W el k rekenb la d gebru ik j ij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W el k rekenb la d gebru ik j ij?"

Transcriptie

1 > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t ab el. Numbers Excel Numbers Excel Calc Google Docs Numbers Calc Excel Numbers Numbers Excel Excel Excel Excel Excel Calc Numbers Excel Excel W el k rekenb la d gebru ik j ij? Excel Calc Numbers Google Docs Excel Numbers Numbers Excel Numbers Excel Excel Numbers Calc Numbers Numbers Excel Numbers Google Docs Excel Excel Numbers Excel Excel Excel Numbers Numbers Excel Excel Excel Numbers Je v in d t d e g e g ev e n s ook i n e e n Number sbestand - ta bbl a d vr a a g 03 a) Ver wer k de g e g e ve n s in een frequentietabel met behulp van Numbers. Voeg in een aparte pagi na j o u w v er we rk te g e g e v e ns a l s afbe elding in. b) M aa k e e n s taafdiagr a m v a n de a bs olu te f requenties e n v o eg e en a fbeelding i n. c) M aa k e e n s tr ook diag r a m v a n d e r e latie ve frequenties en v o e g e e n afbeelding i n. d) Hoeveel leerli ngen maken het liefst g e b r u i k van een ander pakket dan Mic ros oft Excel om een rek enbl ad aan t e m a k e n? e) Hoeveel procent v a n de leer lin g e n m a k e n he t l i ef s t g eb rui k v a n N u m b e r s o f v a n G o o gl e D ocs?

2 > VOORBEELD 2 Volgens ee n s t udie v a n h et o n d e rz o e k s - en i nfo rmatiecent ru m v a n d e v e r b r u i k e r s o r g a n i s a ti e i s h et internet heel p o p u lair b ij jongeren van 14 tot 16 ja ar. Tot 98% van de jongeren s urfen op het i nternet. Een be pe rk t on d erz oe k naar het a a n ta l uren dat jongeren op dagen in de week s urfen op het internet gee ft v olg e nd e r esultaten. a) Ve r v o ll e d i g d e f requentiet abel i n N u m b e r s e n v o eg j o u w v erwe rk te g e g ev e n s a l s afbeelding i n. k l asse m i f i r f i r f i ( % ) cfi c r f i c r f i ( % ) [0, 1[ 3 [1, 2[ 21 [2, 3[ 0,78 [3, 4[ 45 [4, 5[ 8 [5, 6[ 1 0,02 T O T A A L b) M aa k e e n o g i e f e n v o eg d e g r a fi e k i n a l s afbeelding o p e e n nie uw e p a gin a. c) B e s c h r ij f w a t d e g e t a l le n i n d e aa n g ed ui d e va k j e s b et e k e n e n. A n t w o o r d i n e e n zi n! bet eke ni s groen vakje: betek enis oranj e v a k je : bet eke ni s blauw vakje: bet eke ni s paars vakje: be t eke ni s r ood v a k je : d) Hoeveel leer lin g e n u it h et on d e rz o ek s u rf en o p e en we ekdag 2 u o f m e e r, maa r mi nde r da n 5 u?

3 > VOORBEELD 3 O p e e n g e va a r lijk k ruis pu nt is e en j a a r l a n g bij g eh o ud e n w a t d e leeft ijd is v a n de b i j v erk ee rs on gev alle n b etr okk e n p ers on en. De gegev ens werden in een s teng elbla dd i agr a m g e p u blic e e r d. l eef t i jd s l achtoffers bi j v e r k e e r s o n g e v a l l e n a) Bep aal de volgende centrum- en s pr eidi n gs m at e n. mi ni mu m : m axi m u m: g e mi d d el d e : m edi a a n: ee rs te k w a r ti e l : derde k w a r ti e l : v a r i a t ie b r e e d t e : in t e r k w a r t i e l a f s t a n d : b) W aa r o m s taat e r r e c ht s v a n 7 i n d e s te ng el g e e n cij fe r s?

4 > VOORBEELD 4 U it e e n mand e i e r e n wor den v a n 32 e ier e n h et g e wi c ht v as t ges t eld. Het r e s u l t a a t wor dt h ier o n d e r w e e rg e g ev e n i n g r a m m e n Teken e e n b ox pl ot v a n de z e g e g e v e ns en v o eg d ez e hie ronde r i n.

5 > VOORBEELD 5 Me n e e r H a nt o n heeft g edur ende 2 w e k e n h et a a n ta l i M ess a ge s die o p z i j n mobi el e toes tellen to e k w a m e n ge noteerd a) Bere ken de s tandaardafwijki ng met behulp van Numbers. Voeg hi eronder een afbeel ding i n v a n j ou w b e re k e ni ng e n. b) O m te ki j ke n welk e dag en u i tzo n d e r lij k k a l m w a r e n, b e k ij k t m e ne e r H an to n hoeveel dagen bui ten het in ter va l [x-2 σ ; x + 2 σ]. Hoev eel dagen waren ex treem rustig en hoev eel i M ess a ge s ontving m e n ee r H a nt on t o e n?

6 SYNTHESEOEFENING GEWICHT PAKJES CHIPS In een klein zakje chips staat er dat er 45 gram in een zakje zit. In werkelijkheid blijkt dat er bijna nooit precies 45 gram chips in een zakje zit. Daarom worden de zakjes regelmatig gecontroleerd. Bij één van die controles worden 40 zakjes chips nauwkeurig gewogen. De resultaten vind je in onderstaande tabel. De volgende dag wordt er een tweede controle gehouden. Dit maal werden 200 zakjes chips gecontroleerd in een boxplot. 45,2 45,8 44,9 45,3 43,9 44,9 45,0 46,5 44,5 45,0 43,2 45,6 45,9 43,7 45,4 46,1 46,0 43, ,7 47,2 46,4 45,4 45,8 45,0 44,9 43,3 44,6 45,3 43,8 46,2 45,5 43,1 45,1 44,9 45,2 45,9 44,5 44,8 46,2 a) Bereken op 1 decimaal hoeveel gram chips er gemiddeld in een zakje zit. b) Maak van bovenstaande gegevens een stengelbladdiagram. c) De controleur moet na de controle van de 40 zakjes de mediaan doorgeven aan de persoon die de machine bedient. Welk gewicht geeft hij door als mediaan. g) Ook nu moet de mediaan doorgegeven worden aan de persoon die de machine bedient. Welk gewicht geven we door aan de controleur? h) Een zakje dat 43,5 gram of minder weegt wordt afgekeurd. Als er meer dan 20 zakjes worden afgekeurd dan moet de machine opnieuw worden afgesteld. Moet de machine opnieuw worden afgesteld? d) Maak een boxplot van deze gegevens. e) Bereken de standaardafwijking σ. f) Alle zakjes die niet behoren tot [ x 2σ, x + 2σ ] worden afgekeurd. Hoeveel zakjes worden er afgekeurd? [6] bron:

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine?

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Heb je een tabel met alleen gegevens? Kies STAT EDIT Vul L 1 met je gegevens (als de lijst niet leeg is, ga je met de pijltjes helemaal naar boven,

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

Niet de hoogte, wel de oppervlakte. Aandachtspunten bij. - statistische technieken voor een continue veranderlijke

Niet de hoogte, wel de oppervlakte. Aandachtspunten bij. - statistische technieken voor een continue veranderlijke Niet de hoogte, wel de oppervlakte Prof. dr. Herman Callaert Aandachtspunten bij - statistische technieken voor een continue veranderlijke - de interpretatie van een histogram - de normale dichtheidsfunctie

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus)

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Met de grafische rekenmachine kun je diverse wiskundige bewerkingen uitvoeren en grafieken tekenen. We geven per toepassing een voorbeeld en vervolgens

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie

Mijn computer is leuk!

Mijn computer is leuk! Mijn computer is leuk! ➊ Kijk eens naar onze computers! Kijk, papa, mama en drie kinderen. Het kleinste meisje is 2 jaar, zij heet Maria. Rajan is een jongen, hij is 4 jaar. Nora is de oudste, zij is 6

Nadere informatie

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO rapport 2005-011 Milieu en Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Lesbrief Strip maken. Doel Leerlingen te laten nadenken wat ze op het internet doen en hoe ze hier op een positieve manier mee om kunnen gaan.

Lesbrief Strip maken. Doel Leerlingen te laten nadenken wat ze op het internet doen en hoe ze hier op een positieve manier mee om kunnen gaan. STRIP MAKEN Een les waarbij leerlingen een stripverhaal maken over een mediawijs onderwerp. Ze fotograferen een verhaal, zetten dit om in een stripverhaal met korte teksten. Strip maken - Docent Doel Leerlingen

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon Inhoudsopgave 1.0 Statistiek 4 1.1 Verschillen tussen groepen 6 1.2 Data in beeld 12 1.3 Computerpracticum 22 1.4 Onderzoek 1 / Spiekbriefje 24 1.5 Samenvatting paragraaf 1.1 t/m 1.4 25 1.6 Verschillen

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport

Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport 28 februari 2007 / rapportnummer 1598-88 Gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN uw kenmerk uw brief ons kenmerk G720/07.0000017

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING Dit dossier behandelt de voordele n van een investering in een tweede woning, gefinancierd me t eigen middelen of gefinancierd met een hypothecair krediet. Het betreft:

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie