Handleiding Onderzoek in Beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Onderzoek in Beweging"

Transcriptie

1 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging

2

3 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 2+&'+#+'$3&'(%'+4 /'45'&'+#+'$3&'(%'+ 6$%','7#$%&'(%($.#$8'%'$%('($9+:#5(';%(%#<5(4<7'4='45('4'$<$<+'5'5(34>($%'$:($8' '('$3+#.5(8.##$%'4&#5'##$:'5%'%((5#&'&''+:'>($"#$%&'$(*"+$,$*"? ##$5+#8'<5'$>+%''A$5'+''+%''$43'<(9('.'&'+#+'$3&'(%($'$B&#'+'$4'<=$%#(+$%'+0(84C? "'5 #&':'$' %'& >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" (4 : %' $%'+,'.43+#.5(8. 5' $54&=(5'$ >+ 8$' :'$4'$?"'5=(5#$43=$5(4%#58$':'$4'$34<7&$('5#&&''$$%'+,'.4<:3'5'$5('4>'+0'+>'$; :##+.%'.#$4.+(8'$:%+%'9#4<($'+'$%';%D$#:(4<7''$<:3&'E'0'+'&%>#$7'5$%'+,'. ##$'43+.'$5'0+%'$?F.=$$'$,'($5'+'44'>+$%'+,'.#&4('54>#$%'0'+'&%$50(..'&'$;'$ G' $50(..'&%' %((5#&' &''+:#5'+(#&'$ '$ 7'5 %(%#<5(4<7 <$<'35 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ ''$ #$50+%3%'>&'$%'50''>+#'$H K? "' &'(%'$ 0' &'+#+'$ 3 : &''+&($'$ ($ <$5#<5 :'5 ''$ >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.J G' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ /&#<. /E'$ >#$ $%'+,'. %(' &''+&($'$.=$$'$ 3'$'$? M(5#$43=$5 (4 %#5 %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. G##+($.=$$'$ &''+&($'$ %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. 'E3&+'+'$ >'+5+'..'$% >#$=(5 #=57'$5('. :#5'+(##& B$%'+,'.4#+5'9#<5'$C,#&4 #+5(.'&4; 95L4 '$ >(%'L4 >#$ $%'+,'.'+4; >#$ ($45+=:'$5'$ '$ :'5%'&<#5('4>#$$%'+,'.? 0'+'&%+(O$5#5('($7'5&#'+$%'+0(84'$9D4(<#;'%+#40'5'$4<7#33'$'$0'5'$4<7#33'&(8.0'+.($7'5 &''+:#5'+(#&'$ '$ %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 P' >($%5 7('+ #&4 &'+#+'$3&'(%'+ %=4. 4='45('4 :,'&9 ''$ 4<'$#+( >+ 8' '('$ >#. B9 >#.>'+4<7+(8%'$%C 5' $50(..'&'$; '$ : %' 'A$43(+''+%? R' 73'$ %#5 8' %##+%+. 'A$43(+''+%.#$ 0+%'$ : 5' 45+'>'$ $##+ ($5'+'44'>+:($>+'$%+$%'+,'.($8'.&#43+#.5(8.? 1

4 "#$%&'(*+, "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ "#$%&#'(#*+,./,0#'*#1,2,3'*34# $,$%$5#6."'"#$%&'$('"075/*0$"6''%8'"$9$"7$" : G 23H"#$%&'$(7%$7/50.0$".57+5.I(+'<$" 2J ;1*0$+'<H=+KLMN+O 2H 23PQ'I/7'R#$R%.(0*8(6."1$0'"#$%&'$( 2P 2S 23SL/01$"0*I*0$*0=.."#.I106''%'"#$%&'$(7.%0$T.I0$" 2: 2U 23:D*7/.5*7$%$"$"9/50*#*9$"7*'".5*0$*0 2V 2G 6"#7/,#2,0,*#8,&#*+,./,0#'*#1,2,3'*34# 69 H32+5.I(+'<$"Y'$T$"*"$"$"0.($" HJ H3HA<R5'%.0*$'$T$"*"$" H2 ;1*0$+'<U=DAB+>?4>?FA? HH H3P>#$$Z"#*$8'"$9$"7$"1$[[$"'6$%'"#$%&'$(Y,'%#$"[$7R%$$([..% HP H: K?S?IT&#44'55($'$.'=,'>#$%'%((5#&':(%%'&'$ KU K?S?K*+#$(4#5(''$5(8% KV K?S?1/'($$'$;$%'+45'=$'$;'($%('$ KW 1Y :"#*+,./,0#'*#1,2,3'*3#'*#+,#;,%,*/<;,'+'*3# : P324%*$T.7$"*"#$5$%.%$"'R5$*#*" P2 1?I?IZ#4'IH%'45=%'$5$5%'.5%'0'+'&%>#$7'5$%'+,'. 1I $%'+,'. 1K 1?I?1Z#4'1H%'45=%'$5;#&4$%'+,'.'+'$($$>#5+;$50'+35$('=0'3%+#<75'$ 1K P3H"0,$%R'"#$%&'$($"$[%/*(6."#$+5.I(+'<"#$%&'$(*"+$,$*" PP P: ="#1;%>0#1/?#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# S32>"5$*#*" P\ S3HL5$9$"$*"T'%9.0*$ P\ S3P$T$"*"$"9$06''%[$$5#."0,''%#$"$"0*R7 S2 S?1?I[+8'<53&##54'$'$3+8'<5:'$4'$ SI S?1?K[+8'<5#<5(>(5'(5'$ S1 S?1?1[+8'<55(8% SU S

5 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./0(1'2"&+34$+51"6+7+81"89./.:+7+3+,&;"$"&+34$+5$"(',%1(+";$$3<$"8+=+"'+" R'&'>'$($''$4#:'$&'>($0##+($$%'+,'.($5'$':'$%':#5'%+%+($5557'5 &'>'$>#$('%'+''$?Q''$%('#<75'++$%0+%5%'4<7&>#$%##>'+$%'+45'&%>+ %'=(5%#($5'45##$:&''+&($'$%'$%('.'$$(4;>##+%(7'%'$'$#55(5=%'4:''5' '>'$%('(':#$%$%(7''95::'5''$$%'+,'.'$%'7=%($($7'5&'>'$5'45##$ 0'5'$4<7#33'&(8.' >+:($ >+ #&&' &''+&($'$; 3 4<7& $('5 #&&''$ $%'+,'.4<:3'5'$5('4 >'+0'+>'$; :##+. %'.#$4.+(8'$ : %+ %' 9#4<($'+'$%'; %D$#:(4<7' '$ <:3&'E' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'. ##$'43+.'$ 5' 0+%'$? 2+#& 0#$$''+ $%'+,'. ''$./01$"0*$($ 5$$%*"1'/# 0+%5;.=$$'$ 8$' :'$4'$ 'A$5'+'44''+% '+#.'$ ($ $%'+,'. '$ 3 %',' :#$('+ %+ $%'+,'. '>+:%0+%'$?]''+>'+7'5<$<'35^>+:($L>($%8'($R7(5'/EI? I *:($5'+'44'>+:($>+$%'+,'.:'&(8.5':#.'$($7'5$%'+0(84;(47'5<+=<(##& %#5 B5'.:45('C 0+%'$ ##$ %' <:3&'E(5'(5 '$ %(>'+4(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.; '$ %#5,' &''+:#5'+(#&'$ '$ (%''O$ >+ %' %(%#<5(4<7' ##$3#..=$$'$ _$,'&9 $50(..'&'$ : %' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'.5'.=$$'$$54&=(5'$>+&''+&($'$? G##+: 7''95 7'5 3+8'<5 *$%'+,'. #&4 X=57'$5('.' `''+($7=% %' %((5#&' &''+:'>($ "#$%&'$( *" +$,$*" %##+$##45 >+:($43#..'55'$ >+ %' &'+#+'$3&'(%($ %(' 5'.:45(' 43+'.'$ >'+ 7'5 $%'+0(84<=++(<=&=: >#$ %' KI 45' ''=0? +'%'$ $>#$%' 5+#$4>'+4#&' >##+%(7'%'$ %(' <+=<(##&,(8$ : ($ 7'5 &'>'$ 5'.=$$'$ 45##$ '$ 5'.=$$'$ 0'+.'$? K /(8'>&; 7''95 %' ^&''+&(8$ &'+'$ $%'+,'.'$L 1 >+: '.+''$ ($ %' I F('a?b+$'&(44'$;`?Q#:#44(#;c?2'+>#'5;Z?G'3#'3';T?2#$G'T''+';]?c(:$4;Q(8% >+$%'+,'.#&4#=57'$5('.'&''+($7=%H''$>'+.'$$($>#$'($%5'+:'$'$ K 1 a*fbkyi1c*$%'+,'.4<:3'5'$5('i'+##%xn45+:;k''$1'+##%#4? U

6 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 2&##:4' '($%5'+:'$ '$ &''+3&#$$'$; :'5 #&4 4&=(545=. %' ($>'+($ >#$ %' %'<+'5#&' %' +##%Xc*;($=(50'+.($4($%44<7&8##+KYYUNKYYV? >#$&''+.+#<75'$($%'1 %' +##%>#$7'5Xc*'$>#$&'+#+'$3&'(%'+4($%'43'<(9('.' &'+#+'$3&'(%($ Bc`*C? G' &''+&(8$ &'+'$ (::'+4 +''%4 ($ ($ %' >+: >#$ $%'+,'.'$% &'+'$? G(5 (4 ''$ %(%#<5(4<7' 0'+.>+: >#$ B&'+'$C $%'+,'.'$ 0+%5 %=4 >(# $%'+,'.'$% &'+'$ ($ '&'% '$ &35 >'+%'+ %+ 7'5 7'&' 4'<=$%#(+ $%'+0(84; :'5 ''$ >'+4<7=(>($ >#$ $%'+,'.'$% &'+'$ $##+ &'+'$ $%'+,'.'$; 0##+ $%'+,'.4>##+%(7'%'$'$7=%($'$<'$5+##&.:'$5'45##$? *$%'+,'. (4 %=4 5+#$4>'+4##& ##$0',( ($ 7'5 4<7&<=++(<=&=: '$ %' &'+#+'$3&'(%($'$ &#'+ '$ 4'<=$%#(+ $%'+0(84 0+%'$ 7('+ #&&':##& :'' '<$9+$5''+%;,('9(==+I? # A'3BB# C# D,,;'E*# ;,,*# /*+,./,0,*# '*# F,&# G;%%8(# /*+,2'E("# H;;,,*# I//# F,&# HJ#.'E*#,# +,>,&%;,# I,<;'>F&'*3,*#'*.%0,#/*+,./,0(>/8<,&,*&',"#K*#I,(>F';;,*+,#LJ#'>F&'*3,*#0/8,*#+,#+,,;>/8<,&,*&',(# '"I"8"#/*+,./,0#,>F&,#//0#%%*#M/+"# &''+3&#$$'$>#$%'%'+%'+##%#4?/+=44'&;KV8=$(? V

7 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ Q'+0(8&$%'+,'.>#$%##3%',':#$('+%''&=(5:##.5>#$7'5$%'+0(84<=++(<=&=:; (47'5$%'+,'..''$<$<+'5':##54<7#33'&(8.'3+#.5(8.;%('%#'&(8.43&##54>($%5 7'57'%'$%##4'$%'+,'.;0##+:''&''+&($'$7''&>##.'<$9+$5''+%0+%'$>(# A'3BB#6C#*+,./,0#/<#(>F//;#I,(B(#/*+,./,0#'*#+,#2,,;+"#"#$%&'$(*"+$,$*"#2';# /*+,./,0#./%;(#,,*#<%0&'E0#+',#M,(&%%&#'*#+,#2,,;+N#//0#'*#F,&#(>F//;>B'>B;B8#M,*3,*"# "'5 9'(5 %#5 $%'+,'. >##. 3 '<75'+ $ $('5 %#5 %' 0'+'&% >#$ $%'+,'.. #&4 B#=57'$5('.'C &''+*"1'/# F#&4 7'5 ($ %' &'+#+'$3&'(%($ >+#& #&4 ''$ :'57%('. >+ 7'5 >'+0'+>'$ >#$ $%'+,'.4>##+%(7'%'$\<:3'5'$5('4? "'5 ##5 (::'+4 >'+ 7'5 >&'$ >#$ %' 45#33'$ >#$ %','$':%' $%'+,'.4<D<&=4; 7'5 $#=0.'=+( >'+,#:'&'$ >#$ %#5#; ('54 #$%'+4 B>'+0'+>'$ >#$.'$$(4; >##+%(7'%'$ '$ #55(5=%'4C 7''& :'(&(8. >'+4<7(8$'$ #&4 &''+($7=%? *3 %(' :#$('+ (4 '+ 7'5 +(4(< %#5 ##$ &''+&($'$ <:3&'E' '$ 9#4<($'+'$%' 3+#.5(8.'$ %(';,0'& >#$%## #&4 ($ 7'5 >'+&'%'$; :'5 %(' 0'+'&% G(5,+5 '+ $('5 #&&''$ >+ g '$ 7''& 0#5 d

8 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ($5'+$#5($#&' &(5'+#5==+ S N %#5 &''+&($'$ #&&'+&'( :(4<$<'35('4 $50(..'&'$ >'+ 0#5 $%'+,'. %'$ 0'+.'&(8. (4? "'5,+5 '+ >+#&. >+ %#5 8$'+'$,(<7 ''$ >+:'$ >#$ %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. 9 %#5,' %##+ ''$ 5':#.'$34<7&? "#$%&'$( *" +$,$*" #&4 ''$ 6$%%*8(*" >#$ %' 7=(%(' %(%#<5('. >#$ $%'+,'.($%'.&#4'$0(&%','($''$'>#&>'+>#$'$?6$5''$%''&;7'50'+.'$:'5 %(' $+:##& 3&##54>($%'$ (?>?:? $%'+,'. ($ %'.&#4? h+.=$$'$ >'+4<7(&&'$%' 3#%'$ '>&%0+%'$:&''+&($'$'$45=%'$5'$>#$%'&'+#+'$3&'(%($''$($.(8.5''>'$ ($%'0'+'&%>#$$%'+,'.? "('+ 0+%5 '.,'$ >+ ''$ %((5#&' &''+:'>($; 3 #=57'$5('.' :#5'+(#&'$ %(' %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. ($ %'.&#4? ]'5 "#$%&'$(*" +$,$*".=$$'$&''+&($'$%','0'+'&%%((5##&'E3&+'+'$,$%'+%'.&#45':'5'$ >'+&#5'$?*3%',':#$('+0+%5%'%((5#&'&''+:'>($''$>'$45'+3%'0'+'&%>#$ $%'+,'.%('&''+&($'$,'&9.=$$'$$5%'..'$? L"#$%$ 9'$5*8(1$#$" '9 8'"$ 9$"7$" *" I'"0.I0 0$ [%$"$" 9$0 #$,$%$5# 6." '"#$%&'$(&*8"[*86''%[$$5#= N 5$$%5*"$"]70/#$"0$"T^7*$("..%#$_,$%$5#6."1$0'"#$%&'$(`[%$"$"6*.[$&'$($".."$"7.9$",$%(*"9$0'"#$%&'$($%7*"'"#$%&'$(7*"70$55*"$" N '"#$%&'$($%7 *" #$ (5.7 /*0"'#*$" *" 1$0 (.#$% 6.",$0$"7I1.R7,$$(Y 70/#*$#.$" N $"&3 6.(*"1'/#$5*8(I'"0.I0&'$($"9$01$#$"#..7'"#$%&'$(Y[63#''%6$%[."#$"0/77$" 5$$%70'T $" '"#$%&'$(7.I0/.5*0$*0 0$ 5$$" *" #$ 5$7Y #''% '$T$"*"$" 0$ $[%/*($" $[.7$$%# 'R $I10$ '"#$%&'$(7#.0.Y #''% 1$0 '"#$%&'$( 6." 1$0 6$%5$#$".I10$% #$ 5$$%*"1'/#$"*"#$5$$%R5.""$"0$%/0'05$6$"0$[%$"$"Y[*86''%[$$5##''%7.9$"#*$ '/#$R/[5*I.0*$70$5$&$"$"0$[$7R%$($"3 G' %((5#&' &''+:'>($.#$ ''$>=%( 0+%'$ :'5 %',' 9 #$%'+' :'&(8.7'%'$? S 4<7&<=++(<=&=:;b=++(<=&=:c5=%('4;2&?V;i?K;IjjW'$>'+%'+B4'<5('K?1C? W

9 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ kb'+5#($&d; 6 $'>'+ &'#+$'% #$D57($ =$&'44 6 &'95; $+ 5#=75 4:'$' '&4' 0(57=5 ($>(5($7(:5&'#>'7(4$'45?l kq7' >D#' 9 <7(&%+'$; 57#5 (4 57' $#.'% :'#$($ 9 57' a+''. 0+% R$#.'^? `'#+$($&#=$<7'40#$%'+($?l ](<7'&c'++'4 *$%'+,'..:5 3 >'+4<7(&&'$%' :#$('+'$ ($ 7'5 $%'+0(84H $%'+,'.'$% &'+'$;.'$$(4:#.'$:'5%'$%'+,'.4<D<&=4;$%'+,'.4<:3'5'$5('4>'+0'+>'$?G(5(4#&&':##&'+ >&%'$%''&''$7'(%:$%'+,'.N%'$3,L$:#$('+55&'>'$5'0'..'$%#5&''+&($'$ #&47'50#+'($%'0'+'&%>#$7'5$%'+,'.0+%'$'5+..'$JR'##$'+>#$=(5%#5%(5$=#& 5' >##. g '$ $%#$.4 #&&' g 5=44'$ %' %(5 ''$ 3&##54 5' '>'$ ($ 7'5 $%'+0(84J G' +'%'$ (4 '('$&(8. ''$>=%(H 0' ##$ '+ >#$=(5 %#5 8$' :'$4'$ 3#4 '<75 ''$ ($5'+'44' >+ 0'5'$4<7#3 '$ %(' 0'+'&%? R##+ 7'5 7('+ : ##5 (4 ($5'+'44'>+:($? %=4 ($5'+'44#$5 0+%5 '$ 7'$ =(5%##5 : %(' >+'':%' 0'+'&%>#$$%'+,'.>'+%'+5'>'+.'$$'$?"('+>++'4'+>'+'$0'%'5'+:($5'+'44'N>+:($; '$0'##$'+>#$=(5%#5&''+&($'$$('5'$.'&('54>#$;>'+'$%+$%'+,'.:'5'$&'+'$; :##+ %#5,' :($45'$4 %'.#$4.+(8'$ : '+%+ '>+:% 5' 0+%'$? Q'+0(8& ^&'+'$L >'+0(845 5'>'+0(8,'$$##+''$>'+#$%'+($($%':#$('+0##+38$':'$4'$,(<7>'+7=%'$55''$ 0'+'&%%('>+7'$$('=0(4B'$,(<7%=4.3&54#$%'+45'$3,(<75'>#$,(<7,'&9:'5'$>'+7=%'$C?h'$>=%(0'H>'&'8$':'$4'$&'+'$+'.'$'$ '$&'+'$''$>+'':%'5##&;:##+7'5,(8$:##+'$.'&'&''+&($'$%('%+%' 0(4.=$%'97'5Z+#$4'>+:%0+%'$?G(5&##545'0(&,''$H>+0('%(' 0(4.=$%'97'5Z+#$43&54''$<'$5+#&'B+'C3&##543'(45($7=$B&''9C0'+'&% &##57'$$('5:''+&4?R'##$'+$('5>#$=(5%#5('%'+''$%+%'0'+'&% >#$ 5##&; 0(4.=$%' 9 $%'+,'. 0+%5 '+'3'$; :##+ 0'& %#5 ('%'+''$ $%'+,'.?G(5(47''&0##+%'>&'$##5%'$('=04('+(7'(%>#$&''+&($'$0'..'$;:##+5' >##..+(85%('$%'+,'.43+#.5(8.''$%('3'##$%#<75:''+($ %'.&#4 $('5.#$ &'(%'$ 55 ''$ >+:'$%' '+>#+($ >+ &''+&($'$? *: ($5'+'44'>+:($ :'&(8. :#$('+ '>'$ 0' 8$' :'$4'$ %'.#$4 : 7=$ >'+5+=0%' &''90'+'&% 5' >'+&#5'$ '$ : 'A$5'+'44''+%5''+#.'$($0#50'>#$%##$>##.%'(>+'$5+'$>#$%'=$(>'+4(5'(5'$%' j

10 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./H2"&+34$+5'3+'%,((+",'6,I56$>+" >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" 0##+($ $%'+,'. >##. (4 '7=&%? G',' 5'+: '$ %' #<75'+&('$%'(%''$5&'$'$0'##$%'9(&49/+=$`#5=+; :''+7('+>'+>($%8'($R7(5'/EK?"''&>''&>#$%'3+#.5(8. >#$ 7'5 $%'+,'.,(5 ($ ''$ 4+5 >#$,0#+5' %4; '$ (4 F',(8$7'5+'4=&5##5>#$$%'+,'.f ]##+7'%#5$%'+,'.#&&':##&>'+&3'$(4;0+%54$'&>'+'5'$;9#&5'4<7':#5(4<7 >'+5##&%$##+''$9+:''&4<7':#;,#&4%'$%'+,'.4<D<&=4? "',(8$ %(' 9'(5'$; 9'(5'$ '0+%'$J R#4 :'$ 7'5 7('+ 45''%4 >'+ ''$4J F#& :'$ 7'5 7('+>'+ R#5 %'%'$ $%'+,'.'+4 <$<+''5 : %(5 5' $%'+,'.'$J R(' 0#+'$,'JR##+>'+5'9%'$,'J h'$ ($.(8. ($ %' <:3&'E'; $%'+,'.43+#.5(8. 0+%5 3 %(' :#$('+ >'+'5'$ 9,'&94 >'+7($%'+%e %' 3+#.5(8. >#$ 7'5 $%'+,'. 0+%5 #&4 7'5 0#+' 3'4&5'$($''$^,0#+5'%4L? ^'3&#.5L;93''$,('.5';''$>'+4<7(8$4'&;''$($45+=:'$5;:##+0'0'5'$0'($(>#$ %($ %#5 7=$ $##: %+##5? G'$. ##$ 7'5 b#+5'4(##$4 #44'$45'&4'&; %' '$ %($'$,(8$ :(44<7('$ 7''& :##+ 0#5 '+ 3+'<('4 #<75'+ %(' $#:'$ X&&' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ $50+3'$ >'+5+'..'$% "'5 %'& >#$ %' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 %(' 0' ##$+'(.'$ (4 : "#O%2'*#+,#/*+,./,0,# G#+0($ (4 $&4:#.'&(8. :'5 %' '>&=5('57'+(' '$. 7'5 :'.''+%' '&%5? "(8 0+%5 >##. '<(5''+% ($ $#5==+%<=:'$5#(+'4; :##+. ($ >''& #$%'+' <$5'E5'$ 0##+($''$^$#5==+&(8.'4'&'<5('L,=3&##54>($%'$?G#+0($(4 ''$ 9(==+L;. >+ &''+&($'$? ]##+ %#5 G#+0($ ''$ $%'+,'.'+ (4 '0''45; 0#5 7(8 <$<+''5 '%##$ 7''95; :'5 0(' 7(8 <::=$(<''+%' '$ 0##+,(<7 %#5 #&&':##& #943''&%'; 0'5'$ 0' >##. $('5? G#+0($ (4 :##+ G#+0($%'$%'+,'.'+(4>+$4''$,0#+5'%4? # IY

11 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 6"#P/M,;<'E(#QR('>%#69:# "(4>+%'57'+'5(4<7'>+43'&&($>#$''$:'<7#$(4:' '$ >#$ ''$ %''&58'; $#%#5 %(5 %''&58' ($ KYIK 0'+% $5%'.5 %+%''E3'+(:'$5'$($bhmi?G','0'5'$4<7#33'&(8.'3+(84 (4 ''$ '+.'$$($ >#$ >#$ ''$ %''&58'; >#$ 7'5 ^<++'<5,(8$L >#$ ''$ :%'& '$ g =(5'+##+% N >#$ %' $%'+,'.'+4 %(' %' $%'+&('$%' 57'+(' $50(..'&%?]##+0#5(4'+#&&':##&##$>+#9'##$JR#5 $%'+,'.%#5'&'(%7''9555%'5'.'$$($>#$%('3+(84J G' 0' 0##+4<7(8$&(8. #&&':##&; %(' (4 7''& :##+ #&&'4 :"#S/,Q(>F'Q&#<,+%3/3'(>F,#2,&,*(>F%<<,*# # "'5 ::'$5 0##+3 8$' $%'+,'.'+4 7=$ %<5+##5 >'+%'%('$(4''$4+5#94&=(5'+>#$''$($5'$4('>';'$>##.,''+ <:3&'E','.5<75 %(' 7'$ ($ >'&' +(<75($'$ 7''95 %'$,'.'$? G(','.5<75 0+%5 #&4 7'5 0#+' ($'3#.5 ($ ''$3+'94<7+(95?T'=+('4<7+'>'$;:('45+=<5=+''+%'$ '+%'$%; ''$ 0+% 5' >''& 9 5' 0'($(; 7('+ '$ $= >+ ''$ '3+'4'$5''+%? *3 %#5 ::'$5 0+%'$ '$%'>'&'($5'+#<5('4:'5#$%'+'$%'+,'.'+4##$7'5 ="#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# "#$%&'$(*"+$,$*"(4.7'5+'4=&5##5>#$$%'+,'.f ]##+ >+ 8=&&(' &'+#+'$3&'(%'+4 (4 0#5 '+ #<75'+ %' 4<'$#+(L4; %' %(%#<5('. '$ %',' 7#$%&'(%($ 4<7=(& 8=&&(' 0'5'$ $('5 7' %',' :#5'+(#&'$ >+: 5' 3'$'$ B>(# ^*>'+ *$4L 3 %' F.=$$'$ 8=&&(' $5%'..'$ 7' 7'5 $%'+,'.45'#: >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" (4 '.:'$ 55 ''$ 3'%#(4<7 <$<'35; 7' %(5 >'+5##&%0'+%$##+<$<+'5'%(%#<5(4<7':#5'+(#&'$;7'%',' :#5'+(#&'$ $50+3'$; '5'45 '$ >'+9(8$% 0'+%'$ : =(5'($%'&(8. %' 9($#&' >'+4(' 5' 0+%'$ %(' 8=&&(' ($ %'.&#4.=$$'$ 0+%'$ (4 %#5 $%'+,'. %'$ ''$ &($'#(+ 3+<'4 (4; :##+ %#5. 0(8 :0''$ ':##.5; #$%'+' :##+ 73'&(8. (4 %(5 7'5 +'4=&5##5 3+'<('4 5'$ '%' '.:'$? II

12 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#1(+6$>H?6JKLM62N kr'0(&&'$5'+9#<54#$%:#<7($'407(&'57'd#+'($57':#.($e0'0(&&<#++d0(57=4$ kr' 9+: 9($#& 3+%=< %=<5($; 9+: 5 ^0#+:'+L #$% /+=$`#5=+ c<('$<'($x<5($;"#+>#+%m$(>'+4(5d[+'44bijwdc Z(&49 /+=$ `#5=+ (4 3($('+ '0''45 ($ 7'5 #$%'+4.(8.'$ $##+ %' 0'+'&% >#$ 0'5'$4<7#33'&(8. $%'+,'.? "(8 7''95 $%'+,'.'+4 '$ $%'+,'.4&'(%'+4'>&%($7=$%#'&(8.4'3+#.5(8.,#&4''$4<7#%=0;'$ 7''955'+='.'.'$$##+7'5$%'+,'.>#$7'5>'+&'%'$:'5$('=0''$? `#5=+ %#5 %' 0'+'&% >#$ 0'5'$4<7#3 '$ 5'<7$&(' 50'' ',(<75'$ 7''95;,#&4 %' m:'($4' :D57(4<7' 9(==+ P#$=4; 0('$4 =(543+#.'$5''$45+(8%(,(8$? "'5''+45'P#$=4N',(<75(47'5'$'%#5$4#&5(8%'3+'4'$5''+%0+%5;($%' '$ ($ %' :'%(#; '$ %#5. '3+'4'$5''+% 0+%5 ##$ 8$' :'$4'$H ''$ >'+,#:'&($ 0'5'$4<7#33'&(8.' >#$ $ $%'+,'.'+ %(' %',' $5%'.5 9 $50(..'&% 7''95? G(5 (4 0'5'$4<7#3'$5'<7$&('#&4'($%3+%=<5H''$^.=%'L>'+,#:'&($>#$ >'+%'+. '$ 45+#5'('O$ $50(..'&'$ : 7=$ $%'+,'. 5' &#5'$ 6$ *$%'+,'. ($ /'0'($ >&'$ 0(8 `#5=+ ($ %' (%'' %#5 %' 4<7&. 4&'<754 $ P#$=4N ',(<75>#$7'5$%'+,'.&##5,('$H7'5''$>=%(''$'+%'$%'',(<75%#5$%'+,'.7''95 IK

13 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./OP$I%'$Q&+Q35(1<5;"#+($"&+34$+5 h'$ 4&=(5'$%' %'9($(5(' >#$ ^7'5 $%'+,'.L (4 :'(&(8. 5' >($%'$ ($ %' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'.,'&9? G' :#$('+ 0##+3 $%'+,'.'+4,'&9 7'5 '('$ $%'+,'. '+>#+'$ '$ 0+%'$ :'5 %' %(>'+4(5'(5 ##$ $%'+,'.4%:'($'$;,#&4 3+#.5(8.>#$7'5%'$>#$$%'+,'.$('50''+43(''&'$? "'5(47'5$%'+,'.#&4:'$4'&(8.'R%.(0*8(;'$8=(45,(8$%(>'+4(5'(5#'$<:3&'E(5'(5;%(' <'$5+##& 45##5 ($ %(5 3+8'<5?[+'<('4 :%#5 0' %' $%'+,'.43+#.5(8. X97#$.'&(8. >#$ %' 43'<(9('.' /&#<. /E %(' 0' 0(&&'$ 3'$'$; ##$ 0' :'5 ''$ >'+4<7(&&'$%'^&'$4L$##+%'$%'+,'.43+#.5(8..(8.'$? 6$%'/&#<./EG#+0($%'$%'+,'.'+0+%5'+9<=453%':#$('+0##+3G#+0($#&4 $%'+,'.'+ ($ +'&#5(' 45$% :'5 %' 0'+'&%? 2'+5+'..'$% >#$=(5,(8$.I0*6*0$*0$" #&4 $%'+,'.'+ &','$; +'(,'$; >'+,#:'&'$ '$ ($5'+#'+'$ :'5 #$%'+'$ N %'I'55$I0*$6$$"9..07I1.RR$5*8($#*9$"7*$>#$7'5#<75'+&('$%'$%'+,'.?h+0+%5 7('+ 4<7'+3 '45'&% 3 %' >'+4<7'(%'$7'(% >#$ '$ #<5+'$ #<75'+ %(' '$ 3 %' ($'0(..'&%' '$ $('5 &($'#(+' 3+<'44'$ ($ 7'5 >'+&3 >#$ 7'5 #<75'+&('$%'$%'+,'.? 6$ %' /&#<. /E [+'94<7+(95 ['%#(4<7' R'5'$4<7#33'$ 0+%5 '+ ''+45 %('3 ($',:%3%'#.$5*8(7$R%.(0*8(>#$aa"8$'$%'+,'.'+?G##+:''0+%5'+3%' '+ <$<+'5' $%'+,'.43&##54'$; 7##+ <$5#<5'$; %' ($45+=:'$5'$ '$ #+5'9#<5'$ '$. %' 43'<(9('.' $%'+,'.47#$%'&($'$ >#$ %',' $%'+,'.'+ 4<7'+3 '45'&%? *3 %',' :#$('+ $5%'.5 :'$ %#5 %' $%'+,'.'+ %''& =(5:##.5 >#$ ''$ 7''& $'50'+.>#$:'$4'$;&<#5('4'$%($'$'$%#5,';%+7##+7#$%'&($'$'$%#'&(8.4' @'0'($'$ >#$ $,' '('$ $%'+,'.43+#.5(8. >#$ 2'+5+'..'$% >#$=(5$,'<$<+'5'#'$%#;:'5>'+#%'+($'$;#943+#.'$'$%'#%&($'4;$5%'.5:'$ 7' *$%'+,'. ($ /'0'($ +'4=&5##5 (4 >#$ ''$ $%'+,'.43+8'<5 0##+##$ >''& I1

14 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#1(+6$>O?:EBCDABA km'4'#+<7'+4.$007#5+'4'#+<7(4?q7(4(4#&:45#5+=(4:?l kr7'$ # 3+<'44 9 ($n=(+d (4 5#&.'% + '$#'% ($; 07#5 (4 4#(% #$% %$' (4 0#D4 ($ 07(<7 +'4'#+<7 (4 5+#%(5($#&&D %(99'+'$5(#5'%H 4=<7 %(4<(3&($#+D %(99'+'$<'4; 07'57'+ 57' +'4'#+<7 (4 3'+<'(>'% #4 3=+' + #33&('%; #$% %(99'+'$<'4 ($ :'57%&D?l X$'&#/+'0 b$<'35($49m'4'#+<7h#37'$:'$+#37(<45=%d;c5=%('4($"(7'+h%=<#5($2&?kv;i?1;kyyi *$%'+,'. 0+%5 ($ $,' :##54<7#33(8 '$ #&4 '"#$%&'$( '<75'+ ''$ +&? G(5 (4 ($ 7'5 '>#& 0+%'$ '$:'$($,#.'$%'+,'.34<7&? 6$ <$5'E5 7''95 X$'&# /+'0 0(&&'$ $###$ 7' $%'+,'.'+47=$$%'+,'.'+>#+'$?F'0#4'A$5'+'44''+%($ %' 6.%*.0*$ ($ 7=$ 3>#55($ >#$ $%'+,'. '$ 7''95 %',' >#$ $%'+,'. :'5'$,(8$ :'5 7'5 =(5 %' %+(' +5' %:'($'$H $#5==+0'5'$4<7#33'$ o 5'<7$&('; 4<(#&' 0'5'$4<7#33'$; 7=:#$' 0'5'$4<7#33'$ o.=$45'$? F'7''95>('+<#5'+('O$.=$$'$$%'+4<7'(%'$H 4'9*"'H $%'+,'. #&4 ''$ 3+<'4 0##+ >'+4<7(&&'$%' '&':'$5'$ '&($.5 0+%'$ 3 ''$ K.$"= $%'+,'. #&4 ''$ 3+<'4 >#$ $5%'..'$; $57=&&'$ 9 <+'O+'$ >#$ B$*7=$%'+,'.#&4''$3'+4$&(8.'$5%'..($4+'(4;%(':'&(8.$##+5+#$49+:#5('>#$%' 3'+4$&'(%5? "##+ 45=%(' 7''95 ##$'5$% %#5 %',' <#5'+('O$ >'+ %' %:'($'$ 7''$ >+.:'$? $('55'>'+5+'..'$>#$=(5''$43'<(9('.'<$<'35('N9^%'9($(5('LN>#$$%'+,'.? X$'&# /+'0 >'+0(845 $##+ 7'5 9'(5 %#5 >#$ %' >'+4<7(&&'$%' $%'+,'.4%:'($'$ '+.'$5; :##+ (4 7'5., >+ %' >'+4<7(&&'$%' I'"I$R0*$7 >#$ IS

15 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./RK%(#+"(1I1(+1(?"&I#(;$$3$"&+34$+5'3(+*I(+" "'.#$ :'$ %' :#.'$J G+ #<5(>(5'(5'$; 3'+4$'$ :##+. ^%($'$L 5' &#5'$,('$ %(' 5(8%'$4 7'5 $%'+,'.43+<'4 ''$ +& 43'&'$? ]''+ >'+ 7' ($ $%'+,'.;>($%8'($R7(5'/ES? >+ &''+&($'$;,(8$ 0' ''+45,'&9 ($ %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. '%.'$; 3,'. $##+ %',' #<5(>(5'(5'$; 3'+4$'$;^%($'$Lp? ##$.$%(($'$>#$$5%'..($'$ ##$.$%(($'$>#$7'5=(5+'(.'$>#$3+(8,'$ 5'.'$($'$;+#9('.'$'$#$%'+'>(4=#&(4#5('4':##.5($7'5.#%'+>#$$%'+,'. #'$%#L4;>'+4&#'$;3+8'<5##$>+#'$ G' '9'$($'$ >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ : %' ##$%#<75 >#$ &''+&($'$5'&'(%'$$##+%','#9,$%'+&(8.'^%($'$L;:$#5'##$0'&.'+&,'43'&'$ '$%##+:''%'$%'+,'.43+#.5(8.#&4''$<:3&'E'7''&5',('$?G($'$.=$$'$4:4.43+'.'$%,(8$'$0'##$'+>#$=(5%#54::('#+5'9#<5'$&''+&($'$..=$$'$ ##$43+'.'$'$($5'+'44'+'$>+$%'+,'.? 43'<(9('.>#.8#+$?"'5(4'<75'+$('5#&5(8%$%(:%','0+%'$35','.'$9=(5 5'.&#+'$:>'+%'+5'.=$$'$($%''9'$($'$?"'5.#$>&45##$%#5&''+&($'$,('$%#5 $%'+,'. 4#:'$ ##5 :'5 "'5 %'& >#$ %' 3%+#<75'$ (4 (::'+4 #&5(8% : ('54 5' $5%'..'$ >'+ $%'+,'. g %' $%'+,'.43+#.5(8. 0+%5 $#5==+&(8.$('5=(5'4&5'$(4?G'&''+.+#<75.#$.(','$:%'#<5(>(5'(5'$>#$"#$%&'$( *" +$,$*" '>'$5=''& 5' :'5 &''+#<5(>(5'(5'$ %(' %' ($7=%'&(8.' %'&45'&&($'$>#$''$>#.%:'($+'#&(4'+'$? IU

16 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ @'&5?659(+459&#47'4#+'%&(75^^ZXcQhiq*MmchXQ/h`Qf;LL57'$#$#&#+:4=$%4e(5(4 4 7(7 3(5<7'%; 4 +'&'$5&'44; 4 +'3'5(5(>'; 57#5 6 <#$$5 45#$% (5? X95'+ 5'$ 4'<$%4 6 /+=$`#5=+ C'I*'5'^Y:2BIC;33?IYdgIK1? B'%4?C; B33? KKUgKUWC? ]#44?H ]6Q [+'44? NIjWd?CI*$"I$*"LI0*'"3"#+>#+%M$(>'+4(5D[+'44? R#5(4$%'+,'.3+'<('4J2+''$#$50+%3%','>+####$0' >##..(8.'$$##+0#5%'$%'+,'.'+#&&':##&%'5?h$0'.(8.'$%#$ #943''&5? ]##+ %' 3+#.5(8. >#$ =(5, >''& :''+ '&':'$5'$? i'': ''$ #$%'+ : %(5 %=(%'&(8. 5' :#.'$H %=4=(57''&>''&<:3$'$5'$%('#&&':##&,+>=&%(,(8$$50+3'$ %+ ($'$('=+4 '$ >'+>&'$4,(8$ >'+>##+%(% %+ +''&4.? P' ''$ $%(; '$ %=4 ''$ 5+#($($ '$ 'E#:'$? i('5 5' >'+'5'$,(8$ '$ '$ %#$.:'$ 0'. %' +#99($#%'+(8'$? G(5 (4 (4::'5%'#=55'.=$$'$+(8%'$?"'5(4>##.0#$$''+'+ 0' 0#5 #&&':##& $%( (4 : #=5 5'.=$$'$ +(8%'$? X& %(' B.&'($'C %($'$ '$ #& %(' B#$%'+'C 3'+4$'$ 0#5 0' %'$ '$ 0#5 0' $('5 B.=$$'$ 9 0(&&'$C %'$? "'5,'&9%''&%5.>+$%'+,'.;'$%(57''95%'4<(& /+=$`#5=+7''&:(=(5%'%'.'$'%##$?"(8&##5,('$ %#5 $##45 %' $%'+,'.'+ 7''& >''& #$%'+' :(<+4<3'$; <:3=5'+4; 55 3+($5'+4 '$ ''$ #+<7('9? h:#(& (4 $%,#.'&(8. '$ 5(8%4<7+(95'$ 0##+($ %' '3+'4'$5''+%.=$$'$ 0+%'$? /'%'$. ''$4 =(5 7'>''& <:3$'$5'$ ''$ 0#5 %#5 4<7(3 #&&':##& :'&(8. 7''95 ':##.5 >+ G#+0($; :##+ $#5==+&(8.. 0#5 %##+%+ $('5 :'&(8. (4? G##+$##45 :'$ 0' %' 7''& ''$>=%(',#.'$ $%(,#&4 3'$ '$ IV

17 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ %' $%'+,'.'+ %(' 5'&5?l ]##+,= 8' %#5.,''$ >'+ #=5+(8%'$J P'.#$ 5<7 :'(&(8.,''$H kx&&''$ 5'&5e %' #=5; %' 7'5 +'4'+>'0('& '$ %' 0'&5'%'$? " DEEF8GHH'..'386I*.(9B6'+4HI*HJ&(G%&'(*(+,+.(/+6KF4LH.(9BHJ&(G%&'(*(+,+.(/+6KF4M" "./SE1'%,1'+3+"+"=%,(1&1=+"'1$",1(+1( "'.#$:'$''$%(>'+4''$<:3&'E'3+#.5(8.$54&=(5'$>+8$':'$4'$J G(5 &( '5 ''+45',(<75 ''$ :%#5 %(%#<5('. >##. ',('$ 0+%5 #&4 ''$ 3+<'4 >#$ 4D45':#5(4<7' >'+''$>=%(($; 0##+ <:3&'E' ($7=%'$ ^'%':$5''+%L 0+%'$ ($ 'A4&''+%' 45=.8'4 %(' %+ &''+&($'$ #3#+5 >'+5''+%.=$$'$ 0+%'$? R(8 0(&&'$ '<75'+ 5'+=##$ $##+ %' >#$ #*#.I0*$(.57_1$05.0$" &*$"`? "'5 ##5 7('+ >'+ 7'5 &#5'$,('$ >#$ %' %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.? R'5$'$%'$%'+,'.43+#.5(8.##$%+%','5'6*7/.5*7$%$"? R'.(8.'$''+45>#$=(5>'+4<7(&&'$%'($>#&47'.'$;9%(:'$4('4HR##+JR#$$''+JR('J '+>#+($ 0##+ %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5 ($ 7'5 0+%'$? R','55'$3%',':#$('+%'9/50*#*9$"7*'".5*0$*0#>#$%'$%'+,'.43+#.5(8.($%'>'+9" G',' ##$3#. (4 'A$43(+''+% %+ %' >(4=#&(4#5('4 >#$ <$5+>'+4'4 ($ <$5+>'+4D :#33($?"('+>'+>($%8':''+($R7(5'/EU? F 0' ''$ ##$'.&'%' 5(8%&(8$; 0##+ %(' :'5 '&.##+ %+ ''$ 43'<(9('. $%'+,'. ($ ''+45' ($45#$5(' <7+$&(4<7 '+%'$%0+%'$B+#$(4#5('>&'$4%'%(:'$4('HR#$$''+JC?G(5%'$0'>+7'5 '&'(%7''9555"#$%&'$(*"+$,$*"? 45+=<5=+'$$5%'..'$($7'5>'+&3>#$%#543'<(9('.'$%'+,'.? : %' $%'+,'.4+'(4 >#$ G#+0($ :'5 %' /'#&' 5' >(4=#&(4'+'$; '$. : %' >'&' &<#5('4 >#$ 7'5 $%'+,'. ($ ''$ %<5+##5 ($ %' ['%#(4<7' R'5'$4<7#33'$ :'5 "'0'&''$43'<(9('.'>(4=#&(4#5('%'($9+:#5('($''+45'($45#$5('+#$(4''+5>&'$4 $ %(:'$4(';,(8$ #$%'+' %(:'$4('4. ##$0',(? G' >'+4<7(&&'$%' %(:'$4('4,(8$ ##$'.&'%'.##+5. 7' >'+4<7(&&'$%' ($45'&&($'$; $%'+,'.+'3'$ '$ :'$4'$ ($ ''$ 43'<(9('.' $%'+,'.43+#.5(8. B%(:'$4(' R('JC '$ :'&(8.. Id

18 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#$$''+ %' $%'+,'.'+ 3 &<#5(' (4 '0''45 B%(:'$4(' R#$$''+JC '$ 0#57(89,(8%##+'%##$7''95B%(:'$4('R#5JC? # O'8,*(',# # R##+J # G'(B%;'(%&',# B&':#3C # 1;%>0#1/?# G#+0($;[+'94<7+(95; *$%'+,'.($/'0'($.##+5 G#+0($ R#$$''+J '43&(545'5(8%&(8$'$ 3+8'<5#'$%# *$%'+,'.($/'0'($ 5(8%43#%>#$3+8'<5 *$%'+,'.($/'0'($ G#+0($ R('J 'N:#(&4>#$''$ $%'+,'.'+ [+'94<7+(95 '&=(%49+#:'$5'$>#$ ''$$%'+,'.'+ G#+0($ #=5'=+4&(8453#+5(.'&4 R#5J $%'+,'.4($45+=:'$5'$ >'+,#:'&($7(45+(4<7' 5'.'$($'$>#$ [+'94<7+(95 G#+0($ IW

19 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ki'e3&+#5($0(57=5+'3+'4'$5#5($?l 57'5#4.9'%#$%*"7/I1I'9R5$<*0^?l kq7'.'d 9+ %+#0($ '99'<5(>' +'3+'4'$5#5($4 (4 %+#0($ :#$D 9 57':H '#<7 $' %'%(<#5'%5#%(99'+'$5#43'<5957'37'$:'$$?h>'$(9'#<7:#39#(&4($<#35=+($ 57'+(<7$'44957'%(43=5'4;#&&5'57'+57'D:#D%57'5+(<.?l Q::#42'$5=+($( /=(&%($ $ Z#=&54 g "0 5 +'3+'4'$5 <$5+>'+4('4 0(57 %((5#& :'57%4 M$%'+45#$%($ 9 G#5##$%c<('5D;KYIS;IBICC 6$ 7'5 b$5+>'+4d ]#33($ B<#+5+#9(' >#$ %' <$5+>'+4'4C; #<5+'$; :'$4'&(8. '$ $('5 :'$4'&(8.; 0+%'$ '7+%? "'5 >#$ #<5+'$ '$ #+=:'$5'$; >#$ 7=$ '$ 7' %',' :'5 %' 5(8% '>&='+'$; 5''&(8.'+5(8%:'57'5>(4=''&+'3+'4'$5'+'$>#$%'<$5+>'+4'? %'>'+9,'55'$?*:%'+(8.%:>#$%'<$5+>'+4';,(8$<:3&'E(5'(5;5'.=$$'$&#5'$,('$:'5 %' <$5+>'+4' >#$=(5 >'+4<7(&&'$%' 0+%'$ '$ %=4 :'5'$ '+ G'>(4=#&(4#5('4>#$"#$%&'$(*"+$,$*"'$>''&>#$$,''9'$($'$,(8$'A$43(+''+%%+ 7'5 0'+. >#$ Q::#4 2'$5=+($( :'5,(8$ 45=%'$5'$ B,(' 7553H\\<$5+>'+4'4?4<('$<'4N 3?9+\#+<7(>'($%'E\C? Ij

20 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/V$+7+35+"=+(2"&+34$+51"6+7+81"89 H/.6,I56$>+"W$+*+"1"8+"+"(5+" '$&#5'$>'+4<7(&&'$%'%(:'$4('4>#$%'$%'+,'.43+#.5(8.,('$HR##+JR#$$''+JR('J 5(8%? G(5.#$. ($ 7'5.#%'+ >#$ >'+4<7(&&'$%' '.33'&% ##$ 3#44'$%' ($7=%'$ 9 $%'+,'.43%+#<75'$? 6$ 79%45=. S 45'&&'$ 0' G'+#$(4#5('>#$"#$%&'$(*"+$,$*"($'9'$($'$(44#:'$'>#5($%'>&'$%' # 1;%>0#1/?# # G#+0($ %' $%'+,'.'+# ZD4(<#KYI1 [+'94<7+(95 ['%#(4<7' R'5'$4<7#3N 3'$ *$%'+,'.($ /'0'($ # T,,0(# #,Q,*'*3# # G%0#,*#+/,;3/,<# # R'+1 %' +##%/#* G#+0($&''45 G#+0($##53'E3'%(5(' G#+0($>'+,#:'&5 G#+0($4<7+(895 /(8>#&:##+.5''$0($% G#+0($457'+(' RRI 45' +##%c* # *$>'+0#<75' Q7'+(''$'E3'+(:'$5 Zq1 %' +##%c* *$%'+,'.4N `#''$7''$'+(' Zq1 %' +##%c* *$'&9'&(8.' *$%'+,'.4N ':''$4<7#3 *$'&9'&(8.'*$%'+,'.4N ':''$4<7#3 *$',('$' X$%'+43+#5'$>'+ *$%'+,'.4N $%'+,'. :'$4'&(8.7'(% 2'+5+=0'$'$'+.'$$($ b$5+>'+4'4 *$%'+,'.43&##54'$ *$%'+,'.4':#(&4 *$%'+,'.4%($'$ *$%'+,'.44<'$' [+8'<53&##54'$'$ 3+8'<5:'$4'$ [+8'<5#<5(>(5'(5'$ [+8'<55(8% Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* Zq1 %' +##%c* Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* ar1 %' +##%c* >+ %' &'+#+'$3&'(%($ KY

21 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ c::(' '9'$($'$,(8$ >'+%'+ '43&(545 ($ 5#.'$; %(' &(4<7 :'5 '&.##+ G'45+=<5==+:'5/&#<./E'$;+''.4'$\'9'$($'$'$5#.'$(4':#..'&(8.5'>&'$3 A'3BB#:C#U;,8,*&,*#I%*#F,&#*%I'3%&',(R(&,,8#I%*#+,#2,M('&,#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# H/HB>Q,$3(1+$+*+"1"8+" >#$ ''$ '+(<75,'.'$ ($ ''$ +'&#5('9 +5' 7'>''&7'(% ($9+:#5(' ''$ #$50+%9+:=&'+'$33'$>+#'$? F :'5'$ &''+&($'$ ($ %' +(8. '>=&%' >#$ ''$ 8$' 2''&#&(4'+''$^8=(45#$50+%L3%'>+#'$'$45##5%'($5'+#<5('>#$&''+&($'$:'5 #=57'$5('.$%'+,'.4:#5'+(##&<'$5+##&? G' '9'$($'$ :#.'$ 7'5 (::'+4 :'&(8. : >'+4<7(&&'$%' #43'<5'$ >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.''+455'$5%'..'$'$%#$:'5'&.##+5'6$%[*"#$"?*3%',':#$('+ 0+%5 7'5 :'&(8. >+ &''+&($'$ : %' <:3&'E(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8. 5' >'+.'$$'$? :'5%'7'&'.&#4;,%#5%''+>#+($'$'%''&%0+%'$? KI

22 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ <7' 3'+ ( :=5#$5(; #& <$5+#+(; &# 4<($5(&&# %'&&s'43'+('$,# 4<<<7( $'& >'&<' 3#44#(<7'5+#<<(#5+#<4'%(99'+'$5(&#&($'#%(=$%(4'$?l kt'$$'&(8.'&%5>+%':=5#$5'$%##+'$5''$%#5%'>$.>#$%''+>#+($>'+43+($5 ($%'4$'&&'>'+#$%('%'&(8$>#$''$5'.'$($5+'.55=44'$>'+4<7(&&'$%'%($'$?l X&'44#$%+/#+(<< ##$ %' 0'+'&% >#$ %' 5'.:45 :'' >+: 5'.=$$'$ '>'$? 6$ ''$ 0'+'&% %(' >+5%=+'$% &(8.5 5',(8$ %#$ %' >+('J h$ (4 %(5 0##+J F(8$ %',' &''+&($'$ >#$ ''$ $('=0' 0'+'&%J a&'0'+%'&#$<''+%($ijjd'$0+%5$=;($kyiu;iw8##+=%;3+'<('4,#&4%'&''+&($'$ %(' %' >'+&#5'$? >+ %',','$':%' a&'n'$'+#5('; $%6.%*" 3%'$J R#5 (4 >+ %',' &''+&($'$ [$0$($"*7>&J X&'44#$%+ @'45##$%'L? ]'5 *$%'+,'. ($ /'0'($ 0' 0(&&'$ 'E3'+(:'$5'+'$ :'5 ($7=%'$ '$ %(%#<5('.; '$ %(5 8=(45 : 5',+'$%#5%'4<7&>#$%##;>+%'a&'N&''+&($'$; %' '%#<75'$ >#$ /#+(<<; 0'. %(' ^7+(,$5##&L,(8$ ($ 3&##54 >#$ ^>'+5(<##&LH 3 %',' :#$('+ $5%'..'$ N 6$%[*"#*"$" 5=44'$ >'+4<7(&&'$%' #43'<5'$ >#$ 7'5 $%'+,'.? T(8. $##+ 8' &''+&($'$ '$ >'+0$%'+ 8' 5'+0(8&,(8.&(..'$;,'.'$; ($ %',''; 5'+0(8& 0(8 3 7'5 &#$% KK

23 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/O&++Y"&1+<$"8+=+"'+"#+ZZ+"$;+3$"&+34$+5W7$3&+"Z+'Q3++5Z3 >+45'&&($'$ >#$ %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. '$ ($ 7'5 0(8,' 0##+3 $%'+,'. 3 4<7&; $#:'&(8. #&4 ''$ :'57%('. B$%'+,'.'$%&'+'$C9#&4''$>##+%(7'(%9<:3'5'$5('B&'+'$$%'+,'.'$'$7'5 >#$&''+&($'$>'+$%'+,'.? +'%=<'+'$>#$$%'+,'.34<7&55''$:'57%('.B$%'+,'.'$%&'+'$C'$\955 ''$ >##+%(7'(% 9 <:3'5'$5(' B&'+'$ $%'+,'.'$; :''45#& :'5 7'5 ^<++'<5L.=$$'$ %+&3'$ >#$ %' $%'+,'.4<D<&=4C :(4<$<'35('4 >'+ $%'+,'..#$ ($5+%=<'+'$? G' >&'$%' 45'&&($'$ 0+%'$ $%'+ %' ^:D57'4 >'+ $%'+,'.L3'&(845H #? G','$':%' 0'5'$4<7#33'&(8.' #55(5=%'4 V,(8$ '44'$5(''& >+ ''$ %'&5+'99'$%'0'5'$4<7#33'&(8.'3+#.5(8.? <? %' 3+#.5(8. >+ 43'<(9('.' <#4=44'$; 0##+ %#5 7'5 4<7':# >#$ %' ^$#5==+0'5'$4<7#33'&(8.':'57%'L9^$%'+,'.4<D<&=4L0'($(5':#.'$7''95:'5%' :#$('+ $%'+,'.'+4 ##$ %' 4&# ##$? G' &''+#<5(>(5'(5'$ (?>?:? &'+'$ $%'+,'.'$.=$$'$&''+&($'$'+5'&'(%'$5''&>'$%#5'<75'$%'+,'.'+4;3+'<('4,#&47'$;($ 7=$ %#'&(8.4' $%'+,'.43+#.5(8. $#=0.'=+( ''$ >+#9 >#45'&'%' +''.4 >#$ 0##+ %#5,' #&4 3'+4$'$ '+ %(>'+4,(8$ '$ $('5 >'+''$.:'$ :'5 ''$ 6?>?:? 7'5 &##545' 3=$5 0+%5 '+ ($ '43+.'$ >'+ %' :D57' >#$ ^57' ':5($#&&DN%'5#<7'%;%(4($5'+'45'%(:3#+5(#&(5D957'4<('$5(45L;.+5:H$%'+,'.'+4,(8$.=%#945#$%'&(8. '$ :'5'$ ($ '&. '>#& @%4<7#3.#$ 0'& 0+%'$ %+''>'$ ##$.($%'+'$ ($%('$ '+ (4 55 G' '9'$($'$ >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" $('5 #&4 %'& >#$ $%'+,'.? G##+%+ <$9+$5'+'$ %' '9'$($'$ &''+&($'$ 4:4 0'&&(<75 :'5 7=$ U 4<7&<=++(<=&=:;b=++(<=&=:c5=%('4;2&?V;i?K;IjjW? V "%4$''95%'>&'$%'&(845>#$'('$4<7#33'$'$#55(5=%'4%('5D3(4<7'#44<(''+% ($5'&&'<5='&'($5'+(5'(5'$':''$4<7#34,($? K1

24 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ '('$^3>#55($'$L>#$$%'+,'.?G','34(5('>'<$9+$5#5('(4'<75'+#&&''$:'&(8. 0+%'$'5$%;'$$('5>'+#&':''$5$##+k7'1$0$%'+,'.(4'$:'5,(8$l9$##+ X$%'+' '9'$($'$ 3+'<('4 7'5 %'& : #$%$"&$"0$6$%5$$"6.",.0*"#$ (5.7#$"([..%$"&$[..%*7'6$%'"#$%&'$(3 6$ %' '9'$($ ^X$%'+4 3+#5'$ >'+ $%'+,'.L >#$ %' /&#<. /E 9D4(<#; 6$ 7'5 %#5 &''+&($'$; 5'+0(8&,' >#$ 7'5 $%'+,'.? F (4 '+ 7'5 >#$ ''$ &''+&($ %(' (4 >'+ ^7'5 4<(#&'&'>'$L>#$%'$%'+,'.'+?"(8,'5H^(.%#<75%#5%('$%'+,'.'+4''$4<(##& &'>'$ 7#%%'$; %#5,' IYYt '9<=45 :'45'$,(8$ 3 7=$ $%'+,'. B'$ :##.5 '$ >#$^(%''L>'+$%'+,'.'+4%#5''$'<75'^:(4<$<'35('L(4;:##+7'5(4,'.'+$('5>#$ 5'3#44($ 3 #&&' $%'+,'.'+4 '$ 5''&(8. 7''95 7'5 ''$ +5' ($>&'% 3 %' :#$('+ 0##+38$':'$4'$,(<7##$>'+7=%'$5??>?%'0'+'&%>#$$%'+,'.?G''9'$($ <+'O'+5''$+=(:5'0##+>'+%','3>#55($'$'$>+45'&&($'$'43+.'$.#$0+%'$ $##+ '>'&'$4 >#$ $%'+,'.'+4 5??>? 7=$ $%'+,'.? F',''$ %#5,' %#<75'$ %#5 $%'+,'.'+4.'& '$ #945#$%'&(8. :'45'$,(8$ B'$ 3 %',' *3 ''$ #$#&' :#$('+ &''+&($'$ 5(8%'$4 %' 5+DN=5 >#$ %' /&#<. /E [+'94<7+(95['%#(4<7'R'5'$4<7#33'$','%%#5,''+>#$=(5($'$%#5$%'+,'. %'$ ($ %' 3'%#(4<7' 0'5'$4<7#33'$ ^4##(L (4; %#5 $%'+,'.'+4 :''45#& #&&''$ 'E3&+#5(' >#$ %' >#$ ''$ $%'+,'.'+ 7''95 7'$ &#5'$,('$ %#5 %<5+##54$%'+,'. 7''& %(>'+4 (4; %#5 %' $%'+,'.'+ %''& =(5:##.5 >#$ ''$ ':''$4<7#3;'$%=4$('5''$,##:'$#&&''$0'+.5? 6$''$#$%'+''9'$($0+%'$&''+&($'$'>+##%:7'5$%'+,'.%#5'&'(%7''95 >'+%''('$$%'+,'.4'+>#+($'$>#$%'&''+&($'$5'43+'.'$? G','''+&(8.'+'#<5('4>#$&''+&($'$,(8$$('5#&&''$0##+%'>&>+%'&''+&($'$,'&9; :##+. >+ %' &''+.+#<75; %(' 3 %',' :#$('+ ($,(<75.#$.+(8'$ ($ %' '('$ KS

25 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/RA1Q'$=1"(+3+''+;$3=1"8;$$3$"&+34$+5I$"I3++((+3+,1'+3+"1"<+5,' "#$%&'$(*"+$,$*"0(&8$':'$4'$%'.#$4'>'$:'A$5'+'44''+%5'0+%'$($ %'3+#.5(8.>#$7'5%'$>#$$%'+,'.'$:3%',':#$('+%+$%'+,'.'>+:% 0+%'$? /'&#$+(8. >+ %',' I/8'*3,(8$ %' >/*>,&,# F%*+,;'*3,* >#$ %' &''+.+#<75 ($ %'.&#4?G'<+=<(#&'+&>#$%'&''+.+#<75($"#$%&'$(*"+$,$*"(450''&'%(H'$'+,(8%4 +(<75 %' &''+.+#<75 %' ##$%#<75 >#$ &''+&($'$ $##+ %' $%'+,'.4#+5'9#<5'$ '$ 45(:=&''+5 %(4<=44(' '$ +'9&'<5(' >'+ %' $%'+,'.43+#.5(8.e #$%'+,(8%4.('45 %' +'#&(4'+'$>#$%'>#.($7=%'&8.'%'&45'&&($'$9>#$%'$%'+,'.4<:3'5'$5('? 6$ 7'5 >&'$%' '>'$ 0' <$<+'5' 4='45('4 >'+ 7' 8' ##$ %' 4&#.#$ ##$ :'5 *$%'+,'. ($ /'0'($ ($ 8'.&#43+#.5(8.? G',' 4='45('4,(8$ $,' %(%#<5(4<7' >'+5#&($ >#$ 7'5 3'%#(4<7 <$<'35 >#$ %(5 3+8'<5; :##+ +'9&'<5'+'$. $,' %('+'&'>#$5,(8$>+#&&'4<'$#+(L4'$0'9<=44'$>+#&3%'<$<+'5'7#$%'&($'$ '$ +#$(4#5(' ($ %'.&#4? c3'<(9('.' 4='45('4 (?>?:? 0+%'$ 4#:'$ :'5 4='45('4 >+ ''$ :'&(8.'.33'&($ :'5 %' >#.($7=%'&(8.' '($%5'+:'$''>'$($79%45=.S? H/R/.M,''+((1"8+"5+%4+;"&+&181(,+=1&&+,+" *$%'+,'. ($ /'0'($ (4 ''$ %((5#&' &''+:'>($; %(' >+#& '4<7(.5 (4 >+ +'340'+. :'5 '+(<75' $%'+45'=$($ %+ %' &''+.+#<75? Q'+0(8& 4::(' 3%+#<75'$ ($ 3+($<(3'.&#44(.##& ':##.5.=$$'$ 0+%'$ B$%'+0(84&''+'43+'.C '$ %=44&'<754 $<:3=5'+>'+'(4'$B%('>#$%'&''+.+#<75C:'53+8'<5('>+##$;(47'5 %' 4&# ##$ '$ %#5 %' &''+.+#<75\%<'$5 +$%&35 : 7'$ 5' $%'+45'=$'$? %#5 >'+ 9 >'+ ''$ <:3=5'+&.##& 9 >#.&.##& :'5 <:3=5'+7'.8'4; '$ =(5'+##+% >'+ >#$ "#$%&'$(*"+$,$*" (4 #%#35('9; %#5 %' ($7=% >#$ >'$45'+4,(<7 #=5:#5(4<7 ##$3#45 ##$ 7=$ #9:'5($'$; '$ %+##(5 3 #&&' %((5#&' 5&4? /(8 4::(' 3%+#<75'$,(8$. '45'&% %(' >+#9 %+ %' &''+.+#<75 '%0$&#% '$ #9'%+=.5.=$$'$ 0+%'$? "'0'& %' >'+4<7(&&'$%' 35('4 >+ %' >#45'<:3=5'+4($''$<:3=5'+&.##&'$5??>?4:#+537$'4? h'$ <:3=5'+&.##&,#&4 ($ %' 95 7('+$##45; 0##+ '&.' &''+&($ ($ 3+($<(3'.#$.(8.'$ 3 ''$ '('$ +5 4<7'+: '$ 0##+ 7'5 4<7'+: g. 0#$$''+ '%''&% g >''& ##$%#<75 3,(<7 5+'.5;.#$ %' ($5'+#<5(' '$ %' &''+.+#<75 KU

26 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ##$%#<75'>'$##$7'545(:=&'+'$>#$%'($5'+#<5('5=44'$&''+&($'$? "'5 4<7'+: >#$ ''$ 4:#+537$' (4 '+.&'($ '$ %=4 :($%'+ '4<7(.5 : 4#:'$ 5'.(8.'$ '$ 5','.'$? `''+&($'$,'.'$%#$>+#&($%(>(%=''&? %(4<=44(' '$ 4#:'$0'+.($ %' :'5 3#3('+ B,'.'$ 3 '$ 5'.'$'$\$5'+'$ 5' h'$3+8'<5('>+##$($%'.&#4.#$$=55(,(8$:%' >'+4<7(&&'$%' 3%+#<75'$.&#44(.##& ($ 5' &'(%'$ '$ '>'$5=''&.:43'<(9('.'($5'+'44#$5''&':'$5'$%(' &''+&($'$ $##+ >+ 0+%'$; H/R/H238"1'(1++"(1<& h&.' &''+.+#<75 7''95 ''$ '('$ &'43+#.5(8.\45(8& '$ 7'5 (4 <+=<(##& : "#$%&'$( *" "#$%&'$( *" +$,$*"? G' 5(8%4%+=. (4 (::'+4 >##. +5 : #&&' &''+%'&45'&&($'$($%'&''+3&#$$'$5'+'#&(4'+'$?"'0'&%(5>+''$%''&#97#$.'&(8. (4 >#$ %' 43'<(9('.' >#..'$; &''+8#+'$ '$ 4<7&'$; &(8.5 7'5 5<7. ''$ >+(8 #&':''$ R' 0(&&'$ 7('+ '$.'&' <$<+'5' 5(34 '>'$ : %' :'&(8.7'%'$ %+ *$%'+,'.($/'0'($ 3>'+4<7(&&'$%':#$('+'$5'($5'+'+'$($%'.&#43+#.5(8.'$ 5(8%? ]''+ 43'<(9('.' 4='45('4 >+ %' /&#<. /E'$ 0+%'$($79%45=.S''>'$? "#V;%(#(<;'&(,*N#<%%;;,;#2,0,*#%%*#.$%/01*22$"#$'$3$"*"$"N#,I%'*3,*#+,;,*#,*# (%8,*#,Q;,>&,,*# /($$'$'&.'/&#<./E>($%5:'$>'+4<7(&&'$%''9'$($'$;'$'&.(4$$%'+>'+%''&% ($5#.'$?2+4::('&''+.+#<75'$.#$%(55'>''&&(8.'$5',(8$? ]##+ 7'5.#$,'.'+ : '9'$($'$ 5' '$ : %##+($,(<7 '>'$5=''& 55 ''$ %''& >#$ %' 5#.'$; %(' 5<7 '$' %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5&#5'$,('$? 6$7'5>&'$%'0+%5''$:(44<7('$:''+($5'+'44#$5':#$('+>+'45'&%::'5%' : 5' ##$; 0##+:'' %' '+>#+($ >#$ &''+&($'$ ':#E(:#&(4''+%.#$ 0+%'$,$%'+%#5'&.'&''+&($#&&''9'$($'$:'5:#.'$? '$ `#' '$ "' h$'+('? G'.&#4.#$ ($ 50'' '43&(545 0+%'$ '$ &''+&($'$.=$$'$ +'3'$ 4#:'$ '%##$ 0+%'$H %' &''+&($'$ >#$ %' ''+45' 7'&95 >'+5'&&'$ ##$ %' KV

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Verkeersplan en Verkeersbordenplan s Gravenmoer

Verkeersplan en Verkeersbordenplan s Gravenmoer G O: C: Ry: A(): G H M E F P/: T 6 P: A///6 G L B P 9 5 HC TILBURG T: () 5 44 4 58 E-: @ I : G INHOUSOPGAE I 4 P 4 5 A T 5 B G 8 C 9 4 F 5 E T W 4 O 6 O 6 4 H 9 A 9 A / 9 G 4 B 5 Gï 6 I A G L B - T 6 -

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2

Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2 p Z - p - G p E R p p... H p...... p p... B... B : p... B : z... B : z z, z... B : p... E p p p p - Z. H p Z. z p :. ( p. ); p p- ; p. p p p Z. p. p p p p p p.. : Z z. Z. E p, z,. p. U xp. V., p. H Z..

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Certificaat warmtepomp REG-premie 2015

Certificaat warmtepomp REG-premie 2015 Product ID : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-VM2(E) (B/C)* Gegevens warmtepompsysteem COP (gemeten volgens EN14511) : 4,04** : 1,7 kw 1. Actieve koeling 2. Bijlagen (toe te voegen door de installateur) Product

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

REXNORD ketting Prijslijst 2012

REXNORD ketting Prijslijst 2012 REXNORD ketting Prijslijst 2012 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MO 01-09-2012 Standaard rollenketting DIN 8187, ISO 606 (Europese

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen donderdag 21 september 20:30 vv Rolde HS 2 Invictus HS 1 De Boerhoorn, ROLDE 1 H3D-EH Luc D3 zaterdag 23 september velden opbouwen D4+D2 14:00 Flash/Veendam MC 2 vv Rolde MC 1 Parkstadhal, VEENDAM 3 MC1B-DE

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder? H1 Vlakke figuren 2 BBL 1.1 Eigenschappen van vlakke figuren 1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ;

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ; & à } \ y é Q b x ö b h< ö b b b h b y y ZŒ (b} î b h b h bx{ h h h Y bé 2Q 8 ÎÔ î 6 b x 8 h Zè ô b z b h h G h b? < ë Q z h ü hh h y b bhy b hê bh óé z h h b < bx

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage bij toelichting 3. Bijlage 1 Notaoverleg 4 Bijlage 2 BAG inventarisatielijst 9 Bijlage 3 Nota inspraak 256

Inhoudsopgave. Bijlage bij toelichting 3. Bijlage 1 Notaoverleg 4 Bijlage 2 BAG inventarisatielijst 9 Bijlage 3 Nota inspraak 256 Assen Noord 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij toelichting 3 Bijlage 1 Notaoverleg 4 Bijlage 2 BAG inventarisatielijst 9 Bijlage 3 Nota inspraak 256 beheersverordening "Assen Noord 2014" (vastgesteld) 2 Bijlage

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012 Lid Ldhip Pg: Lidchp i Pkijk Mvlichig Lid Ldhip Pg, 30 i 2012 H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd ud di gd p zd udivgig, di d bii hbb lidchpkwlii wikkl. H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32 33,19 80.1000-33 33,19 80.1000-34 33,60 80.1000-36 38,39

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N " ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen esidentie Plannen Verkoop tonos Construct BVB Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 0477 72 50 38 info@stonosconstructbe HZ L I D I UW I B CH L U M I - G M KLV DI W U I L IJ P BC K BL L I V P Z DP V DP Z PLI

Nadere informatie