MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAKT BEKEND OOK BEMIND?"

Transcriptie

1 MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : e m a i l : c o n t a c s t r o o m v i a i n t e r n e t. n l w w w. s t r o o m. n u

2 Maaktbekendookbemind? E commerceisboomingbusiness.maarwiezijnnupreciesdieconsumentendieonlinekopen?lijkenzijopdegewone consumentofzijnerjuistbelangrijkeverschillen?enwatbepaaltofeenconsumentaldannietonlinezijnaankoopdoet Inhoeverrespelenbekendheidenimagoeenrolbijhetkopenbijonlinewinkels?Ofzijndezetraditionelemerkparametersjuistbijonlinewinkelsveelminderrelevant.Draaithetdaaralleenmaaromvindbaarheid,prijsengemak?Om hierantwoordoptevindenverrichttestroomeengrootschaligonderzoekonder1100consumenteninjanuari2011. Opzetonderzoek Anno2011zijnconsumenten,dienooitonlinewatbestellen,bijnaopeenhandtetellen.Uitcijfersvandeorganisatie Thuiswinkel.orgblijktdathetaantalonlinekopersin2010istoegenomentot9miljoenNederlanders.E commerceis danookgemeengoedgeworden.inhetonderzoekiserdaaromeenonderscheidgemaakttussendeheavyenlight onlineshoppers.deheavyshopperskopenminimaal1xpermaandietsonline.dezogenaamdelightshoppersdoen datmaximaal1xperkwartaal.doordezetweegroepeninhetonderzoektegenelkaaraftezetten,ontstaatereen beterbeeldvandeverschillentussenonlineconsumenten.daarbijisnietzozeergekekennaarhetsociodemografische profielmaarveelmeernaardewijzewaaropmensenwinkelen. werdhunonlineconsumptieenwinkelgedragverderondervraagd.uitdezegesprekkenkwamhetvolgendebeeldnaar voren: Sociodemografischevariabelenzeggenweinigoveronlinewinkelgedrag Hetproductbepaaltinhogemateofmenuberhauptdezealdannietonlinekoopt Betrokkenheid,expertiseengepercipieerdrisicospeleneengroterolbijonlineaankopen. Omditbeeldverdertetoetseniseenonderzoekgehoudenonder1100respondentenvan18jaarenouder.Daarbij werdalleendierespondentengeselecteerddieonlangseenvandevolgendeproductenhaddengekocht(ineenwinkel ofonline): A. Autoverzekering B. LCDTV C. Mobieletelefoon D. Kleding/schoenen Doortekiezenvoorsterkverschillendeproductenmetelkeenanderemarktbenadering,onstaaterinhetgeheeleen Ditonderzoekisvoorafgegaandoorpersoonlijkeinterviewsmet16personen.Dezemensenkregendeopdrachtom onlineeenproducttekopen(vliegticketnaarpraag,eennieuwejeans,eenlcdtv,eenmobieletelefoonofeenautoverzekering).daarbijwerdgeobserveerdhoemensenonlinehandelenentotbepaaldekeuzeskomen.vervolgens goedinzichtinhet(online)winkelgedragvandeconsument.bijdeanalysevandedataiservervolgenseenonderscheidgemaakttussenderespondentenopbasisvanhunonlineaankoopfrequentie. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 1 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

3 Deheavyonlineshopperletnietalleenopprijsengemak Overhetalgemeenzijnerweinigverschillentussenonlineshoppers.Ofzenuvaakofmindervaakonlineshoppen; kwaliteit,betrouwbaarheidenhetassortimentvandewinkelstaanbovenaanhetlijstje.daarnaastgevenbeidegroepenaandatzegraagbijdezelfdewinkelsblijvenkopenalsdezehenbevalt.ookheavyonlineshopperszijnderhalve loyaal.degedachtedatdeheavyonlineshopperpuurvoorhetgemakendelageprijsgaatisdusachterhaald. I1G>J3:?/518F# I538>F3A6301F# 93;/D# <1FK2#680183#:K6??35:# L3/A=#680183#:K6??35:# C18D30?03E135# <6=/012312# 95662#/::6521;382# # -./012312#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"#,!"# $!!"# M568N#O2566;#P3>1/B6;;781B/213#M4Q#%!$$# Bovendienvaltopdatheavyonlineshoppersmeerplezieraanwinkelenbelevenenooktrendgevoeligerzijn.Delight onlineshoppershechtenermeerwaardeaandatzeeenproduktkunnenvoelenenzienenkiezendanookvaakiets vakervoordefysiekewinkelvanuittijdsbesparing. Onlinereviewsbetrouwbaarderdanvrienden Internetishetmeestbelangrijkeorientatiekanaal.Meerdandriekwartvandeheayonlineshoppersen65%vande lightonlineshoppersoriënteertzichopinternet.daarnakomtdewinkelenbekenden.uiteraardzijnhierverschilllen perproduktteontdekken.zospelenadvertentiesenwinkelseengroterolbijkledingenzijnfoldersbelangrijkinde oriëntatieopeennieuwetvofmobieletelefoons. Hetisechtereenillusieomtedenkendatconsumentenzichsteedsopdezelfdemanieroriënterenophunaankopen. Ditissterkafhankelijkvanhetproductwatmenwilkopen.UiteraardzijnGoogleenvergelijkingsiteseenbelangrijk instrumentmaarookvriendenoffysiekewinkelsspeleneenrol.daarbijoriënterenheavyofonlineshopperszichgrotendeelsopdezelfdewijze.erzijnechterwelwatverschillenzooriënterenlightonlineshopperszichvakeropeen autoverzekeringviaartikelenenadvertenties.heavyonlineshoppersmakenvakergebruikvanonlineinstrumenten zoalsdesitevaneenwinkel/fabrikant,zoekmachinesenonlinereviewsinhunzoektochtnaar eennieuwetv,mobielofkleding. Watdaarnaastopvaltisdatheavyonlineshopperspersaldomeerkanalengebruikendan lightonlineshoppers.ditzijnnietalleenonlinekanalenmaarookbvreportagesoptvof reclameindebladen.bovendienhechtenheavyonlineshoppersmeerwaardeaanonline reviewsdanaanhuneigenvriendenkring. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 2 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

4 !"! #$%&$'()*(+&,(-$,. /"! #%($+0$+.. 1"! 2(-$.304(,$5%. 6"! 704(,$5%. 8"! 9:$*;3<=(+$. A"! B#.%$C:%-3&$,. D"! 2(-$.C%:05<$+-. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! #%($+0$+. 1"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 6"! 8"! H$<'3;$I:'0$%,. A"! 2(-$.I3J%(*3+-. D"! 704$%-$+-($,. E"! 9:$*;3<=(+$.!F"! 7%-(*$'$+.!"! #%($+0$+. /"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 1"! 6"! G(+*$'. 8"! 2(-$.I3J%(*3+-. >"! 9:$*;3<=(+$. D"! H$<'3;$I:'0$%,. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! 1"! H$<'3;$I:'0$%,. 6"! #%($+0$+. 8"! 704$%-$+-($,. >"! 7%-(*$'$+. A"! #$%&$'()*(+&,(-$,. D"! 2(-$.I3J%(*3+-. 9:$*;3<=(+$. K%:+L.2-%::;.M$0(3<:;;5+(<3-($.K#N./F!!. InzettenopgoedevindbaarheidopGoogleensitesalsKieskeurigisvoore commercepartijennogsteedszeerrelevant Menmoetechternietuithetoogverliezendatdeconsumenthiernietvolledigopleuntenooknogsteedsinspiratie putuiteenreclamefolderofeenartikelineenmagazine.eenmultichannelaanpakisderhalveaantebevelenomde doelgroepgedurendehetaankoopprocestebereiken. Onlinevoorkeurenschelensterkperproduct Aanderespondentendieonlangsonlineeenautoverzekering,kleding,TVofmobieletelefoonhebbengekocht,isgevraagdopwelkesitezedezehebbenaangeschaft.Ookhierzienwegroteverschillenperproductcategorie.Elkemarkt heeftzijnblijkbaareigendynamiek,ingegevendoorhistorieenmarktstructuur. Kleding: Voormaligepostorderaars(Wehkamp,Neckermann)hebbeneengoedepositie Websitesvanfysiekeketensrukkenop 100%onlinewinkelsmoetennogverderpositieuitbouwen Mobieletelefoons: Sterkepositievoordeprovidersvanwegekoppelingmetabonnement 100%onlinewinkelshebbengoedepositieopgebouwd Websitesvanbekendefysiekewinkelsblijvenhiersterkachter LCDTelevisie: 100%onlinewinkelshebbensterkepositie Ervaltnogveeltewinnenvoorfabrikantenenfysiekewinkels LETWEL:dezegroepbetrefteenkleinesteekproef. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 3 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

5 Autoverzekering: Individuelemerkenhebbeneenduidelijkeonlinevoorsprong Onlinevergelijkingsites/aanbiederszijnnogbeperkt Tussenpersonenstaanopgroteachterstand Betrokkenexperts Alswehetwinkel enoriëntatiegedraginogenschouwnemendanconstaterenwedaterweinigechtgroteverschillen zijntussendeheavyendelightonlineshoppers.overhetalgemeenoriënterenzezichviadezelfdekanalen,letmen opdezelfdefactorenenwordtergekozenvanwegedezelfderedenen.dekeuzeomeenproductonlinetekopenkomt danookvoortuitandereoverwegingen;debetrokkenheidbijhetproduct,deexpertisediemenzichzelftoedichtover hetproductenhetgepercipieerderisicobijonlineaankopen. Betrokkenheid:Personendiegroteaffiniteitmeteenproducthebben,kopenditeerderonline.Zeoriënterenzichuitvoerigenwetenprecieswatzewillenhebben.Ditzienwemetnameterugbijproductenwaarconsumentenmeer emotiebijhebben.zovoeltbijna60%vanderespondentendieonlineeenmobieletelefoonhebbengekocht,zicherg betrokkenbijditprodukt.vandiegenendieeenmobieletelefooneldershebbengekochtisdit40%. Expertise:Personendiezeggenmeerverstandvaneenproducttehebben,kopenditeerderonline.Uiteraardishier eenverbandmetbetrokkenheid.destegroterdebetrokkenheid,destemeerverstandmenvaneenproduktimmers meenttehebben.ditscheeltechterperprodukt.zomaakthetvoorkledingminderuit.demensendieineenfysieke kopenzeggenbijnanetzoveelexpertisetehebbenalsmensendieonlinekledinghebbengekocht.hetgroteverschil komtveelmeertotuitingbijverzekeringenofmobieletelefoons.diegenendiedezeproduktendusonlinekopen,zijn goedgeïnformeerdenwetenwaarzenaaropzoekzijn. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 4 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

6 Gepercipieerdrisico:Ookalisonlinewinkelensteedsmeergemeengoed,ditbetekentnietdatdeconsumentgeen Eenanderopmerkelijkverschilisdewaardediemenhechtaanservice/garantie.Opvoorhandzoumenverwachten datjuistdelightonlineshopperhiermeergevoeligvoorzouzijn.hettegendeeliswaar.juistdeheavyonlineshopperszijnhiermeeralertop.wellichtdoorschadeenschandewijsgeworden. enkelrisicoziet.destelagermenhetrisicoinschat,destegroterechterdekansdatmenonlinekoopt.vanderespondentendieeentv,autoverzekering,mobieletelefoonofkledingviainternethebbengekocht,vindtgemiddeld tweederdedaterweinigrisicomeegepaardis.vandierespondentendiedezeproduktenjuistineenwinkelhebben gekocht,vindtgemiddeldeenderdedaterweinigrisicoisgemoeidmethetkopenviainternet.eengrootverschildus Bekendheidbelangrijkerdanthuiswinkelwaarborg Voorzowelheayvyalslightonlineshoppersgeldtdatzijzichvooreengrootdeellatenleidendoordebekendheidvan deonlineaanbieder.daarnaastspeeltvertrouweneneenlageprijseengroterol.verrassendgenoegiseenwaarborgkeurmerkvoorveelonlineshoppersnietvandoorslaggevendbelang.slechtséénopdetienrespondentengeeftaan dethuiswinkelwaarborgeenrolheeftgespeeldbijdekeuzevooreenonlineshop.natuurlijkspeelthierbijmeedat heelveelshopsditkeurmerkalhebben.desalnietteminwordthetnietexplicietaangegeven.ooknietdoordiemensendiejuistveelmindervaakonlinewinkelen. D52,-;# F-7,52,5#>,66,5#1,9#,,5;#67=#2,3,#44567,2,-# :,*/?>.# D4567,2,-#>,,C.#//*#CE;7,*,#175*,9;# 8,3,#44567,2,-#>42#2,#;5,9;.,#9,+,-.7=2# 8,3,#44567,2,-#1,-2#</;7.7,C#6,//-2,,92#/<#,,5# +,-:,97=*75:;;7.,# G7:>.#0;,-# H,4+E#0;,-# D4567,2,-#>,,C.#.>07;175*,9144-6/-:# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#6,;.,#;,-+7?,#B#:4-45.7,# 8,3,#44567,2,-#>42#>,.#:-//.;.,#4456/2#B#;<,?7C7,*,# )*#>42#49#,,5;#452,-,#<-/20?.,5#:,*/?>.#67=#2,3,# 44567,2,-# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#944:;.,#<-7=;# )*#+,-.-/01#2,3,#44567,2,-# I-/5J#K.-//A#L,274?/AA057?4.7,#IFM#%!$$#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# Hetisdanooknietsvoornietsdatruimeenderdejuistvoordiewebwinkelkooswaarmenaleerdereervaringenmee hadopgedaan. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 5 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

7 HeavyvsLightonlineshoppers Meerdandehelftvandeonlineshoppersgeeftdevoorkeuraandebekendemerkenengemiddeld40%kooptliever nietinonbekendewinkels.betrouwbaarheidvandewinkelstaatvooreeniedervoorop.!"#0,5#09(%,'098#,:$:):#$+-("(+1(#/'+"(&0## $615,#'"#-5+2#-(+#15,#(*#'(,0#6((#"5+#255+# "'#$%$&+#$ 7(,*$4/-55*8('1#)5+#1(#/'+"(&#'0#(*2# -(&5+2*'."# )(#$%$)*#$!"#"$$%#&'()(*#+'(,#-'.#/'+"(&0#1'(#'"#+'(,#"(+# "'#$%$()#$!"#2((3#1(#)$$*"(4*#55+#-("(+1(*(#6(*"(+#!"#$%$&&#$ Onlineretailersmoetenderhalveaanhunbekendheidwerkenenhetvertrouwenzientewinnenvandeconsument. Zorgenvooreenlageprijsengoedevindbaarheidisnietvoldoende.Ofhetnuomdeheavyofdelightonlineshoppers gaat.sterker,juistdeheavyonlineshopperszijnmeergevoeligvoordebekenderemerkenenkopenookhetliefstbij bekendewinkels. Rolvansocialmedianogbeperkt Ombekendheidenvertrouwenoptebouwenbijdeonlineshopperhebbenretailerstegenwoordigeenzeeruitgebreid pakketaanmiddelentothunbeschikking.daarbijkiezenonlineretailersvaakineersteinstantievoordeinzetvanonlinekanalen,omdatimmershunklantdaarooktevindenis.zomaakt83%vandeheavyonlineshoppersgebruikvan socialmedia.ditwilechternognietzeggendatsocialmediaookeengroterolspelenbijaankoopvanproductenen diensten.vanallerespondentenmaakt13%gebruikvansocialmedia.bijdegroepheavyonlineshoppersisditoverigens20%.socialmediawordenvoornamelijknogpassiefgebruikt.veelmensengebruikenhetomreviewstelezenof prijzentevergelijken.dehelftgebruiktsocialmediaomvriendentevragenwatzevanbepaaldeproductenvinden. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 6 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

8 *"#$,--.$/01$B0.C $BD5$<.37405$ ()#$,--.$/01$B.DC05$DD5$B.305=05$8D1$40$ BD5$60<DD9=0$<.-=>?105$B35=05$ &(#$,--.$/01$ $BD5$ D?/10.C.-5=35E-.FD130$ &'#$,--.$/01$B0.C $BD5$ <.-=>?103C05A?/D<<05$!%#$,--.$/01$230405$637$80920$:-59350;$ G.-5H$I1.--F$J0=3D?-FF>53?D130$G,K$")''$ )#$ ')#$ ")#$!)#$ &)#$ ()#$ *)#$ +)#$ Bijofflinemediaconsumptiezienweweiniggroteverschillentussendeheavyenlightonlineshoppers.OverhetalgemeenkijkenzijnetzoveelTVenluisterenzijevenvaaknaarderadio.Delightonlineshopperslezenrelatieflangerin hunmagazineofdagblad.deheavyonlineshopperszijnzwaarderenieuwsconsumenten.zolezenzijvakernrcnext, DeTelegraafofhetNRC.Bovendienraadplegenzijveelmeernieuwssites.MeestpopulairisNu.nl(64%)opafstand gevolgddoordetelegraaf.nl(26%)ennos.nl(24%). Plannenoprelevantie&betrokkenheid Inhetstrevennaarbekendheidenbetrouwbaarheidishetnietmeerdevraagwelkemediamenmoetzetten.Eris immersgeenonderscheidmeertussenofflineenonlinemedia.beidenwordengebruikt.wilmendeshoppergoed bereiken,danisaanwezigheidinallerelevanteofflineenonlineoriëntatiekanalenonontbeerlijk.daarbijgebruikenwe bijstroomeensegmentatiemodelopbasisvanrelevantieenbetrokkenheidomonzeklantentehelpenindemediakeuze. Gedachtegangachterditmodelisdatconsumentnietwordtingedeeldopbasisvansociodemografischeprofielofmediagebruik,maaropbasisvanrelevantievandeboodschapendebetrokkenheidbijhetproduct. Relevantie:Consumentenvertoneneenandersoortigmediagedragalszeindemarktzijnvooreenproduktofdienst. Klassiekvoorbeeldisdepersoondieopzoekisnaareennieuweautoenineensautobladenkoopt,opinternetzoekt ennaarallemodellenopdewegkijkt. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 7 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

9 Betrokkenheid:Consumentendiezichinteresserenvooreenbepaaldproduktofdienstzijngoedgeïnformeerden oriënterenzichveelbreder.zijvertrouwendaarbijnietophuneigenomgevingofdewinkelier,maartrekkenveelmeer huneigenplan. Opbasisvandezetweedimensieskunnendoelgroepenverderwordeningedeeld. Doorvervolgensdeverschillendekwadrantentekwantificerenontstaatereenhelderbeeldoverdedoelgroeppotentie enhoedeadverteerderzijnbudgethieroverkanverdelenomvervolgenszijnmediastrategietebepalen. A. Relevantielaag/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisnietindemarktmaarwelbovenmatiggeïnteresseerd.Eenbelangrijkedoelgroepdus,diewaarschijnlijkookhunsocialeomgevingadviseren.Doorjuistdebetrokkenehditestimulerenenexpertisetevoedenkanje dezedoelgroepbeteraanjebinden.daarbijgaathetnietalleenomconcreteinformatiemaarookhetdomeinwaarde adverteerderzichinbegeeft.zokunjeiemanddieergisgeïnteresseerdinwielrennenaanjebindendoorhemte voorzienvanleukefietsroutesofuittenodigenvoorevenementen.eenbrandedcontentstrategiezalhierzekerzijn werkkunnendoen. B. Relevantiehoog/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisbetrokkenenindemarkt.Vanuitdezebetrokkenheidzaldezepersoonzichgoedoriënterenophet aanbod.dekansisgrootdathijofzijaleenconcreetbeeldheeftvanhetgeenmoetwordenaangeschaft. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 8 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

10 C. Relevantielaag/betrokkenheidlaag Ditishetsgementwaardemeestemensenzitten.Demassa;nietgeinteresseerdenooknietindemarkt.Maarwel vanbelangombijinhetviziertezijnvoorhetgevaldatmentotaankoopovergaat.ombijdezegroepindeevokedset tekomenisbekendheidenbetrouwbaarheidzeerbelangrijk.omdaarbijdeonverschilligheidvandezedoelgroepte doorbrekenisinzetvanforcedexposurenodig. Dezedoelgroeptrekjenaarjetoedoorgoedinkaarttehebbeninwelkefasehijzitenaanwatvoorsoortinformatie erbehoefteis.dezemensengaannietperdefinitievoordelaagsteprijsmaarzijnookgevoeligvoorgoedeverkoopinformatie,serviceengarantievoorwaarden.wehebbenhethierdanoveraudiencetargettingindebreedstezindeze woords.vanzoekmachinemarketing,re targetting, marketing,vergelijkingsites,reclamefoldersetcetera. D. Relevantiehoog/betrokkenheidlaag Erzijnveelproductenendienstenwaarmengeenbindingmeeheeft,geenwaardeaanhecht.Ditisperpersoonverschillend.Dezedoelgroepheeftdanookvaakgeenzinomveelenergietestoppeninhetaankoopproces.Lievereen adviesvanvriendenofdeverkoper.dezegroepisookgevoeligervoordereputatievanmerkenenisbereidomdaar meervoortebetalen.voordezegroepisreputatiemanagementvanbelang.daarbijvalttedenkenaanpr,socialmediamaarookdedeskundigheidopdewinkelvloer.!"#$%&&"'(")*+ (%%.+ /","0-'#)"+,--.+ /","0-'#)"++ (%%.+!"#$%&&"'(")*+,--.+ Doorditdenkmodeltegebruikenbijhetmakenvandecommunicatiestrategie,wordtervoorkomendatmediavoorde verkeerdedoelstellingenofdoelgroepenwordeningezet.hetvoorkomtbovendiendaterverkeerdeverwachtingen gescheptworden.uiteindelijkmoetdeadverteerderopallesegmenteneenstrategiehebbenuitgedacht. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 9 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

11 nogeenhoopmarktpotentielatenliggenzolangzijnietsdoenaanforcedexpsoreofhunreputatie. Zoisdeinzetvanmassamedia(forcedexposure)alleenrelevantalseruiteindelijkookgeoogstwordt.EnzozullenadverteerdersdiealleenaanAudienceTaretting(zoekmachnes,vergelijkingsitesetc)doen,moetenonderkennendatzij Bekendmaaktbemind Almetalkunnenweconcluderendatdeonlineshopperookmaareenmensis.Uiteraardzijnerverschillenteontdekken.Deheavyonlineshopperszijnogenschijnlijkmeerkritischeconsumenten.Zooriënterenzezichmeerenzijnze meerbetrokkenbijhunaankopen.zezijndanookmeertrendgevoeligenbelevenwatmeerplezieraanwinkelen. Daarbijlettenzevakereropofdeonlineretailershunserviceengarantiesopordehebben.Bovendienschattenzede risico svanonlinekopenlagerin. Maaruiteindelijkerzijnmeerovereenkomstendanverschillen.Zohechtenalleonlineshoppersaaneenlageprijs, betrouwbaarheidenbekendheid.enalsereerdereengoedeserviceisgebodendanzalmenzekerweerhierkopen. Ookvooronlineretailgeldtdatdeconsumenteerderdevoorkeurgeeftaandebekende,betrouwbareadressen. Eenmultichannelaanpakisnodigominhetviziervandedoelgroeptekomen.MethetsegmentatiemodelvanStroom kunnenretailerseenbeterbeeldkrijgenvandedoelgroeppotentieendemediastrategiediemenvervolgenskanhanteren. WiltumeerwetenoverditonderzoekofdedienstverleningvanStroom?Neemdancontactmetonsop. StroommediacommunicatieBV Javastraat6 3016CE,Rotterdam T: W:www.stroomviainternet.nl Auteur:TitusEikelboom S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 10 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Goniometrie

Hoofdstuk 7 Goniometrie V-1a 4 Voorkennis 5 C A 5 m B C = 10 5 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-2a 76 14 K m L d M = 10 14 76 = 90 L 0 De rehthoeksn zijn de n LM en KM. De langste is KL. d LM = 0 KM = 16 KL = 900 256 +

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a Voorkennis C A m B C = 10 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-a K m L d M = 10 = 90 L 0 M De rehthoekszijden zijn de zijden LM en KM. De langste zijde is zijde KL. d zijde kwadraat LM = 0 KL =

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Gelijkvormigheid Voorkennis V-1a /A = 74, /B 1 = 18 en /D 1 = 88 /A + /B 1 + /D 1 = 74 + 18 + 88 = 180 c /B = 104, /C = 55 en /D = 1 d /B = /B 1 + /B = 18 + 104 = 1 en /D = /D 1 + /D = 88 +

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vwo VWO Reht, sherp of stomp? a AB 7 AC BC 8 6 6 Nee, de optelling van de kwadraten klopt niet, want 6 6 en geen 6. Nee, nabc is geen rehthoekige driehoek, want de optelling van de kwadraten klopt

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras

Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Hoofdstuk 3: De stelling van Pythagoras Benamingen afspraken ( boek pag 53) - 49 We spreken van een rechthoekige driehoek als... We zeggen dat in de rechthoekige ABC de grootte van de hoek A 90 o is We

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a 4 8 + 4 1,80 + 4 0,60 = 32 + 7,20 + 2,40 = 41,60. Ze is 41,60 kwijt. 4 (8 + 1,80 + 0,60) = 4 10,40 = 41,60. Ze krijgt hetzelfde edrag. c 8 + 1,80 + 0,60 4 = 8 + 1,80 + 2,40 = 12,20. Je

Nadere informatie

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a 6.0 INTRO De uitkomsten zijn allemaal. c (n+)(n ) (n +)(n ) = d - - = -0,75 -,75 = De uitkomsten zijn allemaal c n + (n+) (n+) = d + 6 4 4 4 = 6 4 = 6. REKENEN a ( + 5) = 8 = 64 = 8 + 5 = 6 + 5 = ( + 5

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Blok 6A - Vaardigheden

Blok 6A - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a 7 + e 7 + 0 00 0 ( ) 0 f 8 ( + ) 0 0 0 8 0 80 c 7 + 9 7 g 9 0 7 40 0 40 47 d + h + 9 8 0 8 7 9 0 0 0 0 B-a 0,4 8 7, e 0,,, 0,7 8, 8,87 f 0,00 0 0,7 c 0,77 9,4 g 0,004 88,8 d

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 1 A V I S O S M A L L P K A V I A A R W E P K F E

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 58 Voorkennis V-1a /A 5 74, /B 1 5 18 en /D 1 5 88 /A 1 /B 1 1 /D 1 5 74 1 18 1 88 5 180 c /B 2 5 104, /C 5 55 en /D 2 5 21 d /B 5 /B 1 1 /B 2 5 18 1 104 5 122 en /D 5 /D 1 1 /D 2 5 88 1 21 5 109, dus

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

1 3 U V #$%& &' 17* $ \ * 17 17& 17!" # $ % &

1 3 U V #$%& &' 17* $ \ * 17 17& 17! # $ % & 1 3 17 17 17 17 17 17 17! 17 17"# $#% 17&' 17% 17 17" 17 17 17 17% 17 17 17 17%" 17 # "() 17 17* 17 17 17, 17 17, 17%+--./+% 17 170+++ 17 17 17 17 17!"#$%&' 17 17 17 17 17 17 &$5 17()*+, #$%&' 17 17 17

Nadere informatie

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2 handleiding algebra inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 1 Routes in een rooster 4 2 Oppervlakte in een rooster 4 3 Producten 4 4 Onderzoek 5 Tijdpad 9 Materialen voor

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 1 Over de problemen die geconstrueerd kunnen worden zonder er iets anders voor te gebruiken dan cirkels en rechte lijnen. Fragmenten uit René Descartes, la Géométrie (De Meetkunde), (Leiden 1637). Een facsimile van de oorspronkelijke Franse tekst van la Géométrie, met een Engelse vertaling, is verschenen in D.E. Smith en

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014

praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 praktijkexamens + examentraining 2013-2014leerjaar 4 27-3-2014 maandag 31 maart vak tijd groep ruimte onderdeel 9.00-10.30 mentorles 90 4f 305 10.30-12.00 mentorles 90 4b 303 10.30-12.00 mentorles 90 4c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een

Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een Wedgids VERSCHILLENDE TYPEN WEDDENSCHAPPEN A) ENKELVOUDIGE WEDDENSCHAPPEN Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is het eenvoudigste type weddenschap. Je doet als het ware een voorspelling over één evenement.

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017 zaterdag 24 september JC2F1-BD 11:15 VC Polaris JC 2 - Hovoc JC 2 Luna Beijnsberger (D1)+ MC1 Opbouwen + MB1G1-CF 11:15 VC Polaris MB 1 - Tornado Nistelrode MB 1 Floor Merkx (D1)+ MC1 tot JBHB1-CA 13:00

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1]

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 5 25 50 100 25 125 250 x Hierboven staat een verhoudingstabel. Kruiselings vermenigvuldigen van de getallen geeft: 5 x 125 = 25 x 25 (= 625) 5 x 250 = 25 x 50 (= 1250) 25

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u achternaam : voorletters : identiteitsnummer : opleiding : Tijdens dit tentamen is het gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4 Sportiom: kaarten: AnneMarie Doel groepen bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur * 18.30 19.15 uur A/ + *kleine groep A/ + sterrenplan Wedstrijd bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur 18.30 19.15 uur A diploma

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding MARINE COMMANDER 4000 Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Inleiding...3 Ingebruikneming...3 Een taal kiezen...4 Het spel starten...5 De slag...6 De spelvarianten...7 De spelvarianten uitkiezen...9 Opbouw

Nadere informatie

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1 Conceptrapport Enkelstukproductie Groep 4 brug 1 Module: THEP1 Product: Conceptrapport Opdrachtgever: Dhr. van Tiel Groep: WP27A + WP27B Projectgroep: module 4 brug 1 Groepsnaam: Module 4 Bridge (groep

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 O B S C U U R K R A A I I G R E C S M A A D I E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S H E R P A S P A A K Z I N V O L A N A N A S E

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 A B T T U B E P A R A K O P P E L C A R O L B IJ

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 G E N E E Z I N E I M P R E S A R I O R I A N T

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 S P R A A K S C H O L O M T R E K B L A D D E R

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen staan in de volgende editie, of kijk nu al op onze website: www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 K O P T I P I F I L M T E M P E L A N N E N F I

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a d e 128 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rehthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 5 28 roostervierkantjes.

Nadere informatie

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje.

In de 4som-puzzel kun je de gegeven sommen variëren. Nog zo eentje. 4som kaart a In een 4som-puzzel moeten in vier hokjes getallen worden geschreven. Van de (horizontale) rijen en van de (verticale) kolommen is de som gegeven en ook van de diagonalen. Welke getallen moeten

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

4.0 Voorkennis. 1) A B AB met A 0 en B 0 B B. Rekenregels voor wortels: Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Willem-Jan van der Zanden

4.0 Voorkennis. 1) A B AB met A 0 en B 0 B B. Rekenregels voor wortels: Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Willem-Jan van der Zanden 4.0 Voorkennis Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.0 Voorkennis Voorbeeld 3: 3 3 6 3 6 6 6 6 6 1 2 6 Let op: In

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur.

Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur. VRAAG 1 Kleur de congruente vierhoeken in onderstaand mozaïek in eenzelfde kleur. VRAAG 2 Duid in de onderstaande figuur de overeenkomstige zijden en hoeken van de congruente driehoeken aan met eenzelfde

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden B-1a Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Extra oefening - Basis De getallen 16 en 16 6 ijn asolute aantallen. De percentages ijn relatieve aantallen. c aantal mensen 16 6 000 16 60 9 686 percentage

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Inversie. r 2 P Q. P Q =

Inversie. r 2 P Q. P Q = Inversie Zij O een punt in het vlak en zij r > 0 een reëel getal. De inversie I O,r met centrum O en straal r is de afbeelding vlak \ {O} vlak \ {O} die als volgt wordt gedefinieerd: I O,r (P ) het unieke

Nadere informatie

Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes

Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes Proefwerk VMBO-T3 : Hoofdstuk 6 Oppervlakte en Inhoud Berekening niet opschrijven is altijd fout!! Succes Opdracht 1 Bereken de oppervlakte van de volgende figuren. Schrijf je berekening op. LT OP: Je

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2008-2009: tweede ronde

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2008-2009: tweede ronde Vlaamse Wiskunde Olmpiade 008-009: tweede ronde Wat is het voorschrift van deze tweedegraadsfunctie? (0, ) (, ) 0 (A) f() = ( + ) (B) f() = ( + ) + (C) f() = ( ) + (D) f() = ( ) (E) f() = ( ) + In volgend

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Hoofdstuk 4 Meetkunde (V4 Wis B) Pagina 1 van 8 Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Les 1 : Gelijkvormigheid Definities sin( A) = Overstaande Schuine cos( A) = Aanliggende Schuine = O S = A S tan( A) = Overstaande

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

44 De stelling van Pythagoras

44 De stelling van Pythagoras 44 De stelling van Pythagoras Verkennen Pythagoras Uitleg Je kunt nu lezen wat de stelling van Pythagoras is. In de applet kun je de twee rode punten verschuiven. Opgave 1 a) Verschuif in de applet punt

Nadere informatie

Voor Lezen gebruiken we o.a. de Cito-Voortgangstoetsen Leesvaardigheid Module 1 t/m 5 ERK Leestoetsen A2, B1, B2

Voor Lezen gebruiken we o.a. de Cito-Voortgangstoetsen Leesvaardigheid Module 1 t/m 5 ERK Leestoetsen A2, B1, B2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak : Duitse taal e literatuur 2 f vwo Ileidig Voor Duits op 2FV moete de leerlige oderstaade vaardighede beheerse: Receptieve vaardighede: Leze e luistere Productieve

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Blok - Vaardigheden ladzijde 7 a x+ x+ 6 6x x 6 7 k ( k+ ) 7 k k+ k k c c 9 6c+ c c d ( r 7) 6r 6r r 9 e t + + t??? Geen oplossing. f ( ) 8( + ) 8 7 8 g ( x ) x+ ( x ) x+ x+ x 9x 8 x h x+ ( 6x+ ) 6 x+

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

MARINE COMMANDER DELUXE

MARINE COMMANDER DELUXE Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 4 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 9 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg 5 Lijnen en vlakken Verkennen Lijnen en vlakken Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Je ziet hoe een vlak kan worden beschreven met behulp van een vergelijking in x, en z. In de applet kun je de drie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Ruimtefiguren

Hoofdstuk 8 - Ruimtefiguren Voorkennis V-1a De oppervlakte van ABC is 12 5 : 2 = 0 m 2. zijde kwadraat AB = 12 144 AC = 5 BC = 25 169 d BC = 169 = 1 m De omtrek van ABC is 5 12 1 = 0 m. BD = 12 4 = 8 m De oppervlakte van BCD is 8

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal.

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal. -09-5 Bijlage voor Stabiel Heelal. --------------------------------------- In deze bijlage wordt onderzocht hoe in mijn visie materie, ruimte en energie zich tot elkaar verhouden. Op zichzelf was de fascinatie

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie