Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen"

Transcriptie

1 Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe Promotoren: prof. dr. ir. P. De Baets, prof. dr. ir. W. De Waele Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek Vakgroep Mechanische Constructie en Productie Voorzitter: prof. dr. ir. P. De Baets Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

2 De auteur geeft de toelating dit doctoraatswerk voor consultatie beschikbaar te stellen, en delen ervan te kopiëren uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperking van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van de resultaten van dit werk. The author gives the authorization to consult and copy parts of this work for personal use only. Any other use is limited by the Laws of Copyright. Permission to reproduce any material contained in this work should be obtained from the author. Copyright J. Van Wittenberghe Gent, November 2011 ISBN NUR 950, 978 Wettelijk depot: D/2011/10.500/65

3 #$ % &' %' ( ) )* '+,-.+,/ , ,5+, &8)9) ).)

4

5 : ; ----

6

7 # $ # $ % & ' % ( ) * ( ) + (, ( -. # ($ & / ( 0-1(

8 *0-0# ( $ 2 ( ) 2( 5 &. ) 4 '0 - # #2 4 2& 4 ),6 ' ) # ' $ $, % 4 7 $ # $ / 9:;<=>=? /. 9> & 4 #54 ( 4-. '20 C /.7 D$ C ( 6 #0 4 - & 6 7 #2 4-) D#,# $ # # 4 E 4 ( 6 (5 ( 7

9 # $ $ #%# & '( $ )(

10 '( * +,-)). / 0.1,-++.)/ & $ #DC ( 3 )( #DC 6

11 7 #%# 3 3 3

12

13 3( ( ( 3 9 : ;; ( 3

14 < 4 #%# = $ ( 8 ( *34 )).- +,/0 -++.).1,/ : (34 = : ( 8

15 : 4 4 ( ( : ( < 3 ( ( (3 : #%# (

16 + ' ++ ' +' # 1 +'+ > 1 +'' <? ' A B + C +' ' & +' '+ +' '' < +) ''+ +) ''' & +) '') +. ''. ') > ')+ > ')' & +D '. ( +D ) # +B )+ +B )' $ '+

17 )'+ C '+ )'' C '+ )') % ') )'. '1 )) ( $ & 'D.'+ &7 'D.'' < )2.') & )+.) % )'.. $ )).1 < )1.1+ (= )1.1' ( )?.? # & % )B.?) <.2.?. A.+ 1 :.) 1+ :.) 1++ &.) 1+'.. 1+) A.? 1+. 1'.B? & 1. A 1? + C?. ' 8?. '+ 8?. '++ %?. '+' >?1 '+) 6?? '+. <?? '' 83?D ''+ (?D

18 ''' <-<$%/?D '') :?B ''. (>#( ''1 >#( ''? ') ')+ ')' # ) )+ > A D+ 2 + C D? ' & D? '+ D? '' & 8 DD ''+ < DD ''' ( DB '') & B2 ''. $ B+ ') < B) ) < B. )+ B. )' & BD. & ( +22.' # +2+.'+ +2+.'' +2'.') & +2).'. +2..) & +21.)+ +21.)' +2?.)) A +2D 1 +2D? : ++2

19 ?+ $?++ :?+' A?' (?) 5?)+ &?)' # +?)) &?). (?)1 # '?. $?.+?.'?.) & A ) B +'2 +'+ +') +') +'. +'? +'B + C +)' ' : +)' '+ +)' '' +)) ''+ #%# +)) ''' 5&# +). ) & +)1 )+ 8 +)1 )' +)? )'+ & +)? )'' +)D )') +)B )'. ( +.' )) +.1 ))+ & +.1 ))' #%# 4 +.? ))) +.D ). +.B ).+ & +.B ).' +.B ).) # +12. $

20 .' +1'.) & +1).)+ & +1).)' +11.)) &+,#%# +1?.). &+,5&# +1B.)1 &+,#%# #$: +?2.)? A+ A' A +?D.)+2 > +?D.)++ & < & 5 > # +D2..? < > 1 & +DD A +B2 + C +B. ' < +B. ) $ +B1 )+ < +B1 )' < +BD )'+ < +BB )'' > +BB )) < +BB ))+ < 3 +BB ))' < '2'..1,#%# '2).+ &.' #.) &.. % 1 '()( '2. '2D '2D '2B '+2

21 1+ )( '+2 1' < '++ 1) 5 '+)? < '+1?+ < '+1?' 5 ''2?. & ''' A ''. + C ''? ' ''? '+ > ''? '' 7 ''D ') ''B '. ')2 '1 ')2 ) ')' )+ C ')) )' % ')1 )'+ 5 ')1 )'' & ')D )') 5 ')B. '.2.+ # '.+.' # '.' 1 & '.) A ' C '.D ' $ '.D '+ > '' > ') > '. ( '.+ '.' ( '.D '.B '1+ '11 '11

22 '.) '1B '.. '?' ) > '?. )+ '?. )' )) $ '?D. & A + C ++ & +' < +'+ $ +'' : +) < +)+ +)' $ 'D2 +. C 'D2 ' A 'D+ '+ > 3 'D+ '' : 'D+ ') 'D+ A 'D' # 'D)

23 #$%& E 5 ', F, 7 G C# ) H ' 3 6 7F 6 <#H +F'

24 %? 7 1 C C <# + ' ' ' ' '. # <# # <# # <#

25 # <# # <# $ 7 $' 9%? 9%? 9%? * # I G G I H I + J K6 <#H +F' K6 K6 <#H +F' KL KM <# K I L L 1 L N O (= P (= Q I R H + S #

26 T F ) M -/ <# M &H + M + < <# M 1 <# M - <# M 9UF>? <# M $# <# M <# V W <# X + X F F + '()*)+)$*&,*-,./$*& >$< >#( < # &<: 5&# ><& >8$ (>#( (:% (> # &<: 5&# 3 *

27 &8 %: %=( <# * 0 83&3 7> 7( 7# 8>C 8< 8<J A:C &>$ &:< >( K> 7# 0 0 *

28

29

30 #$%&

31 ' ( #$% )) *+, -&. / /'1, #031$% &+45& 061 &## +#& 071( /,. 8 %. +#$%. ) 0.1 '; 7; 9(-01 :6 66; - )

32 3 0:/21# < ==& 021 == 5 5 0/'1/ ( < (.

33 6 :/ ' % >$ '& & ( ) % '&. '& 06/:1 &&%?5& 3.?5 # & $ & & * $031

34 7 +,)* $ $. %&' )*, (0 *, * % 6./ 8./ # 6 // 6. ( & >$ A &

35 : # - +, & 7+. (. ( 7&.,,% 9+-& )<.B.., 7,, B. + $ 7 ( <./ &A&A&A& &. 8

36 @ $. $ ' / $ 3.,$ 6 $ 7 $ + 8$ : 8 $ $ 2.

37 2 / 01-8( CDD D3DD;; % $?- *+ $ *&-227 0'1 - + : + E + 5 -/22: 031 5B ;7/C;;3C5- < F- C F 5 $+,;;3 061 %- 071 #, +,;;: 0:1 -E-:%E- + #?- =# =.G#-% + H- H9 C+#>%+6:&:/ ':;; I 9< H= 5373/777;;: 0; E + 4 E $ -22: 01 + B H $% 5 E- > +/ $ #, = //$ #$#$:;; E ) 4 C J)#'6F6';;6 0'1 $%59$?E?+$ - $ * ( $ # # $ #$7677;;3 031 ( - $ $ CDDDD=;4;;2 061 % E$ I,, + +. E $ # $ #$7672;;3

38 ; 071 <4G GKL ;;7 0:1 + $ 5 4 H E $ $ E +C : $ # 4 4 I )+ $* /'; ? E() + *+-*+:72;7279;;

39

40 4 # $ %#& # # & #& ' & & ( & # )*+, -.

41 / ( 0123' $ # ' & 23 '4 2/3 ' ( 5 # ( &/% ' 28&13 9#01:;

42 . $ < - = 2:& & # ' % # % ' $ ( $ ( && = & &

43 8 00/ %# 5 > 5 - % 23 2&.3 ' < 283 2:3 & & #&( & & 263 &? & & ( #& ( & '#& #& 213% % & % * 5$ & % > 77/ %# 2&3- % ( < 2/3-2.3( 283 ( ( #

44 : 5 $ 28&13( #& '<283 %#263 * && 9 A # # # $ 5 > + # && $ * ' A%% 23 # ), % & 2:/73 ( &

45 6 # ' /% /% /% 2/3 2/3 B213% /% # #&?* ( 2//3 % /% ' #& % C* /% ( 2/.3 $ 2/83 #& /% && /7 % % $ $ / - # )*+,' *+ (+7.76&2/:3 *+ 77: : 770 D 2/63 ( * 6

46 1 *+ ( )ED, )(*,ED & (* 1 8: ' (* (* 7 2/7&/3& # A % 23 (*.0 :8 8: $2/83 # $ % $ A /6 ($2/13 % 8: $2/ ( 2/.3 & ' % /%D?& # /*1

47 0 = # = ( )) - # 2/03 118,, 5?-2.7&.3

48 7? - 2.7&.3 ; C* - # # ), A- 2.3 ( # ' 2./ (5 ( 2.8&.: ( $ * $ $ 77F # ' C*77F?08:2.13' / ) &/, + #&

49 ,, 77FC*?2.13 ( 0:7 # ED G / - && 0: )., C* % # - ED #

50 # 5 H,- 0: 283,( 0:/ 283, /3,%E D 77/ 28.3,I ' 0:/ /3)., C* %E D 28.3)., &

51 / /*6 %ED?2.13 & I2883.= IA +5 D I * ( = & ( 28:3 8 # D I 2: %E 2813 ) 8, # # # I 2:73) 8,

52 . + 5 H, ( :3, ,%E , , I77.2:73,57762:3,= > 7702:/3, %772:.3

53 8? # # # = # + # 5 2:3) 8, (& # # % # # => 2:/3-8 = # 2:.3 # ) 8, # # # %) = # < 2:83 #

54 : -2::3 ( ( # : A&& # $ && 6 2:13' ( 2:03&& # = , 5 5 2:63 - A&& ), $ 2:13

55 6.5& = 2673? $ => 2:/3 ) 8, & %E D 28.3 )., ' = ' # # #$ # )., # /--0 # ( # & # (

56 1 H &G G G & E # # + #?# $ A # # % # # %% # 1) &?J &(&=?J 0 $ % ' & &# & # (&=

57 0 2 (&=& 26/3 (&= 0 #( K7 : = & & &87F - H $ %L ), 87F.88F ' (&= $

58 /7 (&= A H = )/, A? $ & A # # D)., (&=? # #' 7 # # L )., #' A (&= (& 9 D)8, ( #' # # 7 3(

59 /? # # ) (* ) # )8, # '& # +#, H +#, = $ $ - $ ):,. $ $ - # $.. D)6,/ (. * ). = * + / )6,? $ $ - $ / $ = %

60 / # * E #; # * # # # 7 # 7 # # # ' # # $ & ( & ' & & >&+ )1,? *& 3 0) 0) = + )1,.3 - #A * & H 01 ) 3 - = ( ) + 1 3( ) 3 )0,?) 2-1 2

61 // 26/3 + #. D)7, &=. 4 0) 01 = )7, ; = 0) 01 )1, )7,+ D)0,==. ## # #? # # 0. # A5K M? # &# 0. # NM

62 /. # # #./ # # # D # 0. # # # 5 &DH # = 0. ),?# - # & # # 77M # # % # #? #. # (&0. & ), #- # #.# # ),. = 6 5 ),? # 6 # ' # ( # # #

63 /8 #+ > # 0.263? $ D = H & & #+ '4 /-#0 %I % I # $ # 2683 '

64 /: 789 ) 89 ) /, H #' [ 789 ; ) 89] : + )/,? ;: ).,)8,) * ) ) < )* 89 ) < = )., * 89 = [)* 89 + ) 89 ) 89] )8, < ) + < D%I D)/, (&=.:/ %I #+ ')?26:3 #( # #

65 /6 D):, =* M? # >&+ 0) / A5 ) *? + #? & [* M(? + # + *) 0) ]? # * / + * = ) = (* + A) + < (* A) )6, < ) / # D):, ) ( *, H = 0) M (? + #) /? (? + # + *) )1, M? (&=D)1, # # #, ( %% %% #, %% % D & -( 6:71 K7 : $ (= D)0, ) ' #

66 /1 S r UTS 3 N = 400 )0, (&= (AD D)7, 2663 A#087 $ A# (&=$ $ ( < (AD-//2613=D)7, (AD ), = % (<<BC% = % (*DCE% = )7, ), #A(&=

67 /0 (&= 5> $ %=I&>5&*7/213 & #& - &(&=H (F*F*% = * C ),? # & & (+ 007 (& =)/, #, (D=*F% = F * )/, # #(213' A7$ # # =2:3 # 18F ' # # # # -213

68 .7 7F ' # # # =2:3 # 8? ( 213 # 7 7 # # #, A # ' ' % I ( ( $2/83? ;:%I )/, (&= % I ) 7 %I (&= 8 + D % I 2/83

69 (&= %I #,# 5%% & ' *'O#21/3 &? # # # # (&= (&=

70 . % %% # (&= (&= = # * & % + # # # & + # % %(&= A &&

71 ./ + 6% 7 + 6% % + % % D # ( #& &# : $ # & : # + ) :, $ $,,,, H,, &,

72 .. # ( 7 8' = 6 $ $ # $ ( 8.7' -> + % & % ( $2/83.7 /1#= =

73 .8 = 2:3 C* :8P ):11, : 7' &# # <5#2183 & # # # 21: * 2113 &.8P)./, 8' #.& 21.3

74 .: + 5 & % 0 A 2103 $ 5Q2/3 =2073 $ 0 # 2 > ;H G H 2103

75 .6 I20&03.P )L:7, 87A5.P /1#= $2/83 87A5.7? # # # I- #20/3 +# 5 & %? )#, # & 01/20.3$ ( + ;< = /7 87 $ 7P )L 87, # 87 7/8' & 7

76 .1 3> 2083 =? )?,;<.P /:P)77 0., 20:3 8A5 / A5 ( D' :0. /8A5/87A I A 2/ D? 2083 ' # # + ; A52.3= 11 67

77 .0 & $ - * + ( -273 )&% /> 68 1 * : G ICA 77 C* 2763 $ (&= (* D)8, (AD&-/ ),

78 87 $ %=I&-)/, (AD&-/ = %=I&- /? -(6:71 / + 08F= $ 7F /K7 :..'?/ )00,.7 8 /. # (& = 7 (&=. (*. 5 5(6 G )>D9, #-G)=*,- =* >D9 (&= =* -273 =*87$ ( $ 2/83 =* $ -(&=.

79 8 $ % $ 8 1& %=*87 : %=*87 : %=*87 :11. A 2103 %=*87 :11 / 5Q2/3 %=*: % =*.7. $2/83 %:8M1>D9 :11 : -213 % =R %%5&(S (+ %=* 67 1 I20/ :11?273 * C* 6T)661, / (27/3 * C*9-&*%.8T)./, * C*9-&*% 6T)661, & 783 * 6T)661, 8 (27/3 * 5S%.8T)./,. *2113 * C*IA.7 / = 2:3-213 > C*' 877 :T).7:., 0 ' 27:3 > C* IA D 6T /&/M1T :T)661//06.7:., / ( 2/.3 ( I20&03 &+

80 8 777 '149 /( DV7/ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 ( (AD&-/%=I&- )(*, 77 /:σ;0 7 9-,3. DV7/ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 ( -(6:71)(*,

81 8/ $ % 1 ; /(0 %=*87 ( <D<% = <<E (..8 0:8-273 %=* (DEH% =*DEC.*A. 187 $2/83 %=R (* HH% =*E<C 68 I20/3 > C*IA D > C*IA D (FH B% = F 5E17 :88 ( 2/.3 ( 2763 (H* D% = F 557 1: ( 2/.3 + (*D=D% = **C 5U8:.07 I20& 03 & # + (&= (* /:σ; ( E17 ( 57 -=*87 I I $ DV7. DV78 DV7: DV76 DV71 #9 (&=.

82 8. $ & D I20/3 (+=R- I20&03 I- - ( 2/.3 1 5E %=I (&= 78 I 2:73) 8, && = /&/M1P (2763, # % ' # % /% ' #& D

83 88 # *: & ' # ( % ' & # *. */ #

84 8: 5 23 ( *D( % - = = :7&01) =2:3, 23 % D D H 5 S ( D% 6),&:00 2/3 '4 A% ( * 5 ( D ( ),.6 0./ ) 5 2.3/11, 2.3 5#?% 5 ( *? # 9%?% % AD**#9+ ( 16&0101: 2:3 = ( * 5%% %AD; * E =9#9** ( 5 * S D A 6):, 86&6/ A * 5% % A D ; * E B '< B-E B' ( & & # & $ * C( 80)/,.0&..00: ' 5 S 5 I 561)6,.08& %# D= &D A +*9 * * C(.6).,68&6/.00/ 23 A%<%?( % * ; D A D ),&/7008 2/3 A%< D /)., :6&60 00: 2.3 -'9#9D = ( DA 8.):, 1/8&1.800:

85 'E-<D5* ; D &( %*M(5D %*(5D/07.8:/& :3 5 U R- S %'%# D= =M 5 1& S D > & (AD 0),1& %# D= 5 >9 5 RA* D &% D &5 * C( 81):,700&000: 213 ::D 5 A 077: 203 * S 5$ =< -R;(; W** ;< %# D= >9 H 5 H * C( 1)1,868&80.77/ 23 ## D 8/6& B? R B = 5 > D /)1,68&1.77: 2/3 < ( <( ( $ HA S A / E- A( *- # 0 * 81177: 283 ( * - E - A A - # $S5 I 51:66&1:770 2:3 # A < '% 5 * T<(-D>T < # ( >.6.& S TSD-D>T +*9 SD > 6 87&8. 77: 213 B W5 :07&67:776

86 ( A =# ( % % - 9 ID%& +*9 + * +*76/.77 2/73 ( $ S5 I 56:0&7/000 2/3 (>((A' * $ A % /7)0,/:8&/:770 2/3 5QS*>IXA5D=5 5 A 9*5- A > 1).,.70& //3 * SS = D% 0),70&:000 2/.3 ( *% DA S> * * % > ( H % 5D ( (AD6 * + A D+AD771&86:7/771 2/83 $A4 4Y W 5% D : 2/:3 (+ 7.76& 5 Z % Z5H% +(77. 2/63 D * + * 'S % * S&88 +*9 * E D(*.)., 11& /13 ( (AD5 I 5*5I577& /03 A S+? * 5( ;( 5;(:/0./ ?5*;( 5;(// ? A * 5 ; ( 5 ;(// ?D;( 5;(/ /3 ' * ( ; * ; ( 5 ;( '*(*;( 5;(:

87 '? 5% 5 ;( 5;( /77:860:/ 2.:3? 5%' ; ( 5;(/.06.: (->( E?5S;( 5 ;(/ ? ( ( 5 S ; ( 5 ;( : >* 5 A A# (;( 5;( I%? '-&&5 S;( 5;(/787/10: 283-9( ;( 5;( 00:/0: 283 ( < S 4 5>/6180:/ 28/3 9 DA( 9 DA S * 5; ( 5;(: % E >? D AD ;( 5;(::706/8-77/ 2883 I E & ;( 5;(:68./: :3 ( %%< A(*9($;( 5 ;( >' - SR ( & ;( 5;(.10// % E >? D D - SE * D> ;( 5;(80/ '5*;( 5;(:.187:/-77 2:73 I E $ $;( 5 ;(:60: :3 5 S? A# -= > S- E >% 5 *;( 5;(776M77:/ :3 D ' I S ' (# > * ((;( 5;(6.// :/3 => 9& $;( 5;(688/.770 2:.3 >9 % ='A (# > * > %

88 :7 ; ( 5 ;( 66/ :83 < AS-5%?%* D A ( :71&70777/ 2::3 -%%['J#'A*? '> ;( 5;( : 2:63 5S5E >%A#-=*;( 5;(:.61/ :13 * <E # ; ( 5;(:8..:-77 2:03 ( * S/7:66&: = (; * A '( ;( 5;( B D E H *>* 5 ;(00: 263 ($ S < /3 - 'D ( A + ;(77/ 26.3 A \AB #5= & S A..)/,:0&677: A%9S% % I DA(0811&80:77: 26:3? AA * % ( (S 5 $ S ( 8)6,6:/& > D* * (AD * D A =* 5* /5;( => * =;>D9M*>&/./01/ 2613 (AD-//& ( A D (6:71H00/* % (( - ( >569>5%( % +E 5 001

89 : 213 %=I&>5&*7/ > 5H % + (( %= #I ( >?#;-* 5 D /86&/::77 21/3 * 'O# 9 5D8&// ' <(#<A #<<( S5 I 560/6& < S? 5# D & = D % /:)6,1/1&1.:77: 21:3 E?$ A D 'A % /F* 5 *+ 770& E]A=E 5 *5*77&/ *9D-*E >E(* 5 * ; ' % * % + + * +*:8:: A 9 A 5DI = 5Q S*> S :):, 868& = E A- & H & S/7)8,6:6& I ' > -??- E& D A /6),.6&8/ I'(<?-> -? DA.),&677 20/3 IA- #% ( * '>? E I 5( ' ( D&

90 : 2083 B# 5 > > D? - HMMM.MM77 20:3? I & $ *:/1& >$ 9> ' DS ( 9 5 * > (* >?5 5>8.6/& ( D ( ( * HMM M.MM % 5 A &9 % I E > 9 > D A D*%WD%=AR' (AE((*> H 5 *+ 770& &70* >? E-A( *- #> S/7061& ? 5% AD SD 08./&.:06/ 27/3 (=S*9D >5C(& * % + I %&&* + *+* ( >.&MP+% :7 5&7 9- '- 6P +% /77 5&7 9- '- HMM M ( > 6P+%:77 5&79-*%HMM M770 27:3 ' * :T 0:77 C 7077 M 5&7( 877^ 8:/ * % > (' = ( > 5 AE A S( * E S 5 S '& ** % > (5D + * D (5D

91

92 # # $ % & &'% ( # # ) *# +,

93 ' # + # % $ &# %-#./ # )56 #*# # 7 $ 1284 &

94 # 28 : % + # % 7 % ;' ;8 $$ & #$, +

95 # # < $ 7 % $ )=.%* 12'4# & # 7 =.% # $ - $ #$ $)=.%>* 124 # =.%> # & # + # (&9 5

96 ? % &$ # 22% ) 22*# % ) %* # # #'(#) #&$ '#).5* ($) # )7 #* - % $#

97 A A4# 2% )8*)2* )3* + )*# )'* #? + ;2 ; ( ' # *$ + % 2' #, + ( # 3 $ 12?4 &

98 0; + / &,&(&,&) # $ ) * 7 # 123;$334 & ( #(

99 03 % $ - )B6* )3;;%* # +.,&(.,&) # # $ * + $ ' && # $ % )2% * 1233$324# $ * /)23*C. * = )23* -&; + +& 3;; / % ' ;3# # ( (, 20# $ ;3 3 #

100 08 / -.#(.#) ##$&$)%&.* # ) (* %&. 0 #$0 2? 0 1 (, 123'4+ $0 $ % ) 2A*# # %&. - 3A?;, %&. & %& '$34 % 23; $ # 3

101 02 ;2# ( 0 %&.123' '4

102 0 / $//)833* &8 + # 233 ) 238* #( 2 # 2% 12304

103 0' 5-4. # # - = $834 : # 5 - % 882&8

104 # $ % C** * # ; 3, D, C ; = 3 )28* ;. ; 4 ;. = ( 3. +? 34 ) )22* 4.? ; 4 = ( 34 +? 3. ) )2* 4.?

105 /)2'* ;.4 /)2* ( 3 ) 3 = + )2'* ; = )2*. +?.4 + ( 2 ( 8 = 9 2 $ 128'$84 +( E ( - 2 % # ( % =12804?; $ $# # ?4 # 2 ( + 5/ % $ ) 23'* # $ 6 38;; F 3'G;G# 7%

106 0? 5/, 2 + * *

107 0A '#2 8; ';;#, ;;8 8;B';B 5$ % #23 % ;2 3 ;3;'# # 78 $ ;' ;8.5 ;2 ;2 / 3 ;' 3 ;3 %&. 3 ;2 46 =. $ &' 56 #, - =.%>

108 ?; # & 9 5#2 7 &' & % #

109 ?3 : 1234 %-#./0- %-#.8;;; % +(. % / #. #&= 8;;A$38?8;;A I +& JK 9 ) * ///# 9 )8*'0$23AAA %-J& D. J-63?)8*28'$22 3AA' : E K - C% %-./ J -. &382)*'A$08;;3 124 ## & - K =.%> $ =. % 8'.% & =9-%8;; JID+># 7 #L/2A'2$'8;; 12?4 I %E7- 12A4 J I D + > E I/. 283$28208$0'8;; 123;4 &.-/ J8?)A*3;'A$3;?8;; K% #./ & 5 8;;A #69:%%%& /C - 300'$0033A? &% #-&M.&5M33 #-& 58;; / &9 &53A??

110 ?8 123'4 + / %&. 7 #L/20220$228;; # 5.&% %&.2./ 7 # &L/: 8;;' D D-% I& ( / $?8;;; 123?4 5 & $#..& J 8'03$08;;2 123A4 E K. I 6 II : -E :%% ( J-/28)2*88A$8288;;' 128;4 & &N - &- % $ J80?;3$?;A8;;' # 59 #8;; % # #./9 & 53AA & /. JE # & & E - -# %-./80 & =. % /=.%/8;;?$'0;28;;? J E:. )# * / :$ :9-%8;;' 128'4 - K 2 + K 8;; 1284 % J 5 =OP& E/. % & 3?)'*''A$'A8;;A

111 ? =. E J/ =- K / 2'?;8$?33 8;3; 9 $ K=. 8;;0

112 ?

113

114 # $ %$ & $ $ & $ & & $ & ' & #()( *+&, ' & - &.

115 / ) 2 # 1 0 / 3 4

116 # -2. $-# ). -. -/. 6)(2# /) -. 7, & &

117 6 8 $ 7(92(9 $ & +$ $ 5 0) $ #0(( 0(*+ $ $ & $ (9

118 6( * & $ -# ). -. ' 50/ 2 1 ) # 0

119 62 #8 $ #.0/) -1. #0 $ %, & :02; & & <&-02.5$ #

120 6# <&-0#.= >' & & <& -01. = = -0#. + = -01. & # $$%& $ & + 02 ' & $$&, $ $ & 0(*+ & 2#(*+ 02, 6) & /*+ & $ 5 2/(. 8? &.,.$

121 61 '$* $+, $ '()* -./-, $ 6)( / 20 0/) #01 )(# #)( 6 21/2 2/( 2#2/ #01 0, %& & #)( $ & * 502( $& ' $ & $ ( ( 5 0 1, 2 ' ( * +(, ) ' ( ( 3,

122 60, + ) = + -( * (, 502( %$ 1 #1# $, 5 $$ 4+$ // / & 5 02# = -. / - /.

123 6) $ 502#. (1*+23 <& -00. ' & & = 4 8 ( ( + 4 = $ * * ). & A A 1*3&5 (1*+23#1*36' ). = 1*3 & &-0/. 1*3# 6/7:;19*38 6<=/;19*38 6/7:19*38 6<=/19* = -0/. & , & & -0. $ & -*#>?. = & -06. &-*#?. $ '

124 6 / - $ - / - $ * A 2 = = + = + + $ 2 * ( / 2 ( * ( $ 2 * ( 3 / 10 2 ( / * ( $ ' * A 2 = = + + = '... ' ' * ( / 2 ( * ( - 2 * ( 3 / 10 2 ( / * ( -06.

125 6/ = & $ ' 123 & + & 2#B - C1#16. 2#/ C0( 502)& +0# & C1)22*+ :B2(.B-.'C(':<, 2 < #< 1< A#0 A2# ( 2# #0 '$* 5 1)22 22(00 ##02 1 0, 5 & :*+; = $ ' 123 $ D ' ' ' ' 7 ' =. ' -02(. = '. ' $ $ ' $&, ' C : - : &.5 $ & ' C(6E : F <& (1*+23 = 1*3 ' ' -022.

126 6 5 1*3 1*3 $ D1*3& -02# *3D1*3 -*C(. 6 2( 8 *CA260*C#(2 $ & ' & 1*3 E 1*3 = -02#. E* 1*3? D1*3 = ) #2( '$$* ( A) 7, 20( /( 5 '6* A2( ( A#0 A2# ( 2# #0 '$* $.+$ / & $ 5 02/ 2( 2 6 2( <=)=:':2=E'/,:2;'/7/ -8,.:0#; 0)

127 66 8, $ * :01; <& & /F + /F#/?, $ & ' $ 0 GD1( $ 20 <&-02). H :0G0; $ :0G0; $:0G2;$ ; 1*I3 = *I + *I ; 1*I3 = #8 (*I *I + *I ) ; ; 1*I3 = *I 1*I3 = *I *I ( + *I ) %* :00;

128 2(( = * D $ ((1 (8 % $8, & 0 ) 502/ E G G + = -02). E2 H + $ +$, / & 8, ' & 1)22* = & $ & &-02/.- :0);.<&-02.J <&-02/. $ & <&-02). & <& -02. K &<&-02.& JC( ' = J ' ' E E + + = -02/. E2 E2 H D EB)'E 1 ' 3 = K D -02.

129 2(2 -, $'6* 1(( #)( #(( 2)( 2(( )( ( H #I #) #/ # ) 1/ 16 7-/ 8 +'()* &5& 5026& #I $ 268 8,&10)*+ 6I & (6E : $& ' 12 6 $ 9/ / = & J 2#B 2#/ 5 0#(&0(*+ /# = # = 0) $ & 0 &1)22*+

130 2(# ( ( '()* 0( #( ( 5 < 5 < 1 0 ) / '$* 3 & 9/ / $ L $)5 = & 50#2 & & (2( ) &/)*+ 5 + B2,0(*+ $ $ $ = LC0 (( LC0( 12(

131 2(1 ( )( 0( L# L# L# L# $ '()* 1( #( 2( ( (2( (#( (1( (0( ()( (( '$* & $/ 5 & 9 <&-0/. H <&-0/. & 5 <& &*+ $ $ : = L ( $) & & & & * & + & 5 0#2 = & 2(( & /)*+ 3 += 5

132 2(0 ' & $(0 & $ 2 9/ / 8, 0 ) /. 01? J 7 7, -,. + #262 # + 00 $ & #1(/*+ 6I & $ '$$* 5- '$$* 4 $ '* '$$* A A A / #1)0? #00) / 2 #1)2 J, J? 7 7, #00) / #1)# #00) #)0( 20 /0 #1)0 #00) #66 26 /1 #1)) #12 #66 6) )0 #1/0 0, 5 0## 1*3 01 D? & $ &

133 2() = 7, $? * $ & 5 01& $ $ $ 5 '$$* ( A1 J? 7, A A6 A## A22 ( 22 ## '$* / 8 $ 9/ / - / 8 + ### $ $ $M ' 50)

134 2( $ $ M ' C(95 $ $ ' <& -0#(. $ <&-02(. &$ $ M ' $ & ' * 5026 & $& #8$& ((2*+ 5 $ % (()*+ ' $ M' = '+B* <=/ -0#(. 9/ / 8, 5 0#1 2((% K0( 7 2(#( * $ & + & 5 0#0 $ & & +7 &1#*+ & A $&2)*+ & 1(( 0((%,

135 2(/ +$ / ':* #(( 2)( 2(( )(?, J, ( A(( A((0 ( ((0 (( '$* J 2((( +$ / ':* /)( )(( #)( ( ( ) 2( 2) #( #) 1( 7-/ 8 +'()* A

136 2( ; 8 & $H<&-0#2. <&-0##. $ J $ ((1) ((0/ = G H G -0#2. ' = -0##. 4,+ / (8 1(8 1)(8, <:0; 0((8 = :0/; #((8 H :0; B -21. #(B -)((. 0( 5 + & & : 1(8 5 5 $ /)= = ( )I, $ 00 1/ $ & 0(*+ $ ###

137 2(6 6 '* '$$* '$$* '$* '$* '$* '()* '$$* '* % 0( A26 26) ##/ 22 2 % 1 A2/1 2/ #/( % 3 1/ A21 2 #0) 2#2 # % & 0) A#(6 #2 #(#0 2)2 2 % & # 01 A26# 266 #/11 2#6 2 % & 02 A2/) ( 1 % & 3 0( A20 2/( 12/ 6) 1 3 #3 0 A#2# #26 ##06 2#) 2 3 #3 # 0 A26) #(# 122 2(/ # 3 #3 0) A2( 2/ 1/) # A26 2/) 02/0 # & % )( A#(/ #20 ##/ 2(2 # & # 0 A260 #(2 1)22 6( 1 & 0 A21 26( 02// /6 & 3 0 A26 2/) % )# A#( #2 #62 6) # # )2 A266 #(/ 1)26 / 1 06 A2# 26 0)#1 /1 / 3 0/ A2 2/) )1(/ % #& )0 A#(/ #2) 12)# # # 3% # )1 A266 #( 10/ /) 0 3% )2 A2# 26 )((( 0 6 3% 3 06 A26 2/ )621 ) 2) % #3 % ) A#(/ #2) 11)0 /0 1 % #3 # )) A266 #(/ 0(61 ) % #3 )1 A )1) )6 22 % #3 3 )2 A2/2 2/ 11 ) %3 #% )/ A#() #21 1(( ) 1 3 3%3 # ) A26/ #(0 00) ( 3 3%3 )0 A21 26( )/2 )# %3 3 )# A2/2 2// /(( 0) #1 0, J

138 22( 5 + $ 5 + * * & - <& & $0(*+ 7- $ 7)'7)' +0) 2 L) 2#B1#16 2#/02# L) 1#16 #16 )#/ 5 & $ & 1 :; L:; :; : :*+; 2 1#16 2#/ 02 1)2 # 1#16 #16 )#/ 1) , 7- $ / & 7+NO,A 6(9 5 0#) 10 2 $ 1)9 $&10*+50#) 2 & = &10*+ ((*+ 2/2

139 222 0 # '$$* ( A# A0 A0 A# ( # 0 '$* 2,ONO & H + A 1$3 $& A2$/)9 50# = & 5 0#/ & 2$#(9 50# & #$ 21)9 5 5 & 10*+ &

140 22# 8 '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* 2& $/)9 2( 8 '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* #2& $#(9

141 # 8 2( '$$* 0 # ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* %#& $21)9 = 5 0# $ # 212 #0)8 - A (8 $ 1)(8, < 0((8 = )20# ; & (6M : $ )9 $ $ & 5026

142 220 / ) '$$* 0 1 # 2 ( #) 1( 1) 0( 7-/ 8 +'()* & 2 & $)9 * $ & 7 $&1)*+% 1)22*+ & $ $ $ & % & & 5 0#6 $ 7 & & 1)1//*+* $ 5 50#6 &

143 22) * <&-0##. /$ -2#. 1, - $C(. 2( $ 501($A (N$N( 0-501(. &)((*+ $ & 11#*+ A J8, ((1 501#+A- $A$. A+A +A 6( #)

144 22 0 '$$* # ( 8 A# A#0 A2# ( 2# #0 * :; ) A +A / '$$* # ( A# A0 ( ((2 ((# ((1 ((0 (() (( ((/ 0$ '* 2

145 22/ 0 # '$* ( A# A0 A0 A# ( # 0 '$* 2,ONO 1 5 $ $ $ 2, *' <&-0#1. D#P6-0#1. 6 /// -, & & & 2((*+A 2 $ $ )92#) $ $ - $ 1(9

146 22 (9. $)9 $ 0(810)*+ $&#6)*+$ 2#)9 < $ $& &=$& $ 5 01) $ ' $ <&-0#(. $ $ $ $M ' C2(9 <&-0#(.$ $2#)9 6I $$ $ & $ <&-02(. $ $ = $& 10*+ & $ 501) $<&-0#(. 2( -, $ '6* 2( )9 20( #(9 2#( 1(9 (9 2(( 2()9 ( 2#)9 ( 0( #( ( #) #/ # ) 7-/ 8 +'()* 2 $

147 226 -, $ '6* 2( 2)( 2#( 6( ( 1( ( '#N '#N '# N ( (# (0 ( ( 2 '.* 2 $, H $ & ' $501 <& -0#1. $#(9 $ & 5 & & & =& $ & * & 50#/ & 10)*+ $&

148 2#( #(( 11*+ -$$, $ '6* 2)( 2(( )( 116*+ 10)*+ 1)1*+ ( A#0 A2# ( 2# #0 '$* $& /. 1, ' & % 501/ 1$3 H 8, 2 $ #(9 $ 1#8 & 5 0#/ $ 0

149 2#2 * A 5 01/ 8, & -, $ '6* #(( 2)( 2(( )( ( 8 8, ( # 0 2( '$$* # A 2 6 /// - # $ 5 01 & & A & $ ' # 2 1# $

150 2## -, $ '6* 2( 2( 20( 2#( 2(( ( ( 0( #( 1(9 0)9 (9 /)9 2()9 21)9 ( #) #/ # / 8 +'()* % # $ -, $ '6* 2( 2)( 2#( 6( ( 1( ( '#N '#N '# N ( (# (0 ( ( 2 '.* & # $

151 2#1 0 3# 5 00( 0 ' & ((/),8 <0/ :06; 512 (( (/) 3% # 6 8 8

152 2#0 % %B :; %< :;, :8; 2 /( 1/ 11 # ( 0) ) 1 ( 0( /2/ 0, # 118 2#1 )8 /2/8 $0)9 $& 100*+ 0) 0 2)01(( ) D A &#*+0 500# 1$3 $& ' )(((( $& *+ ((((( 0)7)(((( ((((( $ & 100*+ #1(((( - 500#. & ((((( $ & #((( 262((( #6)((( )2)((( #((( 8, - C((2. %$ #1(((( 5 #6)((( )2)((( &

153 2#) ( 1)( 0) 10 '$$* 1( 1$3 ' 10 '()* 2) 100 (( ( 2((((( #((((( 1((((( 0((((( )((((( ((((( 2+ '.* 10# $ & 0/ 0) '$$* / 8, #((( 262((( #6)((( )2)((( A(6( A(0) ((( (0) (6( '$*

154 2# + & A = 2(1& 52 #( # )A0 5 A + 0/#1 # ) 1 +1$ # $ 1 B :; < :; 2 #16 2(1 # 2 ) ( 0, #,+ )01((

155 2#/ 5# 2( 51 2( # $$+ B #(B $ & D $ F F & 1 F

156 2# 06(8 $ $ &, $ A 7 & D & ' & F $ & (6 & ' & F A F $ $F A ' L) 1#16 #16 )01(( 1 )

157 2#6 ; / :02; O O, 2 7D <, D?,,A4 7 P262 :0#; 8 %88, Q88 <$ 8 Q=R,? HO266/ :01; Q 8 *, $ 8 ) <, % 2662 :00; 4 7 < 8 8 5<PH #((1 :0); % <?884 5 <PH #(() :0;, :0/; :0; :06; 7? 7 8, )#((,8 <0/,,8#(((

158 21(

159

160 # $ % &' ( # # # $ $ ( ) * ), * + + -

161 . ) + / $ 0 $1 2 1 $ % & $1&' 7&8 91: 7&8 $1, ' $12 1 $1&2 7&8 $ ; ; * <$12 1 =4 96>?: &4>494?: $ $1' $ $12 1 )# $1 ; # ) # ; $12 @&? ; 9 % &: ; &' ; & ;?; A

162 @ ; ( $12 1 #$ #$ #$ #$ @44 B >?'(1 > ', < % & ( #($ #($ #)$ $1, '. B4 $1, '.? $1, && &4 4C ( >& C4 > (.?'(1 D4 '* * '(1 7&&8 % & 3 9 #6 : &&5

163 & +( '(1 ;? 7 1 ; & &( ) + +,-% ; % 1 # ; ) )?$ ( # E(A444 1?$12 1 * # /-

164 +. + & ) # # % &&7& 8 44 # &44 ) # % & 9: # % &B -# ) 7& 8

165 B 9: 9: 9: # 9&: 944: # # ) 9 : # % &4 ( C 9 *2 %$)) : 4 9 *2%F$)) :, > C4 B >45C45 ( C45 0( #

166 > $ # # (G) % &> # B& $ $1 2 1 # E# 9&: 7&B8 ) #$%% $1 2 1 =4 & 9&: 1

167 C >B 4 C # # ) % &C ; # ) '# # ) # ) # + # # - # % &4$ 4C ) 4C )$1&'7&8 )#

168 @.#45$ 4 4> > 4 6#7$ 8# 4 4> # * # > 4 6#7$ 9$ # )

169 @ % &4 ; 4C A # ) )4C I 4C = 4>4 J ) ) $ 7&C8 # $1 >) + # % & % ) C45 BC >45 % $ % & + #7$ &E)4 4E)4 44EK44 $ $ B C B$ C$ )4E) > 4 6#7$ ( )

170 @ L 7&48 +/ :-%---- % # ) # 0 7&8' % & #. ( ( ( ( ( ) ) ( ) ) ( ( ( ( ( ) * = 9&: ) ) J ) L0 * % ) ), α : : ( ) + 9 % &:

171 @ A E# 9&:,+-. ) ) J * ). *.//,- J ( 7&8 ( 7&8 # $1 0 9 %) % &: 1,+-. 2 J $ E#9& : 0 0 = 9& : ), - $ ) # % &' / ) E# 9&B: 3 93=45 $12 1 : ( ( ( ( ( ),+- ) ( ),+- ) ( ( ( (,+- ( ) *,+- = 9&:,+- 0 =,+- ), &&: 0 = 9&B: (,3- + ) 4 ) # J 4 # ) # E#9&>:

172 α 0 5 ) % 6 # )# 6 # 4 J + + 6E#9&C: E#9&>: = ( 9&C: M E# 9&C: E# 9&&)B: )#. ( ( = ( 4 ),+- + 0, - + 9&>: 2 2 ( 4 ),+- =,+- ),+-, - ), - +, - ( 2 + 9&4: ( ) # % # 4 A # ) E# 9&4:

173 @& ) % &4 # ) 4=4 % 4=4& & $ 444 E(A ) A 1

174 @ % 9: 9: /9: / 9: % &> ++ ;% + &46$ 9 &: 4 &#45$ #($ 4 >> 44 &4 '+2 ) >> *1 1 $12 1 7&&8/. ) ) 0 ) M =&C C*1 A / % &&

175 @B ( (. 7 ( 8 3 ( : : : ) 7 ( % && J #$ 8 9 ) )9: 9 9: % &&J ; N % && + 3 ( 4 ( $ $ ) / ) $12 1 ) #9&: (() 2 : 2 : (<: ; ;% = + 9&: & + 27& J ) ; % ; #

176 @> M # ) *1 >> &H ) % & $ 9 $: 9 : % &> ) ) >$& $ 2E) E)4 4E)4 $ >$ & #7$ 44EK44 4 &4 44 &4 #($ 0(

177 @C +/ +/ &?$12 1 % &B 9: 9: 9: 9: + 9 *2 %$)) : % & 2( +/ + &44 B

178 &4 % &C $ ( & #7$ & $ $ 44EK &44 #'$ 8( +/+ ; ++ E#9&:J ; == 2O0 #9&: > ++ > == A 0 ; ++ ( = 9&: ( ( ; == ( = 9&: ( ( (

179 & #7$ $ * $ * 44EK &44 #'$ 9 > > // == = = 7 7 (;? ; ) // (;? ; ) == == // % &4 $ F*( PQ / /,-%- $ % & - $1 2 1 # ) * 44? $1 2 1?'(1? $1 2 1

180 & -7 '& (& -7 '& ( E(A444 E(A44 %) 1?$12 1?'(1 ) $ / 0 1 / - % E(A % )

181 & 1 =4 *1H; M( B&*1 # A; 4B % & ( 0 % 0 ) - / % & /+ -7'& /+ & ) E(A44 % & 9 % 9:

182 9: 9 % &: $ 9: & +( )? 9 B /(

183 && % 0 % = E#9&&:$ / ; E#9& : = 0 2 ; = = 9& : = % J % % %) % +) = =4 # &A; ; J () 9 :9 % 9B: 9&: J /+ &- J ) >?$12 1 % &?'(1 % & $ %E 9 : %& $1 2 1

184 & *. : : : : % && % && & % && % R S; 7& 8 ) ; /++ &&< /++ 75 &? $ % &:

185 &B E % & E# 9& : '(B 4> 7&B8 E#9&B: = 9&B: )# E# 9&>: % & 7&B8 A 2((<< = B&BA 4 44 TT$12 1 M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B 0()?$ =4:

186 &> /++ - %?$12 1 # $ % &B 2E 9 : 1% 2E?$ E 2%?$12 1

187 &C % &> # )>45 % 2E J J ) ; /+/ &&<* /+/ 75 -? '(1 % & > % &C 2(2A = B77B 4 44 TT'(1 * + #($ >4 4 4 EK4 EK4& EK4 EK4B 8()?'(1 9=4:

188 4 /+/ - $?'(1 % &4 2E $12 1 %% & J +9% 2E? '(1 2E + %? '(1 /+ &&< % /+ 75 %?$12 1 1%E % &

189 @ $12 1 K1%E M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B + ()? $ %E 9=4: 27BCC = :A( 9&4: /+ - =C4*1 % &$ &4 # )# ) D))% (E* J # A % & 2 2 ; % $ %

190 444 % && 9 : E=4& P E >>C $ =C4*1 =C % & E - &4 C 4&%#$ >>C >& #=$ #=$ 4& +#=$ 4& 4 & '/ 2E + ++%?$12 1 1%E

191 +/(E* 9B&4: 4& P + (E* 9444:

192 @ /+0 6&&' %47 /+0 75?$ =>:% && % & 2(( C = :A2B 9&: J $1 2 1 % & A ') M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B +0()? $ =4:

193 & /+0 - = 4*1 % &B $ &> % &B (E* % &> E) ; && - 4&%#$ #=$ #=$ +#=$ &> > ' 2E + +1%?$12 1

194 +2(E* 9B&4: 4 44 >4 ') M * + #($ 4 4 EK4& EK4 EK4B +8()? $ =4:

195 B /+1 6&&' %47 $ = : % % 646&4 = A77( 9&: /+2 6&&' % $12 1 & % && & B E#9&: 27B2A = C( ' )& M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /9()? $1 2 1 &9=4:

196 > /+8 %47&- $12 1 % $ % &4*1. 2(2&2 = BBB< E#9& : 4 44 ) M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /()?$12 1 ) 9=4: /+9 '&&' &- ) 9

197 C % && $ % % &4>*1. 2(&7< = 7(AB M * + #($ >4 4 4 EK4& EK4 EK4B /()?$12 1 9=4: /+% 2E

198 B4 /+ & /+ -%75 & ) ; () % $12 1 '(1 $12 1 () $1 2 1 A 0 # 0 $ '(1 $12 1 ) 9 % ) $ 9 >: ) 75 #($ 5'- ($12 1 ('(1 $12 1 K1%E ') ') ' )& ) 1 2((<< = B&BA & 2(2A = B77B > 27BCC = 2(( C = :A2B 2(2&( 27B2A = 2(2&2 = BBB< &4 2(&7< = 7(AB &4> '0( )

199 B 4 44 #($ >4 4 4 TT$12 1 $12 1 K1%E 'J) ) U'(1 'J) ' )& 1 EK4& EK4 EK4B // () ) J 1%E $1 2 1 */; 7&>8 + ) 1%E % ) 1%E A 1%E $ 1%E $ > /+ 4%'% M E &&) % (E* &B $ E

200 B 9% &% &B: 9: E#9& :. F 9& :, / 9 1%E : E. &B E ( 0 J &> H =C BH $12 1 K1%E $12 1 K1%E & #($ C4 C4 4 ' ) -- C &4 &> 4&%#$ >& >>C > (- #=$ 4&& 4& B4 44B 44 '1 // (&-7'& // & ) % 9:

201 B 9: $ 9: 9: / E#9&&) : =4 # A; ( 2R+ 9&: 0 2R+ P + # 9 : & + /*

202 $1 2 1 # $ 4 $ % // $1 2 1 # ; &> ) ) + 2R+ @ ) 2E

203 B& #($ 4 B&4 4&4 2R+ B & &4 2R+ B C> 4 2R+ ' 2- ) $1 2 1 $ $ # > //+ *%4 //+ *%4- $ B &C # &> ' 7&C8 4 4 & 4C 444I ' 7& &44I 4444 F 7&8 4 4B ( 7&8 J &8 ' 8-9 % :

204 B =4>& # //+ + % 2E + =4 4>&$ # 444 $ ; % : ' & : /1:% ; % ;

205 BB ' ' & ' /2 + % % ; # 444 ( ) + // >444 >&44 =4>& 444 =4

206 B> 2E % % ; A 2E J # : >444 >444 >&44 /// % &&4% && % &&4 + % %

207 BC / 44 >444 >&44 % && ( >444>&44 =>& M =&44 E# 9& : ; &4 2R+ 44& 4 4> 4#$ >

208 >4 > &4 4&4 44& &4C 4 &4 BB4 &B>4 >>B >& #$ 4> & & &444 // &- % && % && + &44

209 > - ) &-#$ ) )& )B )C ) ) )&44 )&4 4 &4 &44 : #$ +1 %% && 4444 BB4 &44

210 > )C 4 >444 >&44 C& )4 &-#$ ) ) ) )& ) )B )&44 )&4 4 &4 &44 : #$ ( '&&-#$ B & *' & 4 4& 4#$ C $ % >

211 > 4444 $ % &&& 9/=4: A //0 (& $ ' % + -*$ $ -*$G -*$G $ //0 ) % && )&C DD=)D ' % # & # ; ; ; $ //$ J $ 0 ;

212 ) * 2R+ '; -*$ ) % &&C # 4A; # % & 4 # #>?$ #>?$ #>?$ B& 4 & '% # 44 (?&&#7$ 44& )44& )44 )4& )44 )4& )44 )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 0%

213 >& (?&&#7$ 44 4& & 444 )44& )44 )4& )44 )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 1( 4& (?&&#7$ 44 44& 444 )44& )44 )4& )44 + )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 2 &4 A # $ -*$G % & 4 -*$ -*$G #

214 > 4& (?&&#7$ 44 44& 444 )44& )44 )4& )B44 )>&4 4 >&4 B44 : #$ 8% ) B& &.#>?$ & -*$ -*$G & 4 &44 &444 B& & //0 # ) 9&C&&>A;:

215 >B -*$-*$G % & < # $ # >444 ) ' # &C A; # $ &> = 2R+ A # B& &.#>?$ & -*$ -*$G & 4 & & & //1 %% - =B &*1 E#9& :A #B&*1 + 4B / &4 ) 9 9 =4C

216 >> / / & ' M # # ) ) $ & B& A 0 0 $ # 0 $ # > ( # + ) + # +

217 >C + 2E $ J ; >

218 C4 6-7&8 $1( &'(, 2 1 9M( M:$ 1 CC 7&8 $(6$(*E'4)C>1, 1 9:C> 7&8 $1( &2( 2 1 $ 1 ) B44 ( &&8 E4 / I 1. I + E 7& 8 J; - A * V N ( R ' C4> 7&B8 RNF(*. ' 1 ( NJ ( 7&>8 $1' &' % $ 1 C>C 7&C8 $ $1 G W' % N +A + E 6 $1 >) N E F ) $(*E C9:>I>>CCB 7&48 L,LXANJW( E % 7&8 ( NE * + *,)A ' :C& 7&8 J 1+ ( %+ N1 E B 7&8 ( J1 ( N 1 C> J- N $1 2 1 $1&$ 4C1(&CB 7&&8 J-( / $(*E 1 +

219 C 7& 8 R (S;,2F ) $(*E N * + > 44 7&B8 '(B 4>.CC % + $ ( ( '(CCC 7&>8 */;,A%,A A(N 1 ; *S A E ) % % E * >9 7&C8 ' %1% % * $ 1+ + * E M 2CC 7&48 2 N' 1 + ) ** N% & B) B 44 7&8 F, * S, 1 R; SS ' (F '$$ # / N(E 9:C)44& 7&8 W ( ( $ ; ) N% B>4)>4C44& 7&8 2 R*$ 1+ 2 M 44 X E 2. F 1 M($CC

220 C

221

222 #$ %& ' & % ( ) # * +,%'%-. /001%-% *,%'%- %-%234,%'%- 4 7 (( - & & %-%234 % %-%234 & 8,%'%- 9

223 # # $%$% % & ' ' () *% ' +(),4 - +%% -) % ( ) % : (#

224 5 +(),4%&'& % - & '; & % +()-, %&'& 7%&'& 5-4& < * %&'&= 5(> 5 5( =00 #$%&'& > 7 * 5 + #5

225 ? 5 + B 7 5 5# + +> % & #5 B % 55 %&'&50C # 5 # ( 0 +().,)

226 1 ( 5 # 0 +()/,) # 50C +()(,) %&'& D00# -)

227 -)) < = ) #> -)) 0 %1 - ) ;B=#> 5? %-%234. -)- +()2,/ + -)-) %3 )%E/ B 7 7 #$%&'& # 51 77

228 B % % 7 7 B )&3* 5 7 7F 5 # # (),,

229 0 ';, '; # #5 3 4%% %% %%5 3 4%%5 7+1 % 0) % 4%,5 7 % 5 0( G # G# ( # G? 5? 0( 00# 00# (0 (G0 (?#? 0 00# 000 (# #G00?1 0 00# 000# # 1G? # 000 #0 G0 #51 (),) > > +()8,>) 75F> 7000

230 0 945 (#0 ((0 (0 0?0 #0 H5 H H 4 ( ( 0 0# &%6: 4%%5 +(),) =, > '; -)-) % 7#$%&'& 5?1 #5?0 +(),#$%&'& *%%1 $% I# I0 I00 (# (),/

231 0( 4 H 6 * 75..)/;#6 #$%& '& 5 %&H J* 01H& & 0( *,& = >#,& (K% &D #$ %& B 5( # ( ( (),, %&H -

232 0.) <, B 5(< * + + () # %&/ = 5(> %&/ + #0,& 5 5# 5, + + L + > 0 (#5? > #0,& +()-,M, >+F> #0,&

233 0# 5 '; 5 B + % '; + '; #0,& 5# 5# 4 5# % '; ';#5,& (? #0,&% (? 50C 5#% '; &

234 05 > <== > < > <33 > <= +().,4

235 0? > <== > < > <33 > <= +()/, 4 #0,&

236 01.) % + ( ) B ' '; ,&% + B 0?K 9 00,&' 0K #0,&' 5K %&/ ' ()*+,-. > > +()(,;B ';> +F> 00,&.)- < % (() # 9 + 5? #,& % % %&/ J + :

237 0 00 4%% # #0?# 00 # #0 =45 +()2,.). 6 5# '; L 51 0# ( ,& #0,& 00 0 ( # 5? %45 +(),/ F 5(

238 0 0? 5( '; ,& ';?K : 0 +9 #0,&'; + 0 '; (5K / &=%%9-&% /) -&% %) ( 4: $%&'& + #$ %& ' & $ ( ( < 0 $ 5 L 5( *

239 500 # ( ( ()8,, $%&H - /) 1 50, ( < %, ( 50/ //D0 % /0 * + /0 7 = B /,4 D,& 01K, > =/,4 D(5,&> (70 05 ( +

240 +(),), + > (> 945 (#0 (00 #0 00 #0 00 #0 0 (- - (& & (0 0 #0 4%%5 +(),M, +

241 ( /)- > ( 5 ( 5( ( ( + = 5(>B00,&% 5( ((,& 11?,& + B ( 5 =1(O/O(( >, =/,4D?,&>8 % ( 11?,& 00,&4+ B =/,4 D(,& +> ';=/D(#> + 4 +(),

242 (,& 00,& 00,& +()-,), > ( > 5( 7G $ %& ' & + 5 ( + 1 % ( (( (

243 # 945 (#0 (00 #0 00 #0 00 #0 0 (- - (& & (0 0 #0 4%%5 +().,M, &=%% % -&% ) 5 # (## 5?5 ; ( ()-,)( ( 9 ) # () 19 + % (() #

244 5 5# 55 5? =4H> (L (%B B 4 '; 4 B =/,4>?1PQ) ) %&/<3R) <45 ;0( 0;0( 10;0 50;0 0;0 0;0 = & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; 00;S00 0; (0 0 #0 50 &4%%5 +()/,; +

245 ? <45 0;0 0;0 00;S00 0;0 0;0 50;0 10;0 0;0( & ;,;77 - ;,;77 4H&;77 4H-; (0 0 #0 50 &4%%5 +()(,; +?0;0 (#;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; <45 0; (#;0?0; (0 0 #0 50 &4%%5 +()2,; + () =9 (() # #$%&'& L

246 1 51(0 #0,& 4 (= #1> /,4 1PQ + )B + ) : L B 1;0( #;0( ;0( 0;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; <45 50;0 (0;0 00;S00 (0;0 50; (0 0 #0 50 &4%%5 +(),; #0,&

247 ;0 ;0 0;S00 <45 ;0 ;0 5;0 1;0 ;0( & ;,;77 - ;,;77 4H&;77 4H-; (0 0 #0 50 &4%%5 +()8,; #0,& <45?;0 ;0 ; & ;,; - ;,; 4H&; 4H-; ;0?; (0 0 #0 50 &4%%5 +()-,; #0,&

248 0 ()- > 9 #$%&'& '; 5( + + %BB /,4 ((PQ ;, L (#( #( B 1;0 & ;,; <45 5;0 ;0 ;0 - ;,; &4H; -4H; 0;S00 0 #0 00 #0 > <> 45 +()-,; #$%&' & (). #9 () #

249 'T 5((( #00 /,4 (#PQL ; <45 #;0 ;0 (;0 ;0 ;0 & ;,; - ;,; 4H&; 4H; 0;S00 ;0 ;0?0 #0 (0 0 0 (0 &4%%5 +()-,; $%&' &: #00

250 1;0 5;0 <45 ;0 ;0 0;S00 - ;,;77 4H&;77 & ;,;77 4H-;77 ;0?0 #0 (0 0 0 (0 &4%%5 +()--,; $%&' &: #00 2 <%% H 6 9 < + (% + ( B G +

251 ( + L

252 @5A %&4#-4 H ) '& =34) 3>% & %&4#'4 '&% & + ;< /H G & G % ) R4 4:J4 4 %4,;& M&) %%& E 2- U L +;< < I %& 1 U ; / %4,; 4) U 4 % ) 3 ;,; N% %B W & JHJNLU ; J H J N 9 2 N < %&/ ; + ;< % %& /H & 2,) ; ;& % ) R4 #1=5>05

253

254 #$ % &' % () *+,-. $/ # 0 1 ' 2 3 & 3 4 *++. # 5 & & 1,' & 0' & +, 5 5, & 97, 7, & '6 # & '6 '6%:

255 + *8. *. # $ & 5 9,;<,= 977,0 2;77 0+,2 0+2 #$ % ' > 5 5? 5-097,25 & 3& ( &3? ) '6 ) 7, ) 1' , 7,7 A97 A977 A97, A97, ,,7,7,17,7,7 #

256 @ #$%& #: 3- #$ &,1: & & ) 11' 3-71 B 3- & 7+ + ' & 3- & )5 #+ $/ 7 &71 ( 5,78 & $/ # B &5 5,778& )*+,((& , ,7, 7 17 #$%& & 7, 7, # 3- '(

257 = # $/ +C 1C, 13- & 1C 3- & & & 3- & # &&D& 3*+=. ' 3- % & 5-5 #$ 1+E 5 & 5 % & F *E.G? 0+12 )*+,((& , 71 7, 7 7, # '(

258 17 +1 $/ & B & &. + & # $/ & 7E 5 & & D& *+,. ) )*+,((& , 777 =,7 7, 7, # ' / % '(

259 1, '$ > 3 & ## $%$# & ## $%$# & : 5+> 4 ' & 5' ($? 0+2 & 5 & & F & & & 3 &3 F '($? & = 0+2 ' ' ($? & = 0+2 ' ( # & 0+2 & 5 &,,1& 3 & 3 $ & F77, F +,

260 1 / ) #$, E +=,1 #$ &, E, :(,+= 71,+ E = #:,+ 771,1E $ #$,1+=# &, ' ) 5 # & & & & & & & #H & #$ :( # H & D :( & #H :( & #? F& 5 & - $/ # 3&D& *+,. 5 5 &3& # 5 5 +

261 &' 5 #+ 5 5 '?/*+. I*+1. - $$0% #++ & & 5 5& 3 > & & & &') 3-5 % 3-1? 5 G 2& 3 J 2 J2 J2

262 ,77 7 -, >- ( > >; $ 5 B & & 5 3-5& 3 & 5& : & 3-5 > 5& 5 5& 3 58) 3-5 & 3 > 5 $/ 5 5 $/,C 5 5,778 & 5& 3 &,7 B& 5 3 & 5& 3 $/ )

263 1 )*+,((& , 777 -, $0% 77 7, 7, # 5& ,' 55 += 5 0 & +2: 5 0 -, & 5 5 & +,7 ') 5 $/ & # +,, +, 1 F 5 5& 3 5& 3 5 6&5& 3 & '(

264 1, ( H-, H-, -,77 7, :B & ,77 7 -, ( H-, H-, $ (B & & 5 3-5

265 1+ )*+,((& , -, -, -, $ >; ( > >- # 5 5& 3 71 '( 7, 7, >; ( > >- -, -, -, -, $ # 5 5& 3

266 # $/ +C 17C &,& # 5 &3 & B 3- & 5 & 3 B& 3 - ;? & 5 1 ' 5?$ /*+. %% $) B 5) *? / &5 /)0+2 *,/ *,= - *,. *,+ * = 0+2 # ) *,/ *,. 5 5,+# B *,= *,+ 5 $/ 7, +,1 & D C&&,&17C

267 1= )*+,((& , ; & 77 7, 7, # -- 9** 5 &,1 & I*+1.# 1' 5& *+1. & & & 7 + 3K& & 5& L% 7K& & 5 &7E17E +, $/ 11C 5&,1 1,C 5& & 17EB & '(

268 )*+,((& , 777 7,7, 7 17 /* < 7, 7, # # & I B& & F : & 5 B & '(. / D5 5 & &5 & 3 & : +,

269 , ' G 2 & 3J 2. 0% : 5 5 & 3 5& 3 F +, > & 3 ') $/ )*+,((& , , 7, 7 0% 1#& , 77 '(

270 # & 5 5 &3 D &. > # $ + > 5 $/ 0 +,+2 & # & 3- &&& > + $/ F + )*+,((& , $ , '( =,, #$ # 7

271 1 &, D& *+,. )0 ' 2 & 5 $/? & 5 ' ;/ # M 5 & & G & 5 3- $/ $/ 5 & 5 : $/ & & 5 5 & &5 $/ G 5 5

272 5 : 5 5 & 3 & &5& & H $/& & B 5 1' - - B > F F & J 3- F J - - 3

273 ) *+,. D& ( '??? 8/ ' *+.? $ H>/ 8/ ( (7=+1:,771 *+1. I $ 4 4 ( *+. I3 (NF$H - (8/ O 77 *+. O> 83 :D H O: $ H? ' ( (77+P771,+,77+ *+. (H((8B ' 4 8?170=21,-1,77= *++. Q R: O?B?3/D DP5 O / H - ( ' & # O *+=. D& 3' '( ' O / 8,,+02,+-,+1,==,

274

275

276 # $$ * + σ $ %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) %&$

277 , - (,$. /.01* 1 2 / %/7'89:/7 5 ; %/7' / < / -89:/7 %423 ',), 89:/ 70,),= 5,= 8 89: 056%/7'< 0 /6 < 89:/7 # -5/9 ' 75)($ # 7 >$ ( 0,= 9.01* 1 < 89:

278 $ $$$?-?- # $$ )*+&' $ $%&'( %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) 23 σ $ ',-. %&$' %&$ %&$ %&$( %&$) ( 75)($ 23

279 ( / 0 ) -. / '- *%- A *%-901* 1 ( - / - 01 * 1 -*%- $= - 01* 1 / - *%- '=')'= 01* =*%- - - *%- 0 1 & $$ $($ $$ $$ $$$ B-/ - / /$$ ' ( & 2 -.

280 # %& 1 501* 1 (, / $$ / 7/ () $')' (, 7/ )$ $)) ( 7/ )' $( $( ) $ /, 1 ), $' - /, '$ $' ) / $ *%-. - *%- $ 5/92 -(3 0 *%- 01* 1 - C - 2 / / C *% * 1 < ) D3 01* 1 2 D), < # E/F * 1

281 ' 41 & $$ $ $$$ /$ '# 38& # 7& /$$ /$) /$$ /$ $$$ $ $$ %& 5 - / 2 3 / + - <4 01* 1 / / / (4 *% * 1-4 / 2 D$613 *%- - - G 4 / B +.01* 1-4

282 $$ %91 3 & $$' $$ $$ $$$ $ $ $$ $ # 5?01* 1 7/ 7/ 7/ - / 1 - %4 *% %& 6% &..# :. 5 # & 5?01* 1 $$ $$,, 7/ $)) $$) 7/ $( $$,,' - / $' $$ ' 1 $' $$$ ) 7/ $')' $$$ ' / %4. 01* 1-4 D$$ ' % /

283 / / 2 )>$ /,>$ / 61 / 3 / '>$ / 61 / / D'>$ / 61 / - *%- / < # # 2 )1 7 8 : ('< 8 : # $ B 5/9/ % & #$ 2 $3 4 - *%- # 28%*3 - = % ( (' + ) + ' * ) (' + + ) % + % 2 * 3 *%- < / -, -./ ,0.12,3324/

284 ( 3, / 3 1 EF < 2 ) 0 - E(F 4 2 )< 2 %423 ) - 2 = 7 % 23 6 B - % ; D61> H E)F% 6 D$>% EFB 01;7$- $$,$:/ E'F - 5E,F A E$F < $ - $$ 3

285 ) 2 ) 44 %423; + * ' 2D,, / ; 7 I/+ 35 ' 01* 1 -, * 4 % + %423- /4 01* 1 %423 - GD$>$ /) 'D/' 4 G = ):; 6 9 % )9 + 8) * 2'3 01 * 1 $ $$ %6 8% * $ # ($ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$).01* 1

286 # & # & '( ' $ (',' ( ' )(' (' ) ' $),) ) ') ((, ',,$, ),,, '),( $ $ () $$ /( 9,8%* - < '61 0 * 6 4 % + -', - % + - ' $$ $ - --' - < ; 3 3 $$ >$ /) /$ $ $$ $>$ /) /' $) $ >$ /) / ) /2 8

287 , 2( $3 - ' ; 7 - %42'3. 01* 1,- -8%* * % + %42'3 8%* 2<D,) * 1 8%* # - * 01* 1 % + - -'0 * 5/9 % + 0%42'3 * % + - $- $ $ $$ $ 8% * %B-/ %5 # ($ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) <.

288 ($ # & # & '( ',',),') ' '(( (' ( )$ ) ) ' (') ), ($,),$, ( '($$,, $ )) ' $ $ $'( /5 9 2B-/3 = $ /= $ $ $ # $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) %&$ %&$ %&$( %&$) 3= $ = $ $ # $ $ $ $ $ %&$ %&$ %&$( %&$) $ %&$ %&$ %&$( %&$) 8%* % %. 8%* 3B-/J3 /J3 J3 /

289 ( # 1 )% # )%64 1 & # 501* 1 (,$ / (( / ( 7/ ()$ )'$' ' ), $) 7/ )$, )' $ $ 7/ )' )', ) ) 1 ), ', ( )( - / ) '$ ( ' ($ )$, / - $. $ 41 / 1 & $ $' $ $ $$ $$ $ $ $' $ $ % 4 41 &

290 ( 8%* - 6-8%*,$61- $ '61-8%* - ( $ 9 - K / 0 * 01* 1 < %* '= = * % %*.01* 1 / 9-8%* D$2-$3 (, G * D % + D61B 8%*%42'3 D$$$ 22 $3 3 - # - 4 ) 0 ).01* 1

291 (' 3 34 :. &5 /)%6 >..# 0 1 6%..#&..# :. 5 # & - K63 (' $ 5 K9 ' $') 5.01* 1 ' $), 1 K -,/5 ' $( - K6=6> ) $( '( 7K=6> 9 /K 6;,5 $') ') $ $',, ) /, ) - ) A * 1 G 8%* 61 2 $$61 D$3J *%- $$61 $$61-0 ) *%- 0 # -) $ ('$$$$ '$$$$ )(EF3 - ( - 2 )( EF3 8 '') # <

292 ( / < 01* 1 0 ) *%- ).01* 1 <-) # - $ 0 - $$$$'$$$$ / - 9; E'F / ( 38 *%- < / C 7 EFL EF.01* 1 ( $4 / * 1 / + -

293 ( '$$ $$ 56 (5. ( D3 / %6: %6 %6 %6 ' : 5 / $$$ / $$$ '/ $ #43 / /' / /$$ /'$$ /$$ $$ '$$ $$ ) 3 ( -' /

294 (( ( */433& $ $$$ $$$ $ 43 % ' ' ) '$ ' ') $$ $$, $ $( 38% $ $$ $) $' 386+) $ $$ $) $) / + -' 0 # < - 4 M # - '-% - - A - I65 $$ $$, $ $( < $ - 0 $$$ $ 7-0 $$$ )' 5 $ $ $( 2D)'>$H$3 - A 4 ' 0 A -' 4 $$< A 4

295 () A B < '8 4 A ( $ / *:8-# % - -' 0 2I65 D$$'38 - / 5 -' %- < 2I65 D$$'37$$$ $$$ - $$$$$ $$ $ 38 $ $( $ $ 6 %6 $$ $$$$ $$$ $$$ '$$$ $$$ 3 2 -'

296 ( 38 $ $ $( $ $ 6 %6 $$ $$$ '$$$ $$$ )$$$,$$$ % # (( $3-056%71::/'/8E(F / - %423 = 7 23 B G ) = )) ) = 8 = 8 = ) =7 %423 ) = 8-6 ) =

297 (, 7/7 E)F ; %42(3 ; = + 2(3 4 = 6 +.? + 4? =???D$ *% % ( ( *% $O?O$'( $'(O?O'- $$$. $ # $$ ($$ $$ 6 6 $$ $ $$ $ $ '$ - 0 *%-

298 )$ 6 = - 1 *%42)3 1 / / = 2)3 1-01*;7 EFGD'>$ / 261> H 3 / D'')- 1 %42)3 $$$ ($$$ *- - A -, - $ $ - %42)3-6 $$$ 7 '( )$ $$ / ? /4 33 /4 33 $$$ $ ''' '$$$ ($$$ $ $ $$$ $$$ $ ' $$$ $$ $ ', $$ /< -

299 ) 2 33 A 4 - # - - / 4 *%- 4 # - - *%- B 4 4 *%- * 8 % 056% 71: /

300 ) 043 EF P 6Q B8% R% ')'')/''$$' EF P 1A S Q Q1:1 )(,(/)$'$$ E'F 5 T: 1 Q IA % $$)/), EF 1 I% ; < 9/ 1 EF$3 EF 1 ; P $$' E(F -8; G Q,,,'/$ E)F 7<%0 0 5 EF QQQ-9%- // 253K 6/6P ;P55I;$$ E,F 5 Q '$())/($$ E$F 5 * C Q $'',$$/, EF 8* IB% EF : *- C E'F 90; ; Q % 6 )2(3 )/)',, EF 7 <; ;%9 5% 6 2(3 '/,,(

301 )' EF L <P L7* L< 5/ / / C R5,2'3,/,,( E(F 056% 7 1 : :'/$$ I 1 : % $$ E)F B<,)( I 1: 6 ; ,$'/$,)( E(F3 EF *155 I*80Q0-6* 5 ;<% 6 1 * % Q 1:- '23$$$$,

302 )

303

304 # $ % & $ ' ()* ' (+, - -. /,,, /, - /,-, 0-

305 # # ( (/5, $ 6, -, /, ' /, # - 1 2)2 $ +*)8

306 9 $ & $ - # : - ## 7 %; - : %; $ 6 *(

307 * 8- $ $ - %; $ $ ' < %; %; 4 # 5 ' $ 4 = 5 - %;. 4# 5 $ % %; %& >

308 9)? 4=())))) 5 3? # %; 6-7 $&8;'A.. ' ## $ - 6 $ *( 6 $ ' $ $

309 9( ## ( ) : 6 B 8 $ 6 ; ;&CD*(E 1 7F6 D*E 6 - $ 6 G D*/E 6 1 # /, 7 * % 1 $ < D*+E 4 5 $ # $

310 9 # D*(E ; H &C H # &9+3-3))9 D*E 7HF6 G$ 6 - ; > 6 /45*(-)/))+ D*/E G A 8 ; $,< $ 1. &(+*-(3*)) D*+E < F'6 $ 8 86 A. 0 $&8; A,.A)((-3*+*)((

311 9/ % *+,-. (/ ( <6 $, ' I % GJ K - ; //4(5+3-3)))* ' 0123 # -; # $ (4+5 ((+-((9))* / B-% $ % $&8;H A(/435)() + ' G, ' , F A H A, ' > % +////-/++)() 3 # /, ; # $ (94/5(((3-((()(( 7M & < $&8; H > 8 $ ; )(( H B $&8; H A $ )((

312 ' ; 0()((((N1(+-(3)()))3 /4(5 )( *+,-. ( - - $ 8 ; %()-(*))* % GJ K ; %(-))* / B 8 ; %39*-*+)(( 4 54 (, < )() K: L%& &'B*9-*-+*)-))-/)() &. P, K: L%& &'B*9-*-+*)-)(-))(( (+(# ( , 9 :K - )) A $O& ; - -&: ((-(3 ))9 / &.& 8 ))9 + 9 B. $ 8 (+*-(3))*

313 A $O & ; (/-(+ ))* $. ; ; ))* < B.8>,. $. ; ; ))* B- $ $&8; A.))* * A $O &, ' () A $O & , ' (('G,'0123A$O&A HA' >%' ( $ ))* (/'G6,FA$O&0123, '%'AHA' $&8;N&%; H.))* (+ $ % #, ))* (3 () :K - ))*

314 9 ( 0 12 H ', < K #,<(9-(9*)() ( # -,<3)-3)() , ' 7 0Q,<(++-(3))() (*, H , ' -,< 3*-)() ) 0 12 H A 8 7M & < 9.$&8;)() ( 9. $&8;)() < % 9.$&8;)() / , ; ; 4(5(9+*-(939)() + $&8; A.)() 3' G 6 F , ' A H %'; I>- B. (+ )() $ &8$)()*3-9))() (( :K - )() 9 K', < K,

315 9 &. P, //+-/+( )(( # - &. P, )-()(( /). H &. P, ++-+/()(( /(& H < G # $ +)-+(3)(( / 0123 &. P, /-+3)(( // /, 9 /33+-/3))(( /+' 9 (/-(9)(( / $&8; A.)(( / B &.)(( / $ %. &.)(( -#. # H# 45 4(5; 4(5 ; # $ 4(5 H 8 & 4(5.&.)((4+5

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

!" #!$% # ###" % %$ * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # %

! #!$% # ### % %$ * + #!!$ # % , $ %#-. $!% # #% #!$  $% $$,#% #%# / - #! # % !" #!$% # ###" % %$ & ' " ####%%" % # %(##) * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # % 0 1 # # % # # 2 '3 #" $! $ 3 " ##!$ 4 1 ##% ## # " 5, #" # 6 % # 5!$ #%% %# % %#$ # 5 %

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon Uitgave!"## $!"#% &&& Tekst ()*+,- Klankbordgroep ()*+,-. /0*-.100*234,-./56*234-.7*23478-.9*234 78-.32&*234-.33*2347-.30*234 -.(1*234(-.+*2344-.,29 *23489-.:30*83-

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen donderdag 21 september 20:30 vv Rolde HS 2 Invictus HS 1 De Boerhoorn, ROLDE 1 H3D-EH Luc D3 zaterdag 23 september velden opbouwen D4+D2 14:00 Flash/Veendam MC 2 vv Rolde MC 1 Parkstadhal, VEENDAM 3 MC1B-DE

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&&#45"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Hoofdstuk 4 Meetkunde (V4 Wis B) Pagina 1 van 8 Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Les 1 : Gelijkvormigheid Definities sin( A) = Overstaande Schuine cos( A) = Aanliggende Schuine = O S = A S tan( A) = Overstaande

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie