Handleiding Onderzoek in Beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Onderzoek in Beweging"

Transcriptie

1 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging

2

3 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 2+&'+#+'$3&'(%'+4 /'45'&'+#+'$3&'(%'+ 6$%','7#$%&'(%($.#$8'%'$%('($9+:#5(';%(%#<5(4<7'4='45('4'$<$<+'5'5(34>($%'$:($8' '('$3+#.5(8.##$%'4&#5'##$:'5%'%((5#&'&''+:'>($"#$%&'$(*"+$,$*"? ##$5+#8'<5'$>+%''A$5'+''+%''$43'<(9('.'&'+#+'$3&'(%($'$B&#'+'$4'<=$%#(+$%'+0(84C? "'5 #&':'$' %'& >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" (4 : %' $%'+,'.43+#.5(8. 5' $54&=(5'$ >+ 8$' :'$4'$?"'5=(5#$43=$5(4%#58$':'$4'$34<7&$('5#&&''$$%'+,'.4<:3'5'$5('4>'+0'+>'$; :##+.%'.#$4.+(8'$:%+%'9#4<($'+'$%';%D$#:(4<7''$<:3&'E'0'+'&%>#$7'5$%'+,'. ##$'43+.'$5'0+%'$?F.=$$'$,'($5'+'44'>+$%'+,'.#&4('54>#$%'0'+'&%$50(..'&'$;'$ G' $50(..'&%' %((5#&' &''+:#5'+(#&'$ '$ 7'5 %(%#<5(4<7 <$<'35 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ ''$ #$50+%3%'>&'$%'50''>+#'$H K? "' &'(%'$ 0' &'+#+'$ 3 : &''+&($'$ ($ <$5#<5 :'5 ''$ >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.J G' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ /&#<. /E'$ >#$ $%'+,'. %(' &''+&($'$.=$$'$ 3'$'$? M(5#$43=$5 (4 %#5 %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. G##+($.=$$'$ &''+&($'$ %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. 'E3&+'+'$ >'+5+'..'$% >#$=(5 #=57'$5('. :#5'+(##& B$%'+,'.4#+5'9#<5'$C,#&4 #+5(.'&4; 95L4 '$ >(%'L4 >#$ $%'+,'.'+4; >#$ ($45+=:'$5'$ '$ :'5%'&<#5('4>#$$%'+,'.? 0'+'&%+(O$5#5('($7'5&#'+$%'+0(84'$9D4(<#;'%+#40'5'$4<7#33'$'$0'5'$4<7#33'&(8.0'+.($7'5 &''+:#5'+(#&'$ '$ %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 P' >($%5 7('+ #&4 &'+#+'$3&'(%'+ %=4. 4='45('4 :,'&9 ''$ 4<'$#+( >+ 8' '('$ >#. B9 >#.>'+4<7+(8%'$%C 5' $50(..'&'$; '$ : %' 'A$43(+''+%? R' 73'$ %#5 8' %##+%+. 'A$43(+''+%.#$ 0+%'$ : 5' 45+'>'$ $##+ ($5'+'44'>+:($>+'$%+$%'+,'.($8'.&#43+#.5(8.? 1

4 "#$%&'(*+, "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ "#$%&#'(#*+,./,0#'*#1,2,3'*34# $,$%$5#6."'"#$%&'$('"075/*0$"6''%8'"$9$"7$" : G 23H"#$%&'$(7%$7/50.0$".57+5.I(+'<$" 2J ;1*0$+'<H=+KLMN+O 2H 23PQ'I/7'R#$R%.(0*8(6."1$0'"#$%&'$( 2P 2S 23SL/01$"0*I*0$*0=.."#.I106''%'"#$%&'$(7.%0$T.I0$" 2: 2U 23:D*7/.5*7$%$"$"9/50*#*9$"7*'".5*0$*0 2V 2G 6"#7/,#2,0,*#8,&#*+,./,0#'*#1,2,3'*34# 69 H32+5.I(+'<$"Y'$T$"*"$"$"0.($" HJ H3HA<R5'%.0*$'$T$"*"$" H2 ;1*0$+'<U=DAB+>?4>?FA? HH H3P>#$$Z"#*$8'"$9$"7$"1$[[$"'6$%'"#$%&'$(Y,'%#$"[$7R%$$([..% HP H: K?S?IT&#44'55($'$.'=,'>#$%'%((5#&':(%%'&'$ KU K?S?K*+#$(4#5(''$5(8% KV K?S?1/'($$'$;$%'+45'=$'$;'($%('$ KW 1Y :"#*+,./,0#'*#1,2,3'*3#'*#+,#;,%,*/<;,'+'*3# : P324%*$T.7$"*"#$5$%.%$"'R5$*#*" P2 1?I?IZ#4'IH%'45=%'$5$5%'.5%'0'+'&%>#$7'5$%'+,'. 1I $%'+,'. 1K 1?I?1Z#4'1H%'45=%'$5;#&4$%'+,'.'+'$($$>#5+;$50'+35$('=0'3%+#<75'$ 1K P3H"0,$%R'"#$%&'$($"$[%/*(6."#$+5.I(+'<"#$%&'$(*"+$,$*" PP P: ="#1;%>0#1/?#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# S32>"5$*#*" P\ S3HL5$9$"$*"T'%9.0*$ P\ S3P$T$"*"$"9$06''%[$$5#."0,''%#$"$"0*R7 S2 S?1?I[+8'<53&##54'$'$3+8'<5:'$4'$ SI S?1?K[+8'<5#<5(>(5'(5'$ S1 S?1?1[+8'<55(8% SU S

5 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./0(1'2"&+34$+51"6+7+81"89./.:+7+3+,&;"$"&+34$+5$"(',%1(+";$$3<$"8+=+"'+" R'&'>'$($''$4#:'$&'>($0##+($$%'+,'.($5'$':'$%':#5'%+%+($5557'5 &'>'$>#$('%'+''$?Q''$%('#<75'++$%0+%5%'4<7&>#$%##>'+$%'+45'&%>+ %'=(5%#($5'45##$:&''+&($'$%'$%('.'$$(4;>##+%(7'%'$'$#55(5=%'4:''5' '>'$%('(':#$%$%(7''95::'5''$$%'+,'.'$%'7=%($($7'5&'>'$5'45##$ 0'5'$4<7#33'&(8.' >+:($ >+ #&&' &''+&($'$; 3 4<7& $('5 #&&''$ $%'+,'.4<:3'5'$5('4 >'+0'+>'$; :##+. %'.#$4.+(8'$ : %+ %' 9#4<($'+'$%'; %D$#:(4<7' '$ <:3&'E' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'. ##$'43+.'$ 5' 0+%'$? 2+#& 0#$$''+ $%'+,'. ''$./01$"0*$($ 5$$%*"1'/# 0+%5;.=$$'$ 8$' :'$4'$ 'A$5'+'44''+% '+#.'$ ($ $%'+,'. '$ 3 %',' :#$('+ %+ $%'+,'. '>+:%0+%'$?]''+>'+7'5<$<'35^>+:($L>($%8'($R7(5'/EI? I *:($5'+'44'>+:($>+$%'+,'.:'&(8.5':#.'$($7'5$%'+0(84;(47'5<+=<(##& %#5 B5'.:45('C 0+%'$ ##$ %' <:3&'E(5'(5 '$ %(>'+4(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.; '$ %#5,' &''+:#5'+(#&'$ '$ (%''O$ >+ %' %(%#<5(4<7' ##$3#..=$$'$ _$,'&9 $50(..'&'$ : %' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'.5'.=$$'$$54&=(5'$>+&''+&($'$? G##+: 7''95 7'5 3+8'<5 *$%'+,'. #&4 X=57'$5('.' `''+($7=% %' %((5#&' &''+:'>($ "#$%&'$( *" +$,$*" %##+$##45 >+:($43#..'55'$ >+ %' &'+#+'$3&'(%($ %(' 5'.:45(' 43+'.'$ >'+ 7'5 $%'+0(84<=++(<=&=: >#$ %' KI 45' ''=0? +'%'$ $>#$%' 5+#$4>'+4#&' >##+%(7'%'$ %(' <+=<(##&,(8$ : ($ 7'5 &'>'$ 5'.=$$'$ 45##$ '$ 5'.=$$'$ 0'+.'$? K /(8'>&; 7''95 %' ^&''+&(8$ &'+'$ $%'+,'.'$L 1 >+: '.+''$ ($ %' I F('a?b+$'&(44'$;`?Q#:#44(#;c?2'+>#'5;Z?G'3#'3';T?2#$G'T''+';]?c(:$4;Q(8% >+$%'+,'.#&4#=57'$5('.'&''+($7=%H''$>'+.'$$($>#$'($%5'+:'$'$ K 1 a*fbkyi1c*$%'+,'.4<:3'5'$5('i'+##%xn45+:;k''$1'+##%#4? U

6 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 2&##:4' '($%5'+:'$ '$ &''+3&#$$'$; :'5 #&4 4&=(545=. %' ($>'+($ >#$ %' %'<+'5#&' %' +##%Xc*;($=(50'+.($4($%44<7&8##+KYYUNKYYV? >#$&''+.+#<75'$($%'1 %' +##%>#$7'5Xc*'$>#$&'+#+'$3&'(%'+4($%'43'<(9('.' &'+#+'$3&'(%($ Bc`*C? G' &''+&(8$ &'+'$ (::'+4 +''%4 ($ ($ %' >+: >#$ $%'+,'.'$% &'+'$? G(5 (4 ''$ %(%#<5(4<7' 0'+.>+: >#$ B&'+'$C $%'+,'.'$ 0+%5 %=4 >(# $%'+,'.'$% &'+'$ ($ '&'% '$ &35 >'+%'+ %+ 7'5 7'&' 4'<=$%#(+ $%'+0(84; :'5 ''$ >'+4<7=(>($ >#$ $%'+,'.'$% &'+'$ $##+ &'+'$ $%'+,'.'$; 0##+ $%'+,'.4>##+%(7'%'$'$7=%($'$<'$5+##&.:'$5'45##$? *$%'+,'. (4 %=4 5+#$4>'+4##& ##$0',( ($ 7'5 4<7&<=++(<=&=: '$ %' &'+#+'$3&'(%($'$ &#'+ '$ 4'<=$%#(+ $%'+0(84 0+%'$ 7('+ #&&':##& :'' '<$9+$5''+%;,('9(==+I? # A'3BB# C# D,,;'E*# ;,,*# /*+,./,0,*# '*# F,&# G;%%8(# /*+,2'E("# H;;,,*# I//# F,&# HJ#.'E*#,# +,>,&%;,# I,<;'>F&'*3,*#'*.%0,#/*+,./,0(>/8<,&,*&',"#K*#I,(>F';;,*+,#LJ#'>F&'*3,*#0/8,*#+,#+,,;>/8<,&,*&',(# '"I"8"#/*+,./,0#,>F&,#//0#%%*#M/+"# &''+3&#$$'$>#$%'%'+%'+##%#4?/+=44'&;KV8=$(? V

7 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ Q'+0(8&$%'+,'.>#$%##3%',':#$('+%''&=(5:##.5>#$7'5$%'+0(84<=++(<=&=:; (47'5$%'+,'..''$<$<+'5':##54<7#33'&(8.'3+#.5(8.;%('%#'&(8.43&##54>($%5 7'57'%'$%##4'$%'+,'.;0##+:''&''+&($'$7''&>##.'<$9+$5''+%0+%'$>(# A'3BB#6C#*+,./,0#/<#(>F//;#I,(B(#/*+,./,0#'*#+,#2,,;+"#"#$%&'$(*"+$,$*"#2';# /*+,./,0#./%;(#,,*#<%0&'E0#+',#M,(&%%&#'*#+,#2,,;+N#//0#'*#F,&#(>F//;>B'>B;B8#M,*3,*"# "'5 9'(5 %#5 $%'+,'. >##. 3 '<75'+ $ $('5 %#5 %' 0'+'&% >#$ $%'+,'.. #&4 B#=57'$5('.'C &''+*"1'/# F#&4 7'5 ($ %' &'+#+'$3&'(%($ >+#& #&4 ''$ :'57%('. >+ 7'5 >'+0'+>'$ >#$ $%'+,'.4>##+%(7'%'$\<:3'5'$5('4? "'5 ##5 (::'+4 >'+ 7'5 >&'$ >#$ %' 45#33'$ >#$ %','$':%' $%'+,'.4<D<&=4; 7'5 $#=0.'=+( >'+,#:'&'$ >#$ %#5#; ('54 #$%'+4 B>'+0'+>'$ >#$.'$$(4; >##+%(7'%'$ '$ #55(5=%'4C 7''& :'(&(8. >'+4<7(8$'$ #&4 &''+($7=%? *3 %(' :#$('+ (4 '+ 7'5 +(4(< %#5 ##$ &''+&($'$ <:3&'E' '$ 9#4<($'+'$%' 3+#.5(8.'$ %(';,0'& >#$%## #&4 ($ 7'5 >'+&'%'$; :'5 %(' 0'+'&% G(5,+5 '+ $('5 #&&''$ >+ g '$ 7''& 0#5 d

8 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ($5'+$#5($#&' &(5'+#5==+ S N %#5 &''+&($'$ #&&'+&'( :(4<$<'35('4 $50(..'&'$ >'+ 0#5 $%'+,'. %'$ 0'+.'&(8. (4? "'5,+5 '+ >+#&. >+ %#5 8$'+'$,(<7 ''$ >+:'$ >#$ %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. 9 %#5,' %##+ ''$ 5':#.'$34<7&? "#$%&'$( *" +$,$*" #&4 ''$ 6$%%*8(*" >#$ %' 7=(%(' %(%#<5('. >#$ $%'+,'.($%'.&#4'$0(&%','($''$'>#&>'+>#$'$?6$5''$%''&;7'50'+.'$:'5 %(' $+:##& 3&##54>($%'$ (?>?:? $%'+,'. ($ %'.&#4? h+.=$$'$ >'+4<7(&&'$%' 3#%'$ '>&%0+%'$:&''+&($'$'$45=%'$5'$>#$%'&'+#+'$3&'(%($''$($.(8.5''>'$ ($%'0'+'&%>#$$%'+,'.? "('+ 0+%5 '.,'$ >+ ''$ %((5#&' &''+:'>($; 3 #=57'$5('.' :#5'+(#&'$ %(' %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. ($ %'.&#4? ]'5 "#$%&'$(*" +$,$*".=$$'$&''+&($'$%','0'+'&%%((5##&'E3&+'+'$,$%'+%'.&#45':'5'$ >'+&#5'$?*3%',':#$('+0+%5%'%((5#&'&''+:'>($''$>'$45'+3%'0'+'&%>#$ $%'+,'.%('&''+&($'$,'&9.=$$'$$5%'..'$? L"#$%$ 9'$5*8(1$#$" '9 8'"$ 9$"7$" *" I'"0.I0 0$ [%$"$" 9$0 #$,$%$5# 6." '"#$%&'$(&*8"[*86''%[$$5#= N 5$$%5*"$"]70/#$"0$"T^7*$("..%#$_,$%$5#6."1$0'"#$%&'$(`[%$"$"6*.[$&'$($".."$"7.9$",$%(*"9$0'"#$%&'$($%7*"'"#$%&'$(7*"70$55*"$" N '"#$%&'$($%7 *" #$ (5.7 /*0"'#*$" *" 1$0 (.#$% 6.",$0$"7I1.R7,$$(Y 70/#*$#.$" N $"&3 6.(*"1'/#$5*8(I'"0.I0&'$($"9$01$#$"#..7'"#$%&'$(Y[63#''%6$%[."#$"0/77$" 5$$%70'T $" '"#$%&'$(7.I0/.5*0$*0 0$ 5$$" *" #$ 5$7Y #''% '$T$"*"$" 0$ $[%/*($" $[.7$$%# 'R $I10$ '"#$%&'$(7#.0.Y #''% 1$0 '"#$%&'$( 6." 1$0 6$%5$#$".I10$% #$ 5$$%*"1'/#$"*"#$5$$%R5.""$"0$%/0'05$6$"0$[%$"$"Y[*86''%[$$5##''%7.9$"#*$ '/#$R/[5*I.0*$70$5$&$"$"0$[$7R%$($"3 G' %((5#&' &''+:'>($.#$ ''$>=%( 0+%'$ :'5 %',' 9 #$%'+' :'&(8.7'%'$? S 4<7&<=++(<=&=:;b=++(<=&=:c5=%('4;2&?V;i?K;IjjW'$>'+%'+B4'<5('K?1C? W

9 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ kb'+5#($&d; 6 $'>'+ &'#+$'% #$D57($ =$&'44 6 &'95; $+ 5#=75 4:'$' '&4' 0(57=5 ($>(5($7(:5&'#>'7(4$'45?l kq7' >D#' 9 <7(&%+'$; 57#5 (4 57' $#.'% :'#$($ 9 57' a+''. 0+% R$#.'^? `'#+$($&#=$<7'40#$%'+($?l ](<7'&c'++'4 *$%'+,'..:5 3 >'+4<7(&&'$%' :#$('+'$ ($ 7'5 $%'+0(84H $%'+,'.'$% &'+'$;.'$$(4:#.'$:'5%'$%'+,'.4<D<&=4;$%'+,'.4<:3'5'$5('4>'+0'+>'$?G(5(4#&&':##&'+ >&%'$%''&''$7'(%:$%'+,'.N%'$3,L$:#$('+55&'>'$5'0'..'$%#5&''+&($'$ #&47'50#+'($%'0'+'&%>#$7'5$%'+,'.0+%'$'5+..'$JR'##$'+>#$=(5%#5%(5$=#& 5' >##. g '$ $%#$.4 #&&' g 5=44'$ %' %(5 ''$ 3&##54 5' '>'$ ($ 7'5 $%'+0(84J G' +'%'$ (4 '('$&(8. ''$>=%(H 0' ##$ '+ >#$=(5 %#5 8$' :'$4'$ 3#4 '<75 ''$ ($5'+'44' >+ 0'5'$4<7#3 '$ %(' 0'+'&%? R##+ 7'5 7('+ : ##5 (4 ($5'+'44'>+:($? %=4 ($5'+'44#$5 0+%5 '$ 7'$ =(5%##5 : %(' >+'':%' 0'+'&%>#$$%'+,'.>'+%'+5'>'+.'$$'$?"('+>++'4'+>'+'$0'%'5'+:($5'+'44'N>+:($; '$0'##$'+>#$=(5%#5&''+&($'$$('5'$.'&('54>#$;>'+'$%+$%'+,'.:'5'$&'+'$; :##+ %#5,' :($45'$4 %'.#$4.+(8'$ : '+%+ '>+:% 5' 0+%'$? Q'+0(8& ^&'+'$L >'+0(845 5'>'+0(8,'$$##+''$>'+#$%'+($($%':#$('+0##+38$':'$4'$,(<7>'+7=%'$55''$ 0'+'&%%('>+7'$$('=0(4B'$,(<7%=4.3&54#$%'+45'$3,(<75'>#$,(<7,'&9:'5'$>'+7=%'$C?h'$>=%(0'H>'&'8$':'$4'$&'+'$+'.'$'$ '$&'+'$''$>+'':%'5##&;:##+7'5,(8$:##+'$.'&'&''+&($'$%('%+%' 0(4.=$%'97'5Z+#$4'>+:%0+%'$?G(5&##545'0(&,''$H>+0('%(' 0(4.=$%'97'5Z+#$43&54''$<'$5+#&'B+'C3&##543'(45($7=$B&''9C0'+'&% &##57'$$('5:''+&4?R'##$'+$('5>#$=(5%#5('%'+''$%+%'0'+'&% >#$ 5##&; 0(4.=$%' 9 $%'+,'. 0+%5 '+'3'$; :##+ 0'& %#5 ('%'+''$ $%'+,'.?G(5(47''&0##+%'>&'$##5%'$('=04('+(7'(%>#$&''+&($'$0'..'$;:##+5' >##..+(85%('$%'+,'.43+#.5(8.''$%('3'##$%#<75:''+($ %'.&#4 $('5.#$ &'(%'$ 55 ''$ >+:'$%' '+>#+($ >+ &''+&($'$? *: ($5'+'44'>+:($ :'&(8. :#$('+ '>'$ 0' 8$' :'$4'$ %'.#$4 : 7=$ >'+5+=0%' &''90'+'&% 5' >'+&#5'$ '$ : 'A$5'+'44''+%5''+#.'$($0#50'>#$%##$>##.%'(>+'$5+'$>#$%'=$(>'+4(5'(5'$%' j

10 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./H2"&+34$+5'3+'%,((+",'6,I56$>+" >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" 0##+($ $%'+,'. >##. (4 '7=&%? G',' 5'+: '$ %' #<75'+&('$%'(%''$5&'$'$0'##$%'9(&49/+=$`#5=+; :''+7('+>'+>($%8'($R7(5'/EK?"''&>''&>#$%'3+#.5(8. >#$ 7'5 $%'+,'.,(5 ($ ''$ 4+5 >#$,0#+5' %4; '$ (4 F',(8$7'5+'4=&5##5>#$$%'+,'.f ]##+7'%#5$%'+,'.#&&':##&>'+&3'$(4;0+%54$'&>'+'5'$;9#&5'4<7':#5(4<7 >'+5##&%$##+''$9+:''&4<7':#;,#&4%'$%'+,'.4<D<&=4? "',(8$ %(' 9'(5'$; 9'(5'$ '0+%'$J R#4 :'$ 7'5 7('+ 45''%4 >'+ ''$4J F#& :'$ 7'5 7('+>'+ R#5 %'%'$ $%'+,'.'+4 <$<+''5 : %(5 5' $%'+,'.'$J R(' 0#+'$,'JR##+>'+5'9%'$,'J h'$ ($.(8. ($ %' <:3&'E'; $%'+,'.43+#.5(8. 0+%5 3 %(' :#$('+ >'+'5'$ 9,'&94 >'+7($%'+%e %' 3+#.5(8. >#$ 7'5 $%'+,'. 0+%5 #&4 7'5 0#+' 3'4&5'$($''$^,0#+5'%4L? ^'3&#.5L;93''$,('.5';''$>'+4<7(8$4'&;''$($45+=:'$5;:##+0'0'5'$0'($(>#$ %($ %#5 7=$ $##: %+##5? G'$. ##$ 7'5 b#+5'4(##$4 #44'$45'&4'&; %' '$ %($'$,(8$ :(44<7('$ 7''& :##+ 0#5 '+ 3+'<('4 #<75'+ %(' $#:'$ X&&' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ $50+3'$ >'+5+'..'$% "'5 %'& >#$ %' %(%#<5(4<7' 4<'$#+(L4 %(' 0' ##$+'(.'$ (4 : "#O%2'*#+,#/*+,./,0,# G#+0($ (4 $&4:#.'&(8. :'5 %' '>&=5('57'+(' '$. 7'5 :'.''+%' '&%5? "(8 0+%5 >##. '<(5''+% ($ $#5==+%<=:'$5#(+'4; :##+. ($ >''& #$%'+' <$5'E5'$ 0##+($''$^$#5==+&(8.'4'&'<5('L,=3&##54>($%'$?G#+0($(4 ''$ 9(==+L;. >+ &''+&($'$? ]##+ %#5 G#+0($ ''$ $%'+,'.'+ (4 '0''45; 0#5 7(8 <$<+''5 '%##$ 7''95; :'5 0(' 7(8 <::=$(<''+%' '$ 0##+,(<7 %#5 #&&':##& #943''&%'; 0'5'$ 0' >##. $('5? G#+0($ (4 :##+ G#+0($%'$%'+,'.'+(4>+$4''$,0#+5'%4? # IY

11 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 6"#P/M,;<'E(#QR('>%#69:# "(4>+%'57'+'5(4<7'>+43'&&($>#$''$:'<7#$(4:' '$ >#$ ''$ %''&58'; $#%#5 %(5 %''&58' ($ KYIK 0'+% $5%'.5 %+%''E3'+(:'$5'$($bhmi?G','0'5'$4<7#33'&(8.'3+(84 (4 ''$ '+.'$$($ >#$ >#$ ''$ %''&58'; >#$ 7'5 ^<++'<5,(8$L >#$ ''$ :%'& '$ g =(5'+##+% N >#$ %' $%'+,'.'+4 %(' %' $%'+&('$%' 57'+(' $50(..'&%?]##+0#5(4'+#&&':##&##$>+#9'##$JR#5 $%'+,'.%#5'&'(%7''9555%'5'.'$$($>#$%('3+(84J G' 0' 0##+4<7(8$&(8. #&&':##&; %(' (4 7''& :##+ #&&'4 :"#S/,Q(>F'Q&#<,+%3/3'(>F,#2,&,*(>F%<<,*# # "'5 ::'$5 0##+3 8$' $%'+,'.'+4 7=$ %<5+##5 >'+%'%('$(4''$4+5#94&=(5'+>#$''$($5'$4('>';'$>##.,''+ <:3&'E','.5<75 %(' 7'$ ($ >'&' +(<75($'$ 7''95 %'$,'.'$? G(','.5<75 0+%5 #&4 7'5 0#+' ($'3#.5 ($ ''$3+'94<7+(95?T'=+('4<7+'>'$;:('45+=<5=+''+%'$ '+%'$%; ''$ 0+% 5' >''& 9 5' 0'($(; 7('+ '$ $= >+ ''$ '3+'4'$5''+%? *3 %#5 ::'$5 0+%'$ '$%'>'&'($5'+#<5('4:'5#$%'+'$%'+,'.'+4##$7'5 ="#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# "#$%&'$(*"+$,$*"(4.7'5+'4=&5##5>#$$%'+,'.f ]##+ >+ 8=&&(' &'+#+'$3&'(%'+4 (4 0#5 '+ #<75'+ %' 4<'$#+(L4; %' %(%#<5('. '$ %',' 7#$%&'(%($ 4<7=(& 8=&&(' 0'5'$ $('5 7' %',' :#5'+(#&'$ >+: 5' 3'$'$ B>(# ^*>'+ *$4L 3 %' F.=$$'$ 8=&&(' $5%'..'$ 7' 7'5 $%'+,'.45'#: >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" (4 '.:'$ 55 ''$ 3'%#(4<7 <$<'35; 7' %(5 >'+5##&%0'+%$##+<$<+'5'%(%#<5(4<7':#5'+(#&'$;7'%',' :#5'+(#&'$ $50+3'$; '5'45 '$ >'+9(8$% 0'+%'$ : =(5'($%'&(8. %' 9($#&' >'+4(' 5' 0+%'$ %(' 8=&&(' ($ %'.&#4.=$$'$ 0+%'$ (4 %#5 $%'+,'. %'$ ''$ &($'#(+ 3+<'4 (4; :##+ %#5. 0(8 :0''$ ':##.5; #$%'+' :##+ 73'&(8. (4 %(5 7'5 +'4=&5##5 3+'<('4 5'$ '%' '.:'$? II

12 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#1(+6$>H?6JKLM62N kr'0(&&'$5'+9#<54#$%:#<7($'407(&'57'd#+'($57':#.($e0'0(&&<#++d0(57=4$ kr' 9+: 9($#& 3+%=< %=<5($; 9+: 5 ^0#+:'+L #$% /+=$`#5=+ c<('$<'($x<5($;"#+>#+%m$(>'+4(5d[+'44bijwdc Z(&49 /+=$ `#5=+ (4 3($('+ '0''45 ($ 7'5 #$%'+4.(8.'$ $##+ %' 0'+'&% >#$ 0'5'$4<7#33'&(8. $%'+,'.? "(8 7''95 $%'+,'.'+4 '$ $%'+,'.4&'(%'+4'>&%($7=$%#'&(8.4'3+#.5(8.,#&4''$4<7#%=0;'$ 7''955'+='.'.'$$##+7'5$%'+,'.>#$7'5>'+&'%'$:'5$('=0''$? `#5=+ %#5 %' 0'+'&% >#$ 0'5'$4<7#3 '$ 5'<7$&(' 50'' ',(<75'$ 7''95;,#&4 %' m:'($4' :D57(4<7' 9(==+ P#$=4; 0('$4 =(543+#.'$5''$45+(8%(,(8$? "'5''+45'P#$=4N',(<75(47'5'$'%#5$4#&5(8%'3+'4'$5''+%0+%5;($%' '$ ($ %' :'%(#; '$ %#5. '3+'4'$5''+% 0+%5 ##$ 8$' :'$4'$H ''$ >'+,#:'&($ 0'5'$4<7#33'&(8.' >#$ $ $%'+,'.'+ %(' %',' $5%'.5 9 $50(..'&% 7''95? G(5 (4 0'5'$4<7#3'$5'<7$&('#&4'($%3+%=<5H''$^.=%'L>'+,#:'&($>#$ >'+%'+. '$ 45+#5'('O$ $50(..'&'$ : 7=$ $%'+,'. 5' &#5'$ 6$ *$%'+,'. ($ /'0'($ >&'$ 0(8 `#5=+ ($ %' (%'' %#5 %' 4<7&. 4&'<754 $ P#$=4N ',(<75>#$7'5$%'+,'.&##5,('$H7'5''$>=%(''$'+%'$%'',(<75%#5$%'+,'.7''95 IK

13 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./OP$I%'$Q&+Q35(1<5;"#+($"&+34$+5 h'$ 4&=(5'$%' %'9($(5(' >#$ ^7'5 $%'+,'.L (4 :'(&(8. 5' >($%'$ ($ %' 0'+'&% >#$ 7'5 $%'+,'.,'&9? G' :#$('+ 0##+3 $%'+,'.'+4,'&9 7'5 '('$ $%'+,'. '+>#+'$ '$ 0+%'$ :'5 %' %(>'+4(5'(5 ##$ $%'+,'.4%:'($'$;,#&4 3+#.5(8.>#$7'5%'$>#$$%'+,'.$('50''+43(''&'$? "'5(47'5$%'+,'.#&4:'$4'&(8.'R%.(0*8(;'$8=(45,(8$%(>'+4(5'(5#'$<:3&'E(5'(5;%(' <'$5+##& 45##5 ($ %(5 3+8'<5?[+'<('4 :%#5 0' %' $%'+,'.43+#.5(8. X97#$.'&(8. >#$ %' 43'<(9('.' /&#<. /E %(' 0' 0(&&'$ 3'$'$; ##$ 0' :'5 ''$ >'+4<7(&&'$%'^&'$4L$##+%'$%'+,'.43+#.5(8..(8.'$? 6$%'/&#<./EG#+0($%'$%'+,'.'+0+%5'+9<=453%':#$('+0##+3G#+0($#&4 $%'+,'.'+ ($ +'&#5(' 45$% :'5 %' 0'+'&%? 2'+5+'..'$% >#$=(5,(8$.I0*6*0$*0$" #&4 $%'+,'.'+ &','$; +'(,'$; >'+,#:'&'$ '$ ($5'+#'+'$ :'5 #$%'+'$ N %'I'55$I0*$6$$"9..07I1.RR$5*8($#*9$"7*$>#$7'5#<75'+&('$%'$%'+,'.?h+0+%5 7('+ 4<7'+3 '45'&% 3 %' >'+4<7'(%'$7'(% >#$ '$ #<5+'$ #<75'+ %(' '$ 3 %' ($'0(..'&%' '$ $('5 &($'#(+' 3+<'44'$ ($ 7'5 >'+&3 >#$ 7'5 #<75'+&('$%'$%'+,'.? 6$ %' /&#<. /E [+'94<7+(95 ['%#(4<7' R'5'$4<7#33'$ 0+%5 '+ ''+45 %('3 ($',:%3%'#.$5*8(7$R%.(0*8(>#$aa"8$'$%'+,'.'+?G##+:''0+%5'+3%' '+ <$<+'5' $%'+,'.43&##54'$; 7##+ <$5#<5'$; %' ($45+=:'$5'$ '$ #+5'9#<5'$ '$. %' 43'<(9('.' $%'+,'.47#$%'&($'$ >#$ %',' $%'+,'.'+ 4<7'+3 '45'&%? *3 %',' :#$('+ $5%'.5 :'$ %#5 %' $%'+,'.'+ %''& =(5:##.5 >#$ ''$ 7''& $'50'+.>#$:'$4'$;&<#5('4'$%($'$'$%#5,';%+7##+7#$%'&($'$'$%#'&(8.4' @'0'($'$ >#$ $,' '('$ $%'+,'.43+#.5(8. >#$ 2'+5+'..'$% >#$=(5$,'<$<+'5'#'$%#;:'5>'+#%'+($'$;#943+#.'$'$%'#%&($'4;$5%'.5:'$ 7' *$%'+,'. ($ /'0'($ +'4=&5##5 (4 >#$ ''$ $%'+,'.43+8'<5 0##+##$ >''& I1

14 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#1(+6$>O?:EBCDABA km'4'#+<7'+4.$007#5+'4'#+<7(4?q7(4(4#&:45#5+=(4:?l kr7'$ # 3+<'44 9 ($n=(+d (4 5#&.'% + '$#'% ($; 07#5 (4 4#(% #$% %$' (4 0#D4 ($ 07(<7 +'4'#+<7 (4 5+#%(5($#&&D %(99'+'$5(#5'%H 4=<7 %(4<(3&($#+D %(99'+'$<'4; 07'57'+ 57' +'4'#+<7 (4 3'+<'(>'% #4 3=+' + #33&('%; #$% %(99'+'$<'4 ($ :'57%&D?l X$'&#/+'0 b$<'35($49m'4'#+<7h#37'$:'$+#37(<45=%d;c5=%('4($"(7'+h%=<#5($2&?kv;i?1;kyyi *$%'+,'. 0+%5 ($ $,' :##54<7#33(8 '$ #&4 '"#$%&'$( '<75'+ ''$ +&? G(5 (4 ($ 7'5 '>#& 0+%'$ '$:'$($,#.'$%'+,'.34<7&? 6$ <$5'E5 7''95 X$'&# /+'0 0(&&'$ $###$ 7' $%'+,'.'+47=$$%'+,'.'+>#+'$?F'0#4'A$5'+'44''+%($ %' 6.%*.0*$ ($ 7=$ 3>#55($ >#$ $%'+,'. '$ 7''95 %',' >#$ $%'+,'. :'5'$,(8$ :'5 7'5 =(5 %' %+(' +5' %:'($'$H $#5==+0'5'$4<7#33'$ o 5'<7$&('; 4<(#&' 0'5'$4<7#33'$; 7=:#$' 0'5'$4<7#33'$ o.=$45'$? F'7''95>('+<#5'+('O$.=$$'$$%'+4<7'(%'$H 4'9*"'H $%'+,'. #&4 ''$ 3+<'4 0##+ >'+4<7(&&'$%' '&':'$5'$ '&($.5 0+%'$ 3 ''$ K.$"= $%'+,'. #&4 ''$ 3+<'4 >#$ $5%'..'$; $57=&&'$ 9 <+'O+'$ >#$ B$*7=$%'+,'.#&4''$3'+4$&(8.'$5%'..($4+'(4;%(':'&(8.$##+5+#$49+:#5('>#$%' 3'+4$&'(%5? "##+ 45=%(' 7''95 ##$'5$% %#5 %',' <#5'+('O$ >'+ %' %:'($'$ 7''$ >+.:'$? $('55'>'+5+'..'$>#$=(5''$43'<(9('.'<$<'35('N9^%'9($(5('LN>#$$%'+,'.? X$'&# /+'0 >'+0(845 $##+ 7'5 9'(5 %#5 >#$ %' >'+4<7(&&'$%' $%'+,'.4%:'($'$ '+.'$5; :##+ (4 7'5., >+ %' >'+4<7(&&'$%' I'"I$R0*$7 >#$ IS

15 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($./RK%(#+"(1I1(+1(?"&I#(;$$3$"&+34$+5'3(+*I(+" "'.#$ :'$ %' :#.'$J G+ #<5(>(5'(5'$; 3'+4$'$ :##+. ^%($'$L 5' &#5'$,('$ %(' 5(8%'$4 7'5 $%'+,'.43+<'4 ''$ +& 43'&'$? ]''+ >'+ 7' ($ $%'+,'.;>($%8'($R7(5'/ES? >+ &''+&($'$;,(8$ 0' ''+45,'&9 ($ %' 3+#.5(8. >#$ $%'+,'. '%.'$; 3,'. $##+ %',' #<5(>(5'(5'$; 3'+4$'$;^%($'$Lp? ##$.$%(($'$>#$$5%'..($'$ ##$.$%(($'$>#$7'5=(5+'(.'$>#$3+(8,'$ 5'.'$($'$;+#9('.'$'$#$%'+'>(4=#&(4#5('4':##.5($7'5.#%'+>#$$%'+,'. #'$%#L4;>'+4&#'$;3+8'<5##$>+#'$ G' '9'$($'$ >#$ "#$%&'$( *" +$,$*",(8$ : %' ##$%#<75 >#$ &''+&($'$5'&'(%'$$##+%','#9,$%'+&(8.'^%($'$L;:$#5'##$0'&.'+&,'43'&'$ '$%##+:''%'$%'+,'.43+#.5(8.#&4''$<:3&'E'7''&5',('$?G($'$.=$$'$4:4.43+'.'$%,(8$'$0'##$'+>#$=(5%#54::('#+5'9#<5'$&''+&($'$..=$$'$ ##$43+'.'$'$($5'+'44'+'$>+$%'+,'.? 43'<(9('.>#.8#+$?"'5(4'<75'+$('5#&5(8%$%(:%','0+%'$35','.'$9=(5 5'.&#+'$:>'+%'+5'.=$$'$($%''9'$($'$?"'5.#$>&45##$%#5&''+&($'$,('$%#5 $%'+,'. 4#:'$ ##5 :'5 "'5 %'& >#$ %' 3%+#<75'$ (4 (::'+4 #&5(8% : ('54 5' $5%'..'$ >'+ $%'+,'. g %' $%'+,'.43+#.5(8. 0+%5 $#5==+&(8.$('5=(5'4&5'$(4?G'&''+.+#<75.#$.(','$:%'#<5(>(5'(5'$>#$"#$%&'$( *" +$,$*" '>'$5=''& 5' :'5 &''+#<5(>(5'(5'$ %(' %' ($7=%'&(8.' %'&45'&&($'$>#$''$>#.%:'($+'#&(4'+'$? IU

16 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ @'&5?659(+459&#47'4#+'%&(75^^ZXcQhiq*MmchXQ/h`Qf;LL57'$#$#&#+:4=$%4e(5(4 4 7(7 3(5<7'%; 4 +'&'$5&'44; 4 +'3'5(5(>'; 57#5 6 <#$$5 45#$% (5? X95'+ 5'$ 4'<$%4 6 /+=$`#5=+ C'I*'5'^Y:2BIC;33?IYdgIK1? B'%4?C; B33? KKUgKUWC? ]#44?H ]6Q [+'44? NIjWd?CI*$"I$*"LI0*'"3"#+>#+%M$(>'+4(5D[+'44? R#5(4$%'+,'.3+'<('4J2+''$#$50+%3%','>+####$0' >##..(8.'$$##+0#5%'$%'+,'.'+#&&':##&%'5?h$0'.(8.'$%#$ #943''&5? ]##+ %' 3+#.5(8. >#$ =(5, >''& :''+ '&':'$5'$? i'': ''$ #$%'+ : %(5 %=(%'&(8. 5' :#.'$H %=4=(57''&>''&<:3$'$5'$%('#&&':##&,+>=&%(,(8$$50+3'$ %+ ($'$('=+4 '$ >'+>&'$4,(8$ >'+>##+%(% %+ +''&4.? P' ''$ $%(; '$ %=4 ''$ 5+#($($ '$ 'E#:'$? i('5 5' >'+'5'$,(8$ '$ '$ %#$.:'$ 0'. %' +#99($#%'+(8'$? G(5 (4 (4::'5%'#=55'.=$$'$+(8%'$?"'5(4>##.0#$$''+'+ 0' 0#5 #&&':##& $%( (4 : #=5 5'.=$$'$ +(8%'$? X& %(' B.&'($'C %($'$ '$ #& %(' B#$%'+'C 3'+4$'$ 0#5 0' %'$ '$ 0#5 0' $('5 B.=$$'$ 9 0(&&'$C %'$? "'5,'&9%''&%5.>+$%'+,'.;'$%(57''95%'4<(& /+=$`#5=+7''&:(=(5%'%'.'$'%##$?"(8&##5,('$ %#5 $##45 %' $%'+,'.'+ 7''& >''& #$%'+' :(<+4<3'$; <:3=5'+4; 55 3+($5'+4 '$ ''$ #+<7('9? h:#(& (4 $%,#.'&(8. '$ 5(8%4<7+(95'$ 0##+($ %' '3+'4'$5''+%.=$$'$ 0+%'$? /'%'$. ''$4 =(5 7'>''& <:3$'$5'$ ''$ 0#5 %#5 4<7(3 #&&':##& :'&(8. 7''95 ':##.5 >+ G#+0($; :##+ $#5==+&(8.. 0#5 %##+%+ $('5 :'&(8. (4? G##+$##45 :'$ 0' %' 7''& ''$>=%(',#.'$ $%(,#&4 3'$ '$ IV

17 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ %' $%'+,'.'+ %(' 5'&5?l ]##+,= 8' %#5.,''$ >'+ #=5+(8%'$J P'.#$ 5<7 :'(&(8.,''$H kx&&''$ 5'&5e %' #=5; %' 7'5 +'4'+>'0('& '$ %' 0'&5'%'$? " DEEF8GHH'..'386I*.(9B6'+4HI*HJ&(G%&'(*(+,+.(/+6KF4LH.(9BHJ&(G%&'(*(+,+.(/+6KF4M" "./SE1'%,1'+3+"+"=%,(1&1=+"'1$",1(+1( "'.#$:'$''$%(>'+4''$<:3&'E'3+#.5(8.$54&=(5'$>+8$':'$4'$J G(5 &( '5 ''+45',(<75 ''$ :%#5 %(%#<5('. >##. ',('$ 0+%5 #&4 ''$ 3+<'4 >#$ 4D45':#5(4<7' >'+''$>=%(($; 0##+ <:3&'E' ($7=%'$ ^'%':$5''+%L 0+%'$ ($ 'A4&''+%' 45=.8'4 %(' %+ &''+&($'$ #3#+5 >'+5''+%.=$$'$ 0+%'$? R(8 0(&&'$ '<75'+ 5'+=##$ $##+ %' >#$ #*#.I0*$(.57_1$05.0$" &*$"`? "'5 ##5 7('+ >'+ 7'5 &#5'$,('$ >#$ %' %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.? R'5$'$%'$%'+,'.43+#.5(8.##$%+%','5'6*7/.5*7$%$"? R'.(8.'$''+45>#$=(5>'+4<7(&&'$%'($>#&47'.'$;9%(:'$4('4HR##+JR#$$''+JR('J '+>#+($ 0##+ %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5 ($ 7'5 0+%'$? R','55'$3%',':#$('+%'9/50*#*9$"7*'".5*0$*0#>#$%'$%'+,'.43+#.5(8.($%'>'+9" G',' ##$3#. (4 'A$43(+''+% %+ %' >(4=#&(4#5('4 >#$ <$5+>'+4'4 ($ <$5+>'+4D :#33($?"('+>'+>($%8':''+($R7(5'/EU? F 0' ''$ ##$'.&'%' 5(8%&(8$; 0##+ %(' :'5 '&.##+ %+ ''$ 43'<(9('. $%'+,'. ($ ''+45' ($45#$5(' <7+$&(4<7 '+%'$%0+%'$B+#$(4#5('>&'$4%'%(:'$4('HR#$$''+JC?G(5%'$0'>+7'5 '&'(%7''9555"#$%&'$(*"+$,$*"? 45+=<5=+'$$5%'..'$($7'5>'+&3>#$%#543'<(9('.'$%'+,'.? : %' $%'+,'.4+'(4 >#$ G#+0($ :'5 %' /'#&' 5' >(4=#&(4'+'$; '$. : %' >'&' &<#5('4 >#$ 7'5 $%'+,'. ($ ''$ %<5+##5 ($ %' ['%#(4<7' R'5'$4<7#33'$ :'5 "'0'&''$43'<(9('.'>(4=#&(4#5('%'($9+:#5('($''+45'($45#$5('+#$(4''+5>&'$4 $ %(:'$4(';,(8$ #$%'+' %(:'$4('4. ##$0',(? G' >'+4<7(&&'$%' %(:'$4('4,(8$ ##$'.&'%'.##+5. 7' >'+4<7(&&'$%' ($45'&&($'$; $%'+,'.+'3'$ '$ :'$4'$ ($ ''$ 43'<(9('.' $%'+,'.43+#.5(8. B%(:'$4(' R('JC '$ :'&(8.. Id

18 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ 0#$$''+ %' $%'+,'.'+ 3 &<#5(' (4 '0''45 B%(:'$4(' R#$$''+JC '$ 0#57(89,(8%##+'%##$7''95B%(:'$4('R#5JC? # O'8,*(',# # R##+J # G'(B%;'(%&',# B&':#3C # 1;%>0#1/?# G#+0($;[+'94<7+(95; *$%'+,'.($/'0'($.##+5 G#+0($ R#$$''+J '43&(545'5(8%&(8$'$ 3+8'<5#'$%# *$%'+,'.($/'0'($ 5(8%43#%>#$3+8'<5 *$%'+,'.($/'0'($ G#+0($ R('J 'N:#(&4>#$''$ $%'+,'.'+ [+'94<7+(95 '&=(%49+#:'$5'$>#$ ''$$%'+,'.'+ G#+0($ #=5'=+4&(8453#+5(.'&4 R#5J $%'+,'.4($45+=:'$5'$ >'+,#:'&($7(45+(4<7' 5'.'$($'$>#$ [+'94<7+(95 G#+0($ IW

19 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ki'e3&+#5($0(57=5+'3+'4'$5#5($?l 57'5#4.9'%#$%*"7/I1I'9R5$<*0^?l kq7'.'d 9+ %+#0($ '99'<5(>' +'3+'4'$5#5($4 (4 %+#0($ :#$D 9 57':H '#<7 $' %'%(<#5'%5#%(99'+'$5#43'<5957'37'$:'$$?h>'$(9'#<7:#39#(&4($<#35=+($ 57'+(<7$'44957'%(43=5'4;#&&5'57'+57'D:#D%57'5+(<.?l Q::#42'$5=+($( /=(&%($ $ Z#=&54 g "0 5 +'3+'4'$5 <$5+>'+4('4 0(57 %((5#& :'57%4 M$%'+45#$%($ 9 G#5##$%c<('5D;KYIS;IBICC 6$ 7'5 b$5+>'+4d ]#33($ B<#+5+#9(' >#$ %' <$5+>'+4'4C; #<5+'$; :'$4'&(8. '$ $('5 :'$4'&(8.; 0+%'$ '7+%? "'5 >#$ #<5+'$ '$ #+=:'$5'$; >#$ 7=$ '$ 7' %',' :'5 %' 5(8% '>&='+'$; 5''&(8.'+5(8%:'57'5>(4=''&+'3+'4'$5'+'$>#$%'<$5+>'+4'? %'>'+9,'55'$?*:%'+(8.%:>#$%'<$5+>'+4';,(8$<:3&'E(5'(5;5'.=$$'$&#5'$,('$:'5 %' <$5+>'+4' >#$=(5 >'+4<7(&&'$%' 0+%'$ '$ %=4 :'5'$ '+ G'>(4=#&(4#5('4>#$"#$%&'$(*"+$,$*"'$>''&>#$$,''9'$($'$,(8$'A$43(+''+%%+ 7'5 0'+. >#$ Q::#4 2'$5=+($( :'5,(8$ 45=%'$5'$ B,(' 7553H\\<$5+>'+4'4?4<('$<'4N 3?9+\#+<7(>'($%'E\C? Ij

20 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/V$+7+35+"=+(2"&+34$+51"6+7+81"89 H/.6,I56$>+"W$+*+"1"8+"+"(5+" '$&#5'$>'+4<7(&&'$%'%(:'$4('4>#$%'$%'+,'.43+#.5(8.,('$HR##+JR#$$''+JR('J 5(8%? G(5.#$. ($ 7'5.#%'+ >#$ >'+4<7(&&'$%' '.33'&% ##$ 3#44'$%' ($7=%'$ 9 $%'+,'.43%+#<75'$? 6$ 79%45=. S 45'&&'$ 0' G'+#$(4#5('>#$"#$%&'$(*"+$,$*"($'9'$($'$(44#:'$'>#5($%'>&'$%' # 1;%>0#1/?# # G#+0($ %' $%'+,'.'+# ZD4(<#KYI1 [+'94<7+(95 ['%#(4<7' R'5'$4<7#3N 3'$ *$%'+,'.($ /'0'($ # T,,0(# #,Q,*'*3# # G%0#,*#+/,;3/,<# # R'+1 %' +##%/#* G#+0($&''45 G#+0($##53'E3'%(5(' G#+0($>'+,#:'&5 G#+0($4<7+(895 /(8>#&:##+.5''$0($% G#+0($457'+(' RRI 45' +##%c* # *$>'+0#<75' Q7'+(''$'E3'+(:'$5 Zq1 %' +##%c* *$%'+,'.4N `#''$7''$'+(' Zq1 %' +##%c* *$'&9'&(8.' *$%'+,'.4N ':''$4<7#3 *$'&9'&(8.'*$%'+,'.4N ':''$4<7#3 *$',('$' X$%'+43+#5'$>'+ *$%'+,'.4N $%'+,'. :'$4'&(8.7'(% 2'+5+=0'$'$'+.'$$($ b$5+>'+4'4 *$%'+,'.43&##54'$ *$%'+,'.4':#(&4 *$%'+,'.4%($'$ *$%'+,'.44<'$' [+8'<53&##54'$'$ 3+8'<5:'$4'$ [+8'<5#<5(>(5'(5'$ [+8'<55(8% Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* Zq1 %' +##%c* Zq1 %' B'>?K %' C+##%c* ar1 %' +##%c* >+ %' &'+#+'$3&'(%($ KY

21 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ c::(' '9'$($'$,(8$ >'+%'+ '43&(545 ($ 5#.'$; %(' &(4<7 :'5 '&.##+ G'45+=<5==+:'5/&#<./E'$;+''.4'$\'9'$($'$'$5#.'$(4':#..'&(8.5'>&'$3 A'3BB#:C#U;,8,*&,*#I%*#F,&#*%I'3%&',(R(&,,8#I%*#+,#2,M('&,#*+,./,0#'*#1,2,3'*3# H/HB>Q,$3(1+$+*+"1"8+" >#$ ''$ '+(<75,'.'$ ($ ''$ +'&#5('9 +5' 7'>''&7'(% ($9+:#5(' ''$ #$50+%9+:=&'+'$33'$>+#'$? F :'5'$ &''+&($'$ ($ %' +(8. '>=&%' >#$ ''$ 8$' 2''&#&(4'+''$^8=(45#$50+%L3%'>+#'$'$45##5%'($5'+#<5('>#$&''+&($'$:'5 #=57'$5('.$%'+,'.4:#5'+(##&<'$5+##&? G' '9'$($'$ :#.'$ 7'5 (::'+4 :'&(8. : >'+4<7(&&'$%' #43'<5'$ >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8.''+455'$5%'..'$'$%#$:'5'&.##+5'6$%[*"#$"?*3%',':#$('+ 0+%5 7'5 :'&(8. >+ &''+&($'$ : %' <:3&'E(5'(5 >#$ %' $%'+,'.43+#.5(8. 5' >'+.'$$'$? :'5%'7'&'.&#4;,%#5%''+>#+($'$'%''&%0+%'$? KI

22 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ <7' 3'+ ( :=5#$5(; #& <$5+#+(; &# 4<($5(&&# %'&&s'43'+('$,# 4<<<7( $'& >'&<' 3#44#(<7'5+#<<(#5+#<4'%(99'+'$5(&#&($'#%(=$%(4'$?l kt'$$'&(8.'&%5>+%':=5#$5'$%##+'$5''$%#5%'>$.>#$%''+>#+($>'+43+($5 ($%'4$'&&'>'+#$%('%'&(8$>#$''$5'.'$($5+'.55=44'$>'+4<7(&&'$%'%($'$?l X&'44#$%+/#+(<< ##$ %' 0'+'&% >#$ %' 5'.:45 :'' >+: 5'.=$$'$ '>'$? 6$ ''$ 0'+'&% %(' >+5%=+'$% &(8.5 5',(8$ %#$ %' >+('J h$ (4 %(5 0##+J F(8$ %',' &''+&($'$ >#$ ''$ $('=0' 0'+'&%J a&'0'+%'&#$<''+%($ijjd'$0+%5$=;($kyiu;iw8##+=%;3+'<('4,#&4%'&''+&($'$ %(' %' >'+&#5'$? >+ %',','$':%' a&'n'$'+#5('; $%6.%*" 3%'$J R#5 (4 >+ %',' &''+&($'$ [$0$($"*7>&J X&'44#$%+ @'45##$%'L? ]'5 *$%'+,'. ($ /'0'($ 0' 0(&&'$ 'E3'+(:'$5'+'$ :'5 ($7=%'$ '$ %(%#<5('.; '$ %(5 8=(45 : 5',+'$%#5%'4<7&>#$%##;>+%'a&'N&''+&($'$; %' '%#<75'$ >#$ /#+(<<; 0'. %(' ^7+(,$5##&L,(8$ ($ 3&##54 >#$ ^>'+5(<##&LH 3 %',' :#$('+ $5%'..'$ N 6$%[*"#*"$" 5=44'$ >'+4<7(&&'$%' #43'<5'$ >#$ 7'5 $%'+,'.? T(8. $##+ 8' &''+&($'$ '$ >'+0$%'+ 8' 5'+0(8&,(8.&(..'$;,'.'$; ($ %',''; 5'+0(8& 0(8 3 7'5 &#$% KK

23 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/O&++Y"&1+<$"8+=+"'+"#+ZZ+"$;+3$"&+34$+5W7$3&+"Z+'Q3++5Z3 >+45'&&($'$ >#$ %' 0'+'&% >#$ $%'+,'. '$ ($ 7'5 0(8,' 0##+3 $%'+,'. 3 4<7&; $#:'&(8. #&4 ''$ :'57%('. B$%'+,'.'$%&'+'$C9#&4''$>##+%(7'(%9<:3'5'$5('B&'+'$$%'+,'.'$'$7'5 >#$&''+&($'$>'+$%'+,'.? +'%=<'+'$>#$$%'+,'.34<7&55''$:'57%('.B$%'+,'.'$%&'+'$C'$\955 ''$ >##+%(7'(% 9 <:3'5'$5(' B&'+'$ $%'+,'.'$; :''45#& :'5 7'5 ^<++'<5L.=$$'$ %+&3'$ >#$ %' $%'+,'.4<D<&=4C :(4<$<'35('4 >'+ $%'+,'..#$ ($5+%=<'+'$? G' >&'$%' 45'&&($'$ 0+%'$ $%'+ %' ^:D57'4 >'+ $%'+,'.L3'&(845H #? G','$':%' 0'5'$4<7#33'&(8.' #55(5=%'4 V,(8$ '44'$5(''& >+ ''$ %'&5+'99'$%'0'5'$4<7#33'&(8.'3+#.5(8.? <? %' 3+#.5(8. >+ 43'<(9('.' <#4=44'$; 0##+ %#5 7'5 4<7':# >#$ %' ^$#5==+0'5'$4<7#33'&(8.':'57%'L9^$%'+,'.4<D<&=4L0'($(5':#.'$7''95:'5%' :#$('+ $%'+,'.'+4 ##$ %' 4&# ##$? G' &''+#<5(>(5'(5'$ (?>?:? &'+'$ $%'+,'.'$.=$$'$&''+&($'$'+5'&'(%'$5''&>'$%#5'<75'$%'+,'.'+4;3+'<('4,#&47'$;($ 7=$ %#'&(8.4' $%'+,'.43+#.5(8. $#=0.'=+( ''$ >+#9 >#45'&'%' +''.4 >#$ 0##+ %#5,' #&4 3'+4$'$ '+ %(>'+4,(8$ '$ $('5 >'+''$.:'$ :'5 ''$ 6?>?:? 7'5 &##545' 3=$5 0+%5 '+ ($ '43+.'$ >'+ %' :D57' >#$ ^57' ':5($#&&DN%'5#<7'%;%(4($5'+'45'%(:3#+5(#&(5D957'4<('$5(45L;.+5:H$%'+,'.'+4,(8$.=%#945#$%'&(8. '$ :'5'$ ($ '&. '>#& @%4<7#3.#$ 0'& 0+%'$ %+''>'$ ##$.($%'+'$ ($%('$ '+ (4 55 G' '9'$($'$ >#$ "#$%&'$( *" +$,$*" $('5 #&4 %'& >#$ $%'+,'.? G##+%+ <$9+$5'+'$ %' '9'$($'$ &''+&($'$ 4:4 0'&&(<75 :'5 7=$ U 4<7&<=++(<=&=:;b=++(<=&=:c5=%('4;2&?V;i?K;IjjW? V "%4$''95%'>&'$%'&(845>#$'('$4<7#33'$'$#55(5=%'4%('5D3(4<7'#44<(''+% ($5'&&'<5='&'($5'+(5'(5'$':''$4<7#34,($? K1

24 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ '('$^3>#55($'$L>#$$%'+,'.?G','34(5('>'<$9+$5#5('(4'<75'+#&&''$:'&(8. 0+%'$'5$%;'$$('5>'+#&':''$5$##+k7'1$0$%'+,'.(4'$:'5,(8$l9$##+ X$%'+' '9'$($'$ 3+'<('4 7'5 %'& : #$%$"&$"0$6$%5$$"6.",.0*"#$ (5.7#$"([..%$"&$[..%*7'6$%'"#$%&'$(3 6$ %' '9'$($ ^X$%'+4 3+#5'$ >'+ $%'+,'.L >#$ %' /&#<. /E 9D4(<#; 6$ 7'5 %#5 &''+&($'$; 5'+0(8&,' >#$ 7'5 $%'+,'.? F (4 '+ 7'5 >#$ ''$ &''+&($ %(' (4 >'+ ^7'5 4<(#&'&'>'$L>#$%'$%'+,'.'+?"(8,'5H^(.%#<75%#5%('$%'+,'.'+4''$4<(##& &'>'$ 7#%%'$; %#5,' IYYt '9<=45 :'45'$,(8$ 3 7=$ $%'+,'. B'$ :##.5 '$ >#$^(%''L>'+$%'+,'.'+4%#5''$'<75'^:(4<$<'35('L(4;:##+7'5(4,'.'+$('5>#$ 5'3#44($ 3 #&&' $%'+,'.'+4 '$ 5''&(8. 7''95 7'5 ''$ +5' ($>&'% 3 %' :#$('+ 0##+38$':'$4'$,(<7##$>'+7=%'$5??>?%'0'+'&%>#$$%'+,'.?G''9'$($ <+'O'+5''$+=(:5'0##+>'+%','3>#55($'$'$>+45'&&($'$'43+.'$.#$0+%'$ $##+ '>'&'$4 >#$ $%'+,'.'+4 5??>? 7=$ $%'+,'.? F',''$ %#5,' %#<75'$ %#5 $%'+,'.'+4.'& '$ #945#$%'&(8. :'45'$,(8$ B'$ 3 %',' *3 ''$ #$#&' :#$('+ &''+&($'$ 5(8%'$4 %' 5+DN=5 >#$ %' /&#<. /E [+'94<7+(95['%#(4<7'R'5'$4<7#33'$','%%#5,''+>#$=(5($'$%#5$%'+,'. %'$ ($ %' 3'%#(4<7' 0'5'$4<7#33'$ ^4##(L (4; %#5 $%'+,'.'+4 :''45#& #&&''$ 'E3&+#5(' >#$ %' >#$ ''$ $%'+,'.'+ 7''95 7'$ &#5'$,('$ %#5 %<5+##54$%'+,'. 7''& %(>'+4 (4; %#5 %' $%'+,'.'+ %''& =(5:##.5 >#$ ''$ ':''$4<7#3;'$%=4$('5''$,##:'$#&&''$0'+.5? 6$''$#$%'+''9'$($0+%'$&''+&($'$'>+##%:7'5$%'+,'.%#5'&'(%7''95 >'+%''('$$%'+,'.4'+>#+($'$>#$%'&''+&($'$5'43+'.'$? G','''+&(8.'+'#<5('4>#$&''+&($'$,(8$$('5#&&''$0##+%'>&>+%'&''+&($'$,'&9; :##+. >+ %' &''+.+#<75; %(' 3 %',' :#$('+ ($,(<75.#$.+(8'$ ($ %' '('$ KS

25 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ H/RA1Q'$=1"(+3+''+;$3=1"8;$$3$"&+34$+5I$"I3++((+3+,1'+3+"1"<+5,' "#$%&'$(*"+$,$*"0(&8$':'$4'$%'.#$4'>'$:'A$5'+'44''+%5'0+%'$($ %'3+#.5(8.>#$7'5%'$>#$$%'+,'.'$:3%',':#$('+%+$%'+,'.'>+:% 0+%'$? /'&#$+(8. >+ %',' I/8'*3,(8$ %' >/*>,&,# F%*+,;'*3,* >#$ %' &''+.+#<75 ($ %'.&#4?G'<+=<(#&'+&>#$%'&''+.+#<75($"#$%&'$(*"+$,$*"(450''&'%(H'$'+,(8%4 +(<75 %' &''+.+#<75 %' ##$%#<75 >#$ &''+&($'$ $##+ %' $%'+,'.4#+5'9#<5'$ '$ 45(:=&''+5 %(4<=44(' '$ +'9&'<5(' >'+ %' $%'+,'.43+#.5(8.e #$%'+,(8%4.('45 %' +'#&(4'+'$>#$%'>#.($7=%'&8.'%'&45'&&($'$9>#$%'$%'+,'.4<:3'5'$5('? 6$ 7'5 >&'$%' '>'$ 0' <$<+'5' 4='45('4 >'+ 7' 8' ##$ %' 4&#.#$ ##$ :'5 *$%'+,'. ($ /'0'($ ($ 8'.&#43+#.5(8.? G',' 4='45('4,(8$ $,' %(%#<5(4<7' >'+5#&($ >#$ 7'5 3'%#(4<7 <$<'35 >#$ %(5 3+8'<5; :##+ +'9&'<5'+'$. $,' %('+'&'>#$5,(8$>+#&&'4<'$#+(L4'$0'9<=44'$>+#&3%'<$<+'5'7#$%'&($'$ '$ +#$(4#5(' ($ %'.&#4? c3'<(9('.' 4='45('4 (?>?:? 0+%'$ 4#:'$ :'5 4='45('4 >+ ''$ :'&(8.'.33'&($ :'5 %' >#.($7=%'&(8.' '($%5'+:'$''>'$($79%45=.S? H/R/.M,''+((1"8+"5+%4+;"&+&181(,+=1&&+,+" *$%'+,'. ($ /'0'($ (4 ''$ %((5#&' &''+:'>($; %(' >+#& '4<7(.5 (4 >+ +'340'+. :'5 '+(<75' $%'+45'=$($ %+ %' &''+.+#<75? Q'+0(8& 4::(' 3%+#<75'$ ($ 3+($<(3'.&#44(.##& ':##.5.=$$'$ 0+%'$ B$%'+0(84&''+'43+'.C '$ %=44&'<754 $<:3=5'+>'+'(4'$B%('>#$%'&''+.+#<75C:'53+8'<5('>+##$;(47'5 %' 4&# ##$ '$ %#5 %' &''+.+#<75\%<'$5 +$%&35 : 7'$ 5' $%'+45'=$'$? %#5 >'+ 9 >'+ ''$ <:3=5'+&.##& 9 >#.&.##& :'5 <:3=5'+7'.8'4; '$ =(5'+##+% >'+ >#$ "#$%&'$(*"+$,$*" (4 #%#35('9; %#5 %' ($7=% >#$ >'$45'+4,(<7 #=5:#5(4<7 ##$3#45 ##$ 7=$ #9:'5($'$; '$ %+##(5 3 #&&' %((5#&' 5&4? /(8 4::(' 3%+#<75'$,(8$. '45'&% %(' >+#9 %+ %' &''+.+#<75 '%0$&#% '$ #9'%+=.5.=$$'$ 0+%'$? "'0'& %' >'+4<7(&&'$%' 35('4 >+ %' >#45'<:3=5'+4($''$<:3=5'+&.##&'$5??>?4:#+537$'4? h'$ <:3=5'+&.##&,#&4 ($ %' 95 7('+$##45; 0##+ '&.' &''+&($ ($ 3+($<(3'.#$.(8.'$ 3 ''$ '('$ +5 4<7'+: '$ 0##+ 7'5 4<7'+: g. 0#$$''+ '%''&% g >''& ##$%#<75 3,(<7 5+'.5;.#$ %' ($5'+#<5(' '$ %' &''+.+#<75 KU

26 "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($ ##$%#<75'>'$##$7'545(:=&'+'$>#$%'($5'+#<5('5=44'$&''+&($'$? "'5 4<7'+: >#$ ''$ 4:#+537$' (4 '+.&'($ '$ %=4 :($%'+ '4<7(.5 : 4#:'$ 5'.(8.'$ '$ 5','.'$? `''+&($'$,'.'$%#$>+#&($%(>(%=''&? %(4<=44(' '$ 4#:'$0'+.($ %' :'5 3#3('+ B,'.'$ 3 '$ 5'.'$'$\$5'+'$ 5' h'$3+8'<5('>+##$($%'.&#4.#$$=55(,(8$:%' >'+4<7(&&'$%' 3%+#<75'$.&#44(.##& ($ 5' &'(%'$ '$ '>'$5=''&.:43'<(9('.'($5'+'44#$5''&':'$5'$%(' &''+&($'$ $##+ >+ 0+%'$; H/R/H238"1'(1++"(1<& h&.' &''+.+#<75 7''95 ''$ '('$ &'43+#.5(8.\45(8& '$ 7'5 (4 <+=<(##& : "#$%&'$( *" "#$%&'$( *" +$,$*"? G' 5(8%4%+=. (4 (::'+4 >##. +5 : #&&' &''+%'&45'&&($'$($%'&''+3&#$$'$5'+'#&(4'+'$?"'0'&%(5>+''$%''&#97#$.'&(8. (4 >#$ %' 43'<(9('.' >#..'$; &''+8#+'$ '$ 4<7&'$; &(8.5 7'5 5<7. ''$ >+(8 #&':''$ R' 0(&&'$ 7('+ '$.'&' <$<+'5' 5(34 '>'$ : %' :'&(8.7'%'$ %+ *$%'+,'.($/'0'($ 3>'+4<7(&&'$%':#$('+'$5'($5'+'+'$($%'.&#43+#.5(8.'$ 5(8%? ]''+ 43'<(9('.' 4='45('4 >+ %' /&#<. /E'$ 0+%'$($79%45=.S''>'$? "#V;%(#(<;'&(,*N#<%%;;,;#2,0,*#%%*#.$%/01*22$"#$'$3$"*"$"N#,I%'*3,*#+,;,*#,*# (%8,*#,Q;,>&,,*# /($$'$'&.'/&#<./E>($%5:'$>'+4<7(&&'$%''9'$($'$;'$'&.(4$$%'+>'+%''&% ($5#.'$?2+4::('&''+.+#<75'$.#$%(55'>''&&(8.'$5',(8$? ]##+ 7'5.#$,'.'+ : '9'$($'$ 5' '$ : %##+($,(<7 '>'$5=''& 55 ''$ %''& >#$ %' 5#.'$; %(' 5<7 '$' %(>'+4(5'(5 '$ <:3&'E(5'(5&#5'$,('$? 6$7'5>&'$%'0+%5''$:(44<7('$:''+($5'+'44#$5':#$('+>+'45'&%::'5%' : 5' ##$; 0##+:'' %' '+>#+($ >#$ &''+&($'$ ':#E(:#&(4''+%.#$ 0+%'$,$%'+%#5'&.'&''+&($#&&''9'$($'$:'5:#.'$? '$ `#' '$ "' h$'+('? G'.&#4.#$ ($ 50'' '43&(545 0+%'$ '$ &''+&($'$.=$$'$ +'3'$ 4#:'$ '%##$ 0+%'$H %' &''+&($'$ >#$ %' ''+45' 7'&95 >'+5'&&'$ ##$ %' KV

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

Certificaat warmtepomp REG-premie 2015

Certificaat warmtepomp REG-premie 2015 Product ID : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-VM2(E) (B/C)* Gegevens warmtepompsysteem COP (gemeten volgens EN14511) : 4,04** : 1,7 kw 1. Actieve koeling 2. Bijlagen (toe te voegen door de installateur) Product

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

REXNORD ketting Prijslijst 2012

REXNORD ketting Prijslijst 2012 REXNORD ketting Prijslijst 2012 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MO 01-09-2012 Standaard rollenketting DIN 8187, ISO 606 (Europese

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen esidentie Plannen Verkoop tonos Construct BVB Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 0477 72 50 38 info@stonosconstructbe HZ L I D I UW I B CH L U M I - G M KLV DI W U I L IJ P BC K BL L I V P Z DP V DP Z PLI

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012 Lid Ldhip Pg: Lidchp i Pkijk Mvlichig Lid Ldhip Pg, 30 i 2012 H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd ud di gd p zd udivgig, di d bii hbb lidchpkwlii wikkl. H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde Cryptologie Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH Stichting Vierkant voor Wiskunde !"!#%$&$&#'"(#*)+##%-,.0/1.!-$2.33.54%#65879#6!:7;.":! @?A

Nadere informatie

De toetsing gestuurd

De toetsing gestuurd A gemeente Eindhoven De toetsing gestuurd welstandsnota deel 2 objectgerichte criteria Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Sector Strategie Vastgesteld 19 april 2004 ala/bg02021483 Colofon Uitgave

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

z i o v e u i s h t a r l e r a

z i o v e u i s h t a r l e r a k x 2 0 0 9 h k x x h I k h. T h hk 2009. Th! M h GC D P h. O k x. Hk k k! W D - E V 23 24 2009 20 EUR 14-13 (.) - 10 (8) Q B C UITVERKOCHT G h h k k T Sh. T Sh h h h. W h h h h kkk, h h. D k, h h, h hk

Nadere informatie

openingstijden tijdens carnaval

openingstijden tijdens carnaval openingstijden tijdens carnaval 5 maart 2011 6 maart 2011 7 maart 2011 8 maart 2011 1 District Breda Breda Chasséveld 1 4811 DH regulier 10.00-14.00 uur gesloten 09.00-17.00 uur Breda Ginnekenweg 310 4835

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

openingstijden tijdens carnaval

openingstijden tijdens carnaval openingstijden tijdens carnaval 18 februari 2012 20 februari 2012 21 februari 2012 1 District Breda Breda Chasseveld 1 4811 DH 10.00-14.00 open gesloten regulier Breda Ginnekenweg 310 4835 NL regulier

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas!

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas! N C M www P P!! Kp L V! j wj z éé P -j L G F z Sp, zj y I A Kp ' ' F O j wj w Sp Kp P P, j, w z zj Wp V 'Vp' G Hj w z A p w p O! I w j x, w zw j H j w, j x, x V P j, w z w jz zw w G w z, wjj Pw Kp j J

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

CAP-TRIGGERS. Inhoudsopgave

CAP-TRIGGERS. Inhoudsopgave CAP-TRIGGERS Inhoudsopgave 1 Functioneel presteren... 2 1.1 Bevordering van de lichaamsbeweging... 2 1.2 Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)... 2 1.3 Activiteiten van het dagelijks

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0430 Alexanderweg 16 het plaatsen van een carport 6721HG Bennekom W0431 Harnsesteeg 6 A 6721NH Bennekom beperkte milieutoets voor bouwen

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie