Indicatiestelling voor de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatiestelling voor de"

Transcriptie

1 Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet Werkinstructie Januari 2011 Versie 5.0 1

2 Colofon Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Uitgave!"#$ %&' '() * *) * +,''''-- *'''-& - % --'., &/ &'- /0/,'0&' '&,/% ')/0 - &&'- 00 *')- &' - &'-,'* Bestelwijze +,'''-*) *./'/ 0) '#! 1 ' & 1 2& ')-''' * #* #3%$% # #%3% #$ * %#% #$ * %#% # * #9%% 8 # - &&''4 &&''4 &&'' ')- ' +')/ % :-'& / # 5- &')'''647,//& #$ 6')'''' '''% '64#$&- '- /' ' '' ''''64 #- '- /' ' '' ''''64 #- '- /' ' ;, <'=-' 2

3 Inhoudsopgave 5'' >') *?-% -' 3 #* ',, $ * ', 9 =' ' # * # '/')/ - '/')/ # 9* A''' #$ * 64 ') 9 $* A' ')/1 ' 3 * A'/ 1 ') 3# * A'1 ') 3$ " ') 8&'64- - /' )' 9 ')# 5,, ' '64''' ') +&'- ')/ ') 6&, '- 3 ') 1 / / '') 3

4 Inleiding + /' 'B5'''- )'&,=% ' ', &'/ '/ -&6') 4'//!64"4 - / '!4-""' ')/,' ''- /'''' /')' & -'''- )'&,=' ', &'/*+ /' ' ') 4'-' ')//,-''-''''- ',') /' '')6,)!6)" B 5''''&,=' ', &'/C ' ''% ''64-D'' ' ') '#* 5 /' ' '-/% -'* #" /&-E'F '/ &,'- 'F*')''''')& '- )''=&*& &,G '-,-, '0 ')/ / -.,- ')/,*'',- B'F, C0&,- B/ '- 'F&'/C*:''''/&-',,''/''' ) * &' #* ' &'- & * =-, &,'' * ','/' &'' * & ' -* +'/&-''' )') * ''''- H'!, -''") 0H' / ! '')/"-' &')/!'%H' "-,- '* 1 '- -/- ')/I' & /')% -'&B/5'''- C0D2%, #*+'-',-') *./'/* 5/ -''', '' '' /&% -*+ /' ''- - ')'- - /')' /5'''- '',''''- -4-'') 64* $ + /' '' &- ' -')''%,'-- '*') ')/ -*+ &1 ' /' '- - ' -' & '-''''- * /')/ '- & ', -'F ')/- /' '*+) ', '/'-,'% - '- /' '*+&-' /' '') '#* 5''''&,=' ', &'/*& #37-**4')J+','7 ''', -52 4

5 Leeswijzer + /' ' ')& ',,',')'-% '-'''' % * +' ' ',,'), && ' ''''&//')/ '),,*5' ',,/ -'' -,'-''''- * '- ',, -?-% -' '/')/ - '/')/ 7 A'''7 64 ')* A' ')/1 '7 A'1 ')* A'< 1 ') ')' /'-', '& ')-'--')/ / ')-'-'' 64-D'' '-168!#"*+ & - % / '!;14"')0'''''0,&*+' /'-' - - 0&-0 '& '* +')-'', '' /' '* 5

6 1. Relevante wet- en regelgeving D'- '-6,), ) '#' - % ')/ - ) * '- -' )'&' '-''-*,)' ')-, &, ',-*% '0 /0 &' &* 1 '- '-/ -& / - % - &-' '-% -''''' - ) * +' -) &- -'''' ) * 2, -6,) /'''- )'0 ''' * 1.1 Wet op de jeugdzorg %& 2 ) ' '/ - C '-,)'0% 0' 0')' '-,-% 0'), '%,-', & '', &C* %' +' '/ '''/- * /% ''F '-, '%0,-'%,=' ', &0 '), &-.,- -)'0' ', '- )'&& * &-'F',)%, -644 % - / '*+,' //'' - - '- % ')/',!64"0''' /' * %() '/3,'''' ')-'&--! '", % &0 &')/ /0' 0 &') -, /0-'' /- K ''- ''*+, '/9''''''- - 'F &'*5--) &'%) '% & /'''' - - -'F* 1.2. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg %*+ 2&'' -') '& -0'-- '' /' '/- ) '/ -64*:, /, ),, -6,) - -,='0,='%, & /-'&-'',=' ''- )'''- ',=' ',/-, &/')/'* 6

7 %,+ 2&'' -') '& -0'-- '' /' '/- ) '/ -64*:, /, - '), -6,),=',=', % & /-'&-'',=' ''-)'' '- '- ')/')/'' '/#0 '0-', /640 ' '/#*-'4 - / '* %- - &- ' '/0' ') //',)'- &,=' '% '0, ')/- '0''0- ')0/ - ')- - ') ' '/030$0$0'0-', / 647 /' - ')' '/#*#*-' - / '* %.* 5''''& - / &'), /* + &')'&G'&) * # *1 '&/*)% ' ) ',- ' )' '')0/'''- &') * 1.3 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten %-, '-' ' &&,'-' ' '''% ;540& / -64* %-' -')'- & ' ',-' '0&&%,'0',,!&' & ' " //- ') ')/', /'- '% 0 & -,=' '* 1.4 Zorgverzekeringswet %&,*, '/'4-, ''' / '*+ - / '''''''* '/'4-, ')/ / - ''''*: /- &- ' - '' * # 5,-# &'' '168 ' -'''% ',- *- &-&--''''',-* 7

8 1.5 Algemene wet bestuursrecht %&* ; & '/#-4 ''''&;54'/% - '''''''-* '/#-4 ''''' '-,', *+ &- ' &')- 64%''',&!"* 5 '/','//'' -'')')/ - ', &')0') /-/ &')0' ')/ % &')--- *+ &')''' -- / '/--- '//'-0 &'- ' - * -/- ' &')-&G'&/ * +&'- ')/ ')-''')- /' % '* 8

9 2. Begrippen +'/ ') '/ ',,- /' ','- * % / ')-,' && - '&'* % 0#1" %2" )'&,=' ' '' ', '',% ') *1') '' ;54* &'' '' #) '''')/ -' ),,'!6) '/ "* /- ) -') '' ''- '- '- ') '% - /')/'*2/- F''!' '- % ') "& -') ')/ -'-' ''0/ '' )'#) * ''-) 'H'! -'' '' ") '& /64% ') ;54H'% 0'&B'64- - )'-) C0'')% * % 4'5' & // * " +/0'&--')-0/ *+/')- % ')''%30$ / '*+ - ' &')/', /%30$ '0/')/--, &&* "1 +,'- - / ',0 '0 0 - * " - ''&''''/- ' * ' - &')-/-&!"*5 '''' ''& * 5' ')/ - / /, /')/' * "$ 8 -'&& ', && - -''&& *% '/8''' /& /-'F0- % -'), /-'*8&& 0#1 ; &5'''4!;54"'''' ')/0>'&')/4''')/',08&'0=% ' '=' ''*' '',')- -) ') &=' ''*+- 0&-- ' ')'** 05 Een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden. 9

10 05 :, '-)'&- ')/, /', '% 0')'- '%0-,'%0''%' '% - /&',641 ')! '"')* / '/-' ' - '-''- - 0 ')- '/-'&'& *!'' - L" :' &G'&-' *')'-')-* ', /&/-MM * &'F'-''',- /- '- * / + '&N'-%%, '',!'0/ 0'') &')/"*! +' '0 ')+=G'0+=, G'0+='>+0> '20 - & '/', /,64% * '/, /'-,=' ', &'/',=' ',/0 /O 64 /* ) '#$''-'')=G'&')/-'4 - / '% *+ ' '- ','- - / '- &* 6 + &0')/ ', 0 0'/'. ' / ''* 6 0 0'/' '' &0')/ ', 0/' '* 6 /%2"1+2 1 &/&'- '-- ' '!6406)416"*://')' ' ' '' &')- '*+'')/''- '*1'//' -/' &G'&) H' * %2"14 %2"1/7/ / / 4 1 ')/'!, "-, /'-'F,'-'0 ''- -, 7 1 ')/'-&'&'-' -'F7 '/-') '-'-/'),, /* + &G'&&-MM) '--BC,! "- ''* 2 42 //7/ 88+ 4, /,- &''&/ )' ) ',- &- - ' )',- &- ')*5''/- &') H' 7 - ')'), -)'' ) '), - ')- ' - / '- /&, //')*5''/- &') H' 7 10

11 !'" &'' - ')-- &'*' ''% '-&G'&&-* 4- +, /- -4-0&G'& - -MM) -- 0''- ''-6) -,''*+4-''''- % ')- '/ -4-*+ -!&'+' ;&''!+;""- ')'0' &'-&-% '',* '' & & '''/ -4-'- / /'')/' '''/'-)'&,=% ',=' ' '*+ '/'- ' ', - /&'-- '-,=' '*+ &- '),=' '),'' #/ %2"1 +&-'''''&,'!"'-P& ' /' ''*+'&- ' &,&O'- ''''* % '&- 'H' '0 '&, '''''&7''&')/-' '&'-- * /4 -''F- ')''''' / % &')/ &')-/! &')"'- '% -- 0M '')'') -'''')/&/ ' % ')')/'/ -'F/'-,- M - - /&- '- ')/ ' '''' * 2,'-'%- ') '! " ' '&/ - / - &- '- H' -- /, - ' --- / ' ', ''/ /')/-* 2/'''' &')/* # 1 &!"& /')/ -' ' - MM& -% '') &'- '')'- '&'% '*')') &'&&''' '' ')- ' M ' '/-'-' '''/&* 9# :/ 5 '/'', /!"')'B '' - C*' & ''&' % '!"&- ''-,% & ''& - * ')/ ''''''&')/'-')'% -' ', / -')' /,'--', /- B C '''' -&&,- ') '% /&* 11

12 Jeugdige cliënt :' - ')-, ' & ) ''')' '/0 & ) ''') '/'-', - '/99-6/-8 '- /&' '/99 &99-6/-8 0 & ) ''')'')- 'F'') '/0 - '- '-) 0'- -- ''-EE '/-& ) ''')0/')/'- '0 F'''-) '--EE '/-& )% ''')0' &')-) -'-) /% ')/'* ''F'')-#) * ; #9'/''',''- *+'/) -' ) ' /''''- ) -' '), &&&-0 ',- /'''*+'' ',&--%0-%&'-#,''*+/''','/' '-'), /'/'*'/&')/&& / /''','-* 3 46 ) ''''')& ''' &')/&-','& - ')''- ')- *! ')'-,'! '')/ "'64%'''&')/* 4' 5'''- 64% ' ')*! ')-- /'&'B>- '% - C*5 /' ' - - '- 0'% ' '', - '- * 2''F& ')-' 1, /0,,% ') 1, /Q',, # 1, /Q',, ' ' -' -,')' - &- / '), /* ' -' -,') '- &- / '), /*-'- % / ')/,- && '0 - - / -,&/,!-'')- &/,"*+- / B &&-'.,'/'&C!- ')"* ' -' -,') '- &- / '), /*-'- % / ')/,- && '0 - - / -,&/,!-'')- &/,"*+ - / B &&-'.,'/'&C!- % ')"* ; 1 '')' ' -' - - '' -- / '*+,- ' '')'-- / ' 0''* + #, ' % ' ' -' - - '#, '')- / '*+,% - &' /- 0''0' - * 12

13 < D ' -, '' &-'-'F''' / -,-,,-0 ') % - ' /- -''' '*1 ') & &64% 0,'F/')* ')& &'%-,' *& '!& " '- 0/, /,64% *+'/- '-% '/')/ '/'*64% '/&')/0 - % ') ' *4')'&& '-,'- '/')/ -% * & - ')'''/ '0/- %, /'''''')-0&, ' -'64 - ' * ')& ''F- '''-,'*'F- ')& ', *'F',' & '''0/ 'F' *: ', /,64% * < '&&'''/'-0''') ' * &''& '''''' & '&''*5'.)''--' &''' 'G '0- G G, /,* ')''- /'&'''' '/*' ' = = 4 -'- & &! '')/"')*8 '')/ -'-, '!/'',,./' %,=' "& ', '',- *')/--'&& ')/&'- '* = 4 : G &'- ','*') '-'- '- /&-' &' -,/'')/ ''/-',' /' '*4'')B+ &'- ')/ * = 4 5 &' - '/ ')/- - * &'/ - &',% '),')/- / & * >2/ '''/ '',&,,')/, '','64* 1, &, '-&,,')/, '','/ - ')6D2*56D2'), '-!' '"'', &- ''' *4'')B6D2, '-C*?,') '- ''' ',-. ' '/')/, ''&0& ''')! '"- '0! '- '"' '' '),*/ 64, /')- 'F0,'-,') *+ ' '/')/ & 0 &&* 13

14 '''' '), /'-,') ' ''-- ) 7 /- ' ) - '''// ', &,* 6 '',')/' ',') H' 0/'- &G'& '&!P'", /*5 '&, /& /!' - -'-"0 '!&'"/' - ') & /*6 /'/, ), / 0'')/-, /, #/*? '-! ')/"''- /' ) '/')/ *' &')/&'''' - ','-,') *') )'&,=' ''&'' '),'- &- ' - ') '', -'',=' ' '*? : /-'64'')- - H' *2/' -'''',- ''' -'')- - '% *: &&')/ &'--- -!'''" ',)'' - - * 3 '%' /'- '/ - '' 64%, /,* ')- ', '& /'&,=% ' ', &'/0/ ' & /&- 64*2/' - - '' - '%' / ')-,,* %2"1 -'' / - 64%''''- - *5&& 0 '- '' '' % '- *5!64%"''''''H' % '''),&&*') '-'- '- '') &'- 64% * +''' ')H' '4-6,) * >6"%2"1 '' ' *6 )'- 64% /'- - '- & '*+/'- ''- ')/'- / 0'- * ;'F. &- ' / - /''- ' ')/'*;'F. -' - ') / - - &. / - * 1 - -''' 64*+6& - '- ''% *5''F',''',- '''0& %''&'/')/% - ''*',') -B&'/')/C' / % &'-'F*+- - /H' & &)-' '* 14

15 3 4- /' ) ''),''',- % / & &'/'- - - ''',- & ')'''- - - *1 64% 0''-'''' '&')/* 8'- / '-'6&,,')/ '!6&"',- 'F- * ' ' * Verzilvering van zorg: Persoonsgebonden Budget (PGB) en/of Zorg In Natura (ZIN) 64% /',- - '- ')'F*1 64% / ' - '//'- '* 0**')* ) ' '/ //', )' - ) '/ -) &'& / * ') '!45" - ' '64 /' & - / *+'F/ ')0& ' * : /, /')-& '/')/- ''')/- '- '% '* %% / 4 ' & -/!& '/')/" - '''- ' - ')/')/')* '&-'-'F - / - *' 'B%%%, '',C!'0/ 0'') &')/" * :& '/')/- '''- '' /')/'/ ' - 'F,,''* 5 +4 & '7 <',-! '6/',-"7 1 ')'' 7?< '7 ;'F ' D::0')- --',-'- '&')/' '-')/-* +- ''-,64% '/ ')' ')/',% ''- -'F*')- &'-'''& &, /00' /''&, *1 'F' '')0 /'''''- & /' /- ''- '- '* "2 4 +'')')/ '0 640 &,'F'% / /' &, /'-'F/,-*: ', /&')/,64* *'/*,*-** *'&')/ - '- - ')'*+')''/ -- '- &- -','&* 15

16 &0,- &- &' 0')- % ')04-6&*2/'-' '&'/'/ 0, /'-'F/,-*- ')/ ' /')0&'F' - ''&- * +' & - - 6&04-06) 3 65*1 6, '%'' '06,:G, ' 0?'''F '+>% +>%''0* / /!- ')" +- &'4 - / '64*1 ', ) '#$' '-/ *+ ' -' - &' *''&')/'0/ - 0 ',, ' - '* 2A0 6:;/6,G, ' *+''' ') & ; '''.?:;%'''. 4' 5'''- 64% ' ')* 2 +6/',-'-&')/- ')/'- 0- ' /- *D'' '-2;6 9 '- ')/- /',-'*+ - ' '#9 /- ') - /',-*2 //' %,--*& / '' )-% & /' '/&/- &/',-* '/- ''- ',/',- - /' /' &, /'-'640')'--!-" * 1 0'&-')'F, ',& & - '?', /64* 3 R'), & /-'',=' ''-)'''- ',=' ',//')/'* 9 2;6 ')0, 16

17 3. Uitgangspunten &? - 6,)!6)"'7 //'''% ' / '-/' *+/'')/% ' / '* 64'-/- / '- - ' ''C7',/', ' ' ') /-,- -)'--' '&/, /'-H'!, -''") *5'' '/'))'&,=' '',=' ' 64% &')/')! '/'- ''"* '/#'', /, / /', - ')/ '0, /,64*'- '' -6,),, /,, -''),=',=', & /-'&-'',=' ''-)'''- ',=' '%,/-, &/')/'* 1 ')!')')/"'64/'H' - )' - - ')'H', -6)0&' '-- ')','* *1 '/'-4 - / ', -)'%,=' '',- &- ', -4 - / '*+'/ '),=' ''- /')/'' ') 4-* ')'-'- -'4 - / '*+ - / '- ')/- 'M - OO ' - *+ - / &/ -, /&'F' - /&!,'"*+,' ',*+'/- 'F&'''44;%,0 '&')/'F, /,/' '/ -4-%, /,64% *+'// *:, /%, /,''-,=' ''!-64" ')/')',=' ''!/' "'*2/'/% '&'- ')'''-640')- -,=' '' &0',&,=' ' '*+&,=' ''/&-4-* ' >6" '' ') '''*5' ')')- '- '-'- /! *#*3** '''64"*+''-'& '')/ -*+''')- - &'/- * (>6"1 # &/ '''' 'F')- - % / ', 5!45"* 17

18 - '& /'/&- 64% ''F&, H' '- * ) / '''- - /&,')! '",% '%,-, &*G,''- /-- &!'''- & '' % '*2 /'')4-.64% '., /'-, '%,-, &'/ -!, -'''' ") '* B2 ')'- - '- ''0-, /,- ' &'*'&0, -''0 / - /% &-, ' 7 / / - 4-0&- 6&, -''-!, -'''' "H'% ) * -6 %2"11 1'6,) ',''- - H' *') 644-/- - H' *+ - /!4-" /!64"')- ')/- &''/''',''* '/'- ''6) 5'''- ','F' '')''/ '0/')- - '0,'F '*:'F, /,- - &&,') '), /, ' 0& //' - - & &')0' '/30 '0 0-0' - /* &C= +''''''%- '0' '* /''/ ', ')--'H' * &&/ /%2"11 ')//&')' '!'''/"- '& & //' - '! &'/"//')/&- H' -- &&/* 0/&C&2 / / '')-'F'&'- ')' -'), /, 7 - -&,- ',''-''% ''7 --' 7 ')-'F') '- 7 -' - ''',- ')-'F') - / ')-' * + -' / ''&&/' & '- *4 / - / /& ' )' '*;'F'64% 0- ')/- -/- * '' ')/ &''&&' * 18

19 ;,' -'D'' '-168-'/- ')' B *C '+.4%#3-&'' '-168 D2, 0, 5'''- )'&,=' ', &'/0#* 19

20 4. Grondslag Psychiatrie %2"1 </88 2&'& /'/&- 64% 0&'F'/-'//- MM *: 'MM& 0'-0'' ', /' - * 6 D>$E '- ')/- - '))'&,=' '% *4') /-')' -'B 5''% ''&,=' ', &'/C!, '0#3"-, /'-,=' ', &'/*1 - '&, /&'F,/ ''*2 & /')/'* =' ''/.',=' '0''),' ' '0 '', &,-!' '% '/"+8D%51'''!+''8''D&' 0''"*,=' '' '/$0-')'0-64 %,=' '0 -,555-'''=&+8D51* A / 8& '- &-''-,=' ' 0 ') ''/ '& ', /''' % &' &')*5'-/'''- /'')/ '!4-" -'/ &')/% '- ' '- ' ' ''''-, /'-,=' ', &0& /'-'' ''' ')'- '- &'- ' /'0/'' ')/-- &G'&&64% '% *')- - - '- '''- -% '/')/*+''' -,'-,=' '% * +,'-,=' '0-,=' ''0'- % //'0'/,=' ')0/'',=0,=,0',=')* + - /,' ' $ *'' &' % - -* -''')/' ' ) &')*',')' '*5', /'- '&8,% &8 '!88"0/-/& -'// % *: '' ') 0/ '/,' '* '')/, &- '/, -'0&- % '',-'*+'' '-,, - * $ + - / '/- ')- 20

21 >D &C 2&'& /'/&- '''-'64'- '% B,=',=', & /-'& -'',=' ''-)'''- ',='% ',/-, &/')/'C!'- ''6,) '/ '# "* 5, /')/ - -'- ',B,=' ',/C & - -- B,=' ''C!D2,0 #"*B 5''''&=' ', &'/C!#3"0% '' - '''', '' - /- -* " 564%' ',C,=' ',/C''' /* - & - ' '&,B,='% ',/C'H' '0, /'''' ' * ''' )- '' '&-& - ', /'-! '- &"-,=' ', &'/* '',&-' &'- % '''0'/''0',&& /'% *''M-', '- % 64*, *2 /%, /,64, -,=' ' ', /'M, ')/''*- '- '',% * 6 ')-'% '&-'- - * & -',- - ''' )* 8&&')'& *1 &,''', &'/ -'F '&-& ' '- - &*, /'-& MM -''' -/ -' B&'C '*+&',, /'' ')'- *+&' /''' -'- ''&&* + ')B')/&C* '))'&,=' ', &'/, /'-')/& M )' -', /'-')/& 0-64% '& 0/ M64% ''' * /''''-,=' '''0- -')/& ';54-''' * # 4 &')-3& '''', & ' ' '- - ' *?'R/ '- '& 64% - / - % J**<&," +',, &'' '-168 //')/&-% * # 4C - - ' ')'' -, /- ' % */- /&4',,=' ' ' ;54&'&&'', *//- /&4 ;54' '- / '''-'0& '', *:'' ''-. 21

22 +'&')'''- '''- &,=' ', &'/ '''- - - *+'''- '' - ;54'-''' & - '' * /') ') /,64% % &' -,' -'F -* ')- -/')/,=' ', &'/&' 0/ ')' &' 0')- - % ')/, /'*+''/'- '))''-) % -', *2&')'- ' '),- /- )'0 / *+- &- - ;54 * 6!6!6 D-/ -6,) ''''% '- *+''', /')/ ' ' * 2, -' '- '' ' 0, /'- ' ', /''' &'0, &. %, &05*T*% 9-&,-' - ')/',*5, '',&;54- 'F'-' - ')/','' - 64% * 22

23 5. Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGG) Relevante wet- en regelgeving '/0'#-6,), &- 'F',')/' '-4 - / '* 2, - '/'-4 - / ', )% ',=' '',- &- ', -4 - / '* '' - )', -4 - / ' G & 7 ) ' & /'')/' *+ ')' - ')/')/'- &'* 5.2. Beschrijving GGG '''/'-)'&,=',=' ' '*+/'0 ' ', - /% &'-- '-,=' '* '),=' ')0,'' ;/4 ''7 &,'7 -'!' '", &'/7 '&'','' 7 ' '* ;/4,''' -, '&,'',''7 &,7- '!')-*' 0 "7 &,G.&', '.'7 &'','' &''','' '* //4 -/! ') '&,G,=', &'/0'&,G &&&' "7 -/! ')'' &''-,'& ' "7 / -'F! ')'' ' '0 ''.,=% ')- "7 '.& '''!& '7& ''''& ')"7,- '''! ')'',=''. ''- - "7, /'-0 ')* 1 ' ')'- ' '0&,G''-, &'/! '-"'% '* 23

24 " / 4 ' ')-'- ',-&&' '0& & '0 ',' '*5 -''&'&% S'&'&'0,='' -'*=% ' /& /' ''/,- '')'!85-+8D51" - /' ''* "/ 4 '')-'/',-, '- '0 ',' '*5 -'- ', /,',=,' &''- &%, /,'* 6 / 6,='' ''&'' '/ '0, &,&.- &'&- ')'*',/' ' &/ - )'&'''','''*5'' ' '',&, ')* 6 66 '')/' - /''-- - * #1 5 '/#-'- ''6,) ', &-,/')''* ; &, /&1680', -'-4 - / '0 '''', & /,=0 '0- &0 &-- ')''*+. ' '- &'F,* +' -- / ',&'''''0'F' ' /- ')'','- -') - / '*!41 ')&''MM) 64*1 - - ')MM) ' 64%'''/')/!44,"* ) "64% H' * 24

25 6. Gebruikelijke zorg en bovengebruikelijke zorg 6.1 Relevante wet- en regelgeving %.." %2"14 B+, /, / 0,')',-&' - '0 ')/ '),'*C ' &'G,''' //' )' ')/ ')'', ' &- &- ')'&-'& % *+ &0')/ ', 0 0'/' ' / '' ' '/')/ * 1 - '/')/'&'&')/'/, '0, /,64% *-' '/ &/ &'*''& '0& &/ -* '/')/'&', '/ '0 ')- /' 0''- ')')-* 1 '/')/ &)',,' '/')/ &- * 6.2 Gebruikelijke zorg + '/')/ -.,- - )''&-- '- /'! "-'')/')/'0'% - &'//', '*& ')'' '')'''0 )', '0 ')/'')-,% '*: /,,64% - '/')/ * :)'',64% & '''0!% ' '), & '&" ') '/')/ '- ')/')'-') '' - % * 6, /'-/ '''G ''''% 64% / '/')/!')')/"B &C!- '')" - ')* '),'-!-" '/')/ ' &')'& 0,'G '- '-G '&*2/ '- -,'/- ')/'* &,7 & &&/ ' ')') &/ &/0'), '')',//-')& &&&&' *') && ')')-0')'-,&/&')/ ')'&'* $/ D'/ &--&'&, % &*+'G, '- '/')/ 0& -'% - '/')/ * ')/ '' - &, '-&G'&&* 25

26 %/ 4 '),'- '/')/.- '/')/ & % &- &- '/')/'.,- )', &&' & - &'''')/' -')*1 /' '&& '' &'//', '* 5 '' '), /'-- '- ;+ & - % ')/'')&, - *+'-,'' % ', /-'&,'-% ')''' H' 0& ' % - * ' &')/' &- '- ;+ '& //-'' * '- ''''*R')/',-0 % ')< 1 ') 0 ')/' 0 '''&' ' * ')'&& /' ') '/ -64/')/'0 ' ''& ' '/')/- ''., % ')/- ', '&G'&&', &,/'* - &--'G, /, /,64 %,* 5- ')/' -#), /'-''& ')/1 % '1,'0 '',* 6 -'& '''0& /',/ ' ' //*+' '/')/ - ')0 ')/'''/ ')- / '), ' - * ,- )'-, /'./'.- '% &'& '/')/''., ')/- '-- )''- - ''/ 0 - ') - * + / H',&-) 0&' '))%, /'-,=' /'')-. '), /' ', &*+ '/')/ - ''/ & &'- *, /'-, /''),% -. &;54- ''&* 1 -.,- - ') ' /0 - '/')/''. ')/1 '- 0 ' - '',-*4'- ')-'-- ' '')- % '', 3* : /' ')/''' ''// ''' -*' ')- 6 -.,- '&')/.- '- '% '')&! '"- ',''&% ')/.- '- ''' *, /'-! '"- '-- -H' 64% 0'&'- ',! ",- '-.'/,7 1 -! '"- ' - / &,,')/ '-''' '/')/, ')/- '0-,'.'% '0''&''&'&% //0- % - '/')/, ')/- '0-,'.''-, '&,,')/'-''* ;'- '')' +'#, ' '* 26

27 6.3 Gebruikelijke zorg van ouders voor jeugdigen bij verschillende leeftijden /'',64% & '''0 ')% '/')/'''- ')/'/' -') '% ' - 0'& MM G, * 8& '/')/ - /'!&'-BC)% '" ;C* -' ')/1 '''- '*- '% ', &'/"'))') /& &- * ;*' /' '--*+''/''/ '),!')-* /,' /& "7 '''&''),=& '//'7 /'0,')/-,,7 -'')/' ''-.- 7 ')/,-''&''')%'/0 0''/&0% '&'',7 ''''),- ')')'7 ')''' '''- / -* ;'&. /' -) ' ',0,,-###./7 /' '--*+''/,'!')-*/' /','' &-'-' ''"7 ''& '','), ')/- '7 '''&''),=& ''//'7 ')- '')/0U& /7-''')/' '% '-.- 7 ''--''- / ')- 0'-'' - -'-- ')')'7 ;&.&B - ''--7 /-#) / 7 /-3) 7 /-) '7 '), ')/- ',& ''''7 ) ' ',.,''7 '''&''),'''//'!-*' / '"* + '/')/') - ''-&' ) '/' %,&--'''- /'-'')/')/'' - &'//', '0'' - /' '- 64%'''*')/' ) '& &' &, /')-&'% - '- -, /,,* /&'' ' '/')/ 0# 27

28 ')', /'-64%''')- - '-' &-'''','-'0 '., % /'-/'0- /&&-'' /'- ')'* 4/' -%) - ')''0& '/ /0/','0, * &/' /% '&,,-' ' /& 0',' 0 / 0&&')/''0'/ '* : ', /-- '/')/ &-- '& ' ', -')'*D' % &--& G, * /B '& - ')')/% '- &- &!0/"&//)-, % &,'C! "*+ ') 'F'''),& - '0 & *&')/')- -'/),-0'- *D & ')')') &- ''),!G '"0/'- & '' %, --!'"* 6.4 Overbelasting en richtlijnen voor onderzoek /&'')/').,- - '*5 -' &' '')/''''' )& '',*2- '/ '' &''-=&,&-'&')/.,=', '%'' * < D// 4 /7,'7 - &' 0'/-''7 -/'7 ''7 ', &* : 'MM0'&,&0'' - ' ''*1 % ' '/&/-, ')''' )% -'/-/5''' 3 *+ '-- ' / /-- ' % -* : &- ')- ' ''&')'0 &)', /'-'),=' ' '*')- ' ' ,', / ', % &0,'',& '&' /,/-,', / ', &* '&-- /0& /- '- - ')- '-, '- '/')/.& *D 0 '- -/ /,-, /&&'-/&' '- - /0 ')'''- '/')/ %.& /')/'* 3 /,/'/- 0*) *./'/* 28

29 7. Functie Begeleiding %2"1 7.1 Relevante wet- en regelgeving %(" %2"14 *''&- ''- '-''- / &&'% 0,= ' ',=' '', /'0- ')/0'% &')/''')/','&', /', '- * ' &'7 #*-,7 *,='' 7 * 'F'0 * '&', & - * #*+'-''0' '0') ',- '0&,' - &' //- /&'-,&'''- % '-- / * *+'-''0' '0' ')&- ''7 ')& '0 - &-',- / * %&C" B5'- / ' '/3 '''% -0& '''' - &' /*C 4 BVWX')')''''&''', /'-C&' /*+ ')& - / '' '/&/- '- - - '''' '/&/-, - - *, /' ',0',,0 'F'/&' ''' % - - -'64&'/')/'*C ',') -B&'/')/C' / &' -'F*' ' - /' ) ''),''',- 0 & &'/' Doelstelling functie Begeleiding 17 +'''' ',- 0&, - % &'-)'*+'''- )'' '' &- ')-'''- * F+// +'''/')--- -% &'-'F* 5,/&&, ' -, / ' - &-)'0 - '- '-/- *&/,,-'-''0 % -')//0&-' -* 9 ; &64%/&,;14' 64* 29

30 5,/&'' '),'- &- '-% ') '', -''MM-,=' '% '0,= ' ''0&''0'&% ')/',- ')/',*+'' '),//'& ')&%,'-'' &' * R /''- &&-, /', '')'% - - ').-'.- ''% &'* +'''/!"')'-'% N,''& &'-)'- -* - '-, /' '&')/'0')',' ''*R')'/0'- & 0'')% ')/'' H' * / ''/'!'')')/- &"/ ',& '' &-'- )'0').,- 0'/&'F*+''' ',-.,- &&--% '0 ', /'-)'*+'&''''',& -)''F',&-,'''' '* F // +''''- &-, &&/')&)'% - 0&- -'), /'''' '/&/- ','- &- ') '0.''' '- & - ' *4'/')/642 ')* 7.3 Indicatiecriteria / beperkingenscorelijst Algemeen +'F/- / ')''', /'-&'0,= ' ',=' '', /'-- ')/0'&% ')/''')/',*! * 2&'& /'/&- ''''')- %, /'-)'/'F&', /', ""--'), /' * 8' &'!&')/'&'0'- - &- ' 0''''F "7 #* -,!'- '%''"7 * &! '0 - ')0 '0&' "7 * =''! ''/0 ' &'"7 'F' '!, && 'F''')0,, "* 5' ''''64'=&'/& -' '/ & -, /'-&' ', /'*--, % /', -',&,-B, /'8 ')- )C*+ ')',- ',''/-, - '' * D,-B, /' /' -)''* +, /' '))''0&', /',MM- ' -&-'), /'%--') '* 30

31 '&, -, /' -*') /'& '/-,&'!&''N') - &, -, /'"0& '&, '''' 'F/ ')*2&- /&)' / -/ ')0 '' ''&')/ )'', '% ''' * Omschrijving van licht, matig, zwaar per schaal Sociale redzaamheid * '), &/' ')/ 0/')0//', & ' * #* :, /- 1/'' 0' - 0&,'/' /) * * 4' '),')/&/ </'/ /&-')- 0-/,/* *5''F '- --'/ +/'''!-*, "0&'-/ * *<0 ')- / 8,/'0//' ')-0' /, /-=% G'* 3*;&&'',&' '/ 6/',.&') /0//'&') '/'- &%.- ''0 /',&0/'-'=% -.&* 9*+')/' <&/' ')/''- 0' -, ''0 /&,' &&.'))* * &,'& </'&&'.- ''0/,'- '% 0')- ',0/')/'',- '* $* +')/ ' /'',,& 0&., / * *4 </'&&0 -''0/0 /0/,'&,',',)',* *5''F '- &,G/ </'&'')/ //&0& 0/'%.')/'* #*4&'' '/') </','0, 0/ ' '),*! 4 +)'', &&')/ '!0/0/ ')- "0/''')//)!//0'' -"& '- -&&&,G '-''!')-*, - 0'&,% "*D''&.''').')',N&' &'))0/,0'). % *' ') ')/')'&* +)''&, ') 0-''0' /.*+)' /& ' - ')')'-''*+)'/&,- ' / /')/- &-/* 31

32 < 4,-, &0'&-'0 -')/ '')/ '')- )''-, /0/&'')/ '''''' - &'', &,)'% /')/'-,* +&&'''- )'' '), 0 / ')/&0.''- '),')//&/*+)', /- '- '''*+)', /''&' &&'!" /*/'/ - ', /,' ''*4,)' ''). '//'* 1 4 '- --'/&&' &'&0;&,G/ /', '- *+)'/', &,. '&0)'/&''- -/*+ &'', /0)''- ' //')/-,- *+)'''',- 0''''' * Zich bewegen en verplaatsen * '&,''-7 #* -% &'&/7 * ')'&/7 * ' -,'7 * K ' '&/&-7 3* '&,''- 7 9*,,,!&'"7 *'-,&,!&'"7 $*- '',!&'"7 * '/&/-, *'- - &' '/7 #*- '',!&'"7 */,7 * -,'*! 4 +)'/'& ' && ')/''''& %,&'- *D '/-,&'/ -0& '* + /'F -,'*,'-'-,- &, &,0& &,-','/'*+)'% /&, /''-&&,,'&-' ' '-,.- '''6&* < 4 ',''- &, &,*A')% ' &' -, /& / -% &'', &-*+)'/'0/&,&'0&'')/ '-,% *2, - - ''')//')/- )' 0& -''% &'6&')' - '-&')/* 1 4 '),'0'''/&&)'-% ',*''')'- ')-,' - ','')/- -'/')/-,&'1,,//- -'-,','*2/ '/-,&'/)', /'-&, '')/-* 32

33 ')''-/,=' ', /''&''% ''&')*D, /''')')' '% / &')/&'''&')/, /'/')/* Gedragsproblemen * '! ','. 0 ')/' ')/"7 #* &' 7 * '&')/ ' 7 * &',' 7 * - ' 7 3* - ' 7 9* - ')/ *! +)'- ', &'') '- '&, /'- % &- ')/' *+)'/')- G '',& /' '& ''/**)'0 '0,/&/0' ' * - / '-' ') &-'-)% '0'.* < 4 +)'- '- '''0'0'- ')')- % /&'-,' -)'*+)'/' ')- ' '',& /0' '&/0 '' ''/0 '')') - ' 0- ', '0 /' /''&' % 0''&.0- '')-/, & &/0* 'F=&/')/'') '-)'- '* - - '') ' /', '* ') ' 0- ''-)' )'- ', &* /&')/& / - ''* '-,' -)', &-'7)'/' '0& ''C')- -'''- )'.')&-'*: '','''*+)'/' - ) )0/'&, '-''0/', &' & /',0* : '/', ' ''& ''* Psychisch functioneren * '7 #* /7 *,,'-&-'*! 4 +)'', && 0/*+ //' - ', &'0''%&'''''0&&', &0, '//-''*+ '.,''' &'- /' - *D,&'' '' &'-)' - *+)'/'-,/ 0 ')-*/&/0' - 0''&'')/' ).)0*: '/- &-/* 33

34 < 4 +)'-/', && '' &'- /' ' -,/')/'*')- +)'- ''&!"/ &/0&- % - 0)'/')')/-') /')/ *-*'& &/', 0 - )' '')/-, &') &'* 1 +)' ', && '0// &'-&-'*' '-'- &-/ /', '/')/* Geheugen- en Oriëntatiestoornissen * 'F'', 7 #* 'F'' '&7 * 'F''')7 * 'F',*! +)'', &&-').,* /-, % &-'-, &,*+, &'- 'F/'&,-'') /0' *+, /'- & ''- ') &'0)'/-/,'-BC ''- * < +)', && /-, ')&-'*+ % &'-'F /*+)'-/,'- ') '- -/-- & '&* /'% '' 0- ''-)'* 1 +)'- ', &' /-, -')&-'* ')' 'F ') &'*2 '') '') '- -/'/')/0/'- &-/ * /''' 0',&' '* Wegen van zelfredzaamheid 4 &'!' ''''" '&')/0''-,=' &')/''F'&', ')/- ' * +'F - && %''- *N* '- - %'7 - &'' '')/''0'' '&- '&''7 - &&'') '- '7 /'& '- * ' '- &''-' '''% '-&')/' &'* 34

35 #0G #0G/ 4 *,-/'!"7 #* &/'!#"7 * &&''!"7 * &'''!"7 * - '!"7 3* '!3"7 9* &')/' ' '!9"7 * ')/-'!,''0, /0&'-0 / - ')'' /"!"7 $* &,,')/0' ')/-!$"*, /',5;A%'.&9/&- &, /'') &'* ')'' & &','0#009*, /'%,' - &')/&, '1,'0 ')/ 1 ','3 6&!'')/,"*+, /',' $'), /','-, '','!' ''&-'"- ' ''* &'' ''&')/', /'- /'&')/''F&--', /'& ')'/' *5'-&- &-- '% ''* =/ +''%'-'' '), /'-'' '),*& - % &0&' )'&'- - '* 1 ''-'0&' '9*** 7.4 Begeleiding algemeen Activiteiten begeleiding 2 '''--?4%" = " = / * ') 0*N*- - +'-'' '' &&,, % /' '' ' &'0 'F' '0, &,=% ''*,')'''F &, --' &,G/0'&- -*')- ')-''% - '0/0 '/!M,0/' ')/1 ' / - &" 2& &,G' -' - ')')'0/'/,0/% '0-,''- / 7?- -,'-0 ')0 /0'/&0'/,.0 '& - '-, /& ''*')- ') )' '' ')00 /-!' ' &.'')'), /"*,'),0'& -, /- 35

36 ?4%" = " = / #* -- &% '* +'-'' '' &&,, % /''' % &''% -,* '-''7')- '-- &--,'-&&'!')- % &&0 '"0- ')')' *,')'''F &, -,.')-./,''')/ '7' ''),00/00 '/0,')')-, /* 5'-'!&')/"--'7 ')&'-/0')&& - &'')/ '', / ' 7,')'., /0 ' -' ''% '''' /'0' '/')/ ''G ''% ''*<',') '-''''')*,')'- - &--' &,G/.'-''0'),-, /'%, &''')/ '-% 7,') -7/')/-') '') -/%/ &')/ '-*,')&&''', &% -'0')')- ''' & % ''&&'' '&'')/* * '-* R',% '0'!')- ') ')"7 R' ','-='/ 0 ')'/ ',')')- -% - 0- '- / '-'' /-'''- ''&,% ' 0& / ' &'') ' * =&% - 0 *N*- - '.'- - '' % &'* - / &- % '!' ')64% '/'/% '/,&'- &&''0'& - ')/ 0''),- 7 2-&. '/')/ &&--'0 ', /'-)'0')- ',,=%''' 36

37 ?4%" = " = /,')&'' '!''-",') '/, - -!''- " +'-''')/'-'' *30', /!" ')& '* #+'-''')/'-'' *30', /!" ')&- ''* +'-''')/'-'' *30', /!" - &- ',- / * = 2' ''-B'')C-- '*+- '')' - ) -''/ -4- *2',- - '*')/' &, /' '- - ' - '' -'% )4-*-''')-'---'0 ' &' * )'&'- '& ' '7 #*, &&'&',-'7 *. -)'&'- ')& ' ')* ')'-'' ',. ''&8D?R%''')* +'// *+/ ''),)'.- ')&-'* - &- '' /'- &G'&MM) * MM) - -- /&- ''.',, -' '*5- -/')/- -/%'' ',* F +''','- &-''''/')-% &, -- - &0'-'' '),. '-, /', '*2&'& /'/&- '' '- &-'&, /')-&'- '- #B1%, /Q',, C,'''. ')/1 '* 1 - &-'&G'&&-/#*1 '' '),- ''- *5-- ', &!' ''' ', & *''''-'2&-C"/ &--'''&MM/ - *R-/' &G'&&G, / H' *+'/,/#0 '&''& ', &/ '/0 '''' &')/& ')- - &-'* &' - '' 'U,') U*N*- ')')- H' *2 -/' ' ') ')- ')- * 37

38 7.4.2 Geldigheidstermijn en omvang 1 --'' &')-'''- ''% & ' '*+ ' '&')'''- &-0 &G'&&-MM) *1 'F' / '''/ ')- B,') C '''' ''-- )!'/, 9**?%,') "* +&- &'' H' ''& '&- '*+'' -'''' -&'&' -, /'-)'- ''' '/- 7 &'&'-'-)'- % ''' '/- 7 '/-')-)''-'-/'),/')/ * Functie Begeleiding (AWBZ) en/of functie Behandeling GGG (ZVW) 2 ''),-!-- '" -& &'0 ', /'*+ ') - -&&,'- '! - 0- % -- '*"*& ', '' -'0 - G, ','--,'''&',=' 0-/,!')-* &%.,,",,!')-*,0%,="/')/'* ''), /''- - ' '''* +'N'-''' - - -, /'. '- % '.'')') '. ''')/-7 - '0') '. '7 - &-' '' '),'), &* % -4- /' /' '',% -'- '!' - / ''- '% ' /"0'&', &&'&''','',/- ' % -!4-"''* &,G, &0&,', '- '/ 0,''/ '- *')- % '- '., /' ')/')' -,' - '' &'*R 0'), '0 ''/ '* - ''')- '' ''/ '/0 ' ' ''*5--''!4-"'/ // / '' ' - &, 0'')%!4-"* 2''-''// '), /'% -,'-, /',', /' - ' ' &' &''','',/ - '*')- &)'&- % ' - -' ')-- ',''*+' -, /'- '.'-'' / /&'F')' '* 38

39 ',- ''S// H' - '' & - % ''),- ''* : &- -/- '' '- - ' ')%, / '. % '-'- '- '',64& 0'- /' -)',' - &'&, * -)','- ' &''')/' '-' &,!,=' - /% '''''64 H' * +'''/!"')'-'% N,''& &'-)'- -* - '-, /' '&')/'0')',' ''*R')'/0'- & 0'')% ')/'' H' * Respijtzorg '-.,- ''''- ') '- '' ' / &'& '') '/')/ - 0'.,- '&')/.- '- '' /&- ',* '-,''0/64%''' 0 '% ''/')')/ - &*5' 64%''''''.,- - '- '&!% " - '-.'/,*1 =&,&-- ' '')% - '/')/ * '''' '), /'-,') ' ''-- ) ') - '''// ', &,*+'')/& - ' ''% '--,') &N'*')/ ) - '', &' /,''''- ')&')/*6 ')/,') '&N,'' & - ')- 1 ')! '"* - '% ')/',=' ', &'/ ''&')/- '% '/ /'')&'-') * '''&/ *?,') - ' '&-H' '- 1 ')&, &'''"7 ''''!,"'-&' ')''''' - &-''''-'* 39

40 7.4.6 Begeleiding, onderwijs en opvang = )' - 64% 0/' ')'& % /'/&- ''''', /'-&', /', '- ' &'7 -,7,='' 7 'F'0 '&', & - * # / 4 /'0-'0 ', /'0 % &'')/0- ') '' ')*: ', &, -/'','''''- '''% ''-'') ')*6 /''-, -&& =&&0-0'- ')/'-- '''-'64 * & &- '')*R/-' ')''')B- ')C, /')/ &&=&0')&& /'.'),* + ')/- /&)''),, '!"% '), &- ='/, 0')' - /' *5&& -,/- ')- /' ' '')/'&&*''' ')/-'64 * 2/ )'-'), "' ' &''- ' ')- /' 0'''-' 64'' * :-!- ",' ')- ''''- '') ')*5 '''' '-''!" - *N*- - '!#" ''), /'- '% '-- &'!"& - 0*N*- - '.'- -'' &' * : /0-64%'''0'' ',!"' H' - ')/'& ')!'' - '-'' ''0, 9**/64 ')"* +&-', /&G'&/#*5-- ', &/ &--'''&MM/ - * = : ',- ' ')')- ')-, &'- &-/',- * +''- /'/'', '&',*5' -/'&'''-!- ",' ')/'- ' ')0' - ')/-,,-')% &',*1 /' 0'&?/ ' ')0 ') '-,' ') *!- ",' ')'-,'' '- /' 64%, 40

41 " D'-#9')'- ')/- ' - ',-*8-,' ')'-,''&'%,- ' *1 ',-- '--,' ')'64%'''- '/',-* ; +6/',-'-&')/- ')/'- 0- ' /- *&'' '-2;6 '- ')/- /',-'*+ - ' '#9 /- ') - /',-*2 //' %,--*& / '' )-% & /' '/&/- &/',-* '/- ''- ',/',- - /' /' &, /'-'640')'--!-" ') /!-" *5--64% 0'','- '/#'#-' %, / -'')-' '/')/ *' ' B, /, - - / - / 0,')',-&' - ' ')% / '), 'C* ' ')'G,''' //' - / ')/ ')'', 0' &- &- ')'&-'& % *D&- &- ' /0 ')- ')/').')--,-.- '-/' *'/',-.- '-/' &, /''- & /. ')- 64%, /. ')& '/')/ 0/ ') /. ') -' H' *+''/'' ''- /',- ','*, /'-- '/')/''-)'0,'-'0 ', /' &--'''-- &.-, /*2 /H' '' '''''')/',-*: G ''H'% -' /'- /',-*2/'/',- ')- &!, "&-, /'!, &"'))% '/'* Begeleiding en leeftijdspecifieke aspecten " &. 1 /' &- '/')/' -' '/')/ - - /' & &'//', '')- ' ')' '64%!'/ '/')/ "*' ')/ -% ' ')/' & &'//', ',' ', '/')/'*')'', //'&, &'-& '/')/ ' '- -//& - - '* '')-' -168-/'',64% & '''0 ') '/')/'''- ')/' ''-/' -') '' - % * R'')/' #) - '/')/ & &-' /- '/')/')*, /'-! '"- '-%.- /''' H' * 2;6 ')0,* 41

42 5'''''-'/')/' ','0' & &G'&/#* " 2&')/' ) ''')/&//', /'),'-'' '&,G/*+ ')/' &,=' ''' &,/, //')*+, /' ')- '% '''' '),' &&, &'/' * : /, /')-G - /' *+G -/'& - '/')/ -*4'&' * 1 /-'''')/' ) ' / -.- '*, /'-! '"- '-%.- /'' ''- &-,') * ;C* -' ')/1 '''- '*-% ) /& &- * ;*' /' '--7 '''&''),=& '//'7 /'0,')/-,,7 -'')/' ''-.- 7 ')/,-''&''')%'/0 0''/&0% '&'',7 ''''),- ')')'7 ')''' '''- / -* /') '& ' '/')/'- )'- '), /'*D'/- &--& G, *- &--'G, /, /,64,*5'' '/ '' % '' * " C/* ',.'-''-'', -' -%,'',/' -&) 0 &'''* 4.'-'' *'-, &&&',- &- '!/- ')'' /"- -*')/' -&) ', /- ' &/'',- '.'-''' - /' -&) H' *4'-, /,'% ',')/' -) /B64 ')C B,' - ''- ')C* #*'-'-''& '- &- ' '- &'''-,''- '- &')/-., &'/ *2/'-''- &' ')*+ '',') '/')/ - *1'- &'',- /'-&) ') -/' -'&-- &% '.- '& & -- ''& -'//'* +'-''&/MM '-'''* *R'''' +'-''/- /' -&) 0 ''''0 H' &,'--% '/')/'0,') ')! '"- '- *'' ',- /' H' &/',-*4'- '' - 9**3B<',-C* 42

43 Onderzoek naar draaglast en draagkracht /&'')/').- - ')*5 -' &' '')/'')''' ) & *4'% '/')/ - '/')/ C*5-& % -.&'-, /'-- '* Begeleiding individueel en groepsverband +)'/'),''-''',''',- * ' '')/&&''*'% '',- '- ',''''-' / &'-''',- *')- ''MM& /, /'-,') &- %/. ')&&''.&&'' &-'-)' 0 ''' % /')/'-' 0'''''-'- &-% ''& -)''-* 2/!&'" %'''')- ''',- /'-'% ''- &-, /''''-' H' * 2,'- - )'/''''-'''',- &' ')*')'''' /' - &- ',&&-,/-'* 7. 5 Begeleiding individueel en Omvang +/- '''''-'')-, / S0$, / /# #S0$, / / S30$, / / 9S$0$, / / S#0$, / /3 S0$, / /9 3S$0$, / / #S#0$, / ** ')''R &'4! &&')/'' -&"/, /')-'' *+-'-% /-/* " 5/64 ')' -'), // ')-'-''!'"-64%'''*; ' & '' && '&'')/*' & ''') '''*+'- &-''- ')*+&--''0 ','') ')0'/')/ -&-, &'&& /' &'')/*+&% -, /'&G'&/#*5-- ', &!'''' ', &-,', "/&--' ''&MM/0&'- 0 - * 43

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ [Geef tekst op] Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Relevante criteria respijtzorg; begeleiding ter vervanging van school en kinderopvang Respijtzorg kan geïndiceerd worden in geval van (dreigende) overbelasting van de verzorger(s),

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van. AWBZ en Zvw

Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van. AWBZ en Zvw Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw Werkinstructie Januari 2009 Versie 1.0 2 MOgroep Jeugdzorg Admiraal Helfrichlaan 1 3527

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.446 RIS 288635 FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het college voor jeugdhulp een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Verschil tussen tijdelijk verblijf en kortdurend verblijf als het gaat om respijtzorg Het CIZ heeft in dit geval terecht als respijtzorg een etmaal verblijf geïndiceerd.

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag

Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag Decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag Sprekers: Drs. Marris van de Luytgaarden, vestigingsdirecteur BJz Breda Drs. Marlies Keehnen, gedragswetenschapper

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf voor dakloze verzekerden Dakloosheid op zich leidt niet tot een aanspraak op AWBZ-verblijf. Er moet sprake zijn van een grondslag op basis

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind In de Beleidsregels is bepaald dat een beschermende woon-omgeving voor een kind beschouwd moet worden als door

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2011 in de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING...

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING... Transitie AWBZ Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe Plan van Aanpak Mei 2013 Inhoud INHOUD...1 1 INLEIDING...2 2 BETEKENIS VOOR BURGERS EN GEMEENTE...4 3 ACTIEPUNTEN VOOR

Nadere informatie

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 juni 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zware beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid zijn geen voorwaarde voor kortdurend verblijf Het CIZ concludeert dat er dat er geen sprake zou zijn

Nadere informatie

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering De zorg in 2015 en verder. De zorg in 2015 en verder. AWBZ»WLZ (wet langdurige zorg)»wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet»zorgverzekering Hans de Bruijn 1 Wie Wet Waar Zorgverzekering: Grondslag:

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Een presentatie over de factsheetvan de Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd De wetten De jeugdwet De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

De regeling binnen een week na vaststelling te publiceren in het Gemeenteblad.

De regeling binnen een week na vaststelling te publiceren in het Gemeenteblad. I. RIS295691 REGELING PGB TARIEVEN JEUGDHULP DEN HAAG 2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 7 van de Verordening Jeugdhulp Den Haag 2015 en - artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2012 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is.

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Onderwerp: Samenvatting: Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Bij de beoordeling of een

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie