" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts"

Transcriptie

1 Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering, ibmg/erasmus MC

2 2 $%%&% '&"( ' '') " * +!,,!,!-./ '' &##,,!,,,0 '' ),#,* $%%5%%6 '' "%'5%%556(

3 "+ 4!1 #"+(5-7&(%(&!, 7! (5!! 7# '&((5! (5!1 4$(%(&!9 4! %!9 4# '&"(!- 47 %%#! 44 /( #4 1 ''%(5 #1 1! ''(5% #1 1# ''(5 "#2 17 ''(5:#9 14 #9 2:%;' #3 2!!<=+(&#3 2# #<$%%7, 27 7<"%% <+>72 21 ':7-90?' A!</%+41 A#</(54-3

4 $%% )*' $(+'&55'&%A 'B((&&$'+' '%5'&55% (/' 5(&' &55&+% 5( 5%('& " CA(5 ) " *% ")AB*'& &&&5'%% ''#,,2 4

5 $(%& +5(+ '(&$%) * '& "() "* 7 %%)*(%+' #,,##,,1:' &(%( (:( %(%;% %%)=(5%''%(#,,1*='& &'(55%(:$ +% (5 &(".)5&#,,7* ' 5&+ "&('5% %5+&5&'0''%5'5 %;5$%'(&'5+ %;'&+ $"8%% ()#,,7* '' $ (5$+"8'&5 08(5)0"8*%%!" #'#,,4%5 '5+'&(5 ((5$0"8'+5% %(5)* %5''+& %'+5&$ % & '&() ) B8D%%E%%<%F%'& #,,4 * ) "D&& %5'%;'(5 '5+ 8(5)8*%%E (%'F)'#,,4* (5585&5'' ++C +G5% 3 Een regionale ambulancevoorziening (RAV) is een samenwerkingsverband tussen alle ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in de betreffende regio. 5

6 $(5+55( %(5 ''%'5&5/': '+5''(5%& &(+ %'&$+'". 5%('+5& +./8 )./8*'%%' &(''+ )&'+5%&(!1D3D#,,1+&".*$ '&"( ' '') " *& '&5' '&( ''+&( +55$'+''(5 (&(( ''$%' (&'5+%;'&+$(5 ( B( '5 5H5+H% 5('$'(&55%5+( '+$%B(()B8* 5%%I%%<% :55( &'+)B8#,,4* $&'&5&55( %;('(&+5/ 5&!!#&(5J%=' ''55(& (+(+%%;+(&$ + " '(5( ''='5(5(%5& (5((5%;'' 5 $(5<+ ),- = +<+ ) ) - )"8#,,7* %5(I./ - )"8#,,7* $(5'&&&( %$ +%%< '.( , 6

7 $(+%+ &5&$ 5+%&5'5(D&& 55'%;)5'((5&* +(%;)+(* $(5(%&&( ''+5( ''+' %) *+5( & '&"( ' '') " * %%)*)0* B5B(()BB8*("++ (5( %5+%;'%+ "$&((5'' $+(5&5&%;' %&(&'5'5 %;$5%'+%%;& (&&5'+( &(&(+'' %C"(5:'5 &'&&%5$&+% J%;' 5&'(5574' 5%%57+&&( ''54& (51+(&( ''''5&+55%( 52:G& /+5& 7

8 (5&%%(5 %; (&&H&%&&%HH &( ''(5&% +&(+&%;' +5%5+&$+%+ &++55:&+G &&5+'+'5( %;' $%%&%5((5+ '%;'<%) *'&() "* %%):*)A#,,4*$ " ''& '& ''()BB$"8 *5' '&() * %#4 "D:#! "D ''='5& %'&D &(((5&55((!# %2'&%!'5'3%% &'(57) & (* 5+(5&+(' %%5% "$(+( %%)(&!*$+%%(%(( 5((5&+5+ 5+'5'(&G' '(&)%:5'* &%((%;'5& "5+G&5'5'&5&$ '(5'#,,1K5G(&% '#,,2$(5'& $(%%('5'+ +&+'5&%&5 ((5A5 + %%$&5 &+&&%5%%' %;' (&+&'5+& 8

9 ! ='5%5&5 ( %5&:5&%5 5('55+'+ '5+%% $+'(%+5&5& G.++5+D' &C+='(5+&&&5 5%%'($(5(5' 5&8+%(5( '&(++''( 5 20" & 9

10 "# $(+&+5$&555( % '&"() "*% %):*(5('''&'' )//:*=55%5((5' ()".#,,7*$%%&%5((5 +'%;'<%) * '&%%)*)A#,,4*$5(' < 5 30" '&1 2663( A7!'+%'5'+ %;''''5&(7!( ''5&'(&+5+5" (5''+%+%(5 )7#* 5 32" % Huisarts/ huisartsenpost Incident RAV (ambulancedienst) 112 (MKA) Telefoon HAP/ huisarts Ziekenhuis (SEH/MMT) Nazorg 7#(%;'(+(5 5&5'$%;5%%5!!#& 5%& "5'%;)5 5*+)%'(5%%55* )%;&%*$ +(+%(%;'( '' (5&++5G$& (5(''++5$((5 5%%5' SEH Ambu HAP/ huisarts Tweede lijn Eerstelijn 10

11 " # E"F5%+D +(('+($&5( '&+5 '(5'%%+ (5&5%55 &+&& "(D+5).*( %%&%) * $ ''(&5(5 +5%%;+) ('D(5*=%&%%;5&%+ +5(5%;5%')A<%%' %5%%' ''+++* =%;'+%'++( %''(5+%;( &D(5(= (5& &&+5%; &(5'5'%;%'5 %'5+%;' %(5+%;&+D (5(8&(5( %%;''& (&'++%;% D(5(&$' %;&%(5)".#,,7* (!#% ''='5$ %( ''85?.''' ' ( (%& %%(+%5: ''0'8$ % ''0'&$% '')$ *%'0L%% 85?.)08.*=5%8&(+55 %+ ' ''' =%%++'($%( %&5+5% +&5%''% ''5$&& %%$+'%% 5(/ %55$5( )5(*%% %;=55&+'& +'5'$5+5%&BD )B%* 11

12 7 =5% ''0' %)(77*$ +5+5(%/ +.$!1'+& &5&'(&'( +& (L5HH' :L=% % !,,+'$ +5 &('''+%%%: (5%'&()+ $ * $ : ''0'( '& ' &%55((5(/+%( (5&++%(% " 7 8 =5%(+%< 858'.'=%&%%;+&%+5?(8+ 85.% (5.+:%( ''+5 $.(5+'&' ('I%%: HH5+%%('+& '5'%(D'%(=%+5 %;&=%' '%%55'%"& '+5 &58'& (+% (580'(+% 9 /&+55%+5& " $( ''' ' $(%&#,,1 '(%HH('58+ ''' ' (%(5 ' 12

13 % ' (5$(5' +'%.5 C+5='(%5+55 +'+&M++$(+&%5 %E F '''&(% %(5% '5+%5'+5 ''+% " $'&(!#((+%%&+ 5(%?'&(=5%;&&( 8%%'%;&5 ('5&5)+ '&(*$(%%%K - '((D+(L 5''&( - &(%;(%; - %;5&5) '&8 #,,4* ''='5+% '& "( ' '') " *$'+5& 5' '&() *'&(()"8 BB$* $ " (&!4'+$ '' =%5)(74*(+5&&5&' 85. '' ' 13

14 5 34" & $ " +5'&% '' ='5) (+(((L(+(* '&+5+(+(< '&BB$'&"8 $('& +5(%$( % &'($5' '&('''5'% &+5%5%5& '5'&+'&(%%HH(' '%%5'5'(%% #,!,$ " #4%%'% ''&!1'%'(5 ''+( #,,49N%)#,,1* % " ('I&:5 D%)BB$5'* %%!!#'+715&.'&5'&5'&' '& %!!#'&+ 5'"'++( 5+'&(5'& &5&'&+5'& =5 '&&%; (5'&(%&55( '+)I(%:*$(5( 5&&%%'''&)I(:*/ 5%;+%%(5 )I:* 14

15 5 3:" % Melding bij centralist Triage: uitvragen Uitgifte rit Niet gehonoreerde ritten (geen ambulance) Naar SEH Zorg ter plaatse Geen zorg O71((+%;'(&+& '&($'(%;'++554)$ (%(&* "" $ $&55+&%;%(5 $(&5(('& )%%(*;'(5(5 &5'%%%55) %'*+(%)*%' (5+ (''%;&5'% (%; +&&+ ;5+&5'K - +( - ''& - - %)(+(* ((5(+('' '' ' 0"P'('5HH''%' +'''L '&55%;5) '&8#,,4* &((5( '' A ''*80)8'*.(5)'*%(5)'''* ' ) '* ' &5. ' (5%5'5' %;' (%+("5%' ''8&55%'&'(% 5;+"P' 15

16 "D ''='5&(+'(5(- '(5($D(5((' '%;&++' 0"P'(('5+(''(&! HH((5(&;''555 )7*(5(+ 16

17 % &( ''(5' '5&%;' 'J%;%%% '&% '5'(555(%;$555 %;'&&(5&55%'+%%; (&&)+(*+(+%(5 I':'5(%+''( ('5&;'' %5%( % # $%+5& " &&#,,1 &#4,,,,%;$5'%J!9! %!,,,%;%%;& ''0'%)12N*" &1!N 73N!,N$5'%-929!9%!,,,%; %=% ''0'(5 %;&+$ G5&5++ ''0'&2,N%;+ ; 40" % & $ ' ( % # # -!# ;%% 7,,,,, #1,,,, 9-1,,, '!7'!# # 21! %; / 0 " 2#9,4 #2,,2)4!N* 7,793)4-N* 27!3)!!N* 4!2,,!9!2,)4!N*!-319)42N* 14-7)!7N*!71! )13N* 47,!7)7#N*!#!3#)3N* #73447!#7!,, 3#743 #7334 O4!5%;%% '' ''5 540" % " %. < '= > 266:( 10% 15% 39% 51% tel.consulten consulten visites 35% tel.consulten consulten visites 50% 17

18 4!(+(+% %; '' ='5+&)% * 5'''+%5& '' '''% % % ) $ '&( ' '') " *!,!9,3 #,,1&393,#+5& " 4#&4#((5& +#,,2''55%.(%+'$% ' ' &B%%' +%$(''% '5+"5+' %;%&'(&5+5% &()$"Q'#,,!* 5 42" '( & AANTAL RITTEN (BRUTO) PER MAAND CPA RAVAA 9500 jaar 03 jaar 04 jaar AANTAL RITTEN jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec MAANDEN ; 42" / jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

19 /&4#(5'5( '&((<%&)( &#'(*.''5 &+%($+!' &'&'(+''&!1'% '(" #7,'&5' % &(& )&*$%;(5 (5(5D&(5 )+++'5'* =G( &55&&%' +5& " &/#,,1&1,N(!D!#N #D$+79N&)AD* ; 43"? * +,- )./.0 00,! # A 4347#!#,2, 724!, 1,N!#N 79N $(! #AD(55('' %AD5'$'&( ''='5 5'3N'!(9N' #)( 47* 5 5 < '= > 266:( 37% 12% A1 A2 B 51% #,,2&'(')&44* $('+'&+=%& (''#,,2+&!4N ''&+ 4 +( )((*)7-N*+?& )#,N*"+#,N('&/&59N 39% 19% A1 A2 B 42% 4 Berekening: 2530 niet gehonoreerde ritten (NG) tijdens 1e kwartaal 2006, betekent na extrapolatie circa NG gedurende heel Het aantal A1, A2 en B-ritten lijkt op basis van de eerste maanden van 2006 (tabel 4.1) met circa 5% te stijgen t.o.v Het aantal meldingen (excl. B vervoer) in 2006 komt dan op circa (61.492*1, ). De NG ritten maken dan circa 14% van het totaal aantal meldingen uit. 19

20 '+'&+'( ; 44" 8 & , / $& 7-N #,N!4N 2N 9N!1N A'++'&%)&41*+1,N A#2N!D #D'&&'+( %'+%;-N ( %(2!43#!D #D " +& &%;%%?+&%; +%%(5 ; 4:"? '0 2 ( A%; = "(%; 8% * +,- 7,-,1 1,N!,#,#!2N! #2N -N 44(%;''&(5&( &44& " % * Melding bij centralist 100% Triage: uitvragen Uitgifte rit Geen ambulance: - telefonisch advies - huisarts Zorg ter plaatse Geen zorg Overig/onbekend 5 Dit is een extrapolatie van de 2530 niet gehonoreerde ritten tijdens de maanden januari t/m maart Voor deze periode werden de niet gehonoreerde ritten nog niet bijgehouden. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat tijdens deze beginperiode het bijhouden van niet gehonoreerde ritten mogelijk nog niet in alle gevallen gebeurt, aangezien dit nog niet is ingeslepen in het werk van de centralist. 86% 14% Naar SEH 50% 16% 26% 8% 20

21 P(''%( " '&5'47N%(5!!# '''%)*( %" 23 B&(#7-433%;D '' ='5 2 $&5D(5#21,, %;)'97%*/(5(!9##14#393%;%)49!!-%*$(5 5'!,,,,#,,,,%;% )'43%*&42((+ ; 4A" B. )4 56 /D%; B'%;% )* )* # #21,, )!9##1D4#393* 97)49D!!-*!,,,,D#,,,, )!-37D4##4,* 43)!D#!1*. " %;&(22N%+!9N+( %5+'!1N''&&)!!#' *A#ND%;+5')(&49 41* ; 4C "., 5 4:" &. # ) 56 / 4 15% 2% 8+( 22N 14N?!9N #-N '&!1N 9N 17% =?&5 #N &5 66% /!,,N zelfverwijzer huisarts ambulance overig/onbekend &49+ ''5'55' %;.'5%& '''(+( 5 6 De SEH consulten op Schiphol en 3000 consulten op de presentatiekamer van het Amstelland ziekenhuis zijn niet in dit aantal opgenomen. 7 Gegevens zijn gebaseerd op 1,8 miljoen SEH bezoeken in Nederland 21

22 9 %%E%F%B(( )B8#,,4*(5%DP (5&5&D&(5(+(8 42(<'&(5%(+(A ''4,,,,&(5%'% (+(9!%$D'&(5&& (5'(+('5+ ''='5%(+(73-,% $++':%(+(2,D 9,NB'5%$D &5'(+(&&%(+(5 '5&&'555( "D$: '' &&''%;%%'5:5 &($(+(+5+( %;&C 5 4A" = B 'D( '8E:2( 'F=9 2664( 5 4A" = B - 'D( '8EG( T ot aal aant al pat ient en op SEH- af d eling in /+5(5('+ &'(+(%5D( $5&'(%;& 5'& (5+&(5$%; %5D(&&++( '+&%''(5(%;(: 5'5&55% 5'+'$(%% +5;<5(+(+%' HH%%5%=5 ++%;&%( D(5)#,,!*$5( '+5+'(+( &(5%)B8 #,,4*/(% &%;'5(& & $+(D%;((%+< %%%'(5%(5 %;+(%;$%( ;(& < >

