* <,?,,,* A *8" name="description"> * <,?,,,* A *8">

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?"

Transcriptie

1 e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

2

3 ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ / !9:&#'9 ;9!!!# 7/%9, <, <=,,,* *>* <,?,,,* A *8 <<< <*

4 *; B < ************************************************************************************************* * <***************************************************************** *" B, *****************************************************************************************;!!" # $%& "*; 7 **********************************************************;; "*;*; A <***************************************************************;; "*;* B < ********************************************************************************************;; "*;*" A< <*****************************************************************************; "* *************************************************************************; "**;,**********************************************************; "**,C *****************************************************************; "**" **********************************************************************************;' "*" ( ************************************************************************;: "*"*; **********************************************************************************************************;: "*"* A ***********************************************************************************************************;D "*"*" E****************************************************************************************************** "*& <*********************************************************' "*&*; ********************************************************' "*&* **********************************************************: "*# / *************************************** ' ()"(*% #& &*; 7 ****************************************************************************************************"; &*;*; B < ********************************************************************************************"; &*;* **************************************************************************************************"; &* < F*************************************************************" &*",********************************************************************************"" &*"*; ************************************************************************************************************"& &*"* B,******************************************************************************************"# &*& G E*****************************************************************************"' &*&*; **********************************************************************************************************"' &*&* A ***********************************************************************************************************"' &*&*" E******************************************************************************************************"' &*# 3, <********************************************************************************"' &*' /*************************************************************************************************************": &*'*; < F*********************************************************": &*'* ********************************************************************": &*'*" G E **************"D &*'*& %<, ****************************************************************"D + #*; 79 <*******************************************************************************" #*;*; A 9 <************************************************************" #*;* B < ********************************************************************************************" #* 4 8 < <3******************************************" #**; < F,******************************************&! #** *************************************************************************&! #**" G E **************&; #**& %<, ****************************************************************& #*" 4 $ A*********************************************************************&" #*"*; < F,******************************************&" #*"* *************************************************************************&" #*"*" G E **************&# #*"*& %<, ****************************************************************&' #*& 4 4A8***********************************************************************&: #*&*; < F,******************************************&: #*&* *************************************************************************&:

5 #*&*" G E **************&D #*&*& %<, ****************************************************************&D #*# 4 0,</<C**********************************************& #*#*; A < F, ************************************& #*#* *************************************************************************#! #*#*" G E **************#; #*#*& %<, ****************************************************************#; #*' 4 %0 <0,0 <C******# #*'*; A < F, ************************************#" #*'* *************************************************************************#" #*'*" G E **************#" #*'*& %<, ****************************************************************#" #*: B 9 ********************************************************************#&, ) -$ *. + '*;. < F************************************************************************# '*,********************************************************************************'! '*" G E*****************************************************************************' '*"*; **********************************************************************************************************' '*"* A ***********************************************************************************************************' '*"*" E******************************************************************************************************'" '*& 3, <? ******************'' /,0 0! () /$1/-)$ /$/$ 0!$- %;?B,,***************************************************************;" %?B, **************************************;& %"? 9,***********************************************;# %&? 7/%,******************;D %#?H *******************************************************************************************; %'?A << **********************************************! %:?/ E << **********************! %D?A << = G!!#>***; %?< < E************************************************************" %;!?<?<,G,***********************************************& %;;?<?<,G, 9******& %;?5? ****************************************** %;"?. < F************************************************" %;&?. < F,****************************" %;#?A I <,****************************************************" %;'? < **************************************************************************"" %;:? <,**********************************************************"" %;D?,*******************************************************************"" %;?$ <, ********************************************************": %!?$ < #,**************************************************************": %;?/? ***********************************************************#' %?/? G E ****#: %"?/?%<, ***********************#D %&?. < F,****************************# %#? <,**********************************************************#

6 %'?/ G E*************************************************************'# %:?$ <, ********************************************************'' %D?$ < #,**************************************************************''!$ ;?.,C *****************************************************************;"? <. ************************************************;& "?3 ***************************************************; &?3,, <9,9 ************************* #?, <, ****************************************"& '?, <,,*********************"& :?4 < F, *********************************"# D?, <,,*********************';?0,*****************************************'D

7

8 %,C 4 <,* < # < F <G, < *( <, * 7,? > <, < 8,* > ( <, G E, * 3 * % B G 9 40B+B, < *$ <, 40B9+B9 F <G < <* F, < G G< <,<<<,<<*7, < <* 4 40B F*0 <, =>, *H <G <,<< <*<,, <, <G*3 *8, G <, << < = >*+<, < < < G, < * J < < <*0 <K,F,, C, *, #,G * G * % G <,KF *< * <, <, <,< < G E <,,< < G E< * :

9 67 3GB,,G< < < 3? 7 3? %9,9G 8 9.? %GG, < G < E G 9 -,? G? ( G? 0,, <G< < / G << 9 4/ 5$?0C G? =9 >G< < *C <G < =9 >*?7 *4, G < << E <<*4 9 G 9 G * < <, *G G, <, => <,G <, C *?7 *< <, 9 * =0GA**G!!#>< <, *H< G < * D

10 4 7/%B,95 9 7/%,*B!, <<< <<,*, F G< G <*A 9 G< <, 9 * G< <, <,,* ( < <,,*G G 9 <,,,, *7 < < F, <<,. G, *B,,,< 7G,, <, E<, 9 G * < 9, <,< *% <, < 9 * 9* % B <?"###$%#& '%,? ;* 7,<, <,=> 9 F * 3,< < "* +< G E &* 7,<,, # => F9 <,<, < 7 <,, *7 <, " << G E, <*7, << 9 < *, << 9 < G"&* * % << < <,*9 <, < *89 < L,*

11 4 <?, < 9 <<, G < < 9 <G * 9-5 <<*4<,*4<"9 4<&, *4<#< <9 < < <, *, < FG, <G G E9 <, << < # *B, 9 <, 4<' <<,, < 9 * ;!

12 !" # $%& G< < F,9 * * < <, *8, < <, *,, <,, G E < *%, << * 3 < F,*7 3 %,<**=!!">3 **=!!&> *7 4A 8, F9 =- G!!&>*<, 9 <A5% <3 -< <9 < =/ **G!!&>* <<< <, < <, *B < <<=>, G, <,8 <, =3%,<**G!!">? ( <,<<,<< <* 1 * % 4,, <,,9 G G 9 F G< G< *A G< <, *4 < < F <,,< L, *, < < 9 < *4,*A <, <G,, 9, < * 9* % < <?"### $%#& ' %? ;* 7,<, <,=> F * 3,< < "* 7,<, # => F <,<, < &* +< G E ;;

13 1-% * % B < "*;*, G, <<? - < & << G E 9, < -, >G> <=9,>, >,8 <, G>,<<G>,<< <* 7, <,*,, <,,*B<, 9 "**;, *7 "**", 9,< *, * 5$,, <, *.MN,? *7 L 7 G 9 7, <9, <* 5$ 7 ( <,, L *, 3%,<**=!!&> M<G GC, N*0 < =<>,, G <9 =>GG= <<> G G < *( < 9 < L, *4, <<MC FN9 G, C <, *<, =3%,<**G!!&O3 G!!&OA <G!!&O/G!!;>G,,7/%, <= /P.G!!; G!!;>*4 * < << < 9 C *,,, *H, = GG,GC,G G *> <, < 9 <<, * B < <,C <,3%,<**=!!">, = ;>* ;

14 Management Portfolio Goals Learning activities Learning environment People Infrastructure 4 5$ 7 H< ; G G *B< K.FG K.FK7 F < *+< "*"* A3%,<, G,G * ()*)*)+,% 78,,,=<,,9 < > *4<9 G 8 =!!&> <=%;>* B, %, % 7 3,,, %<, 5C B.< 9 < B <, < :-95$ 5$ ;&,8 G < <,G,G G G <<,*8 <<,, 9 *H <, G <, 8,, <*$,<< 8,,,G 9,G<,G, < G G,,, <*7:-,,G<, * ;"

15 B, 9 %,,, 9 *. % %<,, < %,,, 9 0 =$<>, 9 0, 9 =$<>, =$<> 9, 9 0 0,< < %. < 0,< < % < % :-95$ 5,< < 0. :-<<,, <, 9 <*< <<<< < = <>G <, << < C<<,,,* ()*)*)*, A, <,, <,, <, G, *A <,,, G,9 *<, =. G ;!>? 5<C<, 9, -#..#=> < =,,>O #G<, 9 O < <=<,,>O #=<,>O 4 %, G =>* ;&

16 3%,<**=!!"><< < < = <. >?9 <C<*, < *0,<<= > 9 <*(9. =!!&> *7-FC =-G ; D&>,,, < G <*7 < =3 **G!!&> < /A9=999<9> <<*4 G,,<< <, <G < 9, * 9 *A <,, * 7,,* ()*)*)( % 4 <,, G 9,,,, << *7%",, GG * <(9. PB=!!;>* B,9 ;? 9? 9 Q 5 5 B,<<P0 9 A < < A, 9 < 9 <9 < < * * < *% 9, 9 <,<9 <<< * 9Q * 4 < O 9 C* 4 < <G < 9 << 9 *,<< * < C* <<* 9,<<9 * 9 9 G, 9 9 * 9 < <*9 < 9,<<, * :- # 5$ ;#

17 %"$& B,9 "?9 9 Q 5 5 B,<<P C < =, <>G, 9 * <9,<< 9 <,* A O,<< < 9, <* < *,<< << 9 * 9 9 F 9 9 G < 9 0 <,,<9 <,, = 9, >* <G9 * 9 9 * 4 B,,, F,,*7, FG R< < F*3%,<** =!!">< <,G * 4, G <, ()*)()+ / 0 7, < F <,<< F *(%## 9 *,,,<9 <,<<>*(, < *( <, % G,,<G < *4, < G,= >* 8, <<9 G, <<,, * 9 <, = >,<<* ;'

18 B<, <, F, 9?< = SS< <<>G *7 <<<?,<9 < F< <,,<< <<,* < 9, * 7, G< G < * <<, 9 <<? G,=%,<**G!!">*,9B *9 < <,<C,, <G,<,, G,< <,<,* 9< *4, <G G9G * < G,,< * <,* * 7 F** < G,<< F, =3%,<**G!!">*, <*,G<,, *B <, <,<<, <*. < < <, <,<,<<<, <* ()*)()* #% 0 3 <, < <<,*4 <<,<< < G,<< G9,<<, * 0, 9 *, <,*0,,<, *7 <<,<<*7, * 6 4 C G,, E <<, *, * 4 (, <<7/% 9,*% < - =!!&> <*(<,, 4 =!!> G,G <,, <*4, <,,< * ;:

19 <<<, 9 <<< 9 =4 G!!>* < ; :; < <, *< < <<9 G < <G9 C *< < C G,, * =!!;> ' E <9 7/%,=%&>* 6 6 8, < 8, 9 8, B9 7 A % 9 ; # / /9 9 0 C -, : ) / ( 7% 8,=G> ( 8, A 0 ( / A 7 A 5 :-'4 *$ : 5$ %& <9 7/%,*< E C9 < << *( 9 <, 9 =!!;>* 1 3 < << 7/%,*, L 9 G L <*( 9 E, *( 9 / 90A.=/0A.> *9,<=4 G G49AGP4G ; D:O5<94 P G; ;>* ;D

20 ()()*)+ 3 4/0A.9 <<, 9 * E =++ >*B, G < E =4<4<< + <>*% =+ < ( H <>* 4 : = >*% #* ( # 67!*A, 7 * ;*7 7,<<, * * 4,, "*. 7 * &*/J 4, 4,7 #*/ 4,7,7, '* 7,, < * :-+< 4 <<<< G,,<G,,<, * < G < /0A.9 " =4 G G49 AGP4G; D:>* 4/0A.9 < 9 << << L*4 << GC *, << * ()()*)* "## 7 <<, 9 * =!!;> G G9 G G,<G*5=; D> /0 G GGGG9 GC *=; D> GG<G, < *- =!!&> <G *( < 9 *A<< =GG*> < < *, * 0< <, * A,<, <<< 9 =%'>* ;

21 1 - %%-$ / 0 7/% B A., <., <., < 7/%PB., < <. B, (C :-,1 - %%*$-$, <G <<< *< << *A, <<,< = %:>* 1-0 / 5 GG /% B A 5 G,<<G G 9,.9 5 G,<<G B, < B, B., < B., < 9., < 7/%PB., < < (C. B, (C (C :- = - %%*$-$ E E,*<<,<,< 9 <<* ()()*)( 1## 4 7/%, *A<< < = G!!#O/P.G!!;OG; ;>* "*!

22 ( < 7 ( 4 * <, = >,<, *, =>9 = <G>,, *<< G, G G, <, <<, < *8 << <*H, < G *,C G<, =(9. G**!!&> $ ",? 7 9 A A 9 7 A 9 < 0 4 4) (C! 3 #!! ( 9< 9 0 4! 9< 9 7 7! ( 9! ( 9 :-01 - %%-$ >4? ;

23 %D< SS <? G, *3 <%D SS < <? *,< <,9 < *%<, < *$ << * 7,<, <9 <<= - G!!&O G!!&G!!#O3 G**G!!&>* (,,*4G < << E G <<, << *, < 9 *<< <, * (= + E, < < 9,9 9 E*, 9, <,, < *(9, < <, *7 <<<<,, <, 9 E= -!!&G3 **G!!& G!!;G!!#>* = >, &* / %T 5<, T A T %U B** 7U 7.<,T 5<T 7,T 7T B** 8,7, %T 7, : ' *55% # 5- #

24 7 &, E<, <,,9 <=< > <, * 8 9,9 E 7/%, 9 E << 9 * - =!!&>< <,, <<* < 9? =>G =9 >G = > =9 >* < * 7 3 **=!!&>, < /,S 3 <=!!> <,< E <,,< E<*< KF E * B# /5# # B # C # ( *** 0 < ( < 7***. 9 8 *** ( 9?,9 G, <,9 4 B< B *** *** 09. <<. 9 9C 5 ( 9 G ( 0G $G.V :-% $%= ( < B H =/,S3 <G!!>? 4 *4< * 3 << <* 4 * 1%<, <<G<, <, <*0,9 <<, < G, 9 C,,*, << 9, <<* < G *3 << < <<9 G *, <, * 4< G * <<,9 G 9 * * "< G< GG *A *3 < < G<* "

25 ( KF G < < *+<< *4 < E <<, < < * 0 =!!!> <<< 9 E < /,S3 <*0 < 9 <*4 < 9 < E < *(<<,,G,<*09, < G 9, <<= %;!>* -% 9 1% 0, %9 9 $ 89 G. + A << 9 7 C9 %*-5? 5 7%;! =, >9 <, *3, <,GKF, <,* *<,?< <,G J<,G < 9 *,, < 9 9, * 3 <<< <0,KF9 <*A <<, < < <<* ( <<,,<<9,* 3 **=!!&>< < E < 9,,G, G<*.< F,<< 3 **, 9 %;;* % - < ( >-5A ( > A ( >5A A, 9, A, <<, 3,, << C A << A, < A, ( ( < 9 B, :-% %*-5? 5 # &

26 33 **=!!&>? 5+?, *A, << <<W < 9 W * <,?, < 9 * ;, 9 <, * 5* *A, <9 <*A, < *3,, <,<< *(, 9 C, <, *,<<,<<* <, *GSG,<<, * < 9, < *.4.9 << <, * 9 < <<< * 5(?, 9 *4,<<, *08 =?!!"> SS<,, <, <*,<<,, <, < 9,* <<, *.9,, K F< *H<,, K <<FK,<<,,, F* / <, < <<< < *<9, =,, <,> < < *B, 9 << *+ 8 <<= 3 **!!&G0 *G!!&O G<< G0 GP G!!&>*+< <<, < * #

27 ' ( * % 7 G < E <9 < *7, <<* ' 3 <<, <,,,, <, *. MN, * < L *4, << MC FNG, C <, * <, * 9 (5BG G<GGC, * =<>,, G < =>GG= <<> G G < *, <<,, *0,<, < *,,9 *<,? 5<C<,, -#..#9 => < =,,>O #G<, O < <=<,,>O #=<,>O < < <,?<C<*, < *. < <, * 7, < F <,<< F *(%## *, 9,,<<9 *(, <9 *( <, % G,,<G< 9 *7 <<<?,<< F< 9 <,,<< < <,* '

28 A<<, 9 < <, * <,,=,<< >9 = >*( < <9,G, <<,<< < G**,<< G,<<, 9 * / <,, *<<<9,*3 <, 9 < L, < C * ' 4 C G,, E <<, *49 9, < *A<< < * << G, G G, < 9, <<, < * (, G *4, <C9 * G, G < <, *, LG, E C< << * <, < < 7/%,*, L G L <*A <<,< 9 *% <, * 4<,<, *0 <, 9 G ", << < * 7 <<, 9 * / 0 G G GG7/% GG GG, < G, < 9 G, < 7/%PBG, < <GC B/+*, <G 9 <<< *B 9 << *+< SS < <<9 *B<< SS <<? *,<,, 9 < *%<, < * :

29 <,,*4 G < << E G <<9, << * < 9 E <G9, =, < >9 =<<, <, <>*0 E9? G G 9 * / E, < /,S3 <=!!>*< 9 KF E 9 *? 4 *3 << <*4 9 * 1%<, <<*0, <<, < G, C,,* 9, <* < <<*, <, * 4< * G 9 * * "< *3 < < G<* ( KF G,<<= > <= E > < * <9,G,<*<, 9 < = >G, <9 = << >, <<= 9,<<, 9 >* / <, C *4 < <L* 9 < <<< < *<, 9 =,, <,> < < *B, << 9 *+ 8 <<*< <<, < * D

30 + ) 7 G,*B 9 <? A 4,,, B,,, <, 9 << 9 << E, :-! ) < 8, <<* 7, < <<<, *

31

32 ' ()"(*% # & 7, < < *8<, 9 < <, 9 *%, * ' ) ( < <,<, < * < << < F<,,,# *4, <, *, * ' 9* % 7 < <,,< << =,<> 8,*,? ;* 7,<, <, F * 3,< < "* +< G E &* 7,<, # F <,<, < 7, *, < < +B40B* ' 7/%B, =>* 0 A* 3#& "; *, <" <9 =, &"X>*3", ;#<9 D *3 < < ""X9 #:X *, *0, < * ";

33 ' -% D B << < F <, *A << < =%;">* X X X9 <! DG: ;G: ;! " G; " G;! ;G: ;"G! "! &G" &G" &! ;"G! &G" #! 9 9 '! &G" DG: :! D! &G" 9! 9 DG: ;!! 9 9 :- -% D 0 < <, < =%;&>* X X X9,, <! 9 #! # ;! &" ": "" #!! ; # ;" ;" "! : 9 : 9 &! ;& ;" : 9 #! '! : 9 : ;" :! D! : 9 9 9! 9 9 ;" 9 ;!! :-'-% D-$- 5 8, <G, F <, *4, < << <9, < *7%;# &!X!!! F <#X *!9;!! ;!;9#!! ;!!;9 Y!!!!!! X # & D # X,! &! 9 &! :-+1 E-% - 5 "

34 B <, G, < <*A <<, <,, <* <, < < < G < C9, * 0!!!!" <*4 < ; :*(,!!#=%;'>* ; : ; D ;!!!!!;!!!!"!!&!!# X ' ' ' ; ; & & ; ' :-,($-% 0 < < < F<,G,!!!!!!!" <=%;:>* ; : ; D ;!!!!!;!!!!"!!&!!# X ;: D "" # ;: 9 X,!!! 9! 9! 9 9 :-($-% - 5 B < <&&XSS <G 9 G" " <* <, <, 9, ; <* 3 <*A,,G,,= >, 9 <* <<< L (5B <,*0 <9 <,,=><?< * B< X :# # X, '! &! :-0-5 F= D!X>< G < *B< <<G, <<<*(, 9 * ' 5$ B <, <, 9, G <,, <, * ""

35 ' (, * #* integraal onderdeel beoordeling intake nieuw e studen studiebegeleiding academische vorming reflecteren beroepscompetenties studieontw ikkeling studieplanningen/pop 4+ 5 *%5 <, G,<<G< <,<<* <<,<<, 9 *0 <,, <*A,,, < G, G '*, integraal onderdeel intake nieuw e studen integraal onderdeel intake nieuw e studen studiebegeleiding beoordeling studiebegeleiding beoordeling academische vorming reflecteren academische vorming reflecteren beroepscompetenties beroepscompetenties studieontw ikkeling studieplanningen/pop studieontw ikkeling studieplanningen/pop 4, 5 *%5-5 '< <,*<, <, <*< <G 9, < * "&

36 @ <, 9 *, <,9 * < <,<<=B>,, G, << < 9 *4<,<<*49, <,=B,<<>< * 4, < 9 *4,, < 9 *,<<, 9 < *,<<, < 9 * 4, *. G < <<* ' 95$ 7 < <,, <, *, :* Anders Thematisch onderw ijs Traditioneel onderw i Samenw erkend leren Projectonderw ijs Taakgestuurd onderw i Duaal onderw ijs Probleemgestuurd ond 43-% D 5$ B, <, <,9 < <*+< <,<,G,,*,9, <,, 9, * "#

37 '' 4? = +< G E '' 4 9 G *7 <, <,<9,<<, *0 <?, <,G< G, <G E <*BKF, <, <*< <, <9 *B, < 9 G 7/%9 * '' 1 < < *</0 G <9 G, *3, 9, G < * 7/%9= G G<, < G >, <<< * < :'X 9 * '' (= <, M< G< N*B<M N, < *A E SS<,? 9, <G< G G G, * '+ 5 % B,,,,, # *B,< <,, = JG, <, >? <,9 G,GG 9, <* < # C# G<, *4 < 9?, 9 *( 9, < GG,= >G * 9, < <*?'!;!!X <*4, < * "'

38 , <, G 9 *B<,<<,, <* << <, << < # 9 *A, << < F %,, =%; >? Tabel 19 Gebruik portfolio op dit moment bij hbo en wo $ <! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!!! "" ;" : : : 9 ;" 9, # #! ;" 9 9 ;" <,, < F #,,, =%!>* Tabel 0 Gebruik portfolio over 5 jaar bij hbo en wo $ <! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!! # X ! : 9 : 9 &: X, ;: ;: ;: ;: 9 "" 9 9 &:X, # <, * G < <!X 9 <, 9 &!9'!X <,,D!X <* ', B < <<, << <*, <* ', -% D B, F <G < F*4, 9 < G, < 9 * < FG,9!!!!!!!" <* 7 <SS F <<* F< *7 F<Z < <<*4, 9 * ', (, * G G<9 <,<<<,<< *4, < * ":

39 ( <, < <* <, <,G,,* 9,, <,,, * ', 4? =-$ 6, 9 G *4, <,< < *B<9 <G EG 9 G < *4 < 9,<<, * <,*,, 7/%9*, 9 < * 7 <,, 9? <, <,, <,< * ',' : % 5, #, *( 9, <*4, < G, * 9, < *, < < # * "D

40 + + # * % B < < <, <9 9 FG, * + 1 # * % 9,*,< <<, *,, SS << R,G<? ;* 3 G(C+G8 <P < * A G,Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, opleiding $ "* 4A 8G(GA0B$,89 * &* C4G,<B,<<P0,=B0>G 0,</%< #* C4G,0 <PB G0,9 0 <%0 <* + 9* % 7 < <,,< << =,<> 8,*,? ;* 7,<, <,=> F * 3,< < "* +< G E &* 7,<, # => F <,<, < < << 9 < G< G"&*B< < <G, <9 * 00* < < G * + 3 -$F%(%G 7!!#< 8 < <A < <=> * (C+*8 < <! *7F;!! *( < G * "

41 + -% D 5$ 4B, 3 9 F <*3 9 G, <<G.89,G B, *3 9, < F, <8 <P <G 9 *,9 G,G < 9 G *(S8 <P <, G, *0, *4, < =9 > *+<,, G < =>*(, <, < GSS F* +, G, <, <<9 * *4 K A3 F,? ;* << <,,<<* *,<<? 9 < 9 9, < 9E * *= EC > <0,,<, <*< 9?SS < GSS SS * << < E *4 <, < *7 G, 9 <, 9 <<* ( <,?M7 << N* 9 < <,<<<*0 <, < <*( G <, * &!

42 4 < *8, < *B,<9 < *(SC < <* *(S 9?M4<,<9 *, < < N*0, <G 9 < *3, 9 *0 G9 <, * + 4? =-$ 4 L, < <, 0< <9 *(, <, << T < <, * *, *,G, * *. <<< <* < ; *<,, *7,, *4 < * %, *,<<9 <<*( < G < < = <>* 9 <<* <,<,,< < <<< * B,,* ( < << 9*B< <,, *, < <,*4, <<< < < < <*(< < C<, *<, 9 < * <*M4L, 9,, N*<<<9 << <<*. <<<, <<, *- < <G 9,*4, C<: <:, *3,9 <, * 3SS *0 < G <,C9 << * G<B EG9 *<,,<<,G, <,,* &;

43 < < *4 * < 9 <G << 9 *0, <*+ < < <G< = >,9 < *( <* 4 < G<, *,, %,, <G < *<, G,< << G< < *. << <<C<, *3, <<< * <, F *7 9 <<,*S <<, <,,,, 9 *, <,* 3 <<,,,* % * <9,< *4 <, < <*, <, 9,G,, *3 <<*(<,,,*A <,GT G * * <=< <,<> *3, * +' : % 5 7!!#9!!'8 < 9 G, * G< < G G 9 <, <*., < <*8 :G, <<9 :,<<*9 C* < <*4 <, < *8< <G < <, <* <, <*+ < 9, *, * &

44 < 9 G <*, <<<< <<*. G, G < <G =, G< >* <9 << < 9 *4, <, 9 <<* < <*< <* 3 <, 9 < *, < *4, < <G 9 * A < <, *( <?M$ NM N* + 3 -$( B G1 7!!#< $ A < <=> *9,Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies*( < G, * + -% D 5$ <, G 9 *0<9 *(<9 <, 9 *< G *, < F*7 9 << F<<< <G<<< < * + 4 < <,<< < 9 *4 <* < <*7, < *( C, < <<*A *79 #! *B,,, G<,, * % KF*0 *(< <, < G *39 L /3G,,/3* &"

45 (S <??N < G L 9 *4 GK<<F N*B<<,<<=BF> * 4 <G,*4, <, *B 9 <, << SS * 7 9 * 9 << G < *4 * B< 9 < * +? < G,,, << A*0/3, 9 * 9 GJ<* *, < = <G 9 G G <> 9 K <F* 3 9 <* *? G, 9 * 3 <* <, K5<F*4, <, G G * (? G, 9 * 8? <, G, 9 <,<, * 3, 9 G G <9 < * 3, G 9 <*< 9 * *3 <*B,, <,, * <<<*(<<= >, < < < * &&

46 + 4? =-$, <, <, <9, *3<<<*. <, => G, *( G< 9, 9 9 <* 7 *4 <K F*7, *., G,, <* < = <, >*. <, *4 <, <9 * <<G< << 9 < <<<*%, << < **. < <<KF*(< G <*(< *0, G < *, <<9 <, G,, <<<*4< <<,<<* 3 <, < G, *( < *0 < *,,,*4,$ < < *( GG< < SS * ( AF F, < L *3 9, < G,*8,,*-< G E,* 4, <*4 9 <G, <<*.,?, *< <<<<*B <* *4 < < K< F *(< * 4 < G *H< 9 *.,, <<<G, <<<, <<< <* * &#

47 ( *4,, *4 9 < SS *4 <,<< =<,<<>*( 9 * 4 < *4 <<,, << < <G, < <, <* (, < E, *0,SS << * 4< < * (?M(<,,$ N*49 <G,<<, <9, < * $ K,F G<, * <T%<,< <<G,<<<*(, 9 *B <, <,,*(<,,,, <,, *1 G <,< * +, <<*, < *+ <, <G KF 9 << < *A 9 G * + ' : % 5 8G<< K, F, *< G <,, 9,,, *., < SS G, << *, <*M9 <<<*4 9,,, N*4 < 9 < < *. *0 < *A <,, < /3*(, < <,* * << < * 4 << G, *,< * B,,, <<*(S,G <, <<< G * &'

48 < < *4 < <8, <<< *<,, A9 *4< C 9=>, *B< C *( G9 <*B < *, * *, *M8 < * *N3, G 9 < < *MB < <<<, G N* < << EG <<<, KC, C <F <,*. < < < *< = < >*B< < *8 <G <, * +' 3 -$- 31F 7;#!!#< $,8<,* 4A8G 4A 8*( <, 9 G,, =SSSS> <* +' -% D 5$ 7!!! *(,,< *0, 9 GSS=#>SS=#>* <,9 $,, ;#!*7,,<, *A9 < << G E 9, E * +' *4 <,*A << *+ 9 G,, <*4 <,<< 9 G,<<<, < < G <, < < <, <, 9 <G< < *, < G,<< 9 *7, <* &:

49 7 << < < 9 * < << 9, *4 =,<<>, *3 <* +' 4? =-$ 4 < <9, <*B< < <<, *A <, << * <, <* << < *<<9, * * < *9 *H G, <*(, < < *, * B< < T4 < <* 7,,,*, <,, =,<>*,9 < *8, < =, <>G<, *B< < <, * 4, < < <G< <, < *4 < * *4, * ( =,,<><<<* < < <, < *4<<< 4<+, 3 9 < 9 * < *A 9 *4,<, <,, *( < < * <* M+<N*B< < * ( *, 9 * +'' : % 5 <<<,<=,> <, <*(, <<, <*7 <, < *+, < << < 9 G,, <* G < *, <, 9,*4<, 9 G, <, *H< F < 9 * &D

50 ++ 3 -$/ 5%%(7 7!!#< 0,</%<(9 <,*,9 <B,<<0,C4* ( <, < G, <,<,0,<>,* ++ 1-% D 5$ %, 0,</< 9, * << 0,0 <, 9, * < 9 < <9 *,,,, *3, *0<, 9,, G< <, << <9 * G <<*3 9 <*(<, 9 C G 9 9 *<,0,</%<*(, 9 <*, <*4,<9 <*7 < < <*0, < =V > =>< * << F, <* 4,=#!X>,, <<, < < <<*%,, <,,, <, < *( G, < *, 'D G <= *A0,< /%< *3 < =<, >,, < <, * (<, * *( => => < * 0 < << *%= >, *4 *<= C>,,, <*0 <C < <<*(, G,, <* &

51 (< 9 <, *, <<< 9 = >*, G= > = >, <<<G 9 < 9 9, <,, <*4< *C, < G <<, => < * = > = ><G,, 9 C*+ 9 < < 9,,, * 9,,<G *4 9 C *< 9 G<9 *( < * Q <, =<< 9 > *7< <,9 <* 9, *7 G,, *. G, <, 9,* < *( 9 9,*3, < <<, *4, <, <,,,,<,KF*, < G <, * ++ 4 *< <,< *< * << 9 *,<< *, << < * C G ;!! *<, *C 9, <*,, < <, *+, <G< G,9 <*(, G SS, < G <<, <*(,,< <,,?>(;&,< < F< >< K, 9 << F *( < *4 <<G <, = >,* < << 9,<<*4 * 3,<< G <,, G C * #!

52 L, G <,* G << < * (S=<>< <,* G,< <*0 TB<9 <,< G, C,*%9, <, *4 <, G KF, <* =<>, 9 G*7 < G, <, *0, G G <* *,<<9 *<< <B,<<,, *,G, *( < *4C, B* ++ 4? =-$ ( <,, <, E <<*9 L *3 9,* 9 < <*4<?,, * < *(,, *,* +,,G< < <, *0 <, <, < F <,* 4,G C9 4 << * ++' : % 5 < <*+ < G, < <* L,G 9 G *0 <9, <*. < * <9 < *. < *0 SS <<<, K F F9 * #;

53 4 <0,</%<< G E <,,<* ( <, <,, < *.,, *.<9 <<<F*4 * 1%#9#5% HIF J # /$ / /$ # $;*$ ,. #%. $ # #& %% 1 # # C % 1 # # $ 1 ## $# %9 <,*CC % Peerassessment < 1 ## ) "# $ #& ":% :% " ": %# " ; # +, 3 -$:/$%/ 5 /$%(7 7!!#< %0 <0,9 0 <(<,*, 0 <PB C4*( <,<, 9 < * #

54 +, 1-% D 5$ 0, <!!9!!",<?<< G,9 *,<<< G 9, <, < *,< < <*0,0 < G,,, <G,*4 %0 <0,0 <,*(, O = E>G9 G *<, 0,0 < L <, +, 4<,< < *4,,9 *B<%0 < *9 < <*4= > <,9 G < *79,, < E= > 9 9 *3 <=B>, <* < <G< G B<< <<, G < G< G<, 9, *( 9 <<<*( <G<<< <*. << < BF<9 <<<<* < E <G < *0, <B < *% K F <<<,,<< G < < * +, 4? =-$ 4 <, < * < <G<G <<<*4, 9 < <L, KF, 9,*B<, << < *< <G<, << 9 < <* +,' : % 5 G<<< G < * <, <<< <<*, *A,,<<9 < * #"

55 <5, 0,0 <%0 <*B<9 << <5, <* + 9*# 7F, * <,*,,9,, << *. 9,, <G,, *(,,<<<<9 *( 9, <<, *<, C =<, >< * <, *, <, =CG0,</%<>G<,G 9 < *4, 9, * << < <, <*0< ="> G, F0,9 </%<CA0B4A8G * 3 9< <* 0,9<,C 9C*,9, <, <<9 * <,<<, <G =<, > * B<<,,,*( << <, < 9G,,<< *A <, <G <,<<< *9,, <*3 < G SS,9 SS,, <*,< 9 <,, G <* #&

56 G E G <?G G E < G < G<, *B<, 9, < * < 9 * *.,,, <G <, * B8 <C <?M, << 9,<<N*0< G< < * <,,<* ##

57 :- 95$ #J 9 9* %# #J G G1 F% =<,<<G 9 < < <> " 3!!" " ( B =<,<<< < 9 > 3!!" 31F - 3!!! 9 GB 9 GB 0,G B G G < < < / 5% :% (7 / 5/# $%:# /$% 0 =< < <G E 9 > 3!!" 0,9 1G < 9 C* " A 9Y 3 < <, 9 * 9, 3,9 Y, 3 9,9 3!!& 9 GB 8 3, < < < 9 * #'

58 :-4? =-$ 95$# J 9 9* %# #J 4? # =-$% *$-$. 5 G G1 31F (7 F% Geven van studiepunten < E * 0 <.%,9 < 9 * B * < < G,<, <<* A <,9 T < 9 * ( B $ ( 9 < % 0,<< ( 9, <, =7/%B>, 9, < * 4 A < F H $, << - $.% $ 9 9 < =<9 G9 <G*> < G <* $< 8 8, / 5% :% $9 L = >9 < < * <, 9 <, 9,, =9 9,>9 9 < *,9 / 5/# $%:# /$% $ 9 << <<, << =, << <<>* 8 #:

59 95$# J 9 #J # G G1 31F (7 F% 4<, 9,* ( B 4<, 9,* - 4 <, 9,* / 5% :% 4, 9 <,,G,, < < 9 * / 5/# $%:# /$% $ 9 * :- : % 5 95$ #J 9 9* %# ' #J G G1 F% : % L9, G,, * ( B L9, G,, * 31F - 4 L G, <, * / 5% :% 4 L G E9 9 <,, < * (7 / 5/# $%:# /$% 4 L9, G, < * <, 9, <* #D

60 , ) -$ *. B < <, * <G *, < * 3,, <<G"&, 9 <G, *, -% D <, 9,8 => F, <*, * <, F, <8,G, *$,,*=%&>* X X X9,, <! 9 #! # ;! &" ": "" #!! ; # ;" ;" "! : 9 : 9 &! ;& ;" : 9 #! '! : 9 : ;" :! D! : 9 9 9! 9 9 ;" 9 ;!! :-'-% D-$- 5 << <<< < F<<< 9 < <, < G *3 <, 9 < G <, 9 G< * < FG,!!!!!!!" <G% #* ; : ; D ;!!!!!;!!!!"!!&!!# X ;: D "" # ;: 9 X,!!! 9! 9! 9 9 :-+($-% <SS F*3 <* F< *7 F <Z < 9 <<*< *4, => * #

61 , 5$ 3 <<, <,,,, <, *. MN, * < L *4, << MC FNG, C <, *<, * 9 (5B 9 G<GGC, 9 * =<>,, G < =>GG= <<> G G <9 * 0,< 9, < *9,,*<,? #=<,> < <=<,,> < =,,>O #G<, <C<,, -#..#9 =>* < < <,?<C<*, < = >*. < <, * 7, < F <,<< F *(%## 9 *,,,<9 <,<<>*(, < *( <, % G,,<G < *4, < G * 9, <<9 G, <<,, *9 <,9 = >,<<*B<, <, F,?< = SS< <<>G *7 <<<?,<< F< <,,<< <<,* <, = D>* '!

62 , integraal onderdeel intake nieuw e studen integraal onderdeel intake nieuw e studen studiebegeleiding beoordeling studiebegeleiding beoordeling academische vorming reflecteren academische vorming reflecteren beroepscompetenties beroepscompetenties studieontw ikkeling studieplanningen/pop studieontw ikkeling studieplanningen/pop 40 5 *%5-5 <, G G< <,<<9 <,<<*4, < *( <, < <* <, <,G,,*,, <,, 9, * <= <> *(< < <*B<< 9 G C < *B<, C <*/9, < =- G!!&>*8 <<G <, < =+P%9 G; D>* < = >, *4 K F< KBF= <,<<>*B0,< /%<C4<, G, <*4,, * <9 < <<, 9 <*09 <="> G, F 0,</%<C 4A8G * A<<, 9 < <, *7, 9,=,<< > 9 = >*( < <,G, <<,<<9 < G**,<< 9 G,<<, * ';

63 / <,, *<<<9,*3 <, 9 < L, < C *, 4? =, 4, < 9 C G,, E <<, *4, 9 < *A<<< 9 * << G, G G, <, <<, < * (, G *4, <C9 * G, G < <, *, LG, E C< << * 7, <9 *, G 9 *4, <, < < *B<<G 9 EG G < *4 <,*49, < <, <, *7,<, <,,, *B< <<<, * <, < <7/%,*4, *, 1, L G L <*A <<, < *% 9 <, *4<,<, *0 <, G ", << < * ( <<, =G; DO5G; DO G!!;>* /0 G G GG7/% G GGG, < G9, < G, < 7/%PBG, < <G C B/+* '

64 , <G <<< *B << *+< SS < <<*B<< SS <<? *,<,, 9 SS < * < *%<, < *4 E < < G << 9 < =0G**G!!#>*<9 << <<< 9 < G*4,9 <G, 9 <<* << * <,*,,9 <,, << *.,, <G,, *(,,<<<< *(, <<,9 *<, C =<, >< * B< < < 9,* 9,, 7/%9*, 9 < * ( <<?,, G, < 9 < *< 9 <,,,*( << <, < 9G,,<< 9 *A <, <G <,<<< *B 8 <C <K, <<,<<F*0< 9 G< < * <,,<*, (= G <,,*4G < << E G <<, << *9 < E <G9, =9, < >9 = <<, <, <>*0 E? 9 G 9 G * '"

65 < G, <, E <,,? <, <,, <,<* < E G < < G G E < G < G<, 9 * *.,,, < G <, * / E G, < /,S3 <=!!>*< 9 KF E 9 *? 4 *3 << <*4 9 * 1%<, <<*0, <<, < G, C,,* 9, <* < <<*, <, * 4< * G 9 * * "< *3 < < G<* ( KF G,<<= > <= E > < * <9,G,<*<, 9 < = >G, <9 = << >, <<= 9,<<, 9 >* / <, C *4 < <L* 9 < <<< < *<, 9 =,, <,> < < *B, << 9 *+ 8 <<*< <<, < * G E, G < G:-,= 3 G**G!!&>* '&

66 ! () 4 B, E %< 3 < 0 7/% < B, + <<< 0< 7/% -,7/% B 7, $, < 3, <, 4 9 E 3 < E9 3 $ < A, < < 9 ( $ 9 37/%9 1 / 0 7/% B A., <., < 9., < 7/%PB., < <. B, (C. 9, B / 7/%9 (= %, 0 - F=3 G!!&> /=0 G!!!> :-,? = - < 9 3 <9 < 9 <,, < 3 / < E - ( 3 <,9, 9 << < % 9 $ $, < < 4< % $ / B $9 < E - /, 9 9 '#

67 (<? BC, * 4<<, <<, < *(, < 9,<, G * H, G < <G9 *+,<, < G,<9 <,,,,,* B<,<, <C, *+, < *< < < <, *<, *H 9 <*H <,<< <G *<9,, <, <,G9 *0, <G <<< *,' 5 % ) -$ * <,, < < # *A, << < F, =%:>? $ <! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!!! "" ;" : : : 9 ;" 9, # #! ;" 9 9 ;" :-B-% -$- 5 -<,, < F #,,, =%D>* $ <! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!! # X ! : 9 : 9 &: X, ;: ;: ;: ;: 9 "" 9 9 :-0B-% +$-$- 5 B, # <, * G < < <, &!9'!X9 <,,D!X <* ''

68 <,,,, # *( 9, <*4, < G,9 *, < 9 *<, < *A, 9=0,9 0 <> < *(,9* B<<, <G <, <, G, *7 << < 9,<* ':

69 / G < KF *( < < G E*. < <, < 9 E *(<, <,,,< *< *+<,, <, 9 < < G 9,<< * 67 3GB,,G< < < 3? 7 3? %9,9G 8 9.? %GG, < G < E G 9 -,? G? ( G? 0,, <G< < / G << 9 4/ 5$ 67 0,< C <<*0C * A<<, << 9,C = < >G/0 = 9 >*. <C < < < *C < G < =>*4 < < < /3* 'D

70 Management & Ondersteuning 4 <G9,,= G!!#>*4, G < << E 9 <<*4 G G *3, E< 9,, < *A < < 9 < *7 9,, E, 9, =, < >9 9 =<<, <, <> *, E< /,S3 <=;&G &*"*"*>* 3 <,< 9 *0 9 * <<G,, < <<<,< *3 0 <?<<,G J<,G < 9 * < < =>G <<= > = >*H ;& &*"*"*B<< =GG < E G<> 9 *0, < <, < = 9?<, <>* 7< <, G9 G<<, 9,*B< <<, G<,, <J,, <<, * G G, <, => <,G <, C * /0, * B< < * *< <, *L L, * =0GA**G!!#>< <, *H< 9 G < * B<L,, < * + G, 9 < *, < 9 <G<G <<< <, *%L9 G EG <, <* '

71 4<< G G< *. <, <, < L9 < :!

72 0! A <G+*=!!&>* * (87!!& G5 0 G*GG.*GG*G0 G(*G4G4*G8G0*G<< G*=!!&>* B,P7/%9*B G <7/%B9*? * 0 G1*1*=!!!>="),#.) <. 9 A ;!!!!*A? 3 * 0GA*G5<G(*=!!#>*' # ## %)? * /,SG5*GP3 <G4*=!!>=##*?-, * /G*.*=!!;>*;% )> *0G.A?AP0* /G0*GP.G1*=!!;>*6="*5?- / G*G G1*G1GG G$*G%,<G1*P3 G.*=!!&>*>=? *?* (9. G.*PBG*=!!;>*> *A?/B-7* (9. G.*G9-G.*.*G. G1*=!!&>*6# )A?/B9-7 7 =75B> A 9?. *(?%, * G*=!!&>*% G5 *7?%*+ G.*-=(*>=!!&>*= =>.5 > 9"*0?-, A * D77+ / / (G&9: 1!!#G G/%,GA * G*=!!#&)<)" " C * (? %,* G*G<< G*G0 G(*GP G4*=!!&>*A *? * G.*=; ;>*?% *=(*>*8,[ <G8[?% / * :;

73 4 GA*=!!>*? *A 9"G*;D ;&* 4 G*.*G G+*5*G49AG5*GP4G$*(*=; D:>*?# *A9 C G3A?A/* - GA*1*=!!&>*9%? 6%# 5 >;* 9 0 I% 5?GB G//CI*= 9->*B D9;!G!!&* - G.*=!!&>*9 A 8* -G*A*=; D&>*=*(,/G 94* - G*=!!&>*H */=,'? =.*B=;>G*;"9"* 5G1**=; D>*.<B /*7?1**5=(*>*, 999>59 '% 9 9*?190* 5<94 G*GP G*G=; ;>*<,9 *7?A*5 GP5*.< =(*>5 CDE'%.%.%=*;#9"'>*8,[ <?% / *. *>FB = >G*'"9':* 8 G1*=!!&>* #% ;,* <. %A9 (% G %,*(? %,* GGPG0*1*=; D>*%+A?B 7 5 *>><AG"=;>* G(*.*GP< G**=; :;>*9 >* =>*8,[ <? * %,<G1*GP G(*=!!&>*(< F *7?*$ 9 G1*. G*0< GP0*/, =(>*5 5G= =*&"9&#>*?* %,<G1*G G(*G4 G0*G-Q G1*GG.*G<<G-*.*GP3G/* =!!">*"## *4 B, <<*$? + 98 * 3 G.=!!&>* 1% * (87!!& G5* 3 G.*G$G.*G-G*G-GA*G-< G$*G. G*GPG-* =!!&> *? * +G*GP% G*=; D>*= A* 5?% * :

74 () +95 G,9 G %,A\7B8 ( 4 (8 * %J,? " C$& ' %J,9J? ;* %,C, <,=> *, "* + G, I &* %, C, <,=>,, C % J, < O G,9 *%,* 67 %,, 8 O, G,, * %,, =%;>* X X X * * * *! 9 #! # ;! &" ": "" #!! ; # ;" ;" "! : 9 : 9 &! ;& ;" : 9 #! '! : 9 : ;" :! D! : 9 9 9! 9 9 ;" 9 ;!! :-67 # > A>A,, G *. G * 5<, G, ; :G,!!!!!!!"=%>* :"

75 ; : ; D ;!!!!!;!!!!"!!&!!# X ** ;: D "" # ;: 9 X*!!! 9! 9! 9 9 :-K5-1 *% 9 *. < *7,, *%,, *% => * 9-$ 0 < G <, I,, *4 MN I I *% G, *7G MC N J C *% < *7 9 I G GGC, * GJ G,G= > * A, *% G, *%,? #%=<,>* %<,=<,,>O =,,>O #% G,<,<O C< % #%.#. => 7? C<*% <= G G,I*%, * % * G, 9 * 9, * %, = >, *(,*%9 G C C *5, C *% =- G!!&>*8<, < =+P% G; D>*%,= > *% KF KF= >* :&

76 7G, *% *0 G, G C< I* 4? 6 5, C G,, *%, G, *% G G G,, I * 3 G G *A, J<*7 C G G J G *. */9 G, GC, *7, *7, <,,GG * > 5,,C 7/% *(, J *7, IJ,<J*7 < < G< C I * %, G =G; DO5G; DO G!!;>*% (C0 G9 G GG7/% G9 = >G G G G G GC G. (G/ *5, G G, *7 G * /,G I */, *7 G J *%, G,*4, G,< C J *A, J *A, C * :#

77 %, I I*A G 7/% *% *4, G O G C * 5 % G, C9 *% G G,*%9 G9, = > 9 =<, <>*%9? J G< G * %, G,, O, < G, * %, C G G,G *% *4, G G,, <G,G G * 7G, C *% < *% *%, =, > * 1-) )? 5. %, IC C *+, G,, =%">? :- /! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!! **! "" ;" : : : 9 ;" 9 # #! ;" 9 9 ;" ,<,G, C=%&>* :-'G ) 5 #! ;!! "! &! #! '! :! D!! ;!! # X ** ! : 9 : 9 &: X* ;: ;: ;: ;: 9 "" 9 9 :'

78 A C C,* G G CC C&!9'! CD!X * %,, C * CG, *%, G, *%, * (,C G,G G,, *%, <, * 4 % G, I I,*( < G *%, 9, <,G, G, *4, G < * 67,G,G 8 ( 3? /? %9,9O,? G G ]? G ) 7?.<G I?,, <, I / G 9 4 ::

79 (C C =,> *%C =>*?% C *0 G *4 J < G *]<*%G G,,J => IG C *A G (C0 C *?%< *% C 9 */ =0GA*G!!#>,9 < *% G I 9 * :D

80 /$1/-) $ /? 7< 95 7/%B,G, < M FN %, < M N %,* * % 4 9 <,< <<, 99 F *< 9, <,* C 5.,, * <,,, 9 <$% < <<< <,, *+9 <, <G, * 3 ^VB 4 ;#*, 9, <*,, * 3 ^V%A < *A, <G,* 4 ;!*, 9, <*, <* 3 <??*** ),*?!#"9&D "#'; 3 <A <??* < ),*?!#"9&D &#&" A<,, <T. < G 4 =+-GA < > 4 =. $G/0 G G- > :

81 $ +)" B *); %# (); %#!;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!! =,>!;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,> <(EH.# 8 +I$ &) 8)3 #%# $) >& B); 0 # % F)<%# 1AG=, > 8((!9;!! ;!;#!! #!;;!!! ;!!;!!!!!;,= ;!> I)"JJ!G;GG"G # K)< # D)< # $# & 1A=<> 8((=<> 1AG<=, > 8(( D!

82 ( -% +E); 0#.% # *<,!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,> *,<< *,<< 9 *<= 9 <B,<<> *<,<< * * * 9 ++)1 0# # % ## +*)1%# # 0% # %!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,>!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,> %,!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!,,, %<,, < %,!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!! D;

83 ( -% A G<=, >!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!! ) +()< 3.%# +8)"# % +B)"# % +F)"# % 1G<=,> 8 B, B, B, 9$$ ;:*H,, ;D*+, <= >, ; *4< <,9 1G <, UUUU 8!9;!9!9"!9&!9#!9'!9:!9D!9!9;!!=,> B, $ C* D

84 /$/$ $ > - - %%-$%*%*$A 3 ;*,, <B,< * B,=%,>+< "*.,<=,> &* +, =,> #* 7,<, <+ =,<9, > '* $ < WW, :* 7 < G, D* + +< < =9,< > * ;!* 0,, < ;;* 7 << < = > ;* +< 79 < ;"* +< 79 < ;&* +<= =., <T>= E 9 > ;#* -< ;'* 7 < B,(C : % ;:* 7,<, #, < ;D* (,<=>=>(, < ; * 3 <!* 7 < D"

85 D5% 3 ;*,, < F * +, "* +, =<G > &* 7,<, <B,< #* 7 < '* 7 < G, :* + D* 0,, < * +< 9 7 < ;!* +< 9 7 ;;* +<= 9 7 ;* -< ;"* 3 <, : % ;&* 7,<, #, < ;#* (,<=>=>(, < ;'* 7,< ;:* 7 < D&

86 D5% ;*, < 4, < * + "* +,7< &* + < << F #* + '* > :* 4< <$ <B D* H J < *, G ;!* << < ;;* $ < <, < ;* + < < D#

87

88

89

90

91

92 (G4#! 7!!& 95 *.,, 9 7/%7/%9, * 095, < *3< < 95 <* 0 <? ;* 7/%9, * 7/% E, 9 < "* (<< < 7/%, &* 0 #*?,(5BF '*? 95 <<,?,,,* 95?,,,*

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

~ (" 3 5x5 + 3x3 - gx + C. ~ 1 1-6/5 f (x =~=X65= x. = x~~5 + c = 55X + c V I NTEGRAALREKENING.

~ ( 3 5x5 + 3x3 - gx + C. ~ 1 1-6/5 f (x =~=X65= x. = x~~5 + c = 55X + c V I NTEGRAALREKENING. 1 I NTEGRAALREKENING. Onder een primitieve funktie F(x) van een funktie f(x) verstaan we de funktie F(x) waarvoor geldt: F ' (x) = f (x) B i j v. f (x) = x F (x) = x + c (c R) een primitieve funktie f(x)

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

Ik voel me een enorme gelukzak. Enerzijds

Ik voel me een enorme gelukzak. Enerzijds INTERVIEW Ik ben een geweldige gelukzak 08 09 De finale: heldendood voor de beschaving, zo heet de nieuwste theatervoorstelling van Chokri Ben Chikha. Maar de Gentse theatermaker met Tunesische roots heeft

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID..

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID.. ! ""#$ ! """""""""""""""""""""""""""""""""" #$ %&'()%*%%+),-&%,-%*'(.%--%/%0'%.0*%,+%%&+1,&%(*.%'***!2))- ""# # # %& #' 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID... 4 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... 5 1.3. BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

*+,++*-,+.-,/0. 6 5!!((6 5 7

*+,++*-,+.-,/0. 6 5!!((6 5 7 ! #) 12 4&5 "#$%"&' ((& *+,++*-,+.-,/0. *+,3.. 6 5 6 5!!((6 5 7 53 !"!" #! $ %" &' ( * %! / / 0 +! ## $ ) * "' #.* 8&5( *0. 9(!5( 5( *0.0 (5(5 *... &(!( *,., (!:& *,.3 ;!( *3 +, #(,* */, 9 *

Nadere informatie

% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

% &# / 0!( /!!!2 3 42- % 3,2!#5*! % 3! 3 6!!. 1!#74 2- !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-# !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg PORTFOLIO http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project02/project02_01b.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project15/proj15_01.jpg 30-10-2006 http://www.aronsengelauff.nl/afbeeldingen/04092006%20de%20plus%20jeroen/058-...

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare Bijlage IIIa: toelichtingsnota - tekst definitieve vaststelling colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

Royal Academy of Art Floorplan

Royal Academy of Art Floorplan Kelder pa.k02 pa.k04 pa.k06 pa.k08 pa.k10 pa.k12 pa.k14 pa.k16 pa.k12 pa.k21 pb.k02 pb.k06 pb.k10 pb.k12 pb.k19 pb.k21 pc.k01 pc.k02 Opslagruimte Opslag hout en plaatmateriaal Spuitcabine Werkkamer Facilitaire

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 b GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 A 1 D 1 A v v b z v (: ). D v v : J B T: b v z Jb v H 11 G. b Ov: b, v wz v / v v. O / w: z w, J B T v,. D: / -. Ov: / bv. 2 Aw

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

( '$ % )%*+, * ' -. %)-.%+,*' -.%,* ',* ' -.% )%%/0+, * ', ' ' ' ' 1,* %%/0,*%%/0 ',* ' 1 %%/0,' %%/0, * ' ',* ' %%/0,* 0 ',

( '$ % )%*+, * ' -. %)-.%+,*' -.%,* ',* ' -.% )%%/0+, * ', ' ' ' ' 1,* %%/0,*%%/0 ',* ' 1 %%/0,' %%/0, * ' ',* ' %%/0,* 0 ', " # $% & ( $ % )%*+ * -. %)-.%+* -.%* * -.% )%%/0+ * 1* -.% %%/0*%%/0 * 1 %%/0 %%/0 * * %%/0* 0 2 %%/0 3%* %%/0 2 4%%/* 1 " %%/ * * 5 7 7 % )%*+ 7 *7 " 7-)-.%+* 8-.%8 8 8 -.% 7 887 )%%/0+ ( 85 7 8 58 7

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

INDICATIEVE MARKTPRIJZEN VOOR INBOUWTOESTELLEN (INCL. B.T.W. EN RECUPEL-BIJDRAGE) - OKTOBER 2015

INDICATIEVE MARKTPRIJZEN VOOR INBOUWTOESTELLEN (INCL. B.T.W. EN RECUPEL-BIJDRAGE) - OKTOBER 2015 PURE LINE Compacte ovens - 45 cm hoog - Perfect Clean DG 6010 obsw (3) n.v.t. 9556470 999,00 H 2601-1 B cs * A+ 10293670 999,00 DG 6030 cs n.v.t. 9351510 1.199,00 H 6200 B cs A+ 9543250 1.299,00 DG 6200

Nadere informatie

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning 27-10-2005 A12b/B10a OvS Opsporing 17-1-2008 A12d OvS Winning 27-10-2005 A15a OvS Winning 1-1-2013 A18a OvS Winning 27-10-2005 A18c OvS Winning

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Akoestische Kwaliteit in ruimten voor Verstandelijk / Auditief Gehandicapten

Akoestische Kwaliteit in ruimten voor Verstandelijk / Auditief Gehandicapten Akoestische Kwaliteit in ruimten voor Verstandelijk / Auditief Gehandicapten Presentatie voor Bouwcollege op 21 juni 2006 Als template is gebruikt de cursus voor Bartimeus van 21 april maar daar is verder

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J

VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D. VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. 2 - Veld ZA, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse D VIOS B. A1 - Veld ZA, 0222 A-Junioren 2e klasse J VIOS B. A2 - Veld ZA, 0225 A-Junioren (najaar) 4e klasse G VIOS B. A2 - Veld ZA, 0227 A-Junioren

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie