Pioniers in place making

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pioniers in place making"

Transcriptie

1 Habi_deel_omslag lupi :52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd

2

3 !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3 56 7!7 8! 7 77 $! $ 7!$"!"! 7!!3

4

5 % 9 4! 4:$!"; &3"3, <<"!< <";! 3,"<4: << <$<$" 3,; <3 4:!; <;!! "<" 3<< 4:<" "" $ ";3 9 6 %4: <!<! =">3! 6!%<8*?8*<! , <!<! =" >3"3C <$ "<<;"B 3 < "! ;3 "<""!4<8") > <<,$>$?=+ "! $ 3" <$! <><!$< < 3DA"""3!3

6

7 % #3# %!" E #3 % ## #3F % G!! # #3& % - #/ #3. +< #3/ "; # 3# 4<-#EE F 3 %<- & 3F 4:<-< F 3& >B F/! F3# % FE F3 1!G &# F3F &. F3& % & F3. 6 &E F3/ >B.F " # &3#!H.. &3 +< /F &3F >B # $%% &.3# F =< ' '( 64: 'E '' E# '$ 0 <I<" EF ') < E.

8 *

9 % "!4:<< "3D"6<1 <!% J ; < 7G<3!!4: $< < %! : ; 3!!<!"!!4: ;!< <"3; 4:! "$!"< <<< 3<!""$ < ;;!<"3 >F! <"<4: < ;!" ;!<3! <%4:"<$ <;H 3,"< "!! " <! ;34 I<!< G ;<!; "!<I<3 <;< <! " ;<<"< 3 %4:< <";$! 6!G <8*$!" <3 )" "<! 3*; 4:!;! ;"3*! H!"!$ "!"! 3,;! <<" <"<4:!3 $ $ &

10 +

11 % 8"<$;"3 <! =CG!"" 3=; ;!<!<!"3D " K""<?= 8"3:<<$ $ <!!;;<34: $!"; &3"3, <<"!< <";! 3,"<4: << <$<$" 3,;; <3%;" <"<8 34 ;<"! $ $ <"! 3,!<! 4:;! ; <;!! "<" 3<< 4:<" "" $ ";3, 44:<! " KC ""3D" ;! "J""!"!;" <!"3!<;4: ;< "; $!3," < "<< C? $!4: ";"$ <""!<3!*< $";GD :"!!<";!<3)<! "=CG $!""?;(L,G <"!4: <"!$!!! 4:"<!""<" <!"!<"3 = ; $;!3=;! M4:$";!H "C ;G";<;" <"<"7?L>

12 1"!<<"; K < 3 <<<! K <<31" 4: $! < < <<" 3 );7<;"<"; <<;3,""! 4:!C"$!;!<3,!< 7 < <"!"$ <"!" C 3 <!<<""! "K<"<"!!"$ 3 ;" $;;"! "<"$;""<3 < "3 ;<3 1 4: <"<"<< $ <! G" 3 D;< <!; "!""! <3 " <! < """<!; < ;<"< 31; "<4:!"< K ; "$< " 3,; ;< <<!"<<! 34 $$";; <"< "B 3 " < $<! =CG$"<"!<3=!!<;!" <" < " 3D,$=CG"!"<$<"!* 3=4:! ; ;< <" < 38 ; < < $!"";;<< <<<" 7 "31< <;" " "<"<BB<!34! <;<!$;<4:! ;<! <3,;" " << $;;;"3 4<" ;" ;; 4: ;34< ;!!C! < < "<$;%% 3! -

13 % "!! " 3,;<! < <! 3<4: """$"$"$ K 3, < MH<"$4:;3D; <!"!"<4:$;"!!"" ;!;; "<3D;!! ; < "";3D" "!;"<4: "3,< <7 "<"<34". 4: <" <31; "< <$< 31 K<<"<" ;3,< <4: "<"< # <; "! 3,;! $""<"" < " " " <"3, 6 K< "!"<"$ "3,"!! $!" <4: <; < 3+ "<! <<3" $ "<<!""! 4:!;3< 4:! < <<<!" <4: <" 3;$7 < 4:<! <3,"<" ";< < < 3 <!K <";$" ""$ "<4:; <3K "!!! 3;<<4:!<!$ <<3 1!$<;" <""!4:$; ;"!<3D!4:#EE$<< << "$<"!! <!<3=!""$

14 !; $; << 3=!% 4:!< "<83,<<; ""; < 4:$< $ <"< ;<!<< 3,< ;! <! 7 < $< <$ "3" < "<"!;<"; " 3"!! " <4:<! <! ;3" <"$";$"! <4:!;" ;!<" <<31 ;" $ 36" "! <4:$!"<!;" "!<"3,. ";! ";<$" ;<3,"<4:"!; < 7$! $$"!$ "; <<;"<34 G!"!<< $" ";" "! ;!;!3>!;!)7 ; 3<<<$; ;!!<"< ;!<"3, <!! $ < 7!<;;<3=;";; ;! G! < C< < "<;"3 %<<! <! <!"<< < <<3 <!;!< 7!G <!7 < K$ ; 3,$<<! $ <! $"?;<3<33$#E. 7! 0$;! "<<"$

15 % < ;<; K$ $; ;3=1">!;?>!$ ";<<!!!!3!<! < <34!" ;;"<$ <!"!<"3D""< G ;!<!""3*<<!!<""<;!< < 3% <;!!3,"<!""! 7 <$"! " 3=<;!"<;"!!!<?<3: $#E'.J"$ "!<< <""" 3!< < < $ <";! <3 G"! ; <; ";?6 $#EE/L#EE$)$#EE L#EE#$ "<""<";! < $<<3 *;!;!<! < ;!;!!?$ ; $"!; <<$""<" ;;;!3,=CG";< " ;?(L,G "< < 8 G"! $<! < "$!;!<"; 3* < "! K< "?;<3;L%$ <!" $ """! 3D<! "< %773 4!!< $ ; < $"

16 " "" BB $;<!$!< 3 1;;<"$; < 3;!" C <<3D:!<;< =CG" %%G ; ;<" 7<$<; " <!;<!! ;$ 3,<< 7$!< ;3 "<"! " <? < " "<! K< <! <3!! 7 < "<3=<!!<! K< 3!!!7! <<<!"! <3> " "!;$;"< ""3> <<< "!"$!<!;3! <! < <"!"!3, ; " ;<3!!!7"; ;"31!$ "" <!!! 1<<!! 3!!!!;<; 3 <;<!!<"<;"< ;"7 3,!" $ ";< <) $<"; $;3 4< M;HM"H 3*<<" ;"$ < ;"!;;! ;!31! " 3,<!!" C<! " 3<!" <<; "3* );"; < "

17 % $ "<4:;; " 3 =CG ;";<!<!<< 3 <<;!";3< ;!3> "<""";< C"31!$";! <"";"! <;<"3>"<<! <<!<3, ;! $"""" ;!$!< <C!3, << < ; < $< G! <;3=" " "<$ <!!<<<3= <!;7!;!";<! 73,! " " "$; $ "3 =>*G "<=CG ; ; ;"!< 3D;! <"<4: < A - )"A!$!!<<;$!3 < ;$ <<$!$ ";!<" <;$!3*!" ;<!$!$<;!3 - <"A!$!$ $<!$<$!<3,; <"< ;!<! < 3D<"!<! <!"< $!; ;3,<"<;" <<!3 - "AC$;!$3!<!!" " "3,;< "34;";! "!< C "3

18 ," / 4! < < "!!<"< 3, <! <" <7 3"; " <$; C" "<4:3,!!!<3,<;; )7!;" < <! <"<"$! < B$C < ; 34"<4:!;!$;! 3D;< 73, 7 <4:3, <!"<! K $<!31!< ; 3D<< "!3!; C <A - N! - - $<$< - " $;""!!" - -!! -! ;<4:;!< 3<",>*$!<!*"!!% 4:3! <"!<$ <!D <!< <;3; <;"<"$!!<3;!<G " $$!3,<4:" $ "! $;< 3" ""$!< > 3;<;"! $ "$"<" ;!< $$4:G4:! 3<" < $!;!K 34!C <31<<!" <!<> *

19 % <"<;<<"!! <"3<" <?% 4!<!" < <3,<! <" <;"3, <! J;"<" "<3% "<! " <"3, " $;" "!!3,!$!" <!3,; ;! " $ <"34:;"! 3D!<" <4:"$;4:,$!) "%(>0%! "%<<>0C6$! 0<,?$#EE.J>L%$#EE/J633$ <<;<!"G <4:! 3," ;!<!! < < <" 3"G << " <""< 31<;F O!!""!<<. $"! <" <!! 3, ;4:<$;< "!! <3;!;"<"<! " $" <<;!3,<!<4:!$< " "<!3,< ;! < 3, "!3!!< $;" 31< <$!!!< "3 * < <4: ;""$!$<<; ";" ;;3 ;<! "$! <G">3D;"; "<!< " < 3! <4:< $;!< << &

20 ";3!!"< "!"<"3 *<!$"!< G"! ;!<3!;$!"$ 3 <<!<MH!" <;!"!<3;!"<"!!!< 3<;?; <$" <;"!" ;3";<;<< <$!<3D; < " "<>""< ;"!3"<<;! ";!"!3 "!;$!<7G ;<<<! <34!<<!;! <! $;"<< "3 "!! ;;"8 ;< ""3 <<<" < <!"< <$!!37< <<38 ; ";<!<;!!" $ ;<<;!3! <" <<3 << $<! 3D;!"!"! ; << <$3;<" <!! < ;!< "34!"<" ;; <?6 $ ";""3 ;<;!!!!;3, ;!$ " <<4: <34! +

21 % ";<M H 3,< "!! <M <!!<3 <!< K" <"< 3D;"" ""< "7?, ;$;!! K"3,!<" <"!!;,7,7<!<!!! ;! <<?,7$FJ,7<L ;!<< ;<!<<!!$;!"G < 3, "<4:";<< < 34; "!! <!!"!! <3 ;;"! < <<3,<;"!8! <!?$#EEJL=$#EE'J=1 "!<! <$"; "<3,<! <"$! 3 <! 31 < < <34""!< <! <;;;$"!<<3D<<"!";! 3,<A A "!! <!<< <$"! <"34 ;!<!"$ <!<;"!3! A "$! "$< <! 3

22 "A < $<!! 3,!!"<"<" <7<$!<3,"<" << "3 < $<"!3,"! <$<;!!<"3 A <;! $!3="!";!< <;3,; "; ;! <<"3, 0%,;!;! 4:A ";";3< < <!<<!<G > 3 <<#EE.$! <"" <4:!)"%31 <4:< "! ";!<"3 <!";"; 3*! $!<$" "$"!"3,!!;;!$!<!""!<8*<! $<! <"! 3=F; 4:!"<; "3*!<<"3*! <<4:<<<"&QR ;3= 3/.!!!!!3.!!;<<<! "< <$; 7<!"$<<4: <<"3;;<. <"! QR!<" "< 3 8"G;;< < "3,< $<<H$ $" ;7! " "! 3* <<;7<! ";;!H "< ; ;<! < < "<"< 3,; ;;"< I<"3 <; <!7 -

23 % <"3D I<"< <"< 346C < <3, ;7!H! <!!" <4:3;< <<<;"; "3,;";<< <! 3<;; < "!<<" ";34 ;<! ;$<" $<; <I<3,* 1 4!<; "! <4:!< <"7 31 " <"! G$ <G"3!< " <<! < 3"!< "!3&< <! < 4:3,"!H!;"3< ;"<4:3 4!!" ; " <!<!; ;3 %%!" "<!< < ;M! H$" "<34 %%;!<!!<<

24

25 %, %/-, <"!4:3>< <"<K<G< <!*<3 6<1$!<" K <"";38 8;""! <!";!< ;34#E/.>! : ; % $! #H! <<"$" <<$!<! % $<!<$ <! < 3!!<<F.3 ";!" < <$;!;<% 3;!"G "<3,!";!<!$ <;!!<#."! "!<#3$ 3! < <<M"H K3! <";"! <31!<"!4:$$!!< <!4:$<! $! "3 " ;< ;$<<3, < ;!! <<<<M!H" " $;<! <<3,; $ "$<"<!4:3 4;<! %!<!$; 0<" <<"3 4:< 3D",;!G4:+ < %!!<;3D!;< <, M4:H;!; "!?4 % "$< <M H34;!"" "#EE!<!!<""!

26 $<" < $S<! >34!!!*<$,G8 " K <3=!<!"!" 31<;"!4:! ;!<$!<< ;!<" 3 *"M8"*H$;"!4:< "$! <?= "!#E'!! <""!<!3, <!%% ; C/.3"<!!3 "!! <$"!!!<! " $ < <<"=8< >*#EE$"8"*<"; <""34;<#EE&!> #3"#EE..38"G* $;!""3,""" 4:$ <!!< 3, %/, <4:;;!=CG <; $; ;3";"<$ "!4:""3, <! "38<";" "";!!!"34#EEF!< "$< " " ) 3D;I4:" <"<"3,!!" "3<) <!!$ 3= "!""<;3* <"!" "3" <""$!K< "<< <4:3D ""!$;<; M!H"; "$! <!4:3< ; ;! "

27 % 4#EE."!!; " <3,!% 4:!";3,") $ ;!;<!<"< $<!;<7 ;< " $<< ; 3*;!BB "$ " <;!;!< 31<"$< "$ ;";"$ $4:G,4:! <34#EE <"" ; <4:$!<>$ "<;"!<" "<4:<, $! <M"H 3"<";;<;!31; #'3 " 4:""$ <!=CG <$ < 3)!!<<$. 3&.3 4: "34;!"<" ;<<! " <,;$!<$>! 3,"<!6$!$!! 3 #A* <"<4: 2 1! 2 1 ( % % $ <N>" #EE' # # F F/ # & ' <N> # & & /. % 6 F. / # #.. & / # & / ' E #. ' # ## # #/. A% 4:$!<" <4:<$! 3="< "<" " <;!34: <1+G!<"!;"3*< 4: <"! <3);;"!<!""$MH ; " 34#EE/!<4:$ <;38;; <<"<!D,

28 M"" H<!;<!3*< <;4: < """!3,<;!> B 4:* #E#EE"<;! <<<4:3*!$!!"!!3 8!! < <;$ $!< <;$"!!% "!4:!!!"<!< ; "31 <;"; "3,K!<!! 3<<G $<< <!<$4: <3,"! <;;<34: " "" << " "34 #EE/<!8<+ " <"<4:"!3 " 3=<!" "$"!% 4:$< "3,<!!<"3D "< $H" ; "<<!;31!H<""!<A -!< <"!&! "4:& ' ;"H"!< 34: ""!!!<;$ <!!3,M" H ;"!3!"H <!!<;< < <;;<3 ;<"$ "!!"G<" "34 &+ &,- 3H,!<4:;" $<"<!"!!3 )*&.& &'?4$ *

29 % "$" <4:"<!<! ; <!G " "3,; <4: ;=CG"3M)& &?% ;!<<!<3 D" < K "<! ; <3," <"<! 7 ""$ <!" 37 " ; <M""H3C!; " < 3= "" " " < 4:;; ;3 <!"< ;3 ""< 3 +"4:<G! ;""$< <$<<3,<;<!4:;3< 6"!!!<' "! $<!"<!! "7 < <;3,< <""; "<3D"><!"!; ;"!!<F."! $;!!!;3 8"" $7!"$ 4: <!"" 31" "!3,! <BB!!$<<!=CG <3,"< ; K"!<"$ <3* "!3 ;<" <"<3<;!!! <<$"; ;!<;3*!< " ; <"3! <<;!; < K <4:$"<?% )*!<! << ; "30 - & #*< <! <<!$;4:<"$; - 38 << &

30 <<<3,"; "<;< $ "3,! "" 3M1 & 3H 8 H!<! <<<4:3"! ;"$"<" <;<;3" ;<;!<"A)*& '?% ""$" K"3,"! ;!"! 6; <;";;;"!;$!3 ) ),<""<! "34 0/!<;! 4: &?) $ ;! A, < ( <<;" ; "BB;!";;3*! <<<;!!"3,!" "!"4: ; <; =CG "34";<!" 3<< ;!!"3, < 3D!<!<G*! 4:!;< 31< <!!M";"H < "3 "4:<!<=>*";=CG $" ";< <34!! =C< 3D K;""$! "<<?;(L,G 4:2 &- )*?% $"!<3 <;"< <! MH <<4:38 < <!" <4:! *<<3=< <"! <" <BB!;3* 4:""" <$;<" +

31 % <30 <"; <;!<";!3 4:"""" ;$" 3,!<$!,;$< <!= $<3,; )*?% <"<4: ; "3<"4:""";! A)* & #0 4:!<<"?33=%$ "!"!<!!"$ ;<"!<!3! B<4: < "" ;!" 3<< <4:<"$ <!<"34;<#EEE "!"<18 " 4:<"<E#"< 4:""<," Sociale Infrastructuur van de Wijk <"!< "<!!< " <!"!!;3, K"!"<"8$ ;"C $;<<34 <4:!!"<<$34"/ )*!< " <;<"""3;! "! <!< 3, 4:<;<"< <!"!"<!!!;?% & #2 #1!" <!<";; $< $";!! 3,H$" <! "!!"< <4:3 *! <"!<"!<<!! 3,!"3, ;$ "< 7$"< "3D"; < <;"";< 3*;!<"!<

32 ;32 &?=%$#EE& % 4:" <; <4:$<" "!<; K! "3"4:<" "! ";!$ ;M ' H3*" ;4:M & &H31 ;!"<<!< " K;"3 <!< 4:!; 3,"<";3,"! <;!!<< "<7 3D; ;4:B!C ""<;G "$CG"$ ""G""3,"!!<<<"" "< 3"<< <";4:<!<"" M! H3= ;< 4:;!<<3" " <<"<< "$" K3!4:!<< 3* < "! <!$<!3DD" ;<;D*$!!$!!"; )*&-&3*<!<<4:;"$ =CG 3*!M4:"" <";!"<H! <"$";; M <H$"!3; <" <" "<3, 4:; <<!!<$ <;!<3< <;<<"<G!!< K<;?L> << ;"; $ <!3*";;!" <; <" "34< ; ; 33!$ 7! $<$$!! " ;3* ;";$!!<3* <" ;;< ; 3,!<<!; A< < "; -

33 % ;<!!<; ;3D ;!!!3* ;"! ;!;"3 *!"!3* <!! D!6< 4:!I 3! <"G! ; L $!$;$ L!L 3,!! <!;<!!<"3,<! <! ;!3*" <" "3*<!C!< <$!;<; 3";<4:;!$ ";"3," " ;$;6<= " <; <;"3, "<<" < $! <;!!<3D; $<$! 3*!;< <"386<=; ";G<C!; ""!3, <M4:;!H;;" <<! K<;"3!; <$"!< $ 6<=!" 3; << <!"!!< I;! 3,<;! < < $! H" <! % 4:"" < <"!!<3D!!<<! M"$"<<"$;< 4:H! <!<"?L> ;!"<4: 34;! <;";;!"!!<!D 4:$<"!63=!%!,! *"3,<"!<<! $<<"!<! % ""< 3

34 , %/% --- 4#EE'<"< " <<!<>3 "<3,) $";!K! $; $4:G,4:! " 3,! <$!! "!<"! " <3"< < <$" <!*"3=" " " <! ;!<!3 1<C <! <<;< """ 8C "< <"!<";<"<!$< " 3* <! <;$;!"$! % ;;34<< ; <<!;;$!!$C "< "<"3; ;< <"! "$;!<3=!< ;$; $< ;! % 64:3 8!< "!<3*<"$! < $< <! <><3,!!! <34!!<!"" <"!""3! <" ; <!"!"!<3,; ;< << C$;!!3! <<!! K< "<7<?6 ""<!;$ "4:B <<<"! ;3! <*<C < "!!! 3, <M"H"

35 %!3"!$!"!!3)<<!"<" 38<<!* <"! ;! <!3" ;!<< " "<"J ;!; "3,!<>"!!"$!<<; "<3<< <<<<;;;! ;<!<3 44:$!"<!< ><"3, "!; "< ""3,"<" "" 4:;!<3! C "; <4:$ ";3;!"; 4: "$! ;!I!<3,<! G < ";!"" 3,""!; <"!3" ; $; $"$ 4:3 G << ;$;""< K3* 34 #"!"<!; 3$ <$ < <3, < <<"$; <!$""3,;!;"!3 <#$< $";"< 38 ;!< "!$! ;3<"# <"!<" "<3* < 3, ;!<!"! "$""!3 " <!< <!3, "<<! <"!% ;<<! < 3,!;<<!! "!<! " <" "!31< <" $" "< ;< """3<"<< 4:<"$! "3D

36 <;" "!3, " < H "< ;!<!34 $!3 <" <<$< ";"!$ ;3!<!<"! <"!; "4:;! <" 3, ";<<"!$ ; 34" <<$! <; <3, <"4:;<;!!<3 #<$ $"<!"!;$ <"3, " ;!";<34:!!!"; " "" "<!" $!3<<< 3)<!"!!<F! <;"$"< ";;"$;;< 34:< <<"<;< <! <!$<$;3 <<" ;"" "! ;$"<!3, ;< 4:;!;$;<7$!<<" "!3%! <!<"!I ;31;<< 4:"! =CG"3, <<!<!;$!!!< $"<4:"!!3,;K < <!!;<!3 <"F<<"4: "3M(-&- H$ "!*"3,<4: <"!M,)=<H$ ""!"<3* 4: ;!!! < " "!"< "< 3,M""H "7!3,"< C<!"<!"3, <<<! "

37 %!<!"<;"$< "<3,"! < <!< 3<<!<!< #$.!!!<>3,!$"<!F;<"!;4:31 <!<3, M H<! 3"<!!"$! ; <<! 3,;"< >F"<$"< 3* < <!!<; 8!!!"3 4&4:!34"!" " <$"" <""3*<!!"<<< ""3 <" ;!"! "!< $! ;31 ""!< ";<! <"<"> <3,;;"!4:3, < "!!!<; 3 *!" $<$ >$ 3" 4:! <"!<<<; 34."<"!4: <" " $Q <<<3,!!! " ;3* <4:<.!<!<" <"$ <3)<<<" <!<$! < <; <4:3% <!!!;!B <4: " <3, ;C $;! K<;3,!;<<3< <G*34< " << "3 <4:!<<"" "! 38"< <!< << <""<!<;"<";!<! 3"" $; 3%<!"

38 !!"3 ""<$"! <"3 1;!<3,<< <!< <!"<4:34 <"#.<;;$ <"<"<#;" <3%#;4:!C<<3,!" <<";38 <;</"!" ; <<< 4:"<;3="! " "$ "!<3"! <! $<<!; 4:$ < "! 3! "< 3"; <"<<4: 34 "< <)) 3,"<4:;!"! <!"";;!!< 3=! < << <"3!!"!=%;!< <! < 3D,<;!3 "<4:;; " ;! ;H""!""; <!;!3," #3 4! <4: ;;! $" H < 7 3<!!"<"<;3," "<4: $< $! <<7< <"<! ;"3* ;"" K <" 3 "!< 3,7 <4:<!;!$" "3," <<" <<!" <"3,!<< <3 *

39 % 4!H"!<"3D <4: $<!<3 <" <" 3," ;!H ;"" ;!<!<!4:G 3=!!!" <""!4:G! ;;3! <!" $ "3< "$ ;" "3<!<M"H$ "; ;<"!4: "36!;!$ "3 " K; <"!"<<!;<34"<! ;!<!!3," ;!=CG <4:$<!<!$ ";:D$!!"*<<3=4:!! < ";!< 3,!" G!<!" 3D "!!!$<"<7 " ;<<3 < <!" <!"<" " <"3!<" 7 <4:3 ;!"!<! <! ; 3;!;<<!!G ""< 3, <;MH <$4:""! < 31 < "<!D34! 4:;!" <<<!"<;" <;";3! "<4:! <<;3 < $ 3, <4:;;! <;!M!H3*! <"""<"!"; <<!!<<!3 ""< ;"34: ""$!!;3 <"$<<$ &

40 ; <!$ " 3 <"!" ;31"!!< K$ "<!3D;<<<! *<;!<4: 3 )< 7 "<"3, ;!<! "3D<<<!$ ";< 3*" " G < <"!;;"3*" <! 3!" 4:$"""<!"3 < <"!3, "< 4:!< <"$!" 3" 3 =;<!<"! ;;"$!" 3*"<4: << "3 <" <!" "!"3*!<!<; "<4:! < <"3=! $!" "3,!"< ;!;! 3, "<<3*"";;< 3 ( <$ ;$ $ $! +

41 %! * #<"<4:<! "!;3<"!% " ;" < " << < 3*;4:G $;"< "!;4: <;38 ;!!" $;<! $! <" 3,! "$4:"!"; 3 ="<; ;;3,< ;!!;!'G!<M ; ";"H3, 4:!<!;<$;!;!!34!!; ""3,"<4: "< < ""< ; "3!! 3, = <% 4:;"< 3&3"!!C<< <&/33<"" 3<"!";!# 4:;<!<!<" < " ;<;3, <!% 4:< K < <4:"<" <3!< < F "<<"!<;!!!"3";4:7$ <"73,"&" ;<"!<;3 4:<<!" <!31<";<$;; 3 4:<"<! ;31 4:#'$"< <3<!< <";$;3<4:G <<";!<<;3!$< ; ;;!"!;3!7H

42 ;!$!; """"< ;!;"34 <4: ";F&.;!7 " "!"<"!$< < 3!"F/ "!;<3,<!!<!;< <!!!3*!<4:<!!;!!$< <! 3< < ; 4: ";<3,!! 4:$!"! "!!;3, < ""<"$4:F/!!!<! << 3,!!<<G" "< "$#. $ "";!<3 *4:C<!!! " G!; "<!<3DQR "$!&$! < 4:!3=! <* <$"<& 3!34; ; <!<;$ <"< 4:$ "!G!$ "!<3<;! ""!;!< 3=!" 4: " ;! "3! <QR!<<!!!<!<<3 * < 4:<"!!!F ""$!3 8!4:<";! 7! ; <;! $ < <31 <"$ $ <;!T+%%3,; "$! S 4:<T+%%; < 3 3,4:"<!<!;3!# <;<< $,<31!!" $!!;!! $!$ <3;"<"$ "-

43 %!<!>3=;4:<! "<" <$;" D3<!<"<!* <$!3,<*G $*GDG <!$DG*3"<" ;!! <!"";, * 3,"<<!<!; 4:"$" ;!3 " $<<3 4:!;!!< " $;"""3," <$ "";! $! *<$D3"!!; > <"34;;!;;!"; M!!<!H;<"" < "<$!<!;3*<$!4: "<< <3*"! "<!$"< <!;4:;<$;<3,"<! "$;"!3, <$ $ 3, 2. % & 4:!!!<!"!< <;3;!< <"$! 31 ;" K!<"!; 3=4:<!;<!"<<;!3,! $<3D< < <4:!!!;<"3!!"<4: "<;"<;!< " 3="!! ;!!<BB$; <"3!$ "$!3D"!$ <!<"3,!< <<3!";! <! <<; "3="!"G"<< <3 "

44 (,!!;!" < 4:3!<<K;!" 3<" ""$ $<!< < 3=";!!! <$!# "3!" $ ;!!$!!! ";3 = " <!" <"!;""<3," <;!<34 4:"<<!!;!"G"<<"!;3 ;I<<<!" 3D!$ $""<=CG"? ( *<!4:" ""!!34 ;!; 4:! <" $! <;3;! ""!$;" ;K!* <3*"C"< M H""<4:3,!!! 3, 4:;"!!<" ;!$;3,;""<!< 3=<4:! < G<!""<" ;!4:3" <<"3D!<! <!MH!< < 3,<!!!""! ""!3 4!" <! "<;$!! 3)"!!J!!!!$"!3*4:;!;< "<""<"< "!3!"";" ;!31 " ;;;$"<< M$"H3"$$ MHH"<4:3,;; <!<!;<3=!" <"3=!% "!!<" <<$< "34! "

45 % <!"$" 4:". < D! "<4:;; "<3*!< <!";<;$ "$ <<""3,";"$!;4: <3= "&""!<! 4:3<"3*!!; "4:$ ;!<<<;"3=!;'! "3;"<!! ;$"< ;<!3D;<"<!;! < 3 8;!;;<<; <;;!"3* < 4:!!!!;! ;3,<!<!$' $ ";!3;;!!" <!!3,;!!;<!(>".!;" <3, *7!<!"38!! $<! 3D! "<!;<"! $ "!;!3,!H!! M4:;!H! ""< 3,!! $" < ;<! <$<" /<34!MC H 4:!<!<G*! "<""3* <! " << <3*! " ;<$<" < 3,< <<!!!"<< ;!" <3;<<! "3 (!<< " 4:3="!"!,$!<4:!3,!"""!"!31" ; << 3,<!";!" "

46 ;<$" 4:3!! </G!" $< 3,/."!4: / / $; "!3 =!$; 4:<$ ;!<3D!< "4:<$$<< < <3=;& << S!$!!" & "";' 3,< <<!;!!3,!< S!"$!! < 3*! <<$;" < 4: 3<;<"<!3;!<! "<;;<3," ;!<!< <"$ <!!"!<< <!3= "!!""3!!<""3 5&& 8"$! ;< < <!<<4:3 << < < 3,4:< " "; $;"< < 3="""!! <"<3;4:; < ";3D< " <!"!!!3 =<;; ""<!<3*!";"! 7 ;!!, 34!< K 4: ";M!! H "3 8 <<<;$; ;! 3*4:!7 <3< ;";!3,! <<"3;!.! "!<$ <! <<! <;<34 K!< <!4:3D; ""! 3D!<! 4:$;<!3 ""

47 % 1<<<4: ;!!3,<"!;!!!3 D!M()H!$!< <!; 3= ";!;!& <<3*!" < "!! 3*!<"4: <$. < <;! <<"3=<<"!3,< ""!;"$;! " 7 <4:3D;< ; <";"! 3,!%!< 73,4:<<; "$!!<"3=!<!!<3 <<<!!<4:"!; B$!3,;<!7! <3<! "<<;" "38"!< <3D<! B"!!"!!3D" ;! $"3 &"!7<$!<31"; B" ;";<";!;!<:30 "3,<!$ " <"<!"4:!M H3 ;!";"!4:31 <;3,!!,"<4:!" "$ <!;" 3D<!"<"!<3 *< 3,;! "<"<!;< " 344:!;!<; <31 ;< ;;;"3 "< ;"!M<!H4: "3 1 "!!<4:;!<<$ ;!3,< "

48 " <!34: "!<<<; "$!<3+"!;!< ""<"<!<!;I!3D< <!!!$"! < 7<" 3, "<<"$ ;" 4:$"! "3 <"!""3"" " <" <!;"!3,"<;!<" <!% 4:;;! "" <<"< 3,"!"!< 4:" "3,< ;;!<< <<!!;<!3!!! ;!"3D" < ;< "< 3*" ""!$<" 4:< "<;!38;!$ S!$ "!<; 3! $; 34 3, " <$< 3*;<<! ;!!<<<<!"<"!3<;< 3"<!$ "<!$= ; <3=4:!";!!<<"<!3<" ";; "$<<;! <"$"! < "<!3*"!! "!3! &,!""< <! ""38!!<!"$<"! <! 3<"!<!< <"<;"<3,!! 4:<< "3; <"$!!!;3>;< < <;!;<! 4:3<!<3<!7 " << "3D MH3D!;!!! 3=!<;!<3 "*

49 % 84:<$;!!! <!"3,"!! $ <34!!!! $ ;<!3= ;"; " 3 <&"!<" <!<4: >3,"!<!< <$""<; < "";<3,<!!<<3!!"<" <!"3! <! "<$"" <!3 <4:"$ ""!!! <!3!!"<; ";<!"!3<!!!; <!;!!!3D!<;" ;!; <3," 1!;! $ <"!3+ < <!"<;!<"" ";3, 4: $;" 3!! ";!" " <";;!!<"<<3,;!!<<"! 4:!3"< $ ;<!3,""<; < <<< 4: <!"<3 8!<<!;!!;<M! H3,!!4:"" $!$< ;<3=<; ""3<!;" <$";!;< 3 ;<.$; <<" $ < <$!4:""!3, <<"<<!!$";<"< <31! "3,!! $<< 3,< "$ $;!<!3 8! "; $ "&

50 <$"<! "!<4:";; ; <!""<3*!; < $<$!! <"<<!3 *<4:;;! <3,"! "<!";;""3 4 <<!;3D<< "<< <!!M!HH3 ;<"<<"!< "";! 3,<;!!;; 3,<!<;;4: "3*"<!M"H 7 ; M<H;! ;;3!" << 3;;< < <;<<3*!<4:<! ;;!3*!" < <<""<!"; "31;< <!;<"<!;34<!;!D3="< 4:";<3*;< <;!;!34;" <!4:"<" $"<;<! 3 2)* "! "3:!;;!;!!! 7<""" <"34 "<;! ;<"!!3,! 4:$< $;!<;3 *!!;!;" <"$" "!!3< <<"34!"<!! " < 3)";! <"!" ;3 % 4:;!; $;! ;"!3,"! 4:!;;! ; <3D"$<! ""$F"<4:!3=!M"H"<"3, <!; "! 3 "+

51 % 4!!4:<31 " ;" <;!;!!<$<<4: <<3=""" ;!3* <;!"<$"<! <$"4:!$ ; << <38&! <"<! $<;! <;!!!3 4"<4:$; < "$<<!!31!<<""3,<!! <<3D!< <!<"3<< """;!3 3";!";<! $! 3=<! ;" ;! < < 3="!<<"";!<4:""" <<3 4!< 3<< """$ 3="!<! ; 34." <" <; ;"3,<; <<< ""$"< ;4:!"<D3<!< $!;!!"3! % 4:M!H"" ;" 3, $ = <"3 <!""!< < 3 <!<! ;"$<"<"; "$!! 34<"""!!$ ;!!!!3,"<$ <"!3 %', <4:"31;!!;!!$;;!" ";!;3 4:<""!;;!!"3 ; ;"<;!" "

52 ;!;3,4:!";! <<;!<!$;!<!<;$""< 3,;<;!<!<" < ;!$ <3!!<! < """;!!3D" <! ;<!<3,!$;!< $;! <" 3"<! <$<"<<4: 3,;"<3D! <";!K $" <""!"31 "!<4:;!!!)$ " 3 =!<<!4:< "$!"<! $!<!;3!!"" "<";"!4:!<3,"!"$"< ;;;;!; ;<!3D4: MH! ;3,4: ;!<$!7!"3D 7!;4:"!!3,!<!<3D ;!<<<<<3D;4:! <"=CG$! <!3"!<!<"$ <<!!!;<"3<4: ;!;<;!;<"3" < ";<4: K; ;!;"B""< 3 "$;< " "!3," <4:3 4 & 1!<""!<! <"!"<!3 4:;$"$; 3<$!$!""!3=;!;! "4:! < 3 ;!<!<< """" 3> "";!!< <;!;< 31! <4:<;;!;!3D<$! <;$;!!!";;! -

53 % <"38< <MH"<! ;!"!"4:"3,< < ;3 *<"<4:$;; <<<"3="!=CG $ 4:;!;<"!3,; M" <" "! 3="<!*<<" "$"$ " 3" ;<<<4:3"!!;!<" " <"3*!<;! $ 3,< <4:$ ;;"<3!""!$;C <"<";;!!<!3 )-& 87 <4: <"3! K<!;"!""<3+ <!"< < ;<3D<! <"<! ""3,< ;; 4:"!"<"!<3 < R! 4:!<!"" """3"$!$<"!"$<4:<!"C!! 3< ; ;<! <; 3D<;;! "!<"<3; G!;!;<!!3,!;4:"$";;!;$ ;7 $"<3 ;! <";!<!;<! " <3)"<<;3, "4:!!<" 3" ;;!""!< $ ;;!4:<3D ; " "!!!!<; <4:3*! <7!<"" ;! 3 ;;<"G<$;

54 "< 31!<!;;! <<"<;;! 4:3 1&,<4: 38; " <<<"3,;!!3=!""< <!!"$! ;34:!;!!<" ";!< ;$<<$< 3 =" ;!<!;H" "3! <3$ $;< "<<<4:!!< <;3=;;!<!;< ""!<3 4:<" K! ""<MH$;" 3<; <"!<;!"3,";;!; $<4:!!;!< ""3,"4:! ;;!$;! ;;3 ;$! <$<!!!" "34:! <<! """$";!<<3 "<>;!<"<"! 3 8 ;"4:<"$ ""!! "3D"! " <!4:3,;!;!<! ";$;!!;<!<3; <4:$ <"!"3*!<<" <!";!!<" 4:3 >7 "<" "3 *! "" <! 4:;!< <<"3D"!<!!; "<<"<3*< " <!3, ;$! ""!"3D<! FG!!""; " <! 4:$;!3 <"

55 % <4:$<<!< <!!3,* #3 4! <4:!" 3!;!< 31;<<! <G<"<"3,4:! < ; "$" <<!<3,; ;"$ $!< <4:3D<!""< ;""<!3< G!!<"3,<!$! ;!;<!!31! 3," <!!$<!3,< 3 4 <4:" G <"!I<;<"3D" "<;$;! "3<<<" 4: $";"!<! <"3"!" 31;; " $!3, < <4:!;<<"!! "3!<! < < K";! <!34: ;!!"!!;$!! "<3;<< $;! < 3D!% "<<3, <"< 4:!$" < ;<!!"! <3*!!! <"<;34:"" ";$ < $" " 3,"!7!! "<3=$<<!;$< <"<!"<$!!;< <;!3;!!<";;< "<!$; 3; ;< ;" ; 3,"<<!<4:!!34:<;!!<;"3

56 <;;<!<" "31"!" K ;!<3" 4:" < ;!3,4:;!<! <! 3D!; "4:!<""$ < < <!" 3= ;!; ;<"4: $!*<$; "<;!"!;=CG"3,"!<"!<"$ 34: < $!M"H";;! ;"31!<!! <4: <!3,!3,!! ;!4:!""" <7 3,"<4:";" "!""$! "";!!!"< "3, ""! "; "$<!<$ <!!!3,<!!<4: "!!"!3=4:;"$!< ""; ;3,!<4:;<"! $!!";" ;"3,!< <!!!<"$<< < "<"! <" 3,"<! ;!!"! K<" <3;!< 4:!<""" "3 =! $; $!3*!<! ;3*"<!" ;"$!M"H ; <<"3=! <;! <4:;! "<<3 "

57 % " #,<4:!<<< 34 ";! ;!< "$ 31;<<! <4:<<! 3! "$ <! < 3+ <! <"< ;!$<!! < "<<34! ;<3;!H;;! ; $!<3$ 3 ;;!""3*! <<! <!" <!H;!#; $"<" < 3,"<4:<I<"! C$<"!$" 3 ",!4!&# 1 <4:$<" "$<" "7! 3,<!" ;<!<"$ ;; "<"$ <3D!"<" "!*"!!<G <!<;<"!<4:3* ;!<"$! " K<31!< <!" 3=! % 4:!< ""!$"<;<D! <3M4:"< " "31<!3H, "!!<;3,!<"! G<$<! < < "<"J<C!<< 3M,! J <3, ;!< 34 <! ;! ;J! 3H*""!<4:!< 3<"<;< 4:!;3M!

58 $"!<" 3;"3H ;; < <" <"<3!!;< "; <3 8"<!"<"!!"$! <" "<34! <7 "344:!$! < < 3M, ""$;;<<3" 3H= <,>*"!<$!7 "3M!G"""$"!< ; 4:"3,"" J "!! ;3H, < "!< < <4:!<$!!"3M! <"! < 3H= <" *!" <!B <4:!3 M";! " ";!"3H 8<"7!!<" " "! 3,! < ;"3" " $;<" <*3M G!"!$" 3 <;!! 3H!<"<<; <3=" $;"< $<"" <!3" <<!"< M!H$ ;$; <"<!*"3=< <!<$M!< <"!3!< "H3,;"""M!"! H<;" <! <! ;3,!!3M4!" $!< "3,<<!<!! <3H,<!!$ ; 31<<!" ;< "<!";!" I<4:3 *

59 % "!3M,;!$!$"! <! H$; <% 3 1;$!<!<! ;!!" < 3=<;<D! <<;"<";; " KJ!!<3,!<!$! MH3, <,>* "< <;! $; " <3,;! <3= ""!<;G<4:<=CG "!3M<I <!!<!<;<3H 1 "!! <<3, 4:<! "" 3, <!*"AM,4:; <$<!;<3,!"" "3H* < "% $!4:!3"<!!"<"38 <!!< 4:3, ;!< " ;<<3<! <!$"<$<BB!!3,!$M!"$ ;$3H*!<"" <!"3="<!*" ;!M <H!< "<,>*<M!7H3! <<<"! <!<"$ << 4:3,;;<!! 3M"!! 3H4 "!3, " $M H! << <$" "3 =!% 4:< 31 < "$; 7C ";3M!" $3< $;<"3H=!;!"; ""!;"$H;;" <"H3<; "< ;< $";!;3 &

60 ) 4"4:<$ <! 3M";"<;34 4:;!H3* <" *!<<"!< C< ;<3M4 ""<$"G"3 ;"""< ;!!;3H< < <!!$; $!% 4:!" <<"<3M <! " K3,"!!<KH3* ""M" <H3*; <! K<<3M";<< ; " <3H,"< <"" " <!!< 3 D!;! " 3*!; $! <4:! <!*<3, <"; <!< " "3D!% <<3MA "$"3,"!3H, <% M"<! H3 1<"" <!";!"!"3=!%! M"<H "" ; <"3M < $!!! UDJ!"< <$ <K<";;3H*!;<3= <,% " "<" "7 K$;;<4:3;!<""3M4:" " 3%;<""<C " 3,"<!3H *! "< ;3 ";!!"< "! <<4:3D <" *!!"!!<38 "<" T<!; ;<C<3, "" "<!31 < M"!;HM< H31<!<!" <;$< " < 3,! <;!3,<"< $ ;"!*" <,> *$;!< ;<"!;3!*" +

61 % <"! 3M! "$"$<; ;31C $;!!$"<G GG ;<3!!$"!< 3H,<"< <;!< "!3M,! "H<! 3=!;""" " <"!<"!3M%" < "$! J!; 3,"! H3< <! ";! "! <! <" M"!$;H!!3H <!!"!<"!!!3 " " G"$"!"<" ""<!$ " 3M,<;<"<!3;<<!! <<" " 3*!!<3H, <,% < < <"< ;<;3, "!<"" C "3" 4:" < "! 3,M H4:<F <)=<!<<" ""; "! 3D!<!$ 4:$" " 3 H"" $" 3H*;! MH!3, ;!< ;<3D"<!< K" "M!!7<H3, ;!<< $;< <!;3M! <<<$!<!! 4:H$ <,% 3M!" $ 3H,) =<!<!! BB3 ""< 3*",>* "! $;!;< <3M!!4:"; < "" ;34<!! < ;H 34"<!!4: ;K<"3H

62 * " ";<! <<4:3, <! <"<!" ";!!$"3= <,>*"!!"3,! M;<$<$" <! 3""< <$;! % 3H!"!!<<4:;!"3M4!"!! "$!!<H H$ <!*"3 *<"< < <!; <4:$"; 3%!"!<3D "M!<""H3, <% <;!4:G<;31!! H!!3= "<" T"$ <"!$!3*G <"<;!" ;;$;3M"; <<38!J<$; ;;H3"<!;<! ;""" 3! &!" ; ;< 4: $"<"<! < 34 " <<""" ""3% $" ;;!;";!$% 4:3M"" <"A;AM!"<H< "" 3"A";"U" "UH3 *<<<"4:""$ <! 3 =<"< <!"3M% 4:!<" <VV" $"3, ;!! <II; <!3,<$! 3H, I" " $!"3 "$; "!*"3M4; ;!;3,"! $ K 4:"3!;;< $ ;< ;;3,!<3W * <" *< 4: < 7 ";"<<<< 34C <!$!<";;!34!!4:!!<;3"! *-

63 % "!$;<<<<"" <<! 73," <;;!<<3 4:! <3 D"!" < ;<;;3M" ;<"!H$; 4:3 M<!<;<"!;<!" 3H,< ";;!;<! <" $!!";3 MD$" ;3H*4:!"< ;"" "; 3M," ;<!:<G < $<!;4:3H* <!*<$" <!"<< 3<4:$; ;"$"" ;3M"; 34; 4: <! <!;3H,"!*" <!*<<!" ;$!;<!M H3 ;4:<"!" <$< 3, < ",% ;!; <"3M<! "<; ; 4:; " 3H, C ;7!"< 7!"34! " " "K!"<!! 3,<!4:""$ "< " 3, ;;!<" 4:;!< <<<3M4: <H$ 4:31"< <, >*M!"!H3,< ;$!$ ; $"";34"" <!$;!"<$<!";7<31!; 3"< < ; "<T<< M<!<"!H"4:;! <3 * <<! 7$ "< " <$! 3,<"<< "< "<4:;<<;!; *

64 ;3M%<!34" 4:D!$"" <34;!< "<3H, "< "<!!<"!$; <,% 3M " 34! """ " 3!G""!3 MHJ""<<3H " "!"K<74: ;;!<7 3D <"<T4: ;!"! M!"H! "!<M"! H"" 3, <" * < << " < 38<; H<! <;"; " 3= <,% "! < 3MD! $;< ""31<!! < 3H,!< "< " $<! % 4:3*"<< $;!<!;3M:;! "<"!!" <; ;3$"; <!!$!"3 "<<3<;!"< ; <3H,"!*" % 4: ;! ;!3M!!$ $ " ;3C"$!<<"<3H! 4:; ";!<<!!!34!<4:<"!!< "<";! ; <3M:!" "3D"" $ "< "3! " <J"<; $"! ; 3*!"!%1G!!""3H D!<! H" " $3; <;<"!3M 3,<! I<$" <3D!< <!!$"; ""!3H ;! "<;<<<!3 *

65 % <;!!! < 3M=!34!! <<!"< "<"34" "<"!<3, < "<3H,;""! <"<4:3< ";$<;!!"<3M1< ;! 3,< " ;;!<""H3!!<!<" 38< 4:!<3 *!% 4:!3M"" ; ;!3!" ;!! ;$;!%3," ;!!3H ", 0% / 4 <!" "!<"!!3, %%G "!!!!< < K!<<! "<";;3," < 4:") ;!< $!" " ;3 <;;!!<"!!!<! 3," " "7!;C! ;3,! 4:!<"!3, <"!*"" "<4: ";"M!< H3,< "" "$; <,>*;$! "";3< $<!!3M"! $ <;!3H* <!*" <"!! $ 3M4#EE!4:3 " ;<!$!"!<!3=<;" ;"3D ; $$ 3=< ;;!3H,"<,>*!;;<!" <3 M,!; <<!3*;3H="! *

66 <4:<"$; ;!<< "!3M,! "$< <!3,;;"3,!""! <"!3H* <,>*$<"<4:$ ; $M "!" ;3H,;"!<""3M4!""" ;!< " ;!!!<"3D< "!<"!3H, ;!3, <" *$< 4:$<" ) ;< "!3" <!<<;"3=< "< " <<!;31 < < O O 31<; <"<!;" ;< < <4:<""3M ; < 3BB!!$"; 3 "<;!;< "3!! 4:$!4:3,"!!" 3H*!$!< 3!"G< ;"$<" <"! "< 4:<; "3 MK!!3D"< 3D" "!! 3H,"<!"3="!;! < " 3 1<<!;< "!"!""$ ;4:!3, <" *;"3M,!<;!!!<3 4:!!<$!!!3,"!<<3< " ";"$ 3,7! <" H3"!", >*<3M)!<!!<!"$ ;!"<34;;"!<";3H, ;;<; "!<!<!!;3,<! <! "<; "$; <"! *"

67 % "M H3D <% < ;"!;! "<"3, <*! < <"<;H ;!3 ;<"<"! $!%%G ;;! ; "<<;!"$ 3M!! "" <3" ;!<! ;;< 3,! $"!! <3,! <3M*G <" "<!!<" ;;3M4"<!<! J"" <; 3,!$ "3H,<$; <!M H$! ""<4:!3M <$!<;<<"" U<J!UH =<! <"!;!! G<!3D <!<4:!!< 34<<!% 4:;"3M, " ;!3D<;! <"<4:";!!<!$! <<"!!< 3 $ <;H"$"!<!!3H=< "<<"!!<!$!3,;!"3M,!7 $! "!<!;!3H,!;!!! 3<;<D<4: <""!! "!" 3M, <"!<" 3 " <"!D<J" <;3< "" <3" <";$< "!<38!;" 3H1;"!!$; <! <; < 3 <<<!<<; ;! K<< 3M ""$;"!!3H, <,>* <!;" 3 M!; ""<<"! *

68 $; H3<!; <<;<3, 4:F!% 4:"<!!<!!!!!3M,""" ;;"<3 <""<"! ;!; 3H!!< <"!3,,>* <!! " ";"$!!"3 % ;!"<4: "38 ",> * <" <4: 3M4""!! A ";<3H,"!*""< 4:<"! " ""3, <!*""!""! ;"3M!<!$ K H!!<"<4:;"3= " "!$" $ <!; ";! 3H!<!< "% 4:""3, <!D<"$M< H "!";""<3<!<"!<D$!< "!<4:!;<! ;3M!<!D "3,"! $! $"!"3H*" K!!M6<<H!$ <" <<3D; <4:;! "3M"; < $!3D!H3, ;! "!<! 3!;!#EE' "!<! ;! <<;3*<"<<!;! ; <! < <3M A<!X," ""!;3; < < $"<3H, <!!<"<!3# 4:! < <*! <3,; BB $;!3 1 <;!!;!! "! 3*<! 3,"<4:< ;!!!$!"<"$ **

69 %!!"<!<! < 3 4"<4:<!!<! 3, "<4:!< <!;<<#3= <,% <M! H 4:$"!<3, "< 7 ;! < "<" "<< 3,!<! "<"$ ;;<!!!<3, <" *<; "$";C;3 "" < "$!;!<< "!";3M8!;"" "" H!<3""4: ""34 <C 7;" <3: ""< " $;!< 3H, <*! <<"<"3*!!;!$;""< <!3,"" $ " $;!* 4: <"3= B"<; "$"!<"";D!C!3* 4:!!! <!< <; "!!<!<"3M, <4:!7 < ; "3;<!; C "<"3,$;! "3,<" ;< " 3H ; *!"!<K<; " 3D <,%!;<<!!< <!< " 3M=<"!!<"3,C!<$ ;!;3H*!!"!;"!*" 3 "<! <!3D;"!<< <"!! <;3D! ;"<3, <"; <! <"$"<3M4 *&

70 < <"J "3H= <!;C;; "< <3D $"<< <"< ;<;3, "<<$!"< ""<4:$"< 7<3M,!!! <$! H<! <3H< <<"!3D"<!!<! $ <!!! <3M,<3,;! <;!!$; <3H8 $"3 "< 7! 3D"<;<D <" "!<4:< <<!! << 3=<; < 3,"! <! <;M "!!!;"3!4:M H3 < < <"<!! < <3,<;; ;"<; "3M,<<""A<$ ""<$" 3H:;<! C"M!" < <3H*4:G"!<!"! C <$;!<"!3=! ";" 3M <!! ;3,;M$!H$!" <34!!<"! <;3H,"!;! $!!C!<! " <"3M,!!""<;" $!H3,<"<!"" <" <!<C3% ;!";!!" <"< $<!! 3="! *"!<< <!<< <3M1! <3, " " "<3H,;"$<$;< <,>*3M, <!<!"<;3,";! *+

71 % ""3H, 7<!"<!$;!< <"3M4<!!A!!U! <; ;UH, 4:" <! 3D<!!!; " 3,!% <" K 3M* "" "<3H< <!!"<"!!!<""<$" <$";3*<"<4: ;!!<3M< ""<<"30C! XH3,<! ; <$;<7 "3M1 <! 3, "!! $<" 3H ' *<<$<< 4:$ ;< 3! ;;$";"< <!<"!!<<4:!3,!;!;<;<;"; 3< <!!<3, ;!! ; $!;<<!<<4:3W"; <<;$"H$ "!*"3, 4:<! ""<! <$! <3M!"!J ;!38 <$ "$! <34 <3H, <!*" <"<<<;$!!""; "" <3M!! ;!!3," $ <<<;; 3H8; <; <!*"< <!<!!3 ;< $<"< "3M6 <<;; "<3, "!;;";" 3H,<;<D!<"<!<!" K <;3,<!<! 4: ;!3 <! << 3= <, *

72 >*!!<!$ < ; 4:<" 3,!" <!3*!<!$!>$ "<!3,,>* <!<$M"!!< <! H3<<!!" 3, <"$ <! 4:;!$ < <;3,<"!"!! $;!! < < <"!3M";!;$!! ""!!3,<! "" $"M!""! <!UH,3D! 3H=! <C! <! *" <! <;3M1 G!!<3, < <$;<! 3H*"! ;< "!"3><;!!< < <<! <<;3 " <<"3M4<!! "<!!""$ $!!"3D!3,"3";<! $<! 3H1<< ; < < "!<"; 3, $ " <"!3)< " ;3 ;!!3= ;; <"< "$ <"!< <!" " 34!<<;! C"<4:3, 7;!<";<$!<!"<3,<! <$ G4:<D3 M<!$ "<3; "!<;34 "M$ "!H3,;% 4:!$!";!3H* <;!;< 3,<<!! 4: $ "<K";"<;3, G ;!<!!!!";3 ="!; ;;! ;3M;""; "< "<" &-

73 %!!"!<;3 <<"3,!<! 3,!;<!< 3H 1 <! K<<! <; C 3,;< <;!"3M,!!!! C 3, G! <; C ;C$ "3,<C! % "!3H1<<; <"!M<"$ H3,;! 4:;! $""!< "!< $ G<!3M! ;!; "3 ;" <!! ;" ;;31C!3H,"! ;!< ;3< ;!!!<;!" ;!"<!<4:3 < <<! < <;3, <% ;!< ;;? " $ "! < 3<4:!";;$!<! ;<!;"3= "<" T!! K! 4: "3;! $!<3,;! K $!;;<! K<!<3= ;"<!"3M<3H ";<;<"T!$"! <!<"<3,G <" <<!<!" <<"!3M; $"<;" 34!<3H A4: """J"! H3 ", #3 4!; <4:!""3D!! < <4:!<;$!"<<3!<$ " <"!" " $; <! 3;7 <<" ;3* 4:!;!! &

74 ;$"<"!"!<3,<!7;" $!" 3,!$!!" ;< ;$;<$<< 3, 4:<<< "! "" <<3)< "!"$!<"!"3*! $!<<! 3D <4:!!";! ;;! ";!<!! 3 ;!<<<! ""< " 3*< < ; " " ;"" K3,!;!;!<!" %%! ;4:"3<"!< G " 3,;" ""$!!!;3)<"C!"! K<"$!<!3<"F!<! <"$; "3,<" ""; <4:"<<3!7<$ ""$ <$ ;" < 3% 4:;!$;; <"; ;<3 1 ;"! < < K!3, "!!C <$;!<< 3*!<"$;; <!< 7 ; < 3,! <4: "!34"! "!<;" <<<3,"!; < 3<!!" " <"!! ;"$!C3* 4:!!< $3," " "! <! K3=;!!"; $!;;<";30! &

75 % ;<" < "3!! H;< <;!! "< 4:$"3," "! ";< < "<4:34 ; ;<;!! 3! <$; 4:38<! <"!;K <! "<"" <"!"!<3,<"!$;"!" C 34:!!< <" " $$! 3 <" "$;< $; <$;3*!3 < < ;" K$ $< <"$;4:"3,! $"< <"!!<!!" <!3%$ <F$ < "7!<<3 &

76 &"

77 % $%%, ="<""<"!4:;<3,"<!" 3 4:$!""! "$ 3,"" 7G7!3,< ;"! 4: <! "34!<!; $!<! " ;!!"<!3,;"!$ ;!;!! $"!<""$!!$ ;! ;!;!3;;<4:<" <;!;<!4:3* MH< " "<G$<G"3 <";"$" <<;! 3;<"! < ;!< $" 3,;;!<$;! $ "$ <! <"3,<<; "";"<4:$< $! <" <;<!<< 3,< ;! <!7 < $< < $ "3 < "<"!;<"; " 3" "<4:<!<! ;"3;< "" ;!<"<<$ 3!" 3D!;!;" " "! <4:";""< <!;" "!<"3, 5 =4:! $<< $; "<"3, ;!$" %77 <A < <! &

78 "$ ""<<<< ; "$; < "3%!!" "!$ " "! < <"!!!3, <! <"; "!!3" <!!" "3,<!!!! "<31<<<;! ;<<<< 3,! "<<" <4:!3; <:!<< $ "3, <" <!"!C ";"!3, C$= $! "!3< < "! "34 < < <! < <"!$ <3D; <<!!< <A -!! - " <!!" $7 - < "!!"< - "! ;" -!$!$!!! < ;!"3!34<""! ;<!;3 D!& $<";! 3,!;<4: ;!< << "";3,<"<!<!<"!3,! ;<< "$ 3,""< ;!!" <<< 3;"" C $;"G <$ ;<3"< "" K$<<! $ "<$<<<! 3 < G <;""! &*

79 % ;" 3 < " "!!3=" ; ; " $;" 3!;!"$!!<! 3,! <" <!! "3< G";!3D!!!!" <; <"! 3!; $!!" 3 =C" ;!$ <<"3 7< 4:";! < 3,!? <"! " 4:;<7 3 1 <4:! K<! ;<! "<"38! <! ";;! $;"<" <34 <" $!<$!"M H<F3, ;< <3* $!;!"$! $;!"<! <<!<!3D; ""<!!<! K3%!<!!!34!<;;!!<< 3"!!! K <!;! ;!! 3 <"!!<; 3, "!$ < <3<!<! <"<"! < *" "$ ;<<3;;"< % "<4:3< ;K<4:";38 <! ;<! $ G "3! "! < ;7<J; ""! 3!; ;$;! " <"3" <4:!!;<$; <!"31 &&

80 "!!!$ ;"3 & D!#!<$!< "3;!A "$<"" "$!G 3,<!<;!< 4:<;<"$"!<"!<!"<3* $;<;<<<$; 4:"3 <! <!" 3,"!#!<!$!! <<;!3*4:""$;; <"3"<4: <=CG $3D!";"!"! <<<< 3 <;;"<!";"$;! ;!;3<" $4: <! <;!"34!";; 4:;!"<3D<< <<;"";!;3! "<4: <;!<! <3D<<;<!$; < 34!;! "3= < $ ;!< <""3"! <!!<"$;;< <; 31<"<"$ <;" 3"! "3*!< ;3,;! < 3="< "<<!H!! <;" 38" "$<;!$ 3 "!<4:;! "3,"<<";!$! <!;<! 3, "!;;I $ ;; <4:""! 3!< <;< <!<3; "Q" ;"<4: &+

81 % <38 < <$<<!! <";<!;3;<!!"!!3 <";;! "" 3,<";!!< <4:3D" < " <3"<"; ; <3D!F!4:<! <!!;!;< <"3;<7 <"!34! 4: <"! <" <"!!"3" ;";;=CG $ ; 3,<" $! <;3*! "<3!<< "3,;!<" K! "<"3,!4:!! <<<"!4:<34 <!<" <$=CG?;33(L,G $/ ;!!" ;;!"$!";"3*<;;!!"; <;$;!3,!<" <; < "<4:$!;<7! 3D<<"!! ; " "< <C<3,"! 4:!"!! "3,!< <"<$ "!C!31 <";4:"<< "3,!!<!!" <!<<"< =CG ;3* 4:"!"< "$<""<"!<<! " ;" 3, ;<< K"$;!*< < ";D:3"<!M" H!! 3D!<";<"< <$;""" <!;;<4:<3*!!< "!!";"$ &

82 <"" 4: 3, <!!<" ;!<$! 4:<3+!4:; ""$ "!"!$!;;;!<<!!3,!";!! <!!3,"<";! C$!<; 7< 3"!<" <"! ";<$" ""<4:3* << ;" "3,C<4: <!<" $;" 3= 4:""C $! "<"!"; C 3*""<$! ;;<$;!<3:!<;!M <!! H"! <!!! < 34 7<"?=$ 4: 3D"<!; $!<!<3!"<!!4:!<3, <"7 "! <! <!<"3*!< ";! "$< ;""3,< < <;""3D "<4:;! "3!;!3 8! $7!$!! 3!"3D!# $"; G"! ;3!";!<$! $ ;! <;3 $ "!<! ; <<34!!!< "!;;" ;$;!<<!"<3,; <4: 3D < " C <"!34:;< +-

83 %!""<<!!!3< "!"$;<3!!!<<<! $;<!" ""!< ""3D ""!" <" K31! " $ "3 4!<!!< ;< "<4: ;3!;!! << <"C 3<<<! " " 3, < "" ;< ;$!;!;;3!!;" 3,!!!;; "<<!$ 3 8! "$""! 3! < <" "<!!<"3,; $!< ;$ < "3!";$! 4: ";;!<31! <! <$;"< < "3,! <! 4:;!"3," K "!";" 34!"<!<4:!<3; $!!!!3, ;<<< "$!!31! "<!! "$ "<< 3, ;! 34:<;!!" ;! < 3,<"<4:;!< < ";!! "3=4:! 4:! 3 <4:""!!<""34:!<!"$ ;! ;3,<!; <!$ ";<$ < 31; $!<<!!$;;!3D 4: "! ""< ;! 34"" <!;!;$ "" +

84 3,;<"$;!;" <"""" <34:; "<3D<! ;!"; "<!! " "$!<<!<<!?,7$FJ,7<L 4:;!;;! <$ ;!<!<3;! "<""<3, % 1!<;!<!< " ; 3;<4:! ;< 7 "<<3,<"! ;!< ;;< "3($! U 4!&"<!!<! 3< <"< 4: "$!! <;"! 3! <34!"< ;" $ ;<3 D<!;! "" $!D3="; <"<!"3,<!<< " "< <M<H 3* ;!!<$;;;;! "<<!31!!"$! ;;; 3 <;$"! << <31! K<C! "<$< <31"!<<!!!<! ;31 "<";3;"< 4: <"$;!<3!;!D$""<4: <!<! $! "3 4! < 7; <<4:"! <!3=" C$!<!; "<<3,< < <$;" 7<< +

85 % $;< < <3 < <"! $! G; <3 " $ "$< ""<3,!<!!"< "3* $!<$ <; 3D;!<! ; "3D 7<! <<<;!; $ < ;30C < $!<!!<!$ "3<! <!! < ;3,"<!!<! 7!!!"7 <4: 3<! ";!<!<" 31!! $"< " ""3D"<$<; < 3D K!;! <; "! <3*"<!!! "!!31 <!!"<!!" ;;! 3D! $" " "31 <"<!<!"!"<!3* ; ";;"<"3,!" <! <;C 3 *$;!<$! K<BB<" <C $!"<<<3 >;!<" $"3% 4: ;!!!<"3,< ;! <!< 3, <"" <;$!! ";!!!3, <""!<D; < $; << 3<"! <4: "!! <"3<"!< ;!31"!< ;" < "! 3 ;!! <! $!;3< 4:!<!3 +

86 1;!" < <4:! M4:$";!H;3, <! ;;!;$"";$!!"<"!!<! 731 <! <<C!! $ 4:< ";3D M";!H;<!3 <;!<!%! "!3D! ;" ;$ "!7<!C<;!<3 =<<""<<! M4:;!H!<<< 3!<< ; ;$!" <4:3,;;! $"";; 3,;!"< "< 3 "<" ; ;"<4:!;< 3 +"

87 % 1 38"TA%%3 #" 3 A+<7 3 %! % 34A* 3#G#F3 7?:3 % 3"34A$<3 38"TA*C+<7 )*3 A% DN8"G*3 3>A1 +<$< 3 4A089$3.<3 3>A3 =!<3 3+!A>< +!$!43 6 " %!3 6 " 3 : 3 $:3<,L3$ - &;<;=>> ' 3A4< *;<!8=3,$%3$:3 #6 3" A+<7%(3,$03L=O$3?#? 7- & 3+!A,$ "! ;3 7 34A*! )$<F'$ #%& #' 3A=) A= 3 >67 34A%*! 3#G#3 +

88 34A* $ 3#EFG.3 #$ 38" TA 3 7 A <"34A"A 3F.GFF.3 #! 36A%7%3 734A' :!$ 3&/FG&E/3 3A+<7 C%3 3A< ) 3 3A ) 3 B4A%! > $<&$ 3G#3 7 3 A 3 )* 3A% 4:3 - & 5C 3+!A(8)3 #%C 3"A% 3 #" & 3 )A3 #$ 3,A=+)3 U * +<"3 4 / 3,A+,3 : 7 D! 3 8"TA*C+<7%3 3'/GE#3 & &#$ 3+!A8!3 - )*3>A8+<3 G!1(734A %' 4 3GE&3 0/ )*E9& 3A )$,>*3 +*

89 % 3*CA " 3 5C&3A3 4:34A! 3.&G.E3 $3$3,G #% 5C&3* 8* 6!%3A4,3 36A3433%3 3!! 7 34A*? 3FF.GF.3 :&/3,A 3 :&/$C 3, A3 #5&0 :&/3,A3 :3,A3 ' 3A! 3 7$!!47 % 3/EG/E/3 3 A 713 )*7 3 A!3 % 4:3 G 34A) 3&EG.#.3 % 3A,>*3 % < 4:3=!;3A)3 % 3A%3 #% #' )* ;===899;3A!!=3 )*F1 F7-3A% 4:3 37A+<76$4+ >,< 3 +&

90 $= )"*<3 $8<3 #%C3A1" 3 A G $7G"C 34A" 4 3 &#G&&F3 )*#/ 3* 3 A+<<$ 3 #? 3A!3 ++

91 % '( 64: ) #A G G* G= A G<= G1"N"! G!%= G, FA G G"" G== GT G, 4:GA G"" G1" G" G!D 4:! A G<< G" G48)>1 G:! " G3:38D3 G" G!,(7N,% +

92 -

93 % '', # <!<FY!" "; 3 4<<;"! <! ;3 F, <4:""$! " ""3!< &, 3. 4:! J 3 /,<! <<J<< <!3 =; % 4:! "$"!!73 *" ' *"!"<"<"3 E,<<"

94

95 % '$ 0 <I<" -,!*"!$?< - (,,>*$31<" <4:3-1, *"$ - 7=! *"$ - : 64:N<"*" - 4>< % 4:$ -! ",>*$ - =;,D?</"! O4: -!* %4:D - % " T - >, 8G"G*" - 6!1 ""G - 00,,% " -!! % "<$ - 0 * - G ><"

96 "

97 % ') < %4:!;!! < ""4:$ 3<" ; "$""."< ; <3!4:;!"!$"! "<"< 3,!; $" $ ""$< $; "3 < ; 7 " ;! $ 3) " ";; 4:3D;! $!";"$<<<" <!;"31!$ G <"" 4:<<$!! < 3,!33!<! < 7<4:3

98

99

100 Inhoud Met IJburg krijgt Amsterdam er een groot stuk stad bij, hetgeen woonruimte zal bieden aan ruim bewoners. De collectieve verwachtingen over de ontplooiing en feitelijk gebruik van de wijk zijn hoog gespannen. Door de ontwikkeling van IJburg onderdeel te maken van een evaluatieproject kunnen discrepanties tussen plannen en praktijkervaringen nog tijdens de aanleg, die momenteel in volle gang is, worden bijgestuurd. Dit laatste zou gestalte kunnen krijgen binnen een proeftuinomgeving. Het grote aantal partijen dat bij IJburg betrokken is en de door hen gekozen ruimtelijke strategie passen goed in de traditie van Habiforum die zich richt op de uitwerking van ontwikkelingsplanologie. Bovendien kunnen de resultaten van een proeftuin IJburg vrijwel direct worden aangewend in de praktijk, maar ook in andere projecten worden ingezet. Colofon Proeftuin IJburg is een project van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Het project is mede tot stand gekomen door het Sociale Cohesie Programma van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Aan de Proeftuin IJburg werkten mee: Prof. dr. Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam) Dr. Léon Deben (Universiteit van Amsterdam) Drs. Tineke Lupi (Universiteit van Amsterdam) Drs. Annemarijn Walberg (Universiteit van Amsterdam) Drs. Ton Rutjens (Habiforum) Drs. Paul de Gouw (Habiforum) Habiforum Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim experts verbindt, die samen nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk brengen. Het programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk onderzoek. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met InnovatieNetwerk en de universiteiten van Delft, Rotterdam, Amsterdam (VU en UvA), Utrecht en Wageningen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie tussen wetenschap, praktijk en beleid. Habiforum wordt gefinancierd vanuit Bsik, het kenniseconomieprogramma van de Rijksoverheid, en uit bijdragen van publieke en private partijen. Zie ook:

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1007 Dikkenbergweg 33 6721MA Bennekom het plaatsen van een tijdelijke woonunit W0992 Dunantlaan 8 het kappen van 1 douglas 6721AX Bennekom

Nadere informatie

Guus Geluk Ontsnapt in de Najdorf. Van onze verslaggever uit Duckstad

Guus Geluk Ontsnapt in de Najdorf. Van onze verslaggever uit Duckstad Guus Geluk Ontsnapt in de Najdorf Van onze verslaggever uit Duckstad In de eerste KNSB wedstrijd van dit seizoen speelde Guus Geluk een bijzondere partij tegen Hugo van Hengel. Voor de eerste keer in zijn

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

Meten is weten ANTWOORDENBOEK. 88972 Meten is weten. Antwoordenboek. = 95 mm 6 cm = 60 mm 10 cm = 100 mm. 1 cm = 15 mm 9 cm

Meten is weten ANTWOORDENBOEK. 88972 Meten is weten. Antwoordenboek. = 95 mm 6 cm = 60 mm 10 cm = 100 mm. 1 cm = 15 mm 9 cm Meten is weten Antwoordenboek Opdracht 1 1 cm = 10 mm 4 cm = 40 mm 5 mm 4 cm = 45 mm 1 cm = 15 mm 9 cm = 95 mm 6 cm = 60 mm 10 cm = 100 mm Opdracht 2 1 cm = 10 mm 4 cm = 40 mm 1,5 cm = 15 mm 6,5 cm = 65

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Colofon ! "#$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -%" /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

Colofon ! #$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -% /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Colofon " "#$ % "%&%'"(%( $ %#%$ %)) & +,))-%&,$ -%(.,$ -%" /,))-),$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 99 68 GX Arnhem Tel.: 6 359984 Fax: 6 359988 E-mail: rovg@prv.gelderland.nl

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

( '$ % )%*+, * ' -. %)-.%+,*' -.%,* ',* ' -.% )%%/0+, * ', ' ' ' ' 1,* %%/0,*%%/0 ',* ' 1 %%/0,' %%/0, * ' ',* ' %%/0,* 0 ',

( '$ % )%*+, * ' -. %)-.%+,*' -.%,* ',* ' -.% )%%/0+, * ', ' ' ' ' 1,* %%/0,*%%/0 ',* ' 1 %%/0,' %%/0, * ' ',* ' %%/0,* 0 ', " # $% & ( $ % )%*+ * -. %)-.%+* -.%* * -.% )%%/0+ * 1* -.% %%/0*%%/0 * 1 %%/0 %%/0 * * %%/0* 0 2 %%/0 3%* %%/0 2 4%%/* 1 " %%/ * * 5 7 7 % )%*+ 7 *7 " 7-)-.%+* 8-.%8 8 8 -.% 7 887 )%%/0+ ( 85 7 8 58 7

Nadere informatie

Register Crowdfunding-platformen

Register Crowdfunding-platformen Crowdfundingplatformen hebben in bepaalde gevallen een vergunning of ontheffing nodig van de AFM. Afhankelijk van de activiteiten is een vergunning als of financiële nodig of moet een ontheffing voor het

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Werkgroep Fysieke Stad - 1. Stad in ontwikkeling

Werkgroep Fysieke Stad - 1. Stad in ontwikkeling W Fy S - 1 S D f (), H D f Ef f, H z, f ; M H f z z H L? O W z ë f z? W? H f? W z? W? W H ( ),,? H z L f? N, E O N B W N z I G S E C C f z, V, C f, N, A I S L f D L =! W, + z f W,! H : H L? W? Z f? W?

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Van Koetsveldschool (SO/VSO-ZML) De Zonnebloemschool (SO-ZML) de Duinpieper/het Duin (SO/VSO-ZML) Archimedesplantsoen KG AMSTERDAM

Van Koetsveldschool (SO/VSO-ZML) De Zonnebloemschool (SO-ZML) de Duinpieper/het Duin (SO/VSO-ZML) Archimedesplantsoen KG AMSTERDAM Adressenlijst LVC3 Expertise Taakgroep ZML Van Koetsveldschool (SO/VSO-ZML) Brin nummer: 20XV Archimedesplantsoen 98 1098 KG AMSTERDAM Archimedesplantsoen 98 1098 KG AMSTERDAM Arnold Dermout Cramer (020)

Nadere informatie

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van.

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van. STOPPESTEN 15 fbu 2012 BUYTENWEG VERTELT OVER PESTEN & VERDRIET, PLAGEN & VERTIER DISCRIMINEREN? L v D v W u uu z v, u z WIN WIN WIN Vh &vw u buu u ch v ' Gch & S Nuu z ch VERANDERD: : M Rc w, m M. Rc,

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL 1. Universiteit Tilburg, Language Center Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 013-4669111 cirun@uvt.nl www.tilburguniversity.edu Provincia - BRABANTE

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Het goede wonen in de LeySTER Den Haag

Het goede wonen in de LeySTER Den Haag Het goede wonen in de LeySTER Den Haag Woningtype KA - vloeroppervlakte van ± 113 m² - voorzien van schuifdeur naar - open - - met ligbad, douche en wastafel - van ± 9 m² op het noordoosten 14e verdieping

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

SCHAAK ALS EEN BEEST III: MEER OVER DRONKEN KAMELEN, NIJLPAARDEN EN OLIFANTENOREN

SCHAAK ALS EEN BEEST III: MEER OVER DRONKEN KAMELEN, NIJLPAARDEN EN OLIFANTENOREN SCHAAK ALS EEN BEEST III: MEER OVER DRONKEN KAMELEN, NIJLPAARDEN EN OLIFANTENOREN In de lege lethargische dagen na de verloren Wereldcup (déjà vu voor oud-asvu schakers) en vlak voor de zomervakantie kan

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie