! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-"

Transcriptie

1 ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0

2 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+ + -: ;+ -:!3 1',24!#!'/'*!"#! )" ()$ 1!*!-#'#22)+,$$5$$)* *)6 * 7.%"-,!+./ <#6!#'')*'')!3 1!*)$''/)"#$$!!!)',24!#!#)&&!'/! # >B +-88C'& ;-- 4 *$9& )5"*'')"#$A'/4#!1!#$!!1!C2)' B#*')!1"#)45! :$!)4!! )$!!!1, #1')D'!), #1')A'& $"" 1"#) #*)"#*'')!!4!1*!()$! "#!'!!1"#)45!*!!",0)5*!1!$!) 1!

3 308(97(/#, I ALGEMEENHEDEN *)!1!D()$! !)0'2#5!"( )') !)0'2! ( )') C+C+)*!#&!,')),#&'!)0' : C+C+B#3'!)5$/)"# #" C+C+C '!#')! ! "# ++7"# $ %& '( ) *! II BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT $, '-. /$ + 14!0!'4#)!#E*)!1!!()$!F >",0)5*!1*!0#"#!#&'!!#()$ ! ', #"#&''!,!#) " : ++C6'//!1! '$ ++!)#G/",'!!,#"!$'//!1! '/ ""!1!DG/"*)!!1! C ++!# *)!!1! C +C <#!2(#&'!,'!,/#!!2( // ) #22) C+<#!2(#&'!!#()$,'!,/# C++14!,'!,/# C++ 4!* ##!'4",0)5*!1!1!,'!!,#"A$'//!1!!0''& // ) #22) +C+++ 0)1)2$!,'!!,#"D$'//!1! C+++ *)(5)!!!#4)#0)1)2$!,'!!,#"D$'//!1! C+++C *)(5)!!!#4)#0)1)2$! // ) #22) C+#'$'4"#1!#()$ // ) #22) ")*)" C+++ &!# C+++ < )( ) C+++C >"#2)!1""G"# C+++ )&')4!# C

4 +C+++ >#)'2( ) : +C+++ > """'&#( )!,$2//)'1) 44 #11*!" : +C+++ >0) )0G"#4 4!"#) # C+++: >*1! C+++-,!#/'#$ C+++ G"#44'!#')!1! 1!'" C+++ #! )!*'')'!)"#2!!1"/) $!"/) $D # #'/ ""!1! C+++ ),#')G'& # " C+++C 244)!1"/! C+++ #*'2#! C +C+++!"#$""! C +C+++ 7,0##'"#!! C +C+++: 2#'4 #",0 &0 $"G"# C +C+++- >,'"=!!0##'"##'!)"#2!#? C +C+++./)'/'*)! C +C+++ <'#!&,## C +C+++./)'/0)0! C +C+++C 5!1)'/! C +C+++ ' CC +C+++ 2#'4 #",0#)21! C )!"&) C +C+++: 211"/) $ C )$D,$2/ C 7 #! C +C+++C <"#')$'/)'/!=!!#'"##'!)"#2!#? C +C++4'#),$" C +C+++ 14! C +C+++!#)&,$ )#*'')! '11)2$)" C +C+++C!#)&,$ )#*'')1# 1)2$)" C +C+++ )2!$!#)&,> C +C+++ &),#'!#)2!$!#)&, C +C+++! '1#)2!$$ )# C: +C++C&''!#'"#!! /#)" C: +C++C+ 14!"!*'')! '1#'"#! C: +C++C+ 14!"!*'')#'"#! C- +C++C+C! ''1#'"# C++C+ < &,0#422)#&''!#'"# C++C+ #'"##G/ C++C+ #'"##G/ C++C+ #'"##G/C C++C+: '"#*'')'/) #')*!(,0#!"# C++C+- ' /#)" C++C+ '; C +C++C+ '()'*)#0)!#4' C++)*)4#0)"G"# C+++ 14! C+++ ),#')G C+++C )&')4!#*!0#*','*)/!#()$ C+++ )4! C+++ )&')4!#*!0##&'!!#()$!# ;# C+++ //')#)!

5 +C+++ '/'' #"*!*)",0!,!#) " C+C+14! #*'')$!,!#) " C+C+C2#)2"#!1*! C+C+2#)2"#!1*!0# C+C+2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'')> : +C+C+2#)2"#!1*'')>B : +C+C+:2#)2"#!1*'') : +C+C+-2#)2"#!1*'') : +C+C+2#)2"#!1*'') > : +C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+2#)2"#!1*'') C+C+C2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'').B C+C+2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'')H>B C+C+2#)2"#!1*'')HH C+C+:2#)2"#!1*'')6I C+C+-2#)2"#!1*'')J.B C+C+2#)2"#!1*'')J C+C+2#)2"#!1*'')BB> C+C+2#)2"#!1*'') C+C+C2#)2"#!1*'')< C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+-2#)2"#!1*'')B> C +C+C+C2#)2"#!1*'')J.>K C +C+>$! C +C++14! C C +C+++ &'!$! C +C+++C B#4#!!,)#&,)!*!#&'!!"2#!1! C +C+++!1! C +C '#!!$ )" C+++ 7!$!!!/!#$!! C++>$!1!,!#) "#" C++C'$ $! C++#"2)*G C+.4#)!#0#!#()$ C C+/, *)"#!*''))4!!#7,0#!"#!*! &!1! C++!! C++/, *)"#! , %-&#/!) C+ )*!#&'!)0' : C+C B/ #!2/1) *!"'&#( ) C+.!)",0#2""!)!"#1!/)$#/)'4!

6 %$! 0$ III ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN IV TECHNISCHE BEPALINGEN )) Bijlage A: conformiteit van aangeboden producten ( ) %42!

7 3 1/,2,,08,,0 #)$)$'% 3'/),0#0&# "*'')()/*)!1A/ #"!1!0#'!)0'2!*! // ) #22)*'') *)!2(!1*!0#021#&'!!#()$*! 4"'*)0A4#!0'2*!41) # )*!+>5*)!2(!1*!0##&'!!#()$!##,0!''1'1L!#1))#(')!! " 13 0#"#!4 #,!#()$*! 4"'*)01)2$#(')!+ /$%$!$)$'% 1 110"#)45!*!'/),0#"* "#1"#'/4!!+ /'"#!=!02!/)53!?*'')0#1#E*)!1!!()$!F32!''$1)2$#$2!!! (')!*'')*!#25$'4!*)!2(!1!A!2() " #"'&2#)!1!3,0 *'')'!! *'')'/1'/*)!1*!0#1#E*)!1!!()$!FA2"#5!"''/#5 *!0#'!)0'2",'!#),#+ ($%$!$$& <#'!)0'2#5!"( )')1/)'4 $#!#1) 2#*!!!4!1+3 ( )')1#)45!) 1#5 )+ " ($%$$& 22)*!'/),0#E.!)0'2! ( )')1/)'F) 1#5 )A4 ;4 *)!1 )4#$)4!!+3'/),0#4 $#2#*!3!!4!1+ " ($)$'% " '*)0*)#!!"#* &*'')!*!1)()$!+ )! (')! &3'!)5$!"#*! &1*)*'')!'&4))#*)!2(!,!#) "+ '/*)!112)#/)"#+( )')1#)45!!!/!1!*!$),0#*'')0#'!)0'2 *'')$"#1!!!#'/!3') 3'/1*)"+

8 '*)00'2#3,00#),0#*'')'4'/),0#",0#"1#5$#"#!+'*)0 *)!#3,0)#''412)!''/#5*!0#,'!#),#"#!1! &#*)!*'')! 4!424) 1*!+2)'=!,2"&>7?+ '*)0*)!#)3,0(#''4*' 1"#"#41))!/)$)+!1#5$ "#!1$!2"#$!! #!!# "#"!#'!4 5$141))(')#A4 )3!# #$!! #!!!MM!"#0#'2!0#!2(!#()$!(314'#!5*!+H''$ 0''&"#2$E>53'!)2#*')!1"4' ##!F+ '4*!1*!'/),0#"# #2#*'1!'/),0#! " $)$'%:1; 3'/),0##)&#*)!1!!"# #*! // ) #22)0''&3 $5$3!!*'') #&'!'!!4#50')!#,0!",0',24!# #!1)2$)"0!!1!!4#!1)/*!!"# #!1)2$"$)'/"#!1*!#)'$$!/)'2,#!!#!#! "#"*!'*)0*)"/)'*)0#1!" 4"!4'15$"''$0#>)2"""1)'!1+ <)!"''$41) #1)/!'40#)""#!#&'!!#()$#41))!! )0# #'$'4"#1!2(#&'!!#()$+ <#'!)0'2#5!"( )')1/)'!#!1)/!#35!!/)5"N!"# #N+# '!)0'2*!1#!'/ #24*!*'')'/1'/*)!1!!1#'/ #24*! &!#*'/*)!1+!/'"#!*'')!"# #!#0#'!)0'212)!( )')1*! MM!5 )!1)/!#35!+<#'!)0'2#5!"( )')1/)'1",0#'*)!$'4"#1 *'')",0)&#!*!'/),0#E.!)0'2! ( )')1/)'F+ "" $)$'%:($%$$&)$; 3'/),0#*!1#!'/ #24*!&!#*'/*)!1+)*"#1!1*!3'/),0# (')#! &3'!)5$!"#* &1*)+ /'"#!*'')'!)0'2! ( )')1#)45!$2!!!''$1)2$#(')!*OO)&!#* '/*)!1*!)"#!"# #A!!!''3 $3,0*'')'#+'*)0!$#0)5*'')!/'"#!5!"#*)!!1"/ $$##!+ 3'/),0#'4* #*'1!'!)! 5 ((& #'4* #0#/)*!#&!,')),#&'!)0'2*!1*)0 )( )!"'&#( )/)'2,#! 32!2#4 $!*!0##'$'4"#1#&'!!#()$+'"#!!D'&!"# #"!#!! *)*!1!#(')!32!*!!"!'!)*')4!*!##'$'4"#1#&'!!#()$! 0')!2"''$#'!3'/),0#+&''!#'"#!*!!#'!)0#/)*!#& '!)0'24 )(')!!$*)*!1!5&,#+ :

9 6 3'/),0#3 ",0#"/ #"*!!! *)!2(!1*!0##&'!!#()$!3 5*'') 0#*)*!1!*!! '1'&1# #&''!#'"#!'')#&''!#'"#!!0'2!+ *!#2!/ ""!1!!D'&2#)!1!*!0 )( )!"'&#( )32!2#4 $!*! 0#*)!2(#&'!!#()$0')!#*!"#'#3'/),0#+ 3'/),0#!32!!$'/*) 1*!'*)0#!2#*')(')!1),0#'&!! 2#'2(*!0##&'!!#()$#*)"#!#4#1'$2)!1*!'*)0+ 0 #0'2#! #,')*!0#*)!2(#&'!!#()$!#14'!#')#(')!#5!" $!#'')2)!'/()$ 1!*! 4"'*)04# "'0##&'!!#()$)5&"3$) #0'2!+ 4'!#')!112)# 2#'4 #",0+ #'/),0#N/)*!#&!,')),#&'!)0'2N(')# 0#104! 14!#"G"#42/#' #10'2!+ 3'/),0##)&#''$'!)"#2!!1*!)4!!#(,0#!"#*!'*)05 4!1A)1"#) #A0)$!!!1A 1!'"*!&,#!!/)'4!!3 $,'4/'!!#!!#'')!!4)1*)35!'&'*)1!'4!(')!A4 )'')0#0)"G"#4 (')!1#,#)+ 5'%$$ *)!1!!()$!(')!2#1*')'!)!1*! &!1!$#),##!,0!, =!#?! =!#()/!?+#!1!1",0!)"/,#*5$*''))$!!1*! 0'1)1!'4!"#!#"+ 6 & 6 #) <#$( ##"')1!1""G"#4"!0)! *'1!*'')",0)&#!'!)(')/!+3 *'')",0)&#!*2!*'')( )!!#,0!",0/!1!!4##)$$!1#'#,'!#)'"A!"/,#"!/)'*!#5!"()$!3' "!0#"#$/ + <#$( ##"')1!1""G"#40&# "*'')()/12)!0#*)''/*!2#*')!1""#2"! *!2#*')!1!,'!#)'*!()$!A1*) 1$( ##*!()$!'/#*'1! '')!0#53'!)1*) 1$( ##*!4 #)!!*!02!*)()$!1#,'!#)')!A '4 #,0!",0/!1!*!0#"#$! #*!+ -

10 6 $' 5!"()$!!!*'1!',24!#!!'2(0)#(')!'*)0!1!$( ##"0!'$P (53!*!1' &0!!1*!!#,'!&')4##!! &(5$!1!P (53!*!!#)!$( ##" 2#"P (53!*!1'$( ##*!!1$',0#/)'2,#!A1)'!"#'&&!A#*)()$! 4 #)!!4 #)P 0#E,'!"#)2,#'"")F #*OO)*'')'/1'/*)!1'*)0!1(')#P (5"*!) //')#)!1'*)*'')2#1!1*!0#/)'5,#A0#'/'""!*!,'!&,#!A /)'4!A!#,'!&')4##!A#$')#$'4!1!+ 6" %$& <#$( ##"')1!1""G"#4(')#",0)*!!!0!'$'')!!4)'/1"#! 51()$#+#0!'$(')#!1'$2)!1'!)(')/!*!!"#!'*)0! 0#,'!#)'')1!"4A "!,'!#)'*)3$)!1"'/11+<#"!2!!1*! 14! /)',2)"!*!0#"/,&$/)'5,#1'!!$( ##"/!+<#$( ##"0!'$"# #2#! $( ##"*)$)!1A!",0)5*!1*!/)'5,#')1!" #!0#$( ##"/!+!'!#()/*!0!'$4 $#"2"#!#2#*!!",0)5*!1+ <#&!#*$( ##"0!'$4'#C 1!! 12!!!1*'')11(')!+3& /)',2) "*'')1'$2)!1*!/!!!!#$!!1!"*!$),0#+ ()$!4'1!,0#)!#&&,#&!1* #(')!*'') )0#$( ##"0!'$'')!"#!'*)0"1'1$2)+* "#112#*')!1"#)45!1!#,0#)#'/!A3&" "0#$( ##"0!'$!'1!#"1'1$2)+!"#!'*)0$!3,0*'')0#! 3,0#*!0#$( ##"0!'$!*''),'!#)' '/2#*')!1*!0#$( ##"/!#!5"#!'')!,'!#)'')1!"4+H5$!*!!" 2#"#!2#*')!5!!4)+ "!"#!'*)0'')# #0#*'')1"#$( ##"0!'$!#$!(')! 1'1$2)A #0#1'1$2)$( ##"')1!1""G"#4!#0'')5$(')#2#1*')A'& # 0## 4"#4#2#*')!1!,'!#)')*!!#! )0')!&2!,#'!)#A$!0# 4#"0 *!'/$'"#!*!!!4)!!2#)!'! &0!$5$!"#!1"#!4# '')'/!,'!#)''/2#*')!1*!()$!A#'4)*'')#3')1! #/!1!*! 0#"#$"#)$#(')!! 1&+ <#$( ##"0!'$!#! "#0#"/,&$$( ##"')1!1""G"#4!$( ##"*)$)!1 ''$*'1! 14!/)',2)"#",0)5*! 0)"!1*!$( ##*!*)!,)"!'!)!!4)"3/)',2)",0)5&#0'!!4),'!#)')#'&*)()$#4 #)!*!*)!,)"*!1'$( ##35!A'& '!)!!4)"*!!"()$!*'1!"/)!,/"*!$( ##"')1!1P 0)"!1*!#$')#$'4!1!3/)',2)",0)5&#0'!!4)#$')#$'4!1!A 3,0#5!"0#/)'5,#$2!!!*'')'!A3 )1"#))!A* 2)!!'/! Q2 #4!)3 &0!!P

11 /)',2)*!! "/2) )03/)',2)",0)5&#'/($(531)2$#/)'2,#!A 4 #)!!!13##4!'/'!23!!1(531L!#&,)$2!!!(')!+!!4)4'#*!!"'/$'1!$(53! #35!!13#/)"'!*''!$( 4" '4*)"#$( ##"!')4!#)$!P $,0#!/)',2)3/)',2)",0)5&#()$(53( )'/$,0#!*!!"#!'*)0'')!!4)0!32!(')!P,'!&,#/)',2)3/)',2)",0)5&#(53( )'/,'!&,#"#2 #"#2""!!"#! '*)0A/)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$0)"#!'/1'"#32!(')!+ 6 <#$( ##"0!'$'4* #!$( ##"*)$)!1( )!!!4)3,0*)!##'#0#! *!*!$( ##""!A*10""!A42(#1*!1!1"##)45!+ $( ##"*)$)!14'#'!)#$!(')!'')14! #)*!!!4)A /)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$*!0#/)'5,#+"!!4)!#55$ *)!1!1"A(')#$( ##"*)$)!1'!)#$!'')14! #)*!*)",0! / )#!)"A/)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$*!0#/)'5,# ) <#$( ##"/!"!',24!# #!,0)'!''1",0*'1')!'*)3,0#1&#*! *)",0!"# //!#5!"*''))!1!) " #*!0#/)'5,#'')'/!(')!+ <#$( ##"/!$!!3!!4!1*)*!1!(')!'')0#41) #/!+ 6,&$$$%$!$ 17& >512!!!13!"#!'*)0'/*'')"#*!!!4)/!*'')($ 4#0'!)!"#)2,#"'/14 $#4'#!(')!+!12& ), #A,'!"#)2,#!,'!#)'*'')",0)&#!*!!1*'')*10A $( ##!*)#)45!!*!0#/)'5,#4'#!!",0)&#5$* "#11(')!+H5(')!! 0#$( #G/",'!#)'"3' " /)$( &, ##"#!P 1",0$#0"#"#!P $( &, ##"#!*!4 #)!P 2#*')!1"4!!2#*')!1"4#0'!P "G"#4 #",0/)'2,##"#!P 2#*')!1"#"#!!,'!#)'"P

12 #"#!!,'!#)'"'/*)!1*!,'!&')4##*!*)()$#4 #)!A*)()$!1!,'!"#)2,#P,'!#)'*!4#!,'!#)' // ) #22)+!$ 8 # '')0#*)3$)!*! 15$"$( ##4'#/)'5,#1'!!!&')4 #510'2!(')! '/!("#=*'')"#*!'*)01!/2$("#4 )!'!)*!!#)!# #4 #,!#()$?*'')/ /)"'!!*!'*)0#'1!$5$"+3("#4 13,0 '/0#4! 14!#"# #'!*!!4 )4 1''$'/! &3'!)5$")*)"#!+("#4'# &1",0)435!!!$#'1!$5$*'')1)2$)"4#!/ "('')!'+ +*'1!!&')4 # * ##! - *)"1!*!*)1 )!1!4#0#/)'5,##4 $!0! -!&) "#)2,#22)!&')4 #!!*!# )" - 11*!"'*)4#)"2# #!*!'/1*) // ) #22) -,'!"2#!,G"#2"A) //')#!A"1!"A ! 14!#) //')#!A"# #2") //')#! - /)'4) //')#! -!&')4 #*'')$!#!!",0)5*)!#*!"#! )()'(")#'1!1#*)!!#'# # "4#/)'4 ) //')#!A4#()1 **!!&')4 #3' "1*) 1!0#"#$='+ +#5"#/*! )4A#5"#/ *!!!A#5"#/*!'/'""!1A/)'4'4",0)5*!1A'')3 $A*)),#"AR?+ <#"# #2") //')#!#4!5$"'/14 $##(')!!'4* #!)*!#'*)3,0#*! '/1#)! )4!'/0#0)"# #'!A!" 4!* ##!1 )*!!!!(53!1! )3 $!!*)),#!''3 $5$4 $!+ <#4! 14!#) //')#'4* #!" 4!* ##!1*!!1)5$"#3 $!A'/MM!A12)! #"#4!!!'*)3,0#*!*'2#12)! #"#4!!+/),3!0'2 (')#'*)!1$'4!4#'*)0A*'')!*!0211)2$#',24!#!$2!!! ",0$ )(')!1"#+ <# 15$"'!)0'2!*!("#4#'*!*)4!&')4 #(')#!3! "! # $*!/)'5,#0))A#*!#2$!1)!+2)!050)*'')/)"#)#4'1!!1)$!(')!* /'"#!*!4#"# #*'')1/)"#)2)!+/)"# #"!! (3!#(')!+ '')'/*'1!1*'')3#'*)0!)"#!"#!#4!5$"*)1 )!1!+6!#!!4) *)(,0#'*)0 #/)'5,#0))'/0''1#"*! )*!# "/,#!A3'('/ 1*!#,0!$A21#A#4!1AR /)'5,#0))$!3,0'/*)1 )!1#!5"#! '')!!# /)"'!!P3(')!,0#)!#*)1'+2)!1/)"#)'') /)'5,#0))$2!!!(!1)$!(')!* /'"#!*!4#"# #*'')1/)"#) 2)!+/)"# #"!!(3!#(')!+!0#$ )*!) //')#)!1*!/)"# #"4 $#!!4)4!5$"*'1! '*)3,0#!'/ - #510*!#2""!$'4"#*'1!"#)45!!*! )#+:*! 4!"#) #**'')( )! - #510*!'/'""!1*!0#/)'4*'1!"#)45!!*! )#+:*! 4!"#) #* *'')( )! - 5"#*!!"# #"4#4)!'/)'/!/)4!

13 - #5102#*')!1!"#*! -,')),#0) 4!1!*!!"#*!!5$$ )!#!*'') &1!41) #/!!!1'/14 $##(')!'')!!4)+3 41) #/!!!1(')#"/)'$!4#'*)0!4 1/ "2#1*')(')!! &')41'$2)!1 '')'*)0+41) #/!!!14'#)$!!10'2!4#*'1!*)"#! )3!#)!"/ )!#'*)1!112)!*!0#"#!!#()$! )!!2(!#()$'&! 2#)!1A(3+3'!) #!1)2$)! 1!*''!)*!#+.!))$!1!*!"#!!"#*)!!14'1!!/)!,/!#12)!'&",0#" 12)!12)!!$')##5!!!#!)"4'15$ *!#2'!))$!1!12)!!/)!,/2#!$!#'')2)!P'!))$!1!#5!" $!#'')2)!4'1!",0#"12)!4 ;424 1/)#41))!,!#) +$!#'')2)! (')! "*'1#1&!):2#'#:*'')1('!()$ 1!+ 5!"'*)1!1"/)'4'#!)"141)),!#) "!02!!1"'#! // ) #22) $2!!!,'442!,)!4#'2A!'1!#141)) // ) #22)+!1!1* 32!#'*'1!1!!!"2#!1!*!/)'2,#!*!)!0#1!5$1)2$"'A *10'&,')),#()$!1*!,'!&12) #"!/)'2,#!1*)!'!)0'2!'')!",0)5*)4'1!!# "#!!*!4!35!,'!#),#2*)/,0#!1!4'5$!+ 3/!1!1!42# #"42#!"''$*'')/)'2,#!'')!",0)5*)'/*) 1*! '*)0#'1*'1!!1"'#!(')!!,'!&12) #"1*)''))!+ 9 >52#*')!1*!'*)!$'4"#3!!4)3,0"#"'/0''1#0'2!*!*1)! /)',2)"!"#! )!5'*)0*!#'/ ""!135!!3 $"G"#4 ),0#,#2)!A!#()$!!'4!!A! 41*!1!1)'/)!1*!"G"#4!!1)2$)"A&"#)2,#2)!A *1!1"*'')3!!1A/)',2)"#)&&!!"# #A,$2/!)"#')*!"'&#( )!11*!"A *)"0)A!3++++!3"#)$#!,0#!4!+,0#!!3 $"#2" 1# )! G""'')!!4)(')!'/14 $#*'')'*)0A(')! ;,2"*1!'4*!'*)0*! &'/*)!1+./3"#2"0&#'*)0 ),0#!!3 $)/)'2,#A!/ ""!1A0#1)2$A!2#*')!1)*!+!!4) *)!#3,0)#' 50')!',24!# ##*)!!'*)0+ '*)04 1"#2"''$#!1)2$!''))!+ &1*)/)'2,#!*!'!),!#+!!4)4 10)*!'/1!!$(531)2$4 $!#!35! 2#)2$$5$",0)&#5$ #'"#44!1*!'*)0+ >53'!)!,0#4'#11*!(')!!" 4!()$!1#2""!0#'2!0#!2(!#()$+!0#53'!)!!!# "#"*)!2((')!3 )!!1)/)'35!( )! #(#&'!!#()$!4'#!" 4!()$!A( )52"#&''!*)$)*!0#'2! )0#!2(!#()$!'41$)4'15$4'#5*!+ C

14 4),!#! #'!!#),0!1 > @ 4!#&, #'!)"!# 4!#&, #'!)"!# #'! G! #'!)'#',' ),#!( )!1 &&")* &&)!# #)*,". ),#.2#( )!1 2 '! 2#)Q2!,G 1# )" #", 2)'/!,'442!, #'!"#! ) 2)'/!,'442!, #'!"#! )"!"##2# 6 )Q2!,G0&#6G!1 ' G"#4&') ','442!, #'!" ( G"!"##2#'&,#), S,#)'!,"!1!)"!#)!#)'#','!#1) #)*,"1# #(')$ B!#)! #'!,'442!, #'!B!'!,'442!, #'! ', ) 4 1,' #( >! 14!#!&')4 #'!> ".!./!'!,') >!4>#(! 2)" > #'! 4 #",0 //5)>1",0/'')(1! > )* < "',0)'!'2"1# <) )'#','4/4!# #4!# )4 )G #,,"" T T"1!!1/)'#',' < G!,0)'!'2"1# <) ),0G ""'!!# #'!)'#',' '& > )!"#'&)!"#>. G/'&)*, )#2 )* ##(')$

15 7 7) #(')$ < #%$'=$!,0#*!!",0)5*)"(')#1*"#1'/0#6>*!++#)&&!#55$'& 4''2(/ #"!=>*!++?+,'U)! #')'!#()/!,'U)! #')*)(3!5$!1*'')'!)0 *1!!4!135!!12 '')!"#!'*)0+3'/),0#()#'1(3!!&)4 <#*10"!13'!0"/!A'/14 $#''),'U)! #')'!#()/"50#"#$ 1*'1+!",0)5*)(')#)'/1(3! #05*)/,0#"#*''!!*'')( )!*!# *10"!13'!0"/!+ $'"#!*'')5$'4!2#)2"#!1!D'&()$!1V"#(')!!0#10"! 13'!0"/!*!,'U)! #')'!#()/35!!"#*!!!4!1+$'"#/)5")$!!1!!)11*!"1*) 1(')!!0#10"!3'!0"/!4'#!5!",0)5*!11*'1(')!+

16 33,7>8 43?#30/#0,(4>8 3$ &!1!$#),##!,0!, 0)!!!#)!#&'!!#()$ ##' #'!)!1# #&'!)!3'!)#2""!$'4"#*!!/2$'/) #')+#!#()$"'/1'2(2#!C# #&''!,!#) "A*! 1!'1'!)!1*)'!!* *'')! 45$#!*)!!1!1) ") '*)1"*3!<#)!"4""!&) "#)2,#22)*! 4".*)0+ ##"#$(')#!*)!,)13',0#'40##&'!!#()$$'4!5)!#*)!2(!!,#2#0'2!A! 1)2$)")*!!!"##5*!1 )!)!4!"#!"Q2*!# "!!"#3!2)"1!#!A3'('/*$*!&2!,#'! ## "#)'2( )0+ *)!,)3!'/'""!1!!1)2$*!#' #+ #&'!$!!#3'!)!!&) "#)2,#22) )'/)$!"+) " #*!!&) "#)2,#22)4 $#1!2#*!#"#$+ )$'%:1; %$:1;!()$!35!!1)/! #"2)*G <#'/"#!*!!"#2'"")!!">2#'"")/)"# <#*)3 4!*!/)'1) 44 #/ ) 4#)"/)"# <#'/4 $!*!!/!!!1!1!!"# #!41) #()$3 40! <#!"# )!A!"2#!A,'!&12))!!D'&!)5&"#!*!#*)! // ) #22)+!'1/ #,0$ "A*)!!1"$ "A*'!1"$ "35!#*)!'')!!4)+ '')!"# #*!0 )( ) // ) #22)3 4".*)03')1!*'')!'1/ #"!!-!,0),$+0 )( )!##(')!1,'!!,#)4#'$ 5!!* J!"2#!1!!"#!$ "#*'')3!(')#+ &"#!#2""!# / #"!0 )( )!J!"2#!14 1#'#4#)) 1!3'!);#) $'"#*'') '*)0A*'')!1) &"#!!$!!"2//4!#1)$!(')!+<#3&1#*'')!"2#!1'/J! )0##4 #,!#()$*'')0#/1#+!( )!'1 <#41))!!!!"#!*!!'$ 5!!,2"&#"#! <#4 $!*!!,$2/5!!"#! 4*!!&) "#)2,#22) <#1*!*!"#! )'/!1"4'2 &) $*!'2,!#) &*')!*)()$!1*! &) $4 #)!/)"# ))35!!1)/!*'')!1!A$ 1'#!!(!$!! -!'1*"#1!1"4!!4'!# 1#'0')! -!'1(!!*')'')')!1! - 0#0)"#!*!'!#"#!",0 1!1! -!'1"'3!!*)!!1""#2$$! - 4)$!*!,'!#,#'3!A,'!!,#')!A)!!$ " - *)!*!4#) //')#!! ##"#!

17 '')!!# *!'*!"#!()$!35! &3'!)5$/'"#!!4#"# #*'')3!A!) 35!!()!# " &3'!)5$/'"#*'')3!!!!'')!!4)*)#(')!'*) "#!/'"#!+ '%!%&$ ' <#/)*M#&''!!#*!0#1!#",0 /!&) "#)2,#22)*! 4".*)0"# #2#!!#()$*!1!#)!"4""$ "4#*),!#) "!!1)5$$!''//2!#!!0&#! 1!!244)!1"/!4#,5&)"+ #/)*M#&''!!#'4* #4'4!#-,!#) "+*!'!)0##'3,0#*! A'!) 0##'3,0#*! + '')!'/#4 1)2$"!$'//!1*'')3!4#1('!!!!02"#&''!,!#) "!!1)5$"#1'2(!+))35!!!#,!#) "*!!"*'')3!*!$'//!1!! )0# /2$#&''!!#+ <)'!)*'1#)"#!*'')!",0)5*!1*!0#"#!#&'!!#()$*! 4".*)0'4#$'4!#'#0##*)(,0#!2##*')!,'!,/#*!3'/),0#+ &0!$5$*!,!#) ( )4!,!#) 1$'//"A35!*)!!1"5!!#() "'& *)) "2#1*')+<#10*!*)!!1"5!!#2""!,!#) "(')#!#)2!$1!'4+ 3*)!!15!!0!*'1!$ ) $#)"#$! WA44 /)$ " XA4<D$4! &&Y<31# C 31)''#0!*)!*'1!$ ) $#)"#$1!",0 5B #5A$ B )$AΩB : A A C A: : C A: A- 1 Zie ook het type bestek nr 3/135 van 1961 van de R.T.T. (vroegere Belgacom)

18 !*'')1/2/!")$ 4#!/2/!"/'*!::4<!/2/!" #"# 5B #5A$ B : A C A: - A C: C A: : )$AΩB /0'!3'2!')4 #)#)4'#!35!!C> "'#()"#!3'2!')4 #)#)4'#!35!!+Ω+$4 )14 #10"4/!1 3'2!')4 #)#)4'#!35!!>.*)32$#( C '&*)) " *)!!1!*)''/#3'(0#"/) $*)$) ""1! )!1#2""!,!#) "+ <#!# #((1"*)!!1!!!! 32$#)2!$*)!!1* )V)#*! #'#:! )1!1, /,##"0'&##2""!,!#) "+ 3*)!!1"5!!#2""!,!#) "35!2#1*')0#35 "1/2/!")5!!A0#35 " *)"#)$#5!!+ '2#)!1! 4"#,!#) "0!!#)!"#&2!,#A'4 #350#*)$)4'#!'')#! #! )!),!#) "* 0!/ "")#+3#)!"#,!#) "* ##!)'2#)!1"#!($*!!" #)! #*#)2!$"!2!'*)($##)!"#*)$)!##12)!*'')0#1* /)')# )#)2!$()*))'$!=!1* *!$ )2$R?+ '!!5!! 4"# '!!5!!35!! ''12#1*')+,0#"!$,!#) "* ##!$ )#!*'') 1# '!!5!!+!1#*!! '1 '!!5!!* )V)##2""!!$4#)!C $'4#)+ '441 '!!5!!( )!#!1*'1*!!#1)'#!1#*)3( $$!1! "1! *)*')4!1#1)''#(')#35!'*)02!#) 5,#2#1)2"#4#!1"#')!+.( <#"#!021#&'!!#()$*! "*!, #+ 3,!#) "35!*)"/)!!)!'*)#'# -"#"+ 1 Andere voorkomende pupinisaties zijn 129 mh en 25 mh en overeenkomstige pupinisatiestappen, verzwakkingen en karakteristieke impedanties 2 aanpassingsdemping 3 trunklijn 4 tie-lijn :

19 <)'!)*!#B "#"#)214#02!)"/,#*5$#&'!,!#) ="? / 7$ >06 "# $!A),0#!1.'"#!$4/+: C!#()/! 5$"(,0#AZ<)'2* $ -=(')#*)/ #"#! ) C J!'"#2!!?!#()/! 6!!G#2!!AZ<)'2* $ C G,$;#2!!A*22)$)2"!/!=7)5$? C C!#()/! 5"4!"#2!!A1)'#)!1[ C >*)! >*)!#2!!A#!!!: C >)211 6)2"/'')#A ""#!(1A # '$ C "" 2(5$"2" C *)14 *)14"2" # '$ C!# )'!)&A5$"(,0#!#A # '$ C!#!# 1'!A'02"$ # '$ C C <)!# " )",0'#"(1- C 2*!.2'!! C 244! CC[*)$)"("" ) C "4,0! 71! )!2#0 C,0! 6)2"!1[*)$)"("" ) C,0! >)2""/'')#"#) #"!,)21 C )$ #!$!A'21 *)""#!(1 C 2(/'')# #J')""2"A>)21"* )# "#) # # '$ C.2! ).2! ))21A'2" )$ C C 22)" 2/#2!!A5*)0""#) # C 2")'$ "/!"2"- C #+J'!Z'') >)21"#) #"2" C '"" ) 1)(1!A>)4=*)(5!#? C 7*14 7*14()$02"A6')#)5$"#) #C C 7"$.'14"2"A )#"#) # C H)211 H)211! 44"2"A >HA"!A C H3 # H3 ##2!! # '$ G,$;#2!!F!E!#!# "!,!#)!(31+,!#) "+,!#) '/', #E*)14"2"8F'#!)35"!"# "/)*M,!#) *'')0# #)/ #"1*"#1"!!)35"4 $#3,!#) 2#*!0#1!#&'!!#()$ *! 4".*)00)5!0##&'!*)$) &0!#*!0##&'!!#()$*! 4".*)0+ + +(+'/3,!#) 35!3'(#'"#!*!0# "#'"#!*! 4".*)01,'!!,#)+<#*))'!)0'2*!3 "/)*M,!#) *'')0# (')#!! &3'!)5$,'!#),#1)1+ -

20 ",!#) "35!'!)!14#$ )1$'//1)2$4 $!*!*'1!/)'#','"!#G/"*! "1! )!15$""$#&'! T/)'#','=?1)2$# "1# $'//!1! )/)*M,!#) "A#"#'1/ "#'/,!#) "+ >'&/)'#','!1# $'//!1!! )>1,'4A*!!"!$#'1/ "#'/,!#) "+ "1# $'//!1#2""!,!#) "+ "1! " #* 1"*3! '1$'//!1!#2""! "* 0#<!#()$*! " # )( )1!1"*3*'')0!!"A35!,!#) "! ''11$'//4#!!"1! )!1=:<3?* 0#1!$'/)$!#*! "1! " #),0#"#)$"!$1)2$# "! #!#=!# "1# >$'//!1* 4'4"#2""!#2!!,'4/;! * 0#1!$'/)$!#*! 4".*)0+3$'//!1!0!#'#'> =1# #/0'!G!#)&,' )?$ "4#$ )#*)!!+ 31# $'//!1!(')!!$1)2$# ""1! " #'*)),0#!2"'4'+ + &2!#'! ##E()1 *'/)'/)F!'1"5!''#&'!A#'1/ "#!#2!!,'4/;!A #$2!!!*)(3!5$!+

21 *'1!'$",04 \"1*!$'//!1!#)214#02!)"/,#*5$!# + >'$",04 =/)'*!,".'"#!)!!7"#!)!? >'$",04 =/)'*!,"!#()/!A42)1! 4">)!#? <#35!!$,!#) "1# $'//!1!=A>?'!)"#2!!+ "4 $!!$1)2$*!! >?! 0)5!!$*'')"1! " #1)2$#(')#+4"#*! 3! '1$'//!1!35!(* 0#<!#()$=. // ) #22)?2#1*')'4! '1

22 *)3( $$!1#'#!4!424#/)$!+. // ) #22)"'/35!2)#1,'!!,#)4# 0#<!#()$+ )( )1!. // ) #22)!2"''$1!< // ) 0#$'/)$!#4#$ (2#1)2"#4#!*)"#)$)!1"3!35'4! '1*)3( $$!1#,'4/!")! #'"#!=#&''!#'"#!A& ;!A4'4"AR?35!* "!1"'#!+ #&''!#'"#!$2!!!*!0#! '1'&*!0#1# #G/35!+4"#1)2$#35!( 3*!0#! '1#G/+ 1('!"G44#)",0$'/)/ )!!1"'#!+!0#1* ( )0##'"#3,0!0#1'2(*!# )( ),!#) "'/1"#A35!3 *)!!1!2#1*')* '$ $'/)/ )!*!0#1'2(3&( )5 &"#!2"/)$#5&# #'#!$4#)"+!0#1* ( )0##'"#3,0'/!!)', #*!#!( ),!#) "'/1"#A35! *)!!1!2#1*')* 0#$'/)$!#*!.<+#1* "0# 4"#*'')$'4!+ &"#!!*!35!!$2!!!!!$$'4#)"=4 ;+$44#!14*! $4?) 1!+ H0)*'')!*!!$*!!1"#'*))21 ) 4/8>'""2#"2"!1#-:4 >5!4 >'""2#"2"'/3&,!#)!1"'#!"#'# #'*))211! &"#!2")'!$4 ( #2"!",0#*)"#! )0#(1)!1#'4 #0#"1!!')4*)3( $#!$'4#+./!!# )2$1)2$#5!!*!#1* ())!*)"#)$)1/ #"#'/!1 $'/)*)!!1!'4!#)12"$( ##!*)"#! )0#*)$)51!+! '4 '!!*)!!1!'&!#5!! 1!'4+ #35!! 4#)2!$5!*!!!),!#) +!),!#) $!!/)*M,!#) '&!>1,'4,!#) 35!+!*'')",'!!,##2""!/)*M,!#) *!&52"#)

23 ,!#) *!0#!# 1'!+##2"4'15$'4* #'"#!!1"'#!'/ /)*M,!#) *!&52"#) ##!! )0# #&'!!#+ "*!7*14!!#()/!6!!G35!*'')3!*!$! '1 =),#!1!( )?,'!!,#"* *)!!1!4#0#/2$>1,'4!# 1$'//35!+),!#) 35!!")/2$>1,'4!244)"#'1$!*'')),#!$'4!!$3!1+3$'//!14 $#0#4'15$!/2$>1,'4!244)#'# (53!!!/)* +!"'441 "35!2"3'(! /)*M!244) "!/2$>1,'4!244)#'1$!+./4)$!1'')$*!3Z"()! #55$'/'""!1,0#(1!"0#!#4)'!)"#2!!*!'')>1,'4*! & D-D+!0#!2(,'!,/#!!3#55$'/'""!1!*)*!1!#(')!'')!2(!4'15$0!* >,'!!,#"+ $ :4 # <)! *'1#!'*)3,0#*!#G/"*)!!1!1)2$4 $!*!0#021 #&'!!#()$!0#!2(!#()$''$!##'!)"#2!! 6""$#&'!*)!!1! ;*)!!1! '4*)!!1!=4'? "#0#1('!#&'!*)$)(')#0##&'!!#''$1)2$#*'')!1)''#!#! '14'4*)!!1!1)2$#*'')11*!"'*)),0#*!*)$)"#!1!A *)$)")1 )"A!3+ <)5(')#)'')!4'4'/!,!#)!1'4!* "#*)!!1#4 $!4#!!)4'4( )! )1# 11*!"(')!2#1(""+ ''*)!!1! #35!$""$#&'!*)!!1!1)2$#(')!*'')!''*)!!1!!2"! 0'1)5&"3$)0*)"!+3!''#'"#!"#!'/1"#!#2!!"+>50#'/!4! *!0'')!(')#0#!244)*!,'))"/'!!#=!#1* 0#!)+*!&) /'# #!#()/!? 2#'4 #",01*')4+ 1# 11*!"'*)),0#=#? #(')#!$#'1/ "#'/,!#) #7)5$+ <)(')!1# 11*!"*)"#22)* 1# 4'4"=?'*),!#) + ' # 2#)2"#!1"5"#*!021,!#) "!0##&''!'$$2!!!'/1*) 1(')!5 /)'5,#!1!2)+#35!''$$#)'!",0*)$)51 )!$2!!!''$$#)'!",0=/)4?!1*) 1(')!+ C

24 " 8 '')$)) <#!2(2##*')!,'!,/#0&# ""# )# ""0#021#&'!!#()$!0##4 #,!#()$*! 4"'*)0+ ;&( " '')!3/ ) 1) &(')#0# 14!,'!,/#" 4!1* #+# "(')!*))",0)*!! *'1!0''&"#2$$!!/ ) 1) &!+ *)!2(!1*!0##&'!!#()$(')#!'*)1!1! )!'=','*)? '41*!1!0G)*')4+<##'$'4"#1#&'!!#()$!#/)'4''"3'(' " $""$#&'!#$2!!!*)()$!+ '')'*)03!'!#()$*'')#&'!1L4/4!#)(')!'/0#1! #4 #,!#()$*! 4".*)0+!!)"#"# 5!!32!2"*' 1*)(5)(')!+#!# 5!!!($(')#'')'*)0 41+!!#)"# 243 '')2#)!1*!0#!#)!#4 #,!#()$*! #'"#!)*!#*)*!1!'')#'"#!!3!#"2#!'/0#'!#()$+3 '*)",0 $!13 '')'*)0#! #5'')11*!$2!!!(')!+ 4"#021#G/"!#)!$'//!1!#2""!021,!#) "32!!#4)*!#'/ ""!1 35!+"!#)!$'//!13 *'')#)2!$!1* '!#()$1$'3!(')!+ 021#G/"$'//!1!! );#)!,!#) "=>1,'4!/)*M?4'#!4'15$5*! 4 )32!0)$$!(')!+ ))*''#'/'""!1!*'1!$!4)$! - 6( # #&0''1"#!P$( ##*!!1"/)$4'#4!"#!"*!( )135!4# $( ##*!!1"/)$'*)!$""$1# #&''!,!#) + - <'1#)'2( )0A'')!)35",'4/'!!#!#*'')3!4#0'1 >A!!)35"4'15$0#'#'!#2!1*!$)#",0,'4/'!!#!!$)#",0 *)!!1!#2""!,'4/'!!#!+!",0$ )0*!--A---]*'')#'# '/'""!1 4'#11 )!)(')!+'')(,0#!"#!#!#!!#()/!4'#3$)! -!#)'/) ## o 4#!)#&'!!#()$!A!$35T"#! )A( )50#4)!*! T"2//4!# )G")*,"1) * 4'#4'15$35!+ o ##&'!'/'""!1!*!!)*)!,)"='')1)2$*!'!)!) "#! )!?+ - >0'2*!0#"#!!244)!1/!+

25 "!,!#) "'/', G,$;#2!!A*22)$)2"!/! =7)5$?F!E!# 1'!A'02"$ 8 # '$ F!!*)*!1!#(')!'') // ) #22) ( )'/0)'!)*)4,'!!,#"'!)##E#0)1)2$!,'!!,#"F#)21$2!!! 1,'!!,#)!0))2$#(')!3'!)#!#'!!1*!02!021$( ##!&2!#'! ##!+ 3 // ) #22)(')#!#) #22)''$'4",0)*! "1 #( G"4 )3!#"#$!'4 (')! <)5!#*'')! 45$!,0#"##(')!!0#1)''#!#!1'$ 5!*)!!1!( )'*)0#021#&'!!#()$*! 4".*)0",0$#( )'/ #&''!#'"#!A& ;!!4'4"*)'!!35!^, #,!#) "'/', #"N!#!# 1'!A'02"$ A-!#N! G,$;#2!!AA22)$)2"!/!A7)5$N!!*)*!1!#(')!'')!2(,!#) "/ ""!!0#!2(,'!,/#+ ''),!#), ##*)14"2"=?1#0#1#*!,!#) "#4*'')0#4#!0'2*! #2#4 $#*!0##&'!!#()$!#0)5'*)1),0##(')!'/!!2(#/ #"!)4'#),$+ >52#* *!0#'!#()$!#$)4'#),$ 2#'!''4#$2!!!()$!4+ +(+3 )4'#),$"!!!#&2!1)!3' "!'$ $""$#&''!,!#) 3'!)$'//!1!! $4'#,$3 0)52"3&0#'$ #&'!*)$) &0!!+!!# )4'#),$" 32!*'')3!(')!*!>!"2#!1!( )4''$;#)!*)$)4'15$5&#+ )4'#),$"32!*'')$#)",0*'!1'*)!1"'#!(')!'/)""#! B"G"#4!*! 4".*)0+ <#'!#()$!#2#1)2"##(')!4#!)2!!#2#1*')")*)!#"#$!'4 3, ")*)3 &0!!1*!0#*)$)* 0#'/!#()$4'15$4 $!!*)3')1# /)&,# &0!!1*! #'#"#!#)!1!*)!!1!+, ")*)*)3')1#2"*)!!1!#2""!#'"#!=! '1A1# A4'4"?!1"'#! '/4'#,$"A#2""!#'"#!'!)!1A#2""!#'"#!!1"'#!'/4'#,$"!#'"#!A!*! #'"#!32!2#4 $!*!##'$'4"#1!#()$! ) ;#)!$'//!1!"#!!!#5*!+ 3, ")*)!##*!" &2!,#'! ##!*!$#'"#=! '1#'"#!A1# #'"#!A #'"#!AR?2#4 $!*!##'$'4"#1#&'!!#()$#$2!!!*)()$!!5# 0'2!+, ")*)!#3'14!"'!)#35! #0#;#)!'$'//!1!=#)2!$!1* 4"#),!#*)"*!0#/)'#','!<+CC/)'#','?! )!)'!#()$!! #'$'4"#3 $2!!!'!)"#2!!+ )*)F&2!,#!#&G"",0)2!!#'/1'2(#35!+)(')#*'')1",0)*! # )*)"?*'')3!4'#!(')!&G"",0*' 11",0!35!!'/ *)",0!', #"'/1"#32!(')!4#! 4()$!, ")*)'/', # G,$;#2!!A*22)$)2"!/!=7)5$?F!"#!G, ")*)'/', #E!# 1'!A '02"$ 8 # '$ F+>52#* *!()$!, ")*)!#"#!G, ")*)# $*!

26 ()$!, ")*)'!4 5$'*)#!4!+!,'!#!2()$!1* '!,!1"''$ #'1#!A4 )!1* *!2#* *!*!")*)"4'#!)")*) #) &&$$2!!! *)()$!+ <#'!#()$3 2#1)2"#(')!4#!")*)( )'/0#E0)"G"#4F!# 1L4/4!#)#(')!+<#0)"G"#43 '/35!4!"#!"#!*'')/)'*"'!)!1A,'!&12) #A4'!#')!1A) //')#)!1! )4()1 **!#&'!!#()$4!#!!*! #'"#!32!2#4 $!*!#!#()$+ '*)03 * )'(")&2!,#'! ##!'')0#!4!4#02/*!! 1)2$)"! 4!/ "('')#'1!1*)$)51!#'# "/,#!*!#0)"G"#4+ " 7$'%!$''+))% $)) #&:< "#!'$ $'/)5!*)!!1!!!!)"#!"#!#0))2$##(')!!,2"& 0)'/1,'!!,#)#'"#!+.!)'$ )'/! '1#&''!#'"#!A1# #&''!#'"#!A & ;#'"#!A! '14'4"A!''#'"#!!1# 4'4"=?'/ 021,!#) "!,!#) "1,'!!,#)35!+ "#!)2!$ )/)*M,!#) "!!0))2$##(')!+ "#!T$'//!14#I,!#) #7)5$!#0))2$## (')! >!$'//!1!! "32!0))2$#(')!+./4)$!1!#)!$'//!1#2""!,!#) #*)14!,!#) #!# 1'!3 0))2$#(')!=! )!!2(A#*'')3!*'')!# 1'!? #&:< "+ "1! " #* " "1! " #),0#"#)$"#2""!!,!#) #!#=!# 1'!?! 3$'//!1!32!*)*!1!(')!'')$'//!1!=)2!$!1?* 0#'!#()$+

27 #&&&< "!,!#) "'/', G,$;#2!!A*22)$)2"!/! =7)5$?F!E!# 1'!A'02"$ 8 # '$ F!!! 41) #*)(5)#(')!+ &''!"!#4)0)1)2$#(')!4'#!*)(5)(')!+!!# (')#!"#',$ 10'2!*'')*)*!1!1*!"#!#'"#!&,#1!+H'(*)(5)!1 "!"#',$! 44'#12)!! &"/) $4#! $$'')*!'*)0+ *)(5)!1! &*')*!*)'2) // ) #22)!'/$2"*!/ #"!( ) // ) #22)1"#!0&#4 $#!#1) 2#*!3!!4!1+<)*'')"!/'"#*'')3!! 4#"# #+'/$2"'40"#*)(5)!1*! )! // ) #22)!$ "!0#",0''!4 $! *!/ #"!A4 )!#*!#2!1)/!*!"#0#",0 )3' "0)",0)!*!42)!+,&& <#'/#'2(!#&'!!#()$"# ##G/",02#!!#,'4/'!!#!+3(')! 0)'!)$ / ")*)" 4'#),$"!/2!#!#&''!#'"#! )*)*'')0#0)"G"#4 " >,(, ")*)'&, /)',""!1!0"#&'!&2!,#*)!#('')5$"*'') "1! " #0')!51"/)$$!=, "?+, ")*)"*!!""#4# 14!"G"#4 4! 14!## $!=,'!&12) #A 1!'"A!3R?+ ;, /)',""!1"'&#( )$!'/!'/*)",0!0 )( )/#&')4!'')3'&&)#(')#!)2!!#"G"#4*'')1"# #) #'/! &3'!)5$A$( # #*")*)+0 )( )!#14'!#)#(')!!!-F),$+ %&4 <#"#2)!1""G"#4"!/)'1) 44 #)"#1!(')#'/")*)+<#0)#!( $# # $!*'1')*!!)/)'1) 44 \"+"'&#( )) #5*'')$2)'/!!2;'&! B!;"#2)!1""G"#4+ 5(!, ")*)4'#35!/)',""!1# $!2#*')!!) #4+/)&')4!#*!0#"G"#4 / #0#4 ;424!# '/)'/! #$!'/13#(')!+<##&'!!#()$*!'*)0 0&#4'4!#'!1*)1)2$)"!4'#",0 )35!! )C1)2$)"P!",0)5*) 4'#)$!!4#!1)2$/)#'"#*!A)!1+$, ")*)4'#3#) &$!35!

28 !#5$2!!! &0!!+!",0)5*)*)4#''$0#!/) $#5$!*'!4 ;424!# 1)2$)"/), ")*)( )4!'!)"/5$#&'!!"#11 )!)(')#+! %&#!",0)5*)",0)5&#0', ")*)"4#0#!#()$*)'!!!!#(')!'4! 0'1",0$ )0#1 )!)!+.4( *!35!$)#",0)'!0##&'!!#()$A4'#, ")*)'!#2$2!!!(')!+!#(")*)4'#)'*!)"#$2!!!'*)!4!!1* *!/)'4!'/)"# ")*)A!#'!)*'1!*'')( )! - "#!1"/)$$!4'#!5*!*'')#1! -!2(1"/)$$!4'#!!!!!#)45!*!4 ;424C4!2#!'/!2(4'15$35!!",0)5*)"/,&,)##5!'1*'')#'#"#!)!1!*!!2(1"/)$$!+ #12)#*'2#'4 #",0=1!4!2!#)*!#"35!!'1*'')'*)",0 $!1?A! )4 *)",05!#! #1* '/0#0)"/#&')4!!)4'#4!112)#! ) '!)0'2"&)4 + ")*)4'#'/!!)', #'/1"#(')!A3E 14!F0)'*!+*)!!1 #2""!")*)"$!5*'')!*)!!135!+!",0)5*)"/,&,)#0##G/ *)!!1A!*!#2"/,&$*)"#!=3' "4 ;+G'*)!#()$A!)#R?+ ")*)"" 4!4'#!*'')0))*!0#!#()$ "1013!(')!( ##)&#,'!&12) #+ 11*!"=!,2"&G! 4",011*!"3' "#) &$11*!"!11*!"'4&,#2)!'/# 4 $!?!/)'1) 44 \"4'#!"#"#15$'/")*)"!(3135!+ '1!1#'#, ")*)" &1",0)4*!'!*'1!'')4*!/ "('')!! &3'!)5$\"+ ")*)4'#",0)435!#1! #G/"!*!=*)2""!A)'5!"/ )!A! '&")*,!*!AR +?0#,')),#&2!,#'!)!)*!$2!!!!1* ))!1!A'&,'!&!# ## *!11*!"!")*)A'&*!1*')#&'!1"/)$$!!1* )$!)!1!+!",0)5*)1&#!'/"'44!1*!4 #)1!")*)",0)4!#1!)15$!*!A!1#2#($5$'4!4 #)1!1!'4!!!#(')!5!"# #*! ")*)'4)15$!*!2##"2#!+!",0)5*)1 )!)#*10!#)'2( )0 *!35!'/'""!1 "*!'!)0'2"'*)!$'4"#A!)!1#3')!''3 $3,0 '/)!1#!'1!/ ""!1!!+, ")*)"!"# 10A!0#"!#!* ) ) #0)"# )#!*!0#"G"#4*!#5 #'##5!'13'235!'40#10#0)"#!!35!!')4 ()$!1+!2!#)*!#"*'')0#'!)0'2*!")*)4'#!#'#!4!424/)$#$2!!! (')!+!",0)5*)"/,&,)#($#G/"'!)0'2"!#)*!#"!'135!!4#($ )14 #+3!#)*!#"4'#!4'15$35!3'!)0!)*'')0##&'!*)$)+ '&#( )2/ #"*!")*)"$2!!!3'!)'!))$!1*!#&'!!"#+!",0)5*) ",0)5&#/)',2)A!4/,#)*!'/#&'!!"#+)"# #!0'#"( //)',2) *'')0 )( )!*'')2/1) *!"'&#( )P!",0)5*)",0)5&#3+ $ %(#7& /)'1) 44 #11*!"= """'&#( )?*!0##&'!"G"#4(')!'/1"1!'/0 )"$ '&&"044')G*!, /)',""!1!0+<#"G"#44'#"#! )2#1)2"#35!4#!,$2/4'15$0='/!"$##A# '&* 0#!#()$?+/)',##*!,$2/"4 1'')!",0)5*)/ (')!A!13!0#''$35!*)!#('')5$0"'4 5/)'4!0#!#()$#)21'/) #'!#$)51!A4 )3"4!"#!"4 /)5 )'&!!*')!*!!2("'&#( )+!!!!2( """'&#( )*)"!''3 $5$5$#*!(1&'2#!!"'&#( )'&'4 #)!2(4'15$0!35!!#)!2/' /)',2)#35!+!!)#5!"2/' /)',2) #"&'2#''/#4'#! )!*')1"'&#( )) "$2!!!#)211$)(')!+ :

29 2)!/)' #(531!1!(')!!1),0#4 1!')4 ()$!1*!0##&'! "G"#4!#(')!'!))'$!+ *)!,)4'#!/),0,$2#*')!*''),'4/ ###*!!2/1) 4#"#!G /)',2)5'*)0!1)2$"+#'4#1 )!)! #,$2/")*)3$) '/) #'!5&#50#2#*')!*!!2/1) '/!)")*)+ %#794, /)',""!1!0!#5*'')$2)2#1)2"##35!4#!!#)!#")*)3' #)4'# 4!"#) #4#!"#! )()'(")4'15$"+ 4!"#) #*!, /)',""!1!03 5*'')$2)*! &$"#! )7)'(")4'15$35!A4 )4!"#!"5!#)!# ;/'))+>5 &(5$!1!#!",0)5*) #)! #*!*'')#"#!!02!$'"#/)5"+ ) % '1!1#'#, /)',""!1!04'#*135!+.!",0)5*)3 025$35!,!#/'#$2#!3##!+)"#!/'"#!*''),!#"*'') /#&''!"!*'')! '1#&''!"+!),!#$'"#!!!!1)/!#35!! "#!/'"#!*!4#"# #!(')!!# &3'!)5$!',0;#) # <##&'!"G"#43 '*)'$!)4'# 1!'"4'15$0!",0$$!+ 9 &:, /)',""!1!04'#!'1!2"#)!&,#'"#! )!'!)"#2!!3' ## '!)"#2!!1*!#'/ ""!1!*)14 )*)",0$#'*)MM!'&4)) # ""*'')0#'/"!*!11*!"+H$)!#)!1)2$)"!*)$')#!244)!14'#$2!!!'/1"!(')!+ =& <#"#!!244)!1"/!"25$2#0##&''!'$!(')#'*)1!'4!!!2(!&) "#)2,#22)+'441!244)"35!/2$)$ )A'*)0!$#)!'40#!# /2$5$)$ )!244)"2##)!+! #1* A'!!$"0#/2$!244)!1&')4 #A 1 #0#'4!'/)'/! )!#&''!*!'*)0+'/)'/4'#2"'/13#(')!!#)!!0#!#()$3'!)! )/2$'/) #50#/)&;*!3'!* ##!+'1!1#'#0#/2$!#$'4#4!"#"'')0#*')4!*!EF+B#3'!)!10)'/35!02/!"#! =AAR A?A3'()$ )4'#!35!3'!) "4#EF+ -

30 1.+5 '1!&2!,#'! #*! 5!!!#1 &&,0)#(')!'/0#"/G=!!*'')3!?*! '/1)'/!A4#!1)/*!0#!#/)&;='&! )1!1 )*!0#'/)'/!!244)?!0#/)&;*'')2#! #!')4!#1*')4#(')!50#4 $!*!'/)'/ =!')4?+!!!0#!244) )!'*!!! 4$!*)'!!(')!A!#3 1 &&,0)#(')!=* 14!'&1!!*2*)$')#!244)"A'&*!#1) #4# 0#$#)'!",0#&''!)1"#)?!!"/G=!!*'')3!?*!0##'"###' #++, ")*)3 #'#!1 #'!/)"!# #'!F?+.!)!)3 /)&;!#'#*'1!!#*)(5)!A'&*' 4!/2#"4'#!1'1(')!+ #&&,#&1"#22)(')#0!1# &*!0#1*')1"/)$+ ) A'&! )$!)!244)*!0#/2$!#=2"1! '!)*!0#!#()$*!'*)0?3 #/2$ 35!!*'1!""#! )+!",0)5*)1#2#0'35!"G"#4 )#'1/)'1) 44) $!(')!'4!B.*)!!14#/2$'/) #')!#) ")!=*)",0#2""! '"# )!>1,'4?+ '')'/)'/!*! # )"'4#)21#!=**! &!5"#*!'!#*!1!'/)'/!?+!.13&>.13?'3& >!#3'!12#1)2"##35! #$"!&')4 #1! G")(')#! #!0! )*!!/ (11$'3!(')# 1"#*)!!1"$'"#!1&#+ <)#'(')!A!!"/,&$*'')3!# A)"#,5&)"*!!1)'/)'/!244)"!! # *!0#"G"#4!1*2+<#"G"#4! G")#*'')$2#1!'/)'/1*')4,5&)"!3 A!0!*!0#)"2# A!/ )'2#)!1#'/ ""!*'')3'/)'/+ 3&2!,#"#)!"/ )!#*'') 1)2$)"+##$!# #1)2$)0##&''!!244)*!,'))"/'!!#*')4#3'!)4!2#'#*'1!/)&;'&"2&&;+ >5!"2#!1*! #)! #*'/) #')!!022)5!!!#"#"1'$''/"#,'442!, #*)!!1#'#"#!1),0##(')!P'*)01#)(! )2$'/ #0# 0)!#'4!"!*)!)!11*!1 #4 )))'4"# #",011*!"1 #0''1"#!" 4!5$"4'#!0)$$!(')!+ 2#'4 #",0$23*'') #)! #*(1!!##12)!'/ ""*!*)",0!!1"'#!#,'4/)'*)"A0##5"#/A0#1*')4!244)!!(31022)5!!! 52!,#"+3 #)! #"#" '!)"#2!#4!424 #)! #*)'2#"($1!'4!(')!!*'1')*! ",0$ )0!1* /)4 ))'2#'!",0$ ##$!2#1)(')!4#,')),#*! G"!!!/ '') 1)2$)1*')4!244)$!)$#(')!* 0#!#)!!#()$*!'*)0!#,!#) 3&!/ ""!1#*'')3!!0#1"/)$#0))'2#)!*!0#/2$!#()$! )0#!#)!!#()$+ *!"!#)$!!110'2!#$2!!!(')!4#0##'"#A!"#$""*!0##'"#!!*!#21)2$)",'+ C

31 <#*)#!*!!'/)'/! )! #'"#*! &!* "##&''!#'"#! )!'/)'/ *! &!*)#24'#'"#= ""!1$( ##"#,#)!4,0!"4!A($!0!*!, 2"* 2"*!4"2$#'/)'//'1!1!"2#!/ )'2##55$2#!",0$ ) 2"* 2"!', #'!* 2"($!!4)$!1$'4!*''))15$"""!1 35!( )!($(53!'/'!",0$ )0=!')'2##'"#! #'!?A,'!1"#=,'!1"#'!?A++ $,!, ")*)3 $1)2$)$2!!!'!)1),0#(')!!!/!"#!$""A! )1!11)2$)#'1!14 1$)51!#'#/ #&''!!244)"+#'1!1! 1)2$)*)!(')#4'#'*!!$2!!! &0!1!*!0#22)*! 1\"!,0#"4'# #'1!1/)$#$2!!!(')!+ <#3 4'15$35!4!"#!"*)",0!!"#!$""!#'!)",0!'/, ")*)+!"#$""!32!/ (')!!'*)14#'*)0+ >/ ;#)!!244)"A5*'')$'"$5!!A4'#!*' 11'$$)$2!!!(')!A '!1,0#!"#$""*!1)2$)+ )! "#4'#)''$!E(0#"#F4'15$35!( )5 /!244)"2#!1)''#10#',04'1!1(')!+ 8!'/)'/!(,0##'"#!1/ #"#'')#&'!"#'&#5!")211"/) $$)51# 2#'4 #",0 '/1!'4!423$4#!/'G&'!",0$ ) $#)3'!1(,0##'"#!22)#+.&(",!#) 2#1)2"#4#!1L!#1))$#)'!",0423$)'!($*)5"*! 2#2)"),0#!=>?A'&(")!;#)!423$)'!'/!1"'#!+ 7,0#423$(')#* 42#, "#*)'*)0#!#()$A3' #!#()$!, ")*)"#!1 *'')(,0#423$4!4 "+*)",0!1)2$)"'/!/ 4'4!#(,0#423$ 4'#!0')!A35!!!1",0)*!'/3&42#, "#1)'/3')1#*'')*)!1)*!+ (,0#423$4'#'*!!1,'4!)$2!!!(')!4#!(,0#''",0 /+<# &"/!*!(,0#''",0 /*'')!1)2$)12)#1"G!,0)'!")A3' #!1)2$)!''#0#1!*!''",0 /4"#+<#"G"#4 #4!"#!"*)",0! (,0#''",0 //!#'*!$C"+7,0#423$!(,0#''",0 //!5*!( )A''$ " "#)''4*'')3!!1*!0#"G"#43'2(1*!+H'((,0#423$ "(,0#''",0 //! 4'#!4#!!#!*'214!/2#"!1/ "#$2!!!(')!'')'*)0+ 7,0#423$!(,0#''",0 //!4'#$2!!!14!/2)(')!'/!"#! 4#*)!?'!)*')4*!7 2'"#!!A!4'#!*'21! )0#(,0#423$ "G"#41$'/)$2!!!(')!+!! )*'')"/, "'&#( )!''3 $5$"A!#!",0)5*)''$!+ (,0#''",0 /4'#$2!!!!1/ "#(')!!0#'/1#'"#A2"!#3& (,0#''",0 /*'') #'"#!!0#!#()$+!!5*'')/)4!!#(,0#!"# *! &!1$#),##!,0!,!#'/1)'/!(')#4'#'*)!$'4"#1 (,0#''",0 / &1"/(')!A*)",0!$!35!*!3*!/)4!!#(,0#!"# *!$#),##!,0!,!#()/!+ '')/)'&""'!'/! 4*!(,0#''",0 //!!'!#*!1"#''",0 //!35!!'1 /'"#!!4#"# #*'')3!+ ) '&(4 <#4'#4'15$35!!$'4!'/)'/!'!4 5$!#!4!!!($'4"#),0## 1*!!'/)'/)+!!'/) #')/'"#'&0''&#'"#3#"A$)51#'/)'/)3 ($'4"#''",0 /+./0#'1!$ #'/) #')/'"##)21*)5$'4#A3 3'/)'/ 2#'4 #",0 #)21!1'!(')!+>'*!!4'#E'')",0 $!F4'15$35!'')!!"# )4!2! C

32 0#1)2$*!)2$#'#"!* 4'#0#4'15$35!'/)'/)'')#",0 $!! )! "/,&$#'"#+#$!1)2$#(')!'45*'')!!,0#!"#'&#5!" &(310*! MM!*!,'!"2!#!'/)'/0#35'4#!! )!,' 1 A0#35! )0# #'"#*! MM!*!4()$)"*!!"#+!# "42#!$!!*!0# &0 $"G"#44!424=W#*)4!!'&&)#?+!# "# //!!0#$234!24#)2$#'#"!4!424+ '!#*!1"#''",0 /4'#$2!!!!1/ "#(')!!0#'/1#'"#A2"!#3& '!#*!1"#''",0 /*'') #'"#!!0#!#()$+!!5*'')/)4!!# (,0#!"#*! &!1$#),##!,0!,!#'/1)'/!(')#4'# '*)!$'4"#1'!#*!1"#''",0 / &1"/(')!A*)",0!$!35!*!3*! /)4!!#(,0#!"#*!$#),##!,0!,!#()/!+ '')/)'&""'!'/! 4*!(,0#''",0 //!!'!#*!1"#''",0 //!35!!'1 /'"#!!4#"# #*'')3!+ %>&? ;#)!!$'4!'/)'/!(')!4#!)#41"1! ) #*)",0#*!0#"1! *'')!#)!'/)'/!=!!0##'"##'!)"#2!#?+!&2!,#*!0#!244)*!'/)'/)=!#)!A;#)!?$!! / )##''!11!)) (')!+!&2!,#*!0#'/1)'/!!244)=),#!244)A/)*M!244)?$!! / )##''! 11!))(')!+ 2./)'/'*)! 4!1)'/"G"#40))4'#1)'/!*!4))!#)!5!!$2!!! /)'1) 44)!+7!!)4!!!244)2#1)'/'/#A!)!$##&''! '*)!$'4#4# #!244)A4 )'*!!$)51! 1)2$)"!1)'/!!, #'/02! #'"#(!!)'/)'/!1)!!!"# )#5'!!#('')5&#+$1)2$)! 1)'/$!!"""!'/)'/!#!4!A'/ #!! 4 )/)"!# #='/)'/)!'/1)'/!?'/"/G=!!*'')3!?*)",05!#+ ;( >50# &0 $!*!0#!''#'"#(')#'!4 5$!*)!!1'/13#4#!*'') & / "#44!1+))"0#4'15$ #"#44!1",0#"!1#5$!244)* #!1)2$)3&0#!244)!##*)*' 1!+3&,##(')#''$!12 "),# 0'#!+ <# #"#'/1)'/!!244)(')# 2#'4 #",0!0#1021!1/ #"#+!,'$!#!244)0)0 (')!+.!!#!!!5!!A" 4!1),0#!!!$1)'/A$!(')!)$#* MM!3& 1)'/"!244)+./)'/!! )0#14!",0 //5$1)'/"!244)(')! 2#'4 #",0 &1! )*)5 #'"#!!1)'/"",0 $!1A/ '')0##G/1)'/+!1* *'')/ #'"#! N*'145N&2!,#()1,#*)(')#''$0)4)$!!110'2!!0#1)'/"4,0!"4+ C

33 <)#''!)",0#4!4!"#!"*'1!#G/"1)'/! / ) 1)'/!!'/)'/! )0#1)'/"!244)(')#"42#!14! ) #'"#!=,#&?35!*!31)'/+<#)"##'"# # &0 $#!4#'/)'/!+)15$1)'/$!4!4!* ##!( )#'''$!,0#!$2!!!0')!+!",0)5*)*)4#4 ;4, /,##*!#'/ ""!1"A!4'15$ /)$!1!1$'//!#'"##G/+ <2!#!11)'/!!'/)'/! )0#1)'/"!244)(')#14!!/ #'"#+ ##'"#(')#1",#)'')0#02!#!14,0!"4 #4!4 "# #2#*'1! #G/""Q2!#="#"0#3&#'"# ")"##'"#?A,G,",0="#"!!)#'"# ")"##'"#?A,G,",04 )4#/)')# )#'"#!+!!0#)"##'"#2#1)'/ 3#'&!#,#&"(')#'/)'/1/)"!#)!0##(#'"#!3++)15$ 1)'/$!4!4!* ##!( )#'''$!,0#!$2!!!0')!+!",0)5*) *)4#4 ;4, /,##*!#'/ ""!1"A!4'15$/)$!1!1$'//!#'"##G/+!1)'/"$!3,03&!'&2#1)'/",0 $!'')0#!)2$$!*!!,'+<# #"# #'"#*!!1)'/$!3,0!#2#1)'/*)(5)!+./)'/!! )!'!0)#'"#!1)'/$2!!!4++*+!,''*)1!'4!(')!'')!!);#!"+#"''$$! "&,##K)'2/, /,$2/\+ 5!1)'/!$2!!!0#)'1!35!" 4!1"#2#!#)!!;#)!A* "#'&) '3 ;#!""=!#)!* "##'"#A A"4 &''!AR?+ <#!#4'15$#35!'40#!*2!",0 $!!1)'/!#0)!!!!!'1# /)$!+ &,##K*'145\(')#*''))'')0#!#'#"!*!!,'!(')#1,#*)'')0#!244)*! #)! #*"#44!1#$3!+ #1,#*)K*'145\4'#0##'"#!'1 #5'/)'/!$2!!!2#"#2)!+!"/, $"#''!)!1#1)2$))*!'/0''1# # 35!#'"#3,0!K*'145\"#!*!#+ K'145\$!4!"#!"1,#*)(')!'/*'1!4!)!!'/0##'"#*!),0#0!/)"''! ''))*!'/0#1!#'"#A4 )",0#"1,#*)*!'/"#44!1!'/"#44!1A*'')3'*)0# &#!#'"#!#",0)4"#1!3 &"#!"'/) # '')"G"#40))!!!/)"''!!K*'145\*''))#'/35!#'"#A$!05*!'/!)($#'"# #!# ",0)4"A&,##,#*)!!3''!'/)'/!! )3,0#'#)$$!+H'!)#4'#! #)21$)!! )35!1!#'"#$!3&/)',2)'/!2(2#1*')(')!=)'!'/! *'145?+ <#"G"#4!4#!'14 #)1!!,0#'4 0#!# '')",0 $!1!*!!'/)'/#/)$!+!'/)'/$!4))$)! '')1",0 $(')!A!#4#1)2$4 $!*!*)",)#) *!'')",0 $!1+!",0)5*)*)4#0#4 ;424!# '')",0 $!1!!, ", *!!'/)'/+ 12"#'')",0 $!1!#*)45!+!",0)5*)*)4#'&3/)'#,# 1L4/4!#)"!0'3&2!,#'!)#+ )(')!C#G/"N*'145N'!)",0! '!4 5$*'145=''$!12 ')( )!1B!,'!#'!?!'/)'/ (')#'!4 5$'')1"#22)! )'/11*!"#44!13'!)!1"1! 5 '')"/)'!$5$"#44!1 *'14553#=''$!12 ')( )!1'!>2"G?'/)'/(')# '')1"#22)!!0#1#'"#3#"+ CC

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Blok 5 - Vaardigheden

Blok 5 - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De richtingscoëfficiënt is 7 = 8 =. 7 x = en y = 7 invullen in y = x + b geeft 7 = + b 7 = + b dus b =. Een vergelijking is y = x. b De richtingscoëfficiënt is =. 8 5 x = 8 en

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

!  # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000 OPMAAK NUMMER 4.qx 11:11 P 1 4 2006 / : 100.000 V Sc WIELMANNEN D c Sc c. D c c,. T,. W, c. Nc c Sc c, A V G J A R W (JARW) c. W? D c,. W? D Sc N-V c Sc. M, c, c! D Sc Sc IC Sc, c Sc, U... I T : V 1 &5

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief Iv v /UMC M, v 2009 Iv v /UMC 1 I 1 I 3 2 Iv v 5 21 D v v 5 22 V 5 23 E v 6 24 7 25 8 3 C 8 j 1 Iv j q Iv v /UMC 2 1 I T v v v /UMC v v z v v v j M v Dv zj v : v zj v v; z v v; z v j ; z v j D z v UMC

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014 IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 04 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave. Bepaal alle paren (a, b) van positieve gehele getallen waarvoor a + b a b + a en b a ab + b. Oplossing.

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$!  #$ % $  &  ' ( % +,  -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1 NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 (document 13-16150-2974) RIJKSMONUMENTENLIJST 1749 Dorpsstraat 8 4185 NA Est Kerk 1281 Dreef achter 7 4175 AG Haaften Kasteeltoren 1856

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1).

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1). 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 CP 5 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 DC 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 AY 3 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 BO 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/12 CI

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45081 16 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315,

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b G&R vwo A/C deel 1 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b t =, 5 d 10, 5 + 46 = 1 (m). 1 minuut en 45 seconden geeft t = 1,75 d 10 1,75 + 46 = 8,5 (m). 1c 1d Per minuut wordt de diepte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg 5 Lijnen en vlakken Verkennen Lijnen en vlakken Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Je ziet hoe een vlak kan worden beschreven met behulp van een vergelijking in x, en z. In de applet kun je de drie

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % %  $# & $' $ ( & ) * ) *$# &  $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie