$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ("

Transcriptie

1 !"

2 # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&& ".1* &*$+.".. ('&./ + +$' /.$2 &( &(1&/.$. & (%.+* " %%&"$ / %1$,%+%($ ' -$(( $%.. ".1*&(."." +.. *.$.1*+%$..8/9%%.$%.:;<$/"2$$&+&+ -.*&&$:==== * %, ' "." "$ ' $&+&+.( /$&$;==== "."-$%%& $ +%($' / %1$ $'+&&'.>#?2(&.$%$".1* "+"( %%&" &(!+ $",% +%($' &'$.1*//"(,(,(($21-& "1.",1*".77 (/"/.%//*$"( $'((" %1"$1*"(9= *.$.1*$&$ &.$%$&$ $.&.$213+.".$." $.$//&$ (8 $%..'.*"".1$+% ' &.." A.$ '$.1*//"(,( "*',(1$". +%' ' $ %, $(2"/ %1 -$ $%+"("B. +%$.. %1".1$("1*$*$*. " *$%1"$ /(+" (.1*$. $... %1".1$.1$ "$.$2$'(("(.("'& "/,,".,"/,".',(+$.1*2&".$$..1$. 8" "%,'($( &$ %$.$/%$ (*$ %1"2" "+". "($1$$.&($... $& *$&.$2.1 1$".$$ $+(, +."%$& &1*$..$,.1$ &*2$"1$+","&1*$)-."$,C &, " +$* $ %(()-."%$ /"$(/$.1$(( &$"() $, 21.,.1$). $$%$*"'.1*(*/ $ $+(,$$$& 1*$*$ +"." $$& +$-$(.&""&$ (& -$.$ " %1".1$*$,. *2.$%($ "+". "($1$$.&($ $"$.$*2.$%("($&,("(%$' &+$,1*$/.1$." $("(.,&(//. %$ /.&./1$*$..$$"1*$(1$ +%'"(. &1"C. (+ $+"/2/7D+ $. /.2 " *$+" /.$,$2$)-$2$ $(/.% +$' /."."$%%,*"+&($*$&"(,

3 E /2.$ $+((&$ "($&(&$*$+" *% 2 " *,*"($+%$.$ &(("($$$.1$ $*$.1*+.1*%'!". *" " $+(+$ +" *" "$ "B. $*2$& "((.$"+%( *$+($$" *$$' ".$%(.1*"./".*$"&.".1* (+ $$ /"$(/$0 $ +, 1*$*$8 '$*%.$$.$$".,% '1*$(/+(, &"( +."%$&.D&1*$.&1*.& $'" $"B. '(/"$1"%1-%B.&&$+( F$G&".0 1%".,,%$'.$+&"B. *$ "((( $(&$/.2) $, $ + $ &)- D$.$.(,1*/2") $*$ &"%/$1"B$ (1$"." )( ($"11$.$"+" +" *$"& ('"&$," $1//$'&..$.$. $+( "/"1$+"(*+'".'+ (+*%1$$$& $.$ (,( $/.$/"$. $' "(* $.// 1%&$ ".$.&".$$..1$.8" "%,&.+($ ''.&.' %$,"."&.$..$$..1$.. G $ $+('+&" $$ $,%1*$.$..$, H/$.& ".+*.1* ('"*$." $$"&. (*%' "2 & G." '"'$'+/" (&( +/ D&"I"%1++J 1"+K

4 ; 2%1"... $. /.,./ "+". "($1$$.&($

5 < 0 88F %/*2$ "$.$ "."$%%/ 1*$&% $"&%1"&$"F(.$$H/$0 %"(% %.1*., & $"2$" *" $2.* $%..(&.$+%$". /"&$F(.$.(1$"-$'.&"&"$&$ % "(( '.$$. $,C...,+ * "0 %1"&$" F(.$"$H/$"(&/%, $-$'.;%":::$' 2" %'2 "('. & "(.$'.&+%% "D1"21$*$/%&$ &&+" 8" "%,'.( & %'.(" -& "((( & H/$%$.1*."$$B/$(/ F "D1"21$D +%%.*$(+$'$+%(L+2 & %$.1*.F/&$*2.(+$* ($.2$'/ F'. &.$$,.$.$%1$'. $, %& "(.1*.$2$((' $F.1*$2". '. $ 2H 1*$.$$/.'..$$+%'+"./"+* &$.&'+ $ " * "1*$/"&$." &$" *, &.$%$"/ '/A$/" 0 ( $+( &/77/"&$$. "(+'($,.1&&..&+$H/$ $.$.1$ '.," $./$*$ /. /"&$." %$$ * *$+1%"$%%.1$ *&*% '.,".("$(,% $ ' &.$$+, &%$'($.. H/$%-$ &&$//$%% (1$"5FFF(.$F %1$'.2 " *$$$$"+ 2".$&*" H/$,C&$"../1"%./1 %.&.$" %$&+$.1*" *..$("H/$.+* "$.../.$2."$ &.$+,& &1*$ &1*$2$ &.$1&.1*,(%, $*$&$"( ' %$ $",%"(...2*$&$" $(' &.+%($&"$ " &($&+&&, &1*$.$(.21*$.$(.&1* %%&$+" $(1$". /.$%$+ %$." 2!'$." ($ /.$2. '$.1C./&.+%(,+.$ 0 %1"&$"%$",".F(.$2. $*$&$" 1$2 1$+%($' $&%1"(.$1*"*$&"$ &$ '2$$'((") *$".$&..*$&&$//$%%(1$"F(.$ $$.1*%" (1$"' %'"(.+%($ / %1$"($1$$ '.$B/ $,.1*($'. / %1$&"$/"%$%&F(.$ * "(+&&'." 1,'12"1$$%..F(.$ (

6 9 ('/.$$ * F(.$%'+ &$ D*$"$.$.$".$.1*" $'" &$"(%1" -$'. ($$ ' $ /:2+%:::$2.2*$.. '$+/"$ $ &.$ %&$'0 +"(+" ".$&,1* $+!"++B * *$..('&//"::: /%'/ ', **%.$%% *$..,.&.$F1"$$+ -&1*$ % "(+."...1*2+2:%"*$..,1" 1&.1*,( %/G%.1*'.*$*"&"$ $ $ %/% %,%2"&*," &.$$ / 1*$ %2$" $." F"$('. &.$,C+"(..$1* +."..& /%"77 2" %' 2 "MG&$*$& 2 "$',%.1*.$ %'.$$..1$.,.1*.* '9= $ & 2$2 %$((2$. $"( %$*$ &$"$1* 8" "%,+.".$*$..$ /.$ &.$ *$%''(/E./$&+,&'(,$,$.$.$.$".1*. H/$%* (*B( " ".$& $ %" H/$%F(.$.1*.$*++ $("/$$1*$)("1*$ ($,("($'$+% * * "($1* H/$%( $$$"5$ *2./(-'.%&$($ $"3&,%&$*$.$"$%"3(&' "$,$*& +%"$/"$$.&(("$$&($(( &.$,"* 2$2+.".. $$'.(1%1"&/."$+/( " ' $ F*"// %1(8.$$/$4+&$" 2 $'$".$& +* /" $+2*$+*% %'$&%$ $ +. 0 * * *$"".$&.$$ /*$+ 2." &,(*,("(' &,($ $&"%&+,$"%(&,'((&"%&& /&." $1*+" $ *$+ 2.",(* $,( $%$(&/"" +."..)5$ '. $ + "$5$ * ' + 2/.$&'*++*$+ 2."$(%$%-$. ".&77 ",(*$ &$.1*". /N& #==E *$.." /., $,1"$/$.$.(%..$%,(*"2%%.$%.8" "%,& (,1*"&,H/$%/%+"($.$%-$'.&.$1*$+"(.". (+$.1*28"",%+"( $(*"&".$,$8" "%," &.&1$1$/&$ ($ &($/#=%%.$%. /%'..$ /." "(&(&&$,C"

7 >..*"( /.-$".$&..' 2$ /1/$*$.$$12"1$/%$/.*$.$ & ",(.8/ &.$ E./$&+,%+.".$' "/ &.$ +%$".&+...*%$%..(&.$+(+ $&& &+...',.$%$F(.$,+, "++B %(+ (+ $O$ $"2".*$/.$"/(,& ".+% 2&%%$.&$ *2($,*(,"$$' $& * &%$"/" *" &$* $'..$ /%$,% *," /"&$($%..(&.$&$$"(.($ $*$". %$." $D $3!' %.$"3"&"',($$ %($( $'2" & * 2"/*$..,% H/$% % ) *2.$ $ *$..$/ &.$ E./$&+&.1*2*$ =./$&+ $%&'.$ /%$ % "(7 $/1$%B*2.$ $%.0 1*"'.*$&"3 *$+%$" $+$%'+%$".+" $!( %.$. *$.,&$..$ /%$'$%$ $*$,"2."...$% F %2 H/$%'".' %/" $ '$,'.$ $1"*,%.1 /%+"(/ $$'" F*.$".$& (,. " */+%' /$'.%'" +"( $,".. F'.*$.&$.,.* "$.$/"($.$%-$, %$.0 $& " %1& /"&$." F 4.$""+",1**$ +$ %1&." "&$,./"+/( $.$$/,(/$, $- **$'-$+ 2".$&'.,.$(.$ +"(+* * + 2." +"2,+.$$ ' F1",'"/"$( ".1%"$%"$'$$".1*" '" '% F+.$$ /. % "(&( $1"&"/$'. $$* $ &.$+", " $$$2, F& &.$,$",%.,' 1*2.' 8/ &.$ =./$&+('&*$ ($$* 12"1$$%..1" F F*($/1"&$$' "(.%$ " '"((""$&'" '.1".1".$*",1*2, $'"%B*2.$ $1&/&.+$. -'.$ $,&" /.*&.$(.,% *'%+*$.$$12"1$/.*$.1*" &( &$&.$1&/&.. $,%"2%', H/$%' " &*$&$"(&%$ ' /' $F(.$+"2 2%".1/.%.$" $'.$.$$$"',( 1$"/%1"1$$$ $('&2$/ $*$&$"$ %$,%' '$ '.$ $F(.$.$' $,%,% ' $(&.$" " H/$%%1"&$"-$&$",%$%$ ' '*.$ "."$%% $.$... +*% "( ',(&&$/.8" "%," + * &

8 N H/$%$ $( $(&.$,% % &.$.0 1*" & $ $( ' && 1*$( $' *$ & ((." "&./. (1($ / *%," 1*$.1*%('. /.1*($ ' /.+%"+ * ('$'$ '&) * *% "(#==?"(& +$'. $ $ * 11$.1*../1 % " /."(. 0 $ $1* /%+"( )M8",*$$,*&/& *% / $"( * ''-$&$",%$%$ ' +,$'.$ "."$%%,...". F".$.$/. + * '%&&+% H/$%%&$+" $/.!' ($,$ '" 4.$""3$$".1*",".,( $.$... "&./.21%.$/ &/ + * 8"('$'. 4.$"/.* *$"& *% '-$"$+&$1*+ $+.&(1*$ '/..$$,C.& 0 "$ ' + $+.&('$ * "2*.$ *2.$ #==+"( $%'1$1$''.$$%.. "+F(.$. (DH/$. #==('&*$+$$"$%..F(.$ + (& * "%((* ' %$*$1*".1* (&$"F(.$(%* & '.*$.. $%&%"$%%,&.$./$&+."$.$ F( *$..$1*.1*$ %1& 1*$ $'+%$./".$,( H/$%%1"&$"& $("/$$ +"&&.+.&.$" /1 %"...$$!"& "%,&1*$ %$%,"2$$( $'.0 1*" & $ *++ (,.".&.$" ', &$".+"(.$%'.$"%', $ " 1*$ %'+".".$ &.$$ (,$" " '.../'($' $$2'('.$".$& 1$.$ "."$%% ('&H/$...%1"&$"&/.$2"! "#$#%&' # # (')*+,#-. / 0+# 1, &2213 #'#22 1! # 4%+ 3###

9 :!-, # #).## ' #+#2'24' ## 2 5#"$ ###- # /,* #,5# 4##7 # # 2

10 = # FF "%1"IK./7D+ 2 &/.1*&$.." $./1".$(+.$2/ %1$0 8& -$$% 1$%&IK *..$"$'((" $1*"'.. +."%$'" $/,(0 8" 0 8 &4((!'$." G/ ".$" *$+ 2,1*"*".1$//+ *$, &"(%$ 1*$ $.$$$+"2 :::"%($ $$& 8" "%,:::.$$..1$.' '. %20 8" ("G/','/+"&.1$ +"(2,$&($ '$"8." * "::E+.".$&&$%&$.$",(*$+%(0 8 ".1*(1$". 4.,"2( 0 8/ %1 * ".1*0 8.$.& * %. ( '"(+!2,$&($.1*&/"." (%'/.$/&*$ + 8!'" %..". &(* $"$'/./&&C. '//"%$%&,$G( $' $ 2"+2'"*$/"%$%&'(0 8& ".+.$2$+%( (1$". $' /.$2%'&/%". ( %.$13 +"(.1C.,(/"2$0 $/"%$%&(&&.$&+&&&( $ /.$ /'((+.$2./1"2+(,(*""%1"$"%1*$'$/ %1 +/+""(2" &(* (" 0 8D /.$ 1"2',0 %.** +1*$&-'%,%$" '//"%$%&'(0 8,,(.!"%$%'1$1$$ $," $ '//"%$%&"3'" +&*$'($$0 8&,'" /+&." ("*"* /"%$%&".$.$$$0 8$'(*% $1*" &(%..$."$,1*$ (, 1$1$ &$ ".1* &.$$ '//"%$%&/.$,'" %...1*". &(.8" "%,+"($"(/2.$ %.. &.$$".($+:::$'/%1".&'(.(( &$%." -$$.$ " $(.$'..1*%" &&& '(.$*" "%(( 2/12%"/%/..0 8/+..'//"%$%& %./../ $*$ $'.*$,("(/.$/& /.$*$%...1* $..$++.$ &.$$ '.+ %/.52./(& %1"...&$%." %/.+ $+* "+"$"/('. &.$..2 1*$'$"$H1$,"2 $(.$/ %($+ 1"C.&.$ %P%.&$1*$77', 1&.1*,('. &.$+".,(*$ &.$+".,(..$" +. %1" "* *$4 "$.1*/%1"$"2($'4-$4 * *$..& $$"*$(( ', I*$4"&&. + * +".,(K-$4* 1*$,% &$ %.. * " *'" $"&.$ / 1*$'.*$1$" %1""* M & $*$(( "..$

11 &.$0.(% 1&+#===,%$( '! "+ M $,C" '/ $$""./"$( $".1*& "(+.$&.$ &.$ +".,(&$ *$(( $$$( $.$$+./(+!%'1*$* /*$(+$*2.$ $.%..$&.$ '.$ $'$,%,"*$.. /.$'/.,,".$/ +$,%( $..'/ &"&$,% $ +.2$*$(+$.$&.$ $ $../"$( &$*("(* $(./1 %'.1*.$.$..(".. 8 $%..,1*$( &(./.$ &($'."$.$ '$,( &$&("/$%$ " $ &$%.. &( * " 0 8D/.$&"$/"%$%&2',8 '..1C.//"2$0,"."...&/. &1*$%'"&*$&.$."F+"&'. $ &((",% *++&0 8D2+($+%'F. (.$$.$ %$ ' /. $.$( / %1$.$$ '" &+'($$' $$ ,%$%( &$.$$' (1$".8/ &,% /'%"#==#&' $11$ &(." '.%B*2.$ $%.0 1*"''$*$,%".* $'/./1$,.",%+$,1*$+, / $$".16 '$ (""&.,% &(..$//)&%". & '(.%.*.."&(. '//"%$%&'""$'($$0 8 +%$ $$1*') *2.$ $0 1*",C..$1**.&$.()0 "1",*$.G&$ $+"((, G.B.".F*"// 2B$"+8" "%, $(&$/%$%$M (+$,C.$%1$. /$ $'/$* "$%'.* *% * "&$$"... %.$ +"&($" %' % "( $ &1*$.*% + +$.$ ( 1*$ F,$/,", *$%%$'" F'.+2$ 1*2*$4$ *$/1$&(.%$ "( &1"$.$%!,%,C..'1""&,* *$ /%+"( +$",' *%.$$%'2.. %(,% ( "+".$ "*2.$ $* *$..&$ /. &'.$% $*$ $+' ( *$-.$" *$/%$%$'($"(.'$$,&($-'%*$,%$ 1$%"$$(-'.$ $ &," $*&C.,C$."* /.. $..%$.$"$$*$$& & +.$ *"221$$1$('.&*$,,1*$.". 2$2 (.$$"!'"/."./"&$,".." *$/"...*2.$ $." -$..'./$&+#==# 2$2 /+, ",1*$.".*2.$ $*" /%'+(," /. *$(+$*2.$ $."$+$".$'... 8/#>% #==#/ ". N / +"(.$ %.$" *$"+" F$.*/*$"$$2& %..$*"/,(%1" "* &$".77 /$$ $&$"+%$'(.$" %...1*( %(+$ "$.$ $.,'3,$

12 # * (+.$2+ -$&77 +"(.$&"%/+"& $'" I $$%'."$ $/".$.K * /,+$<===== %.1*$&*$/1$$.$//&$'(. $%1"((*2 * "". &$ %1".1$"3F7D+,"."$&'+, A$.. *$ /1$ ". &" && ('*'* '" *%'$ *$,*&&$./ /1$ 1*$ $..., &$ &.&"% ".1* %.$/&*$&"3*$+%$" /$&+#==# + $(+ $' /&*2.$ $ +"(($ $*$.* $ *$/$ '*&*"&"$''('.$ +( 1*$ $'. /..$*$0 8D.. #1 "(,-:; 2<)=># #$# 22; + ; ## 6 # #58A2,## #2# 6 ## # 6#16#, #B 6 #58A 2# -## 2# 42(2 #2 6#(CD2 -)!5# #, #.3

13 E E 5F5." &$.. * " %$.$/%$ (*$(( $ /&"(1$".,% ;= 1*$ &$"($1$$%$( $'.77 $.$ /%$ +'+*$+,$'.%$", (( "1"/($%"Q::2"&%$ /./ 1.. %$ $/%$*$(( *$/& %. (%$.$/'$"/"+""$& $%." +1(".*'.(* ' "*"..1*$ ('".$($/ ($(("&.%$ &"%+'/*$ ((!.$" $ ;="$"'."(('&/ " ". %% (1$".M 2$'" &"%%"$ $&./&+$2$'$. $ %(1$".$*$"8,(1$".*++%, $& $'.,"$%+'%.$(%, * ' &&.$"(../1$/" %"% 7E#EE FEFE /7/FFEG//F H>HF/E H#7,I0FF %,(1$".&" %..$$&". $ $"(. *, $. "B.*$2%1$ (1$" "B. " $ $%"$$+(& %$+$.' ". 1$"/+/" &&$$&" $ "*.&&$, 1*$.$$ %..772 %%$+$.$& $&;= '$/ (%$.$/+$($ %.*"&"". %%" * " "+"$%'./9=-$%*",' * "& ;=+$*" -('& '$/ (%$.$/%$$.$ )8" "%,"2 ("( $-'., % "($(*&.$" $$ ($G+$(%1 "+",$.1".$,%".$*"/.18& $'*$," +"(,($$". '1$1$ */&.+1"!2&".%.,&,$/&" *$.$$*$(( *$&$'("(*$." $* %$.%#===*.$.1*(( %$.$/%$ ((%2 ' "%, +'.$".1$/"/-$ /1/'$,( (%$.$/+*"+*$/.$" +".(" /&,"", &+.$$*$/"&$ I($+#==K# 1$+%%.1*2$*$'$.$'/E/ $(+ $ ("$1*.1*./1$ 21/ (; +$*$/"&$ (% '$ $/.$/'($' $2$(+ $ /#;./$&+#==$ + %'.(" ("$.$ "+" '$.$'/'+./(+ F'" F$%"( $'$('.$ $ $.$+."../ *% &' 0 1"0 B"(+$.1*20 "$" *$

14 ;../ $2" (+$.1*2. ( 21 0 (& &,%"'(,".,*$(( *$ '$.$'/ /.1$ (1$". %, ;="..$&.$/:($+ & +"(.$.$/'.,$(" 1$+%%*$'( #==#.$$(&$$(+ $.1".$'1.$%1$2 "+"/+ $$&(* *$"(.' (" /& &(*%$.&%.$'(1*$.1*& ' %1(+$.1*2.$&.$,%'1*$- (%$.$/ +."%$*'.&..1*'" *.$$ ( "%,$ "%1*$ * ("(..*&,".F%" %' '$.1*//.*&,' %%&.$($ +-.$%% GD 0 $B ".,H/$&$(+$ $B.77 $ %1"2"*$" /2.. 5, $ *..$"+,(%1"2"('.$$".$$(*&$& $,,",+"2,/" &"('+%$ &."8"$ /" $ $' $, "H/$. &+$(+$, $ *..$"'$ $".1*2%$M$*&', $,8" &(.16'$ $./"$*%($,,%, $'*$ +$$ %('"(& +*$+ $B ".H/$.$&.$.$$.1%..$B 2"%.$ 2$$.*$ & '(.$&.$(/$1*.1* $". & $B +"2*$+8/" "$ & C-."". H/$.$&.$/ (/2(%1"2"-$' "($*"&./" $&.1%..( *$"(+.1*& * $',& 2*("(H/$.,1* ("$.//"$((+$G&$*$&!" $(+$ " $$("("$1*.1*',%$ "( (1$".$1*" ;=/+") "+"'" /,& "$, "/+"&(%+.".. (1$"."/$*% ( (".$&&&$,.$1$ &1*$.1"%.%".,%(1*$.", &($&$.$ %'"($1$$.1$". 8"'.$.%"$$ $(+ % (&$&771*$/%$$%..*(. &1*$.1"%.%" (1*$++$/%%%$,"."$ &$,C...&$./&.%"$$ &1*$.1"%.%"',.$1$2 -$(&$/ $"++./+"&$"$ $$"12"1$I"2+%"K '$(' 2'(8. '$.$'/'. M $."1*$.2$(+$ $' (8/&$2 &.$,, $$'' * &+&.$"$. & '1*$-$.+ $+"(/&(, $'*$ $'/ &( 1&&..+ 2."* $" 1*$ +.$,...& $'.%$ $("%2-, $' 2' + $'.$'0.&&/"&$." & *./"

15 < $.&%. //.$&' '& & +1*$ 1&&..("(&.$8"*$*./" & * *$' "(* /"$.F1$.%$. /"&$." * "," +"%''$.$'/./ $&/&$2* "'. 77 '($' $"+.$% +.1%.. +' $*$/"&$*$'$.$'/&$ 1*$, +$*2$ (% ("/$ %.$' "" & ' *$ //$.1%...##:+", (. 2$ 1%&$ +".$"*$..*2$ F./< 1&+#==#(% "$"&*$'$.$'/ $ $/9%#==E-$+"(.$.. "."$%%,(+" '. 0 $..$&&"* "+" F"$&( $*$ $*$'. $,/%$%$*$(( %$ &"($ "2 1"* / +$1%"$%%(+%($& % "($&( $,*$ $.'.&$+/".+."..& $.../" 0 F*$/,"2 & (,'$$ ( "$&$ /$( //.$$1*(.&$.1 /. (%&$('&*$$22.2/%$ R /$ $/1.&$(.$$&.$.1*/ &.". $&.$* +' "" ',./ 8(*$2$ $ D"%" R$(($'. +"(+$$,( $ './%$.'( "$" '$ "('. &. & &&" RD& $..&$ D"+"'$$*2$ $+.&&*",'./"$ -./" *$$* 1"'. %./+"&0 ".1* $ " R * '"",./( (%1" 2"&&.$%$$$".*$+.,(* * *2$ ("..(/$". R"&%$$$"'". &&(,. + $,"2.2".*$( '"".. %'..1/$.+#==E.B.$&$.1*, $ +"(.$+.".. "."$%% %$.$/%$ ('., 8& )!"2,&* )-+"( '$/ (%$.$/(*$.. ' $2" ". -$..," " 1*$ "&$ 1$%"$$(&,%"""* (& +"($$%, '$/ (%$.$/ 6# D#! # # '! JKD? "3 #??## 1,# 2#1$,%! 62# 0> 2#",C $8#0!L--M

16 9 #M# ; 5, #5- # 2!,14 #2 ###!!.#' ## 5N((6 #2 + 2#.0'?? ###,0### #,# 25# J ##0 8 ## - 2#, I#,! #2#,,#!# # 2 #, 42## ##, # "# $ 8## # *# ; 6## # 22!# #

17 > ; *"./. %1".1$.*$%1"2"$"( $" & ;=* 1$2(2"/ %1$ $*$* %, 1$2,"+"2"%'+%"*+$'$&$ $" "& "%..". $, " ><=&"%,%" &$+$"&%1".$$/$(%. &/$'"*$+.$ $.$$$*%.1*%" '.&.1*%" /"$1+ 2.".,.$,$$*(-$.('.$$*( $ $!C2."$( $-2$.&"$,C$21$%.1*" $.)-2$77$$,C&/1$* /* %, $.*) *$+'.*$%1"2".1$'..% $(%'.% $&.$"&*$"'+%$*%,1*$." &%*$//$.1&&...$&G1P%.(." / :9=D:9#-$+.1*2$E;+", " $'((".1$*$ '$.1*//"(,( +%'.$(.$"$.+*$$% 1$%& IK 1&&...2$ $""&"(. '$.1*//"(,(.%+..*$/.&.$" *"(.1&&...'(/&&/-$//$.1*$.1* $ /+"&$(*$(2". 77/2 #;IMK". /..+$ ' /+"&&$*$%1" 2"' $"+1*$ $..$%$*$'$.1*//"(,( 1&&...$ //," //$ $ / :9ED9> <>+", ' $*"+", 2"+* "' -+' /+"&$+$'.$.(" */ *$'$.1*//"(,(,$'//$,,"%.$$2 / * * + %'"(. 1*$.1C.*%1$$$ " $.-$'.'..%-% $*.1*".&'./"(+../1$ (.1$( $'"" 1*$&"( 213".1C. /7D.1$ (.1$.$$$" $"%( +%$ $ &..1*'"$.1*21$%%+$")(",(.&$.1*//'%(1$,"2.$ (",(.1$+*$,( $/+"&.$",1*%$ "",1*"1 ( %.$' 8(&.$F.#:%":9= 8(&.$%.."E% (.1*,($ *2$ $' "(.$".1* $ $' "(* H/"$$' $+/($2/"2 "..1* *. $/"2./$ %1"1$$$' $ ".2'$" /&' +".$+$" 8 $%.., **" "(', & $+../1/.$$.1$$"$ %((%.&'+* " *$.1$,"2&$ -$,$%$ +, " /$$ /"$((".. $,.:9= $/+"&"

18 N $.$"$$ 213".1C. /7D.1$(.1C.*$ %1"2"&.&"%%'"(. 1*$ $&//"+$2'. *$$"+$&$:>9'.1&&...$" &.$ 1&.1*,( &&..,("/,(&$.$&//"! 221$*$"%(-.+%:>:.$" '(/& "* 1$". "/$&7 +"'. $.""*./"&.$(&+% $.!"$ &/.+B" $.$$/.1*((('&,(.1&&.. $ :NN'./*$$+( /"." F.$'"$".$"+"%1" /" $'. %.$.$+"2213"1&&..4.$$*. 2.$.$ 1*$%1"$ /('. %.'+",(%1" 2"(("(+."%$%$:9E/"1*$ / %1$%1"2" &$"$&& '(&. +"($+.1*&.$" + %1"2"&".,('(/."*$+.$ "&"$-$' "$ +$((+ -$./" % " +(%1"2"-$'($2".$1( *$2 %&/$*$,*$" 1%&+ /+"&$(*$(2"$.& 1*$$(&$:>9/%+"1 &&..,( /1*$ &.$1&.1*,( 78"22* //$.$,(,((8(2"'. 1&&.., % -$$+( 2$/"..*1$2".$22&$.$ 1$%"/+"& $'(("(S*$,"(1*$&, +("" "/"..,", $'. :>9%#:"$.$$.1$ (."$$"&"%C. '$.1*//"(,(.$/ 1*$+/"..%1"2" *$(+$ "%,%"C::.$$'.*$%1"2" (/$$ 8" "%,* *$%1"2"& $.&"&& " ",%*++&*$2"$+* $'$...*$(+$ "%,'.*$% %1"((*20 "D.." 21 2+( (1$". '.( 21.$1*(*$,& 4./&#==E('.$ $.%1"/..".$%'"( 1%&$ $(* ($"1*$-"&"/*$ "."$%% (../'/8" + %1"2" *..$" $"1*$($/*$ $*2.$%( 1$%"5&18"$" / %1$ %& %%&H *+"((+* "(*$-$,%.$" 2+" $" $:>=(1$"+%'$& ;=$"$ G."%$ 1$" %.#==G'1*$("$$,2("."$, 2+( 2+(" +* "+*$%1"2"," * "" (.$G($ %./ $&&$".+ 2*",'21$%$+$" -(%, $/ $&&$*$ " *+$) /.. $".//$,&G"$+2:>="(+$" /,

19 : $ % $, $#==" " *+$ 2+(-$. +( $1*(I $%'.(...' $$/.$+ /..1$K (.1$'($&$ %./.." $$ $,"/,(&&$2$" " /(%.*++./($ /(%.& $".$ 1$22"' $ " 1$32"1$&$"D & "1$22"&$($*".$ 2"1$&$"D & "1$22" $+.&$.&$ 1$.$22&$"*".$ 11$$. $$,1$& $2"+$$''&$$ & "%$$&(1$-$2"1$/$"*$*1$2 2" $$*"* 1$.$22&$"*".$ +$,*1$$$2$*$$.$ " 1$.*$&.$..$"$,1*$"(/+"&8&*$ +(".+$*% +%(( $&" 1$22"2" 1$* 1$22"2"1$.$*$% %1"((*20 "D..",&...FDF# ",1".1*.1*%" -$..F'.*"$.$"%.$$ ( (%,. %1".1$,.$1*$$$" 1.$%& $88D" /$.1*/&$ /7D.1$.." 58-0 //'(.2+( $.2+(&+%($ (+.$2$+* "&%'(+.$2$&( 1*$ %1"2"'. $*$%.,"& 2$.$/.&"&$ "."$$ %'* % '('&/."(:99*$ + 2/58-0 ( '1*$1*$$"..-$+ 2."$ 1*$:>;" %4(($D $3'".' &$ $,$+ " 1$$$&$ &*$,"(/"%$%& " +$((+*$/1$.1*,'$/$ ".1*."$(( &$ ".1*"($1$$..1$& 2+($%"$%/$.$$& /7D.1$$(,1*%$ "($% ".1*$$+"2" "1*$&$ 2.!(*$$$"1.$%&'"9<=&" % #;&" % ".1*2(..F#* $221" HD.$D.$"$.*$$% 1$%& IK-$*,"2 % "%1"2",'" / %1$". /."+* " & $/,." &&$,'%1"%"$$"$*"* * 1$22"',,%" /."F..& (.$.$+$"' %'"(.8/%'%1"/..2 %. 8/*$ *$#==='."#9=&"%%$. FF#I=9&" ".1*2(K (.$&.$"$ ' $& /+(& + ><=&"%IE=&" ".1* 2(K.F,%$#==>, F#$#=#=

20 #= *$:::+" $..+8" "%,$#==='. 21.FF# 1$.&$"1$+" $1*( 1$.'. ".1$/"$.' $(("(+."%$ $+%(&/"$($."$ * ".1$1$.&$ /7D.1$I"1$+".$.$1K0 $'$(, & /"1*$ /", $*$(( "+$(( *+$8&1$2$."%$&$ $1*(1$.* ".1*/"$1""&1*$%$* /7 ( &.$$$* $ &.$....FF* "$ " $'&/& * &%'21."%$$ '( / #===.,%. %1"%".+"$ &/.$"" $$*.1*$',%,/"$(".$..,% '.$$..1$.*2$".%1"2",%*$*$ ($ "%,('" 1$.2 /+ ",...$ '(&$' $+."%$,".".1$ $.."%($ $"$ 21.F+% $$%$ ".1*$$ +".$+$" %..F#' +$" "1$+" (.$ &1*$ ( "($1$$.1.%&$+".1".$'" $".' "( 2$/".. " &+'$.$ $.,%+%/(.$ "($1$$.1.%&$*22/*$$./$ "($1$$.F# 1.%&$ +$","($1$$.21$%%*+"2+$","($1$$.21$%% 0./ $"1$+"" (/2('&!.$ $. F$& $$&. "($1$$.1.%&$,%+$" ' %'*22.$& "+""$/...,$'/...+" " /.$$.$ ('&*2$". " $.*$%1"((*20 "D.."( 2'($' $ * *$&+. /7 1$.0 +"2$'.&( $ "($1$$.1.%&$,'",".+,%" " ><=&"%+$" /(%.77 $.$%1"%".+"$%/2.$" &$.1*.. %1".1$,'" /7D.1$". * M -$..FTF# $%$,*',C.$%$. $(&.$ (%& -(%'(& $'.$(.%'%1"/..2 *++ $ +%' $.1*)-& ' $,1".1*.1*%".$$) **,1* (.$" $' /&&'$# 1&+Q:>( / 1*$& $./$.$""%1".$"$..$./".1* + 1$.$22+ $ '$./($. %1"/.. $.&$(& "**$,$&$ $( * +.1*(+* /.. 21 /(%. $(&.$ ( * $ 2" /(%./,,$. +.1*(+*."$/ 2'+, $*$" &(/$2"," "*$+ 2"..&$ &/"$. ') &$". '$ & 2,2 +.$" %1".1$'"" /," *++&"$*%.$/$(%.*

21 # *$,$&$ +.1*(+* '$+/"$( $ + &.$2.$$..1$./+.. $.1 &$"( + 22.$"$" $%$ $.+"($ $+/" + 2$ /...%1".$*2$" ( &.$2.$$..1$. $H$/..' ", $ $(&.$ %'%1"/..2($.$ -$/&(.$$. &"'(+.$ ::>." " $."%1".$"$. *..$" '($ %1""* *$4* "( $.&$+.1*((0 *$4('&&,$/+.1*($ $,C 1%&$&.$,"2."8/#>%#==E *.$$.8" "%,".'.$$ 1$ *$:<9"..$$/%$*$%1"$ /("3&*2$*$ %.;> %% "." $."%1"1$$$* $ &.+'. $ /"$1+ 2.". "3*$%1"$ /( ".$$$"$' "(*."* UU8" "%, $.('.+*$' /$.$$%.*$ 1%&$ #==#'..$$'/ $.(", $+.1*%' $ 1%&$".$%'"( %.1* +$(.*$' '"$.$ '$ 1&+::N+$22 1"..21$ "*.&1*$+/"$ $$%'"( 1%&$(" (%,' &.&$"*.&1*$ &1*$(./1"*..$,(.$$."*, $ " *$#==# " +.$%% *$ 1%&$'",& $,,C"*.&1*$ $-,"2 1$%D"*,C&1*$("" +.$%%77& /1 %."/$*$ 1%&$%$ "(/ +.$%%&.$' " * +%$, $ 1$%D "& "*.&1*$ +.$%%+.".$&$%'$.1*(, $ 1$%D".$& &&*$ 1%&$, *$,$*++ $,.$$..1$. ( $ '$( $/$ &'.*$" 1%&$$%'"()0 1*$ +"($'$*"%1"&$"/ ".1*%1".$.") $.$1*('.$/+* +.$%% &.$.$, "%1"44&$. +$,(/*$$$".&'""*.'. /"%$%& "1$,($%'"('"*% (,".+%$ +/%+"1$*. 1%&$ 77*$$/%+"('$",(.1*/$,-$ 1%&$,%(21"D1&.1*.+ $ /.. + * " 0. ' +". + +".. (/+ 1%&$+.$&/" *$ 1%&$".$%'"(/%$%$M 0..1*., $ $ /. /%+"(/,%.1*(("." 2&$%1".$.2"/../"$.,%/ %(77 1%&$ $ *$ 1%&$(,%,/ &" $.$.()8" "%,(*++1*$ $*$ 1%&$

22 ## $%'"('.1*$2+(('.*$..'$ +"(*2$$1**$ 1*$&$'$'$.1$+%$ 8" "%,*$ 1%&$'"(()-* &&."*.&1*$ $,%"$(, ('.$'."%((""./$&+#==# 0.$..$$..1$..( 1%&$$(',(" $%'"(*& 1%&$$$,%"./ '$*%$&$.1*1*$ 2/"*.&1*$8" "%,* $( ( %. D $.(( $+."%$ $.,'"/%+"((",/ '+.$ $$/ '+.$".$. $ $./+"&."$ + $'$".1*+ (+.$2.1$"%1"44 8" "%,./(&*"+, %1 $&$,'$/ '$ $ $'+ " *++&"$*%.$./$(%. $ $" +.1*(+,", &+."%%$$*$.1& $.&".$(.&$ %'%1"/..12$ ' $5$ "(.*$$1*"$ +".$+$" 21$%%+$"$"%1"&($ $+$($ /"%$%&M.1C.*1*2& "( $'1 &$"(/./(%$!* $ $ +."%%$/$.!,, & $'+ &.$%$1*$$, $&*$../$/ $ (,.1&/#==E*++*$..$(%2'( %1".1$ %%$*$"$ "&.$/,$ '.$ $'*$.. $&,% (&*,+ -$'.,/".& $'( $"%1"44 '$*%/ '. /"&$1"#==;" 1*$ $...$. $2* " ' 8F F8.$*$..+ &$. %1"2.'.$' 21 2+( (1$".*$+* /." *$(2" $ %$$,%(&1"%.2 +%($(+.$2 %$ '. D," 2+(." &$,&$ %." D /..' " *$,"(&$,$" $"1$+"#=;2"$$ (% " /..*$2"..&$ '.$.1*%'%1" /..2 21$%%,% '&.$$.1*' $&$%$ +."%%$& ' ('"("12. $ 2+( (1$".#=<' (1$ " "#*.$"" ' $2'1*$, $ 1$$$ 1$(2& "$/ $& ( 1$ +%' $$&$", 1$,% ("%. %.$#=E=(" &$,.$(1$*E "; $#=;= +%($(+.$2&$1*$&.$.<=/."',(' +*$((9=$$>=&, (+.$2 ";#=#<+.$" ' $( %.$.$2#=><+' & *$( %.(#=='

23 #E -,$*$%&$*$$,1*$/ /.. $&$",(1$".).$$ /..$" 8" "%,(.$ $(, ('.$$' $"(" '.,(.1&&.. $* 1*$." ::+" "$$221*$"$'.$.+% %.$ (1$"1$+"' $%.."#;+ 2"1$+" * '"/..",C#<&" %8& $+ $. +"". ' *$$.$".1*/../2.I$4% K& /.2.%,D1$+".&8*$$,1*$ / /..'.1*$' $"("("1$L'"ML$%.. "1$+"*$$"1&$7"($1$$*$. 1$."+ $/"/..1*1($ +.1*(+* /..$,%*$ $"1&$7.$(./ ($',%,"2. $+$$,1*$/ /.. ',. $ $"1$+"$" /..* " '$ ' $1* ( "($1$$.$ +"(.$,'. +.1*(+* /..#=#=#=E=2#=;='",) '" $ '1*$/ $. /.+#==E(",%,'$,% ' $1*$ &*++&$..$%1$%"$ &#==E'&"( (, '" /""&$*$'(*$/+"&/(( "1$+",,"2( $.$%$*% +'.!""1$+"2$"( &/"* "($1$$.&($'$,".1C.0 %/* +.".$ & "($1$$.&($/$"1$+"."%$$$%/../" '$H$(., &(%'.1C. %.&.$."%$ "(& 213"&($$%'.%,2$"( 2$ "*% "1$+"& % "("*$.$$%%$ /.. (2%.$$&* (+$.1*2, 1$%.$$"1$+" $ *% ",(%1"/..$&*% +..$%$.$$"." $&/%/."($1$$.&($ % "( ",( /...(.+" -$'.##%#== 1$%.$$"1$+"(.,".$.. ( "( $%.. ','$%" &$$ (,($(& 0.$"..&/",(!". ",%,/..+ *..$"/( &$' $$($2"$/7D + 2'" (%(".1&,( $..8/%'%1" /..2+(" * 2 +".$+$"/, "&$ 21$%% 2+( (1$".)(&$ ( /.$.+./(+((".$' & &$ $$( $' "(* 2+(,(1$"...$.+ & "%.$*2$ $ /..*2$ $ $' "(* * */%$ '.$( $ "+"*%.$ /%$==?,%.$%*$ %./"$(*"+,%,& /.. $$$*" -$,%"1*$, 1$%.$$"1$+".$" $%../"..'((" 1.$%1$'+ /..+"1$+" +"& $$'"$,1*$,%(%*%!,% ' $(% *++ $/..,%, $,"$+.1*(+,%, /.$

24 #; "(&$..$$$($*( $ $".1$&.$' $M '''" "%,(.&,&.$/.$/ + 1$.,.."$* ((% %'.1*$"! 1$+%%* " $" 1$ %$.1*&$"/$ $$#=E>MM8 +. 1%&$$( $ " /"&$+ $$$#=E>)(%&0 ( % $ 1*$, $1*1$$*$.."($*$&$..$ $%'& 1$*$...$+.$% $'" +((' '.$ * /& 1$ $...'.*$$"%($ &.$$ * $$."& 1*$/ $/" 1"%.%" $'.*%./1"$$ $ -,$*$1&/&."()"1$+",%"*/.. +2"" B$& ".1*$$+.1*($% "B$& $**$ 1*$*2$.$$.1*+."..B$&$+"((B$&( " " ' (&$&$ ' /..%$""1$+" "1$+"( &.$.'"+"(' *$$" " B$&"1$+""1$+"&$21", + 2, $*++,". $*$8/".1&$7&$,.$/2% $"( (1&&.. &.$$ &.$$213 I %"$ "($1$$.&($K'(, $ +, 4&$2" $/H/$.,( %1".1$ "($1$$..1$+ 2.1&& '(*$.1 $ /..*$ (&". $*$",%, (%,"1$+"/"1*$"*/.. 1*$B$& $+' ".1*$$*% " /..(+.1*& $ 8/".1&$7&$('( $/..,". $$*$".(*$1&$7+.".. $H$/..&$' " ' $(.$. %$.$%(('((" 1$ $'/$."(*, 1$ / 1*$ 1$"1$+"'$.$'/$$ $/$2"$" -$,% *,&%$$"'& $$1*.1*2%.1*$&"(,%,(,"2(" '$('%+."%%$,"&"(+/" *$'$.$'/( $ "%($(8/*$, * " * ' $" '$.$'/#<$(".1$&$" +"+"77+"($("I (//"$%.. $.1*" "1$+","..$$.$" $ RFC.*$/"2 2. (/.$.1*/ (H/"$$("K0 *$'$.$'/'. $("/& $" &"(* 2 +/" 1$..$ *,%*$"$.$' *++('.*"$ *$1&/&.-$2" $. " $. $,%'%1"/..2,% $, "1$+"/$ +', %.&$ $1&/&. $'$ "1$+"'&+.$+ '&* +1&/&.$ * " 8/##%#==#' *$.. (% 0.$ $ %($/*$"$.$&&$+"(', './" $ * '(.(.$*$8/".1&$7,% $, $ $, +".$+$" (.$ 1$" %1"

25 #< /../7D&$.1*//&$ ) $(.$' /,/*$ "$.$//$', $, ( '(.(.$*$8/".1&$7,%"1$+".$%% ' $ ' 1$/" -$'".'&("+ I&H&%&$' &"%/K&'.+"(%'/1/ "1$+" '.*$2% &$"+" $,,"+.".$ /..'".' $,1*$*$8/".1&$7 $,/..* "1$+",% +"$+ $$,% $1*$(&0 %,% "*% /..$1*2" ' $$ $ '(.(.$*$ 8/".1&$7,% "1$+"+$" ' "1$+"'.$*" $ &$ $.$...'"'$'+$&$' $ 77$("./&&'$$',,% "$ /..(%'./(' 21 *.(.$,". '( *$2*$/%& %1"&&"0 "D.." $* *$..**""(' 0 "1$+"($&$% * *$.. (%,&.$&%$. $$$' ", $(+ $ '*$../##%#==E & *.$ " +$'1*$-$$." $&+" -$& 21 2+(,(1$".*$+* * %, $%1"2" +,% (&-$L$*$&.$L&*$,(*$&"( '1*$$%.. 1*$ /"1*$/7* 0 /"&$.",*$.-$$.. *&-$(. $.,"2./& & *$'$.$'// &$(-*" "('$ /"&$." 1&&..&$$ +./($8/:&$"%($*$ $1*'$/"&$." &*$'$.$'/$+./( ($$"1*$ 8" "%," "&.1%..8/& $'$ &%$' +./(7.$&& '("/"& /&(("/"&$." * $(.$1*$ &.+"(*... /2 $.$$+"*.,'$%/21$)0 "(&$ $.$ L$ $.'.L.&%$ +$ '$+/" *$ &$.1*//"( +$ $..," -$ '$/1*$ 8/".1&$7&$"(//$/%+"1!,".&",1*$( / /+"&$(' *$ +$.$&%" ' $-$,"$,". /..1%..'"(" %" /"$1%".$1$*$ & " $.. 1*$ *$ $0 "%$"($& 2' + (% $.."&/%$ -48 8F0 5F $:N=+.1*($." $.1*($.$%1$%%&*$ 1$22"/ "$&$+* / %1 $%.."$'$%1"2"I "$(5&1+%$+.1*%' $":## %&2"/ %1 K$:N= * *$,1*/'"+..&$ 2"/+"&$(+,*% 0 $'. $&*% +:N=*" * + /$ $".$" 1$22"($/"$.$22' $' "(

26 #9 *$%$.$//"$/..*$+",(*$+*%1"2" ($$" * '($&&.".*$/1/ %" +$"$ %1"2" $&$ +$"0 $ $" ( *$2".$1("$+ +(.$* "" & #=== (.$+..$ " 1$22"/,C<==&"%I+%'H/"$$."%$K*$ 2".1*$ (.$/<==$$<==&"%-$2$ $ $' +,%$"(" *.$&.E==? ".$'.$/, $,(* &$$ (.$,C+..$".'+ + /$" (&'%$+77$$$'&" %&$ %.".*$+,"+$ +..$%1"2"/(" +.1*(( './1"21.&1*.&%$ ($ *$4./&24". & %1"2" $'+' $*$2" &$*+.$$ $4. $" ' $ +%($&*$ 2"/$."*$"$$+-$4.A./ / /.2. $.$ *$2./+$+"*$ 2. * " &$"1$+" /1*$*$4 $ %$ "(+:::/$"' I %.%.$*$$ *2.$ $K #==E'.*$4,C<=&"%-$4,%". &$+"2%1$$$#=:E 1$"&$+$(($$*$4.'+.".$ *$+ / %1$%1"2"&$+$" "..& "'".$ +$"$+%$ &.$$ *$..2* "$ $,C.$$*2$(.$/. * ($ (.$/..$($ *.$"$,"2 *$ $+%$.$!(&%$ "&$.1$&,+/"$%$ "( *" $+%$,", * &$'" "(, $+%$&$ //$",&$ &($(.$". * "(/.,%,%.1$ $$(%.$//.1*. *.+."..(% $$'($%'(% $ * *+($$+%$$ $.B.$&+.$$$".1$ * "$.$/.2+ 2$ (.$/.1*$.1"'($ $ (.$/. "(. %1".1$"/$*$$, +.$$ $..1$' $ $+%$ / %1$%1"2"+$" * " 1$."$$&$"1$+""%1"44I& +"(.$./".$ &K$2", $.& * ", /.,&$ +$" 1*$*%2" $.$1*.$($)((.1$ ' $+%$-$+$($ $ / %1$%1"2"&+/"*", %$ "(+$"$ %"+$"$& %"+/"$G13$%$ ($.1*+"12"1$'"*$2"11$"+* $ (.$/.&*( 0 "1$+"1'"%$,'&"( +$",%"$. * "* /"$"$2! ', & (/ %.& "$'( $1*(,1$. +.".. / %1$%1"2" %.& ',2"+* "*..1*2$ $(&$/.&D/$.*$+",( %1"2"

27 #> 8" "%,/($ $%$ $ $.$2"""1$+"B$& * &$1$."$". * 1$22" $'.2" 2(&.$ /'((+.$2". 2"&( 2"$ &&$./1".$.&"$". $*$.$"1$ B$& $2" $+%$+$" 8" "%, 1$ & "$$, 1*$ $%'"(("(*$."$1*,+ * ).' (*..$"' 1%&$$ + &.$)./" *$* +'$,(' %$ "(/ (.$&.$ 1D/&.+./(+.".$ " (8" "%,((/ 1$&*$ 1%&$&1*$ (" +./ ',1 $,$".*$%"$$%'"((($,1$ $/$''. "B.*$ 1%&$0 $"$ 1$'.."$ / ::<$$+#==9,$ %..$*,1*%.1*.$("("$$', 2./(&$.1$ ' + $$#==E,% %. / #==<$&(%" * &&+" $ $+$($ $%) *++".,(<&" % 21*$4 $2.' $.$/.$/21 / %1$ %1"2" &+."..*",+$" + '.$" $%'"(1$.'./1$213.2$-$ (*2' $(/2.$ *% &$,$ (%*$ /"&$,''&*"&"((*..1$',C$ +,'&.+.".$' $, 1$"./1"..$,"../1$4132*$(*2 $,%*$"$$2'.$,).&/"',*$(("(+."%$ $ 1$$$"$' 21*$+*%1"2" ' $"."&$ / %1$ %1"2"-$.B.$& $,".1$+.$$2%1$$ &&($' '("$',.$%$$ %)8/.$ /"$.& $"..$+$ '.1$ "/$$+#==9& $'*$ "."$%% 1$"$$$ * (%.$"&*$(("(+."%$$',, $#==<$ &&$1$.,%(%' '($(*+ /.$ ' "$.$ & $'.+./(+ '" ".$.&$,(%$.$/*$ ("&$+" ' &".,&&/%,% '(*, "$*" "!".(*$$' ","$"1*$*2$8" "%,$"1$..1$(%/+",2 '$ $'..."%($ $*".$ $.. $ 1.. "/ %1$'(.$(./-$". $&&$"&$ 2"/ %1$%'1$ / #==9D#=<*$ * ". /./"&$.$,.,". $ % $ ".1$*$"'.

28 #N -".. & (%.$2+.%.$.$" $"$.+*"( '((" &*$$&"" $ (" 1*$ ".1* $$,%"."1$+"&&$+$" +%1" 2"& ) $$*2$$1*(1$".)"/$& $$*2$'" $% %1".$.FF#& %1"((*0 "D..".. + '$%1"2"-$' $.$ +* " /($, $*$2".$1( (',*/$& "$+-$.$1("*$+%1"2"(.$&..C." "."1$+",% $$".$' "( $2" &&$+$" #=<.$' $+%' "*$" 1$22""3,%"( "*+++$" ".1**," *2"+ "( '$ %" +$"$ %1"2"/ %1$+$"$& +0 $$.", '.$&.$. &&"$&$.%,% $$ +".$+$" %.(.&$&+$" +M8 +M *++ &$2(/$2"" -$..*%. " -*$/1.,""/'"(+ +".$+$"$%"/$2","&$"," " +.".$' $..1% *$%1"2" 21*$4 $%"+ $$.*$$.$%1".. " $"& $*$&"" $(& $ /. ' $2'" &$ /7D.1$".1$((."%$.1%.. /*$.$,1*$"%$$1*.1*.$2$*$', &1$,"2 8-5 ( $*2.$%(&$*$". &."%($+"./"$(&$" +%1"2"..''$$(/ -+* (*$"*$4./&*$4("1*$*.$*$ +".&1*.&$ * +" "1$+" $$&$ %1"2"," $2"%/.""$+ +$"$"1$+"+ 1*$+/".&",&+! $ "$" *2$& $2"$+-+($ + ) *2$.1*$*" +*$2"+,","(.$0 $" &$&/ $&&$+.1*(+,!"*$" $.' $*$+" *$+( + "1$+" &$+$"*% $ (&$*$ &$ +"-& $" " /+$* & "1$+","&$+$"&,2"$,.$2"+' $,"*$" % "$.$ /+,"*$ &$ +" %.*"+"(, *2$&+..$$+%'#===#>:&"%$$ +""(.&E?/ &$#===E>#&"%$&#== <==&"$*++2 %.EE?& 1*$+(,%$ " '((" & $2$*+"( $.$/ +",

29 #: /2"1*$( $" '(*$4$"(. $ 2"/ %1$"1$+"/.$/"$.2 ' $, +"./"$(*$41$2( &.$%' &&. 1$ +/" $"1$+"",%,/".1&$7*$4 $1&$7,% /($( +"./"$(*$4+/"+%$.$ "($*$ &..1*& $/7D+ 2I"1$+" %.K +"./"$( *..$"IK&+/"$&*$".1*'" '. $ "1./$&+#==#(**$,$&$*%+"-$+%.("&$'. &&.$$"&."('%1*1(**$,$&$*$ &$ +" FD22&.$0 B.$ $"*$*% 1*$ % &.$.1"213"1.$%1$. /,$ $*$"1*$('&(. $ $ &.$+,(/%#==E ((." +"./"$(&$ $".*% 21.+" +"C.,.$&"%+"(%1*$ &"%' $,"$$&' %.<=?M$$'$," $(/$*+".G&$ %.''1*$$$ (.'.$ (//*$ &&$'.$+(!"% $ $*0,'($*$$ $.$$ 12. & 21"H/$ '. $$%$, "(!"* / "(+"+"( ",+($0 *..$" " +%1"2" +"$ /&' +($<=?) $.$$+$" * /.(,*$.1* "" "%,&& "(*$..&.$ +$ $$.$%$"&$,& '(."./"$( '..$($& + * &.$213B.& ( &$"1$+"2D, $$B 1*$.$(. * "-$(+$ $'.*$& 77%&C.+",&".$$.+"$.(//%$%$M ".*$+$( 2"/$," $$ ",&$ (( $ '"'+."%%$& M ('.$ $"1$+",1* $(*,%, $-.$.1*,*++ +%.+""$ &/+1*$.$$.+"$.".+ $& +%.+"$,%" " & " /"$&+"$& /+ %.," $ *$($"1$+" / %1$%1"2"&$*. &( "($1$$.&($*" "1$+" * / (/ %."(& &.$$*,'$" *$/".1&$7*$4+', $'*$'.$! $,.//$ *,$ %.*"&".$""*$2$ $ &.$$','.'.$,% /. //.$*$+'. '.$, $ "%,&$ +"./"$(*.$& 0.$$ 8"(,+.$ *$...$"$1*$.1*& $+ (("(+."%$/$.$" $ +"./"$(,% +/($$.$$.+"$.&*$"., " +$*. &.$ $( $"."&$ $ &' (,%$$' 0 $+", +", " &$",& * & $$(&8...$+"$B0 &$.$ //%$* $*$ 4(%.."$$".$1**"$1.%"$$ *++1*$".

30 E= /2..""$. +"./"$(+%' & $&&&$ (.,"$.M *$(("(+."%$/.$"((%$ $ &.$$2&*$$.1*'$,% *"($ & "( 2(.$(.1*2 &,"2+."%$77$("" %.$ /*$(+$". $(.$', '$/%$(&&C.("'.(.8/# &$'. 1$1&$7+(' "..1&&... + &('& +"./"$($./(, $$B / &$ $ +"*. +.$% (+*$&$%., $ $ $.." 1*$ $/.$$.(+$"($("(("(+."%$/ &+%%. ($(+ $ (*$*"../$2"(./(" &' 213"./1$ %.$ " $*$%1"2".,% "+",(/...!,% $..$"$/..".,+.2$ $ &$(.$&"%C./"1$+",%(%(.$./.$% & %$ ((.$% & '(.$&.$-*1*$,"+"*$ +*.$$*$,%&&$ *.& "..$" %. $.$ V" F0 B.$ $"$' $." (% $(.$' / /$1*.1*/&( ' &.$ (%,.1%..C$."%($ * *$.../ $&/,.1* /., /.$+$"..1*$2&( $.1$(".$ %1"2"& %( * %$2 / F 0 &,.%"$$ %1"2"* /7 % 1.1*'/.*&"(*%/$(($ * ' %.$,"2 *&"(.$$$'"'//. '...*+(,C" * (,('. $,( ("( // 21$%% +%.,% ('.213"$%+'. '" %$ O # CC ### +(.#! P!### 6 #58#F 2 6 6M#+(.M## +(. 8 2 #### -,# #! # #, ## 2 2!

31 E # + 2Q,> 8# #+(.#BD 5 # 6 ## 2!##+(.### #: # ##,I=! # 2 / #2## 2 3 /#1+"2$!###+( ## 222# 8# "! # $

32 E# < IK % 1+*,$$ '" $//*$"( %1",(%(,"$$" % "(* *% $+.$(8" "%,* 1*$./+ 1.*$ $"1&*$..' (&.& ("/*%$.1*.*$&... W-D/1$ /$$ 1.*$ -$'$.1*//"(,(/*$+ (($$. ' " ".$&.""3" %%&%$ ".&*("+'.$$&+&& $'((" $& %.$ $D $38." +"2$$:<< +"(.$ "1%%& $D $3-$('"2"( 2 '9==&"".1*2( +.".$& $" '$.1*//"(,( %1".1$$/&/-$$.$ ".$" :<#' /1*$"$ C$%./%".//"1$. "C %1"7 "$,%%$$$*$.$1*$ " %.$$'$.1*//"(.$" &.$$L".$ +%$$".$ /7D.1$/"% "0 $.1*//I&$2"" 50 6K'" +.$%%, $'. 1$%" 1$$"1$1$7("2"" "8/ "1*$$%.. * /7D.1$,1*$$,$("$%$ -$$%&(1*$:<E0 "$:=*(/'. ("( 4&":<N' $' $EN#*(1*$%..:<;:9#'.*$ $.$+%''2." ('&,"2.. $3"'(*$" $"(+%$"..$ 8/N 1&+:<E*" &(./. $.*'/ "& $.,$./($&.2F1-.$" $$".&'(& " $/..($ /&$&.$%$ &"$.2 1"$/..&.$." $'((" ' %:<;' *$%...1*8+.(*$.$.1*.(1$" *$"($1$$.$(//" :<<' 6.$$$"'" 12$. "$/..(-$$*%..& %$/%$"(+"(+* +($".:<9' 0 ".$("(1$/.$$ " 1$-&'.." 4(($D $3*$ " %/ $/$"(1$* 8/#<&$:<> $( "%H" 4(( %$." $"3*$%$&D $ *2$". ",& $/..($+ :9' (1$#*%" ',*.$&.$ &(.&+.. %I "$$$ (+.$2,1$K,1$..$.77 (1*$.$,(.1$$'"./"$ (1%1"" / %1$ D.$/((+.$ :9#" %('$1$+%$ "/

33 EE,*% (1$". /7D.1$" *$(,% / (. "$(%". (1$". "* /$$*$'.*$,(*$+%(0 8D+.$2:9E ' *$.$$'" "($1$$/ %1 (1$"&$0 8". E0 "D.." :992 ".1*, /"&$ +$* (% +%'.$(1$".I "#*K 2:>=*$(,( / $,"."2&"% &$" :>;2 /%', *$/"&$$ /"*,%' (1$".I "E;*#EK" /"&$ +$&$ /&("(+.$D"&./"&$." 11%" &&.%1*$ (1$".,2,"2./" (%.$ $* *'((.1*% 0.$1&.1*,( 8"224.$"1*.$D &1$&($,1*,$' &(("(2 ".$ "($1$$.1$".,/1.(1$".G"$&&..$"& "(, $ 1$"(.$" +(.$1*$!(,1*$+."%$&.$.&&,&$:><1*$&.$8"22 *.1&&../ *$..&.$+((!'.,,.&.$" &$(".$.(:>92&%",* ' &$(&&$/".. (&*$%1"2" :N#+($*$/.".+.$ :N=+*$ +%'- "+$%&##<&$ / &,($ &$$ +* 1$2%1"2",$' ("3*$,$$(1$2:>;' /1*$ 1$/.$/ $,"2 +"2 /"&$ +$*$+" I $ +$('&:N#K8/ #N&$:>:+% *$("%( $$(+% ("* # *0 "." "%$./"$.$2.&"$$ ". *$ %&/(2",('& 8." *2$ / :9=D :N#,CE====$2",(/ B*$' H/$.* *$,+ 8/#9/":N9&#E%%H/" 1$%&&;.+B"-$'.*$,'.$("%($N;&"&.' +"$.$" * 1$.$"+ <====(& # D $. *"2$$"3D $D%." 8(A%." ','+.&$.::=. % "( $&.1*" ("((+/. ".( " 1$%" ' +"$.$",$D $3/2.$ <==(&.+B"EN#+ &$,C##9<==.1*/...+B"&/./1"&2%1$&&/('($/ 1$2+.& $' *%,("& //' $$ 1$$$*$". ' $"(& "..+B"+1*$(*" '" $.1*,'("/$-$,$ $(.$"./1$1%"." ('&"$.1* "+-$ %$.+ 2.%(" $"%1"2"%$ %$."!'$." $"3*$ '.+$((,'.1* "&$.$(/("/."." *$'++$((" /"&$,(.1&&..D 1*$.$$ $"16G.B.".

34 E; "$(/&"D,( *$-&$7,1*$ 1*$"(,(8(*$%/./"&$+,1* ('.$ % &.$ *$*$+ /%$ & -$' "1*$ *& *$& %1".1$." '*$"%(.+B"*$.%("DD.1* "1$.$2" :NN'/ ".1* /"1*$.$(1$"." 8(*$$%% ('(1$"/2 $'./1"1$ /"%$%&,% (% +%(".(+.$2"(I %$." K' :>E+&$ +%',C1$1*$"$2%1$ 1$.$.$.1*.$ %$..*$/1$ (.$/."('. $%../"/$$#=&" ".1*2(' ".1*$$,C&",(& 8& $*$$*"&",('.2 1$ 2%1$ ' *$H/&$ +3 ::<(1*$ ".$+%' *%$$$.%11." /$/(.$$.*&:NNDN:* +"("*$ '.$ ' &+ *%'+-$' ::$' 2 ",1*+,*" &$'.$"(...*%. %'"&..$"*$8 2 "+"*$ $" $$ %/%(.$%$ $$',(..$"'"/,"2 1&/%."(&$ +.$%%/."..$+(*% &$.1*" /"$(!*%,1*"++,&$& 7&$ %1" &$$D%1"%(M!"2. ++"$*('./"$.$.$%$" + * *$8$,"(.&$ 1$$$ (&$*$/ ///-$./($,1* $+"(.B3&.$' - ::$'./"$.$' ' *.$" % 1.$"'" 2&$,(%1",('.'.$"+ (2("12.-$*2$%9==/."." *$8;<= -$($,C;=&"%$" 2 "* " (&.$(& I1$1$/7D.1$%/.&&..$1K-$8 ($,C#<&"%$"*$"&.'.$*2$" (&.$,(.1$#,1$.+;= %.&$*".*$(( " 1*$,( " &"%+'.#=== #.$$:9-$ /.((,."%$"(1$".;= %. ".*$(( &$%" 1$*$#==."%$* 8" "%,," -'.$$ $ #",% '.,$%A$, *& $*$$,.&/"'.( $+(("$$.'$$' "%, (,H/$%1".... 1$ ' $ &+%($,( "* (1$".-+$ *$2%1$(1$($*&%&$*+$&*&"$ "$ "*$,( $*$%$$(&$($ %1".1$0 *$.&"(&2$+('"(,((" "* $'"(,(( ($./"$"1$+". %.,,( './ $, # D.$/((+.$ &&($

35 E< (%'.",'" " 1$,/ %1&, # +.$/,%*"".$ 2./($,.1C.,8/$&,%" / %1$.$/1$&,& $.$&8" "%, $&'.,+."..& ((+.$ )8(7+"*& $**$&$(+$(($1*.1C.&+ &$ + ((.$/&+ L $1*$L$' ' $&""/ *".*"$ #,*$. $,/%1",(&."%$*$.. (+1*$ & &"%.$/ *$ +.".. "%,- $1*" &.$/$$ /.&.$+ &(..."$ #+"2 0W- -$+.2$ $ #$%'(+" * %1" H/$.%' $/1.,% ". %% +/" 1$3 1$22"& +77&" * %, 0,%/(%1"2"+"82 $.&%$$$,%'(/$.1*"'.$,(($%1"( &.$ %'$&1*+%' ' 0 W-,%*$I2%%%$ (. &B$*".B&+"%1*$+* &.K0 W-,%1*$ (1$,& 11"$ B.$&2 W-&$#< &' $.%+($.1*1$' 1$" $.%$+,"2 *D&D "$.."' $ 0 W-,%((%' +%($'$.1*//"(,( / %1$&.1*.$/0 W-,% #$"(%& %.(%'&"(* +,".,($.&%$$%1"2".$.1* $ (.$0 W-+ ==&"%&$*$ "."$%%* *$*$";E=&"%!".",(+% '. %1".1$" %$ "((.$/1$"*.$.1* $ *$..&,82 $.&%$$ 1*$,%(%' $/.$/ %.$3".1*"$+$"+/.'$' $&".'*$$,(,%"'*$$'$&* (+$.1*2 "1$+"+"($%'.$+ &&$H$" +%$(& $+'. ( $"$'2".*$/1$' 21$%%,% %. +/" $1*".1* (%,*$" ''$%"& *++*++' 2.%1"2"'& +"2&'$ "% %.+.$.&". " 1/&" % (%' ". %% $2"&..1*+$& )".*$$"%($ *++' $%.. $1**"$..$'$.1*//"(,( ",(.+ +-$. ( $'((",& ('(1$ $% $.$1$,%". +". ",,,' &" % ".1*2(+".$" *$,(/&/$/1$+%' 0 &&1*'($$-$ " './.%/ /$%1"((*+" 21$%%.,".'"( +".$+$"!C$%$&

36 E9 '$$",' $$.&%$$,1*1&.1*" (.1*$.$ $'((" %1" %'$(1$'. +."..."&% *." $/1$ ( *$$+ &$& "*$,($21&, *.",%,$(&-$ $1*" / +.".. +."...$/$$ /.2./$&$/+..$ /%$$', 8-8" "%,'%* 12$$&$*$ &.$*%1$$$ %1$&.1*.$/'$.1*//"(,( "* (1$%1"2" "*%,(,$,,& %$&*$'.+(("(+."%$( +.$%%'.+:::,.%',$+ $ "%,* (%$.$/*$B$.. $"$.$..'. 77 /+"&*$+(213"& "/."!"2.&$ ("&$/",%*$$+ $* /2 ""(1*/."1* " &$.$.*$$&& $*$$$",(.,($(&.$* )!'1$2 & $1*.$.1**$' '. $$'"*$("&$..*7$.. " 1 %'"(./."'.8" "%,.$& &$&.$"&$/+*$ ".%'+(& / 1*$ %%,&$'(("("&$+" $,% $%'. " $",(./ 1*$,(("&$+" ','" /7D.1$". * &($.$% / 1*$'. %.$..$(.*$.$,% '2.,C#<&"%/ $$*$ $"1&$7 "($1$$*$.+.$ ' $"+%( /+$*3$("&$+".$1$1$&$*$*%%'/ 1*$'*"/.$2!.$ /,'($&$.(+$.$$%$ +.$%% *$ " 7+.$%% &$ D$($,$" ( +.$%%*$8-. $*$/ 1*$*$8,%'./ 0 %$ "((% +.$%% %'/ 1*$$1* $/77'.,$% (+ $.1".$, /+"&*%,%1 1*$+"(( *$..8+./(+! "%$"'.I.K $2((* *$1*$$/ "%,+/0, $ $,%'/ 1*$*$%'&"(* + ). * $' +,'&$$&%&*$%1",(*$2$+%') 82* " *'2./(&$ "&. *$$ *$82.1*& )-$.&$ % "(' +.$(+$.1*2 $.$$* %,D//$%$$*$/%$.$ -$$' "%(*$..'""$-$$"1&$7 "($1$$*$.* +% $ /&$$"+%(0 "('. $ '.$"(+ *,%*$$"1&$72.1*2$' "%,.$" $& $2.$+'/2 ""(*$'$$ ($+.$ ("&$+" $& "(( $ "$ "+"'""$/...+.1*($ 2 "* %. "(.#<&"%H$("&$+" $..$*$+% $&$

37 E> 21$==M &.$."2&"% /..$4B..1*%%++1(( %.*"&.$$/&!(#.0'2 +# 32,0 2!2# #,#,I#, 0:2=!# 2* #",$2 ",# $ 5N((62 8#!; 4#,F# 5N((6 6.0'## #5N((6!##45- #! # ## 525N((6, #!#D 22 4/.0'2#!,0 2, #2 5N((6# 2 #! # 22#,##"$#F.0'!#F2.0'## #2# #!? 2#F# 2#.0'# 22# 22 #F#.0' 2## 2.0'2 #,#(2 2* 3#.0'22+++# # -2.0'# ##-J 2-+?8

38 EN F8 F8-88F C::'.$"1$+" $$%&%"$%%,/(&.$'%//"1*$. " $&(*$&/""1$+"&($$13 +..'$'. */%+"1 %'&.$% $$"%$+."%$%$ $.$$.1*+."..&$2 %. * " + * %"C::.$$..1$.('& $* % /(((.". *$$(& $.1* $'. "+".2/.$" "($1$$.&($,% % $ " $ *$(+$ "%,&%'' $$$" %$.+."%$%"$/1*$$+* % *$' "&" & $"3 *.$%$ " 2 '"./$&"(" '..F.'( %.$..$'. $' /.$" &($+%(&($& %,'.$"1$+"2$$// $ ",&,.1"+" %$$+%'-$.1" 2.',.%.1"$&$N=?+ %' &'. $" $(+ $.1%...+"(+%(". " /.&. &$.1*',,1*$+' 0 $".%$.$1" 0 $' '" &%"$1%"$%".&" (*$ *% "+"*+"1*$(($$'$1*.1*('.$.$ ".%" "($1$$ (/&(,"&./" ' $.$1* $1".1*$' ) (*$($*-$$'..&/"G*+$,. $2"($1$$ 1&.1*11$&$, &/"$&+ $/ $(& +".$.1" 2.2.*%'+,-$($%%"($ + ",*$ +%("($1$$$$& "1$+"1&.1*$' * $$"$(' %"&,($%" &($.$$. $,"2(&.& O1.$%1$O &($.&($ &./"&$ &.$$. ".*++.$" &($'"($1$$ / %1 (1*$(1*$' $.$"$,1&/"H/+"& * "+%$ $'( "($1$$." *++/.&&/"$.+/($ 1/1$$0 $ "($1$$.* " (&$.+ "($1$$ / %1 ' $&$/*$,"2 &&$1.%& '. * /. 2& "$%'"(.'$*+$ "($1$$&& %' ("..(&($".,*$,&$/..,C.$%$'"& $772$'$./".&.+%(&(*%/.$/ &($&$". %$ ".1*"($1$$.&($ $./"I"1$+"K*2$+ " / %1$* "(/* 2%1$ "($1$$.&($.".$ $ $ +%$". "($1$$.&($$ 2%1$$)&&("$+$" 1&.1*$' /,$'".&&(/.1&.1*$'

39 E: '.$+( $.1* (/(1*$,1* 11%$(1*$ & /"$1%. $'"& &$ '( $ "($1$$.&($ 2%1$$-&$ "+".,($%"& )G/*$.$,1*$0."" (( +( "($1$$.&($/((& "+".$D ' $2"(%".'($*$$-$./($,1* $ "1$+"("+"* +.$%"* "++B &," &"(&$+*% '" %'(&./ &($,"..$D(/%.$'"/" $ % "(11$%" +%(""/ ( '., * %.1%.../ $$" $$"$(+ $ 1*' $(("(+."%$$(" $."1$+"2.1*'77 $. 11%$) + 11%$"+%$".+ '"1$+"$*$1*".1* + 2 G+$A2%1 $&($1*. /1*$ %..".".*++,+1*$& "+"/"%"1$+"M.1".$' $% 1$+" *2 "*% "1$+"*."%$""./" /1*$%..".". *$$/%+"('*$ % ((.//. %'"%1*$$&$.1*//* "1 0 1$+"* /(" /$2"" % & *$/( " &&%". $1* &*$%'+ 2/$.$$ *% '. *+*,.&'($&$.&*$ &/""1$+"$+3 "'."+"/$0 2,'$+#==#' *$""%' /&(.1".$'. %.$%$ "%1*$/&((,$* &( 0 "$*$.&/"!*++'" +""1$+"! X!$( $ $*$& &$ $, /$(" *,"*$$1*.1*"&$*$*./.$" $"( $(.$ '.,%% "1$+"(*!1*1($($'"( " $& &$,%*++',% /(.$'-$('& %.'.*$(7 -$'" +" 4.$""+"$&$( $ "&. "+"'.11$ + '"$13 $&$*"" $"( & 1$( & + 2.".. ("./%$%$M%. ( " +%$/.$/"$.*$+ 2+/ 1$1&$7 *$+ 2'+.".$' $ '.$ "(.' $%$( "*%.I". $' $"(,+ * "& & $.$*K.(.1%..&$ &$.1*//"("$. " (+ "&$/"$1 *$ +".$0 *$21%./%$. '"$.1$".$.2" &$ *.,("(".$+&"2.$DD D'!"." &$.C$$*."%$$%/+"&.S&$$*/+"& + ' $'"&(.*"$ $,1$ B&.1* &..1*" '.$, $.1*"" (.$.&"&&77+" $ 21&.1*/.,.*1*$/%$$ "& $*'"1*$2"( ",&+.$/$. (' &(& $*$%$*%,1*$." "$ "1&

40 ;= 1.*2"'..*%&.D'" +" Y$.$$& '"/ ". /7D.1$,"2$%$($(2$'+",(H/$.&&.1" "%($$".*$ /7"$ %.*+*..$" $(I "1 K-$+%1" 2".$&"(("%. /7D.1$ %..*..$",("(IK'+ /7D.1$ '"$... & +."...1*$2 '$ %.*$%$ /& $&.,.1C.&".$+ 2 /1*$,&& %/ %1 & &$./1$'$.&"'"$13$ $%$ "' 0,".(,, /(&.1*/., *"+"(,.&".1".$.$(" / %1$'"$&( " '"$ '"$/ %1')+%('$/.1** *%$ &2 %2$) ".*++'$%..*(.*".*$.$./1$ / %1$'"$ "$"'". ($(*$+ 2." R +#==E $ "('.&"(1*$'!( 1&.1*."1*$$,".*$#==E*$("&$' (, N&/"$.* -$+"2$"(/"$(/$$%$ & '1*$$ $%.. /"/ %1$ " 23'"$ 8'1*$(% ".2.$2$' (, $ / "($1$$.&($+$2$ 0 %.$+.$% **$ $D $32'+% '.$.$ $,/2..,% /+"$*"$.$ " " (.*%.1D1%"$%"/,% '"'$'$&.$+% $"/" 1, *,%$+',G1$1$$ %."*$.."1$+".$. $"2'&.%$%''" $%'$.* *++,( 2&"'($/*%,$ /*$*%'"(.2.$ $&$2, & / "2 $"&/" $&$ $,"*+ %$ "$%'. &.*++,(.1$$.B.$&(.&&"',$%%"('" '&.&&$, $. (+ $"2&$(" $//"$10 *$+"1*2..&((."$2.$.1$! /%+"( +$/"&$". 2&%" 1", '($* '&, ).1$.$.$1*).1$.$1*1*$.' 1,.$ )*".1$.&"'. /("" +.$2 &.1$,($ 2 +."%$& +/($."1$/&.' %"C::$$"*/ (" D,.&$MD$./*%1/$.+,%&&%'".$$..1$.'. -$("($$$%..7 0.$"$8" "%, $,& "( $ +.%,*2 "*% 1$+" %.+."1$+"* 2./( &$ "%,.$*'(GDF-./$ 4.$/ %.$" %..".1"C "0.$"$-.77,( '. $'*$.$% 11%$/ %/.&($' +(("* '+"(2%...1$ " $$, $ &'$*$"1$+"$&(("(&($ " '

41 ; "(1$$.+ "/.$% *%("& +,,'$&1*$$&1*$%/2,"2., $& %.''$*.$*"/$'($.$1*, $!, *$$&*$+"(%$".*$("("$, %.$3"+ 2*$" ', %, +. &"%+".$" * %"/"$($.M-$./($%..0.$"$ "%,1(" ('.$+2.*" %.$$ $.0..1** *0.$"$''" $.$("1$+" $,1*$'(("$$$77 $./"./ %/.&($-$,%,(,.", + +. ('*'0 $$"(/.$$(.$ *"($1$$.(,+ "+".$ %'.'"($*++' $ $' &/"'.$ %" "3+(.$"3)* ".1*.1"/$.$.$,.$ " '.$& $. "($*2$ ".1*.&" $%" 1&.1*$' &/"'.$$' "*%. "1$+" *"2$ %.%,4.+ 2) -$./($%..0.$"$ "%,* &&$&$,C$ &$ "1($/&%"%(* "./"&$." %"% 1*$/ ' $"(*..$%4+"$!', +.&.$ * +4+"$"./ $+%"* (&....$+$ "1( &%$ "(%$/*%*2,$"&$" &..$ 1*$$, $-".+/(,.$D"&. "1$$ *"2$ '$*,0 $'.$1* % %$./(FD, $/$".." '.&%/==&" 2(".$( -%'$'" "&./"$1*%+ "'+ 2.".,"+.'"$, $(*$,"2.1%.+ 2.",1*$.1*& &/"$(.$$..$%+$*" 11%$$$"".$& / /"$(("..$*(("%(( '$"+ 2.".,C1'+B. $'. %. (,( &/"$"1$+" *.1%...,CE<(("(+."%$/* $(+ $ $$".1%.../(&.$ "1$+"* +*$+ /."$ 2"(&/"$,% %. 2+%' ' 0 '"($&/$$'"(%)-$'.+%$&1*$..$ * &"%/&"1$+"& 1.%&$ 2&( $%.12.' +%($&/%" $*$""%.$'. ".*$ '("& %$('&%( +"./&(*+(& ".,.%"$$ H/$. (+, $'*.$.1* 11$+1*$*++*$"&+"*$+" 1.%&$,((*% &$ ',* "+" &1*$ "1$+" "($1$$.$,'$*$ "."$%% &.$,/*$% +%%" +1*$&, " (.$/../ %1$/(* (%,(( 0 8C.'.,( $"!+"=$$,"2.#=?$"+$"*%"($1$$,$ %. && /"$('"& $'.$-$.&($$"(.'+ $.$$.$" $"+"$//"$1 +"77+ 2(,$(.$ 0 8C.

42 ;# -$.B.$&'."G, $'+.".$ &/"$, " D "1$+"&1*$*'.$+(, "*%.' D D D $".1*$/+ $H$""($1$$.$ /"$1'*%&$$1&&%".+"( "*%..1$(%" $.$,$" $" +%&.$./"&$." +.$%%$1&&%".',,$/( /"$1,% %.,'"*$+"*%&$". *%+"*$.B.$&&$* $ (+ $1*$& $&( *./($.$./"$("1$+" 11%/.$ $ %.$3" + "&.$'(.$"$.$% ""($1$$.$ '(&..1$(,*", $(,*$/1$&$* $ +$" 1*$ (,$D(".D/"$() 8C. $, $,*$1*$+.2$ &/$.$, ($*/'.$(("-$.*".(($%%-$'. "1.$%1$C.".+"5$ ".+*$+ 2$ ".1*1&."+($ /"$(.1"*% "&"(.('.$* *$" /./"$.+1*$'.$$ %.1*%.1*".$ ".1*.&" "($1$$..1$'*"(. &/7 /%+"(1$2, $ % "(*.+" '. (+ ' *"($1$$.$+%&$"-$.$/ /,1.E=E($+:<; $". "($1$$..1$ "($1$$..1$.$ /,(/ 1$! * " &$ (+ "($1$$..1$ $2$& "($ " %.$-$/$$*2$"+"+.$%1$%"" %/121$,.1$ "($1$$..1$ (+.$$ * "-$/$$.1*2($2".$%% '&.0 " * ".%"$ %(".1*1&/&. /<%":<<-$'.",221$2/121$/1$' $ $". /$ "*%.+*" *% &.1*$0.1$ &.$' $". + D %&.%D&.$ + (+,*%(.$.$%1$%%!&.$ %.*%+(*% /$2" (+ '",1*$*++/ (&.$%$.1$ (%1$"2 "($1$$.$ "('!'" (1$"2 $$"'.$ "*%.-$'. 7$%'8& 1$"&"($&(' *$$"1&$7 "($1$$/1*$$+ '$&+1$&$".".1$ (+ *$/$$ '.("'&I/.:N#(*$$"1&$7' $"(+..& $ $.,'(K.$*$+.$*$$"1&$7" "+"( " "($1$$.$, " $ / :<;D:<:&$ $& <?8( $". "($1$$..1$.$$ 8&2%..",% 1 %.$$*$ $"1&$7'E9/7D+.1$1$28 %(*$ $"1&$7$1*".1*1&.1*21$I.$.$1$".K,%

43 ;E $1*$& /+" "+ * &.1*//"(+.$%%.$'(213"/$1/$.:N: ' +.".$&,.&$.&"$$$77+ 2"1$+", $ 2$$$" &/"$.$ % 1,%*$$"1&$7+."..$$+"$$.1$/+.$/"1*$.1"$$"+%(2 :9E(..1$-$$"1&$7,%(,''/.$./"$(.1$ $ %$%.$./" "($.1* / %1$& " /"+ $.$%'1$".".1%...+.".+% '/./%+"(&$0 &$ &/"1$.$&& $/ $ $"/$ -$$"1&$7.$%"$'.$, %"$ '.$" -$'.(".1$$&$ 1*$+(%$ (&.$'.1$,"2&($ 1$" *$ $"1&$7$2+/" %$$' '. +%'*$ *./.$' + %.$%.+.$" + &+ &$ "1$+"!' /.%+$"',".$& 1*$,"2./".. -$$"1&$7 $"&" -"+"('. $ $"($1$$.+%(."$ "$( $'. *%11%$/.$ %.' $/$.1" 5&1 4C.$ F1. $+ * *$*$, +*$8 (+ % %.$3".1$$1*"" " &1*$*, "$ $+ %$ (, $ '.*$,"$ +," +"&1$"$ +%' $ $'% "($1$$..1$+."%%$&.,%, 1$"*$.B.$&", $.B.$&*2$ %,($ %$* 8." (, / %1$/(I*".&$$(/(K" *./.$('&.1"$ &$ *% /$1/$..1$(.$%0 ','/.221$*$.B.$&'.$$",1*$-$$"1&$7.$/$,1*/./%+"( &,( "$.$"( +$*+" /"('$ $'.1*$ $&$$' "($1$$.$*,(..::<2"((% "'$$ " "($1$$.1$".'.2.1*0 *$ $"1&$7 /. "."1$2$,0 8C. &.$'1*$/ /. "',"(1*$/* '"*$ &$"1$+",*+"2 &$"((&.$,"2..$ $"$.$, $,' %(/ /"$1&$$%..$(& /$, $ *,%($,%*++,%& "(",+%&.$.,1*( *++ %.+% $. /"$("$.'," *%.$&& 2(1*$"&1*.&3# $ %.,&C::8" "%,+ './#= &.$%&$1C.$""$" " 2.$ /('.+*$&1*.&,%./%$ %/. 1*$"+ &$ / "($1$$.&($13 2$.$.1*(. '$*".1$&.$' *& /1$1$.2+%' 1&.1*$' 1 %C.%$+%'.1"+" %(/*%'+'&$(1*$(//".$"$.$(2*("(%"$ &($&$+'( 8/$ '. $*"("%.,(&$(" &.$$$ $.$.0 (*"

44 ;;.1$$(.$ '&('&& (,H$2$ %/.1*$"8(*.$ 2 ".1*/"$(("...$(.& 1*$$ &$1&.1*&/1$2$ ' "$$"1&$7T'.+,-$$"1&$7'.,%$&P% 1%"$%%& ///(,$'"".2 &',( *$8.1$+.1*%' "..$ "1%"$%% $( ('.0 "$&$ (+ '.'" * *$,"2 " *$.$*,.2 ==?$( &.$*% &$ "*%."1$+"2 +%&.$.8.$."..$D(/*++ (+ ((/ $" *%"*$$"1&$7 & % (&&($*+'. ($($$1*$ (+ '.$ $*$.B.$& (.*%,$$./ './+ %$$*"'$ &"('. 8/,* /"#===+.".$ $ "($1$$.$.$/.'. $%"#==#$$*$% +%%" &.$ " "*++' +$$.*$$"1&$7&$ ' $(%$$"(.$/ './%'1*$"%((.$D(//(/* $ $'.$"%(.'$*%/.+1*$+', $'*$/+"& $/".$* 0 %('.%$5$ "((% *$$"1&$7 / :::D#==E#<&" 4$2 " "' '".'%$"..$ +.$2/, 2"$, $ 1.%&$ *$%'"(.&($/,21$%%0 1&.1*,'.*$*.$.1* 11$'"::: "($1$$.21$%%,,'"#=?*'., +%%" "#==E "$"( (+%$ $$."/ &($,B /%$ 2 +.$%% *$8*$+ "."$%%$8" "%, ((&$"-$8,%$1* 1*$&$"++B& "($1$$.&($/$+()$.'.& ' $"($1$$.+%(. * "$ "$($(.$ 0 8C.,' ( &1*$" *$8#==="(,*%"($1$$."1(, '.*$$"1&$7*$&$"'$*%$' +/" / &($ /%$&.$ %.*$$"1&$7(&*% &$ *".*&.$(,$%.. +" + 0 8C.,& "1$+"'.*$"$ "1$+"B.$&$.1*.$$ 11$. *$% "D".1*.B.$&)$( $"1$+"1$+",,' '+*$8)#==E./" **$,2 $("..' +."..*$$"1&$7.1*.$ $'.$ +% -$,($$"*$$"1&$7.1$ 0 8C. * 1*$/#<&"%H$$2 ""1$+"'% $$+$" ($ $ *$$"1&$7.1%.. ' /+..$C.&$ +(&$,'%'/1*$* *"&"$-$'.'+,".&1*. $/. $ /%&1*$..$ 8/.$ ((" N#<&"2 ' '%"1$+"$('%1*$#<&".1*. $ +."..B /%$'.,!($* ($&.$", $ "%, + +$ *$8 *++,($($ + "+"( $...$%-$' %$ "( #<&"H$ 0 8C.+."%$ B

45 ;< +"( $.$$..1$.//'(Z#<&"H$ + +*" '$* %.$"(* ( 8/> 1&+#==+.".$ /.$"8" "%,&*$ $"1&$72$.1*228/%"#==E *$$"1&$7 +( 1*$I '$$$2.1*22*$$"1&$7' %& & (% K..*$. $"($1$$.,0 8C.%.." "3+/"$" (..%" #==E,"2,"1(,, /,&&H/$., $ "+". "($1$$.&($1&.1*(",".$+%(. $+,&$, +''",%", 0 *$+%$" %%$,C&($/"%'2V$, $(,+,.$%$"1$+" ("*./ %1$F*++ ==? &($'"11%$&'($".&.$../".,"2 $*+$ $+"($$"(.' 1*$/"..+.$$ % ("$%"1/1$$$"-'($ $)1%$ "1$+",% /"++" *"* "($1$$/,.& (%(/ "($1$$(%, / " *%("$"1$+"+"2$'" 1$". $%"1/1$$". %'./"./ &($+(","2+.1*(( "($1$$.1$".' $$&"!C.B.$&' $"/" $/.$. 7*2+&&11$&($'($13*$#==# ' %"$ &($.$% $&(&.1%..*$#==#$"10.$% ('&$5$ "(*2$ 8" "%,/"#==E,.$% * $1*/1/.(( "(%2 '/ &.$ (,.$%G* $ "&.$(&2./$&+#==E0,/".$($*$ +."..%$$ $"1*$($*$" *2.$%( F5 # &'($ "($1$$.&($$" )8& $ 2 "/.*$ $'"!$ *"/&$./"$' / %/.&($ (%,*2$/. +$"(,"($1$$.21$%%!".(",(. /. %"!.$" O%"$OI KO$+* OIK!.1*2$$"(("( +."%$$./$$.1$1$"& '((" "./"./*$".$%, 2." (+ 1.%&$8/("&&$('&,$$, /( 7+"(+."..,( / "($1$$.&($+*$$$$ + * 2 "&$$ $& " "+". &($ ".%.."./ "($1$$.&($.$/.$/"$,'1*$ "&. (. &($//%"#==E""&. +,(% %."+$'*%"1(,-$'. 2"(( "&.( '"+.".. &($/$ 2 " # (*&*+"$"( $(.$$+% ($ 0'($$("/ 9%"#==;

46 ;9 * *2$ *2+&* & &($" $$ '(8 /.'. $/+"&.&'($%.. (+ $$$I"$..%B$K "%,"/.$&" '" &($'(., *.%' 2 "/.'./& ("&$*$( %" "($1$$.&($ $"1&&($. %"& $ $ 7./1$ %"' /.+.".$*$#==E &.$/$"' "$%"/ %1$1/1$$ "($1$$2FF $.*$.&& " ".1*"($1$$.&($-$.,'+/.&/"&1*.& $4((" "' $$/.$ "1$+",% % +2 "($1$$/ %1 1$".&$ $$"1/1$$ ;===&' $"1%$(%.$&/(/ (/("$ 2"$$ $,"2 11%$%' 1$".+%'.", $"./"./ &($(& &($1*$ (2%1$", %.H$&D"(."//7D && '1$2./"&1*.&&1&.1*$' ".$&,+, "*%."1$+"$.$//", &&,"($1$$.&($/($$&$ 2%1$.$. /%$. & *$#==E+.".$ 2 "/.&2./$&+ "$.,%"1$+"+ "($1$$%$4(( (%.+* "&( "( '$,& O*.$.1*1$1$O' /%"& ', -2$ /.,/(,$)$$"$ /.*2$ +.".$ $"1$+",(%.+* "+*% $ "($1$$%$ 4((".1*( $ &($.1*2$($ ' $ /.$ "$&" +.".$'"/ $/&+"%H+#==; $ #<? / %1$1/1$$"1$+"+.1*(+&$, 8( ( F&*2.$ $O4' O*$$.1*2$*$8 $#<? / %1$1/1$$",%' ('&1*$$.*%.0.$ 0 &,*$#==; & $"77 /.$.,& #<?$+(.$ $ &.$'$,...$$ "%2"1$%'"2+.".. "($1$$.&($,$8/*$$ $$. "&.%"$ '.1*%' *"2&#==;1*$. $ %'(&./ &($,1*,%" $%$((".'(&($' $+$&($'( %" "($1$$.&($. %...%"#==E1&/"$.$""&$" &/"'.$77./"$(.$ (/(1*$, 11%$(1*$ + &) 8& $ /.+1*$N= &*2$ %/*++.1*" 1"(,&*%$" (&/$.$% $, $+ /++ +.$$,/ %/."(2'" "( %$." %' 2%. $'+ %*, 4.('&1$2$%.. 2&1%$.1*.1$I2D $.K,&%.(/ &$,' %(/ %/.&&.. & 11%$"../"$$/$1&.1*(' $.$" 1&.1*&',/(& 4. %$. *++".$/"(,/((,,).1*$,1*'".'$/%+"("(*$(&/OF.OO"O&.1$(.,'" /$!,$","+"1$+"$

47 ;>,-$+ 2&$' *"/&&$(%./" *.$ / %/."("1$+"&$*$." $O$&"(O( %.$$" 11%$ %/." *"/$1*(*%$+ ("($ *$ 1%".. $.$$ H$'.$." (%"1$+"*"/ %/../"2&$$' $.$1*."% $*$,/(.$"$$/+"&/ "((!".., $'2"*""1&2.$$O.$%$./".O 2&-$4.%, *2$ & * &'.$ /."1$+"." "$ +(' *$$.$ " 4.& *. "*%."%. 0 "("2$%, "$.$" (, /.$$."1$+" ".1*+,"(. $"(* &"%4. "*%.,$.2$$(.$ ".1*1& +."..& 1""1$+"$ (,' $& /+* /%+"( +$&".$"$ +.$$ $ ".1*/"$( /"$(." 1+. //1$1$.$%../"$(1&.1*"$., /%+"( +$, /%+"(1$". ' +" ' "/+* $. %.% 8/%' $ $.$%$ (+.$D(/,.+ /$.$ "**" "($."1*$&($'( $*"($1$$.$,0 '&. $& %(*$8),.$%$.$1*."1*$ 11%$/.$ + )-$8*2$$ % (+ $/"$"/ "+". "($1$$.&($B /%$L $%..O2*("( +.$%% O+"1$+"D*2$".2 +.$%% *$8*$(+$ "%,&,"./( "($1$$.&($"$.$ $** /$2" ("/$+$&($'(-$8/($'" /"$1* *22 $.%$*%+"$' "(0 &.$+. +..&($/. "($1$$"+"( *22/ "($1$$ +..&($/.*$2 &($'( &$($*$8 $* "$."1*$&($'(). $$& )G,%.$ +'$"+ $ $1**" *% '1*$) "1$+"L%,D+ +.$%%.*$8,,') $*$ 8*(" + &$,$"($1$$.1.%&/$$(.$ ) &"++B$*$8("&$" $.(.$ * I"*22K$&$" $.,% (%(.$"1$+")!" +."%$&*+*$8$%$(" ($,"*$8 "*% $,""(%$ $..,&"(, + #5-; 5 4,# 2"31$.# 6 ##0(,J? 7## #?# O 8 0(,J#"),$FF# #, 6 #,# 82

48 ;N 22# 82## 4# 5#- 0(,J" D## 55# '3 20(,J #### 5 ##?# 32?#,72 # +## 2-2###,*#"# # 2 $, #0(,J#2# D # 2*!; < D D # 2< # 2## 2*!;! 2# ##

49 ;: W ) $ "+.$$%$>*2.$%(..$"1*$($'& $(, %&$$."(.1*&*$"(&%$&.".& /$$, $$' *2.$%(2$$' / 2( $'./ /+"&$(*$+(.221$, $'*$ B$/$1"' (*%$%$ *2.$%(I1%.2K.,./11%$+" ",I.K&$'$ ( $." "/( /.$ /"$( /$ (+ "1$+",-$2.$%(I1%.2K(% $ 2(.(."((2".."%$".&*$ $.$$+%+$$+/ "$77 +" "3&$$2" /"$(+."%$&( 2&$ &D..B'(/+$$ $.&" "$.$,. $($&".$+..("(("% " (,$&$.$// (1($/2($+","*$", $ "$1*",(*+ &&.".".+'"*% $/%+"(0 2($+" +.$%$ + 1%&$ /"&$+./(*$ '$.$'/,( (%$.$/, E",'$;;=(1$ "($1$$/ %1 "($1$$. 9? $$""($1$$./ %1$/'" "( $'" %., $N;? "($1$$(1$".' $/ %1 (, $ H/"1$& $.&&& $( ".'$ %.$("/$ :>=$$:>< (& " E=?/&.. &.$(2 / ::=D#===+ #<?.$.1*" (1$".'":>:%'.&' +%'.*"''.$/,$& $ 21$ $('. "$.$E=' ("(1$"&+.$" -$&(. 1&.1*$.1*2$4+.+.1*2:N< ( %.$".$*".$ &"..$5+%...*.$B"[==+"'.$.$&$. 1.$%.H1 &$% "B+B$*$& $*$* $ %.*"./. $*/$.&& $%1"..1,%(&& +"2%$.$."'$ -$$$"$&$.1*/./" :>; $$#=== (/(,%, ;;<&"&' $#===+ / %1$1/1$$ E<#===&' $ %.=?./"*$+ $1*$ "% /.. $%/ #======D$"(1$,%,%,E==

50 <= #===$$ #==;('& *"'" E===&' $%1" / %1$1/1$$+$'","2 / E====$$N====&' $ / %1$1/1$$/IMK+('&. %.& <?V#<? "(. %/.5 " *$$"(1$ "$.$ #<" %/.5' #==;<='( $.#?& :N:$ >#1$. %.*"&"..1( $ " ",%"*" '" $"% (1$".."$' $.$$&+/($$"/1$%' (1$".-$$"(1$".$ %. ".$.1*+ " (, %.""+ $.." $1*$ $$ /"$((".. /%+"(/ "1*$"& $'77 &.$%1". " $'" '&$<9? "($1$$ 2(&.$,(1$". +.".. /.&%$ ($.$//. ($&(' -&.1*("$.",1*' $$" B&( $*2.$%('"(%$.$".$+. /($'&(*(..$$/ %%,& $'((".$. %1"%" *2$$,,/"$.+ / %1$ "($1$$(1$"&/ /"$. %1"1B1"%.2*$ "*$%%&$$*$&(%1"+.$2.+"(%" *$"2&"% $%%&$.$.$$2"$".. 1$%" & %%&(.2+( (+.$22+(/ %1/*%+%$ 1$22".$" ".//. %.".*$%1"2" '* '" *+ 1*$+*%. %1"/'(.2+(-% 4(("2" " 8/'(.$1*( %$ &"$.2 (&$-$(&$/%$ $%$+.$"./"$.$2/"%$%&%%&*" ' $ & *+%(&&/0 /'(., %% $+""($1$$.+ &.$/$,,$*$,'%1"%""%1*$'$ ' $*"* %1"2"+/ %1 8/ /'(..$. -%4(("2" " " $%..$*"* %1" 2"+%($+.$2/"%$%& 21$%%...$&.1*( 1$($//$%$#==/&($*$%/.F"&$ /'( +%($./"$.$22"2" -%&$C.'".$.$ &. $'+1*$", 1$$$*$&"%(&$&$$.1*" %1"""((" $*"* (& %1" *++*".$ &" "$.$ & '&11$$..1* **" "(."$$%.,. *$/"%$%&"2",%" $,(2$((("..1*"/.$' 1.%&/$".%'"*.& $."($&,% &' $ ' ("+..$. " 1$22".$.,$'/E==-$+"(.$/+"&. *$* 1$22" $$","(.&(,"

51 < ". %%*2$&%F"%$%&#E:H$&2$.$2&$*"2' $ #;=== $'", $#;=== *"2$ *"* 1$$$ '. 1$2" %.$". $=( *"2' $ &$ &".$ % '"( 1$22"&$' + $ * 1$22"+$($ $ %.#;====.$" $,%. #=====" * 1$22"/ %1 * $'.$.,% &$'(),( ("( (I;====K $'#;====$% D $*". (E=====" /,'/.,C:==== " + $ "%/S D *&./../. %($/2( D %/ D $.'.1*".1%H('&""$ <===V====* D /B& */. $$ #<==* D *++2"%'+%"' $.'.1*".1%H&($*2$ $'"*$ $1*$&/ &<===V====".".*$ * 1$22"$*++'*$#;====" $.9$$#;( &.:>E $*$0 ",( + $2". ("" ",%, /& #==&$ /$.$"."%$$ *$* 1$22" 2$2$+& E=,(.*$"$ $,(2 $$1*.1**"+.'$*$2"2$,"'&$ 2(" $ $$$ %.(&..$,".&*$*2$ '$.1*//"(,(%1"2" $2".+, $ (. $ " * %, 1$$$ &./"$&$&.&"%'".+.&.1$*2$ /$$$'(/"..*$/+"&, $ 1$$$,% '!"2.+ %'*B/$.&%$$ '$ 1$$$$-$,(,( +%1"2" 0 & "&&."2&"%$+.1*&$./ %1"A +.2& +'$ $ 1$.21".'*$ 1$22",1* ("","+ %,,%"& 1$.,&.$+6 ("", " +6 ("",% 1$./","&$$*% $$ 1$$$ '. * %, %. $'")-$$/$/./$.$.$ *$,(& $*++'2"%' $"% $$1*/,( +.".$' $&*$".1** 1$22" (""0 "$+)0 $+/'.1*%'.$( $+."%%$$ &2+ &'.$ $'.1*%'.$(&$ #;===="- $+===="$.$#;====,C'.1*%'.$(.)-& $ " /$ %, & +$ 0 ".("")(*+/ $$' * %1"2" (, $ 0 ".(""" $.$+" +")$' $%%"(.1*.""$.$, +..$, $ 1$$$(&$) $$"&"(* &$.1* $'$ +/* %, $+%&$*$* 1$22"+$ %$ ('$.1*//.(1$*/2...F$1(G1+., $

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

ETTENI LEUR. Aan: de leden van de raad. Geachte leden van de raad, inleiding

ETTENI LEUR. Aan: de leden van de raad. Geachte leden van de raad, inleiding EEI LEUR : v ch f v m E-L, v E m, f m E-L R E-L. E-L : F: E: f@-. I:.-. Km Cc f Dmm U f v O :\mv\ : Ry v O : : - : mm "" (v). E-L, m ch v, O m h v z v v h mm "" h Om. D z v, c zz. h v m z z v, c zz v,

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012 Lid Ldhip Pg: Lidchp i Pkijk Mvlichig Lid Ldhip Pg, 30 i 2012 H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd ud di gd p zd udivgig, di d bii hbb lidchpkwlii wikkl. H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN (+Q%#R(5*%&%+&0%#0S#%'#,(('#! 56789:8# ;9678:#?>8@@8:# A6B8# 8C?8:# DD:# 78# E89;D==C:B8:F# GD:# C?# A8># B687# >8# H8>8:# 7D># 89# 88:# I8>96

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID..

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID.. ! ""#$ ! """""""""""""""""""""""""""""""""" #$ %&'()%*%%+),-&%,-%*'(.%--%/%0'%.0*%,+%%&+1,&%(*.%'***!2))- ""# # # %& #' 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID... 4 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... 5 1.3. BESTUURLIJKE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64718 BELGISCH STAATSBLAD 29.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

OJ124I-DC vr Valley Bucket 2 Kikkers U12 2 Het Ravijn Nijverdal

OJ124I-DC vr Valley Bucket 2 Kikkers U12 2 Het Ravijn Nijverdal OJ142C-DA za 17-09-2016 1345 Kikkers JU14 Peatminers 1 't Wooldrik Borne MU18 Maaike JU16 Jorrit MU14 Lindie MU14 Imke MU18 Anne OJ124I-CE za 17-09-2016 1345 Kikkers U12 2 B.V. Isala 1 't Wooldrik Borne

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

pieter jan vos architect bna zeeweg 17, 1759 gs callantsoog

pieter jan vos architect bna zeeweg 17, 1759 gs callantsoog V-04 V-05 V-10 V-09 V-08 V-03 V-07 V-01 V-02 V-06 5.100 4.500 6.000 4.500 A B C D E F DO-401 Doorsnede A-A V-15 V-12 V-11 V-13 V-14 V-16 V-17 Hellingbaan: druklaag 70 mm kanaalplaat 200 mm V-18 V-19 1.650

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

M/46800/PM LINTRA zuigerstangloze cilinders voor zware toepassingen

M/46800/PM LINTRA zuigerstangloze cilinders voor zware toepassingen M/46800/PM LINTR zuigerstangloze cilinders voor zware toepassingen Dubbelwerkend - cilinderdiameters: 16, 5, 40 & 63 Precieze lineaire geleiding T-gleuven in profiel voor universele bevestiging lternatieve

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

$ &&3 ( 3 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( !" #" $ %%%!" #" 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47

$ &&3 ( 3 6'## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( ! # $ %%%! # 8 2 2'1! &!## 6'## : : #;9/+8!# 5 47 !" &# '! 1'22 ( )*)+",,)-./0 ( $ &&3 ( 3 2 &!"## ( 2 ( 455 '" 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47!" #" $ %%%!" #" # #;9/+8"!# )22!&" )!#)+" 2?;!@&& A " # #$%& "; B=0/BB=6

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie Milieu-inspectieplan 2010 Afdeling Milieu-inspectie ! # $ & '(! )*( + )', $ - & ) (,. ' + + / $. ' $ 0 & 0 (! 1''2, + 3 $.44''56*' $.44'' $ 56*'! & 78& & 7, & 7 & & 7' +( & 7 $ &! #8& 5/ & 142,,989 '

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V 16 p 2014 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. Mb b 40 u v! I v x cv. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff b Cfé Uqu U v p Mb chu Af? W u h M D z Z u u

Nadere informatie