" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts"

Transcriptie

1 Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering, ibmg/erasmus MC

2 2 $%%&% '&"( ' '') " * +!,,!,!-./ '' &##,,!,,,0 '' ),#,* $%%5%%6 '' "%'5%%556(

3 "+ 4!1 #"+(5-7&(%(&!, 7! (5!! 7# '&((5! (5!1 4$(%(&!9 4! %!9 4# '&"(!- 47 %%#! 44 /( #4 1 ''%(5 #1 1! ''(5% #1 1# ''(5 "#2 17 ''(5:#9 14 #9 2:%;' #3 2!!<=+(&#3 2# #<$%%7, 27 7<"%% <+>72 21 ':7-90?' A!</%+41 A#</(54-3

4 $%% )*' $(+'&55'&%A 'B((&&$'+' '%5'&55% (/' 5(&' &55&+% 5( 5%('& " CA(5 ) " *% ")AB*'& &&&5'%% ''#,,2 4

5 $(%& +5(+ '(&$%) * '& "() "* 7 %%)*(%+' #,,##,,1:' &(%( (:( %(%;% %%)=(5%''%(#,,1*='& &'(55%(:$ +% (5 &(".)5&#,,7* ' 5&+ "&('5% %5+&5&'0''%5'5 %;5$%'(&'5+ %;'&+ $"8%% ()#,,7* '' $ (5$+"8'&5 08(5)0"8*%%!" #'#,,4%5 '5+'&(5 ((5$0"8'+5% %(5)* %5''+& %'+5&$ % & '&() ) B8D%%E%%<%F%'& #,,4 * ) "D&& %5'%;'(5 '5+ 8(5)8*%%E (%'F)'#,,4* (5585&5'' ++C +G5% 3 Een regionale ambulancevoorziening (RAV) is een samenwerkingsverband tussen alle ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in de betreffende regio. 5

6 $(5+55( %(5 ''%'5&5/': '+5''(5%& &(+ %'&$+'". 5%('+5& +./8 )./8*'%%' &(''+ )&'+5%&(!1D3D#,,1+&".*$ '&"( ' '') " *& '&5' '&( ''+&( +55$'+''(5 (&(( ''$%' (&'5+%;'&+$(5 ( B( '5 5H5+H% 5('$'(&55%5+( '+$%B(()B8* 5%%I%%<% :55( &'+)B8#,,4* $&'&5&55( %;('(&+5/ 5&!!#&(5J%=' ''55(& (+(+%%;+(&$ + " '(5( ''='5(5(%5& (5((5%;'' 5 $(5<+ ),- = +<+ ) ) - )"8#,,7* %5(I./ - )"8#,,7* $(5'&&&( %$ +%%< '.( , 6

7 $(+%+ &5&$ 5+%&5'5(D&& 55'%;)5'((5&* +(%;)+(* $(5(%&&( ''+5( ''+' %) *+5( & '&"( ' '') " * %%)*)0* B5B(()BB8*("++ (5( %5+%;'%+ "$&((5'' $+(5&5&%;' %&(&'5'5 %;$5%'+%%;& (&&5'+( &(&(+'' %C"(5:'5 &'&&%5$&+% J%;' 5&'(5574' 5%%57+&&( ''54& (51+(&( ''''5&+55%( 52:G& /+5& 7

8 (5&%%(5 %; (&&H&%&&%HH &( ''(5&% +&(+&%;' +5%5+&$+%+ &++55:&+G &&5+'+'5( %;' $%%&%5((5+ '%;'<%) *'&() "* %%):*)A#,,4*$ " ''& '& ''()BB$"8 *5' '&() * %#4 "D:#! "D ''='5& %'&D &(((5&55((!# %2'&%!'5'3%% &'(57) & (* 5+(5&+(' %%5% "$(+( %%)(&!*$+%%(%(( 5((5&+5+ 5+'5'(&G' '(&)%:5'* &%((%;'5& "5+G&5'5'&5&$ '(5'#,,1K5G(&% '#,,2$(5'& $(%%('5'+ +&+'5&%&5 ((5A5 + %%$&5 &+&&%5%%' %;' (&+&'5+& 8

9 ! ='5%5&5 ( %5&:5&%5 5('55+'+ '5+%% $+'(%+5&5& G.++5+D' &C+='(5+&&&5 5%%'($(5(5' 5&8+%(5( '&(++''( 5 20" & 9

10 "# $(+&+5$&555( % '&"() "*% %):*(5('''&'' )//:*=55%5((5' ()".#,,7*$%%&%5((5 +'%;'<%) * '&%%)*)A#,,4*$5(' < 5 30" '&1 2663( A7!'+%'5'+ %;''''5&(7!( ''5&'(&+5+5" (5''+%+%(5 )7#* 5 32" % Huisarts/ huisartsenpost Incident RAV (ambulancedienst) 112 (MKA) Telefoon HAP/ huisarts Ziekenhuis (SEH/MMT) Nazorg 7#(%;'(+(5 5&5'$%;5%%5!!#& 5%& "5'%;)5 5*+)%'(5%%55* )%;&%*$ +(+%(%;'( '' (5&++5G$& (5(''++5$((5 5%%5' SEH Ambu HAP/ huisarts Tweede lijn Eerstelijn 10

11 " # E"F5%+D +(('+($&5( '&+5 '(5'%%+ (5&5%55 &+&& "(D+5).*( %%&%) * $ ''(&5(5 +5%%;+) ('D(5*=%&%%;5&%+ +5(5%;5%')A<%%' %5%%' ''+++* =%;'+%'++( %''(5+%;( &D(5(= (5& &&+5%; &(5'5'%;%'5 %'5+%;' %(5+%;&+D (5(8&(5( %%;''& (&'++%;% D(5(&$' %;&%(5)".#,,7* (!#% ''='5$ %( ''85?.''' ' ( (%& %%(+%5: ''0'8$ % ''0'&$% '')$ *%'0L%% 85?.)08.*=5%8&(+55 %+ ' ''' =%%++'($%( %&5+5% +&5%''% ''5$&& %%$+'%% 5(/ %55$5( )5(*%% %;=55&+'& +'5'$5+5%&BD )B%* 11

12 7 =5% ''0' %)(77*$ +5+5(%/ +.$!1'+& &5&'(&'( +& (L5HH' :L=% % !,,+'$ +5 &('''+%%%: (5%'&()+ $ * $ : ''0'( '& ' &%55((5(/+%( (5&++%(% " 7 8 =5%(+%< 858'.'=%&%%;+&%+5?(8+ 85.% (5.+:%( ''+5 $.(5+'&' ('I%%: HH5+%%('+& '5'%(D'%(=%+5 %;&=%' '%%55'%"& '+5 &58'& (+% (580'(+% 9 /&+55%+5& " $( ''' ' $(%&#,,1 '(%HH('58+ ''' ' (%(5 ' 12

13 % ' (5$(5' +'%.5 C+5='(%5+55 +'+&M++$(+&%5 %E F '''&(% %(5% '5+%5'+5 ''+% " $'&(!#((+%%&+ 5(%?'&(=5%;&&( 8%%'%;&5 ('5&5)+ '&(*$(%%%K - '((D+(L 5''&( - &(%;(%; - %;5&5) '&8 #,,4* ''='5+% '& "( ' '') " *$'+5& 5' '&() *'&(()"8 BB$* $ " (&!4'+$ '' =%5)(74*(+5&&5&' 85. '' ' 13

14 5 34" & $ " +5'&% '' ='5) (+(((L(+(* '&+5+(+(< '&BB$'&"8 $('& +5(%$( % &'($5' '&('''5'% &+5%5%5& '5'&+'&(%%HH(' '%%5'5'(%% #,!,$ " #4%%'% ''&!1'%'(5 ''+( #,,49N%)#,,1* % " ('I&:5 D%)BB$5'* %%!!#'+715&.'&5'&5'&' '& %!!#'&+ 5'"'++( 5+'&(5'& &5&'&+5'& =5 '&&%; (5'&(%&55( '+)I(%:*$(5( 5&&%%'''&)I(:*/ 5%;+%%(5 )I:* 14

15 5 3:" % Melding bij centralist Triage: uitvragen Uitgifte rit Niet gehonoreerde ritten (geen ambulance) Naar SEH Zorg ter plaatse Geen zorg O71((+%;'(&+& '&($'(%;'++554)$ (%(&* "" $ $&55+&%;%(5 $(&5(('& )%%(*;'(5(5 &5'%%%55) %'*+(%)*%' (5+ (''%;&5'% (%; +&&+ ;5+&5'K - +( - ''& - - %)(+(* ((5(+('' '' ' 0"P'('5HH''%' +'''L '&55%;5) '&8#,,4* &((5( '' A ''*80)8'*.(5)'*%(5)'''* ' ) '* ' &5. ' (5%5'5' %;' (%+("5%' ''8&55%'&'(% 5;+"P' 15

16 "D ''='5&(+'(5(- '(5($D(5((' '%;&++' 0"P'(('5+(''(&! HH((5(&;''555 )7*(5(+ 16

17 % &( ''(5' '5&%;' 'J%;%%% '&% '5'(555(%;$555 %;'&&(5&55%'+%%; (&&)+(*+(+%(5 I':'5(%+''( ('5&;'' %5%( % # $%+5& " &&#,,1 &#4,,,,%;$5'%J!9! %!,,,%;%%;& ''0'%)12N*" &1!N 73N!,N$5'%-929!9%!,,,%; %=% ''0'(5 %;&+$ G5&5++ ''0'&2,N%;+ ; 40" % & $ ' ( % # # -!# ;%% 7,,,,, #1,,,, 9-1,,, '!7'!# # 21! %; / 0 " 2#9,4 #2,,2)4!N* 7,793)4-N* 27!3)!!N* 4!2,,!9!2,)4!N*!-319)42N* 14-7)!7N*!71! )13N* 47,!7)7#N*!#!3#)3N* #73447!#7!,, 3#743 #7334 O4!5%;%% '' ''5 540" % " %. < '= > 266:( 10% 15% 39% 51% tel.consulten consulten visites 35% tel.consulten consulten visites 50% 17

18 4!(+(+% %; '' ='5+&)% * 5'''+%5& '' '''% % % ) $ '&( ' '') " *!,!9,3 #,,1&393,#+5& " 4#&4#((5& +#,,2''55%.(%+'$% ' ' &B%%' +%$(''% '5+"5+' %;%&'(&5+5% &()$"Q'#,,!* 5 42" '( & AANTAL RITTEN (BRUTO) PER MAAND CPA RAVAA 9500 jaar 03 jaar 04 jaar AANTAL RITTEN jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec MAANDEN ; 42" / jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

19 /&4#(5'5( '&((<%&)( &#'(*.''5 &+%($+!' &'&'(+''&!1'% '(" #7,'&5' % &(& )&*$%;(5 (5(5D&(5 )+++'5'* =G( &55&&%' +5& " &/#,,1&1,N(!D!#N #D$+79N&)AD* ; 43"? * +,- )./.0 00,! # A 4347#!#,2, 724!, 1,N!#N 79N $(! #AD(55('' %AD5'$'&( ''='5 5'3N'!(9N' #)( 47* 5 5 < '= > 266:( 37% 12% A1 A2 B 51% #,,2&'(')&44* $('+'&+=%& (''#,,2+&!4N ''&+ 4 +( )((*)7-N*+?& )#,N*"+#,N('&/&59N 39% 19% A1 A2 B 42% 4 Berekening: 2530 niet gehonoreerde ritten (NG) tijdens 1e kwartaal 2006, betekent na extrapolatie circa NG gedurende heel Het aantal A1, A2 en B-ritten lijkt op basis van de eerste maanden van 2006 (tabel 4.1) met circa 5% te stijgen t.o.v Het aantal meldingen (excl. B vervoer) in 2006 komt dan op circa (61.492*1, ). De NG ritten maken dan circa 14% van het totaal aantal meldingen uit. 19

20 '+'&+'( ; 44" 8 & , / $& 7-N #,N!4N 2N 9N!1N A'++'&%)&41*+1,N A#2N!D #D'&&'+( %'+%;-N ( %(2!43#!D #D " +& &%;%%?+&%; +%%(5 ; 4:"? '0 2 ( A%; = "(%; 8% * +,- 7,-,1 1,N!,#,#!2N! #2N -N 44(%;''&(5&( &44& " % * Melding bij centralist 100% Triage: uitvragen Uitgifte rit Geen ambulance: - telefonisch advies - huisarts Zorg ter plaatse Geen zorg Overig/onbekend 5 Dit is een extrapolatie van de 2530 niet gehonoreerde ritten tijdens de maanden januari t/m maart Voor deze periode werden de niet gehonoreerde ritten nog niet bijgehouden. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat tijdens deze beginperiode het bijhouden van niet gehonoreerde ritten mogelijk nog niet in alle gevallen gebeurt, aangezien dit nog niet is ingeslepen in het werk van de centralist. 86% 14% Naar SEH 50% 16% 26% 8% 20

21 P(''%( " '&5'47N%(5!!# '''%)*( %" 23 B&(#7-433%;D '' ='5 2 $&5D(5#21,, %;)'97%*/(5(!9##14#393%;%)49!!-%*$(5 5'!,,,,#,,,,%;% )'43%*&42((+ ; 4A" B. )4 56 /D%; B'%;% )* )* # #21,, )!9##1D4#393* 97)49D!!-*!,,,,D#,,,, )!-37D4##4,* 43)!D#!1*. " %;&(22N%+!9N+( %5+'!1N''&&)!!#' *A#ND%;+5')(&49 41* ; 4C "., 5 4:" &. # ) 56 / 4 15% 2% 8+( 22N 14N?!9N #-N '&!1N 9N 17% =?&5 #N &5 66% /!,,N zelfverwijzer huisarts ambulance overig/onbekend &49+ ''5'55' %;.'5%& '''(+( 5 6 De SEH consulten op Schiphol en 3000 consulten op de presentatiekamer van het Amstelland ziekenhuis zijn niet in dit aantal opgenomen. 7 Gegevens zijn gebaseerd op 1,8 miljoen SEH bezoeken in Nederland 21

22 9 %%E%F%B(( )B8#,,4*(5%DP (5&5&D&(5(+(8 42(<'&(5%(+(A ''4,,,,&(5%'% (+(9!%$D'&(5&& (5'(+('5+ ''='5%(+(73-,% $++':%(+(2,D 9,NB'5%$D &5'(+(&&%(+(5 '5&&'555( "D$: '' &&''%;%%'5:5 &($(+(+5+( %;&C 5 4A" = B 'D( '8E:2( 'F=9 2664( 5 4A" = B - 'D( '8EG( T ot aal aant al pat ient en op SEH- af d eling in /+5(5('+ &'(+(%5D( $5&'(%;& 5'& (5+&(5$%; %5D(&&++( '+&%''(5(%;(: 5'5&55% 5'+'$(%% +5;<5(+(+%' HH%%5%=5 ++%;&%( D(5)#,,!*$5( '+5+'(+( &(5%)B8 #,,4*/(% &%;'5(& & $+(D%;((%+< %%%'(5%(5 %;+(%;$%( ;(& < >

23 ; 4H" 1., 5 4C" &. 627# ) % 3% 4 16% 1%? 27N 4-N!2N 7,N =%'!9N #,N 17% (5!N &5 63% =,N,!N =?&5 7N &5 /!,,N huis/huisarts opname poli ander ziekenhuis overleden overig/onbekend $'%;+&(5+( +($%5'+5% (+(5$(%;%'5 +5+( $%;+%')!9N* +(%55)!2N*$(%5+ )%5#,7,N*5%;+(5 +(%;%&"7N%; 8 (Grol & Schrijvers 2005) 23

24 %% ( %(&%'&( :(5&&='5'5 %;'(('5&$((+'5 ''57%')4-* 5 4H" %. Zelfverwijzers 43% Incident 112 meldingen % (MKA) Hap contacten 43% $%4!?'47('&4444( (( ''='5 "173474%;'(5+'44N&% 44N'(&"'!!N%;+ '&(()! #* ; 44" & Telefoon HAP/ huisarts SEH-afdeling A1+A2 82% consulten 39% * # N '&() "* 2!43#!!N # N / !,,N 50% Ambulance HAP/ Huisarts Opname en poli 21% Huis(arts) 63% 5 44" & 44,2% 11,4% HAP RAV SEH Tweede lijn Eerstelijn 44,4% 24

25 13 '+55%555'''% ''%&'C& &'+55&5%%% +5%(55+)(5%''%( #,,1*1!(5&55''(5+ )*A&%5''5%+ 5(+( 5 :0" SEH-afdeling 4 Tweede lijn 2 Incident 112 (MKA) 1 Telefoon HAP/ huisarts Ambulance HAP/ Huisarts 1 3 Eerstelijn $5%'(+'&(% %'(+&'5 $'''5'5&(+ && %+(+'&)!1!*)" #,,1*'''55'++%$ %'&+55(5 '+5%5'5'5%5' %55+(%55+)+ *"&&+%' '''5'5' +&5(5%)&* / 5''%;&)#71!* /%+%; +(+( +5%+'+5 +55%5' $'5);*&%&'$+&%5 %E F "& %; '5$ 5;&++&D%( 3 25

26 5.%;'I5:5' 5&#,,1'%& '&''+( '$% 5)+*' ('%; 5+'+(% I:$('5'+% +%(5D%5 3 "+ ('(%''(+( '5'' ''&& 5(&%&5%(' '+)%'5* '5%'&5&% 5%5%;%5'('$% +&&'%+( (5)+* 1 3 ) A '&"( ''+5'&+ ''5'0''5' '& &$''5' '&&' ''&&!7 066D ) #)+'&* "5'' ":' %;5''& '' '&(%'&&'%%5' ''+5%& &5&%;$+5 ';&%(''5 $'&%5(5+5 %++5+(( '&&':)+41!*$ '&&'I':+5& %;($('%+5'( ((5$%;+%&'5%5 &%(5A5%;(5 +&"('++5' (&&%;&5&(5A %;(5%(()!# (5*% & %;:'+(%' &()5*%;& ( 3Een nieuwe functie in de Spoedpost, waarin een SEH-verpleegkundige d.m.v. extra scholing is opgeleid voor het zelfstandig beoordelen van eenvoudige medische problemen aan de hand van protocollen waarin anamnese, onderzoek, valkuilen en beleid staan beschreven. Op basis van deze protocollen stelt de kortelijnverpleegkundige een werkdiagnose. Het beleid is per werkdiagnose in het protocol vastgelegd. De dienstdoende huisarts is verantwoordelijk en beschikbaar voor tussenkomst. Hij superviseert en fiatteert (www.acutezorg.nl). 26

27 '5!#D' &5'%;&.+(%5%; )+ '&(* 1" 3 27# 4 5'%;%5 5+( (:%;'5$(%;+++% &(5(+%;&5'5'(' 555%5+' '('%;'(' 5%'8&'5'( (+=5(:'+%%; & 5 :'5'+&' +()+* ='+&'' %;+ %(5+)#7 1!*$ %&5&++ %; +)+++(*( %5'5&%%;% 5+ (((+)+*''(5( %' $''%5 %%%;)+* $'+5''&%'&'&% %'&'I%: $'')41!*(''+%( '5&()+* 1% # *27# =%'' ' '%%=%5(5(&(+ ' (+A& (5(( %'' '%''+5 $+%')+ :*(&&5'' 1!+#7 ($& %%%'!185+ '''(&'5 (5%%''5'5 & 5(5($ % %'++'I:+$ +5+%"% 'HH5+5'+ %$(5%5%&'%(&5 G''%+5% 27

28 &&%%&)+ * /+(;&M+$ ('+'& %(%;(+%% ;JO;&5&%'' (((%&5%5' +%;')+* =5(J%; ( %D'%;+(%+ %;;+?(+; (;&%5&$&+%% ((5+' %;5& 5&'+"' +&%5)+ * 28

29 92 4 : (+%;'(5)!!# &?*$5&%;%+&+5 (5'(P5+' %; &5%&'5 &)0O#,,1*$&5%;&( (%&'&+K&%5 $5%:+%% D?&(5:+G %;' '&((% +55+ &&+(&&%5D ()%2!*"+&G+ (%;%%5')2#*$' &% '5'+5 %;5# ((&&+5&+( %;5&%% '&( ( +55(5++ G+&&&+%' )27*.(+ "(&' &>/&%524+% HH+%;'((5 9 2 ;6 A+(&&((574& $44N(&++ 44N&&:!!N&%%'&()(2!* 5 A0" 44,2% 44,4% 11,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH P&5 ( 5'=5'&(&!!N( (&&5&+%; &%%5"%;&(55 ;'5D )0O#,,1*$(55'' 29

30 %?5(5%' ' )&* $&5&&&%;( &5''('": &5&%5%;&%% (B(5%;((5' %5++5(%; '( A+(&+%;5&' )&+*%;(&& (+(('5%')(54* =554(5'5 #,,2'(5(%(#,,1 &+(5&5%;'' &%%(+&'%(%+% % " $(+(&+'574 ( %;#,,1555 '55+'(% 5' 9 2 ; 6 ;''%)*(&%%8 ++%+(5&5&& +&5+%5I5:I:( ;('$%;'' ((+(&++$0O 5! #)0O#,,1*.'5((%''%;(%' 5&&5(%;I: &5+%%&5 &G+(+%;('+% %5'+<+((% 5%'%;% '&> =I(%5%: ( %'55&&' 5'P((%;'%5% 5'<! %;5(+( # %; 7 %;'&5( $(5'+(5&%5'(' +2# 30

31 5 A2". 1 HAP/ huisarts 2 SEH 3a 3b Ambulance 0" $ % HI5:%;'%%;% 5+' +($ +(&5( %;((5&%5')(2# '!* A%+)*& +( '% 8'+&5'5+ +(B%#,,1+2%; +('+'#39 8' $&52?#39R#N++(. (#N+%% ''&5,,#S#7334R4-,(+( ( ''&5&%;% (+($'(5%&5 )0O#,,1*P(&5#,N &(5+ '(%;++()!2N*"%5 ''(!4992%;+(( 7234%;+('+'(% & 2" ; $(%;&((++( "+(%;' %'555 5 )2#'#* =%D "D ''='5+!1,919)27N* %;((% $&5%'& ( 5' 3" 8. %%;%5%5+'(%; &%%'&5+$(%& (%; (%)E(%:* (%;()'*)E(F* "+%)!197-%;*55& 31

32 5)'7*P5(% %;''''%5 &5+$4239%;( '(5((&5( )'7&*$+5( ++% %&' '+&5' '&(5((5+ $&&5(%; '&($%; +&2! ' ; A0" &. 2 &) # *< 27# = # *< T D 7234U4-,R4!94 &!197- T D #!1,919 D T = %) %;'(%%5'( %;&%%?'&($ 27?'0++%5' &( 32

33 5 A3) A3 A37 44,2% 11,4% 44,4% >9";# = 44D. % 44D 00D Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH SEH HAP/ huisarts Ambulance >9"?; : 1 %)., ; A0. 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH >9"';&. C4D %/ ) 0HD HD P27&5J+ +55(+'5 (&"(''%+5'5 %;%%+55 %5 +$%;'''5(('()* 55&'&(5"%%5 +HH%('%(( &'%'%&%5 +& '&(5%55' J& 9" 2 "; 6 (+%''&< " $'%(5 +D+ %;&5 "'%(+ 33

34 (5 &+ &55'55%55 (%('&/&2#%%((( (&5' & ; A2" & # <# *?( ''&%5( ( '&( &( ('? (%+ '&( (%; 27# +( ( # (D A' &&'D (.%&% %+&' (&''+' &% &&)*%)* +&%5+(%5 '&( ((5 & % =%'' 44N('5 (5' ( %+'(&5#( &$&5&91N((+ )(24*$'&(5' '%(' ('%( &5+ 5 A4" & % 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH & '&(%5%' %55%%' '55( '&'&('5$ " 5%& %%(5 ' +5(+ 34

35 '&($(5'%'#7334%;% $+(&+21 5 A:" & & 44% 40% HAP RAV SEH 16% & $(5+(9#4&5&+ ( (((&5&'5'5 ($'&& %;$ '(%; %('&&(5 D )#73447*%5'$ "&%; '+(%$((5+' K " %$'!197- %;%$+(& AA" & 8% SEH RAV 92% '(&:'&' ((+ "D? +($&'55 % &+ (%HH&(% ()'%(&''*" 5&5(+%%&D( 5(#(+( '''%J+( %;(&' &(5 %(&5+(+G5 35

36 9% 2 %('5(' 55&/++' +%&('+&5 &() '&%*%HH'5 %'&&$(' 5%;+'(5'5D +(5 %"%;41N' %5'')B#,,4*$+ J('%;' ( HH5&$( =. ''(%5(:#73447" %;%%!4'&5!9!%!,,,+% $(J&5J%)!9,%!,,,%;%* " &1!N73N%!,N$%'-929!9%!,,,%;% %C%('''!9,#79 $('5'5%&'%%'' +5"((5%&'( (%$' %;'5(+5+'''( %'(5 G5&5('5HHD5 '')!!7* D'%' %+& '5%%; ' ('!9!74!)!9!U!9,* %!,,,%;%$&5%& &&'%5'+!!#' &5'(+''&5'( '(!!7B %;( (%5'!!7& ('& 5'''#,471)'&;*+5'%!1'%!,,,%;% ''+5'+ '%&%;'$ +5'HH('5''5 (%HH%C +"5&%++5((55% %)B#,,4* '''#,,1+& C+5)%%'*=%&(% %;' +& 36

37 %. =%%%&5%;&(541N(+((!3N 5'&#4N!#N5'+&.%%(+(5+ C+5%;% %%&5')!3#4N!9N :'*$ 5&5(+((%' &+'55+'%;+ +(.+(D%;%%%5+'( ') C+*5'& < ; A3" 1., A #*<27#?& #N #N 47N #1N #-N #1N =%' #7N #1N =&5 2N #7N /!,,N!,,N P&27&5''+&% %;D&(5++( ( +5+%;+(+ C($5(5+%;+( +C'%5''% 5' '(%&'%+< - %C%('''!9,#79 %!,,,%;% - ' ('!9!74! )!9!U!9,*%!,,,%;% - $'&5'&5'(5'!!7D ''''!1'%!,,,%;% - %(+(%C%%5' %;%%%&5' - (+5+%; +(+ C( 37

38 %(:&$(: &&D55(+ &24+(+D:' 2 & 33! =+( & # $% % 7 " % % (%; 55% & B+( =%' & $5 %;& HH%( + ='!+ 4!5%; %;% %' +( (! ((5( (#( " ') %( &* =K '5' +5%; 5#( (&& 5% %' &(% ('> 55! (# +> (%; ' % ; &M'5 &+ &44N( "&+!!N5' 5' %!," "5& (&91N ( &+ ; & (% )(242122* BC? &+--N ( (+( /&24&'5:5+"5 %%+&(55&% ;$HHD5D5''&% 5''$%;55+'( ('('5(5 %+&M(55%+ (%;&5-(5'&55 (:&+ 10 Doordat in deze studie geen gegevens over meerdere jaren zijn meegenomen, is een jaarlijkse verschuiving van patiëntenstromen niet waar te nemen en kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een eventuele ingezette trend. 38

39 /'<2 (5 +55;(=5 ''='5%&( '''+5='(55 & '&"( ' '') " * '&(&&&$ &< ), $&&+5( ''(5 &55((!#%) * " % %)*&(&5 &%;' B&&&14,,,,%;% &55&( '''44N &%% 44N5+'&$ "&+!!N ( $%&&&#4,,,,%;+73N % &01!N+!,N & B5+'&91,,,!!#D'&&5' '&() *+!4N$ &2!1,,! #& ''A#2N " + (%'+%; =%:&&&#4,,,,%;%+ +%;%&(0!9N++(!1N5+'''&&' D%; ++()27N*$'+5 %%;&5+$%%; +'&&' (%%5 5&5+ $(&&5 ''''%%(' '%%;$& (%;5'%('' "(+5('(&%% '''D'%(+(( (+ '&(&(:5& '(( (%%5 (&%I:%;'+(5& (% '5' %&%+%%(A& ((%&($5 &HH%(%&(D'%(( 5$%(& '5(&(%;HH 5+('((5=%&+ +5''+5 5 ''' 39

40 ( (+%%( %':'&(5%; C? %5%.((+&M'+ %+55(%5& %'%&'&(%'( '5%%&%;&(5 %( 40

41 8 ('&5&($'(&55% 5+('+=5 ''(5(5''+(/ 5%;(%I5:%5'&&% +((+ '%; $&%%&& $%%%;%' % (('&''&+5 &'( +%;((5$:(5& '''($+ +55(%'%$55 '+5"%((+D&5 )52*.(D5+(&5 %; $%;'%'&++ '+%+5 ='''&(& ( +(+%%;+(&/%&5 (J%;%%% '&%=5&(%;D (555(%;$(5 %;'(&&&$ &%5&5&(& '5%'&&85 (5+&5&(''/ 5D5D%G('5( B( &%5%&(5&%5( '&( =5&(5 555%;'A 5'+(%;%+5(5 '5(5&% '%5'%%5'(55'5 %;'5&&%+'=' (5'5'5+&%'%'%( '+%&& =% %555'%; $%;I5'&:% G5 (&5&%C &%;%%;5& +5++(%% >5&+5'%; 5%%=%('5&&(++5 '+(=%''%++ '''('+ +55+&5'&5 &+(G5 41

42 $ )&5''"5 + $'5'+5' G'+(5+%'5%'55 5%%+8&&'5&!(5 %)*$+' +&55'%( '+(5G'&'5$%'&; 55(5% $27# 3'5' &%;:&55'& %;%;+:&(; '5+'&;=%(:+ '&$(5& %;' "D+''&%5 &5&+&5.%' (+5'&+'555 %;'&5+.5%'%5% %;((+(&(%%'/5 &(+(('5 '%55+5( '5+&( ''='5&'/5%& &%'''5'%'55 5%%((''%;' &5&5' 42

43 5 6 '""%5"() """*#,,1 ''% """(5 %#,,1 '&8#,,4$A5"('+5& (58+'#,,4 A.#,,4'+5'% %%(5'5 '+5(' B% ''#3'#,,4 0((5)0"8*#,,4<' ((5 #,,1%% '' " ' #,,1 O5'Q0#,,1%'(5 %(/=%0O1#,,1 B#,,4/5''+5% %%5% 0"8.=0JG'#,,4 B%'&%0 %> 5& BQ #,,1=(5%''%( '?P %5(#,,4%%V% ".#,,7A 8 ".#,,1&'+5%&(!1D3D#,,1+++'+ 0 #,,!(%%% &(5%% 5'AB 'P' #,,1/&5 '&(#,,45 (5'<AD 5((#,,7 8!33-%%' %5%%' ''+++ "BQPO'#,,!'%;'#,,! 8(5#,,4 (%' A +++'5' +++'')* ( 43

44 %% < (5 - (5 -.(5-80' - "P' A (5 - %(5 $?L< - $ '' - %85. - ' ' " '&5' - 0 '& - '&( - '& '&BB$ '' 44

45 ?6;(6 27# 3! * %;%?'?)* &* O/: * 5'%;&)5+*> - (+()I:* - +( - '&% - * +%;> - %' - % - & - &%' - N! 27# * ' (&)&* &* G' * &( * D( "! *.555%(%''%> - '%; ' &* ''& * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('&%&'5&+5 ((> 45

46 !# *! * : :' &* %;%?'?)* * O/: * * 5'%;&)5+*> - %?(+( - W * +%;)5+*> * P%;! # * * * '+5 * &( * D( "! *.555%(%''% > * '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5&+5 ((> * '&''%()& ++%>* 46

47 B +B!-! * %?'? - K!? #?A &* +%;)5+*> - &?&) %(5* - - &5! - % * * &5&>! B! * %%%)&* "! *.555%(%''& > &* '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5& +5((> 47

48 ?6;( # "+(B%+& (+5') """#,,1*< ' 7 6 = 5 "($' $(&5' 5+5('5 %;+'&5++ = 2 ;5%;%5'$ ''$((%;( '55& =" &5&''' =% ) B5'(5 G'%'(' A'&(++5') """#,,1*< ' 6 %& %;% &'&&'%5+ %(+&5 %5'+&'&+( '5%( & 8+'% &'!1' 8(+'% & '7,'? %((! # ;! #D+'%AD+&!5')(%'55!1 '*A5(&+'%(') """#,,1* 2# A:&'G'/ G')/*&5G'&5&+=5 '''&5G'&:/+5' ;) """#,,1*< = &! C( D! =' 5,' # P =!,' 7 P B 2,' 4 B!#,' 1 P A+ #4,' 11 Max. tijd waarbinnen patiënt gezien moet worden door arts. 48

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg 1. Vooraf Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Dit discussiedocument is een notitie ter voorbereiding

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis Informatie voor patiënten 0 1 U wordt op:.(datum) om uur verwacht op het Dagcentrum, route 32 De behandelend specialist is:. Telefoon polikliniek: Één werkdag vóór

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling.1.2.3.4 Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari 20 398.565 woningen, 1.543

Nadere informatie

Adviezen na een hersenoperatie

Adviezen na een hersenoperatie Adviezen na een hersenoperatie Informatie voor patiënten F0982-3415 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012 facebook engagement nederland najaar 2012 de likes voorbij Facebook Engagement binnen Nederland Veel marketeers denken dat het aantal fans dat een Facebook pagina heeft gelijk is aan het bereik van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie