- PDF">

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 2::"&3HIIF&DF&!HFJKI G0*+%"&(0&G0*+%"&#(&2%& L-.+--"<%+%(*190==%(,"-**%.&MNNO

2 !"#$%&'$()*+,!"#$%&'$()*+, /!"-,.&.") /$$0&'1%234536,3(7.8'3+*"3&,3#,&,"&**)',32%"' $::,7;.*-.',7.")3+*"3&,3#.'1$7.';#,3*+*"1<)*7&, !"#$%&''"(%)*+"$,)+"'' &/#(-%#"/$'"#$,"$0-+"()" /,131*=$,3>,;$"$:.,?3."3&,3#,&,"&**)',32%"' A%"'13,"3'1** B(.-$$) // // /2 / /$$0&'1%23C53D%";1.,3+*"3&,3)*-,7.,3+$$73#,&,"&**)',32%"' B+$-%1.,3+*"3#,13+,7';#.8"',-3>(7.+E<3)*-,7.,? F(,-,7'3$(3&,32%"'1:* "()"2$0-+"()"3&4,"($"/$54/6#3-/,"+--( "(8-'"+--($"/$'"%"/ /6#:"(6$"/$%()#)% G*-,7.,3$(3&,3=7,'3+$$73."1,7"*1.$"*-.',7.") /,13:%',%:3*-'3+7.,"&3,"3+.8*"& B(.-$$) / 4

3 J7%'',-L3*71.'1.,2,3#$$0&'1*&M... 6,3J7%'',-',3#,&,"&**)',32%"'1:* ;"$<(466"+6"$0-+"()"*/ ;"$=">--',"$<(466"+6"$?"(8-'"+%4+#44( /6#%()#)%)$&:$,"$,&& ,3J7%'',-',3)*-,7.,3*-'3*-1,7"*1.,03+$$73#,13:%',%: B(.-$$) / 82 J,'-% J.=-.$)7*0., A)#0"0"?"/$=(&//"/ N.1,7*1%% / 3/ 3/ J.8-*), N.8'13+*"3J7%'',-',3)*-,7.,O"3+$$73#,&,"&**)',32%"'13."3CPPQ

4 !"9,:&:") D*B#?'+,<?$$"=,"=(<,'?:),C=#,?=9*"B,<,"=+*"=*<?:,'?,"C=#,?=D*"*),"=+*"=&,=>%"'?=,"=$+,<=)<$$?= :"+9$,&=+*"=?$$"**"),+,"&,=+,<F*D,9**<'=,"=)*9,<:,#$%&,<'=F$*9'=,,"=I#*<9,'=J**?B#:.=K,?= L<:?', = >%"'?B:<B%:? = A,9,,G&, = $"9*")' = "$) = >$$<?'*B#?:), = D$D,"?," =?$," = M' = D,,'?= '(<**>D*>,"&, = +,<F*D,9**< = D,,&,,9&, =,," = &,,9 = +*" = F:H" = B$99,B?:, =?, = = &, = &$$< = #,D = &, = #,D,9 = :" = ),(<,F," = E*D:," = K:<'? =," = N*<B = O%:"". = E,F,= >$B#?=#:H=F,=F,9G=+*"=J**?B#:=?,<%)=+$$<=,,"=?$?**9=+*"=D,,<=&*"=?:,"=D:9H$,"=,%<$. / =R$<?$DC= &,=D*B#?=+*"=A,(**9&,=G:)%<,"=$(=&,=>%"'?D*<>?. V:)?=#,?=9$?=+*"=&,=>%"'?,"**<'=&*"=+$99,&:)=:"=#*"&,"=+*"=&,=)*9,<:,#$%&,<'=,"=&,= <:H>," = &,< = **<&,W =!' = &, = >%"'?,"**< =,," = '9*B#?$GG,<C =,," = '(,,9A*9 = :" = #*"&," = +*"= / #*"&MC=:"=;"$B&(0"/=\44=*(<:9=4552]. 7

5 `$<>',=>%"'??:H&'B#<:G? =CDE/"F6= 9:+:") = *<?:'?'MC = D,? = &, = PD,<:>**"', = 'B#:9&,< = b*'(,< = b$#"' = $( = SS". = E, = &%%<'? = +,<>$B#?,= >%"'?,"**<=:'="*?%%<9:H>=":,?=D,?,,"=$$>=&,=<:H>'?,.=b,GG=R$$"'C=&:,=$(=&,=*B#?'?,=(9**?'='?**?=:"= 4 = =Q,<= +,<),9:H>:") = D,<>," = $( = &*? = A:H+$$<A,,9& = V%B = Q%UD*"'C = D$D,"?,,9 = &, = '%BB,'+$9'?,= 0 = Z*?%%<9:H>= +*"=K*"'=PAA:")C=F,9G=A,,9&,"&,=>%"'?,"**<=D**<=$$>=,B$"$$DC=A9:H>?=&*?=+$$<=&,=&$$<'",,= *<?:,'?=&,=>%"'?="$)='?,,&'=),,"=)$%&D:H"=:'=,"=&*?=+,9,"=F,9G'=D$,?,"=>"$>>,"=+$$<=#%"= $GG:B:g9, = *B*&,D:'B#, = >%"'?C = >,,<&, = $$> = &, = A$%<),$:' = '*9$"' = &, = <%) =?$,. = E, = $"*G#*">,9:H>,=>%"'?=#*&=&%'="$$&=**"=,,"=*9?,<"*?:,+,=*%?$"$D,=:"G<*'?<%B?%%<C=,,"=<$9=&:,= &,=*+*"?f)*<&,)*9,<:,g"=$(=f:b#="*d,".=h:h=f,??,"=#,?=#,9,=['%(($<?f'u'?,dm=:"=$d=&,=h$"),= >%"'?=?,=(<$D$?,"=,"=+*"=G:"*"B:g9,C=?#,$<,?:'B#,=,"=:&,$9$):'B#,=<%)),"'?,%"=?,=+$$<F:,".=!"= D:H"='?%&:,=94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO 7 C=$"&,<F$B#?=:>=&,=<$9= &:,=&,=(<:+Sf)*9,<:,='(,,9&,=:"=&,=$"?(9$$::")=+*"=&,F,=*<?:'?:,>,=*+*"?f)*<&,.=K:,<A:H=#*&=:>= **"&*B#?=+$$<=&,=+,<'B#:99,"&,=&:D,"':,'=&:,=&,=?$,"D*9:),=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=>,"D,<>?,"i= #**<=G%"B?:,=*9'=$"&,<&,,9=+*"=&,=>%"'?D*<>?=,"=*9'=B$DD,<B:g9,=*B?:+:?,:?C=#**<=?#,$<,?:'B#,= B$"?,a?%*9:',<:")=,"=&,=(<$D$?:,=+*"=&,=>%"'?,"**<'C=#**<='?<:H&=?,),"=#,?=$GG:B:g9,=D%',%DC= #**<=G%"B?:, =*9' =(9**?' =+$$< =,"=(,<G$<D*"B, =,"=#**<=<$9 =:"=#,?= :"?,<"*?:$"*9:',<:")(<$B,'=+*"=&,=*+*"?f)*<&,.=E$$<=#,?=[),<**D?,M=+*"=&,=)*9,<:,=A9$$?=?,= 9,)),"C = A,9:B#??, = :> = +*"%:? =,," = *"&,<, = #$,> = #,? = [G%"B?:$",<,"M = +*" = &, = *+*"?f)*<&,. = E,= #**<=$"&,<)*")=#,,G?=A,?,>,"&. 4 =d.=e*,","c=[b*'(,<=b$#"'=&%%<'?,=+$),9=$(=&,=>%"'?d*<>?mc=:"=;"$b&(0"/=\48=*(<:9=4557]. 0 =Z.=L<$%B>,C=[R%"'?=+$$<=:,&,<'=A,%<'MC=:"=;"$B&(0"/=\2=*(<:9=4557]. 7 =V.=E,=Y$,)#?C=94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO=\V:B,"?:,+,<#*"&,9:")=RcV,%+,"= 4550f4557]. 2

6 (<:+Sf)*9,<:, = :" = &, = #%:&:), = >%"'?D*<>? =," = "**< = &, = :"+9$,& = +*" = &, = B$DD,<B:, = $( = &,= =K,,G?=,,"= #,&,"&**)', = )*9,<:, = +$$< = *B?%,9, = >%"'? = "$) = &,F,9G&, = G%"B?:,' = *9' = &, = )*9,<:, = &:, = :" = #,?= :"?,<A,99%D = &, = #:'?$<:'B#, = *+*"?f)*<&, = (<$D$$??,W = E, = +,<*"&,<&, = D**?'B#*((:H =," = =#,AA,"=+*"F,9G'(<,>,"& =&,=>%"'?D*<>?C =,"=&%' =$$>=#,?= G%"B?:,=+*"=&,=)*9,<:,=A:"","=&,=#,&,"&**)',=>%"'?=?,=&,G:":g<,".!"=#,?=*9),D,,"=#,AA,"=$"&,<F$,>,<'=F:B#='?,,&'=A,F:)=),#$%&,"=D,?=&,=*"*9U',=+*"= [),B$"'%D,,<&MC = = ),j"?,<(<,?,,<& =," = ),*((<,B:,,<&. = K,? = **"?*9 = '?%&:,'= =C(#$G&(+,6 2 = (9**?' = ><:H)? =?$,A,&,,9&. =;$> = E:*"* =I<*", = A<*B#? = :" =&, =H*<," =/135 =&, =)*9,<:, = $"&,< = &,= **"&*B#?=:"=#**<=A$,>=E3"$E(-/6>&('-#)&/$&>$#3"$C?-/#K1-(,"J$E3"$P"F$Q&(5$-(#$F&(+,$LMRS$ TLMUV W.=!"=#,?=#$$G&'?%>=[Selling Myths: Art Galleries and the Art Market ontleedt zij de rol die de kunsthandelaars en de galerieën speelden in de geschiedenis van de actuele Amerikaanse kunst, gaande van het abstract expressionisme, over de pop en minimal art tot het neo- expressionisme van begin jaren B$DD,<B:,=,"=**"=#,?=A,9*")=+*"=(*<?:B%9:,<,"C=D,?="*D,=&,=)*9,<:,g"C=+$$<=&,=A,,9&,"&,= 2 =K.J.=L,B>,<C=C(#$G&(+,6=\L,<>,9,U=/134]. 6 =E.=I<*",C=E3"$E(-/6>&('-#)&/$&>$#3"$C?-/#K1-(,"J$E3"$P"F$Q&(5$-(#$F&(+,$LMRS$TLMUV=\I#:B*)$=/138]. 6

7 $"&,<=&,=?:?,9=94/6#$#"$5&&:Y 8 $D,?=&,=A,&$,9:")=,,"=+,<&,<)**"&,=&:'B%'':,=%:?=?,=9$>>,".=E,= $+,<=&,=%:?F$"&,<9:H>,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?,". 3 = k*%9=p"&<:,'',=a%"&,9&,=:" =C(#0-++"(H$ "Z3)=)#)/0J$E3"$0-++"(H$-6$-$?"3)%+"$>&($C(# M $?,>'?,"=+*"=>%"'?,"**<'C=)*9,<:,#$%&,<'C=B<:?:B:C= D%',%D&:<,B?,%<'=,"=$"*G#*">,9:H>,=B%<*?$<'=$+,<=&,=(9**?'=,"=&,=G%"B?:,=+*"=#,?=:"'?:?%%?= )*9,<:,.=Q$"=L,+,<'=#$%&?=F:B#=D,,<=*9),D,,"=A,F:)=D,?=&,=$"&,<9:)),"&,='?<%B?%<,"=+*"=&,= /5!"=L,9):g=9**:?=#,?=&,A*?=$+,<=&,=<$9=+*"=&,=)*9,<:,g"=D:"&,<=#$$)=$(.=e<=A,'?**"=&*"= $$> = ),," = '?%&:,' = &:, = F:B# = '(,B:G:,> =?$,'(:?'?," = $( = #,? = L,9):'B#, = =E,= LL C=,,"='$B:$9$):'B#,=,"=#:'?$<:'B#,= =E,= (<$?*)$":'?,"=:"=&:?=+,<#**9=F:H"=":,?=&,=>%"'?,"**<'=F,9GC=D**<=+$$<*9=&:,=D,"',"=&:,=F:B#= LO = <"+0)4'$OSSV LN C=+,<'B#,","=$"&,<=9,:&:")=+*"=L*<?=E,=L*,<,C=),,G?=,,"=)$,&=$+,<F:B#?=+*"=&,= $(),+*? = *9' =,," = ):&' = $$> = *99, =?,"?$$"'?,99:"),"C = +*" = A:"","f =," = A%:?,"9*"&',= K,?=A<$"","D*?,<:**9=&*?=**"=&,=A*':'=9:)?=+*"=&:?=$"&,<F$,>=:'=<,9*?:,G=+,<'":((,<&=,"= &:GG%%'. =Q,"=,,<'?, =#,A=:> =),A<%:>=),D**>? =+*"=),(%A9:B,,<&, =?,>'?," =+*"=(,<'$"," =&:,= <,B#?'?<,,>' = A,?<$>>," = F:H" = A:H = &, = =," = #,? = = #,?F:H = >%"'?,"**<'C= 8 =Q.=X%AA,9'=,"=!.=b*"'',"C=94/6#$#"$5&&:Y$C(#)6#)"5"$)//&?-#)"$"/$%&''"(%)"$)/$3"#$P","(+-/,6"$0-+"()"="6#"+$ \PD'?,<&*D=455/]. 3 =;.*.=K.=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554]=,"=K.=PAA:")C= [;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=:"=Q.=L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.=V*"),"A,<)C= ;"$94/6#F"("+,J$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D=/110]=4/f75. 1 =k.=p"&<:,'',c=c(#0-++"(h$"z3)=)#)/0j$e3"$0-++"(h$-6$-$?"3)%+"$>&($c(#=\pd'?,<&*d=/116]. /5 = Q.=L,+,<'C =1"&(0-/)6""(,"$%4+#44(J$;"$(&+$?-/$&?"(3"),$"/$'-(5#$)/$,"$54/6#F"("+,= \L%''%D=/110]=,"=Q.= L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.=V*"),"A,<)C=;"$94/6#F"("+,$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$ F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D=/110]. // =k.=x:,9,"c=94/6#$)/$/"#f"(5"/j$c(#)6#)"5"$6"+"%#)"6$)/$,"$3","/,--06"$,-/6$"/$,"$=""+,"/,"$54/6#=\q:,9?=4550]. /4 =k.=x:,9,"=,"=l.=v*,<d*"'c=["/$&'0"?)/0$?&&($-%#4"+"$94/6#j$["/$#&"5&'6#:"(6:"%#)">$?&&($3"#$=""+,"/,"k $ 54/6#"/+-/,6%3-:$)/$7+--/,"("/=\Q:,9?=4557]. /0 =L.=E,=L*,<,=,"=K.=L$%"*D,*%aC=.&/#"':&(-(H$C(#$)/$<"+0)4'$OSSV=\L<%'',9=4552]. 8

8 )*9,<:,#$%&,<'C = D%',%D&:<,B?,%<'C = +,<F*D,9**<' = $G = >%"'?B<:?:B:. = K,? =,,<&,< = +,<D,9&,= C(#0-++"(H$"Z3)=)#)/0$)<$,(,,<?=,,"=**"?*9=:"?,<,''*"?,=,''*U'.=;$>=&,=A%"&,9=&:,=+,<'B#,,"= D,,'?=%:?,,"9$(,"&,=D,":"),"=A,?<,GG,"&,=&,=B$DD,<B:*9:',<:")=+*"=&,=>%"'?=,"=&,=<$9=+*"= &,=)*9,<:,. /7 =;$>=D:H"=(,<'$$"9:H>,=,<+*<:"),"=&:,=:>=:"=&,=)*9,<:,=]-$.-(=&/"()-$[6:-)$;(-:K C(#=:"=L*<B,9$"*=$(&,,&C=#,AA,"=A:H),&<*),"=?$?=,,"=A,?,<=:"F:B#?=:"=#,?=G%"B?:$",<,"=+*"=,,"= )*9,<:,=&:,=F:B#=:"F,?=+$$<=#,?=(<$D$?,"=,"=$"&,<'?,%","=+*"=H$"),=#,&,"&**)',=>%"'?,"**<'.= =94/6#$)/$P"#F"(5"/=,"= &,=V:B#?A%,<. /2 = ;(=&,=>%"'?A,%<' =-(#=(466"+6$OSSV= '(<*>=:>=F,9G=D,?=,,"=**"?*9=L<%'',9',= )*9,<:,#$%&,<'=,"=+$9)&,=:>=&,=&,A*??,"=[k<:+*?,=B$99,B?:$"f=(%A9:B=B$"",B?:$"M /6 /8 @**<&,=+*"=&,=:"G$<D*?:,=A,?,>,"?. E*? = &, = +,<#$%&:") =?%''," = >%"'? =," = B$DD,<B:, =,," = ),+$,9:), = **"),9,),"#,:& = :'C= $"&,<+$"&=:>=<,,&'=?:H&,"'=D:H"=$"&,<F$,>="**<=&,=L<%'',9',=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=?:H&,"'=#,?= :"?,<A,99%D.=P*"),F:,"=+*"&**)=&,=&*)=#,?=[#$),<,M=+*"=&,=>%"'?="$)='?,,&'=":,?=)<**)=:"= L$%<&:,%='(<*>=$+,<=&,=B$99,B?:,+,=+,<&<:"):")=+*"=&,=,B$"$D:,=:"=&,=>%"'?,". =K:,<&$$<= +$$<F:,". =!" = #,? = #$$G&'?%> = '?*((," = &*" = $+,< = $( = &, = (<:+Sf)*9,<:, = *9' = '$B:*9,= /7 D*<>?),<:B#?#,:&=+*"=)*9,<:,'=:"=Z,&,<9*"&MC=:"=Q.=X%AA,9'=,"=!.=b*"'',"C=94/6#$#"$5&&:Y$C(#)6#)"5"$)//&?-#)"$"/$ %&''"(%)"$)/$3"#$P","(+-/,6"$0-+"()"="6#"+=\PD'?,<&*D=455/]=2/f67. /2 = Q. = I*<&$" = &, = V:B#?A%,<C =;" $ <(466"+6" $ 0-+"()^"/ $?&&( $ 3","/,--06" $ 54/6#J $ ["/ $ -+0"'""/ $ &?"(8)%3#$ \e:"&+,<#*"&,9:")=y<:h,=c":+,<':?,:?=l<%'',9c=455/f4554]. /6 =L.=E,=L*,<,C=d.=k,,?,<'C=P.=k$"?S)":,C=e.=X$"F*9,FfJ*"B#$C=m.=E,=L,:<C=N.=I<:'?:*":=,"=k.=X:,9,"=?:H&,"'=#,?= &,A*?=[k<:+*?,=B$99,B?:$"=n=(%A9:B=B$"",B?:$"M=$(=-(#=(466"+6$OSSV. /8 *&*(?=?$=*<?:'?'M=$(=-(#=(466"+6$OSSV. 3

9 D:B<$>$'D$' =#*"&,9**<'C=+,<F*D,9**<'C '?<%B?%%<.=d$<&?=&,=>%"'?,"**<=),<,&%B,,<&=?$?=,,"='B#,((,"&=:"&:+:&%C=&*?=),,"=<$9=D,,<=?,= = )9$A*9:',<:") =," = :"?,<"*?:$"*9:',<:") = +*" = &, = *<?:'?:,>, = '*D,"9,+:"). = E,F,= ),?$,?'?.=!> =F*9=:"=,,"=B*','?%&U=&,=+,<'B#:99,"&,=B$"B9%':,'=%:?=&,=+$<:),=#$$G&'?%>>,"= >%"'?D*<>?=?,"=?$",9,=),+$,<&=$D=,,"=A,,9&=+*"=&,=L<%'',9',=)*9,<:,=+$$<=#,&,"&**)',=>%"'?=?,='B#,((,". 1

10 K$$G&'?%>=/ E,=(<:H'=+*"=&,=#,&,"&**)',=>%"'? :,&,<=*"&,<=B$DD,<B:,,9=(<$&%B?=,"=&,=>%"'?,"**<=><,,)=F$*9'=,9>,=*DA*B#?'D*"=),9&=+$$<= F:H" =!" = &, = +$$<f = A%<),<9:H>, = '*D,"9,+:") = #,? = D,B,"**? = &, = A*':' = +*" = &,= >%"'?(<$&%B?:,.=P9'=),+$9)=+*"=&,=*G#*">,9:H>#,:&=+*"=&,=>%"'?,"**<=?,"=**"F:,"=+*"=F:H"= &,F, = $(&<*B#?),+,<. = E, = $(>$D'? = +*" = #,? = >*(:?*9:'D, = D,? = &, = D*?,<:g9,= = +*" = &, = >%"'? =," = &, = +,<*"&,<&, = D**?'B#*((,9:H>, = ($':?:, = +*" = &,= >%"'?,"**<C = 9,:&&," =?$? =,," = )<$?,<, = +<:H#,:& = +*" = &, = >%"'?,"**< =?," = **"F:," = +*" = &,= $(&<*B#?),+,<. =!" =&,=A%<),<9:H>,='*D,"9,+:") =&,=D*<>?C =*9'=*9),D,", =,B$"$D:'B#,= = +*" = &, = *B#??:,"&,C = A,):" = ",),"?:,"&, = ;( = A*':' = +*" = &, = F:B# *<A,:&'$<)*":'*?:, =:"=#,? =+<$,)f=>*(:?*9:'d, =D$,'? =#,? =A,,9& =+*"=&,= #%"=(<$&%B?:,D:&&,9,"C=A9,,G=&,=>%"'?,"**<=*9'=,":),=*B#?,<$(=&$$<&*?=&,=*<A,:&'&,9:")=**"= )<$"&:) = +,<'B#:99,"& = +*" = &, = D*?,<:g9, = (<$&%B?," = +*" = &, = #,?,<$"$D, = D$&,<",= *<A,:&'+,<#$%&:")," =," = F$ =,," = A:HF$"&,<,C = *%?$"$D, = '?*?%' = +,<><:H),". = E,F,= *%?$"$D:,),&*B#?, = (9**?'?, = &, = >%"'?,"**< =," = F:H" =,B#?,< = :" =,," = D**?'B#*((,9:H>,= /5

11 $"?>,"&=,"=#**<=:"'?:?%?:$",,9=>*<*>?,<=+,<&$,F,9&.=R%"'?=*9'=,,"='(,B:G:,>=,<+*<:")'&$D,:"C= F,9G. =/3 = +,< = &$$<),&<,+," = B$DD,<B:*9:',<:"). = E, = *&,DA,",D,"&, = (<:H''?:H):")," = +*" = &, = 9**?'?,= &,B,"":*=#,AA,"=#,?=*9),D,,"=#,,<',"&,=$"A,#*),"=*99,,"="$)=D**<=+,<'?,<>?.=N$&,<",= F:H" = &*? = ":,? = )<$?,"&,,9' = '(,B%9*"?,"W = e" = 9*?," = &, = >%"'?B<:?:B: = F:B# = ":,? = ),<,),9& = *9'= (<$(*)*"&*'B#<:H+,<'=$D>$(,"W >%"'?=,"=),9&="$)='?,,&'=?,),"($9,".=;D=&,F,=*B?%,9,=#$%&:")=A,?,<=?,=>%"","=A,)<:H(,"C= &,=>%"'?=+*"*G=&,=#:'?$<:'B#,=*+*"?f)*<&,.=K,?=+,<'B#:H"',9=+*"=&,=(<:+Sf)*9,<:,=,"=+*"=,,"= #,?=B$"?<*B?,"'U'?,,D=?%'',"=>%"'?,"**<=,"=)*9,<:,=F*)=&**<=#,?=9:B#?.=Y,<&,<=F*9=&:?=#$$G&'?%>= F:B#=?$,'(:?',"=$(=&,=+,<'B#:99,"&,=D**?'B#*((,9:H>,=*'(,B?,"=&:,=,,"=:"+9$,&=%:?$,G,","=$(= <$9=+*"=&,=$+,<#,:&C=*9'=A,9*")<:H>,=G:"*"B:g9,=A<$"C=:"=#,?=G%"B?:$",<,"=+*"=&,=>%"'?D*<>?. 9$::,7;.*-.',7.")3+*"3&,3#.'1$7.';#,3*+*"1<)*7&, /1 /3 =I.=E,9#*U,C=;"$-?-/#K0-(,"_$--/?-+$&:$,"$=4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"=\V,%+,"=/136]=44f 47C=42f05. /1 = h:,=$$>=v.=e,=y$,)#?c =94/6#$#"$5&&:J$;"$<(466"+6"$-?-/#K0-(,"0-+"()"$LMLMKLMNO= \V:B,"?:,+,<#*"&,9:")= RcV,%+,"=4550f4557]. //

12 !"#$%&''"(%)*+"$,)+"''- Y,,9 = +*" = &, = >*<*>?,<:'?:,>," = &:, = &, = #,&,"&**)', = =?U(,<,"C = #,AA," = #%"= +$<D,".=Y$$<&:,"=?<*B#??,"=&,=*B*&,D:,'=&,=>%"'?,"**<'=?,=:'$9,<,"=+*"=&,=B$DD,<B:,=,"=&,= >%"'?#*"&,9. = h, = A,'B#,<D& =," = $"&,<#$%&," = &$$< =,," = (*?<$"**?. = E, = >%"'?,"**<'= ):")," =,B#?,< = A%:?," = &, = *B*&,D:,' = $D = #%" =,:)," = D*<>?," = B%9?:+,<," =," = <,),9&,"= :D(<,'':$":'?,"=&:,=&,=&,G:":?:,+,='?*(=F,??,"=,"=D,?=#,?=$%&,='U'?,,D=A<*>,".=h:H=9:,?,"=#%"=,'?#,?:'B#,=:&,*9,"=,"=*<?:'?:,>,=(<$&%B?:,=$"&,<'?,%","=&$$<=,,"=B$DD,<B:,,9='U'?,,D=,"=,,"= +<%B#?,"=(9%>>,"=+*"=&,=:""$+*?:,=+*"=&,=:D(<,'':$":'?,".=c:?=&,F,=+$9)<$,:&,=D*<>?=F$%=,,"= E,=>%"'?,"**<=#*&=#,?=B$"?*B?=D,?=F:H"=(%A9:,>=+,<9$<,"=,"=><,,)="%=?,=D*>,"=D,?=,,"= #,9,=<,,>'=?%'',"(,<'$","=+*"=%:?),+,<'C=B<:?:B:=,"=>%"'?#*"&,9**<'.=;(=&,F,=D*":,<=#*&=#,?= +,<&*B#?. 45 =Q$B#=D$,'?,"=$$>=&,=*+*"?f)*<&:'?,"=%:?=F,9GA,#$%&=$(=&,=D*<>?=G%"B?:$",<,".=E,= = :" = #**< = ($9:?:,>, = $<)*":'*?:, =," = A$%<),$:'>*(:?*9:'?:'B# = :" = #**< = '$B:$f,B$"$D:'B#,= $<:g"?*?:,. 4/ E,=D$&,<",=>%"'?,"**<=D$,'?=F:B#=,<D,,=+,<F$,","=&*?=&,=A$%<),$:'>*(:?*9:'?:'B#,= D**?'B#*((:H=F:H"='?*?%'=<,&%B,,<&,=?$?=&:,=+*"=,,"=*"$":,D,=*<A,:&,<.=E,=(<$G,'':$",9,='?*?%'= 45 =l.=d$#9c=^k,*<?=$g=e*<>",''i=n$&,<":'d=*"&=!?'=k:'?$<:*"'_c=e3"$^&4(/-+$&>$b&,"(/$!)6#&(hc=87=\4554]=215f 753C=1f/5. 4/ =l.=k$)):$9:c=e3"$#3"&(h$&>$#3"$-?-/#k0-(,"=\i*da<:&),=/163]=/56=,"=e,9#*u,c=;"$-?-/#k0-(,"_$--/?-+$&:$,"$ =4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"C=44. /4

13 $$> = &, = >%"'?D*<>? = &:<:),,<&,". = E, = *+*"?f)*<&,>%"'?,"**< = +$$<*9 =,," = F,9G'?*"&:)= 'B#,((,<=F:H"C=$"),A$"&,"=,"=$"*G#*">,9:H>=+*"=&,=,B$"$D:'B#,=&:'?<:A%?:,C=D**<=>$"=":,?= $"?'"*((,"=**"=#,?=D*<>?(<$B,'.=P9'=(<$&%B,"?=+*"=B$DD,<B:g9,=D*''*>%"'?=>$"=D,"=:"=&,= +$<D=+*"=B$<<%(?:,.=K:H=(<$?,'?,,<&,=&%'=":,?=*99,,"=?,),"=&,=B%9?%%<=+*"=&,=&$D:"*"?,=>9*'',C= D**<=$$>=?,),"=&,=A:H(<$&%B?,"=,<+*"C=?,),"=&,=B%9?%%<=+*"=&,=D*''*.=Q$B#=+:,9=$$>=&,=*+*"?f 9*"&," = &, = &$D:"*"?, = D*''*B%9?%%< = ":,? = +*" = A$+,"*G = :"),'?,9& = n = $"?'?$"& =,<= $"D:&&,99:H>=,,"=(<$9,?*<:',<:")=+*"=&,=B%9?%%<. 44 E,='%<<,*9:'?,"=(<$A,,<&,"=F:B#=<,'$9%%?=?,=$"?&$,"=+*"=&,=($':?:,=&:,=&,=A%<),<9:H>,= D**?'B#*((:H=#%"=?$,A,&,,9&,.=;D=**"=:">*(',9:")=?,=$"?'"*((,"=>$"&:)&,=P"&<S=L<,?$"=:"= +$$<=A%:?,"'?**"&,<'=,"=9,>,"C=$D=F,=F$=?,=A,'B#,<D,"=?,),"=B$DD,<B:*9:',<:")=,"=&,=:"+9$,&= L<,?$" = F,>,< = ":,? = &, =,":), = &:, = &, =?$,",D,"&, = B$DD,<B:*9:',<:") = +*" = &, = >%"'?= A,?<,%<&,. 40 d,=#,aa,"=),"$,)=+*"=&,=>%a:'?:'b#,=,"=g%?%<:'?:'b#,=*>*&,d:,'i=9*a$<*?$<:*=+$$<= +$<D=:&,,g".=L,&<:HG?=D,"=&,=>%"'?=,">,9=$D=),9&=?,=+,<&:,","=,"=$D=&,=A$%<),$:'=?,=+9,:,"W=!"=&,=<:HD,"=>9:">,"=&,=<:">,9,"&,=D%"?,"=,"=&,=D$&%9*?:,=)9:H&?=9*")'= #,?=(<$G:,9=+*"=&,=A%:>9:H".=P99,=G$<D,9,=)<$,(,<:"),"=+*"=>%"'?,"**<'=,:"&:),"=:"=,,"=A*">C="*=,,"=<:?=$(=&:+,<',=>$D,?,". 47 ($':?:,G = &*" = <*D(F*9:) = +$$< = &, = D$&,<", = >%"'?. = K:H = **"+**<&&, = #,? = *9' = SS" = +*" = &,= A*':',9,D,"?,"=&:,=&,='?,<>?,=+*"=&,=D*<>?=+$$<=#,&,"&**)',=>%"'?=+,<F,>,<&,.=!"=/148= 44 =k$)):$9:c=e3"$#3"&(h$&>$#3"$-?-/#k0-(,"c=//0f/48=,"=n.=y*"&,"&<:,''b#,c=x&%)-+"$"/$6&%)&+&0)6%3"$="#"5"/)6$?-/$-?-/#k0-(,"$%4+#44(=\v,%+,"=/136]=15f1/c=16f/ =X.=N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/06_$-6:"%#6$&>$#3"$:-()6)-/$-(#$'-(5"#$="#F""/$LMLS$ 75f7/. 47 = Q. = QF*<*C = [E*&*D*":G,'?MC = :"i = m. = E<:H>$":"),"C = b. = m$"?:h" =," = N. = X<U)*<C =!)6#&()6%3" $ -?-/#K0-(,"_$ :(&0(-''-#)6%3"$#"56#"/$?-/$3"#$a#-+)--/6$>4#4()6'"2$3"#$D466)6%3$>4#4()6'"2$,-,-2$3"#$%&/6#(4%#)?)6'"2$3"# $ 64(("-+)6'"2$3"#$E6^"%3)6%3$:&*#)6'"$\PD'?,<&*D=/134]=/85f/81. /0

14 +$,<&,=#,?=k*<:h',=?:h&'b#<:g?=]bc(#$7)?-/# $ OV =,,"=$"&,<F$,>="**<=&,=($':?:,=+*"=&,=D$&,<",= >%"'?,"**<C = &, =,,<'?, = +<**) = A,?<,>>:") = #*& = $( = &, = <$9 = +*" = &, = B$DD,<B:, =," = &,= '(,B%9*?:,=$(=#,?=?$",,9=+*"=&,=#,&,"&**)',=>%"'?=,"=:"=#$,+,<<,=&,F,=<$9=+$$<&,9:)=$G=H%:'?= >%"'? =?, = $DF,:9,". = k*%9 = X%:99*%D, = '9$,) = &, =,,<'?, = +<**) = = $+,< =," = &,= +$$<**"'?**"&,=>%"'?#*"&,9**<=VS$"B,=l$',"A,<)=D**>?,=F:B#=,<='B#,<?',"&=+*"*G.=N*%<:B,= E, = Y9*D:"B> = '?,9&, = +*'? = &*? = 'B#:9&,< = "% = *9' = = A,<$,( =,<>,"& = $D&*? = &,= ),+$9)," = F$% = >%""," = #,AA," = +$$< = #,? =,:"&(<$&%B?. = J9,B#?' =,," = **"?*9 = >%"'?#*"&,9**<'C= F,,<=<,(<,',"?*?:,G=+$$<=&,=#$%&:")=+*"=&,=+,<F*D,9**<'.=e",<F:H&'=A,><:?:',,<&,=#:H=&,=*<?:,'?= &:,=F:H"=:"?,)<:?,:?=$()*G=:"=<%:9=+$$<=,,"=A,9$":")C=*"&,<F:H&'=9:,?=#:H=%:?'B#:H","=&*?=#,?=&,= #,?=D*?,<:*9:'D,.=Y,<F*D,9**<'=F$B#?,"=D,,'?*9=#%"=?$,+9%B#?=:"=&:?='$$<?=+,<>9*<:"),"=$D= #%"=<$9=:"=#,?=['%(($<?f'U'?,DM=?,=<,B#?+**<&:),".=;$>=:"=,,"=$"&,<F$,>=+*"=/104C=),9,:&= +,<F*D,9**<' = #,? = :",,"'?$<?," = +*" = #,? = 'U'?,,D = **" = #,? = G,:? = &*? = &, = '(,B%9*"?," 46!"=,,"=,"o%p?,=$+,<=&,=,+,"?%,9,=:"+9$,&=+*"=&,=H$"),=m<*"',='B#:9&,<>%"'?=$(=&,= B$DD,<B:,.=P9'=+$$<A,,9&='?,9&,=D,"=&,=m<*"',=>%"'?C=&:,=F:B#=9*")F**D**"=+,<9$$<=:"=&,= B$DD,<B:*9:',<:")C = D,? = #**< = $+,<#**'?, = :D(<$+:'*?:,' =," = #**< = &<*") = "**< =,," = F$ = #$$)= D$),9:H>,=(<$&%B?:,.=E$$<=+,,9=?,='",9=?,=+,<>$(,"=?,),"=+,,9=?,=#$),=(<:HF,"C=$GG,<&,=D,"= #,B#??, = F,9G' = ),," = A,9*") = D,,< = **" = &, = = +*" = &, = 'B#:9&,<:H,"C = *9' = F, = D**< = &,= #*"&?,>,":")=&<$,),"=+*"=,,"=:99%'?,<=*<?:,'?=$G=#$$)='B$$<&,"=$(=&,=A,%<'C=F$=>9$">=#,?=:"= Xc+"%#)&/. 48 = 42 =]bc(#$7)?-/#=\/148]=854c=875c=327c=341c= =N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/062$/27f/ =P.=&,=l:&&,<C=[Z$'=I$DD,"?*:<,'MC==Xc+"%#)&/J$<4++"#)/$,"$+-$?)"$-(#)6#)d4"C=2=\/146]=406. /7

15 ;$>=#,?=?:H&'B#<:G? =]"$."/#-4("2 $+*"=&,=),9:H>"*D:),=L<%'',9',=)*9,<:,2= ):")="**<= **"9,:&:")=+*"=#,?=#:,<A$+,"=+,<D,9&,=$"&,<F$,>=%:?=/148=+*"=#,?=k*<:H',=?:H&'B#<:G?=]bC(#$ =$$>=:"=&:?=*<?:>,9= 43 D:'+,<'?*"&,"=&:,=B:<B%9,,<&,"=**")**"&,=&,=<$9=+*"=&,=>%"'?#*"&,9**<'=,"=&,=)*9,<:,g".= J$DD:), = B<:?:B: = F*)," = #,? = *9' =,," = D:'&**& =?,),"$+,< = &, = #,&,"&**)', = >%"'? = &*?= >%"'?#*"&,9**<'=F:B#=$+,<=&,=*<?:,'?,"=A,>$DD,<&,"=,"=#,"=A,'B#,<D&,"C=*9&%'=]"$."/#-4(".= Y$9),"' = #,? =?:H&'B#<:G? = F$% =,< = $"&,< = #,? = (%A9:,> = "$) = '?,,&' = &, = <$D*"?:'B#,=$(+*??:")=#,,<',"=&*?=,,"=>%"'?,"**<=*9?:H&=*9'=A$#SD:,"=+,<>$$'=?,=9,+,"=,"=&*?=,,"=*>>$$<&=D,?=,,"=)*9,<:,=,">,9=>$"=9,:&,"=?$?=,,"=A,(,<>:")=+*"=&,=B<,*?:+:?,:?=$G=?$?= '"$A:'D,. 41 =;$>=X,,<?=Y*"=L<%*,",C="$B#?*"'=F,9G=$$>=>%"'?#*"&,9**<C=&,,9&,=&,F,=$(:":,.= Y$9),"'=#,D=A,9,DD,<&,=,,"=)$,&,=+,<>$$(=&,=>%"'?,"**<=:"=F:H"=+<:H,=*<?:'?:,>,=*B?:+:?,:?C=,:),"=**"=&,=[(*%+<,=#$DD,M. 05 F,=":,?=:"='?**?=A9,,>=&,=:"'?:?%?:,=>%"'?=$(=?,=#,GG,".=N,"=>$"=":,?=$"?>,"","=&*?=$$>=&,= D$&,<", = >%"'? = $AH,B? = = +*" = $"$"?>$$DA*<, = D*<>?'?<*?,):,g" =," = &*? = #,?= K,? =,'?#,?:'B#, = :"&,<&**& = (<*>?:'B# = = D**< = ":,? = :" = &,=F:" = F$*9' = &, = *+*"?f B$"'%D,"? =?, =+,<9,:&,". =Y*" =,'?#,?:,> =*9' =D:&&,9 =?$? =,D*"B:(*?:, =&%' =),," ='(<*>,C= 0/ = E,= =K,?=>*(:?*9:'D,=A9,,>=:DD,<'=:"='?**?=":,?f +$$<=<,B,(?:,'=,"=A*9' =[VMP<?C=9MP<),"?=,?=9,=k%A9:BMC=]"$."/#-4("2$%3(&/)d4"$-(#)6#)d4"C=4=\/148f/143]=/. 41 =[NSBT",=&M#:,<=,?=N*<B#*"&=&M*%H$%<&M#%:MC=]"$."/#-4("2$%3(&/)d4"$-(#)6#)d4"C=0=\/143f/141]=/. 05 =L<%'',9.=P<B#:,G=+$$<=K,&,"&**)',=R%"'?=:"=L,9):g=\PKR]=E$'':,<=X,,<?=Y*"=L<%*,",. 0/ = k.=lq<),<c =E3"&(H$&>$#3"$-?-/#K0-(,"= \N*"B#,'?,<=/137]=63=,"=E,9#*U,C =;"$-?-/#K0-(,"_$--/?-+$&:$,"$ =4(0"(+)^5"$)/6#)#4#)"$54/6#_$""/$+)#"(-#44(6#4,)"C=37C=1/. 04 =d$#9c=[k,*<?=$g=e*<>",''i=n$&,<":'d=*"&=!?'=k:'?$<:*"'mc=211f655. /2

16 .&/#(-%#"/$'"#$,"$0-+"()" +*"='B#:9&,<'B$"?<*B?,".=!"=<%:9=+$$<=,,"=<,),9D*?:),C=D,,'?*9=D**"&,9:H>',=+,<)$,&:")C=9:,?= &,=>%"'?,"**<=&,=D,&,B$"?<*B?*"?=&,=,,<'?,=>,%'=%:?=&,=(<$&%B?:,=,"=)*<*"&,,<&,=#,D=$(= ),F,??, =?:H&," =,," = +*'?),'?,9& = **"?*9 = 'B#:9&,<:H,". = e," = **"?*9 = >%"'?#*"&,9**<' = A,F*? = $$>= (,<'$$"9:H>,=B$"?<*B?,"=D,?=SS"=$G=D,,<&,<,=>%"'?,"**<'.=K,?='U'?,,D=+*"=B$"?<*B?,"=?%'',"= ",),"?:,"&, =," = '($,&:) = $$> = :" = L,9):g =?$,),(*'?. =Y$$<*9 = "* = &, = e,<'?,= d,<,9&$$<9$) = #,? = B$"?<*B?,"'U'?,,D = &, = D,,'? = )*")A*<, = D,?#$&, = $D = +*"= *<?:,'?," = +*" = **<&i = $+,<,,">$D'?," = &, = #*"&,9**< =,," = F,>,<,= #$,+,,9#,:& = $(>$B#? =?,)," =,," = +*'?),'?,9&, = (<:H' =," = $+,<,,">$D'?," = &:, = &, = #,9,= **"F:,"9:H>, = D*B#?'($':?:, = **"),F:," = #:H = &, = D$),9:H>#,:& = #*& = &, = ),#,9, = D*<>? = +*" = &,= =E,=#*"&,9**<=+,<F,>,<&,=F:B#=*9&%'=+*"=&,=,,<'?,= 00 G,:?=&*?=&,=>$(,<=+:H*"&:)='?$"&=?,),"$+,<=&,F,=#*"&,9'D,?#$&,.=E,=$+,<)<$?,=D,,<&,<#,:&= +*"=&,=L,9):'B#,=>%"'?9:,G#,AA,<'=F*)=,,"=>%"'?,"**<C=),A$"&,"=&$$<=,,"=B$"?<*B?C=*9'=,,"= '$$<? = '9**G = &:, = 'B#:9&,<&, = $( = A,+,9C = A,<$$G& = +*" = F:H" = +<:H, =,a(<,'':, =," = *<?:'?:,>,= (,<'$$"9:H>#,:&. 07 = l$),< = P+,<D*,?,C = :"'(:<*?$< = +*" = &, =]4')e("= )<$,(C = +$"& = #,?= 00 =N*9B$9DC=;"-+"(62$%()#)%62$%&++"%#&(6$&>$'&,"(/$:-)/#)/062$01C=*((,"&:a=/5. 07 =b.=n:9$c=7)"$"#$64(?)"$,4$f$."/#-4("$g$=\l<%'',9=/135]=65f6/. /6

17 #:H =#,? =*9' =+$9)?i =[E, =>%"'?#*"&,9 =rjs9,b?:$"s =$( =F:H" =rk.x. = +*" =K,B>,'s =:":?:*?:,G= 02 $+,<:),"'=(*'=>%"'?><:?:'B#=+*'?,=+$<D=:"=#,?=>9:D**?=+*"=#,<'?,9=+*"=&,=H*<,"=/105.=Y$$<&:,"= A,(,<>?, = D," =F:B# =?$? = ),<$&&,9 =," = *99, =),D,,"(9**?'," =+*" =#,?= <,*B?:$"*:<, = &:'B$%<' = A,?<$>>,"i = &, = "*j,+, = D:'A<%:>?, = >%"'?,"**<C = >$(,<' = 9*")' =,," = =?, = (**:," =," =?, = B$D(<$D:??,<," =," = &:, =,< = F,9G =,," = D$<,,9= A,&,">,9:H>, = = $( = "*#:,9&,". = E, = D$&,<", = >%"'? =,," = F**> = +*" = ),9& =,"= B$<<%(?:,C=),'(,B:*9:',,<&=:"=#,?=D:'A<%:>,"=+*"=,,"=9:B#?),9$+:)=(%A9:,>. 06 = E,=+,<D,"):")= +*"=#,?=D,<B*"?:,9,=,"=#,?=*<?:'?:,>,=&<$,)=A:H=?$?=#,?=",)*?:,+,=A,,9&=&*?='$DD:),"=+$<D&,"= $D'?<,,>'=/105=$$>=?$?=#,?=G*:99:'',D,"?=+*"=]"$."/#-4("=9,:&&,C=9,,>=&:?=+$$<=+,9,"=&,='?<*G= &:,=+$9)&,=$(=&,=F$"&,. 08 h%&+"$,"$\-()6=,b#?,<=h%:'?=?,=&*">,"=**"=&,='?,<>,=$<)*":'*?:,=,"=a<,&,=g:"*"b:g9,=a*':'=+*"=&,= k*<:h', = D*<B#*"&' = &:,C = :" =?,),"'?,99:") =?$? = &, = L,9):'B#,C = ),," = D$,:?, = #*&&," = $D = &,= :"?,<"*?:$"*9, = D*<>? =?, = +,<$+,<,". = h:h = #*&&," = = #%" =,:)," = <,(%?*?:, = *9' = &:, = +*" = &,= ),B$"?<*B?,,<&, ='B#:9&,<' = #$$)=?, =#$%&,"C =,"=F$%&," =&*" = = $+,<=&, 'B#:9&,<=":,?=)<$?,<=&*"=A:H=,,"=F,9G'?*"&:)=>%"'?,"**<. 03 = K,?=(<$A9,,D=D,?=&,=L,9):'B#,= $+,<9*&,"=D,?='B#:9&,<:H,"C=**"),F:,"=&,=>%"'?9:,G#,AA,<'=,"=+,<F*D,9**<'=A,(,<>?=:"=**"?*9= ),j"?,<,'',,<&," = %:? = #,? = A%:?,"9*"&. = b,*" = N:9$C = &:, = F,9G = ),&%<,"&, =,," = **"?*9 = H*<,"= B$"?<*B?%,,9 = +,<A$"&," = = **" = &, = >%"'?)*9,<:, =]&4 $.&6H/=," = &:, = #,?= B$"?<*B?,"'U'?,,D=+*"=]"$."/#-4("=+*"="*&,<A:H=#*&=),+$9)&C=F*)=:"=#,?=B$"?<*B?=&,=,":),= 02 =l.=p+,<d*,?,c=!"()//"()/0"/$4)#$3"#$54/6#+"?"/$lmluklmrs$aa_$#&%3#"/$)/$,"$-(#)6#)"5"$^4/0+"=\l<%'',9=/127]= /4. 06 =K.m.=b,'(,<'C=[P&H%)SMC=D"?&+?"(C=/3=\/11/]=46f =b.m.l%ub>c=[k,?=y9**d',=ea(<,'':$":'d,=?:h&,"'=#,?=!"?,<a,99%di=,,"=?,<<,:"+,<>,"":")mc=b46"4''-0-8)/"$ 9BX9CC=8=\/138]= =k.fx.=+*"=k,b>,=,"=e.=v*")%:c=146#-?"$,"$x'"#2$6-$?)"$"#$6&/$&"4?("=\l<%'',9=/172]=//f38=,"=b,'(,<'c=[p&h%)smc=43f41. /8

18 :DD$<,,9 = &, = >%"'?,"**< = &*) = :" = &*) = %:? =?, = 9*?," = >"$>>,"C = A,?*9,"& = +$$< =,9>,=?,"?$$"'?,99:")'<%:D?,C = D,? =,," = &$,> = $"&,< = &, = *<D = #$99,"& = +*" = &, =,", = "**< = &, = *"&,<,= = =," = &**<&$$< = D$,'? =,< =,," = :"?,<D,&:*:<, = '?<%B?%%< = $"?'?**" = &:, = 01 <:B#?," = "**< = &, = +$$<>,%< = +*" = &, = >%"'?#*"&,9**< = D,? = #:H =,," = $+,<,,">$D'? = #*&.= K:,<$D?<,"?='?$"&,"=,<=),,"=$AH,B?:,+,=),),+,"'=?,<=A,'B#:>>:")=,"=9:,(,"=&,=D,":"),"='?,<>= Xc+"%#)&/ $," =]" $."/#-4("C =,," = **"?*9 =?$,),+:")," = &,,& = $D = F:B# = "$) = A,?,< = $"&,< = &,=,a(<,'':$":'?:'b#,=+9*)=?,=(9**?'?,".=h$=+,<&$">,<&,=#,?=>9,%<),a<%:>=+*"=&,=+<$,),<,=g*%+:'?c= B$"?*B?,"=D,?=&,=&U"*D:'B#,=>%"'?)*9,<:,=]"$."/#-4("=F$%&,"C=+:*=,,"=9*")9$(,"&=B$"?<*B?C= QU?)*? = F$ = A,9*")<:H>, = $+,<,,">$D'? = A<*B#? = #,D =,",<F:H&' = G:"*"B:g9, = '?*A:9:?,:? = D**<= *"&,<F:H&' =,< =?$B# =&, =**"#$%&,"&, = =&*? =#:H =F$%=(<$&%B,<," =&:,= 75 =;$>=ed:9,=v*")%:=,<>,"&, = &*? = &, = B$"?<*B?%,9, = +,<A:"?,":''," = D,? = &, = )*9,<:,g" =,":)'F:"' =,," #,?=),+*9=#$,G&,=?,=F:H". 7/ 01 =N:9$C=7)"$"#$64(?)"$,4$f$."/#-4("$gC=65f =d.=y*"=&,"=l%''b#,c=[,0-(,$eh#0-#=\x,"?=/113]=1f/5c=46c=72. 7/ =e.=v*")%:c=!"#$"z:("66)&/)6'"$)/$<"+0)*=\l<%'',9=/185]=/27. /3

19 /,131*=$,3>,;$"$:.,?3."3&,3#,&,"&**)',32%"'1 c:?=#,?=+,<#**9=+*"=&,=b$"?<*b?,"=?%'',"=&,=*+*"?f)*<&,)*9,<:,=,"=&,=>%"'?,"**<c=a9:h>?=&,= =F:H" =>,"",9:H>=)<$?,=**"?*99," = P*"),F:," = '9,B#?' =,">,9, = *<?:,'?," = :" = '?**? = F:H" = +*" = #%" = >%"'? = 9,+,"C = A9:HG? = &,= G,"$D,,"=$"?'?$"&=+$9),"'=K*"'=PAA:")C=A,,9&,"&=>%"'?,"**<=S"=,B$"$$DC=F$=,,"=#$"&,<&= +:HG?:)=H**<=),9,&,"=D,?=&,=:")<:H(,"&,=+,<*"&,<:")=:"=&,=DU?#$9$):,=,"=&**<D,,=$$>=&,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?,". 74 E, = m<*"', = >%"'?'$B:$9$$) = k:,<<, = L$%<&:,% = '(<*> = <,,&' =,:"& = H*<," = /185 = +*" = &,= 70 = P99,='(,B:*9:'*?:,'=A:"","=&,=,B$"$D:,=?,"='(:H?C=>*"=D,"=#,&,"=?,"=&*),="$)='?,,&'=":,?='(<,>,"=+*"=,,"=>%"'?,B$"$D:,= >%"'?=&,=+$,&:")'A$&,D=+$$<=&,F,=%:?F$"&,<9:H>,=,B$"$D:,=+*"=&,=>%"'?.=c:?,,"9$(,"&,= '$B:*9,=)<$,(,"=>:H>,"=*%?$D*?:'B#=",,<=$(=&,=>%"'?=+*"=&,=9*),<,='$B:*9,=)<$,(,".=eB$"$D:,= ),+*9='UDA$9:'B#C=9$'=D*>,"=+*"=#,?=),9&.=!"=?,),"'?,99:")=?$?=&,=,B$"$D:,='?**?=&,=>%"'?=+$$<= #,?=[#$),<,M=,"=+$$<=A,9*"),9$$'#,:&C=,"=9**?=F,=F:B#=&%'=":,?=<:HD,"=D,?=#,?='?:">,"&,=),9&= F,9G.=E$$<=&,=$"?>,"":")=+*"=&,=,B$"$D:,=:"=&,=>%"'?=:'=D,"="*D,9:H>=),",:)&=$$>=&,=*<?:,'?= ),",),,<&C = D**< = F:H = +,<),?," = &*? = = &, = = +*" = &, = >%"'?= $"<,B#?'?<,,>'=A:H=?$?=&,=#$),='?*?%'=+*"=>%"'? =K.=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554]. 70 =h:,=$$>=k.=l$%<&:,%c=]-$,)6#)/%#)&/_$%()#)d4"$6&%)-+"$,4$^40"'"/#=\k*<:h'=/181]. 77 =K.=PAA:")C=[;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=:"=Q.=L,+,<'C=P.=Y*"=E,"=L<*,DA%''B#,=,"=L.b.= V*"),"A,<)C=;"$94/6#F"("+,J$\(&,4%#)"2$,)6#()=4#)"$"/$("%":#)"$)/$,"$F"("+,$?-/$54/6#$"/$%4+#44(=\K:9+,<'%D= /110]=44f42=,"=PAA:")C=G3H$-("$C(#)6#6$\&&(J$E3"$[Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6. /1

20 E,=$"?>,"":")=+*"=&,=,B$"$D:,=:'=&,<D*?,=(<,<$)*?:,G=&*?=D,"=>*"='?,99,"=&*?=A:"","= 9,):?:D,<:"):"'?*"?:,' = $"?'?**" = A:""," = &, = *9),D,", = B%9?%%<C = F$*9' = &, = ($(%9*:<, = G:9D =,"= >%"'?,B$"$D:, = &,DU'?:G:B,,<? = :DD,<' = &, = >%"'?," =," = $"?D*"?,9? = &, = #$), = :&,*9," =," = #,?= *%?$"$D:,'?<,+,". 72 k*<*&$a**9=),"$,)=:'=h%:'?=:"=&,=>%"'?',b?$<=&,=+,<a$"&,"#,:&=d,?=),9&=%:?,<d*?,= )<$$?. = L$%<&:,% = $"&,<F$B#? = #,? = G,:?,9:H>, = ),&<*) = +*" = &:, = )*9,<:,#$%&,<'C = %:?),+,<' =,"= ),9&.=;"&*">'=#,?=G,:?=&*? =,"=),,"= 76 = L$+,"&:,"=:'=#,?='(,B%9*?:,+,=*'(,B?= A:""," = &, = >%"'?D*<>? = <,9*?:,G = '?,<> =," = A,'?**" =,< = )<$?, = E,F,= 78= (*<?:B:(*"?,"=+*"=&,=>%"'?',B?$<=":,?=%:?'9%:?,"&=D*?,<:g9,=A,9*"),"="*H*),"C=D**<=&*?=$$>= A,9$":")," = +*" = 'UDA$9:'B#, = **<& = F$*9' = (<,'?:),C = '?*?%' = $G =,<>,"":") =," = ":,?fd$",?*:<,=?<*"'*b?:,'=?$?=&,=[,b$"$d:,m=+*"=&,=>%"'?=a,#$<,". 73 E$$<=&,=+,<<,)**"&,=DU?#$9$):',<:")=+*"=&,=>%"'?,"=,"=&,=:&,*9,"=$D?<,"?=&,=*%?$"$D:,=+*"= Q$B#=F:H"=&,=>%"'?,"=*99,'A,#*9+,=+<:H=,"=$"),'?<%B?%<,,<&.=X*9,<:,g"C=>%"'?A,D:&&,9**<'=,"= )<$,(,"=>%"'?,"**<'=#,AA,"=+,,9=:"G$<D,9,=A*<<:T<,'=$(),?<$>>,"=D**<=,<=:'=",<),"'='(<*>,= 72 = PAA:")C = [;+,< = &, = \$"]D$),9:H>#,:&=+*" = >%"'?,B$"$D:,MC = 41f05=," = PAA:")C =G3H $ -(" $ C(#)6#6 $ \&&(J $E3"$ [Z%":#)&/-+$[%&/&'H$&>$#3"$C(#6=\PD'?,<&*D=4554] =PAA:")C=[;+,<=&,=\$"]D$),9:H>#,:&=+*"=>%"'?,B$"$D:,MC=

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1 Conceptrapport Enkelstukproductie Groep 4 brug 1 Module: THEP1 Product: Conceptrapport Opdrachtgever: Dhr. van Tiel Groep: WP27A + WP27B Projectgroep: module 4 brug 1 Groepsnaam: Module 4 Bridge (groep

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. A2 - Veld ZA, 0225 A-Junioren (najaar) 4e klasse G VIOS B. A2 - Veld ZA, 0227 A-Junioren

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64718 BELGISCH STAATSBLAD 29.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding

MARINE COMMANDER Bedieningshandleiding MARINE COMMANDER 4000 Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Inleiding...3 Ingebruikneming...3 Een taal kiezen...4 Het spel starten...5 De slag...6 De spelvarianten...7 De spelvarianten uitkiezen...9 Opbouw

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bewijs. Zie figuur 2. Zijn U en V de projecties van P en Q op r, dan geldt: PU = PR (in driehoek RQV met PU // QV) QV QR

Bewijs. Zie figuur 2. Zijn U en V de projecties van P en Q op r, dan geldt: PU = PR (in driehoek RQV met PU // QV) QV QR Cabri-vraag VRAAG Hoe teken je een kegelsnede waarvan een punt P, een brandpunt F en de bij F behorende richtlijn r gegeven zijn? ANTWOORD Zoals bekend kan je met Cabri een kegelsnede tekenen (we spreken

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d.

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 17 Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 18 Vermoeden: De drie hoogtelijnen gaan door 1 punt 34. a. De drie middelloodlijnen van een

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

Klik op het product om de specificaties te zien. Kom ook eens langs in onze showroom. Loopkantstraat 23B, Uden DELO WERKT. DUIDELIJK.

Klik op het product om de specificaties te zien. Kom ook eens langs in onze showroom. Loopkantstraat 23B, Uden DELO WERKT. DUIDELIJK. K p pdc d spccs z K s gs z sw. Lps 23B Ud g K dc! bs Dds Kög N M : 8 spp Obw : 006 bw D : 00 w Ag : 20B x 5D x 7H Ics : s s Id : 3x gbd N pjs: 65 2Rds Kög N M : 8 spp Obw : 006 bw D : 00 w Ag : 20B x 5D

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie