" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts"

Transcriptie

1 Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering, ibmg/erasmus MC

2 2 $%%&% '&"( ' '') " * +!,,!,!-./ '' &##,,!,,,0 '' ),#,* $%%5%%6 '' "%'5%%556(

3 "+ 4!1 #"+(5-7&(%(&!, 7! (5!! 7# '&((5! (5!1 4$(%(&!9 4! %!9 4# '&"(!- 47 %%#! 44 /( #4 1 ''%(5 #1 1! ''(5% #1 1# ''(5 "#2 17 ''(5:#9 14 #9 2:%;' #3 2!!<=+(&#3 2# #<$%%7, 27 7<"%% <+>72 21 ':7-90?' A!</%+41 A#</(54-3

4 $%% )*' $(+'&55'&%A 'B((&&$'+' '%5'&55% (/' 5(&' &55&+% 5( 5%('& " CA(5 ) " *% ")AB*'& &&&5'%% ''#,,2 4

5 $(%& +5(+ '(&$%) * '& "() "* 7 %%)*(%+' #,,##,,1:' &(%( (:( %(%;% %%)=(5%''%(#,,1*='& &'(55%(:$ +% (5 &(".)5&#,,7* ' 5&+ "&('5% %5+&5&'0''%5'5 %;5$%'(&'5+ %;'&+ $"8%% ()#,,7* '' $ (5$+"8'&5 08(5)0"8*%%!" #'#,,4%5 '5+'&(5 ((5$0"8'+5% %(5)* %5''+& %'+5&$ % & '&() ) B8D%%E%%<%F%'& #,,4 * ) "D&& %5'%;'(5 '5+ 8(5)8*%%E (%'F)'#,,4* (5585&5'' ++C +G5% 3 Een regionale ambulancevoorziening (RAV) is een samenwerkingsverband tussen alle ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in de betreffende regio. 5

6 $(5+55( %(5 ''%'5&5/': '+5''(5%& &(+ %'&$+'". 5%('+5& +./8 )./8*'%%' &(''+ )&'+5%&(!1D3D#,,1+&".*$ '&"( ' '') " *& '&5' '&( ''+&( +55$'+''(5 (&(( ''$%' (&'5+%;'&+$(5 ( B( '5 5H5+H% 5('$'(&55%5+( '+$%B(()B8* 5%%I%%<% :55( &'+)B8#,,4* $&'&5&55( %;('(&+5/ 5&!!#&(5J%=' ''55(& (+(+%%;+(&$ + " '(5( ''='5(5(%5& (5((5%;'' 5 $(5<+ ),- = +<+ ) ) - )"8#,,7* %5(I./ - )"8#,,7* $(5'&&&( %$ +%%< '.( , 6

7 $(+%+ &5&$ 5+%&5'5(D&& 55'%;)5'((5&* +(%;)+(* $(5(%&&( ''+5( ''+' %) *+5( & '&"( ' '') " * %%)*)0* B5B(()BB8*("++ (5( %5+%;'%+ "$&((5'' $+(5&5&%;' %&(&'5'5 %;$5%'+%%;& (&&5'+( &(&(+'' %C"(5:'5 &'&&%5$&+% J%;' 5&'(5574' 5%%57+&&( ''54& (51+(&( ''''5&+55%( 52:G& /+5& 7

8 (5&%%(5 %; (&&H&%&&%HH &( ''(5&% +&(+&%;' +5%5+&$+%+ &++55:&+G &&5+'+'5( %;' $%%&%5((5+ '%;'<%) *'&() "* %%):*)A#,,4*$ " ''& '& ''()BB$"8 *5' '&() * %#4 "D:#! "D ''='5& %'&D &(((5&55((!# %2'&%!'5'3%% &'(57) & (* 5+(5&+(' %%5% "$(+( %%)(&!*$+%%(%(( 5((5&+5+ 5+'5'(&G' '(&)%:5'* &%((%;'5& "5+G&5'5'&5&$ '(5'#,,1K5G(&% '#,,2$(5'& $(%%('5'+ +&+'5&%&5 ((5A5 + %%$&5 &+&&%5%%' %;' (&+&'5+& 8

9 ! ='5%5&5 ( %5&:5&%5 5('55+'+ '5+%% $+'(%+5&5& G.++5+D' &C+='(5+&&&5 5%%'($(5(5' 5&8+%(5( '&(++''( 5 20" & 9

10 "# $(+&+5$&555( % '&"() "*% %):*(5('''&'' )//:*=55%5((5' ()".#,,7*$%%&%5((5 +'%;'<%) * '&%%)*)A#,,4*$5(' < 5 30" '&1 2663( A7!'+%'5'+ %;''''5&(7!( ''5&'(&+5+5" (5''+%+%(5 )7#* 5 32" % Huisarts/ huisartsenpost Incident RAV (ambulancedienst) 112 (MKA) Telefoon HAP/ huisarts Ziekenhuis (SEH/MMT) Nazorg 7#(%;'(+(5 5&5'$%;5%%5!!#& 5%& "5'%;)5 5*+)%'(5%%55* )%;&%*$ +(+%(%;'( '' (5&++5G$& (5(''++5$((5 5%%5' SEH Ambu HAP/ huisarts Tweede lijn Eerstelijn 10

11 " # E"F5%+D +(('+($&5( '&+5 '(5'%%+ (5&5%55 &+&& "(D+5).*( %%&%) * $ ''(&5(5 +5%%;+) ('D(5*=%&%%;5&%+ +5(5%;5%')A<%%' %5%%' ''+++* =%;'+%'++( %''(5+%;( &D(5(= (5& &&+5%; &(5'5'%;%'5 %'5+%;' %(5+%;&+D (5(8&(5( %%;''& (&'++%;% D(5(&$' %;&%(5)".#,,7* (!#% ''='5$ %( ''85?.''' ' ( (%& %%(+%5: ''0'8$ % ''0'&$% '')$ *%'0L%% 85?.)08.*=5%8&(+55 %+ ' ''' =%%++'($%( %&5+5% +&5%''% ''5$&& %%$+'%% 5(/ %55$5( )5(*%% %;=55&+'& +'5'$5+5%&BD )B%* 11

12 7 =5% ''0' %)(77*$ +5+5(%/ +.$!1'+& &5&'(&'( +& (L5HH' :L=% % !,,+'$ +5 &('''+%%%: (5%'&()+ $ * $ : ''0'( '& ' &%55((5(/+%( (5&++%(% " 7 8 =5%(+%< 858'.'=%&%%;+&%+5?(8+ 85.% (5.+:%( ''+5 $.(5+'&' ('I%%: HH5+%%('+& '5'%(D'%(=%+5 %;&=%' '%%55'%"& '+5 &58'& (+% (580'(+% 9 /&+55%+5& " $( ''' ' $(%&#,,1 '(%HH('58+ ''' ' (%(5 ' 12

13 % ' (5$(5' +'%.5 C+5='(%5+55 +'+&M++$(+&%5 %E F '''&(% %(5% '5+%5'+5 ''+% " $'&(!#((+%%&+ 5(%?'&(=5%;&&( 8%%'%;&5 ('5&5)+ '&(*$(%%%K - '((D+(L 5''&( - &(%;(%; - %;5&5) '&8 #,,4* ''='5+% '& "( ' '') " *$'+5& 5' '&() *'&(()"8 BB$* $ " (&!4'+$ '' =%5)(74*(+5&&5&' 85. '' ' 13

14 5 34" & $ " +5'&% '' ='5) (+(((L(+(* '&+5+(+(< '&BB$'&"8 $('& +5(%$( % &'($5' '&('''5'% &+5%5%5& '5'&+'&(%%HH(' '%%5'5'(%% #,!,$ " #4%%'% ''&!1'%'(5 ''+( #,,49N%)#,,1* % " ('I&:5 D%)BB$5'* %%!!#'+715&.'&5'&5'&' '& %!!#'&+ 5'"'++( 5+'&(5'& &5&'&+5'& =5 '&&%; (5'&(%&55( '+)I(%:*$(5( 5&&%%'''&)I(:*/ 5%;+%%(5 )I:* 14

15 5 3:" % Melding bij centralist Triage: uitvragen Uitgifte rit Niet gehonoreerde ritten (geen ambulance) Naar SEH Zorg ter plaatse Geen zorg O71((+%;'(&+& '&($'(%;'++554)$ (%(&* "" $ $&55+&%;%(5 $(&5(('& )%%(*;'(5(5 &5'%%%55) %'*+(%)*%' (5+ (''%;&5'% (%; +&&+ ;5+&5'K - +( - ''& - - %)(+(* ((5(+('' '' ' 0"P'('5HH''%' +'''L '&55%;5) '&8#,,4* &((5( '' A ''*80)8'*.(5)'*%(5)'''* ' ) '* ' &5. ' (5%5'5' %;' (%+("5%' ''8&55%'&'(% 5;+"P' 15

16 "D ''='5&(+'(5(- '(5($D(5((' '%;&++' 0"P'(('5+(''(&! HH((5(&;''555 )7*(5(+ 16

17 % &( ''(5' '5&%;' 'J%;%%% '&% '5'(555(%;$555 %;'&&(5&55%'+%%; (&&)+(*+(+%(5 I':'5(%+''( ('5&;'' %5%( % # $%+5& " &&#,,1 &#4,,,,%;$5'%J!9! %!,,,%;%%;& ''0'%)12N*" &1!N 73N!,N$5'%-929!9%!,,,%; %=% ''0'(5 %;&+$ G5&5++ ''0'&2,N%;+ ; 40" % & $ ' ( % # # -!# ;%% 7,,,,, #1,,,, 9-1,,, '!7'!# # 21! %; / 0 " 2#9,4 #2,,2)4!N* 7,793)4-N* 27!3)!!N* 4!2,,!9!2,)4!N*!-319)42N* 14-7)!7N*!71! )13N* 47,!7)7#N*!#!3#)3N* #73447!#7!,, 3#743 #7334 O4!5%;%% '' ''5 540" % " %. < '= > 266:( 10% 15% 39% 51% tel.consulten consulten visites 35% tel.consulten consulten visites 50% 17

18 4!(+(+% %; '' ='5+&)% * 5'''+%5& '' '''% % % ) $ '&( ' '') " *!,!9,3 #,,1&393,#+5& " 4#&4#((5& +#,,2''55%.(%+'$% ' ' &B%%' +%$(''% '5+"5+' %;%&'(&5+5% &()$"Q'#,,!* 5 42" '( & AANTAL RITTEN (BRUTO) PER MAAND CPA RAVAA 9500 jaar 03 jaar 04 jaar AANTAL RITTEN jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec MAANDEN ; 42" / jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

19 /&4#(5'5( '&((<%&)( &#'(*.''5 &+%($+!' &'&'(+''&!1'% '(" #7,'&5' % &(& )&*$%;(5 (5(5D&(5 )+++'5'* =G( &55&&%' +5& " &/#,,1&1,N(!D!#N #D$+79N&)AD* ; 43"? * +,- )./.0 00,! # A 4347#!#,2, 724!, 1,N!#N 79N $(! #AD(55('' %AD5'$'&( ''='5 5'3N'!(9N' #)( 47* 5 5 < '= > 266:( 37% 12% A1 A2 B 51% #,,2&'(')&44* $('+'&+=%& (''#,,2+&!4N ''&+ 4 +( )((*)7-N*+?& )#,N*"+#,N('&/&59N 39% 19% A1 A2 B 42% 4 Berekening: 2530 niet gehonoreerde ritten (NG) tijdens 1e kwartaal 2006, betekent na extrapolatie circa NG gedurende heel Het aantal A1, A2 en B-ritten lijkt op basis van de eerste maanden van 2006 (tabel 4.1) met circa 5% te stijgen t.o.v Het aantal meldingen (excl. B vervoer) in 2006 komt dan op circa (61.492*1, ). De NG ritten maken dan circa 14% van het totaal aantal meldingen uit. 19

20 '+'&+'( ; 44" 8 & , / $& 7-N #,N!4N 2N 9N!1N A'++'&%)&41*+1,N A#2N!D #D'&&'+( %'+%;-N ( %(2!43#!D #D " +& &%;%%?+&%; +%%(5 ; 4:"? '0 2 ( A%; = "(%; 8% * +,- 7,-,1 1,N!,#,#!2N! #2N -N 44(%;''&(5&( &44& " % * Melding bij centralist 100% Triage: uitvragen Uitgifte rit Geen ambulance: - telefonisch advies - huisarts Zorg ter plaatse Geen zorg Overig/onbekend 5 Dit is een extrapolatie van de 2530 niet gehonoreerde ritten tijdens de maanden januari t/m maart Voor deze periode werden de niet gehonoreerde ritten nog niet bijgehouden. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat tijdens deze beginperiode het bijhouden van niet gehonoreerde ritten mogelijk nog niet in alle gevallen gebeurt, aangezien dit nog niet is ingeslepen in het werk van de centralist. 86% 14% Naar SEH 50% 16% 26% 8% 20

21 P(''%( " '&5'47N%(5!!# '''%)*( %" 23 B&(#7-433%;D '' ='5 2 $&5D(5#21,, %;)'97%*/(5(!9##14#393%;%)49!!-%*$(5 5'!,,,,#,,,,%;% )'43%*&42((+ ; 4A" B. )4 56 /D%; B'%;% )* )* # #21,, )!9##1D4#393* 97)49D!!-*!,,,,D#,,,, )!-37D4##4,* 43)!D#!1*. " %;&(22N%+!9N+( %5+'!1N''&&)!!#' *A#ND%;+5')(&49 41* ; 4C "., 5 4:" &. # ) 56 / 4 15% 2% 8+( 22N 14N?!9N #-N '&!1N 9N 17% =?&5 #N &5 66% /!,,N zelfverwijzer huisarts ambulance overig/onbekend &49+ ''5'55' %;.'5%& '''(+( 5 6 De SEH consulten op Schiphol en 3000 consulten op de presentatiekamer van het Amstelland ziekenhuis zijn niet in dit aantal opgenomen. 7 Gegevens zijn gebaseerd op 1,8 miljoen SEH bezoeken in Nederland 21

22 9 %%E%F%B(( )B8#,,4*(5%DP (5&5&D&(5(+(8 42(<'&(5%(+(A ''4,,,,&(5%'% (+(9!%$D'&(5&& (5'(+('5+ ''='5%(+(73-,% $++':%(+(2,D 9,NB'5%$D &5'(+(&&%(+(5 '5&&'555( "D$: '' &&''%;%%'5:5 &($(+(+5+( %;&C 5 4A" = B 'D( '8E:2( 'F=9 2664( 5 4A" = B - 'D( '8EG( T ot aal aant al pat ient en op SEH- af d eling in /+5(5('+ &'(+(%5D( $5&'(%;& 5'& (5+&(5$%; %5D(&&++( '+&%''(5(%;(: 5'5&55% 5'+'$(%% +5;<5(+(+%' HH%%5%=5 ++%;&%( D(5)#,,!*$5( '+5+'(+( &(5%)B8 #,,4*/(% &%;'5(& & $+(D%;((%+< %%%'(5%(5 %;+(%;$%( ;(& < >

23 ; 4H" 1., 5 4C" &. 627# ) % 3% 4 16% 1%? 27N 4-N!2N 7,N =%'!9N #,N 17% (5!N &5 63% =,N,!N =?&5 7N &5 /!,,N huis/huisarts opname poli ander ziekenhuis overleden overig/onbekend $'%;+&(5+( +($%5'+5% (+(5$(%;%'5 +5+( $%;+%')!9N* +(%55)!2N*$(%5+ )%5#,7,N*5%;+(5 +(%;%&"7N%; 8 (Grol & Schrijvers 2005) 23

24 %% ( %(&%'&( :(5&&='5'5 %;'(('5&$((+'5 ''57%')4-* 5 4H" %. Zelfverwijzers 43% Incident 112 meldingen % (MKA) Hap contacten 43% $%4!?'47('&4444( (( ''='5 "173474%;'(5+'44N&% 44N'(&"'!!N%;+ '&(()! #* ; 44" & Telefoon HAP/ huisarts SEH-afdeling A1+A2 82% consulten 39% * # N '&() "* 2!43#!!N # N / !,,N 50% Ambulance HAP/ Huisarts Opname en poli 21% Huis(arts) 63% 5 44" & 44,2% 11,4% HAP RAV SEH Tweede lijn Eerstelijn 44,4% 24

25 13 '+55%555'''% ''%&'C& &'+55&5%%% +5%(55+)(5%''%( #,,1*1!(5&55''(5+ )*A&%5''5%+ 5(+( 5 :0" SEH-afdeling 4 Tweede lijn 2 Incident 112 (MKA) 1 Telefoon HAP/ huisarts Ambulance HAP/ Huisarts 1 3 Eerstelijn $5%'(+'&(% %'(+&'5 $'''5'5&(+ && %+(+'&)!1!*)" #,,1*'''55'++%$ %'&+55(5 '+5%5'5'5%5' %55+(%55+)+ *"&&+%' '''5'5' +&5(5%)&* / 5''%;&)#71!* /%+%; +(+( +5%+'+5 +55%5' $'5);*&%&'$+&%5 %E F "& %; '5$ 5;&++&D%( 3 25

26 5.%;'I5:5' 5&#,,1'%& '&''+( '$% 5)+*' ('%; 5+'+(% I:$('5'+% +%(5D%5 3 "+ ('(%''(+( '5'' ''&& 5(&%&5%(' '+)%'5* '5%'&5&% 5%5%;%5'('$% +&&'%+( (5)+* 1 3 ) A '&"( ''+5'&+ ''5'0''5' '& &$''5' '&&' ''&&!7 066D ) #)+'&* "5'' ":' %;5''& '' '&(%'&&'%%5' ''+5%& &5&%;$+5 ';&%(''5 $'&%5(5+5 %++5+(( '&&':)+41!*$ '&&'I':+5& %;($('%+5'( ((5$%;+%&'5%5 &%(5A5%;(5 +&"('++5' (&&%;&5&(5A %;(5%(()!# (5*% & %;:'+(%' &()5*%;& ( 3Een nieuwe functie in de Spoedpost, waarin een SEH-verpleegkundige d.m.v. extra scholing is opgeleid voor het zelfstandig beoordelen van eenvoudige medische problemen aan de hand van protocollen waarin anamnese, onderzoek, valkuilen en beleid staan beschreven. Op basis van deze protocollen stelt de kortelijnverpleegkundige een werkdiagnose. Het beleid is per werkdiagnose in het protocol vastgelegd. De dienstdoende huisarts is verantwoordelijk en beschikbaar voor tussenkomst. Hij superviseert en fiatteert ( 26

27 '5!#D' &5'%;&.+(%5%; )+ '&(* 1" 3 27# 4 5'%;%5 5+( (:%;'5$(%;+++% &(5(+%;&5'5'(' 555%5+' '('%;'(' 5%'8&'5'( (+=5(:'+%%; & 5 :'5'+&' +()+* ='+&'' %;+ %(5+)#7 1!*$ %&5&++ %; +)+++(*( %5'5&%%;% 5+ (((+)+*''(5( %' $''%5 %%%;)+* $'+5''&%'&'&% %'&'I%: $'')41!*(''+%( '5&()+* 1% # *27# =%'' ' '%%=%5(5(&(+ ' (+A& (5(( %'' '%''+5 $+%')+ :*(&&5'' 1!+#7 ($& %%%'!185+ '''(&'5 (5%%''5'5 & 5(5($ % %'++'I:+$ +5+%"% 'HH5+5'+ %$(5%5%&'%(&5 G''%+5% 27

28 &&%%&)+ * /+(;&M+$ ('+'& %(%;(+%% ;JO;&5&%'' (((%&5%5' +%;')+* =5(J%; ( %D'%;+(%+ %;;+?(+; (;&%5&$&+%% ((5+' %;5& 5&'+"' +&%5)+ * 28

29 92 4 : (+%;'(5)!!# &?*$5&%;%+&+5 (5'(P5+' %; &5%&'5 &)0O#,,1*$&5%;&( (%&'&+K&%5 $5%:+%% D?&(5:+G %;' '&((% +55+ &&+(&&%5D ()%2!*"+&G+ (%;%%5')2#*$' &% '5'+5 %;5# ((&&+5&+( %;5&%% '&( ( +55(5++ G+&&&+%' )27*.(+ "(&' &>/&%524+% HH+%;'((5 9 2 ;6 A+(&&((574& $44N(&++ 44N&&:!!N&%%'&()(2!* 5 A0" 44,2% 44,4% 11,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH P&5 ( 5'=5'&(&!!N( (&&5&+%; &%%5"%;&(55 ;'5D )0O#,,1*$(55'' 29

30 %?5(5%' ' )&* $&5&&&%;( &5''('": &5&%5%;&%% (B(5%;((5' %5++5(%; '( A+(&+%;5&' )&+*%;(&& (+(('5%')(54* =554(5'5 #,,2'(5(%(#,,1 &+(5&5%;'' &%%(+&'%(%+% % " $(+(&+'574 ( %;#,,1555 '55+'(% 5' 9 2 ; 6 ;''%)*(&%%8 ++%+(5&5&& +&5+%5I5:I:( ;('$%;'' ((+(&++$0O 5! #)0O#,,1*.'5((%''%;(%' 5&&5(%;I: &5+%%&5 &G+(+%;('+% %5'+<+((% 5%'%;% '&> =I(%5%: ( %'55&&' 5'P((%;'%5% 5'<! %;5(+( # %; 7 %;'&5( $(5'+(5&%5'(' +2# 30

31 5 A2". 1 HAP/ huisarts 2 SEH 3a 3b Ambulance 0" $ % HI5:%;'%%;% 5+' +($ +(&5( %;((5&%5')(2# '!* A%+)*& +( '% 8'+&5'5+ +(B%#,,1+2%; +('+'#39 8' $&52?#39R#N++(. (#N+%% ''&5,,#S#7334R4-,(+( ( ''&5&%;% (+($'(5%&5 )0O#,,1*P(&5#,N &(5+ '(%;++()!2N*"%5 ''(!4992%;+(( 7234%;+('+'(% & 2" ; $(%;&((++( "+(%;' %'555 5 )2#'#* =%D "D ''='5+!1,919)27N* %;((% $&5%'& ( 5' 3" 8. %%;%5%5+'(%; &%%'&5+$(%& (%; (%)E(%:* (%;()'*)E(F* "+%)!197-%;*55& 31

32 5)'7*P5(% %;''''%5 &5+$4239%;( '(5((&5( )'7&*$+5( ++% %&' '+&5' '&(5((5+ $&&5(%; '&($%; +&2! ' ; A0" &. 2 &) # *< 27# = # *< T D 7234U4-,R4!94 &!197- T D #!1,919 D T = %) %;'(%%5'( %;&%%?'&($ 27?'0++%5' &( 32

33 5 A3) A3 A37 44,2% 11,4% 44,4% >9";# = 44D. % 44D 00D Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH SEH HAP/ huisarts Ambulance >9"?; : 1 %)., ; A0. 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH >9"';&. C4D %/ ) 0HD HD P27&5J+ +55(+'5 (&"(''%+5'5 %;%%+55 %5 +$%;'''5(('()* 55&'&(5"%%5 +HH%('%(( &'%'%&%5 +& '&(5%55' J& 9" 2 "; 6 (+%''&< " $'%(5 +D+ %;&5 "'%(+ 33

34 (5 &+ &55'55%55 (%('&/&2#%%((( (&5' & ; A2" & # <# *?( ''&%5( ( '&( &( ('? (%+ '&( (%; 27# +( ( # (D A' &&'D (.%&% %+&' (&''+' &% &&)*%)* +&%5+(%5 '&( ((5 & % =%'' 44N('5 (5' ( %+'(&5#( &$&5&91N((+ )(24*$'&(5' '%(' ('%( &5+ 5 A4" & % 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH & '&(%5%' %55%%' '55( '&'&('5$ " 5%& %%(5 ' +5(+ 34

35 '&($(5'%'#7334%;% $+(&+21 5 A:" & & 44% 40% HAP RAV SEH 16% & $(5+(9#4&5&+ ( (((&5&'5'5 ($'&& %;$ '(%; %('&&(5 D )#73447*%5'$ "&%; '+(%$((5+' K " %$'!197- %;%$+(& AA" & 8% SEH RAV 92% '(&:'&' ((+ "D? +($&'55 % &+ (%HH&(% ()'%(&''*" 5&5(+%%&D( 5(#(+( '''%J+( %;(&' &(5 %(&5+(+G5 35

36 9% 2 %('5(' 55&/++' +%&('+&5 &() '&%*%HH'5 %'&&$(' 5%;+'(5'5D +(5 %"%;41N' %5'')B#,,4*$+ J('%;' ( HH5&$( =. ''(%5(:#73447" %;%%!4'&5!9!%!,,,+% $(J&5J%)!9,%!,,,%;%* " &1!N73N%!,N$%'-929!9%!,,,%;% %C%('''!9,#79 $('5'5%&'%%'' +5"((5%&'( (%$' %;'5(+5+'''( %'(5 G5&5('5HHD5 '')!!7* D'%' %+& '5%%; ' ('!9!74!)!9!U!9,* %!,,,%;%$&5%& &&'%5'+!!#' &5'(+''&5'( '(!!7B %;( (%5'!!7& ('& 5'''#,471)'&;*+5'%!1'%!,,,%;% ''+5'+ '%&%;'$ +5'HH('5''5 (%HH%C +"5&%++5((55% %)B#,,4* '''#,,1+& C+5)%%'*=%&(% %;' +& 36

37 %. =%%%&5%;&(541N(+((!3N 5'&#4N!#N5'+&.%%(+(5+ C+5%;% %%&5')!3#4N!9N :'*$ 5&5(+((%' &+'55+'%;+ +(.+(D%;%%%5+'( ') C+*5'& < ; A3" 1., A #*<27#?& #N #N 47N #1N #-N #1N =%' #7N #1N =&5 2N #7N /!,,N!,,N P&27&5''+&% %;D&(5++( ( +5+%;+(+ C($5(5+%;+( +C'%5''% 5' '(%&'%+< - %C%('''!9,#79 %!,,,%;% - ' ('!9!74! )!9!U!9,*%!,,,%;% - $'&5'&5'(5'!!7D ''''!1'%!,,,%;% - %(+(%C%%5' %;%%%&5' - (+5+%; +(+ C( 37

38 %(:&$(: &&D55(+ &24+(+D:' 2 & 33! =+( & # $% % 7 " % % (%; 55% & B+( =%' & $5 %;& HH%( + ='!+ 4!5%; %;% %' +( (! ((5( (#( " ') %( &* =K '5' +5%; 5#( (&& 5% %' &(% ('> 55! (# +> (%; ' % ; &M'5 &+ &44N( "&+!!N5' 5' %!," "5& (&91N ( &+ ; & (% )(242122* BC? &+--N ( (+( /&24&'5:5+"5 %%+&(55&% ;$HHD5D5''&% 5''$%;55+'( ('('5(5 %+&M(55%+ (%;&5-(5'&55 (:&+ 10 Doordat in deze studie geen gegevens over meerdere jaren zijn meegenomen, is een jaarlijkse verschuiving van patiëntenstromen niet waar te nemen en kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een eventuele ingezette trend. 38

39 /'<2 (5 +55;(=5 ''='5%&( '''+5='(55 & '&"( ' '') " * '&(&&&$ &< ), $&&+5( ''(5 &55((!#%) * " % %)*&(&5 &%;' B&&&14,,,,%;% &55&( '''44N &%% 44N5+'&$ "&+!!N ( $%&&&#4,,,,%;+73N % &01!N+!,N & B5+'&91,,,!!#D'&&5' '&() *+!4N$ &2!1,,! #& ''A#2N " + (%'+%; =%:&&&#4,,,,%;%+ +%;%&(0!9N++(!1N5+'''&&' D%; ++()27N*$'+5 %%;&5+$%%; +'&&' (%%5 5&5+ $(&&5 ''''%%(' '%%;$& (%;5'%('' "(+5('(&%% '''D'%(+(( (+ '&(&(:5& '(( (%%5 (&%I:%;'+(5& (% '5' %&%+%%(A& ((%&($5 &HH%(%&(D'%(( 5$%(& '5(&(%;HH 5+('((5=%&+ +5''+5 5 ''' 39

40 ( (+%%( %':'&(5%; C? %5%.((+&M'+ %+55(%5& %'%&'&(%'( '5%%&%;&(5 %( 40

41 8 ('&5&($'(&55% 5+('+=5 ''(5(5''+(/ 5%;(%I5:%5'&&% +((+ '%; $&%%&& $%%%;%' % (('&''&+5 &'( +%;((5$:(5& '''($+ +55(%'%$55 '+5"%((+D&5 )52*.(D5+(&5 %; $%;'%'&++ '+%+5 ='''&(& ( +(+%%;+(&/%&5 (J%;%%% '&%=5&(%;D (555(%;$(5 %;'(&&&$ &%5&5&(& '5%'&&85 (5+&5&(''/ 5D5D%G('5( B( &%5%&(5&%5( '&( =5&(5 555%;'A 5'+(%;%+5(5 '5(5&% '%5'%%5'(55'5 %;'5&&%+'=' (5'5'5+&%'%'%( '+%&& =% %555'%; $%;I5'&:% G5 (&5&%C &%;%%;5& +5++(%% >5&+5'%; 5%%=%('5&&(++5 '+(=%''%++ '''('+ +55+&5'&5 &+(G5 41

42 $ )&5''"5 + $'5'+5' G'+(5+%'5%'55 5%%+8&&'5&!(5 %)*$+' +&55'%( '+(5G'&'5$%'&; 55(5% $27# 3'5' &%;:&55'& %;%;+:&(; '5+'&;=%(:+ '&$(5& %;' "D+''&%5 &5&+&5.%' (+5'&+'555 %;'&5+.5%'%5% %;((+(&(%%'/5 &(+(('5 '%55+5( '5+&( ''='5&'/5%& &%'''5'%'55 5%%((''%;' &5&5' 42

43 5 6 '""%5"() """*#,,1 ''% """(5 %#,,1 '&8#,,4$A5"('+5& (58+'#,,4 A.#,,4'+5'% %%(5'5 '+5(' B% ''#3'#,,4 0((5)0"8*#,,4<' ((5 #,,1%% '' " ' #,,1 O5'Q0#,,1%'(5 %(/=%0O1#,,1 B#,,4/5''+5% %%5% 0"8.=0JG'#,,4 B%'&%0 %> 5& BQ #,,1=(5%''%( '?P %5(#,,4%%V% ".#,,7A 8 ".#,,1&'+5%&(!1D3D#,,1+++'+ 0 #,,!(%%% &(5%% 5'AB 'P' #,,1/&5 '&(#,,45 (5'<AD 5((#,,7 8!33-%%' %5%%' ''+++ "BQPO'#,,!'%;'#,,! 8(5#,,4 (%' A +++'5' +++'')* ( 43

44 %% < (5 - (5 -.(5-80' - "P' A (5 - %(5 $?L< - $ '' - %85. - ' ' " '&5' - 0 '& - '&( - '& '&BB$ '' 44

45 ?6;(6 27# 3! * %;%?'?)* &* O/: * 5'%;&)5+*> - (+()I:* - +( - '&% - * +%;> - %' - % - & - &%' - N! 27# * ' (&)&* &* G' * &( * D( "! *.555%(%''%> - '%; ' &* ''& * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('&%&'5&+5 ((> 45

46 !# *! * : :' &* %;%?'?)* * O/: * * 5'%;&)5+*> - %?(+( - W * +%;)5+*> * P%;! # * * * '+5 * &( * D( "! *.555%(%''% > * '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5&+5 ((> * '&''%()& ++%>* 46

47 B +B!-! * %?'? - K!? #?A &* +%;)5+*> - &?&) %(5* - - &5! - % * * &5&>! B! * %%%)&* "! *.555%(%''& > &* '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5& +5((> 47

48 ?6;( # "+(B%+& (+5') """#,,1*< ' 7 6 = 5 "($' $(&5' 5+5('5 %;+'&5++ = 2 ;5%;%5'$ ''$((%;( '55& =" &5&''' =% ) B5'(5 G'%'(' A'&(++5') """#,,1*< ' 6 %& %;% &'&&'%5+ %(+&5 %5'+&'&+( '5%( & 8+'% &'!1' 8(+'% & '7,'? %((! # ;! #D+'%AD+&!5')(%'55!1 '*A5(&+'%(') """#,,1* 2# A:&'G'/ G')/*&5G'&5&+=5 '''&5G'&:/+5' ;) """#,,1*< = &! C( D! =' 5,' # P =!,' 7 P B 2,' 4 B!#,' 1 P A+ #4,' 11 Max. tijd waarbinnen patiënt gezien moet worden door arts. 48

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Onderdelen Hoe in aanraking gekomen met de AOA? Beelden van de AOA Eigenschappen van de AOA in vraag

Nadere informatie

Ontwikkelingen aanbod acute patiënten SEH s, RAV s & HAP s Q1+Q2 2013, 2014 en 2015 ROAZ-regio VUmc Rapport

Ontwikkelingen aanbod acute patiënten SEH s, RAV s & HAP s Q1+Q2 2013, 2014 en 2015 ROAZ-regio VUmc Rapport Ontwikkelingen aanbod acute patiënten SEH s, RAV s & HAP s Q1+Q2, en ROAZ-regio VUmc Rapport 1 September Auteurs Netwerk acute zorg, regio VUmc Datum 29 september Disclaimer Dit rapport is zo zorgvuldig

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Introductie projecten Model Melding en Model Vervoer Ontwikkelplein 4 november 2016 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Verbeteren

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige Tabel 1: GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA11520938/EUR Aandelenfonds Europa Obligatiefonds Europa LA LIAB januari 601,976 368,331 1,498 971,804.98 7,214.41

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend Rekenen.

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 2 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon Periode 1 Datum Kalenderw eek 05 sep - 11 sep 36 leerjaar 1 360 leerjaar 2 760 JAARPLANNING DELTION COLLEGE team IHS vastgesteld door CvB en directe d.d. 15-02-2011 (N11028CvB) Cursusjaar 2011-2012 leerjaar

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4 8-1 9-1 30-1 31-1 01-01 5 Jan 1 jan 3 03-01 04-01 3 e klas SE Eco Hfst. 4,5 en 6 10-01 3D,3C+3A: REP Hoofdstuk Geschiedenis. 11-01 3A,3C rep En wl ho 4 SE Adm. Hfst. 1 en boekhouden taak 1-4 HM 17-01 18-01

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 17-3-2016 remeha.nl ALL GAS Groen Gas ALL

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT. Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg

TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT. Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg Februari 2005 1. Inleiding In de discussienota Toekomst CHP, die u op 25 februari jl. is toegezonden, schetst

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3)

Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3) Bedrijfseconomie Versie 4 (wijziging t.o.v. versie 3 = toevoeging HRM als keuzevak in jaar 1. En: omdraaiing Ext Verslagg en Fin in jaar 3) Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet

Nadere informatie

espoed ICT verbindt de acute zorg

espoed ICT verbindt de acute zorg espoed ICT verbindt de acute zorg Gert Koelewijn Programmamanager 14 juni 2013 Boodschap ICT verbindt zorgverleners in de acute zorgketen, zodat patiënt betere zorg krijgt. Inhoud 1. Programma espoed 2.

Nadere informatie

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont 4 juli 2011 Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont Een inventariserend onderzoek door Berenschot in opdracht van ZonMw Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Trends in de vraag naar acute zorg AZO Nijmegen, 16 oktober 2016

Trends in de vraag naar acute zorg AZO Nijmegen, 16 oktober 2016 Trends in de vraag naar acute zorg AZO 2013-2016 Nijmegen, 16 oktober 2016 2 Acute Zorgregio Oost De activiteiten van Acute Zorgregio Oost (AZO) vloeien voort uit de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid

Nadere informatie

1. VOORWOORD % & $#'$() $#* +, - +&!!.!!/" + "0 1 +! ).!2/3.2&/3% &4/ "% + " 89 : "% ) 0!;+ ) + " !

1. VOORWOORD % & $#'$() $#* +, - +&!!.!!/ + 0 1 +! ).!2/3.2&/3% &4/ % +  89 : % ) 0!;+ ) +  ! ! #$$#$ 1. VOORWOORD % & $#'$() $#* +, - +&!!.!!/ + 0 1 +! ).!2/3.2&/3%+3+4.540&4/3+.26/%7 +6.%6/ + + + + % + 89 : % +0!; ) 0!;+ ) + + + + 0!; + + + + $ 2. INHOUDSOPGAVE (!#$! #%!%%#$&' ( '! '$

Nadere informatie

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders Schoolkalender 2017/2018 De Trinoom Salto Montessorischool Versie Ouders AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 35 36 37 Maandag 28 aug Dinsdag 29 aug Woensdag 30 aug Donderdag 31 aug Vrijdag 1 sep 1e schooldag Hoofdluis

Nadere informatie

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD OKTOBER week 41 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt Valkenswaard (1) week 42 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt Valkenswaard (2) week 43 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt 24-okt

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Zesmaandsrapportage Jeugdhulp

Zesmaandsrapportage Jeugdhulp Zesmaandsrapportage Jeugdhulp Opbouw presentatie 1. Zesmaandsrapportage 2. Duiding van de cijfers per sector 3. Algemene maatregelen 4. Financiering en risico 5. Beslispunten 6. Mogelijke maatregelen 7.

Nadere informatie

Aantal meldingen laatste 12 maanden

Aantal meldingen laatste 12 maanden M.g. positieve leg koppels 20 Aantal meldingen laatste 12 maanden 15 10 5 0 0 0 2 2 6 1 3 3 1 0 3 1 Tabel: vet en schuin = nieuw toegevoegd rood, vet en schuingedrukt = gecorrigeerd Het kaartje geeft de

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

BPV Urenstaten en evaluatieformulieren. Operationeel Sport- en Bewegings Manager (OSBM) 3 e en 4 e leerjaar

BPV Urenstaten en evaluatieformulieren. Operationeel Sport- en Bewegings Manager (OSBM) 3 e en 4 e leerjaar BPV 2014-2015 Urenstaten en evaluatieformulieren Operationeel Sport- en Bewegings Manager (OSBM) 3 e en 4 e leerjaar Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider: Jaarplanning 2014-2015 Weekn Lesweek Data

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering! Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1 2 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

Planning toezichtthema s verzekeraars

Planning toezichtthema s verzekeraars Planning toezichtthema s verzekeraars 2014 dec Q1 jan feb mrt Q2 apr mei jun 2015 jul Q3 Q4 aug sept okt nov dec jan 2016 Q1 feb mrt De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat aan nieuwe

Nadere informatie

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013 Toelichting Aangepast sluittarief 2012 en 2013 februari 2015 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening ambulancezorg 5 2.1 Aantal prestaties 5 2.2 Te dekken door opbrengsten 5 2.3 Opbrengstverschil 5 2.4 Berekening

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Pagina 1 van 6 BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Voorbeeld bedijf B.V. Kruisweg 12345 2132AA HOOFDDORP KvK-nummer 999628611 Dit rapport wordt strikt vertrouwelijk en uitsluitend voor interne doeleinden vertrekt

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Commissie Onderwijs oktober 212 Bruno Lamelyn Hilde Lesage De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Inhoud De onderwijsarbeidsmarkt morgen: een prognose De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag.

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 08:30-09:00: Even bijpraten 08:30-5:5: Eerste schooldag 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 SEP 205 9:30-2:30: Informatieavond klassen en MR 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang TIJD ACTIVITEIT WIE WAAR 1-jan di Nieuwjaarsdag 2-jan wo 3-jan do 4-jan vr 5-jan za 14.00-17,30 Spetterfestijn Geen lessen en geen training ) AC Viergang 6-jan zo 9.00-9.45 wedstrijdtraining WC Viergang

Nadere informatie

Jaarrooster stage rooster

Jaarrooster stage rooster Jaar 2016-2017 adm. voorbereiding kalenderweeweek - 35 0 29-aug maandag 30-aug dinsdag 31-aug woensdag 1-sep donderdag Zomervakantie donderdag 1 sept. bijeenkomst nw docenten 2-sep vrijdag boeken ophalen

Nadere informatie