Indicatiestelling voor de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatiestelling voor de"

Transcriptie

1 Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet Werkinstructie Januari 2011 Versie 5.0 1

2 Colofon Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Uitgave!"#$ %&' '() * *) * +,''''-- *'''-& - % --'., &/ &'- /0/,'0&' '&,/% ')/0 - &&'- 00 *')- &' - &'-,'* Bestelwijze +,'''-*) *./'/ 0) '#! 1 ' & 1 2& ')-''' * #* #3%$% # #%3% #$ * %#% #$ * %#% # * #9%% 8 # - &&''4 &&''4 &&'' ')- ' +')/ % :-'& / # 5- &')'''647,//& #$ 6')'''' '''% '64#$&- '- /' ' '' ''''64 #- '- /' ' '' ''''64 #- '- /' ' ;, <'=-' 2

3 Inhoudsopgave 5'' >') *?-% -' 3 #* ',, $ * ', 9 =' ' # * # '/')/ - '/')/ # 9* A''' #$ * 64 ') 9 $* A' ')/1 ' 3 * A'/ 1 ') 3# * A'1 ') 3$ " ') 8&'64- - /' )' 9 ')# 5,, ' '64''' ') +&'- ')/ ') 6&, '- 3 ') 1 / / '') 3

4 Inleiding + /' 'B5'''- )'&,=% ' ', &'/ '/ -&6') 4'//!64"4 - / '!4-""' ')/,' ''- /'''' /')' & -'''- )'&,=' ', &'/*+ /' ' ') 4'-' ')//,-''-''''- ',') /' '')6,)!6)" B 5''''&,=' ', &'/C ' ''% ''64-D'' ' ') '#* 5 /' ' '-/% -'* #" /&-E'F '/ &,'- 'F*')''''')& '- )''=&*& &,G '-,-, '0 ')/ / -.,- ')/,*'',- B'F, C0&,- B/ '- 'F&'/C*:''''/&-',,''/''' ) * &' #* ' &'- & * =-, &,'' * ','/' &'' * & ' -* +'/&-''' )') * ''''- H'!, -''") 0H' / ! '')/"-' &')/!'%H' "-,- '* 1 '- -/- ')/I' & /')% -'&B/5'''- C0D2%, #*+'-',-') *./'/* 5/ -''', '' '' /&% -*+ /' ''- - ')'- - /')' /5'''- '',''''- -4-'') 64* $ + /' '' &- ' -')''%,'-- '*') ')/ -*+ &1 ' /' '- - ' -' & '-''''- * /')/ '- & ', -'F ')/- /' '*+) ', '/'-,'% - '- /' '*+&-' /' '') '#* 5''''&,=' ', &'/*& #37-**4')J+','7 ''', -52 4

5 Leeswijzer + /' ' ')& ',,',')'-% '-'''' % * +' ' ',,'), && ' ''''&//')/ '),,*5' ',,/ -'' -,'-''''- * '- ',, -?-% -' '/')/ - '/')/ 7 A'''7 64 ')* A' ')/1 '7 A'1 ')* A'< 1 ') ')' /'-', '& ')-'--')/ / ')-'-'' 64-D'' '-168!#"*+ & - % / '!;14"')0'''''0,&*+' /'-' - - 0&-0 '& '* +')-'', '' /' '* 5

6 1. Relevante wet- en regelgeving D'- '-6,), ) '#' - % ')/ - ) * '- -' )'&' '-''-*,)' ')-, &, ',-*% '0 /0 &' &* 1 '- '-/ -& / - % - &-' '-% -''''' - ) * +' -) &- -'''' ) * 2, -6,) /'''- )'0 ''' * 1.1 Wet op de jeugdzorg %& 2 ) ' '/ - C '-,)'0% 0' 0')' '-,-% 0'), '%,-', & '', &C* %' +' '/ '''/- * /% ''F '-, '%0,-'%,=' ', &0 '), &-.,- -)'0' ', '- )'&& * &-'F',)%, -644 % - / '*+,' //'' - - '- % ')/',!64"0''' /' * %() '/3,'''' ')-'&--! '", % &0 &')/ /0' 0 &') -, /0-'' /- K ''- ''*+, '/9''''''- - 'F &'*5--) &'%) '% & /'''' - - -'F* 1.2. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg %*+ 2&'' -') '& -0'-- '' /' '/- ) '/ -64*:, /, ),, -6,) - -,='0,='%, & /-'&-'',=' ''- )'''- ',=' ',/-, &/')/'* 6

7 %,+ 2&'' -') '& -0'-- '' /' '/- ) '/ -64*:, /, - '), -6,),=',=', % & /-'&-'',=' ''-)'' '- '- ')/')/'' '/#0 '0-', /640 ' '/#*-'4 - / '* %- - &- ' '/0' ') //',)'- &,=' '% '0, ')/- '0''0- ')0/ - ')- - ') ' '/030$0$0'0-', / 647 /' - ')' '/#*#*-' - / '* %.* 5''''& - / &'), /* + &')'&G'&) * # *1 '&/*)% ' ) ',- ' )' '')0/'''- &') * 1.3 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten %-, '-' ' &&,'-' ' '''% ;540& / -64* %-' -')'- & ' ',-' '0&&%,'0',,!&' & ' " //- ') ')/', /'- '% 0 & -,=' '* 1.4 Zorgverzekeringswet %&,*, '/'4-, ''' / '*+ - / '''''''* '/'4-, ')/ / - ''''*: /- &- ' - '' * # 5,-# &'' '168 ' -'''% ',- *- &-&--''''',-* 7

8 1.5 Algemene wet bestuursrecht %&* ; & '/#-4 ''''&;54'/% - '''''''-* '/#-4 ''''' '-,', *+ &- ' &')- 64%''',&!"* 5 '/','//'' -'')')/ - ', &')0') /-/ &')0' ')/ % &')--- *+ &')''' -- / '/--- '//'-0 &'- ' - * -/- ' &')-&G'&/ * +&'- ')/ ')-''')- /' % '* 8

9 2. Begrippen +'/ ') '/ ',,- /' ','- * % / ')-,' && - '&'* % 0#1" %2" )'&,=' ' '' ', '',% ') *1') '' ;54* &'' '' #) '''')/ -' ),,'!6) '/ "* /- ) -') '' ''- '- '- ') '% - /')/'*2/- F''!' '- % ') "& -') ')/ -'-' ''0/ '' )'#) * ''-) 'H'! -'' '' ") '& /64% ') ;54H'% 0'&B'64- - )'-) C0'')% * % 4'5' & // * " +/0'&--')-0/ *+/')- % ')''%30$ / '*+ - ' &')/', /%30$ '0/')/--, &&* "1 +,'- - / ',0 '0 0 - * " - ''&''''/- ' * ' - &')-/-&!"*5 '''' ''& * 5' ')/ - / /, /')/' * "$ 8 -'&& ', && - -''&& *% '/8''' /& /-'F0- % -'), /-'*8&& 0#1 ; &5'''4!;54"'''' ')/0>'&')/4''')/',08&'0=% ' '=' ''*' '',')- -) ') &=' ''*+- 0&-- ' ')'** 05 Een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden. 9

10 05 :, '-)'&- ')/, /', '% 0')'- '%0-,'%0''%' '% - /&',641 ')! '"')* / '/-' ' - '-''- - 0 ')- '/-'&'& *!'' - L" :' &G'&-' *')'-')-* ', /&/-MM * &'F'-''',- /- '- * / + '&N'-%%, '',!'0/ 0'') &')/"*! +' '0 ')+=G'0+=, G'0+='>+0> '20 - & '/', /,64% * '/, /'-,=' ', &'/',=' ',/0 /O 64 /* ) '#$''-'')=G'&')/-'4 - / '% *+ ' '- ','- - / '- &* 6 + &0')/ ', 0 0'/'. ' / ''* 6 0 0'/' '' &0')/ ', 0/' '* 6 /%2"1+2 1 &/&'- '-- ' '!6406)416"*://')' ' ' '' &')- '*+'')/''- '*1'//' -/' &G'&) H' * %2"14 %2"1/7/ / / 4 1 ')/'!, "-, /'-'F,'-'0 ''- -, 7 1 ')/'-&'&'-' -'F7 '/-') '-'-/'),, /* + &G'&&-MM) '--BC,! "- ''* 2 42 //7/ 88+ 4, /,- &''&/ )' ) ',- &- - ' )',- &- ')*5''/- &') H' 7 - ')'), -)'' ) '), - ')- ' - / '- /&, //')*5''/- &') H' 7 10

11 !'" &'' - ')-- &'*' ''% '-&G'&&-* 4- +, /- -4-0&G'& - -MM) -- 0''- ''-6) -,''*+4-''''- % ')- '/ -4-*+ -!&'+' ;&''!+;""- ')'0' &'-&-% '',* '' & & '''/ -4-'- / /'')/' '''/'-)'&,=% ',=' ' '*+ '/'- ' ', - /&'-- '-,=' '*+ &- '),=' '),'' #/ %2"1 +&-'''''&,'!"'-P& ' /' ''*+'&- ' &,&O'- ''''* % '&- 'H' '0 '&, '''''&7''&')/-' '&'-- * /4 -''F- ')''''' / % &')/ &')-/! &')"'- '% -- 0M '')'') -'''')/&/ ' % ')')/'/ -'F/'-,- M - - /&- '- ')/ ' '''' * 2,'-'%- ') '! " ' '&/ - / - &- '- H' -- /, - ' --- / ' ', ''/ /')/-* 2/'''' &')/* # 1 &!"& /')/ -' ' - MM& -% '') &'- '')'- '&'% '*')') &'&&''' '' ')- ' M ' '/-'-' '''/&* 9# :/ 5 '/'', /!"')'B '' - C*' & ''&' % '!"&- ''-,% & ''& - * ')/ ''''''&')/'-')'% -' ', / -')' /,'--', /- B C '''' -&&,- ') '% /&* 11

12 Jeugdige cliënt :' - ')-, ' & ) ''')' '/0 & ) ''') '/'-', - '/99-6/-8 '- /&' '/99 &99-6/-8 0 & ) ''')'')- 'F'') '/0 - '- '-) 0'- -- ''-EE '/-& ) ''')0/')/'- '0 F'''-) '--EE '/-& )% ''')0' &')-) -'-) /% ')/'* ''F'')-#) * ; #9'/''',''- *+'/) -' ) ' /''''- ) -' '), &&&-0 ',- /'''*+'' ',&--%0-%&'-#,''*+/''','/' '-'), /'/'*'/&')/&& / /''','-* 3 46 ) ''''')& ''' &')/&-','& - ')''- ')- *! ')'-,'! '')/ "'64%'''&')/* 4' 5'''- 64% ' ')*! ')-- /'&'B>- '% - C*5 /' ' - - '- 0'% ' '', - '- * 2''F& ')-' 1, /0,,% ') 1, /Q',, # 1, /Q',, ' ' -' -,')' - &- / '), /* ' -' -,') '- &- / '), /*-'- % / ')/,- && '0 - - / -,&/,!-'')- &/,"*+- / B &&-'.,'/'&C!- ')"* ' -' -,') '- &- / '), /*-'- % / ')/,- && '0 - - / -,&/,!-'')- &/,"*+ - / B &&-'.,'/'&C!- % ')"* ; 1 '')' ' -' - - '' -- / '*+,- ' '')'-- / ' 0''* + #, ' % ' ' -' - - '#, '')- / '*+,% - &' /- 0''0' - * 12

13 < D ' -, '' &-'-'F''' / -,-,,-0 ') % - ' /- -''' '*1 ') & &64% 0,'F/')* ')& &'%-,' *& '!& " '- 0/, /,64% *+'/- '-% '/')/ '/'*64% '/&')/0 - % ') ' *4')'&& '-,'- '/')/ -% * & - ')'''/ '0/- %, /'''''')-0&, ' -'64 - ' * ')& ''F- '''-,'*'F- ')& ', *'F',' & '''0/ 'F' *: ', /,64% * < '&&'''/'-0''') ' * &''& '''''' & '&''*5'.)''--' &''' 'G '0- G G, /,* ')''- /'&'''' '/*' ' = = 4 -'- & &! '')/"')*8 '')/ -'-, '!/'',,./' %,=' "& ', '',- *')/--'&& ')/&'- '* = 4 : G &'- ','*') '-'- '- /&-' &' -,/'')/ ''/-',' /' '*4'')B+ &'- ')/ * = 4 5 &' - '/ ')/- - * &'/ - &',% '),')/- / & * >2/ '''/ '',&,,')/, '','64* 1, &, '-&,,')/, '','/ - ')6D2*56D2'), '-!' '"'', &- ''' *4'')B6D2, '-C*?,') '- ''' ',-. ' '/')/, ''&0& ''')! '"- '0! '- '"' '' '),*/ 64, /')- 'F0,'-,') *+ ' '/')/ & 0 &&* 13

14 '''' '), /'-,') ' ''-- ) 7 /- ' ) - '''// ', &,* 6 '',')/' ',') H' 0/'- &G'& '&!P'", /*5 '&, /& /!' - -'-"0 '!&'"/' - ') & /*6 /'/, ), / 0'')/-, /, #/*? '-! ')/"''- /' ) '/')/ *' &')/&'''' - ','-,') *') )'&,=' ''&'' '),'- &- ' - ') '', -'',=' ' '*? : /-'64'')- - H' *2/' -'''',- ''' -'')- - '% *: &&')/ &'--- -!'''" ',)'' - - * 3 '%' /'- '/ - '' 64%, /,* ')- ', '& /'&,=% ' ', &'/0/ ' & /&- 64*2/' - - '' - '%' / ')-,,* %2"1 -'' / - 64%''''- - *5&& 0 '- '' '' % '- *5!64%"''''''H' % '''),&&*') '-'- '- '') &'- 64% * +''' ')H' '4-6,) * >6"%2"1 '' ' *6 )'- 64% /'- - '- & '*+/'- ''- ')/'- / 0'- * ;'F. &- ' / - /''- ' ')/'*;'F. -' - ') / - - &. / - * 1 - -''' 64*+6& - '- ''% *5''F',''',- '''0& %''&'/')/% - ''*',') -B&'/')/C' / % &'-'F*+- - /H' & &)-' '* 14

15 3 4- /' ) ''),''',- % / & &'/'- - - ''',- & ')'''- - - *1 64% 0''-'''' '&')/* 8'- / '-'6&,,')/ '!6&"',- 'F- * ' ' * Verzilvering van zorg: Persoonsgebonden Budget (PGB) en/of Zorg In Natura (ZIN) 64% /',- - '- ')'F*1 64% / ' - '//'- '* 0**')* ) ' '/ //', )' - ) '/ -) &'& / * ') '!45" - ' '64 /' & - / *+'F/ ')0& ' * : /, /')-& '/')/- ''')/- '- '% '* %% / 4 ' & -/!& '/')/" - '''- ' - ')/')/')* '&-'-'F - / - *' 'B%%%, '',C!'0/ 0'') &')/" * :& '/')/- '''- '' /')/'/ ' - 'F,,''* 5 +4 & '7 <',-! '6/',-"7 1 ')'' 7?< '7 ;'F ' D::0')- --',-'- '&')/' '-')/-* +- ''-,64% '/ ')' ')/',% ''- -'F*')- &'-'''& &, /00' /''&, *1 'F' '')0 /'''''- & /' /- ''- '- '* "2 4 +'')')/ '0 640 &,'F'% / /' &, /'-'F/,-*: ', /&')/,64* *'/*,*-** *'&')/ - '- - ')'*+')''/ -- '- &- -','&* 15

16 &0,- &- &' 0')- % ')04-6&*2/'-' '&'/'/ 0, /'-'F/,-*- ')/ ' /')0&'F' - ''&- * +' & - - 6&04-06) 3 65*1 6, '%'' '06,:G, ' 0?'''F '+>% +>%''0* / /!- ')" +- &'4 - / '64*1 ', ) '#$' '-/ *+ ' -' - &' *''&')/'0/ - 0 ',, ' - '* 2A0 6:;/6,G, ' *+''' ') & ; '''.?:;%'''. 4' 5'''- 64% ' ')* 2 +6/',-'-&')/- ')/'- 0- ' /- *D'' '-2;6 9 '- ')/- /',-'*+ - ' '#9 /- ') - /',-*2 //' %,--*& / '' )-% & /' '/&/- &/',-* '/- ''- ',/',- - /' /' &, /'-'640')'--!-" * 1 0'&-')'F, ',& & - '?', /64* 3 R'), & /-'',=' ''-)'''- ',=' ',//')/'* 9 2;6 ')0, 16

17 3. Uitgangspunten &? - 6,)!6)"'7 //'''% ' / '-/' *+/'')/% ' / '* 64'-/- / '- - ' ''C7',/', ' ' ') /-,- -)'--' '&/, /'-H'!, -''") *5'' '/'))'&,=' '',=' ' 64% &')/')! '/'- ''"* '/#'', /, / /', - ')/ '0, /,64*'- '' -6,),, /,, -''),=',=', & /-'&-'',=' ''-)'''- ',=' '%,/-, &/')/'* 1 ')!')')/"'64/'H' - )' - - ')'H', -6)0&' '-- ')','* *1 '/'-4 - / ', -)'%,=' '',- &- ', -4 - / '*+'/ '),=' ''- /')/'' ') 4-* ')'-'- -'4 - / '*+ - / '- ')/- 'M - OO ' - *+ - / &/ -, /&'F' - /&!,'"*+,' ',*+'/- 'F&'''44;%,0 '&')/'F, /,/' '/ -4-%, /,64% *+'// *:, /%, /,''-,=' ''!-64" ')/')',=' ''!/' "'*2/'/% '&'- ')'''-640')- -,=' '' &0',&,=' ' '*+&,=' ''/&-4-* ' >6" '' ') '''*5' ')')- '- '-'- /! *#*3** '''64"*+''-'& '')/ -*+''')- - &'/- * (>6"1 # &/ '''' 'F')- - % / ', 5!45"* 17

18 - '& /'/&- 64% ''F&, H' '- * ) / '''- - /&,')! '",% '%,-, &*G,''- /-- &!'''- & '' % '*2 /'')4-.64% '., /'-, '%,-, &'/ -!, -'''' ") '* B2 ')'- - '- ''0-, /,- ' &'*'&0, -''0 / - /% &-, ' 7 / / - 4-0&- 6&, -''-!, -'''' "H'% ) * -6 %2"11 1'6,) ',''- - H' *') 644-/- - H' *+ - /!4-" /!64"')- ')/- &''/''',''* '/'- ''6) 5'''- ','F' '')''/ '0/')- - '0,'F '*:'F, /,- - &&,') '), /, ' 0& //' - - & &')0' '/30 '0 0-0' - /* &C= +''''''%- '0' '* /''/ ', ')--'H' * &&/ /%2"11 ')//&')' '!'''/"- '& & //' - '! &'/"//')/&- H' -- &&/* 0/&C&2 / / '')-'F'&'- ')' -'), /, 7 - -&,- ',''-''% ''7 --' 7 ')-'F') '- 7 -' - ''',- ')-'F') - / ')-' * + -' / ''&&/' & '- *4 / - / /& ' )' '*;'F'64% 0- ')/- -/- * '' ')/ &''&&' * 18

19 ;,' -'D'' '-168-'/- ')' B *C '+.4%#3-&'' '-168 D2, 0, 5'''- )'&,=' ', &'/0#* 19

20 4. Grondslag Psychiatrie %2"1 </88 2&'& /'/&- 64% 0&'F'/-'//- MM *: 'MM& 0'-0'' ', /' - * 6 D>$E '- ')/- - '))'&,=' '% *4') /-')' -'B 5''% ''&,=' ', &'/C!, '0#3"-, /'-,=' ', &'/*1 - '&, /&'F,/ ''*2 & /')/'* =' ''/.',=' '0''),' ' '0 '', &,-!' '% '/"+8D%51'''!+''8''D&' 0''"*,=' '' '/$0-')'0-64 %,=' '0 -,555-'''=&+8D51* A / 8& '- &-''-,=' ' 0 ') ''/ '& ', /''' % &' &')*5'-/'''- /'')/ '!4-" -'/ &')/% '- ' '- ' ' ''''-, /'-,=' ', &0& /'-'' ''' ')'- '- &'- ' /'0/'' ')/-- &G'&&64% '% *')- - - '- '''- -% '/')/*+''' -,'-,=' '% * +,'-,=' '0-,=' ''0'- % //'0'/,=' ')0/'',=0,=,0',=')* + - /,' ' $ *'' &' % - -* -''')/' ' ) &')*',')' '*5', /'- '&8,% &8 '!88"0/-/& -'// % *: '' ') 0/ '/,' '* '')/, &- '/, -'0&- % '',-'*+'' '-,, - * $ + - / '/- ')- 20

21 >D &C 2&'& /'/&- '''-'64'- '% B,=',=', & /-'& -'',=' ''-)'''- ',='% ',/-, &/')/'C!'- ''6,) '/ '# "* 5, /')/ - -'- ',B,=' ',/C & - -- B,=' ''C!D2,0 #"*B 5''''&=' ', &'/C!#3"0% '' - '''', '' - /- -* " 564%' ',C,=' ',/C''' /* - & - ' '&,B,='% ',/C'H' '0, /'''' ' * ''' )- '' '&-& - ', /'-! '- &"-,=' ', &'/* '',&-' &'- % '''0'/''0',&& /'% *''M-', '- % 64*, *2 /%, /,64, -,=' ' ', /'M, ')/''*- '- '',% * 6 ')-'% '&-'- - * & -',- - ''' )* 8&&')'& *1 &,''', &'/ -'F '&-& ' '- - &*, /'-& MM -''' -/ -' B&'C '*+&',, /'' ')'- *+&' /''' -'- ''&&* + ')B')/&C* '))'&,=' ', &'/, /'-')/& M )' -', /'-')/& 0-64% '& 0/ M64% ''' * /''''-,=' '''0- -')/& ';54-''' * # 4 &')-3& '''', & ' ' '- - ' *?'R/ '- '& 64% - / - % J**<&," +',, &'' '-168 //')/&-% * # 4C - - ' ')'' -, /- ' % */- /&4',,=' ' ' ;54&'&&'', *//- /&4 ;54' '- / '''-'0& '', *:'' ''-. 21

22 +'&')'''- '''- &,=' ', &'/ '''- - - *+'''- '' - ;54'-''' & - '' * /') ') /,64% % &' -,' -'F -* ')- -/')/,=' ', &'/&' 0/ ')' &' 0')- - % ')/, /'*+''/'- '))''-) % -', *2&')'- ' '),- /- )'0 / *+- &- - ;54 * 6!6!6 D-/ -6,) ''''% '- *+''', /')/ ' ' * 2, -' '- '' ' 0, /'- ' ', /''' &'0, &. %, &05*T*% 9-&,-' - ')/',*5, '',&;54- 'F'-' - ')/','' - 64% * 22

23 5. Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGG) Relevante wet- en regelgeving '/0'#-6,), &- 'F',')/' '-4 - / '* 2, - '/'-4 - / ', )% ',=' '',- &- ', -4 - / '* '' - )', -4 - / ' G & 7 ) ' & /'')/' *+ ')' - ')/')/'- &'* 5.2. Beschrijving GGG '''/'-)'&,=',=' ' '*+/'0 ' ', - /% &'-- '-,=' '* '),=' ')0,'' ;/4 ''7 &,'7 -'!' '", &'/7 '&'','' 7 ' '* ;/4,''' -, '&,'',''7 &,7- '!')-*' 0 "7 &,G.&', '.'7 &'','' &''','' '* //4 -/! ') '&,G,=', &'/0'&,G &&&' "7 -/! ')'' &''-,'& ' "7 / -'F! ')'' ' '0 ''.,=% ')- "7 '.& '''!& '7& ''''& ')"7,- '''! ')'',=''. ''- - "7, /'-0 ')* 1 ' ')'- ' '0&,G''-, &'/! '-"'% '* 23

24 " / 4 ' ')-'- ',-&&' '0& & '0 ',' '*5 -''&'&% S'&'&'0,='' -'*=% ' /& /' ''/,- '')'!85-+8D51" - /' ''* "/ 4 '')-'/',-, '- '0 ',' '*5 -'- ', /,',=,' &''- &%, /,'* 6 / 6,='' ''&'' '/ '0, &,&.- &'&- ')'*',/' ' &/ - )'&'''','''*5'' ' '',&, ')* 6 66 '')/' - /''-- - * #1 5 '/#-'- ''6,) ', &-,/')''* ; &, /&1680', -'-4 - / '0 '''', & /,=0 '0- &0 &-- ')''*+. ' '- &'F,* +' -- / ',&'''''0'F' ' /- ')'','- -') - / '*!41 ')&''MM) 64*1 - - ')MM) ' 64%'''/')/!44,"* ) "64% H' * 24

25 6. Gebruikelijke zorg en bovengebruikelijke zorg 6.1 Relevante wet- en regelgeving %.." %2"14 B+, /, / 0,')',-&' - '0 ')/ '),'*C ' &'G,''' //' )' ')/ ')'', ' &- &- ')'&-'& % *+ &0')/ ', 0 0'/' ' / '' ' '/')/ * 1 - '/')/'&'&')/'/, '0, /,64% *-' '/ &/ &'*''& '0& &/ -* '/')/'&', '/ '0 ')- /' 0''- ')')-* 1 '/')/ &)',,' '/')/ &- * 6.2 Gebruikelijke zorg + '/')/ -.,- - )''&-- '- /'! "-'')/')/'0'% - &'//', '*& ')'' '')'''0 )', '0 ')/'')-,% '*: /,,64% - '/')/ * :)'',64% & '''0!% ' '), & '&" ') '/')/ '- ')/')'-') '' - % * 6, /'-/ '''G ''''% 64% / '/')/!')')/"B &C!- '')" - ')* '),'-!-" '/')/ ' &')'& 0,'G '- '-G '&*2/ '- -,'/- ')/'* &,7 & &&/ ' ')') &/ &/0'), '')',//-')& &&&&' *') && ')')-0')'-,&/&')/ ')'&'* $/ D'/ &--&'&, % &*+'G, '- '/')/ 0& -'% - '/')/ * ')/ '' - &, '-&G'&&* 25

26 %/ 4 '),'- '/')/.- '/')/ & % &- &- '/')/'.,- )', &&' & - &'''')/' -')*1 /' '&& '' &'//', '* 5 '' '), /'-- '- ;+ & - % ')/'')&, - *+'-,'' % ', /-'&,'-% ')''' H' 0& ' % - * ' &')/' &- '- ;+ '& //-'' * '- ''''*R')/',-0 % ')< 1 ') 0 ')/' 0 '''&' ' * ')'&& /' ') '/ -64/')/'0 ' ''& ' '/')/- ''., % ')/- ', '&G'&&', &,/'* - &--'G, /, /,64 %,* 5- ')/' -#), /'-''& ')/1 % '1,'0 '',* 6 -'& '''0& /',/ ' ' //*+' '/')/ - ')0 ')/'''/ ')- / '), ' - * ,- )'-, /'./'.- '% &'& '/')/''., ')/- '-- )''- - ''/ 0 - ') - * + / H',&-) 0&' '))%, /'-,=' /'')-. '), /' ', &*+ '/')/ - ''/ & &'- *, /'-, /''),% -. &;54- ''&* 1 -.,- - ') ' /0 - '/')/''. ')/1 '- 0 ' - '',-*4'- ')-'-- ' '')- % '', 3* : /' ')/''' ''// ''' -*' ')- 6 -.,- '&')/.- '- '% '')&! '"- ',''&% ')/.- '- ''' *, /'-! '"- '-- -H' 64% 0'&'- ',! ",- '-.'/,7 1 -! '"- ' - / &,,')/ '-''' '/')/, ')/- '0-,'.'% '0''&''&'&% //0- % - '/')/, ')/- '0-,'.''-, '&,,')/'-''* ;'- '')' +'#, ' '* 26

27 6.3 Gebruikelijke zorg van ouders voor jeugdigen bij verschillende leeftijden /'',64% & '''0 ')% '/')/'''- ')/'/' -') '% ' - 0'& MM G, * 8& '/')/ - /'!&'-BC)% '" ;C* -' ')/1 '''- '*- '% ', &'/"'))') /& &- * ;*' /' '--*+''/''/ '),!')-* /,' /& "7 '''&''),=& '//'7 /'0,')/-,,7 -'')/' ''-.- 7 ')/,-''&''')%'/0 0''/&0% '&'',7 ''''),- ')')'7 ')''' '''- / -* ;'&. /' -) ' ',0,,-###./7 /' '--*+''/,'!')-*/' /','' &-'-' ''"7 ''& '','), ')/- '7 '''&''),=& ''//'7 ')- '')/0U& /7-''')/' '% '-.- 7 ''--''- / ')- 0'-'' - -'-- ')')'7 ;&.&B - ''--7 /-#) / 7 /-3) 7 /-) '7 '), ')/- ',& ''''7 ) ' ',.,''7 '''&''),'''//'!-*' / '"* + '/')/') - ''-&' ) '/' %,&--'''- /'-'')/')/'' - &'//', '0'' - /' '- 64%'''*')/' ) '& &' &, /')-&'% - '- -, /,,* /&'' ' '/')/ 0# 27

28 ')', /'-64%''')- - '-' &-'''','-'0 '., % /'-/'0- /&&-'' /'- ')'* 4/' -%) - ')''0& '/ /0/','0, * &/' /% '&,,-' ' /& 0',' 0 / 0&&')/''0'/ '* : ', /-- '/')/ &-- '& ' ', -')'*D' % &--& G, * /B '& - ')')/% '- &- &!0/"&//)-, % &,'C! "*+ ') 'F'''),& - '0 & *&')/')- -'/),-0'- *D & ')')') &- ''),!G '"0/'- & '' %, --!'"* 6.4 Overbelasting en richtlijnen voor onderzoek /&'')/').,- - '*5 -' &' '')/''''' )& '',*2- '/ '' &''-=&,&-'&')/.,=', '%'' * < D// 4 /7,'7 - &' 0'/-''7 -/'7 ''7 ', &* : 'MM0'&,&0'' - ' ''*1 % ' '/&/-, ')''' )% -'/-/5''' 3 *+ '-- ' / /-- ' % -* : &- ')- ' ''&')'0 &)', /'-'),=' ' '*')- ' ' ,', / ', % &0,'',& '&' /,/-,', / ', &* '&-- /0& /- '- - ')- '-, '- '/')/.& *D 0 '- -/ /,-, /&&'-/&' '- - /0 ')'''- '/')/ %.& /')/'* 3 /,/'/- 0*) *./'/* 28

29 7. Functie Begeleiding %2"1 7.1 Relevante wet- en regelgeving %(" %2"14 *''&- ''- '-''- / &&'% 0,= ' ',=' '', /'0- ')/0'% &')/''')/','&', /', '- * ' &'7 #*-,7 *,='' 7 * 'F'0 * '&', & - * #*+'-''0' '0') ',- '0&,' - &' //- /&'-,&'''- % '-- / * *+'-''0' '0' ')&- ''7 ')& '0 - &-',- / * %&C" B5'- / ' '/3 '''% -0& '''' - &' /*C 4 BVWX')')''''&''', /'-C&' /*+ ')& - / '' '/&/- '- - - '''' '/&/-, - - *, /' ',0',,0 'F'/&' ''' % - - -'64&'/')/'*C ',') -B&'/')/C' / &' -'F*' ' - /' ) ''),''',- 0 & &'/' Doelstelling functie Begeleiding 17 +'''' ',- 0&, - % &'-)'*+'''- )'' '' &- ')-'''- * F+// +'''/')--- -% &'-'F* 5,/&&, ' -, / ' - &-)'0 - '- '-/- *&/,,-'-''0 % -')//0&-' -* 9 ; &64%/&,;14' 64* 29

30 5,/&'' '),'- &- '-% ') '', -''MM-,=' '% '0,= ' ''0&''0'&% ')/',- ')/',*+'' '),//'& ')&%,'-'' &' * R /''- &&-, /', '')'% - - ').-'.- ''% &'* +'''/!"')'-'% N,''& &'-)'- -* - '-, /' '&')/'0')',' ''*R')'/0'- & 0'')% ')/'' H' * / ''/'!'')')/- &"/ ',& '' &-'- )'0').,- 0'/&'F*+''' ',-.,- &&--% '0 ', /'-)'*+'&''''',& -)''F',&-,'''' '* F // +''''- &-, &&/')&)'% - 0&- -'), /'''' '/&/- ','- &- ') '0.''' '- & - ' *4'/')/642 ')* 7.3 Indicatiecriteria / beperkingenscorelijst Algemeen +'F/- / ')''', /'-&'0,= ' ',=' '', /'-- ')/0'&% ')/''')/',*! * 2&'& /'/&- ''''')- %, /'-)'/'F&', /', ""--'), /' * 8' &'!&')/'&'0'- - &- ' 0''''F "7 #* -,!'- '%''"7 * &! '0 - ')0 '0&' "7 * =''! ''/0 ' &'"7 'F' '!, && 'F''')0,, "* 5' ''''64'=&'/& -' '/ & -, /'-&' ', /'*--, % /', -',&,-B, /'8 ')- )C*+ ')',- ',''/-, - '' * D,-B, /' /' -)''* +, /' '))''0&', /',MM- ' -&-'), /'%--') '* 30

31 '&, -, /' -*') /'& '/-,&'!&''N') - &, -, /'"0& '&, '''' 'F/ ')*2&- /&)' / -/ ')0 '' ''&')/ )'', '% ''' * Omschrijving van licht, matig, zwaar per schaal Sociale redzaamheid * '), &/' ')/ 0/')0//', & ' * #* :, /- 1/'' 0' - 0&,'/' /) * * 4' '),')/&/ </'/ /&-')- 0-/,/* *5''F '- --'/ +/'''!-*, "0&'-/ * *<0 ')- / 8,/'0//' ')-0' /, /-=% G'* 3*;&&'',&' '/ 6/',.&') /0//'&') '/'- &%.- ''0 /',&0/'-'=% -.&* 9*+')/' <&/' ')/''- 0' -, ''0 /&,' &&.'))* * &,'& </'&&'.- ''0/,'- '% 0')- ',0/')/'',- '* $* +')/ ' /'',,& 0&., / * *4 </'&&0 -''0/0 /0/,'&,',',)',* *5''F '- &,G/ </'&'')/ //&0& 0/'%.')/'* #*4&'' '/') </','0, 0/ ' '),*! 4 +)'', &&')/ '!0/0/ ')- "0/''')//)!//0'' -"& '- -&&&,G '-''!')-*, - 0'&,% "*D''&.''').')',N&' &'))0/,0'). % *' ') ')/')'&* +)''&, ') 0-''0' /.*+)' /& ' - ')')'-''*+)'/&,- ' / /')/- &-/* 31

32 < 4,-, &0'&-'0 -')/ '')/ '')- )''-, /0/&'')/ '''''' - &'', &,)'% /')/'-,* +&&'''- )'' '), 0 / ')/&0.''- '),')//&/*+)', /- '- '''*+)', /''&' &&'!" /*/'/ - ', /,' ''*4,)' ''). '//'* 1 4 '- --'/&&' &'&0;&,G/ /', '- *+)'/', &,. '&0)'/&''- -/*+ &'', /0)''- ' //')/-,- *+)'''',- 0''''' * Zich bewegen en verplaatsen * '&,''-7 #* -% &'&/7 * ')'&/7 * ' -,'7 * K ' '&/&-7 3* '&,''- 7 9*,,,!&'"7 *'-,&,!&'"7 $*- '',!&'"7 * '/&/-, *'- - &' '/7 #*- '',!&'"7 */,7 * -,'*! 4 +)'/'& ' && ')/''''& %,&'- *D '/-,&'/ -0& '* + /'F -,'*,'-'-,- &, &,0& &,-','/'*+)'% /&, /''-&&,,'&-' ' '-,.- '''6&* < 4 ',''- &, &,*A')% ' &' -, /& / -% &'', &-*+)'/'0/&,&'0&'')/ '-,% *2, - - ''')//')/- )' 0& -''% &'6&')' - '-&')/* 1 4 '),'0'''/&&)'-% ',*''')'- ')-,' - ','')/- -'/')/-,&'1,,//- -'-,','*2/ '/-,&'/)', /'-&, '')/-* 32

33 ')''-/,=' ', /''&''% ''&')*D, /''')')' '% / &')/&'''&')/, /'/')/* Gedragsproblemen * '! ','. 0 ')/' ')/"7 #* &' 7 * '&')/ ' 7 * &',' 7 * - ' 7 3* - ' 7 9* - ')/ *! +)'- ', &'') '- '&, /'- % &- ')/' *+)'/')- G '',& /' '& ''/**)'0 '0,/&/0' ' * - / '-' ') &-'-)% '0'.* < 4 +)'- '- '''0'0'- ')')- % /&'-,' -)'*+)'/' ')- ' '',& /0' '&/0 '' ''/0 '')') - ' 0- ', '0 /' /''&' % 0''&.0- '')-/, & &/0* 'F=&/')/'') '-)'- '* - - '') ' /', '* ') ' 0- ''-)' )'- ', &* /&')/& / - ''* '-,' -)', &-'7)'/' '0& ''C')- -'''- )'.')&-'*: '','''*+)'/' - ) )0/'&, '-''0/', &' & /',0* : '/', ' ''& ''* Psychisch functioneren * '7 #* /7 *,,'-&-'*! 4 +)'', && 0/*+ //' - ', &'0''%&'''''0&&', &0, '//-''*+ '.,''' &'- /' - *D,&'' '' &'-)' - *+)'/'-,/ 0 ')-*/&/0' - 0''&'')/' ).)0*: '/- &-/* 33

34 < 4 +)'-/', && '' &'- /' ' -,/')/'*')- +)'- ''&!"/ &/0&- % - 0)'/')')/-') /')/ *-*'& &/', 0 - )' '')/-, &') &'* 1 +)' ', && '0// &'-&-'*' '-'- &-/ /', '/')/* Geheugen- en Oriëntatiestoornissen * 'F'', 7 #* 'F'' '&7 * 'F''')7 * 'F',*! +)'', &&-').,* /-, % &-'-, &,*+, &'- 'F/'&,-'') /0' *+, /'- & ''- ') &'0)'/-/,'-BC ''- * < +)', && /-, ')&-'*+ % &'-'F /*+)'-/,'- ') '- -/-- & '&* /'% '' 0- ''-)'* 1 +)'- ', &' /-, -')&-'* ')' 'F ') &'*2 '') '') '- -/'/')/0/'- &-/ * /''' 0',&' '* Wegen van zelfredzaamheid 4 &'!' ''''" '&')/0''-,=' &')/''F'&', ')/- ' * +'F - && %''- *N* '- - %'7 - &'' '')/''0'' '&- '&''7 - &&'') '- '7 /'& '- * ' '- &''-' '''% '-&')/' &'* 34

35 #0G #0G/ 4 *,-/'!"7 #* &/'!#"7 * &&''!"7 * &'''!"7 * - '!"7 3* '!3"7 9* &')/' ' '!9"7 * ')/-'!,''0, /0&'-0 / - ')'' /"!"7 $* &,,')/0' ')/-!$"*, /',5;A%'.&9/&- &, /'') &'* ')'' & &','0#009*, /'%,' - &')/&, '1,'0 ')/ 1 ','3 6&!'')/,"*+, /',' $'), /','-, '','!' ''&-'"- ' ''* &'' ''&')/', /'- /'&')/''F&--', /'& ')'/' *5'-&- &-- '% ''* =/ +''%'-'' '), /'-'' '),*& - % &0&' )'&'- - '* 1 ''-'0&' '9*** 7.4 Begeleiding algemeen Activiteiten begeleiding 2 '''--?4%" = " = / * ') 0*N*- - +'-'' '' &&,, % /' '' ' &'0 'F' '0, &,=% ''*,')'''F &, --' &,G/0'&- -*')- ')-''% - '0/0 '/!M,0/' ')/1 ' / - &" 2& &,G' -' - ')')'0/'/,0/% '0-,''- / 7?- -,'-0 ')0 /0'/&0'/,.0 '& - '-, /& ''*')- ') )' '' ')00 /-!' ' &.'')'), /"*,'),0'& -, /- 35

36 ?4%" = " = / #* -- &% '* +'-'' '' &&,, % /''' % &''% -,* '-''7')- '-- &--,'-&&'!')- % &&0 '"0- ')')' *,')'''F &, -,.')-./,''')/ '7' ''),00/00 '/0,')')-, /* 5'-'!&')/"--'7 ')&'-/0')&& - &'')/ '', / ' 7,')'., /0 ' -' ''% '''' /'0' '/')/ ''G ''% ''*<',') '-''''')*,')'- - &--' &,G/.'-''0'),-, /'%, &''')/ '-% 7,') -7/')/-') '') -/%/ &')/ '-*,')&&''', &% -'0')')- ''' & % ''&&'' '&'')/* * '-* R',% '0'!')- ') ')"7 R' ','-='/ 0 ')'/ ',')')- -% - 0- '- / '-'' /-'''- ''&,% ' 0& / ' &'') ' * =&% - 0 *N*- - '.'- - '' % &'* - / &- % '!' ')64% '/'/% '/,&'- &&''0'& - ')/ 0''),- 7 2-&. '/')/ &&--'0 ', /'-)'0')- ',,=%''' 36

37 ?4%" = " = /,')&'' '!''-",') '/, - -!''- " +'-''')/'-'' *30', /!" ')& '* #+'-''')/'-'' *30', /!" ')&- ''* +'-''')/'-'' *30', /!" - &- ',- / * = 2' ''-B'')C-- '*+- '')' - ) -''/ -4- *2',- - '*')/' &, /' '- - ' - '' -'% )4-*-''')-'---'0 ' &' * )'&'- '& ' '7 #*, &&'&',-'7 *. -)'&'- ')& ' ')* ')'-'' ',. ''&8D?R%''')* +'// *+/ ''),)'.- ')&-'* - &- '' /'- &G'&MM) * MM) - -- /&- ''.',, -' '*5- -/')/- -/%'' ',* F +''','- &-''''/')-% &, -- - &0'-'' '),. '-, /', '*2&'& /'/&- '' '- &-'&, /')-&'- '- #B1%, /Q',, C,'''. ')/1 '* 1 - &-'&G'&&-/#*1 '' '),- ''- *5-- ', &!' ''' ', & *''''-'2&-C"/ &--'''&MM/ - *R-/' &G'&&G, / H' *+'/,/#0 '&''& ', &/ '/0 '''' &')/& ')- - &-'* &' - '' 'U,') U*N*- ')')- H' *2 -/' ' ') ')- ')- * 37

38 7.4.2 Geldigheidstermijn en omvang 1 --'' &')-'''- ''% & ' '*+ ' '&')'''- &-0 &G'&&-MM) *1 'F' / '''/ ')- B,') C '''' ''-- )!'/, 9**?%,') "* +&- &'' H' ''& '&- '*+'' -'''' -&'&' -, /'-)'- ''' '/- 7 &'&'-'-)'- % ''' '/- 7 '/-')-)''-'-/'),/')/ * Functie Begeleiding (AWBZ) en/of functie Behandeling GGG (ZVW) 2 ''),-!-- '" -& &'0 ', /'*+ ') - -&&,'- '! - 0- % -- '*"*& ', '' -'0 - G, ','--,'''&',=' 0-/,!')-* &%.,,",,!')-*,0%,="/')/'* ''), /''- - ' '''* +'N'-''' - - -, /'. '- % '.'')') '. ''')/-7 - '0') '. '7 - &-' '' '),'), &* % -4- /' /' '',% -'- '!' - / ''- '% ' /"0'&', &&'&''','',/- ' % -!4-"''* &,G, &0&,', '- '/ 0,''/ '- *')- % '- '., /' ')/')' -,' - '' &'*R 0'), '0 ''/ '* - ''')- '' ''/ '/0 ' ' ''*5--''!4-"'/ // / '' ' - &, 0'')%!4-"* 2''-''// '), /'% -,'-, /',', /' - ' ' &' &''','',/ - '*')- &)'&- % ' - -' ')-- ',''*+' -, /'- '.'-'' / /&'F')' '* 38

39 ',- ''S// H' - '' & - % ''),- ''* : &- -/- '' '- - ' ')%, / '. % '-'- '- '',64& 0'- /' -)',' - &'&, * -)','- ' &''')/' '-' &,!,=' - /% '''''64 H' * +'''/!"')'-'% N,''& &'-)'- -* - '-, /' '&')/'0')',' ''*R')'/0'- & 0'')% ')/'' H' * Respijtzorg '-.,- ''''- ') '- '' ' / &'& '') '/')/ - 0'.,- '&')/.- '- '' /&- ',* '-,''0/64%''' 0 '% ''/')')/ - &*5' 64%''''''.,- - '- '&!% " - '-.'/,*1 =&,&-- ' '')% - '/')/ * '''' '), /'-,') ' ''-- ) ') - '''// ', &,*+'')/& - ' ''% '--,') &N'*')/ ) - '', &' /,''''- ')&')/*6 ')/,') '&N,'' & - ')- 1 ')! '"* - '% ')/',=' ', &'/ ''&')/- '% '/ /'')&'-') * '''&/ *?,') - ' '&-H' '- 1 ')&, &'''"7 ''''!,"'-&' ')''''' - &-''''-'* 39

40 7.4.6 Begeleiding, onderwijs en opvang = )' - 64% 0/' ')'& % /'/&- ''''', /'-&', /', '- ' &'7 -,7,='' 7 'F'0 '&', & - * # / 4 /'0-'0 ', /'0 % &'')/0- ') '' ')*: ', &, -/'','''''- '''% ''-'') ')*6 /''-, -&& =&&0-0'- ')/'-- '''-'64 * & &- '')*R/-' ')''')B- ')C, /')/ &&=&0')&& /'.'),* + ')/- /&)''),, '!"% '), &- ='/, 0')' - /' *5&& -,/- ')- /' ' '')/'&&*''' ')/-'64 * 2/ )'-'), "' ' &''- ' ')- /' 0'''-' 64'' * :-!- ",' ')- ''''- '') ')*5 '''' '-''!" - *N*- - '!#" ''), /'- '% '-- &'!"& - 0*N*- - '.'- -'' &' * : /0-64%'''0'' ',!"' H' - ')/'& ')!'' - '-'' ''0, 9**/64 ')"* +&-', /&G'&/#*5-- ', &/ &--'''&MM/ - * = : ',- ' ')')- ')-, &'- &-/',- * +''- /'/'', '&',*5' -/'&'''-!- ",' ')/'- ' ')0' - ')/-,,-')% &',*1 /' 0'&?/ ' ')0 ') '-,' ') *!- ",' ')'-,'' '- /' 64%, 40

41 " D'-#9')'- ')/- ' - ',-*8-,' ')'-,''&'%,- ' *1 ',-- '--,' ')'64%'''- '/',-* ; +6/',-'-&')/- ')/'- 0- ' /- *&'' '-2;6 '- ')/- /',-'*+ - ' '#9 /- ') - /',-*2 //' %,--*& / '' )-% & /' '/&/- &/',-* '/- ''- ',/',- - /' /' &, /'-'640')'--!-" ') /!-" *5--64% 0'','- '/#'#-' %, / -'')-' '/')/ *' ' B, /, - - / - / 0,')',-&' - ' ')% / '), 'C* ' ')'G,''' //' - / ')/ ')'', 0' &- &- ')'&-'& % *D&- &- ' /0 ')- ')/').')--,-.- '-/' *'/',-.- '-/' &, /''- & /. ')- 64%, /. ')& '/')/ 0/ ') /. ') -' H' *+''/'' ''- /',- ','*, /'-- '/')/''-)'0,'-'0 ', /' &--'''-- &.-, /*2 /H' '' '''''')/',-*: G ''H'% -' /'- /',-*2/'/',- ')- &!, "&-, /'!, &"'))% '/'* Begeleiding en leeftijdspecifieke aspecten " &. 1 /' &- '/')/' -' '/')/ - - /' & &'//', '')- ' ')' '64%!'/ '/')/ "*' ')/ -% ' ')/' & &'//', ',' ', '/')/'*')'', //'&, &'-& '/')/ ' '- -//& - - '* '')-' -168-/'',64% & '''0 ') '/')/'''- ')/' ''-/' -') '' - % * R'')/' #) - '/')/ & &-' /- '/')/')*, /'-! '"- '-%.- /''' H' * 2;6 ')0,* 41

42 5'''''-'/')/' ','0' & &G'&/#* " 2&')/' ) ''')/&//', /'),'-'' '&,G/*+ ')/' &,=' ''' &,/, //')*+, /' ')- '% '''' '),' &&, &'/' * : /, /')-G - /' *+G -/'& - '/')/ -*4'&' * 1 /-'''')/' ) ' / -.- '*, /'-! '"- '-%.- /'' ''- &-,') * ;C* -' ')/1 '''- '*-% ) /& &- * ;*' /' '--7 '''&''),=& '//'7 /'0,')/-,,7 -'')/' ''-.- 7 ')/,-''&''')%'/0 0''/&0% '&'',7 ''''),- ')')'7 ')''' '''- / -* /') '& ' '/')/'- )'- '), /'*D'/- &--& G, *- &--'G, /, /,64,*5'' '/ '' % '' * " C/* ',.'-''-'', -' -%,'',/' -&) 0 &'''* 4.'-'' *'-, &&&',- &- '!/- ')'' /"- -*')/' -&) ', /- ' &/'',- '.'-''' - /' -&) H' *4'-, /,'% ',')/' -) /B64 ')C B,' - ''- ')C* #*'-'-''& '- &- ' '- &'''-,''- '- &')/-., &'/ *2/'-''- &' ')*+ '',') '/')/ - *1'- &'',- /'-&) ') -/' -'&-- &% '.- '& & -- ''& -'//'* +'-''&/MM '-'''* *R'''' +'-''/- /' -&) 0 ''''0 H' &,'--% '/')/'0,') ')! '"- '- *'' ',- /' H' &/',-*4'- '' - 9**3B<',-C* 42

43 Onderzoek naar draaglast en draagkracht /&'')/').- - ')*5 -' &' '')/'')''' ) & *4'% '/')/ - '/')/ C*5-& % -.&'-, /'-- '* Begeleiding individueel en groepsverband +)'/'),''-''',''',- * ' '')/&&''*'% '',- '- ',''''-' / &'-''',- *')- ''MM& /, /'-,') &- %/. ')&&''.&&'' &-'-)' 0 ''' % /')/'-' 0'''''-'- &-% ''& -)''-* 2/!&'" %'''')- ''',- /'-'% ''- &-, /''''-' H' * 2,'- - )'/''''-'''',- &' ')*')'''' /' - &- ',&&-,/-'* 7. 5 Begeleiding individueel en Omvang +/- '''''-'')-, / S0$, / /# #S0$, / / S30$, / / 9S$0$, / / S#0$, / /3 S0$, / /9 3S$0$, / / #S#0$, / ** ')''R &'4! &&')/'' -&"/, /')-'' *+-'-% /-/* " 5/64 ')' -'), // ')-'-''!'"-64%'''*; ' & '' && '&'')/*' & ''') '''*+'- &-''- ')*+&--''0 ','') ')0'/')/ -&-, &'&& /' &'')/*+&% -, /'&G'&/#*5-- ', &!'''' ', &-,', "/&--' ''&MM/0&'- 0 - * 43

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Datum: 12 juni 2013 Uitgebracht aan: Geriatrische revalidatiezorg/awbz-behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak

Datum: 12 juni 2013 Uitgebracht aan: Geriatrische revalidatiezorg/awbz-behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Geriatrische revalidatiezorg of AWBZ-behandeling In geschil is de vraag of verzekerde is aangewezen op geriatrische revalidatiezorg (ZVw) of AWBZ-behandeling.

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Gebruik van dit formulier: Met het sluiten van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding vragen wij u diensten en activiteiten

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Bijlage 13 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie