SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010

2 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING Benaming Juridische vorm Beheermaatschappij Administratief beheer gedelegeerd aan Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan Depothoudende bank Voorziene looptijd Financieel commissaris Verdeler : SAINTHONORE INDE : Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE : CACEIS FASTNET LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD : BANQUE : 99 jaar vanaf de creatie van het GBF : K.P.M.G. AUDIT : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER Classificatie: Internationale aandelen Beheersdoelstelling: Het beheer van het fonds streeft ernaar de intrinsieke waarde te verhogen, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, door te beleggen in ondernemingen in het Indiase subcontinent (vooral India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), volgens de selectiecriteria die beschreven staan in de beleggingsstrategie. Referentieindicator: Het GBF heeft geen referentieindex. Het beleggingsuniversum is immers niet helemaal vergelijkbaar met de bestaande indexen. De beheersdoelstelling wordt niet gerealiseerd in samenhang met een referentieindicator. Ter informatie kunnen de prestaties van het fonds echter worden vergeleken met de MSCI Indiaindex (omgezet in EUR), met nietherbelegde nettodividenden. Deze index wordt berekend door MSCI, met een weging volgens beurskapitalisatie, en geeft de prestaties van de voornaamste Indiase waarden weer. De gegevens kunnen worden geraadpleegd op Beleggingsstrategie:. Beschrijving van de gebruikte strategieën: Het fonds zal een actief beheer van aandelen op het Indiase subcontinent toepassen, op basis van een ten minste dagelijkse frequentie. De strategie is erop gericht ondernemingen te identificeren met een goed risicorendementprofiel. Ze berust op de selectie en het dynamische beheer van effecten die beantwoorden aan de beleggingsdoelstelling. De samenstelling van de portefeuille kan sterk afwijken van die van de MSCI India. De selectie van de effecten gebeurt via traditionele ratio's voor financiële analyse (koers/omzet, koers/activa, koerswinstverhouding, koers/cashflow, resultaatgroei ). De effecten die zo zijn geselecteerd, worden dan onderworpen aan een grondige analyse met als doel het groei en prestatiepotentieel van elk van de effecten te bepalen (gedetailleerde analyse van de rekeningen van de ondernemingen, analyse van de toekomstvooruitzichten (op gebied van omzet, nettoresultaat en cashflow), talrijke bedrijfsbezoeken op het Indiase subcontinent, ontmoetingen met managers en externe analisten). Op die manier wordt een geconcentreerde portefeuille samengesteld (ongeveer 30 effecten), wat het voor de beheerders mogelijk maakt om directe contacten te houden de directeurs van de geselecteerde ondernemingen. 1 Vereenvoudigd prospectus

3 . Beschrijving van de activaklassen: o aandelen: De aandelen in de portefeuille worden vooral uitgegeven door ondernemingen van het Indiase subcontinent, met statutaire zetel in de volgende landen: India, Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh Het fonds zal kunnen beleggen in ondernemingen waarvan de beurskapitalisatie lager is dan 100 miljoen euro binnen de limiet van 10% van de nettoactiva. De portefeuille zal voortdurend voor ten minste 60% worden blootgesteld aan aandelen en gelijkgestelde effecten die worden verhandeld op gereglementeerde markten. Voor het deel van het fonds dat wordt belegd in aandelen, is bepaald dat ten minste 80% wordt belegd in ondernemingen in India. o schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die worden gebruikt voor het beheer van de kaspositie en voor de realisatie van de beheersdoelstelling: Verhandelbare schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten zullen worden gebruikt voor het beheer van de kaspositie binnen de limiet van 40% van de nettoactiva. Het fonds zal tevens in bijkomstige orde kunnen beleggen in beursgenoteerde converteerbare obligaties die uitgegeven zijn door entiteiten uit India en uitgedrukt in euro s, Amerikaanse dollars, Indiase roepies of andere Aziatische valuta s. o deelnemingsrechten of aandelen van andere ICBE's of beleggingsfondsen: Het GBF zal tot 10% van zijn activa kunnen beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van Franse of Europese geharmoniseerde ICBE s, van eender welke classificatie, met inbegrip van ETF s (Exchange Traded Funds). Via de beleggingen in andere ICBE s zal het GBF ook de diversificatie kunnen verhogen door middel van blootstelling aan andere activaklassen en kunnen profiteren van de deskundigheid van gespecialiseerde beheerteams, en tevens de mogelijkheid hebben om de kaspositie te beleggen in geldmarkt en obligatieicbe s. Binnen die limiet van 10% zal het GBF ook, bij wijze van uitzondering, kunnen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van FCPR s (risicobeleggingsfondsen), FCIMT (beleggingsfondsen op termijnmarkten), FCPI s (vernieuwende beleggingsfondsen), feedericbe s, ICBE s met versoepelde beleggingsregels, ICBE s van alternatieve fondsen, ICBE s met versoepelde procedure, contractuele ICBE s, ICBE s of beleggingsfondsen die zelf meer dan 10% in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE s of beleggingsfondsen kunnen beleggen. Deze ICBE s en beleggingsfondsen worden mogelijk beheerd door ondernemingen van de groep EDMOND DE ROTHSCHILD. o derivaten: Het fonds zal kunnen handelen op gereglementeerde of georganiseerde markten om contracten af te sluiten, enerzijds voor termijnwisseltransacties om, naar goeddunken van de beheerders, het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, en anderzijds voor futurestransacties, om het marktrisico van de portefeuille of van bepaalde effecten af te dekken of als onderdeel van de realisatie van een blootstelling. Het fonds kan ook inschrijvingsrechten of warrants op effecten of indexen van het Indiase subcontinent opnemen, evenals ETF's (Exchange Traded Funds). Deze instrumenten worden gebruikt in het kader van de hoger beschreven beleggingsstrategie en met het doel een optimale blootstelling aan een gekozen effect te verkrijgen. Het risico dat verbonden is aan die instrumenten, wordt dagelijks gecontroleerd en de volledige blootstelling aan het marktrisico zal beperkt zijn tot 150% van de nettoactiva. De marge voor beleggingen in de bovenstaande derivaten varieert tussen 0% en 100%. o leningen in contanten: Om zijn kaspositie te beheren, kan het fonds een beroep doen op leningen in contanten binnen de limiet van 10% van de nettoactiva. o aankoop en tijdelijke overdracht van effecten: Het fonds zal, binnen de limiet van 40%, gebruik maken van de repotransacties voor het beheer van de kaspositie om de dagdagelijkse liquiditeiten te laten renderen. De aanvullende informatie over het rendement staat in de rubriek kosten en commissies. 2 Vereenvoudigd prospectus

4 Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij worden geselecteerd. Deze instrumenten zullen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten ondergaan.. Risico van kapitaalverlies: Aangezien er voor 100% belegd kan worden in aandelen, is het risico van kapitaalverlies in theorie gelijkaardig. De ICBE geniet geen enkele garantie of bescherming, het is dus mogelijk dat het oorspronkelijk belegde kapitaal niet integraal wordt teruggestort, zelfs als de intekenaars de deelnemingsrechten gedurende de aanbevolen beleggingsduur aanhouden.. Discretionair beheersrisico: De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Er bestaat een risico dat de ICBE niet op elk ogenblik belegt op de best renderende markten.. Aandelenrisico: Bij de effectenselectie wordt zorg besteed aan het verminderen van de volatiliteit, maar zelfs dan blijft het integraal de volatiliteit die inherent is aan het aandelenrisico. Het minimumniveau voor aandelenbeleggingen in het fonds bedraagt 60%. De houder moet er zich van bewust zijn dat de verwachtingen van de beleggers ten opzichte van de ondernemingen mettertijd kunnen variëren en een risico met zich mee kunnen brengen voor de waarde van de activa. Het inschakelen van de futuresmarkten maakt het mogelijk om de risicograad en de volatiliteit van de portefeuille te wijzigen.. Marktrisico: Naast de risico's die eigen zijn aan elk van de emittenten zijn er ook exogene risico's. Deze risico's van buitenaf kunnen van politieke of economische aard zijn of samenhangen met de regionale geopolitieke situatie.. Risico van het hefboomeffect: Bovendien kan het fonds beleggen in derivaten tot een maximale blootstelling van 150% van de nettoactiva, en het is dus mogelijk dat de intrinsieke waarde van het fonds meer zou dalen dan de markten waaraan het fonds is blootgesteld.. Valutarisico: Het fonds belegt voornamelijk in Indiase roepies. De aankoop van Indiase roepies gebeurt met Amerikaanse dollar. Omdat het fonds is uitgedrukt in euro, is zijn waardering in euro afhankelijk van de wisselvalligheden van de ontwikkeling van de pariteit IDR/USD/EURO. Het fonds kan in bijkomstige orde beleggen in Hongkongse dollar, SGD (Singapore dollar) en andere Aziatische valuta s. Het valutarisico kan geheel of gedeeltelijk worden ingedekt (verkopen op termijn en/of derivaten). Een belegging in andere valuta s dan de boekhoudkundige of referentievaluta brengt valutarisico met zich mee. De bedoeling van de indekkingsstrategie is het verminderen van de volatiliteit van het fonds. Naargelang de respectieve kost zal de indekking via verkoop op termijn of via derivaten uitgevoerd worden. Het gebruik en het niveau van de indekking zijn afhankelijk van de verwachtingen van de beheerders ten opzichte van de koersschommelingen van de valuta s van het Indiase subcontinent.. Risico gekoppeld aan de belegging in het Indiase subcontinent: We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de operationele en toezichtvoorwaarden op bepaalde markten kunnen afwijken van de geldende normen op de grote internationale beurzen.. Liquiditeitsrisico: Het fonds kan tot 10% beleggen in aandelen met een beperkte liquiditeit.. Renterisico: Gezien de classificatie van de ICBE (het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen, en niet in obligaties), is dat risico niet groot. De ontwikkeling van de rentevoeten heeft echter een impact op de aandelenkoersen. Daardoor wordt de ICBE indirect beïnvloed door het risico van renteschommelingen.. Kredietrisico: Gezien de classificatie van de ICBE is het niet de bedoeling te beleggen in bedrijfsobligaties. De variatie van een kredietrisico van een onderneming heeft echter een impact op de aandelenkoers. Op die manier kan dat risico de ICBE indirect beïnvloeden. 3 Vereenvoudigd prospectus

5 Garantie of bescherming: Nihil Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: De deelnemingsrechten A zijn bestemd voor alle beleggers. De deelnemingsrechten E worden op de markt gebracht door verdelers die door de beheermaatschappij uitgekozen zijn. De deelnemingsrechten I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de eerste inschrijving in staat zijn EUR in te schrijven. Minimuminleg voor inschrijving: Deelnemingsrechten A: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R: Rechtspersonen die bij de eerste inschrijving in staat zijn EUR in te schrijven Dit GBF richt zich vooral op beleggers die hun spaargeld een impuls willen geven via een positie op de aandelenmarkt van het Indiase subcontinent. Dit GBF is geschikt voor personen die een groot aandelenrisico aanvaarden. Beleggingen in dit fonds zouden niet meer dan maximaal 5% van een financiële portefeuille mogen vertegenwoordigen. Welk bedrag redelijkerwijze in dit fonds belegd kan worden, hangt af van de persoonlijke situatie van de houder. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoeften op gebied van liquiditeiten op dit moment en over een horizon van 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. Het is ook raadzaam om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE.. Aanbevolen minimale beleggingsduur: Minimum 5 jaar. INFORMATIE OVER DE KOSTEN, COMMISSIES EN DE FISCALITEIT Kosten en commissielonen: Inschrijvings en terugkoopcommissies: De inschrijvings en terugkoopcommissies komen boven op de intekeningsprijs die wordt betaald door de belegger, of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De commissies die verworven zijn voor de ICBE, dienen ter compensatie van de kosten die de ICBE draagt voor het beleggen of verkopen van de toevertrouwde activa. De nietverworven commissies komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. Kosten ten laste van de belegger, ingehouden bij de inschrijving en terugkoop. Niet voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Niet voor het GBF verworven terugkoopcommissie Voor het GBF verworven terugkoopcommissie Grondslag Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Barema Deelnemingsrechten A, E, I en R maximaal 5% Nihil Operationele en beheerskosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, plaatselijke heffingen enz.) en desgevallend de transactiecommissie, die met name door de bewaarder en de beheermaatschappij kan worden geïnd. Aan de operationele en beheerskosten kunnen nog worden toegevoegd: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de ICBE; transactiecommissies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke acquisities en overdrachten van effecten. Meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten vindt u in deel B van het vereenvoudigde prospectus. 4 Vereenvoudigd prospectus Nihil

6 Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerskosten, allin (incl. alle kosten behalve transactiekosten, prestatiecommissie en kosten i.v.m. beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Prestatiecommissie (**) Dienstverleners die transactiecommissies ontvangen: De depothoudende bank: 0% tot 50% De beheermaatschappij: 50% tot 100% Grondslag Nettoactiva van het GBF Nettoactiva van het GBF Op het bedrag van de transactie Deelnemingsrechten A maximaal 2,00% allin* Deelnemingsrechten E maximaal 2,40% allin* * allin = inclusief alle taksen. In deze activiteit heeft de beheermaatschappij niet geopteerd voor de btw. Barema Deelnemingsrechten I maximaal 1,00% allin* Deelnemingsrechten R maximaal 1,15% allin* 15% van de meerprestatie tegenover de MSCI Indiaindex, met nietherbelegde nettodividenden, in het Nihil geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF Variabel naargelang het instrument en meer bepaald: Per transactie: van 0 tot maximaal 0,50% + btw, Bij ontvangst van coupons: van 0 tot maximaal 5% + btw (**) Prestatieprovisie Er zullen variabele beheerskosten worden afgehouden ten bate van de beheermaatschappij volgens de volgende voorwaarden: Referentieindicator: MSCI India, met nietherbelegde dividenden, in de boekhoudkundige valuta van het fonds. In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en van de referentieindex, en zodra de intrinsieke waarde van het GBF beter presteert dan de referentieindex, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op de meerprestatie van de intrinsieke waarde van het GBF in vergelijking met de referentieindex. In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en een negatieve prestatie van de referentieindex, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op het absolute rendement van de intrinsieke waarde van het GBF. De referentieperiodes lopen af op de laatste IW van de maand juni. De eerste periode loopt van 1 juli 2007 tot en met 30 juni Een provisie voor de variabele beheerskosten zal opgebouwd worden bij elke berekening van de intrinsieke waarde. Deze prestatiecommissie is jaarlijks verschuldigd na 30 juni van elk jaar. Er zal geen prestatiecommissie worden aangerekend in de volgende gevallen: De prestatie van het GBF is negatief in vergelijking met de laatste einddatum van de referentieperiode. De prestatie van het GBF is minder goed dan die van zijn referentieindex ten opzichte van de laatste einddatum van de referentieperiode In het geval van een onderprestatie wordt de provisie voor de prestatiecommissie aangepast door terugnemingen op de provisie, tot een bovengrens van het totaal van het opgebouwde provisiebedrag. Belastingstelsel: Fiscaliteit van de ICBE: Aangezien de GBF's collectieve eigendommen zijn, vallen ze van rechtswege buiten de toepassingssfeer van de vennootschapsbelasting en worden ze als fiscaal transparant beschouwd. Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit van deelnemingsrechten van de ICBE onderworpen zijn aan belasting. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van de ICBE. 5 Vereenvoudigd prospectus

7 COMMERCIËLE INFORMATIE Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De inschrijvings en terugkoopverzoeken worden dagelijks vóór 9u30 gecentraliseerd bij LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE en worden uitgevoerd, in deelnemingsrechten of duizendsten van deelnemingsrechten, op basis van de intrinsieke waarde gedateerd op de dag zelf en berekend op de volgende werkdag. De overgang van een categorie van deelnemingsrechten naar een andere wordt fiscaal beschouwd als een terugkoop gevolgd door een nieuwe inschrijving. Bijgevolg hangt het belastingstelsel dat van toepassing is op elke inschrijver, af van de fiscale bepalingen van toepassing op de specifieke situatie van die inschrijver en/of van het rechtsgebied waarin de belegging in het fonds plaatsvindt. In geval van twijfel raden we iedere inschrijver aan om zijn adviseur te raadplegen om te weten welk belastingstelsel op zijn situatie van toepassing is. Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten A en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R: Adres van de instelling belast met de ontvangst van de inschrijvingen en de terugkopen: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Plaats en wijze van publicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Afsluitingsdatum van het boekjaar: Laatste beursdag van de maand maart. Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie. Datum en periodiciteit voor de berekening van de intrinsieke waarde: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.) en de Indiase markten (officiële kalender van de National Stock Exchange of India). Plaats en wijze van publicatie of communicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Valuta van de deelnemingsrechten: Type deelnemingsrechten ISINcode Bestemming van het resultaat Valuta Deelnemingsrechten A FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten E FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten I FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten R FR Kapitalisatie EUR Oprichtingsdatum: Deze ICBE werd goedgekeurd door de AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS op 21 januari 2005 en opgericht op 9 februari Vereenvoudigd prospectus

8 AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en driemaandelijkse rapporten worden verstuurd binnen een termijn van één week op eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Telefoon: 33 (0) De commerciële teams van EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT staan tot uw beschikking voor meer informatie of vragen over het GBF op de statutaire zetel van de onderneming. Commerciële afdeling EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Statutaire zetel: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS Telefoon: Fax: website: In toepassing van de artikelen , en van het algemeen reglement van de AMF, zijn ook het geldende document "Stembeleid", evenals het verslag over de omstandigheden waarin het stemrecht werd uitgeoefend, beschikbaar op datzelfde adres. Publicatiedatum van het prospectus: 28 januari 2010 De site van de AMF (www.amffrance.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigde prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 7 Vereenvoudigd prospectus

9 DEEL B STATISTIEK Dit deel zal statistische informatie bevatten over de prestaties van het GBF, over het effectieve niveau van de afgehouden kosten en over de transacties met partijen die banden met de beheermaatschappij hebben PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN A EUR PERFORMANCES ANNUELLES JAARLIJKSE PRESTATIES Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 87,10% 2,46 % MSCI India (EUR) 94,26 % 3,29% WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN E EUR JAARLIJKSE PERFORMANCES PRESTATIES ANNUELLES 2009 Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 86,09% MSCI India (EUR) 94,26 % WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. DEELNEMINGSRECHTEN I EUR IS MISSING 8 Vereenvoudigd prospectus

10 PRESTATIES VAN DE ICBE OP... DEELNEMINGSRECHTEN R EUR: Gegevens over de prestaties van de deelnemingsrechten R (gecreëerd op 28 januari 2010) zijn nog niet beschikbaar. VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 31 MAART 09 DEELNEMINGSRECHTEN A Operationele en beheerskosten 1,80% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,16%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,16% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 3,96% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 31 MAART 09 DEELNEMINGSRECHTEN E De deelnemingsrechten E werden gecreëerd op 14 april Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 2,40% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,16%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,16% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 4,56% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 31 MAART 09 DEELNEMINGSRECHTEN I De deelnemingsrechten I werden gecreëerd op 30 juli Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 1,00% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE 9 Vereenvoudigd prospectus

11 Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,16%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,16% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 3,16% Operationele en beheerskosten: Deze kosten omvatten alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten en, indien van toepassing, de prestatiecommissie. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, plaatselijke heffingen enz.) en de transactiecommissie (zie verder). De operationele en beheerskosten omvatten in het bijzonder de financiële beheerskosten, de administratieve en boekhoudkundige beheerskosten, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten in verband met de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doelicbe's). De aankoop en het bezit van een doelicbe (of van een beleggingsfonds) brengen voor de beleggende ICBE twee soorten kosten met zich mee, als volgt: de inschrijvings/terugkoopcommissies. Het deel van deze commissies dat gefactureerd is door de doel ICBE, wordt beschouwd als transactiekosten en wordt hier dus niet meegerekend. directe kosten, gefactureerd aan de doelicbe, die indirecte kosten vormen voor de beleggende ICBE. In sommige gevallen kan de beleggende ICBE retrocessies onderhandelen, d.w.z. kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het totaal van de kosten die de beleggende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: Er kunnen andere kosten worden gefactureerd aan de ICBE. Het betreft: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. transactiecommissies. De transactiecommissie is een commissie die de ICBE bij elke verrichting op de portefeuille wordt aangerekend. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze commissies. De beheermaatschappij kan die commissies innen volgens de voorwaarden voorzien in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers de cijfers van het vorige boekjaar zijn. INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP 31 MAART 09 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 2,69% van de gemiddelde activa. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 221,69% van de gemiddelde activa. Transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen: Nihil. 10 Vereenvoudigd prospectus

12 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINTHONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg SaintHonoré, Parijs, Frankrijk BIJLAGE VAN SEPTEMBER 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 JANUARI 2010 De informatie in deze bijlage moet samen met die van het uitgifteprospectus gelezen worden. Deze bijlage moet samen met het prospectus overhandigd worden aan beleggers die in België inschrijven in het kader van de Belgische wetgeving betreffende het openbaar beroep op het spaarwezen. Onderhavige bijlage is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen conform artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de vennootschap die het uitbrengt. 1

13 Informatie voor Belgische inschrijvers: 1 Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België De taken van financieel beheer worden waargenomen door: FASTNET BELGIUM NV Havenlaan 86C bus BRUSSEL BELGIË (Tel. 02/ Fax: 02/ ) RPR Brussel: Distributeurs in België FASTNET BELGIUM NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel; ARGENTA SPAARBANK, 4953 Belgiëlei, 2018 Antwerpen. 3 Compartimenten die de toelating hebben om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in België Kapitalisatiedeelbewijzen van klasse A en E op naam of aan toonder en ingeschreven op rekening. Deelbewijzen van Categorie I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de initiële inschrijving minstens kunnen beleggen, en zij worden dus niet openbaar verkocht in België. 4 Nietrecurrente vergoedingen en kosten gedragen door de belegger in België In de valuta van het compartiment of als percentage van de nettoinventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingsprovisie Maximaal 5,00% Nihil Nihil Administratieve kosten Nihil Nihil Nihil Bedrag tot dekking van verwervings of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil De tarieven van de vergoedingen en kosten in de bovenstaande tarieflijst zijn de maximumtarieven die in België worden geheven. Raadpleeg de tarieflijst die als bijlage is bijgevoegd voor de tarieven die in rekening worden gebracht door de tussenpersoon bij wie de inschrijving, de terugbetaling of de compartimentswijziging is uitgevoerd. 2

14 5 Beschikbare informatie in België De volgende documenten kunnen worden aangevraagd bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening van de ICBE verzekert: het volledige prospectus en het verkorte prospectus van de ICBE; het beheerreglement van de ICBE; de jaar en halfjaarverslagen; de nettoinventariswaarde. Alle kennisgevingen die gepubliceerd worden in het oorspronkelijke land van de ICBE worden eveneens gepubliceerd in de Belgische nationale dagbladen L Echo en De Tijd. Het betreft in het bijzonder, doch niet uitsluitend, betaalbaarstellingen van dividenden, de beslissing van en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde. De nettoinventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA (Belgische Vereniging van Asset Managers): 6 Voorwaarden voor inschrijving op en terugkoop van deelbewijzen van de ICBE D = sluitingsdatum voor de ontvangst van de orders: elke bankwerkdag in België en Frankrijk, vóór 8.30u (tijd in Brussel). De hier vermelde sluitingstijd voor de ontvangst van de orders geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening. Hier wordt echter expliciet vermeld dat deze dienst door de financiële agent enkel wordt verzekerd tijdens die dagen die zowel in België als in Frankrijk bankwerkdagen zijn. Alle betalingen worden verricht via bankoverschrijving. D publicatie : datum gekoppeld aan de NIW van D bij de publicatie daarvan = D D + 1 bankwerkdag in Frankrijk en in India = datum van berekening van de nettoinventariswaarde D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de inschrijvingen D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de terugkopen 7 Minimaal inschrijvingsbedrag Voor deelbewijzen van Categorie A en E is het minimale inschrijvingsbedrag vastgesteld op de waarde van één deelbewijs. 8 Belastingstelsel voor natuurlijke personen 8.1 Belasting van meerwaarden Onverminderd de bepalingen van het fiscaal stelsel in onderstaand punt 8.2. zijn de meerwaarden die gerealiseerd worden bij de terugkoop of de verkoop van ICBEdeelbewijzen of de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE niet onderworpen aan de personenbelasting als de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. 8.2 Belasting van de component Rente op schuldvorderingen die deel uitmaakt van de terugkoopwaarden of bij de verdeling van het maatschappelijk tegoed van een ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen van de ICBE) Terugkopen of verdelingen na 1/1/2008: Het in dit punt beschreven fiscaal stelsel is ook van toepassing wanneer de belegger geen meerwaarde realiseert. Het stelsel varieert al naargelang: de ICBE minder dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%; 3

15 de ICBE meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten; de ICBE wellicht meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger kan mogelijk onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten Opmerkingen De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de makelaar die belast is met de financiële dienstverlening in België, Fastnet Belgium, Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel, voor de informatie over het fiscaal stelsel bedoeld in punt 8.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil realiseren. 8.3 Bedragen toegekend door een gemeenschappelijk beleggingsfonds Onverminderd de toepassingen van de bepalingen vermeld in punt 8.2 hierboven, zijn de bedragen die door een GBF aan de belegger worden toegekend, met uitzondering van de bedragen die worden toegekend bij een terugkoop van deelbewijzen of een verdeling van het maatschappelijk tegoed van het GBF, onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze inhouding van de roerende voorheffing zal niet plaatsvinden als de beheermaatschappij van het GBF een detail verschaft van de inkomsten volgens categorie (vervat in de toegekende bedragen) die door het GBF aan de belegger zijn toegekend. 8.4 Bevrijdende aard van de ingehouden roerende voorheffing De particuliere beleggers die de roerende voorheffing hebben betaald zijn niet langer verplicht de inkomsten bedoeld onder bovenstaande punten 8.2 en 8.3 aan te geven in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is 'bevrijdend'). De beleggers die genoemde inkomsten daarentegen hebben ontvangen zonder betaling van de roerende voorheffing moeten deze inkomsten wel vermelden in hun jaarlijkse belastingaangifte. 8.5 Richtlijn 2003/48/EG betreffende de belasting van het spaartegoed Elke natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de EU en die inkomsten ontvangt (rente, dividenden, meerwaarden ) van het gemeenschappelijk beleggingsfonds door bemiddeling van een betaalkantoor dat gevestigd is in een andere EUlidstaat dient inlichtingen in te winnen inzake de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. 4

16 Bijlage 1 TARIEFLIJST VAN FASTNET BELGIUM NV SAINTHONORE INDE In de valuta van het compartiment of als percentage van de nettoinventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingprovisie 5,00% Nihil NVT Administratieve kosten Nihil Nihil NVT Bedrag tot dekking van verwervings of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil NVT Nihil Nihil NVT 5

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie