MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAKT BEKEND OOK BEMIND?"

Transcriptie

1 MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : e m a i l : c o n t a c s t r o o m v i a i n t e r n e t. n l w w w. s t r o o m. n u

2 Maaktbekendookbemind? E commerceisboomingbusiness.maarwiezijnnupreciesdieconsumentendieonlinekopen?lijkenzijopdegewone consumentofzijnerjuistbelangrijkeverschillen?enwatbepaaltofeenconsumentaldannietonlinezijnaankoopdoet Inhoeverrespelenbekendheidenimagoeenrolbijhetkopenbijonlinewinkels?Ofzijndezetraditionelemerkparametersjuistbijonlinewinkelsveelminderrelevant.Draaithetdaaralleenmaaromvindbaarheid,prijsengemak?Om hierantwoordoptevindenverrichttestroomeengrootschaligonderzoekonder1100consumenteninjanuari2011. Opzetonderzoek Anno2011zijnconsumenten,dienooitonlinewatbestellen,bijnaopeenhandtetellen.Uitcijfersvandeorganisatie Thuiswinkel.orgblijktdathetaantalonlinekopersin2010istoegenomentot9miljoenNederlanders.E commerceis danookgemeengoedgeworden.inhetonderzoekiserdaaromeenonderscheidgemaakttussendeheavyenlight onlineshoppers.deheavyshopperskopenminimaal1xpermaandietsonline.dezogenaamdelightshoppersdoen datmaximaal1xperkwartaal.doordezetweegroepeninhetonderzoektegenelkaaraftezetten,ontstaatereen beterbeeldvandeverschillentussenonlineconsumenten.daarbijisnietzozeergekekennaarhetsociodemografische profielmaarveelmeernaardewijzewaaropmensenwinkelen. werdhunonlineconsumptieenwinkelgedragverderondervraagd.uitdezegesprekkenkwamhetvolgendebeeldnaar voren: Sociodemografischevariabelenzeggenweinigoveronlinewinkelgedrag Hetproductbepaaltinhogemateofmenuberhauptdezealdannietonlinekoopt Betrokkenheid,expertiseengepercipieerdrisicospeleneengroterolbijonlineaankopen. Omditbeeldverdertetoetseniseenonderzoekgehoudenonder1100respondentenvan18jaarenouder.Daarbij werdalleendierespondentengeselecteerddieonlangseenvandevolgendeproductenhaddengekocht(ineenwinkel ofonline): A. Autoverzekering B. LCDTV C. Mobieletelefoon D. Kleding/schoenen Doortekiezenvoorsterkverschillendeproductenmetelkeenanderemarktbenadering,onstaaterinhetgeheeleen Ditonderzoekisvoorafgegaandoorpersoonlijkeinterviewsmet16personen.Dezemensenkregendeopdrachtom onlineeenproducttekopen(vliegticketnaarpraag,eennieuwejeans,eenlcdtv,eenmobieletelefoonofeenautoverzekering).daarbijwerdgeobserveerdhoemensenonlinehandelenentotbepaaldekeuzeskomen.vervolgens goedinzichtinhet(online)winkelgedragvandeconsument.bijdeanalysevandedataiservervolgenseenonderscheidgemaakttussenderespondentenopbasisvanhunonlineaankoopfrequentie. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 1 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

3 Deheavyonlineshopperletnietalleenopprijsengemak Overhetalgemeenzijnerweinigverschillentussenonlineshoppers.Ofzenuvaakofmindervaakonlineshoppen; kwaliteit,betrouwbaarheidenhetassortimentvandewinkelstaanbovenaanhetlijstje.daarnaastgevenbeidegroepenaandatzegraagbijdezelfdewinkelsblijvenkopenalsdezehenbevalt.ookheavyonlineshopperszijnderhalve loyaal.degedachtedatdeheavyonlineshopperpuurvoorhetgemakendelageprijsgaatisdusachterhaald. I1G>J3:?/518F# I538>F3A6301F# 93;/D# <1FK2#680183#:K6??35:# L3/A=#680183#:K6??35:# C18D30?03E135# <6=/012312# 95662#/::6521;382# # -./012312#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"#,!"# $!!"# M568N#O2566;#P3>1/B6;;781B/213#M4Q#%!$$# Bovendienvaltopdatheavyonlineshoppersmeerplezieraanwinkelenbelevenenooktrendgevoeligerzijn.Delight onlineshoppershechtenermeerwaardeaandatzeeenproduktkunnenvoelenenzienenkiezendanookvaakiets vakervoordefysiekewinkelvanuittijdsbesparing. Onlinereviewsbetrouwbaarderdanvrienden Internetishetmeestbelangrijkeorientatiekanaal.Meerdandriekwartvandeheayonlineshoppersen65%vande lightonlineshoppersoriënteertzichopinternet.daarnakomtdewinkelenbekenden.uiteraardzijnhierverschilllen perproduktteontdekken.zospelenadvertentiesenwinkelseengroterolbijkledingenzijnfoldersbelangrijkinde oriëntatieopeennieuwetvofmobieletelefoons. Hetisechtereenillusieomtedenkendatconsumentenzichsteedsopdezelfdemanieroriënterenophunaankopen. Ditissterkafhankelijkvanhetproductwatmenwilkopen.UiteraardzijnGoogleenvergelijkingsiteseenbelangrijk instrumentmaarookvriendenoffysiekewinkelsspeleneenrol.daarbijoriënterenheavyofonlineshopperszichgrotendeelsopdezelfdewijze.erzijnechterwelwatverschillenzooriënterenlightonlineshopperszichvakeropeen autoverzekeringviaartikelenenadvertenties.heavyonlineshoppersmakenvakergebruikvanonlineinstrumenten zoalsdesitevaneenwinkel/fabrikant,zoekmachinesenonlinereviewsinhunzoektochtnaar eennieuwetv,mobielofkleding. Watdaarnaastopvaltisdatheavyonlineshopperspersaldomeerkanalengebruikendan lightonlineshoppers.ditzijnnietalleenonlinekanalenmaarookbvreportagesoptvof reclameindebladen.bovendienhechtenheavyonlineshoppersmeerwaardeaanonline reviewsdanaanhuneigenvriendenkring. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 2 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

4 !"! #$%&$'()*(+&,(-$,. /"! #%($+0$+.. 1"! 2(-$.304(,$5%. 6"! 704(,$5%. 8"! 9:$*;3<=(+$. A"! B#.%$C:%-3&$,. D"! 2(-$.C%:05<$+-. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! #%($+0$+. 1"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 6"! 8"! H$<'3;$I:'0$%,. A"! 2(-$.I3J%(*3+-. D"! 704$%-$+-($,. E"! 9:$*;3<=(+$.!F"! 7%-(*$'$+.!"! #%($+0$+. /"! #$%&$'()*(+&,(-$,. 1"! 6"! G(+*$'. 8"! 2(-$.I3J%(*3+-. >"! 9:$*;3<=(+$. D"! H$<'3;$I:'0$%,. E"! 7%-(*$'$+.!F"! 704$%-$+-($,.!"! G(+*$'. /"! 1"! H$<'3;$I:'0$%,. 6"! #%($+0$+. 8"! 704$%-$+-($,. >"! 7%-(*$'$+. A"! #$%&$'()*(+&,(-$,. D"! 2(-$.I3J%(*3+-. 9:$*;3<=(+$. K%:+L.2-%::;.M$0(3<:;;5+(<3-($.K#N./F!!. InzettenopgoedevindbaarheidopGoogleensitesalsKieskeurigisvoore commercepartijennogsteedszeerrelevant Menmoetechternietuithetoogverliezendatdeconsumenthiernietvolledigopleuntenooknogsteedsinspiratie putuiteenreclamefolderofeenartikelineenmagazine.eenmultichannelaanpakisderhalveaantebevelenomde doelgroepgedurendehetaankoopprocestebereiken. Onlinevoorkeurenschelensterkperproduct Aanderespondentendieonlangsonlineeenautoverzekering,kleding,TVofmobieletelefoonhebbengekocht,isgevraagdopwelkesitezedezehebbenaangeschaft.Ookhierzienwegroteverschillenperproductcategorie.Elkemarkt heeftzijnblijkbaareigendynamiek,ingegevendoorhistorieenmarktstructuur. Kleding: Voormaligepostorderaars(Wehkamp,Neckermann)hebbeneengoedepositie Websitesvanfysiekeketensrukkenop 100%onlinewinkelsmoetennogverderpositieuitbouwen Mobieletelefoons: Sterkepositievoordeprovidersvanwegekoppelingmetabonnement 100%onlinewinkelshebbengoedepositieopgebouwd Websitesvanbekendefysiekewinkelsblijvenhiersterkachter LCDTelevisie: 100%onlinewinkelshebbensterkepositie Ervaltnogveeltewinnenvoorfabrikantenenfysiekewinkels LETWEL:dezegroepbetrefteenkleinesteekproef. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 3 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

5 Autoverzekering: Individuelemerkenhebbeneenduidelijkeonlinevoorsprong Onlinevergelijkingsites/aanbiederszijnnogbeperkt Tussenpersonenstaanopgroteachterstand Betrokkenexperts Alswehetwinkel enoriëntatiegedraginogenschouwnemendanconstaterenwedaterweinigechtgroteverschillen zijntussendeheavyendelightonlineshoppers.overhetalgemeenoriënterenzezichviadezelfdekanalen,letmen opdezelfdefactorenenwordtergekozenvanwegedezelfderedenen.dekeuzeomeenproductonlinetekopenkomt danookvoortuitandereoverwegingen;debetrokkenheidbijhetproduct,deexpertisediemenzichzelftoedichtover hetproductenhetgepercipieerderisicobijonlineaankopen. Betrokkenheid:Personendiegroteaffiniteitmeteenproducthebben,kopenditeerderonline.Zeoriënterenzichuitvoerigenwetenprecieswatzewillenhebben.Ditzienwemetnameterugbijproductenwaarconsumentenmeer emotiebijhebben.zovoeltbijna60%vanderespondentendieonlineeenmobieletelefoonhebbengekocht,zicherg betrokkenbijditprodukt.vandiegenendieeenmobieletelefooneldershebbengekochtisdit40%. Expertise:Personendiezeggenmeerverstandvaneenproducttehebben,kopenditeerderonline.Uiteraardishier eenverbandmetbetrokkenheid.destegroterdebetrokkenheid,destemeerverstandmenvaneenproduktimmers meenttehebben.ditscheeltechterperprodukt.zomaakthetvoorkledingminderuit.demensendieineenfysieke kopenzeggenbijnanetzoveelexpertisetehebbenalsmensendieonlinekledinghebbengekocht.hetgroteverschil komtveelmeertotuitingbijverzekeringenofmobieletelefoons.diegenendiedezeproduktendusonlinekopen,zijn goedgeïnformeerdenwetenwaarzenaaropzoekzijn. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 4 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

6 Gepercipieerdrisico:Ookalisonlinewinkelensteedsmeergemeengoed,ditbetekentnietdatdeconsumentgeen Eenanderopmerkelijkverschilisdewaardediemenhechtaanservice/garantie.Opvoorhandzoumenverwachten datjuistdelightonlineshopperhiermeergevoeligvoorzouzijn.hettegendeeliswaar.juistdeheavyonlineshopperszijnhiermeeralertop.wellichtdoorschadeenschandewijsgeworden. enkelrisicoziet.destelagermenhetrisicoinschat,destegroterechterdekansdatmenonlinekoopt.vanderespondentendieeentv,autoverzekering,mobieletelefoonofkledingviainternethebbengekocht,vindtgemiddeld tweederdedaterweinigrisicomeegepaardis.vandierespondentendiedezeproduktenjuistineenwinkelhebben gekocht,vindtgemiddeldeenderdedaterweinigrisicoisgemoeidmethetkopenviainternet.eengrootverschildus Bekendheidbelangrijkerdanthuiswinkelwaarborg Voorzowelheayvyalslightonlineshoppersgeldtdatzijzichvooreengrootdeellatenleidendoordebekendheidvan deonlineaanbieder.daarnaastspeeltvertrouweneneenlageprijseengroterol.verrassendgenoegiseenwaarborgkeurmerkvoorveelonlineshoppersnietvandoorslaggevendbelang.slechtséénopdetienrespondentengeeftaan dethuiswinkelwaarborgeenrolheeftgespeeldbijdekeuzevooreenonlineshop.natuurlijkspeelthierbijmeedat heelveelshopsditkeurmerkalhebben.desalnietteminwordthetnietexplicietaangegeven.ooknietdoordiemensendiejuistveelmindervaakonlinewinkelen. D52,-;# F-7,52,5#>,66,5#1,9#,,5;#67=#2,3,#44567,2,-# :,*/?>.# D4567,2,-#>,,C.#//*#CE;7,*,#175*,9;# 8,3,#44567,2,-#>42#2,#;5,9;.,#9,+,-.7=2# 8,3,#44567,2,-#1,-2#</;7.7,C#6,//-2,,92#/<#,,5# +,-:,97=*75:;;7.,# G7:>.#0;,-# H,4+E#0;,-# D4567,2,-#>,,C.#.>07;175*,9144-6/-:# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#6,;.,#;,-+7?,#B#:4-45.7,# 8,3,#44567,2,-#>42#>,.#:-//.;.,#4456/2#B#;<,?7C7,*,# )*#>42#49#,,5;#452,-,#<-/20?.,5#:,*/?>.#67=#2,3,# 44567,2,-# 8,3,#44567,2,-#6//2#2,#944:;.,#<-7=;# )*#+,-.-/01#2,3,#44567,2,-# I-/5J#K.-//A#L,274?/AA057?4.7,#IFM#%!$$#!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# Hetisdanooknietsvoornietsdatruimeenderdejuistvoordiewebwinkelkooswaarmenaleerdereervaringenmee hadopgedaan. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 5 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

7 HeavyvsLightonlineshoppers Meerdandehelftvandeonlineshoppersgeeftdevoorkeuraandebekendemerkenengemiddeld40%kooptliever nietinonbekendewinkels.betrouwbaarheidvandewinkelstaatvooreeniedervoorop.!"#0,5#09(%,'098#,:$:):#$+-("(+1(#/'+"(&0## $615,#'"#-5+2#-(+#15,#(*#'(,0#6((#"5+#255+# "'#$%$&+#$ 7(,*$4/-55*8('1#)5+#1(#/'+"(&#'0#(*2# -(&5+2*'."# )(#$%$)*#$!"#"$$%#&'()(*#+'(,#-'.#/'+"(&0#1'(#'"#+'(,#"(+# "'#$%$()#$!"#2((3#1(#)$$*"(4*#55+#-("(+1(*(#6(*"(+#!"#$%$&&#$ Onlineretailersmoetenderhalveaanhunbekendheidwerkenenhetvertrouwenzientewinnenvandeconsument. Zorgenvooreenlageprijsengoedevindbaarheidisnietvoldoende.Ofhetnuomdeheavyofdelightonlineshoppers gaat.sterker,juistdeheavyonlineshopperszijnmeergevoeligvoordebekenderemerkenenkopenookhetliefstbij bekendewinkels. Rolvansocialmedianogbeperkt Ombekendheidenvertrouwenoptebouwenbijdeonlineshopperhebbenretailerstegenwoordigeenzeeruitgebreid pakketaanmiddelentothunbeschikking.daarbijkiezenonlineretailersvaakineersteinstantievoordeinzetvanonlinekanalen,omdatimmershunklantdaarooktevindenis.zomaakt83%vandeheavyonlineshoppersgebruikvan socialmedia.ditwilechternognietzeggendatsocialmediaookeengroterolspelenbijaankoopvanproductenen diensten.vanallerespondentenmaakt13%gebruikvansocialmedia.bijdegroepheavyonlineshoppersisditoverigens20%.socialmediawordenvoornamelijknogpassiefgebruikt.veelmensengebruikenhetomreviewstelezenof prijzentevergelijken.dehelftgebruiktsocialmediaomvriendentevragenwatzevanbepaaldeproductenvinden. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 6 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

8 *"#$,--.$/01$B0.C $BD5$<.37405$ ()#$,--.$/01$B.DC05$DD5$B.305=05$8D1$40$ BD5$60<DD9=0$<.-=>?105$B35=05$ &(#$,--.$/01$ $BD5$ D?/10.C.-5=35E-.FD130$ &'#$,--.$/01$B0.C $BD5$ <.-=>?103C05A?/D<<05$!%#$,--.$/01$230405$637$80920$:-59350;$ G.-5H$I1.--F$J0=3D?-FF>53?D130$G,K$")''$ )#$ ')#$ ")#$!)#$ &)#$ ()#$ *)#$ +)#$ Bijofflinemediaconsumptiezienweweiniggroteverschillentussendeheavyenlightonlineshoppers.OverhetalgemeenkijkenzijnetzoveelTVenluisterenzijevenvaaknaarderadio.Delightonlineshopperslezenrelatieflangerin hunmagazineofdagblad.deheavyonlineshopperszijnzwaarderenieuwsconsumenten.zolezenzijvakernrcnext, DeTelegraafofhetNRC.Bovendienraadplegenzijveelmeernieuwssites.MeestpopulairisNu.nl(64%)opafstand gevolgddoordetelegraaf.nl(26%)ennos.nl(24%). Plannenoprelevantie&betrokkenheid Inhetstrevennaarbekendheidenbetrouwbaarheidishetnietmeerdevraagwelkemediamenmoetzetten.Eris immersgeenonderscheidmeertussenofflineenonlinemedia.beidenwordengebruikt.wilmendeshoppergoed bereiken,danisaanwezigheidinallerelevanteofflineenonlineoriëntatiekanalenonontbeerlijk.daarbijgebruikenwe bijstroomeensegmentatiemodelopbasisvanrelevantieenbetrokkenheidomonzeklantentehelpenindemediakeuze. Gedachtegangachterditmodelisdatconsumentnietwordtingedeeldopbasisvansociodemografischeprofielofmediagebruik,maaropbasisvanrelevantievandeboodschapendebetrokkenheidbijhetproduct. Relevantie:Consumentenvertoneneenandersoortigmediagedragalszeindemarktzijnvooreenproduktofdienst. Klassiekvoorbeeldisdepersoondieopzoekisnaareennieuweautoenineensautobladenkoopt,opinternetzoekt ennaarallemodellenopdewegkijkt. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 7 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

9 Betrokkenheid:Consumentendiezichinteresserenvooreenbepaaldproduktofdienstzijngoedgeïnformeerden oriënterenzichveelbreder.zijvertrouwendaarbijnietophuneigenomgevingofdewinkelier,maartrekkenveelmeer huneigenplan. Opbasisvandezetweedimensieskunnendoelgroepenverderwordeningedeeld. Doorvervolgensdeverschillendekwadrantentekwantificerenontstaatereenhelderbeeldoverdedoelgroeppotentie enhoedeadverteerderzijnbudgethieroverkanverdelenomvervolgenszijnmediastrategietebepalen. A. Relevantielaag/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisnietindemarktmaarwelbovenmatiggeïnteresseerd.Eenbelangrijkedoelgroepdus,diewaarschijnlijkookhunsocialeomgevingadviseren.Doorjuistdebetrokkenehditestimulerenenexpertisetevoedenkanje dezedoelgroepbeteraanjebinden.daarbijgaathetnietalleenomconcreteinformatiemaarookhetdomeinwaarde adverteerderzichinbegeeft.zokunjeiemanddieergisgeïnteresseerdinwielrennenaanjebindendoorhemte voorzienvanleukefietsroutesofuittenodigenvoorevenementen.eenbrandedcontentstrategiezalhierzekerzijn werkkunnendoen. B. Relevantiehoog/betrokkenheidhoog Dezedoelgroepisbetrokkenenindemarkt.Vanuitdezebetrokkenheidzaldezepersoonzichgoedoriënterenophet aanbod.dekansisgrootdathijofzijaleenconcreetbeeldheeftvanhetgeenmoetwordenaangeschaft. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 8 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

10 C. Relevantielaag/betrokkenheidlaag Ditishetsgementwaardemeestemensenzitten.Demassa;nietgeinteresseerdenooknietindemarkt.Maarwel vanbelangombijinhetviziertezijnvoorhetgevaldatmentotaankoopovergaat.ombijdezegroepindeevokedset tekomenisbekendheidenbetrouwbaarheidzeerbelangrijk.omdaarbijdeonverschilligheidvandezedoelgroepte doorbrekenisinzetvanforcedexposurenodig. Dezedoelgroeptrekjenaarjetoedoorgoedinkaarttehebbeninwelkefasehijzitenaanwatvoorsoortinformatie erbehoefteis.dezemensengaannietperdefinitievoordelaagsteprijsmaarzijnookgevoeligvoorgoedeverkoopinformatie,serviceengarantievoorwaarden.wehebbenhethierdanoveraudiencetargettingindebreedstezindeze woords.vanzoekmachinemarketing,re targetting, marketing,vergelijkingsites,reclamefoldersetcetera. D. Relevantiehoog/betrokkenheidlaag Erzijnveelproductenendienstenwaarmengeenbindingmeeheeft,geenwaardeaanhecht.Ditisperpersoonverschillend.Dezedoelgroepheeftdanookvaakgeenzinomveelenergietestoppeninhetaankoopproces.Lievereen adviesvanvriendenofdeverkoper.dezegroepisookgevoeligervoordereputatievanmerkenenisbereidomdaar meervoortebetalen.voordezegroepisreputatiemanagementvanbelang.daarbijvalttedenkenaanpr,socialmediamaarookdedeskundigheidopdewinkelvloer.!"#$%&&"'(")*+ (%%.+ /","0-'#)"+,--.+ /","0-'#)"++ (%%.+!"#$%&&"'(")*+,--.+ Doorditdenkmodeltegebruikenbijhetmakenvandecommunicatiestrategie,wordtervoorkomendatmediavoorde verkeerdedoelstellingenofdoelgroepenwordeningezet.hetvoorkomtbovendiendaterverkeerdeverwachtingen gescheptworden.uiteindelijkmoetdeadverteerderopallesegmenteneenstrategiehebbenuitgedacht. S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 9 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

11 nogeenhoopmarktpotentielatenliggenzolangzijnietsdoenaanforcedexpsoreofhunreputatie. Zoisdeinzetvanmassamedia(forcedexposure)alleenrelevantalseruiteindelijkookgeoogstwordt.EnzozullenadverteerdersdiealleenaanAudienceTaretting(zoekmachnes,vergelijkingsitesetc)doen,moetenonderkennendatzij Bekendmaaktbemind Almetalkunnenweconcluderendatdeonlineshopperookmaareenmensis.Uiteraardzijnerverschillenteontdekken.Deheavyonlineshopperszijnogenschijnlijkmeerkritischeconsumenten.Zooriënterenzezichmeerenzijnze meerbetrokkenbijhunaankopen.zezijndanookmeertrendgevoeligenbelevenwatmeerplezieraanwinkelen. Daarbijlettenzevakereropofdeonlineretailershunserviceengarantiesopordehebben.Bovendienschattenzede risico svanonlinekopenlagerin. Maaruiteindelijkerzijnmeerovereenkomstendanverschillen.Zohechtenalleonlineshoppersaaneenlageprijs, betrouwbaarheidenbekendheid.enalsereerdereengoedeserviceisgebodendanzalmenzekerweerhierkopen. Ookvooronlineretailgeldtdatdeconsumenteerderdevoorkeurgeeftaandebekende,betrouwbareadressen. Eenmultichannelaanpakisnodigominhetviziervandedoelgroeptekomen.MethetsegmentatiemodelvanStroom kunnenretailerseenbeterbeeldkrijgenvandedoelgroeppotentieendemediastrategiediemenvervolgenskanhanteren. WiltumeerwetenoverditonderzoekofdedienstverleningvanStroom?Neemdancontactmetonsop. StroommediacommunicatieBV Javastraat6 3016CE,Rotterdam T: W:www.stroomviainternet.nl Auteur:TitusEikelboom S T R O O M m e d i a c o m m u n i c a t i e B V 10 M a a k t b e ke n d o o k b e m i n d?

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Wedstrijd- en takenoverzicht BC Heeze seizoen 2014-2015. za 7 februari 2015. wedst.nr tijd wedstrijd hal / plaats scheidsrechter(s) vervoer

Wedstrijd- en takenoverzicht BC Heeze seizoen 2014-2015. za 7 februari 2015. wedst.nr tijd wedstrijd hal / plaats scheidsrechter(s) vervoer za 7 februari 2015 ZHS4C EJ 18:15 Bladel HS 4 - BC Heeze HS 3 Sporthal X-sport Elvir Sarvan 20:00 Bladel Jennis Daamen Jurgen Bax zo 8 februari 2015 zaalwacht: Guido Hagen Thuis ZHS1B IH 11:30 BC Heeze

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij Week 201511 Commissaris 0 2015111 1 L Veld vrij 2015112 1 M / C ZX121A FC zo 15-03-15 1300 BC Kimbria X2 1 Blauw-Wit X2 1 Ouders Ouders Voogd Adri Rouvroye Malou 2015113 1 R Veld vrij 2015114 2 L ZDS1B

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

! #"$ #%& '%&)(*+,-,-.!%/ #% 021-3)3465#7'3 87#7'3)1 3 9;:= 1 3 : 3

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Uw begeleiding naar efficiënte productieautomatisering, 15 jaar ervaring met robots Actueel aanbod gebruikte robots

Uw begeleiding naar efficiënte productieautomatisering, 15 jaar ervaring met robots Actueel aanbod gebruikte robots Diensten van Acotech Verkoop van gebruikte en nieuwe robots, inkoop van gebruikte robots. Advies en aankoopbegeleiding van nieuwe en gebruikte robots en machines. Met of zonder installatie. Met of zonder

Nadere informatie

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars).

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars). G&R havo A deel 0 Groei C. von Schwarzenber /6 a b Na drie weken 750 + 50 = 00 (m ); na vijf weken 750 + 5 50 = 500 (m ). Na één week 6 = (m ); = = na vier weken 6 6 56 (m ). w c 750 + w 50 = 6 (inersec)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en. NL-206 ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.nl NL-198 ACE European Group Ltd. Postbus 8664 3009 AR ROTTERDAM

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

HOE SCHRIJF JE DAT? Wat moet je doen?

HOE SCHRIJF JE DAT? Wat moet je doen? HOE SCHRIJF JE DAT? Het is de eerste dag van de cursus. De docent geeft informatie over de cursus. Je noteert deze informatie. Tijdens de pauze spreek je met je collega s je wisselt e-mailadressen uit.

Nadere informatie

Opdracht verzekeren:

Opdracht verzekeren: Opdracht verzekeren: Verzekeringsadvies maken 3 vmbo b/k Tijdsduur: 2 weken Extra opdracht verzekeren In deze opdracht ga je werken aan het geven van een verzekeringsadvies aan Bert en Maud. Dit doe je

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Reading List Examination Software Design and Development

Reading List Examination Software Design and Development Exameneisen Reading List Examination Software Design and Development Publicatiedatum 01 juli 2009 Startdatum 01 oktober 2007 Doelgroep Voorkennis Kandidaten die de Foundation en Advanced niveaus van de

Nadere informatie