Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen"

Transcriptie

1 Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe Promotoren: prof. dr. ir. P. De Baets, prof. dr. ir. W. De Waele Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek Vakgroep Mechanische Constructie en Productie Voorzitter: prof. dr. ir. P. De Baets Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

2 De auteur geeft de toelating dit doctoraatswerk voor consultatie beschikbaar te stellen, en delen ervan te kopiëren uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperking van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van de resultaten van dit werk. The author gives the authorization to consult and copy parts of this work for personal use only. Any other use is limited by the Laws of Copyright. Permission to reproduce any material contained in this work should be obtained from the author. Copyright J. Van Wittenberghe Gent, November 2011 ISBN NUR 950, 978 Wettelijk depot: D/2011/10.500/65

3 #$ % &' %' ( ) )* '+,-.+,/ , ,5+, &8)9) ).)

4

5 : ; ----

6

7 # $ # $ % & ' % ( ) * ( ) + (, ( -. # ($ & / ( 0-1(

8 *0-0# ( $ 2 ( ) 2( 5 &. ) 4 '0 - # #2 4 2& 4 ),6 ' ) # ' $ $, % 4 7 $ # $ / 9:;<=>=? /. 9> & 4 #54 ( 4-. '20 C /.7 D$ C ( 6 #0 4 - & 6 7 #2 4-) D#,# $ # # 4 E 4 ( 6 (5 ( 7

9 # $ $ #%# & '( $ )(

10 '( * +,-)). / 0.1,-++.)/ & $ #DC ( 3 )( #DC 6

11 7 #%# 3 3 3

12

13 3( ( ( 3 9 : ;; ( 3

14 < 4 #%# = $ ( 8 ( *34 )).- +,/0 -++.).1,/ : (34 = : ( 8

15 : 4 4 ( ( : ( < 3 ( ( (3 : #%# (

16 + ' ++ ' +' # 1 +'+ > 1 +'' <? ' A B + C +' ' & +' '+ +' '' < +) ''+ +) ''' & +) '') +. ''. ') > ')+ > ')' & +D '. ( +D ) # +B )+ +B )' $ '+

17 )'+ C '+ )'' C '+ )') % ') )'. '1 )) ( $ & 'D.'+ &7 'D.'' < )2.') & )+.) % )'.. $ )).1 < )1.1+ (= )1.1' ( )?.? # & % )B.?) <.2.?. A.+ 1 :.) 1+ :.) 1++ &.) 1+'.. 1+) A.? 1+. 1'.B? & 1. A 1? + C?. ' 8?. '+ 8?. '++ %?. '+' >?1 '+) 6?? '+. <?? '' 83?D ''+ (?D

18 ''' <-<$%/?D '') :?B ''. (>#( ''1 >#( ''? ') ')+ ')' # ) )+ > A D+ 2 + C D? ' & D? '+ D? '' & 8 DD ''+ < DD ''' ( DB '') & B2 ''. $ B+ ') < B) ) < B. )+ B. )' & BD. & ( +22.' # +2+.'+ +2+.'' +2'.') & +2).'. +2..) & +21.)+ +21.)' +2?.)) A +2D 1 +2D? : ++2

19 ?+ $?++ :?+' A?' (?) 5?)+ &?)' # +?)) &?). (?)1 # '?. $?.+?.'?.) & A ) B +'2 +'+ +') +') +'. +'? +'B + C +)' ' : +)' '+ +)' '' +)) ''+ #%# +)) ''' 5&# +). ) & +)1 )+ 8 +)1 )' +)? )'+ & +)? )'' +)D )') +)B )'. ( +.' )) +.1 ))+ & +.1 ))' #%# 4 +.? ))) +.D ). +.B ).+ & +.B ).' +.B ).) # +12. $

20 .' +1'.) & +1).)+ & +1).)' +11.)) &+,#%# +1?.). &+,5&# +1B.)1 &+,#%# #$: +?2.)? A+ A' A +?D.)+2 > +?D.)++ & < & 5 > # +D2..? < > 1 & +DD A +B2 + C +B. ' < +B. ) $ +B1 )+ < +B1 )' < +BD )'+ < +BB )'' > +BB )) < +BB ))+ < 3 +BB ))' < '2'..1,#%# '2).+ &.' #.) &.. % 1 '()( '2. '2D '2D '2B '+2

21 1+ )( '+2 1' < '++ 1) 5 '+)? < '+1?+ < '+1?' 5 ''2?. & ''' A ''. + C ''? ' ''? '+ > ''? '' 7 ''D ') ''B '. ')2 '1 ')2 ) ')' )+ C ')) )' % ')1 )'+ 5 ')1 )'' & ')D )') 5 ')B. '.2.+ # '.+.' # '.' 1 & '.) A ' C '.D ' $ '.D '+ > '' > ') > '. ( '.+ '.' ( '.D '.B '1+ '11 '11

22 '.) '1B '.. '?' ) > '?. )+ '?. )' )) $ '?D. & A + C ++ & +' < +'+ $ +'' : +) < +)+ +)' $ 'D2 +. C 'D2 ' A 'D+ '+ > 3 'D+ '' : 'D+ ') 'D+ A 'D' # 'D)

23 #$%& E 5 ', F, 7 G C# ) H ' 3 6 7F 6 <#H +F'

24 %? 7 1 C C <# + ' ' ' ' '. # <# # <# # <#

25 # <# # <# $ 7 $' 9%? 9%? 9%? * # I G G I H I + J K6 <#H +F' K6 K6 <#H +F' KL KM <# K I L L 1 L N O (= P (= Q I R H + S #

26 T F ) M -/ <# M &H + M + < <# M 1 <# M - <# M 9UF>? <# M $# <# M <# V W <# X + X F F + '()*)+)$*&,*-,./$*& >$< >#( < # &<: 5&# ><& >8$ (>#( (:% (> # &<: 5&# 3 *

27 &8 %: %=( <# * 0 83&3 7> 7( 7# 8>C 8< 8<J A:C &>$ &:< >( K> 7# 0 0 *

28

29

30 #$%&

31 ' ( #$% )) *+, -&. / /'1, #031$% &+45& 061 &## +#& 071( /,. 8 %. +#$%. ) 0.1 '; 7; 9(-01 :6 66; - )

32 3 0:/21# < ==& 021 == 5 5 0/'1/ ( < (.

33 6 :/ ' % >$ '& & ( ) % '&. '& 06/:1 &&%?5& 3.?5 # & $ & & * $031

34 7 +,)* $ $. %&' )*, (0 *, * % 6./ 8./ # 6 // 6. ( & >$ A &

35 : # - +, & 7+. (. ( 7&.,,% 9+-& )<.B.., 7,, B. + $ 7 ( <./ &A&A&A& &. 8

36 @ $. $ ' / $ 3.,$ 6 $ 7 $ + 8$ : 8 $ $ 2.

37 2 / 01-8( CDD D3DD;; % $?- *+ $ *&-227 0'1 - + : + E + 5 -/22: 031 5B ;7/C;;3C5- < F- C F 5 $+,;;3 061 %- 071 #, +,;;: 0:1 -E-:%E- + #?- =# =.G#-% + H- H9 C+#>%+6:&:/ ':;; I 9< H= 5373/777;;: 0; E + 4 E $ -22: 01 + B H $% 5 E- > +/ $ #, = //$ #$#$:;; E ) 4 C J)#'6F6';;6 0'1 $%59$?E?+$ - $ * ( $ # # $ #$7677;;3 031 ( - $ $ CDDDD=;4;;2 061 % E$ I,, + +. E $ # $ #$7672;;3

38 ; 071 <4G GKL ;;7 0:1 + $ 5 4 H E $ $ E +C : $ # 4 4 I )+ $* /'; ? E() + *+-*+:72;7279;;

39

40 4 # $ %#& # # & #& ' & & ( & # )*+, -.

41 / ( 0123' $ # ' & 23 '4 2/3 ' ( 5 # ( &/% ' 28&13 9#01:;

42 . $ < - = 2:& & # ' % # % ' $ ( $ ( && = & &

43 8 00/ %# 5 > 5 - % 23 2&.3 ' < 283 2:3 & & #&( & & 263 &? & & ( #& ( & '#& #& 213% % & % * 5$ & % > 77/ %# 2&3- % ( < 2/3-2.3( 283 ( ( #

44 : 5 $ 28&13( #& '<283 %#263 * && 9 A # # # $ 5 > + # && $ * ' A%% 23 # ), % & 2:/73 ( &

45 6 # ' /% /% /% 2/3 2/3 B213% /% # #&?* ( 2//3 % /% ' #& % C* /% ( 2/.3 $ 2/83 #& /% && /7 % % $ $ / - # )*+,' *+ (+7.76&2/:3 *+ 77: : 770 D 2/63 ( * 6

46 1 *+ ( )ED, )(*,ED & (* 1 8: ' (* (* 7 2/7&/3& # A % 23 (*.0 :8 8: $2/83 # $ % $ A /6 ($2/13 % 8: $2/ ( 2/.3 & ' % /%D?& # /*1

47 0 = # = ( )) - # 2/03 118,, 5?-2.7&.3

48 7? - 2.7&.3 ; C* - # # ), A- 2.3 ( # ' 2./ (5 ( 2.8&.: ( $ * $ $ 77F # ' C*77F?08:2.13' / ) &/, + #&

49 ,, 77FC*?2.13 ( 0:7 # ED G / - && 0: )., C* % # - ED #

50 # 5 H,- 0: 283,( 0:/ 283, /3,%E D 77/ 28.3,I ' 0:/ /3)., C* %E D 28.3)., &

51 / /*6 %ED?2.13 & I2883.= IA +5 D I * ( = & ( 28:3 8 # D I 2: %E 2813 ) 8, # # # I 2:73) 8,

52 . + 5 H, ( :3, ,%E , , I77.2:73,57762:3,= > 7702:/3, %772:.3

53 8? # # # = # + # 5 2:3) 8, (& # # % # # => 2:/3-8 = # 2:.3 # ) 8, # # # %) = # < 2:83 #

54 : -2::3 ( ( # : A&& # $ && 6 2:13' ( 2:03&& # = , 5 5 2:63 - A&& ), $ 2:13

55 6.5& = 2673? $ => 2:/3 ) 8, & %E D 28.3 )., ' = ' # # #$ # )., # /--0 # ( # & # (

56 1 H &G G G & E # # + #?# $ A # # % # # %% # 1) &?J &(&=?J 0 $ % ' & &# & # (&=

57 0 2 (&=& 26/3 (&= 0 #( K7 : = & & &87F - H $ %L ), 87F.88F ' (&= $

58 /7 (&= A H = )/, A? $ & A # # D)., (&=? # #' 7 # # L )., #' A (&= (& 9 D)8, ( #' # # 7 3(

59 /? # # ) (* ) # )8, # '& # +#, H +#, = $ $ - $ ):,. $ $ - # $.. D)6,/ (. * ). = * + / )6,? $ $ - $ / $ = %

60 / # * E #; # * # # # 7 # 7 # # # ' # # $ & ( & ' & & >&+ )1,? *& 3 0) 0) = + )1,.3 - #A * & H 01 ) 3 - = ( ) + 1 3( ) 3 )0,?) 2-1 2

61 // 26/3 + #. D)7, &=. 4 0) 01 = )7, ; = 0) 01 )1, )7,+ D)0,==. ## # #? # # 0. # A5K M? # &# 0. # NM

62 /. # # #./ # # # D # 0. # # # 5 &DH # = 0. ),?# - # & # # 77M # # % # #? #. # (&0. & ), #- # #.# # ),. = 6 5 ),? # 6 # ' # ( # # #

63 /8 #+ > # 0.263? $ D = H & & #+ '4 /-#0 %I % I # $ # 2683 '

64 /: 789 ) 89 ) /, H #' [ 789 ; ) 89] : + )/,? ;: ).,)8,) * ) ) < )* 89 ) < = )., * 89 = [)* 89 + ) 89 ) 89] )8, < ) + < D%I D)/, (&=.:/ %I #+ ')?26:3 #( # #

65 /6 D):, =* M? # >&+ 0) / A5 ) *? + #? & [* M(? + # + *) 0) ]? # * / + * = ) = (* + A) + < (* A) )6, < ) / # D):, ) ( *, H = 0) M (? + #) /? (? + # + *) )1, M? (&=D)1, # # #, ( %% %% #, %% % D & -( 6:71 K7 : $ (= D)0, ) ' #

66 /1 S r UTS 3 N = 400 )0, (&= (AD D)7, 2663 A#087 $ A# (&=$ $ ( < (AD-//2613=D)7, (AD ), = % (<<BC% = % (*DCE% = )7, ), #A(&=

67 /0 (&= 5> $ %=I&>5&*7/213 & #& - &(&=H (F*F*% = * C ),? # & & (+ 007 (& =)/, #, (D=*F% = F * )/, # #(213' A7$ # # =2:3 # 18F ' # # # # -213

68 .7 7F ' # # # =2:3 # 8? ( 213 # 7 7 # # #, A # ' ' % I ( ( $2/83? ;:%I )/, (&= % I ) 7 %I (&= 8 + D % I 2/83

69 (&= %I #,# 5%% & ' *'O#21/3 &? # # # # (&= (&=

70 . % %% # (&= (&= = # * & % + # # # & + # % %(&= A &&

71 ./ + 6% 7 + 6% % + % % D # ( #& &# : $ # & : # + ) :, $ $,,,, H,, &,

72 .. # ( 7 8' = 6 $ $ # $ ( 8.7' -> + % & % ( $2/83.7 /1#= =

73 .8 = 2:3 C* :8P ):11, : 7' &# # <5#2183 & # # # 21: * 2113 &.8P)./, 8' #.& 21.3

74 .: + 5 & % 0 A 2103 $ 5Q2/3 =2073 $ 0 # 2 > ;H G H 2103

75 .6 I20&03.P )L:7, 87A5.P /1#= $2/83 87A5.7? # # # I- #20/3 +# 5 & %? )#, # & 01/20.3$ ( + ;< = /7 87 $ 7P )L 87, # 87 7/8' & 7

76 .1 3> 2083 =? )?,;<.P /:P)77 0., 20:3 8A5 / A5 ( D' :0. /8A5/87A I A 2/ D? 2083 ' # # + ; A52.3= 11 67

77 .0 & $ - * + ( -273 )&% /> 68 1 * : G ICA 77 C* 2763 $ (&= (* D)8, (AD&-/ ),

78 87 $ %=I&-)/, (AD&-/ = %=I&- /? -(6:71 / + 08F= $ 7F /K7 :..'?/ )00,.7 8 /. # (& = 7 (&=. (*. 5 5(6 G )>D9, #-G)=*,- =* >D9 (&= =* -273 =*87$ ( $ 2/83 =* $ -(&=.

79 8 $ % $ 8 1& %=*87 : %=*87 : %=*87 :11. A 2103 %=*87 :11 / 5Q2/3 %=*: % =*.7. $2/83 %:8M1>D9 :11 : -213 % =R %%5&(S (+ %=* 67 1 I20/ :11?273 * C* 6T)661, / (27/3 * C*9-&*%.8T)./, * C*9-&*% 6T)661, & 783 * 6T)661, 8 (27/3 * 5S%.8T)./,. *2113 * C*IA.7 / = 2:3-213 > C*' 877 :T).7:., 0 ' 27:3 > C* IA D 6T /&/M1T :T)661//06.7:., / ( 2/.3 ( I20&03 &+

80 8 777 '149 /( DV7/ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 ( (AD&-/%=I&- )(*, 77 /:σ;0 7 9-,3. DV7/ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 ( -(6:71)(*,

81 8/ $ % 1 ; /(0 %=*87 ( <D<% = <<E (..8 0:8-273 %=* (DEH% =*DEC.*A. 187 $2/83 %=R (* HH% =*E<C 68 I20/3 > C*IA D > C*IA D (FH B% = F 5E17 :88 ( 2/.3 ( 2763 (H* D% = F 557 1: ( 2/.3 + (*D=D% = **C 5U8:.07 I20& 03 & # + (&= (* /:σ; ( E17 ( 57 -=*87 I I $ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 #9 (&=.

82 8. $ & D I20/3 (+=R- I20&03 I- - ( 2/.3 1 5E %=I (&= 78 I 2:73) 8, && = /&/M1P (2763, # % ' # % /% ' #& D

83 88 # *: & ' # ( % ' & # *. */ #

84 8: 5 23 ( *D( % - = = :7&01) =2:3, 23 % D D H 5 S ( D% 6),&:00 2/3 '4 A% ( * 5 ( D ( ),.6 0./ ) 5 2.3/11, 2.3 5#?% 5 ( *? # 9%?% % AD**#9+ ( 16&0101: 2:3 = ( * 5%% %AD; * E =9#9** ( 5 * S D A 6):, 86&6/ A * 5% % A D ; * E B '< B-E B' ( & & # & $ * C( 80)/,.0&..00: ' 5 S 5 I 561)6,.08& %# D= &D A +*9 * * C(.6).,68&6/.00/ 23 A%<%?( % * ; D A D ),&/7008 2/3 A%< D /)., :6&60 00: 2.3 -'9#9D = ( DA 8.):, 1/8&1.800:

85 'E-<D5* ; D &( %*M(5D %*(5D/07.8:/& :3 5 U R- S %'%# D= =M 5 1& S D > & (AD 0),1& %# D= 5 >9 5 RA* D &% D &5 * C( 81):,700&000: 213 ::D 5 A 077: 203 * S 5$ =< -R;(; W** ;< %# D= >9 H 5 H * C( 1)1,868&80.77/ 23 ## D 8/6& B? R B = 5 > D /)1,68&1.77: 2/3 < ( <( ( $ HA S A / E- A( *- # 0 * 81177: 283 ( * - E - A A - # $S5 I 51:66&1:770 2:3 # A < '% 5 * T<(-D>T < # ( >.6.& S TSD-D>T +*9 SD > 6 87&8. 77: 213 B W5 :07&67:776

86 ( A =# ( % % - 9 ID%& +*9 + * +*76/.77 2/73 ( $ S5 I 56:0&7/000 2/3 (>((A' * $ A % /7)0,/:8&/:770 2/3 5QS*>IXA5D=5 5 A 9*5- A > 1).,.70& //3 * SS = D% 0),70&:000 2/.3 ( *% DA S> * * % > ( H % 5D ( (AD6 * + A D+AD771&86:7/771 2/83 $A4 4Y W 5% D : 2/:3 (+ 7.76& 5 Z % Z5H% +(77. 2/63 D * + * 'S % * S&88 +*9 * E D(*.)., 11& /13 ( (AD5 I 5*5I577& /03 A S+? * 5( ;( 5;(:/0./ ?5*;( 5;(// ? A * 5 ; ( 5 ;(// ?D;( 5;(/ /3 ' * ( ; * ; ( 5 ;( '*(*;( 5;(:

87 '? 5% 5 ;( 5;( /77:860:/ 2.:3? 5%' ; ( 5;(/.06.: (->( E?5S;( 5 ;(/ ? ( ( 5 S ; ( 5 ;( : >* 5 A A# (;( 5;( I%? '-&&5 S;( 5;(/787/10: 283-9( ;( 5;( 00:/0: 283 ( < S 4 5>/6180:/ 28/3 9 DA( 9 DA S * 5; ( 5;(: % E >? D AD ;( 5;(::706/8-77/ 2883 I E & ;( 5;(:68./: :3 ( %%< A(*9($;( 5 ;( >' - SR ( & ;( 5;(.10// % E >? D D - SE * D> ;( 5;(80/ '5*;( 5;(:.187:/-77 2:73 I E $ $;( 5 ;(:60: :3 5 S? A# -= > S- E >% 5 *;( 5;(776M77:/ :3 D ' I S ' (# > * ((;( 5;(6.// :/3 => 9& $;( 5;(688/.770 2:.3 >9 % ='A (# > * > %

88 :7 ; ( 5 ;( 66/ :83 < AS-5%?%* D A ( :71&70777/ 2::3 -%%['J#'A*? '> ;( 5;( : 2:63 5S5E >%A#-=*;( 5;(:.61/ :13 * <E # ; ( 5;(:8..:-77 2:03 ( * S/7:66&: = (; * A '( ;( 5;( B D E H *>* 5 ;(00: 263 ($ S < /3 - 'D ( A + ;(77/ 26.3 A \AB #5= & S A..)/,:0&677: A%9S% % I DA(0811&80:77: 26:3? AA * % ( (S 5 $ S ( 8)6,6:/& > D* * (AD * D A =* 5* /5;( => * =;>D9M*>&/./01/ 2613 (AD-//& ( A D (6:71H00/* % (( - ( >569>5%( % +E 5 001

89 : 213 %=I&>5&*7/ > 5H % + (( %= #I ( >?#;-* 5 D /86&/::77 21/3 * 'O# 9 5D8&// ' <(#<A #<<( S5 I 560/6& < S? 5# D & = D % /:)6,1/1&1.:77: 21:3 E?$ A D 'A % /F* 5 *+ 770& E]A=E 5 *5*77&/ *9D-*E >E(* 5 * ; ' % * % + + * +*:8:: A 9 A 5DI = 5Q S*> S :):, 868& = E A- & H & S/7)8,6:6& I ' > -??- E& D A /6),.6&8/ I'(<?-> -? DA.),&677 20/3 IA- #% ( * '>? E I 5( ' ( D&

90 : 2083 B# 5 > > D? - HMMM.MM77 20:3? I & $ *:/1& >$ 9> ' DS ( 9 5 * > (* >?5 5>8.6/& ( D ( ( * HMM M.MM % 5 A &9 % I E > 9 > D A D*%WD%=AR' (AE((*> H 5 *+ 770& &70* >? E-A( *- #> S/7061& ? 5% AD SD 08./&.:06/ 27/3 (=S*9D >5C(& * % + I %&&* + *+* ( >.&MP+% :7 5&7 9- '- 6P +% /77 5&7 9- '- HMM M ( > 6P+%:77 5&79-*%HMM M770 27:3 ' * :T 0:77 C 7077 M 5&7( 877^ 8:/ * % > (' = ( > 5 AE A S( * E S 5 S '& ** % > (5D + * D (5D

91

92 # # $ % & &'% ( # # ) *# +,

93 ' # + # % $ &# %-#./ # )56 #*# # 7 $ 1284 &

94 # 28 : % + # % 7 % ;' ;8 $$ & #$, +

95 # # < $ 7 % $ )=.%* 12'4# & # 7 =.% # $ - $ #$ $)=.%>* 124 # =.%> # & # + # (&9 5

96 ? % &$ # 22% ) 22*# % ) %* # # #'(#) #&$ '#).5* ($) # )7 #* - % $#

97 A A4# 2% )8*)2* )3* + )*# )'* #? + ;2 ; ( ' # *$ + % 2' #, + ( # 3 $ 12?4 &

98 0; + / &,&(&,&) # $ ) * 7 # 123;$334 & ( #(

99 03 % $ - )B6* )3;;%* # +.,&(.,&) # # $ * + $ ' && # $ % )2% * 1233$324# $ * /)23*C. * = )23* -&; + +& 3;; / % ' ;3# # ( (, 20# $ ;3 3 #

100 08 / -.#(.#) ##$&$)%&.* # ) (* %&. 0 #$0 2? 0 1 (, 123'4+ $0 $ % ) 2A*# # %&. - 3A?;, %&. & %& '$34 % 23; $ # 3

101 02 ;2# ( 0 %&.123' '4

102 0 / $//)833* &8 + # 233 ) 238* #( 2 # 2% 12304

103 0' 5-4. # # - = $834 : # 5 - % 882&8

104 # $ % C** * # ; 3, D, C ; = 3 )28* ;. ; 4 ;. = ( 3. +? 34 ) )22* 4.? ; 4 = ( 34 +? 3. ) )2* 4.?

105 /)2'* ;.4 /)2* ( 3 ) 3 = + )2'* ; = )2*. +?.4 + ( 2 ( 8 = 9 2 $ 128'$84 +( E ( - 2 % # ( % =12804?; $ $# # ?4 # 2 ( + 5/ % $ ) 23'* # $ 6 38;; F 3'G;G# 7%

106 0? 5/, 2 + * *

107 0A '#2 8; ';;#, ;;8 8;B';B 5$ % #23 % ;2 3 ;3;'# # 78 $ ;' ;8.5 ;2 ;2 / 3 ;' 3 ;3 %&. 3 ;2 46 =. $ &' 56 #, - =.%>

108 ?; # & 9 5#2 7 &' & % #

109 ?3 : 1234 %-#./0- %-#.8;;; % +(. % / #. #&= 8;;A$38?8;;A I +& JK 9 ) * ///# 9 )8*'0$23AAA %-J& D. J-63?)8*28'$22 3AA' : E K - C% %-./ J -. &382)*'A$08;;3 124 ## & - K =.%> $ =. % 8'.% & =9-%8;; JID+># 7 #L/2A'2$'8;; 12?4 I %E7- 12A4 J I D + > E I/. 283$28208$0'8;; 123;4 &.-/ J8?)A*3;'A$3;?8;; K% #./ & 5 8;;A #69:%%%& /C - 300'$0033A? &% #-&M.&5M33 #-& 58;; / &9 &53A??

110 ?8 123'4 + / %&. 7 #L/20220$228;; # 5.&% %&.2./ 7 # &L/: 8;;' D D-% I& ( / $?8;;; 123?4 5 & $#..& J 8'03$08;;2 123A4 E K. I 6 II : -E :%% ( J-/28)2*88A$8288;;' 128;4 & &N - &- % $ J80?;3$?;A8;;' # 59 #8;; % # #./9 & 53AA & /. JE # & & E - -# %-./80 & =. % /=.%/8;;?$'0;28;;? J E:. )# * / :$ :9-%8;;' 128'4 - K 2 + K 8;; 1284 % J 5 =OP& E/. % & 3?)'*''A$'A8;;A

111 ? =. E J/ =- K / 2'?;8$?33 8;3; 9 $ K=. 8;;0

112 ?

113

114 # $ %$ & $ $ & $ & & $ & ' & #()( *+&, ' & - &.

115 / ) 2 # 1 0 / 3 4

116 # -2. $-# ). -. -/. 6)(2# /) -. 7, & &

117 6 8 $ 7(92(9 $ & +$ $ 5 0) $ #0(( 0(*+ $ $ & $ (9

118 6( * & $ -# ). -. ' 50/ 2 1 ) # 0

119 62 #8 $ #.0/) -1. #0 $ %, & :02; & & <&-02.5$ #

120 6# <&-0#.= >' & & <& -01. = = -0#. + = -01. & # $$%& $ & + 02 ' & $$&, $ $ & 0(*+ & 2#(*+ 02, 6) & /*+ & $ 5 2/(. 8? &.,.$

121 61 '$* $+, $ '()* -./-, $ 6)( / 20 0/) #01 )(# #)( 6 21/2 2/( 2#2/ #01 0, %& & #)( $ & * 502( $& ' $ & $ ( ( 5 0 1, 2 ' ( * +(, ) ' ( ( 3,

122 60, + ) = + -( * (, 502( %$ 1 #1# $, 5 $$ 4+$ // / & 5 02# = -. / - /.

123 6) $ 502#. (1*+23 <& -00. ' & & = 4 8 ( ( + 4 = $ * * ). & A A 1*3&5 (1*+23#1*36' ). = 1*3 & &-0/. 1*3# 6/7:;19*38 6<=/;19*38 6/7:19*38 6<=/19* = -0/. & , & & -0. $ & -*#>?. = & -06. &-*#?. $ '

124 6 / - $ - / - $ * A 2 = = + = + + $ 2 * ( / 2 ( * ( $ 2 * ( 3 / 10 2 ( / * ( $ ' * A 2 = = + + = '... ' ' * ( / 2 ( * ( - 2 * ( 3 / 10 2 ( / * ( -06.

125 6/ = & $ ' 123 & + & 2#B - C1#16. 2#/ C0( 502)& +0# & C1)22*+ :B2(.B-.'C(':<, 2 < #< 1< A#0 A2# ( 2# #0 '$* 5 1)22 22(00 ##02 1 0, 5 & :*+; = $ ' 123 $ D ' ' ' ' 7 ' =. ' -02(. = '. ' $ $ ' $&, ' C : - : &.5 $ & ' C(6E : F <& (1*+23 = 1*3 ' ' -022.

126 6 5 1*3 1*3 $ D1*3& -02# *3D1*3 -*C(. 6 2( 8 *CA260*C#(2 $ & ' & 1*3 E 1*3 = -02#. E* 1*3? D1*3 = ) #2( '$$* ( A) 7, 20( /( 5 '6* A2( ( A#0 A2# ( 2# #0 '$* $.+$ / & $ 5 02/ 2( 2 6 2( <=)=:':2=E'/,:2;'/7/ -8,.:0#; 0)

127 66 8, $ * :01; <& & /F + /F#/?, $ & ' $ 0 GD1( $ 20 <&-02). H :0G0; $ :0G0; $:0G2;$ ; 1*I3 = *I + *I ; 1*I3 = #8 (*I *I + *I ) ; ; 1*I3 = *I 1*I3 = *I *I ( + *I ) %* :00;

128 2(( = * D $ ((1 (8 % $8, & 0 ) 502/ E G G + = -02). E2 H + $ +$, / & 8, ' & 1)22* = & $ & &-02/.- :0);.<&-02.J <&-02/. $ & <&-02). & <& -02. K &<&-02.& JC( ' = J ' ' E E + + = -02/. E2 E2 H D EB)'E 1 ' 3 = K D -02.

129 2(2 -, $'6* 1(( #)( #(( 2)( 2(( )( ( H #I #) #/ # ) 1/ 16 7-/ 8 +'()* &5& 5026& #I $ 268 8,&10)*+ 6I & (6E : $& ' 12 6 $ 9/ / = & J 2#B 2#/ 5 0#(&0(*+ /# = # = 0) $ & 0 &1)22*+

130 2(# ( ( '()* 0( #( ( 5 < 5 < 1 0 ) / '$* 3 & 9/ / $ L $)5 = & 50#2 & & (2( ) &/)*+ 5 + B2,0(*+ $ $ $ = LC0 (( LC0( 12(

131 2(1 ( )( 0( L# L# L# L# $ '()* 1( #( 2( ( (2( (#( (1( (0( ()( (( '$* & $/ 5 & 9 <&-0/. H <&-0/. & 5 <& &*+ $ $ : = L ( $) & & & & * & + & 5 0#2 = & 2(( & /)*+ 3 += 5

132 2(0 ' & $(0 & $ 2 9/ / 8, 0 ) /. 01? J 7 7, -,. + #262 # + 00 $ & #1(/*+ 6I & $ '$$* 5- '$$* 4 $ '* '$$* A A A / #1)0? #00) / 2 #1)2 J, J? 7 7, #00) / #1)# #00) #)0( 20 /0 #1)0 #00) #66 26 /1 #1)) #12 #66 6) )0 #1/0 0, 5 0## 1*3 01 D? & $ &

133 2() = 7, $? * $ & 5 01& $ $ $ 5 '$$* ( A1 J? 7, A A6 A## A22 ( 22 ## '$* / 8 $ 9/ / - / 8 + ### $ $ $M ' 50)

134 2( $ $ M ' C(95 $ $ ' <& -0#(. $ <&-02(. &$ $ M ' $ & ' * 5026 & $& #8$& ((2*+ 5 $ % (()*+ ' $ M' = '+B* <=/ -0#(. 9/ / 8, 5 0#1 2((% K0( 7 2(#( * $ & + & 5 0#0 $ & & +7 &1#*+ & A $&2)*+ & 1(( 0((%,

135 2(/ +$ / ':* #(( 2)( 2(( )(?, J, ( A(( A((0 ( ((0 (( '$* J 2((( +$ / ':* /)( )(( #)( ( ( ) 2( 2) #( #) 1( 7-/ 8 +'()* A

136 2( ; 8 & $H<&-0#2. <&-0##. $ J $ ((1) ((0/ = G H G -0#2. ' = -0##. 4,+ / (8 1(8 1)(8, <:0; 0((8 = :0/; #((8 H :0; B -21. #(B -)((. 0( 5 + & & : 1(8 5 5 $ /)= = ( )I, $ 00 1/ $ & 0(*+ $ ###

137 2(6 6 '* '$$* '$$* '$* '$* '$* '()* '$$* '* % 0( A26 26) ##/ 22 2 % 1 A2/1 2/ #/( % 3 1/ A21 2 #0) 2#2 # % & 0) A#(6 #2 #(#0 2)2 2 % & # 01 A26# 266 #/11 2#6 2 % & 02 A2/) ( 1 % & 3 0( A20 2/( 12/ 6) 1 3 #3 0 A#2# #26 ##06 2#) 2 3 #3 # 0 A26) #(# 122 2(/ # 3 #3 0) A2( 2/ 1/) # A26 2/) 02/0 # & % )( A#(/ #20 ##/ 2(2 # & # 0 A260 #(2 1)22 6( 1 & 0 A21 26( 02// /6 & 3 0 A26 2/) % )# A#( #2 #62 6) # # )2 A266 #(/ 1)26 / 1 06 A2# 26 0)#1 /1 / 3 0/ A2 2/) )1(/ % #& )0 A#(/ #2) 12)# # # 3% # )1 A266 #( 10/ /) 0 3% )2 A2# 26 )((( 0 6 3% 3 06 A26 2/ )621 ) 2) % #3 % ) A#(/ #2) 11)0 /0 1 % #3 # )) A266 #(/ 0(61 ) % #3 )1 A )1) )6 22 % #3 3 )2 A2/2 2/ 11 ) %3 #% )/ A#() #21 1(( ) 1 3 3%3 # ) A26/ #(0 00) ( 3 3%3 )0 A21 26( )/2 )# %3 3 )# A2/2 2// /(( 0) #1 0, J

138 22( 5 + $ 5 + * * & - <& & $0(*+ 7- $ 7)'7)' +0) 2 L) 2#B1#16 2#/02# L) 1#16 #16 )#/ 5 & $ & 1 :; L:; :; : :*+; 2 1#16 2#/ 02 1)2 # 1#16 #16 )#/ 1) , 7- $ / & 7+NO,A 6(9 5 0#) 10 2 $ 1)9 $&10*+50#) 2 & = &10*+ ((*+ 2/2

139 222 0 # '$$* ( A# A0 A0 A# ( # 0 '$* 2,ONO & H + A 1$3 $& A2$/)9 50# = & 5 0#/ & 2$#(9 50# & #$ 21)9 5 5 & 10*+ &

140 22# 8 '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* 2& $/)9 2( 8 '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* #2& $#(9

141 # 8 2( '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* %#& $21)9 = 5 0# $ # 212 #0)8 - A (8 $ 1)(8, < 0((8 = )20# ; & (6M : $ )9 $ $ & 5026

142 220 / ) '$$* 0 1 # 2 ( #) 1( 1) 0( 7-/ 8 +'()* & 2 & $)9 * $ & 7 $&1)*+% 1)22*+ & $ $ $ & % & & 5 0#6 $ 7 & & 1)1//*+* $ 5 50#6 &

143 22) * <&-0##. /$ -2#. 1, - $C(. 2( $ 501($A (N$N( 0-501(. &)((*+ $ & 11#*+ A J8, ((1 501#+A- $A$. A+A +A 6( #)

144 22 0 '$$* # ( 8 A# A#0 A2# ( 2# #0 * :; ) A +A / '$$* # ( A# A0 ( ((2 ((# ((1 ((0 (() (( ((/ 0$ '* 2

145 22/ 0 # '$* ( A# A0 A0 A# ( # 0 '$* 2,ONO 1 5 $ $ $ 2, *' <&-0#1. D#P6-0#1. 6 /// -, & & & 2((*+A 2 $ $ )92#) $ $ - $ 1(9

146 22 (9. $)9 $ 0(810)*+ $&#6)*+$ 2#)9 < $ $& &=$& $ 5 01) $ ' $ <&-0#(. $ $ $ $M ' C2(9 <&-0#(.$ $2#)9 6I $$ $ & $ <&-02(. $ $ = $& 10*+ & $ 501) $<&-0#(. 2( -, $ '6* 2( )9 20( #(9 2#( 1(9 (9 2(( 2()9 ( 2#)9 ( 0( #( ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* 2 $

147 226 -, $ '6* 2( 2)( 2#( 6( ( 1( ( '#N '#N '# N ( (# (0 ( ( 2 '.* 2 $, H $ & ' $501 <& -0#1. $#(9 $ & 5 & & & =& $ & * & 50#/ & 10)*+ $&

148 2#( #(( 11*+ -$$, $ '6* 2)( 2(( )( 116*+ 10)*+ 1)1*+ ( A#0 A2# ( 2# #0 '$* $& /. 1, ' & % 501/ 1$3 H 8, 2 $ #(9 $ 1#8 & 5 0#/ $ 0

149 2#2 * A 5 01/ 8, & -, $ '6* #(( 2)( 2(( )( ( 8 8, ( # 0 2( '$$* # A 2 6 /// - # $ 5 01 & & A & $ ' # 2 1# $

150 2## -, $ '6* 2( 2( 20( 2#( 2(( ( ( 0( #( 1(9 0)9 (9 /)9 2()9 21)9 ( #) #/ # / 8 +'()* % # $ -, $ '6* 2( 2)( 2#( 6( ( 1( ( '#N '#N '# N ( (# (0 ( ( 2 '.* & # $

151 2#1 0 3# 5 00( 0 ' & ((/),8 <0/ :06; 512 (( (/) 3% # 6 8 8

152 2#0 % %B :; %< :;, :8; 2 /( 1/ 11 # ( 0) ) 1 ( 0( /2/ 0, # 118 2#1 )8 /2/8 $0)9 $& 100*+ 0) 0 2)01(( ) D A &#*+0 500# 1$3 $& ' )(((( $& *+ ((((( 0)7)(((( ((((( $ & 100*+ #1(((( - 500#. & ((((( $ & #((( 262((( #6)((( )2)((( #((( 8, - C((2. %$ #1(((( 5 #6)((( )2)((( &

153 2#) ( 1)( 0) 10 '$$* 1( 1$3 ' 10 '()* 2) 100 (( ( 2((((( #((((( 1((((( 0((((( )((((( ((((( 2+ '.* 10# $ & 0/ 0) '$$* / 8, #((( 262((( #6)((( )2)((( A(6( A(0) ((( (0) (6( '$*

154 2# + & A = 2(1& 52 #( # )A0 5 A + 0/#1 # ) 1 +1$ # $ 1 B :; < :; 2 #16 2(1 # 2 ) ( 0, #,+ )01((

155 2#/ 5# 2( 51 2( # $$+ B #(B $ & D $ F F & 1 F

156 2# 06(8 $ $ &, $ A 7 & D & ' & F $ & (6 & ' & F A F $ $F A ' L) 1#16 #16 )01(( 1 )

157 2#6 ; / :02; O O, 2 7D <, D?,,A4 7 P262 :0#; 8 %88, Q88 <$ 8 Q=R,? HO266/ :01; Q 8 *, $ 8 ) <, % 2662 :00; 4 7 < 8 8 5<PH #((1 :0); % <?884 5 <PH #(() :0;, :0/; :0; :06; 7? 7 8, )#((,8 <0/,,8#(((

158 21(

159

160 # $ % &' ( # # # $ $ ( ) * ), * + + -

161 . ) + / $ 0 $1 2 1 $ % & $1&' 7&8 91: 7&8 $1, ' $12 1 $1&2 7&8 $ ; ; * <$12 1 =4 96>?: &4>494?: $ $1' $ $12 1 )# $1 ; # ) # ; $12 @&? ; 9 % &: ; &' ; & ;?; A

162 @ ; ( $12 1 #$ #$ #$ #$ @44 B >?'(1 > ', < % & ( #($ #($ #)$ $1, '. B4 $1, '.? $1, && &4 4C ( >& C4 > (.?'(1 D4 '* * '(1 7&&8 % & 3 9 #6 : &&5

163 & +( '(1 ;? 7 1 ; & &( ) + +,-% ; % 1 # ; ) )?$ ( # E(A444 1?$12 1 * # /-

164 +. + & ) # # % &&7& 8 44 # &44 ) # % & 9: # % &B -# ) 7& 8

165 B 9: 9: 9: # 9&: 944: # # ) 9 : # % &4 ( C 9 *2 %$)) : 4 9 *2%F$)) :, > C4 B >45C45 ( C45 0( #

166 > $ # # (G) % &> # B& $ $1 2 1 # E# 9&: 7&B8 ) #$%% $1 2 1 =4 & 9&: 1

167 C >B 4 C # # ) % &C ; # ) '# # ) # ) # + # # - # % &4$ 4C ) 4C )$1&'7&8 )#

168 @.#45$ 4 4> > 4 6#7$ 8# 4 4> # * # > 4 6#7$ 9$ # )

169 @ % &4 ; 4C A # ) )4C I 4C = 4>4 J ) ) $ 7&C8 # $1 >) + # % & % ) C45 BC >45 % $ % & + #7$ &E)4 4E)4 44EK44 $ $ B C B$ C$ )4E) > 4 6#7$ ( )

170 @ L 7&48 +/ :-%---- % # ) # 0 7&8' % & #. ( ( ( ( ( ) ) ( ) ) ( ( ( ( ( ) * = 9&: ) ) J ) L0 * % ) ), α : : ( ) + 9 % &:

171 @ A E# 9&:,+-. ) ) J * ). *.//,- J ( 7&8 ( 7&8 # $1 0 9 %) % &: 1,+-. 2 J $ E#9& : 0 0 = 9& : ), - $ ) # % &' / ) E# 9&B: 3 93=45 $12 1 : ( ( ( ( ( ),+- ) ( ),+- ) ( ( ( (,+- ( ) *,+- = 9&:,+- 0 =,+- ), &&: 0 = 9&B: (,3- + ) 4 ) # J 4 # ) # E#9&>:

172 α 0 5 ) % 6 # )# 6 # 4 J + + 6E#9&C: E#9&>: = ( 9&C: M E# 9&C: E# 9&&)B: )#. ( ( = ( 4 ),+- + 0, - + 9&>: 2 2 ( 4 ),+- =,+- ),+-, - ), - +, - ( 2 + 9&4: ( ) # % # 4 A # ) E# 9&4:

173 @& ) % &4 # ) 4=4 % 4=4& & $ 444 E(A ) A 1

174 @ % 9: 9: /9: / 9: % &> ++ ;% + &46$ 9 &: 4 &#45$ #($ 4 >> 44 &4 '+2 ) >> *1 1 $12 1 7&&8/. ) ) 0 ) M =&C C*1 A / % &&

175 @B ( (. 7 ( 8 3 ( : : : ) 7 ( % && J #$ 8 9 ) )9: 9 9: % &&J ; N % && + 3 ( 4 ( $ $ ) / ) $12 1 ) #9&: (() 2 : 2 : (<: ; ;% = + 9&: & + 27& J ) ; % ; #

176 @> M # ) *1 >> &H ) % & $ 9 $: 9 : % &> ) ) >$& $ 2E) E)4 4E)4 $ >$ & #7$ 44EK44 4 &4 44 &4 #($ 0(

177 @C +/ +/ &?$12 1 % &B 9: 9: 9: 9: + 9 *2 %$)) : % & 2( +/ + &44 B

178 &4 % &C $ ( & #7$ & $ $ 44EK &44 #'$ 8( +/+ ; ++ E#9&:J ; == 2O0 #9&: > ++ > == A 0 ; ++ ( = 9&: ( ( ; == ( = 9&: ( ( (

179 & #7$ $ * $ * 44EK &44 #'$ 9 > > // == = = 7 7 (;? ; ) // (;? ; ) == == // % &4 $ F*( PQ / /,-%- $ % & - $1 2 1 # ) * 44? $1 2 1?'(1? $1 2 1

180 & -7 '& (& -7 '& ( E(A444 E(A44 %) 1?$12 1?'(1 ) $ / 0 1 / - % E(A % )

181 & 1 =4 *1H; M( B&*1 # A; 4B % & ( 0 % 0 ) - / % & /+ -7'& /+ & ) E(A44 % & 9 % 9:

182 9: 9 % &: $ 9: & +( )? 9 B /(

183 && % 0 % = E#9&&:$ / ; E#9& : = 0 2 ; = = 9& : = % J % % %) % +) = =4 # &A; ; J () 9 :9 % 9B: 9&: J /+ &- J ) >?$12 1 % &?'(1 % & $ %E 9 : %& $1 2 1

184 & *. : : : : % && % && & % && % R S; 7& 8 ) ; /++ &&< /++ 75 &? $ % &:

185 &B E % & E# 9& : '(B 4> 7&B8 E#9&B: = 9&B: )# E# 9&>: % & 7&B8 A 2((<< = B&BA 4 44 TT$12 1 M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B 0()?$ =4:

186 &> /++ - %?$12 1 # $ % &B 2E 9 : 1% 2E?$ E 2%?$12 1

187 &C % &> # )>45 % 2E J J ) ; /+/ &&<* /+/ 75 -? '(1 % & > % &C 2(2A = B77B 4 44 TT'(1 * + #($ >4 4 4 EK4 EK4& EK4 EK4B 8()?'(1 9=4:

188 4 /+/ - $?'(1 % &4 2E $12 1 %% & J +9% 2E? '(1 2E + %? '(1 /+ &&< % /+ 75 %?$12 1 1%E % &

189 @ $12 1 K1%E M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B + ()? $ %E 9=4: 27BCC = :A( 9&4: /+ - =C4*1 % &$ &4 # )# ) D))% (E* J # A % & 2 2 ; % $ %

190 444 % && 9 : E=4& P E >>C $ =C4*1 =C % & E - &4 C 4&%#$ >>C >& #=$ #=$ 4& +#=$ 4& 4 & '/ 2E + ++%?$12 1 1%E

191 +/(E* 9B&4: 4& P + (E* 9444:

192 @ /+0 6&&' %47 /+0 75?$ =>:% && % & 2(( C = :A2B 9&: J $1 2 1 % & A ') M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B +0()? $ =4:

193 & /+0 - = 4*1 % &B $ &> % &B (E* % &> E) ; && - 4&%#$ #=$ #=$ +#=$ &> > ' 2E + +1%?$12 1

194 +2(E* 9B&4: 4 44 >4 ') M * + #($ 4 4 EK4& EK4 EK4B +8()? $ =4:

195 B /+1 6&&' %47 $ = : % % 646&4 = A77( 9&: /+2 6&&' % $12 1 & % && & B E#9&: 27B2A = C( ' )& M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /9()? $1 2 1 &9=4:

196 > /+8 %47&- $12 1 % $ % &4*1. 2(2&2 = BBB< E#9& : 4 44 ) M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /()?$12 1 ) 9=4: /+9 '&&' &- ) 9

197 C % && $ % % &4>*1. 2(&7< = 7(AB M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /()?$12 1 9=4: /+% 2E

198 B4 /+ & /+ -%75 & ) ; () % $12 1 '(1 $12 1 () $1 2 1 A 0 # 0 $ '(1 $12 1 ) 9 % ) $ 9 >: ) 75 #($ 5'- ($12 1 ('(1 $12 1 K1%E ') ') ' )& ) 1 2((<< = B&BA & 2(2A = B77B > 27BCC = 2(( C = :A2B 2(2&( 27B2A = 2(2&2 = BBB< &4 2(&7< = 7(AB &4> '0( )

199 B 4 44 #($ >4 4 4 TT$12 1 $12 1 K1%E 'J) ) U'(1 'J) ' )& 1 EK4& EK4 EK4B // () ) J 1%E $1 2 1 */; 7&>8 + ) 1%E % ) 1%E A 1%E $ 1%E $ > /+ 4%'% M E &&) % (E* &B $ E

200 B 9% &% &B: 9: E#9& :. F 9& :, / 9 1%E : E. &B E ( 0 J &> H =C BH $12 1 K1%E $12 1 K1%E & #($ C4 C4 4 ' ) -- C &4 &> 4&%#$ >& >>C > (- #=$ 4&& 4& B4 44B 44 '1 // (&-7'& // & ) % 9:

201 B 9: $ 9: 9: / E#9&&) : =4 # A; ( 2R+ 9&: 0 2R+ P + # 9 : & + /*

202 $1 2 1 # $ 4 $ % // $1 2 1 # ; &> ) ) + 2R+ @ ) 2E

203 B& #($ 4 B&4 4&4 2R+ B & &4 2R+ B C> 4 2R+ ' 2- ) $1 2 1 $ $ # > //+ *%4 //+ *%4- $ B &C # &> ' 7&C8 4 4 & 4C 444I ' 7& &44I 4444 F 7&8 4 4B ( 7&8 J &8 ' 8-9 % :

204 B =4>& # //+ + % 2E + =4 4>&$ # 444 $ ; % : ' & : /1:% ; % ;

205 BB ' ' & ' /2 + % % ; # 444 ( ) + // >444 >&44 =4>& 444 =4

206 B> 2E % % ; A 2E J # : >444 >444 >&44 /// % &&4% && % &&4 + % %

207 BC / 44 >444 >&44 % && ( >444>&44 =>& M =&44 E# 9& : ; &4 2R+ 44& 4 4> 4#$ >

208 >4 > &4 4&4 44& &4C 4 &4 BB4 &B>4 >>B >& #$ 4> & & &444 // &- % && % && + &44

209 > - ) &-#$ ) )& )B )C ) ) )&44 )&4 4 &4 &44 : #$ +1 %% && 4444 BB4 &44

210 > )C 4 >444 >&44 C& )4 &-#$ ) ) ) )& ) )B )&44 )&4 4 &4 &44 : #$ ( '&&-#$ B & *' & 4 4& 4#$ C $ % >

211 > 4444 $ % &&& 9/=4: A //0 (& $ ' % + -*$ $ -*$G -*$G $ //0 ) % && )&C DD=)D ' % # & # ; ; ; $ //$ J $ 0 ;

212 ) * 2R+ '; -*$ ) % &&C # 4A; # % & 4 # #>?$ #>?$ #>?$ B& 4 & '% # 44 (?&&#7$ 44& )44& )44 )4& )44 )4& )44 )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 0%

213 >& (?&&#7$ 44 4& & 444 )44& )44 )4& )44 )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 1( 4& (?&&#7$ 44 44& 444 )44& )44 )4& )44 + )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 2 &4 A # $ -*$G % & 4 -*$ -*$G #

214 > 4& (?&&#7$ 44 44& 444 )44& )44 )4& )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 8% ) B& &.#>?$ & -*$ -*$G & 4 &44 &444 B& & //0 # ) 9&C&&>A;:

215 >B -*$-*$G % & < # $ # >444 ) ' # &C A; # $ &> = 2R+ A # B& &.#>?$ & -*$ -*$G & 4 & & & //1 %% - =B &*1 E#9& :A #B&*1 + 4B / &4 ) 9 9 =4C

216 >> / / & ' M # # ) ) $ & B& A 0 0 $ # 0 $ # > ( # + ) + # +

217 >C + 2E $ J ; >

218 C4 6-7&8 $1( &'(, 2 1 9M( M:$ 1 CC 7&8 $(6$(*E'4)C>1, 1 9:C> 7&8 $1( &2( 2 1 $ 1 ) B44 ( &&8 E4 / I 1. I + E 7& 8 J; - A * V N ( R ' C4> 7&B8 RNF(*. ' 1 ( NJ ( 7&>8 $1' &' % $ 1 C>C 7&C8 $ $1 G W' % N +A + E 6 $1 >) N E F ) $(*E C9:>I>>CCB 7&48 L,LXANJW( E % 7&8 ( NE * + *,)A ' :C& 7&8 J 1+ ( %+ N1 E B 7&8 ( J1 ( N 1 C> J- N $1 2 1 $1&$ 4C1(&CB 7&&8 J-( / $(*E 1 +

219 C 7& 8 R (S;,2F ) $(*E N * + > 44 7&B8 '(B 4>.CC % + $ ( ( '(CCC 7&>8 */;,A%,A A(N 1 ; *S A E ) % % E * >9 7&C8 ' %1% % * $ 1+ + * E M 2CC 7&48 2 N' 1 + ) ** N% & B) B 44 7&8 F, * S, 1 R; SS ' (F '$$ # / N(E 9:C)44& 7&8 W ( ( $ ; ) N% B>4)>4C44& 7&8 2 R*$ 1+ 2 M 44 X E 2. F 1 M($CC

220 C

221

222 #$ %& ' & % ( ) # * +,%'%-. /001%-% *,%'%- %-%234,%'%- 4 7 (( - & & %-%234 % %-%234 & 8,%'%- 9

223 # # $%$% % & ' ' () *% ' +(),4 - +%% -) % ( ) % : (#

224 5 +(),4%&'& % - & '; & % +()-, %&'& 7%&'& 5-4& < * %&'&= 5(> 5 5( =00 #$%&'& > 7 * 5 + #5

225 ? 5 + B 7 5 5# + +> % & #5 B % 55 %&'&50C # 5 # ( 0 +().,)

226 1 ( 5 # 0 +()/,) # 50C +()(,) %&'& D00# -)

227 -)) < = ) #> -)) 0 %1 - ) ;B=#> 5? %-%234. -)- +()2,/ + -)-) %3 )%E/ B 7 7 #$%&'& # 51 77

228 B % % 7 7 B )&3* 5 7 7F 5 # # (),,

229 0 ';, '; # #5 3 4%% %% %%5 3 4%%5 7+1 % 0) % 4%,5 7 % 5 0( G # G# ( # G? 5? 0( 00# 00# (0 (G0 (?#? 0 00# 000 (# #G00?1 0 00# 000# # 1G? # 000 #0 G0 #51 (),) > > +()8,>) 75F> 7000

230 0 945 (#0 ((0 (0 0?0 #0 H5 H H 4 ( ( 0 0# &%6: 4%%5 +(),) =, > '; -)-) % 7#$%&'& 5?1 #5?0 +(),#$%&'& *%%1 $% I# I0 I00 (# (),/

231 0( 4 H 6 * 75..)/;#6 #$%& '& 5 %&H J* 01H& & 0( *,& = >#,& (K% &D #$ %& B 5( # ( ( (),, %&H -

232 0.) <, B 5(< * + + () # %&/ = 5(> %&/ + #0,& 5 5# 5, + + L + > 0 (#5? > #0,& +()-,M, >+F> #0,&

233 0# 5 '; 5 B + % '; + '; #0,& 5# 5# 4 5# % '; ';#5,& (? #0,&% (? 50C 5#% '; &

234 05 > <== > < > <33 > <= +().,4

235 0? > <== > < > <33 > <= +()/, 4 #0,&

236 01.) % + ( ) B ' '; ,&% + B 0?K 9 00,&' 0K #0,&' 5K %&/ ' ()*+,-. > > +()(,;B ';> +F> 00,&.)- < % (() # 9 + 5? #,& % % %&/ J + :

237 0 00 4%% # #0?# 00 # #0 =45 +()2,.). 6 5# '; L 51 0# ( ,& #0,& 00 0 ( # 5? %45 +(),/ F 5(

238 0 0? 5( '; ,& ';?K : 0 +9 #0,&'; + 0 '; (5K / &=%%9-&% /) -&% %) ( 4: $%&'& + #$ %& ' & $ ( ( < 0 $ 5 L 5( *

239 500 # ( ( ()8,, $%&H - /) 1 50, ( < %, ( 50/ //D0 % /0 * + /0 7 = B /,4 D,& 01K, > =/,4 D(5,&> (70 05 ( +

240 +(),), + > (> 945 (#0 (00 #0 00 #0 00 #0 0 (- - (& & (0 0 #0 4%%5 +(),M, +

241 ( /)- > ( 5 ( 5( ( ( + = 5(>B00,&% 5( ((,& 11?,& + B ( 5 =1(O/O(( >, =/,4D?,&>8 % ( 11?,& 00,&4+ B =/,4 D(,& +> ';=/D(#> + 4 +(),

242 (,& 00,& 00,& +()-,), > ( > 5( 7G $ %& ' & + 5 ( + 1 % ( (( (

243 # 945 (#0 (00 #0 00 #0 00 #0 0 (- - (& & (0 0 #0 4%%5 +().,M, &=%% % -&% ) 5 # (## 5?5 ; ( ()-,)( ( 9 ) # () 19 + % (() #

244 5 5# 55 5? =4H> (L (%B B 4 '; 4 B =/,4>?1PQ) ) %&/<3R) <45 ;0( 0;0( 10;0 50;0 0;0 0;0 = & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; 00;S00 0; (0 0 #0 50 &4%%5 +()/,; +

245 ? <45 0;0 0;0 00;S00 0;0 0;0 50;0 10;0 0;0( & ;,;77 - ;,;77 4H&;77 4H-; (0 0 #0 50 &4%%5 +()(,; +?0;0 (#;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; <45 0; (#;0?0; (0 0 #0 50 &4%%5 +()2,; + () =9 (() # #$%&'& L

246 1 51(0 #0,& 4 (= #1> /,4 1PQ + )B + ) : L B 1;0( #;0( ;0( 0;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; <45 50;0 (0;0 00;S00 (0;0 50; (0 0 #0 50 &4%%5 +(),; #0,&

247 ;0 ;0 0;S00 <45 ;0 ;0 5;0 1;0 ;0( & ;,;77 - ;,;77 4H&;77 4H-; (0 0 #0 50 &4%%5 +()8,; #0,& <45?;0 ;0 ; & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; ;0?; (0 0 #0 50 &4%%5 +()-,; #0,&

248 0 ()- > 9 #$%&'& '; 5( + + %BB /,4 ((PQ ;, L (#( #( B 1;0 & ;,; <45 5;0 ;0 ;0 - ;,; &4H; -4H; 0;S00 0 #0 00 #0 > <> 45 +()-,; #$%&' & (). #9 () #

249 'T 5((( #00 /,4 (#PQL ; <45 #;0 ;0 (;0 ;0 ;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H; 0;S00 ;0 ;0?0 #0 (0 0 0 (0 &4%%5 +()-,; $%&' &: #00

250 1;0 5;0 <45 ;0 ;0 0;S00 - ;,;77 4H&;77 & ;,;77 4H-;77 ;0?0 #0 (0 0 0 (0 &4%%5 +()--,; $%&' &: #00 2 <%% H 6 9 < + (% + ( B G +

251 ( + L

252 @5A %&4#-4 H ) '& =34) 3>% & %&4#'4 '&% & + ;< /H G & G % ) R4 4:J4 4 %4,;& M&) %%& E 2- U L +;< < I %& 1 U ; / %4,; 4) U 4 % ) 3 ;,; N% %B W & JHJNLU ; J H J N 9 2 N < %&/ ; + ;< % %& /H & 2,) ; ;& % ) R4 #1=5>05

253

254 #$ % &' % () *+,-. $/ # 0 1 ' 2 3 & 3 4 *++. # 5 & & 1,' & 0' & +, 5 5, & 97, 7, & '6 # & '6 '6%:

255 + *8. *. # $ & 5 9,;<,= 977,0 2;77 0+,2 0+2 #$ % ' > 5 5? 5-097,25 & 3& ( &3? ) '6 ) 7, ) 1' , 7,7 A97 A977 A97, A97, ,,7,7,17,7,7 #

256 @ #$%& #: 3- #$ &,1: & & ) 11' 3-71 B 3- & 7+ + ' & 3- & )5 #+ $/ 7 &71 ( 5,78 & $/ # B &5 5,778& )*+,((& , ,7, 7 17 #$%& & 7, 7, # 3- '(

257 = # $/ +C 1C, 13- & 1C 3- & & & 3- & # &&D& 3*+=. ' 3- % & 5-5 #$ 1+E 5 & 5 % & F *E.G? 0+12 )*+,((& , 71 7, 7 7, # '(

258 17 +1 $/ & B & &. + & # $/ & 7E 5 & & D& *+,. ) )*+,((& , 777 =,7 7, 7, # ' / % '(

259 1, '$ > 3 & ## $%$# & ## $%$# & : 5+> 4 ' & 5' ($? 0+2 & 5 & & F & & & 3 &3 F '($? & = 0+2 ' ' ($? & = 0+2 ' ( # & 0+2 & 5 &,,1& 3 & 3 $ & F77, F +,

260 1 / ) #$, E +=,1 #$ &, E, :(,+= 71,+ E = #:,+ 771,1E $ #$,1+=# &, ' ) 5 # & & & & & & & #H & #$ :( # H & D :( & #H :( & #? F& 5 & - $/ # 3&D& *+,. 5 5 &3& # 5 5 +

261 &' 5 #+ 5 5 '?/*+. I*+1. - $$0% #++ & & 5 5& 3 > & & & &') 3-5 % 3-1? 5 G 2& 3 J 2 J2 J2

262 ,77 7 -, >- ( > >; $ 5 B & & 5 3-5& 3 & 5& : & 3-5 > 5& 5 5& 3 58) 3-5 & 3 > 5 $/ 5 5 $/,C 5 5,778 & 5& 3 &,7 B& 5 3 & 5& 3 $/ )

263 1 )*+,((& , 777 -, $0% 77 7, 7, # 5& ,' 55 += 5 0 & +2: 5 0 -, & 5 5 & +,7 ') 5 $/ & # +,, +, 1 F 5 5& 3 5& 3 5 6&5& 3 & '(

264 1, ( H-, H-, -,77 7, :B & ,77 7 -, ( H-, H-, $ (B & & 5 3-5

265 1+ )*+,((& , -, -, -, $ >; ( > >- # 5 5& 3 71 '( 7, 7, >; ( > >- -, -, -, -, $ # 5 5& 3

266 # $/ +C 17C &,& # 5 &3 & B 3- & 5 & 3 B& 3 - ;? & 5 1 ' 5?$ /*+. %% $) B 5) *? / &5 /)0+2 *,/ *,= - *,. *,+ * = 0+2 # ) *,/ *,. 5 5,+# B *,= *,+ 5 $/ 7, +,1 & D C&&,&17C

267 1= )*+,((& , ; & 77 7, 7, # -- 9** 5 &,1 & I*+1.# 1' 5& *+1. & & & 7 + 3K& & 5& L% 7K& & 5 &7E17E +, $/ 11C 5&,1 1,C 5& & 17EB & '(

268 )*+,((& , 777 7,7, 7 17 /* < 7, 7, # # & I B& & F : & 5 B & '(. / D5 5 & &5 & 3 & : +,

269 , ' G 2 & 3J 2. 0% : 5 5 & 3 5& 3 F +, > & 3 ') $/ )*+,((& , , 7, 7 0% 1#& , 77 '(

270 # & 5 5 &3 D &. > # $ + > 5 $/ 0 +,+2 & # & 3- &&& > + $/ F + )*+,((& , $ , '( =,, #$ # 7

271 1 &, D& *+,. )0 ' 2 & 5 $/? & 5 ' ;/ # M 5 & & G & 5 3- $/ $/ 5 & 5 : $/ & & 5 5 & &5 $/ G 5 5

272 5 : 5 5 & 3 & &5& & H $/& & B 5 1' - - B > F F & J 3- F J - - 3

273 ) *+,. D& ( '??? 8/ ' *+.? $ H>/ 8/ ( (7=+1:,771 *+1. I $ 4 4 ( *+. I3 (NF$H - (8/ O 77 *+. O> 83 :D H O: $ H? ' ( (77+P771,+,77+ *+. (H((8B ' 4 8?170=21,-1,77= *++. Q R: O?B?3/D DP5 O / H - ( ' & # O *+=. D& 3' '( ' O / 8,,+02,+-,+1,==,

274

275

276 # $$ * + σ $ %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) %&$

277 , - (,$. /.01* 1 2 / %/7'89:/7 5 ; %/7' / < / -89:/7 %423 ',), 89:/ 70,),= 5,= 8 89: 056%/7'< 0 /6 < 89:/7 # -5/9 ' 75)($ # 7 >$ ( 0,= 9.01* 1 < 89:

278 $ $$$?-?- # $$ )*+&' $ $%&'( %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) 23 σ $ ',-. %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) ( 75)($ 23

279 ( / 0 ) -. / '- *%- A *%-901* 1 ( - / - 01 * 1 -*%- $= - 01* 1 / - *%- '=')'= 01* =*%- - - *%- 0 1 & $$ $($ $$ $$ $$$ B-/ - / /$$ ' ( & 2 -.

280 # %& 1 501* 1 (, / $$ / 7/ () $')' (, 7/ )$ $)) ( 7/ )' $( $( ) $ /, 1 ), $' - /, '$ $' ) / $ *%-. - *%- $ 5/92 -(3 0 *%- 01* 1 - C - 2 / / C *% * 1 < ) D3 01* 1 2 D), < # E/F * 1

281 ' 41 & $$ $ $$$ /$ '# 38& # 7& /$$ /$) /$$ /$ $$$ $ $$ %& 5 - / 2 3 / + - <4 01* 1 / / / (4 *% * 1-4 / 2 D$613 *%- - - G 4 / B +.01* 1-4

282 $$ %91 3 & $$' $$ $$ $$$ $ $ $$ $ # 5?01* 1 7/ 7/ 7/ - / 1 - %4 *% %& 6% &..# :. 5 # & 5?01* 1 $$ $$,, 7/ $)) $$) 7/ $( $$,,' - / $' $$ ' 1 $' $$$ ) 7/ $')' $$$ ' / %4. 01* 1-4 D$$ ' % /

283 / / 2 )>$ /,>$ / 61 / 3 / '>$ / 61 / / D'>$ / 61 / - *%- / < # # 2 )1 7 8 : ('< 8 : # $ B 5/9/ % & #$ 2 $3 4 - *%- # 28%*3 - = % ( (' + ) + ' * ) (' + + ) % + % 2 * 3 *%- < / -, -./ ,0.12,3324/

284 ( 3, / 3 1 EF < 2 ) 0 - E(F 4 2 )< 2 %423 ) - 2 = 7 % 23 6 B - % ; D61> H E)F% 6 D$>% EFB 01;7$- $$,$:/ E'F - 5E,F A E$F < $ - $$ 3

285 ) 2 ) 44 %423; + * ' 2D,, / ; 7 I/+ 35 ' 01* 1 -, * 4 % + %423- /4 01* 1 %423 - GD$>$ /) 'D/' 4 G = ):; 6 9 % )9 + 8) * 2'3 01 * 1 $ $$ %6 8% * $ # ($ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$).01* 1

286 # & # & '( ' $ (',' ( ' )(' (' ) ' $),) ) ') ((, ',,$, ),,, '),( $ $ () $$ /( 9,8%* - < '61 0 * 6 4 % + -', - % + - ' $$ $ - --' - < ; 3 3 $$ >$ /) /$ $ $$ $>$ /) /' $) $ >$ /) / ) /2 8

287 , 2( $3 - ' ; 7 - %42'3. 01* 1,- -8%* * % + %42'3 8%* 2<D,) * 1 8%* # - * 01* 1 % + - -'0 * 5/9 % + 0%42'3 * % + - $- $ $ $$ $ 8% * %B-/ %5 # ($ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) <.

288 ($ # & # & '( ',',),') ' '(( (' ( )$ ) ) ' (') ), ($,),$, ( '($$,, $ )) ' $ $ $'( /5 9 2B-/3 = $ /= $ $ $ # $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) %&$ %&$ %&$( %&$) 3= $ = $ $ # $ $ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) $ %&$ %&$ %&$( %&$) 8%* % %. 8%* 3B-/J3 /J3 J3 /

289 ( # 1 )% # )%64 1 & # 501* 1 (,$ / (( / ( 7/ ()$ )'$' ' ), $) 7/ )$, )' $ $ 7/ )' )', ) ) 1 ), ', ( )( - / ) '$ ( ' ($ )$, / - $. $ 41 / 1 & $ $' $ $ $$ $$ $ $ $' $ $ % 4 41 &

290 ( 8%* - 6-8%*,$61- $ '61-8%* - ( $ 9 - K / 0 * 01* 1 < %* '= = * % %*.01* 1 / 9-8%* D$2-$3 (, G * D % + D61B 8%*%42'3 D$$$ 22 $3 3 - # - 4 ) 0 ).01* 1

291 (' 3 34 :. &5 /)%6 >..# 0 1 6%..#&..# :. 5 # & - K63 (' $ 5 K9 ' $') 5.01* 1 ' $), 1 K -,/5 ' $( - K6=6> ) $( '( 7K=6> 9 /K 6;,5 $') ') $ $',, ) /, ) - ) A * 1 G 8%* 61 2 $$61 D$3J *%- $$61 $$61-0 ) *%- 0 # -) $ ('$$$$ '$$$$ )(EF3 - ( - 2 )( EF3 8 '') # <

292 ( / < 01* 1 0 ) *%- ).01* 1 <-) # - $ 0 - $$$$'$$$$ / - 9; E'F / ( 38 *%- < / C 7 EFL EF.01* 1 ( $4 / * 1 / + -

293 ( '$$ $$ 56 (5. ( D3 / %6: %6 %6 %6 ' : 5 / $$$ / $$$ '/ $ #43 / /' / /$$ /'$$ /$$ $$ '$$ $$ ) 3 ( -' /

294 (( ( */433& $ $$$ $$$ $ 43 % ' ' ) '$ ' ') $$ $$, $ $( 38% $ $$ $) $' 386+) $ $$ $) $) / + -' 0 # < - 4 M # - '-% - - A - I65 $$ $$, $ $( < $ - 0 $$$ $ 7-0 $$$ )' 5 $ $ $( 2D)'>$H$3 - A 4 ' 0 A -' 4 $$< A 4

295 () A B < '8 4 A ( $ / *:8-# % - -' 0 2I65 D$$'38 - / 5 -' %- < 2I65 D$$'37$$$ $$$ - $$$$$ $$ $ 38 $ $( $ $ 6 %6 $$ $$$$ $$$ $$$ '$$$ $$$ 3 2 -'

296 ( 38 $ $ $( $ $ 6 %6 $$ $$$ '$$$ $$$ )$$$,$$$ % # (( $3-056%71::/'/8E(F / - %423 = 7 23 B G ) = )) ) = 8 = 8 = ) =7 %423 ) = 8-6 ) =

297 (, 7/7 E)F ; %42(3 ; = + 2(3 4 = 6 +.? + 4? =???D$ *% % ( ( *% $O?O$'( $'(O?O'- $$$. $ # $$ ($$ $$ 6 6 $$ $ $$ $ $ '$ - 0 *%-

298 )$ 6 = - 1 *%42)3 1 / / = 2)3 1-01*;7 EFGD'>$ / 261> H 3 / D'')- 1 %42)3 $$$ ($$$ *- - A -, - $ $ - %42)3-6 $$$ 7 '( )$ $$ / ? /4 33 /4 33 $$$ $ ''' '$$$ ($$$ $ $ $$$ $$$ $ ' $$$ $$ $ ', $$ /< -

299 ) 2 33 A 4 - # - - / 4 *%- 4 # - - *%- B 4 4 *%- * 8 % 056% 71: /

300 ) 043 EF P 6Q B8% R% ')'')/''$$' EF P 1A S Q Q1:1 )(,(/)$'$$ E'F 5 T: 1 Q IA % $$)/), EF 1 I% ; < 9/ 1 EF$3 EF 1 ; P $$' E(F -8; G Q,,,'/$ E)F 7<%0 0 5 EF QQQ-9%- // 253K 6/6P ;P55I;$$ E,F 5 Q '$())/($$ E$F 5 * C Q $'',$$/, EF 8* IB% EF : *- C E'F 90; ; Q % 6 )2(3 )/)',, EF 7 <; ;%9 5% 6 2(3 '/,,(

301 )' EF L <P L7* L< 5/ / / C R5,2'3,/,,( E(F 056% 7 1 : :'/$$ I 1 : % $$ E)F B<,)( I 1: 6 ; ,$'/$,)( E(F3 EF *155 I*80Q0-6* 5 ;<% 6 1 * % Q 1:- '23$$$$,

302 )

303

304 # $ % & $ ' ()* ' (+, - -. /,,, /, - /,-, 0-

305 # # ( (/5, $ 6, -, /, ' /, # - 1 2)2 $ +*)8

306 9 $ & $ - # : - ## 7 %; - : %; $ 6 *(

307 * 8- $ $ - %; $ $ ' < %; %; 4 # 5 ' $ 4 = 5 - %;. 4# 5 $ % %; %& >

308 9)? 4=())))) 5 3? # %; 6-7 $&8;'A.. ' ## $ - 6 $ *( 6 $ ' $ $

309 9( ## ( ) : 6 B 8 $ 6 ; ;&CD*(E 1 7F6 D*E 6 - $ 6 G D*/E 6 1 # /, 7 * % 1 $ < D*+E 4 5 $ # $

310 9 # D*(E ; H &C H # &9+3-3))9 D*E 7HF6 G$ 6 - ; > 6 /45*(-)/))+ D*/E G A 8 ; $,< $ 1. &(+*-(3*)) D*+E < F'6 $ 8 86 A. 0 $&8; A,.A)((-3*+*)((

311 9/ % *+,-. (/ ( <6 $, ' I % GJ K - ; //4(5+3-3)))* ' 0123 # -; # $ (4+5 ((+-((9))* / B-% $ % $&8;H A(/435)() + ' G, ' , F A H A, ' > % +////-/++)() 3 # /, ; # $ (94/5(((3-((()(( 7M & < $&8; H > 8 $ ; )(( H B $&8; H A $ )((

312 ' ; 0()((((N1(+-(3)()))3 /4(5 )( *+,-. ( - - $ 8 ; %()-(*))* % GJ K ; %(-))* / B 8 ; %39*-*+)(( 4 54 (, < )() K: L%& &'B*9-*-+*)-))-/)() &. P, K: L%& &'B*9-*-+*)-)(-))(( (+(# ( , 9 :K - )) A $O& ; - -&: ((-(3 ))9 / &.& 8 ))9 + 9 B. $ 8 (+*-(3))*

313 A $O & ; (/-(+ ))* $. ; ; ))* < B.8>,. $. ; ; ))* B- $ $&8; A.))* * A $O &, ' () A $O & , ' (('G,'0123A$O&A HA' >%' ( $ ))* (/'G6,FA$O&0123, '%'AHA' $&8;N&%; H.))* (+ $ % #, ))* (3 () :K - ))*

314 9 ( 0 12 H ', < K #,<(9-(9*)() ( # -,<3)-3)() , ' 7 0Q,<(++-(3))() (*, H , ' -,< 3*-)() ) 0 12 H A 8 7M & < 9.$&8;)() ( 9. $&8;)() < % 9.$&8;)() / , ; ; 4(5(9+*-(939)() + $&8; A.)() 3' G 6 F , ' A H %'; I>- B. (+ )() $ &8$)()*3-9))() (( :K - )() 9 K', < K,

315 9 &. P, //+-/+( )(( # - &. P, )-()(( /). H &. P, ++-+/()(( /(& H < G # $ +)-+(3)(( / 0123 &. P, /-+3)(( // /, 9 /33+-/3))(( /+' 9 (/-(9)(( / $&8; A.)(( / B &.)(( / $ %. &.)(( -#. # H# 45 4(5; 4(5 ; # $ 4(5 H 8 & 4(5.&.)((4+5

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Hoofdstuk 4 Meetkunde (V4 Wis B) Pagina 1 van 8 Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Les 1 : Gelijkvormigheid Definities sin( A) = Overstaande Schuine cos( A) = Aanliggende Schuine = O S = A S tan( A) = Overstaande

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

!  # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % %  $# & $' $ ( & ) * ) *$# &  $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord  # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 58 Voorkennis V-1a /A 5 74, /B 1 5 18 en /D 1 5 88 /A 1 /B 1 1 /D 1 5 74 1 18 1 88 5 180 c /B 2 5 104, /C 5 55 en /D 2 5 21 d /B 5 /B 1 1 /B 2 5 18 1 104 5 122 en /D 5 /D 1 1 /D 2 5 88 1 21 5 109, dus

Nadere informatie

UITWERKINGEN VOOR HET VWO

UITWERKINGEN VOOR HET VWO UITWERKINGEN VOOR ET VWO AB DEEL oofstuk 5 GONIOMETRISCE FUNCTIES KERN PERIODIEKE VERSCIJNSELEN a) seconen van seconen een kwart van o is 9 o b) riekwart c) 5 van o is 5 a) o o o van o is 7 o o f 9 o o

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie