" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts"

Transcriptie

1 Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering, ibmg/erasmus MC

2 2 $%%&% '&"( ' '') " * +!,,!,!-./ '' &##,,!,,,0 '' ),#,* $%%5%%6 '' "%'5%%556(

3 "+ 4!1 #"+(5-7&(%(&!, 7! (5!! 7# '&((5! (5!1 4$(%(&!9 4! %!9 4# '&"(!- 47 %%#! 44 /( #4 1 ''%(5 #1 1! ''(5% #1 1# ''(5 "#2 17 ''(5:#9 14 #9 2:%;' #3 2!!<=+(&#3 2# #<$%%7, 27 7<"%% <+>72 21 ':7-90?' A!</%+41 A#</(54-3

4 $%% )*' $(+'&55'&%A 'B((&&$'+' '%5'&55% (/' 5(&' &55&+% 5( 5%('& " CA(5 ) " *% ")AB*'& &&&5'%% ''#,,2 4

5 $(%& +5(+ '(&$%) * '& "() "* 7 %%)*(%+' #,,##,,1:' &(%( (:( %(%;% %%)=(5%''%(#,,1*='& &'(55%(:$ +% (5 &(".)5&#,,7* ' 5&+ "&('5% %5+&5&'0''%5'5 %;5$%'(&'5+ %;'&+ $"8%% ()#,,7* '' $ (5$+"8'&5 08(5)0"8*%%!" #'#,,4%5 '5+'&(5 ((5$0"8'+5% %(5)* %5''+& %'+5&$ % & '&() ) B8D%%E%%<%F%'& #,,4 * ) "D&& %5'%;'(5 '5+ 8(5)8*%%E (%'F)'#,,4* (5585&5'' ++C +G5% 3 Een regionale ambulancevoorziening (RAV) is een samenwerkingsverband tussen alle ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in de betreffende regio. 5

6 $(5+55( %(5 ''%'5&5/': '+5''(5%& &(+ %'&$+'". 5%('+5& +./8 )./8*'%%' &(''+ )&'+5%&(!1D3D#,,1+&".*$ '&"( ' '') " *& '&5' '&( ''+&( +55$'+''(5 (&(( ''$%' (&'5+%;'&+$(5 ( B( '5 5H5+H% 5('$'(&55%5+( '+$%B(()B8* 5%%I%%<% :55( &'+)B8#,,4* $&'&5&55( %;('(&+5/ 5&!!#&(5J%=' ''55(& (+(+%%;+(&$ + " '(5( ''='5(5(%5& (5((5%;'' 5 $(5<+ ),- = +<+ ) ) - )"8#,,7* %5(I./ - )"8#,,7* $(5'&&&( %$ +%%< '.( , 6

7 $(+%+ &5&$ 5+%&5'5(D&& 55'%;)5'((5&* +(%;)+(* $(5(%&&( ''+5( ''+' %) *+5( & '&"( ' '') " * %%)*)0* B5B(()BB8*("++ (5( %5+%;'%+ "$&((5'' $+(5&5&%;' %&(&'5'5 %;$5%'+%%;& (&&5'+( &(&(+'' %C"(5:'5 &'&&%5$&+% J%;' 5&'(5574' 5%%57+&&( ''54& (51+(&( ''''5&+55%( 52:G& /+5& 7

8 (5&%%(5 %; (&&H&%&&%HH &( ''(5&% +&(+&%;' +5%5+&$+%+ &++55:&+G &&5+'+'5( %;' $%%&%5((5+ '%;'<%) *'&() "* %%):*)A#,,4*$ " ''& '& ''()BB$"8 *5' '&() * %#4 "D:#! "D ''='5& %'&D &(((5&55((!# %2'&%!'5'3%% &'(57) & (* 5+(5&+(' %%5% "$(+( %%)(&!*$+%%(%(( 5((5&+5+ 5+'5'(&G' '(&)%:5'* &%((%;'5& "5+G&5'5'&5&$ '(5'#,,1K5G(&% '#,,2$(5'& $(%%('5'+ +&+'5&%&5 ((5A5 + %%$&5 &+&&%5%%' %;' (&+&'5+& 8

9 ! ='5%5&5 ( %5&:5&%5 5('55+'+ '5+%% $+'(%+5&5& G.++5+D' &C+='(5+&&&5 5%%'($(5(5' 5&8+%(5( '&(++''( 5 20" & 9

10 "# $(+&+5$&555( % '&"() "*% %):*(5('''&'' )//:*=55%5((5' ()".#,,7*$%%&%5((5 +'%;'<%) * '&%%)*)A#,,4*$5(' < 5 30" '&1 2663( A7!'+%'5'+ %;''''5&(7!( ''5&'(&+5+5" (5''+%+%(5 )7#* 5 32" % Huisarts/ huisartsenpost Incident RAV (ambulancedienst) 112 (MKA) Telefoon HAP/ huisarts Ziekenhuis (SEH/MMT) Nazorg 7#(%;'(+(5 5&5'$%;5%%5!!#& 5%& "5'%;)5 5*+)%'(5%%55* )%;&%*$ +(+%(%;'( '' (5&++5G$& (5(''++5$((5 5%%5' SEH Ambu HAP/ huisarts Tweede lijn Eerstelijn 10

11 " # E"F5%+D +(('+($&5( '&+5 '(5'%%+ (5&5%55 &+&& "(D+5).*( %%&%) * $ ''(&5(5 +5%%;+) ('D(5*=%&%%;5&%+ +5(5%;5%')A<%%' %5%%' ''+++* =%;'+%'++( %''(5+%;( &D(5(= (5& &&+5%; &(5'5'%;%'5 %'5+%;' %(5+%;&+D (5(8&(5( %%;''& (&'++%;% D(5(&$' %;&%(5)".#,,7* (!#% ''='5$ %( ''85?.''' ' ( (%& %%(+%5: ''0'8$ % ''0'&$% '')$ *%'0L%% 85?.)08.*=5%8&(+55 %+ ' ''' =%%++'($%( %&5+5% +&5%''% ''5$&& %%$+'%% 5(/ %55$5( )5(*%% %;=55&+'& +'5'$5+5%&BD )B%* 11

12 7 =5% ''0' %)(77*$ +5+5(%/ +.$!1'+& &5&'(&'( +& (L5HH' :L=% % !,,+'$ +5 &('''+%%%: (5%'&()+ $ * $ : ''0'( '& ' &%55((5(/+%( (5&++%(% " 7 8 =5%(+%< 858'.'=%&%%;+&%+5?(8+ 85.% (5.+:%( ''+5 $.(5+'&' ('I%%: HH5+%%('+& '5'%(D'%(=%+5 %;&=%' '%%55'%"& '+5 &58'& (+% (580'(+% 9 /&+55%+5& " $( ''' ' $(%&#,,1 '(%HH('58+ ''' ' (%(5 ' 12

13 % ' (5$(5' +'%.5 C+5='(%5+55 +'+&M++$(+&%5 %E F '''&(% %(5% '5+%5'+5 ''+% " $'&(!#((+%%&+ 5(%?'&(=5%;&&( 8%%'%;&5 ('5&5)+ '&(*$(%%%K - '((D+(L 5''&( - &(%;(%; - %;5&5) '&8 #,,4* ''='5+% '& "( ' '') " *$'+5& 5' '&() *'&(()"8 BB$* $ " (&!4'+$ '' =%5)(74*(+5&&5&' 85. '' ' 13

14 5 34" & $ " +5'&% '' ='5) (+(((L(+(* '&+5+(+(< '&BB$'&"8 $('& +5(%$( % &'($5' '&('''5'% &+5%5%5& '5'&+'&(%%HH(' '%%5'5'(%% #,!,$ " #4%%'% ''&!1'%'(5 ''+( #,,49N%)#,,1* % " ('I&:5 D%)BB$5'* %%!!#'+715&.'&5'&5'&' '& %!!#'&+ 5'"'++( 5+'&(5'& &5&'&+5'& =5 '&&%; (5'&(%&55( '+)I(%:*$(5( 5&&%%'''&)I(:*/ 5%;+%%(5 )I:* 14

15 5 3:" % Melding bij centralist Triage: uitvragen Uitgifte rit Niet gehonoreerde ritten (geen ambulance) Naar SEH Zorg ter plaatse Geen zorg O71((+%;'(&+& '&($'(%;'++554)$ (%(&* "" $ $&55+&%;%(5 $(&5(('& )%%(*;'(5(5 &5'%%%55) %'*+(%)*%' (5+ (''%;&5'% (%; +&&+ ;5+&5'K - +( - ''& - - %)(+(* ((5(+('' '' ' 0"P'('5HH''%' +'''L '&55%;5) '&8#,,4* &((5( '' A ''*80)8'*.(5)'*%(5)'''* ' ) '* ' &5. ' (5%5'5' %;' (%+("5%' ''8&55%'&'(% 5;+"P' 15

16 "D ''='5&(+'(5(- '(5($D(5((' '%;&++' 0"P'(('5+(''(&! HH((5(&;''555 )7*(5(+ 16

17 % &( ''(5' '5&%;' 'J%;%%% '&% '5'(555(%;$555 %;'&&(5&55%'+%%; (&&)+(*+(+%(5 I':'5(%+''( ('5&;'' %5%( % # $%+5& " &&#,,1 &#4,,,,%;$5'%J!9! %!,,,%;%%;& ''0'%)12N*" &1!N 73N!,N$5'%-929!9%!,,,%; %=% ''0'(5 %;&+$ G5&5++ ''0'&2,N%;+ ; 40" % & $ ' ( % # # -!# ;%% 7,,,,, #1,,,, 9-1,,, '!7'!# # 21! %; / 0 " 2#9,4 #2,,2)4!N* 7,793)4-N* 27!3)!!N* 4!2,,!9!2,)4!N*!-319)42N* 14-7)!7N*!71! )13N* 47,!7)7#N*!#!3#)3N* #73447!#7!,, 3#743 #7334 O4!5%;%% '' ''5 540" % " %. < '= > 266:( 10% 15% 39% 51% tel.consulten consulten visites 35% tel.consulten consulten visites 50% 17

18 4!(+(+% %; '' ='5+&)% * 5'''+%5& '' '''% % % ) $ '&( ' '') " *!,!9,3 #,,1&393,#+5& " 4#&4#((5& +#,,2''55%.(%+'$% ' ' &B%%' +%$(''% '5+"5+' %;%&'(&5+5% &()$"Q'#,,!* 5 42" '( & AANTAL RITTEN (BRUTO) PER MAAND CPA RAVAA 9500 jaar 03 jaar 04 jaar AANTAL RITTEN jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec MAANDEN ; 42" / jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

19 /&4#(5'5( '&((<%&)( &#'(*.''5 &+%($+!' &'&'(+''&!1'% '(" #7,'&5' % &(& )&*$%;(5 (5(5D&(5 )+++'5'* =G( &55&&%' +5& " &/#,,1&1,N(!D!#N #D$+79N&)AD* ; 43"? * +,- )./.0 00,! # A 4347#!#,2, 724!, 1,N!#N 79N $(! #AD(55('' %AD5'$'&( ''='5 5'3N'!(9N' #)( 47* 5 5 < '= > 266:( 37% 12% A1 A2 B 51% #,,2&'(')&44* $('+'&+=%& (''#,,2+&!4N ''&+ 4 +( )((*)7-N*+?& )#,N*"+#,N('&/&59N 39% 19% A1 A2 B 42% 4 Berekening: 2530 niet gehonoreerde ritten (NG) tijdens 1e kwartaal 2006, betekent na extrapolatie circa NG gedurende heel Het aantal A1, A2 en B-ritten lijkt op basis van de eerste maanden van 2006 (tabel 4.1) met circa 5% te stijgen t.o.v Het aantal meldingen (excl. B vervoer) in 2006 komt dan op circa (61.492*1, ). De NG ritten maken dan circa 14% van het totaal aantal meldingen uit. 19

20 '+'&+'( ; 44" 8 & , / $& 7-N #,N!4N 2N 9N!1N A'++'&%)&41*+1,N A#2N!D #D'&&'+( %'+%;-N ( %(2!43#!D #D " +& &%;%%?+&%; +%%(5 ; 4:"? '0 2 ( A%; = "(%; 8% * +,- 7,-,1 1,N!,#,#!2N! #2N -N 44(%;''&(5&( &44& " % * Melding bij centralist 100% Triage: uitvragen Uitgifte rit Geen ambulance: - telefonisch advies - huisarts Zorg ter plaatse Geen zorg Overig/onbekend 5 Dit is een extrapolatie van de 2530 niet gehonoreerde ritten tijdens de maanden januari t/m maart Voor deze periode werden de niet gehonoreerde ritten nog niet bijgehouden. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat tijdens deze beginperiode het bijhouden van niet gehonoreerde ritten mogelijk nog niet in alle gevallen gebeurt, aangezien dit nog niet is ingeslepen in het werk van de centralist. 86% 14% Naar SEH 50% 16% 26% 8% 20

21 P(''%( " '&5'47N%(5!!# '''%)*( %" 23 B&(#7-433%;D '' ='5 2 $&5D(5#21,, %;)'97%*/(5(!9##14#393%;%)49!!-%*$(5 5'!,,,,#,,,,%;% )'43%*&42((+ ; 4A" B. )4 56 /D%; B'%;% )* )* # #21,, )!9##1D4#393* 97)49D!!-*!,,,,D#,,,, )!-37D4##4,* 43)!D#!1*. " %;&(22N%+!9N+( %5+'!1N''&&)!!#' *A#ND%;+5')(&49 41* ; 4C "., 5 4:" &. # ) 56 / 4 15% 2% 8+( 22N 14N?!9N #-N '&!1N 9N 17% =?&5 #N &5 66% /!,,N zelfverwijzer huisarts ambulance overig/onbekend &49+ ''5'55' %;.'5%& '''(+( 5 6 De SEH consulten op Schiphol en 3000 consulten op de presentatiekamer van het Amstelland ziekenhuis zijn niet in dit aantal opgenomen. 7 Gegevens zijn gebaseerd op 1,8 miljoen SEH bezoeken in Nederland 21

22 9 %%E%F%B(( )B8#,,4*(5%DP (5&5&D&(5(+(8 42(<'&(5%(+(A ''4,,,,&(5%'% (+(9!%$D'&(5&& (5'(+('5+ ''='5%(+(73-,% $++':%(+(2,D 9,NB'5%$D &5'(+(&&%(+(5 '5&&'555( "D$: '' &&''%;%%'5:5 &($(+(+5+( %;&C 5 4A" = B 'D( '8E:2( 'F=9 2664( 5 4A" = B - 'D( '8EG( T ot aal aant al pat ient en op SEH- af d eling in /+5(5('+ &'(+(%5D( $5&'(%;& 5'& (5+&(5$%; %5D(&&++( '+&%''(5(%;(: 5'5&55% 5'+'$(%% +5;<5(+(+%' HH%%5%=5 ++%;&%( D(5)#,,!*$5( '+5+'(+( &(5%)B8 #,,4*/(% &%;'5(& & $+(D%;((%+< %%%'(5%(5 %;+(%;$%( ;(& < >

23 ; 4H" 1., 5 4C" &. 627# ) % 3% 4 16% 1%? 27N 4-N!2N 7,N =%'!9N #,N 17% (5!N &5 63% =,N,!N =?&5 7N &5 /!,,N huis/huisarts opname poli ander ziekenhuis overleden overig/onbekend $'%;+&(5+( +($%5'+5% (+(5$(%;%'5 +5+( $%;+%')!9N* +(%55)!2N*$(%5+ )%5#,7,N*5%;+(5 +(%;%&"7N%; 8 (Grol & Schrijvers 2005) 23

24 %% ( %(&%'&( :(5&&='5'5 %;'(('5&$((+'5 ''57%')4-* 5 4H" %. Zelfverwijzers 43% Incident 112 meldingen % (MKA) Hap contacten 43% $%4!?'47('&4444( (( ''='5 "173474%;'(5+'44N&% 44N'(&"'!!N%;+ '&(()! #* ; 44" & Telefoon HAP/ huisarts SEH-afdeling A1+A2 82% consulten 39% * # N '&() "* 2!43#!!N # N / !,,N 50% Ambulance HAP/ Huisarts Opname en poli 21% Huis(arts) 63% 5 44" & 44,2% 11,4% HAP RAV SEH Tweede lijn Eerstelijn 44,4% 24

25 13 '+55%555'''% ''%&'C& &'+55&5%%% +5%(55+)(5%''%( #,,1*1!(5&55''(5+ )*A&%5''5%+ 5(+( 5 :0" SEH-afdeling 4 Tweede lijn 2 Incident 112 (MKA) 1 Telefoon HAP/ huisarts Ambulance HAP/ Huisarts 1 3 Eerstelijn $5%'(+'&(% %'(+&'5 $'''5'5&(+ && %+(+'&)!1!*)" #,,1*'''55'++%$ %'&+55(5 '+5%5'5'5%5' %55+(%55+)+ *"&&+%' '''5'5' +&5(5%)&* / 5''%;&)#71!* /%+%; +(+( +5%+'+5 +55%5' $'5);*&%&'$+&%5 %E F "& %; '5$ 5;&++&D%( 3 25

26 5.%;'I5:5' 5&#,,1'%& '&''+( '$% 5)+*' ('%; 5+'+(% I:$('5'+% +%(5D%5 3 "+ ('(%''(+( '5'' ''&& 5(&%&5%(' '+)%'5* '5%'&5&% 5%5%;%5'('$% +&&'%+( (5)+* 1 3 ) A '&"( ''+5'&+ ''5'0''5' '& &$''5' '&&' ''&&!7 066D ) #)+'&* "5'' ":' %;5''& '' '&(%'&&'%%5' ''+5%& &5&%;$+5 ';&%(''5 $'&%5(5+5 %++5+(( '&&':)+41!*$ '&&'I':+5& %;($('%+5'( ((5$%;+%&'5%5 &%(5A5%;(5 +&"('++5' (&&%;&5&(5A %;(5%(()!# (5*% & %;:'+(%' &()5*%;& ( 3Een nieuwe functie in de Spoedpost, waarin een SEH-verpleegkundige d.m.v. extra scholing is opgeleid voor het zelfstandig beoordelen van eenvoudige medische problemen aan de hand van protocollen waarin anamnese, onderzoek, valkuilen en beleid staan beschreven. Op basis van deze protocollen stelt de kortelijnverpleegkundige een werkdiagnose. Het beleid is per werkdiagnose in het protocol vastgelegd. De dienstdoende huisarts is verantwoordelijk en beschikbaar voor tussenkomst. Hij superviseert en fiatteert (www.acutezorg.nl). 26

27 '5!#D' &5'%;&.+(%5%; )+ '&(* 1" 3 27# 4 5'%;%5 5+( (:%;'5$(%;+++% &(5(+%;&5'5'(' 555%5+' '('%;'(' 5%'8&'5'( (+=5(:'+%%; & 5 :'5'+&' +()+* ='+&'' %;+ %(5+)#7 1!*$ %&5&++ %; +)+++(*( %5'5&%%;% 5+ (((+)+*''(5( %' $''%5 %%%;)+* $'+5''&%'&'&% %'&'I%: $'')41!*(''+%( '5&()+* 1% # *27# =%'' ' '%%=%5(5(&(+ ' (+A& (5(( %'' '%''+5 $+%')+ :*(&&5'' 1!+#7 ($& %%%'!185+ '''(&'5 (5%%''5'5 & 5(5($ % %'++'I:+$ +5+%"% 'HH5+5'+ %$(5%5%&'%(&5 G''%+5% 27

28 &&%%&)+ * /+(;&M+$ ('+'& %(%;(+%% ;JO;&5&%'' (((%&5%5' +%;')+* =5(J%; ( %D'%;+(%+ %;;+?(+; (;&%5&$&+%% ((5+' %;5& 5&'+"' +&%5)+ * 28

29 92 4 : (+%;'(5)!!# &?*$5&%;%+&+5 (5'(P5+' %; &5%&'5 &)0O#,,1*$&5%;&( (%&'&+K&%5 $5%:+%% D?&(5:+G %;' '&((% +55+ &&+(&&%5D ()%2!*"+&G+ (%;%%5')2#*$' &% '5'+5 %;5# ((&&+5&+( %;5&%% '&( ( +55(5++ G+&&&+%' )27*.(+ "(&' &>/&%524+% HH+%;'((5 9 2 ;6 A+(&&((574& $44N(&++ 44N&&:!!N&%%'&()(2!* 5 A0" 44,2% 44,4% 11,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH P&5 ( 5'=5'&(&!!N( (&&5&+%; &%%5"%;&(55 ;'5D )0O#,,1*$(55'' 29

30 %?5(5%' ' )&* $&5&&&%;( &5''('": &5&%5%;&%% (B(5%;((5' %5++5(%; '( A+(&+%;5&' )&+*%;(&& (+(('5%')(54* =554(5'5 #,,2'(5(%(#,,1 &+(5&5%;'' &%%(+&'%(%+% % " $(+(&+'574 ( %;#,,1555 '55+'(% 5' 9 2 ; 6 ;''%)*(&%%8 ++%+(5&5&& +&5+%5I5:I:( ;('$%;'' ((+(&++$0O 5! #)0O#,,1*.'5((%''%;(%' 5&&5(%;I: &5+%%&5 &G+(+%;('+% %5'+<+((% 5%'%;% '&> =I(%5%: ( %'55&&' 5'P((%;'%5% 5'<! %;5(+( # %; 7 %;'&5( $(5'+(5&%5'(' +2# 30

31 5 A2". 1 HAP/ huisarts 2 SEH 3a 3b Ambulance 0" $ % HI5:%;'%%;% 5+' +($ +(&5( %;((5&%5')(2# '!* A%+)*& +( '% 8'+&5'5+ +(B%#,,1+2%; +('+'#39 8' $&52?#39R#N++(. (#N+%% ''&5,,#S#7334R4-,(+( ( ''&5&%;% (+($'(5%&5 )0O#,,1*P(&5#,N &(5+ '(%;++()!2N*"%5 ''(!4992%;+(( 7234%;+('+'(% & 2" ; $(%;&((++( "+(%;' %'555 5 )2#'#* =%D "D ''='5+!1,919)27N* %;((% $&5%'& ( 5' 3" 8. %%;%5%5+'(%; &%%'&5+$(%& (%; (%)E(%:* (%;()'*)E(F* "+%)!197-%;*55& 31

32 5)'7*P5(% %;''''%5 &5+$4239%;( '(5((&5( )'7&*$+5( ++% %&' '+&5' '&(5((5+ $&&5(%; '&($%; +&2! ' ; A0" &. 2 &) # *< 27# = # *< T D 7234U4-,R4!94 &!197- T D #!1,919 D T = %) %;'(%%5'( %;&%%?'&($ 27?'0++%5' &( 32

33 5 A3) A3 A37 44,2% 11,4% 44,4% >9";# = 44D. % 44D 00D Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH SEH HAP/ huisarts Ambulance >9"?; : 1 %)., ; A0. 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH >9"';&. C4D %/ ) 0HD HD P27&5J+ +55(+'5 (&"(''%+5'5 %;%%+55 %5 +$%;'''5(('()* 55&'&(5"%%5 +HH%('%(( &'%'%&%5 +& '&(5%55' J& 9" 2 "; 6 (+%''&< " $'%(5 +D+ %;&5 "'%(+ 33

34 (5 &+ &55'55%55 (%('&/&2#%%((( (&5' & ; A2" & # <# *?( ''&%5( ( '&( &( ('? (%+ '&( (%; 27# +( ( # (D A' &&'D (.%&% %+&' (&''+' &% &&)*%)* +&%5+(%5 '&( ((5 & % =%'' 44N('5 (5' ( %+'(&5#( &$&5&91N((+ )(24*$'&(5' '%(' ('%( &5+ 5 A4" & % 7,9% 17,7% 74,4% Huisarts/HAP Ambulancezorg SEH & '&(%5%' %55%%' '55( '&'&('5$ " 5%& %%(5 ' +5(+ 34

35 '&($(5'%'#7334%;% $+(&+21 5 A:" & & 44% 40% HAP RAV SEH 16% & $(5+(9#4&5&+ ( (((&5&'5'5 ($'&& %;$ '(%; %('&&(5 D )#73447*%5'$ "&%; '+(%$((5+' K " %$'!197- %;%$+(& AA" & 8% SEH RAV 92% '(&:'&' ((+ "D? +($&'55 % &+ (%HH&(% ()'%(&''*" 5&5(+%%&D( 5(#(+( '''%J+( %;(&' &(5 %(&5+(+G5 35

36 9% 2 %('5(' 55&/++' +%&('+&5 &() '&%*%HH'5 %'&&$(' 5%;+'(5'5D +(5 %"%;41N' %5'')B#,,4*$+ J('%;' ( HH5&$( =. ''(%5(:#73447" %;%%!4'&5!9!%!,,,+% $(J&5J%)!9,%!,,,%;%* " &1!N73N%!,N$%'-929!9%!,,,%;% %C%('''!9,#79 $('5'5%&'%%'' +5"((5%&'( (%$' %;'5(+5+'''( %'(5 G5&5('5HHD5 '')!!7* D'%' %+& '5%%; ' ('!9!74!)!9!U!9,* %!,,,%;%$&5%& &&'%5'+!!#' &5'(+''&5'( '(!!7B %;( (%5'!!7& ('& 5'''#,471)'&;*+5'%!1'%!,,,%;% ''+5'+ '%&%;'$ +5'HH('5''5 (%HH%C +"5&%++5((55% %)B#,,4* '''#,,1+& C+5)%%'*=%&(% %;' +& 36

37 %. =%%%&5%;&(541N(+((!3N 5'&#4N!#N5'+&.%%(+(5+ C+5%;% %%&5')!3#4N!9N :'*$ 5&5(+((%' &+'55+'%;+ +(.+(D%;%%%5+'( ') C+*5'& < ; A3" 1., A #*<27#?& #N #N 47N #1N #-N #1N =%' #7N #1N =&5 2N #7N /!,,N!,,N P&27&5''+&% %;D&(5++( ( +5+%;+(+ C($5(5+%;+( +C'%5''% 5' '(%&'%+< - %C%('''!9,#79 %!,,,%;% - ' ('!9!74! )!9!U!9,*%!,,,%;% - $'&5'&5'(5'!!7D ''''!1'%!,,,%;% - %(+(%C%%5' %;%%%&5' - (+5+%; +(+ C( 37

38 %(:&$(: &&D55(+ &24+(+D:' 2 & 33! =+( & # $% % 7 " % % (%; 55% & B+( =%' & $5 %;& HH%( + ='!+ 4!5%; %;% %' +( (! ((5( (#( " ') %( &* =K '5' +5%; 5#( (&& 5% %' &(% ('> 55! (# +> (%; ' % ; &M'5 &+ &44N( "&+!!N5' 5' %!," "5& (&91N ( &+ ; & (% )(242122* BC? &+--N ( (+( /&24&'5:5+"5 %%+&(55&% ;$HHD5D5''&% 5''$%;55+'( ('('5(5 %+&M(55%+ (%;&5-(5'&55 (:&+ 10 Doordat in deze studie geen gegevens over meerdere jaren zijn meegenomen, is een jaarlijkse verschuiving van patiëntenstromen niet waar te nemen en kunnen er geen uitspraken worden gedaan over een eventuele ingezette trend. 38

39 /'<2 (5 +55;(=5 ''='5%&( '''+5='(55 & '&"( ' '') " * '&(&&&$ &< ), $&&+5( ''(5 &55((!#%) * " % %)*&(&5 &%;' B&&&14,,,,%;% &55&( '''44N &%% 44N5+'&$ "&+!!N ( $%&&&#4,,,,%;+73N % &01!N+!,N & B5+'&91,,,!!#D'&&5' '&() *+!4N$ &2!1,,! #& ''A#2N " + (%'+%; =%:&&&#4,,,,%;%+ +%;%&(0!9N++(!1N5+'''&&' D%; ++()27N*$'+5 %%;&5+$%%; +'&&' (%%5 5&5+ $(&&5 ''''%%(' '%%;$& (%;5'%('' "(+5('(&%% '''D'%(+(( (+ '&(&(:5& '(( (%%5 (&%I:%;'+(5& (% '5' %&%+%%(A& ((%&($5 &HH%(%&(D'%(( 5$%(& '5(&(%;HH 5+('((5=%&+ +5''+5 5 ''' 39

40 ( (+%%( %':'&(5%; C? %5%.((+&M'+ %+55(%5& %'%&'&(%'( '5%%&%;&(5 %( 40

41 8 ('&5&($'(&55% 5+('+=5 ''(5(5''+(/ 5%;(%I5:%5'&&% +((+ '%; $&%%&& $%%%;%' % (('&''&+5 &'( +%;((5$:(5& '''($+ +55(%'%$55 '+5"%((+D&5 )52*.(D5+(&5 %; $%;'%'&++ '+%+5 ='''&(& ( +(+%%;+(&/%&5 (J%;%%% '&%=5&(%;D (555(%;$(5 %;'(&&&$ &%5&5&(& '5%'&&85 (5+&5&(''/ 5D5D%G('5( B( &%5%&(5&%5( '&( =5&(5 555%;'A 5'+(%;%+5(5 '5(5&% '%5'%%5'(55'5 %;'5&&%+'=' (5'5'5+&%'%'%( '+%&& =% %555'%; $%;I5'&:% G5 (&5&%C &%;%%;5& +5++(%% >5&+5'%; 5%%=%('5&&(++5 '+(=%''%++ '''('+ +55+&5'&5 &+(G5 41

42 $ )&5''"5 + $'5'+5' G'+(5+%'5%'55 5%%+8&&'5&!(5 %)*$+' +&55'%( '+(5G'&'5$%'&; 55(5% $27# 3'5' &%;:&55'& %;%;+:&(; '5+'&;=%(:+ '&$(5& %;' "D+''&%5 &5&+&5.%' (+5'&+'555 %;'&5+.5%'%5% %;((+(&(%%'/5 &(+(('5 '%55+5( '5+&( ''='5&'/5%& &%'''5'%'55 5%%((''%;' &5&5' 42

43 5 6 '""%5"() """*#,,1 ''% """(5 %#,,1 '&8#,,4$A5"('+5& (58+'#,,4 A.#,,4'+5'% %%(5'5 '+5(' B% ''#3'#,,4 0((5)0"8*#,,4<' ((5 #,,1%% '' " ' #,,1 O5'Q0#,,1%'(5 %(/=%0O1#,,1 B#,,4/5''+5% %%5% 0"8.=0JG'#,,4 B%'&%0 %> 5& BQ #,,1=(5%''%( '?P %5(#,,4%%V% ".#,,7A 8 ".#,,1&'+5%&(!1D3D#,,1+++'+ 0 #,,!(%%% &(5%% 5'AB 'P' #,,1/&5 '&(#,,45 (5'<AD 5((#,,7 8!33-%%' %5%%' ''+++ "BQPO'#,,!'%;'#,,! 8(5#,,4 (%' A +++'5' +++'')* ( 43

44 %% < (5 - (5 -.(5-80' - "P' A (5 - %(5 $?L< - $ '' - %85. - ' ' " '&5' - 0 '& - '&( - '& '&BB$ '' 44

45 ?6;(6 27# 3! * %;%?'?)* &* O/: * 5'%;&)5+*> - (+()I:* - +( - '&% - * +%;> - %' - % - & - &%' - N! 27# * ' (&)&* &* G' * &( * D( "! *.555%(%''%> - '%; ' &* ''& * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('&%&'5&+5 ((> 45

46 !# *! * : :' &* %;%?'?)* * O/: * * 5'%;&)5+*> - %?(+( - W * +%;)5+*> * P%;! # * * * '+5 * &( * D( "! *.555%(%''% > * '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5&+5 ((> * '&''%()& ++%>* 46

47 B +B!-! * %?'? - K!? #?A &* +%;)5+*> - &?&) %(5* - - &5! - % * * &5&>! B! * %%%)&* "! *.555%(%''& > &* '(5 * %'+5> % 6 * +5 5+'&5'' 5'> &* +(+( > * &L'%%%%5 )+5*> *.('& %&'5& +5((> 47

48 ?6;( # "+(B%+& (+5') """#,,1*< ' 7 6 = 5 "($' $(&5' 5+5('5 %;+'&5++ = 2 ;5%;%5'$ ''$((%;( '55& =" &5&''' =% ) B5'(5 G'%'(' A'&(++5') """#,,1*< ' 6 %& %;% &'&&'%5+ %(+&5 %5'+&'&+( '5%( & 8+'% &'!1' 8(+'% & '7,'? %((! # ;! #D+'%AD+&!5')(%'55!1 '*A5(&+'%(') """#,,1* 2# A:&'G'/ G')/*&5G'&5&+=5 '''&5G'&:/+5' ;) """#,,1*< = &! C( D! =' 5,' # P =!,' 7 P B 2,' 4 B!#,' 1 P A+ #4,' 11 Max. tijd waarbinnen patiënt gezien moet worden door arts. 48

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4

Duits 30-12. kerstvakantie. 05-01 Rep Natuurkunde 3A, 3B, 3C, 3D Hoofdstuk 4 8-1 9-1 30-1 31-1 01-01 5 Jan 1 jan 3 03-01 04-01 3 e klas SE Eco Hfst. 4,5 en 6 10-01 3D,3C+3A: REP Hoofdstuk Geschiedenis. 11-01 3A,3C rep En wl ho 4 SE Adm. Hfst. 1 en boekhouden taak 1-4 HM 17-01 18-01

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont

Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont 4 juli 2011 Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen loont Een inventariserend onderzoek door Berenschot in opdracht van ZonMw Hoe verbetering van de samenwerking in de acute zorgketen

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Datum: vrijdag 12 december 2014 Aanvang: 11.00-13.30 uur Locatie: De Veranda, Amsterdam Aanwezigen: Zie bijlage 1 Voorzitters: Prof. Dr. Jaap Bonjer, voorzitter

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energieboekhouding BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Doelstelling(en) van de presentatie Het belang van de invoering van een energieboekhouding

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering! Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1 2 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary.

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary. ID Name Duration Start Finish Predecessors Mode 1 Exploitatie- en 538 days Tue 1-1-13 Thu 22-1-15 erfpachtovereenkomst 2 pstelling overeenkomsten 29 days Tue 1-1-13 Fri 8-2-13 4th Quarter 1st Quarter Aug

Nadere informatie

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV)

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Informatie voor de zorgpartner (ziekenhuis, huisartsenpost) Het Acute Zorg Netwerk De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en)

Nadere informatie

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman High Level Inkoopbesparingsprogramma 2011 12 november 2010 Bas Bouwman Inleiding en doelstelling De doelstelling is om snel maar op gedegen wijze te komen tot een inkoopbesparingsprogramma voor 2011 voor

Nadere informatie

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Prof.dr. Rob van der Mei Hoofd onderzoekscluster Probability, Networks and Algorithms op het CWI Hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Vrije

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN 12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN . vertrouwen onder druk 2 Vertrouwen in pensioenfondsen Agenda Vertrouwen en ABP De drivers van vertrouwen Bouwen aan vertrouwen in de praktijk 4 dec-09 sep-10 oct-10

Nadere informatie

Eerste Hulp Vaker ter Plaatse:

Eerste Hulp Vaker ter Plaatse: Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde &Volksgezondheid Faculteit der Gedragsen Maatschappijwetenschappen Vakgroep Sociologie Eerste Hulp Vaker ter Plaatse: Een onderzoek naar de toename

Nadere informatie

Dinsdag 7 oktober 2014. Geïntegreerd verslag. Korte samenvatting

Dinsdag 7 oktober 2014. Geïntegreerd verslag. Korte samenvatting OPTIMALE SPOEDZORG DAPPERE DOKTERS Invitational conference over de Spoedzorg in Amsterdam voor huisartsen specialisten - huisartsenposten spoedeisende hulp (SEH) ambulancedienst - zorgverzekeraar Dinsdag

Nadere informatie

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag Jaar p adm.voorbeiding r-week week datum dag 35 0 24-aug maandag 25-aug dinsdag 26-aug woensdag 27-aug donddag Zomvakantie donddag 27 aug. bijeenkomst nw docenten 28-aug vrijdag boeken ophalen zie boeken

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 SYNDICUS DEDRIE 1/jan Overdracht boekjaar 2008 6.868,04 6.868,04 zicht- + spaarrekening 29/dec 117 Provisie januari Dedrie 54,00 6.922,04 Dedrie - Bruylandts 29/dec

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Weekendprijs t/m 8. Weekendprijs t/m 8. Nachtprijs t/m 8. Weekendprijs t/m 8. Nachtprijs t/m 8

Weekendprijs t/m 8. Weekendprijs t/m 8. Nachtprijs t/m 8. Weekendprijs t/m 8. Nachtprijs t/m 8 Huurprijzen voor 2015 januari & februari 2 jan - 13 feb Weekprijs t/m 8 pers. : 450.00 Voorjaarsvakantie 13 feb - 1 mrt Weekprijs t/m 8 pers. : 450.00 pers. : 450.00 maart/april 2 mrt - 3 apr Weekprijs

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

pca Bewaarproblemen oogst 2014

pca Bewaarproblemen oogst 2014 pca Bewaarproblemen oogst 2014 Seizoen 2014 Prachtig voorjaar Zomer: groeizaam weer (plaag ) Natte augustus Hoge temperaturen bij oogst Hoge temperaturen eerste weken bewaring Grote productie Grove knollen,

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging Agenda per vereniging Vereniging Pagina 3-Torens 2 Ashtapada 3 Barendrecht/IJsselmonde 4 Charlois Europoort 5 CSV 6 Dordrecht 7 Erasmus 8 Fianchetto 9 Hendrik-Ido-Ambacht 10 Hoeksche Waard 11 Het Houten

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Veilig incident melden in de ambulancezorg

Veilig incident melden in de ambulancezorg Veilig incident melden in de ambulancezorg 17 juni 2010, Bilthoven Frouke van Oosten, Kwaliteitsmanager Connexxion Ambulancezorg Thijs Proper, Teamleider Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Agenda Wat

Nadere informatie

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 AGENDA 19:30u Welkomstwoord -Terugkoppeling verkaveling Deelnemers Gemeente - Proefverkaveling - Terugkoppeling Beeldkwaliteit -Doorkijk proces Planning 21:30

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) Presentatie Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 Door: Jacob Brandsma, Yvonne ter Horst, Mariëlle Masselink & Juda Vecht Programma - Koester een calamiteit - Spoed

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010)

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010) Beste Seabourn Cruiseliefhebber, Cruise Plus wenst u in allereerste plaats een gelukkig Nieuwjaar en vooral een fantastische gezondheid toe. Wij wensen u opnieuw een mooi cruisejaar toe met Seabourn en

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing!

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Een perspectief vanuit de afnemer Melissa Buijens MSc. 1 november 2012 Stafmedewerker Inkoop & Logistiek Ziekenhuisapotheek Erasmus MC Een

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

Concernrapportage Delfland per 30 september 2014

Concernrapportage Delfland per 30 september 2014 Concernrapportage Delfland per 30 september 2014 1 Algemeen De Concernrapportage Delfland biedt managementinformatie ten behoeve van het bijsturen van de uitvoering van de begroting. De secretaris-directeur

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen

Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen SAMENWERKING HUISARTSENPOSTEN EN REGIONALE AMBULANCEVOORZIENINGEN Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen INHOUD Inleiding... 3 Methode...

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool Buitenlandse studenten via Studielink Metten Knüppe De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Centrale Studenten Inschrijving International Office TIS-DHBRV GHZ ESCM AFM MHR FM PABO MC SPORT TIS-D SP Vroegâh

Nadere informatie

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013 Advies van de jeugd VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT Tweede Stadsavond 25 november 2013 Terugblik Droomlijnen 1. Harmonieuze samenleving 2. Benutten van talent 3. Onderscheidend, kwalitatief en vernieuwend

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 eerste schooldag 18 19 20 21 22 23 24 cijferen 27 28 werkstuk 29 30 31 redactiesommen SEP 2009 1 2 Controledictee WP 1 huiswerk werkwoorden 3 4 werkstuk

Nadere informatie