!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>"

Transcriptie

1 !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 2::"&3HIIF&DF&!HFJKI G0*+%"&(0&G0*+%"&#(&2%& L-.+--"<%+%(*190==%(,"-**%.&MNNO

2 !"#$%&'$()*+,!"#$%&'$()*+, /!"-,.&.") /$$0&'1%234536,3(7.8'3+*"3&,3#,&,"&**)',32%"' $::,7;.*-.',7.")3+*"3&,3#.'1$7.';#,3*+*"1<)*7&, !"#$%&''"(%)*+"$,)+"'' &/#(-%#"/$'"#$,"$0-+"()" /,131*=$,3>,;$"$:.,?3."3&,3#,&,"&**)',32%"' A%"'13,"3'1** B(.-$$) // // /2 / /$$0&'1%23C53D%";1.,3+*"3&,3)*-,7.,3+$$73#,&,"&**)',32%"' B+$-%1.,3+*"3#,13+,7';#.8"',-3>(7.+E<3)*-,7.,? F(,-,7'3$(3&,32%"'1:* "()"2$0-+"()"3&4,"($"/$54/6#3-/,"+--( "(8-'"+--($"/$'"%"/ /6#:"(6$"/$%()#)% G*-,7.,3$(3&,3=7,'3+$$73."1,7"*1.$"*-.',7.") /,13:%',%:3*-'3+7.,"&3,"3+.8*"& B(.-$$) / 4

3 J7%'',-L3*71.'1.,2,3#$$0&'1*&M... 6,3J7%'',-',3#,&,"&**)',32%"'1:* ;"$<(466"+6"$0-+"()"*/ ;"$=">--',"$<(466"+6"$?"(8-'"+%4+#44( /6#%()#)%)$&:$,"$,&& ,3J7%'',-',3)*-,7.,3*-'3*-1,7"*1.,03+$$73#,13:%',%: B(.-$$) / 82 J,'-% J.=-.$)7*0., A)#0"0"?"/$=(&//"/ N.1,7*1%% / 3/ 3/ J.8-*), N.8'13+*"3J7%'',-',3)*-,7.,O"3+$$73#,&,"&**)',32%"'13."3CPPQ

4 !"9,:&:") D*B#?'+,<?$$"=,"=(<,'?:),C=#,?=9*"B,<,"=+*"=*<?:,'?,"C=#,?=D*"*),"=+*"=&,=>%"'?=,"=$+,<=)<$$?= :"+9$,&=+*"=?$$"**"),+,"&,=+,<F*D,9**<'=,"=)*9,<:,#$%&,<'=F$*9'=,,"=I#*<9,'=J**?B#:.=K,?= L<:?', = >%"'?B:<B%:? = A,9,,G&, = $"9*")' = "$) = >$$<?'*B#?:), = D$D,"?," =?$," = M' = D,,'?= '(<**>D*>,"&, = +,<F*D,9**< = D,,&,,9&, =,," = &,,9 = +*" = F:H" = B$99,B?:, =?, = = &, = &$$< = #,D = &, = #,D,9 = :" = ),(<,F," = E*D:," = K:<'? =," = N*<B = O%:"". = E,F,= >$B#?=#:H=F,=F,9G=+*"=J**?B#:=?,<%)=+$$<=,,"=?$?**9=+*"=D,,<=&*"=?:,"=D:9H$,"=,%<$. / =R$<?$DC= &,=D*B#?=+*"=A,(**9&,=G:)%<,"=$(=&,=>%"'?D*<>?. V:)?=#,?=9$?=+*"=&,=>%"'?,"**<'=&*"=+$99,&:)=:"=#*"&,"=+*"=&,=)*9,<:,#$%&,<'=,"=&,= <:H>," = &,< = **<&,W =!' = &, = >%"'?,"**< =,," = '9*B#?$GG,<C =,," = '(,,9A*9 = :" = #*"&," = +*"= / #*"&MC=:"=;"$B&(0"/=\44=*(<:9=4552]. 7

5 `$<>',=>%"'??:H&'B#<:G? =CDE/"F6= 9:+:") = *<?:'?'MC = D,? = &, = PD,<:>**"', = 'B#:9&,< = b*'(,< = b$#"' = $( = SS". = E, = &%%<'? = +,<>$B#?,= >%"'?,"**<=:'="*?%%<9:H>=":,?=D,?,,"=$$>=&,=<:H>'?,.=b,GG=R$$"'C=&:,=$(=&,=*B#?'?,=(9**?'='?**?=:"= 4 = =Q,<= +,<),9:H>:") = D,<>," = $( = &*? = A:H+$$<A,,9& = V%B = Q%UD*"'C = D$D,"?,,9 = &, = '%BB,'+$9'?,= 0 = Z*?%%<9:H>= +*"=K*"'=PAA:")C=F,9G=A,,9&,"&,=>%"'?,"**<=D**<=$$>=,B$"$$DC=A9:H>?=&*?=+$$<=&,=&$$<'",,= *<?:,'?=&,=>%"'?="$)='?,,&'=),,"=)$%&D:H"=:'=,"=&*?=+,9,"=F,9G'=D$,?,"=>"$>>,"=+$$<=#%"= $GG:B:g9, = *B*&,D:'B#, = >%"'?C = >,,<&, = $$> = &, = A$%<),$:' = '*9$"' = &, = <%) =?$,. = E, = $"*G#*">,9:H>,=>%"'?=#*&=&%'="$$&=**"=,,"=*9?,<"*?:,+,=*%?$"$D,=:"G<*'?<%B?%%<C=,,"=<$9=&:,= &,=*+*"?f)*<&,)*9,<:,g"=$(=f:b#="*d,".=h:h=f,??,"=#,?=#,9,=['%(($<?f'u'?,dm=:"=$d=&,=h$"),= >%"'?=?,=(<$D$?,"=,"=+*"=G:"*"B:g9,C=?#,$<,?:'B#,=,"=:&,$9$):'B#,=<%)),"'?,%"=?,=+$$<F:,".=!"= D:H"='?%&:,=94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO 7 C=$"&,<F$B#?=:>=&,=<$9= &:,=&,=(<:+Sf)*9,<:,='(,,9&,=:"=&,=$"?(9$$::")=+*"=&,F,=*<?:'?:,>,=*+*"?f)*<&,.=K:,<A:H=#*&=:>= **"&*B#?=+$$<=&,=+,<'B#:99,"&,=&:D,"':,'=&:,=&,=?$,"D*9:),=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=>,"D,<>?,"i= #**<=G%"B?:,=*9'=$"&,<&,,9=+*"=&,=>%"'?D*<>?=,"=*9'=B$DD,<B:g9,=*B?:+:?,:?C=#**<=?#,$<,?:'B#,= B$"?,a?%*9:',<:")=,"=&,=(<$D$?:,=+*"=&,=>%"'?,"**<'C=#**<='?<:H&=?,),"=#,?=$GG:B:g9,=D%',%DC= #**<=G%"B?:, =*9' =(9**?' =+$$< =,"=(,<G$<D*"B, =,"=#**<=<$9 =:"=#,?= :"?,<"*?:$"*9:',<:")(<$B,'=+*"=&,=*+*"?f)*<&,.=E$$<=#,?=[),<**D?,M=+*"=&,=)*9,<:,=A9$$?=?,= 9,)),"C = A,9:B#??, = :> = +*"%:? =,," = *"&,<, = #$,> = #,? = [G%"B?:$",<,"M = +*" = &, = *+*"?f)*<&,. = E,= #**<=$"&,<)*")=#,,G?=A,?,>,"&. 4 =d.=e*,","c=[b*'(,<=b$#"'=&%%<'?,=+$),9=$(=&,=>%"'?d*<>?mc=:"=;"$b&(0"/=\48=*(<:9=4557]. 0 =Z.=L<$%B>,C=[R%"'?=+$$<=:,&,<'=A,%<'MC=:"=;"$B&(0"/=\2=*(<:9=4557]. 7 =V.=E,=Y$,)#?C=94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO=\V:B,"?:,+,<#*"&,9:")=RcV,%+,"= 4550f4557]. 2

6 (<:+Sf)*9,<:, = :" = &, = #%:&:), = >%"'?D*<>? =," = "**< = &, = :"+9$,& = +*" = &, = B$DD,<B:, = $( = &,= =K,,G?=,,"= #,&,"&**)', = )*9,<:, = +$$< = *B?%,9, = >%"'? = "$) = &,F,9G&, = G%"B?:,' = *9' = &, = )*9,<:, = &:, = :" = #,?= :"?,<A,99%D = &, = #:'?$<:'B#, = *+*"?f)*<&, = (<$D$$??,W = E, = +,<*"&,<&, = D**?'B#*((:H =," = =#,AA,"=+*"F,9G'(<,>,"& =&,=>%"'?D*<>?C =,"=&%' =$$>=#,?= G%"B?:,=+*"=&,=)*9,<:,=A:"","=&,=#,&,"&**)',=>%"'?=?,=&,G:":g<,".!"=#,?=*9),D,,"=#,AA,"=$"&,<F$,>,<'=F:B#='?,,&'=A,F:)=),#$%&,"=D,?=&,=*"*9U',=+*"= [),B$"'%D,,<&MC = = ),j"?,<(<,?,,<& =," = ),*((<,B:,,<&. = K,? = **"?*9 = '?%&:,'= =C(#$G&(+,6 2 = (9**?' = ><:H)? =?$,A,&,,9&. =;$> = E:*"* =I<*", = A<*B#? = :" =&, =H*<," =/135 =&, =)*9,<:, = $"&,< = &,= **"&*B#?=:"=#**<=A$,>=E3"$E(-/6>&('-#)&/$&>$#3"$C?-/#K1-(,"J$E3"$P"F$Q&(5$-(#$F&(+,$LMRS$ TLMUV W.=!"=#,?=#$$G&'?%>=[Selling Myths: Art Galleries and the Art Market ontleedt zij de rol die de kunsthandelaars en de galerieën speelden in de geschiedenis van de actuele Amerikaanse kunst, gaande van het abstract expressionisme, over de pop en minimal art tot het neo- expressionisme van begin jaren B$DD,<B:,=,"=**"=#,?=A,9*")=+*"=(*<?:B%9:,<,"C=D,?="*D,=&,=)*9,<:,g"C=+$$<=&,=A,,9&,"&,= 2 =K.J.=L,B>,<C=C(#$G&(+,6=\L,<>,9,U=/134]. 6 =E.=I<*",C=E3"$E(-/6>&('-#)&/$&>$#3"$C?-/#K1-(,"J$E3"$P"F$Q&(5$-(#$F&(+,$LMRS$TLMUV=\I#:B*)$=/138]. 6

7 $"&,<=&,=?:?,9=94/6#$#"$5&&:Y 8 $D,?=&,=A,&$,9:")=,,"=+,<&,<)**"&,=&:'B%'':,=%:?=?,=9$>>,".=E,= $+,<=&,=%:?F$"&,<9:H>,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?,". 3 = k*%9=p"&<:,'',=a%"&,9&,=:" =C(#0-++"(H$ "Z3)=)#)/0J$E3"$0-++"(H$-6$-$?"3)%+"$>&($C(# M $?,>'?,"=+*"=>%"'?,"**<'C=)*9,<:,#$%&,<'C=B<:?:B:C= D%',%D&:<,B?,%<'=,"=$"*G#*">,9:H>,=B%<*?$<'=$+,<=&,=(9**?'=,"=&,=G%"B?:,=+*"=#,?=:"'?:?%%?= )*9,<:,.=Q$"=L,+,<'=#$%&?=F:B#=D,,<=*9),D,,"=A,F:)=D,?=&,=$"&,<9:)),"&,='?<%B?%<,"=+*"=&,= /5!"=L,9):g=9**:?=#,?=&,A*?=$+,<=&,=<$9=+*"=&,=)*9,<:,g"=D:"&,<=#$$)=$(.=e<=A,'?**"=&*"= $$> = ),," = '?%&:,' = &:, = F:B# = '(,B:G:,> =?$,'(:?'?," = $( = #,? = L,9):'B#, = =E,= LL C=,,"='$B:$9$):'B#,=,"=#:'?$<:'B#,= =E,= (<$?*)$":'?,"=:"=&:?=+,<#**9=F:H"=":,?=&,=>%"'?,"**<'=F,9GC=D**<=+$$<*9=&:,=D,"',"=&:,=F:B#= LO = <"+0)4'$OSSV LN C=+,<'B#,","=$"&,<=9,:&:")=+*"=L*<?=E,=L*,<,C=),,G?=,,"=)$,&=$+,<F:B#?=+*"=&,= $(),+*? = *9' =,," = ):&' = $$> = *99, =?,"?$$"'?,99:"),"C = +*" = A:"","f =," = A%:?,"9*"&',= K,?=A<$"","D*?,<:**9=&*?=**"=&,=A*':'=9:)?=+*"=&:?=$"&,<F$,>=:'=<,9*?:,G=+,<'":((,<&=,"= &:GG%%'. =Q,"=,,<'?, =#,A=:> =),A<%:>=),D**>? =+*"=),(%A9:B,,<&, =?,>'?," =+*"=(,<'$"," =&:,= <,B#?'?<,,>' = A,?<$>>," = F:H" = A:H = &, = =," = #,? = = #,?F:H = >%"'?,"**<'C= 8 =Q.=X%AA,9'=,"=!.=b*"'',"C=94/6#$#"$5&&:Y$C(#)6#)"5"$)//&?-#)"$"/$%&''"(%)"$)/$3"#$P","(+-/,6"$0-+"()"="6#"+$ \PD'?,<&*D=455/]. 3 =;.*.=K.=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554]=,"=K.=PAA:")C= [;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=:"=Q.=L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.=V*"),"A,<)C= ;"$94/6#F"("+,J$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D=/110]=4/f75. 1 =k.=p"&<:,'',c=c(#0-++"(h$"z3)=)#)/0j$e3"$0-++"(h$-6$-$?"3)%+"$>&($c(#=\pd'?,<&*d=/116]. /5 = Q.=L,+,<'C =1"&(0-/)6""(,"$%4+#44(J$;"$(&+$?-/$&?"(3"),$"/$'-(5#$)/$,"$54/6#F"("+,= \L%''%D=/110]=,"=Q.= L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.=V*"),"A,<)C=;"$94/6#F"("+,$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$ F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D=/110]. // =k.=x:,9,"c=94/6#$)/$/"#f"(5"/j$c(#)6#)"5"$6"+"%#)"6$)/$,"$3","/,--06"$,-/6$"/$,"$=""+,"/,"$54/6#=\q:,9?=4550]. /4 =k.=x:,9,"=,"=l.=v*,<d*"'c=["/$&'0"?)/0$?&&($-%#4"+"$94/6#j$["/$#&"5&'6#:"(6:"%#)">$?&&($3"#$=""+,"/,"k $ 54/6#"/+-/,6%3-:$)/$7+--/,"("/=\Q:,9?=4557]. /0 =L.=E,=L*,<,=,"=K.=L$%"*D,*%aC=.&/#"':&(-(H$C(#$)/$<"+0)4'$OSSV=\L<%'',9=4552]. 8

8 )*9,<:,#$%&,<'C = D%',%D&:<,B?,%<'C = +,<F*D,9**<' = $G = >%"'?B<:?:B:. = K,? =,,<&,< = +,<D,9&,= C(#0-++"(H$"Z3)=)#)/0$)<$,(,,<?=,,"=**"?*9=:"?,<,''*"?,=,''*U'.=;$>=&,=A%"&,9=&:,=+,<'B#,,"= D,,'?=%:?,,"9$(,"&,=D,":"),"=A,?<,GG,"&,=&,=B$DD,<B:*9:',<:")=+*"=&,=>%"'?=,"=&,=<$9=+*"= &,=)*9,<:,. /7 =;$>=D:H"=(,<'$$"9:H>,=,<+*<:"),"=&:,=:>=:"=&,=)*9,<:,=]-$.-(=&/"()-$[6:-)$;(-:K C(#=:"=L*<B,9$"*=$(&,,&C=#,AA,"=A:H),&<*),"=?$?=,,"=A,?,<=:"F:B#?=:"=#,?=G%"B?:$",<,"=+*"=,,"= )*9,<:,=&:,=F:B#=:"F,?=+$$<=#,?=(<$D$?,"=,"=$"&,<'?,%","=+*"=H$"),=#,&,"&**)',=>%"'?,"**<'.= =94/6#$)/$P"#F"(5"/=,"= &,=V:B#?A%,<. /2 = ;(=&,=>%"'?A,%<' =-(#=(466"+6$OSSV= '(<*>=:>=F,9G=D,?=,,"=**"?*9=L<%'',9',= )*9,<:,#$%&,<'=,"=+$9)&,=:>=&,=&,A*??,"=[k<:+*?,=B$99,B?:$"f=(%A9:B=B$"",B?:$"M /6 /8 @**<&,=+*"=&,=:"G$<D*?:,=A,?,>,"?. E*? = &, = +,<#$%&:") =?%''," = >%"'? =," = B$DD,<B:, =,," = ),+$,9:), = **"),9,),"#,:& = :'C= $"&,<+$"&=:>=<,,&'=?:H&,"'=D:H"=$"&,<F$,>="**<=&,=L<%'',9',=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=?:H&,"'=#,?= :"?,<A,99%D.=P*"),F:,"=+*"&**)=&,=&*)=#,?=[#$),<,M=+*"=&,=>%"'?="$)='?,,&'=":,?=)<**)=:"= L$%<&:,%='(<*>=$+,<=&,=B$99,B?:,+,=+,<&<:"):")=+*"=&,=,B$"$D:,=:"=&,=>%"'?,". =K:,<&$$<= +$$<F:,". =!" = #,? = #$$G&'?%> = '?*((," = &*" = $+,< = $( = &, = (<:+Sf)*9,<:, = *9' = '$B:*9,= /7 D*<>?),<:B#?#,:&=+*"=)*9,<:,'=:"=Z,&,<9*"&MC=:"=Q.=X%AA,9'=,"=!.=b*"'',"C=94/6#$#"$5&&:Y$C(#)6#)"5"$)//&?-#)"$"/$ %&''"(%)"$)/$3"#$P","(+-/,6"$0-+"()"="6#"+=\PD'?,<&*D=455/]=2/f67. /2 = Q. = I*<&$" = &, = V:B#?A%,<C =;" $ <(466"+6" $ 0-+"()^"/ $?&&( $ 3","/,--06" $ 54/6#J $ ["/ $ -+0"'""/ $ &?"(8)%3#$ \e:"&+,<#*"&,9:")=y<:h,=c":+,<':?,:?=l<%'',9c=455/f4554]. /6 =L.=E,=L*,<,C=d.=k,,?,<'C=P.=k$"?S)":,C=e.=X$"F*9,FfJ*"B#$C=m.=E,=L,:<C=N.=I<:'?:*":=,"=k.=X:,9,"=?:H&,"'=#,?= &,A*?=[k<:+*?,=B$99,B?:$"=n=(%A9:B=B$"",B?:$"M=$(=-(#=(466"+6$OSSV. /8 *&*(?=?$=*<?:'?'M=$(=-(#=(466"+6$OSSV. 3

9 D:B<$>$'D$' =#*"&,9**<'C=+,<F*D,9**<'C '?<%B?%%<.=d$<&?=&,=>%"'?,"**<=),<,&%B,,<&=?$?=,,"='B#,((,"&=:"&:+:&%C=&*?=),,"=<$9=D,,<=?,= = )9$A*9:',<:") =," = :"?,<"*?:$"*9:',<:") = +*" = &, = *<?:'?:,>, = '*D,"9,+:"). = E,F,= ),?$,?'?.=!> =F*9=:"=,,"=B*','?%&U=&,=+,<'B#:99,"&,=B$"B9%':,'=%:?=&,=+$<:),=#$$G&'?%>>,"= >%"'?D*<>?=?,"=?$",9,=),+$,<&=$D=,,"=A,,9&=+*"=&,=L<%'',9',=)*9,<:,=+$$<=#,&,"&**)',=>%"'?=?,='B#,((,". 1

10 K$$G&'?%>=/ E,=(<:H'=+*"=&,=#,&,"&**)',=>%"'? :,&,<=*"&,<=B$DD,<B:,,9=(<$&%B?=,"=&,=>%"'?,"**<=><,,)=F$*9'=,9>,=*DA*B#?'D*"=),9&=+$$<= F:H" =!" = &, = +$$<f = A%<),<9:H>, = '*D,"9,+:") = #,? = D,B,"**? = &, = A*':' = +*" = &,= >%"'?(<$&%B?:,.=P9'=),+$9)=+*"=&,=*G#*">,9:H>#,:&=+*"=&,=>%"'?,"**<=?,"=**"F:,"=+*"=F:H"= &,F, = $(&<*B#?),+,<. = E, = $(>$D'? = +*" = #,? = >*(:?*9:'D, = D,? = &, = D*?,<:g9,= = +*" = &, = >%"'? =," = &, = +,<*"&,<&, = D**?'B#*((,9:H>, = ($':?:, = +*" = &,= >%"'?,"**<C = 9,:&&," =?$? =,," = )<$?,<, = +<:H#,:& = +*" = &, = >%"'?,"**< =?," = **"F:," = +*" = &,= $(&<*B#?),+,<. =!" =&,=A%<),<9:H>,='*D,"9,+:") =&,=D*<>?C =*9'=*9),D,", =,B$"$D:'B#,= = +*" = &, = *B#??:,"&,C = A,):" = ",),"?:,"&, = ;( = A*':' = +*" = &, = F:B# *<A,:&'$<)*":'*?:, =:"=#,? =+<$,)f=>*(:?*9:'d, =D$,'? =#,? =A,,9& =+*"=&,= #%"=(<$&%B?:,D:&&,9,"C=A9,,G=&,=>%"'?,"**<=*9'=,":),=*B#?,<$(=&$$<&*?=&,=*<A,:&'&,9:")=**"= )<$"&:) = +,<'B#:99,"& = +*" = &, = D*?,<:g9, = (<$&%B?," = +*" = &, = #,?,<$"$D, = D$&,<",= *<A,:&'+,<#$%&:")," =," = F$ =,," = A:HF$"&,<,C = *%?$"$D, = '?*?%' = +,<><:H),". = E,F,= *%?$"$D:,),&*B#?, = (9**?'?, = &, = >%"'?,"**< =," = F:H" =,B#?,< = :" =,," = D**?'B#*((,9:H>,= /5

11 $"?>,"&=,"=#**<=:"'?:?%?:$",,9=>*<*>?,<=+,<&$,F,9&.=R%"'?=*9'=,,"='(,B:G:,>=,<+*<:")'&$D,:"C= F,9G. =/3 = +,< = &$$<),&<,+," = B$DD,<B:*9:',<:"). = E, = *&,DA,",D,"&, = (<:H''?:H):")," = +*" = &, = 9**?'?,= &,B,"":*=#,AA,"=#,?=*9),D,,"=#,,<',"&,=$"A,#*),"=*99,,"="$)=D**<=+,<'?,<>?.=N$&,<",= F:H" = &*? = ":,? = )<$?,"&,,9' = '(,B%9*"?,"W = e" = 9*?," = &, = >%"'?B<:?:B: = F:B# = ":,? = ),<,),9& = *9'= (<$(*)*"&*'B#<:H+,<'=$D>$(,"W >%"'?=,"=),9&="$)='?,,&'=?,),"($9,".=;D=&,F,=*B?%,9,=#$%&:")=A,?,<=?,=>%"","=A,)<:H(,"C= &,=>%"'?=+*"*G=&,=#:'?$<:'B#,=*+*"?f)*<&,.=K,?=+,<'B#:H"',9=+*"=&,=(<:+Sf)*9,<:,=,"=+*"=,,"= #,?=B$"?<*B?,"'U'?,,D=?%'',"=>%"'?,"**<=,"=)*9,<:,=F*)=&**<=#,?=9:B#?.=Y,<&,<=F*9=&:?=#$$G&'?%>= F:B#=?$,'(:?',"=$(=&,=+,<'B#:99,"&,=D**?'B#*((,9:H>,=*'(,B?,"=&:,=,,"=:"+9$,&=%:?$,G,","=$(= <$9=+*"=&,=$+,<#,:&C=*9'=A,9*")<:H>,=G:"*"B:g9,=A<$"C=:"=#,?=G%"B?:$",<,"=+*"=&,=>%"'?D*<>?. 9$::,7;.*-.',7.")3+*"3&,3#.'1$7.';#,3*+*"1<)*7&, /1 /3 =I.=E,9#*U,C=;"$-?-/#K0-(,"_$--/?-+$&:$,"$=4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"=\V,%+,"=/136]=44f 47C=42f05. /1 = h:,=$$>=v.=e,=y$,)#?c =94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO= \V:B,"?:,+,<#*"&,9:")= RcV,%+,"=4550f4557]. //

12 !"#$%&''"(%)*+"$,)+"''- Y,,9 = +*" = &, = >*<*>?,<:'?:,>," = &:, = &, = #,&,"&**)', = =?U(,<,"C = #,AA," = #%"= +$<D,".=Y$$<&:,"=?<*B#??,"=&,=*B*&,D:,'=&,=>%"'?,"**<'=?,=:'$9,<,"=+*"=&,=B$DD,<B:,=,"=&,= >%"'?#*"&,9. = h, = A,'B#,<D& =," = $"&,<#$%&," = &$$< =,," = (*?<$"**?. = E, = >%"'?,"**<'= ):")," =,B#?,< = A%:?," = &, = *B*&,D:,' = $D = #%" =,:)," = D*<>?," = B%9?:+,<," =," = <,),9&,"= :D(<,'':$":'?,"=&:,=&,=&,G:":?:,+,='?*(=F,??,"=,"=D,?=#,?=$%&,='U'?,,D=A<*>,".=h:H=9:,?,"=#%"=,'?#,?:'B#,=:&,*9,"=,"=*<?:'?:,>,=(<$&%B?:,=$"&,<'?,%","=&$$<=,,"=B$DD,<B:,,9='U'?,,D=,"=,,"= +<%B#?,"=(9%>>,"=+*"=&,=:""$+*?:,=+*"=&,=:D(<,'':$":'?,".=c:?=&,F,=+$9)<$,:&,=D*<>?=F$%=,,"= E,=>%"'?,"**<=#*&=#,?=B$"?*B?=D,?=F:H"=(%A9:,>=+,<9$<,"=,"=><,,)="%=?,=D*>,"=D,?=,,"= #,9,=<,,>'=?%'',"(,<'$","=+*"=%:?),+,<'C=B<:?:B:=,"=>%"'?#*"&,9**<'.=;(=&,F,=D*":,<=#*&=#,?= +,<&*B#?. 45 =Q$B#=D$,'?,"=$$>=&,=*+*"?f)*<&:'?,"=%:?=F,9GA,#$%&=$(=&,=D*<>?=G%"B?:$",<,".=E,= = :" = #**< = ($9:?:,>, = $<)*":'*?:, =," = A$%<),$:'>*(:?*9:'?:'B# = :" = #**< = '$B:$f,B$"$D:'B#,= $<:g"?*?:,. 4/ E,=D$&,<",=>%"'?,"**<=D$,'?=F:B#=,<D,,=+,<F$,","=&*?=&,=A$%<),$:'>*(:?*9:'?:'B#,= D**?'B#*((:H=F:H"='?*?%'=<,&%B,,<&,=?$?=&:,=+*"=,,"=*"$":,D,=*<A,:&,<.=E,=(<$G,'':$",9,='?*?%'= 45 =l.=d$#9c=^k,*<?=$g=e*<>",''i=n$&,<":'d=*"&=!?'=k:'?$<:*"'_c=e3"$^&4(/-+$&>$b&,"(/$!)6#&(hc=87=\4554]=215f 753C=1f/5. 4/ =l.=k$)):$9:c=e3"$#3"&(h$&>$#3"$-?-/#k0-(,"=\i*da<:&),=/163]=/56=,"=e,9#*u,c=;"$-?-/#k0-(,"_$--/?-+$&:$,"$ =4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"C=44. /4

13 $$> = &, = >%"'?D*<>? = &:<:),,<&,". = E, = *+*"?f)*<&,>%"'?,"**< = +$$<*9 =,," = F,9G'?*"&:)= 'B#,((,<=F:H"C=$"),A$"&,"=,"=$"*G#*">,9:H>=+*"=&,=,B$"$D:'B#,=&:'?<:A%?:,C=D**<=>$"=":,?= $"?'"*((,"=**"=#,?=D*<>?(<$B,'.=P9'=(<$&%B,"?=+*"=B$DD,<B:g9,=D*''*>%"'?=>$"=D,"=:"=&,= +$<D=+*"=B$<<%(?:,.=K:H=(<$?,'?,,<&,=&%'=":,?=*99,,"=?,),"=&,=B%9?%%<=+*"=&,=&$D:"*"?,=>9*'',C= D**<=$$>=?,),"=&,=A:H(<$&%B?,"=,<+*"C=?,),"=&,=B%9?%%<=+*"=&,=D*''*.=Q$B#=+:,9=$$>=&,=*+*"?f 9*"&," = &, = &$D:"*"?, = D*''*B%9?%%< = ":,? = +*" = A$+,"*G = :"),'?,9& = n = $"?'?$"& =,<= $"D:&&,99:H>=,,"=(<$9,?*<:',<:")=+*"=&,=B%9?%%<. 44 E,='%<<,*9:'?,"=(<$A,,<&,"=F:B#=<,'$9%%?=?,=$"?&$,"=+*"=&,=($':?:,=&:,=&,=A%<),<9:H>,= D**?'B#*((:H=#%"=?$,A,&,,9&,.=;D=**"=:">*(',9:")=?,=$"?'"*((,"=>$"&:)&,=P"&<S=L<,?$"=:"= +$$<=A%:?,"'?**"&,<'=,"=9,>,"C=$D=F,=F$=?,=A,'B#,<D,"=?,),"=B$DD,<B:*9:',<:")=,"=&,=:"+9$,&= L<,?$" = F,>,< = ":,? = &, =,":), = &:, = &, =?$,",D,"&, = B$DD,<B:*9:',<:") = +*" = &, = >%"'?= A,?<,%<&,. 40 d,=#,aa,"=),"$,)=+*"=&,=>%a:'?:'b#,=,"=g%?%<:'?:'b#,=*>*&,d:,'i=9*a$<*?$<:*=+$$<= +$<D=:&,,g".=L,&<:HG?=D,"=&,=>%"'?=,">,9=$D=),9&=?,=+,<&:,","=,"=$D=&,=A$%<),$:'=?,=+9,:,"W=!"=&,=<:HD,"=>9:">,"=&,=<:">,9,"&,=D%"?,"=,"=&,=D$&%9*?:,=)9:H&?=9*")'= #,?=(<$G:,9=+*"=&,=A%:>9:H".=P99,=G$<D,9,=)<$,(,<:"),"=+*"=>%"'?,"**<'=,:"&:),"=:"=,,"=A*">C="*=,,"=<:?=$(=&:+,<',=>$D,?,". 47 ($':?:,G = &*" = <*D(F*9:) = +$$< = &, = D$&,<", = >%"'?. = K:H = **"+**<&&, = #,? = *9' = SS" = +*" = &,= A*':',9,D,"?,"=&:,=&,='?,<>?,=+*"=&,=D*<>?=+$$<=#,&,"&**)',=>%"'?=+,<F,>,<&,.=!"=/148= 44 =k$)):$9:c=e3"$#3"&(h$&>$#3"$-?-/#k0-(,"c=//0f/48=,"=n.=y*"&,"&<:,''b#,c=x&%)-+"$"/$6&%)&+&0)6%3"$="#"5"/)6$?-/$-?-/#k0-(,"$%4+#44(=\v,%+,"=/136]=15f1/c=16f/ =X.=N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/06_$-6:"%#6$&>$#3"$:-()6)-/$-(#$'-(5"#$="#F""/$LMLS$ 75f7/. 47 = Q. = QF*<*C = [E*&*D*":G,'?MC = :"i = m. = E<:H>$":"),"C = b. = m$"?:h" =," = N. = X<U)*<C =!)6#&()6%3" $ -?-/#K0-(,"_$ :(&0(-''-#)6%3"$#"56#"/$?-/$3"#$a#-+)--/6$>4#4()6'"2$3"#$D466)6%3$>4#4()6'"2$,-,-2$3"#$%&/6#(4%#)?)6'"2$3"# $ 64(("-+)6'"2$3"#$E6^"%3)6%3$:&*#)6'"$\PD'?,<&*D=/134]=/85f/81. /0

14 +$,<&,=#,?=k*<:h',=?:h&'b#<:g?=]bc(#$7)?-/# $ OV =,,"=$"&,<F$,>="**<=&,=($':?:,=+*"=&,=D$&,<",= >%"'?,"**<C = &, =,,<'?, = +<**) = A,?<,>>:") = #*& = $( = &, = <$9 = +*" = &, = B$DD,<B:, =," = &,= '(,B%9*?:,=$(=#,?=?$",,9=+*"=&,=#,&,"&**)',=>%"'?=,"=:"=#$,+,<<,=&,F,=<$9=+$$<&,9:)=$G=H%:'?= >%"'? =?, = $DF,:9,". = k*%9 = X%:99*%D, = '9$,) = &, =,,<'?, = +<**) = = $+,< =," = &,= +$$<**"'?**"&,=>%"'?#*"&,9**<=VS$"B,=l$',"A,<)=D**>?,=F:B#=,<='B#,<?',"&=+*"*G.=N*%<:B,= E, = Y9*D:"B> = '?,9&, = +*'? = &*? = 'B#:9&,< = "% = *9' = = A,<$,( =,<>,"& = $D&*? = &,= ),+$9)," = F$% = >%""," = #,AA," = +$$< = #,? =,:"&(<$&%B?. = J9,B#?' =,," = **"?*9 = >%"'?#*"&,9**<'C= F,,<=<,(<,',"?*?:,G=+$$<=&,=#$%&:")=+*"=&,=+,<F*D,9**<'.=e",<F:H&'=A,><:?:',,<&,=#:H=&,=*<?:,'?= &:,=F:H"=:"?,)<:?,:?=$()*G=:"=<%:9=+$$<=,,"=A,9$":")C=*"&,<F:H&'=9:,?=#:H=%:?'B#:H","=&*?=#,?=&,= #,?=D*?,<:*9:'D,.=Y,<F*D,9**<'=F$B#?,"=D,,'?*9=#%"=?$,+9%B#?=:"=&:?='$$<?=+,<>9*<:"),"=$D= #%"=<$9=:"=#,?=['%(($<?f'U'?,DM=?,=<,B#?+**<&:),".=;$>=:"=,,"=$"&,<F$,>=+*"=/104C=),9,:&= +,<F*D,9**<' = #,? = :",,"'?$<?," = +*" = #,? = 'U'?,,D = **" = #,? = G,:? = &*? = &, = '(,B%9*"?," 46!"=,,"=,"o%p?,=$+,<=&,=,+,"?%,9,=:"+9$,&=+*"=&,=H$"),=m<*"',='B#:9&,<>%"'?=$(=&,= B$DD,<B:,.=P9'=+$$<A,,9&='?,9&,=D,"=&,=m<*"',=>%"'?C=&:,=F:B#=9*")F**D**"=+,<9$$<=:"=&,= B$DD,<B:*9:',<:")C = D,? = #**< = $+,<#**'?, = :D(<$+:'*?:,' =," = #**< = &<*") = "**< =,," = F$ = #$$)= D$),9:H>,=(<$&%B?:,.=E$$<=+,,9=?,='",9=?,=+,<>$(,"=?,),"=+,,9=?,=#$),=(<:HF,"C=$GG,<&,=D,"= #,B#??, = F,9G' = ),," = A,9*") = D,,< = **" = &, = = +*" = &, = 'B#:9&,<:H,"C = *9' = F, = D**< = &,= #*"&?,>,":")=&<$,),"=+*"=,,"=:99%'?,<=*<?:,'?=$G=#$$)='B$$<&,"=$(=&,=A,%<'C=F$=>9$">=#,?=:"= Xc+"%#)&/. 48 = 42 =]bc(#$7)?-/#=\/148]=854c=875c=327c=341c= =N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/062$/27f/ =P.=&,=l:&&,<C=[Z$'=I$DD,"?*:<,'MC==Xc+"%#)&/J$<4++"#)/$,"$+-$?)"$-(#)6#)d4"C=2=\/146]=406. /7

15 ;$>=#,?=?:H&'B#<:G? =]"$."/#-4("2 $+*"=&,=),9:H>"*D:),=L<%'',9',=)*9,<:,2= ):")="**<= **"9,:&:")=+*"=#,?=#:,<A$+,"=+,<D,9&,=$"&,<F$,>=%:?=/148=+*"=#,?=k*<:H',=?:H&'B#<:G?=]bC(#$ =$$>=:"=&:?=*<?:>,9= 43 D:'+,<'?*"&,"=&:,=B:<B%9,,<&,"=**")**"&,=&,=<$9=+*"=&,=>%"'?#*"&,9**<'=,"=&,=)*9,<:,g".= J$DD:), = B<:?:B: = F*)," = #,? = *9' =,," = D:'&**& =?,),"$+,< = &, = #,&,"&**)', = >%"'? = &*?= >%"'?#*"&,9**<'=F:B#=$+,<=&,=*<?:,'?,"=A,>$DD,<&,"=,"=#,"=A,'B#,<D&,"C=*9&%'=]"$."/#-4(".= Y$9),"' = #,? =?:H&'B#<:G? = F$% =,< = $"&,< = #,? = (%A9:,> = "$) = '?,,&' = &, = <$D*"?:'B#,=$(+*??:")=#,,<',"=&*?=,,"=>%"'?,"**<=*9?:H&=*9'=A$#SD:,"=+,<>$$'=?,=9,+,"=,"=&*?=,,"=*>>$$<&=D,?=,,"=)*9,<:,=,">,9=>$"=9,:&,"=?$?=,,"=A,(,<>:")=+*"=&,=B<,*?:+:?,:?=$G=?$?= '"$A:'D,. 41 =;$>=X,,<?=Y*"=L<%*,",C="$B#?*"'=F,9G=$$>=>%"'?#*"&,9**<C=&,,9&,=&,F,=$(:":,.= Y$9),"'=#,D=A,9,DD,<&,=,,"=)$,&,=+,<>$$(=&,=>%"'?,"**<=:"=F:H"=+<:H,=*<?:'?:,>,=*B?:+:?,:?C=,:),"=**"=&,=[(*%+<,=#$DD,M. 05 F,=":,?=:"='?**?=A9,,>=&,=:"'?:?%?:,=>%"'?=$(=?,=#,GG,".=N,"=>$"=":,?=$"?>,"","=&*?=$$>=&,= D$&,<", = >%"'? = $AH,B? = = +*" = $"$"?>$$DA*<, = D*<>?'?<*?,):,g" =," = &*? = #,?= K,? =,'?#,?:'B#, = :"&,<&**& = (<*>?:'B# = = D**< = ":,? = :" = &,=F:" = F$*9' = &, = *+*"?f B$"'%D,"? =?, =+,<9,:&,". =Y*" =,'?#,?:,> =*9' =D:&&,9 =?$? =,D*"B:(*?:, =&%' =),," ='(<*>,C= 0/ = E,= =K,?=>*(:?*9:'D,=A9,,>=:DD,<'=:"='?**?=":,?f +$$<=<,B,(?:,'=,"=A*9' =[VMP<?C=9MP<),"?=,?=9,=k%A9:BMC=]"$."/#-4("2$%3(&/)d4"$-(#)6#)d4"C=4=\/148f/143]=/. 41 =[NSBT",=&M#:,<=,?=N*<B#*"&=&M*%H$%<&M#%:MC=]"$."/#-4("2$%3(&/)d4"$-(#)6#)d4"C=0=\/143f/141]=/. 05 =L<%'',9.=P<B#:,G=+$$<=K,&,"&**)',=R%"'?=:"=L,9):g=\PKR]=E$'':,<=X,,<?=Y*"=L<%*,",. 0/ = k.=lq<),<c =E3"&(H$&>$#3"$-?-/#K0-(,"= \N*"B#,'?,<=/137]=63=,"=E,9#*U,C =;"$-?-/#K0-(,"_$--/?-+$&:$,"$ =4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"C=37C=1/. 04 =d$#9c=[k,*<?=$g=e*<>",''i=n$&,<":'d=*"&=!?'=k:'?$<:*"'mc=211f655. /2

16 .&/#(-%#"/$'"#$,"$0-+"()" +*"='B#:9&,<'B$"?<*B?,".=!"=<%:9=+$$<=,,"=<,),9D*?:),C=D,,'?*9=D**"&,9:H>',=+,<)$,&:")C=9:,?= &,=>%"'?,"**<=&,=D,&,B$"?<*B?*"?=&,=,,<'?,=>,%'=%:?=&,=(<$&%B?:,=,"=)*<*"&,,<&,=#,D=$(= ),F,??, =?:H&," =,," = +*'?),'?,9& = **"?*9 = 'B#:9&,<:H,". = e," = **"?*9 = >%"'?#*"&,9**<' = A,F*? = $$>= (,<'$$"9:H>,=B$"?<*B?,"=D,?=SS"=$G=D,,<&,<,=>%"'?,"**<'.=K,?='U'?,,D=+*"=B$"?<*B?,"=?%'',"= ",),"?:,"&, =," = '($,&:) = $$> = :" = L,9):g =?$,),(*'?. =Y$$<*9 = "* = &, = e,<'?,= d,<,9&$$<9$) = #,? = B$"?<*B?,"'U'?,,D = &, = D,,'? = )*")A*<, = D,?#$&, = $D = +*"= *<?:,'?," = +*" = **<&i = $+,<,,">$D'?," = &, = #*"&,9**< =,," = F,>,<,= #$,+,,9#,:& = $(>$B#? =?,)," =,," = +*'?),'?,9&, = (<:H' =," = $+,<,,">$D'?," = &:, = &, = #,9,= **"F:,"9:H>, = D*B#?'($':?:, = **"),F:," = #:H = &, = D$),9:H>#,:& = #*& = &, = ),#,9, = D*<>? = +*" = &,= =E,=#*"&,9**<=+,<F,>,<&,=F:B#=*9&%'=+*"=&,=,,<'?,= 00 G,:?=&*?=&,=>$(,<=+:H*"&:)='?$"&=?,),"$+,<=&,F,=#*"&,9'D,?#$&,.=E,=$+,<)<$?,=D,,<&,<#,:&= +*"=&,=L,9):'B#,=>%"'?9:,G#,AA,<'=F*)=,,"=>%"'?,"**<C=),A$"&,"=&$$<=,,"=B$"?<*B?C=*9'=,,"= '$$<? = '9**G = &:, = 'B#:9&,<&, = $( = A,+,9C = A,<$$G& = +*" = F:H" = +<:H, =,a(<,'':, =," = *<?:'?:,>,= (,<'$$"9:H>#,:&. 07 = l$),< = P+,<D*,?,C = :"'(:<*?$< = +*" = &, =]4')e("= )<$,(C = +$"& = #,?= 00 =N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/062$01C=*((,"&:a=/5. 07 =b.=n:9$c=7)"$"#$64(?)"$,4$f$."/#-4("$g$=\l<%'',9=/135]=65f6/. /6

17 #:H =#,? =*9' =+$9)?i =[E, =>%"'?#*"&,9 =rjs9,b?:$"s =$( =F:H" =rk.x. = +*" =K,B>,'s =:":?:*?:,G= 02 $+,<:),"'=(*'=>%"'?><:?:'B#=+*'?,=+$<D=:"=#,?=>9:D**?=+*"=#,<'?,9=+*"=&,=H*<,"=/105.=Y$$<&:,"= A,(,<>?, = D," =F:B# =?$? = ),<$&&,9 =," = *99, =),D,,"(9**?'," =+*" =#,?= <,*B?:$"*:<, = &:'B$%<' = A,?<$>>,"i = &, = "*j,+, = D:'A<%:>?, = >%"'?,"**<C = >$(,<' = 9*")' =,," = =?, = (**:," =," =?, = B$D(<$D:??,<," =," = &:, =,< = F,9G =,," = D$<,,9= A,&,">,9:H>, = = $( = "*#:,9&,". = E, = D$&,<", = >%"'? =,," = F**> = +*" = ),9& =,"= B$<<%(?:,C=),'(,B:*9:',,<&=:"=#,?=D:'A<%:>,"=+*"=,,"=9:B#?),9$+:)=(%A9:,>. 06 = E,=+,<D,"):")= +*"=#,?=D,<B*"?:,9,=,"=#,?=*<?:'?:,>,=&<$,)=A:H=?$?=#,?=",)*?:,+,=A,,9&=&*?='$DD:),"=+$<D&,"= $D'?<,,>'=/105=$$>=?$?=#,?=G*:99:'',D,"?=+*"=]"$."/#-4("=9,:&&,C=9,,>=&:?=+$$<=+,9,"=&,='?<*G= &:,=+$9)&,=$(=&,=F$"&,. 08 h%&+"$,"$\-()6=,b#?,<=h%:'?=?,=&*">,"=**"=&,='?,<>,=$<)*":'*?:,=,"=a<,&,=g:"*"b:g9,=a*':'=+*"=&,= k*<:h', = D*<B#*"&' = &:,C = :" =?,),"'?,99:") =?$? = &, = L,9):'B#,C = ),," = D$,:?, = #*&&," = $D = &,= :"?,<"*?:$"*9, = D*<>? =?, = +,<$+,<,". = h:h = #*&&," = = #%" =,:)," = <,(%?*?:, = *9' = &:, = +*" = &,= ),B$"?<*B?,,<&, ='B#:9&,<' = #$$)=?, =#$%&,"C =,"=F$%&," =&*" = = $+,<=&, 'B#:9&,<=":,?=)<$?,<=&*"=A:H=,,"=F,9G'?*"&:)=>%"'?,"**<. 03 = K,?=(<$A9,,D=D,?=&,=L,9):'B#,= $+,<9*&,"=D,?='B#:9&,<:H,"C=**"),F:,"=&,=>%"'?9:,G#,AA,<'=,"=+,<F*D,9**<'=A,(,<>?=:"=**"?*9= ),j"?,<,'',,<&," = %:? = #,? = A%:?,"9*"&. = b,*" = N:9$C = &:, = F,9G = ),&%<,"&, =,," = **"?*9 = H*<,"= B$"?<*B?%,,9 = +,<A$"&," = = **" = &, = >%"'?)*9,<:, =]&4 $.&6H/=," = &:, = #,?= B$"?<*B?,"'U'?,,D=+*"=]"$."/#-4("=+*"="*&,<A:H=#*&=),+$9)&C=F*)=:"=#,?=B$"?<*B?=&,=,":),= 02 =l.=p+,<d*,?,c=!"()//"()/0"/$4)#$3"#$54/6#+"?"/$lmluklmrs$aa_$#&%3#"/$)/$,"$-(#)6#)"5"$^4/0+"=\l<%'',9=/127]= /4. 06 =K.m.=b,'(,<'C=[P&H%)SMC=D"?&+?"(C=/3=\/11/]=46f =b.m.l%ub>c=[k,?=y9**d',=ea(<,'':$":'d,=?:h&,"'=#,?=!"?,<a,99%di=,,"=?,<<,:"+,<>,"":")mc=b46"4''-0-8)/"$ 9BX9CC=8=\/138]= =k.fx.=+*"=k,b>,=,"=e.=v*")%:c=146#-?"$,"$x'"#2$6-$?)"$"#$6&/$&"4?("=\l<%'',9=/172]=//f38=,"=b,'(,<'c=[p&h%)smc=43f41. /8

18 :DD$<,,9 = &, = >%"'?,"**< = &*) = :" = &*) = %:? =?, = 9*?," = >"$>>,"C = A,?*9,"& = +$$< =,9>,=?,"?$$"'?,99:")'<%:D?,C = D,? =,," = &$,> = $"&,< = &, = *<D = #$99,"& = +*" = &, =,", = "**< = &, = *"&,<,= = =," = &**<&$$< = D$,'? =,< =,," = :"?,<D,&:*:<, = '?<%B?%%< = $"?'?**" = &:, = 01 <:B#?," = "**< = &, = +$$<>,%< = +*" = &, = >%"'?#*"&,9**< = D,? = #:H =,," = $+,<,,">$D'? = #*&.= K:,<$D?<,"?='?$"&,"=,<=),,"=$AH,B?:,+,=),),+,"'=?,<=A,'B#:>>:")=,"=9:,(,"=&,=D,":"),"='?,<>= Xc+"%#)&/ $," =]" $."/#-4("C =,," = **"?*9 =?$,),+:")," = &,,& = $D = F:B# = "$) = A,?,< = $"&,< = &,=,a(<,'':$":'?:'b#,=+9*)=?,=(9**?'?,".=h$=+,<&$">,<&,=#,?=>9,%<),a<%:>=+*"=&,=+<$,),<,=g*%+:'?c= B$"?*B?,"=D,?=&,=&U"*D:'B#,=>%"'?)*9,<:,=]"$."/#-4("=F$%&,"C=+:*=,,"=9*")9$(,"&=B$"?<*B?C= QU?)*? = F$ = A,9*")<:H>, = $+,<,,">$D'? = A<*B#? = #,D =,",<F:H&' = G:"*"B:g9, = '?*A:9:?,:? = D**<= *"&,<F:H&' =,< =?$B# =&, =**"#$%&,"&, = =&*? =#:H =F$%=(<$&%B,<," =&:,= 75 =;$>=ed:9,=v*")%:=,<>,"&, = &*? = &, = B$"?<*B?%,9, = +,<A:"?,":''," = D,? = &, = )*9,<:,g" =,":)'F:"' =,," #,?=),+*9=#$,G&,=?,=F:H". 7/ 01 =N:9$C=7)"$"#$64(?)"$,4$f$."/#-4("$gC=65f =d.=y*"=&,"=l%''b#,c=[,0-(,$eh#0-#=\x,"?=/113]=1f/5c=46c=72. 7/ =e.=v*")%:c=!"#$"z:("66)&/)6'"$)/$<"+0)*=\l<%'',9=/185]=/27. /3

19 /,131*=$,3>,;$"$:.,?3."3&,3#,&,"&**)',32%"'1 c:?=#,?=+,<#**9=+*"=&,=b$"?<*b?,"=?%'',"=&,=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=,"=&,=>%"'?,"**<c=a9:h>?=&,= =F:H" =>,"",9:H>=)<$?,=**"?*99," = P*"),F:," = '9,B#?' =,">,9, = *<?:,'?," = :" = '?**? = F:H" = +*" = #%" = >%"'? = 9,+,"C = A9:HG? = &,= G,"$D,,"=$"?'?$"&=+$9),"'=K*"'=PAA:")C=A,,9&,"&=>%"'?,"**<=S"=,B$"$$DC=F$=,,"=#$"&,<&= +:HG?:)=H**<=),9,&,"=D,?=&,=:")<:H(,"&,=+,<*"&,<:")=:"=&,=DU?#$9$):,=,"=&**<D,,=$$>=&,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?,". 74 E, = m<*"', = >%"'?'$B:$9$$) = k:,<<, = L$%<&:,% = '(<*> = <,,&' =,:"& = H*<," = /185 = +*" = &,= 70 = P99,='(,B:*9:'*?:,'=A:"","=&,=,B$"$D:,=?,"='(:H?C=>*"=D,"=#,&,"=?,"=&*),="$)='?,,&'=":,?='(<,>,"=+*"=,,"=>%"'?,B$"$D:,= >%"'?=&,=+$,&:")'A$&,D=+$$<=&,F,=%:?F$"&,<9:H>,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?.=c:?,,"9$(,"&,= '$B:*9,=)<$,(,"=>:H>,"=*%?$D*?:'B#=",,<=$(=&,=>%"'?=+*"=&,=9*),<,='$B:*9,=)<$,(,".=eB$"$D:,= ),+*9='UDA$9:'B#C=9$'=D*>,"=+*"=#,?=),9&.=!"=?,),"'?,99:")=?$?=&,=,B$"$D:,='?**?=&,=>%"'?=+$$<= #,?=[#$),<,M=,"=+$$<=A,9*"),9$$'#,:&C=,"=9**?=F,=F:B#=&%'=":,?=<:HD,"=D,?=#,?='?:">,"&,=),9&= F,9G.=E$$<=&,=$"?>,"":")=+*"=&,=,B$"$D:,=:"=&,=>%"'?=:'=D,"="*D,9:H>=),",:)&=$$>=&,=*<?:,'?= ),",),,<&C = D**< = F:H = +,<),?," = &*? = = &, = = +*" = &, = >%"'?= $"<,B#?'?<,,>'=A:H=?$?=&,=#$),='?*?%'=+*"=>%"'? =K.=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554]. 70 =h:,=$$>=k.=l$%<&:,%c=]-$,)6#)/%#)&/_$%()#)d4"$6&%)-+"$,4$^40"'"/#=\k*<:h'=/181]. 77 =K.=PAA:")C=[;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=:"=Q.=L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.= V*"),"A,<)C=;"$94/6#F"("+,J$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D= /110]=44f42=,"=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6. /1

20 E,=$"?>,"":")=+*"=&,=,B$"$D:,=:'=&,<D*?,=(<,<$)*?:,G=&*?=D,"=>*"='?,99,"=&*?=A:"","= 9,):?:D,<:"):"'?*"?:,' = $"?'?**" = A:""," = &, = *9),D,", = B%9?%%<C = F$*9' = &, = ($(%9*:<, = G:9D =,"= >%"'?,B$"$D:, = &,DU'?:G:B,,<? = :DD,<' = &, = >%"'?," =," = $"?D*"?,9? = &, = #$), = :&,*9," =," = #,?= *%?$"$D:,'?<,+,". 72 k*<*&$a**9=),"$,)=:'=h%:'?=:"=&,=>%"'?',b?$<=&,=+,<a$"&,"#,:&=d,?=),9&=%:?,<d*?,= )<$$?. = L$%<&:,% = $"&,<F$B#? = #,? = G,:?,9:H>, = ),&<*) = +*" = &:, = )*9,<:,#$%&,<'C = %:?),+,<' =,"= ),9&.=;"&*">'=#,?=G,:?=&*? =,"=),,"= 76 = L$+,"&:,"=:'=#,?='(,B%9*?:,+,=*'(,B?= A:""," = &, = >%"'?D*<>? = <,9*?:,G = '?,<> =," = A,'?**" =,< = )<$?, = E,F,= 78= (*<?:B:(*"?,"=+*"=&,=>%"'?',B?$<=":,?=%:?'9%:?,"&=D*?,<:g9,=A,9*"),"="*H*),"C=D**<=&*?=$$>= A,9$":")," = +*" = 'UDA$9:'B#, = **<& = F$*9' = (<,'?:),C = '?*?%' = $G =,<>,"":") =," = ":,?fd$",?*:<,=?<*"'*b?:,'=?$?=&,=[,b$"$d:,m=+*"=&,=>%"'?=a,#$<,". 73 E$$<=&,=+,<<,)**"&,=DU?#$9$):',<:")=+*"=&,=>%"'?,"=,"=&,=:&,*9,"=$D?<,"?=&,=*%?$"$D:,=+*"= Q$B#=F:H"=&,=>%"'?,"=*99,'A,#*9+,=+<:H=,"=$"),'?<%B?%<,,<&.=X*9,<:,g"C=>%"'?A,D:&&,9**<'=,"= )<$,(,"=>%"'?,"**<'=#,AA,"=+,,9=:"G$<D,9,=A*<<:T<,'=$(),?<$>>,"=D**<=,<=:'=",<),"'='(<*>,= 72 = PAA:")C = [;+,< = &, = \$"]D$),9:H>#,:&=+*" = >%"'?,B$"$D:,MC = 41f05=," = PAA:")C =G3H $ -(" $ C(#)6#6 $ \&&(J $E3"$ [Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554] =PAA:")C=[;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1 Conceptrapport Enkelstukproductie Groep 4 brug 1 Module: THEP1 Product: Conceptrapport Opdrachtgever: Dhr. van Tiel Groep: WP27A + WP27B Projectgroep: module 4 brug 1 Groepsnaam: Module 4 Bridge (groep

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b G&R vwo A/C deel 1 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b t =, 5 d 10, 5 + 46 = 1 (m). 1 minuut en 45 seconden geeft t = 1,75 d 10 1,75 + 46 = 8,5 (m). 1c 1d Per minuut wordt de diepte

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Dit rapport werd

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

n: x y = 0 x 0 2 x 0 1 x 0 1 x 0 4 y -6 0 y 1 0 y 0 1 y 2 0 p =. C. von Schwartzenberg 1/10

n: x y = 0 x 0 2 x 0 1 x 0 1 x 0 4 y -6 0 y 1 0 y 0 1 y 2 0 p =. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b G&R havo B deel C. von Schwartzenberg 1/10 Tien broden kosten 16 euro blijft over voor bolletjes 60 16 = euro. Hij kan nog = 110 bolletjes kopen. 0,0 90 bolletjes kosten 6 euro blijft over voor broden

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

8) 1. Lxd6# (1. Lg5+? Df2 2. Lh4) 2) 1... Lb4+ 11) 1. Lg5+ Pxh4 2. Txh4# 6) 1... Lxa3+

8) 1. Lxd6# (1. Lg5+? Df2 2. Lh4) 2) 1... Lb4+ 11) 1. Lg5+ Pxh4 2. Txh4# 6) 1... Lxa3+ Stap 3 2 Toets / Mix (2 e stap): A 1) 1.... Da5+ 2) 1. Ld5 3) 1.... Txh3+ (1.... Dxf3? 2. Lxf3 Txh3+ 3. Kg2) 4) 1. Pe1 5) 1. Le5 6) 1.... Pe2+ (1. Pf3+? 2. 3 Toets / Mix (2 e stap): B 1) 1. Txd4 Dxb4 2.

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen

Wedstrijdprogramma Volleybalvereniging Rolde 1e helft seizoen donderdag 21 september 20:30 vv Rolde HS 2 Invictus HS 1 De Boerhoorn, ROLDE 1 H3D-EH Luc D3 zaterdag 23 september velden opbouwen D4+D2 14:00 Flash/Veendam MC 2 vv Rolde MC 1 Parkstadhal, VEENDAM 3 MC1B-DE

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM $%&'"()%&*+"="-&'./0"123/%4,"')FW%)%AB,"')x%A&+>4%&'/8"L>+"./4"H9SF

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. A2 - Veld ZA, 0225 A-Junioren (najaar) 4e klasse G VIOS B. A2 - Veld ZA, 0227 A-Junioren

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie