-*7 -*<6 0<67" name="description"> -*7 -*<6 0<67">

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230"

Transcriptie

1 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/

2 ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7<6 "7)*677< < 6**7*677<.,- % '("% '(' "*6 =6 < > -*7 -*<6 0<67 %!<7= /! 0 01 (2*'#&'"%()("% ' 7?<<<6?*677<<<6 % 5 7<6 %?<** 7:*6*67 % <6 %.*6* % ;<6 % 3*6< % %% 6 *<6 %%!<*<6= 7:*6 %% ; < %% ;

3 %, <6 %-<6** <!"#!"$ 32*'#&'"%()("% ' ,+67

4 , 0< 6 < *6 7 *6 7 << 7 7:*6*6 * < << << 7 0< *7* 6 7* *67 ** 7= *6 < 6 ; 6 < 6 6= <=67:*6*6<4<< 6 <<<<*6 "<76=*676-7<- 6*6*6-6 <7 7<7; C 6 6- *6 6 *6 6 < << 67 << 7< < *6< 0 7:*6* *6 6-6 **6* < 7 <6 *=6 < 7:*6*67, *6 5 7 < 6? << 6 5 << D& %. 6 *7 * <3*6 6 *6<6<6=EF 7<6EF %

5 - :*6*6 7 < 6 89%2 5"7!:"7:6=997 7:*6*67 <89766 <7 7:*6*6 7 < 4 7:*6* * < 5 =.<<77:*6*67 1< =<<)==77 < = 5 **= ;0 E; :*6*6 DD% 7-7 7:*6*6<6E%7F7:*6*6= <6 E..2F E%GH 7F- EC FEC F7:*6EC F 7*6 > 0< 06 E>00F E*= DF < < 6 7:*6*6 7 <7 7 = 7 * - < EC F <EC 6=<< <F EC F EC F 7EHC F :*6 < C : 2;3)3))*2 47:*6*6676*677< *(- < 7:*6* = *7 7* *6776<7*= :*6*6 7 <7<-==**6<6*6 7= 5 6= & 6 7:*6*6 7 ;<77< 66=:<< 67:*6*7 5*6*E>.?F 7:*6* = * * E * 3>;?I 5-. * 6*677.=6<< 7 < 7*

6 67 * < 6 7:*6*6 <6..2I=797:*6J=7:*667-75< 66 <6-< 77*6?<<7<*6 66 * 7< :*6*6 7 5 < *6 *6 ) H >00 < %*677<3<&67:*6*6<6 <7*6 ;3)3)2 % ( ( 3)22# 36*6776=*664< 663<5 6<466 *67 6 = 7*, 7 *6 *7( ) 6 & 6 EF *6 *<66< K 3<7)66?<7<** 7<-*6< << < 6 < 7 * <" 7<7 *6 < < =( *6< 6 *6=6<, *6 7* - 6 < *6= 7 - < *6 6. LI = 6 < 77:*6*6<-77*66< (7<<<< 6*6-7< < = ** 6= =7 * 7 3 =7<7*<;6 < &*6 *<

7 < < <?6 ** <=**<6 3<6 <**.<*6)7 < *6 7 <? < 7 7? 6 6 M& / -*& *7 76 < ; 6 *6 * GH H5 <7*65 0*65H H -7*<0 7 *6 6 = * <6 6!*66 &7HC <7<67 H&7 = C < 4 H&7 6 &7- < 7* 7<6<< 3< <7*< *6< 0 * 6 =, G G%%HDDGD, *6 7 6 *; < &7 6 < ; 7*7 < 7 *6 < - * **6 =*6 << "7<)A< 7 B <) 7 6 -LI<77:*6*6<<76 << 7:*6*6 <. 7 <<< *6 < #2('#&'"%()("% ' 4*6 * :*6*6 0< *6= < * < <6,<6*6 7 G

8 - *6 7:*6*6 7 HH N D 7<*665 <772 *6 6 *6 6 << 7 - = L *6I *6 7 = 7<< 2 77:*6*66*7- < 7 6= 6 =* =*, * 7:*6*67:*6*67 " < 6 *6< 6 < 6) 6 <6 7 6 <66==7*6 $6 67<77:*6*65) << $ < 0 $ *6 HG #= < *6 <, 2< / 0 HH 1= 0 6=6 << 06< 6<< *6 7:*6 5 $ << <- 0 = 7 <6 I47* 4.99I 7:*6*6<<6 0<*6*=7 < ) *6* :*6*6 7< L<< *677I = 0I 7 O 7< 7* *6 0 *6 *6 6 " 7 7 D%H 6 *6 7 7:*6*6 6165<6" 7:*6*6*6 6=7:*6*6< 6 * = < 7 *6 * * 6 0< < 7 6*7 *6 7* < :*6*6<6,D <<896 < N < < 7 7:*6*6 <6- < <6/=*7:*6*66,2,5 H

9 -7<7:*6*6*< < 7:*67* << 7:*667 6 <" 6 *677< - *6 7:*6*6 - <*6 < 6 *6&7:*6*6 < 4 < <4= (7*6777*6 <<7:*6*6-7) < =* <6 7466*6777:*6 " < 7 7= 777:*6*67-7DG > 0< 06 6 DG < 7 - == * 7:*6*6 7:*6*6 7 *6-7:*6* 6 7:*6* < 6 *6&7:*6*6 < 6 7 < 67 ;*7 7*6*6*677<7:*6*6 *6 < 6-< < 77:*6*67 *677, < :*6*6.=. 2<6 < 6L*6<!6 =< <66 <6 6= 6 7* 7 6 <6- < *6= 6 = 7*,DHD* L0I 4 *6 < <7A*B<7A*B *766. < 7 77 < <<< < L0I 6 DD DDD 5 < = *677- L6I < = 7:*6*6 <6 7*6 * ( *67:*6*66 D

10 !< *6 * < 6 * 7= < 67*67:*6*6<6..2&,2,5&* >00 5$ *6 * < :*6*6 <6 77* * - ==* * <6=<<< 6!776" < ** O* < =7) < 7*=<7)(* =*67:*676*7 <7:*6*67 - = > 0< 06& H% >00 E= H 6 >00F& 6 * 7 < 6HDDD, < 7* * 7:*6*6 6-7* * < - *6 ) < < *6 7 = 6 *6 7<=<*6 - *6 ( *6& < *7 < *6 7:*6* 6 ( #2= 3)22#&'("% ' - *6 *677 *6 < 6= 77:*6*67.=<6LI 67 3<6 *6 7:*6*67 =/ 7 7 = < <<! <=7<! 7 << 67<*/ 7 < < 7*7 7<*(* "*=67:*6*6<5< 6 <*6 *6 67< < *6*6 = 7:*6*6 <6 < <<<

11 5*677< < 6 <<*677< 77:*6* < -*677 6 < 7 2 &* 7 7 7:*6*67 < 5*677< *7 7< - *677< < 6 7)7*O< 77 << **7 < 6 4 *6 < 7 7I =7 *6 -*66*676, < = *67 6 *677< < 6 < < 6?**7A<BA**B -< **<< G 6 *P == <6 %&''('&)* '+,-*..... '/0.'12'13# /+,-* 6. '/0.'12 '13 #..'+. 5 (/& 7 8. ".. & 9 & (1&78('(/&9..

12 ('.. & %&'2:& 7 8. ;. &,%70*677<<< 7*<<77*<=7 *6*6 *7( 7 <- 77* < *677 O < *677< : " *677< : * 7<*67=*P6 < =6 <76A77*B 3< ( 6 << <<7(7<<6 - < : << 7 6 " < * 6 E N < <<< /< * < 7-=6= < 6 E002F 7*6 *6 002&7I ** < - 67*67*G7< 002& <= 7,2,5&=*, 7* *6 6 7 * 7 *7( 7:*6*6 7 <-67*67*E)GHF*6*67 =7) <*66 (7<< -767*67* 6 -*6766<-7*7=7 6 < 4 ** 67I<** <

13 &'#)3%32 3)22#&' 5*677<*6*67:*6* < 7< L=I LI * < 7 7< *66 7< 7< < 6 4 7< * < 7:*6*6 < < =***7*6< :*6* *6 6 6*6<<66=*6 7:*6*6 7 7 :*6*6 7 < < 7 *6, 6= 6*6*A<B7*6*6 <7:*6*67,<<6<<< < 6 =* - < 7:*6*67 <-7:*6*6<<< 6 ** 6 A 6 6 ** B? 6 7:*6*6 7 < 3< 7 6 < * <6 6*6<= < *677< < 6 6 7:*6*67 <6N 7 7:*6*6 6 N 7 < 7 << *= * - 6= &* == 7:*6*6 7 < 6 =7** 76*7-6 < 7 E(&F 7:*6*6 6 **< *6 < 67 6 < = * < = 6 <6 < 6 *67727 LI<6 - *677< < - <7 *6 =- & < 6 2 Q < * = <

14 -*677<*767<7 6 <6 4 < 6 7* *677< 7 7 *6-67 *6 *677< $ < = 7<76<6,- 6 *6 6 *&**6 << 5 6 *6 6 *677<,6 *66 <6 %

15 E<F 6 H DH = 6 *677 =* < = 6- =* < = 6 <6 7 =* 7:*6*6 = 6 <6 E..2F 6 7:*6*6 <6 E2F 6 7:*6*6 6 E5$F 6 = *6 E,?F 7= < 6- = * <6 E,2,5F =* 6 7 == <6K 5 6,2,5<6 5$I -0*677 7<7*7 = - 0*677 < < = = 65< - 0*677 (*= 7 6 *6 < =**<6E>00F 5 O 7 < = < 6 < 0*6770=67*<<=,/3%) (% < *6 < 6- H DH 6 < 6 *6 )6: =**676 6<<7*? < <<EF : *6< *6 6 <6 7* 7 7I *7 9 < < ; < - *6 7 6 *6 99 = 6 *6< < 7 7 *

16 7=*5 <6 <, *6 **6 0*677*6767,7<<6= 5 6 * = <=<-<7 <** 6 *677< < * % < < < 6 6 7< 6 6 = *7 7 = ** < 3 6 = 6 *6 6 6 < 6 7 < 7****67**6./ >'"%()(% ( (: & * :*6*6 67 <*67 6*6< 6 J= <3 < *6 *6 < < * 6= 7 * < <E7F*7E*7F 7 :7 < <J EO* 7F.*6 = = = 6 < 5 0* < < 6 *6< )7 <O*7-6*= < = 6)A667 < 66 < <*6B- <6 32&$3%)%( *'2 7<7* 6 67*6% < * *6 < 6 =:< 67 < 7:*6*6 J= 7:*6*6 7 " 6 * *6J 7 7:*6*6 7-7 <*7(=* 7 6" < 7 6 <

17 *6 < 5<< 677*=<7& <* E < F 7 E =< F-<< *677< 6< *& E* 7 < F 7 E =67KF. = *6 < *6,6 *6N 7< >00 *6 * * *6<7< = * 5.*6& 7 E5.-F- 5.- <7 6 5 <*67:*6**<<56& 77*=5 <66 <<6*6"7 5.-&< =<< = --=&<7 -- < = 7 7* 67 1< -- < = < < 7 *6 < = 7 6 * < = &=677I 6 * *7=77 / < 67 7< < <7<E >00F5-7<<76 = *6 *677< * E < <*6 =<6>.?&3>;?&<*=9 7F6 *6 < 7 < 6 < < - = < < * = 5 667<<L6I* >.3 == 6 7= *6& 7 7 ( *6 *6 <,H<G=<6 )GH DD- =7% 6< %? =*= 7 DDD N H << =* =*= 7 G,H*6 < G

18 G EGH O* H < H GF, G 6 O* 4 5 *6 6 *67 "7 6 O**=45O**= *6<66" &3< '<< 6 6" &/- 6 5 << * /?6 6*=56) A= = HC 7*6B3=* 6 32*?3(2 ) 6 < <6 7=<6<< =*7 &. O* *6 6* 6 7:*6*6 7 *7 6 7 ) % ( ( '#& '"%()((%&'EF, R'6=R*7 <*7-*7 6 <6*66 7< 7:*6*67 =6$**77 *6-*7776<< 6 *6 ; * <=*99=*677 4 **7 77 *& << *677 " -*77*= D; 7 *6 < * 4 ** < < 6 = 6 7 < - *6)<<*6 < 7 <*6 < - 7< 7 < 7 6 <62<*=7<7675< < <7<7=7*=<<*6 4 <,=D67*A7**66 <6 7**6B47**6 7<6*6 *6* 7:*6*67 *6 ;6*66 *6*6-5*6<6 7*6;<7 H

19 *6 7 *6-7 < < 5 *6 <7=*6<&7*7 K!*6 < 6 *6 /*6*3<>#I*6 56 *6 7="*6< 77<<6 <<4 < *6 < *6*7 < < * 6 7< *6 O 6 E < < 6 <7F#<*6* <<6 <6-6 7 :7 7 O*; *6 <7 << #303I 6 7:*6*J *6 - = 7) 6 6 * 6< * *6 *6 6 *647*77 &, ) % ( ('( 2'"% '$ < 6* 7 =E >2F = <!G=G7G%7 < 4 >2 < = < ) D 7 * *7=< /<*77=7<*6 < = < 67 = ) $&36 <& = 6 = &,% ( : ((&*(')(2 %>%)*2 6*O**6 < O*7<>00O*7 6 & 6< 7 < < 6= = = O*76*="(7 * O** 6 (7* 7< <. 7 7= < 6 < 7O*567 *6< 76- *6 <)6 "& 4 < < * D

20 O O*7 37 < 6* 7 = ==7=* =*6&* *6< &,%7 *56<- < E ' +=)*%&& ">(%(' ''F?*677< < 6= 7&*6 6 = = 6 < <" 6 < &==* < < ==* < *6 RR RR 6 *64 6 << 6, G *6 6* 7 7 E <FO*7E"62=<*O*7 >00F <7 *P " *6S.<B 5-*6 II) <=< *7(=<=67<6 < 6 < < 7* 7*:. *6 = 7 <*6 6 = ( *6 *6 = < 7 < D <<*6<< *66<6 *6!7 = *6 < < < <7 *6 J = 5 7 ** ***66= *6, < < 7 < 7 67=*6 &"6=65*7O*7=(3)%% 23>&(%' %2( )%%'( 3%)%2">(%(' = E 7* 7**6F = 7:*6 < 7:*6*6 7 6I O*7577*7,67*O*777 <6 7 O*7 6 "7*6 < O*7 < < &= 7 J= = = <=&77C O*7=3<

21 7 * :*6*6 * < 7-7O* < < 7=47* < 7*6 *I77O*776 E,"3F37 < 7<65, <6 5,"3 <6 <<6 47*=<<< <7 E6F..2&7:*6*6<6>00 ; 6,"3 < 6 =< 7*6 7 7 = < 5 < O*7 -H771 *6 < 6 6 * ; 6= O*7 99 = * < 776=77<C 6=7:*6*6 <*6 7:*6*6 7 = C 6= 7 CC6=7 / 7=HC )6= :*6 6 *6= 7 *6 6 * 7 = $ C 7:*6*6=3<=* 7 6 * 7 7:*6 6 * 7 = = < << 7:*6 =, 6 7* * < 7:*6<4 7>00 7:*6*6 <6 7* 7:*6*6 6 4 <<7 7<7* = <<6 < 37 = *=5)4?#&4.7 ;>$ E;=& * 67:F * 767 *6< = *64<60 H < ==6 ;>$ 7 < ;>$6 GC ,7;>$*66 C < < ;>$ -< ;>$ 7 <

22 ==*6=7*6<<7< 67 7*=*O*) 7:7 *6<7:*6*6 7< EF77 76 *6*66 <,<<7:*6*6E3F *77:*6*6 *677<< << GC <7:*6*67 =7:*6*6 <<-<677 7=< 75*6 <==*= < << 7 7:*6*6 7 = 4 2 6= 6 ==* 5 4 7*< 6 7=67 << 6< *6 < *7 = 4 7* 7 3< < = 6 3 < 6 3&5 6= <<< << E<77 F << < < 67 <<6==- =7:*6* < 67 *6<< = 6* tot 45% van de holebi's heeft tijdens het opgroeien gedachten van zelfdoding. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een poging tot zelfdoding. Tegenover 5,9% bij heterojongens, is dat meer dan het dubbele. Bij lesbische meisjes ligt dat cijfer zelfs vijf maal zo hoog: 25% tegenover 5,4% van de heteromeisjes. In het project werden pakketten voor deskundigheidsbevordering van hulpverleners samengesteld, gericht op de problematiek van homoseksuelen en lesbiennes in relatie tot depressie en zelfdoding. Daarnaast zijn ook vormingen voor suïcidepreventie aangeboden aan holebihulpdiensten. / = 7 * 7 O* *6<<4 5 <7 HC 7-5 6?<7 5$ 6 5 & 6= <7 *P-<7 67>00 <7* -?<75 < = =$<7* 6 <7*6<

23 565*7O*77*6 4=< 0 <7 *= 6 7 **P-*<7 < #303IEO*7<F>007=< *7 O*7 7 *677< < *6 *6== O*- 6 =< 7 =7 < =*6 = 6 * O*7 < 6 "<67<6< =**6O**=5<"7 = 4 < * 4 < <*<< 2 <7=<* << = O**= *6< 6 *= *6<< "7 & *7* 4 O* < =Q < 7:*6*6? < 7:*667 O**= < 5 - / < 67 < 7* < 6-<<677:*6* "% ' > < 4 >.?< E>.?F>#E>#F <* 2<<<67 * < 6 = 7:*6 7:*6&7:*667, *67:*6*6<6 7:*6*6= <6 *6 7:*6*6 6 $ < 7= & 67

24 0/,/3% %2( #, 5 < *6 = <7 *6 *) 6 >.?< > # 6 3>;? 6 < * 6 =*6 67 N * 7* 7:*6*6 6 67<* < - * 7 < 7 7:*6*6 7 - *6 * < 6 6*6*"<*6< *6-66=*<67<< 77<< = <6*- 6 6 *=*O7**65 < 6 ) 7 = 766-< 7:*6* < 6 67 *= 6 7:*6*6 =* < 6 6<, < = * 7:*6*6 7. * * 7< 6 7:*6*6*7<*65 6<6= < 7:*6*6 4 6 << 7* 6 7 < 6<6/76<* 7:*6* < 6 < 7:*6* < 6 7* 3< 002& =6 <77 -* < E>.?F < 5<99:7) * 6* < <= * <. * <<6 < 6 *677< * 7< =* < * - * 6 7 < =*6 67 < 2 7 <<=*6< 7= 67- >.?I 7 6 7<7 *7 *6==-67 7 H < < >.?I - %

25 7 < 7 EC F 7:*6*6 7 EC 7 EC F *6 7 EC F/ 6 >.?I 7:*6* :*6*6 J= 7:*6*6 7 < = 6 >.? < <>.?>006=536 H EG F *6<< - < 6 7*6)6<>.? <& =& < 7 < * *O 6 <7< - * E>#F 6 7*6 6 6<6 6 < <<- >#I = :*6*6 * =*/ < <*6 *6* < ># = 67. >#& < 7 7* 7* J= >00I - 7* 7:*6*6 6 7:*6*6 *7(*6*67 <62 6 *677< =* 7:*6*6-7* 7:*6*6*6 6 < 66 7 < < -7* **667:*6*6 6 *P 57<6=67 67<*677:*6*6* 6 3< < =6<<<667-7*7:*6*6 76 &676 <6<6-6>.?>#7*7:*6*66<* <7.* 7 7:*6* >;? E D < C 67 7:*6*6 7:*6*6 7 6=& = F*K -6<**6 = = 4 6 *7( *6 * 7**6 < 6 < 6 * *O 5 <= 6= <

26 * << < * >.?IEF>00IEF< >00I 6 7:*6*6 <6 7<< E F $*6 7:*667*6 6 6 >00 7:*6* 6 >.? = 6 ># *7 *6 7 7 "*6 = 7 < 6 N *6 N *7*6 7**6 %% #&"%()("% - 6=7*6 6 > :*6*6 7:*6*6 7 - *7 < < 7:*6 7:*6 *677< < < -7<<*<6) - <* - 6 *66 7:*667*6 7:*6*6 6< < - J67 * **677 56*676 <>00< E D) GF- 6 D %G -D67*77, %H%D67*7HHDG- FC HGC %C 6 6 =* G * >00) %C %C -<* 6* 6 * * 6 -*6>00 -*6= GC < < GC 99 *6 *6 7 7< -*6=*6 D $C 6 <

27 4 * H DDD < 6 6= <*6*6>00,7DG * <*6 ) H% < * G 5$" <=* 7-6*76* <) >00 D% 5$" < E 7 JJF4<*5$"6D5$"-*6DDD 7*=*6=6 66 *7=-<<7 < 77*676<< 7 6*66 :677*:*E&GF*6 < >00 7* *677< - ** *6 < 6= 7 6 7* 4 <7 E2 5 ' - 0< 06F<5767 *6<< <7<=*= *67.<7677) & 6 7 *6< 6 E<F7:*6 * 4 > =* <6 6 6< & 77 * - * 7:*6 >00 7 =* 6 < 7*7 * 7 < *6 <K4 7 6 *&&<< 7 = 7 = 7:*6 6 < <6 6:76< 7 <6 >00 E<F7:*6<6 & 6 = *6 *6 - *6 7 67*7*-6<<6 =7 6=< *6< *7*>00 6* & < 7 7*7 6* <<*<6<# >.! 7 &G 7* *< 7?&5* <6- >00I 7*7 L7 I * G

28 4< ) &6< 7:*6<*7*(7 6:76EF 67 & 6 *6 7< * 67 - <6 < 7 6 6>00E<*6F = &< 67**- < ( 7 << *6 & =**6 O =( 7 & & & 7 *7 *6 5 7* 6!7? 5<6 0 7*6 6 *67,7* * D *<< *6 < < >00-6 < E 67 :*7 *6 7* /3. E 7 =7<F& F < 77*<? 6 < < 6 = * 5 5 0< 6 < 6>007<<, >00 =7 6= 5 6 **) T- >00I 6 < < < *4>00I** 6< 7* *67**67 < T->00<<7 <,HD*6 *63*6 < 7*6 * 6 < 6 *6 = 76= 67=6=*< 67 H

29 2 6 >00I < *6 EG F E F 7 6*7 < 7:*6*6 7 E F 6 7 7:*6* *6 7 O EH F 7:*6*6 67 < *6 E F- H < * EG F >00I < ; *67*6 >00I 5 < * 7*= 6 (7 *6<< 7<<<<7<< < 7 4 < 7*6 7 * 6 6 -*67*6 6=>00I 7 *6<<6*6<>00I< 6,D>00<<7 < < <> < >00I < O = = *< <7<<7<(*6 ; * >00 ( EHD F << <<- 7 >00) 7:*6 7 E < F < 67 6= ( 7 <K / >00 < = 7:*6 7:*6 6& < 7:*667*67 N7:*667&, 7:*6 7 *677 < 6 7:*6 *6 *6 2 6 < 7*77:*6-6 67:*6 7:*667737:*6<6,2,5< 6**67:*6*6*< " 7:*6 ; 7:*6 6=" 7:*6 *6 *6 6 *6< 6 < =* < 7:*6 H DD *6 *6 :*6* = 6 *6< 7 *6<, D 6 *6 H 7 ) G 7:*6 6 *6 7 = 6= 7 7-7:*6* < *6<*6 &=*67:*6=7:*667 7 < 4 < *6 D

30 <667*6< 7 < 37 < 7:*6*7:*6H7*6 C $?< "7:*6676<7:*67:*6= *677<<77:*6676=99 < *6) E*F 67 *&*67 E*F :67 E N 67F 7:*6:*6 67 E7:*6:F - *6 6 7:*6* <67 $*6 < 7 L7:*667I *6, < *6 7:*667 < 76<< DGH - = < < 7 E< < <67 7< 7*6 7F- 7<*67:*6<677:*667< - < 7 = *6 6 < 7 < 6 7 <4=7*77 7; 7:*667 7* 6 7=6406 >* <L7:*667I - 66 =7:*667<6 *6< 6 7 < E <*6 7:*6& 7:*667 7:*6 N7:*667 <&7:*667F - 7*7 <*6<<7<<< <*67:*667< 0/0/#&'"%()("% '%2(( < * - *7* 6*63<77 6I7:*6*6 7,H7 *?43 677L!!< 9 =< $ 6- 7:*6*6 E 2I..2IF 7 *6< 5 "7 6= <; 6 H ; 6= 5 6 D 7:*6*6 <6 E2F <- 2 7%% *6 7 5 :*6*6 <6 7* 7:*6*6 7

31 = 7 6 J= *67 7:*6*6<7:*6*6<6<7<* N =<< < 6! < < 76 7* = 6 7 & *6 < 7:*6*6 = = <"*6<6 = <6! 6 *6 = 7:*6* :*6*6 6 = < 7 6 <- <6<6<77I 6< "7:*6*6= <6E..2F 7<*6 7:*6*6 7 < 7*7 (, *6<< 2..2 % < 37 *6<=2) &D%.& E&7:*6 6F &HEJ*6F& &G$& E&7:*6 6F &EJ*6F& &G& E&7:*6<F &G<EJ*6F& &%!7&7:*6 E7* 6F &%$& EUF <J= 5..2I.& & GD& <& D!7 7:*6 -*67:*6*6E;0F =..2 2/ :*6*6 6 E5$F 7 D 7-5$I 6 %<,5$I 7 7:*6*6-7< *6 7

32 $ 6 = =- = 7 $%% *6E,?F7DD 7D< 7",= *6? 7:*6* =7:*6*6< < 6 * 6 5 7*)7<= < ** = 6 6 7:*6*6 <6" *6 ) *67 - = 6 D / 6 < 7:*6* * = 67*6 *677 < 6-=*,2,5&< " 6' <* 06 H 7 6 7= 7:*6*6 $& E 7:*6 6 = *$ =7 << 37 ;*6:*6*60E* 6<F 7:*6*6 6 *6 = *667 3C E/V%GF7 =$& " =7 <$&,5$IE/V%GF =C < = 7<6 *< =$'** = $ = =* 7:*6 = * 6 7 *6 3 < 77 6= *6 - < 6 6 *6 & E *67F 5$ 5$ 7 6*7 = < E* 5$F 37 6 : < 6 $& A*B 6 " : * < <6 6 *6

33 7:*6=*"<*77=*37< < - * == 2 < 7:*667 =Q 7< -<7) & ) 6 <<$& EW F7*6<6X & O *677< 6 < 6" 6 *6 7*6 *6 :7 E 6 *7F " *6 E * * F << < *677< $& - = 6 6= 77* * 5 7<6 *67*<<) - *67< *6<< < 7 < - < 6 >00 7:*6*6 = <65< < 6=6-6* *6 * 6 7 7:*6*6 7 < 6 '3 I ( EF*$1E'5F 5<6? * < ** 47<<<<<< 6 7 < E 6 < *6< *6 <F<7*7<6< 7<<<6*6<667*6Y - 6 < J= *76-997* 6 $ = 77* << * 6 <) 7:*6*6 <6 7:*6*6 6, 6 7*7 6<6 *6 7* :*6*67 <66-7* O,*6? 3< 5 6 *67* 7:*6*6 <667:*6*6*!67 7:*6*6<6 0- *67* *6 *6 7 < 7 *67.=6<<<=*6

34 7< 1 3!&=;3'&3!L *637I * ;3' L;= 3*6'I 5 ' 36/ 6 *6 <=*& 7*< =< 7*6<776&7 < *7( == 4 << 7 < < 7*=< 67 1 < 6 < <*6 6 E 6 F 6 < 1 E 6 *67F 6 = <K 4 1 ) D < 5%% *6-%C <6H 5*6 771 *7(=7 <*77< O*!<<&7:*6 (7 *6<< < * * 3*6 7 < *6 < - *6>! *67-2 0&"< 0&"< * 1*6 < 06>910&"< - 7* = 6 7= 7:*6*6 67*667 * :*6*6 67*6 7*67 5 < < 7* < 7) & 6 '&7* 6 > 0 0 < <6*797:*6*657*65 6 > < *6,6 *O7 67** 6 -&? :*66 :I, 7:*6*6 * > < 6= 6 *677< 7*7 * 7 6 * %

35 7< 6 < =* 67 <7<6< *=6 6 =*- 7:*6 6= *6 * 6 7 =* 7 * G ** 7:*6*- *6*6 7:*6*6 6 " 6 = *6 =4*67 *6 6 < < *= 67*6*66 <**<<<=3< 7:*6*6 6 6 << 6 7:*6*6 7 = 0 7 < <O*677< +/ : &'% '2>%!< < 6 6 6& *67 < < 6!< " E!"#F 7= < < 06 E5500F 6 <7*P -!"#I 7 6 *6 *6 7 *6 * 2 < 6 < 7 7* 26 **3>;?I67< <= < 4 <!"#<5-7=<6<7*6 6=< 7:*6*6 <6..2& 7:*6*6 6 >00 *6,2,5& * 7*=< < < *7 6 < < < 6= < <6<

36 < 6 5 3< 6 *677< E * KF 6 <5500 <<46=5500 < <76<<65 - #303I =*6 = < < *6 < * #303I 67 6 < * 566 < *6= < 5 6 O*7 4 5 =6<< <7 66 =6<< <*6*6 7< <<6 < 7 < * < <K < *67 < -/ ( -<6*6=*6 7 < < 6 6 7:*6*6 * :*6*6 6 *6 Y < 6 6 ) 6 *6 * 7 * < 6 797:*6 & 7:*6J7977<<,2,5&**67*?6 <<), < 6 *6 7= - << 7= 7* *6 7 7" 67*6 6< << *6 7*7 " <*677<7*6 5$,? *6 *6 7*'36*767:*6*6

37 "7*<*667N 7=<667*67* %-7:*6*6 6=<<=7:*6*6<6- *<6* 6 K, <6 = ( <,*67I=7)< 7!<6 <777 ==*677<<- J6 6= 7*77:*6*6J7:*6*67, * I *6 6 < 7 < < ** <;<7"7*6=7=*=*64 *7 < 6 "7?6*6=7*6) 6 <6 < <6 (7* 6 * % =N* < 6 7 = <77:*6*67 G 6 6A*:& *B7 7:*6*67 H D 6*77= 67<=<6 6Q=* 6 ==6 *& *6,56"7*66 < 7 7:*6* < * 7:*6*6 7 * *<6 -* 6*677< 5 7 *677< << < 7* < 7 6* =*6 **6 < G

38 *77<<64 < < <? * 5 $ * < 6 H

39 - 5 7<6 5 *6< < 6) < 6 * <*67<6= * 7* < 77 <<<6:-* 6 6 <6,6*6**6776*67< 6 6< " 6-7<79& < < 7 < 6-<<<*66 <74 66*6< 66 -<<=*&<6== & <? < 7 < 6===* =* *677 *6 <-6<67=?<<<676 *6, * - < *6 7**6,/C''2* 4<<6<6 < < :*6*6 *6 = 6 6 = < < 7:*6*6 6*76*677<O=* -<<< 7*7*6< 66 <<< < =* 6 67*6 6 *6 < 6 *677< = 7* < D

40 5 6 * < 6 6 ( 7 6 *6< *677< < 7<< & 4!7?5<6065, 0672<75.*6&-7 25'-0<065 50<06E5500F5 <776 E F*677<< *6< 0< 6 < "O <<7<*7( 7 - *677< 7:*6*6 < <6*6 ;67*6-6 *6 * - =* < - :*6*75 *677< < 6 < <6*6**6 < - 7<*7*6=7<<6./! &&: %'#&'"%()("% ' -LI6* * << 7= 7*; <77<6 <66-7**67<6=<6 ) << *6 < 6 *677<& *6*67<6=7 7 " *6 7 < - * * =* *6*6 *677< < 6 < < < 6 -*A67B677 < < < << 6 "*6 < 6 %

41 ,<6<6 7 0 =<0 < << < 0 0 = < *P < : %"% ': (AB%"% '/ 2<677Z7 2 - = *6 < 6*6 77Z <6 6764*=< "< 6 < 6 < < < < 67 < 6 67<<=-767 =6 <<67 " < < 6 6= <677*6?, 6 <6<6 <<6<= /<=7=<== ;<? <<< <*6 / <6 6/ 2; <<67= * 4 6 6*66< < 6*676 *6= ; =* 6= = < *6 < < 6 < = 6 2 = < " < 6 *6 O 6< *Q - 6= * < 67 7 *6) < 67 6 < = 6< 7<<6< 6" < < * < 67 %

42 *6 < /7*76 = <*676 <*6==*6? 6 * 7= *6 < << < < *7 6<67 : %"% '2 %"% '/ <<*6767) << - < 6 < < < * < <4L<I =<6<; < < 4 < 67 < < *I *6 ) 67 <67*=*!* 6<7:*6*6 6<<6 <2=*6 *67, < 6 ** <<<6 <0 < *< 6 <7<= 7<*=* << : %"% ' %( : &'/ /< = << 0 <*6776, < = << 7 6*7*<< %

43 : %"% '%%&2 "% '/ - 7 < L < I * 7 <- < 6 (7 *67:*6&*= : %"% '>>3D>>3>/ *6 < < "==*===6=<667* < 4 6 = *6 < <= < 4 ==* 6X 4 < = 7:*667*6 6<X57* (7 7 6, *6 <6=* < 7:*6* 6= < 3<? 5<6 0 < L* I 66< 7< 4 <* *776<7 "* 7 6 **6 < IH, <?(<* ==*-<6=<7:*667) <67A==*=B6=7<< Evidence based-denken is intussen een behandelingsnorm geworden, in de psychiatrie, in de psychotherapie, in de hulpverlening tout court. In een context van kennisexplosie is dat een goede zaak. De beste actuele kennis wordt transparant ter beschikking gesteld van alle hulpverleners. Er is met de stroming mee ook een trend om de behandeling te onderwerpen aan een protocol. Evidence based behandelen verhuist de klemtoon naar objectieve kennis en naar een uniform behandelingsmodel voor een bepaalde doelgroep. Dit verhoogt zeker de kwaliteit van de behandeling. Het daagt het multidisciplinaire behandelingsteam uit om de diagnose en behandeling beter te benoemen en af stemmen. Ook maatschappelijk is dit van belang. Het verhoogt de transparantie van het aanbod en van de financiering. Maar, er zijn zeker ook kanttekeningen te maken bij deze aanpak en bij het ongenuanceerd toepassen ervan. Behandelaars hebben wel eens de indruk dat er te weinig ruimte overblijft voor wat er in de behandeling toe doet of voor de ziel van de therapie. De ruimte om als behandelaar voldoende autonoom en in vrijheid een oordeel te vormen verkleint ten gevolge van de dwingende normering en protocollisering. Protocollisering en evidence based behandelen mogen niet ten koste gaan van het unieke van het behandeltraject van elke patiënt of cliënt en %

44 ook niet ten koste van de creativiteit in het therapeutische werk. De huidige toepassing van evidence based-denken overbelicht wellicht het aspect kennis. Alle aandacht gaat naar het ontwikkelen van methodes die de best beschikbare onderzoeksgegevens langs de weg van protocollen bij de behandelaar brengen. Daarbij komt nog dat het om een bepaald en beperkend type van kennis gaat: gerationaliseerde kennis, die haast gemechaniseerd tot stand komt uit een strakke visie op effectiviteit: een specifieke technische interventie levert een specifiek resultaat op. De gouden standaard is de zogenaamde randomized controlled trials die vooral in de somatische gezondheidszorg bekend geworden zijn. Onderzoeksmethoden uit de medische wetenschap gaan meestal uit van relatief eenvoudige oorzaak-gevolg relaties tussen input (behandeling) en output (genezing) maar dat laat zich niet altijd overdragen naar complexere situaties in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek toont aan dat psychotherapie voor een groot aantal mensen werkt en leidt tot een afname van symptomen. De belangrijkste factor is de kwaliteit van de relatie of de mate van hechting tussen de behandelaar en de cliënt. 5 < = 7 6 ==* 6? 7 < 7 *677< L< 6 7*6 I L< 0/! 3)22#& :%% (: &('#&'"%()("% '/ Evidence based geestelijke gezondheidszorg komt neer op een integratie van beschikbare wetenschappelijke evidentie, de klinische expertise van de behandelaar en de voorkeuren en verwachtingen van de cliënt. Evidence-based verwijst dan naar een klinische methode die leidt tot een nauwgezet (of gewetensvol), oordeelkundig gebruik van de actuele, best beschikbare onderzoeksgegevens voor klinische beslissingen over de zorg voor individuele patiënten en waarbij de concrete situatie van de patiënt uitgangspunt vormt voor de klinische beslissing < < 6*667*( "* <<<<=,6=<67=*6 *677< *I " 67*6 6 6= *7) 76 <<676K< 2< 6*6< 6 6 " <<76=6 7 6= 3< 6 *& < < <7 %%

45 47* 6 *6 "E7:*6F67*6 "* 6 < 6 6 * *6< << *6 6J(7 6 < 7 < = "* 6 < < 7 = *6< * < 6* =* 6 Q <= 56=7:*667 *6:*6) 7:*667<<6< 6 <*6 < 6 *7( 7 < 6 < < 7*=< 6 7&*6<-7:* < *677< <<6-7= 67 *6 7* *EF 6 << 3<<<6<* <*6 7<< 2 7:*667 7**6 < < 6 <7:*667*6=<*6 4 *677< 6!7? 5<6 0 E!?50F 4 < 6!?50 *6 *6 7 6 < * < 7 ==*<*<<7 * 7I 4 7?50 < < 7 6* <7*6 7"7 < ** 6 < 5 < 3< 6 < 5500 < = 7 ==* 6<6"*7 *677<*6N**6<& <?*677< < * *7*76<6=6 *=O*7-<7* 76**7 77<<3<*< *677<<-*&< <7*<7&K %

46 4 4 7 *677< << 7 *6 7*?*677< < 7 < < "<<<<<:6 <4<*6 7 - = = 6 E(7= 67 7< F < 6 7* 7 <6 4 < 6 6 = *<726<<*67 *6< 6 = 6 4 <7= <6 <<6 76<<7=< " 7 < < 6 3< Q 7 < *6-6*6<7 +/ (2*('#&'"%()("% ' - < 6 5 <7 *6 2 < <<7 77=6<7:*6*6 7-6*= $*6 67 < :*6*6 7 < < =* < 6 7 <674<767 6 =* 7 = *P *O?7* <7*6-*7*66 7 <= - < <7 67) 7:*6*67 * < 67 *6<- *6 6 %

47 ,<567 << ** 7:*6*67 <6 7 7 * 7:*6* *= $ *6 7<6I"<6 *? 5<6 0 D&% = ***7 +/,/! &3% 3(% '(' '2;3)3) %, ). & 7 &>, ; 7:*6*67 4 AB < < 2 *= = < 6 LI 4 *6 7=<*(7/ 7:*6*6 7 < *6 < < = <. 7:*6*6 7 < * << <*<.<L7:*6*6 < (,6 7*=< < 7 < *6= 6= 6 7 < * = -7:*6*67 <7*6 < < * 7 < < 6 < * = 6 " <6<7=677=6 7 ==* 6 7I J67 < / 7:*6*6 7 = < 6 < 2 *== 7=K %G

48 -566= 550<06 E5500F67*$0<[X =* =7 * > < 7* A. 0B- 7* 7 < 25!<75$0<[X 4 7* A$ 0<[XB 6!&.<6 6= 6 < 6 < < <<**=674 7* A$ 0<[XB *6< =, = < *6 6 *6= < 6- = * $ 0<[X 6 **< ==*6$0<[X *7*I7< <**<7 *<<< < ** <67:*6* *6 7*<64 7* ) & < < 6EF7:*6*67 **76=<< 6**<*== &*-6**<76E 6FE<F*7E =<F < :*6*6 7 < 4 ** * = < &* <<6 < & < * < 6 =*66 = *<<6 06 **6*677<* N 6 < 6 7* 0< 065E005F7*7*5500* E2 5 ' - 0< 06! 7 7\-F$0<[X7 " *6 7* 6= ==* < 7 = E7 %H

49 E<F<E 6 < <7 6=F 6E<** 6 F -6="7*6 = 4 = * 6 & < 4 77*= < <6 - =! < < ) 7 = ** 7:*6&* 6 2 **7 =<6 $7=6* * < 6 *76< =<7*6 3< *677< < 6 3=)3 D ) *3* (()(% '2 %#3 '#&'"%()(%% ( 3=)3 D ) *3* ((2>% %% > ( 2 % 2;3)3)2 % / +/./ ('#&'"%()("% ',>. C. & 7 /2'2 &D.. C. &-?&/3B %D

50 , 6 & & ; &-?&/AB 5< 4<7:*6*6<*6*6<< 7 6 7:*6*6 =* < 77:*6*67 ==*= =<6 7< <6 7==* 56=65*7O*7&7 " "7 I *6 < 7 =? *7 O*7 6 7* 7 * < < 5 *7"7I "76=<" &<7<6, 7<< *6 7* 5 7) O*7 * 7:*6 7 =* 7**6 < 6**6 45*77*67<< 2<7*6*7 77*67 <6<- < 77*7=,=*666656& <6577D&6 7= 56 <7=6 6 *, 6 7* 7 6 7< < E3$F- 6 5 D <3$<6 *, * <3$)

51 & 7 67 * 677<=*6 & = 6 * 7 7 *6 === &77O*77 *6<*66*= <<<6-66*7*7-*7= 6= 7*=< * < < < 6< O*5=6=N7 - /</< 6 < < * =4< =< =*667 *6<<7< =*6--.!4. 6 O* **N 7:*6 <*7* 7* *7 <<,6 7<75%JJH 5<7O*77*6-<765 *7 7* =< 6*= # <777 <564 O*7 7<<< 3<O**=GEG7*6DH%=F 5 6 & L 6 6 =HC <6I&6 H6 %C HC O* 4 O* < *6 4 < = 6 = = - A= < 7 B 5< = 6 =O* *7 O*7 < 6 ==***6* "7< <<C <6 6 =*= = HC < 3< 6 *7 < *7*7=O*<*6$ *677<76== 6

52 , 7 5 <7 < *6 7 - <7 < * *6 <*6 6 5 *7 D& 2 < *677< 6 *6 = < < 6 5, 067 2<7 E5,02F 5.*6& -7 E5.-F #303I >00I 7*" 777-=*5,02 E <F 5.- E *6 F 7 6 *.=6<< 7 6 < 5 * 77 < ; <*64 7 7< * < 7 < 67 * & 77 == 6= 5*6 *6 * *7*7=<<< 3= %2 3) : &' %2 *?3(2 ( %// " %% (% ' '"%()(3%> " *: '"%()((%''3* (32 3= 3 %2 %2 >* ) % &% % ' %% : &' %% &$ 3%)% ( *' *?3(2 2 % '%% *?3(2 / +/0/ (3)%% %'(3 %',<. ; = &9$## &

53 ,. &7 & %. & > ) $## &-?&/EB Onze Vlaamse samenleving krijgt een steeds multicultureler karakter. Blijvende aandacht voor integratie is hierbij een permanente opdracht.(..) We willen het initiatief nemen om interculturalisering duidelijk op de agenda van de zorgsectoren te plaatsen en zal daarvoor met de sectoren concrete afspraken maken en er mee samen werken. We bekijken deze aandacht vanuit twee invalshoeken: de toegankelijkheid van het aanbod en de tewerkstelling. 7 = &9 = = &. &7 &-?&3/B 5 <**7 *- = LI 6 6*6 * =7= 7 7:*6* < * * 67 5 *676LI<767- =67 6<<= :7 <*6 ; 6 < 6777 << 5 7 == 5 < < =* < $ *= = <7 < 6 < *6 < * 7:*6* <7*=6 < 6 <<6 6 5 << <<7

54 - >00 6 =7 < *67*6 < 6 *) * < < < *6 $6 <6=&66 <7:*6*67 = < +/0/,/< '#&'"%()("% '( #"% ' 37 : <7 <7 002 *=< <6) &-*6*<< *<5<=&6* <**6O -*6>00 *6 <, 7 <** - < *<67<64 < 6 7 *6 = < >.?,>.? 3>;? < << 6 * 77<< :*6* <O7<6.>00>.? =7 7 7 < E= *6*6 6*7< = O*7KF6 >00I>.?I<67 << =<< " < < 7 6 *& (** K < - < =7< < <<6 < =*7:*6*66 6 L7:*6*6 =*I < < < 6 766<- < - 6 7:*6*6 7 < < %

55 "< =*7( 7 < = 6 7 << 7**64<767*7)*6 7**6 &6 < <7 7:*6*6 7 - *6 7<*6*6 = 6= 5 7 7*=< 6< 7 *6 " < 002& < 7 < &"<7*=<7*< 6 7:*6*6 7 2 < (7? < *7 *6<<77:*6*67 < 67 " <6 < 67 6 $6 < <*<62 *= *6*6 7:*6*6 7 < < 7$ <=* < 7:*6*6 6 < < *6 *67*6 6 < 4 << < * - << 6 < 6 < 6 E 7%F*6776<6 &-*677:*6*67 7 << = = $*6 < 7 *776<7002-<7 7 7:*6*67 * 6 7:*6*6 7 <*6 002 *677<*E%F &;<=67 66= ; = 7 7-7=67=*7<*6 ;<6<=7:*6*6 7 <<47< <*6< *7 & "<6 < < 7= < = <<?<7*67<< < <<

56 . < *6= <7 *= 7:*6*6 =* - 7:*6*6 =* << 7 002& 4 < <= 6 *6< 7 7*=< 002& *6< * < 7* 002& 6 < 6 <6 *6 < 7*002&<6-* = < 7< < " 7*=< 7:*6*6 =* = *6 < < 7-667<<<6*=*6 6 7:*6*6 =* 7 4 < * 6, < 7:*6*6 =* = 7:*6*6 7 * 6 7:*6*6 7 6 < < * 4 < *6 *6 <*6 < < * 3< < 6 < 7:*6*6 7 7* 6*6< 3=%: &&' 2 2 %#3'#&'"%()("% '%2 #*%2'%('&* ( 'D3( #'"%()(3%> / +/0/./* 3)(: & 3*6 < < 7 < N6 <=*6 7*= 7= 7 *,7 99<7767 = 7 6= /<<< <7*6 <<7 3*6< < 3*6< 6 =<

57 "77:*6*67-99 <7 < 6 *= - *6 7 < *6 *6 = 6= 5 7 7*=< 6< 7 *6 <737 <<6< <? 7 ***6 6= < 7 67? = < < < 67 <-*6<<. < < = <67 <#*6=<66 < *6?< 7(*<.<67:*6*6 = *7/=:< *6 6 7:*6*6 7 < < < 7 67 = = 6 " < <66< E 6 6F 6<<< 6< < = < *6 E*6 67F < < = *6 * < 7*6=<. =* 7:*6*67 7<= 7:*6 5 7 * 7:*6*6 7 <7. < *6 7 7 *6<<* < < 6 *6 *6 ; 6 < <) 6 < < 6 <7 5 < < 2 6 <6 <<*676< - = 67 <= ( 7, *67*6747< ( < 67 = 7 2 < < < 6 7 2<*6 G

58 = 6 67<75676< < 2 *677 < 4667<99) AE67F*6<E*6<FB - <<6 < <<66 67 << *6 3*6 = 6 -<<6 7:*6*6 = 7:*6* :*667& *667*=<<<67&< *6< >006:*6*62<6<< 6, 6 5 *7 &% >00 >.? <6* < 6-<*6 6 < <, < 6 < 6 * < 6 * < < 6 < < 3< < *677<< <<65,02>"-"! 6 < 6< << && 6 7* = 6= E5*7O*7F7:*6*6 < *6<67< 6 3=( : &'%'#&)(* '': ):%% ( $(3 ' : "#: &(3 %% '#& '"%()("% ':% (%( "%3) *3* *'%*:(/ 3=)&( ) 32*?3(2 :% ()2 %#3E( '%(5'%5%F*'%*:( %('#&'"%()(% ( ' %( H

59 - 5 *- < << *6? *6 * 7 7 < 6.*6 < < < 6 *6 < *6 *677< ) 7 <6 7 < 6 < < : 7 ;<< = $< 6< *<)6=6<.* **=Q 6 7:*6*6 *6 < < 5 *6 **67&< 66 $*6 = 66 *6 7 < *6 *6 7-7 *6 *6 *6 7*=< E6 < 6 < 6 F *6 E* 6 F *&**6 7 * ***6 E ZF * *6 E 6*6 = *6 < F $ 7 =6<< 7*=< 67)*6 <7<6 *6,* 7<< < 6 < 4 *677 6,*6 002&<*(*< *6 7* 6 * < 002 << -<667<6<*64 7<6** *6 < 6 6 7:*6*6 <*6 6 7 < <7 7 6 ; 67<<76 6= < * 47 *6 << 67 4 *6< < * *6** < 6 6: *6 ->.?E>.?<F>00E>0<06F *6 *6*= 6 7*< * < 7 < 7 *6&*6*67* =37 <6==**<>00 D

60 2 >.? >00 * <6 67 < 6 67 >.? >00 < < =* 3=) )%'(323>3% 3*** "% ' %% #&"%()("% '/ +/0/0/% '*: 3)%%'D - = N ***6 < 6 * <<57< 7 *< =* < :7* 6 *: ** 6 ** < "&66 *6<<6???, 6 "*6< =67 =67 7 7*7:*667 =67 <=667** - ==* < 7 =, =67 7:*6&*= = =67 < ; = 6 6<7*6 = *< " < ** & = *7 = *67<<, 7* 7:*667 = 67 6 = 67 = 67 < * =67, =67 E= 6= F =67E<,!? F 67/ <6<,7:6==,7: 6 7:*6*6 <*6-6 << <. 6 * < 367 < <<,7:<<7E6F 7 *=*6** * 67,7: < 6 *677< < O* 7*6 7 <7<<*64O*7 7:*6*=*6O*<

61 7 < *6 7 < 7 = =7 " *6 <<< =*&& =* 67 07:*6*= 7<<<=*& &=***< 7 7<*6*6 " *6 < 67) 6 7 < << 6 7*:< <4 < = 6 7< 67*6 < = 6 7** 6 :*6*6<<6==*=4L<I 0 7< 6 77* 5 7*77 * - ==*< 4 < 6 & 66 <= 7= * < *6 67 < < = 6 < ==* 6< $ <<=& 66* 77 < < $*6*6 < < =* <* 7*7*=<*(< 7*=< 7'I > 6 7 < < =* 3<<6 < 7*6*6 **7 7* < 7 **6 < 'I> <<**7(7 =7* =2 %#3%2 %22%%2 %#3*%*: %% %) 2 ("&%22>>3%( "%&/ 3=%( "%&%2: &23('#&'"%()("% '&'" :% (G( /

62 +/+/C (')%('#&'"%()("% ',9 $## & =. &).... &> ) * 8=. #%=.. &-?&10B Bij die operatie (integrale jeugdhulp) wordt de bestaande expertise en kwaliteit op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling, omgaan met verontrustende situaties en maatschappelijke noodzaak, erkend en meegenomen in de nieuwe aanpak.. ). &-?&1:B,5<DQ>00 *6=77<< <7:*67:*63< 67 <*6*6*6 /*6 6 7<*= *6<7< +/+/,/ : ">('2;3)%%' -> <7->006 *6 * *6 < 6 * 6) < = * < 7 7<< 67 < 467 *6=7

63 377 *6<>00(77 < = 7:*6 2 *6 7< < 6 >00- (7 < *6 6 ) 6 7 << = 6 * *6=6 *6K3<7 ( - < < >00 = 7:*6E7<<F 77* < * < *63>00=7<<<<6 >00 < *6 7 < *6 : << << 6< - =* 7 <=* 37<<< *66 " L = 7=I 6 $*6 < << 6 * **-6<6 * <- *6 < <<=**6-6 77<< 7:*6 7:*6 7<< *67*=<*6< << -* >00 < *6 << *6 * =* << > < 7* =* < >* <<7 6, 6 >00 =* 6,2,5 * = 5 *67 7&<&6< =-<<5 7 =5 67 < *6 6= < < *6 *6 =* 6 < < N < * >00< 6 7:*6*6* 6 7 6,2,5 5 *6<< E6 <

64 J= (=*F = <, *6 6 < << E<XF 7:*6 -,2,5& 6" < 7*6< 777:*64<6 7 < *677 6 =*< 6<<<< < < < << 7 < <7 4 <<7*&<<77:*6 *60 7:*6 <77* 66< 7:*67<< 56<<>00<== = <<- > :*6 7 = 6 >00 <<<7:*6*6<6 ;** AB=A<B***67 7*=< 6 >00 = < 7:*6 - * *6< 7:*6 = = 6 < 7* < 6 6 >00 7*=<=7< 7*666 -=**<=<676>00 < 0 6 >00 < = 7 ** 7 4 = 67 6>002 6 *6 *6 7 6 < < >00 =67(77?7*77* >00* (7 < (7<*6<<& 6==*7 *67*7<<6<7=66=7 < = $ < < = < 7:*6 7:*6 7:*667 6 >00- < 6>00*6<< *7 7 * 4 < < < *6 < < >00 7<7(779<* %

65 >00 < < *7*6>006<7(77< 6>00 D *% '* &&'%(2' &'3D#( &)* '% : &'%(* ( # ''(2;3)%%'2;3) / 3=%2"H2 %( : +/+/./< %(%% &( #%' - = < *7( < 6 < 7-6 *7( * < 7 6 <<6> = <<<) *6< 7 ** << < 7 7 = *677< *( 7*=< *&* *6 7*6 4 7 << 6 <7*6<=*6*67< <*6 * *6 *6 * 4 *6=766* <. << << 7 *6 < = * << 7*6 < "6 2=< < C 5 * 77 *6= 6 <, < / * *=*) 6 * 7 *6*7 *6 < ** J = <* < 5 "*6<7*6=* < ==* E<F 6 7 < -< *677< ) 6 7< < 6 *6 < *6*6<76< 7 6< < < E

66 6 6= < * <*6J < 6 <, < 7:*6*6 <* << 7 7 7:*6 E7F << 7* EF*6*67:*6*67 7 << 6 =* 7:*6*6 7 <<= 5 < < 6 < 6 = <<=*6< =*( = * 7:*6*6 7 *6 7= 67 ** * 6 7:*6*6 7:*6*6 6 < <7 6-7 == < *6< *6 <<<6 = 6 7 < < 5 *6 7 6 < 7:*6*6 7 <= <= " 7< << &4 <&>00 < $< 6< << < <*6 (7 - < N (7 7 <7:*6*67 <6 6*7< *7(*7 4= <& 6 67*67*<*6<< & 5 < 6< <& < 7 7 < 2 *6<< (7 *6< >#I>.?I <76 4**7*6<6 >00 < 7:*6*6 <6 E *67* *!320F < <,*66*6 < *277<*6*:*6 6 *6 7* 6 6*:* 4 < *6 7:*6*6 * < 7 3*6Q7 6 <

67 @ 7 6 7*=<<6 & 5, 167 * 7 < 6 < 89 *, 167 =<<66767 < < *6< <7" <7*667 6 *O 67 - *6 67 <& =7< < 4 *=<*6*67 5 < & > < 6 E& F < 7 / * 7 37 < 6 < 7 <6 < 7 67 < N 7:*6 6 3< 6 7 7:*6*6 7. E * 7:*6F $ E*6*6 7:*6F- E <F " E7F& " <*7 < * 002&7 < 7:*6*6 *7 O* 37 < %J% <<6<66<7<6< 6 < $ ** < 6 = <* * 7777:*6*667<-67 < 6 O 7< 7 4 <*767 =** = = = *6 :7 << < 7 67 << 6 < =O=*77*4 6 < = <!7 7:*6*6 6 < = 67 7 *6 *<*6=66 &4=<< 6002& < 7 < *= 6 7 / 2<6 E/25F & < E=,2,5 *677F < = * / 6 6= *67 7 /25 <6- =* * < 002&7 *6 <6 G

68 4002&67E F6< & $ <<< =- = 6 0* * EJJGF 6 7* EHJJHF < <67*7:*6*6 7 < 7 < %T < H 7D == *66 = *6 = = < *6 7 < - 6 7(7< =*6 002&* < 3 7 <=7< < 6= 6 7 <<< * <<< = 6 <*6< <<6 67 <6<*6< *6 < 6 < <<< 6 *6< *O & <6 <6<-6(3!;3' *6 *7( < 6= $ E*6F 7<<6 6 3=* (')%(&( 5#%' 3= &'%* 3)' (#"%( #*'("% '/ 3=*)%: 2 : &'&&%% ( 2;3) 3)"% '%% #%' %( #*D '/ +/+/0/< %(%% %*( - 7 < *6 < < 6 =*6 << $ 99 5 < - *6 =?*6=*6HH H

69 0 HC *6 6 2< = ** 6 = - =*6 <<7 " &6 < < < < *677/<*667/= 6 < < 7<6 6 N* ->007:*6*67:*6*67 <<3*67 < 5 <= 7 < 6 75=<67 *6 = < 7 *6 6 7 < 67 7:*6*6 7 < *67?7<7:*6*67 6 6< 77 < O* < 7:*6=* * = * 6 7 *, 6 * 7 < 6 *6 < > 0< 06 6 < <<< *6*6<=7"*67 7 =* *7 >00 *6<7*7:*6*67 < 3 7 < >00 H < ; 7 6= < >00-7<*6 <<<=6*( )= 7=6 &*-& * * 7:*6*6 7 6 *6 < 6 < *6 < <76<<* 67 =& << *6 & * * 7<< ; >00%C 67 7%C 775<->00 7<< 6 7 *6 6 6< 7:*6* < < 6<66 7** D

70 (7<676< *6 7*6 >00 7 >00 < <) * & * 67<< <46** &7 *67, 6 5 *7 O*7 * < * 6= =77*75<6 6 * <<6 E= *F *67 < *6 =* 7 = $ *7 =* *6 ) *6*6 < = *666 3=* (')%((%*( 3=%*( 3%' %2 &) 32*?3(2 G

71 +/-/%*: '#&'"%()("% '( ((% De VDAB stelde de voorbije jaren vast dat mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek amper een baan vinden ondanks het volgen van de klassieke arbeidstrajectbegeleiding. In dit kader willen we de mogelijkheden onderzoeken voor initiatieven van arbeidszorg voor (ex-) psychiatrische patiënten voor wie tewerkstelling in het normaal economisch circuit te hoog gegrepen is. (p.70),%. F 6 & 7 =.....-?&:'B,> =C ) & > &?&B>.$%> =$##= &-?&3'B, &9 =..?&AEB,< >. 56=A*67 B-<6<&7 E?,F << O K- = < - 6 << *6 7:*6*6 = 7:*6*6E;;F7 ;=L*I*66?, 7 7* ( 7* ?, 7< *6 7:*6*6 = 7:*6*6 7 < ***6 * J= 7:*6* 7 7 < *<<< G

72 - *677 *= 7 ** EF < 7 < <<6 * * = *6 <7 = 7 7EF45<<D&% <=L*6I< <*6 * 7 < << < / < * < <5-.=7< 7 7 << & < 7 6 *6 7:*6* = < 7*6 < 7 < *6< 7 6 <<;;7 < <7*<7*677??< 7 *6 < - H <* <75<<;;&7 < * < * 6 <- = 6 L I 5 < = * ( H 6 < *6 6 *6 * <77. < 7 7 <. * 7* = < 4 *6 7 *] <<699 <6 <. = 6 *6 7 6J6 < =* ) *6= =***=67*46 6 *677< < 5 < = 6 6 < *6< 7 <- < = 7< 3<=7< 7 < << "<7< 7 ( 3>;? < < 6 - *= *6 7 6 < 6 7 7< < 4 = <=< < *6 7*6 3< < 6 = <<E 5. 6F *6< =$ <*6 6 = = 99 O < G

73 47* *6*77<6*6 6= < - 6 *6 7*7 << 6< 6;6*6 7 5 < < 7* 6 =. 6=*6<) &. 6*7*<7 *6 =* * <7!* <7 < 6 7< 77<7 <. * <7 <<<<*6 5-. &, 6 < ) * <7 < *6 <7 = 7*67 99 << 4 <<<*6<<*6*6< *6 << < << ;; 7 < 6 < < 77 * <- 7 < &,*<65.*674*7E5.4F L <I6*7 7 *< *6 < 7 ( <7 L **6I &,>.? <7* 7- *6*67 < <76 6 <6 *6*6< < < * *- * < * =* <7*=<=*, 6<=*63>;? &4<63>;?I< -7 <=* 7*4 7* <, =6<< 6 <6<47*7<< 7 & < < * 7* 7* &" < < 6 6 <**7:*6*6<6 *6 /Q<*6 6*7 G

74 777:*6* *7 <**6= **2 * * * *6 : ** 6 < =* 4 < < 6= *6 ) < 7 5 << < =6<<6=* -**L7I *6<)7:*6*6<6= *6 * < 6 * <7K- *6 7 =* L*I;=**< *6 99 <6 '* * *6 6 E <F 6 ) 7*3>;?-.>&7* *=* *6<76 = *. <676=7*6 * 6=<*6 4 56== = == *6 < <-< <** <6 6 < O< 3<5-.6< = = 6 < 7< *6 < 7 * 0 *6< 6 << 6 < *6 6 6 *66-7, = 6 < 6 * =. 7 < < * *6776*467 <7*6- )6<< < *6 = * <7 = 6 **6 G%

75 ** 7 ; *6 < = 5-. $ *6 * < *6 99 6< < " < 99 7 *6=6<<<=E5.,2, >;?F " < < *6<6 < =* < < $ 6<6**7L I <6 *<=*677 3= : &' ((% : &%33%% '?' ((&( & %( ("% ': (*(#& 2:% (''2 % 2;3)3)I%>2;3) 3) 2 % $( ')** ("% ' (: & / 26<< I6<<< 6 6 <=67*<<< <6. < *677< * =* -*6< *6*6<7*=<7 7:*6*6J=7:*6*67, < < 6 N 7?7 6 < << 7?-?7=* 4 < * 6 < G < 6 < < 77*=<7 6<7 E<HF?<<(& 7:*6*6 *6 = *6 (& 76*7 47 = < 6 76<,6< 6= 7<<6&* G

76 / <6 77 < <6 6 - * 6* 6 *6< 7 7 = < 6-7<6<* * 6 * 6 < 6*6 = 6 = * < - < = 6 6 < 2 * * 6*677 *=<6 *-6=<6 << =7< * E = 67KF <=< * 3 << < = * < < =7< = *6< 7*&6 376<*66, 7<76*6- ( < ** 7* < 2 * 77 * * 6 & 6* 7* < < 3= : &'*((%!%5! "#%% )3 D %(%3)** :%''2:%%'(' %% 2 % 2;3)3)I%>2;3) 3)2 % *67 L* 67& * I ; <O :*6*6 7 "7 <C 7:*6*6 C J %C E7:*6*F G

77 = E <F 7:*6* = = < 6 0 = 6 < 7= =6<< 7< <6 6 < -6 = <6 < 66 < 77*==67,7:*6*6=7:*6* =, 6*7 < < 7<*67 <7 6, * 6 7:*6*6 =* << 6 * ; < 6:76< < < 6 < <6 * & <<- < 6 < ) 6 7:*6*6 << 6 7 *7-5 6 *6 6 L!*6 7 67& I 67&, 6 *6 7 7*6 6 < < 6) - 7=*= <*P7<7 < - < =*6< < :*6 < 6 64=<0<7*99>00 *6< 7* =*6-7* =*6 < * 7 6 =*6 67) 77*7*67<Q>.?I <67:*6* -7*=*6*7=*6&7:*6*6 *:O<77:*6*67 4 7*6676<*6< < 6 =*6<*( E6 *6 =*F 3< =* *6 < E =< = 7 < 6F 67 *6< < EF(7 GG

78 -7*=<7O6=7*67 6 < 7 & *677 0<6 6 ; 7 67 < < <=*7 6/77*6 =*6 ** < 6 O = E C < <F *6 < 7 = =G7*6*7Q7 7:*6*6=O 6 *: 7 3< 5<6 H 7 6=*6**7 $ 6;7 1 =*6&7:*6*6 * 0 EG 7F.7 EH7F- <6 O 6 6* < 7 < 6 5 O6*765.*67 4*77*=< ) * ;<7 7 < '*6 < 7**6 = 4 = =567 <<< 7*6 *677 /6*676=5*677 <<<=6 << 6< <4< *6*P7<66< << /> < Q- 7 =*6< < 7* = 67 < 6 3< *6< 7 < < 6 $7 6 6*6 *< < =67 3=C ('("% ''( ( 2;3)3)2 % ) &( ) '3)2%% '( (/ GH

79 $ < 7 < 6*7 < 7:*6*6 7 < < *6< - 7*=<*7( < 6*7 7:*6*6 J= 7 <7 <, 3< = * 7:*6*6 7 6 E C F 7 < 6*7 < 4 5.*674*7E5.4F< 7:* <77 < <6*7=* < 6*7 7:*6*6 7 < * 7 < 6=5656 *6*6777-=*7(< 6<7<7 7 <?*6*67:*6*6 7 <6*7(*=6 = 7< 6 7 *6 7= =*3<*76*7 < 7:*6*67 <6 =656 O = = 6 * 77* < 0-7* < 6 7:*6*6 6 * 7 6*7 < * E5 F 6 ^ 7* EF 7:*667*6 67 6*7-6776>00*6 7 <,676 = J= 7= < 7:*6*6 7 *6 77 >00 7 6*67 4 < * ; 6 (7 < 7" <7 7766<< *6= 0 7< 6 6** 6 67*6 6 = 7 7< - < 67766*< < * 77 ** < <" <(7<*76*7 6!7"(7/<E!"/F4!"/<* 67 = < 6*77*=< < -*< N < < 6 6*7 N 7 *6 GD

80 < 67 7< " *< 7<6 ** 3=* (')%( *)*2 ' 2 % )(32#&% (2;3)3)I%>'( '2 % +/J/% '('#&'"%()("% '"% '3 3*"% ': &,7. & G G. H & 7.. & > ; 8#.. #?! " #B& >. & >?B&-?&1EB, *6<<<<*677< < 6 == < :*6*67 <6**=&&< -<<%7*6002 < 77 *677< 3< 6 =< , H

81 *67*6 6 7:*6* ** 6;002 6=77:*6*67 7* =*6< 6 7*=< *7 *677< < H 7 D < G == <6 7-7 G =**6<6 <6* <*6 7 < < 6 002& 7 7:*6* =. *666 * & 7 < J= 6 7 = 2** < =* 7 < G == <6 7 6 >00 * H DDD == <6 7_>00C 6 7<7**< 3 7 ** < < < = 7-6 <<<*6= = 6 = 7 << * = < < " = 77 E 5 77 >00F 7:*6*6 <6..2I *6 < 7* 3 6 < = E < F * 7 <&7 ** - 7* <. << :G - 7* <<6* = :/ 7 < 7* * <6 < H

82 3<<<==* & >*3 >3%2)'(2 $2 %%($ ('%'$ %'(3 %' -=*6<7 *<7 < - * * >00 *6 *=*<< < =* 6 < < E* 6 6 >.? 6F << - 7* < 6 << 7 *= =* 7 << =* E < % 5*F 5 : ( >*3= * )( %% "%: 3* 3) %3)2;3)3)2 % 6 < 6 <<7< 7 *=* * 7 *6*6 7:*6*6 7 4 = 7*6 *<=<7-7 *6*6 7 < 2 = <67-* =* (737 =**O<< *6=*67 5( (>*3= ) (: & %() %33* - =* 6 6 7:*6* 6 2 7I7:*6*67 *67*=< 6< :*6*6 :*67*4 *6 7 * <*= 7= 6 < << 6 < =*- 7*=< 7I < 7 = 7*6 =*- 7I < < 7= =* H

83 5 (>*3= (D)(*%% "%: 3*3) %3) 2;3)3)2 % : %2 %%("&#& -=* 7*6=67 < 67=&=<4** 7**& N 66<<*6< = 6 =Q < 6 7* *P < EF = 7 E *P 7*F =&7 * = E < 67J 6 6 *6 F-< ***=*<6*< 62<67<67 *677<6"*7* <*67:*6*67:*6*6 < <<=*6< 5#>(>*3=23>&:%%% : "% '&:% ('%(( ))* *%>))* '( *) % - = =* 6= << 7 << 7*=< 7 7 *6*6 7:*6*6 7 < 4 7 7< <6 * < *677 <<<- O 7I<6 6=7< - 7I *6 7J * = < 7-6 < N =* 7 * 6 6= *6 ; :7 *6) 7-6=<< 6 * 5 6 *6 7*:! 6 *6< 6= " <6 6 6 * K" < *677 * **67<5<76 6 * = H

84 4 :7* 5 6 6= ** 7* 7 4 7* 7 *677< 6= LI < ** 7:*6*6 < 6 4 :7* 5 < E> F 7 4 = :< E :IF E *6*6 7:*6*6 7 <F << = <<*4**7= *6 67 = 7:*6*6 <6 <6=777*6*=* 6- :< < **. I < : < 6 < 66 3<7** 5 3 = =* < O 7< << << * 7 *6 < 4 < <* < 3= : &' (>( % )( (( ' 3)2 "3)%)*(%('#&'"%()("% '%2 %% (%(&% ')>D ( : &'* * (D%% "'(% '%"% '3 3* "% ': &/ 3= *3* ((')*((;2 %#3( 5*6 7:*6*6 <6 6 ** 7 < <6 7:*6*6 7 <6< -<.22< 7= 6 2 < << ** < *67 <6 =* 7:*6 <<<"O< =E 7<6 7:*6*67 <* *67 F *O E O*7F6 7:*6*67 <E 7.22F H%

85 -*67*<=< 7 <6 7 *6 *7*6<<K*6<< 7= <6 6 6* 5 < 7<*6 < < 7:*6*6 <6*67) &-2.2<<*< 6 <6<*7< -<L*I<67DDG <7<6*677<=7<< *6 <) < 7<<6 < 76 <6 7< 7 K5 L*I *6 <6*67*67)< J= * 6 = (7* =6<< 6 * &!< < * 6 6 < 62-7 * :*6*6 *6=:<6 6 *67 73<7 << 6 < =* <676< < &"<<**<.22-6=<=7<<7 3=%(' : &'*' "&)*"2;3) 3) "&)*"% > '$3%*?(%% % '( "% '%% 2 % 2;3)3)2 % & #'/!"#!"$%, 7:*6*6 * > < < 6 *677< 7*7*7 4 32> < 7 * *P7 < 6 7* # - < * <6 < 6 3 <*6 (7 6 32> < =*6 H

86 <* *677< 7*6 < ** 7* & -7 6<632>%6== 5 0*67 < 7 6<4 37 :*6*6 2* < DD 99 =*6 7:*6*6 <6 5 << 7<<<=*67:*6,632>< 7*7*O 6**< 6 *6 4 32> 6= D 77 7*6 <* N 6 < 7 <7* /- 6 < 6 2 <6 7*7 (7 =*6.7$7** **7 7 6 < *67-7:*6*6 66 < 6 7:*6* < < O *677< 4 < 632<77* ( 7 5 3< 32 0 <6 7 5 = < 6 7 < = 7= *6 * E< 5.*674*7<6F < *6 3< *6 7K- <&7 67"<77* < 7 < * << 3=*%*: )>% 3)&3 * (2;3)%' 3) % ' 3=(*: &'(& 2 ('('" 2''% ' #&*(''%% )/ H

87 32*'#&'"%()("% ' ,+ 3 *6 6 < 6 < << <65= 6, N 6 > # E>#F >.?<E>.?F3>;?IN <<< * > 0< 06 E>00F 7 ; 7:*6*6 7 7 *6 5 7:*6*6676 < - > 0< 06 E % <F<*66<6>00 7 7**6 < = 67 7:*6 7:*6 7:* = *6 7 7 < <<*67:*67:*66737 *6 6 G >.?< E>.?F ># :*6*6 <6 E2F 7:*6*6 = <6 E..2F *6 7:*6*6 6 E5$F $ *6 7 *O <<7=-< =* 67 *6-<6<*6 < * 7 <7 *6 <"7<7 7 = 7:*6*6 7 6= <7- <67376 =< "7 77<< =6O*56 - *6 < 6 5 *6 *7 = < - * = 6 6 < 5 6- < * E<F = -0*677 7<< =7< < 6 5<6 << 7 6 < < 6 O 2 6 >= 7 D *6 << <6 <6< = 7:*6*6 7 >* < 7*77 *<** " < 6 * 6 HG

88 - =7 6= 5 6 >00 ( < *6-67**6=67-7 O < 7 6*7 < 7:*6*6 7 3*6 = 7<>003<=6* 77* < ; 7 7 < 6 >00 7:*6*6 = <6, 66 = *6 *7 7:*6*6 7 < E'3 IF = *6 = = E!0.&F *6= 7*67:*6*6*!637 7:*6*6<6 0- < * *67 E3!F-*6 < ) D < 5 %% *6 %C 7 - * 7 << 3 *66 >00 7 < 3 *6 <<7<7*=7<<76 < 4 77* 67 <77==*<<'L> $< *6 7 *, O*7 *= *7 =6<< 665*7O*77 *6<7<7<3<7*<6*6 7 * 7:*6*6 7 "< <*;7<*7*6= 7<< 6 7 7<< *& 5 * < < - *677< 7*6 6 < 6 = 7-7 7* < 6 5 *677:*6*6 7 - =7= = 7:*6*67 *677<? *6 * * 6 <6) HH

89 3 D ) *3* (( ) (% '2 %#3 '#& '"%()(%% ( / 3 D ) *3* ((2>% %% > ( 2 % 2;3)3)2 % / 2 3): &' %2*?3(2 (%//"%% ( % ' '"%()(3%> " *: '"%()((%'*: 32*?3(2 / 3 %2 %2 >* ) % &% % ' %% : &' %% &$ 3%)% ( *' *?3(2 2 % '*?3(2 / : &&' 2 2 %#3 '#& '"%()("% ' %2 #* %2 '%('&* ( 'D 3 ( #'"%()(3%> / : &'%'#&)(* '': ):%% ( $( 3 ':"#: &(3 %% '#&'"%()("% ':% ( %( "%3) *3* *'%*:(/ )&( ) 32*?3(2 :% ()2 %#3E( '%(5'%5%F*'%*:( %('#&'"%()(% ( ' %( )%'(323>3% 3*** "% %% #&"%()("% '/ %#3%2 %2%% %) 2("&%22>>3%( "%&/ ( "%& %2 : & 23 ( '#& '"%()("% ' &* '" :% (G( D *% '* &&'%(2' &' : & )* '% : &'%( * ( # ''( 2;3)%%'2;3) / %2" H2 %( : ">(' 2;3)%%' C (')%(&( 5#%' &'%* 3)' (#"%( #*'("% '/ HD

90 *)%: 2 : &'&&%% (2;3) 3)"% '%% #%' %( #*D '/ C (')%((%*( *( 3%' %2 &) 32*?3(2 / : &' ( (%! & %3 3%% '?' ( (&( &%% ("% ': (*(#&2:% ('' 2 %2;3)3)I%>2;3) 3)2 %$( ') ** ("% ' (: & / : &'*((%!"#!%%% )3 D * %( %3)** :%' '2:%%'(' %% 2 % 2;3)3)I%>2;3) 3)2 % / C ('("% ''( (2;3)3)2 %)&( ) '3)2%% '( (/ C (')%( *)*2 ' 2 % )(32 #&% (2;3)3)I%>'( '2 % / : &' (>( % )( (( ' 3)2 "3)% )* ( %( '#& '"%()("% ' %2 %% ( %(&%' ) >D ( : &' * * (D%% "'(% '%"% '3 3*"% ': &/ *3* ((' ) *((;2 %#3 ( %(' : &' * ' "&)*" 2;3) 3)"&)*"% >'$ 3%*? (%% %' ( "% ' %% 2 % 2;3)3)2 % & #'/ *%*: )>% 3)&3 * (2;3)%' 3)"% ' *: &'(& 2 ('('" 2''/ D

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Dyslexie: van zorg verzekerd?

Dyslexie: van zorg verzekerd? Rapport Dyslexie: van zorg verzekerd? Op 30 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen

Nadere informatie

Wat Werkt in de Wijk. Jochum Deuten en Paul Doevendans. Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Wat Werkt in de Wijk

Wat Werkt in de Wijk. Jochum Deuten en Paul Doevendans. Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Wat Werkt in de Wijk Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Wat Werkt in de Wijk P. 258 Jochum Deuten en Paul Doevendans Wat Werkt in de Wijk Sportkooi op het Mr. Visserplein, Amsterdam (foto: Antoin Buissink) Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Jochum

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Topzorg ontketend. Behandelvisie

Topzorg ontketend. Behandelvisie Topzorg ontketend perspectief op forensische ggz Behandelvisie Missie De Kijvelanden voorziet op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Uit den lande. zijn niet alleen belangrijke instrumenten om kwaliteit en doelmatigheid van zorg te kunnen

Uit den lande. zijn niet alleen belangrijke instrumenten om kwaliteit en doelmatigheid van zorg te kunnen Uit den lande Professionals in de gezondheidszorg Een advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van VWS, april 2000. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

! " " $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 *121 3 1 41,1 5 2. /,65 #

!   $ % & '& () * # +, -. / %. * 01 1$1,1 % 01 1 *121 3 1 41,1 5 2. /,65 # !" " $ % * + * &'&() #,-./%. 0$,%0*23 4,52./,65 # !" " * 78 % 978 & 7' :7' ( 4 7) ( * 7) ( %7) (& *7 ; %0 7 ; $7 ; *#7 8 30.7 & & & & && & &( & && . 0?>0@7& :..?:.@7&

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 De ggz in beweging Voorwoord Deze meerjarenvisie is mede tot stand gekomen dankzij de input van onze samenwerkingspartners. We hebben intensieve gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking...

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking... Algemeen Competentieprofiel en Specifieke Deelprofielen Verpleegkundig Specialist If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it into public policy. (Norma Lang,

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten J Dáárom De Hoenderloo Groep Jaarplan 2015 Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten INHOUD VoorwoorD 3 1 Inleiding 4 2 Cliëntparticipatie en klachtenregeling 5 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding De Vlielandgroep kiest voor de jeugd in Friesland Talant, Jeugdhulp Friesland, MEE Friesland, GGZ Friesland Kinnik, Tjallinga Hiem, Bureau Jeugdzorg Friesland,

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 47 Het belang van bewegen en positieve lichaamsbeleving voor ons welbevinden is bekend.

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Langdurige psychiatrische zorg

Langdurige psychiatrische zorg BEGELEIDINGSCOMMISSIE ETHIEK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BROEDERS VAN LIEFDE Ethisch advies Langdurige psychiatrische zorg Maart 2010 In dit advies wil de begeleidingscommissie ethiek kritisch nadenken

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek *

De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek * ARTIKELEN De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek * Inleiding In de forensische psychiatrie wordt nog nauwelijks gewerkt volgens de evidencebased medicine

Nadere informatie