MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAKT BEKEND OOK BEMIND?"

Transcriptie

1 MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : e m a i l : c o n t a c s t r o o m v i a i n t e r n e t. n l w w w. s t r o o m. n u

2 Maaktbekendookbemind? E commerceisboomingbusiness.maarwiezijnnupreciesdieconsumentendieonlinekopen?lijkenzijopdegewone consumentofzijnerjuistbelangrijkeverschillen?enwatbepaaltofeenconsumentaldannietonlinezijnaankoopdoet Inhoeverrespelenbekendheidenimagoeenrolbijhetkopenbijonlinewinkels?Ofzijndezetraditionelemerkparametersjuistbijonlinewinkelsveelminderrelevant.Draaithetdaaralleenmaaromvindbaarheid,prijsengemak?Om hierantwoordoptevindenverrichttestroomeengrootschaligonderzoekonder1100consumenteninjanuari2011. Opzetonderzoek Anno2011zijnconsumenten,dienooitonlinewatbestellen,bijnaopeenhandtetellen.Uitcijfersvandeorganisatie Thuiswinkel.orgblijktdathetaantalonlinekopersin2010istoegenomentot9miljoenNederlanders.E commerceis danookgemeengoedgeworden.inhetonderzoekiserdaaromeenonderscheidgemaakttussendeheavyenlight onlineshoppers.deheavyshopperskopenminimaal1xpermaandietsonline.dezogenaamdelightshoppersdoen datmaximaal1xperkwartaal.doordezetweegroepeninhetonderzoektegenelkaaraftezetten,ontstaatereen beterbeeldvandeverschillentussenonlineconsumenten.daarbijisnietzozeergekekennaarhetsociodemografische profielmaarveelmeernaardewijzewaaropmensenwinkelen. werdhunonlineconsumptieenwinkelgedragverderondervraagd.uitdezegesprekkenkwamhetvolgendebeeldnaar voren: Sociodemografischevariabelenzeggenweinigoveronlinewinkelgedrag Hetproductbepaaltinhogemateofmenuberhauptdezealdannietonlinekoopt Betrokkenheid,expertiseengepercipieerdrisicospeleneengroterolbijonlineaankopen. Omditbeeldverdertetoetseniseenonderzoekgehoudenonder1100respondentenvan18jaarenouder.Daarbij werdalleendierespondentengeselecteerddieonlangseenvandevolgendeproductenhaddengekocht(ineenwinkel ofonline): A. Autoverzekering B. LCDTV C. Mobieletelefoon D. Kleding/schoenen Doortekiezenvoorsterkverschillendeproductenmetelkeenanderemarktbenadering,onstaaterinhetgeheeleen Ditonderzoekisvoorafgegaandoorpersoonlijkeinterviewsmet16personen.Dezemensenkregendeopdrachtom onlineeenproducttekopen(vliegticketnaarpraag,eennieuwejeans,eenlcdtv,eenmobieletelefoonofeenautoverzekering).daarbijwerdgeobserveerdhoemensenonlinehandelenentotbepaaldekeuzeskomen.vervolgens goedinzichtinhet(online)winkelgedragvandeconsument.bijdeanalysevandedataiservervolgenseenonderscheidgemaakttussenderespondentenopbasisvanhunonlineaankoopfrequentie. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 1 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

3 Deheavyonlineshopperletnietalleenopprijsengemak Overhetalgemeenzijnerweinigverschillentussenonlineshoppers.Ofzenuvaakofmindervaakonlineshoppen; kwaliteit,betrouwbaarheidenhetassortimentvandewinkelstaanbovenaanhetlijstje.daarnaastgevenbeidegroepenaandatzegraagbijdezelfdewinkelsblijvenkopenalsdezehenbevalt.ookheavyonlineshopperszijnderhalve loyaal.degedachtedatdeheavyonlineshopperpuurvoorhetgemakendelageprijsgaatisdusachterhaald. I1G>J3:?/518F# I538>F3A6301F# 93;/D# <1FK2#680183#:K6??35:# L3/A=#680183#:K6??35:# C18D30?03E135# <6=/012312# 95662#/::6521;382# # -./012312#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"#,!"# $!!"# M568N#O2566;#P3>1/B6;;781B/213#M4Q#%!$$# Bovendienvaltopdatheavyonlineshoppersmeerplezieraanwinkelenbelevenenooktrendgevoeligerzijn.Delight onlineshoppershechtenermeerwaardeaandatzeeenproduktkunnenvoelenenzienenkiezendanookvaakiets vakervoordefysiekewinkelvanuittijdsbesparing. Onlinereviewsbetrouwbaarderdanvrienden Internetishetmeestbelangrijkeorientatiekanaal.Meerdandriekwartvandeheayonlineshoppersen65%vande lightonlineshoppersoriënteertzichopinternet.daarnakomtdewinkelenbekenden.uiteraardzijnhierverschilllen perproduktteontdekken.zospelenadvertentiesenwinkelseengroterolbijkledingenzijnfoldersbelangrijkinde oriëntatieopeennieuwetvofmobieletelefoons. Hetisechtereenillusieomtedenkendatconsumentenzichsteedsopdezelfdemanieroriënterenophunaankopen. Ditissterkafhankelijkvanhetproductwatmenwilkopen.UiteraardzijnGoogleenvergelijkingsiteseenbelangrijk instrumentmaarookvriendenoffysiekewinkelsspeleneenrol.daarbijoriënterenheavyofonlineshopperszichgrotendeelsopdezelfdewijze.erzijnechterwelwatverschillenzooriënterenlightonlineshopperszichvakeropeen autoverzekeringviaartikelenenadvertenties.heavyonlineshoppersmakenvakergebruikvanonlineinstrumenten zoalsdesitevaneenwinkel/fabrikant,zoekmachinesenonlinereviewsinhunzoektochtnaar eennieuwetv,mobielofkleding. Watdaarnaastopvaltisdatheavyonlineshopperspersaldomeerkanalengebruikendan lightonlineshoppers.ditzijnnietalleenonlinekanalenmaarookbvreportagesoptvof reclameindebladen.bovendienhechtenheavyonlineshoppersmeerwaardeaanonline reviewsdanaanhuneigenvriendenkring. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 2 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

4 !"! #$%&$'()*(+&,(-$,. /"! #%($+0$+.. 1"! 2(-$.304(,$5%. 6"! 704(,$5%. 8"! 9:$*;3<=(+$. A"! B#.%$C:%-3&$,. D"! 2(-$.C%:05<$+-. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! #%($+0$+. 1"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 6"! 8"! H$<'3;$I:'0$%,. A"! 2(-$.I3J%(*3+-. D"! 704$%-$+-($,. E"! 9:$*;3<=(+$.!F"! 7%-(*$'$+.!"! #%($+0$+. /"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 1"! 6"! G(+*$'. 8"! 2(-$.I3J%(*3+-. >"! 9:$*;3<=(+$. D"! H$<'3;$I:'0$%,. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! 1"! H$<'3;$I:'0$%,. 6"! #%($+0$+. 8"! 704$%-$+-($,. >"! 7%-(*$'$+. A"! #$%&$'()*(+&,(-$,. D"! 2(-$.I3J%(*3+-. 9:$*;3<=(+$. K%:+L.2-%::;.M$0(3<:;;5+(<3-($.K#N./F!!. InzettenopgoedevindbaarheidopGoogleensitesalsKieskeurigisvoore commercepartijennogsteedszeerrelevant Menmoetechternietuithetoogverliezendatdeconsumenthiernietvolledigopleuntenooknogsteedsinspiratie putuiteenreclamefolderofeenartikelineenmagazine.eenmultichannelaanpakisderhalveaantebevelenomde doelgroepgedurendehetaankoopprocestebereiken. Onlinevoorkeurenschelensterkperproduct Aanderespondentendieonlangsonlineeenautoverzekering,kleding,TVofmobieletelefoonhebbengekocht,isgevraagdopwelkesitezedezehebbenaangeschaft.Ookhierzienwegroteverschillenperproductcategorie.Elkemarkt heeftzijnblijkbaareigendynamiek,ingegevendoorhistorieenmarktstructuur. Kleding: Voormaligepostorderaars(Wehkamp,Neckermann)hebbeneengoedepositie Websitesvanfysiekeketensrukkenop 100%onlinewinkelsmoetennogverderpositieuitbouwen Mobieletelefoons: Sterkepositievoordeprovidersvanwegekoppelingmetabonnement 100%onlinewinkelshebbengoedepositieopgebouwd Websitesvanbekendefysiekewinkelsblijvenhiersterkachter LCDTelevisie: 100%onlinewinkelshebbensterkepositie Ervaltnogveeltewinnenvoorfabrikantenenfysiekewinkels LETWEL:dezegroepbetrefteenkleinesteekproef. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 3 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

5 Autoverzekering: Individuelemerkenhebbeneenduidelijkeonlinevoorsprong Onlinevergelijkingsites/aanbiederszijnnogbeperkt Tussenpersonenstaanopgroteachterstand Betrokkenexperts Alswehetwinkel enoriëntatiegedraginogenschouwnemendanconstaterenwedaterweinigechtgroteverschillen zijntussendeheavyendelightonlineshoppers.overhetalgemeenoriënterenzezichviadezelfdekanalen,letmen opdezelfdefactorenenwordtergekozenvanwegedezelfderedenen.dekeuzeomeenproductonlinetekopenkomt danookvoortuitandereoverwegingen;debetrokkenheidbijhetproduct,deexpertisediemenzichzelftoedichtover hetproductenhetgepercipieerderisicobijonlineaankopen. Betrokkenheid:Personendiegroteaffiniteitmeteenproducthebben,kopenditeerderonline.Zeoriënterenzichuitvoerigenwetenprecieswatzewillenhebben.Ditzienwemetnameterugbijproductenwaarconsumentenmeer emotiebijhebben.zovoeltbijna60%vanderespondentendieonlineeenmobieletelefoonhebbengekocht,zicherg betrokkenbijditprodukt.vandiegenendieeenmobieletelefooneldershebbengekochtisdit40%. Expertise:Personendiezeggenmeerverstandvaneenproducttehebben,kopenditeerderonline.Uiteraardishier eenverbandmetbetrokkenheid.destegroterdebetrokkenheid,destemeerverstandmenvaneenproduktimmers meenttehebben.ditscheeltechterperprodukt.zomaakthetvoorkledingminderuit.demensendieineenfysieke kopenzeggenbijnanetzoveelexpertisetehebbenalsmensendieonlinekledinghebbengekocht.hetgroteverschil komtveelmeertotuitingbijverzekeringenofmobieletelefoons.diegenendiedezeproduktendusonlinekopen,zijn goedgeïnformeerdenwetenwaarzenaaropzoekzijn. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 4 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

6 Gepercipieerdrisico:Ookalisonlinewinkelensteedsmeergemeengoed,ditbetekentnietdatdeconsumentgeen Eenanderopmerkelijkverschilisdewaardediemenhechtaanservice/garantie.Opvoorhandzoumenverwachten datjuistdelightonlineshopperhiermeergevoeligvoorzouzijn.hettegendeeliswaar.juistdeheavyonlineshopperszijnhiermeeralertop.wellichtdoorschadeenschandewijsgeworden. enkelrisicoziet.destelagermenhetrisicoinschat,destegroterechterdekansdatmenonlinekoopt.vanderespondentendieeentv,autoverzekering,mobieletelefoonofkledingviainternethebbengekocht,vindtgemiddeld tweederdedaterweinigrisicomeegepaardis.vandierespondentendiedezeproduktenjuistineenwinkelhebben gekocht,vindtgemiddeldeenderdedaterweinigrisicoisgemoeidmethetkopenviainternet.eengrootverschildus Bekendheidbelangrijkerdanthuiswinkelwaarborg Voorzowelheayvyalslightonlineshoppersgeldtdatzijzichvooreengrootdeellatenleidendoordebekendheidvan deonlineaanbieder.daarnaastspeeltvertrouweneneenlageprijseengroterol.verrassendgenoegiseenwaarborgkeurmerkvoorveelonlineshoppersnietvandoorslaggevendbelang.slechtséénopdetienrespondentengeeftaan dethuiswinkelwaarborgeenrolheeftgespeeldbijdekeuzevooreenonlineshop.natuurlijkspeelthierbijmeedat heelveelshopsditkeurmerkalhebben.desalnietteminwordthetnietexplicietaangegeven.ooknietdoordiemensendiejuistveelmindervaakonlinewinkelen. D52,-;# F-7,52,5#>,66,5#1,9#,,5;#67=#2,3,#44567,2,-# :,*/?>.# D4567,2,-#>,,C.#//*#CE;7,*,#175*,9;# 8,3,#44567,2,-#>42#2,#;5,9;.,#9,+,-.7=2# 8,3,#44567,2,-#1,-2#</;7.7,C#6,//-2,,92#/<#,,5# +,-:,97=*75:;;7.,# G7:>.#0;,-# H,4+E#0;,-# D4567,2,-#>,,C.#.>07;175*,9144-6/-:# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#6,;.,#;,-+7?,#B#:4-45.7,# 8,3,#44567,2,-#>42#>,.#:-//.;.,#4456/2#B#;<,?7C7,*,# )*#>42#49#,,5;#452,-,#<-/20?.,5#:,*/?>.#67=#2,3,# 44567,2,-# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#944:;.,#<-7=;# )*#+,-.-/01#2,3,#44567,2,-# I-/5J#K.-//A#L,274?/AA057?4.7,#IFM#%!$$#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# Hetisdanooknietsvoornietsdatruimeenderdejuistvoordiewebwinkelkooswaarmenaleerdereervaringenmee hadopgedaan. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 5 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

7 HeavyvsLightonlineshoppers Meerdandehelftvandeonlineshoppersgeeftdevoorkeuraandebekendemerkenengemiddeld40%kooptliever nietinonbekendewinkels.betrouwbaarheidvandewinkelstaatvooreeniedervoorop.!"#0,5#09(%,'098#,:$:):#$+-("(+1(#/'+"(&0## $615,#'"#-5+2#-(+#15,#(*#'(,0#6((#"5+#255+# "'#$%$&+#$ 7(,*$4/-55*8('1#)5+#1(#/'+"(&#'0#(*2# -(&5+2*'."# )(#$%$)*#$!"#"$$%#&'()(*#+'(,#-'.#/'+"(&0#1'(#'"#+'(,#"(+# "'#$%$()#$!"#2((3#1(#)$$*"(4*#55+#-("(+1(*(#6(*"(+#!"#$%$&&#$ Onlineretailersmoetenderhalveaanhunbekendheidwerkenenhetvertrouwenzientewinnenvandeconsument. Zorgenvooreenlageprijsengoedevindbaarheidisnietvoldoende.Ofhetnuomdeheavyofdelightonlineshoppers gaat.sterker,juistdeheavyonlineshopperszijnmeergevoeligvoordebekenderemerkenenkopenookhetliefstbij bekendewinkels. Rolvansocialmedianogbeperkt Ombekendheidenvertrouwenoptebouwenbijdeonlineshopperhebbenretailerstegenwoordigeenzeeruitgebreid pakketaanmiddelentothunbeschikking.daarbijkiezenonlineretailersvaakineersteinstantievoordeinzetvanonlinekanalen,omdatimmershunklantdaarooktevindenis.zomaakt83%vandeheavyonlineshoppersgebruikvan socialmedia.ditwilechternognietzeggendatsocialmediaookeengroterolspelenbijaankoopvanproductenen diensten.vanallerespondentenmaakt13%gebruikvansocialmedia.bijdegroepheavyonlineshoppersisditoverigens20%.socialmediawordenvoornamelijknogpassiefgebruikt.veelmensengebruikenhetomreviewstelezenof prijzentevergelijken.dehelftgebruiktsocialmediaomvriendentevragenwatzevanbepaaldeproductenvinden. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 6 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

8 *"#$,--.$/01$B0.C $BD5$<.37405$ ()#$,--.$/01$B.DC05$DD5$B.305=05$8D1$40$ BD5$60<DD9=0$<.-=>?105$B35=05$ &(#$,--.$/01$ $BD5$ D?/10.C.-5=35E-.FD130$ &'#$,--.$/01$B0.C $BD5$ <.-=>?103C05A?/D<<05$!%#$,--.$/01$230405$637$80920$:-59350;$ G.-5H$I1.--F$J0=3D?-FF>53?D130$G,K$")''$ )#$ ')#$ ")#$!)#$ &)#$ ()#$ *)#$ +)#$ Bijofflinemediaconsumptiezienweweiniggroteverschillentussendeheavyenlightonlineshoppers.OverhetalgemeenkijkenzijnetzoveelTVenluisterenzijevenvaaknaarderadio.Delightonlineshopperslezenrelatieflangerin hunmagazineofdagblad.deheavyonlineshopperszijnzwaarderenieuwsconsumenten.zolezenzijvakernrcnext, DeTelegraafofhetNRC.Bovendienraadplegenzijveelmeernieuwssites.MeestpopulairisNu.nl(64%)opafstand gevolgddoordetelegraaf.nl(26%)ennos.nl(24%). Plannenoprelevantie&betrokkenheid Inhetstrevennaarbekendheidenbetrouwbaarheidishetnietmeerdevraagwelkemediamenmoetzetten.Eris immersgeenonderscheidmeertussenofflineenonlinemedia.beidenwordengebruikt.wilmendeshoppergoed bereiken,danisaanwezigheidinallerelevanteofflineenonlineoriëntatiekanalenonontbeerlijk.daarbijgebruikenwe bijstroomeensegmentatiemodelopbasisvanrelevantieenbetrokkenheidomonzeklantentehelpenindemediakeuze. Gedachtegangachterditmodelisdatconsumentnietwordtingedeeldopbasisvansociodemografischeprofielofmediagebruik,maaropbasisvanrelevantievandeboodschapendebetrokkenheidbijhetproduct. Relevantie:Consumentenvertoneneenandersoortigmediagedragalszeindemarktzijnvooreenproduktofdienst. Klassiekvoorbeeldisdepersoondieopzoekisnaareennieuweautoenineensautobladenkoopt,opinternetzoekt ennaarallemodellenopdewegkijkt. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 7 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

9 Betrokkenheid:Consumentendiezichinteresserenvooreenbepaaldproduktofdienstzijngoedgeïnformeerden oriënterenzichveelbreder.zijvertrouwendaarbijnietophuneigenomgevingofdewinkelier,maartrekkenveelmeer huneigenplan. Opbasisvandezetweedimensieskunnendoelgroepenverderwordeningedeeld. Doorvervolgensdeverschillendekwadrantentekwantificerenontstaatereenhelderbeeldoverdedoelgroeppotentie enhoedeadverteerderzijnbudgethieroverkanverdelenomvervolgenszijnmediastrategietebepalen. A. Relevantielaag/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisnietindemarktmaarwelbovenmatiggeïnteresseerd.Eenbelangrijkedoelgroepdus,diewaarschijnlijkookhunsocialeomgevingadviseren.Doorjuistdebetrokkenehditestimulerenenexpertisetevoedenkanje dezedoelgroepbeteraanjebinden.daarbijgaathetnietalleenomconcreteinformatiemaarookhetdomeinwaarde adverteerderzichinbegeeft.zokunjeiemanddieergisgeïnteresseerdinwielrennenaanjebindendoorhemte voorzienvanleukefietsroutesofuittenodigenvoorevenementen.eenbrandedcontentstrategiezalhierzekerzijn werkkunnendoen. B. Relevantiehoog/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisbetrokkenenindemarkt.Vanuitdezebetrokkenheidzaldezepersoonzichgoedoriënterenophet aanbod.dekansisgrootdathijofzijaleenconcreetbeeldheeftvanhetgeenmoetwordenaangeschaft. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 8 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

10 C. Relevantielaag/betrokkenheidlaag Ditishetsgementwaardemeestemensenzitten.Demassa;nietgeinteresseerdenooknietindemarkt.Maarwel vanbelangombijinhetviziertezijnvoorhetgevaldatmentotaankoopovergaat.ombijdezegroepindeevokedset tekomenisbekendheidenbetrouwbaarheidzeerbelangrijk.omdaarbijdeonverschilligheidvandezedoelgroepte doorbrekenisinzetvanforcedexposurenodig. Dezedoelgroeptrekjenaarjetoedoorgoedinkaarttehebbeninwelkefasehijzitenaanwatvoorsoortinformatie erbehoefteis.dezemensengaannietperdefinitievoordelaagsteprijsmaarzijnookgevoeligvoorgoedeverkoopinformatie,serviceengarantievoorwaarden.wehebbenhethierdanoveraudiencetargettingindebreedstezindeze woords.vanzoekmachinemarketing,re targetting, marketing,vergelijkingsites,reclamefoldersetcetera. D. Relevantiehoog/betrokkenheidlaag Erzijnveelproductenendienstenwaarmengeenbindingmeeheeft,geenwaardeaanhecht.Ditisperpersoonverschillend.Dezedoelgroepheeftdanookvaakgeenzinomveelenergietestoppeninhetaankoopproces.Lievereen adviesvanvriendenofdeverkoper.dezegroepisookgevoeligervoordereputatievanmerkenenisbereidomdaar meervoortebetalen.voordezegroepisreputatiemanagementvanbelang.daarbijvalttedenkenaanpr,socialmediamaarookdedeskundigheidopdewinkelvloer.!"#$%&&"'(")*+ (%%.+ /","0-'#)"+,--.+ /","0-'#)"++ (%%.+!"#$%&&"'(")*+,--.+ Doorditdenkmodeltegebruikenbijhetmakenvandecommunicatiestrategie,wordtervoorkomendatmediavoorde verkeerdedoelstellingenofdoelgroepenwordeningezet.hetvoorkomtbovendiendaterverkeerdeverwachtingen gescheptworden.uiteindelijkmoetdeadverteerderopallesegmenteneenstrategiehebbenuitgedacht. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 9 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

11 nogeenhoopmarktpotentielatenliggenzolangzijnietsdoenaanforcedexpsoreofhunreputatie. Zoisdeinzetvanmassamedia(forcedexposure)alleenrelevantalseruiteindelijkookgeoogstwordt.EnzozullenadverteerdersdiealleenaanAudienceTaretting(zoekmachnes,vergelijkingsitesetc)doen,moetenonderkennendatzij Bekendmaaktbemind Almetalkunnenweconcluderendatdeonlineshopperookmaareenmensis.Uiteraardzijnerverschillenteontdekken.Deheavyonlineshopperszijnogenschijnlijkmeerkritischeconsumenten.Zooriënterenzezichmeerenzijnze meerbetrokkenbijhunaankopen.zezijndanookmeertrendgevoeligenbelevenwatmeerplezieraanwinkelen. Daarbijlettenzevakereropofdeonlineretailershunserviceengarantiesopordehebben.Bovendienschattenzede risico svanonlinekopenlagerin. Maaruiteindelijkerzijnmeerovereenkomstendanverschillen.Zohechtenalleonlineshoppersaaneenlageprijs, betrouwbaarheidenbekendheid.enalsereerdereengoedeserviceisgebodendanzalmenzekerweerhierkopen. Ookvooronlineretailgeldtdatdeconsumenteerderdevoorkeurgeeftaandebekende,betrouwbareadressen. Eenmultichannelaanpakisnodigominhetviziervandedoelgroeptekomen.MethetsegmentatiemodelvanStroom kunnenretailerseenbeterbeeldkrijgenvandedoelgroeppotentieendemediastrategiediemenvervolgenskanhanteren. WiltumeerwetenoverditonderzoekofdedienstverleningvanStroom?Neemdancontactmetonsop. StroommediacommunicatieBV Javastraat6 3016CE,Rotterdam T: W:www.stroomviainternet.nl Auteur:TitusEikelboom S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 10 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a Voorkennis C A m B C = 10 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-a K m L d M = 10 = 90 L 0 M De rehthoekszijden zijn de zijden LM en KM. De langste zijde is zijde KL. d zijde kwadraat LM = 0 KL =

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Gelijkvormigheid Voorkennis V-1a /A = 74, /B 1 = 18 en /D 1 = 88 /A + /B 1 + /D 1 = 74 + 18 + 88 = 180 c /B = 104, /C = 55 en /D = 1 d /B = /B 1 + /B = 18 + 104 = 1 en /D = /D 1 + /D = 88 +

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a 4 8 + 4 1,80 + 4 0,60 = 32 + 7,20 + 2,40 = 41,60. Ze is 41,60 kwijt. 4 (8 + 1,80 + 0,60) = 4 10,40 = 41,60. Ze krijgt hetzelfde edrag. c 8 + 1,80 + 0,60 4 = 8 + 1,80 + 2,40 = 12,20. Je

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Benamingen afspraken ( boek pag 53) - 49 We spreken van een rechthoekige driehoek als... We zeggen dat in de rechthoekige ABC de grootte van de hoek A 90 o is We

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 1 A V I S O S M A L L P K A V I A A R W E P K F E

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen. Fragmenten uit René Descartes, la Géométrie (De Meetkunde), (Leiden 1637). Een facsimile van de oorspronkelijke Franse tekst van la Géométrie, met een Engelse vertaling, is verschenen in D.E. Smith en

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 maandag 31 maart vak tijd groep ruimte onderdeel 9.00-10.30 mentorles 90 4f 305 10.30-12.00 mentorles 90 4b 303 10.30-12.00 mentorles 90 4c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 O B S C U U R K R A A I I G R E C S M A A D I E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S H E R P A S P A A K Z I N V O L A N A N A S E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 A B T T U B E P A R A K O P P E L C A R O L B IJ

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 G E N E E Z I N E I M P R E S A R I O R I A N T

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S P R A A K S C H O L O M T R E K B L A D D E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 K O P T I P I F I L M T E M P E L A N N E N F I

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes

Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes Opdracht 1 Bereken de oppervlakte van de volgende figuren. Schrijf je berekening op. LT OP: Je

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje.

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje. 4som kaart a In een 4som-puzzel moeten in vier hokjes getallen worden geschreven. Van de (horizontale) rijen en van de (verticale) kolommen is de som gegeven en ook van de diagonalen. Welke getallen moeten

Nadere informatie

44 De stelling van Pythagoras

44 De stelling van Pythagoras 44 De stelling van Pythagoras Verkennen Pythagoras Uitleg Je kunt nu lezen wat de stelling van Pythagoras is. In de applet kun je de twee rode punten verschuiven. Opgave 1 a) Verschuif in de applet punt

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

Voor Lezen gebruiken we o.a. de Cito-Voortgangstoetsen Leesvaardigheid Module 1 t/m 5 ERK Leestoetsen A2, B1, B2

Voor Lezen gebruiken we o.a. de Cito-Voortgangstoetsen Leesvaardigheid Module 1 t/m 5 ERK Leestoetsen A2, B1, B2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak : Duitse taal e literatuur 2 f vwo Ileidig Voor Duits op 2FV moete de leerlige oderstaade vaardighede beheerse: Receptieve vaardighede: Leze e luistere Productieve

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2008-2009: tweede ronde

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2008-2009: tweede ronde Vlaamse Wiskunde Olmpiade 008-009: tweede ronde Wat is het voorschrift van deze tweedegraadsfunctie? (0, ) (, ) 0 (A) f() = ( + ) (B) f() = ( + ) + (C) f() = ( ) + (D) f() = ( ) (E) f() = ( ) + In volgend

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal.

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal. -09-5 Bijlage voor Stabiel Heelal. --------------------------------------- In deze bijlage wordt onderzocht hoe in mijn visie materie, ruimte en energie zich tot elkaar verhouden. Op zichzelf was de fascinatie

Nadere informatie

Jaarrooster Bertrand Russell College - Schooljaar 2015-2016

Jaarrooster Bertrand Russell College - Schooljaar 2015-2016 Jaarrooster Bertrand Russell College - Schooljaar 2015-2016 JAARROOSTER 2015-2016 BERTRAND RUSSELL COLLEGE Aug OCHTEND MIDDAG PERIODE 1 33 vr 14 -ophalen boeken en laptops B1 -ophalen boeken en laptops

Nadere informatie

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg 5 Lijnen en vlakken Verkennen Lijnen en vlakken Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Je ziet hoe een vlak kan worden beschreven met behulp van een vergelijking in x, en z. In de applet kun je de drie

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

1 Coördinaten in het vlak

1 Coördinaten in het vlak Coördinaten in het vlak Verkennen Meetkunde Coördinaten in het vlak Inleiding Verkennen Beantwoord de vragen bij Verkennen. (Als je er niet uitkomt, ga je gewoon naar de Uitleg, maar bekijk het probleem

Nadere informatie

Samenstelling Korfbalbestuur en overige contactpersonen seizoen 2015-2016

Samenstelling Korfbalbestuur en overige contactpersonen seizoen 2015-2016 Verjaardagen 24 oktober Elke Yntema 25 oktober Jan Alex van Spil 38 e jaargang, nr. 11 19 oktober 2015 Samenstelling Korfbalbestuur en overige contactpersonen seizoen 2015-2016 Voorzitter: Esther Bruinenberg

Nadere informatie

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit:

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit: De LG vloer-/plafond units zijn ontworpen voor montage op de vloer of direct onder het plafond. De plafond onderbouw unit wordt vaak toegepast wanneer er boven het verlaagde plafond onvoldoende ruimte

Nadere informatie

!"#$$, -./&0/++&*"##012

!#$$, -./&0/++&*##012 !"#$$ % &''()&*+)#, -./&0/++&*"##012 $ //- 03/!($&*($#,/ #4#5(467#) 8//- ''()&*+)# #4#5(($(+# 0 /./ 0/++&*"##012 #4#5(*$7*" 9 0:' 3//*&*($#,/ #4#5(4(#*) ;1//- : 0",&*6*#/ #4$54*+++7 ' // *&*+)#0 #4#5()$677

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1]

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1] 4. Vergelijkingen en herleidingen [] Er zijn vier soorten bijzondere vergelijkingen: : AB = 0 => A = 0 of B = 0 ( - 5)( + 7) = 0-5 = 0 of + 7 = 0 = 5 of = -7 : A = B geeft A = B of A = - B ( ) = 5 ( )

Nadere informatie

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur

Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Deeltentamen I, Ringen en Galoistheorie, 16-4-2009, 9-12 uur Geef een goede onderbouwing van je antwoorden. Succes! 1. (a) (10 pt) Ontbindt het polynoom X 3 3X+3 in irreducibele factoren in Q[X] en in

Nadere informatie

vlieger rechthoek ruit parallellogram vierkant

vlieger rechthoek ruit parallellogram vierkant 4-1 Vlakke figuren 1a 6 5 4 3 2 A D C 1 B O 1 2 3 4 5 6 d Figuur ABCD is een vlieger. 2a B(5, 1) C(5, 6) D(2, 6) AD BC DC BC AD // BC AD AB 3a 4a d e A B C D E vlieger rehthoek ruit parallellogram vierkant

Nadere informatie

Meetkundige ongelijkheden Groep A

Meetkundige ongelijkheden Groep A Meetkundige ongelijkheden Groep A Oppervlakteformules, sinus- & cosinusregel, de ongelijkheid van Euler Trainingsweek, juni 011 1 Oppervlakteformules We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Ruimtefiguren

Hoofdstuk 8 - Ruimtefiguren Voorkennis V-a De oppervlakte van ABC is 2 5 : 2 = 0 cm 2. c d AB = 2 AC = 5 BC = 44 25 + 69 BC = 69 = cm De omtrek van ABC is 5 + 2 + = 0 cm. BD = 2 4 = 8 cm De oppervlakte van BCD is 8 5 : 2 = 20 cm

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde B Datum: 8 juli 04 Tijd: 4.00-7.00 uur Aantal opgaven: 5 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel van een

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit:

specifieke kenmerken van de lg vloer-/plafond unit: De LG vloer-/plafond units zijn ontworpen voor montage op de vloer of direct onder het plafond. De plafond onderbouw unit wordt vaak toegepast wanneer er boven het verlaagde plafond onvoldoende ruimte

Nadere informatie

2 Vergelijkingen van lijnen

2 Vergelijkingen van lijnen 2 Vergelijkingen van lijnen Verkennen Meetkunde Lijnen Inleiding Verkennen Beantwoord de vragen bij Verkennen. Gebruik de applet! Uitleg Meetkunde Lijnen Uitleg Opgave 1 Bestudeer de Uitleg. Laat zien

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

KRABBELS MAART APRIL

KRABBELS MAART APRIL KRABBELS MAART APRIL Inhoudstafel Programma speelclub...08 Programma kwikjes...11 Programma rakkers...13 Programma tito...14 Programma keti...16 2 Gekrabbeld Haai chirowieten en ouders! Hier zijn we alweer

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

$ &&3 ( 3 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( !" #" $ %%%!" #" 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47

$ &&3 ( 3 6'## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( ! # $ %%%! # 8 2 2'1! &!## 6'## : : #;9/+8!# 5 47 !" &# '! 1'22 ( )*)+",,)-./0 ( $ &&3 ( 3 2 &!"## ( 2 ( 455 '" 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47!" #" $ %%%!" #" # #;9/+8"!# )22!&" )!#)+" 2?;!@&& A " # #$%& "; B=0/BB=6

Nadere informatie

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO Rekenvaardigheden voor klas en VWO Een project in het kader van het Netwerk VO-HO West Brabant Voorjaar 00 Samenstelling: M. Alberts (Markenhage College, Breda) I. van den Bliek (Mencia de Mendoza, Breda)

Nadere informatie

1 Junior Wiskunde Olympiade 2010-2011: tweede ronde

1 Junior Wiskunde Olympiade 2010-2011: tweede ronde 1 Junior Wiskunde Olympiade 2010-2011: tweede ronde 1. Het quotiënt 28 is gelijk aan 82 (A) 2 0 () 2 1 (C) 2 2 (D) 2 3 (E) 2 4 2. Het resultaat van de vermenigvuldiging 1 3 5 7 9 2011 eindigt op het cijfer

Nadere informatie

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Van lekkage tot instorting Onderzoek naar de brand aan de Faculteit Bouwkunde op 13 mei 2008 Afstudeeropdracht Wiebe Scheffer (0815856) Jeroen van de Werfhorst (0815846)

Nadere informatie

De Ardennen: bossen en bieren

De Ardennen: bossen en bieren Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 De Ardennen: bossen en bieren Veel toeristen bezoeken de Ardennen. Het is een streek met veel natuur. Er zijn de stadjes: Spa, La Roche,

Nadere informatie

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde Hoofdstuk GELIJKVORMIGHEID HAVO. INTRO a g Nee, de gezichten zijn even groot, terwijl de lengtes verschillen. h Ja, alle lengtes van de kleine driehoek worden met,4 vermenigvuldigd. Ja, want van Nils driehoek

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer Pagina 3 H A M E R S T U K B E S L A G K O M H Y M E N C I G A R I L L O O E N I G A M A L G A A M N O S O S S E N G A L A N D E N N E N S B O S T R A M O G E P E L D

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Partij Voor Nederland

Partij Voor Nederland ! " # $ $ % " & " " '"( " " " ) "" "!!"!!##$ "%"& $'&&()) $#)! $$) #!! *+!,$#'& $ $&, #$-.&#,,$ 2 / * """ * " " " " * " + " &, " & & " & " & " ""-". 0 "/ 0 " / 0 - " & De Programmacommissie 3 .1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S I L A S M U T S O M S K A T L A S O E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 IJ K M A A T D A G E N L A A T S T Q A M O

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 IJ S S T A D I O N O P W I N D I N G O M E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 F I E R H A Z A R D S C H N A U Z E R E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 L I E D I N K F A D O G A R D E O O M A M

Nadere informatie

$ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' (

$ % & % # ' ' ($ ) ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( ! "# $ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( $ 6 162, ' ' %# ($ 4 %' ' % '' ' # (7 '# % # (7 6' ' % - /

Nadere informatie