23 ; 4H" 1., 5 4C" &. 627# ) % 3% 4 16% 1%? 27N 4-N!2N 7,N =%'!9N #,N 17% (5!N &5 63% =,N,!N =?&5 7N &5 /!,,N huis/huisarts opname poli ander ziekenhuis overleden overig/onbekend $'%;+&(5+( +($%5'+5% (+(5$(%;%'5 +5+( $%;+%')!9N* +(%55)!2N*$(%5+ )%5#,7,N*5%;+(5 +(%;%&"7N%; 8 (Grol & Schrijvers 2005) 23

24 %% ( %(&%'&( :(5&&='5'5 %;'(('5&$((+'5 ''57%')4-* 5 4H" %. Zelfverwijzers 43% Incident 112 meldingen % (MKA) Hap contacten 43% $%4!?'47('&4444( (( ''='5 "173474%;'(5+'44N&% 44N'(&"'!!N%;+ '&(()! #* ; 44" & Telefoon HAP/ huisarts SEH-afdeling A1+A2 82% consulten 39% * # N '&() "* 2!43#!!N # N / !,,N 50% Ambulance HAP/ Huisarts Opname en poli 21% Huis(arts) 63% 5 44" & 44,2% 11,4% HAP RAV SEH Tweede lijn Eerstelijn 44,4% 24

25 13 '+55%555'''% ''%&'C& &'+55&5%%% +5%(55+)(5%''%( #,,1*1!(5&55''(5+ )*A&%5''5%+ 5(+( 5 :0" SEH-afdeling 4 Tweede lijn 2 Incident 112 (MKA) 1 Telefoon HAP/ huisarts Ambulance HAP/ Huisarts 1 3 Eerstelijn $5%'(+'&(% %'(+&'5 $'''5'5&(+ && %+(+'&)!1!*)" #,,1*'''55'++%$ %'&+55(5 '+5%5'5'5%5' %55+(%55+)+ *"&&+%' '''5'5' +&5(5%)&* / 5''%;&)#71!* /%+%; +(+( +5%+'+5 +55%5' $'5);*&%&'$+&%5 %E F "& %; '5$ 5;&++&D%( 3 25

26 5.%;'I5:5' 5&#,,1'%& '&''+( '$% 5)+*' ('%; 5+'+(% I:$('5'+% +%(5D%5 3 "+ ('(%''(+( '5'' ''&& 5(&%&5%(' '+)%'5* '5%'&5&% 5%5%;%5'('$% +&&'%+( (5)+* 1 3 ) A '&"( ''+5'&+ ''5'0''5' '& &$''5' '&&' ''&&!7 066D ) #)+'&* "5'' ":' %;5''& '' '&(%'&&'%%5' ''+5%& &5&%;$+5 ';&%(''5 $'&%5(5+5 %++5+(( '&&':)+41!*$ '&&'I':+5& %;($('%+5'( ((5$%;+%&'5%5 &%(5A5%;(5 +&"('++5' (&&%;&5&(5A %;(5%(()!# (5*% & %;:'+(%' &()5*%;& ( 3Een nieuwe functie in de Spoedpost, waarin een SEH-verpleegkundige d.m.v. extra scholing is opgeleid voor het zelfstandig beoordelen van eenvoudige medische problemen aan de hand van protocollen waarin anamnese, onderzoek, valkuilen en beleid staan beschreven. Op basis van deze protocollen stelt de kortelijnverpleegkundige een werkdiagnose. Het beleid is per werkdiagnose in het protocol vastgelegd. De dienstdoende huisarts is verantwoordelijk en beschikbaar voor tussenkomst. Hij superviseert en fiatteert (www.acutezorg.nl). 26

27 '5!#D' &5'%;&.+(%5%; )+ '&(* 1" 3 27# 4 5'%;%5 5+( (:%;'5$(%;+++% &(5(+%;&5'5'(' 555%5+' '('%;'(' 5%'8&'5'( (+=5(:'+%%; & 5 :'5'+&' +()+* ='+&'' %;+ %(5+)#7 1!*$ %&5&++ %; +)+++(*( %5'5&%%;% 5+ (((+)+*''(5( %' $''%5 %%%;)+* $'+5''&%'&'&% %'&'I%: $'')41!*(''+%( '5&()+* 1% # *27# =%'' ' '%%=%5(5(&(+ ' (+A& (5(( %'' '%''+5 $+%')+ :*(&&5'' 1!+#7 ($& %%%'!185+ '''(&'5 (5%%''5'5 & 5(5($ % %'++'I:+$ +5+%"% 'HH5+5'+ %$(5%5%&'%(&5 G''%+5% 27

28 &&%%&)+ * /+(;&M+$ ('+'& %(%;(+%% ;JO;&5&%'' (((%&5%5' +%;')+* =5(J%; ( %D'%;+(%+ %;;+?(+; (;&%5&$&+%% ((5+' %;5& 5&'+"' +&%5)+ * 28

29 92 4 : (+%;'(5)!!# &?*$5&%;%+&+5 (5'(P5+' %; &5%&'5 &)0O#,,1*$&5%;&( (%&'&+K&%5 $5%:+%% D?&(5:+G %;' '&((% +55+ &&+(&&%5D ()%2!*"+&G+ (%;%%5')2#*$' &% '5'+5 %;5# ((&&+5&+( %;5&%% '&( ( +55(5++ G+&&&+%' )27*.(+ "(&' &>/&%524+% HH+%;'((5 9 2 ;6 A+(&&((574& $44N(&++ 44N&&:!!N&%%'&()(2!* 5 A0" 44,2% 44,4% 11,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH P&5 ( 5'=5'&(&!!N( (&&5&+%; &%%5"%;&(55 ;'5D )0O#,,1*$(55'' 29

30 %?5(5%' ' )&* $&5&&&%;( &5''('": &5&%5%;&%% (B(5%;((5' %5++5(%; '( A+(&+%;5&' )&+*%;(&& (+(('5%')(54* =554(5'5 #,,2'(5(%(#,,1 &+(5&5%;'' &%%(+&'%(%+% % " $(+(&+'574 ( %;#,,1555 '55+'(% 5' 9 2 ; 6 ;''%)*(&%%8 ++%+(5&5&& +&5+%5I5:I:( ;('$%;'' ((+(&++$0O 5! #)0O#,,1*.'5((%''%;(%' 5&&5(%;I: &5+%%&5 &G+(+%;('+% %5'+<+((% 5%'%;% '&> =I(%5%: ( %'55&&' 5'P((%;'%5% 5'<! %;5(+( # %; 7 %;'&5( $(5'+(5&%5'(' +2# 30

31 5 A2". 1 HAP/ huisarts 2 SEH 3a 3b Ambulance 0" $ % HI5:%;'%%;% 5+' +($ +(&5( %;((5&%5')(2# '!* A%+)*& +( '% 8'+&5'5+ +(B%#,,1+2%; +('+'#39 8' $&52?#39R#N++(. (#N+%% ''&5,,#S#7334R4-,(+( ( ''&5&%;% (+($'(5%&5 )0O#,,1*P(&5#,N &(5+ '(%;++()!2N*"%5 ''(!4992%;+(( 7234%;+('+'(% & 2" ; $(%;&((++( "+(%;' %'555 5 )2#'#* =%D "D ''='5+!1,919)27N* %;((% $&5%'& ( 5' 3" 8. %%;%5%5+'(%; &%%'&5+$(%& (%; (%)E(%:* (%;()'*)E(F* "+%)!197-%;*55& 31

32 5)'7*P5(% %;''''%5 &5+$4239%;( '(5((&5( )'7&*$+5( ++% %&' '+&5' '&(5((5+ $&&5(%; '&($%; +&2! ' ; A0" &. 2 &) # *< 27# = # *< T D 7234U4-,R4!94 &!197- T D #!1,919 D T = %) %;'(%%5'( %;&%%?'&($ 27?'0++%5' &( 32

33 5 A3) A3 A37 44,2% 11,4% 44,4% >9";# = 44D. % 44D 00D Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH SEH HAP/ huisarts Ambulance >9"?; : 1 %)., ; A0. 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH >9"';&. C4D %/ ) 0HD HD P27&5J+ +55(+'5 (&"(''%+5'5 %;%%+55 %5 +$%;'''5(('()* 55&'&(5"%%5 +HH%('%(( &'%'%&%5 +& '&(5%55' J& 9" 2 "; 6 (+%''&< " $'%(5 +D+ %;&5 "'%(+ 33

34 (5 &+ &55'55%55 (%('&/&2#%%((( (&5' & ; A2" & # <# *?( ''&%5( ( '&( &( ('? (%+ '&( (%; 27# +( ( # (D A' &&'D (.%&% %+&' (&''+' &% &&)*%)* +&%5+(%5 '&( ((5 & % =%'' 44N('5 (5' ( %+'(&5#( &$&5&91N((+ )(24*$'&(5' '%(' ('%( &5+ 5 A4" & % 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH & '&(%5%' %55%%' '55( '&'&('5$ " 5%& %%(5 ' +5(+ 34

35 '&($(5'%'#7334%;% $+(&+21 5 A:" & & 44% 40% HAP RAV SEH 16% & $(5+(9#4&5&+ ( (((&5&'5'5 ($'&& %;$ '(%; %('&&(5 D )#73447*%5'$ "&%; '+(%$((5+' K " %$'!197- %;%$+(& AA" & 8% SEH RAV 92% '(&:'&' ((+ "D? +($&'55 % &+ (%HH&(% ()'%(&''*" 5&5(+%%&D( 5(#(+( '''%J+( %;(&' &(5 %(&5+(+G5 35

36 9% 2 %('5(' 55&/++' +%&('+&5 &() '&%*%HH'5 %'&&$(' 5%;+'(5'5D +(5 %"%;41N' %5'')B#,,4*$+ J('%;' ( HH5&$( =. ''(%5(:#73447" %;%%!4'&5!9!%!,,,+% $(J&5J%)!9,%!,,,%;%* " &1!N73N%!,N$%'-929!9%!,,,%;% %C%('''!9,#79 $('5'5%&'%%'' +5"((5%&'( (%$' %;'5(+5+'''( %'(5 G5&5('5HHD5 '')!!7* D'%' %+& '5%%; ' ('!9!74!)!9!U!9,* %!,,,%;%$&5%& &&'%5'+!!#' &5'(+''&5'( '(!!7B %;( (%5'!!7& ('& 5'''#,471)'&;*+5'%!1'%!,,,%;% ''+5'+ '%&%;'$ +5'HH('5''5 (%HH%C +"5&%++5((55% %)B#,,4* '''#,,1+& C+5)%%'*=%&(% %;' +& 36

37 %. =%%%&5%;&(541N(+((!3N 5'&#4N!#N5'+&.%%(+(5+ C+5%;% %%&5')!3#4N!9N :'*$ 5&5(+((%' &+'55+'%;+ +(.+(D%;%%%5+'( ') C+*5'& < ; A3" 1., A #*<27#?& #N #N 47N #1N #-N #1N =%' #7N #1N =&5 2N #7N /!,,N!,,N P&27&5''+&% %;D&(5++( ( +5+%;+(+ C($5(5+%;+( +C'%5''% 5' '(%&'%+< - %C%('''!9,#79 %!,,,%;% - ' ('!9!74! )!9!U!9,*%!,,,%;% - $'&5'&5'(5'!!7D ''''!1'%!,,,%;% - %(+(%C%%5' %;%%%&5' - (+5+%; +(+ C( 37

38 %(:&$(: &&D55(+ &24+(+D:' 2 & 33! =+( & # $% % 7 " % % (%; 55% & B+( =%' & $5 %;& HH%( + ='!+ 4!5%; %;% %' +( (! ((5( (#( " ') %( &* =K '5' +5%; 5#( (&& 5% %' &(% ('> 55! (# +> (%; ' % ; &M'5 &+ &44N( "&+!!N5' 5' %!," "5& (&91N ( &+ ; & (% )(242122* BC? &+--N ( (+( /&24&'5:5+"5 %%+&(55&% ;$HHD5D5''&% 5''$%;55+'( ('('5(5 %+&M(55%+ (%;&5-(5'&55 (:&+ 10 Doordat in deze studie geen gegevens over meerdere jaren zijn meegenomen, is een jaarlijkse verschuiving van patiëntenstromen niet waar te nemen en kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een eventuele ingezette trend. 38

39 /'<2 (5 +55;(=5 ''='5%&( '''+5='(55 & '&"( ' '') " * '&(&&&$ &< ), $&&+5( ''(5 &55((!#%) * " % %)*&(&5 &%;' B&&&14,,,,%;% &55&( '''44N &%% 44N5+'&$ "&+!!N ( $%&&&#4,,,,%;+73N % &01!N+!,N & B5+'&91,,,!!#D'&&5' '&() *+!4N$ &2!1,,! #& ''A#2N " + (%'+%; =%:&&&#4,,,,%;%+ +%;%&(0!9N++(!1N5+'''&&' D%; ++()27N*$'+5 %%;&5+$%%; +'&&' (%%5 5&5+ $(&&5 ''''%%(' '%%;$& (%;5'%('' "(+5('(&%% '''D'%(+(( (+ '&(&(:5& '(( (%%5 (&%I:%;'+(5& (% '5' %&%+%%(A& ((%&($5 &HH%(%&(D'%(( 5$%(& '5(&(%;HH 5+('((5=%&+ +5''+5 5 ''' 39

40 ( (+%%( %':'&(5%; C? %5%.((+&M'+ %+55(%5& %'%&'&(%'( '5%%&%;&(5 %( 40

41 8 ('&5&($'(&55% 5+('+=5 ''(5(5''+(/ 5%;(%I5:%5'&&% +((+ '%; $&%%&& $%%%;%' % (('&''&+5 &'( +%;((5$:(5& '''($+ +55(%'%$55 '+5"%((+D&5 )52*.(D5+(&5 %; $%;'%'&++ '+%+5 ='''&(& ( +(+%%;+(&/%&5 (J%;%%% '&%=5&(%;D (555(%;$(5 %;'(&&&$ &%5&5&(& '5%'&&85 (5+&5&(''/ 5D5D%G('5( B( &%5%&(5&%5( '&( =5&(5 555%;'A 5'+(%;%+5(5 '5(5&% '%5'%%5'(55'5 %;'5&&%+'=' (5'5'5+&%'%'%( '+%&& =% %555'%; $%;I5'&:% G5 (&5&%C &%;%%;5& +5++(%% >5&+5'%; 5%%=%('5&&(++5 '+(=%''%++ '''('+ +55+&5'&5 &+(G5 41

42 $ )&5''"5 + $'5'+5' G'+(5+%'5%'55 5%%+8&&'5&!(5 %)*$+' +&55'%( '+(5G'&'5$%'&; 55(5% $27# 3'5' &%;:&55'& %;%;+:&(; '5+'&;=%(:+ '&$(5& %;' "D+''&%5 &5&+&5.%' (+5'&+'555 %;'&5+.5%'%5% %;((+(&(%%'/5 &(+(('5 '%55+5( '5+&( ''='5&'/5%& &%'''5'%'55 5%%((''%;' &5&5' 42

43 5 6 '""%5"() """*#,,1 ''% """(5 %#,,1 '&8#,,4$A5"('+5& (58+'#,,4 A.#,,4'+5'% %%(5'5 '+5(' B% ''#3'#,,4 0((5)0"8*#,,4<' ((5 #,,1%% '' " ' #,,1 O5'Q0#,,1%'(5 %(/=%0O1#,,1 B#,,4/5''+5% %%5% 0"8.=0JG'#,,4 B%'&%0 %> 5& BQ #,,1=(5%''%( '?P %5(#,,4%%V% ".#,,7A 8 ".#,,1&'+5%&(!1D3D#,,1+++'+ 0 #,,!(%%% &(5%% 5'AB 'P' #,,1/&5 '&(#,,45 (5'<AD 5((#,,7 8!33-%%' %5%%' ''+++ "BQPO'#,,!'%;'#,,! 8(5#,,4 (%' A +++'5' +++'')* ( 43

44 %% < (5 - (5 -.(5-80' - "P' A (5 - %(5 $?L< - $ '' - %85. - ' ' " '&5' - 0 '& - '&( - '& '&BB$ '' 44

45 ?6;(6 27# 3! * %;%?'?)* &* O/: * 5'%;&)5+*> - (+()I:* - +( - '&% - * +%;> - %' - % - & - &%' - N! 27# * ' (&)&* &* G' * &( * D( "! *.555%(%''%> - '%; ' &* ''& * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('&%&'5&+5 ((> 45

46 !# *! * : :' &* %;%?'?)* * O/: * * 5'%;&)5+*> - %?(+( - W * +%;)5+*> * P%;! # * * * '+5 * &( * D( "! *.555%(%''% > * '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5&+5 ((> * '&''%()& ++%>* 46

47 B +B!-! * %?'? - K!? #?A &* +%;)5+*> - &?&) %(5* - - &5! - % * * &5&>! B! * %%%)&* "! *.555%(%''& > &* '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5& +5((> 47

48 ?6;( # "+(B%+& (+5') """#,,1*< ' 7 6 = 5 "($' $(&5' 5+5('5 %;+'&5++ = 2 ;5%;%5'$ ''$((%;( '55& =" &5&''' =% ) B5'(5 G'%'(' A'&(++5') """#,,1*< ' 6 %& %;% &'&&'%5+ %(+&5 %5'+&'&+( '5%( & 8+'% &'!1' 8(+'% & '7,'? %((! # ;! #D+'%AD+&!5')(%'55!1 '*A5(&+'%(') """#,,1* 2# A:&'G'/ G')/*&5G'&5&+=5 '''&5G'&:/+5' ;) """#,,1*< = &! C( D! =' 5,' # P =!,' 7 P B 2,' 4 B!#,' 1 P A+ #4,' 11 Max. tijd waarbinnen patiënt gezien moet worden door arts. 48

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Onderdelen Hoe in aanraking gekomen met de AOA? Beelden van de AOA Eigenschappen van de AOA in vraag

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige Tabel 1: GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 2 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon Periode 1 Datum Kalenderw eek 05 sep - 11 sep 36 leerjaar 1 360 leerjaar 2 760 JAARPLANNING DELTION COLLEGE team IHS vastgesteld door CvB en directe d.d. 15-02-2011 (N11028CvB) Cursusjaar 2011-2012 leerjaar

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4 8-1 9-1 30-1 31-1 01-01 5 Jan 1 jan 3 03-01 04-01 3 e klas SE Eco Hfst. 4,5 en 6 10-01 3D,3C+3A: REP Hoofdstuk Geschiedenis. 11-01 3A,3C rep En wl ho 4 SE Adm. Hfst. 1 en boekhouden taak 1-4 HM 17-01 18-01

Nadere informatie

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 17-3-2016 remeha.nl ALL GAS Groen Gas ALL

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont 4 juli 2011 Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont Een inventariserend onderzoek door Berenschot in opdracht van ZonMw Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT. Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg

TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT. Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg TOEKOMSTVISIE CHP ZUIDOOST BRABANT Standpunt inzake de positie van de CHP in de spoedeisende zorg Februari 2005 1. Inleiding In de discussienota Toekomst CHP, die u op 25 februari jl. is toegezonden, schetst

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

espoed ICT verbindt de acute zorg

espoed ICT verbindt de acute zorg espoed ICT verbindt de acute zorg Gert Koelewijn Programmamanager 14 juni 2013 Boodschap ICT verbindt zorgverleners in de acute zorgketen, zodat patiënt betere zorg krijgt. Inhoud 1. Programma espoed 2.

Nadere informatie

Trends in de vraag naar acute zorg AZO Nijmegen, 16 oktober 2016

Trends in de vraag naar acute zorg AZO Nijmegen, 16 oktober 2016 Trends in de vraag naar acute zorg AZO 2013-2016 Nijmegen, 16 oktober 2016 2 Acute Zorgregio Oost De activiteiten van Acute Zorgregio Oost (AZO) vloeien voort uit de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Aantal meldingen laatste 12 maanden

Aantal meldingen laatste 12 maanden M.g. positieve leg koppels 20 Aantal meldingen laatste 12 maanden 15 10 5 0 0 0 2 2 6 1 3 3 1 0 3 1 Tabel: vet en schuin = nieuw toegevoegd rood, vet en schuingedrukt = gecorrigeerd Het kaartje geeft de

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering! Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1 2 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag.

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 08:30-09:00: Even bijpraten 08:30-5:5: Eerste schooldag 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 SEP 205 9:30-2:30: Informatieavond klassen en MR 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2

Nadere informatie

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang TIJD ACTIVITEIT WIE WAAR 1-jan di Nieuwjaarsdag 2-jan wo 3-jan do 4-jan vr 5-jan za 14.00-17,30 Spetterfestijn Geen lessen en geen training ) AC Viergang 6-jan zo 9.00-9.45 wedstrijdtraining WC Viergang

Nadere informatie

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Datum: vrijdag 12 december 2014 Aanvang: 11.00-13.30 uur Locatie: De Veranda, Amsterdam Aanwezigen: Zie bijlage 1 Voorzitters: Prof. Dr. Jaap Bonjer, voorzitter

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Gluren bij de buren: Leren van het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik. Nynke Heeringa - Vilans Marijke Lammers - MOVISIE

Gluren bij de buren: Leren van het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik. Nynke Heeringa - Vilans Marijke Lammers - MOVISIE Gluren bij de buren: Leren van het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik Nynke Heeringa - Vilans Marijke Lammers - MOVISIE ik weet nu dat ik de baas ben in mijn huis en over mijn lijf. Ik heb een

Nadere informatie

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013 Toelichting Aangepast sluittarief 2012 en 2013 februari 2015 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening ambulancezorg 5 2.1 Aantal prestaties 5 2.2 Te dekken door opbrengsten 5 2.3 Opbrengstverschil 5 2.4 Berekening

Nadere informatie

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energieboekhouding BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Doelstelling(en) van de presentatie Het belang van de invoering van een energieboekhouding

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

DASHBOARD AARDAPPELEN

DASHBOARD AARDAPPELEN Ton Ton Ton Ha /ton /ton DASHBOARD AARDAPPELEN PRIJSINFORMATIE Prijs ( /t) dec Evolutie sinds vorige maand Evolutie zelfde maand vorig jaar Belgapom* 25 12,4% 168,8% PCA/FIWAP** 25 16,3% 152,1% *prijs

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

DASHBOARD AARDAPPELEN

DASHBOARD AARDAPPELEN Ton Ton Ton Ha /ton /ton DASHBOARD AARDAPPELEN PRIJSINFORMATIE Prijs ( /t) dec Evolutie sinds vorige maand Evolutie zelfde maand vorig jaar Belgapom* 25 12,4% 168,8% PCA/FIWAP** 25 16,3% 152,1% *prijs

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

vergaderschema 2014 (versie 4) (3).xls

vergaderschema 2014 (versie 4) (3).xls week RAAD agendacie digitaal Reserve presidiumonderwerpen bijzonderheden scholing 1 30-dec do. 2-1 Nieuwjaarsreceptie 2 5-jan 8-jan 10-jan 3 12-jan 4 19-jan 21-jan 22-jan 5 26-jan 6 2-feb 7 9-feb 12-feb

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary.

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary. ID Name Duration Start Finish Predecessors Mode 1 Exploitatie- en 538 days Tue 1-1-13 Thu 22-1-15 erfpachtovereenkomst 2 pstelling overeenkomsten 29 days Tue 1-1-13 Fri 8-2-13 4th Quarter 1st Quarter Aug

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Prof.dr. Rob van der Mei Hoofd onderzoekscluster Probability, Networks and Algorithms op het CWI Hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Vrije

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman High Level Inkoopbesparingsprogramma 2011 12 november 2010 Bas Bouwman Inleiding en doelstelling De doelstelling is om snel maar op gedegen wijze te komen tot een inkoopbesparingsprogramma voor 2011 voor

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14 30 aug. '13 3 sep. '13 6 sep. '13 13 sep. '13 1 okt. '13 4 okt. '13 1 Telstar R. Standard de Liegè 1 sc Heerenveen PSV/Eindhoven 1 RSC Anderlecht ADO Den Haag 1 KAA Gent FC Utrecht 1 Club Brugge KV Ajax

Nadere informatie

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV)

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Informatie voor de zorgpartner (ziekenhuis, huisartsenpost) Het Acute Zorg Netwerk De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Handleiding Naam opdracht De horizon in je eigen omgeving Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec zeer geschikt ongeschikt Benodigde materialen Pen en papier Opdrachtbladen

Nadere informatie

aug 2016 CBS Hoogengraven, Coevorderweg 20, 7737 PG Stegeren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Zomervakantie Zomervakantie

aug 2016 CBS Hoogengraven, Coevorderweg 20, 7737 PG Stegeren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Zomervakantie Zomervakantie aug 2016 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 27 2 29 1e schooldag begroeting 30 31 luizencontrole sep 2016 1 2 3 4 5 Gym groep 3 tm 6 7 oudergesprekken 9 startactiviteit voor

Nadere informatie