtsectr; gereageerd p discriminatie p basis van leeftijd en een nieuwe website gelanceerd. Cntact: 5.8. Technische Raad vr Ziekenhuisverpleging De FOD neemt deel aan de vergaderingen van deze Raad pgericht bij de Dienst Geneeskundige Verzrging van het RIZIV. Hij is bevegd is m regels vr te stellen met betrekking tt de interpretatie van de nmenclatuur en adviezen te geven ver de wijziging ervan. Cntact: 5.9. Werkgrep Verzekerbaarheid De FOD neemt deel aan de werkgrep Verzekerbaarheid bij het RIZIV. Die bereidt de KB s vr betreffende het penen van het recht p de tegemetkming vr geneeskundige verzrging. Wij geven vral advies en gaan de impact van de maatregelen p de ziekteverzekering na. Cntact: In 2010 werd de subgrep Zelfstandigen pgericht m de specifieke prblemen inzake geneeskundige verzrging te nderzeken waarmee zelfstandigen wrden gecnfrnteerd. Deze Werkgrep zette haar activiteiten verder in Cntact: Pagina 44

47 5.10. Werkgrep Omnisectriële impact Op vraag van het Cördinatiecmité van de KSZ, richtte de FOD de werkgrep Omnisectriële impact p. Deze werkgrep nderzekt de weerslag van wijzigingen van bepaalde sciale prestaties p andere sciale prestaties. Er wrdt zwel een inventaris pgemaakt van de links p wettelijk niveau als p feitelijke niveau. Dit laatste gebeurt via de explitatie van gegevens afkmstig uit het Datawarehuse Arbeidsmarkt en Sciale Bescherming van de KSZ. De werkgrep bestaat uit deskundigen van verschillende administraties en scialezekerheidsinstellingen. Cntact: Pagina 45

48 2. Dienstverlening Directe, snelle en degelijke dienstverlening vr de gebruiker De FOD Sciale Zekerheid is een gediversifieerde rganisatie die heel wat diensten aan gebruikers uit verschillende sciale grepen verleent. Het meest bekend zijn de tegemetkmingen vr persnen met een handicap, maar k zelfstandigen, werkgevers en werknemers kunnen bij de FOD terecht vr specifieke diensten. Tt slt heeft de FOD k een belangrijke histrische rl dr het tekennen van erkenningen en tegemetkmingen aan burgerlijke rlgsslachtffers en het beheren van een histrisch waardevl rlgsarchief. De FOD verleent deze diensten met vier kwaliteitscriteria: tegankelijke administratie gelijke behandeling vr alle gebruikers prfessinele interactie met alle gebruikers als lerende rganisatie. Pagina 46

49 1. Persnen met een handicap Het vlledige Jaarverslag 2014 van de DG Persnen met een handicap is afznderlijk beschikbaar. We geven hier slechts de belangrijkste infrmatie met een verzicht van de behandelde nderwerpen, kerncijfers en de vrnaamste verbeterprjecten die in 2014 werden uitgeverd Uitbetaling van tegemetkmingen Inkmensvervangende en integratietegemetkming Inkmensvervangende tegemetkming: De inkmensvervangende tegemetkming wrdt tegekend aan de persn met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke f psychische testand zijn verdienvermgen heeft verminderd tt een derde f minder van wat een geznde persn dr het uitefenen van een berep p de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Bij de berekening van de tegemetkming wrdt er rekening gehuden met de inkmsten van de persn met een handicap, en van de persn met wie hij f zij een huishuden vrmt. Er wrden wel bepaalde vrijstellingen tegepast p die inkmsten. Wie de inkmensvervangende tegemetkming wenst te verkrijgen, met tussen 21 en 65 jaar ud zijn, gedmicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij f zij met k één van de natinaliteiten bezitten die dr de wetgeving is vrzien. Integratietegemetkming: De integratietegemetkming wrdt tegekend aan de persn met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkmende ksten heeft. Bij de berekening van de tegemetkming wrdt er rekening gehuden met de inkmsten van de persn met een handicap, en van de persn met wie hij f zij een huishuden vrmer wrden wel bepaalde vrijstellingen tegepast p die inkmsten. Wie de integratietegemetkming wenst te verkrijgen, met tussen 21 en 65 jaar ud zijn, gedmicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij f zij met k één van de natinaliteiten bezitten die dr de wetgeving is vrzien. Pagina 47

50 Cijfergegevens Inkmensvervangende tegemetkming (IVT) en Integratietegemetkming (IT) Aantal inkmende dssiers (behalve vijfjaarlijkse autmatische herziening) Aantal uitgaande dssiers (behalve vijfjaarlijkse autmatische herziening) Aantal dssiers in behandeling p 31 december Gemiddelde nderzekstermijn 4,7 maanden 4,7 maanden Aantal afgehandelde medische evaluaties IVT-IT Aantal rechthebbenden p 31 december Ttaalbedrag tegemetkmingen (znder 1.281,1 miljen 1.319,4 miljen achterstallen) Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemetkming Tegemetkming vr hulp aan bejaarden De tegemetkming vr hulp aan bejaarden wrdt tegekend aan de persn met een handicap van 65 jaar f uder die vanwege een vermindering van zelfredzaamheid, bijkmende ksten heeft. Bij de berekening van de tegemetkming wrdt er rekening gehuden met de inkmsten van de persn met een handicap, en van de persn met wie hij f zij een huishuden vrm. Er wrden wel bepaalde vrijstellingen tegepast p die inkmsten. Wie de tegemetkming vr hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, met gedmicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij f zij met k één van de natinaliteiten bezitten die dr de wetgeving is vrzien. Cijfergegevens Tegemetkming vr Hulp aan Bejaarden (THAB) Aantal inkmende dssiers Aantal uitgaande dssiers Aantal dssiers in behandeling p 31 december Gemiddelde nderzekstermijn 4,0 maanden 3,9 maanden Aantal afgehandelde evaluaties THAB Aantal rechthebbenden p 31 december Ttaalbedrag tegemetkmingen (znder 497,9 miljen miljen achterstallen) Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemetkming Pagina 48

51 1.2. Erkenningen vr bijkmende kinderbijslag Op federaal niveau bestaat een bijkmende bijslag vr zieke kinderen en kinderen met een handicap. Deze bijslag wrdt uitbetaald dr de kinderbijslagfndsen. Onze reginale centra veren de medische evaluaties uit en leveren de ndige attesten af. In 2014 werden medische expertises uitgeverd ( in 2013). De gemiddelde jaarlijkse nderzekstermijn vr deze evaluaties was 3,65 maanden (3,36 maanden in 2013) Erkenningen vr fiscale en sciale maatregelen Er bestaan verschillende steunmaatregelen (sciale, fiscale en financiële cmpensaties) vr persnen met een handicap. Smmige maatregelen behren tt de bevegdheid van de FOD Sciale Zekerheid. Dit is het geval vr de kaarten die dr ns wrden uitgereikt: de parkeerkaart vr persnen met een handicap en de natinale verminderingskaart vr het penbaar verver. Andere maatregelen wrden tegekend dr andere instellingen. Om ze te verkrijgen met de persn met een handicap wel dr ns erkend zijn f bewijzen dat hij een tegemetkming ntvangt. Een erkenning van de handicap is bijvrbeeld vldende m te kunnen genieten van bepaalde fiscale vrdelen (zals de BTWvermindering bij de aankp van een aut) f van de bijkmende kinderbijslag vr kinderen met een aandening f een handicap. Anderzijds wrdt bijvrbeeld het sciaal tarief vr gas en elektriciteit enkel tegekend aan persnen met een handicap die een tegemetkming ntvangen Publicaties van de FOD ver persnen met een handicap De DG Persnen met een handicap biedt een grt aantal publicaties aan. Uiteraard zijn ze allemaal beschikbaar p de website. De andere publicaties van de FOD wrden pgelijst in Bijlage Tegemetkmingen en andere maatregelen Tegemetkmingen en andere maatregelen (.pdf) Tegemetkmingen en andere maatregelen (tegankelijke versie vr blinden en slechtzienden) (.pdf) Alles ver de inkmensvervangende tegemetkming en de integratietegemetkming (.pdf) Alles ver de tegemetkming vr hulp aan bejaarden (.pdf) Ik heb een handicap en ga werken: wat met mijn tegemetkming? (.pdf) Parkeerkaart (.pdf) Natinale verminderingskaart vr het penbaar verver (.pdf) Pagina 49

52 Beleid ten beheve van persnen met een handicap in België De maatregelen vr persnen met een handicap in vgelvlucht Gehandicaptenbeleid in België: een verzicht (.pdf) Disabled Persns Plicy in Belgium: a survey (.pdf) 1.5. Ons cntacteren ver een dssier van een persn met een handicap Site internet van de DG Persnen met een handicap Zals we reeds lazen bij punt 1.4., biedt de website, die bedeld is zwel vr persnen met een handicap als vr prfessinals uit de sciale sectr, tegankelijke infrmatie ver de dienstverlening vr persnen met een handicap aangebden dr de DG: erkenning van de handicap; tegemetkmingen; parkeerkaart; attesten m sciale en fiscale maatregelen te kunnen aanvragen. Onze website is een "self-service" platfrm waar bezekers gemakkelijk eenvudig pgestelde infrmatie kunnen terugvinden. Tevens kan de bezeker van de website de FOD eenvudig cntacteren dr gebruik te maken van een cntactfrmulier beschikbaar p de website. Wij garanderen binnen de tien werkdagen een antwrd. Dankzij dit systeem kunnen we alle aanvragen efficiënter centraliseren en behandelen. Handiweb, eveneens tegankelijk via nze website biedt persnen met een handicap en de prfessinele dienstverleners van de gemeenten, OCMW's en ziekenfndsen nder meer de mgelijkheid m dssiers nline p te vlgen. Ze kunnen nagaan: welke maatregelen reeds werden tegekend; p welke maatregelen de betrkkene ng aanspraak kan maken; he ver het staat met de aanvraag Ons call center 2014 was een histrisch jaar vr het team van het Call center! Dienst Level Agreement De FOD behaalde een service level (prepen beantwrd binnen de 30 secnden) van 80% (79,86%) en een tegankelijkheidspercentage van 83,3%. He ingrijpend de maatregelen zijn die de FOD daarte heeft genmen, wrdt duidelijk wanneer we terugblikken p het jaar 2011, ten het gratis nummer werd ingeverd en wij een service level van nauwelijks 2,87% haalden. In 2014 beantwrdden we prepen ( prepen in 2011, terwijl het Call center ten k 's namiddags bereikbaar was). Van deze prepen werden er beantwrd binnen de 30 secnden. Pagina 50

53 Antwrden in het Duits Vrtaan wrden k burgers van de Duitstalige Gemeenschap in hun eigen taal gehlpen; hun prepen wrden immers drverbnden met ns Center in St.-Vith. Ons Call center is tegankelijk: bij vrkeur via het elektrnisch frmulier (Wij nemen zelf binnen de 10 werkdagen terug cntact met je p) telefnisch: (gratis nummer) (van maandag tt vrijdag, van 8u30 tt 13u) per pst: Federale Overheidsdienst Sciale Zekerheid Directie-generaal Persnen met een handicap Klantendienst Kruidtuinlaan 50 bus Brussel. Persnen met een handicap kunnen tevens cntact pnemen met nze maatschappelijk assistenten. Dven en slechthrenden kunnen terecht bij maatschappelijk assistent bij de DG Persnen met een handicap Prjecten gerealiseerd in 2014 bij de FOD Enkele initiatieven vr een efficiëntere dienstverlening Cntact: A. "Een tegemetkming en tch actief" Er werd een prefprject "een tegemetkming en tch actief" gelanceerd. Hierbij begeleiden en helpen de DG Persnen met een handicap, de ziekenfndsen, de Vlaamse Dienst vr Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de GTB (Vlaamse dienst vr gespecialiseerde trajectbegeleiding) samen de persn met een handicap m de juiste keuzes te maken. ZIE OOK HIERNA, PUNT : "IK WIL WERKEN. WAT GEBEURT ER MET MIJN TEGEMOETKOMING? B. Minder papieren attesten De POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW's maken gebruik van nze webdienst Handiservice/Handiflux. Pagina 51

54 C. Vermindering van de administratieve belasting vr persnen met een handicap De FOD wint nu rechtstreeks bijkmende inlichtingen in bij de Rijksdienst vr arbeidsvrzieningen (RVA) en de Rijksdienst vr jaarlijkse vakantie (RJV). Aan de hand van steekpreven heeft de FOD kunnen vaststellen dat vr een belangrijke grep mensen enkel de prcedure aanvraag van een parkeerkaart relevant is. Het gaat m aanvragen waarbij een tegemetkming zal wrden geweigerd (wegens te hge inkmsten, bv.) maar een parkeerkaart tegekend. De FOD speelt hierp in en heeft een nieuw vereenvudigd frmulier evaluatie van de handicap - parkeerkaart uitgewerkt. D. Optimalisatie van het dcumentenbeheer Dankzij een rerganisatie van het Srteercentrum en de dienst Dcumentenbeheer zrgt de FOD ervr dat alle binnenkmende dcumenten direct wrden gescand. E. Tijdige hernieuwing van de erkenningsprcedure Vier maand vóór het einde van de erkenning van een handicap van bepaalde duur van vlwassenen wrdt autmatisch een nieuwe erkenningsprcedure pgestart. De delstelling bestaat erin drie garanties te bieden: 1. indien de betrkkene ng steeds recht heeft p een parkeerkaart - erp tezien dat hij f zij het niet znder parkeerkaart met stellen gedurende enkele dagen, weken f maanden; 2. indien de betrkkene ng steeds recht heeft p sciale f fiscale maatregelen - erp tezien dat het bewijs hiervan p tijd beschikbaar is; 3. indien de erkenning van een beperkt verdienvermgen tt een derde f minder niet kan wrden verlengd - erp tezien dat het OCMW tijdig een leefln kan uitkeren Handicare Op 3 ktber 2013 kwamen 250 persnen met een handicap, medewerkers van de DG Persnen met een handicap en prfessinelen uit de sciale sectr samen tijdens het evenement "Tuché!".». In kleine grepjes wisselden ze ideeën uit ver he de FOD haar dienstverlening vr persnen met een handicap kan verbeteren. Vertrekkende vanuit het psitieve - wat zu de ideale situatie zijn? - werkte de FOD een aantal cncrete actiepunten uit. "Tuché!" was een begin, geen eindpunt. Tijdens dit evenement heeft de FOD zich erte geëngageerd hervrmingen p lange termijn te realiseren die allen één del dienen: de mens centraal stellen in nze dienstverlening. Het jaar na "Tuché!" hebben we dan k niet stil gezeten. In tegendeel! De verschillende suggesties die tijdens "Tuché" aan bd kwamen, namen we mee in het ambitieuze veranderingsprject Handicare, waarmee we nze manier van werken heel ingrijpend zullen veranderen. Pagina 52

55 Handicare in een ntendp: een heel nieuw IT-pakket; een vlledige hertekening van de belangrijkste directie-generaal van nze FOD; herbekijken van nze prcessen; de ntwikkeling van een nauwere samenwerking met nze partners. De kmende jaren staat er dus heel wat te gebeuren. Onze klanten zijn daarbij nze inspiratie. Maar k nze eigen cllega s hebben een stem en zijn belangrijk in heel dit prces. Het zijn dan k zij die samen de ndige creativiteit aan de dag hebben gelegd m de DG Persnen met een handicap van de tekmst uit te tekenen. Dankzij Handicare zuden we tegen begin 2016 tt een nieuwe rganisatie meten kmen die de persn met een handicap centraal stelt in alles wat ze det. Cntact: en 1.7. Gevlgen van de zesde staatshervrming Sinds 1 juli 2014 valt de tegemetkming vr hulp aan bejaarden nder de bevegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscmmissie. De behandeling van dssiers en aanvragen werd ng niet vergedragen. Tt eind 2015 blijft de FOD Sciale Zekerheid de tegemetkming vr hulp aan bejaarden tekennen en de bestaande dssiers pvlgen. Behandeling van dssiers en aanvragen dr de FOD Sciale Zekerheid Dssiers en nieuwe aanvragen vr tegemetkmingen vr hulp aan bejaarden wrdt ng steeds behandeld dr de FOD Sciale Zekerheid. Met al je vragen ver je cncrete dssier f aanvraag kan je bij de FOD terecht via het gratis nummer: f via het cntactfrmulier. Zlang een gewest f gemeenschap de huidige regelgeving niet wijzigt, blijft de huidige regelgeving van tepassing. Wat verandert er wel? Vrtaan is de taalwetgeving van tepassing p elke aanvraag vr de tegemetkming vr hulp aan bejaarden. Dit wil zeggen dat de taal waarin je aanvraag wrdt behandeld, afhankelijk is van het adres waar je gedmicilieerd bent. Alle fficiële dcumenten, frmulieren en attesten wrden in deze taal pgesteld. Meer inf Lees meer ver de zesde staatshervrming p Pagina 53

56 2. Kinderen 2.1. Behandeling van aanvragen vr individuele afwijkingen inzake de kinderbijslag Onze FOD kent in bepaalde behartigenswaardige gevallen individuele afwijkingen te p de vrwaarden m recht te hebben p de kinderbijslag en de gewaarbrgde kinderbijslag. Z wrdt er bijvrbeeld in principe geen kinderbijslag tegekend vr kinderen die pgeved wrden f lessen vlgen buiten de Eurpese Ecnmische Ruimte. Omwille van nder andere sciale redenen, kan hierp echter een uitzndering gemaakt wrden. In 2014 werden 912 aanvragen tt afwijking in de gezinsbijslagregeling vr werknemers (879 in 2013) en 196 aanvragen tt afwijking in de gewaarbrgde gezinsbijslagregeling ingediend (237 in 2013): afwijking van de vlgrde van rechthebbenden: 20 afwijking van de vereiste verwantschap tussen rechthebbende en rechtgevende: 126 afwijking in verband met het kraamgeld: 28 afwijking vr kinderen die in het buitenland wrden grtgebracht f er nderricht vlgen: 712 andere: 26 In 2014 hebben 111 zelfstandigen (153 en 2013) een afwijking inzake kinderbijslag aangevraagd. Cncreet ging het m de vlgende aanvragen: afwijking van de vlgrde van rechthebbenden: 29 afwijking van de vereiste verwantschap tussen de rechthebbende en de rechtgevende: 5 afwijking in verband met het kraamgeld: 38 afwijking vr kinderen die in het buitenland wrden grtgebracht f er nderricht vlgen: 37 andere: 2 Cntact: f 2.2. Persnlijke geschillen inzake kinderbijslag Wij kmen tussenbeide bij geschillen inzake kinderbijslag en wij behandelen vragen m infrmatie. Het kan bv. gaan m een cnflict tussen een gezin en het kinderbijslagfnds mwille van de terugvrdering van betaalde bedragen, tussen persnen ver het recht m de bijslag te ntvangen, f zelfs tussen kinderbijslagfndsen ver bevegdheden. De sciaal verzekerden richten zich k tt ns met (al dan niet gegrnde) klachten waarbij de FOD als bemiddelaar ptreedt en de prblemen plst. In 2014 werden 158 aanvragen (130 in 2013) ver werknemers via briefwisseling f ingediend. Daarnaast kregen we heel wat telefnische vragen. Pagina 54

57 3. Zelfstandigen 3.1. Vrijstelling sciale bijdragen vr zelfstandigen De CVB (Cmmissie vr Vrijstelling van Bijdragen) kent aan zelfstandigen die zich in staat van behefte bevinden f in een testand die de staat van behefte benadert, een vlledige f gedeeltelijke vrijstelling te van de verplichting m hun scialezekerheidsbijdragen te betalen. Onze FOD rganiseert de zittingen van deze Cmmissie en staat in vr de administratieve behandeling van de dssiers. De bewijslast berust bij de zelfstandige. Maar de cmmissie kan in bepaalde gevallen aan de FOD vragen m een sciaal nderzek in te stellen m een beter zicht te krijgen p de financiële testand van de zelfstandige. In 2014 daalde de gemiddelde behandelingstermijn nder de drempel van 6 maanden. De applicatie New Dispensa is sedert 1 maart 2014 peratineel. Zij maakt het nder meer mgelijk: een gestructureerde en geautmatiseerde cmmunicatie tt stand te brengen tussen de sciale verzekeringsfndsen en de Cmmissie ver alle gegevensvan de vrijstellingsaanvraag; Dankzij deze evlutie naar een B2B-prcedure zal de zelfstandige p termijn (wanneer de fndsen dit vr hun leden mgelijk maken) rechtstreeks nline een vrijstellingsaanvraag kunnen indienen. de beslissing van de Cmmissie rechtstreeks naar de sciale verzekeringsfndsen te sturen vr een efficiënte en snelle behandeling. New dispensa vrziet tevens in de creatie van een uitwisselingsstrm vr inkmsten met de FOD Financiën. Verdeling, per taalrl, van de aanvragen vr een vrijstelling van de bijdragen en beslissingen in D F NL Aantal aanvragen Aantal beslissingen Pagina 55

58 Evlutie van het aantal vrijstellingsaanvragen Berep tegen beslissingen van de Cmmissie vr Vrijstelling van Bijdragen ZIE AANVULLEND OOK REGLEMENTERING, PUNT : GESCHILLEN OP FEDERAAL NIVEAU Zelfstandigen in een staat van behefte f een testand die de staat behefte benadert, kunnen dr de Cmmissie vr Vrijstelling van Bijdragen vlledig f gedeeltelijk wrden vrijgesteld van de verplichting tt betaling van scialezekerheidsbijdragen. Ten gevlge van een evlutie in de rechtspraak kunnen arbeidsgerechten sinds 2013 een beslissing van de Cmmissie vr vrijstelling van bijdragen vernietigen wanneer deze nwettig blijkt. Vreger was de Raad van State bevegd vr dit srt geschillen. De termijn m dergelijke berepen in te stellen bedraagt 2 maanden. In 2014 werden bij de arbeidsgerechten 112 berepen (90 aan Franstalige zijde en 22 aan Nederlandstalige zijde) ingesteld tegen beslissingen van de Cmmissie. De FOD verdedigt in deze zaken de belangen van de Belgische Staat. Om dit srt geschillen te beperken werden bijzndere inspanningen geleverd: dr de Vrzitters en de leden van de Cmmissie bij het pstellen van de mtivering van de beslissingen; dr de ambtenaren die belast zijn met de geschillen m ervr te zrgen dat de beslissingen van de Cmmissie wrden verdedigd. Onze FOD behandelt k vragen van zelfstandigen ver de juridische gevlgen van de beslissingen van de Cmmissie en verzeken tt rechtzetting van frmele f inhudelijke futen in de beslissingen. Cntact: Pagina 56

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie