MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAKT BEKEND OOK BEMIND?"

Transcriptie

1 MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : e m a i l : c o n t a c s t r o o m v i a i n t e r n e t. n l w w w. s t r o o m. n u

2 Maaktbekendookbemind? E commerceisboomingbusiness.maarwiezijnnupreciesdieconsumentendieonlinekopen?lijkenzijopdegewone consumentofzijnerjuistbelangrijkeverschillen?enwatbepaaltofeenconsumentaldannietonlinezijnaankoopdoet Inhoeverrespelenbekendheidenimagoeenrolbijhetkopenbijonlinewinkels?Ofzijndezetraditionelemerkparametersjuistbijonlinewinkelsveelminderrelevant.Draaithetdaaralleenmaaromvindbaarheid,prijsengemak?Om hierantwoordoptevindenverrichttestroomeengrootschaligonderzoekonder1100consumenteninjanuari2011. Opzetonderzoek Anno2011zijnconsumenten,dienooitonlinewatbestellen,bijnaopeenhandtetellen.Uitcijfersvandeorganisatie Thuiswinkel.orgblijktdathetaantalonlinekopersin2010istoegenomentot9miljoenNederlanders.E commerceis danookgemeengoedgeworden.inhetonderzoekiserdaaromeenonderscheidgemaakttussendeheavyenlight onlineshoppers.deheavyshopperskopenminimaal1xpermaandietsonline.dezogenaamdelightshoppersdoen datmaximaal1xperkwartaal.doordezetweegroepeninhetonderzoektegenelkaaraftezetten,ontstaatereen beterbeeldvandeverschillentussenonlineconsumenten.daarbijisnietzozeergekekennaarhetsociodemografische profielmaarveelmeernaardewijzewaaropmensenwinkelen. werdhunonlineconsumptieenwinkelgedragverderondervraagd.uitdezegesprekkenkwamhetvolgendebeeldnaar voren: Sociodemografischevariabelenzeggenweinigoveronlinewinkelgedrag Hetproductbepaaltinhogemateofmenuberhauptdezealdannietonlinekoopt Betrokkenheid,expertiseengepercipieerdrisicospeleneengroterolbijonlineaankopen. Omditbeeldverdertetoetseniseenonderzoekgehoudenonder1100respondentenvan18jaarenouder.Daarbij werdalleendierespondentengeselecteerddieonlangseenvandevolgendeproductenhaddengekocht(ineenwinkel ofonline): A. Autoverzekering B. LCDTV C. Mobieletelefoon D. Kleding/schoenen Doortekiezenvoorsterkverschillendeproductenmetelkeenanderemarktbenadering,onstaaterinhetgeheeleen Ditonderzoekisvoorafgegaandoorpersoonlijkeinterviewsmet16personen.Dezemensenkregendeopdrachtom onlineeenproducttekopen(vliegticketnaarpraag,eennieuwejeans,eenlcdtv,eenmobieletelefoonofeenautoverzekering).daarbijwerdgeobserveerdhoemensenonlinehandelenentotbepaaldekeuzeskomen.vervolgens goedinzichtinhet(online)winkelgedragvandeconsument.bijdeanalysevandedataiservervolgenseenonderscheidgemaakttussenderespondentenopbasisvanhunonlineaankoopfrequentie. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 1 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

3 Deheavyonlineshopperletnietalleenopprijsengemak Overhetalgemeenzijnerweinigverschillentussenonlineshoppers.Ofzenuvaakofmindervaakonlineshoppen; kwaliteit,betrouwbaarheidenhetassortimentvandewinkelstaanbovenaanhetlijstje.daarnaastgevenbeidegroepenaandatzegraagbijdezelfdewinkelsblijvenkopenalsdezehenbevalt.ookheavyonlineshopperszijnderhalve loyaal.degedachtedatdeheavyonlineshopperpuurvoorhetgemakendelageprijsgaatisdusachterhaald. I1G>J3:?/518F# I538>F3A6301F# 93;/D# <1FK2#680183#:K6??35:# L3/A=#680183#:K6??35:# C18D30?03E135# <6=/012312# 95662#/::6521;382# # -./012312#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"#,!"# $!!"# M568N#O2566;#P3>1/B6;;781B/213#M4Q#%!$$# Bovendienvaltopdatheavyonlineshoppersmeerplezieraanwinkelenbelevenenooktrendgevoeligerzijn.Delight onlineshoppershechtenermeerwaardeaandatzeeenproduktkunnenvoelenenzienenkiezendanookvaakiets vakervoordefysiekewinkelvanuittijdsbesparing. Onlinereviewsbetrouwbaarderdanvrienden Internetishetmeestbelangrijkeorientatiekanaal.Meerdandriekwartvandeheayonlineshoppersen65%vande lightonlineshoppersoriënteertzichopinternet.daarnakomtdewinkelenbekenden.uiteraardzijnhierverschilllen perproduktteontdekken.zospelenadvertentiesenwinkelseengroterolbijkledingenzijnfoldersbelangrijkinde oriëntatieopeennieuwetvofmobieletelefoons. Hetisechtereenillusieomtedenkendatconsumentenzichsteedsopdezelfdemanieroriënterenophunaankopen. Ditissterkafhankelijkvanhetproductwatmenwilkopen.UiteraardzijnGoogleenvergelijkingsiteseenbelangrijk instrumentmaarookvriendenoffysiekewinkelsspeleneenrol.daarbijoriënterenheavyofonlineshopperszichgrotendeelsopdezelfdewijze.erzijnechterwelwatverschillenzooriënterenlightonlineshopperszichvakeropeen autoverzekeringviaartikelenenadvertenties.heavyonlineshoppersmakenvakergebruikvanonlineinstrumenten zoalsdesitevaneenwinkel/fabrikant,zoekmachinesenonlinereviewsinhunzoektochtnaar eennieuwetv,mobielofkleding. Watdaarnaastopvaltisdatheavyonlineshopperspersaldomeerkanalengebruikendan lightonlineshoppers.ditzijnnietalleenonlinekanalenmaarookbvreportagesoptvof reclameindebladen.bovendienhechtenheavyonlineshoppersmeerwaardeaanonline reviewsdanaanhuneigenvriendenkring. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 2 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

4 !"! #$%&$'()*(+&,(-$,. /"! #%($+0$+.. 1"! 2(-$.304(,$5%. 6"! 704(,$5%. 8"! 9:$*;3<=(+$. A"! B#.%$C:%-3&$,. D"! 2(-$.C%:05<$+-. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! #%($+0$+. 1"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 6"! 8"! H$<'3;$I:'0$%,. A"! 2(-$.I3J%(*3+-. D"! 704$%-$+-($,. E"! 9:$*;3<=(+$.!F"! 7%-(*$'$+.!"! #%($+0$+. /"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 1"! 6"! G(+*$'. 8"! 2(-$.I3J%(*3+-. >"! 9:$*;3<=(+$. D"! H$<'3;$I:'0$%,. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! 1"! H$<'3;$I:'0$%,. 6"! #%($+0$+. 8"! 704$%-$+-($,. >"! 7%-(*$'$+. A"! #$%&$'()*(+&,(-$,. D"! 2(-$.I3J%(*3+-. 9:$*;3<=(+$. K%:+L.2-%::;.M$0(3<:;;5+(<3-($.K#N./F!!. InzettenopgoedevindbaarheidopGoogleensitesalsKieskeurigisvoore commercepartijennogsteedszeerrelevant Menmoetechternietuithetoogverliezendatdeconsumenthiernietvolledigopleuntenooknogsteedsinspiratie putuiteenreclamefolderofeenartikelineenmagazine.eenmultichannelaanpakisderhalveaantebevelenomde doelgroepgedurendehetaankoopprocestebereiken. Onlinevoorkeurenschelensterkperproduct Aanderespondentendieonlangsonlineeenautoverzekering,kleding,TVofmobieletelefoonhebbengekocht,isgevraagdopwelkesitezedezehebbenaangeschaft.Ookhierzienwegroteverschillenperproductcategorie.Elkemarkt heeftzijnblijkbaareigendynamiek,ingegevendoorhistorieenmarktstructuur. Kleding: Voormaligepostorderaars(Wehkamp,Neckermann)hebbeneengoedepositie Websitesvanfysiekeketensrukkenop 100%onlinewinkelsmoetennogverderpositieuitbouwen Mobieletelefoons: Sterkepositievoordeprovidersvanwegekoppelingmetabonnement 100%onlinewinkelshebbengoedepositieopgebouwd Websitesvanbekendefysiekewinkelsblijvenhiersterkachter LCDTelevisie: 100%onlinewinkelshebbensterkepositie Ervaltnogveeltewinnenvoorfabrikantenenfysiekewinkels LETWEL:dezegroepbetrefteenkleinesteekproef. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 3 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

5 Autoverzekering: Individuelemerkenhebbeneenduidelijkeonlinevoorsprong Onlinevergelijkingsites/aanbiederszijnnogbeperkt Tussenpersonenstaanopgroteachterstand Betrokkenexperts Alswehetwinkel enoriëntatiegedraginogenschouwnemendanconstaterenwedaterweinigechtgroteverschillen zijntussendeheavyendelightonlineshoppers.overhetalgemeenoriënterenzezichviadezelfdekanalen,letmen opdezelfdefactorenenwordtergekozenvanwegedezelfderedenen.dekeuzeomeenproductonlinetekopenkomt danookvoortuitandereoverwegingen;debetrokkenheidbijhetproduct,deexpertisediemenzichzelftoedichtover hetproductenhetgepercipieerderisicobijonlineaankopen. Betrokkenheid:Personendiegroteaffiniteitmeteenproducthebben,kopenditeerderonline.Zeoriënterenzichuitvoerigenwetenprecieswatzewillenhebben.Ditzienwemetnameterugbijproductenwaarconsumentenmeer emotiebijhebben.zovoeltbijna60%vanderespondentendieonlineeenmobieletelefoonhebbengekocht,zicherg betrokkenbijditprodukt.vandiegenendieeenmobieletelefooneldershebbengekochtisdit40%. Expertise:Personendiezeggenmeerverstandvaneenproducttehebben,kopenditeerderonline.Uiteraardishier eenverbandmetbetrokkenheid.destegroterdebetrokkenheid,destemeerverstandmenvaneenproduktimmers meenttehebben.ditscheeltechterperprodukt.zomaakthetvoorkledingminderuit.demensendieineenfysieke kopenzeggenbijnanetzoveelexpertisetehebbenalsmensendieonlinekledinghebbengekocht.hetgroteverschil komtveelmeertotuitingbijverzekeringenofmobieletelefoons.diegenendiedezeproduktendusonlinekopen,zijn goedgeïnformeerdenwetenwaarzenaaropzoekzijn. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 4 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

6 Gepercipieerdrisico:Ookalisonlinewinkelensteedsmeergemeengoed,ditbetekentnietdatdeconsumentgeen Eenanderopmerkelijkverschilisdewaardediemenhechtaanservice/garantie.Opvoorhandzoumenverwachten datjuistdelightonlineshopperhiermeergevoeligvoorzouzijn.hettegendeeliswaar.juistdeheavyonlineshopperszijnhiermeeralertop.wellichtdoorschadeenschandewijsgeworden. enkelrisicoziet.destelagermenhetrisicoinschat,destegroterechterdekansdatmenonlinekoopt.vanderespondentendieeentv,autoverzekering,mobieletelefoonofkledingviainternethebbengekocht,vindtgemiddeld tweederdedaterweinigrisicomeegepaardis.vandierespondentendiedezeproduktenjuistineenwinkelhebben gekocht,vindtgemiddeldeenderdedaterweinigrisicoisgemoeidmethetkopenviainternet.eengrootverschildus Bekendheidbelangrijkerdanthuiswinkelwaarborg Voorzowelheayvyalslightonlineshoppersgeldtdatzijzichvooreengrootdeellatenleidendoordebekendheidvan deonlineaanbieder.daarnaastspeeltvertrouweneneenlageprijseengroterol.verrassendgenoegiseenwaarborgkeurmerkvoorveelonlineshoppersnietvandoorslaggevendbelang.slechtséénopdetienrespondentengeeftaan dethuiswinkelwaarborgeenrolheeftgespeeldbijdekeuzevooreenonlineshop.natuurlijkspeelthierbijmeedat heelveelshopsditkeurmerkalhebben.desalnietteminwordthetnietexplicietaangegeven.ooknietdoordiemensendiejuistveelmindervaakonlinewinkelen. D52,-;# F-7,52,5#>,66,5#1,9#,,5;#67=#2,3,#44567,2,-# :,*/?>.# D4567,2,-#>,,C.#//*#CE;7,*,#175*,9;# 8,3,#44567,2,-#>42#2,#;5,9;.,#9,+,-.7=2# 8,3,#44567,2,-#1,-2#</;7.7,C#6,//-2,,92#/<#,,5# +,-:,97=*75:;;7.,# G7:>.#0;,-# H,4+E#0;,-# D4567,2,-#>,,C.#.>07;175*,9144-6/-:# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#6,;.,#;,-+7?,#B#:4-45.7,# 8,3,#44567,2,-#>42#>,.#:-//.;.,#4456/2#B#;<,?7C7,*,# )*#>42#49#,,5;#452,-,#<-/20?.,5#:,*/?>.#67=#2,3,# 44567,2,-# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#944:;.,#<-7=;# )*#+,-.-/01#2,3,#44567,2,-# I-/5J#K.-//A#L,274?/AA057?4.7,#IFM#%!$$#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# Hetisdanooknietsvoornietsdatruimeenderdejuistvoordiewebwinkelkooswaarmenaleerdereervaringenmee hadopgedaan. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 5 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

7 HeavyvsLightonlineshoppers Meerdandehelftvandeonlineshoppersgeeftdevoorkeuraandebekendemerkenengemiddeld40%kooptliever nietinonbekendewinkels.betrouwbaarheidvandewinkelstaatvooreeniedervoorop.!"#0,5#09(%,'098#,:$:):#$+-("(+1(#/'+"(&0## $615,#'"#-5+2#-(+#15,#(*#'(,0#6((#"5+#255+# "'#$%$&+#$ 7(,*$4/-55*8('1#)5+#1(#/'+"(&#'0#(*2# -(&5+2*'."# )(#$%$)*#$!"#"$$%#&'()(*#+'(,#-'.#/'+"(&0#1'(#'"#+'(,#"(+# "'#$%$()#$!"#2((3#1(#)$$*"(4*#55+#-("(+1(*(#6(*"(+#!"#$%$&&#$ Onlineretailersmoetenderhalveaanhunbekendheidwerkenenhetvertrouwenzientewinnenvandeconsument. Zorgenvooreenlageprijsengoedevindbaarheidisnietvoldoende.Ofhetnuomdeheavyofdelightonlineshoppers gaat.sterker,juistdeheavyonlineshopperszijnmeergevoeligvoordebekenderemerkenenkopenookhetliefstbij bekendewinkels. Rolvansocialmedianogbeperkt Ombekendheidenvertrouwenoptebouwenbijdeonlineshopperhebbenretailerstegenwoordigeenzeeruitgebreid pakketaanmiddelentothunbeschikking.daarbijkiezenonlineretailersvaakineersteinstantievoordeinzetvanonlinekanalen,omdatimmershunklantdaarooktevindenis.zomaakt83%vandeheavyonlineshoppersgebruikvan socialmedia.ditwilechternognietzeggendatsocialmediaookeengroterolspelenbijaankoopvanproductenen diensten.vanallerespondentenmaakt13%gebruikvansocialmedia.bijdegroepheavyonlineshoppersisditoverigens20%.socialmediawordenvoornamelijknogpassiefgebruikt.veelmensengebruikenhetomreviewstelezenof prijzentevergelijken.dehelftgebruiktsocialmediaomvriendentevragenwatzevanbepaaldeproductenvinden. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 6 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

8 *"#$,--.$/01$B0.C $BD5$<.37405$ ()#$,--.$/01$B.DC05$DD5$B.305=05$8D1$40$ BD5$60<DD9=0$<.-=>?105$B35=05$ &(#$,--.$/01$ $BD5$ D?/10.C.-5=35E-.FD130$ &'#$,--.$/01$B0.C $BD5$ <.-=>?103C05A?/D<<05$!%#$,--.$/01$230405$637$80920$:-59350;$ G.-5H$I1.--F$J0=3D?-FF>53?D130$G,K$")''$ )#$ ')#$ ")#$!)#$ &)#$ ()#$ *)#$ +)#$ Bijofflinemediaconsumptiezienweweiniggroteverschillentussendeheavyenlightonlineshoppers.OverhetalgemeenkijkenzijnetzoveelTVenluisterenzijevenvaaknaarderadio.Delightonlineshopperslezenrelatieflangerin hunmagazineofdagblad.deheavyonlineshopperszijnzwaarderenieuwsconsumenten.zolezenzijvakernrcnext, DeTelegraafofhetNRC.Bovendienraadplegenzijveelmeernieuwssites.MeestpopulairisNu.nl(64%)opafstand gevolgddoordetelegraaf.nl(26%)ennos.nl(24%). Plannenoprelevantie&betrokkenheid Inhetstrevennaarbekendheidenbetrouwbaarheidishetnietmeerdevraagwelkemediamenmoetzetten.Eris immersgeenonderscheidmeertussenofflineenonlinemedia.beidenwordengebruikt.wilmendeshoppergoed bereiken,danisaanwezigheidinallerelevanteofflineenonlineoriëntatiekanalenonontbeerlijk.daarbijgebruikenwe bijstroomeensegmentatiemodelopbasisvanrelevantieenbetrokkenheidomonzeklantentehelpenindemediakeuze. Gedachtegangachterditmodelisdatconsumentnietwordtingedeeldopbasisvansociodemografischeprofielofmediagebruik,maaropbasisvanrelevantievandeboodschapendebetrokkenheidbijhetproduct. Relevantie:Consumentenvertoneneenandersoortigmediagedragalszeindemarktzijnvooreenproduktofdienst. Klassiekvoorbeeldisdepersoondieopzoekisnaareennieuweautoenineensautobladenkoopt,opinternetzoekt ennaarallemodellenopdewegkijkt. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 7 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

9 Betrokkenheid:Consumentendiezichinteresserenvooreenbepaaldproduktofdienstzijngoedgeïnformeerden oriënterenzichveelbreder.zijvertrouwendaarbijnietophuneigenomgevingofdewinkelier,maartrekkenveelmeer huneigenplan. Opbasisvandezetweedimensieskunnendoelgroepenverderwordeningedeeld. Doorvervolgensdeverschillendekwadrantentekwantificerenontstaatereenhelderbeeldoverdedoelgroeppotentie enhoedeadverteerderzijnbudgethieroverkanverdelenomvervolgenszijnmediastrategietebepalen. A. Relevantielaag/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisnietindemarktmaarwelbovenmatiggeïnteresseerd.Eenbelangrijkedoelgroepdus,diewaarschijnlijkookhunsocialeomgevingadviseren.Doorjuistdebetrokkenehditestimulerenenexpertisetevoedenkanje dezedoelgroepbeteraanjebinden.daarbijgaathetnietalleenomconcreteinformatiemaarookhetdomeinwaarde adverteerderzichinbegeeft.zokunjeiemanddieergisgeïnteresseerdinwielrennenaanjebindendoorhemte voorzienvanleukefietsroutesofuittenodigenvoorevenementen.eenbrandedcontentstrategiezalhierzekerzijn werkkunnendoen. B. Relevantiehoog/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisbetrokkenenindemarkt.Vanuitdezebetrokkenheidzaldezepersoonzichgoedoriënterenophet aanbod.dekansisgrootdathijofzijaleenconcreetbeeldheeftvanhetgeenmoetwordenaangeschaft. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 8 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

10 C. Relevantielaag/betrokkenheidlaag Ditishetsgementwaardemeestemensenzitten.Demassa;nietgeinteresseerdenooknietindemarkt.Maarwel vanbelangombijinhetviziertezijnvoorhetgevaldatmentotaankoopovergaat.ombijdezegroepindeevokedset tekomenisbekendheidenbetrouwbaarheidzeerbelangrijk.omdaarbijdeonverschilligheidvandezedoelgroepte doorbrekenisinzetvanforcedexposurenodig. Dezedoelgroeptrekjenaarjetoedoorgoedinkaarttehebbeninwelkefasehijzitenaanwatvoorsoortinformatie erbehoefteis.dezemensengaannietperdefinitievoordelaagsteprijsmaarzijnookgevoeligvoorgoedeverkoopinformatie,serviceengarantievoorwaarden.wehebbenhethierdanoveraudiencetargettingindebreedstezindeze woords.vanzoekmachinemarketing,re targetting, marketing,vergelijkingsites,reclamefoldersetcetera. D. Relevantiehoog/betrokkenheidlaag Erzijnveelproductenendienstenwaarmengeenbindingmeeheeft,geenwaardeaanhecht.Ditisperpersoonverschillend.Dezedoelgroepheeftdanookvaakgeenzinomveelenergietestoppeninhetaankoopproces.Lievereen adviesvanvriendenofdeverkoper.dezegroepisookgevoeligervoordereputatievanmerkenenisbereidomdaar meervoortebetalen.voordezegroepisreputatiemanagementvanbelang.daarbijvalttedenkenaanpr,socialmediamaarookdedeskundigheidopdewinkelvloer.!"#$%&&"'(")*+ (%%.+ /","0-'#)"+,--.+ /","0-'#)"++ (%%.+!"#$%&&"'(")*+,--.+ Doorditdenkmodeltegebruikenbijhetmakenvandecommunicatiestrategie,wordtervoorkomendatmediavoorde verkeerdedoelstellingenofdoelgroepenwordeningezet.hetvoorkomtbovendiendaterverkeerdeverwachtingen gescheptworden.uiteindelijkmoetdeadverteerderopallesegmenteneenstrategiehebbenuitgedacht. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 9 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

11 nogeenhoopmarktpotentielatenliggenzolangzijnietsdoenaanforcedexpsoreofhunreputatie. Zoisdeinzetvanmassamedia(forcedexposure)alleenrelevantalseruiteindelijkookgeoogstwordt.EnzozullenadverteerdersdiealleenaanAudienceTaretting(zoekmachnes,vergelijkingsitesetc)doen,moetenonderkennendatzij Bekendmaaktbemind Almetalkunnenweconcluderendatdeonlineshopperookmaareenmensis.Uiteraardzijnerverschillenteontdekken.Deheavyonlineshopperszijnogenschijnlijkmeerkritischeconsumenten.Zooriënterenzezichmeerenzijnze meerbetrokkenbijhunaankopen.zezijndanookmeertrendgevoeligenbelevenwatmeerplezieraanwinkelen. Daarbijlettenzevakereropofdeonlineretailershunserviceengarantiesopordehebben.Bovendienschattenzede risico svanonlinekopenlagerin. Maaruiteindelijkerzijnmeerovereenkomstendanverschillen.Zohechtenalleonlineshoppersaaneenlageprijs, betrouwbaarheidenbekendheid.enalsereerdereengoedeserviceisgebodendanzalmenzekerweerhierkopen. Ookvooronlineretailgeldtdatdeconsumenteerderdevoorkeurgeeftaandebekende,betrouwbareadressen. Eenmultichannelaanpakisnodigominhetviziervandedoelgroeptekomen.MethetsegmentatiemodelvanStroom kunnenretailerseenbeterbeeldkrijgenvandedoelgroeppotentieendemediastrategiediemenvervolgenskanhanteren. WiltumeerwetenoverditonderzoekofdedienstverleningvanStroom?Neemdancontactmetonsop. StroommediacommunicatieBV Javastraat6 3016CE,Rotterdam T: W:www.stroomviainternet.nl Auteur:TitusEikelboom S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 10 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Goniometrie

Hoofdstuk 7 Goniometrie V-1a 4 Voorkennis 5 C A 5 m B C = 10 5 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-2a 76 14 K m L d M = 10 14 76 = 90 L 0 De rehthoeksn zijn de n LM en KM. De langste is KL. d LM = 0 KM = 16 KL = 900 256 +

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a Voorkennis C A m B C = 10 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-a K m L d M = 10 = 90 L 0 M De rehthoekszijden zijn de zijden LM en KM. De langste zijde is zijde KL. d zijde kwadraat LM = 0 KL =

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vwo VWO Reht, sherp of stomp? a AB 7 AC BC 8 6 6 Nee, de optelling van de kwadraten klopt niet, want 6 6 en geen 6. Nee, nabc is geen rehthoekige driehoek, want de optelling van de kwadraten klopt

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Gelijkvormigheid Voorkennis V-1a /A = 74, /B 1 = 18 en /D 1 = 88 /A + /B 1 + /D 1 = 74 + 18 + 88 = 180 c /B = 104, /C = 55 en /D = 1 d /B = /B 1 + /B = 18 + 104 = 1 en /D = /D 1 + /D = 88 +

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Benamingen afspraken ( boek pag 53) - 49 We spreken van een rechthoekige driehoek als... We zeggen dat in de rechthoekige ABC de grootte van de hoek A 90 o is We

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a 4 8 + 4 1,80 + 4 0,60 = 32 + 7,20 + 2,40 = 41,60. Ze is 41,60 kwijt. 4 (8 + 1,80 + 0,60) = 4 10,40 = 41,60. Ze krijgt hetzelfde edrag. c 8 + 1,80 + 0,60 4 = 8 + 1,80 + 2,40 = 12,20. Je

Nadere informatie

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a 6.0 INTRO De uitkomsten zijn allemaal. c (n+)(n ) (n +)(n ) = d - - = -0,75 -,75 = De uitkomsten zijn allemaal c n + (n+) (n+) = d + 6 4 4 4 = 6 4 = 6. REKENEN a ( + 5) = 8 = 64 = 8 + 5 = 6 + 5 = ( + 5

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Blok 6A - Vaardigheden

Blok 6A - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a 7 + e 7 + 0 00 0 ( ) 0 f 8 ( + ) 0 0 0 8 0 80 c 7 + 9 7 g 9 0 7 40 0 40 47 d + h + 9 8 0 8 7 9 0 0 0 0 B-a 0,4 8 7, e 0,,, 0,7 8, 8,87 f 0,00 0 0,7 c 0,77 9,4 g 0,004 88,8 d

Nadere informatie

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2 Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) = a b 5.1 Herleiden [1] Voorbeeld 1: (a + 5)(a 6) (a + 5)(-a + 7) = a 6a + 5a 30 ( a + 14a 5a + 35) = a 6a + 5a 30

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 1 A V I S O S M A L L P K A V I A A R W E P K F E

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 58 Voorkennis V-1a /A 5 74, /B 1 5 18 en /D 1 5 88 /A 1 /B 1 1 /D 1 5 74 1 18 1 88 5 180 c /B 2 5 104, /C 5 55 en /D 2 5 21 d /B 5 /B 1 1 /B 2 5 18 1 104 5 122 en /D 5 /D 1 1 /D 2 5 88 1 21 5 109, dus

Nadere informatie

1 3 U V #$%& &' 17* $ \ * 17 17& 17!" # $ % &

1 3 U V #$%& &' 17* $ \ * 17 17& 17! # $ % & 1 3 17 17 17 17 17 17 17! 17 17"# $#% 17&' 17% 17 17" 17 17 17 17% 17 17 17 17%" 17 # "() 17 17* 17 17 17, 17 17, 17%+--./+% 17 170+++ 17 17 17 17 17!"#$%&' 17 17 17 17 17 17 &$5 17()*+, #$%&' 17 17 17

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2 handleiding algebra inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 1 Routes in een rooster 4 2 Oppervlakte in een rooster 4 3 Producten 4 4 Onderzoek 5 Tijdpad 9 Materialen voor

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen. Fragmenten uit René Descartes, la Géométrie (De Meetkunde), (Leiden 1637). Een facsimile van de oorspronkelijke Franse tekst van la Géométrie, met een Engelse vertaling, is verschenen in D.E. Smith en

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder? H1 Vlakke figuren 2 BBL 1.1 Eigenschappen van vlakke figuren 1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 maandag 31 maart vak tijd groep ruimte onderdeel 9.00-10.30 mentorles 90 4f 305 10.30-12.00 mentorles 90 4b 303 10.30-12.00 mentorles 90 4c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

7 a Als je onder elkaar zet en vermenigvuldigt: , 12 Lengte schuine zijde is. 13 Bovenlangs: 14 a

7 a Als je onder elkaar zet en vermenigvuldigt: , 12 Lengte schuine zijde is. 13 Bovenlangs: 14 a H7 WORTELS VWO 7.0 INTRO a Zijden grotere vierkant zijn. a Lengte kniplijn is. De oppervlakte van het grote vierkant is = 80, dus de zijden zijn 80. d ;,9 ; 7 ; 7 a Als je onder elkaar zet en vermenigvuldigt:......9..0.00

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een

Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een Wedgids VERSCHILLENDE TYPEN WEDDENSCHAPPEN A) ENKELVOUDIGE WEDDENSCHAPPEN Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een voorspelling over één evenement.

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017 zaterdag 24 september JC2F1-BD 11:15 VC Polaris JC 2 - Hovoc JC 2 Luna Beijnsberger (D1)+ MC1 Opbouwen + MB1G1-CF 11:15 VC Polaris MB 1 - Tornado Nistelrode MB 1 Floor Merkx (D1)+ MC1 tot JBHB1-CA 13:00

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1]

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 5 25 50 100 25 125 250 x Hierboven staat een verhoudingstabel. Kruiselings vermenigvuldigen van de getallen geeft: 5 x 125 = 25 x 25 (= 625) 5 x 250 = 25 x 50 (= 1250) 25

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

Bolontsmetting lelie

Bolontsmetting lelie Bolontsmetting lelie PT 13428 september 2011 F. Kreuk 09050 09058 10091 10092 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u achternaam : voorletters : identiteitsnummer : opleiding : Tijdens dit tentamen is het gebruik

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser

Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser Implementatieproject elektronisch monitoren van luchtwassers Opgesteld door SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven

Nadere informatie

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4 Sportiom: kaarten: AnneMarie Doel groepen bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur * 18.30 19.15 uur A/ + *kleine groep A/ + sterrenplan Wedstrijd bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur 18.30 19.15 uur A diploma

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1 Conceptrapport Enkelstukproductie Groep 4 brug 1 Module: THEP1 Product: Conceptrapport Opdrachtgever: Dhr. van Tiel Groep: WP27A + WP27B Projectgroep: module 4 brug 1 Groepsnaam: Module 4 Bridge (groep

Nadere informatie

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding MARINE COMMANDER 4000 Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Inleiding...3 Ingebruikneming...3 Een taal kiezen...4 Het spel starten...5 De slag...6 De spelvarianten...7 De spelvarianten uitkiezen...9 Opbouw

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a d e 128 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rehthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 5 28 roostervierkantjes.

Nadere informatie

4.0 Voorkennis. 1) A B AB met A 0 en B 0 B B. Rekenregels voor wortels: Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Willem-Jan van der Zanden

4.0 Voorkennis. 1) A B AB met A 0 en B 0 B B. Rekenregels voor wortels: Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Willem-Jan van der Zanden 4.0 Voorkennis Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.0 Voorkennis Voorbeeld 3: 3 3 6 3 6 6 6 6 6 1 2 6 Let op: In

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 O B S C U U R K R A A I I G R E C S M A A D I E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S H E R P A S P A A K Z I N V O L A N A N A S E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 A B T T U B E P A R A K O P P E L C A R O L B IJ

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 G E N E E Z I N E I M P R E S A R I O R I A N T

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S P R A A K S C H O L O M T R E K B L A D D E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 K O P T I P I F I L M T E M P E L A N N E N F I

Nadere informatie

Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur.

Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur. VRAAG 1 Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur. VRAAG 2 Duid in de onderstaande figuur de overeenkomstige zijden en hoeken van de congruente driehoeken aan met eenzelfde

Nadere informatie

2.1 Cirkel en middelloodlijn [1]

2.1 Cirkel en middelloodlijn [1] 2.1 Cirkel en middelloodlijn [1] Hiernaast staat de cirkel met middelpunt M en straal 2½ cm In het kort: (M, 2½ cm) Op de zwarte cirkel liggen alle punten P met PM = 2½ cm In het rode binnengebied liggen

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden B-1a Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Extra oefening - Basis De getallen 16 en 16 6 ijn asolute aantallen. De percentages ijn relatieve aantallen. c aantal mensen 16 6 000 16 60 9 686 percentage

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

AFSTANDEN EN HOEKEN IN

AFSTANDEN EN HOEKEN IN AFSTANDEN EN HOEKEN IN Kls 6N e 7N K. Temme INHOUD. DE AFSTAND AN TWEE PUNTEN.... DE AFSTAND AN EEN PUNT EN EEN LIJN.... DE AFSTAND AN EEN PUNT EN EEN LAK... 7. DE AFSTAND AN EEN LIJN EN EEN LAK... 9.

Nadere informatie