SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS"

Transcriptie

1 SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010

2 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING Benaming Juridische vorm Beheermaatschappij Administratief beheer gedelegeerd aan Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan Voorziene looptijd Depothoudende bank Financieel commissaris Verdeler : SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES : Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE : CACEIS FASTNET 99 jaar LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE : ROTHSCHILD BANQUE : K.P.M.G. Audit : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER Classificatie: Gediversifieerd Beheersdoelstelling: De beheersdoelstelling van het GBF is, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 3 jaar, een hoger rendement te realiseren dan zijn referentie-index, de UBS Global Focus Vanilla Hedged (EUR) CBindex voor de deelnemingsrechten in euro en de UBS Global Focus Hedged (USD) CB-index voor de deelnemingsrechten in USD, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren. Het GBF streeft een optimalisering van de risico-rendementverhouding na via een diversificatie van de potentiële winstfactoren: onderliggende waarde, sector, coupon, emittent, rente, valuta, aan de hand van een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Het rendement van het GBF kan worden vergeleken met de UBS Global focus Vanilla Hedged (EUR) CBindex (uitgedrukt in euro) voor de deelnemingsrechten in euro en de UBS Global Focus Hedged (USD) CBindex voor de deelnemingsrechten in USD, berekend met herbelegde nettocoupons. De indexen zijn representatief voor het rendement van de internationale converteerbare obligaties. Ze kunnen worden geraadpleegd op de sites van Bloomberg (respectievelijk code UCBIFX14 en UCBIFX02) en van UBS (met toegangscodes). Aangezien het beheer van het GBF niet aan een index is gebonden, zullen de prestaties van het GBF gevoelig kunnen afwijken van de referentie-indicator, die slechts een indicator ter vergelijking is. Beleggingsstrategie: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. Het GBF is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten ten belope van ten minste 60%. De blootstelling aan de opkomende markten zal maximaal 40% van de nettoactiva van het GBF vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale benadering voor de obligaties met een selectie van aandelen (stockpicking). In dat kader selecteren we de converteerbare obligaties waarvan de technische kenmerken aan onze verwachtingen beantwoorden. De kredietkwaliteit van de emittent is een belangrijk criterium en ten minste 50% van de activa van het GBF zal bestaan uit effecten met rating investment grade van een ratingbureau of door de beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwd. Het GBF belegt niet in 1 Vereenvoudigd prospectus

3 converteerbare obligaties waarvoor de prijsveranderingen van de aandelencomponent te nauw aansluiten bij die van het onderliggende aandeel (de delta zal doorgaans niet hoger zijn dan 0,9). De belangrijkste criteria bij de selectie zijn de capaciteit voor zelffinanciering en de groeiversnelling van de resultaten. De portefeuille zal worden beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zich zijn gaan gedragen als aandelen, ten gunste van minder gevoelige obligaties. Het GBF zal zo ten belope van ten hoogste 20% van de nettoactiva kunnen beleggen in emissies met een beperkte omvang. Het fonds kan ook beleggen in participatiebewijzen, warrants, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met aandelenkenmerken van elke aard (bijvoorbeeld obligaties OCEANE, SUKUKS enz.). De effecten in portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro uitgedrukt zijn, waardoor het GBF tot maximum 50% van de nettoactiva wordt blootgesteld aan wisselrisico. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan het GBF gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. Het GBF kan binnen de limiet van één keer de nettoactiva (ofwel een maximale blootstelling van 200% van de nettoactiva) transacties afsluiten op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten in de volgende instrumenten: - termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om het wisselrisico op de in valuta's uitgedrukt activa af te dekken, - futures of opties, om het aandelenmarkt- of renterisico van de portefeuille af te dekken of, in mindere mate, om bij te dragen tot de blootstelling aan rentevoeten of de aandelenmarkten, - aandelenopties. Het GBF kan gebruikmaken van leningen in contanten, repocontracten, rente- of gediversifieerde ICBE, telkens binnen de limiet van 10% van de nettoactiva. Risicoprofiel: Uw geld wordt hoofdzakelijk belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij worden geselecteerd. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten. Belangrijkste risico's:. Risico van kapitaalverlies: De ICBE geniet geen enkele garantie of bescherming, het is dus mogelijk dat het oorspronkelijk belegde kapitaal niet integraal wordt teruggestort, zelfs als de intekenaars de deelnemingsrechten gedurende de aanbevolen beleggingsduur aanhouden.. Discretionair beheersrisico: De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Er bestaat een risico dat het GBF niet op elk ogenblik belegt in de best renderende markten of effecten. Het GBF kan bijgevolg minder goed presteren dan zijn beleggingsdoelstelling en de daling van de intrinsieke waarde kan een negatieve prestatie tot gevolg hebben.. Risico in verband met posities in converteerbare obligaties: De waarde van een converteerbare obligatie hangt af van diverse factoren: niveau van de rente, prijsevolutie van het onderliggende aandeel, prijsevolutie van het geïntegreerde derivaat in de converteerbare obligatie. Deze verschillende elementen kunnen een daling van de IW van de ICBE tot gevolg hebben.. Renterisico: Doordat het GBF renteproducten in zijn activa kan opnemen, is het blootgesteld aan de impact van renteschommelingen. Het renterisico vertaalt zich in een eventuele daling van de waarde van het kapitaal in geval van variaties op de rentecurve.. Kredietrisico: Het voornaamste risico is risico op wanbetaling vanwege de emittent, m.a.w. de mogelijkheid dat de emittent de rente niet betaalt en/of het kapitaal niet aflost. Het kredietrisico hangt eveneens samen met een eventuele degradatie van de emittent. De aandacht van de houder wordt gevestigd op het feit dat de intrinsieke waarde van het GBF kan dalen indien een compleet verlies wordt geleden op een operatie 2 Vereenvoudigd prospectus

4 doordat een tegenpartij in gebreke blijft. De aanwezigheid in de portefeuille van schuldinstrumenten van privébedrijven, rechtstreeks of via ICBE's, stelt het GBF bloot aan de gevolgen van variaties in de kredietkwaliteit.. Kredietrisico in verband met beleggingen in speculatieve effecten: Het GBF kan 0% tot 50% van zijn nettoactiva beleggen in emissies van landen of ondernemingen met een rating van een kredietbureau in de speculatieve categorie (niet- investment grade ) of door de beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwd. Deze ICBE moet dus worden beschouwd als deels speculatief en in het bijzonder bedoeld voor beleggers die zich bewust zijn van de inherente risico's van beleggingen in deze effecten. Zo kan het gebruik van hoogrentende effecten ("high yield") het risico met zich meebrengen dat de intrinsieke waarde sterk daalt.. Valutarisico: Het kapitaal kan worden blootgesteld aan valutarisico, indien de effecten of beleggingen waaruit het bestaat, zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het GBF. Het wisselrisico komt overeen met het risico dat de wisselkoers van de noteringsvaluta van de financiële instrumenten in de portefeuille daalt ten opzichte van de referentievaluta van de ICBE, de euro, wat een daling van de intrinsieke waarde met zich mee kan brengen.. Valutarisico in verband met de deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het GBF: De deelnemingsrechten die in een andere valuta dan die van het GBF zijn uitgedrukt, zijn mogelijk blootgesteld aan een bijkomend wisselkoersrisico: wisselkoersschommelingen van de valuta van dat deelnemingsrecht ten opzichte van de valuta van het GBF. De waarde van de activa van de ICBE kan dalen als de wisselkoersen fluctueren, wat kan leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het GBF. Het wisselrisico EUR/USD gekoppeld aan het deelnemingsrecht B zal voor ten minste 80% worden gehedged.. Risico gekoppeld aan de groeilanden: Het GBF kan tot 40% van de nettoactiva worden blootgesteld aan de opkomende markten. Naast de specifieke risico's voor elk van de emittenten, bestaan er ook exogene risico's, in het bijzonder op deze markten. We vestigen de aandacht van de beleggers overigens op het feit dat de omstandigheden voor de werking en de controle van deze markten kunnen verschillen van de normen op de grote internationale beurzen. Bijgevolg kunnen eventuele posities in deze effecten het risiconiveau van de portefeuille verhogen. De markt kan er sterker en sneller terugvallen dan in de ontwikkelde landen, wat betekent dat de intrinsieke waarde sterker en sneller kan dalen.". Aandelenrisico: De fluctuaties op de aandelenmarkten evenals de fluctuaties op de markten voor converteerbare obligaties waarvan de evolutie deels is gecorreleerd met die van de aandelen van de onderliggende waarden, kunnen grote fluctuaties veroorzaken van de nettoactiva, wat een negatieve impact kan hebben op de prestaties van de intrinsieke waarde van het GBF.. Risico gekoppeld aan het gebruik van financiële termijninstrumenten: Het gebruik van financiële instrumenten op termijn kan leiden tot een risico op grotere en snellere dalingen van de intrinsieke waarde dan de dalingen op de markten waarin het GBF belegt.. Liquiditeitsrisico in verband met beleggingen in kleine kapitalisaties: Het GBF kan beleggen in emissies van beperkte omvang, waaruit het risico voortvloeit dat de beheerder een effect niet op het gewenste moment tegen een redelijke prijs kan verkopen. Kleine emissies hebben per definitie minder effecten in omloop dan grote. Het transactievolume is dus kleiner en het is wellicht moeilijker om op elk ogenblik tegen een redelijke prijs een koper/verkoper te vinden. De details van alle belangrijke risico's die het fonds loopt, vindt u in de gedetailleerde mededeling. Garantie of bescherming: Nihil Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: De deelnemingsrechten A en E zijn bestemd voor alle beleggers die in EUR wensen in te schrijven. De deelnemingsrechten E zijn speciaal bestemd voor de verkoop door verdelers die door de beheermaatschappij uitgekozen zijn. De deelnemingsrechten B zijn bestemd voor alle beleggers die in USD wensen in te schrijven. 3 Vereenvoudigd prospectus

5 De deelnemingsrechten I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de eerste inschrijving in staat zijn EUR in te schrijven. - Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten A, B en E : 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R : Minimuminleg voor volgende inschrijvingen: Deelnemingsrechten A, B, E, I en R 1 duizendste van een deelnemingsrecht Dit GBF richt zich in het bijzonder tot beleggers die dit ICBE willen gebruiken om hun spaargeld te laten aangroeien via een discretionair beheer aan de hand van instrumenten op voornamelijk de markten voor converteerbare obligaties. Welk bedrag redelijkerwijze in dit GBF belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat te bepalen, is het raadzaam dat de houder advies inwint bij een professionele adviseur om zijn beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van zijn financiële portefeuille of van zijn vermogen zal worden belegd in het GBF, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico's, en van het persoonlijke vermogen, de behoeften en de eigen doelstellingen van de belegger. In elk geval is het absoluut noodzakelijk dat elke houder zijn portefeuille voldoende diversifieert om niet enkel te worden blootgesteld aan de risico's van dit GBF.. Aanbevolen minimale beleggingsduur: > 3 jaar. INFORMATIE OVER DE KOSTEN, COMMISSIES EN DE FISCALITEIT Kosten en commissielonen: - Inschrijvings- en terugkoopcommissies: De inschrijvings- en terugkoopcommissies komen boven op de intekeningsprijs die wordt betaald door de belegger, of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De commissies die verworven zijn voor de ICBE, dienen ter compensatie van de kosten die de ICBE draagt voor het beleggen of verkopen van de toevertrouwde activa. De niet-verworven commissies komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. 4 Vereenvoudigd prospectus

6 Kosten ten laste van de belegger, ingehouden bij de inschrijving en terugkoop. Grondslag Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Barema Deelnemingsrechten A, B, E, I en R maximaal 3 % Nihil Nihil - Operationele en beheerskosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, plaatselijke heffingen enz.) en desgevallend de transactiecommissie, die met name door de bewaarder en de beheermaatschappij kan worden geïnd. Aan de operationele en beheerskosten kunnen nog worden toegevoegd: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de ICBE; transactiecommissies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke acquisities en overdrachten van effecten. Meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten vindt u in deel B van het vereenvoudigde prospectus. Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerskosten, all-in (incl. alle kosten behalve transactiekosten, prestatiecommissie en kosten i.v.m. beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Prestatiecommissie ** Dienstverleners die transactiecommissies ontvangen: De depothoudende bank: 0% tot 50% De beheermaatschappij: 50% tot 100% Grondslag Nettoactiva van het GBF Nettoactiva van het GBF Op het bedrag van de transactie Niet voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Niet voor het GBF verworven terugkoopcommissie Voor het GBF verworven terugkoopcommissie Deelnemings rechten A maximaal 1,40 % all-in* Deelnemings rechten B maximaal 1,40 % all-in* Barema Deelnemings rechten E maximaal 2,00% all-in* Deelnemingsrechten I maximaal 0,85% allin* 15% van de meerprestatie boven de referentie-index Deelnemingsrechten R maximaal 0,95% allin* Nihil Variabel naargelang het instrument en meer bepaald: Per transactie: van 0 tot maximaal 0,50% + btw, Bij ontvangst van coupons: van 0 tot maximaal 5% + btw * all-in = inclusief alle taksen. In deze activiteit heeft de beheermaatschappij niet geopteerd voor de btw. ** Prestatiecommissie Er zullen variabele beheerskosten worden afgehouden ten bate van de beheermaatschappij volgens de volgende voorwaarden: - Referentie-index UBS Global focus Vanilla Hedged (EUR) CB-index, met herbelegde nettocoupons, uitgedrukt in de boekhoudkundige valuta van het fonds voor de deelnemingsrechten in euro, en UBS Global Focus Hedged (USD) CB-index, met herbelegde nettocoupons, voor de deelnemingsrechten in USD. - In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en van de referentie-index, en zodra de intrinsieke waarde van het GBF beter presteert dan de referentie- 5 Vereenvoudigd prospectus

7 index, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op de meerprestatie van de intrinsieke waarde van het GBF in vergelijking met de referentie-index. - In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en een negatieve prestatie van de referentie-index, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op het absolute rendement van de intrinsieke waarde van het GBF. - De referentieperiodes lopen af op de laatste IW van de maand juli. De eerste periode loopt van de oprichtingsdatum van het GBF tot de laatste waarderingsdag van de maand juli Een provisie voor de variabele beheerskosten zal opgebouwd worden bij elke berekening van de intrinsieke waarde. - Deze prestatiecommissie is jaarlijks verschuldigd na 31 juli van elk jaar. Er zal geen prestatiecommissie worden aangerekend in de volgende gevallen: - De prestatie van het GBF is negatief in vergelijking met de laatste einddatum van de referentieperiode. - De prestatie van het GBF is minder goed dan die van zijn referentie-index ten opzichte van de laatste einddatum van de referentieperiode In het geval van een onderprestatie wordt de provisie voor de prestatiecommissie aangepast door terugnemingen op de provisie, tot maximaal het totaal van het opgebouwde provisiebedrag. Belastingstelsel: - Fiscaliteit van de ICBE: Aangezien de GBF's collectieve eigendommen zijn, vallen ze van rechtswege buiten de toepassingssfeer van de vennootschapsbelasting en worden ze als fiscaal transparant beschouwd. - Toepasbaarheid (P.E.A., D.S.K. enz.): Nihil. Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit van deelnemingsrechten van de ICBE onderworpen zijn aan belasting. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van de ICBE. COMMERCIËLE INFORMATIE Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: - Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De inschrijvings- en terugkoopverzoeken worden dagelijks vóór 11 uur gecentraliseerd bij LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE en worden uitgevoerd, in deelnemingsrechten of duizendsten van deelnemingsrechten, op basis van de intrinsieke waarde gedateerd op de dag zelf en berekend op de volgende werkdag. De overgang van een categorie van deelnemingsrechten naar een andere wordt fiscaal beschouwd als een terugkoop gevolgd door een nieuwe inschrijving. Bijgevolg hangt het belastingstelsel dat van toepassing is op elke inschrijver, af van de fiscale bepalingen van toepassing op de specifieke situatie van die inschrijver en/of van het rechtsgebied waarin de belegging in het fonds plaatsvindt. In geval van twijfel raden we iedere inschrijver aan om zijn adviseur te raadplegen om te weten welk belastingstelsel op zijn situatie van toepassing is. - Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten A, B en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R: Adres van de instelling belast met de ontvangst van de inschrijvingen en de terugkopen: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS CEDEX 08 - Plaats en wijze van publicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS CEDEX 08 Afsluitingsdatum van het boekjaar: Laatste beursdag van de maand maart. De afsluitingsdatum van het eerste boekjaar is de laatste werkdag van de maand maart Bestemming van de inkomsten: De uitkeerbare sommen worden jaarlijks integraal gekapitaliseerd, met uitzondering van de sommen die conform de wet verplicht worden uitgekeerd. 6 Vereenvoudigd prospectus

8 Datum en periodiciteit voor de berekening van de intrinsieke waarde: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.) en de Amerikaanse markten (officiële kalender van de NYSE). Plaats en wijze van publicatie of communicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS CEDEX 08. Valuta van de rechten van deelneming of aandelen: Bestemming van Type deelnemingsrechten ISIN-code het resultaat Valuta Deelnemingsrechten A FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrecht B FR Kapitalisatie USD Deelnemingsrechten E FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten I FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten R FR Kapitalisatie EUR Oprichtingsdatum: Deze ICBE werd goedgekeurd door de AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS op 7 juli 2009 en opgericht op 17 juli AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en driemaandelijkse rapporten worden verstuurd binnen een termijn van één week op eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS CEDEX 08. Telefoon: 33 (0) De commerciële teams van EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT staan tot uw beschikking voor meer informatie of vragen over het GBF op de statutaire zetel van de onderneming. Commerciële afdeling EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Statutaire zetel: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS Telefoon: Fax: website: In toepassing van de artikelen , en van het algemeen reglement van de AMF, zijn ook het geldende document "Stembeleid", evenals het verslag over de omstandigheden waarin het stemrecht werd uitgeoefend, beschikbaar op datzelfde adres. Publicatiedatum van het prospectus: 4 januari 2010 De site van de AMF (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigde prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 7 Vereenvoudigd prospectus

9 DEEL B STATISTIEK Dit deel zal statistische informatie bevatten over de prestaties van het GBF, over het effectieve niveau van de afgehouden kosten en over de transacties met partijen die banden hebben met de beheermaatschappij. Informatie over de prestaties van het GBF, de aan de ICBE gefactureerde kosten en de uitgevoerde transacties zal pas beschikbaar zijn bij de afsluiting van het eerste boekjaar na de goedkeuring door het AMF op 7 juli Vereenvoudigd prospectus

10 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, Parijs, Frankrijk BIJLAGE VAN SEPTEMBER 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN 4 JANUARI 2010 De informatie in deze bijlage moet samen met die van het uitgifteprospectus gelezen worden. Deze bijlage moet samen met het prospectus overhandigd worden aan beleggers die in België inschrijven in het kader van de Belgische wetgeving betreffende het openbaar beroep op het spaarwezen. Onderhavige bijlage is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen conform artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de vennootschap die het uitbrengt. 1

11 Informatie voor Belgische inschrijvers: 1 Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België De taken van financieel beheer worden waargenomen door: FASTNET BELGIUM NV Havenlaan 86C bus BRUSSEL - BELGIË (Tel. 02/ Fax: 02/ ) RPR Brussel: Distributeurs in België FASTNET BELGIUM NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel; ARGENTA SPAARBANK, Belgiëlei, 2018 Antwerpen. 3 Compartimenten die de toelating hebben om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in België Kapitalisatiedeelbewijzen van klasse A, B en E op naam of aan toonder en ingeschreven op rekening. Deelbewijzen van Categorie I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de initiële inschrijving minstens kunnen beleggen, en zij worden dus niet openbaar verkocht in België. 4 Niet-recurrente vergoedingen en kosten gedragen door de belegger in België In de valuta van het compartiment of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingsprovisie Maximaal 3,00% Nihil Nihil Administratieve kosten Nihil Nihil Nihil Bedrag tot dekking van verwervings- of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil De tarieven van de vergoedingen en kosten in de bovenstaande tarieflijst zijn de maximumtarieven die in België worden geheven. Raadpleeg de tarieflijst die als bijlage is bijgevoegd voor de tarieven die in rekening worden gebracht door de tussenpersoon bij wie de inschrijving, de terugbetaling of de compartimentswijziging is uitgevoerd. 2

12 5 Beschikbare informatie in België De volgende documenten kunnen worden aangevraagd bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening van de ICBE verzekert: het volledige prospectus en het verkorte prospectus van de ICBE; het beheerreglement van de ICBE; de jaar- en halfjaarverslagen; de netto-inventariswaarde. Alle kennisgevingen die gepubliceerd worden in het oorspronkelijke land van de ICBE worden eveneens gepubliceerd in de Belgische nationale dagbladen L Echo en De Tijd. Het betreft in het bijzonder, doch niet uitsluitend, betaalbaarstellingen van dividenden, de beslissing van en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA (Belgische Vereniging van Asset Managers): 6 Voorwaarden voor inschrijving op en terugkoop van deelbewijzen van de ICBE D = sluitingsdatum voor de ontvangst van de orders: elke bankwerkdag in België en Frankrijk, vóór 10.00u (tijd in Brussel). De hier vermelde sluitingstijd voor de ontvangst van de orders geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening. Hier wordt echter expliciet vermeld dat deze dienst door de financiële agent enkel wordt verzekerd tijdens die dagen die zowel in België als in Frankrijk bankwerkdagen zijn. Alle betalingen worden verricht via bankoverschrijving. D publicatie : datum gekoppeld aan de NIW van D bij de publicatie daarvan = D D + 1 bankwerkdag in Frankrijk en de Verenigde Staten = datum van berekening van de nettoinventariswaarde D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de inschrijvingen D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de terugkopen 7 Minimaal inschrijvingsbedrag Voor deelbewijzen van Categorie A, B en E is het minimale inschrijvingsbedrag vastgesteld op de waarde van één deelbewijs. 8 Belastingstelsel voor natuurlijke personen 8.1 Belasting van meerwaarden Onverminderd de bepalingen van het fiscaal stelsel in onderstaand punt 8.2. zijn de meerwaarden die gerealiseerd worden bij de terugkoop of de verkoop van ICBE-deelbewijzen of de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE niet onderworpen aan de personenbelasting als de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. 8.2 Belasting van de component Rente op schuldvorderingen die deel uitmaakt van de terugkoopwaarden of bij de verdeling van het maatschappelijk tegoed van een ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen van de ICBE) Terugkopen of verdelingen na 1/1/2008: Het in dit punt beschreven fiscaal stelsel is ook van toepassing wanneer de belegger geen meerwaarde realiseert. Het stelsel varieert al naargelang: 3

13 de ICBE minder dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%; de ICBE meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten; de ICBE wellicht meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger kan mogelijk onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten Opmerkingen De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de makelaar die belast is met de financiële dienstverlening in België, Fastnet Belgium, Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel, voor de informatie over het fiscaal stelsel bedoeld in punt 8.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil realiseren. 8.3 Bedragen toegekend door een gemeenschappelijk beleggingsfonds Onverminderd de toepassingen van de bepalingen vermeld in punt 8.2 hierboven, zijn de bedragen die door een GBF aan de belegger worden toegekend, met uitzondering van de bedragen die worden toegekend bij een terugkoop van deelbewijzen of een verdeling van het maatschappelijk tegoed van het GBF, onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze inhouding van de roerende voorheffing zal niet plaatsvinden als de beheermaatschappij van het GBF een detail verschaft van de inkomsten volgens categorie (vervat in de toegekende bedragen) die door het GBF aan de belegger zijn toegekend. 8.4 Bevrijdende aard van de ingehouden roerende voorheffing De particuliere beleggers die de roerende voorheffing hebben betaald zijn niet langer verplicht de inkomsten bedoeld onder bovenstaande punten 8.2 en 8.3 aan te geven in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is 'bevrijdend'). De beleggers die genoemde inkomsten daarentegen hebben ontvangen zonder betaling van de roerende voorheffing moeten deze inkomsten wel vermelden in hun jaarlijkse belastingaangifte. 8.5 Richtlijn 2003/48/EG betreffende de belasting van het spaartegoed Elke natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de EU en die inkomsten ontvangt (rente, dividenden, meerwaarden ) van het gemeenschappelijk beleggingsfonds door bemiddeling van een betaalkantoor dat gevestigd is in een andere EU-lidstaat dient inlichtingen in te winnen inzake de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. 4

14 Bijlage 1 TARIEFLIJST VAN FASTNET BELGIUM NV CONVERTIBLES SAINT-HONORE GLOBAL In de valuta van het compartiment of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingprovisie 3,00% Nihil NVT Administratieve kosten Nihil Nihil NVT Bedrag tot dekking van verwervings- of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil NVT Nihil Nihil NVT 5

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie