! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-"

Transcriptie

1 ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0

2 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+ + -: ;+ -:!3 1',24!#!'/'*!"#! )" ()$ 1!*!-#'#22)+,$$5$$)* *)6 * 7.%"-,!+./ <#6!#'')*'')!3 1!*)$''/)"#$$!!!)',24!#!#)&&!'/! # >B +-88C'& ;-- 4 *$9& )5"*'')"#$A'/4#!1!#$!!1!C2)' B#*')!1"#)45! :$!)4!! )$!!!1, #1')D'!), #1')A'& $"" 1"#) #*)"#*'')!!4!1*!()$! "#!'!!1"#)45!*!!",0)5*!1!$!) 1!

3 308(97(/#, I ALGEMEENHEDEN *)!1!D()$! !)0'2#5!"( )') !)0'2! ( )') C+C+)*!#&!,')),#&'!)0' : C+C+B#3'!)5$/)"# #" C+C+C '!#')! ! "# ++7"# $ %& '( ) *! II BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT $, '-. /$ + 14!0!'4#)!#E*)!1!!()$!F >",0)5*!1*!0#"#!#&'!!#()$ ! ', #"#&''!,!#) " : ++C6'//!1! '$ ++!)#G/",'!!,#"!$'//!1! '/ ""!1!DG/"*)!!1! C ++!# *)!!1! C +C <#!2(#&'!,'!,/#!!2( // ) #22) C+<#!2(#&'!!#()$,'!,/# C++14!,'!,/# C++ 4!* ##!'4",0)5*!1!1!,'!!,#"A$'//!1!!0''& // ) #22) +C+++ 0)1)2$!,'!!,#"D$'//!1! C+++ *)(5)!!!#4)#0)1)2$!,'!!,#"D$'//!1! C+++C *)(5)!!!#4)#0)1)2$! // ) #22) C+#'$'4"#1!#()$ // ) #22) ")*)" C+++ &!# C+++ < )( ) C+++C >"#2)!1""G"# C+++ )&')4!# C

4 +C+++ >#)'2( ) : +C+++ > """'&#( )!,$2//)'1) 44 #11*!" : +C+++ >0) )0G"#4 4!"#) # C+++: >*1! C+++-,!#/'#$ C+++ G"#44'!#')!1! 1!'" C+++ #! )!*'')'!)"#2!!1"/) $!"/) $D # #'/ ""!1! C+++ ),#')G'& # " C+++C 244)!1"/! C+++ #*'2#! C +C+++!"#$""! C +C+++ 7,0##'"#!! C +C+++: 2#'4 #",0 &0 $"G"# C +C+++- >,'"=!!0##'"##'!)"#2!#? C +C+++./)'/'*)! C +C+++ <'#!&,## C +C+++./)'/0)0! C +C+++C 5!1)'/! C +C+++ ' CC +C+++ 2#'4 #",0#)21! C )!"&) C +C+++: 211"/) $ C )$D,$2/ C 7 #! C +C+++C <"#')$'/)'/!=!!#'"##'!)"#2!#? C +C++4'#),$" C +C+++ 14! C +C+++!#)&,$ )#*'')! '11)2$)" C +C+++C!#)&,$ )#*'')1# 1)2$)" C +C+++ )2!$!#)&,> C +C+++ &),#'!#)2!$!#)&, C +C+++! '1#)2!$$ )# C: +C++C&''!#'"#!! /#)" C: +C++C+ 14!"!*'')! '1#'"#! C: +C++C+ 14!"!*'')#'"#! C- +C++C+C! ''1#'"# C++C+ < &,0#422)#&''!#'"# C++C+ #'"##G/ C++C+ #'"##G/ C++C+ #'"##G/C C++C+: '"#*'')'/) #')*!(,0#!"# C++C+- ' /#)" C++C+ '; C +C++C+ '()'*)#0)!#4' C++)*)4#0)"G"# C+++ 14! C+++ ),#')G C+++C )&')4!#*!0#*','*)/!#()$ C+++ )4! C+++ )&')4!#*!0##&'!!#()$!# ;# C+++ //')#)!

5 +C+++ '/'' #"*!*)",0!,!#) " C+C+14! #*'')$!,!#) " C+C+C2#)2"#!1*! C+C+2#)2"#!1*!0# C+C+2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'')> : +C+C+2#)2"#!1*'')>B : +C+C+:2#)2"#!1*'') : +C+C+-2#)2"#!1*'') : +C+C+2#)2"#!1*'') > : +C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+2#)2"#!1*'') C+C+C2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'').B C+C+2#)2"#!1*'') C+C+2#)2"#!1*'')H>B C+C+2#)2"#!1*'')HH C+C+:2#)2"#!1*'')6I C+C+-2#)2"#!1*'')J.B C+C+2#)2"#!1*'')J C+C+2#)2"#!1*'')BB> C+C+2#)2"#!1*'') C+C+C2#)2"#!1*'')< C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+2#)2"#!1*'')B C+C+-2#)2"#!1*'')B> C +C+C+C2#)2"#!1*'')J.>K C +C+>$! C +C++14! C C +C+++ &'!$! C +C+++C B#4#!!,)#&,)!*!#&'!!"2#!1! C +C+++!1! C +C '#!!$ )" C+++ 7!$!!!/!#$!! C++>$!1!,!#) "#" C++C'$ $! C++#"2)*G C+.4#)!#0#!#()$ C C+/, *)"#!*''))4!!#7,0#!"#!*! &!1! C++!! C++/, *)"#! , %-&#/!) C+ )*!#&'!)0' : C+C B/ #!2/1) *!"'&#( ) C+.!)",0#2""!)!"#1!/)$#/)'4!

6 %$! 0$ III ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN IV TECHNISCHE BEPALINGEN )) Bijlage A: conformiteit van aangeboden producten ( ) %42!

7 3 1/,2,,08,,0 #)$)$'% 3'/),0#0&# "*'')()/*)!1A/ #"!1!0#'!)0'2!*! // ) #22)*'') *)!2(!1*!0#021#&'!!#()$*! 4"'*)0A4#!0'2*!41) # )*!+>5*)!2(!1*!0##&'!!#()$!##,0!''1'1L!#1))#(')!! " 13 0#"#!4 #,!#()$*! 4"'*)01)2$#(')!+ /$%$!$)$'% 1 110"#)45!*!'/),0#"* "#1"#'/4!!+ /'"#!=!02!/)53!?*'')0#1#E*)!1!!()$!F32!''$1)2$#$2!!! (')!*'')*!#25$'4!*)!2(!1!A!2() " #"'&2#)!1!3,0 *'')'!! *'')'/1'/*)!1*!0#1#E*)!1!!()$!FA2"#5!"''/#5 *!0#'!)0'2",'!#),#+ ($%$!$$& <#'!)0'2#5!"( )')1/)'4 $#!#1) 2#*!!!4!1+3 ( )')1#)45!) 1#5 )+ " ($%$$& 22)*!'/),0#E.!)0'2! ( )')1/)'F) 1#5 )A4 ;4 *)!1 )4#$)4!!+3'/),0#4 $#2#*!3!!4!1+ " ($)$'% " '*)0*)#!!"#* &*'')!*!1)()$!+ )! (')! &3'!)5$!"#*! &1*)*'')!'&4))#*)!2(!,!#) "+ '/*)!112)#/)"#+( )')1#)45!!!/!1!*!$),0#*'')0#'!)0'2 *'')$"#1!!!#'/!3') 3'/1*)"+

8 '*)00'2#3,00#),0#*'')'4'/),0#",0#"1#5$#"#!+'*)0 *)!#3,0)#''412)!''/#5*!0#,'!#),#"#!1! &#*)!*'')! 4!424) 1*!+2)'=!,2"&>7?+ '*)0*)!#)3,0(#''4*' 1"#"#41))!/)$)+!1#5$ "#!1$!2"#$!! #!!# "#"!#'!4 5$141))(')#A4 )3!# #$!! #!!!MM!"#0#'2!0#!2(!#()$!(314'#!5*!+H''$ 0''&"#2$E>53'!)2#*')!1"4' ##!F+ '4*!1*!'/),0#"# #2#*'1!'/),0#! " $)$'%:1; 3'/),0##)&#*)!1!!"# #*! // ) #22)0''&3 $5$3!!*'') #&'!'!!4#50')!#,0!",0',24!# #!1)2$)"0!!1!!4#!1)/*!!"# #!1)2$"$)'/"#!1*!#)'$$!/)'2,#!!#!#! "#"*!'*)0*)"/)'*)0#1!" 4"!4'15$"''$0#>)2"""1)'!1+ <)!"''$41) #1)/!'40#)""#!#&'!!#()$#41))!! )0# #'$'4"#1!2(#&'!!#()$+ <#'!)0'2#5!"( )')1/)'!#!1)/!#35!!/)5"N!"# #N+# '!)0'2*!1#!'/ #24*!*'')'/1'/*)!1!!1#'/ #24*! &!#*'/*)!1+!/'"#!*'')!"# #!#0#'!)0'212)!( )')1*! MM!5 )!1)/!#35!+<#'!)0'2#5!"( )')1/)'1",0#'*)!$'4"#1 *'')",0)&#!*!'/),0#E.!)0'2! ( )')1/)'F+ "" $)$'%:($%$$&)$; 3'/),0#*!1#!'/ #24*!&!#*'/*)!1+)*"#1!1*!3'/),0# (')#! &3'!)5$!"#* &1*)+ /'"#!*'')'!)0'2! ( )')1#)45!$2!!!''$1)2$#(')!*OO)&!#* '/*)!1*!)"#!"# #A!!!''3 $3,0*'')'#+'*)0!$#0)5*'')!/'"#!5!"#*)!!1"/ $$##!+ 3'/),0#'4* #*'1!'!)! 5 ((& #'4* #0#/)*!#&!,')),#&'!)0'2*!1*)0 )( )!"'&#( )/)'2,#! 32!2#4 $!*!0##'$'4"#1#&'!!#()$+'"#!!D'&!"# #"!#!! *)*!1!#(')!32!*!!"!'!)*')4!*!##'$'4"#1#&'!!#()$! 0')!2"''$#'!3'/),0#+&''!#'"#!*!!#'!)0#/)*!#& '!)0'24 )(')!!$*)*!1!5&,#+ :

9 6 3'/),0#3 ",0#"/ #"*!!! *)!2(!1*!0##&'!!#()$!3 5*'') 0#*)*!1!*!! '1'&1# #&''!#'"#!'')#&''!#'"#!!0'2!+ *!#2!/ ""!1!!D'&2#)!1!*!0 )( )!"'&#( )32!2#4 $!*! 0#*)!2(#&'!!#()$0')!#*!"#'#3'/),0#+ 3'/),0#!32!!$'/*) 1*!'*)0#!2#*')(')!1),0#'&!! 2#'2(*!0##&'!!#()$#*)"#!#4#1'$2)!1*!'*)0+ 0 #0'2#! #,')*!0#*)!2(#&'!!#()$!#14'!#')#(')!#5!" $!#'')2)!'/()$ 1!*! 4"'*)04# "'0##&'!!#()$)5&"3$) #0'2!+ 4'!#')!112)# 2#'4 #",0+ #'/),0#N/)*!#&!,')),#&'!)0'2N(')# 0#104! 14!#"G"#42/#' #10'2!+ 3'/),0##)&#''$'!)"#2!!1*!)4!!#(,0#!"#*!'*)05 4!1A)1"#) #A0)$!!!1A 1!'"*!&,#!!/)'4!!3 $,'4/'!!#!!#'')!!4)1*)35!'&'*)1!'4!(')!A4 )'')0#0)"G"#4 (')!1#,#)+ 5'%$$ *)!1!!()$!(')!2#1*')'!)!1*! &!1!$#),##!,0!, =!#?! =!#()/!?+#!1!1",0!)"/,#*5$*''))$!!1*! 0'1)1!'4!"#!#"+ 6 & 6 #) <#$( ##"')1!1""G"#4"!0)! *'1!*'')",0)&#!'!)(')/!+3 *'')",0)&#!*2!*'')( )!!#,0!",0/!1!!4##)$$!1#'#,'!#)'"A!"/,#"!/)'*!#5!"()$!3' "!0#"#$/ + <#$( ##"')1!1""G"#40&# "*'')()/12)!0#*)''/*!2#*')!1""#2"! *!2#*')!1!,'!#)'*!()$!A1*) 1$( ##*!()$!'/#*'1! '')!0#53'!)1*) 1$( ##*!4 #)!!*!02!*)()$!1#,'!#)')!A '4 #,0!",0/!1!*!0#"#$! #*!+ -

10 6 $' 5!"()$!!!*'1!',24!#!!'2(0)#(')!'*)0!1!$( ##"0!'$P (53!*!1' &0!!1*!!#,'!&')4##!! &(5$!1!P (53!*!!#)!$( ##" 2#"P (53!*!1'$( ##*!!1$',0#/)'2,#!A1)'!"#'&&!A#*)()$! 4 #)!!4 #)P 0#E,'!"#)2,#'"")F #*OO)*'')'/1'/*)!1'*)0!1(')#P (5"*!) //')#)!1'*)*'')2#1!1*!0#/)'5,#A0#'/'""!*!,'!&,#!A /)'4!A!#,'!&')4##!A#$')#$'4!1!+ 6" %$& <#$( ##"')1!1""G"#4(')#",0)*!!!0!'$'')!!4)'/1"#! 51()$#+#0!'$(')#!1'$2)!1'!)(')/!*!!"#!'*)0! 0#,'!#)'')1!"4A "!,'!#)'*)3$)!1"'/11+<#"!2!!1*! 14! /)',2)"!*!0#"/,&$/)'5,#1'!!$( ##"/!+<#$( ##"0!'$"# #2#! $( ##"*)$)!1A!",0)5*!1*!/)'5,#')1!" #!0#$( ##"/!+!'!#()/*!0!'$4 $#"2"#!#2#*!!",0)5*!1+ <#&!#*$( ##"0!'$4'#C 1!! 12!!!1*'')11(')!+3& /)',2) "*'')1'$2)!1*!/!!!!#$!!1!"*!$),0#+ ()$!4'1!,0#)!#&&,#&!1* #(')!*'') )0#$( ##"0!'$'')!"#!'*)0"1'1$2)+* "#112#*')!1"#)45!1!#,0#)#'/!A3&" "0#$( ##"0!'$!'1!#"1'1$2)+!"#!'*)0$!3,0*'')0#! 3,0#*!0#$( ##"0!'$!*''),'!#)' '/2#*')!1*!0#$( ##"/!#!5"#!'')!,'!#)'')1!"4+H5$!*!!" 2#"#!2#*')!5!!4)+ "!"#!'*)0'')# #0#*'')1"#$( ##"0!'$!#$!(')! 1'1$2)A #0#1'1$2)$( ##"')1!1""G"#4!#0'')5$(')#2#1*')A'& # 0## 4"#4#2#*')!1!,'!#)')*!!#! )0')!&2!,#'!)#A$!0# 4#"0 *!'/$'"#!*!!!4)!!2#)!'! &0!$5$!"#!1"#!4# '')'/!,'!#)''/2#*')!1*!()$!A#'4)*'')#3')1! #/!1!*! 0#"#$"#)$#(')!! 1&+ <#$( ##"0!'$!#! "#0#"/,&$$( ##"')1!1""G"#4!$( ##"*)$)!1 ''$*'1! 14!/)',2)"#",0)5*! 0)"!1*!$( ##*!*)!,)"!'!)!!4)"3/)',2)",0)5&#0'!!4),'!#)')#'&*)()$#4 #)!*!*)!,)"*!1'$( ##35!A'& '!)!!4)"*!!"()$!*'1!"/)!,/"*!$( ##"')1!1P 0)"!1*!#$')#$'4!1!3/)',2)",0)5&#0'!!4)#$')#$'4!1!A 3,0#5!"0#/)'5,#$2!!!*'')'!A3 )1"#))!A* 2)!!'/! Q2 #4!)3 &0!!P

11 /)',2)*!! "/2) )03/)',2)",0)5&#'/($(531)2$#/)'2,#!A 4 #)!!!13##4!'/'!23!!1(531L!#&,)$2!!!(')!+!!4)4'#*!!"'/$'1!$(53! #35!!13#/)"'!*''!$( 4" '4*)"#$( ##"!')4!#)$!P $,0#!/)',2)3/)',2)",0)5&#()$(53( )'/$,0#!*!!"#!'*)0'')!!4)0!32!(')!P,'!&,#/)',2)3/)',2)",0)5&#(53( )'/,'!&,#"#2 #"#2""!!"#! '*)0A/)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$0)"#!'/1'"#32!(')!+ 6 <#$( ##"0!'$'4* #!$( ##"*)$)!1( )!!!4)3,0*)!##'#0#! *!*!$( ##""!A*10""!A42(#1*!1!1"##)45!+ $( ##"*)$)!14'#'!)#$!(')!'')14! #)*!!!4)A /)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$*!0#/)'5,#+"!!4)!#55$ *)!1!1"A(')#$( ##"*)$)!1'!)#$!'')14! #)*!*)",0! / )#!)"A/)'5,#)!$( ##"*)!#('')5$*!0#/)'5,# ) <#$( ##"/!"!',24!# #!,0)'!''1",0*'1')!'*)3,0#1&#*! *)",0!"# //!#5!"*''))!1!) " #*!0#/)'5,#'')'/!(')!+ <#$( ##"/!$!!3!!4!1*)*!1!(')!'')0#41) #/!+ 6,&$$$%$!$ 17& >512!!!13!"#!'*)0'/*'')"#*!!!4)/!*'')($ 4#0'!)!"#)2,#"'/14 $#4'#!(')!+!12& ), #A,'!"#)2,#!,'!#)'*'')",0)&#!*!!1*'')*10A $( ##!*)#)45!!*!0#/)'5,#4'#!!",0)&#5$* "#11(')!+H5(')!! 0#$( #G/",'!#)'"3' " /)$( &, ##"#!P 1",0$#0"#"#!P $( &, ##"#!*!4 #)!P 2#*')!1"4!!2#*')!1"4#0'!P "G"#4 #",0/)'2,##"#!P 2#*')!1"#"#!!,'!#)'"P

12 #"#!!,'!#)'"'/*)!1*!,'!&')4##*!*)()$#4 #)!A*)()$!1!,'!"#)2,#P,'!#)'*!4#!,'!#)' // ) #22)+!$ 8 # '')0#*)3$)!*! 15$"$( ##4'#/)'5,#1'!!!&')4 #510'2!(')! '/!("#=*'')"#*!'*)01!/2$("#4 )!'!)*!!#)!# #4 #,!#()$?*'')/ /)"'!!*!'*)0#'1!$5$"+3("#4 13,0 '/0#4! 14!#"# #'!*!!4 )4 1''$'/! &3'!)5$")*)"#!+("#4'# &1",0)435!!!$#'1!$5$*'')1)2$)"4#!/ "('')!'+ +*'1!!&')4 # * ##! - *)"1!*!*)1 )!1!4#0#/)'5,##4 $!0! -!&) "#)2,#22)!&')4 #!!*!# )" - 11*!"'*)4#)"2# #!*!'/1*) // ) #22) -,'!"2#!,G"#2"A) //')#!A"1!"A ! 14!#) //')#!A"# #2") //')#! - /)'4) //')#! -!&')4 #*'')$!#!!",0)5*)!#*!"#! )()'(")#'1!1#*)!!#'# # "4#/)'4 ) //')#!A4#()1 **!!&')4 #3' "1*) 1!0#"#$='+ +#5"#/*! )4A#5"#/ *!!!A#5"#/*!'/'""!1A/)'4'4",0)5*!1A'')3 $A*)),#"AR?+ <#"# #2") //')#!#4!5$"'/14 $##(')!!'4* #!)*!#'*)3,0#*! '/1#)! )4!'/0#0)"# #'!A!" 4!* ##!1 )*!!!!(53!1! )3 $!!*)),#!''3 $5$4 $!+ <#4! 14!#) //')#'4* #!" 4!* ##!1*!!1)5$"#3 $!A'/MM!A12)! #"#4!!!'*)3,0#*!*'2#12)! #"#4!!+/),3!0'2 (')#'*)!1$'4!4#'*)0A*'')!*!0211)2$#',24!#!$2!!! ",0$ )(')!1"#+ <# 15$"'!)0'2!*!("#4#'*!*)4!&')4 #(')#!3! "! # $*!/)'5,#0))A#*!#2$!1)!+2)!050)*'')/)"#)#4'1!!1)$!(')!* /'"#!*!4#"# #*'')1/)"#)2)!+/)"# #"!! (3!#(')!+ '')'/*'1!1*'')3#'*)0!)"#!"#!#4!5$"*)1 )!1!+6!#!!4) *)(,0#'*)0 #/)'5,#0))'/0''1#"*! )*!# "/,#!A3'('/ 1*!#,0!$A21#A#4!1AR /)'5,#0))$!3,0'/*)1 )!1#!5"#! '')!!# /)"'!!P3(')!,0#)!#*)1'+2)!1/)"#)'') /)'5,#0))$2!!!(!1)$!(')!* /'"#!*!4#"# #*'')1/)"#) 2)!+/)"# #"!!(3!#(')!+!0#$ )*!) //')#)!1*!/)"# #"4 $#!!4)4!5$"*'1! '*)3,0#!'/ - #510*!#2""!$'4"#*'1!"#)45!!*! )#+:*! 4!"#) #**'')( )! - #510*!'/'""!1*!0#/)'4*'1!"#)45!!*! )#+:*! 4!"#) #* *'')( )! - 5"#*!!"# #"4#4)!'/)'/!/)4!

13 - #5102#*')!1!"#*! -,')),#0) 4!1!*!!"#*!!5$$ )!#!*'') &1!41) #/!!!1'/14 $##(')!'')!!4)+3 41) #/!!!1(')#"/)'$!4#'*)0!4 1/ "2#1*')(')!! &')41'$2)!1 '')'*)0+41) #/!!!14'#)$!!10'2!4#*'1!*)"#! )3!#)!"/ )!#'*)1!112)!*!0#"#!!#()$! )!!2(!#()$'&! 2#)!1A(3+3'!) #!1)2$)! 1!*''!)*!#+.!))$!1!*!"#!!"#*)!!14'1!!/)!,/!#12)!'&",0#" 12)!12)!!$')##5!!!#!)"4'15$ *!#2'!))$!1!12)!!/)!,/2#!$!#'')2)!P'!))$!1!#5!" $!#'')2)!4'1!",0#"12)!4 ;424 1/)#41))!,!#) +$!#'')2)! (')! "*'1#1&!):2#'#:*'')1('!()$ 1!+ 5!"'*)1!1"/)'4'#!)"141)),!#) "!02!!1"'#! // ) #22) $2!!!,'442!,)!4#'2A!'1!#141)) // ) #22)+!1!1* 32!#'*'1!1!!!"2#!1!*!/)'2,#!*!)!0#1!5$1)2$"'A *10'&,')),#()$!1*!,'!&12) #"!/)'2,#!1*)!'!)0'2!'')!",0)5*)4'1!!# "#!!*!4!35!,'!#),#2*)/,0#!1!4'5$!+ 3/!1!1!42# #"42#!"''$*'')/)'2,#!'')!",0)5*)'/*) 1*! '*)0#'1*'1!!1"'#!(')!!,'!&12) #"1*)''))!+ 9 >52#*')!1*!'*)!$'4"#3!!4)3,0"#"'/0''1#0'2!*!*1)! /)',2)"!"#! )!5'*)0*!#'/ ""!135!!3 $"G"#4 ),0#,#2)!A!#()$!!'4!!A! 41*!1!1)'/)!1*!"G"#4!!1)2$)"A&"#)2,#2)!A *1!1"*'')3!!1A/)',2)"#)&&!!"# #A,$2/!)"#')*!"'&#( )!11*!"A *)"0)A!3++++!3"#)$#!,0#!4!+,0#!!3 $"#2" 1# )! G""'')!!4)(')!'/14 $#*'')'*)0A(')! ;,2"*1!'4*!'*)0*! &'/*)!1+./3"#2"0&#'*)0 ),0#!!3 $)/)'2,#A!/ ""!1A0#1)2$A!2#*')!1)*!+!!4) *)!#3,0)#' 50')!',24!# ##*)!!'*)0+ '*)04 1"#2"''$#!1)2$!''))!+ &1*)/)'2,#!*!'!),!#+!!4)4 10)*!'/1!!$(531)2$4 $!#!35! 2#)2$$5$",0)&#5$ #'"#44!1*!'*)0+ >53'!)!,0#4'#11*!(')!!" 4!()$!1#2""!0#'2!0#!2(!#()$+!0#53'!)!!!# "#"*)!2((')!3 )!!1)/)'35!( )! #(#&'!!#()$!4'#!" 4!()$!A( )52"#&''!*)$)*!0#'2! )0#!2(!#()$!'41$)4'15$4'#5*!+ C

14 4),!#! #'!!#),0!1 > @ 4!#&, #'!)"!# 4!#&, #'!)"!# #'! G! #'!)'#',' ),#!( )!1 &&")* &&)!# #)*,". ),#.2#( )!1 2 '! 2#)Q2!,G 1# )" #", 2)'/!,'442!, #'!"#! ) 2)'/!,'442!, #'!"#! )"!"##2# 6 )Q2!,G0&#6G!1 ' G"#4&') ','442!, #'!" ( G"!"##2#'&,#), S,#)'!,"!1!)"!#)!#)'#','!#1) #)*,"1# #(')$ B!#)! #'!,'442!, #'!B!'!,'442!, #'! ', ) 4 1,' #( >! 14!#!&')4 #'!> ".!./!'!,') >!4>#(! 2)" > #'! 4 #",0 //5)>1",0/'')(1! > )* < "',0)'!'2"1# <) )'#','4/4!# #4!# )4 )G #,,"" T T"1!!1/)'#',' < G!,0)'!'2"1# <) ),0G ""'!!# #'!)'#',' '& > )!"#'&)!"#>. G/'&)*, )#2 )* ##(')$

15 7 7) #(')$ < #%$'=$!,0#*!!",0)5*)"(')#1*"#1'/0#6>*!++#)&&!#55$'& 4''2(/ #"!=>*!++?+,'U)! #')'!#()/!,'U)! #')*)(3!5$!1*'')'!)0 *1!!4!135!!12 '')!"#!'*)0+3'/),0#()#'1(3!!&)4 <#*10"!13'!0"/!A'/14 $#''),'U)! #')'!#()/"50#"#$ 1*'1+!",0)5*)(')#)'/1(3! #05*)/,0#"#*''!!*'')( )!*!# *10"!13'!0"/!+ $'"#!*'')5$'4!2#)2"#!1!D'&()$!1V"#(')!!0#10"! 13'!0"/!*!,'U)! #')'!#()/35!!"#*!!!4!1+$'"#/)5")$!!1!!)11*!"1*) 1(')!!0#10"!3'!0"/!4'#!5!",0)5*!11*'1(')!+

16 33,7>8 43?#30/#0,(4>8 3$ &!1!$#),##!,0!, 0)!!!#)!#&'!!#()$ ##' #'!)!1# #&'!)!3'!)#2""!$'4"#*!!/2$'/) #')+#!#()$"'/1'2(2#!C# #&''!,!#) "A*! 1!'1'!)!1*)'!!* *'')! 45$#!*)!!1!1) ") '*)1"*3!<#)!"4""!&) "#)2,#22)*! 4".*)0+ ##"#$(')#!*)!,)13',0#'40##&'!!#()$$'4!5)!#*)!2(!!,#2#0'2!A! 1)2$)")*!!!"##5*!1 )!)!4!"#!"Q2*!# "!!"#3!2)"1!#!A3'('/*$*!&2!,#'! ## "#)'2( )0+ *)!,)3!'/'""!1!!1)2$*!#' #+ #&'!$!!#3'!)!!&) "#)2,#22) )'/)$!"+) " #*!!&) "#)2,#22)4 $#1!2#*!#"#$+ )$'%:1; %$:1;!()$!35!!1)/! #"2)*G <#'/"#!*!!"#2'"")!!">2#'"")/)"# <#*)3 4!*!/)'1) 44 #/ ) 4#)"/)"# <#'/4 $!*!!/!!!1!1!!"# #!41) #()$3 40! <#!"# )!A!"2#!A,'!&12))!!D'&!)5&"#!*!#*)! // ) #22)+!'1/ #,0$ "A*)!!1"$ "A*'!1"$ "35!#*)!'')!!4)+ '')!"# #*!0 )( ) // ) #22)3 4".*)03')1!*'')!'1/ #"!!-!,0),$+0 )( )!##(')!1,'!!,#)4#'$ 5!!* J!"2#!1!!"#!$ "#*'')3!(')#+ &"#!#2""!# / #"!0 )( )!J!"2#!14 1#'#4#)) 1!3'!);#) $'"#*'') '*)0A*'')!1) &"#!!$!!"2//4!#1)$!(')!+<#3&1#*'')!"2#!1'/J! )0##4 #,!#()$*'')0#/1#+!( )!'1 <#41))!!!!"#!*!!'$ 5!!,2"&#"#! <#4 $!*!!,$2/5!!"#! 4*!!&) "#)2,#22) <#1*!*!"#! )'/!1"4'2 &) $*!'2,!#) &*')!*)()$!1*! &) $4 #)!/)"# ))35!!1)/!*'')!1!A$ 1'#!!(!$!! -!'1*"#1!1"4!!4'!# 1#'0')! -!'1(!!*')'')')!1! - 0#0)"#!*!'!#"#!",0 1!1! -!'1"'3!!*)!!1""#2$$! - 4)$!*!,'!#,#'3!A,'!!,#')!A)!!$ " - *)!*!4#) //')#!! ##"#!

17 '')!!# *!'*!"#!()$!35! &3'!)5$/'"#!!4#"# #*'')3!A!) 35!!()!# " &3'!)5$/'"#*'')3!!!!'')!!4)*)#(')!'*) "#!/'"#!+ '%!%&$ ' <#/)*M#&''!!#*!0#1!#",0 /!&) "#)2,#22)*! 4".*)0"# #2#!!#()$*!1!#)!"4""$ "4#*),!#) "!!1)5$$!''//2!#!!0&#! 1!!244)!1"/!4#,5&)"+ #/)*M#&''!!#'4* #4'4!#-,!#) "+*!'!)0##'3,0#*! A'!) 0##'3,0#*! + '')!'/#4 1)2$"!$'//!1*'')3!4#1('!!!!02"#&''!,!#) "!!1)5$"#1'2(!+))35!!!#,!#) "*!!"*'')3!*!$'//!1!! )0# /2$#&''!!#+ <)'!)*'1#)"#!*'')!",0)5*!1*!0#"#!#&'!!#()$*! 4".*)0'4#$'4!#'#0##*)(,0#!2##*')!,'!,/#*!3'/),0#+ &0!$5$*!,!#) ( )4!,!#) 1$'//"A35!*)!!1"5!!#() "'& *)) "2#1*')+<#10*!*)!!1"5!!#2""!,!#) "(')#!#)2!$1!'4+ 3*)!!15!!0!*'1!$ ) $#)"#$! WA44 /)$ " XA4<D$4! &&Y<31# C 31)''#0!*)!*'1!$ ) $#)"#$1!",0 5B #5A$ B )$AΩB : A A C A: : C A: A- 1 Zie ook het type bestek nr 3/135 van 1961 van de R.T.T. (vroegere Belgacom)

18 !*'')1/2/!")$ 4#!/2/!"/'*!::4<!/2/!" #"# 5B #5A$ B : A C A: - A C: C A: : )$AΩB /0'!3'2!')4 #)#)4'#!35!!C> "'#()"#!3'2!')4 #)#)4'#!35!!+Ω+$4 )14 #10"4/!1 3'2!')4 #)#)4'#!35!!>.*)32$#( C '&*)) " *)!!1!*)''/#3'(0#"/) $*)$) ""1! )!1#2""!,!#) "+ <#!# #((1"*)!!1!!!! 32$#)2!$*)!!1* )V)#*! #'#:! )1!1, /,##"0'&##2""!,!#) "+ 3*)!!1"5!!#2""!,!#) "35!2#1*')0#35 "1/2/!")5!!A0#35 " *)"#)$#5!!+ '2#)!1! 4"#,!#) "0!!#)!"#&2!,#A'4 #350#*)$)4'#!'')#! #! )!),!#) "* 0!/ "")#+3#)!"#,!#) "* ##!)'2#)!1"#!($*!!" #)! #*#)2!$"!2!'*)($##)!"#*)$)!##12)!*'')0#1* /)')# )#)2!$()*))'$!=!1* *!$ )2$R?+ '!!5!! 4"# '!!5!!35!! ''12#1*')+,0#"!$,!#) "* ##!$ )#!*'') 1# '!!5!!+!1#*!! '1 '!!5!!* )V)##2""!!$4#)!C $'4#)+ '441 '!!5!!( )!#!1*'1*!!#1)'#!1#*)3( $$!1! "1! *)*')4!1#1)''#(')#35!'*)02!#) 5,#2#1)2"#4#!1"#')!+.( <#"#!021#&'!!#()$*! "*!, #+ 3,!#) "35!*)"/)!!)!'*)#'# -"#"+ 1 Andere voorkomende pupinisaties zijn 129 mh en 25 mh en overeenkomstige pupinisatiestappen, verzwakkingen en karakteristieke impedanties 2 aanpassingsdemping 3 trunklijn 4 tie-lijn :

19 <)'!)*!#B "#"#)214#02!)"/,#*5$#&'!,!#) ="? / 7$ >06 "# $!A),0#!1.'"#!$4/+: C!#()/! 5$"(,0#AZ<)'2* $ -=(')#*)/ #"#! ) C J!'"#2!!?!#()/! 6!!G#2!!AZ<)'2* $ C G,$;#2!!A*22)$)2"!/!=7)5$? C C!#()/! 5"4!"#2!!A1)'#)!1[ C >*)! >*)!#2!!A#!!!: C >)211 6)2"/'')#A ""#!(1A # '$ C "" 2(5$"2" C *)14 *)14"2" # '$ C!# )'!)&A5$"(,0#!#A # '$ C!#!# 1'!A'02"$ # '$ C C <)!# " )",0'#"(1- C 2*!.2'!! C 244! CC[*)$)"("" ) C "4,0! 71! )!2#0 C,0! 6)2"!1[*)$)"("" ) C,0! >)2""/'')#"#) #"!,)21 C )$ #!$!A'21 *)""#!(1 C 2(/'')# #J')""2"A>)21"* )# "#) # # '$ C.2! ).2! ))21A'2" )$ C C 22)" 2/#2!!A5*)0""#) # C 2")'$ "/!"2"- C #+J'!Z'') >)21"#) #"2" C '"" ) 1)(1!A>)4=*)(5!#? C 7*14 7*14()$02"A6')#)5$"#) #C C 7"$.'14"2"A )#"#) # C H)211 H)211! 44"2"A >HA"!A C H3 # H3 ##2!! # '$ G,$;#2!!F!E!#!# "!,!#)!(31+,!#) "+,!#) '/', #E*)14"2"8F'#!)35"!"# "/)*M,!#) *'')0# #)/ #"1*"#1"!!)35"4 $#3,!#) 2#*!0#1!#&'!!#()$ *! 4".*)00)5!0##&'!*)$) &0!#*!0##&'!!#()$*! 4".*)0+ + +(+'/3,!#) 35!3'(#'"#!*!0# "#'"#!*! 4".*)01,'!!,#)+<#*))'!)0'2*!3 "/)*M,!#) *'')0# (')#!! &3'!)5$,'!#),#1)1+ -

20 ",!#) "35!'!)!14#$ )1$'//1)2$4 $!*!*'1!/)'#','"!#G/"*! "1! )!15$""$#&'! T/)'#','=?1)2$# "1# $'//!1! )/)*M,!#) "A#"#'1/ "#'/,!#) "+ >'&/)'#','!1# $'//!1!! )>1,'4A*!!"!$#'1/ "#'/,!#) "+ "1# $'//!1#2""!,!#) "+ "1! " #* 1"*3! '1$'//!1!#2""! "* 0#<!#()$*! " # )( )1!1"*3*'')0!!"A35!,!#) "! ''11$'//4#!!"1! )!1=:<3?* 0#1!$'/)$!#*! "1! " #),0#"#)$"!$1)2$# "! #!#=!# "1# >$'//!1* 4'4"#2""!#2!!,'4/;! * 0#1!$'/)$!#*! 4".*)0+3$'//!1!0!#'#'> =1# #/0'!G!#)&,' )?$ "4#$ )#*)!!+ 31# $'//!1!(')!!$1)2$# ""1! " #'*)),0#!2"'4'+ + &2!#'! ##E()1 *'/)'/)F!'1"5!''#&'!A#'1/ "#!#2!!,'4/;!A #$2!!!*)(3!5$!+

21 *'1!'$",04 \"1*!$'//!1!#)214#02!)"/,#*5$!# + >'$",04 =/)'*!,".'"#!)!!7"#!)!? >'$",04 =/)'*!,"!#()/!A42)1! 4">)!#? <#35!!$,!#) "1# $'//!1!=A>?'!)"#2!!+ "4 $!!$1)2$*!! >?! 0)5!!$*'')"1! " #1)2$#(')#+4"#*! 3! '1$'//!1!35!(* 0#<!#()$=. // ) #22)?2#1*')'4! '1

22 *)3( $$!1#'#!4!424#/)$!+. // ) #22)"'/35!2)#1,'!!,#)4# 0#<!#()$+ )( )1!. // ) #22)!2"''$1!< // ) 0#$'/)$!#4#$ (2#1)2"#4#!*)"#)$)!1"3!35'4! '1*)3( $$!1#,'4/!")! #'"#!=#&''!#'"#!A& ;!A4'4"AR?35!* "!1"'#!+ #&''!#'"#!$2!!!*!0#! '1'&*!0#1# #G/35!+4"#1)2$#35!( 3*!0#! '1#G/+ 1('!"G44#)",0$'/)/ )!!1"'#!+!0#1* ( )0##'"#3,0!0#1'2(*!# )( ),!#) "'/1"#A35!3 *)!!1!2#1*')* '$ $'/)/ )!*!0#1'2(3&( )5 &"#!2"/)$#5&# #'#!$4#)"+!0#1* ( )0##'"#3,0'/!!)', #*!#!( ),!#) "'/1"#A35! *)!!1!2#1*')* 0#$'/)$!#*!.<+#1* "0# 4"#*'')$'4!+ &"#!!*!35!!$2!!!!!$$'4#)"=4 ;+$44#!14*! $4?) 1!+ H0)*'')!*!!$*!!1"#'*))21 ) 4/8>'""2#"2"!1#-:4 >5!4 >'""2#"2"'/3&,!#)!1"'#!"#'# #'*))211! &"#!2")'!$4 ( #2"!",0#*)"#! )0#(1)!1#'4 #0#"1!!')4*)3( $#!$'4#+./!!# )2$1)2$#5!!*!#1* ())!*)"#)$)1/ #"#'/!1 $'/)*)!!1!'4!#)12"$( ##!*)"#! )0#*)$)51!+! '4 '!!*)!!1!'&!#5!! 1!'4+ #35!! 4#)2!$5!*!!!),!#) +!),!#) $!!/)*M,!#) '&!>1,'4,!#) 35!+!*'')",'!!,##2""!/)*M,!#) *!&52"#)

23 ,!#) *!0#!# 1'!+##2"4'15$'4* #'"#!!1"'#!'/ /)*M,!#) *!&52"#) ##!! )0# #&'!!#+ "*!7*14!!#()/!6!!G35!*'')3!*!$! '1 =),#!1!( )?,'!!,#"* *)!!1!4#0#/2$>1,'4!# 1$'//35!+),!#) 35!!")/2$>1,'4!244)"#'1$!*'')),#!$'4!!$3!1+3$'//!14 $#0#4'15$!/2$>1,'4!244)#'# (53!!!/)* +!"'441 "35!2"3'(! /)*M!244) "!/2$>1,'4!244)#'1$!+./4)$!1'')$*!3Z"()! #55$'/'""!1,0#(1!"0#!#4)'!)"#2!!*!'')>1,'4*! & D-D+!0#!2(,'!,/#!!3#55$'/'""!1!*)*!1!#(')!'')!2(!4'15$0!* >,'!!,#"+ $ :4 # <)! *'1#!'*)3,0#*!#G/"*)!!1!1)2$4 $!*!0#021 #&'!!#()$!0#!2(!#()$''$!##'!)"#2!! 6""$#&'!*)!!1! ;*)!!1! '4*)!!1!=4'? "#0#1('!#&'!*)$)(')#0##&'!!#''$1)2$#*'')!1)''#!#! '14'4*)!!1!1)2$#*'')11*!"'*)),0#*!*)$)"#!1!A *)$)")1 )"A!3+ <)5(')#)'')!4'4'/!,!#)!1'4!* "#*)!!1#4 $!4#!!)4'4( )! )1# 11*!"(')!2#1(""+ ''*)!!1! #35!$""$#&'!*)!!1!1)2$#(')!*'')!''*)!!1!!2"! 0'1)5&"3$)0*)"!+3!''#'"#!"#!'/1"#!#2!!"+>50#'/!4! *!0'')!(')#0#!244)*!,'))"/'!!#=!#1* 0#!)+*!&) /'# #!#()/!? 2#'4 #",01*')4+ 1# 11*!"'*)),0#=#? #(')#!$#'1/ "#'/,!#) #7)5$+ <)(')!1# 11*!"*)"#22)* 1# 4'4"=?'*),!#) + ' # 2#)2"#!1"5"#*!021,!#) "!0##&''!'$$2!!!'/1*) 1(')!5 /)'5,#!1!2)+#35!''$$#)'!",0*)$)51 )!$2!!!''$$#)'!",0=/)4?!1*) 1(')!+ C

24 " 8 '')$)) <#!2(2##*')!,'!,/#0&# ""# )# ""0#021#&'!!#()$!0##4 #,!#()$*! 4"'*)0+ ;&( " '')!3/ ) 1) &(')#0# 14!,'!,/#" 4!1* #+# "(')!*))",0)*!! *'1!0''&"#2$$!!/ ) 1) &!+ *)!2(!1*!0##&'!!#()$(')#!'*)1!1! )!'=','*)? '41*!1!0G)*')4+<##'$'4"#1#&'!!#()$!#/)'4''"3'(' " $""$#&'!#$2!!!*)()$!+ '')'*)03!'!#()$*'')#&'!1L4/4!#)(')!'/0#1! #4 #,!#()$*! 4".*)0+!!)"#"# 5!!32!2"*' 1*)(5)(')!+#!# 5!!!($(')#'')'*)0 41+!!#)"# 243 '')2#)!1*!0#!#)!#4 #,!#()$*! #'"#!)*!#*)*!1!'')#'"#!!3!#"2#!'/0#'!#()$+3 '*)",0 $!13 '')'*)0#! #5'')11*!$2!!!(')!+ 4"#021#G/"!#)!$'//!1!#2""!021,!#) "32!!#4)*!#'/ ""!1 35!+"!#)!$'//!13 *'')#)2!$!1* '!#()$1$'3!(')!+ 021#G/"$'//!1!! );#)!,!#) "=>1,'4!/)*M?4'#!4'15$5*! 4 )32!0)$$!(')!+ ))*''#'/'""!1!*'1!$!4)$! - 6( # #&0''1"#!P$( ##*!!1"/)$4'#4!"#!"*!( )135!4# $( ##*!!1"/)$'*)!$""$1# #&''!,!#) + - <'1#)'2( )0A'')!)35",'4/'!!#!#*'')3!4#0'1 >A!!)35"4'15$0#'#'!#2!1*!$)#",0,'4/'!!#!!$)#",0 *)!!1!#2""!,'4/'!!#!+!",0$ )0*!--A---]*'')#'# '/'""!1 4'#11 )!)(')!+'')(,0#!"#!#!#!!#()/!4'#3$)! -!#)'/) ## o 4#!)#&'!!#()$!A!$35T"#! )A( )50#4)!*! T"2//4!# )G")*,"1) * 4'#4'15$35!+ o ##&'!'/'""!1!*!!)*)!,)"='')1)2$*!'!)!) "#! )!?+ - >0'2*!0#"#!!244)!1/!+

25 "!,!#) "'/', G,$;#2!!A*22)$)2"!/! =7)5$?F!E!# 1'!A'02"$ 8 # '$ F!!*)*!1!#(')!'') // ) #22) ( )'/0)'!)*)4,'!!,#"'!)##E#0)1)2$!,'!!,#"F#)21$2!!! 1,'!!,#)!0))2$#(')!3'!)#!#'!!1*!02!021$( ##!&2!#'! ##!+ 3 // ) #22)(')#!#) #22)''$'4",0)*! "1 #( G"4 )3!#"#$!'4 (')! <)5!#*'')! 45$!,0#"##(')!!0#1)''#!#!1'$ 5!*)!!1!( )'*)0#021#&'!!#()$*! 4".*)0",0$#( )'/ #&''!#'"#!A& ;!!4'4"*)'!!35!^, #,!#) "'/', #"N!#!# 1'!A'02"$ A-!#N! G,$;#2!!AA22)$)2"!/!A7)5$N!!*)*!1!#(')!'')!2(,!#) "/ ""!!0#!2(,'!,/#+ ''),!#), ##*)14"2"=?1#0#1#*!,!#) "#4*'')0#4#!0'2*! #2#4 $#*!0##&'!!#()$!#0)5'*)1),0##(')!'/!!2(#/ #"!)4'#),$+ >52#* *!0#'!#()$!#$)4'#),$ 2#'!''4#$2!!!()$!4+ +(+3 )4'#),$"!!!#&2!1)!3' "!'$ $""$#&''!,!#) 3'!)$'//!1!! $4'#,$3 0)52"3&0#'$ #&'!*)$) &0!!+!!# )4'#),$" 32!*'')3!(')!*!>!"2#!1!( )4''$;#)!*)$)4'15$5&#+ )4'#),$"32!*'')$#)",0*'!1'*)!1"'#!(')!'/)""#! B"G"#4!*! 4".*)0+ <#'!#()$!#2#1)2"##(')!4#!)2!!#2#1*')")*)!#"#$!'4 3, ")*)3 &0!!1*!0#*)$)* 0#'/!#()$4'15$4 $!!*)3')1# /)&,# &0!!1*! #'#"#!#)!1!*)!!1!+, ")*)*)3')1#2"*)!!1!#2""!#'"#!=! '1A1# A4'4"?!1"'#! '/4'#,$"A#2""!#'"#!'!)!1A#2""!#'"#!!1"'#!'/4'#,$"!#'"#!A!*! #'"#!32!2#4 $!*!##'$'4"#1!#()$! ) ;#)!$'//!1!"#!!!#5*!+ 3, ")*)!##*!" &2!,#'! ##!*!$#'"#=! '1#'"#!A1# #'"#!A #'"#!AR?2#4 $!*!##'$'4"#1#&'!!#()$#$2!!!*)()$!!5# 0'2!+, ")*)!#3'14!"'!)#35! #0#;#)!'$'//!1!=#)2!$!1* 4"#),!#*)"*!0#/)'#','!<+CC/)'#','?! )!)'!#()$!! #'$'4"#3 $2!!!'!)"#2!!+ )*)F&2!,#!#&G"",0)2!!#'/1'2(#35!+)(')#*'')1",0)*! # )*)"?*'')3!4'#!(')!&G"",0*' 11",0!35!!'/ *)",0!', #"'/1"#32!(')!4#! 4()$!, ")*)'/', # G,$;#2!!A*22)$)2"!/!=7)5$?F!"#!G, ")*)'/', #E!# 1'!A '02"$ 8 # '$ F+>52#* *!()$!, ")*)!#"#!G, ")*)# $*!

26 ()$!, ")*)'!4 5$'*)#!4!+!,'!#!2()$!1* '!,!1"''$ #'1#!A4 )!1* *!2#* *!*!")*)"4'#!)")*) #) &&$$2!!! *)()$!+ <#'!#()$3 2#1)2"#(')!4#!")*)( )'/0#E0)"G"#4F!# 1L4/4!#)#(')!+<#0)"G"#43 '/35!4!"#!"#!*'')/)'*"'!)!1A,'!&12) #A4'!#')!1A) //')#)!1! )4()1 **!#&'!!#()$4!#!!*! #'"#!32!2#4 $!*!#!#()$+ '*)03 * )'(")&2!,#'! ##!'')0#!4!4#02/*!! 1)2$)"! 4!/ "('')#'1!1*)$)51!#'# "/,#!*!#0)"G"#4+ " 7$'%!$''+))% $)) #&:< "#!'$ $'/)5!*)!!1!!!!)"#!"#!#0))2$##(')!!,2"& 0)'/1,'!!,#)#'"#!+.!)'$ )'/! '1#&''!#'"#!A1# #&''!#'"#!A & ;#'"#!A! '14'4"A!''#'"#!!1# 4'4"=?'/ 021,!#) "!,!#) "1,'!!,#)35!+ "#!)2!$ )/)*M,!#) "!!0))2$##(')!+ "#!T$'//!14#I,!#) #7)5$!#0))2$## (')! >!$'//!1!! "32!0))2$#(')!+./4)$!1!#)!$'//!1#2""!,!#) #*)14!,!#) #!# 1'!3 0))2$#(')!=! )!!2(A#*'')3!*'')!# 1'!? #&:< "+ "1! " #* " "1! " #),0#"#)$"#2""!!,!#) #!#=!# 1'!?! 3$'//!1!32!*)*!1!(')!'')$'//!1!=)2!$!1?* 0#'!#()$+

27 #&&&< "!,!#) "'/', G,$;#2!!A*22)$)2"!/! =7)5$?F!E!# 1'!A'02"$ 8 # '$ F!!! 41) #*)(5)#(')!+ &''!"!#4)0)1)2$#(')!4'#!*)(5)(')!+!!# (')#!"#',$ 10'2!*'')*)*!1!1*!"#!#'"#!&,#1!+H'(*)(5)!1 "!"#',$! 44'#12)!! &"/) $4#! $$'')*!'*)0+ *)(5)!1! &*')*!*)'2) // ) #22)!'/$2"*!/ #"!( ) // ) #22)1"#!0&#4 $#!#1) 2#*!3!!4!1+<)*'')"!/'"#*'')3!! 4#"# #+'/$2"'40"#*)(5)!1*! )! // ) #22)!$ "!0#",0''!4 $! *!/ #"!A4 )!#*!#2!1)/!*!"#0#",0 )3' "0)",0)!*!42)!+,&& <#'/#'2(!#&'!!#()$"# ##G/",02#!!#,'4/'!!#!+3(')! 0)'!)$ / ")*)" 4'#),$"!/2!#!#&''!#'"#! )*)*'')0#0)"G"#4 " >,(, ")*)'&, /)',""!1!0"#&'!&2!,#*)!#('')5$"*'') "1! " #0')!51"/)$$!=, "?+, ")*)"*!!""#4# 14!"G"#4 4! 14!## $!=,'!&12) #A 1!'"A!3R?+ ;, /)',""!1"'&#( )$!'/!'/*)",0!0 )( )/#&')4!'')3'&&)#(')#!)2!!#"G"#4*'')1"# #) #'/! &3'!)5$A$( # #*")*)+0 )( )!#14'!#)#(')!!!-F),$+ %&4 <#"#2)!1""G"#4"!/)'1) 44 #)"#1!(')#'/")*)+<#0)#!( $# # $!*'1')*!!)/)'1) 44 \"+"'&#( )) #5*'')$2)'/!!2;'&! B!;"#2)!1""G"#4+ 5(!, ")*)4'#35!/)',""!1# $!2#*')!!) #4+/)&')4!#*!0#"G"#4 / #0#4 ;424!# '/)'/! #$!'/13#(')!+<##&'!!#()$*!'*)0 0&#4'4!#'!1*)1)2$)"!4'#",0 )35!! )C1)2$)"P!",0)5*) 4'#)$!!4#!1)2$/)#'"#*!A)!1+$, ")*)4'#3#) &$!35!

28 !#5$2!!! &0!!+!",0)5*)*)4#''$0#!/) $#5$!*'!4 ;424!# 1)2$)"/), ")*)( )4!'!)"/5$#&'!!"#11 )!)(')#+! %&#!",0)5*)",0)5&#0', ")*)"4#0#!#()$*)'!!!!#(')!'4! 0'1",0$ )0#1 )!)!+.4( *!35!$)#",0)'!0##&'!!#()$A4'#, ")*)'!#2$2!!!(')!+!#(")*)4'#)'*!)"#$2!!!'*)!4!!1* *!/)'4!'/)"# ")*)A!#'!)*'1!*'')( )! - "#!1"/)$$!4'#!5*!*'')#1! -!2(1"/)$$!4'#!!!!!#)45!*!4 ;424C4!2#!'/!2(4'15$35!!",0)5*)"/,&,)##5!'1*'')#'#"#!)!1!*!!2(1"/)$$!+ #12)#*'2#'4 #",0=1!4!2!#)*!#"35!!'1*'')'*)",0 $!1?A! )4 *)",05!#! #1* '/0#0)"/#&')4!!)4'#4!112)#! ) '!)0'2"&)4 + ")*)4'#'/!!)', #'/1"#(')!A3E 14!F0)'*!+*)!!1 #2""!")*)"$!5*'')!*)!!135!+!",0)5*)"/,&,)#0##G/ *)!!1A!*!#2"/,&$*)"#!=3' "4 ;+G'*)!#()$A!)#R?+ ")*)"" 4!4'#!*'')0))*!0#!#()$ "1013!(')!( ##)&#,'!&12) #+ 11*!"=!,2"&G! 4",011*!"3' "#) &$11*!"!11*!"'4&,#2)!'/# 4 $!?!/)'1) 44 \"4'#!"#"#15$'/")*)"!(3135!+ '1!1#'#, ")*)" &1",0)4*!'!*'1!'')4*!/ "('')!! &3'!)5$\"+ ")*)4'#",0)435!#1! #G/"!*!=*)2""!A)'5!"/ )!A! '&")*,!*!AR +?0#,')),#&2!,#'!)!)*!$2!!!!1* ))!1!A'&,'!&!# ## *!11*!"!")*)A'&*!1*')#&'!1"/)$$!!1* )$!)!1!+!",0)5*)1&#!'/"'44!1*!4 #)1!")*)",0)4!#1!)15$!*!A!1#2#($5$'4!4 #)1!1!'4!!!#(')!5!"# #*! ")*)'4)15$!*!2##"2#!+!",0)5*)1 )!)#*10!#)'2( )0 *!35!'/'""!1 "*!'!)0'2"'*)!$'4"#A!)!1#3')!''3 $3,0 '/)!1#!'1!/ ""!1!!+, ")*)"!"# 10A!0#"!#!* ) ) #0)"# )#!*!0#"G"#4*!#5 #'##5!'13'235!'40#10#0)"#!!35!!')4 ()$!1+!2!#)*!#"*'')0#'!)0'2*!")*)4'#!#'#!4!424/)$#$2!!! (')!+!",0)5*)"/,&,)#($#G/"'!)0'2"!#)*!#"!'135!!4#($ )14 #+3!#)*!#"4'#!4'15$35!3'!)0!)*'')0##&'!*)$)+ '&#( )2/ #"*!")*)"$2!!!3'!)'!))$!1*!#&'!!"#+!",0)5*) ",0)5&#/)',2)A!4/,#)*!'/#&'!!"#+)"# #!0'#"( //)',2) *'')0 )( )!*'')2/1) *!"'&#( )P!",0)5*)",0)5&#3+ $ %(#7& /)'1) 44 #11*!"= """'&#( )?*!0##&'!"G"#4(')!'/1"1!'/0 )"$ '&&"044')G*!, /)',""!1!0+<#"G"#44'#"#! )2#1)2"#35!4#!,$2/4'15$0='/!"$##A# '&* 0#!#()$?+/)',##*!,$2/"4 1'')!",0)5*)/ (')!A!13!0#''$35!*)!#('')5$0"'4 5/)'4!0#!#()$#)21'/) #'!#$)51!A4 )3"4!"#!"4 /)5 )'&!!*')!*!!2("'&#( )+!!!!2( """'&#( )*)"!''3 $5$5$#*!(1&'2#!!"'&#( )'&'4 #)!2(4'15$0!35!!#)!2/' /)',2)#35!+!!)#5!"2/' /)',2) #"&'2#''/#4'#! )!*')1"'&#( )) "$2!!!#)211$)(')!+ :

29 2)!/)' #(531!1!(')!!1),0#4 1!')4 ()$!1*!0##&'! "G"#4!#(')!'!))'$!+ *)!,)4'#!/),0,$2#*')!*''),'4/ ###*!!2/1) 4#"#!G /)',2)5'*)0!1)2$"+#'4#1 )!)! #,$2/")*)3$) '/) #'!5&#50#2#*')!*!!2/1) '/!)")*)+ %#794, /)',""!1!0!#5*'')$2)2#1)2"##35!4#!!#)!#")*)3' #)4'# 4!"#) #4#!"#! )()'(")4'15$"+ 4!"#) #*!, /)',""!1!03 5*'')$2)*! &$"#! )7)'(")4'15$35!A4 )4!"#!"5!#)!# ;/'))+>5 &(5$!1!#!",0)5*) #)! #*!*'')#"#!!02!$'"#/)5"+ ) % '1!1#'#, /)',""!1!04'#*135!+.!",0)5*)3 025$35!,!#/'#$2#!3##!+)"#!/'"#!*''),!#"*'') /#&''!"!*'')! '1#&''!"+!),!#$'"#!!!!1)/!#35!! "#!/'"#!*!4#"# #!(')!!# &3'!)5$!',0;#) # <##&'!"G"#43 '*)'$!)4'# 1!'"4'15$0!",0$$!+ 9 &:, /)',""!1!04'#!'1!2"#)!&,#'"#! )!'!)"#2!!3' ## '!)"#2!!1*!#'/ ""!1!*)14 )*)",0$#'*)MM!'&4)) # ""*'')0#'/"!*!11*!"+H$)!#)!1)2$)"!*)$')#!244)!14'#$2!!!'/1"!(')!+ =& <#"#!!244)!1"/!"25$2#0##&''!'$!(')#'*)1!'4!!!2(!&) "#)2,#22)+'441!244)"35!/2$)$ )A'*)0!$#)!'40#!# /2$5$)$ )!244)"2##)!+! #1* A'!!$"0#/2$!244)!1&')4 #A 1 #0#'4!'/)'/! )!#&''!*!'*)0+'/)'/4'#2"'/13#(')!!#)!!0#!#()$3'!)! )/2$'/) #50#/)&;*!3'!* ##!+'1!1#'#0#/2$!#$'4#4!"#"'')0#*')4!*!EF+B#3'!)!10)'/35!02/!"#! =AAR A?A3'()$ )4'#!35!3'!) "4#EF+ -

30 1.+5 '1!&2!,#'! #*! 5!!!#1 &&,0)#(')!'/0#"/G=!!*'')3!?*! '/1)'/!A4#!1)/*!0#!#/)&;='&! )1!1 )*!0#'/)'/!!244)?!0#/)&;*'')2#! #!')4!#1*')4#(')!50#4 $!*!'/)'/ =!')4?+!!!0#!244) )!'*!!! 4$!*)'!!(')!A!#3 1 &&,0)#(')!=* 14!'&1!!*2*)$')#!244)"A'&*!#1) #4# 0#$#)'!",0#&''!)1"#)?!!"/G=!!*'')3!?*!0##'"###' #++, ")*)3 #'#!1 #'!/)"!# #'!F?+.!)!)3 /)&;!#'#*'1!!#*)(5)!A'&*' 4!/2#"4'#!1'1(')!+ #&&,#&1"#22)(')#0!1# &*!0#1*')1"/)$+ ) A'&! )$!)!244)*!0#/2$!#=2"1! '!)*!0#!#()$*!'*)0?3 #/2$ 35!!*'1!""#! )+!",0)5*)1#2#0'35!"G"#4 )#'1/)'1) 44) $!(')!'4!B.*)!!14#/2$'/) #')!#) ")!=*)",0#2""! '"# )!>1,'4?+ '')'/)'/!*! # )"'4#)21#!=**! &!5"#*!'!#*!1!'/)'/!?+!.13&>.13?'3& >!#3'!12#1)2"##35! #$"!&')4 #1! G")(')#! #!0! )*!!/ (11$'3!(')# 1"#*)!!1"$'"#!1&#+ <)#'(')!A!!"/,&$*'')3!# A)"#,5&)"*!!1)'/)'/!244)"!! # *!0#"G"#4!1*2+<#"G"#4! G")#*'')$2#1!'/)'/1*')4,5&)"!3 A!0!*!0#)"2# A!/ )'2#)!1#'/ ""!*'')3'/)'/+ 3&2!,#"#)!"/ )!#*'') 1)2$)"+##$!# #1)2$)0##&''!!244)*!,'))"/'!!#*')4#3'!)4!2#'#*'1!/)&;'&"2&&;+ >5!"2#!1*! #)! #*'/) #')!!022)5!!!#"#"1'$''/"#,'442!, #*)!!1#'#"#!1),0##(')!P'*)01#)(! )2$'/ #0# 0)!#'4!"!*)!)!11*!1 #4 )))'4"# #",011*!"1 #0''1"#!" 4!5$"4'#!0)$$!(')!+ 2#'4 #",0$23*'') #)! #*(1!!##12)!'/ ""*!*)",0!!1"'#!#,'4/)'*)"A0##5"#/A0#1*')4!244)!!(31022)5!!! 52!,#"+3 #)! #"#" '!)"#2!#4!424 #)! #*)'2#"($1!'4!(')!!*'1')*! ",0$ )0!1* /)4 ))'2#'!",0$ ##$!2#1)(')!4#,')),#*! G"!!!/ '') 1)2$)1*')4!244)$!)$#(')!* 0#!#)!!#()$*!'*)0!#,!#) 3&!/ ""!1#*'')3!!0#1"/)$#0))'2#)!*!0#/2$!#()$! )0#!#)!!#()$+ *!"!#)$!!110'2!#$2!!!(')!4#0##'"#A!"#$""*!0##'"#!!*!#21)2$)",'+ C

31 <#*)#!*!!'/)'/! )! #'"#*! &!* "##&''!#'"#! )!'/)'/ *! &!*)#24'#'"#= ""!1$( ##"#,#)!4,0!"4!A($!0!*!, 2"* 2"*!4"2$#'/)'//'1!1!"2#!/ )'2##55$2#!",0$ ) 2"* 2"!', #'!* 2"($!!4)$!1$'4!*''))15$"""!1 35!( )!($(53!'/'!",0$ )0=!')'2##'"#! #'!?A,'!1"#=,'!1"#'!?A++ $,!, ")*)3 $1)2$)$2!!!'!)1),0#(')!!!/!"#!$""A! )1!11)2$)#'1!14 1$)51!#'#/ #&''!!244)"+#'1!1! 1)2$)*)!(')#4'#'*!!$2!!! &0!1!*!0#22)*! 1\"!,0#"4'# #'1!1/)$#$2!!!(')!+ <#3 4'15$35!4!"#!"*)",0!!"#!$""!#'!)",0!'/, ")*)+!"#$""!32!/ (')!!'*)14#'*)0+ >/ ;#)!!244)"A5*'')$'"$5!!A4'#!*' 11'$$)$2!!!(')!A '!1,0#!"#$""*!1)2$)+ )! "#4'#)''$!E(0#"#F4'15$35!( )5 /!244)"2#!1)''#10#',04'1!1(')!+ 8!'/)'/!(,0##'"#!1/ #"#'')#&'!"#'&#5!")211"/) $$)51# 2#'4 #",0 '/1!'4!423$4#!/'G&'!",0$ ) $#)3'!1(,0##'"#!22)#+.&(",!#) 2#1)2"#4#!1L!#1))$#)'!",0423$)'!($*)5"*! 2#2)"),0#!=>?A'&(")!;#)!423$)'!'/!1"'#!+ 7,0#423$(')#* 42#, "#*)'*)0#!#()$A3' #!#()$!, ")*)"#!1 *'')(,0#423$4!4 "+*)",0!1)2$)"'/!/ 4'4!#(,0#423$ 4'#!0')!A35!!!1",0)*!'/3&42#, "#1)'/3')1#*'')*)!1)*!+ (,0#423$4'#'*!!1,'4!)$2!!!(')!4#!(,0#''",0 /+<# &"/!*!(,0#''",0 /*'')!1)2$)12)#1"G!,0)'!")A3' #!1)2$)!''#0#1!*!''",0 /4"#+<#"G"#4 #4!"#!"*)",0! (,0#''",0 //!#'*!$C"+7,0#423$!(,0#''",0 //!5*!( )A''$ " "#)''4*'')3!!1*!0#"G"#43'2(1*!+H'((,0#423$ "(,0#''",0 //! 4'#!4#!!#!*'214!/2#"!1/ "#$2!!!(')!'')'*)0+ 7,0#423$!(,0#''",0 //!4'#$2!!!14!/2)(')!'/!"#! 4#*)!?'!)*')4*!7 2'"#!!A!4'#!*'21! )0#(,0#423$ "G"#41$'/)$2!!!(')!+!! )*'')"/, "'&#( )!''3 $5$"A!#!",0)5*)''$!+ (,0#''",0 /4'#$2!!!!1/ "#(')!!0#'/1#'"#A2"!#3& (,0#''",0 /*'') #'"#!!0#!#()$+!!5*'')/)4!!#(,0#!"# *! &!1$#),##!,0!,!#'/1)'/!(')#4'#'*)!$'4"#1 (,0#''",0 / &1"/(')!A*)",0!$!35!*!3*!/)4!!#(,0#!"# *!$#),##!,0!,!#()/!+ '')/)'&""'!'/! 4*!(,0#''",0 //!!'!#*!1"#''",0 //!35!!'1 /'"#!!4#"# #*'')3!+ ) '&(4 <#4'#4'15$35!!$'4!'/)'/!'!4 5$!#!4!!!($'4"#),0## 1*!!'/)'/)+!!'/) #')/'"#'&0''&#'"#3#"A$)51#'/)'/)3 ($'4"#''",0 /+./0#'1!$ #'/) #')/'"##)21*)5$'4#A3 3'/)'/ 2#'4 #",0 #)21!1'!(')!+>'*!!4'#E'')",0 $!F4'15$35!'')!!"# )4!2! C

32 0#1)2$*!)2$#'#"!* 4'#0#4'15$35!'/)'/)'')#",0 $!! )! "/,&$#'"#+#$!1)2$#(')!'45*'')!!,0#!"#'&#5!" &(310*! MM!*!,'!"2!#!'/)'/0#35'4#!! )!,' 1 A0#35! )0# #'"#*! MM!*!4()$)"*!!"#+!# "42#!$!!*!0# &0 $"G"#44!424=W#*)4!!'&&)#?+!# "# //!!0#$234!24#)2$#'#"!4!424+ '!#*!1"#''",0 /4'#$2!!!!1/ "#(')!!0#'/1#'"#A2"!#3& '!#*!1"#''",0 /*'') #'"#!!0#!#()$+!!5*'')/)4!!# (,0#!"#*! &!1$#),##!,0!,!#'/1)'/!(')#4'# '*)!$'4"#1'!#*!1"#''",0 / &1"/(')!A*)",0!$!35!*!3*! /)4!!#(,0#!"#*!$#),##!,0!,!#()/!+ '')/)'&""'!'/! 4*!(,0#''",0 //!!'!#*!1"#''",0 //!35!!'1 /'"#!!4#"# #*'')3!+ %>&? ;#)!!$'4!'/)'/!(')!4#!)#41"1! ) #*)",0#*!0#"1! *'')!#)!'/)'/!=!!0##'"##'!)"#2!#?+!&2!,#*!0#!244)*!'/)'/)=!#)!A;#)!?$!! / )##''!11!)) (')!+!&2!,#*!0#'/1)'/!!244)=),#!244)A/)*M!244)?$!! / )##''! 11!))(')!+ 2./)'/'*)! 4!1)'/"G"#40))4'#1)'/!*!4))!#)!5!!$2!!! /)'1) 44)!+7!!)4!!!244)2#1)'/'/#A!)!$##&''! '*)!$'4#4# #!244)A4 )'*!!$)51! 1)2$)"!1)'/!!, #'/02! #'"#(!!)'/)'/!1)!!!"# )#5'!!#('')5&#+$1)2$)! 1)'/$!!"""!'/)'/!#!4!A'/ #!! 4 )/)"!# #='/)'/)!'/1)'/!?'/"/G=!!*'')3!?*)",05!#+ ;( >50# &0 $!*!0#!''#'"#(')#'!4 5$!*)!!1'/13#4#!*'') & / "#44!1+))"0#4'15$ #"#44!1",0#"!1#5$!244)* #!1)2$)3&0#!244)!##*)*' 1!+3&,##(')#''$!12 "),# 0'#!+ <# #"#'/1)'/!!244)(')# 2#'4 #",0!0#1021!1/ #"#+!,'$!#!244)0)0 (')!+.!!#!!!5!!A" 4!1),0#!!!$1)'/A$!(')!)$#* MM!3& 1)'/"!244)+./)'/!! )0#14!",0 //5$1)'/"!244)(')! 2#'4 #",0 &1! )*)5 #'"#!!1)'/"",0 $!1A/ '')0##G/1)'/+!1* *'')/ #'"#! N*'145N&2!,#()1,#*)(')#''$0)4)$!!110'2!!0#1)'/"4,0!"4+ C

33 <)#''!)",0#4!4!"#!"*'1!#G/"1)'/! / ) 1)'/!!'/)'/! )0#1)'/"!244)(')#"42#!14! ) #'"#!=,#&?35!*!31)'/+<#)"##'"# # &0 $#!4#'/)'/!+)15$1)'/$!4!4!* ##!( )#'''$!,0#!$2!!!0')!+!",0)5*)*)4#4 ;4, /,##*!#'/ ""!1"A!4'15$ /)$!1!1$'//!#'"##G/+ <2!#!11)'/!!'/)'/! )0#1)'/"!244)(')#14!!/ #'"#+ ##'"#(')#1",#)'')0#02!#!14,0!"4 #4!4 "# #2#*'1! #G/""Q2!#="#"0#3&#'"# ")"##'"#?A,G,",0="#"!!)#'"# ")"##'"#?A,G,",04 )4#/)')# )#'"#!+!!0#)"##'"#2#1)'/ 3#'&!#,#&"(')#'/)'/1/)"!#)!0##(#'"#!3++)15$ 1)'/$!4!4!* ##!( )#'''$!,0#!$2!!!0')!+!",0)5*) *)4#4 ;4, /,##*!#'/ ""!1"A!4'15$/)$!1!1$'//!#'"##G/+!1)'/"$!3,03&!'&2#1)'/",0 $!'')0#!)2$$!*!!,'+<# #"# #'"#*!!1)'/$!3,0!#2#1)'/*)(5)!+./)'/!! )!'!0)#'"#!1)'/$2!!!4++*+!,''*)1!'4!(')!'')!!);#!"+#"''$$! "&,##K)'2/, /,$2/\+ 5!1)'/!$2!!!0#)'1!35!" 4!1"#2#!#)!!;#)!A* "#'&) '3 ;#!""=!#)!* "##'"#A A"4 &''!AR?+ <#!#4'15$#35!'40#!*2!",0 $!!1)'/!#0)!!!!!'1# /)$!+ &,##K*'145\(')#*''))'')0#!#'#"!*!!,'!(')#1,#*)'')0#!244)*! #)! #*"#44!1#$3!+ #1,#*)K*'145\4'#0##'"#!'1 #5'/)'/!$2!!!2#"#2)!+!"/, $"#''!)!1#1)2$))*!'/0''1# # 35!#'"#3,0!K*'145\"#!*!#+ K'145\$!4!"#!"1,#*)(')!'/*'1!4!)!!'/0##'"#*!),0#0!/)"''! ''))*!'/0#1!#'"#A4 )",0#"1,#*)*!'/"#44!1!'/"#44!1A*'')3'*)0# &#!#'"#!#",0)4"#1!3 &"#!"'/) # '')"G"#40))!!!/)"''!!K*'145\*''))#'/35!#'"#A$!05*!'/!)($#'"# #!# ",0)4"A&,##,#*)!!3''!'/)'/!! )3,0#'#)$$!+H'!)#4'#! #)21$)!! )35!1!#'"#$!3&/)',2)'/!2(2#1*')(')!=)'!'/! *'145?+ <#"G"#4!4#!'14 #)1!!,0#'4 0#!# '')",0 $!1!*!!'/)'/#/)$!+!'/)'/$!4))$)! '')1",0 $(')!A!#4#1)2$4 $!*!*)",)#) *!'')",0 $!1+!",0)5*)*)4#0#4 ;424!# '')",0 $!1!!, ", *!!'/)'/+ 12"#'')",0 $!1!#*)45!+!",0)5*)*)4#'&3/)'#,# 1L4/4!#)"!0'3&2!,#'!)#+ )(')!C#G/"N*'145N'!)",0! '!4 5$*'145=''$!12 ')( )!1B!,'!#'!?!'/)'/ (')#'!4 5$'')1"#22)! )'/11*!"#44!13'!)!1"1! 5 '')"/)'!$5$"#44!1 *'14553#=''$!12 ')( )!1'!>2"G?'/)'/(')# '')1"#22)!!0#1#'"#3#"+ CC

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000 OPMAAK NUMMER 4.qx 11:11 P 1 4 2006 / : 100.000 V Sc WIELMANNEN D c Sc c. D c c,. T,. W, c. Nc c Sc c, A V G J A R W (JARW) c. W? D c,. W? D Sc N-V c Sc. M, c, c! D Sc Sc IC Sc, c Sc, U... I T : V 1 &5

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1 NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 (document 13-16150-2974) RIJKSMONUMENTENLIJST 1749 Dorpsstraat 8 4185 NA Est Kerk 1281 Dreef achter 7 4175 AG Haaften Kasteeltoren 1856

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1).

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1). 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 CP 5 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 DC 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 AY 3 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 BO 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/12 CI

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45081 16 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315,

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg 5 Lijnen en vlakken Verkennen Lijnen en vlakken Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Je ziet hoe een vlak kan worden beschreven met behulp van een vergelijking in x, en z. In de applet kun je de drie

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Toelichting Afsluiting vanwege Einde Levering -essenr ".. Geachte heer/mevrouw, Voor uw energielevering zijn twee bedrijven betrokken: verantwoordelijk

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

6 Ligging. Verkennen. Uitleg

6 Ligging. Verkennen. Uitleg 6 Ligging Verkennen Ligging Inleiding Verkennen Door in de applet het assenstelsel te draaien kun je nagaan of twee lijnen een snijpunt hebben. Je kunt ook andere lijnen proberen door de punten A, B, C

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011)

j (11,51) k (11,-41) l (11,-1011) H0 COÖRDINATEN 0.1 INTRO 1 a A3, C1, C3 b 3 A3, C1 a d6 of h10 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 a d Zie assenstelsel opgave 6. e b Zie bovenstaande wereldbol. Zie bovenstaande wereldbol. d 90 NB 5 a 7 b b Zie

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus Hoofdstuk : Oppevlakte en inhoud.. Oppevlakte van vlakke figuen Opgave : De oppevlakte van de figuu is pecies de oppevlakte van een echthoek van 7 bij, dus Opp 7 Opgave : a. ABCQPH ) 4 dus lijnstuk PQ

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten

VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten Bestandsnaam : GH06080703v1.0 VBN Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/300707 Datum laatste wijziging : 21-12-2006 Documentversie/release : 1.0

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie